Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες για την ευαισθητοϖοίηση του κοινού το 2007 Α Ιανουαρίου 2007 «Πρόσκληση ή Πρόκληση για κοινωνική εργασία» Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Τεχνολογικό Εκϖαιδευτικό Ίδρυµα του Πανεϖιστηµίου της Κρήτης στο Ηράκλειο. Περιελάµβανε τέσσερις διαλέξεις της ψυχολόγου κας Ελένης Τσάνταλη ϖου αϖευθύνονταν σε ϖροϖτυχιακούς φοιτητές της σχολής κοινωνικών λειτουργών και σε κοινωνικούς λειτουργούς: 1. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιµερ και η νευροψυχολογική εκτίµηση της 2. Ασκήσεις µνήµης, ϖροσοχής και γλώσσας για ασθενείς µε µικρή έκϖτωση γνωστικών λειτουργιών 3. Πολύ-αισθητική µη φαρµακευτική αγωγή για την νόσο Αλτσχάιµερ 4. Ασκήσεις µνήµης για ασθενείς µε Αλτσχάιµερ µέσω ηλεκτρονικού υϖολογιστή Α.2. 3 Φεβρουαρίου 2007 Άρθρα στην Ελληνική έκδοση του ϖεριοδικού Economist, τεύχος 36, Φεβρουάριος 2007 ϖου συµϖεριλαµβάνονταν στο ϖακέτο της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». 1. «Προσεγγίζοντας τη συµϖεριφορά του ανθρωϖίνου είδους», Κώστας Στεφανής (Οµότιµος Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ακαδηµαϊκός). 2. «Η Νευροεϖιστήµη χαρτογραφεί τον εγκέφαλο και όχι τις ϖροθέσεις του», Ανδρέας Παϖανικολάου (Καθηγητής του Τµήµατος Κλινικών Νευροεϖιστηµών του Πανεϖιστηµίου του Τέξας, Huston Medical School, USA). 3. «Εν τω εγκεφάλω το ηγεµονικόν». Θανάσης Τζαβάρας (Καθηγητής Ψυχιατρικής και Νευροεϖιστηµών του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). 4. «Οι ϖολίτες και οι έρευνες για τον εγκέφαλο», Γιώργος Κωστόϖουλος (Καθηγητής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου Πατρών). 1

2 5. «Οι Νευροεϖιστήµες στην Ελλάδα», Φωτεινή Στυλιανοϖούλου (Καθηγήτρια Βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). 6. «Ένα Ελληνικό ϖαράδειγµα διεϖιστηµονικής ϖροσέγγισης», Αντώνης Μοσχοβάκης (Καθηγητής Φυσιολογίας της ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου της Κρήτης) και Γιάννης αλέζιος (Εϖίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου της Κρήτης). 7. «Alzheimer: Η ασθένεια του εγκεφάλου», Σϖύρος Ευθυµιόϖουλος (Εϖίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Τµήµατος βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). 8. «Η εϖικοινωνία των νευρώνων», Αδαµαντία Μητσάκου (Αναϖληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου Πατρών). Α Μαρτίου 2007 «Εϖίσκεψη µαθητών γυµνασίου (ηλικίες ετών) στα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεϖιστηµίου Πατρών» Η εκδήλωση οργανώθηκε αϖό το ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωϖικό και τους µεταϖτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Φυσιολογίας και Ανατοµίας της Ιατρικής σχολής του ϖανεϖιστηµίου Πατρών. Ο σκοϖός της εϖίσκεψης ήταν να ϖληροφορηθούν οι µαθητές ϖως η έρευνα όσον αφορά τον εγκέφαλο έχει συµβάλλει στην γνώση του ϖοιοι ήµαστε. Η εϖίσκεψη ϖεριελάµβανε µικρής διάρκειας σεµινάρια όσον αφορά τον τρόϖο λειτουργίας του εγκεφάλου και τέσσερις ϖρακτικές ασκήσεις: 1. Πως είναι ο εγκέφαλος µας; Παρατήρηση τοµών εγκεφάλου στο εργαστήριο Ανατοµίας. 2. Γιατί χρησιµοϖοιούµε ζώα στην έρευνα; Παρατήρηση αρουραίων και ϖοντικών και συζήτηση γύρω αϖό αυτό το θέµα. 3. Πως αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο γύρω µας; Μαθήµατα όσον αφορά τις αισθήσεις µέσω ϖροσοµοιώσεων στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υϖολογιστών. 4. Πως καταγράφουµε την εγκεφαλική λειτουργία; Παρατήρηση καταγραφών ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων στο εργαστήριο νευροφυσιολογίας και συζήτηση. 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, Α Μαρτίου 2007 «Γυναίκες, ψυχική υγεία και η χρήση ψυχοτρο ικών ουσιών». Αυτή η δραστηριότητα έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο του Πανε ιστηµίου Αθηνών και εριελάµβανε σχετική οµιλία της Καθηγήτριας Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε ιστηµίου Αθηνών κας Ζέτας Πα αδο ούλου-νταϊφώτη. Α Μαρτίου, 2007 «Νευροε ιστήµες και Ψυχανάλυση» Η δραστηριότητα αυτή έλαβε χώρα στο ίδρυµα Ευγενίδου ως µέρος της εκδήλωσης το «Ε ιστηµονικό Καφενείο». Περιελάµβανε διαλέξεις α ό τον καθηγητή κο Ηλία Κούβελα και την καθηγήτρια κα Φωτεινή Στυλιανο ούλου. Περιελάµβανε δύο οµιλίες και συζήτηση µε το κοινό. 1. «Ο Freud ως Νευροε ιστήµονας», Φωτεινή Στυλιανο ούλου, Καθηγήτρια Βιολογίας στο Πανε ιστήµιο Αθηνών. 5

6 2. «Το υϖοσυνείδητο: Οι νευροεϖιστήµες συναντούν την ψυχανάλυση», Ηλίας Κούβελας, Οµότιµος Καθηγητής στο Πανεϖιστήµιο Αθηνών. Την ϖαρακολούθησαν ϖερισσότεροι αϖό 200 άνθρωϖοι ϖου υϖέβαλαν ερωτήσεις στους οµιλητές. Την συζήτηση διηύθυνε ο δηµοσιογράφος κος Ζαρκαδάκης. Α Μαρτίου 2007 «100 χρόνια έρευνας στην νόσο Αλτσχάιµερ: Η γνώση του σήµερα και οι θεραϖείες του αύριο» Μια αναφορά στις ϖρόσφατες εξελίξεις στην νευροβιολογία, την εϖιδηµιολογία και τις θεραϖευτικές στρατηγικές για την νόσο Αλτσχάιµερ. Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, στο αµφιθέατρο της «Στοάς του Βιβλίου» και ϖραγµατοϖοιήθηκε σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Αϖοφοίτων της Φιλεκϖαιδευτικής Εταιρείας. Περιελάµβανε τρεις διαλέξεις των κου Αντρέα Φόρτου, (Ψυχίατρο και ιευθυντή του Τµήµατος της Γηριατρικής Ψυχιατρικής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου της Αττικής), κου Σϖύρου Ευθυµιόϖουλου (Εϖίκουρο καθηγητή Φυσιολογίας στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών) και της κας Ίλιας Θεοτοκά (Νευροψυχολόγου στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, στο Τµήµα Ψυχιατρικής του Πανεϖιστηµίου Αθηνών). Η εκδήλωση ήταν ϖρωτοβουλία και ευθύνη της Αναϖληρώτριας καθηγήτριας Νευροβιολογίας του Τµήµατος της Ψυχιατρικής του Πανεϖιστηµίου Αθηνών κας Μαρίας Παναγιωτακοϖούλου η οϖοία διηύθυνε και την συζήτηση µε το κοινό. 6

7 Α Μαρτίου 2007 Εϖικοινωνία µε το κοινό και διανοµή έντυϖου υλικού ϖου αφορούσε τις Νευροεϖιστήµες αϖό δύο ϖερίϖτερα ϖου στήθηκαν στην «Στοά του Βιβλίου» στο κέντρο της Αθήνας. Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες ήταν ϖαρόντα όλη την ηµέρα για να ϖαρουσιάζουν διάφορα θέµατα και να αϖαντούν σε ερωτήσεις του κοινού. 7

8 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 10

11 Α.8. Μαρτίου 17, 2007 Εϖικοινωνία µε το κοινό και διανοµή έντυϖου υλικού ϖου αφορούσε τις Νευροεϖιστήµες αϖό ένα ϖερίϖτερο ϖου στήθηκε στο κέντρο της Πάτρας. Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες ήταν ϖαρόντα όλη την ηµέρα για να ϖαρουσιάζουν διάφορα θέµατα και να αϖαντούν σε ερωτήσεις του κοινού. Παρόντες ήταν εϖίσης και µαθητές αϖό το ϖειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεϖιστηµίου Πατρών για να διανέµουν έντυϖο υλικό και να ενηµερώνουν τον κόσµο για τις εκδηλώσεις ϖου θα ϖραγµατοϖοιούντο στις 18 Μαρτίου 2007 (βλέϖε ϖαρακάτω) στην Πάτρα και στην Ναύϖακτο. Α Μαρτίου 2007 «Εγκέφαλος: Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» Αυτή η εκδήλωση ϖραγµατοϖοιήθηκε στο Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεϖιστηµίου Πατρών ( ιευθυντής: Φώτης ηµητρόϖουλος). Περιελάµβανε ϖαρουσιάσεις διαφόρων θεµάτων ϖου αφορούν τον εγκέφαλο αϖό τους µαθητές. Τα θέµατα είχαν εϖιλεγεί αϖό τους µαθητές αϖό ένα κατάλογο ϖου είχε συνταχθεί αϖό τους καθηγητές τους (Αικατερίνη Πλακούδα-µέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες-, Παναγιώτη Χαντζηαντωνίου, Χανθόϖουλο Νικόλαο, και Νικετόϖουλο Νικόλαο) σε συνεργασία µε την Λέκτορα του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεϖιστηµίου Πατρών Μαριγούλα Μαργαρίτη. Οι µαθητές της ευτέρας και της Τρίτης τάξης του γυµνασίου του Αντιρρίου ήταν ϖροσκεκληµένοι µαζί µε καθηγητές τους και τον ιευθυντή και ϖαρακολούθησαν την εκδήλωση. Μέρος της εκδήλωσης καλύφθηκε τηλεοϖτικά και ϖαρουσιάστηκαν ϖολλά άρθρα σε τοϖικές εφηµερίδες. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Θ. 1390, Πανε ιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 13

14 DVD µε Video της Εκδήλωσης: «Εγκέφαλος: Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» ϖου διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεϖιστήµες το 2007 Α Μαρτίου 2007 ιαφήµιση σε τοϖικές εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς σταθµούς τηλεοϖτικά κανάλια και στο διαδίκτυο της εκδήλωσης ϖου έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου 2007 στην ϖόλη της Ναυϖάκτου. Α Μαρτίου 2007 «Λειτουργίες και Ασθένειες του Εγκεφάλου» Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα στην ϖόλη της Ναυϖάκτου και ήταν συνδιοργάνωση της ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες, του ήµου Αντιρρίου και του ήµου της Ναυϖάκτου. Την ϖαρακολούθησαν και εκϖρόσωϖοι της Εκκλησίας. Περιελάµβανε ϖέντε οµιλίες µελών της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες. 1. «Γιατί θα ϖρέϖει οι ϖολίτες να ενηµερώνονται για τη σύγχρονη έρευνα στον εγκέφαλο;», Γιώργος Κωστόϖουλος, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροϖιστήµες, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Πατρών. 2. «Η συνοµιλία των νευρώνων», Άντα Μητσάκου, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροϖιστήµες, Αναϖληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Πατρών. 3. «Προσεγγίζοντας τον εγκέφαλο αϖό τη σκοϖιά της ϖληροφορικής «Χρύσα Λιθαρή, Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μεταϖτυχιακή φοιτήτρια. 4. «Η αντιµετώϖιση της νόσου του Πάρκινσον: ένα βήµα µϖροστά», Γιάννης Ελλούλ, Νευρολόγος, Λέκτορας, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Πατρών. 5. «Η νόσος Αλτσχάιµερ είναι η κύρια αιτία άνοιας στην γεροντική ηλικία», Σϖύρος Ευθυµιόϖουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροϖιστήµες, Εϖίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών. 14

15 DVD µε Video της Εκδήλωσης: «Λειτουργίες και Ασθένειες του Εγκεφάλου» ϖου διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεϖιστήµες το 2007 Α Μαρτίου 2007 «Λειτουργίες και Ασθένειες του Εγκεφάλου» Αυτή η εκδήλωση ϖραγµατοϖοιήθηκε στο εκκλησιαστικό Γυµνάσιο και Λύκειο της Τήνου. Περιελάµβανε δύο οµιλίες και συζήτηση µε τους µαθητές, του καθηγητές και γονείς. «Μια νέα µορφή της ασθένειας Creutzfeldt-Jakob», Λύδια Κωστοϖούλου, Καθηγήτρια Γυµνασίου. «Γιατί ϖρέϖει να κοιµηθώ αϖόψε;», Χαρά Σαρδή, 407 Λέκτορας στο Τµήµα της Μεθοδολογίας της Ιστορίας και της θεωρίας της Εϖιστήµης, Πανεϖιστήµιο Αθηνών. Α Μετάφραση βιβλίου της Αγγλικής Εταιρείας Νευροεϖιστηµών για την εκϖαίδευση του κοινού µε τίτλο: Neuroscience: The Science of the Brain Ελληνικός Τίτλος: «Νευροεϖιστήµες: Οι εϖιστήµες του εγκεφάλου. Εισαγωγικό Κείµενο για την εκϖαίδευση του κοινού» Η Μετάφραση έγινε αϖό Την κα Στέλλα Γ. Γιακουµάκη, Τµήµα Ψυχιατρικής και Εϖιστηµών Συµϖεριφοράς, Ιατρική Σχολή Πανεϖιστηµίου Κρήτης Και Την κα Ζέτα Παϖαδοϖούλου-Νταϊφώτη, Καθηγήτρια Φαρµακολογίας και ιευθύντρια του Εραγστηρίου Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Η Ελληνική Μετάφραση βρίσκεται στη θέση «Ηλεκτρονικά Βιβλία». 15

16 Περισσότερες φωτογραφίες των εκδηλώσεων υϖάρχουν στη θέση «Φωτογραφίες». 16

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 2009. Εξάρτηση: Μια ασθένεια του Εγκεφάλου- 7 Μαρτίου 2009. Πρόγραμμα Εκδήλωσης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 2009. Εξάρτηση: Μια ασθένεια του Εγκεφάλου- 7 Μαρτίου 2009. Πρόγραμμα Εκδήλωσης ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 2009 Α. Εξάρτηση: Μια ασθένεια του Εγκεφάλου- 7 Μαρτίου 2009 Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα Ναυπάκτου το Σάββατο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:30-19:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:30-19:30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 15:30-16:00 16:00-16:10 Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:30-19:30 Προσέλευση Έναρξη-Χαιρετισμοί Συντονιστής: Αναστάσιος Μπονάκης 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 17:10-17:40 17:40-18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Hellenic Psychological Society. Χαιρετισμός προέδρου ΕΛΨΕ. Τεύχος 28 Ιανουάριος 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Hellenic Psychological Society. Χαιρετισμός προέδρου ΕΛΨΕ. Τεύχος 28 Ιανουάριος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τεύχος 28 Ιανουάριος 2014 Μέλος της International Union of Psychological Science Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Hellenic Psychological Society Χαιρετισμός προέδρου ΕΛΨΕ Αγαπητές (-οί)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει τη Φυσικοθεραπεία, τη Λογοθεραπεία και τη Διαιτολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Το νέο έτος 2009 να είναι

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Το νέο έτος 2009 να είναι Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Το νέο έτος 2009 να είναι για όλους δημιουργικό, παραγωγικό και γεμάτο υγεία. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2015 Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2015 Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΑLZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 32, ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2015 Σάββατο 21 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β ) 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.) 2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

16 Συµπεράσµατα ÔÏ ªˆÚ ÙË. Eurosport. Η σωστή διατροφή µάς κάνει πιο έξυπνους. Eurosport 2007. Ερωτηµατολογίου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2007

16 Συµπεράσµατα ÔÏ ªˆÚ ÙË. Eurosport. Η σωστή διατροφή µάς κάνει πιο έξυπνους. Eurosport 2007. Ερωτηµατολογίου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2007 Syndesmos:Syndesmos 6/12/07 11:41 AM Page 1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2007 19 4 Eurosport 14 2007 Η σωστή διατροφή µάς κάνει πιο έξυπνους 16 Συµπεράσµατα Ερωτηµατολογίου ÔÏ ªˆÚ ÙË Eurosport 2007 2007 Syndesmos:Syndesmos

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά Πλάκας Σκλήρυνση H ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύνδεσμος Ατόμων Κατά Πλάκας ΕΡΕΥΝΑ Πρόγραμμα στις Μυϊκές δυστροφίες

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά Πλάκας Σκλήρυνση H ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύνδεσμος Ατόμων Κατά Πλάκας ΕΡΕΥΝΑ Πρόγραμμα στις Μυϊκές δυστροφίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Ποιοί είμαστε Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ιδρύθηκε το 1991 ως ένας ιδιωτικός, δικοινοτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του ΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες Ακαδημαϊκών ετών 2011-2013 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

Ομιλίες Ακαδημαϊκών ετών 2011-2013 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ Ομιλίες Ακαδημαϊκών ετών 2011-2013 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 21 12 2010 03 03 2011 Zούμε στην εποχή των μεγάλων αντιφάσεων, της εξελισσόμενης καθημερινά τεχνολογίας αλλά παράλληλα της μεγάλης ανασφάλειας όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων;

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων; Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων Το ΙΕΘΣ, µε βάση το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε τη γνωσιακή συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 51 ο ΕΤΟΣ 15 ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αυτονόμησης. ο έντονο ενδιαφέρον του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για την ανάπτυ- Διοίκησης και Οικονομίας και Επιστημών Υγείας.

Τελετή Αυτονόμησης. ο έντονο ενδιαφέρον του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για την ανάπτυ- Διοίκησης και Οικονομίας και Επιστημών Υγείας. ISSN 1986-4221 www.cut.ac.cy τεύχος 12 Μάρτιος 2012 Θερμή ανταπόκριση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του κοινού στην πρωτοβουλία ΤΕΠΑΚ-Κανάλι 6 Εκστρατεία συλλογής τροφίμων για τους άπορους Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι 1 New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι Το New York College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ (ΦΕΚ 1302 Τεύχος Β 18/8/10 Αθήνα), (ΦΕΚ 1320

Διαβάστε περισσότερα

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία Ιουνιος 2012 - Τευχος 03-04 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη Αφιέρωμα διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ Τo όραμα που οδηγεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της παιδείας μας κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Ιδρύματα, φορείς, άτομα που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ www.toposbooks.gr Έδρα-Κεντρική διάθεση: Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, Αθήνα τηλ.: 210 8222835 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε:«αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

Δράσεις Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» Δράσεις Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ρέθυμνο 2010 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας 2 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 3 Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ακαδ. έτος 2011-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ακαδ. έτος 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ακαδ. έτος 2011-2012 Δεκαπενθήμερο γνωριμίας των σχολείων της περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: -ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012/2013 περιεχόµενα ΑγκαλιάΖΩ Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ)... 6 Ελληνική Ένωση για την Αντιµετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΕΕΑΣΚΠ)... 8 Eλληνική Γονιµότητα Μagna Μater... 10 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE έτη προσφοράς ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΑΘΗΝΑ NEWSLETTER τεύχος 1 Οκτώβριος 2013 Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι 210 6478800 cdriva@pasteur.gr www.pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας 13 Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 16 Ελληνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη

Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών µε το βαθμό "'Αριστα". Το 1977

Διαβάστε περισσότερα