Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Περιεχόµενα. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το προοίµιο της διατριβής καθώς περιγράφει και αναλύει τη δοµή της διατριβής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Περιεχόµενα. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το προοίµιο της διατριβής καθώς περιγράφει και αναλύει τη δοµή της διατριβής."

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Περιεχόµενα 1.1 Ερευνητική αναζήτηση της διατριβής Συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής (δηµοσιεύσεις) ιάρθρωση της διατριβής... 9 Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το προοίµιο της διατριβής καθώς περιγράφει και αναλύει τη δοµή της διατριβής.

2 ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση 1.1 Ερευνητική αναζήτηση της διατριβής Η φιλελευθεροποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσµιοποίηση επιφέρουν πρωτοφανείς αλλαγές στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Ειδικότερα, η πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή information and communications technologies (ICT) έχει οδηγήσει σε δραστική µείωση των δαπανών για τη διάχυση, πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών. εν είναι µόνο οι ψηφιακές ροές που επεκτείνονται µε καταπληκτική ταχύτητα αλλά οι ψηφιακές πληροφορίες ανταλλάσσονται όλο και περισσότερο µε επίταση την διενέργεια συναλλαγών. Ο µετασχηµατισµός αυτός της οικονοµίας έχει λάβει πολλά ονόµατα. Αυτά περιλαµβάνουν ονόµατα όπως οικονοµία δικτύων (network economy), ψηφιακή οικονοµία (digital economy), οικονοµία της γνώσης (knowledge economy) και λοιπά. Η παγκοσµιοποίηση αποτελεί τη πρώτη τάση που καθορίζει τη νέα οικονοµία και η επανάσταση των ICT τη δεύτερη. Το ερώτηµα που τίθεται σε πρώτο βαθµό είναι ποιοι είναι οι κανόνες και οι απαιτήσεις για τις επιχειρησιακές συναλλαγές µε ηλεκτρονική µορφή; Σε ένα εµπορικό περιβάλλον, τα συµβαλλόµενα µέρη εισέρχονται σε µια ατελείωτη ποικιλοµορφία διαφορετικών τύπων συναλλαγών. Όπως όλες οι συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές περιλαµβάνουν τα έγγραφα [(documents) που αναφέρονται συνήθως ως αρχεία - records 1, ηλεκτρονικά αρχεία - electronic records 2 ή µηνύµατα δεδοµένων - data messages 3 ] και τις υπογραφές (signatures 4 ή αναφερόµενες και ως ηλεκτρονικές υπογραφές ), οι οποίες δηµιουργούνται, επικοινωνούν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική µορφή 5. Μέχρι πρότινος, οι περισσότερες on-line συναλλαγές διευθετούνταν διαµέσου µιας ιδιωτικής περιοχής ή κλειστής κοινότητας όπου οι εµπορικοί εταίροι και 1 Ο όρος αρχείο αποδίδεται ως η πληροφορία που είναι εγγεγραµµένη σε ένα απτό µέσο ή αποθηκευµένη σε ένα ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο και είναι ανακτήσιµη 2 Ο όρος ηλεκτρονικό αρχείο σηµαίνει ένα αρχείο, που παράγεται, αποστέλλεται - επικοινωνεί, λαµβάνεται ή αποθηκεύεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων 3 Ο όρος µήνυµα δεδοµένων σηµαίνει ότι οι πληροφορίες που παράγονται, αποστέλλονται, λαµβάνονται, αποθηκεύονται από ηλεκτρονικό, οπτικό ή παρόµοιο µέσο. 4 Ως ηλεκτρονική υπογραφή δηλώνεται ένας ηλεκτρονικός ήχος, ένα σύµβολο ή µια διαδικασία συνηµµένη ή λογικά συσχετιζόµενη µε µια σύµβαση 5 Ηλεκτρονική µορφή σηµαίνει συσχετισµός µε την τεχνολογία που έχει ηλεκτρικές, ψηφιακές, µαγνητικές, ασύρµατες, οπτικές, ηλεκτροµαγνητικές ή εφάµιλλες ικανότητες. 2

3 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή πελάτες ήταν αναγνωρίσιµοι. Η ύπαρξη της συµβατικής υποχρέωσης, µεταξύ των συµµετεχόντων, σηµάνει ότι οι σχέσεις µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών γίνονται κατανοητές και έχουν ένα προβλέψιµο πλαίσιο για ανάλυση. Αυτό όµως δεν ισχύει στην περίπτωση των δηµοσίων τοµέων ή των ανοικτών περιβαλλόντων, όπως το διαδίκτυο, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη είναι άγνωστα και δεν διέπονται από άµεσες εµπορικές συµφωνίες ή συµβάσεις. Επιπλέον οι σύνθετες αυτές σχέσεις µπορούν να εγείρουν νέα διαφορετικά ζητήµατα. Χωρίς ασφάλεια, δεν µπορεί να υπάρξει καµία εµπιστοσύνη. Και όταν πρόκειται για εµπορικές συναλλαγές, εάν δεν υπάρχει καµία εµπιστοσύνη, δεν µπορεί να υπάρξει καµία διαπραγµάτευση και επακόλουθα συναλλαγή Αλήθεια τι σηµαίνει η λέξη εµπιστοσύνη; Ποιος είναι ο σύνδεσµος µεταξύ της εµπιστοσύνης και της οικονοµίας; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση µπορεί να φαντάζει σαφής αρχικά. Αλλά εάν το ξανασκεφτούµε πιο λεπτοµερώς είναι εύκολο να αντιληφθούµε ότι αυτή η πρώτη εντύπωση είναι εσφαλµένη και παραπλανητική. Τι σηµαίνει όµως να υπάρχει εµπιστοσύνη για τη συναλλαγή; Όταν οι επιχειρησιακές συναλλαγές εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα υπολογιστών και δικτύων, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να είναι βέβαια ότι αυτά θα λειτουργήσουν κατάλληλα. Όταν οι αποµακρυσµένες επικοινωνίες αντικαθιστούν την προσωπική επαφή, τα συµβαλλόµενα µέρη απαιτείται να ελέγχουν την ταυτότητα ο ένας του άλλου. Όταν εύκολα αντιγράψιµα και τροποποιήσιµα ηλεκτρονικά αρχεία αντικαθιστούν τα ενυπόγραφα έγγραφα, τα συµβαλλόµενα µέρη χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα αρχεία είναι όντως αυθεντικά. Και καθώς τα δεδοµένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να είναι βέβαια ότι είναι ταυτόχρονα προστατευµένα και προσβάσιµα. Ο ρόλος της εµπιστοσύνης αλλάζει στη νέα οικονοµία. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι ο µειωµένος ρόλος των προσωπικών επαφών στις διαφορετικές συναλλαγές ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης χρήσης των ICT. Και το διαδίκτυο αποτελεί το πιο τρανταχτό και ζωντανό παράδειγµα. Αυτή η αποπροσωποποίηση των αλληλεπιδράσεων αυξάνει τις αβεβαιότητες σχετικά µε τις συναλλαγές και ceteris paribus µειώνει την εµπιστοσύνη µεταξύ των διαφορετικών µελών. 3

4 ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση Προκύπτει λοιπόν, ότι η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία στην ασφάλεια είναι υποχρεωτικές αξιώσεις για την επιτυχία των ηλεκτρονικών οικονοµικών συναλλαγών. Και σε αυτό το σηµείο, ανάγεται η συµβολή της κρυπτογραφίας ως τυπικής µεθόδου και µοντέλου για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η κρυπτογραφία είναι σηµαντική στην οικοδόµηση της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στις ηλεκτρονικές αγορές δεδοµένου ότι λειτουργεί για να επιτρέψει στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν γνωρίζουν το ένα το άλλο, τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν και να επικυρώνουν τις πληροφορίες και να συνάπτουν εµπορικές σχέσεις κατά τρόπο ασφαλή, σε ένα on-line περιβάλλον. Η ασφάλεια είναι το ζωτικής σηµασίας στοιχείο στις ηλεκτρονικές λύσεις πληρωµής, δεδοµένου ότι είναι ένας όρος για την εµπιστοσύνη και τη µεγαλύτερη χρήση. Αλλά πρέπει να υπάρξει ένας συγκερασµός της ασφάλειας µε το κόστος και έτσι είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Η προσπάθεια και το κόστος που χρησιµοποιούνται για να διασφαλιστεί µια εφαρµογή πρέπει πάντα να εξισορροπείται από την αξία των αγαθών που απαιτείται να προστατευθούν. Εντούτοις, η ασφάλεια είναι πάντα µια ισορροπηµένη πράξη. εν υπάρχει απόλυτη και οριστική ασφάλεια. ιαφαίνεται λοιπόν η αναγκαιότητα να ανευρεθούν λύσεις που θα επιλαµβάνονται των ζητηµάτων εµπιστοσύνης, ασφάλειας και αξιοπιστίας σε ένα περιβάλλον όπου τα συµβαλλόµενα µέρη δίχως προϋπάρχουσες σχέσεις, θα µπορούν να επικοινωνούν και να πραγµατοποιούν συναλλαγές. Η αυξανόµενη δηµοτικότητα της κρυπτογραφίας οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι ο ρόλος της αφορά την ασφαλή αποθήκευση και µεταφορά των προσωπικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών ηλεκτρονικών ψηφιακών πληροφοριών και δεδοµένων µέσω των δικτύων υπολογιστών. Στόχος της κρυπτογραφίας είναι να κατασκευάσει συναρτήσεις που είναι δύσκολο υπολογιστικά να σπάσουν (δηλ., να αντιστραφούν). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος αποδόσεων του ορισµού της κρυπτογραφίας. Ο πιο διαδεδοµένος αναφέρεται στο πρόβληµα της µυστικής 4

5 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή επικοινωνίας: ηλαδή, ότι η κρυπτογραφία µελετά τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να µετασχηµατίσουµε ένα µήνυµα σε µια φαινοµενικά ακατάληπτη µορφή 6. Ένας ορισµός, ίσως ο πιο ακριβής και πλήρης, είναι αυτός που δόθηκε από τον Rivest (1990) και εισάγει την έννοια του αντιπάλου: «η κρυπτογραφία ασχολείται µε την επικοινωνία παρουσία αντιπάλων». Όντως, η ύπαρξη αντιπάλου σε κάποια επικοινωνία είναι η βασική αιτία ύπαρξης και εφαρµογής της κρυπτογραφίας. Η κρυπτογραφία δεν αποτελεί πανάκεια. Η κρυπτογραφία δεν πράττει τίποτα περισσότερο από το να µετασχηµατίζει το πρόβληµα της ασφάλειας σε πιο σύνθετο και περίπλοκο, έτσι ώστε να προκύπτει δυσεπίλυτο. Άλλωστε σύµφωνα µε την αρχή του Kerchoff (ένα θεµελιώδες κριτήριο στην αντικειµενική µέτρηση της αντοχής - δύναµης ενός κρυπτοσυστήµατος), η ασφάλεια ενός κρυπτοσυστήµατος δεν εξαρτάται από τη µυστικότητα του αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Η ασφάλεια του κρυπτοσυστήµατος εξαρτάται µόνον από τη διατήρηση της µυστικότητας του κλειδιού. Η σύγχρονη κρυπτογραφία, άµεσα επηρεασµένη και υποκινούµενη από την ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ, αποβλέπει και αποσκοπεί στη διασφάλιση οποιουδήποτε είδους επικοινωνιακής και οικονοµικής συνδιαλλαγής µεταξύ ανθρώπων και οργανισµών στο διαδικτυακό πληροφοριακό περιβάλλον. Μέσα από ένα πλήθος διεργασιών, όπως ασφαλείς οικονοµικές συναλλαγές (π.χ. internet banking, ATMs), πιστοποίηση ηλεκτρονικών οντοτήτων ή χρήση ψηφιακών υπογραφών για τα ηλεκτρονικά έγγραφα διαφαίνεται η βαρύτητα και η σηµασία που έχει στις καθηµερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. 1.2 Συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής Συνήθως αυτό που είθισται από µια διδακτορική διατριβή είναι να εντρυφήσει εις βάθος σε ένα αυστηρά καθορισµένο θέµα - πρόβληµα, να µελετήσει και να αναλύσει το θέµα - πρόβληµα επιµελώς και να 1) προτείνει, 2) εφαρµόσει και 3) αξιολογήσει µια σαφή λύση για το συγκεκριµένο θέµα πρόβληµα. Στην παρούσα διατριβή ωστόσο ίσως βρεθείτε µπροστά σε µία διαφορετική θεώρηση - 6 Κάτος, Β. & Στεφανίδης, Γ., (2003) Τεχνικές κρυπτογραφίας και Κρυπτανάλυσης, Εκδ. Ζυγός 5

6 ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση προσέγγιση. Όπως υποδεικνύει ο τίτλος της διατριβής, µελετάται η διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ειδικότερα το ζωτικότερο κοµµάτι, αυτό των πληρωµών (ηλεκτρονικών). Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται τις διάφορες συστηµικές πτυχές που αναπτύσσονται στην κρυπτογραφία για τη δηµιουργία µιας υποδοµής (infrastructure) ικανής να παρέχει ασφάλεια και εµπιστοσύνη στους συµµετέχοντες των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η διατριβή δηλαδή εστιάζεται στο να διερευνήσει την ανάλυση και το σχεδιασµό των κρυπτογραφικών υποδοµών. Η πρωτοτυπία δηλαδή της παρούσας διδακτορικής έρευνας έγκειται στη σκιαγράφηση της µετάλλαξης του σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος και της διάκρισης της ανάγκης για την ύπαρξη ενός ανάλογου µε τον ήδη υφιστάµενο, ασφαλούς µηχανισµού ηλεκτρονικών πληρωµών. Περιγράφεται ο καθορισµός των κριτηρίων που απαιτούνται για το σχηµατισµό ενός µηχανισµού ηλεκτρονικών πληρωµών και αξιολογούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Αναλύεται διεξοδικά η έννοια της εµπιστοσύνης και αποδίδεται ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνεται και αναπτύσσεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στην ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων υπάρχουν δύο σηµαντικές µορφές εµπιστοσύνης που οι χρήστες των ηλεκτρονικών συναλλαγών πρέπει να καταλάβουν: η εµπιστοσύνη µέσω τρίτων µερών (third-party) και η άµεση προσωπική (personal) εµπιστοσύνη. Εισήχθησαν αυτές οι έννοιες και παρασχέθηκαν αναλυτικά οι πρόσθετες πληροφορίες έτσι ώστε να καταστεί αντιλήψιµο ποια µορφή εµπιστοσύνης πρέπει να εφαρµοστεί σε µια δεδοµένη κατάσταση. Κάθε σύστηµα ασφάλειας εξαρτάται από την εµπιστοσύνη, µε τη µία ή την άλλη µορφή, µεταξύ των χρηστών του συστήµατος. Γενικά, οι διαφορετικές µορφές εµπιστοσύνης υπάρχουν για να εξετάσουν τους διαφορετικούς τύπους προβληµάτων και να µετριάσουν τον κίνδυνο συναλλαγής υπό ορισµένους όρους. Το ποια µορφή εµπιστοσύνης ισχύει σε µια δεδοµένη περίσταση υπαγορεύεται γενικά από την επιµέρους εταιρική πολιτική. Οι πληροφορίες αποτελούν τη δύναµη και η ασφάλεια εποµένως καθίσταται ένα θέµα υψίστης σπουδαιότητας. Καθορίζεται, στη συνέχεια, το πώς αποδίδει ένας οικονοµικός οργανισµός την έννοια της ασφάλειας, πώς αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και πώς δύναται να τον αντιµετωπίσει, εάν όχι, να τον µετριάσει. ιαβλέπουµε για πρώτη φορά την έννοια 6

7 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή της οικονοµικής διάστασης της ασφάλειας. ηλαδή ποια οικονοµικά µοντέλα ενδείκνυται να εφαρµόσουν οι οικονοµικοί οργανισµοί ώστε να πετύχουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας και παράλληλα εµπιστοσύνης µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Όλα αυτά µπορούν και φαντάζουν αληθινά και πραγµατικά χάρις στην κρυπτογραφία. Η κρυπτογραφία αποτελεί τον ισχυρότερο κρίκο στην αλυσίδας της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. Το τι αποτελεί η κρυπτογραφία, πώς λειτουργεί, τι µπορεί να προσφέρει έχει αποτελέσει αντικείµενο διεξοδικής έρευνας εδώ και δεκάδες χρόνια. Η διατριβή ωστόσο, αναλύει διεξοδικά τι όντως αποτελεί η κρυπτογραφία (όχι πάντως πανάκεια), πώς ενσωµατώνει τις δύο θεµελιώδεις έννοιες (εµπιστοσύνη και ασφάλεια) και επιτυγχάνει να καταστήσει εφικτό ένα µηχανισµό ηλεκτρονικών πληρωµών και να ολοκληρώσει έτσι το puzzle του σύγχρονου ηλεκτρονικού οικονοµικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της συνεισφοράς στον ευρύτερο τοµέα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών δηµοσιεύτηκαν επιστηµονικές ερευνητικές εργασίες σε: α) διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, β) διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε έκδοση πρακτικών µετά από κρίση πλήρους κειµένου, γ) εθνικά επιστηµονικά συνέδρια µε έκδοση πρακτικών µετά από κρίση πλήρους κειµένου και δ) συλλογικούς τόµους µε την επιµέλεια ελληνικών εκδοτικών οίκων. [1]. Tsiakis, T., Evagelou, E., Stephanides, G., Pekos, G., (2004) Identification of trust requirements in an e-business framework, WSEAS Transactions on Communications, Issue 2, Volume 3, pp [2]. Tsiakis, T., Stephanides, G., (2005) The concept of security and trust in electronic payments, Computers & Security, Volume 24, Issue 1, pp [3]. Tsiakis, T., Stephanides, G., (2005) The economic approach of information security, T. Tsiakis, G. Stephanides, Computers & Security, Volume 24, Issue 2, pp

8 ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση [4]. Tsiakis, T., Stephanides, G., and Pekos, G., (2005) Considerations of Public Key Infrastructure (PKI), Functioning as a Chain of Trust in Electronic Payments Systems, International Journal of Information Technology, Volume 2, Number 1, 2005 ISSN: , pp [5]. Tsiakis, T., Stephanides, G., and Pekos, G., (2004) Cryptography as a formal method and model for security in electronic payments, K. Morgan, J.M. Spector (Eds.); Proceedings, The Internet Society: Advances in Learning, Commerce and Security, pp , WIT Press, 2004, Data Security 2004, International Conference on Data Privacy and Security in a Global Society, Skiathos, Greece [6]. Tsiakis, T., Stephanides, G., and Pekos, G., (2004) Looking security through cryptography: Identification process to enable safety in e- services, EURO XX, 20th European Conference on Operational Research: "OR and the Management of Electronic Services", Rhodes- Greece [7]. Tsiakis, T., Stephanides, G., and Pekos, G., (2005) Trust and security in electronic payments: what we have and need to know? 4th World Enformatika Conference (WEC'05), 2nd International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce, Istanbul [8]. Τσιάκης Θεοδόσιος, Γεώργιος Στεφανίδης, Γεώργιος Πέκος, (2005) Η οικονοµική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, Επιστηµονική Επετηρίδα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Τιµητικός Τόµος Μαρίας ελιβάνη 8

9 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.3 ιάρθρωση της διατριβής (τι περιέχει κάθε κεφάλαιο) Η παράθεση της διατριβής έχει γίνει σε έξι (6) κύρια κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν τα αντίστοιχα περιεχόµενα του κεφαλαίου και µια µικρή περίληψη του τι περιγράφεται. Έτσι τα κεφάλαια έχουν ως ακολούθως: Κεφάλαιο 1. Αναφέρεται στην ερευνητική περιοχή, συνεισφορά, στόχο και διάρθρωση της διατριβής. Κεφάλαιο 2. Περιγράφει τη διαµόρφωση και το σχηµατισµό του σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος. Τη φύση των συναλλαγών και την ανάγκη για την διενέργεια ασφαλών και έµπιστων ηλεκτρονικών πληρωµών. Κεφάλαιο 3. Αναλύεται η έννοια και η υπόσταση της εµπιστοσύνης. Πως αυτή αποτελεί τη πρωταρχική ανάγκη, πώς µεταλλάσσεται στο ηλεκτρονικό εµπορικό περιβάλλον, τι πρέπει να διασφαλιστεί και πώς µπορεί να εδραιωθεί το αίσθηµα εµπιστοσύνης. Κεφάλαιο 4. Γίνεται εννοιολογική προσέγγιση της ασφάλειας και του αλληλένδετου κινδύνου. Καθορίζονται τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που κινδυνεύουν και χρήζουν προστασίας καθώς και αναζητείται ο αποδοτικότερος τρόπος εφαρµογής ενός πλάνου ασφάλειας. Κεφάλαιο 5. Επεξηγείται γιατί η κρυπτογραφία αποτελεί τη τυπική µέθοδο και µοντέλο για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αναφέρονται οι µηχανισµοί και οι υπηρεσίες που εγκαθιστούν και εφαρµόζουν την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Κεφάλαιο 6. Περιγράφονται τα αποτελέσµατα και η συµβολή που προκύπτει από τη διδακτορική διατριβή και τα συµπεράσµατα - προτάσεις για περαιτέρω µελλοντική έρευνα. 9

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2010-03 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΡΔΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ INTERNET BANKING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ. ΜΒΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ. ΜΒΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΜΒΑ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Α.Μ.263) EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (E-BANKING)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000 2006 Γ Κ.Π.Σ. Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα Οδηγός Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα