ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ"

Transcript

1 ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Λφθνο Νπκθψλ, Θεζείν Αζήλα, Διιάδα; ηει Προζωπικά ζηοιτεία Γελλεκέλνο ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1968 ζηε Μπηηιήλε. Έγγακνο κε 2 παηδηά. Δκπαίδεσζη , Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή "Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ - Οηθνλνκία", Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Σίηινο δηαηξηβήο: "Δμσηεξηθέο Οηθνλνκίεο ζηελ Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: Απνηίκεζε θαη Δπηπηψζεηο ζηνλ Δλεξγεηαθφ ρεδηαζκφ" , Πηπρίν Υεκηθνχ Μεραληθνχ. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σίηινο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: "Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν κε Αλάπηπμε Αλαλεψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ: ε Πεξίπησζε ηεο Μπηηιήλεο". Δμπειρία ζε ειδικές σπολογιζηικές εθαρμογές Πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ (ENPEP, GTMax). Αξηζηνπνίεζε ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ (WASP). Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ (RISK). Δθηίκεζε επηπηψζεσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο (VINELOGIC, DSSAT). ηαηηζηηθή αλάιπζε (SPSS). Δρεσνηηικά πεδία Πξνβιέςεηο εμέιημεο εθπνπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ινηπψλ αεξίσλ ξππαληψλ. Σαπηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δλεξγεηαθέο πξνβιέςεηο (βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο). Πεξηθεξεηαθφο θαη εζληθφο ελεξγεηαθφο θαη πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο. Δθηίκεζε επηπηψζεσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οηθνλνκηθή απνηφκεζε πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ. Δθηίκεζε ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο ελέξγεηαο θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαιχζεηο θφζηνπο - νθέινπο. Δπαγγελμαηική εμπειρία 2008 ζήκεξα Κχξηνο Δξεπλεηήο (B), Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο (Γ), Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ Γφθηκνο Δξεπλεηήο (Γ), Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ SPEED χκβνπινη Αλάπηπμεο ΔΠΔ. Μειεηεηήο - χκβνπινο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ, Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) & ΔΚΔΦΔ "Γεκφθξηηνο", Ηλζηηηνχην Ππξεληθήο Σερλνινγίαο θαη Αθηηλνπξνζηαζίαο. Δξεπλεηήο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηξαηησηηθή ζεηεία Γιακρίζεις Γιδαζκαλία Απφ ηε Γηαθπβξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ηνπ ΟΖΔ (IPCC) γηα ηε ζπκβνιή ζηε βξάβεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε ην Νφκπει Δηξήλεο Τπεχζπλνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Οηθνλνκηθή ηεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Master Sc.) Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ, πνπ πινπνηείηαη απφ ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν θαη ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. σμμεηοτή ζε Γιεθνείς Οργανιζμούς ως Σετνικός Δμπειρογνώμονας Κχξηνο ζπγγξαθέαο (Lead Author) ηεο 4εο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) κε ηίηιν Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, κε ηδηαίηεξα θαζήθνληα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπγγξαθή ηνπ Κεθαιαίνπ Residential and commercial buildings, ( ). 1

2 Κχξηνο ζπγγξαθέαο (Lead Author) ηεο 5εο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) ( ). Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο σο Κχξηνο ζπγγξαθέαο (Lead Author) ηεο Έθζεζεο Global Energy Assessment, κηαο δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο ηεο IIASA ( ). Δκπεηξνγλψκνλαο ηεο Γξακκαηείαο ηεο χκβαζεο - Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη παξαδνρψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο πξνβιέςεηο εμέιημεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ πεξηειήθζεζαλ ζην πιαίζην ηεο 4εο Δζληθήο Έθζεζήο ηνπο (4th National Communication) (2007). Μέινο ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ επηζεψξεζε ηελ 1ε Έθζεζε γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή πνπ ππνβιήζεθε απφ ηε Λεπθνξσζία, ( ). Δκπεηξνγλψκνλαο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηερλνινγηψλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο (1999). Μέινο ηεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο γηα ζεηξά εηψλ ζηηο επίζεκεο εμακεληαίεο ζπλαληήζεηο ησλ Δπηθνπξηθψλ Οξγάλσλ (SBSTA / SBI) ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) θαη ησλ εηήζησλ Γηαζθέςεσλ ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ (COP) ηεο χκβαζεο - Πιαίζην, κε αξκνδηφηεηα ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα α) εθαξκνγήο πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, β) αλάπηπμεο / εθαξκνγήο ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, θαη γ) αμηνπνίεζεο ησλ θαηαβνζξψλ (δάζε, θιπ.) γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δρεσνηηικά Προγράμμαηα πκκεηνρή ζε 34 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Διιεληθά Τπνπξγεία (Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, θιπ), ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ & Δθνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηε Γξακκαηεία ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ηνπ ΟΖΔ, ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, σο: Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε 6 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Κχξηνο Δξεπλεηήο ζε 28 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Κριηής ζε διεθνή επιζηημονικά περιοδικά Δλδεηθηηθά ζηα παξαθάησ πεξηνδηθά: Energy, Energy Policy, Energy Economics, International Journal of Global Energy Issues, IEEE Transactions on Power Systems, Energy & Buildings. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ πλνιηθά > 115, εθ ησλ νπνίσλ 33 ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη 4 θεθάιαηα βηβιίσλ. SCI h-factor = 15 (566 εηεξναλαθνξέο). 2

3 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Κεθάλαια Βιβλίων 1. Ürge-Vorsatz D, Eyre N, Graham P, Harvey D, Hertwich E, Kornevall C, Majumdar M, McMahon J, Mirasgedis S, Murakami S, Novikova A, Jiang Y, Energy End-Use: Buildings, Global Energy Assessment, IIASA, Levine, M., Ürge-Vorsatz, D., Blok, K., Geng, L., Harvey, D., Lang, S., Levermore, G., Mehlwana, A.M., Mirasgedis, S., Novikova, A., Rilling, J., Yoshino, H., Residential and commercial buildings, Chapter 6 of the Fourth Assessment Report, Working Group III / IPCC: Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Koukios, E., Diamantidis, N., Stamos, C., Kollas, J., Beloyannis, N., Externalities of Energy: Results for Greece, "ExternE - Externalities of Energy: National Implementation", Vol. 10, European Commission, DG XII, EUR 18528, Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Papayannakis., L., Economics of Energy and Treatment of Uncertainty to Incorporate Environmental Considerations in Investment Decisions, in Managing in Uncertainty: Theory and Practice, Ed. by C. Zopounidis and P. Pardalos, ISBN X, Kluwer Academic pr., pp , Γημοζιεύζεις ζε επιζηημονικά περιοδικά με κριηές 1. Mirasgedis, S., Diakoulaki, D., and Assimacopoulos, D., Solar energy and the abatement of atmospheric emissions, Renewable Energy, 7 (4), pp , Mirasgedis, S., Makatsoris, J., Assimacopoulos, D., Papagiannakis, L. and Zervos, A., Energy conservation and CO2-emission abatement potential in the Greek residential services sector, Energy, 21 (10), pp , Mirasgedis, S., Diakoulaki, D., Multicriteria analysis vs externalities assessment for the comparative evaluation of electricity generation systems, European Journal of Operational Research, 102 (2), pp , Mirasgedis, S., Mavrotas, G. and Diakoulaki, D., The use of fuzzy sets in the assessment of the social cost of electricity generation, Fuzzy Economic Review, Vol. IV (2), pp. 3-20, Mirasgedis, S., Dialoulaki, D., Papagiannakis, L. and Zervos, A., Impact of social costing on the competitiveness of renewable energies: the case of Crete, Energy Policy, 28 (1), pp , Diakoulaki, D., Zervos, A., Sarafidis, J. and Mirasgedis, S., Cost benefit analysis for solar water heating systems, Energy Conversion and Management, 42 (14), pp , Kollas, G.I. and Mirasgedis, S., Health and environmental impacts of the hydroelectric fuel cycle, International Journal of Risk Assessment and Management, 3 (1), pp.23-39, Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., and Lalas, D.P., Economic evaluation of carbon dioxide emission abatement measures in the Greek energy sector, Journal of Environmental Planning and Management, 45 (2), pp , Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., and Lalas, D.P., The role of renewable energy sources within the framework of the Kyoto Protocol: the case of Greece, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (3), pp , Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Zaimi S. and D. P. Lalas, A multiple criteria decisionaid approach in defining national priorities for greenhouse gases emissions reduction in the energy sector, European Journal of Operational Research, 146 (1), pp , Argiriou A., and Mirasgedis, S., The solar thermal market in Greece review and perspectives, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 7 (5), pp , Bosioli, E., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Lalas, D.P., and Pesmajoglou, S., The application of the RAINS model for Greece, International Journal of Environment and Pollution, 21 (2), pp , Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Balaras, C., Gaglia A., and Lalas, D.P., CO2 emission reduction policies in the Greek residential sector: a methodological framework for their economic evaluation, Energy Conversion and Management, 45 (4), pp ,

4 14. Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Lalas, D.P., Papastavros, C., Mitigation policies for energy related greenhouse gas emissions in Cyprus: the potential role of natural gas imports, Energy Policy, 32 (8), pp , Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Lalas, D.P., Moschovits, M., Karagiannis, F. and Papakonstantinou, D., Models for mid-term electricity demand forecasting incorporating weather influences, Energy, 31 (2-3), pp , Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Balaras, C., Gaglia, A., Lalas, D.P., Evaluating the need for economic support policies in promoting greenhouse gas emission reduction measures in the building sector: the case of Greece, Energy Policy, 34 (15), pp , Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Lalas, D.P., Next allocation phase of the EU emissions trading scheme: how tough will the future be?, Energy Policy, 34 (18), pp , Balaras, C.A., Gaglia, G.A., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y. and Lalas, D.P.: European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings, Building and Environment, 42 (3), pp , Diakoulaki, D., Georgiou, P., Tourkolias, C., Georgopoulou, E., Lalas, D., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., A multicriteria approach to identify investment opportunities for the exploitation of the Clean Development Mechanism, Energy Policy, 35 (2), pp , Gaglia, G.A., Balaras, C.A., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y. and Lalas, D.P., Empirical assessment of the Hellenic non-residential building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings, Energy Conversion and Management, 48 (4), pp , Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Tourkolias, C., Assessment and exploitation of energy-related externalities in the industrial sector, Energy Policy, 35 (5), pp , Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Georgopoulou, E., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Lalas, D. P., Modeling framework for estimating impacts of climate change on electricity demand at regional level: case of Greece, Energy Conversion and Management, 48 (5), pp , Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., Gakis, N., An integrated approach for the selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in the greater Athens area using multi-objective combinatorial optimization, Energy Economics, 29 (4), pp , Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Hontou, V., Gakis, N., Lalas, D. P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., Mavrotas, G., A decisionaid framework to provide guidance for the enhanced use of best available techniques in industry, Environmental Management, 40, pp , Ürge-Vorsatz, D., Harvey, D., Mirasgedis, S., Levine, M.D., Mitigating CO2 emissions from energy use in the world s buildings, Building Research and Information, 35 (4), pp , Ürge-Vorsatz, D., Koeppel, S., Mirasgedis, S., Appraisal of policy instruments for reducing buildings CO2 emissions, Building Research and Information, 35 (4), pp , Mirasgedis, S., Hontou, V., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Gakis, N., Lalas, D. P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., Mavrotas, G., Environmental damage costs from airborne pollution of industrial activities in the greater Athens, Greece area and the resulting benefits from the introduction of BAT, Environmental Impact Assessment Review, 28(1), pp , Georgopoulou, E., Hontou, V., Gakis, N., Sarafidis, Y., Mirasgedis, S., Lalas, D. P., Loukatos, A., Gargoulas, N., Mentzis, A., Economidis, D., Triantafilopoulos, T., Korizi, K., BEAsT: A decisionsupport tool for assessing the environmental benefits and the economic attractiveness of best available techniques in industry, Journal of Cleaner Production, 16(3), pp , Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgendis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., Gakis, N., Multiobjective Combinatorial Optimization for Selecting Best Available Techniques (BAT) in the Industrial Sector: the COMBAT tool, Journal of Operational Research Society, 60, pp , Tourkolias, C. Mirasgedis, S. Damigos, D. Diakoulaki D., Employment benefits of electricity generation: a comparative assessment of lignite and natural gas power plants in Greece, Energy Policy, 37 (10), pp , Tourkolias, C. Mirasgedis, S., Quantification and monetization of employment benefits associated with renewable energy technologies in Greece, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (6), pp , Mirasgedis S., Georgopoulou E., Sarafidis Y., Papagiannaki K., Lalas D.P., The impact of climate change on the demand pattern of bottled water and non-alcoholic beverages. Accepted for publication in Business Strategy and the Environment. 4

5 33. Markaki M., Belegri-Roboli A., Michaelides P., Mirasgedis S., Lalas D.P., The Impact of Clean Energy Investments on the Greek Economy: an Input-Output Analysis ( ). Energy Policy, 57, pp Γημοζιεύζεις ζε πλήρη πρακηικά ζσνεδρίων μεηά από κρίζη 1. Μνηξαζγεληήο,., Γηαθνπιάθε, Γ., Παπατσάλλνπ, Λ., Σν Κφζηνο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Ζιεθηξνπαξαγσγήο ζε Απηφλνκα πζηήκαηα, 4ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην, ηνκ. Β, ζει , Μπηηιήλε, Kollas, J. and Mirasgentis, S., Assessment of the External Costs of the Hydroelectric Fuel Cycle, 31st Universities Power Engineering Conference, vol. 1, pp , Iraklio Μνηξαζγεληήο,., Γηαθνπιάθε, Γ., Εεξβφο, Α., Παπαγηαλλάθεο, Λ., Πεξηβαιινληηθφ Κφζηνο θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, 5ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην, ηνκ. Β, ζει , Μπηηιήλε Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Papayannakis., L., Economics of Energy and Treatment of Uncertainty to Incorporate Environmental Considerations in Investment Decisions, VI International Conference AEDEM 1997, pp , Chania. 5. Κνllas, I.G. and Mirasgedis, S., A Comparison of the External Cost of Hydroelectric and Nuclear Power Plants, 9th Annual Conference, Risk Analysis: Facing the New Millennium, pp , Rotterdam Μνηξαζγεληήο,. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Δλζσκάησζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Κφζηνπο ζην Μαθξνπξφζεζκν ρεδηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο, 6ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην G-NEST, ηφκνο Γ., ζει , άκνο Diakoulaki, D., Mirasgedis, S. and Tziantzi, M., Environmental Externalities and the Development of Renewable Energy Sources, EAERE 2000 annual conference, European Association of Environmental and Resource Economists, Crete Mirasgedis, S., Sarafidis, J., Georgopoulou, E., Adamopoulou, N. and Lalas, D.P., Evolution of Baseline Energy Consumption and Energy Related CO2 Emissions in Greece on the Basis of Alternative Energy Prices Scenarios, 7th Conference on Environmental Science and Technology G-NEST, Vol. B, pp , Syros Sarafidis, J., Mirasgedis, S. and Georgopoulou, E., Economic Evaluation of CO2 Emission Abatement Measures in the Greek Energy Sector, 7th Conference on Environmental Science and Technology G- NEST, Vol. B, pp , Syros Papagiannaki, K., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, J., and Lalas, D.P., Estimate of Emissions Scenarios Effects on Climate Parameters in the Balkan Region, 8th Conference on Environmental Science and Technology G-NEST, pp , Lemnos Georgiou, P., Tourkolias, C., Diakoulaki, D., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D.P., "Muticriteria evaluation of investment opportunities for the exploitation of the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol", Proceedings of the 9th Conference on Environmental Science and Technology G-NEST, pp , Rhodes, Mavrotas, G., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., Lalas, D., Hontou, V., "Evaluation and Selection of Best Available Techniques (BAT) for the industries in greater Athens area using multiobjective combinatorial optimization", Proceedings of the 19th Mini-EURO Conference ORMMES 2006 'Operational Research Models and Methods in the Energy Sector', 6-8 September 2006, Coimbra- Portugal, Koeppel, S., Ürge-Vorsatz, D., Mirasgedis, S., 2007, Is there a silver bullet? A comparative assessment of twenty policy instruments applied worldwide for enhancing energy efficiency in buildings, ECEEE 2007 Summer Study, La Colle sur Loup Côte d Azur, France, Tourkolias, C., Diakoulaki, D., Mirasgedis, S., Mavrotas, G. Public health effects from energy use in the industrial sector, Proceedings of the 10th Conference on Environmental Science and Technology, pp. A A-1448, Kos island, Markaki M, Mirasgedis S, Belegri-Roboli A and Sarafidis Y, The environmental impact of clean energy investments on the Greek economy: an input-output analysis ( ). 13th International Conference on Environmental Science and Technology CEST 2013, Athens. 5

6 Γημοζιεύζεις ζε πλήρη πρακηικά ζσνεδρίων 1. Diakoulaki, D., Mirasgentis, S., Papaioannou, L., Noise Impacts and Disamenity Costs of Wind Energy, 5th European Wind Energy Association Conference and Exhibition, vol. II, pp , Thessaloniki, Μνηξαζγεληήο,. θαη Κνιιάο, Γ., Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ, 5ν Δζληθφ πλέδξην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνκ. Β, ζει , Αζήλα Μνηξαζγεληήο,. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Ζ Απνηίκεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Κφζηνπο ηεο Δλέξγεηαο σο Πξνυπφζεζε γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 5ν Δζληθφ πλέδξην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνκ. Β, ζει , Αζήλα Μνηξαζγεληήο,., Μαπξσηάο, Γ. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Γηαρείξηζε ηεο Αβεβαηφηεηαο ζηε Γηαδηθαζία Δθηίκεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε ηε Υξήζε ηεο Θεσξίαο ησλ Αζαθψλ πλφισλ, 11ν Δζληθφ πλέδξην ΔΔΔΔ: Γηαρείξηζε Πφξσλ & πζηεκάησλ γηα Βηψζηκε Αλάπηπμε, ηνκ. Η, ζει , Αζήλα Μνηξαζγεληήο,. θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Αλάιπζε Κφζηνπο - Οθέινπο γηα ηελ Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, 12ν Δζληθφ πλέδξην ΔΔΔΔ, Δπηρείξεζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο, άκνο, επηέκβξηνο Kollas, I.G., Mirasgedis, S., Diakoulaki, D. and Mimikou, M.A., Comparative Risk Assessment of Energy Sources Used for Electricity Production in Greece, PSAM5, International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management, Edited by S. Kondo and K. Furuta, Vol.1, pp , Universal Academy Press, Inc. Tokyo Japan, Kollas, I.G., Mirasgedis, S., Health and Environmental Impacts of Electricity Production from Hydroelectric Power Plants, Procceedings of ESREL 2000, Foresight and Precaution, Cottam, Harvey, Pape & Tait (Eds), ISBN , pp , Rotterdam Mirasgedis, S., Gonzelmann, G., Georgopoulou, E., Koritarov, V., and Sarafidis, Y., Long-Term GHG Emissions Outlook for Greece: results of a detailed bottom-up energy system simulation, 6th European Conference on Modeling in Energy Economics and Policy, International Association for Energy Economics (IAEE), Zurich Γεσξγίνπ, Π., Σνπξθνιηάο, Υ., Γηαθνπιάθε, Γ., Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο., αξαθίδεο, Γ., Γηεξεχλεζε θαη πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, 5ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Υεκηθήο Μεραληθήο, Θεζζαινλίθε Μάηνο Γηαθνπιάθε Γ., Μνηξαζγεληήο., Σνπξθνιηάο Υ. Ζ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζην Ν.Αηηηθήο: Τπνθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε; Πξαθηηθά (CD) 3νπ πλεδξίνπ ΣΔΔ: Διιεληθή Βηνκεραλία: Πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Αζήλα Diakoulaki D., Dimitropoulos G., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D., Promoting wind energy through the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol, Proceedings (CD) of the European Wind Energy Conference, Athens Γαγιία, Α.,.Μπαιαξάο, Κ, Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο,., αξαθίδεο, Η., Λάιαο Γ., Γπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζε ξχπσλ ζηα Διιεληθά θηίξηα κέηξα αληηκεηψπηζεο, Αλαθνίλσζε ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην Μεραλνιφγσλ-Ζιεθηξνιφγσλ, Αζήλα Μαΐνπ Μαπξσηάο, Γ., Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο,., αξαθίδεο, Η., Λάιαο, Γ., Υφληνπ, Β., Γάθεο, Ν., 2007: «Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ (ΒΓΣ) ζηηο βηνκεραλίεο ηεο Αηηηθήο κε ηε ρξήζε πνιπθξηηεξηαθνχ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ», 6ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Υεκηθήο Μεραληθήο, ζει , 31 Ματνπ-2 Ηνπλίνπ, Αζήλα Σνπξθνιηάο Υ, Γηαθνπιάθε Γ, Μνηξαζγεληήο θαη Γακίγνο Γ, Σν θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο: πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζελαξίσλ γηα ην RENES 2010, 4o Δζληθφ πλέδξην: Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πξνο έλα θηιφδνμν θαη αμηφπηζην Δζληθφ Πξφγξακκα Γξάζεο. Αζήλα. 15. Σίγθαο Κ, Γηαλλαθίδεο Γ, Λάιαο Γ, Μνηξαζγεληήο, αξαθίδεο Γ, αθθειαξίδεο Ν, Νάθνο Υ, Μάληδαξεο Η, Κακπνχξεο Η. Αλάιπζε ηεο δπλαηφηεηαο δηείζδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ελ φςεη ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο. RENES 2010, 4o Δζληθφ πλέδξην: Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πξνο έλα θηιφδνμν θαη αμηφπηζην Δζληθφ Πξφγξακκα Γξάζεο. Αζήλα. 16. Σνπξθνιηάο Υ, Σδνβιά Δ, Μνηξαζγεληήο, Οηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο απφ ηε κεγάιεο θιίκαθαο αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. 9ν ΠΔΥΜ: Ζ πκβνιή ηεο Υεκηθήο Μεραληθήο ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, Αζήλα,

7 17. Μπαζδέθεο Υ, Σνπξθνιηάο Υ, Μνηξαζγεληήο, Αλζξαθηθφ απνηχπσκα πξντφλησλ: εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 9ν ΠΔΥΜ: Ζ πκβνιή ηεο Υεκηθήο Μεραληθήο ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, Αζήλα, Άλλες ανακοινώζεις ζε ζσνέδρια και ημερίδες 1. Kollas, J. and Mirasgentis, S., Health and Environmental Impacts of the Hydro Fuel Cycle, International Conference & Exhibition on Environmental Protection of Electric Power (ICEPEP), China, Mirasgedis, S., Diakoulaki, D., Mourelatos, A., The Effect of External Cost Incorporation on the Planning of the Electricity Sector, 5th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Κνιιάο, Γ. θαη Μνηξαζγεληήο,., Δπηπηώζεηο ζηνλ Κππξηαθό Χώξν από Δλδερόκελα Ππξεληθά Αηπρήκαηα ζην ρεδηαδόκελν Ππξεληθό ηαζκό Άθθνπγηνπ ηεο Σνπξθίαο, 3ν Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, Υαιθίδα, Γεθέκβξηνο Kollas, I. and Mirasgentis, S., The Contribution of Nuclear Accidents to the External Cost of Nuclear Power, 3rd IMUG Meeting, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, Μνηξαζγεληήο,., Αιεμνπνχινπ,., Γηαθνπιάθεο, Ν. θαη Κάξλαβνο, Ν., Αλάιπζε Κόζηνπο Οθέινπο γηα ηελ Δθαξκνγή πζηεκάηωλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, HELECO 1999, Θεζζαινλίθε, Καξαγηαλλίδεο, Λ., Παξζελφπνπινο, Σ., Μνηξαζγεληήο,., Κάηζεο, Π., Καξθαζίλαο, Γ., θαη Αγγειφπνπινο, Μ., Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Πξνηύπωλ Βηνκεραληθήο πκβίωζεο ζε Οξγαλωκέλεο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο, HELECO 1999, Θεζζαινλίθε, Πιαγηαλλάθνο, Π., Πεηξoιέθαο, Π., Καξαγηαλλίδεο, Λ. θαη Μνηξαζγεληήο,., ρέδην Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ Αηπρεκάηωλ Μεγάιεο Δθηαζεο (ΑΣΑΜΔ) ζηελ Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, Ζκεξίδα ΣΔΔ, Δπηθηλδπλφηεηα Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο Σδηαληδή, Μ., Μνηξαζγεληήο,., θαη Γηαθνπιάθε, Γ., Αλάπηπμε ηωλ ΑΠΔ θαη επηπηώζεηο ζην θνηλωληθό θόζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγωγήο, παξνπζίαζε ζην ζπλέδξην Σερλνινγίεο Ήπησλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο: Πξνηεηλφκελεο Λχζεηο κε Δμεηδίθεπζε γηα ηνλ Διιαδηθφ Υψξν, Αζήλα, Γεθέκβξηνο Μνηξαζγεληήο,., αξαθίδεο, Γ., Γεσξγνπνχινπ, Δ. θαη Λάιαο, Γ., Ο Ρόινο ηωλ ΑΠΔ ζην Πιαίζην ηνπ Πξωηνθόιινπ ηνπ Κπόην, 2 ν Δζληθό πλέδξην, Ζ Δθαξκνγή ησλ ΑΠΔ: Πξνηεξαηφηεηεο ζε πλζήθεο Απειεπζεξσκέλεο Αγνξάο, Αζήλα, RENES, Μάξηηνο Μνηξαζγεληήο,., Δθηίκεζε δπλακηθνύ πνιηηηθώλ θαη κέηξωλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ εθπνκπώλ ηωλ αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κύπξo, Ζκεξίδα: "ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Δθπνκπψλ ησλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν", Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Κχπξνπ, Γεθεκβξίνπ, Λεπθσζία Κχπξνο, Μνηξαζγεληήο,., θαη Φεζζάο, Γ., Aμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηωλ κέηξωλ πεξηνξηζκνύ ηωλ εθπνκπώλ ζηελ Κύπξν, Ζκεξίδα: "ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Δθπνκπψλ ησλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν", Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Κχπξνπ, Γεθεκβξίνπ, Λεπθσζία Κχπξνο, Georgopoulou, Δ., Sarafidis, Τ., Mirasgedis, S., Zaimi, S., Lalas, D.P., A multicriteria decision-aid approach in defining national priorities for greenhouse gases emissions reductions in the energy sector, 53 rd Meeting of the European Working Group "Multicriteria Aid for Decisions", March, Athens Greece, Μνηξαζγεληήο,., Δλεξγεηαθόο Φόξνο: Δξγαιείν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο;, Ζκεξίδα: "Ο Γξφκνο γηα ην Γηνράλεζκπνπξγθ: Καηαγξαθή ηεο επηηεπρζείζεο πξνφδνπ θαηά ηε δεθαεηία κεηά ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν", Αζήλα, Ηαλνπάξηνο Mirasgedis, S., Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: latest developments, experience and lessons learned", παξνπζίαζε ζην: Workshop on Combating Climate Change in Albania: National Commitments and Activities, 9 Απξηιίνπ, Σίξαλα, Mirasgedis, S., Emissions Trading: Study on the Implementation in the Industrial Activities in Attica, παξνπζίαζε ζην: 21 st IMPEL Plenary Meeting, Ματνπ, Εάπεην Αζήλα, Γηαθνπιάθε Γ., Γεσξγίνπ Π., Σδνπξά Γ., Γεσξγνπνχινπ Δ., Μνηξαζγεληήο., αξαθίδεο Γ. (2003). Πνιπθξηηεξηαθή αμηνιόγεζε επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζηηο ρώξεο ηωλ Βαιθαλίωλ ζην πιαίζην ηωλ Δπέιηθηωλ Μεραληζκώλ ηνπ Πξωηνθόιινπ ηνπ Κπόην. 1ε πλάληεζε. Υαληά. 17. Μνηξαζγεληήο,., Διιεληθό Δζληθό Πξόγξακκα γηα ηελ Κιηκαηηθή Μεηαβνιή, παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα Φζνξηνχρα Αέξηα: ππεχζπλε ρξήζε, πεξηβάιινλ θαη ελέξγεηα, Αζήλα, επηέκβξηνο

8 18. Γεσξγνπνχινπ, Δ., Μνηξαζγεληήο., αξαθίδεο, Γ., Γηαθνπιάθε, Γ., Γεσξγίνπ, Π., Σδνπξά, Γ., Πνιπθξηηεξηαθή Αμηνιόγεζε Δπελδπηηθώλ Δπθαηξηώλ ζηηο Χώξεο ηωλ Βαιθαλίωλ ζην Πιαίζην ηωλ Δπέιηθηωλ Μεραληζκώλ ηνπ Πξωηνθόιινπ ηνπ Κπόην, 1 ε πλάληεζε Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ, Υαληά, Οθηψβξηνο Diakoulaki, D., Grafakos, S., and Mirasgedis, S., Combined Use of CBA and MCDA to Assess the Ecoefficiency of Electricity Generation Sector, Eco-efficiency for Sustainability Conference, Leiden Grafakos, S., Pastrikos, N., Mirasgedis, S., and Diakoulaki, D., Exploitation of MCDA in the Monetization of Non - Tradable Environmental Goods and the Assessment of Energy Plans and Policies, EURO XX - 20 th European Conference on Operational Research, OR and the Management of Electronic Services, Rhodes Diakoulaki, D., Georgopoulou, E., Mavrotas, G., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y., 2005: A Combined MCDA-MOLP model to establish an operational plan for GHG emissions reduction, Optimization Days 2005, 9-11 May, Montreal. 22. Υφληνπ Β. θαη Μνηξαζγεληήο., 2006, "Απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή Δξεπλεηηθνύ έξγνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ επηπηώζεωλ από ηελ εθαξκνγή ηωλ ΒΓΣ ζηελ βηνκεραλία", Γηεκεξίδα κε ζέκα: "Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζηαζεξέο πεγέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο", Θεζζαινλίθε. 23. Μνηξαζγεληήο., Γεσξγνπνχινπ Δ., Δθαξκνγή ζηελ Αηηηθή ηνπ κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ νινθιεξωκέλεο αμηνιόγεζεο ηωλ ΒΓΣ: Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα. Μέξνο Ι: Οηθνλνκηθή απνηίκεζε πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο / νθέινπο από βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ εθαξκνγή ΒΓΣ, Ζκεξίδα "Οινθιεξσκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζαγσγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηε βηνκεραλία (DAF-BAT)", Αζήλα Μνηξαζγεληήο., Γεσξγνπνχινπ Δ., Δθαξκνγή ζηελ Αηηηθή ηνπ κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ νινθιεξωκέλεο αμηνιόγεζεο ηωλ ΒΓΣ: Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα. Μέξνο ΙΙ: Δθαξκνγή κνληέινπ πνιπθξηηεξηαθνύ καζεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθ'εο γηα ηελ ζηξαηεγηθή πξνώζεζε ΒΓΣ, Ζκεξίδα "Οινθιεξσκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζαγσγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηε βηνκεραλία (DAF-BAT)", Αζήλα Δ. Γεσξγνπνχινπ,. Μνηξαζγεληήο, Γ. αξαθίδεο, Μ. Βηηαιηψηνπ, Γ. Λάιαο, Κιηκαηηθή Αιιαγή: Δπηπηώζεηο θαη Κίλδπλνη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, ζηελ εκεξίδα: Πεξηβάιινλ θαη Αλζξψπηλε Αζθάιεηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Μνηξαζγεληήο., Μέηξα αληηκεηψπηζεο θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε ηεο WWF κε ζέκα Κιηκαηηθή Αιιαγή: φια φζα ζα ζέιαηε λα μέξεηε επηπηψζεηο, ηξφπνη θαη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο, Φεβξνπάξηνο Μνηξαζγεληήο., O ξφινο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε κε Πεξηβαιινληηθή Τπεξνρή ηεο ΔΛΔΣΑΔΝ, Φεβξνπάξηνο Μνηξαζγεληήο., Πνιηηηθέο θαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα Γξάζε γηα ην Κιίκα ηνπ Γηθηχνπ ΜΔΟΓΔΗΟ SOS, ζηα πιαίζην ηεο Έθζεζεο EnergyRes, Απξίιηνο Μνηξαζγεληήο., Ζ πξφθιεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ν ξφινο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο: Αλάπηπμε ησλ Ήπησλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο ζην ΤΔΘΑ γηα Οξζνινγηθή Αμηνπνίεζή ησλ θαη γηα ηε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Ννέκβξηνο Μνηξαζγεληήο., Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ν ηνκέαο ηεο Παξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ: Κίλδπλνη θαη Πξνθιήζεηο. Παξνπζίαζε ζην ηξηήκεξν πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο Πνιίηεο θαηά ηνπ Ληζάλζξαθα, Ννέκβξηνο Μνηξαζγεληήο., Ζ Μεζφγεηνο επάισηε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, Γηεκεξίδα ηνπ Γηθηχνπ Μεζφγεηνο SOS «ΚΛΗΜΑ & ΠΟΛΖ: κε ην βιέκκα ζηελ ΚΟΠΔΓΥΑΓΖ», Aζήλα, Ννέκβξηνο Μνηξαζγεληήο., To Νέν Δλεξγεηαθφ Σνπίν ζηελ Διιάδα: Δξσηήκαηα θαη Πξνθιήζεηο. Παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ γηα ην Μαθξνρξφλην Δλεξγεηαθφ ρεδηαζκφ, Ννέκβξηνο

9 33. Μνηξαζγεληήο., θαη Γεσξγνπνχινπ Δ., Πνιηηηθέο & Μέηξα Μείσζεο Δθπνκπψλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ: Δπηπηψζεηο ζηελ Οηθνλνκία θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο, Παξνπζίαζε ζηελ Ζκεξίδα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο «Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», Αζήλα, 18 Μαξηίνπ Μνηξαζγεληήο., θαη Γεσξγνπνχινπ Δ., Δπηπηψζεηο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζε Κιάδνπο Αηρκήο, Παξνπζίαζε ζηελ Ζκεξίδα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο «Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ», Αζήλα, 23 Ηνπλίνπ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ σμμεηοτή ζε ερεσνηηικά προγράμμαηα ως επιζηημονικός σπεύθσνος «Πξνζνκνίσζε ηνπ Διιεληθνχ Δλεξγεηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ Αλάιπζε ηνπ Γπλακηθνχ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο», Υξεκαηνδφηεζε: Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Δπηπηψζεηο ζηνλ Ζιεθηξηθφ Σνκέα απφ Πεξηβαιινληηθνχο Πεξηνξηζκνχο», Υξεκαηνδφηεζε: Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Αλάπηπμε ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηελ Αιβαλία», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Αλάπηπμε ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Facilitating the Kyoto Protocol Objectives by the Clean Development Mechanism in Small Island Developing States - CDMSIDS Project», Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή / ΓΓ Πεξηβάιινλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Ηnstituto Superior Técnico (IST), Eζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ), Secretariado Executive Para o Ambiente (SEPA), CEA (Cape Verde), Γηάξθεηα: Ηαλνπάξηνο Γεθέκβξηνο 2001, Πξνυπνινγηζκφο: (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο), (ΔΑΑ). «Implications of flexible mechanisms under the Kyoto protocol for Europe». Υξεκαηνδφηεζε: International Atomic Energy Agency, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: Ηαλ Γεθ Δξεπλεηηθφ έξγν ηερληθήο βνήζεηαο. σμμεηοτή ζε ερεσνηηικά προγράμμαηα ως κύριος ερεσνηηής «Πξνζαξκνγή ελεξγεηαθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ», Υξεκαηνδφηεζε: Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ παξαθνινχζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν », Υξεκαηνδφηεζε: ΤΠΔΚΑ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ην ρέδην Καηαλνκήο ησλ δσξεάλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ βηνκεραληψλ θαηά ηελ πεξίνδν ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηεο Γ/ζεο ΔΑΡΘ», Υξεκαηνδφηεζε: ΤΠΔΚΑ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: 2012, Πξνυπνινγηζκφο: «Τπνζηεξηθηηθέο δξάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ», Υξεκαηνδφηεζε: Γ' Κ.Π.. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αληαγσληζηηθφηεηα", Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ,, 9

10 KPMG Κπξηάθνπ χκβνπινη Α.Α, ΔΠΔΜ Α.Δ., ΛΓΚ Δ.Π.Δ., Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: (ζχλνιν), εθ ησλ νπνίσλ γηα ΔΑΑ. «Παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε ζηνηβάδα ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο Τπνέξγν 1: Κάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην», Υξεκαηνδφηεζε: Γ' Κ.Π.. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Πεξηβάιινλ", Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Initiative on the assessment of climate change impacts in African developing countries», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ - Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Μεζνδνινγηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζαγσγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηε βηνκεραλία (DAF-BAT)», Υξεκαηνδφηεζε: Υξεκαηνδφηεζε: Γ ΚΠ - Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα» / ΓΓΔΣ (Μέηξν 4.5 «Κνηλνπξαμίεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζε ηνκείο Δζληθήο Πξνηεξαηφηεηαο» Γξάζε «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε»), Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, ΛΓΚ ΔΠΔ, ΔΠΔΜ ΑΔ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο), εθ ησλ νπνίσλ ηα γηα ΔΑΑ. «H Πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ Δ.Π.ΑΝ.: Απνηίκεζε, παξαθνινχζεζε θαη αλάπηπμε», Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑΝ/Τπνπεξγείν Αλάπηπμεο, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Αλάπηπμε ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηε Βνπιγαξία», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Αλάπηπμε ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Αλάπηπμε ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηε Ρνπκαλία», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Αλάπηπμε ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ)», Υξεκαηνδφηεζε: πνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Γηακφξθσζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο Κχπξνπ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο 2001, Πξνυπνινγηζκφο: «Γηεξεχλεζε ππνζηεξηθηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηνλ νηθηαθφ ηξηηνγελή ηνκέα», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, , Πξνυπνινγηζκφο: «Δζληθφ Πξφγξακκα κείσζεο αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ ( )», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κιηκαηηθή Αιιαγή» (βι. παξαθάησ). «Aπνγξαθή αέξησλ ξχπσλ, ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη εθπνκπψλ απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο: Κνηλνπξαμία ΛΓΚ ΔΠΔ, ΔΠΔΜ ΔΠΔ, ENVECO AE, ΤΒΗΛΛΑ ΔΠΔ, EXERGIA AE, Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (Σερληθφο χκβνπινο), Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (Σερληθφο χκβνπινο), Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο), (ΔΑΑ). 10

11 «Κιηκαηηθή Αιιαγή», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξείο πινπνίεζεο : Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Βέιηηζηε Eλζσκάησζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ, πνπ Πεγάδνπλ απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην, ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Δζληθψλ Γξάζεσλ ηεο Δπφκελεο Γεθαεηίαο ζηνλ Δλεξγεηαθφ Σνκέα», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Φνξείο πινπνίεζεο: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: «Πξάζηλε νηθνλνκία, θνηλσληθή ζπλνρή θαη απαζρφιεζε», Υξεκαηνδφηεζε: Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδα, Γηάξθεηα , Πξνυπνινγηζκφο: «Δθηίκεζε ησλ Γεληθεπκέλσλ Δπηπηψζεσλ θαη Κφζηνπο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ», Υξεκαηνδφηεζε: Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο / ΚΔΓΚΔ, Γηάξθεηα , Πξνυπνινγηζκφο:-. «Απνηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο θαη νθέινπο ζην Διιεληθφ χζηεκα Ζιεθηξνπαξαγσγήο κε βάζε ηελ αλαζεσξεκέλε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ExternE», Υξεκαηνδφηεζε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, Γηάξθεηα , Πξνυπνινγηζκφο: «Tools for sustainability: development and application of an integrated framework (SusTools)», Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή/ΓΓ Έξεπλα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο EESD-ESD-3 ( Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε ), Φνξείο πινπνίεζεο: ΑRMINES (Γαιιία), University of Bath (Ζλ. Βαζίιεην), ΔΜΠ (Διιάδα), VITO (Βέιγην), EAIR (Γεξκαλία), Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: (ρξεκαηνδφηεζε απφ Δπξ. Δπηηξνπή: ). «Externalities of Energy: Extension of accounting framework and policy applications (ExternE-Pol)», Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή/ΓΓ Έξεπλα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο EESD-ESD-3 ( Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε ), Φνξείο πινπνίεζεο: ΑRMINES (Γαιιία), ΔΜΠ (Διιάδα), VITO (Βέιγην), EAIR (Γεξκαλία), Γηάξθεηα: , Πξνυπνινγηζκφο: (ρξεκαηνδφηεζε απφ Δπξ. Δπηηξνπή: ). «The National Implementation in the EU of the ExternE Accounting Framework (ExternE)», Δπηζηεκνληθφο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο κειέηεο, Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (DGXII), Γηάξθεηα: «Application of the Method Developed in the External Costs of Fuel Cycles. Project to Selected Cases Relevant to the Greek Energy System (ExternE)», Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (DGXII), Γηάξθεηα: Πξνυπνινγηζκφο: «Ζ Κιηκαηηθή Μεηαβνιή - ην Διιεληθφ Πξφγξακκα γηα ηε Μείσζε ησλ Δθπνκπψλ CO2», Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φνξέαο Τινπνίεζεο: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Γηάξθεηα , Πξνυπνινγηζκφο: «Comparative Risk Assessment of Energy Sources in Greece», Υξεκαηνδφηεζε: International Atomic Energy Agency, Φνξέαο Τινπνίεζεο: ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο, Γηάξθεηα: «Estimation of Hydro Fuel Cycle Externalities», Υξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (DGXII), Γηάξθεηα:

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Νοέμβριος 2013. Ελενα Γεωργοπούλου. Ερευνήτρια Β, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Βιογραφικό σημείωμα Νοέμβριος 2013. Ελενα Γεωργοπούλου. Ερευνήτρια Β, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ελενα Γεωργοπούλου Ερευνήτρια Β, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, 1966 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Δρ. Χημικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος MSc. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ραιδεστού 70, Νέα Σμύρνη,

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση γραφείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση γραφείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση γραφείου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Ανδρούτσου 3-5, 15772 Ζωγράφος, Αττική Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. Παηξώλπκν. Νηθόιανο Ιδηόηεηα. Υεκηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Γηεύζπλζε νηθίαο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. Παηξώλπκν. Νηθόιανο Ιδηόηεηα. Υεκηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Γηεύζπλζε νηθίαο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώλπκν ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ Όλνκα ΥΡΗΣΟ Παηξώλπκν Νηθόιανο Ιδηόηεηα Υεκηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Γηεύζπλζε νηθίαο Αξκαησιώλ 100, 172 35 Γάθλε Σειέθσλα Κηλεηό: +30 6974902150 Οηθία:

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας. ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας. ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 0 The electricity sector in Cyprus Present status EAC established by law

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Wind investment opportunities in Greece under the framework of the Long-term Energy Forecasting

Wind investment opportunities in Greece under the framework of the Long-term Energy Forecasting Wind investment opportunities in Greece under the framework of the Long-term Energy Forecasting Dr. Athanasios Dagoumas 1. Lecturer in Energy & Resource Economics, University of Piraeus. Special Advisor

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα Αναγκαιότητα, τάσεις και προοπτικές

Οι ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα Αναγκαιότητα, τάσεις και προοπτικές Οι ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα Αναγκαιότητα, τάσεις και προοπτικές Δρ. Παναγιώτης Κ. Χαβιαρόπουλος ΚΑΠΕ Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι Τρεις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία

Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Νικόλαος Σηφάκης Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Αειφορίας TÜV AUSTRIA HELLAS Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Αθήνα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γιώργος Αραμπατζής

Δρ. Γιώργος Αραμπατζής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δρ. Γιώργος Αραμπατζής Αγίας Βαρβάρας 63, 15231 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα. +30 2107756305 +30 6972550473 arab@chemeng.ntua.gr http://environ.chemeng.ntua.gr/gr/default.aspx?t=171

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY [6.1] SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα