Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε Σέθλα : 1 Αθαδεκατθόο ηίηινο : Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Ηκεξνκελία γελλήζεσο : 2 Ινπλίνπ 1977 Σόπνο γελλήζεσο : έξξεο Γηεύζπλζε νηθίαο : Λέζβνπ 30, Σ.Κ , έξξεο Κηλεηό ηειέθσλν : Σειέθσλν, Fax : , Γηεύζπλζε εξγαζίαο : Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (ΣΔΙ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, Σέξκα Μαγλεζίαο, ΣΚ 62124, έξξεο Σειέθσλν εξγαζίαο : έρρες, Νοέμβριος 2014

2 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ : 5 ν Γεληθό Λύθεην εξξώλ ζηηο έξξεο : Γιπλωμαηούτος Μητανολόγος Μητανικός, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ., κε βαζκό 7.1 «Λίαλ Καιώο» Ηκεξνκελία Οξθσκνζίαο: 21 Ννεκβξίνπ 2001 Θέκα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: "Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ηνλ off-line πξνγξακκαηηζκό ηνπ βηνκεραληθνύ βξαρίνλα RV6" : Γιδάκηωρ Μητανολόγος Μητανικός, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ., κε βαζκό «Άξηζηα» Ηκεξνκελία Οξθσκνζίαο: 16 Ινπιίνπ 2008 Θέκα Γηαηξηβήο: "Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ" 2-6 / 6 / 2012: IIMEC Summer School 2012 on Advanced Composite Materials organized by International Institute for multifunctional Materials for Energy Conversion, Serres, Greece Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο ζην δηάζηεκα 14 Φεβ Φεβ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - Λέθηνξαο (Π.Γ. 407/80) ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην κάζεκα: - «Ρομποηική» θαηά ηηο πεξηόδνπο: 3/3/ /6/2009 1/3/ /6/ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην αγγιόθσλν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην κάζεκα - «Τπολογιζηική Μητανική, Computational Mechanics» θαηά ηηο πεξηόδνπο: ρεηκεξηλό εμάκελν ρεηκεξηλό εμάκελν Δπηζηεκνληθόο & Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηα καζήκαηα - «σζηήμαηα παραγωγής - Ρομποηική» Θεσξία, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /10/ /2/ /2/2012 5/7/2012 1/10/ /2/13 18/2/2013 5/7/2013 6/10/ /2/2015 Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 2 / 15

3 - «σζηήμαηα παραγωγής - Ρομποηική» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /2/2012 5/7/2012 1/10/ /2/13 18/2/2013 5/7/2013 6/10/ /2/ «Μητανική Ι» Άζθεζε πξάμεο, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /2/2011 5/7/ «Μητανική ΙΙ» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 6/10/ /2/ «τεδίαζη με Η/Τ» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /2/2011 5/7/ /2/2012 5/7/ /2/2013 5/7/ /2/2014 4/7/ «Μητανολογικό τέδιο ΙΙ» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 10/10/ /2/2012 1/10/ /2/ /10/ /2/2014 6/10/ /2/ «Μητανολογικό τέδιο Ι» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 15/10/ /2/ «CAD-CAE» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 15/10/ /2/2014 6/10/ /2/ «Δργαλειομητανές» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 15/10/ /2/2014 6/10/ /2/ «Τπολογιζηικές Μέθοδοι Καηαζκεσών» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 24/2/2014 4/7/ «Πειραμαηική Ανηοτή Τλικών» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 24/2/2014 4/7/2014 Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 3 / 15

4 - Δπηζηεκνληθόο & Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. εξξώλ ζην κάζεκα: - «Διζαγωγή ζηη ρομποηική» Θεσξία θαη Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 01/10/ /2/ /3/2010 5/7/ Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Ορεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο ζηα καζήκαηα: - «Ανηοτή-Κινημαηική-Γσναμική» θαηά ηηο πεξηόδνπο: 01/10/ /6/ /10/2009 5/7/ «ηαηική» θαηά ηηο πεξηόδνπο: 01/10/ /6/ /10/2009 5/7/ /10/ /2/ Δπηθνπξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο σο ππνςήθην δηδάθησξ θαη ελ ζπλερεία σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. ζηα καζήκαηα: Δηζαγσγηθά ζεκηλάξηα ζηελ επηζηήκε ηνπ Μεραλνιόγνπ θαη Πιεξνθνξηθή Ι & ΙΙ : Δηζαγσγή ζηηο Μεραλνπξγηθέο Μνξθνπνηήζεηο : Αλάιπζε θαη ύλζεζε Μεραληζκώλ : , Υσξηθνί Μεραληζκνί Βηνκεραληθά Ρνκπόη : , πλεπηβιέπσλ ζε 5 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΑΠΘ. - Δπηβιέπσλ ζε 22 νινθιεξσκέλεο θαη 9 ελ εμειίμεη πηπρηαθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 09/01/ /04/2008 Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα «Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ» 01/12/ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Δξγαιεηνκεραλώλ θαη Γηακνξθσηηθήο Μεραλνινγίαο, ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ. Από 05/03/2002 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο σο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζε εγθαηαζηάζεηο αλειθπζηήξσλ (κειέηε, ζρεδίαζε, επίβιεςε) θαζώο θαη απαζρόιεζε ζηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη πξνγξακκαηηζκό πηλάθσλ αλειθπζηήξσλ κε ρξήζε πξνγξακκαηηδόκελσλ ινγηθώλ ειεγθηώλ (PLC) θαη Inverter Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 4 / 15

5 Από 27/06/2002 Από 18/07/2005 Από 26/9/2008 Άδεηα εθηέιεζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ από ηελ Γηεύζπλζε Βηνκεραλίαο & Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο εξξώλ πληάθηεο θαη θάηνρνο δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο κε αξηζκό ειιεληθνύ ηίηινπ GR πλεηαίξνο ζε Οκόξξπζκε Δηαηξεία κε αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή πηλάθσλ αλειθπζηήξσλ κε ρξήζε PLC θαη Inverter, κε έδξα ηηο έξξεο Από ην 2010 Δπηζηεκνληθόο & Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πκκεηνρή ζε ερεσνηηικά έργα: κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) - Αλακόξθσζε πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ, ρξεκαηνδνηνύκελν από ην «Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ», ηελ πεξίνδν 1/3/ /8/ Καηλνηόκεο PVD επηθαιύςεηο θνπηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηεξγαζία θξακάησλ ηηηαλίνπ θαη ληθειίνπ (ΜΑΣΙΝΑ), ηελ πεξίνδν 1/9/ /1/ Αμηνιόγεζε ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο ρξήζεο ιόγσ θόπσζεο κέζσ λαλνδηεηζδύζεσλ, ηελ πεξίνδν 1/2/ /6/ Αλαθαηαζθεπή αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ κέζσ ηνκνγξαθηώλ ππνζηεξηδόκελσλ από Η/Τ θαη κε κεζόδνπο ηαρείαο πξσηνηππνπνίεζεο (ARAPICO), ηελ πεξίνδν 1/7/ /12/ Αληηθαηάζηαζε ραιύβδηλσλ εμαξηεκάησλ απηνθηλήηνπ κε ρξεζηκνπνίεζε αινπκηλίνπ, ηελ πεξίνδν 1/1/ /3/ Βειηίσζε παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ κέζσ κάθξν, κίθξν θαη λάλν-ηερλνινγηώλ, ηελ πεξίνδν 1/10/ /12/ Καηαζθεπή δνθηκαζηεξίνπ θξνπζηηθνύ ειέγρνπ επηθαιύςεσλ θαη εμέιημε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο, ηελ πεξίνδν 1/1/ /10/ Μειέηε έδξαζεο Ννηίνπ Κηλεηήξα ESP PK 1, ηελ πεξίνδν 1/6/ /7/ ρεδηνκειέηε λέαο έδξαζεο Ννηίνπ Κηλεηήξα ESP ΠΚ1, ηελ πεξίνδν 1/10/ /11/ Βειηηζηνπνίεζε θώδηθα ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο, ηελ πεξίνδν 1/11/ /12/ Μειέηε αξρηθήο ζρεδίαζεο έδξαζεο κύινπ ηζηκέληνπ, ηελ πεξίνδν 1/1/ /4/ Μειέηε Βάζεο ΓΔ ΑΝΔΜ, Γ Μνλάδνο, ηελ πεξίνδν 1/6/ /6/2011 κέζσ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) ηελ πεξίνδν 1/5/ /4/2003, - Διιεληθή Πξνεδξία ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ΔΤΡΗΚΑ - EU-Western Balkans (19-23/2/2003) First meeting of the Monitoring Committee of the EU-Western Balkans co-operation in Science and Technology (19-23/2/2003) - Ministerial Conference FP6. Ministerial Conference for the promotion of FP6 to third European and Candidate countries ( /2/2003) κέζσ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) ηελ πεξίνδν 1/6/ /6/2010, - Τπνδνρή θαη Τπνζηήξημε ηνπ «Fraunhofer Project Center for Coatings in Manufacturing» Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 5 / 15

6 κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζε θαη Δξεπλώλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο εξξώλ, - «Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ & αληηγξάθσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ρξήζε ςεθηνπνίεζεο & ηερλνινγηώλ παξαγσγήο ζε κηθξνθιίκαθα - Micromanufacturing», ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (09-ΤΝ ), ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε δηάξθεηα από 2/4/2013 έσο 13/3/ «Βειηίσζε επηθαλεηαθώλ ηδηνηήησλ θξακάησλ ηηηάληνπ», ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Αξρηκήδεο ΙΙΙ MIS , Τπνέξγν 7, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε δηάξθεηα από 1/4/2013 έσο 28/2/2015. πκκεηνρή ζε έργα παροτής σπηρεζιών προς ηρίηοσς: κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζε θαη Δξεπλώλ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, - Αλάιπζε ζηαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζδηνξηζκόο νξίνπ ζξαύζεο βάζεο πέικαηνο νδήγεζεο αλειθπζηήξα, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 13/5/ Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο νξίνπ αληνρήο ζε ζξαύζε βάζεο πέικαηνο νδήγεζεο αλειθπζηήξα, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 21/9/ Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο νξίνπ αληνρήο ζε ζιίςε δνθηκίσλ πξνθίι αινπκηλίνπ, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 5/10/ Γηεμαγσγή κεραληθώλ δνθηκώλ θαηά ην βηνκεραληθό πξόηππν TL116 γηα πξνθίι δηέιαζεο θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαηεγνξίαο C24, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 18/12/ ΠΑΡΟΤΙΑ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ & ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - 1 st International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN) and EUREKA Partnering Events, άλε, Υαιθηδηθή, Οθηώβξηνο 3-4, rd International Conference THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 28-29, nd International Conference on Manufacturing ENgineering and Brokerage Event, Υαιθηδηθή, 5-7 Οθησβξίνπ, th International Conference THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Brokerage Event, Υαιθηδηθή, 5-7 Οθησβξίνπ, International Conference on Manufacturing Systems (ICMS-2007), Ιάζην, Ρνπκαλία, Οθησβξίνπ, ν Παλειιήλην πλέδξην Ρνκπνηηθήο, Αζήλα, Φεβξνπαξίνπ νο Παλειιήληνο Γηαγσληζκόο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, Αζήλα, 2 Μαίνπ 2009, εθπξνζσπώληαο ην Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - 4 th International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), Thessaloniki, 3-5 Οθησβξίνπ, ο Βραβείο τεδιαζμού σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηεο νκάδαο «ROBOSER» ζην 18 ν Γηεζλή Γηαγσληζκό Ρνκπνηηθήο «Design Challenge 2012», Wilhelmshaven - Γεξκαλία, 8 Μαΐνπ 2012, εθπξνζσπώληαο ην ΣΔΙ εξξώλ 6. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. κε ζέκα: "Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ" Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηθεληξώζεθε ζηηο πεξηνρέο: Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 6 / 15

7 Αλάπηπμε πβξηδηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ιύζεο ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο, κε ρξήζε αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ θαη κεηαβιεηώλ πξνζδηνξηζκέλσλ νξίσλ. Η κεζνδνινγία ζπλδπάδεη θαηά πεξίπησζε έλαλ γελεηηθό αιγόξηζκν, κηα κέζνδν αλαξξίρεζεο quasi-newton θαη κηα κέζνδν ειέγρνπ ησλ νξίσλ ησλ κεηαβιεηώλ. Έιεγρνο ηεο κεζνδνινγίαο ζε πξνβιήκαηα ξνκπνηηθήο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο. Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο ζρεηηθήο ηνπνζέηεζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη θαηεξγαδόκελνπ ηεκαρίνπ, κε ηαπηόρξνλν πξνζδηνξηζκό ησλ ζρεκαηηζκώλ ηνπ βξαρίνλα ζε δηαθξηηέο ζέζεηο θαηεξγαζίαο, κε ηε βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ. Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζησλ γεσκεηξηθώλ παξακέηξσλ, ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο θαη ζρεκαηηζκώλ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα ζε δηαθξηηέο ζέζεηο θαηεξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ. Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο δηαδξνκήο θίλεζεο ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλνπ βξαρίνλα, κε ρξήζε δηαθξηηώλ ελδηάκεζσλ ζρεκαηηζκώλ θαη ζεκεηαθή αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο αληηθεηκέλσλ, κε ηε βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ. Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηνλ νff line πξνγξακκαηηζκό, ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα ζε κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, κε ελζσκάησζε ησλ αλαπηπρζέλησλ δηαδηθαζηώλ βειηηζηνπνίεζεο. Γηακέζνπ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αιιά θαη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, απεθηήζεη εκπεηξία ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: Ρνκπνηηθή Υσξηθνί κεραληζκνί Αλάιπζε θαη ζύλζεζε κεραληζκώλ Βειηηζηνπνίεζε γεσκεηξίαο βξαρίνλα, ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ θαη δηαδξνκήο θίλεζεο ηνπ άθξνπ κε ηαπηόρξνλε απνθπγή ζπγθξνύζεσο όισλ ησλ κειώλ Αλάπηπμε off line ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη αλάπηπμεο ηξνρηάο ειεύζεξεο ζπγθξνύζεσλ, κε απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC Αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ θαη αιγνξίζκσλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κεραλνινγηθά πξνβιήκαηα Μειέηε, ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε κεραλνινγηθώλ δηαηάμεσλ κε ρξήζε κνληέισλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEM) θαη θηλεκαηηθήο αλάιπζεο κέζσ Η/Τ ηαηηθή θαη Γπλακηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο κεραλνινγηθώλ δηαηάμεσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο Υξήζε θαη πξνγξακκαηηζκόο ινγηζκηθώλ γξαθηθήο απεηθόληζεο (API) Γηεμαγσγή κεηξήζεσλ αθξηβείαο κε ρξήζε πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη εμέιημε κεζόδσλ αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ Σξηζδηάζηαηεο κεηξήζεηο θαη ρξήζε νξγάλσλ αθξηβείαο (PCDMIS) Αλάγλσζε γεσκεηξίαο κέζσ κεηξεηηθήο κεραλήο (CMM), βειηηζηνπνίεζε ζύλζεζεο θαη επεμεξγαζία λεθώλ ζεκείσλ κε ρξήζε Η/Τ Δθαξκνγή κεζόδσλ ηαρείαο πξσηνηππνπνίεζεο ππνζηεξηδόκελεο από Η/Τ γηα ηελ αλαπαξαγσγή αληηθεηκέλσλ Δξγαιεηνκεραλέο κε ςεθηαθή θαζνδήγεζε (CNC) θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ θώδηθα θαζνδήγεζεο, ρξήζε θαη αμηνιόγεζε PVD επηθαιύςεσλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ ζε κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο δσήο κέζσ λαλνδηεηζδύζεσλ πζηήκαηα CAD/CAM θαη εθαξκνγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαινππηώλ ρύηεπζεο αινπκηλίνπ ζε εκηζηεξεά θαηάζηαζε Υξήζε ινγηζκηθώλ πξνγξακκαηηζκνύ, ζρεδίαζεο κε Η/Τ θαη επεμεξγαζίαο εηθόλαο-video όπσο Microsoft Office, Fortran, Visual Basic, Clipper 5, AutoCAD, Solidworks, Solidworks API, Cosmosmotion, Cosmosworks, Ansys Workbench, Corel Draw, Corel Photo-Paint, Grapher, θα. Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 7 / 15

8 7. ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ Αγγιηθά, First Certificate in English University of Cambridge 8. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ πκκεηνρή ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 6 νπ πλεδξίνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δξγαιεηνκεραλώλ θαη Γηακνξθσηηθήο Μεραλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ.(2002), ηνπ 3 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ THE Coatings (2002) θαη ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ICMEN (2002). Μέινο ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο EUREKA Οξγάλσζε ππνζηεξηθηηθώλ εθδειώζεσλ, (Μεραλνξγάλσζε θαη δηαρείξηζε), Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο νξγαλώζεθαλ 1 Hellenic Event (Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Ννέκβξηνο 2001), 4 National Project Coordinators (NPC) θαη 4 High Level Group representatives (HLG) ηαθηηθέο δηαζθέςεηο (Ισάλληλα - Οθηώβξηνο 2001, Ηξάθιεην - Φεβξνπάξηνο 2002, Αζήλα - Απξίιηνο 2002, Θεζζαινλίθε - Ινύληνο 2002), 1 Γηαθνηλνβνπιεπηηθή δηάζθεςε (Διιεληθό Κνηλνβνύιην - Μάηνο 2002), 1 Γηππνπξγηθή δηάζθεςε (Θεζζαινλίθε - Ινύλην 2002), 7 Chair Advisory Group (CAG) δηαζθέςεηο. Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ First meeting of the Monitoring Committee of the EU- Western Balkans cooperation in Science and Technology, Θεζζαινλίθε Φεβξνπαξίνπ 2003, 1/11/ /4/2003. Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ministerial Conference for the promotion of FP6 to third European and Candidate Countries, Θεζζαινλίθε Φεβξνπαξίνπ 2003, 1/11/ /4/2003. πκκεηνρή ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 7 νπ πλεδξίνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δξγαιεηνκεραλώλ θαη Γηακνξθσηηθήο Μεραλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ.(2005), ηνπ 5 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ THE Coatings (2005) θαη ηνπ 2 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ICMEN (2005). Μέινο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, από ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Μέινο ηνπ πιιόγνπ Μεραλνιόγσλ-Ηιεθηξνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο από ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Ιδξπηηθό κέινο ηνπ πιιόγνπ Μεηαπηπρηαθώλ θαη Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ. από ην Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 8 / 15

9 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 9. ΔΚΣΔΝΔΙ ΔΡΓΑΙΔ 9.1 Γ. αγρής, Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Απξίιηνο ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ 10.1 D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, 5-DOF robot base location optimization using a hybrid algorithm, Mecatronica, Vol.1, pp.76-81, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, D. Sagris, G. Maliaris, Off line programming of an industrial robot for manufacturing, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.26, pp , K.-D. Bouzakis, D. Pantermalis, K. Efstathiou, E. Varitis, N. Michailidis, D. Sagris, I. Mavroudis, K. Vasteli, J. Kastner, D. Salaberger, Design and manufacturing aspects, related to a vaginal speculum of antiquity, investigated by computer tomographies, Journal of Archaeological Science, Vol.35, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Determination of optimum robot base location considering discrete end-effector positions by means of hybrid genetic algorithm, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol.24, pp.50-59, G. Mansour, S. Mitsi, K. D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, Developed hybrid genetic algorithm for optimizing reverse engineering methods, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Vol. 2, No. 1/2010, pp , ISSN , K.-D. Bouzakis, M. Batsiolas, D. Sagris, N. Michailidis, M. Pappa, E. Pavlidou, Diffusion and oxidation phenomena at elevated temperatures in the contact area between hardened steel and various PVD coatings, Surface and Coatings Technology, Volume 205, Supplement 2, pp. S115-S118, D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Spatial RRR robot manipulator optimum geometric design by means of a hybrid algorithm, The Romanian review precision mechanics, Optics & Mechatronics, No. 39, pp , D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Optimum geometric design for robot arm with geometric restrictions by means of a hybrid algorithm, Journal of the Balkan Tribological Association, 18 (3), pp , K.-D. Bouzakis, D. Sagris, S. Kombogiannis, T. Papaefthimiou, V. Cambanis, A. Chatzinas, A. Linder, Newly constructed basement reduces vibrations, ZKG International, 65 (5), pp , ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΔΣΗΡΙΓΔ 11.1 D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Geometric design optimization of spatial RR robot manipulator using a hybrid algorithm, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Romania, Vol.47, No.2, pp , G. Mansour, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, M. Pappa, Reverse engineering of parts using 3D measuring device (CMM) by means of splines, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Romania, Vol.49, No.3, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Robot optimization by means of a hybrid genetic algorithm, Buletinul University Petrol Gaze of Ploiesti, Series: Technical, Romania, Vol.LX, No.3A, pp , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 9 / 15

10 12. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 12.1 S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, G. Maliaris, D. Sagris, Off line programming of an industrial robot for welding, Proceedings of 3rd CIRP International Seminar of Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, ICME, Ischia, Italy, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, D. Sagris, G. Maliaris, Off line programming of an industrial robot for manufacturing, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 3-4, Sani-Halkidiki, Greece, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Optimization of robot base location using a hybrid genetic algorithm, Proceedings of 4th CIRP International Seminar of Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, ICME, Sorrento, Italy, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, A multi-objective optimum robot base placement using a hybrid genetic algorithm, International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, SYROM 2005, Bucharest, Vol.3, pp , K.-D. Bouzakis, D. Pantermalis, K. Efstathiou, E. Varitis, N. Michailidis, I. Mavroudis, D. Sagris, A. Asymakopoulos, Design and manufacturing aspects, related to a varinal speculum and to a carriage suspension head of antiquity, investigated by computer tomographies and FEM simulation techniques, 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN) and EUREKA Brokerage Event, October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp. 3-22, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, A multi-objective optimum robot base placement using a hybrid genetic algorithm, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Geometric design optimization of spatial RR robot manipulator using a hybrid algorithm, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , K.-D. Bouzakis, G. Mansour, E. Varitis, D. Sagris, Processing of CMM point clouds by means of genetic algorithm for the solid modeling of parts and NC-code creation, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , G. Mansour, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, Reserve engineering of parts by means of polynomial curves, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , G. Mansour, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, Optimization of point clouds registration by means a hybrid algorithm, Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle XIV Mechanical Engineering, ISSN , pp. 5-10, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, A multi-objective optimum robot placement using a hybrid genetic algorithm, Mechanisms and manipulators, ARoTMM IFToMM, Vol.6, Nr.1, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Optimum collision free robot path planning using a hybrid genetic algorithm, International Conference on Manufacturing Systems, ICMS, October 18-19, Iasi-Romania, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Robot path planning optimization, free of collisions, using a hybrid algorithm, Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 1-3, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 10 / 15

11 12.14 K.-D. Bouzakis, D. Sagris, S. Kompogiannis, Th. Papaefthimiou, V. Cambanis, Vibrations reduction of industrial fans by optimizing their foundation, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , K.-D. Bouzakis, D. Sagris, S. Kompogiannis, Th. Papaefthimiou, V. Cambanis, A. Linder, Cement mill driving pinion housing basement optimizing for vibrations decreasing, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Optimum geometric design for robot arm with geometric restrictions by means of a hybrid algorithm, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , K.-D. Bouzakis, M. Batsiolas, D. Sagris, N. Michailidis, M. Pappa, E. Pavlidou, Diffusion and oxidation phenomena at elevated temperatures in the contact area between hardened steel and various PVD coatings, Proceedings of the 9th International Conference THE- A Coatings in Manufacturing Engineering, October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , C. David, A. Antoniadis, O. Freiderikos, D. Sagris, Experimental and computational investigation of end-milling and development of a simulation model describing the machining process, Proceedings of the 7th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" (NHIBE 2011), August 2011, Chios Island, Greece, pp , A. Tsagaris, D. Sagris, G. Mansour, Intelligent C.A.D. based system for C.N.C. machine controlling by genetic algorithms, INES IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings, art. no , pp , G. Mansour, A. Tsagaris, D. Sagris, CNC machining optimization by genetic algorithms using CAD based system, Proceedings of the 3rd International Conference on Diagnosis and Prediction in Mechanican Engineering Systems (DIPRE 12), May 31 - June 1, Galati, Romania, pp. 1-6, G. Mansour, D. Sagris, Ch. Tsiafis, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, Evolution of a hybrid method for industrial manipulator design optimization, Proceedings of the 11th International Scientific Conference of Novi Sad, September 20-21, Novi Sad, Serbia, pp , E. Varitis, D. Sagris, C. David, A. Lontos, Directional Variation of Trabecular Bone in the Femoral Head, a κ-ct based Approach, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, BioInformatics 2013, Barcelona - Spain, February, pp , ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13.1 D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, 5-DOF robot base location optimization using a hybrid algorithm, Proceedings of the 7th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering of Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, COMEFIM 7, Bucharest, pp , ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΘΝΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο ελόο ξνκπόη κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, «Γειηίν» Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Μεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ, Αζήλα, Σεύρνο 381, ζ , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 11 / 15

12 14.2 Α. Σζαγθάξεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Δπθπέο ζύζηεκα CAD ινγηζκηθνύ βαζηζκέλν ζε γελεηηθνύο αιγόξηζκνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό CNC θαηεξγαζηώλ, «e-σερλνινγία» πιιόγνπ Ηιεθηξνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο, Σεύρνο 8, ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Γ. Μάιηαξεο, Γ. αγρής, Απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC γηα ζπγθόιιεζε ηεκαρίσλ κε ηε βνήζεηα βηνκεραληθώλ ξνκπόη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, Πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο κνξθνπνηήζεσλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Α.Μ.Α.Σ.) ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΔΤΡΗΚΑ, Λάξηζα (14/2/2002), Αζήλα (21/3/2002), Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Γ. αγρής, Γ. Μάιηαξεο, Απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC γηα κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο κε ηε βνήζεηα βηνκεραληθώλ ξνκπόη, Πξαθηηθά 6νπ πλεδξίνπ ΔΔΓΜ Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο,. Μήηζε, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Πξνζδηνξηζκόο ηεο βέιηηζηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο βάζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα, ιακβάλνληαο ππόςε δηαθξηηέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ άθξνπ ηνπ, κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, 1ν Παλειιήλην πλέδξην Μεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ, Μαξηίνπ, Αζήλα, Γθ. Μαλζνύξ, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Δ. Βαξύηεο, Αληίζηξνθνο ζρεδηαζκόο αληηθεηκέλσλ κε πξνζνκνίσζε πνιπσλπκηθώλ θακππιώλ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. Παληεξκαιήο, Κ. Δπζηαζίνπ, Δ. Βαξύηεο, Ν. Μηραειίδεο, Γ. Μαπξνπδήο, Γ. αγρής, Α. Αζεκαθόπνπινο, Γηεξεύλεζε ζρεδηνκειέηεο θαη κνξθνπνίεζεο αξραίνπ θνιπνζθνπίνπ θαη αξραίαο θεθαιήο αλάξηεζεο ζαιάκνπ επηβαηώλ άκαμαο, βαζηζκέλε ζε ηνκνγξαθίεο ππνζηεξηδόκελεο από Η/Τ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Δ. Βαξύηεο, Γ. αγρής, Δπεμεξγαζία λέθνπο CMM ζεκείσλ κε ηε βνήζεηα γελεηηθώλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ζηεξεάο γεσκεηξίαο θαη ηελ εθπόλεζε δεδνκέλσλ ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Βειηηζηνπνίεζε γεσκεηξηθνύ ζρεδηαζκνύ ρσξηθνύ βξαρίνλα RR κε ρξήζε πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο ελόο ξνκπόη κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνύ δηαδξνκήο θίλεζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα, απαιιαγκέλεο από ζπγθξνύζεηο, κε ηε βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, 8ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνύ δηαδξνκήο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα κέζσ πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, 1ν Παλειιήλην πλέδξην Ρνκπνηηθήο, Αζήλα, Φεβξνπαξίνπ Γ. αγρής,. Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Βέιηηζηνο γεσκεηξηθόο ζρεδηαζκόο ρσξηθνύ βξαρίνλα RRR κε ρξήζε πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, 2ν Παλειιήλην πλέδξην Ρνκπνηηθήο, Ρίν-Πάηξα, 9-12 Γεθεκβξίνπ Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Μ. Μπαηζηώιαο, Γ. αγρής, Ν. Μηραειίδεο, Μ. Παππά, Δ. Παπιίδνπ, Φαηλόκελα νμείδσζεο θαη δηάρπζεο ζηε δηεπηθάλεηα δηαθόξσλ PVD επηθαιύςεσλ θαη ζθιεξνκεηάιινπ ππό πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 9ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 12 / 15

13 15.13 Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Κνκπνγηάλλεο, Θ. Παπαεπζπκίνπ, Β. Κακπάλεο, Πεξηνξηζκόο ηαιαληώζεσλ βηνκεραληθώλ αλεκηζηήξσλ κε βειηηζηνπνίεζε ηεο έδξαζήο ηνπο, 9ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Κνκπνγηάλλεο, Θ. Παπαεπζπκίνπ, Β. Κακπάλεο, A. Linder, Βειηηζηνπνίεζε έδξαζεο πηληόλ θίλεζεο κύινπ ηζηκέληνπ γηα πεξηνξηζκό ησλ ηαιαληώζεσλ, 9ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Γ. αγρής,. Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο ρσξηθνύ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα RRR ζπλππνινγίδνληαο γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο κε ρξήζε πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ βειηηζηνπνίεζεο, 9ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Tsouknidas Alexandros, Pantazopoulos Marios, Sagris Dimitrios, Maropoulos Stergios, Smyrnaios Emmanouil and Michailidis, Runner dependent shock attenuation and stability provided by modern athletic footwear, 6o Παλειιήλην πλέδξην Δκβηνκεραληθήο ΔΛΔΜΒΙΟ, Πάηξα, Οθησβξίνπ 2014, Δγκρίθηκε, ζ.??-??, ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ (SCOPUS) Δργαζία 10.4 S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Determination of optimum robot base location considering discrete end-effector positions by means of hybrid genetic algorithm, obotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol.24, pp.50-59, (18 εηεροαναθορές) 1. Erdos, G., Kemény, Z., Kovács, A., Váncza, J., Planning of remote laser welding processes, (2013) Procedia CIRP, 7, pp ,http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s &partnerID=40&md5= 67048c32ea340caecb365a352a3060a0 2. Boschetti, G., Rosa, R., Trevisani, A., Optimal robot positioning using task-dependent and direction-selective performance indexes: General definitions and application to a parallel robot, (2013) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29 (2), pp , 3. Zhang, Y., Li, J., Zhang, Z., A time-varying coefficient-based manipulability-maximizing scheme for motion control of redundant robots subject to varying joint-velocity limits, (2013) Optimal Control Applications and Methods, 34 (2), pp Henao, J.C.R., Garzon, J.A.J., Mumoz, L.D., Manipulability index study on the KUKA robot KR5 ARC HW [Estudio del índice de Manipulabilidad en el Robot KUKA KR5 ARC HW], (2012) STSIVA th Symposium of Image, Signal Processing, and Artificial Vision, art. no , pp , 5. Ciupitu, L., Ivanescu, A.-N., Brotac, S., Industrial robots used in forges applications, (2012) International Journal of Mechanics and Control, 13 (1), pp , 8de23707a cc72217ca Abed, I.A., Koh, S.P., Mohamed Sahari, K.S., Tiong, S.K., Yap, D.F.W., Comparison between genetic algorithm and electromagnetism-like algorithm for solving inverse kinematics, (2012) World Applied Sciences Journal, 20 (7), pp , 7. Pires, E.J.S., Machado, J.A.T., Lopes, A.M., de Moura Oliveira, P.B., Optimal location of the workpiece in a PKM-based machining robotic cell, (2012) Swarm Intelligence for Electric and Electronic Engineering, pp , 8. Tsagaris, A., Sagris, D., Mansour, G., Intelligent C.A.D. based system for C.N.C. machine controlling by genetic algorithms, (2012) INES IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings, art. no , pp , 9. Sotiropoulos, P., Tosi, N., Andritsos, F., Geffard, F., Optimal docking pose and tactile hook-localisation strategy for AUV intervention: The DIFIS deployment case, (2012) Ocean Engineering, 46, pp Lopes, A.M., Solteiro Pires, E.J., Optimization of the workpiece location in a machining robotic cell regular paper, (2011) International Journal of Advanced Robotic Systems, 8 (6), pp Nandhakumar, S., Selladurai, V., Haar Wavelet approach to second-order robot arm control problem, (2011) European Journal of Scientific Research, 56 (4), pp Rajh, M., Glodezč, S., Flašker, J., Gotlih, K., Kostanjevec, T., Design and analysis of an fmri compatible haptic robot, (2011) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 27 (2), pp Cited 1 time., 13. Sotiropoulos, P., Aspragathos, N., Andritsos, F., Optimum docking of an Unmanned Underwater Vehicle for high dexterity manipulation, (2011) IAENG International Journal of Computer Science, 38 (1), pp Cited 2 times. Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 13 / 15

14 14. Xu, J.-H., Zhang, S.-Y., Yi, G.-D., Tu, L., Guang, Y., Object variation oriented kinematics optimization design for manipulator, (2011) Zhejiang Daxue Xuebao (Gongxue Ban)/Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 45 (2), pp Liang, J., Bi, S., Effects of drill end effector's mounted method on the robot performance, (2010) Jixie Gongcheng Xuebao/Journal of Mechanical Engineering, 46 (21), pp Vosniakos, G.-C., Matsas, E., Improving feasibility of robotic milling through robot placement optimization, (2010) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 26 (5), pp Cited 3 times. 17. Secarǎ, C., Vlǎdǎreanu, L., Iterative strategies for obstacle avoidance of a redundant manipulator, (2010) WSEAS Transactions on Mathematics, 9 (3), pp Gueta, L.B., Chiba, R., Arai, T., Ueyama, T., Ota, J., Compact design of work cell with robot arm and positioning table under a task completion time constraint, (2009) 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS 2009, art. no , pp Δργαζία 10.2 S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, D. Sagris, G. Maliaris, Off line programming of an industrial robot for manufacturing, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.26, pp , (22 εηεροαναθορές) 1. Yir, K.C., Haslina, A., Sundararajan, E., Offline programming to control robot manipulator in virtual kinematic learning tool, (2014) Advanced Materials Research, 845, pp , 2. Leali, F., Pellicciari, M., Pini, F., Berselli, G., Vergnano, A., An offline programming method for the robotic Deburring of aerospace components, (2013) Communications in Computer and Information Science, 371, pp , 3. Yin, Z., Guan, Y., Chen, S., Wu, W., Zhang, H., Off-line programming of robotic system based on DXF files of 3D models, (2013) 2013 IEEE International Conference on Information and Automation, ICIA 2013, art. no , pp , 4. Um, J., Stroud, I.A., Total energy estimation model for remote laser welding process, (2013) Procedia CIRP,7, pp Wang, J.Q., Zhu, L.S., Wang, Z.H., Yang, J., Tang, D.H., Implementation of off-line programming for robot roller hemming, (2013) Applied Mechanics and Materials, , pp , 6. Gan, Y., Dai, X., Li, D., Off-line programming techniques for multirobot cooperation system, (2013) International Journal of Advanced Robotic Systems, 10, art. no. 282,., 7. Zhu, W., Qu, W., Cao, L., Yang, D., Ke, Y., An off-line programming system for robotic drilling in aerospace manufacturing, (2013) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68 (9-12), pp Cited 1 time., 8. Li, H., Gong, S., Cui, J., Gao, H., Path planning of robot off-line programming for profiled bar cutting, (2012) Hanjie Xuebao/Transactions of the China Welding Institution, 33 (2), pp Pan, Z., Polden, J., Larkin, N., Van Duin, S., Norrish, J., Recent progress on programming methods for industrial robots, (2012) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 28 (2), pp Zhou, B., Qian, L., Meng, Z., Dai, X., Multi-path integration planning of industrial robots based on an improved genetic algorithm, (2011) Huazhong Keji Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 39 (SUPPL. 2), pp Wang, W., Yun, C., Zhang, L., Gao, Z., Designing and optimization of an off-line programming system for robotic belt grinding process, (2011) Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition), 24 (4), pp Polden, J., Pan, Z., Larkin, N., Van Duin, S., Norrish, J., Offline programming for a complex welding system using DELMIA automation, (2011) Lecture Notes in Electrical Engineering, 88 LNEE, pp Bi, S., Liang, J., Robotic drilling system for titanium structures, (2011) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54 (5-8), pp Wang, L., Tian, Y., Sawaragi, T., Case-based automatic programming in robotic assembly production, (2011) Industrial Robot, 38 (1), pp Pan, Z., Polden, J., Larkin, N., Van Duin, S., Norrish, J., Recent progress on programming methods for industrial robots, (2010) Joint 41st International Symposium on Robotics and 6th German Conference on Robotics 2010, ISR/ROBOTIK 2010, 1, pp http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s &partnerID=40&md5= d825abca5e2b3087f07ed37463a89da3 16. García-Sedano, J.A., Bernardo, J.A., González, A.G., De Gauna, Ó.B.R., De Mendivil, R.Y.G., Stamping line optimization using genetic algorithms and virtual 3D line simulation, (2010) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6076 LNAI (PART 1), pp Liu, Z., Bu, W., Tan, J., Motion navigation for arc welding robots based on feature mapping in a simulation environment, (2010) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 26 (2), pp Cited 2 times. Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 14 / 15

15 18. He, X., Chen, Y.κ Haptic-aided robot path planning based on virtual tele-operationκ (2009) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 25 (4-5), pp Cited 3 times Jin, X., Yang, X.κ Off-Line Programming of a Robot for Laser Re-Manufacturingκ (2009) Tsinghua Science and Technology, 14 (SUPPL. 1), pp Cited 1 time Dolgui, A., Pashkevich, A., Manipulator motion planning for high-speed robotic laser cutting, (2009) International Journal of Production Research, 47 (20), pp Dolgui, A., Pashkevich, A., Manufacturing process planning for laser cutting robotic systems, (2008) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 17 (1 PART 1), Du, N., Hu, S., Ding, W., Offline automatic programming of arc prototype system based on arc welding robot, (2008) Hanjie Xuebao/Transactions of the China Welding Institution, 29 (11), pp Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 15 / 15

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιου Χρ. Μάλιαρη Δρ. Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ Λέκτορα ΔΠΘ Ξάνθη, Μάιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Προσωπικά Στοιχεία... 3 2 Σύντομο Ιστορικό... 4 3 Ξένες Γλώσσες... 6 4 Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ.Δ. Βάλσαμος α, Β.Χ. Μουλιανίτης β, Ν.Α. Ασπράγκαθος α α Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

SLM. 1 SLM SLM SLM SLM . 316L SLM. TN249 TF124 doi 10. 3969 /j. issn. 1000-565X. 2011. 06. 003 SLM SLM SLM 5 1 1 3D SLM 100% 3-8. SLM.

SLM. 1 SLM SLM SLM SLM . 316L SLM. TN249 TF124 doi 10. 3969 /j. issn. 1000-565X. 2011. 06. 003 SLM SLM SLM 5 1 1 3D SLM 100% 3-8. SLM. 39 6 Journal of South China University of Technology Vol 39 No 6 2011 6 Natural Science Edition June 2011 1000-565X201106-0013-05 * SLM 510640 SLM SLM VTK SPGL SLM 3D SLM SLM 316L SLM TN249TF124 doi10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

stavros.h@cnetechnology.com http://staff.fit.ac.cy/eng.sh/

stavros.h@cnetechnology.com http://staff.fit.ac.cy/eng.sh/ Europass curriculum vitae Academic Profile Personal information Surname(s) / First name(s) Hadjiyiannis Stavros Telephone(s) (357) 22624090, 22526677 Mobile: (+357) 99352133 Fax(es) (357) 22624092, 22526677

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομ. Γέννησης: 25 Ιουλίου 1962 Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Εφαρμογές της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή, την Υγεία & τον Αθλητισμό Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Καμπουρίδη Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Καμπουρίδη Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Καμπουρίδη Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Ξεκίνησα την ακαδημαϊκή του καριέρα το 1988 ως καθηγητής εφαρμογών και έχω διδάξει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Intelligent Prediction Method for Small2Batch Producing Quality based on Fuzzy Least Square SVM

Intelligent Prediction Method for Small2Batch Producing Quality based on Fuzzy Least Square SVM 2007 3 3 :100026788 (2007) 0320098207 1,2, 1, 3 (11, 230009 ;21, 475001 ; 31, 332005) :,,. (FLS - SVM),,.,,,.,,,,,. : ;;; ; : O213 : A Intelligent Prediction Method for Small2Batch Producing Quality based

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του 6.1. Εργασίες προς απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου Τ1. Γρηγορόπουλου, Γ.Ι. (1981), "Παραγωγή, φασματική ανάλυση και κατανομή μεγίστων τυχαίου κυματισμού", διπλωματική εργασία στην Εφαρμοσμένη και Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Λυμπερτός Ευστράτιος

Λυμπερτός Ευστράτιος Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λυμπερτός Ευστράτιος Φαίδρας 7, 26332 Πάτρα (Ελλάδα) +306932819610 +302610311485 +302615001231 libertos@teemail.gr http://www.libertos.net ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING 24 15 Vol.24 No.15 2005 8 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Aug. 2005 1 1 2 3 (1. 471023 2. 230026 3. 430070) 2 2 2 2 2 TU 457 A 1000 6915(2005)12 2689 08 MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα