Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε Σέθλα : 1 Αθαδεκατθόο ηίηινο : Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Ηκεξνκελία γελλήζεσο : 2 Ινπλίνπ 1977 Σόπνο γελλήζεσο : έξξεο Γηεύζπλζε νηθίαο : Λέζβνπ 30, Σ.Κ , έξξεο Κηλεηό ηειέθσλν : Σειέθσλν, Fax : , Γηεύζπλζε εξγαζίαο : Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (ΣΔΙ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, Σέξκα Μαγλεζίαο, ΣΚ 62124, έξξεο Σειέθσλν εξγαζίαο : έρρες, Νοέμβριος 2014

2 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ : 5 ν Γεληθό Λύθεην εξξώλ ζηηο έξξεο : Γιπλωμαηούτος Μητανολόγος Μητανικός, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ., κε βαζκό 7.1 «Λίαλ Καιώο» Ηκεξνκελία Οξθσκνζίαο: 21 Ννεκβξίνπ 2001 Θέκα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: "Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ηνλ off-line πξνγξακκαηηζκό ηνπ βηνκεραληθνύ βξαρίνλα RV6" : Γιδάκηωρ Μητανολόγος Μητανικός, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ., κε βαζκό «Άξηζηα» Ηκεξνκελία Οξθσκνζίαο: 16 Ινπιίνπ 2008 Θέκα Γηαηξηβήο: "Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ" 2-6 / 6 / 2012: IIMEC Summer School 2012 on Advanced Composite Materials organized by International Institute for multifunctional Materials for Energy Conversion, Serres, Greece Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο ζην δηάζηεκα 14 Φεβ Φεβ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - Λέθηνξαο (Π.Γ. 407/80) ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην κάζεκα: - «Ρομποηική» θαηά ηηο πεξηόδνπο: 3/3/ /6/2009 1/3/ /6/ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην αγγιόθσλν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην κάζεκα - «Τπολογιζηική Μητανική, Computational Mechanics» θαηά ηηο πεξηόδνπο: ρεηκεξηλό εμάκελν ρεηκεξηλό εμάκελν Δπηζηεκνληθόο & Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηα καζήκαηα - «σζηήμαηα παραγωγής - Ρομποηική» Θεσξία, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /10/ /2/ /2/2012 5/7/2012 1/10/ /2/13 18/2/2013 5/7/2013 6/10/ /2/2015 Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 2 / 15

3 - «σζηήμαηα παραγωγής - Ρομποηική» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /2/2012 5/7/2012 1/10/ /2/13 18/2/2013 5/7/2013 6/10/ /2/ «Μητανική Ι» Άζθεζε πξάμεο, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /2/2011 5/7/ «Μητανική ΙΙ» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 6/10/ /2/ «τεδίαζη με Η/Τ» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 4/10/ /2/ /2/2011 5/7/ /2/2012 5/7/ /2/2013 5/7/ /2/2014 4/7/ «Μητανολογικό τέδιο ΙΙ» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 10/10/ /2/2012 1/10/ /2/ /10/ /2/2014 6/10/ /2/ «Μητανολογικό τέδιο Ι» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 15/10/ /2/ «CAD-CAE» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 15/10/ /2/2014 6/10/ /2/ «Δργαλειομητανές» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 15/10/ /2/2014 6/10/ /2/ «Τπολογιζηικές Μέθοδοι Καηαζκεσών» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 24/2/2014 4/7/ «Πειραμαηική Ανηοτή Τλικών» Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 24/2/2014 4/7/2014 Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 3 / 15

4 - Δπηζηεκνληθόο & Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. εξξώλ ζην κάζεκα: - «Διζαγωγή ζηη ρομποηική» Θεσξία θαη Δξγαζηήξην, θαηά ηηο πεξηόδνπο: 01/10/ /2/ /3/2010 5/7/ Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Ορεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο ζηα καζήκαηα: - «Ανηοτή-Κινημαηική-Γσναμική» θαηά ηηο πεξηόδνπο: 01/10/ /6/ /10/2009 5/7/ «ηαηική» θαηά ηηο πεξηόδνπο: 01/10/ /6/ /10/2009 5/7/ /10/ /2/ Δπηθνπξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο σο ππνςήθην δηδάθησξ θαη ελ ζπλερεία σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. ζηα καζήκαηα: Δηζαγσγηθά ζεκηλάξηα ζηελ επηζηήκε ηνπ Μεραλνιόγνπ θαη Πιεξνθνξηθή Ι & ΙΙ : Δηζαγσγή ζηηο Μεραλνπξγηθέο Μνξθνπνηήζεηο : Αλάιπζε θαη ύλζεζε Μεραληζκώλ : , Υσξηθνί Μεραληζκνί Βηνκεραληθά Ρνκπόη : , πλεπηβιέπσλ ζε 5 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΑΠΘ. - Δπηβιέπσλ ζε 22 νινθιεξσκέλεο θαη 9 ελ εμειίμεη πηπρηαθέο εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 09/01/ /04/2008 Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα «Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ» 01/12/ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Δξγαιεηνκεραλώλ θαη Γηακνξθσηηθήο Μεραλνινγίαο, ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ. Από 05/03/2002 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο σο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζε εγθαηαζηάζεηο αλειθπζηήξσλ (κειέηε, ζρεδίαζε, επίβιεςε) θαζώο θαη απαζρόιεζε ζηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη πξνγξακκαηηζκό πηλάθσλ αλειθπζηήξσλ κε ρξήζε πξνγξακκαηηδόκελσλ ινγηθώλ ειεγθηώλ (PLC) θαη Inverter Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 4 / 15

5 Από 27/06/2002 Από 18/07/2005 Από 26/9/2008 Άδεηα εθηέιεζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ από ηελ Γηεύζπλζε Βηνκεραλίαο & Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο εξξώλ πληάθηεο θαη θάηνρνο δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο κε αξηζκό ειιεληθνύ ηίηινπ GR πλεηαίξνο ζε Οκόξξπζκε Δηαηξεία κε αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή πηλάθσλ αλειθπζηήξσλ κε ρξήζε PLC θαη Inverter, κε έδξα ηηο έξξεο Από ην 2010 Δπηζηεκνληθόο & Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πκκεηνρή ζε ερεσνηηικά έργα: κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) - Αλακόξθσζε πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ, ρξεκαηνδνηνύκελν από ην «Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ», ηελ πεξίνδν 1/3/ /8/ Καηλνηόκεο PVD επηθαιύςεηο θνπηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηεξγαζία θξακάησλ ηηηαλίνπ θαη ληθειίνπ (ΜΑΣΙΝΑ), ηελ πεξίνδν 1/9/ /1/ Αμηνιόγεζε ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο ρξήζεο ιόγσ θόπσζεο κέζσ λαλνδηεηζδύζεσλ, ηελ πεξίνδν 1/2/ /6/ Αλαθαηαζθεπή αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ κέζσ ηνκνγξαθηώλ ππνζηεξηδόκελσλ από Η/Τ θαη κε κεζόδνπο ηαρείαο πξσηνηππνπνίεζεο (ARAPICO), ηελ πεξίνδν 1/7/ /12/ Αληηθαηάζηαζε ραιύβδηλσλ εμαξηεκάησλ απηνθηλήηνπ κε ρξεζηκνπνίεζε αινπκηλίνπ, ηελ πεξίνδν 1/1/ /3/ Βειηίσζε παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ κέζσ κάθξν, κίθξν θαη λάλν-ηερλνινγηώλ, ηελ πεξίνδν 1/10/ /12/ Καηαζθεπή δνθηκαζηεξίνπ θξνπζηηθνύ ειέγρνπ επηθαιύςεσλ θαη εμέιημε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο, ηελ πεξίνδν 1/1/ /10/ Μειέηε έδξαζεο Ννηίνπ Κηλεηήξα ESP PK 1, ηελ πεξίνδν 1/6/ /7/ ρεδηνκειέηε λέαο έδξαζεο Ννηίνπ Κηλεηήξα ESP ΠΚ1, ηελ πεξίνδν 1/10/ /11/ Βειηηζηνπνίεζε θώδηθα ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο, ηελ πεξίνδν 1/11/ /12/ Μειέηε αξρηθήο ζρεδίαζεο έδξαζεο κύινπ ηζηκέληνπ, ηελ πεξίνδν 1/1/ /4/ Μειέηε Βάζεο ΓΔ ΑΝΔΜ, Γ Μνλάδνο, ηελ πεξίνδν 1/6/ /6/2011 κέζσ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) ηελ πεξίνδν 1/5/ /4/2003, - Διιεληθή Πξνεδξία ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ΔΤΡΗΚΑ - EU-Western Balkans (19-23/2/2003) First meeting of the Monitoring Committee of the EU-Western Balkans co-operation in Science and Technology (19-23/2/2003) - Ministerial Conference FP6. Ministerial Conference for the promotion of FP6 to third European and Candidate countries ( /2/2003) κέζσ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) ηελ πεξίνδν 1/6/ /6/2010, - Τπνδνρή θαη Τπνζηήξημε ηνπ «Fraunhofer Project Center for Coatings in Manufacturing» Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 5 / 15

6 κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζε θαη Δξεπλώλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο εξξώλ, - «Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ & αληηγξάθσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ρξήζε ςεθηνπνίεζεο & ηερλνινγηώλ παξαγσγήο ζε κηθξνθιίκαθα - Micromanufacturing», ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (09-ΤΝ ), ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε δηάξθεηα από 2/4/2013 έσο 13/3/ «Βειηίσζε επηθαλεηαθώλ ηδηνηήησλ θξακάησλ ηηηάληνπ», ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Αξρηκήδεο ΙΙΙ MIS , Τπνέξγν 7, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε δηάξθεηα από 1/4/2013 έσο 28/2/2015. πκκεηνρή ζε έργα παροτής σπηρεζιών προς ηρίηοσς: κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζε θαη Δξεπλώλ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, - Αλάιπζε ζηαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζδηνξηζκόο νξίνπ ζξαύζεο βάζεο πέικαηνο νδήγεζεο αλειθπζηήξα, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 13/5/ Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο νξίνπ αληνρήο ζε ζξαύζε βάζεο πέικαηνο νδήγεζεο αλειθπζηήξα, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 21/9/ Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο νξίνπ αληνρήο ζε ζιίςε δνθηκίσλ πξνθίι αινπκηλίνπ, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 5/10/ Γηεμαγσγή κεραληθώλ δνθηκώλ θαηά ην βηνκεραληθό πξόηππν TL116 γηα πξνθίι δηέιαζεο θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαηεγνξίαο C24, ύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε έλαξμε ζηηο 18/12/ ΠΑΡΟΤΙΑ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ & ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - 1 st International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN) and EUREKA Partnering Events, άλε, Υαιθηδηθή, Οθηώβξηνο 3-4, rd International Conference THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 28-29, nd International Conference on Manufacturing ENgineering and Brokerage Event, Υαιθηδηθή, 5-7 Οθησβξίνπ, th International Conference THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Brokerage Event, Υαιθηδηθή, 5-7 Οθησβξίνπ, International Conference on Manufacturing Systems (ICMS-2007), Ιάζην, Ρνπκαλία, Οθησβξίνπ, ν Παλειιήλην πλέδξην Ρνκπνηηθήο, Αζήλα, Φεβξνπαξίνπ νο Παλειιήληνο Γηαγσληζκόο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, Αζήλα, 2 Μαίνπ 2009, εθπξνζσπώληαο ην Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - 4 th International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), Thessaloniki, 3-5 Οθησβξίνπ, ο Βραβείο τεδιαζμού σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηεο νκάδαο «ROBOSER» ζην 18 ν Γηεζλή Γηαγσληζκό Ρνκπνηηθήο «Design Challenge 2012», Wilhelmshaven - Γεξκαλία, 8 Μαΐνπ 2012, εθπξνζσπώληαο ην ΣΔΙ εξξώλ 6. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. κε ζέκα: "Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ" Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηθεληξώζεθε ζηηο πεξηνρέο: Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 6 / 15

7 Αλάπηπμε πβξηδηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ιύζεο ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο, κε ρξήζε αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ θαη κεηαβιεηώλ πξνζδηνξηζκέλσλ νξίσλ. Η κεζνδνινγία ζπλδπάδεη θαηά πεξίπησζε έλαλ γελεηηθό αιγόξηζκν, κηα κέζνδν αλαξξίρεζεο quasi-newton θαη κηα κέζνδν ειέγρνπ ησλ νξίσλ ησλ κεηαβιεηώλ. Έιεγρνο ηεο κεζνδνινγίαο ζε πξνβιήκαηα ξνκπνηηθήο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο. Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο ζρεηηθήο ηνπνζέηεζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη θαηεξγαδόκελνπ ηεκαρίνπ, κε ηαπηόρξνλν πξνζδηνξηζκό ησλ ζρεκαηηζκώλ ηνπ βξαρίνλα ζε δηαθξηηέο ζέζεηο θαηεξγαζίαο, κε ηε βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ. Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζησλ γεσκεηξηθώλ παξακέηξσλ, ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο θαη ζρεκαηηζκώλ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα ζε δηαθξηηέο ζέζεηο θαηεξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ. Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο δηαδξνκήο θίλεζεο ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλνπ βξαρίνλα, κε ρξήζε δηαθξηηώλ ελδηάκεζσλ ζρεκαηηζκώλ θαη ζεκεηαθή αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο αληηθεηκέλσλ, κε ηε βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ. Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηνλ νff line πξνγξακκαηηζκό, ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα ζε κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, κε ελζσκάησζε ησλ αλαπηπρζέλησλ δηαδηθαζηώλ βειηηζηνπνίεζεο. Γηακέζνπ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αιιά θαη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, απεθηήζεη εκπεηξία ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: Ρνκπνηηθή Υσξηθνί κεραληζκνί Αλάιπζε θαη ζύλζεζε κεραληζκώλ Βειηηζηνπνίεζε γεσκεηξίαο βξαρίνλα, ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ θαη δηαδξνκήο θίλεζεο ηνπ άθξνπ κε ηαπηόρξνλε απνθπγή ζπγθξνύζεσο όισλ ησλ κειώλ Αλάπηπμε off line ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη αλάπηπμεο ηξνρηάο ειεύζεξεο ζπγθξνύζεσλ, κε απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC Αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ θαη αιγνξίζκσλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κεραλνινγηθά πξνβιήκαηα Μειέηε, ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε κεραλνινγηθώλ δηαηάμεσλ κε ρξήζε κνληέισλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEM) θαη θηλεκαηηθήο αλάιπζεο κέζσ Η/Τ ηαηηθή θαη Γπλακηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο κεραλνινγηθώλ δηαηάμεσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο Υξήζε θαη πξνγξακκαηηζκόο ινγηζκηθώλ γξαθηθήο απεηθόληζεο (API) Γηεμαγσγή κεηξήζεσλ αθξηβείαο κε ρξήζε πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη εμέιημε κεζόδσλ αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ Σξηζδηάζηαηεο κεηξήζεηο θαη ρξήζε νξγάλσλ αθξηβείαο (PCDMIS) Αλάγλσζε γεσκεηξίαο κέζσ κεηξεηηθήο κεραλήο (CMM), βειηηζηνπνίεζε ζύλζεζεο θαη επεμεξγαζία λεθώλ ζεκείσλ κε ρξήζε Η/Τ Δθαξκνγή κεζόδσλ ηαρείαο πξσηνηππνπνίεζεο ππνζηεξηδόκελεο από Η/Τ γηα ηελ αλαπαξαγσγή αληηθεηκέλσλ Δξγαιεηνκεραλέο κε ςεθηαθή θαζνδήγεζε (CNC) θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ θώδηθα θαζνδήγεζεο, ρξήζε θαη αμηνιόγεζε PVD επηθαιύςεσλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ ζε κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο δσήο κέζσ λαλνδηεηζδύζεσλ πζηήκαηα CAD/CAM θαη εθαξκνγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαινππηώλ ρύηεπζεο αινπκηλίνπ ζε εκηζηεξεά θαηάζηαζε Υξήζε ινγηζκηθώλ πξνγξακκαηηζκνύ, ζρεδίαζεο κε Η/Τ θαη επεμεξγαζίαο εηθόλαο-video όπσο Microsoft Office, Fortran, Visual Basic, Clipper 5, AutoCAD, Solidworks, Solidworks API, Cosmosmotion, Cosmosworks, Ansys Workbench, Corel Draw, Corel Photo-Paint, Grapher, θα. Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 7 / 15

8 7. ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ Αγγιηθά, First Certificate in English University of Cambridge 8. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ πκκεηνρή ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 6 νπ πλεδξίνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δξγαιεηνκεραλώλ θαη Γηακνξθσηηθήο Μεραλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ.(2002), ηνπ 3 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ THE Coatings (2002) θαη ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ICMEN (2002). Μέινο ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο EUREKA Οξγάλσζε ππνζηεξηθηηθώλ εθδειώζεσλ, (Μεραλνξγάλσζε θαη δηαρείξηζε), Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο νξγαλώζεθαλ 1 Hellenic Event (Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Ννέκβξηνο 2001), 4 National Project Coordinators (NPC) θαη 4 High Level Group representatives (HLG) ηαθηηθέο δηαζθέςεηο (Ισάλληλα - Οθηώβξηνο 2001, Ηξάθιεην - Φεβξνπάξηνο 2002, Αζήλα - Απξίιηνο 2002, Θεζζαινλίθε - Ινύληνο 2002), 1 Γηαθνηλνβνπιεπηηθή δηάζθεςε (Διιεληθό Κνηλνβνύιην - Μάηνο 2002), 1 Γηππνπξγηθή δηάζθεςε (Θεζζαινλίθε - Ινύλην 2002), 7 Chair Advisory Group (CAG) δηαζθέςεηο. Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ First meeting of the Monitoring Committee of the EU- Western Balkans cooperation in Science and Technology, Θεζζαινλίθε Φεβξνπαξίνπ 2003, 1/11/ /4/2003. Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ministerial Conference for the promotion of FP6 to third European and Candidate Countries, Θεζζαινλίθε Φεβξνπαξίνπ 2003, 1/11/ /4/2003. πκκεηνρή ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 7 νπ πλεδξίνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δξγαιεηνκεραλώλ θαη Γηακνξθσηηθήο Μεραλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ.(2005), ηνπ 5 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ THE Coatings (2005) θαη ηνπ 2 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ICMEN (2005). Μέινο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, από ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Μέινο ηνπ πιιόγνπ Μεραλνιόγσλ-Ηιεθηξνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο από ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Ιδξπηηθό κέινο ηνπ πιιόγνπ Μεηαπηπρηαθώλ θαη Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Α.Π.Θ. από ην Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 8 / 15

9 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 9. ΔΚΣΔΝΔΙ ΔΡΓΑΙΔ 9.1 Γ. αγρής, Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο θαη θηλήζεσλ βηνκεραληθώλ ξνκπόη κέζσ πβξηδηθήο κεζόδνπ, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Απξίιηνο ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ 10.1 D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, 5-DOF robot base location optimization using a hybrid algorithm, Mecatronica, Vol.1, pp.76-81, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, D. Sagris, G. Maliaris, Off line programming of an industrial robot for manufacturing, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.26, pp , K.-D. Bouzakis, D. Pantermalis, K. Efstathiou, E. Varitis, N. Michailidis, D. Sagris, I. Mavroudis, K. Vasteli, J. Kastner, D. Salaberger, Design and manufacturing aspects, related to a vaginal speculum of antiquity, investigated by computer tomographies, Journal of Archaeological Science, Vol.35, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Determination of optimum robot base location considering discrete end-effector positions by means of hybrid genetic algorithm, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol.24, pp.50-59, G. Mansour, S. Mitsi, K. D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, Developed hybrid genetic algorithm for optimizing reverse engineering methods, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Vol. 2, No. 1/2010, pp , ISSN , K.-D. Bouzakis, M. Batsiolas, D. Sagris, N. Michailidis, M. Pappa, E. Pavlidou, Diffusion and oxidation phenomena at elevated temperatures in the contact area between hardened steel and various PVD coatings, Surface and Coatings Technology, Volume 205, Supplement 2, pp. S115-S118, D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Spatial RRR robot manipulator optimum geometric design by means of a hybrid algorithm, The Romanian review precision mechanics, Optics & Mechatronics, No. 39, pp , D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Optimum geometric design for robot arm with geometric restrictions by means of a hybrid algorithm, Journal of the Balkan Tribological Association, 18 (3), pp , K.-D. Bouzakis, D. Sagris, S. Kombogiannis, T. Papaefthimiou, V. Cambanis, A. Chatzinas, A. Linder, Newly constructed basement reduces vibrations, ZKG International, 65 (5), pp , ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΔΣΗΡΙΓΔ 11.1 D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Geometric design optimization of spatial RR robot manipulator using a hybrid algorithm, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Romania, Vol.47, No.2, pp , G. Mansour, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, M. Pappa, Reverse engineering of parts using 3D measuring device (CMM) by means of splines, Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Romania, Vol.49, No.3, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Robot optimization by means of a hybrid genetic algorithm, Buletinul University Petrol Gaze of Ploiesti, Series: Technical, Romania, Vol.LX, No.3A, pp , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 9 / 15

10 12. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 12.1 S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, G. Maliaris, D. Sagris, Off line programming of an industrial robot for welding, Proceedings of 3rd CIRP International Seminar of Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, ICME, Ischia, Italy, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, D. Sagris, G. Maliaris, Off line programming of an industrial robot for manufacturing, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 3-4, Sani-Halkidiki, Greece, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Optimization of robot base location using a hybrid genetic algorithm, Proceedings of 4th CIRP International Seminar of Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, ICME, Sorrento, Italy, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, A multi-objective optimum robot base placement using a hybrid genetic algorithm, International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, SYROM 2005, Bucharest, Vol.3, pp , K.-D. Bouzakis, D. Pantermalis, K. Efstathiou, E. Varitis, N. Michailidis, I. Mavroudis, D. Sagris, A. Asymakopoulos, Design and manufacturing aspects, related to a varinal speculum and to a carriage suspension head of antiquity, investigated by computer tomographies and FEM simulation techniques, 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN) and EUREKA Brokerage Event, October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp. 3-22, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, A multi-objective optimum robot base placement using a hybrid genetic algorithm, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Geometric design optimization of spatial RR robot manipulator using a hybrid algorithm, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , K.-D. Bouzakis, G. Mansour, E. Varitis, D. Sagris, Processing of CMM point clouds by means of genetic algorithm for the solid modeling of parts and NC-code creation, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , G. Mansour, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, Reserve engineering of parts by means of polynomial curves, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing ENgineering (ICMEN), October 5-7, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , G. Mansour, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, E. Varitis, Optimization of point clouds registration by means a hybrid algorithm, Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle XIV Mechanical Engineering, ISSN , pp. 5-10, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, A multi-objective optimum robot placement using a hybrid genetic algorithm, Mechanisms and manipulators, ARoTMM IFToMM, Vol.6, Nr.1, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Optimum collision free robot path planning using a hybrid genetic algorithm, International Conference on Manufacturing Systems, ICMS, October 18-19, Iasi-Romania, pp , S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, D. Sagris, G. Mansour, Robot path planning optimization, free of collisions, using a hybrid algorithm, Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 1-3, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 10 / 15

11 12.14 K.-D. Bouzakis, D. Sagris, S. Kompogiannis, Th. Papaefthimiou, V. Cambanis, Vibrations reduction of industrial fans by optimizing their foundation, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , K.-D. Bouzakis, D. Sagris, S. Kompogiannis, Th. Papaefthimiou, V. Cambanis, A. Linder, Cement mill driving pinion housing basement optimizing for vibrations decreasing, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, Optimum geometric design for robot arm with geometric restrictions by means of a hybrid algorithm, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , K.-D. Bouzakis, M. Batsiolas, D. Sagris, N. Michailidis, M. Pappa, E. Pavlidou, Diffusion and oxidation phenomena at elevated temperatures in the contact area between hardened steel and various PVD coatings, Proceedings of the 9th International Conference THE- A Coatings in Manufacturing Engineering, October 3-5, Thessaloniki, Greece, pp , C. David, A. Antoniadis, O. Freiderikos, D. Sagris, Experimental and computational investigation of end-milling and development of a simulation model describing the machining process, Proceedings of the 7th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" (NHIBE 2011), August 2011, Chios Island, Greece, pp , A. Tsagaris, D. Sagris, G. Mansour, Intelligent C.A.D. based system for C.N.C. machine controlling by genetic algorithms, INES IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings, art. no , pp , G. Mansour, A. Tsagaris, D. Sagris, CNC machining optimization by genetic algorithms using CAD based system, Proceedings of the 3rd International Conference on Diagnosis and Prediction in Mechanican Engineering Systems (DIPRE 12), May 31 - June 1, Galati, Romania, pp. 1-6, G. Mansour, D. Sagris, Ch. Tsiafis, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, Evolution of a hybrid method for industrial manipulator design optimization, Proceedings of the 11th International Scientific Conference of Novi Sad, September 20-21, Novi Sad, Serbia, pp , E. Varitis, D. Sagris, C. David, A. Lontos, Directional Variation of Trabecular Bone in the Femoral Head, a κ-ct based Approach, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, BioInformatics 2013, Barcelona - Spain, February, pp , ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13.1 D. Sagris, S. Mitsi, K.-D. Bouzakis, G. Mansour, 5-DOF robot base location optimization using a hybrid algorithm, Proceedings of the 7th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering of Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, COMEFIM 7, Bucharest, pp , ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΘΝΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο ελόο ξνκπόη κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, «Γειηίν» Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Μεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ, Αζήλα, Σεύρνο 381, ζ , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 11 / 15

12 14.2 Α. Σζαγθάξεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Δπθπέο ζύζηεκα CAD ινγηζκηθνύ βαζηζκέλν ζε γελεηηθνύο αιγόξηζκνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό CNC θαηεξγαζηώλ, «e-σερλνινγία» πιιόγνπ Ηιεθηξνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο, Σεύρνο 8, ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Γ. Μάιηαξεο, Γ. αγρής, Απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC γηα ζπγθόιιεζε ηεκαρίσλ κε ηε βνήζεηα βηνκεραληθώλ ξνκπόη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, Πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο κνξθνπνηήζεσλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Α.Μ.Α.Σ.) ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΔΤΡΗΚΑ, Λάξηζα (14/2/2002), Αζήλα (21/3/2002), Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Γ. αγρής, Γ. Μάιηαξεο, Απηόκαηε δεκηνπξγία θώδηθα NC γηα κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο κε ηε βνήζεηα βηνκεραληθώλ ξνκπόη, Πξαθηηθά 6νπ πλεδξίνπ ΔΔΓΜ Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο,. Μήηζε, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Πξνζδηνξηζκόο ηεο βέιηηζηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο βάζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα, ιακβάλνληαο ππόςε δηαθξηηέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ άθξνπ ηνπ, κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, 1ν Παλειιήλην πλέδξην Μεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ, Μαξηίνπ, Αζήλα, Γθ. Μαλζνύξ, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Δ. Βαξύηεο, Αληίζηξνθνο ζρεδηαζκόο αληηθεηκέλσλ κε πξνζνκνίσζε πνιπσλπκηθώλ θακππιώλ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. Παληεξκαιήο, Κ. Δπζηαζίνπ, Δ. Βαξύηεο, Ν. Μηραειίδεο, Γ. Μαπξνπδήο, Γ. αγρής, Α. Αζεκαθόπνπινο, Γηεξεύλεζε ζρεδηνκειέηεο θαη κνξθνπνίεζεο αξραίνπ θνιπνζθνπίνπ θαη αξραίαο θεθαιήο αλάξηεζεο ζαιάκνπ επηβαηώλ άκαμαο, βαζηζκέλε ζε ηνκνγξαθίεο ππνζηεξηδόκελεο από Η/Τ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Δ. Βαξύηεο, Γ. αγρής, Δπεμεξγαζία λέθνπο CMM ζεκείσλ κε ηε βνήζεηα γελεηηθώλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ζηεξεάο γεσκεηξίαο θαη ηελ εθπόλεζε δεδνκέλσλ ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Βειηηζηνπνίεζε γεσκεηξηθνύ ζρεδηαζκνύ ρσξηθνύ βξαρίνλα RR κε ρξήζε πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο ελόο ξνκπόη κε ηελ βνήζεηα πβξηδηθνύ γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, Πξαθηηθά 7νο Σόκνο Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνύ δηαδξνκήο θίλεζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα, απαιιαγκέλεο από ζπγθξνύζεηο, κε ηε βνήζεηα πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, 8ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γ. αγρής, Γθ. Μαλζνύξ, Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνύ δηαδξνκήο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα κέζσ πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, 1ν Παλειιήλην πλέδξην Ρνκπνηηθήο, Αζήλα, Φεβξνπαξίνπ Γ. αγρής,. Μήηζε, Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Γθ. Μαλζνύξ, Βέιηηζηνο γεσκεηξηθόο ζρεδηαζκόο ρσξηθνύ βξαρίνλα RRR κε ρξήζε πβξηδηθνύ αιγνξίζκνπ, 2ν Παλειιήλην πλέδξην Ρνκπνηηθήο, Ρίν-Πάηξα, 9-12 Γεθεκβξίνπ Κ.-Γ. Μπνπδάθεο, Μ. Μπαηζηώιαο, Γ. αγρής, Ν. Μηραειίδεο, Μ. Παππά, Δ. Παπιίδνπ, Φαηλόκελα νμείδσζεο θαη δηάρπζεο ζηε δηεπηθάλεηα δηαθόξσλ PVD επηθαιύςεσλ θαη ζθιεξνκεηάιινπ ππό πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 9ε Δπεηεξίδα Δξγαιεηνκεραλέο Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, Θεζζαινλίθε, ζ , Γημήτριος τ. αγρής, Γρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ελ. 12 / 15

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

2000-2001: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου του ΕΜΠ.

2000-2001: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου του ΕΜΠ. Bιογραφικό Σημείωμα Γεράσιμος Ρηγάτος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ι. Γενικά Ημερομηνία γέννησης: 20-10-1971 Τηλ: +30-6948278397 (κιν.), +20-2610-991492 (κατ.) E-mail : grigat@ieee.org II. Σπουδές 2000-2001:

Διαβάστε περισσότερα

eng.la@fit.ac.cy http://staff.fit.ac.cy/eng.la/

eng.la@fit.ac.cy http://staff.fit.ac.cy/eng.la/ Europass curriculum vitae Academic Profile Personal information Surname(s) / First name(s) Lontos Antonios Telephone(s) (357) 22345159 ect 112 Mobile: (+357) 99553653 Fax(es) (357) 22438234 E-mail(s) Website

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ EΠΩNYMO: ONOMA : ΠATPΩNYMO: MHTPΩNYMO: YΠHKOOTHTA : EΠAΓΓEΛMA : ΣTAYPAKAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΣΠYPIΔΩN MAPIA EΛΛHNIKH Kαθηγητής Tομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα