Αποκατάσταση ασθενών µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποκατάσταση ασθενών µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις"

Transcript

1 Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 3, Αποκατάσταση ασθενών µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις Τσαλογλίδου Α. 1, Λαβδανίτη Μ. 2, Ιωαννίδης Θ. 3 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ, PhD, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 2 Νοσηλεύτρια ΠΕ, PhD, Καθηγήτρια Εφαρµογών Τµήµατος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η αποκατάσταση των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών, η παρουσίαση του περιεχοµένου των αντίστοιχων προγραµµάτων και ο προσδιορισµός του ρόλου των νοσηλευτών στη διαδικασία. Μέθοδος: Bιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Pubmed και scopus. Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς µε στεφανιαία νόσο αντιµετωπίζουν συνήθως πολλά προβλήµατα στην καθηµερινή τους ζωή. Η εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης βελτιώνει την ποιότητας ζωής τους και παρατείνει την επιβίωσή τους. Προκειµένου να διατηρηθούν τα θετικά αποτελέσµατα της εγχείρησης και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής είναι απαραίτητο οι ασθενείς να συµµετέχουν µετά την εγχείρηση σε προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης. Τα προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης αποτελούνται συνήθως από τέσσερις φάσεις και περιλαµβάνουν πρόγραµµα ασκήσεων, κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση για τους κινδύνους που εγκυµονούν, καθώς και διδασκαλία για κανόνες υγιεινής διατροφής. Συµπεράσµατα: Οι νοσηλευτές και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας καλούνται να ενηµερώνουν τους ασθενείς για τα υπάρχοντα προγράµµατα αποκατάστασης και να τους καθοδηγούν να συµµετέχουν σε αυτά, έτσι ώστε να επανεντάσσονται στις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Λέξεις-κλειδιά: Αποκατάσταση, εγχείρηση bypass, νοσηλευτικές παρεµβάσεις Υπεύθ. Αλληλογραφίας: Τσαλογλίδου Αρετή Αγαθουπολέως 25, Θεσσαλονίκη Τηλ: , 99

2 Interscientific Health Care (2010) Vol 2, Issue 3, Cardiac rehabilitation for patients after coronary artery bypass graft surgery Nursing Interventions Tsaloglidou A. 1, Lavdaniti M. 2, Ioannidis T. 3 1 RN, PhD, A.H.E.P.A. Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 2 RN, PhD, Lecturer Nursing Department, TEI of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 3 T.E.F.A.A. Aristoteleion University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece ABSTRACT Purpose: To describe the way by which the rehabilitation of the patients that have undergone cardiac surgery is performed, to present the content of the cardiac rehabilitation programs and to determine the nursing role in the whole process. Methodology: Literature review of the relevant articles in the databases pubmed and scopus. Results: The patients with coronary heart disease usually face a lot of problems in their everyday life. Coronary artery bypass graft surgery (CABG) is commonly performed to improve the quality of patients life and to extend their survival. Ιn order for the positive results of the surgery to be maintained and the quality of patients life to be improved, it is essential that the patients participate after the surgery in programs of cardiac rehabilitation. The cardiac rehabilitation programs are usually consisted of four phases and they involve a variety of interventions including exercise training, suitable drug therapy, psychological input, risk factor education, as well as teaching for the rules of a healthy diet. Conclusions: Nurses and other health care professionals have to inform the patients of the existing rehabilitation programs and instruct to participate in them as well as to return in the daily life activities. Keywords: Rehabilitation, bypass surgery, nursing interventions ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (coronary artery bypass graft surgery - CABG) πραγµατοποιείται συνήθως για να βελτιώσει τα συµπτώµατα και την ποιότητα ζωής των ασθενών µε στεφανιαία νόσο 1. Η ελάττωση της σωµατικής δραστηριότητας που συνήθως παρατηρείται στους καρδιοπαθείς προεγχειρητικά µπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της λειτουργικής κατάστασης του καρδιαγγειακού και του µυοσκελετικού συστήµατός τους 2. Η επιτυχής εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας των ασθενών, καθώς παρέχει επαρκή οξυγόνωση στον καρδιακό µυ. Αν και η αυξηµένη οξυγόνωση στο µυοκάρδιο και τους ιστούς του σώµατος από µόνη της βελτιώνει τα συµπτώµατα της ασθένειας, ωστόσο δεν είναι αρκετή ώστε να διατηρηθούν τα θετικά 100 αποτελέσµατα. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών, είναι απαραίτητο οι ασθενείς αυτοί να συµµετέχουν µετά την εγχείρηση σε προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης 3. Με τον όρο καρδιακή αποκατάσταση ορίζεται το σύνολο των παρεµβάσεων που απαιτούνται προκειµένου να διασφαλιστούν οι ιδανικές οργανικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες που χρειάζεται ο καρδιοπαθής, έτσι ώστε να µπορέσει µε τις δικές του προσπάθειες να διατηρήσει ή να επανακτήσει την καλύτερη κατά το δυνατό λειτουργική κατάσταση του οργανισµού του και µέσω βελτιωµένων συµπεριφορών να επιβραδύνει ή να παρεµποδίσει την εξέλιξη της ασθένειάς του 4. Η καρδιακή αποκατάσταση είναι σύνθετη διαδικασία, η οποία συνήθως περιλαµβάνει Corresponding Author: Tsaloglidou A. 25 Agathoupoleos Str., Thesaloniki Τel: ,

3 εκπαίδευση για τους κινδύνους που εγκυµονούν, ψυχολογική υποστήριξη, φαρµακευτική αγωγή, κανόνες υγιεινής διατροφής και άσκηση 5,6. Τα προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης οργανώνονται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες διεπιστηµονικής οµάδας. Η συµµετοχή πολλών επιστηµόνων, όπως γιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων, φυσιοθεραπευτών και ψυχολόγων θεωρείται επιβεβληµένη προκειµένου τα προγράµµατα αυτά να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία 7. Οι νοσηλευτές έχουν συνεχή επαφή µε τους ασθενείς τουλάχιστον κατά την περίοδο της παραµονής τους στο νοσοκοµείο µε αποτέλεσµα να είναι κυρίως υπεύθυνοι για την ενηµέρωση και την παροχή βοήθειας για ένταξη των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών σε προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης. Αποτελέσµατα της στεφανιαίας χειρουργικής Οι ασθενείς µε στεφανιαία νόσο αντιµετωπίζουν συνήθως πολλά προβλήµατα στην καθηµερινή τους ζωή. Τα κυριότερα συµπτώµατα που παρουσιάζονται είναι η στηθάγχη, η δύσπνοια, η διακοπή της αναπνοής, η κούραση και η µειωµένη αντοχή στη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση. Προοδευτική αύξηση των συµπτωµάτων που σχετίζονται µε τη φυσική δραστηριότητα µπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ελάττωση των καθηµερινών δραστηριοτήτων προκειµένου να αποφευχθούν τα συµπτώµατα. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε ελαττωµένη σωµατική και πνευµατική λειτουργία, µειωµένη κοινωνική ζωή, δυσµενέστερη αντίληψη για την υγεία και ελάττωση της ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών 3. Η εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης πραγµατοποιείται µε στόχο την αποτροπή του αιφνίδιου θανάτου ασθενών µε στεφανιαία νόσο, την εξάλειψη της στηθάγχης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών και την παράταση της επιβίωσής τους. To 90% των ασθενών που φεύγουν από το νοσοκοµείο έχοντας υποβληθεί µε επιτυχία στην επέµβαση παρουσιάζουν πενταετή επιβίωση, ενώ ένα ποσοστό 65-70% παρουσιάζει δεκαετή επιβίωση. Η πλειονότητα των θανάτων κατά την απώτερη µετεγχειρητική περίοδο οφείλεται κυρίως στην εµφάνιση νέου εµφράγµατος του µυοκαρδίου ή στην παρουσία αρρυθµιών 8,9. Μετά την εγχείρηση η παροχή οξυγόνου στο µυοκάρδιο αποκαθίσταται και οι περιορισµοί που σχετίζονταν µε τη µυοκαρδιακή ισχαιµία βελτιώνονται. Παρόλα αυτά όµως οι περιορισµοί που οφείλονταν στη χρόνια δυσλειτουργία του οργανισµού συνεχίζουν να υφίστανται. Τα συχνότερα προβλήµατα που εξακολουθούν να υπάρχουν και µετά την εγχείρηση κατά την περίοδο ανάρρωσης (8 εβδοµάδες συνήθως) είναι ο πόνος, η δύσπνοια, η µειωµένη δραστηριότητα, η κατάθλιψη, η κούραση, τα προβλήµατα ύπνου και η γνωστική δυσλειτουργία (συνήθως αναφέρεται σε πιο ηλικιωµένους ασθενείς). Επίσης, η διαφοροποιηµένη δίαιτα µπορεί να δηµιουργεί αισθήµατα δυσαρέσκειας στους ασθενείς αυτούς. Συµπτώµατα όπως η δύσπνοια και η κούραση σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµη και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής µπορεί να είναι προγνωστικοί δείκτες για µελλοντικά καρδιακά επεισόδια (π.χ. έµφραγµα µυοκαρδίου) 10,11. Τα επίπεδα κυτοκίνης και η χρήση οπιοειδών κατά την εγχείρηση µπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές ύπνου, οι οποίες συνδέονται στενά µε την αρχική µετεγχειρητική κούραση. Η συνέχιση όµως της κούρασης για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την εγχείρηση αποδίδεται σε απώλεια µυϊκού ιστού, σε µειωµένη µυϊκή λειτουργία και στα προεγχειρητικά επίπεδα κούρασης του ασθενή και σχετίζεται µε µειωµένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίµα 11. Όλα αυτά τα προβλήµατα µπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν ακόµη και µετά από επιτυχηµένη χειρουργική και φαρµακευτική αντιµετώπιση και δεν µπορούν να αποκατασταθούν αν δεν υπάρξει ταυτόχρονη αποκατάσταση του µυοσκελετικού συστήµατος µε την ένταξη των ασθενών αυτών σε προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης 10,11. Καρδιακή αποκατάσταση Η καρδιακή αποκατάσταση αρχικά εστιάζονταν µόνο σε προγράµµατα άσκησης, σήµερα όµως ορίζεται ως πολυπαραγοντική και διεπιστηµονική διαδικασία δευτερογενούς πρόληψης των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Κύρια συστατικά ενός περιεκτικού προγράµµατος αποκατάστασης θεωρούνται τα προγράµµατα άσκησης, οι διατροφικές συµβουλές, η διαχείριση του άγχους (stress management), θεραπείες διακοπής του καπνίσµατος, συµβουλές ψυχικής υγείας και εκπαίδευση των ασθενών αυτών προκειµένου να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα της ζωής τους 12. Με τα προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης συντοµεύεται ο χρόνος ανάρρωσης των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών και µειώνονται τα έξοδα νοσηλείας τους, βελτιώνεται η ικανότητά τους για άσκηση, προάγεται η υγεία τους, µειώνονται οι παράγοντες κινδύνου για την περαιτέρω ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων και ελαττώνεται το συνολικό ποσοστό θνητότητας 13,14. Τα προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης αυξάνονται διαρκώς και τα αποτελέσµατά τους γίνονται όλο και πιο σηµαντικά, έτσι ώστε σήµερα να αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της καθηµερινής κλινικής πράξης στη φροντίδα του καρδιαγγειακού συστήµατος. Μπορούν να πραγµατοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια παραµονής των ασθενών µέσα στο νοσοκοµείο, όσο και µετά την έξοδό τους από αυτό και να συνεχίζονται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα στο σπίτι 12. Τα προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης περιλαµβάνουν συνήθως τέσσερις φάσεις: Η φάση Ι (ή νοσοκοµειακή) διαρκεί συνήθως από 7-14 ηµέρες. Η φάση ΙΙ διαρκεί 8 εβδοµάδες και στόχο έχει τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής επάρκειας και της µυϊκής δύναµης. Η φάση ΙΙΙ διαρκεί 6 µήνες και η φάση ΙV δεν έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, µπορεί να διαρκέσει απεριόριστα. Οι φάσεις ΙΙΙ και ΙV έχουν στόχο να διατηρηθούν τα θετικά αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν στις δύο πρώτες φάσεις της καρδιακής αποκατάστασης 15,16. Η φάση Ι της καρδιακής αποκατάστασης, η οποία πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια παραµονής του ασθενή στο νοσοκοµείο περιλαµβάνει κυρίως: 101

4 αλλαγή θέσεων, έγκαιρη κινητοποίηση και άσκηση, αναπνευστικές ασκήσεις και τεχνικές βήχα, χαλάρωση και ανάκτηση της ενέργειας, κινήσεις διατήρησης του εύρους, παροχέτευση σε πρηνή θέση και αναρροφήσεις. Όλα τα προαναφερθέντα µέτρα σε συνδυασµό µε συστηµατική ενηµέρωση και ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή συµβάλλουν στην γρήγορη έγερση του ασθενή, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπλοκές που σχετίζονται µε την παρατεταµένη κατάκλιση, όπως µυϊκή ατροφία στα κάτω άκρα, ορθοστατική υπόταση και φλεµβοκοκοµβική ταχυκαρδία 15,17. Η φάση ΙΙ µπορεί να περιλαµβάνει ήπιο πρόγραµµα ασκήσεων στο σπίτι ή σε εξειδικευµένα κέντρα 2-3 φορές την εβδοµάδα και πρόγραµµα εκπαίδευσης των ασθενών, ώστε να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις νέες απαιτήσεις της ζωής τους µε παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη και συµβουλές για την οµαλή προσαρµογή τους. Η ένταση των ασκήσεων αυξάνεται σταδιακά µετά από 2-3 εβδοµάδες ανάλογα µε τις ανάγκες του ασθενή, την ηλικία του και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του 16. Στόχος της φάσης ΙΙ, όπως προαναφέρθηκε, είναι να βελτιωθεί η καρδιοαναπνευστική λειτουργία και να αυξηθεί η µυϊκή δύναµη, η οποία έχει ελαττωθεί σηµαντικά µετά την εγχείρηση 15. Οι φάσεις ΙΙΙ και ΙV πραγµατοποιούνται µε στόχο να εξακολουθήσουν να υφίστανται τα ευνοϊκά αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν στις προηγούµενες δύο φάσεις και να µην επιδεινωθεί η γενική κατάσταση του καρδιοχειρουργηµένου ασθενή, λόγω µη επαρκούς κινητοποίησης και αποχής από τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Στις φάσεις αυτές εκτός από τη διατήρηση των κανόνων υγιεινής ζωής (σωστή διατροφή, διακοπή καπνίσµατος κ.α.) πρέπει να συνεχίσει ο ασθενής να ασκείται είτε στα εξειδικευµένα κέντρα καρδιακής αποκατάστασης που υπάρχουν σήµερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, είτε κάτω από την καθοδήγηση των ειδικών επιστηµόνων ακολουθώντας µόνοι τους προγράµµατα ασκήσεων. Πολλές φορές αυτά περιλαµβάνουν ασκήσεις για ζέσταµα και καθηµερινό περπάτηµα για διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης. Έχει διαπιστωθεί ότι διακοπή δύο εβδοµάδων συστηµατικής άσκησης οδηγεί σε σηµαντική ελάττωση των καρδιαγγειακών οφελών που επιτεύχθηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο 15. Οι προαναφερθείσες φάσεις της καρδιακής αποκατάστασης είναι κοινές σε όλα τα υπάρχοντα προγράµµατα. Παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορές σχετικά µε τη διαχείριση, την οργάνωση και την πραγµατοποίηση των προγραµµάτων καρδιακής αποκατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο). Στην πράξη αποδεικνύεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται διαφοροποιούνται σε κάποια σηµεία ανάλογα µε το εκάστοτε εφαρµοζόµενο πρόγραµµα και τον οργανισµό, τον οποίο τις παρέχει Γενικές αρχές προγραµµάτων άσκησης κατά την αποκατάσταση των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και στη συνέχεια εντάσσονται σε κάποιο πρόγραµµα καρδιακής αποκατάστασης θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες του εξειδικευµένου προσωπικού και να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση. Τα προγράµµατα ασκήσεων, τα οποία αποτελούν το κύριο µέρος των προγραµµάτων αποκατάστασης θα πρέπει να είναι εξατοµικευµένα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε ασθενή. Η άσκηση αυξάνει την αντοχή των ασθενών αυτών, επιφέρει ενδυνάµωση στο µυϊκό σύστηµα και εποµένως αυξάνει την λειτουργική ικανότητά τους και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους, δεν είναι όµως χωρίς κινδύνους 3. Ο κίνδυνος εµφάνισης µιας σοβαρής επιπλοκής κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι πολύ µικρός, αλλά είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε τον κίνδυνο που εµφανίζουν τα υγιή άτοµα κατά τη διάρκεια µίας έντονης δραστηριότητάς τους 18. Η ένταξη ενός καρδιοχειρουργηµένου ασθενή σε πρόγραµµα άσκησης προϋποθέτει τον συστηµατικό έλεγχο του καρδιαγγειακού συστήµατος προκειµένου ο ασθενής να είναι ασφαλής και να µην διατρέξει τον παραµικρό κίνδυνο 15. Για την ένταξη ενός ασθενή σε πρόγραµµα άσκησης θα πρέπει να γίνεται προσδιορισµός της αερόβιας ικανότητάς του και προσδιορισµός της ικανότητας παραγωγής έργου. Οι προσδιορισµοί αυτοί γίνονται µε εργοσπιροµετρικό έλεγχο (προσδιορισµός VOmax), µέτρηση της ικανότητας παραγωγής έργου και προσδιορισµό του δείκτη Φυσικής Κατάστασης (Conditioning Index) 15. Επίσης, στην αρχή κάθε προγράµµατος, θα πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος του καρδιακού ρυθµού και σε τακτά χρονικά διαστήµατα της αρτηριακής πίεσης, προκειµένου να αποφευχθούν ανεπιθύµητες επιπλοκές. Για το λόγο αυτό στα σύγχρονα κέντρα καρδιακής αποκατάστασης χρησιµοποιούνται στις µέρες µας τηλεµετρικοί µέθοδοι. Επίσης, µε την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν τις ασκήσεις και στο σπίτι τους µε ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού 19. Είναι απαραίτητο επίσης, οι καρδιοπαθείς να είναι ενηµερωµένοι για τους κινδύνους που εγκυµονεί η συµµετοχή τους σε προγράµµατα αποκατάστασης και να γνωρίζουν πότε θα πρέπει να σταµατήσουν άµεσα την άσκηση. Όταν αισθανθούν δυσφορία, κόπωση, αίσθηµα παλµών, δύσπνοια, κρύο ιδρώτα, λιποθυµία, στηθαγχική κρίση, πτώση της αρτηριακής τους πίεσης, µυϊκό άλγος, θα πρέπει να ενηµερώσουν το προσωπικό και να σταµατήσουν την προσπάθεια. Μ αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους επιπλοκές 15. Συνταγογραφία άσκησης Παραδοσιακά, στα προγράµµατα αποκατάστασης καρδιοπαθών ασκήσεις εκλογής θεωρούνταν οι µέτριας έντασης αεροβικές ασκήσεις 4,20. Σήµερα, πιστεύεται ότι τόσο οι αεροβικές διαλειµµατικές ασκήσεις όσο και οι µέτριας έντασης συνεχείς

5 ασκήσεις αυξάνουν την ικανότητα άσκησης VO(2peak) των καρδιοπαθών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης, αλλά οι αεροβικές διαλειµµατικές ασκήσεις προσφέρουν καλύτερα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα 21. Μέχρι πρόσφατα οι καρδιοπαθείς αποθαρρύνονταν να εφαρµόζουν ασκήσεις αντοχής, γιατί αυτές αυξάνουν το καρδιακό µεταφορτίο, κυρίως όταν οι ασκήσεις αντοχής εφαρµόζονται µε αντιστάσεις κοντά στα µέγιστα φορτία του ασθενή. Αλλά αποδείχθηκε ότι όταν οι ασκήσεις αντοχής εφαρµόζονται µε πολλές επαναλήψεις και µόνο µε µέτρια φορτία δεν παρατηρούνται δυσµενή αποτελέσµατα για τους ασθενείς αυτούς 20,22. Τόσο οι αεροβικές ασκήσεις όσο και συνδυασµός αεροβικών ασκήσεων και ασκήσεων αντοχής θεωρούνται σήµερα αποτελεσµατικές στη βελτίωση της ικανότητας άσκησης VO(2peak) των καρδιοπαθών 23. Οι αεροβικές ασκήσεις έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνoυν τη VOmax, τη δύσπνοια, την ικανότητα για εργασία και την αριστερή κοιλιακή λειτουργία. Οι ασκήσεις αντοχής αποδείχθηκε ότι βελτιώνουν την αριστερή κοιλιακή λειτουργία, τα επίπεδα παραγωγής γαλακτικού άλατος, τη µυϊκή δύναµη και τη µυϊκή αντοχή 24. Εποµένως, ο συνδυασµός των ασκήσεων αυτών είναι πιο αποτελεσµατικός στη βελτίωση της µυϊκής δύναµης και της µυϊκής αντοχής 23. Ακόµη, οι ασκήσεις προοδευτικής µυϊκής χαλάρωσης αποτελούν αποτελεσµατική θεραπεία προκειµένου να βελτιωθεί η ψυχολογική κατάσταση και η ποιότητα ζωής των ασθενών που έχουν άγχος µετά την εγχείρηση 25. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις Ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οι νοσηλευτές κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων αποκατάστασης εξαρτάται από τη φάση, στην οποία βρίσκεται ο ασθενής που αναρρώνει. Έτσι, οι νοσηλευτές καλούνται να ενεργούν άλλοτε ως σύµβουλοι, άλλοτε ως προπονητές και άλλοτε ως εκπαιδευτές. Προκειµένου να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα αποκατάστασης µε επιτυχία οι νοσηλευτές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν σωστά την κλινική πράξη, να κάνουν ορθές επιλογές και να ανταποκρίνονται ανάλογα στις ανάγκες των ασθενών 26. Κρίνεται σήµερα απαραίτητο να γίνεται ταξινόµηση των ασθενών στα προγράµµατα αποκατάστασης ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και τις ικανότητές τους. Ο διαχωρισµός των ασθενών σε οµάδες έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται η συµµετοχή των ασθενών στα προγράµµατα και ανοίγει στους νοσηλευτές και στους άλλους επαγγελµατίες υγείας νέους επαγγελµατικούς ορίζοντες. Ενώ ως τώρα φρόντιζαν ασθενείς, οι οποίοι ήταν ηλικιωµένοι, µε πιο σοβαρές παθήσεις και πιο πολλά ψυχολογικά προβλήµατα εξαιτίας της καρδιοπάθειάς τους, τώρα καλούνται να διαφοροποιήσουν τις παροχές προς τους ασθενείς, καθώς απευθύνονται πλέον σε πιο ευρύ κοινό µε πολυποίκιλες ανάγκες 27. Επιπλέον, η επέκταση των προγραµµάτων στο σπίτι ή γενικότερα στην κοινότητα δίνει τη δυνατότητα για επέκταση του νοσηλευτικού ρόλου, καθώς ενώνει την επείγουσα και εντατική νοσηλευτική µε την κοινοτική νοσηλευτική 28. Η νοσηλευτική παρέµβαση στα προγράµµατα αποκατάστασης παίζει κυρίαρχο ρόλο στη βελτίωση των γνώσεων και της πληροφόρησης των ασθενών αυτών σχετικά µε θέµατα ανάρρωσης και προσαρµογής στη νέα κατάσταση. Εποµένως, οι νοσηλευτές που συµµετέχουν στα προγράµµατα αυτά πρέπει να είναι σε θέση να βοηθούν τους ασθενείς να βελτιώσουν τη συµπεριφορά τους σε θέµατα υγείας, να τους καθοδηγούν να γεφυρώσουν τα κενά που υπάρχουν στη θεραπεία τους και να µπορούν να διαχειριστούν τους παράγοντες κινδύνου που εγκυµονούν 28. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάρρωση µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης αποτελεί µια δυναµική διαδικασία που σχετίζεται µε ποικίλες οργανικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές στη ζωή του ασθενή, οι οποίες αν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γενική κατάστασή του και να οδηγήσουν είτε στην επανεισαγωγή του στο νοσοκοµείο ή ακόµη και σε αυξηµένη νοσηρότητα. Η ένταξη των ασθενών αυτών σε προγράµµατα αποκατάστασης θεωρείται σήµερα επιβεβληµένη προκειµένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες που µπορεί να ακολουθήσουν µετά από την εγχείρηση και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Οι νοσηλευτές σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες καλούνται να ενηµερώνουν τους ασθενείς για τα υπάρχοντα προγράµµατα αποκατάστασης και να τους καθοδηγούν να συµµετέχουν σ αυτά, έτσι ώστε να επανεντάσσονται γρήγορα και εύκολα στις δραστηριότητες τις καθηµερινής ζωής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics-2006 Update. Dalias, T.X.: American Heart Association, Covertino VA, Bloomfield SA, Greenleaf IE. An overview of the issues physiological effects of bed rest and restricted physical activity. Med Sci Sports Exerc 1997; 29: Treat-Jacobson DJ, Lindquist R. Exercise, quality of life, and symptoms in men and women five to six yers after coronary artery bypass graft surgery. Heart & Lung 2007; 36: Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J,et al.: Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 104: Stone JA, Cyr C, Friesen M, Kennedy-Symonds H, Stene R, Smilovitch M, Canadian Association of Cardiac Rehabilitation. Canadian guidelines for cardiac rehabilitation and atherosclerotic heart disease prevention: a summarry. Can J Cardiol Suppl B: 3B-30B 6. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, et al.. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004; 116 :

6 7. Davidson DM, Maloney CA. Recovery after cardiac events. Phys Ther 1985; 65: Σπανός Π, Μπουγιούκας Γ, Ασηµακόπουλος Π, Αναγνωστόπουλος Κ, Παναγόπουλος Φ, Σπύρου Π. Στοιχεία καρδιοχειρουργικής, ιαπανεπιστηµιακή έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Xατσέρας Ι. Καρδιολογία, 1 η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Μancini DM, Walter G, Reicheck N, Lenkinski R, McCully KK, Mullen JL, Wilson JR. Contribution of skeletal muscle atrophy to exercise intolerance and altered muscle metabolism in heart failure. Circulation 1992; 85: Barnason S, Nieveen J, Schulz P, Millr C, Hertzog M, Rasmussen D. The relationships between fatigue and early postoperative recovery outcomes over time in elderly Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery patients. Heart & Lung : Cortes O, Heather MA. Determinants of referral to cardiac rehabilitation programs in patients with coronary artery disease: A systematic review. Am Heart J 2006;151: O Driscoll JM, Shave R, Cushion CJ. A National Health Service Hospital s cardiac rehabilitation programme: a qualitative analysis of provision. J Clin Nurs 2007; 16: Lucini D, Milani RV, Costantino G, Lavie CJ, Porta A, Pagani M. Effects of cardiac rehabilitation and exercise training on autonomic regulation in patients with coronary artery disease. Am Heart J 2002;143: Kουϊδή Ε. Ο ρόλος της άσκησης στα προγράµµατα αποκατάστασης καρδιοπαθών. Ελληνική Ιατρική 1992, 58: Yu C-M, Sheung-Wai Li L, Lam M-F, Chung-Wah Siu D, Kin-Man Miu R, Lau C-P. Effect of a cardiac rehabilitation program on left ventricular diastolic function and its relationship to exercise capacity in patients with coronary heart disease: Experience from a randomized, controlled study. Am Heart J 2004; 147: Αυτοσµίδης. Η συµβολή της Φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση ασθενών που έχουν υποστεί έµφραγµα του µυοκαρδίου κατά την ενδονοσοκοµειακή παραµονή τους (Φάση Ι). Φυσικοθεραπεία 2004, 7: Cobb LA, Weaver WD. Exercise: A risk for sudden death in patients with coronary heart disease. J Am Coll Cardiol 1986, 7: εληγιάννης Α. Φυσική Αποκατάσταση σε ασθενείς µε Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια. Ελληνική Ιατρική 2002, 68: Moholdt TT, Amundsen BH, Rustad LA, Wahba A, Lovo KT, Gullikstad LR et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise after coronary artery bypass surgery: a randomized study of cardiovascular effects and quality of life. Am Heart J 2009; 158: Kalemen MH, Steward KJ, Gillilan RE, Ewart CK, Vanenti SA, Manley JD, Keleman MD. Circuit weight training in cardiac patients. J Am Coll Cardiol 1986; 7: Mandic S, Tymchal W, Kim D, Daub B, Quinney HA, Taylor D et al..effects of aerobic and resistance training on cardiorespiratory and skeletal muscle function in heart failure: a randomized controlled pilot trial. Clin Rehabil 2009; 23: Bartlo P. Evidence-based application of aerobic and resistance training in patients with congestive heart failure. J Cardiopulm Rehabil Prev 2007; 27: Dehdari T, Hidarnia A, Ramezankhani A, Sadeghian S., Ghofranipour F. Effects of progressive muscular relaxation training on quality of life in anxious patients after coronary artery bypass graft surgery. Indian J Med Res 2009; 129 : Fridlund B. The role of the nurse in cardiac rehabilitation programmes. Eur J Cardiovasc Nurs 2002; 1: Beswick AD, Rees K, West RR., Taylor FC., Burke M, Griebsch I, et al.: Improving uptake and adherence in cardiac rehabilitation: literature review. J Adv Nurs 2005; 49 : Jiang X, Sit JW, Wong TK. A nurse-led cardiac rehabilitation programme improves health behaviours and cardiac physiological risk parameters: evidence from Chengdu, China. J Clin Nurs 2007; 16:

2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 7 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 7 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 7-9 Οκτωβρίου 2005 2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 7 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7-9 Οκτωβρίου 2005 Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διαλέξεις και

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική A N A Σ Κ Ο Π Η Σ Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσκηση Ε. Γερµανού, Α. Μπενέκα, Κ. Χαριτόπουλος, Π. Μάλλιου, Γ. Γκοδόλιας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας Καρκούλη Γεωργία 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., ΜΕΘ, «Αττικόν»

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ΧΑΠ. Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως

Ορισμός ΧΑΠ. Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως Ορισμός ΧΑΠ Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νοσολογική οντότητα, που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, με συστηματικές συνέπειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΑ (11 ος ) 11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ABSTRACTS Αρχές αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή Λαβδανίτη Μαρία 1, Αβραμίκα Μαρία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Page 1 of 14 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πρόλογος Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η σωµατική και ψυχική ευηµερία από τη φυσική δραστηριοποίηση στο υδάτινο περιβάλλον στα πλαίσια της αθλητικής και θεραπευτικής αναψυχής. Τσεβαϊρίδου Λ., Ματσούκα Ο. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η κόπωση σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Η κόπωση σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα 254 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η κόπωση σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα Κερασίνα Παπαστεργίου 1, Αλεξάνδρα Ξανθοπούλου 1, Μαρία Λαβδανίτη 2 1 Νοσηλεύτριες ΤΕ, 2 Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιβλίο Πρακτικών 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 8-10 Μαΐου 2015 Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.tefaacongress.gr

Διαβάστε περισσότερα

H νοσηλευτική αποκατάσταση στους ασθενείς µε κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου µυελού

H νοσηλευτική αποκατάσταση στους ασθενείς µε κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου µυελού ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 2, 55-62 ISSN 1791-9649 H νοσηλευτική αποκατάσταση στους ασθενείς µε κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου µυελού Σταύρου Β. 1, Zήκα Γ. 2, Πλούµης

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2008. Αποκατάσταση ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2008. Αποκατάσταση ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Copyright 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αποκατάσταση ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Γιαβασόπουλος Ευάγγελος 1, Γουρνή Παρασκευή 2 1. Νοσηλευτής ΤΕ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Αναισθησιολογίας & Ιατρείου Πόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Ανδρεά Σταυρούλα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2 1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας,Αθήνα 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(4):479-495 Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης Η χρονία καρδιακή ανεπάρκεια (XKA) είναι το κλινικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της άσκησης στη προαγωγή της ψυχικής υγείας

Η συμβολή της άσκησης στη προαγωγή της ψυχικής υγείας 191 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η συμβολή της άσκησης στη προαγωγή της ψυχικής υγείας Θεολογία Ζιώγου Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η σωματική δραστηριότητα και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ε. Γιαβασόπουλος 1, Ο. Μανίκου 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Αναισθησιολογίας & Ιατρείου Πόνου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα