ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ"

Transcript

1 ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Λφθνο Νπκθψλ, Θεζείν Αζήλα, Διιάδα; ηει Προζωπικά ζηοιτεία Γελλεκέλνο ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1968 ζηε Μπηηιήλε. Έγγακνο κε 2 παηδηά. Δκπαίδεσζη , Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή "Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ - Οηθνλνκία", Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Σίηινο δηαηξηβήο: "Δμσηεξηθέο Οηθνλνκίεο ζηελ Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: Απνηίκεζε θαη Δπηπηψζεηο ζηνλ Δλεξγεηαθφ ρεδηαζκφ" , Πηπρίν Υεκηθνχ Μεραληθνχ. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σίηινο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: "Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν κε Αλάπηπμε Αλαλεψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ: ε Πεξίπησζε ηεο Μπηηιήλεο". Δμπειρία ζε ειδικές σπολογιζηικές εθαρμογές Πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ (ENPEP, GTMax). Αξηζηνπνίεζε ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ (WASP). Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ (RISK). Δθηίκεζε επηπηψζεσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο (VINELOGIC, DSSAT). ηαηηζηηθή αλάιπζε (SPSS). Δρεσνηηικά πεδία Πξνβιέςεηο εμέιημεο εθπνπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ινηπψλ αεξίσλ ξππαληψλ. Σαπηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δλεξγεηαθέο πξνβιέςεηο (βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο). Πεξηθεξεηαθφο θαη εζληθφο ελεξγεηαθφο θαη πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο. Δθηίκεζε επηπηψζεσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οηθνλνκηθή απνηφκεζε πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ. Δθηίκεζε ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο ελέξγεηαο θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαιχζεηο θφζηνπο - νθέινπο. Δπαγγελμαηική εμπειρία 2008 ζήκεξα Κχξηνο Δξεπλεηήο (B), Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο (Γ), Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ Γφθηκνο Δξεπλεηήο (Γ), Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ SPEED χκβνπινη Αλάπηπμεο ΔΠΔ. Μειεηεηήο - χκβνπινο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ, Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) & ΔΚΔΦΔ "Γεκφθξηηνο", Ηλζηηηνχην Ππξεληθήο Σερλνινγίαο θαη Αθηηλνπξνζηαζίαο. Δξεπλεηήο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηξαηησηηθή ζεηεία Γιακρίζεις Γιδαζκαλία Απφ ηε Γηαθπβξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ηνπ ΟΖΔ (IPCC) γηα ηε ζπκβνιή ζηε βξάβεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε ην Νφκπει Δηξήλεο Τπεχζπλνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Οηθνλνκηθή ηεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Master Sc.) Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ, πνπ πινπνηείηαη απφ ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν θαη ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. σμμεηοτή ζε Γιεθνείς Οργανιζμούς ως Σετνικός Δμπειρογνώμονας Κχξηνο ζπγγξαθέαο (Lead Author) ηεο 4εο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) κε ηίηιν Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, κε ηδηαίηεξα θαζήθνληα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπγγξαθή ηνπ Κεθαιαίνπ Residential and commercial buildings, ( ). 1

2 Κχξηνο ζπγγξαθέαο (Lead Author) ηεο 5εο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) ( ). Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο σο Κχξηνο ζπγγξαθέαο (Lead Author) ηεο Έθζεζεο Global Energy Assessment, κηαο δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο ηεο IIASA ( ). Δκπεηξνγλψκνλαο ηεο Γξακκαηείαο ηεο χκβαζεο - Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη παξαδνρψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο πξνβιέςεηο εμέιημεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ πεξηειήθζεζαλ ζην πιαίζην ηεο 4εο Δζληθήο Έθζεζήο ηνπο (4th National Communication) (2007). Μέινο ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ επηζεψξεζε ηελ 1ε Έθζεζε γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή πνπ ππνβιήζεθε απφ ηε Λεπθνξσζία, ( ). Δκπεηξνγλψκνλαο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηερλνινγηψλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο (1999). Μέινο ηεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο γηα ζεηξά εηψλ ζηηο επίζεκεο εμακεληαίεο ζπλαληήζεηο ησλ Δπηθνπξηθψλ Οξγάλσλ (SBSTA / SBI) ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) θαη ησλ εηήζησλ Γηαζθέςεσλ ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ (COP) ηεο χκβαζεο - Πιαίζην, κε αξκνδηφηεηα ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα α) εθαξκνγήο πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, β) αλάπηπμεο / εθαξκνγήο ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, θαη γ) αμηνπνίεζεο ησλ θαηαβνζξψλ (δάζε, θιπ.) γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δρεσνηηικά Προγράμμαηα πκκεηνρή ζε 34 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Διιεληθά Τπνπξγεία (Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, θιπ), ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ & Δθνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηε Γξακκαηεία ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ηνπ ΟΖΔ, ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, σο: Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε 6 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Κχξηνο Δξεπλεηήο ζε 28 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Κριηής ζε διεθνή επιζηημονικά περιοδικά Δλδεηθηηθά ζηα παξαθάησ πεξηνδηθά: Energy, Energy Policy, Energy Economics, International Journal of Global Energy Issues, IEEE Transactions on Power Systems, Energy & Buildings. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ πλνιηθά > 115, εθ ησλ νπνίσλ 33 ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη 4 θεθάιαηα βηβιίσλ. SCI h-factor = 15 (566 εηεξναλαθνξέο). 2

3 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Κεθάλαια Βιβλίων 1. Ürge-Vorsatz D, Eyre N, Graham P, Harvey D, Hertwich E, Kornevall C, Majumdar M, McMahon J, Mirasgedis S, Murakami S, Novikova A, Jiang Y, Energy End-Use: Buildings, Global Energy Assessment, IIASA, Levine, M., Ürge-Vorsatz, D., Blok, K., Geng, L., Harvey, D., Lang, S., Levermore, G., Mehlwana, A.M., Mirasgedis, S., Novikova, A., Rilling, J., Yoshino, H., Residential and commercial buildings, Chapter 6 of the Fourth Assessment Report, Working Group III / IPCC: Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Koukios, E., Diamantidis, N., Stamos, C., Kollas, J., Beloyannis, N., Externalities of Energy: Results for Greece, "ExternE - Externalities of Energy: National Implementation", Vol. 10, European Commission, DG XII, EUR 18528, Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Papayannakis., L., Economics of Energy and Treatment of Uncertainty to Incorporate Environmental Considerations in Investment Decisions, in Managing in Uncertainty: Theory and Practice, Ed. by C. Zopounidis and P. Pardalos, ISBN X, Kluwer Academic pr., pp , Γημοζιεύζεις ζε επιζηημονικά περιοδικά με κριηές 1. Mirasgedis, S., Diakoulaki, D., and Assimacopoulos, D., Solar energy and the abatement of atmospheric emissions, Renewable Energy, 7 (4), pp , Mirasgedis, S., Makatsoris, J., Assimacopoulos, D., Papagiannakis, L. and Zervos, A., Energy conservation and CO2-emission abatement potential in the Greek residential services sector, Energy, 21 (10), pp , Mirasgedis, S., Diakoulaki, D., Multicriteria analysis vs externalities assessment for the comparative evaluation of electricity generation systems, European Journal of Operational Research, 102 (2), pp , Mirasgedis, S., Mavrotas, G. and Diakoulaki, D., The use of fuzzy sets in the assessment of the social cost of electricity generation, Fuzzy Economic Review, Vol. IV (2), pp. 3-20, Mirasgedis, S., Dialoulaki, D., Papagiannakis, L. and Zervos, A., Impact of social costing on the competitiveness of renewable energies: the case of Crete, Energy Policy, 28 (1), pp , Diakoulaki, D., Zervos, A., Sarafidis, J. and Mirasgedis, S., Cost benefit analysis for solar water heating systems, Energy Conversion and Management, 42 (14), pp , Kollas, G.I. and Mirasgedis, S., Health and environmental impacts of the hydroelectric fuel cycle, International Journal of Risk Assessment and Management, 3 (1), pp.23-39, Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., and Lalas, D.P., Economic evaluation of carbon dioxide emission abatement measures in the Greek energy sector, Journal of Environmental Planning and Management, 45 (2), pp , Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., and Lalas, D.P., The role of renewable energy sources within the framework of the Kyoto Protocol: the case of Greece, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (3), pp , Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Zaimi S. and D. P. Lalas, A multiple criteria decisionaid approach in defining national priorities for greenhouse gases emissions reduction in the energy sector, European Journal of Operational Research, 146 (1), pp , Argiriou A., and Mirasgedis, S., The solar thermal market in Greece review and perspectives, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 7 (5), pp , Bosioli, E., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Lalas, D.P., and Pesmajoglou, S., The application of the RAINS model for Greece, International Journal of Environment and Pollution, 21 (2), pp , Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Balaras, C., Gaglia A., and Lalas, D.P., CO2 emission reduction policies in the Greek residential sector: a methodological framework for their economic evaluation, Energy Conversion and Management, 45 (4), pp ,

4 14. Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Lalas, D.P., Papastavros, C., Mitigation policies for energy related greenhouse gas emissions in Cyprus: the potential role of natural gas imports, Energy Policy, 32 (8), pp , Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Lalas, D.P., Moschovits, M., Karagiannis, F. and Papakonstantinou, D., Models for mid-term electricity demand forecasting incorporating weather influences, Energy, 31 (2-3), pp , Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Balaras, C., Gaglia, A., Lalas, D.P., Evaluating the need for economic support policies in promoting greenhouse gas emission reduction measures in the building sector: the case of Greece, Energy Policy, 34 (15), pp , Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Lalas, D.P., Next allocation phase of the EU emissions trading scheme: how tough will the future be?, Energy Policy, 34 (18), pp , Balaras, C.A., Gaglia, G.A., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y. and Lalas, D.P.: European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings, Building and Environment, 42 (3), pp , Diakoulaki, D., Georgiou, P., Tourkolias, C., Georgopoulou, E., Lalas, D., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., A multicriteria approach to identify investment opportunities for the exploitation of the Clean Development Mechanism, Energy Policy, 35 (2), pp , Gaglia, G.A., Balaras, C.A., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y. and Lalas, D.P., Empirical assessment of the Hellenic non-residential building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings, Energy Conversion and Management, 48 (4), pp , Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Tourkolias, C., Assessment and exploitation of energy-related externalities in the industrial sector, Energy Policy, 35 (5), pp , Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Lalas, D. P., Modeling framework for estimating impacts of climate change on electricity demand at regional level: case of Greece, Energy Conversion and Management, 48 (5), pp , Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., Gakis, N., An integrated approach for the selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in the greater Athens area using multi-objective combinatorial optimization, Energy Economics, 29 (4), pp , Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Hontou, V., Gakis, N., Lalas, D. P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., Mavrotas, G., A decisionaid framework to provide guidance for the enhanced use of best available techniques in industry, Environmental Management, 40, pp , Ürge-Vorsatz, D., Harvey, D., Mirasgedis, S., Levine, M.D., Mitigating CO2 emissions from energy use in the world s buildings, Building Research and Information, 35 (4), pp , Ürge-Vorsatz, D., Koeppel, S., Mirasgedis, S., Appraisal of policy instruments for reducing buildings CO2 emissions, Building Research and Information, 35 (4), pp , Mirasgedis, S., Hontou, V., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Gakis, N., Lalas, D. P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., Mavrotas, G., Environmental damage costs from airborne pollution of industrial activities in the greater Athens, Greece area and the resulting benefits from the introduction of BAT, Environmental Impact Assessment Review, 28(1), pp , Georgopoulou, E., Hontou, V., Gakis, N., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Lalas, D. P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., BEAsT: A decisionsupport tool for assessing the environmental benefits and the economic attractiveness of best available techniques in industry, Journal of Cleaner Production, 16(3), pp , Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgendis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., Gakis, N., Multiobjective Combinatorial Optimization for Selecting Best Available Techniques (BAT) in the Industrial Sector: the COMBAT tool, Journal of Operational Research Society, 60, pp , Tourkolias, C. Mirasgedis, S. Damigos, D. Diakoulaki D., Employment benefits of electricity generation: a comparative assessment of lignite and natural gas power plants in Greece, Energy Policy, 37 (10), pp , Tourkolias, C. Mirasgedis, S., Quantification and monetization of employment benefits associated with renewable energy technologies in Greece, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (6), pp , Mirasgedis S., Georgopoulou E., Sarafidis Y., Papagiannaki K., Lalas D.P., The impact of climate change on the demand pattern of bottled water and non-alcoholic beverages. Accepted for publication in Business Strategy and the Environment. 4

5 33. Markaki M., Belegri-Roboli A., Michaelides P., Mirasgedis S., Lalas D.P., The Impact of Clean Energy Investments on the Greek Economy: an Input-Output Analysis ( ). Energy Policy, 57, pp Γημοζιεύζεις ζε πλήρη πρακηικά ζσνεδρίων μεηά από κρίζη 1. Μνηξαζγεληήο,., Γηαθνπιάθε, Γ., Παπατσάλλνπ, Λ., Σν Κφζηνο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Ζιεθηξνπαξαγσγήο ζε Απηφλνκα πζηήκαηα, 4ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην, ηνκ. Β, ζει , Μπηηιήλε, Kollas, J. and Mirasgentis, S., Assessment of the External Costs of the Hydroelectric Fuel Cycle, 31st Universities Power Engineering Conference, vol. 1, pp , Iraklio Μνηξαζγεληήο,., Γηαθνπιάθε, Γ., Εεξβφο, Α., Παπαγηαλλάθεο, Λ., Πεξηβαιινληηθφ Κφζηνο θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, 5ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην, ηνκ. Β, ζει , Μπηηιήλε Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Papayannakis., L., Economics of Energy and Treatment of Uncertainty to Incorporate Environmental Considerations in Investment Decisions, VI International Conference AEDEM 1997, pp , Chania. 5. Κνllas, I.G. and Mirasgedis, S., A Comparison of the External Cost of Hydroelectric and Nuclear Power Plants, 9th Annual Conference, Risk Analysis: Facing the New Millennium, pp , Rotterdam Μνηξαζγεληήο,. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Δλζσκάησζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Κφζηνπο ζην Μαθξνπξφζεζκν ρεδηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο, 6ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην G-NEST, ηφκνο Γ., ζει , άκνο Diakoulaki, D., Mirasgedis, S. and Tziantzi, M., Environmental Externalities and the Development of Renewable Energy Sources, EAERE 2000 annual conference, European Association of Environmental and Resource Economists, Crete Mirasgedis, S., Sarafidis, J., Georgopoulou, E., Adamopoulou, N. and Lalas, D.P., Evolution of Baseline Energy Consumption and Energy Related CO2 Emissions in Greece on the Basis of Alternative Energy Prices Scenarios, 7th Conference on Environmental Science and Technology G-NEST, Vol. B, pp , Syros Sarafidis, J., Mirasgedis, S. and Georgopoulou, E., Economic Evaluation of CO2 Emission Abatement Measures in the Greek Energy Sector, 7th Conference on Environmental Science and Technology G- NEST, Vol. B, pp , Syros Papagiannaki, K., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, J., and Lalas, D.P., Estimate of Emissions Scenarios Effects on Climate Parameters in the Balkan Region, 8th Conference on Environmental Science and Technology G-NEST, pp , Lemnos Georgiou, P., Tourkolias, C., Diakoulaki, D., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D.P., "Muticriteria evaluation of investment opportunities for the exploitation of the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol", Proceedings of the 9th Conference on Environmental Science and Technology G-NEST, pp , Rhodes, Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., "Evaluation and Selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in greater Athens area using multiobjective combinatorial optimization", Proceedings of the 19th Mini-EURO Conference ORMMES 2006 'Operational Research Models and Methods in the Energy Sector', 6-8 September 2006, Coimbra- Portugal, Koeppel, S., Ürge-Vorsatz, D., Mirasgedis, S., 2007, Is there a silver bullet? A comparative assessment of twenty policy instruments applied worldwide for enhancing energy efficiency in buildings, ECEEE 2007 Summer Study, La Colle sur Loup Côte d Azur, France, Tourkolias, C., Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Mavrotas, G. Public health effects from energy use in the industrial sector, Proceedings of the 10th Conference on Environmental Science and Technology, pp. A A-1448, Kos island, Markaki M, Mirasgedis S, Belegri-Roboli A and Sarafidis Y, The environmental impact of clean energy investments on the Greek economy: an input-output analysis ( ). 13th International Conference on Environmental Science and Technology CEST 2013, Athens. 5

6 Γημοζιεύζεις ζε πλήρη πρακηικά ζσνεδρίων 1. Diakoulaki, D., Mirasgentis, S., Papaioannou, L., Noise Impacts and Disamenity Costs of Wind Energy, 5th European Wind Energy Association Conference and Exhibition, vol. II, pp , Thessaloniki, Μνηξαζγεληήο,. θαη Κνιιάο, Γ., Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ, 5ν Δζληθφ πλέδξην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνκ. Β, ζει , Αζήλα Μνηξαζγεληήο,. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Ζ Απνηίκεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Κφζηνπο ηεο Δλέξγεηαο σο Πξνυπφζεζε γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 5ν Δζληθφ πλέδξην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνκ. Β, ζει , Αζήλα Μνηξαζγεληήο,., Μαπξσηάο, Γ. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Γηαρείξηζε ηεο Αβεβαηφηεηαο ζηε Γηαδηθαζία Δθηίκεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε ηε Υξήζε ηεο Θεσξίαο ησλ Αζαθψλ πλφισλ, 11ν Δζληθφ πλέδξην ΔΔΔΔ: Γηαρείξηζε Πφξσλ & πζηεκάησλ γηα Βηψζηκε Αλάπηπμε, ηνκ. Η, ζει , Αζήλα Μνηξαζγεληήο,. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Αλάιπζε Κφζηνπο - Οθέινπο γηα ηελ Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, 12ν Δζληθφ πλέδξην ΔΔΔΔ, Δπηρείξεζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο, άκνο, επηέκβξηνο Kollas, I.G., Mirasgedis, S., Diakoulaki, D. and Mimikou, M.A., Comparative Risk Assessment of Energy Sources Used for Electricity Production in Greece, PSAM5, International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management, Edited by S. Kondo and K. Furuta, Vol.1, pp , Universal Academy Press, Inc. Tokyo Japan, Kollas, I.G., Mirasgedis, S., Health and Environmental Impacts of Electricity Production from Hydroelectric Power Plants, Procceedings of ESREL 2000, Foresight and Precaution, Cottam, Harvey, Pape & Tait (Eds), ISBN , pp , Rotterdam Mirasgedis, S., Gonzelmann, G., Georgopoulou, E., Koritarov, V., and Sarafidis, Y., Long-Term GHG Emissions Outlook for Greece: results of a detailed bottom-up energy system simulation, 6th European Conference on Modeling in Energy Economics and Policy, International Association for Energy Economics (IAEE), Zurich Γεσξγίνπ, Π., Σνπξθνιηάο, Υ., Γηαθνπιάθε, Γ., Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο., αξαθίδεο, Γ., Γηεξεχλεζε θαη πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, 5ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Υεκηθήο Μεραληθήο, Θεζζαινλίθε Μάηνο Γηαθνπιάθε Γ., Μνηξαζγεληήο., Σνπξθνιηάο Υ. Ζ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζην Ν.Αηηηθήο: Τπνθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε; Πξαθηηθά (CD) 3νπ πλεδξίνπ ΣΔΔ: Διιεληθή Βηνκεραλία: Πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Αζήλα Diakoulaki D., Dimitropoulos G., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D., Promoting wind energy through the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol, Proceedings (CD) of the European Wind Energy Conference, Athens Γαγιία, Α.,.Μπαιαξάο, Κ, Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο,., αξαθίδεο, Η., Λάιαο Γ., Γπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζε ξχπσλ ζηα Διιεληθά θηίξηα κέηξα αληηκεηψπηζεο, Αλαθνίλσζε ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην Μεραλνιφγσλ-Ζιεθηξνιφγσλ, Αζήλα Μαΐνπ Μαπξσηάο, Γ., Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο,., αξαθίδεο, Η., Λάιαο, Γ., Υφληνπ, Β., Γάθεο, Ν., 2007: «Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ (ΒΓΣ) ζηηο βηνκεραλίεο ηεο Αηηηθήο κε ηε ρξήζε πνιπθξηηεξηαθνχ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ», 6ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Υεκηθήο Μεραληθήο, ζει , 31 Ματνπ-2 Ηνπλίνπ, Αζήλα Σνπξθνιηάο Υ, Γηαθνπιάθε Γ, Μνηξαζγεληήο θαη Γακίγνο Γ, Σν θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο: πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζελαξίσλ γηα ην RENES 2010, 4o Δζληθφ πλέδξην: Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πξνο έλα θηιφδνμν θαη αμηφπηζην Δζληθφ Πξφγξακκα Γξάζεο. Αζήλα. 15. Σίγθαο Κ, Γηαλλαθίδεο Γ, Λάιαο Γ, Μνηξαζγεληήο, αξαθίδεο Γ, αθθειαξίδεο Ν, Νάθνο Υ, Μάληδαξεο Η, Κακπνχξεο Η. Αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο δηείζδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ελ φςεη ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο. RENES 2010, 4o Δζληθφ πλέδξην: Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πξνο έλα θηιφδνμν θαη αμηφπηζην Δζληθφ Πξφγξακκα Γξάζεο. Αζήλα. 16. Σνπξθνιηάο Υ, Σδνβιά Δ, Μνηξαζγεληήο, Οηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο απφ ηε κεγάιεο θιίκαθαο αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. 9ν ΠΔΥΜ: Ζ πκβνιή ηεο Υεκηθήο Μεραληθήο ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, Αζήλα,

7 17. Μπαζδέθεο Υ, Σνπξθνιηάο Υ, Μνηξαζγεληήο, Αλζξαθηθφ απνηχπσκα πξντφλησλ: εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 9ν ΠΔΥΜ: Ζ πκβνιή ηεο Υεκηθήο Μεραληθήο ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, Αζήλα, Άλλες ανακοινώζεις ζε ζσνέδρια και ημερίδες 1. Kollas, J. and Mirasgentis, S., Health and Environmental Impacts of the Hydro Fuel Cycle, International Conference & Exhibition on Environmental Protection of Electric Power (ICEPEP), China, Mirasgedis, S., Diakoulaki, D., Mourelatos, A., The Effect of External Cost Incorporation on the Planning of the Electricity Sector, 5th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Κνιιάο, Γ. θαη Μνηξαζγεληήο,., Δπηπηώζεηο ζηνλ Κππξηαθό Χώξν από Δλδερόκελα Ππξεληθά Αηπρήκαηα ζην ρεδηαδόκελν Ππξεληθό ηαζκό Άθθνπγηνπ ηεο Σνπξθίαο, 3ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, Υαιθίδα, Γεθέκβξηνο Kollas, I. and Mirasgentis, S., The Contribution of Nuclear Accidents to the External Cost of Nuclear Power, 3rd IMUG Meeting, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, Μνηξαζγεληήο,., Αιεμνπνχινπ,., Γηαθνπιάθεο, Ν. θαη Κάξλαβνο, Ν., Αλάιπζε Κόζηνπο Οθέινπο γηα ηελ Δθαξκνγή πζηεκάηωλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, HELECO 1999, Θεζζαινλίθε, Καξαγηαλλίδεο, Λ., Παξζελφπνπινο, Σ., Μνηξαζγεληήο,., Κάηζεο, Π., Καξθαζίλαο, Γ., θαη Αγγειφπνπινο, Μ., Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Πξνηύπωλ Βηνκεραληθήο πκβίωζεο ζε Οξγαλωκέλεο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο, HELECO 1999, Θεζζαινλίθε, Πιαγηαλλάθνο, Π., Πεηξoιέθαο, Π., Καξαγηαλλίδεο, Λ. θαη Μνηξαζγεληήο,., ρέδην Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ Αηπρεκάηωλ Μεγάιεο Δθηαζεο (ΑΣΑΜΔ) ζηελ Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, Ζκεξίδα ΣΔΔ, Δπηθηλδπλφηεηα Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο Σδηαληδή, Μ., Μνηξαζγεληήο,., θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Αλάπηπμε ηωλ ΑΠΔ θαη επηπηώζεηο ζην θνηλωληθό θόζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγωγήο, παξνπζίαζε ζην ζπλέδξην Σερλνινγίεο Ήπησλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο: Πξνηεηλφκελεο Λχζεηο κε Δμεηδίθεπζε γηα ηνλ Διιαδηθφ Υψξν, Αζήλα, Γεθέκβξηνο Μνηξαζγεληήο,., αξαθίδεο, Γ., Γεσξγνπνχινπ, Δ. θαη Λάιαο, Γ., Ο Ρόινο ηωλ ΑΠΔ ζην Πιαίζην ηνπ Πξωηνθόιινπ ηνπ Κπόην, 2 ν Δζληθό πλέδξην, Ζ Δθαξκνγή ησλ ΑΠΔ: Πξνηεξαηφηεηεο ζε πλζήθεο Απειεπζεξσκέλεο Αγνξάο, Αζήλα, RENES, Μάξηηνο Μνηξαζγεληήο,., Δθηίκεζε δπλακηθνύ πνιηηηθώλ θαη κέηξωλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ εθπνκπώλ ηωλ αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κύπξo, Ζκεξίδα: "ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Δθπνκπψλ ησλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν", Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Κχπξνπ, Γεθεκβξίνπ, Λεπθσζία Κχπξνο, Μνηξαζγεληήο,., θαη Φεζζάο, Γ., Aμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηωλ κέηξωλ πεξηνξηζκνύ ηωλ εθπνκπώλ ζηελ Κύπξν, Ζκεξίδα: "ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Δθπνκπψλ ησλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν", Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Κχπξνπ, Γεθεκβξίνπ, Λεπθσζία Κχπξνο, Georgopoulou, Δ., Sarafidis, Τ., Mirasgedis, S., Zaimi, S., Lalas, D.P., A multicriteria decision-aid approach in defining national priorities for greenhouse gases emissions reductions in the energy sector, 53 rd Meeting of the European Working Group "Multicriteria Aid for Decisions", March, Athens Greece, Μνηξαζγεληήο,., Δλεξγεηαθόο Φόξνο: Δξγαιείν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο;, Ζκεξίδα: "Ο Γξφκνο γηα ην Γηνράλεζκπνπξγθ: Καηαγξαθή ηεο επηηεπρζείζεο πξνφδνπ θαηά ηε δεθαεηία κεηά ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν", Αζήλα, Ηαλνπάξηνο Mirasgedis, S., Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: latest developments, experience and lessons learned", παξνπζίαζε ζην: Workshop on Combating Climate Change in Albania: National Commitments and Activities, 9 Απξηιίνπ, Σίξαλα, Mirasgedis, S., Emissions Trading: Study on the Implementation in the Industrial Activities in Attica, παξνπζίαζε ζην: 21 st IMPEL Plenary Meeting, Ματνπ, Εάπεην Αζήλα, Γηαθνπιάθε Γ., Γεσξγίνπ Π., Σδνπξά Γ., Γεσξγνπνχινπ Δ., Μνηξαζγεληήο., αξαθίδεο Γ. (2003). Πνιπθξηηεξηαθή αμηνιόγεζε επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζηηο ρώξεο ηωλ Βαιθαλίωλ ζην πιαίζην ηωλ Δπέιηθηωλ Μεραληζκώλ ηνπ Πξωηνθόιινπ ηνπ Κπόην. 1ε πλάληεζε. Υαληά. 17. Μνηξαζγεληήο,., Διιεληθό Δζληθό Πξόγξακκα γηα ηελ Κιηκαηηθή Μεηαβνιή, παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα Φζνξηνχρα Αέξηα: ππεχζπλε ρξήζε, πεξηβάιινλ θαη ελέξγεηα, Αζήλα, επηέκβξηνο

8 18. Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο., αξαθίδεο, Γ., Γηαθνπιάθε, Γ., Γεσξγίνπ, Π., Σδνπξά, Γ., Πνιπθξηηεξηαθή Αμηνιόγεζε Δπελδπηηθώλ Δπθαηξηώλ ζηηο Χώξεο ηωλ Βαιθαλίωλ ζην Πιαίζην ηωλ Δπέιηθηωλ Μεραληζκώλ ηνπ Πξωηνθόιινπ ηνπ Κπόην, 1 ε πλάληεζε Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ, Υαληά, Οθηψβξηνο Diakoulaki, D., Grafakos, S., and Mirasgedis, S., Combined Use of CBA and MCDA to Assess the Ecoefficiency of Electricity Generation Sector, Eco-efficiency for Sustainability Conference, Leiden Grafakos, S., Pastrikos, N., Mirasgedis, S., and Diakoulaki, D., Exploitation of MCDA in the Monetization of Non - Tradable Environmental Goods and the Assessment of Energy Plans and Policies, EURO XX - 20 th European Conference on Operational Research, OR and the Management of Electronic Services, Rhodes Diakoulaki, D., Georgopoulou, E., Mavrotas, G., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., 2005: A Combined MCDA-MOLP model to establish an operational plan for GHG emissions reduction, Optimization Days 2005, 9-11 May, Montreal. 22. Υφληνπ Β. θαη Μνηξαζγεληήο., 2006, "Απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή Δξεπλεηηθνύ έξγνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ επηπηώζεωλ από ηελ εθαξκνγή ηωλ ΒΓΣ ζηελ βηνκεραλία", Γηεκεξίδα κε ζέκα: "Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζηαζεξέο πεγέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο", Θεζζαινλίθε. 23. Μνηξαζγεληήο., Γεσξγνπνχινπ Δ., Δθαξκνγή ζηελ Αηηηθή ηνπ κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ νινθιεξωκέλεο αμηνιόγεζεο ηωλ ΒΓΣ: Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα. Μέξνο Ι: Οηθνλνκηθή απνηίκεζε πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο / νθέινπο από βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ εθαξκνγή ΒΓΣ, Ζκεξίδα "Οινθιεξσκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζαγσγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηε βηνκεραλία (DAF-BAT)", Αζήλα Μνηξαζγεληήο., Γεσξγνπνχινπ Δ., Δθαξκνγή ζηελ Αηηηθή ηνπ κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ νινθιεξωκέλεο αμηνιόγεζεο ηωλ ΒΓΣ: Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα. Μέξνο ΙΙ: Δθαξκνγή κνληέινπ πνιπθξηηεξηαθνύ καζεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθ'εο γηα ηελ ζηξαηεγηθή πξνώζεζε ΒΓΣ, Ζκεξίδα "Οινθιεξσκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζαγσγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηε βηνκεραλία (DAF-BAT)", Αζήλα Δ. Γεσξγνπνχινπ,. Μνηξαζγεληήο, Γ. αξαθίδεο, Μ. Βηηαιηψηνπ, Γ. Λάιαο, Κιηκαηηθή Αιιαγή: Δπηπηώζεηο θαη Κίλδπλνη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, ζηελ εκεξίδα: Πεξηβάιινλ θαη Αλζξψπηλε Αζθάιεηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Μνηξαζγεληήο., Μέηξα αληηκεηψπηζεο θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε ηεο WWF κε ζέκα Κιηκαηηθή Αιιαγή: φια φζα ζα ζέιαηε λα μέξεηε επηπηψζεηο, ηξφπνη θαη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο, Φεβξνπάξηνο Μνηξαζγεληήο., O ξφινο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε κε Πεξηβαιινληηθή Τπεξνρή ηεο ΔΛΔΣΑΔΝ, Φεβξνπάξηνο Μνηξαζγεληήο., Πνιηηηθέο θαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα Γξάζε γηα ην Κιίκα ηνπ Γηθηχνπ ΜΔΟΓΔΗΟ SOS, ζηα πιαίζην ηεο Έθζεζεο EnergyRes, Απξίιηνο Μνηξαζγεληήο., Ζ πξφθιεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ν ξφινο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο: Αλάπηπμε ησλ Ήπησλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο ζην ΤΔΘΑ γηα Οξζνινγηθή Αμηνπνίεζή ησλ θαη γηα ηε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Ννέκβξηνο Μνηξαζγεληήο., Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ν ηνκέαο ηεο Παξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ: Κίλδπλνη θαη Πξνθιήζεηο. Παξνπζίαζε ζην ηξηήκεξν πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο Πνιίηεο θαηά ηνπ Ληζάλζξαθα, Ννέκβξηνο Μνηξαζγεληήο., Ζ Μεζφγεηνο επάισηε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, Γηεκεξίδα ηνπ Γηθηχνπ Μεζφγεηνο SOS «ΚΛΗΜΑ & ΠΟΛΖ: κε ην βιέκκα ζηελ ΚΟΠΔΓΥΑΓΖ», Aζήλα, Ννέκβξηνο Μνηξαζγεληήο., To Νέν Δλεξγεηαθφ Σνπίν ζηελ Διιάδα: Δξσηήκαηα θαη Πξνθιήζεηο. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ γηα ην Μαθξνρξφλην Δλεξγεηαθφ ρεδηαζκφ, Ννέκβξηνο

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει...) 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ζει. 2) Τςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Σκήκα (ζει. 2) 19 Απόθνηηνη πλερίδνπλ ζε Μεηαπηπρηαθά (ζει. 3) Νένο Πξόεδξνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία. Βέληιζηερ Ππακηικέρ και Πποηάζειρ Πποζαπμογήρ ηος Δλληνικού ςζηήμαηορ.

Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία. Βέληιζηερ Ππακηικέρ και Πποηάζειρ Πποζαπμογήρ ηος Δλληνικού ςζηήμαηορ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία.

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα