200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012"

Transcript

1 200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012 LEVEL ONE: 170 hours BASIC 1. Anusara Immersions 1-3, 100 ώρεσ Βιβή Λέτςου, Αnusara Certified Teacher, Master of Arts, Bachelor of Science, Yoga Alliance certified teacher, 500 hours 2. Hatha Yoga: History, Philsophy & Τeaching Prep, 20 ώρεσ Βάγια Χάνου, ΝYSY Studios Certified teacher, 200 hours Nάνςυ Χιτζανίδου, ΝYSY Studios Certified teacher, 200 hours 3. Αnatomy for Yoga: 20 ώρεσ Σάββασ Μαυρομούςτακοσ, Φυςικοθεραπευτόσ PHD 4. Observation & Assistance: 30 ώρεσ LEVEL TWO: 30 hours SPECIALIZATION 5. Bhakti Flow: 30 ώρεσ, ςτο NYSY Studios, Αθόνα με τον Rusty Wells, δημιουργού του Bhakti Flow, και του Urban Flow Yoga Studio ςτο αν Φραντζύςκο, ό 5. Αnusara Teacher Training 1: 30 ώρεσ ςτο NYSY Studios, Αθόνα με πιςτοποιημϋνο δϊςκαλο τησ Ανουςϊρα

2 Credit/Πιςτοποίηςη 200 Hour NYSY Yoga Teacher Training Yoga Alliance 200 Hour Certified Teacher Anusara Certification: Immersions 1-3, Anusara Teacher Training 1 Ολικό Κόςτοσ προγράμματοσ ςτην Αρμονία Για τισ πρώτεσ 170 ώρεσ, Μϋρη 1-4 1,750 μϋχρι τισ 15 Ιουλύου ,850 από τισ 16 Ιουλύου 2011 * οι τιμέσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ Επικοινωνήςτε μαζί μασ για περαιτέρω οικονομικέσ διευκρινίςεισ.

3 Ανάλυςη προγράμματοσ LEVEL ONE: 170 hours BASIC 1. Anusara Immersions 1-3 & Teaching Preparation: 100 ώρεσ Με τη Βιβή Λέτςου Immersion I, 33 ώρεσ, 7-11 Σεπτέμβρη 2011 Σετϊρτη - Κυριακό, 9πμ-3.30μμ το πρώτο Immersion δημιουργούμε γερϊ θεμϋλια ςτισ βϊςεισ τησ Anusara Yoga ςυνδεόμενοι βαθιϊ με την Σαντρικό Φιλοςοφύα. *Καθολικϋσ Αρχϋσ Ευθυγρϊμμιςησ *Μελϋτη και πρακτικό των Γιογκικών ςτϊςεων *Φιλοςοφύα τησ Σϊντρα * Pranayama και Διαλογιςμόσ Immersion II, 33 ώρεσ, 2-6 Νοεμβρίου Σετϊρτη - Κυριακό, 9πμ-3.30μμ *Φιλοςοφύα & Όραμα τησ Anusara Yoga *Αςανασ & πρακτικό των Καθολικών Αρχών Ευθυγρϊμμιςησ *Yoga ούτρασ του Patanjali Κλαςικό και Σαντρικό οπτικό *Σαντρικό φιλοςοφύα, ημαντικϊ Κεύμενα Pratyabhijna hyrdayam, Shiva Sutras, Spanda Karika *Λεπτοφυόσ Ανατομύα του ώματοσ *36 Tattvas Αρχϋσ τησ Ύπαρξησ *Βαθύτερη εξερεύνηςη και πρακτικό Pranayama & Διαλογιςμού * Προετοιμαςύα: Δομό μιασ τϊξησ/αρχϋσ διδαςκαλύασ *Ειςαγωγό ςτην Σϋχνη τησ Ροόσ Immersion III, 34 ώρεσ, 4-8 Ιανουαρίου, 2012 Σετϊρτη - Κυριακό, 9πμ-4.00μμ * Βαθύτερη πρακτικό Asanas *Επανϊληψη των αρχών για κϊθε κατηγορύα Asanas *Yoga Anatomy & Therapeutics *Σςϊκρασ, Κουνταλύνι και το Ενεργειακό ώμα *Βαςικϊ ανςκριτικϊ και Ονομαςύεσ τϊςεων *Βαθύτερη μελϋτη τησ Φιλοςοφύασ *Bhagavad Gita *Αρχϋσ Διδαςκαλύασ *Πωσ ςχεδιϊζουμε ϋνα μϊθημα *Ανϊπτυξη Προςωπικόσ Πρακτικόσ τϊςεων, Pranayama & Διαλογιςμού Eπιμέρουσ Κόςτοσ μόνο για Immersions: 500 το κϊθε Immersion μϋχρι τισ 15 Ιουλύου, 600 από τισ 16 Ιουλύου ( επικοινωνόςτε μαζύ μασ για επιμϋρουσ τιμϋσ ςτα υπόλοιπα μϋρη του Level I).

4 2. Xάθα Γιόγκα: Ιςτορία-Φιλοςοφία-Διαλογιςμόσ Προετοιμαςία διδαςκαλίασ 20 ώρεσ Βάγια Χάνου, ΝYSY Studios Certified teacher, 200 hours Nάνςυ Χιτζανίδου, ΝYSY Studios Certified teacher, 200 hours 5 Σάββατα, 14:30-18:30 (+1/2 ώρα διϊλειμμα) 15 & 22 Οκτωβρίου 2011, 19 Νοεμβρίου 2011, 10 & 17 Δεκεμβρίου Ανατομία για Γιόγκα 20 ώρεσ Σάββασ Μαυρομούςτακοσ, Φυςικοθεραπευτόσ PHD 8 & 9 Οκτωβρίου 2011, 10 ώρεσ 3 & 4 Δεκεμβρίου 2011, 10 ώρεσ ϊββατο 14:30-19:30 & Κυριακό 10:00-15:00 4. Παρατήρηςη τάξεων και βοηθοί δαςκάλων 30 ώρεσ 10 ώρεσ παρατόρηςη, 20 ωσ βοηθού ςτισ τϊξεισ τησ Αρμονύασ ό του ΝYSY Studios ημεύωςη: Συμπληρώντοντασ τισ 170 ώρεσ ςτην Αρμονία παίρνετε μιά βεβαίωςη ςπουδών πριν το δίπλωμα των 200 ωρών. LEVEL TWO: 30 hours SPECIALIZATION, Ειδίκευζη Σα προγρϊμματα ειδύκευςησ Bhakti Flow TT ό Αnusara Teacher Training προςφϋρονται ςτην Αθόνα ςτο ΝYSY Studios. 5. Bhakti Flow: 30 ώρεσ, +5 ώρεσ πρακτικήσ Rusty Wells, δημιουργού του Bhakti Flow, και του Urban Flow Yoga Studio ςτο αν Φραντζύςκο Ο Rusty θα διδϊξει ϋνα εντατικό ςεμινϊριο μιασ εβδομϊδασ και θα καλύψει τισ μεθόδουσ διδαςκαλύασ μιασ τϊξησ με δυναμικό ροό. Μασ οδηγεύ βόμα βόμα ςτη δόμηςη μιασ ολοκληρωμϋνησ ςειρϊσ, ϋτςι ώςτε τελειώνοντασ το ςεμινϊριο οι μαθητϋσ εύναι ϋτοιμοι να διδϊξουν μια τϊξη με δυναμικό ροό. Αναλυτικϊ θα καλύψει: Δυναμικό Πρακτικό (Bhakti Flow ό αλλιώσ Power Flow) Sequencing χεδιϊζοντασ τη ροό τησ τϊξησ Μεθοδολογύα διδαςκαλύασ (πωσ διδϊςκουμε, διορθώνουμε, μιλϊμε κλπ.) Παροδοςιακϊ γιογκικϊ chants Φιλοςοφύα Ένα από τα ςτοιχεύα που ϋχουν κϊνει τον Rusty τόςο δημοφιλό (με καθημερινϋσ τϊξεισ 100 ατόμων και πϊνω) εύναι η μοναδικό μουςικό που χρηςιμοποιεύ, και η ψαλμωδύα κλαςςικών ινδικών ύμνων δύο θϋματα που θα τονύςει ςτο ςεμινϊριο. Κόςτοσ: 690 μϋχρι τισ 15 Μαύου, 790 μετϊ από τισ 16 Μαΐου

5 Ή μπορείτε και να επιλέξετε να κάνετε ειδίκευςη με έμφαςη την Ανουςάρα 5. Αnusara Teacher Training 1: ώρεσ Anusara (a-nu-sar-a), ςημαύνει ρϋοντασ με τη Χϊρη, ακολουθώντασ τη ροό, ακολουθώντασ την καρδιϊ. H Anusara Yoga ιδρύθηκε από τον John Friend το 1997 και εύναι ϋνα δυναμικό ςύςτημα hatha yoga το οπούο ςυνδιϊζει την Σαντρικό Φιλοςοφύα τησ Έμφυτησ Καλοςύνησ με τισ Καθολικϋσ Αρχϋσ Ευθυγρϊμμιςησ. Σο όραμα ζωόσ τησ Anusara ενθαρρύνει όλουσ τουσ ανθρώπουσ να ανακαλύψουν την ϋμφυτη καλοςύνη και την δημιουργικότητα μϋςα τουσ, παρϋχοντασ τουσ την ευκαιρύα για πραγματικό αυτογνωςύα και θετικό αυτομεταμόρφωςη. Οι Καθολικϋσ Αρχϋσ Ευθυγρϊμμιςησ προςφϋρουν τον τρόπο για να ευθυγραμμύςουμε το ςώμα ςωςτϊ ώςτε να επϋλθει δύναμη και θεραπεύα όπου χρειϊζεται. Γιϊ όςουσ ενδιαφϋρονται να ακολουθόςουν την πιςτοπούηςη τησ Anusara, αλλϊ και γιϊ όλουσ θϋλουν να ακονύςουν τη διδαςκαλύα τουσ ςτη Γιόγκα, αυτό το πρόγραμμα εύναι μια καλό ειςαγωγό ςτην τϋχνη και τισ δεξιότητεσ τησ διδαςκαλύασ. *How to weave a theme into the teaching of the Universal Principles of Alignment *Improving observation skills *Using demonstration as an effective teaching tool *Sequencing and class planning *Basic Therapeutics *Using partner exercises in classes *Creating themes that integrate the basic Anusara philosophy *Peer teaching Κόςτοσ: ΔΙΠΛΩΜΑ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1. τουσ μαθητϋσ που ςυμπληρώνουν επιτυχώσ τισ πρώτεσ 170 ώρεσ, με όλεσ τισ εργαςύεσ και παρακολουθόςεισ δύνεται μύα απλό βεβαύωςη: NYSY Studios, Hatha Yoga Teacher Training Program, 170 hours Πρόγραμμα εκπαίδευςησ δαςκάλων Χάθα, 170 ώρεσ 2. τουσ μαθητϋσ που ςυμπληρώνουν επιτυχώσ και το πϋμπτο ςκϋλοσ του προγρϊμματοσ δύνεται το δύπλωμα: NYSY Studios, 200 Ηοur YOGA Teacher Training 3. τϋλνετε φωτοτυπύα του διπλώματοσ με την αύτηςη και πληρωμό ςασ ςτη Yoga Alliance και ςασ δύνουν την πιςτοπούηςη Yoga Alliance Certified Teacher 200 hour.

6 Απαραίτητεσ προώποθέςεισ Σουλϊχιςτον 1 χρόνοσ πρακτικόσ Γιόγκα. Σουλϊχιςτον 3 μόνεσ πρακτικόσ ςτην Αρμονύα, ό ςτο NYSY Studios υνϋντευξη με τη διευθύντρια του προγρϊμματοσ Βϊγια Χϊνου υμπληρωμϋνη αύτηςη. 300 προκαταβολό με την εγγραφό για κρϊτηςη θϋςησ. Εγγραφέσ/Πληροφορίεσ: NYSY Studios, Νικησ 25, Αθόνα, Σηλ , , NYSY Studios Armonia Yoga Studio, Κερκύρας 8, Βυζάντιο Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη T&F , K Armonia Yoga Studio

Μιχάλης Mahatma (Nada Yoga Place) - Yin Yoga, Storytelling & Mantra

Μιχάλης Mahatma (Nada Yoga Place) - Yin Yoga, Storytelling & Mantra Μιχάλης Mahatma (Nada Yoga Place) - Yin Yoga, Storytelling & Mantra Παρασκευή 22 Μαίου, 18:00 19:20 Stage 1 - όλα τα επίπεδα Στις πρακτικές της Yin Yoga δίνεται έµφαση στη διατήρηση των asana (στάση σώµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΥ ΖΕΙΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΚΑΛΩΝ YOGA ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΙΠΛΩΜΑ ΑΣΚΑΛΩΝ YOGA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (1 ETOΣ). Η Σχολή δασκάλων Yoga EY ZEIN µετά από απαίτηση µαθητών για εκπαίδευση εξ αποστάσεως µε την µεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Master Stephen Co στην Ελλάδα

Ο Master Stephen Co στην Ελλάδα Ελληνικός Οργανισµός Pranic Healing Arhatic Yoga Ο Master Stephen Co στην Ελλάδα Διδασκαλίες που θα αλλάξουν τη ζωή σας! Σεµινάριο Nurturing Class Σεµινάριο Arhatic Yoga Σεµινάριο Πνευµατικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Τεύχος 1, 2004, σ.σ. 84-96 Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Λυκεσάς Γεώργιος, Κωνσταντινίδου Μαρία, Παπαδοπούλου Σοφία Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών 2012-13

Οδηγός Σπουδών 2012-13 Σπουδές για καριέρα, πιστοποίηση με κύρος Είναι ωραίο να είσαι αυθεντικός, επαγγελµατίας και γνώστης του αντικειµένου σου. Κυνήγησε τα όνειρα σου µε αξιοπρέπεια, ήθος και θα σε στηρίξουµε σε κάθε σου βήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγιουρβέδικης Θεραπείας & BodyWork

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγιουρβέδικης Θεραπείας & BodyWork Η ΔΙΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ σας προσφέρει Σπουδές με Διεθνές Κύρος και Αναγνώριση σε συνεργασία με το School of Ayurveda & Panchakarma (Ινδία) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγιουρβέδικης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜAΪOΣ 2013. φθηνότερα ECCE B2 - ECPE C2. σε όλες μας τις εκδόσεις. Τα βιβλία μας ακόμη NEWS. Αλλαγές MICHIGAN

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜAΪOΣ 2013. φθηνότερα ECCE B2 - ECPE C2. σε όλες μας τις εκδόσεις. Τα βιβλία μας ακόμη NEWS. Αλλαγές MICHIGAN NEWS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Τηλ. Κέντρο 23310 73777 Fax 23310 60827 Ενημερωτικό έντυπο των εκδόσεων Super Course - Αύγουστος 2012 www.supercourse.gr e-mail: order@supercourse.gr Τα βιβλία μας ακόμη φθηνότερα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY ACCESS PROGRAMMES GCE - A LEVEL IB Tutorials ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

UNIVERSITY ACCESS PROGRAMMES GCE - A LEVEL IB Tutorials ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 18 χρόνια πείρας στην Βρετανική Παιδεία UNIVERSITY ACCESS PROGRAMMES GCE - A LEVEL IB Tutorials ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Σχολών Εναλλακτικών Επιστημών NATURAL HEALTH SCIENCE

Όμιλος Σχολών Εναλλακτικών Επιστημών NATURAL HEALTH SCIENCE Όμιλος Σχολών Εναλλακτικών Επιστημών NATURAL HEALTH SCIENCE 2009-2010 Creative Healing Προκαταρτικός κύκλος Σπουδών Το Creative Healing βασίζεται στις διδασκαλίες του Joseph B. Stephenson (1874-1956),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ : ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ : ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (25) σελ.183-19 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ : ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα