ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α / )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α /11.7.1988)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α / ) (Κωδικοποιηµένος Μάιος 2007 ) «Σύσταση Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π). Άρθρο 1: Σύσταση Σκοπός Εποπτεία. 1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π.). Ο Ο.Α.Ε.Π. εδρεύει στην Αθήνα και έχει σκοπό την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό ηµόσιο σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή οίκους, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς τεχνικούς οίκους, ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εταιρίες γενικά, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων, στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και Οργανισµούς ηµοσίου ικαίου, καθώς και σε ξένες Κυβερνήσεις για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, µε την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στα επόµενα άρθρα. 2. Ο Ο.Α.Ε.Π. τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. (Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.3556/2007, Φ.Ε.Κ. 91 Α / ). Άρθρο 2: ραστηριότητες. 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που συνδέονται µε την παροχή βραχυπρόθεσµων µέχρι 2 έτη, µεσοπρόθεσµων από 2 έως 5 έτη και µακροπρόθεσµων άνω των 5 ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η παρεχόµενη, αυτή κάλυψη µπορεί να έχει την µορφή είτε κάλυψης της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον αγοραστή από τον προµηθευτή (πίστωση προµηθευτή) είτε της κάλυψης της πιστώσεως χρηµατοπιστωτικού οργανισµού προς τον αγοραστή, ο οποίος θα έχει εξοφλήσει µε µετρητά τον προµηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάθε µορφής, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου και του αλλοδαπού ηµοσίου. Μπορούν να ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ: α. εξαγωγές εµπορευµάτων ή παροχή υπηρεσιών, που απέκτησαν προστιθέµενη αξία ή έχουν παραχθεί ή παρασχεθεί στην Ελλάδα. 1

2 β. παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση µελετών και σχεδίων, επίβλεψη τεχνικών έργων, ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις ή οργανισµούς, ή από κοινοπραξίες ή εταιρίες στις οποίες µετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις. γ. κατασκευή, µετασκευή ή επισκευή σε ελληνικές ναυπηγοκατασκευαστικές επιχειρήσεις πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγηµάτων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή της σηµαίας του πλοίου. δ. απαιτήσεις που απορρέουν από την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. ε. εξαγωγή ελληνικών εµπορευµάτων µε σκοπό την πώληση τους ή τη συµµετοχή σε εκθέσεις και επιδείξεις. στ. µίσθωση µηχανηµάτων, εργαλείων και µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. ζ. συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς για τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, ή για την εκπόνηση µελετών, την ανάληψη επιβλέψεων ή εργολαβιών, ή για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. η. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή ασφαλιστικές εταιρίες, που αφορούν πράξεις που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. θ. άµεσες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις. ι. πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) εγκατεστηµένες σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., ή από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που λειτουργούν σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) που λειτουργούν σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., µε σκοπό την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. 2. Οι εγγυώµενες, ασφαλιζόµενες, ή αντασφαλιζόµενες από τον Ο.Α.Ε.Π. πράξεις των εδαφίων α, β, γ της παραγράφου 1, ανάλογα µε τον τρόπο που χρηµατοδοτούνται, µπορούν να έχουν τη µορφή είτε «πίστωσης προµηθευτή» (Supplier Credit), είτε «πίστωσης στον αγοραστή» (Buyer Credit). Οι ορισµοί και τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών µορφών πράξεων ορίζονται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 98/29/ΕΚ του Συµβουλίου της 7 ης Μαϊου 1998 «για την εναρµόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων για πράξεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης κάλυψης» (Ε.Ε.L 148/ ), ως εξής: 2

3 α. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης Προµηθευτή» : i. Ο όρος «πίστωση προµηθευτή» εφαρµόζεται σε εµπορική σύµβαση που προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή / και υπηρεσιών καταγωγής ενός κράτους-µέλους, µεταξύ ενός ή περισσότερων προµηθευτών και ενός ή περισσότερων αγοραστών, µε την οποία ο αγοραστής (ή οι αγοραστές) αναλαµβάνει να πληρώσει τον προµηθευτή µε µετρητά ή πίστωση. ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη της «πίστωσης προµηθευτή» εφαρµόζονται όταν η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε ένα κράτος-µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 48 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 58). iii. Αν µια εµπορική σύµβαση χρηµατοδοτείται µε τη βοήθεια «πίστωσης στον αγοραστή», ή οποιασδήποτε άλλης χρηµατοδοτικής ρύθµισης, η κάλυψη που παρέχεται στον εξαγωγέα για την εµπορική σύµβαση, καθαυτή, ακολουθεί τις διατάξεις για την κάλυψη των «πιστώσεων προµηθευτών». β. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης στον Αγοραστή» : i. Ο όρος «πίστωση στον αγοραστή» εφαρµόζεται σε δανειακές συµβάσεις µεταξύ ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ενός ή περισσότερων δανειζοµένων για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης που προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή υπηρεσιών καταγωγής κράτους- µέλους. Με τη δανειακή σύµβαση, ο δανειοδοτικός οργανισµός (ή οργανισµοί) αναλαµβάνει να εξοφλήσει τον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές), σύµφωνα µε τη βασική συναλλαγή, σε µετρητά για λογαριασµό του αγοραστή/δανειζόµενου (ή των αγοραστών / δανειζόµενων), ενώ ο τελευταίος θα εξοφλήσει τον δανειοδοτικό οργανισµό µε πίστωση. ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρµόζονται όταν παρέχεται κάλυψη σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή καταχώρησής τους, υπό τον όρο ότι η «πίστωση στον αγοραστή» αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του δανειζόµενου να επιστρέψει την οφειλή του, ανεξάρτητα από την αποδοτικότητα της εµπορικής σύµβασης που χρηµατοδοτείται. iii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρµόζονται όσον αφορά την κάλυψη που παρέχεται σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο κατέχει νοµίµως διαπραγµατεύσιµους τίτλους πληρωτέους από αγοραστή δυνάµει συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης. 3. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει συµβουλές, πληροφορίες, καθώς και συµπληρωµατική τεχνική υποστήριξη για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων εξαγωγικών απαιτήσεων από τους δικαιούχους τους. 4. Ο Ο.Α.Ε.Π. αναλαµβάνει τη διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό ηµόσιο για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών 3

4 επιστολών και πιστώσεων στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, και ειδικότερα εγγυήσεων που παρέχονται τόσο προς ηµεδαπές επιχειρήσεις ναυπήγησης όσο και ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, τελικούς αγοραστές, εφόσον το σύνολο των εργασιών ναυπήγησης θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Η διαχείριση περιλαµβάνει: α. Τη λήψη αιτηµάτων για την παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό ηµόσιο στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας. β. Την εγκατάσταση κατάλληλου µοντέλου αξιολόγησης κινδύνου, εξειδικευµένου και προσαρµοσµένου στα ελληνικά δεδοµένα. γ. Την αξιολόγηση µε βάση το µοντέλο που θα αφορά τόσο τον πλοιοκτήτη, τελικό αγοραστή, όσο και την κατασκευάστρια επιχείρηση, ναυπηγείο και συγγενείς οντότητες. δ. Την απόκτηση της κατάλληλης υποδοµής υποστήριξης αυτής της δραστηριότητας. ε. Τη χρήση αντίστοιχης ή κατάλληλης αξιόπιστης µεθόδου αξιολόγησης του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. στ. Τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την Υποεπιτροπή του άρθρου 6 του Ν.2322/1995, µε βάση την ανωτέρω αξιολόγηση. ζ. Την παρακολούθηση εφαρµογής των καθεστώτων εγγυήσεων. η. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης της πορείας των καθεστώτων που θα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της παραγράφου 4. (Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρο 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). (Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν στο άρθρο 2 µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.3556/2007, Φ.Ε.Κ. 91 Α / ). Άρθρο 3: Καλυπτόµενοι Κίνδυνοι. 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να εγγυάται, ασφαλίζει και αντασφαλίζει συγκεκριµένους κινδύνους, ενώ έχει ευθύνη για αποζηµίωση µόνον αν η ζηµιά οφείλεται άµεσα και αποκλειστικά στην επέλευση ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω καλυπτόµενους κινδύνους, ανεξάρτητα αν ο χρεώστης (αγοραστής ή δανειζόµενος) είναι φυσικό πρόσωπο, ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα. α. Αφερεγγυότητα Αφερεγγυότητα για την πληρωµή. Σε περίπτωση που ο χρεώστης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, και εφ όσον υπάρχει εγγυητής του, αφερεγγυότητα του εγγυητή, de jure ή de facto. 4

5 β. Υπερηµερία Υπερηµερία για την πληρωµή, ή κίνδυνος του κυρίαρχου κράτους (sovereign risk) εφ όσον ο χρεώστης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και έχει την εγγύηση του Κράτους. γ. Αθέτηση Αθέτηση εκ µέρους του χρεώστη και, εφ όσον υπάρχει, του εγγυητή του. δ. Αυθαίρετη καταγγελία ή άρνηση Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια «πίστωσης του προµηθευτή» µε βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, να διακόψει ή να ακυρώσει την εµπορική σύµβαση, ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωµα αυτό. ε. Απόφαση τρίτης χώρας Κάθε µέτρο ή απόφαση της κυβέρνησης µιας χώρας, εκτός Ελλάδος, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων και αποφάσεων των ηµόσιων Αρχών, που θεωρείται ότι αποτελούν κυβερνητική παρέµβαση, τα οποία εµποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής ή της εµπορικής σύµβασης αντίστοιχα, ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης, ή διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις. στ. Χρεοστάσιο Γενικό χρεοστάσιο που θεσπίζεται από την κυβέρνηση, είτε της χώρας του χρεώστη είτε τρίτης χώρας, µέσω της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή στα πλαίσια της δανειακής ή εµπορικής σύµβασης. ζ. Παρεµπόδιση ή καθυστέρηση µεταφοράς κεφαλαίων Πολιτικά γεγονότα και οικονοµικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, καθώς και νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα που λαµβάνονται εκτός Ελλάδος, τα οποία παρεµποδίζουν ή καθυστερούν τη µεταφορά κεφαλαίων, που καταβάλλονται στα πλαίσια της δανειακής σύµβασης ή της εµπορικής σύµβασης. η. Νοµικές διατάξεις στη χώρα του χρεώστη Νοµικές διατάξεις που θεσπίζονται στη χώρα του χρεώστη, µε τις οποίες οι πληρωµές στο τοπικό νόµισµα στις οποίες προβαίνει ο χρεώστης, λογίζονται ως νόµιµες, έστω και αν οι πληρωµές, όταν µετατρέπονται στο νόµισµα της εµπορικής ή δανειακής σύµβασης, δεν καλύπτουν πλέον το ποσό της οφειλής κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς κεφαλαίων, λόγω των διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 5

6 θ. Απόφαση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισµένου Κάθε µέτρο ή απόφαση που λαµβάνει η κυβέρνηση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά το εµπόριο µεταξύ ενός κράτους-µέλους και τρίτων χωρών, όπως είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, εφ όσον οι συνέπειές του δεν καλύπτονται κατ άλλον τρόπο από την ενδιαφερόµενη κυβέρνηση. ι. Ανωτέρα βία Περιπτώσεις ανωτέρας βίας που ανακύπτουν εκτός της χώρας του ασφαλιστή, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν πόλεµο, συµπεριλαµβανοµένου και του εµφυλίου, επανάσταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, κυκλώνα, πληµµύρα, σεισµό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύµα και πυρηνικό ατύχηµα, εφ όσον οι συνέπειές τους δεν καλύπτονται ασφαλιστικά κατ άλλον τρόπο. 2. Γενική εξαίρεση από την ευθύνη του ασφαλιστή Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν υπέχει ευθύνη για κάθε ζηµία η οποία αποδίδεται άµεσα ή έµµεσα: α. Σε ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισµένου ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του. β. Σε διάταξη περιορισµού των δικαιωµάτων του ασφαλισµένου, η οποία περιλαµβάνεται στη δανειακή σύµβαση, στην εµπορική σύµβαση, ή σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε εγγράφου που αφορά τις αντίστοιχες ρυθµίσεις εγγύησης ή ασφάλειας. γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω συµφωνία µεταξύ του ασφαλισµένου και του χρεώστη, µετά τη σύναψη της δανειακής σύµβασης ή της εµπορικής σύµβασης, η οποία εµποδίζει ή καθυστερεί την εξόφληση της οφειλής. δ. Προκειµένου για «πίστωση του προµηθευτή» µε βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, σε ενδεχόµενη αδυναµία των υπεργολάβων, των συναναδόχων ή άλλων προµηθευτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, υπό τον όρο ότι αυτή η αδυναµία δεν αποτελεί συνέπεια πολιτικών γεγονότων, όπως αναφέρονται στα εδάφια ε, στ, ζ, η, θ και ι της παραγρ. 1 του άρθρου Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να προβαίνει στην κάλυψη και άλλων κινδύνων που συνδέονται µε το σκοπό του και δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε συµµόρφωση προς Οδηγίες και Αποφάσεις του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Το άρθρο 3 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). 6

7 Άρθρο 4: Αντασφάλιση. 1. Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ο ΟΑΕΠ δύναται: - να τους καλύπτει ως πρωτασφαλιστής ή ως συνασφαλιστής ή ως αντασφαλιστής - να τους εκχωρεί ή να τους αντεκχωρεί ή να τους αντασφαλίζει σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς ή στο ηµόσιο. 2. Ο ΟΑΕΠ δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε αντίστοιχους Εθνικούς Οργανισµούς άλλων χωρών, σε θέµατα αµοιβαίας συνασφάλισης και αντασφάλισης (reciprocal co-insurance, re-insurance) µεσο-µακροπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων µε σκοπό την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2. (Το άρθρο 4 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). Άρθρο 5: Ποσοστό Κάλυψης. Η εκ µέρους του Ο.Α.Ε.Π. εγγυητική, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 95% της υποχρέωσης για την οποία εγγυάται ή της ζηµιάς. (Το άρθρο 5 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). Άρθρο 6: ιοίκηση. 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο (.Σ.). 2. Τα µέλη του.σ., ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εµπειρία σχετικές µε τις δραστηριότητες του Ο.Α.Ε.Π. 3. Ο πρόεδρος και τα µέλη του.σ. και ο γενικός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Π. ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του.σ. και του γενικού διευθυντή, που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Π. 4. Η θητεία των µελών του.σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. 5. Το.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. ορίζει ένα από τα µέλη του ως αντιπρόεδρο, καθώς και τον αναπληρωτή του γενικού διευθυντή και το γραµµατέα του και καθορίζει τις αµοιβές τους. 7

8 6. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον µέλη του. 7. Το.Σ. αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος. Η αδικαιολόγητη απουσία συµβούλου από τις συνεδριάσεις του.σ. για χρονική περίοδο µεγαλύτερη από τρεις µήνες λογίζεται ως παραίτησή του. 8. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο µέλους του.σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 νέο µέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Μέχρι τον ορισµό νέου µέλους το.σ. µπορεί να λειτουργεί µε ελλιπή συγκρότηση, όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο. Στην περίπτωση αυτή τα λοιπά µέλη πρέπει να επαρκούν, ώστε να υπάρχει η απαρτία της παρ. 7. Άρθρο 7: Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Το.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π., τη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη του σκοπού του. Ειδικότερα το διοικητικό συµβούλιο: α. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.Π., διαµορφώνει το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και τα υποβάλει µέχρι την 15 η Οκτωβρίου κάθε έτους για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. Το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Ο.Α.Ε.Π. περιλαµβάνει τους κινδύνους, που αναλαµβάνονται κατά κατηγορία κινδύνων, κατά κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων, κατά χώρα προορισµού, κατά νόµισµα ανάληψης των υποχρεώσεων και εξόφλησής τους, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία κινδύνων, το χρόνο καταβολής των αποζηµιώσεων, τα επενδυτικά προγράµµατα του Ο.Α.Ε.Π., τα προγράµµατα επέκτασης του δικτύου του και τα προγράµµατα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδοµής του και βελτίωσης των όρων παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται. β. Καθορίζει µε κανονισµούς που εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τους οποίους ο Ο.Α.Ε.Π.: βα. προσφέρει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, τις ασφαλιστικές, εγγυοδοτικές και λοιπές υπηρεσίες του, ββ. διαπιστώνει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, την επέλευση των κινδύνων που αναλαµβάνονται, βγ. Καταβάλει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, τις αποζηµιώσεις. 8

9 γ. Μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων, του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Π. και των κανονισµών του εδαφίου β, καθορίζει µε κανονισµούς τα ασφάλιστρα και τις προµήθειες που εισπράττονται, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία κινδύνου ως το εγκεκριµένο ανώτατο όριο, τα νοµίσµατα πληρωµής, το χρόνο πληρωµής και κάθε άλλο ουσιώδη όρο κατά την κρίση του.σ. δ. Αποφασίζει για τις αιτήσεις παροχής εγγύησης, ασφάλισης ή αντασφάλισης. ε. Αποφασίζει την τροποποίηση των αρχικών όρων των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που παρέχονται. στ. Αποφασίζει για συµβιβασµό και εξουσιοδοτεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση αντασφάλισης, να προβαίνουν ελεύθερα σε βάσιµους συµβιβασµούς, οι οποίοι δεσµεύουν τον Ο.Α.Ε.Π. ζ. Αποφασίζει για τη λήψη µέτρων, που εξασφαλίζουν τα δικαιώµατά του και τα δικαιώµατα του ηµοσίου και φροντίζει για τον περιορισµό των οικονοµικών υποχρεώσεων του Ο.Α.Ε.Π. µέσα στα όρια που καθορίζονται από τα άρθρα 12 και 15. η. Αποφασίζει την αντασφάλιση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών µεµονωµένα ή εταιρειών σε κοινοπραξία. θ. Παρακολουθεί το ύψος των κινδύνων που αναλαµβάνονται και των εκάστοτε υποχρεώσεών του, ώστε να µην υπερβαίνουν τα καθορισµένα όρια είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. ι. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό για κάθε θέµα της αρµοδιότητας του Ο.Α.Ε.Π. ια. Αποφασίζει για τη λήψη δανείων από τον Ο.Α.Ε.Π. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Ιβ. ιαχειρίζεται την περιουσία του Ο.Α.Ε.Π. ιγ. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη του Ο.Α.Ε.Π. ιδ. Αποφασίζει για τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. ιε. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε την εκπλήρωση του σκοπού του Ο.Α.Ε.Π. 2. Το.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στο γενικό διευθυντή, ολικώς ή µερικώς και µε τους όρους που ορίζονται στην απόφαση αυτή, τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία γ, δ, ε, στ, η, ιβ, ιγ, ιδ και ιε της παρ. 1. 9

10 3. Ο πρόεδρος του.σ. του Ο.Α.Ε.Π. εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Π. απέναντι σε κάθε Αρχή και τρίτον, παρίσταται και εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως και εποπτεύει την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων του.σ., την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος δραστηριότητας του Ο.Α.Ε.Π. και του προϋπολογισµού του, την τήρηση του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Π., του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. και των Κανονισµών της παρ. 1, εδάφ. β. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το.σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από σχετική πρόταση του γενικού διευθυντή. Όταν ο πρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος. Με την έγκριση του.σ., ο πρόεδρος µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π. απέναντι σε κάθε Αρχή και τρίτον και τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπησή του στον γενικό διευθυντή. 4. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ο.Α.Ε.Π. Ο γενικός διευθυντής είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Π., διευθύνει το έργο τους και λαµβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη δραστηριότητα και λειτουργία του Ο.Α.Ε.Π., µέσα στο πλαίσιο του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού, του Προγράµµατος ραστηριότητας, του Προϋπολογισµού, των κανονισµών της παρ. 1, εδαφ. β και των αποφάσεων του.σ. Επίσης, εισηγείται στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου τα συζητούµενα θέµατα. Όταν ο γενικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής. 5. Με τη έγκριση του.σ., ο γενικός διευθυντής µπορεί να αναθέτει τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π., που του έχει ανατεθεί, σε µέλος του.σ., υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Π. ή τρίτο. 6. Ο γενικός διευθυντής µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Π. τη µερική ή ολική άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Άρθρο 8 : Τακτικός Έλεγχος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Π. και του ισολογισµού του, καθώς και τα λοιπά ελεγκτικά έργα ασκούνται από δύο ορκωτούς λογιστές. Άρθρο 9 : Ισολογισµός. 1. Η διαχειριστική χρήση είναι δώδεκα µηνών, αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 εκεµβρίου κάθε έτους. 10

11 2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 δεκεµβρίου του επόµενου έτους. 3. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της περιουσίας του Ο.Α.Ε.Π. και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Ο ισολογισµός, η απολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων και η κατανοµή τυχόν διαχειριστικών πλεονασµάτων σε εναλλακτικές χρήσεις υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. 5. Ο ισολογισµός και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δηµοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την υποβολή του για έγκριση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 36 του π.δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. 191). Άρθρο 10 : Προσωπικό του Ο.Α.Ε.Π. 1. Ο κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Π., καθώς και ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου καταρτίζονται από το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. καταρτίζει τον κανονισµό οργάνωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Π. και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του διορισµού του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Ο.Α.Ε.Π. από άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, υπαλλήλων ειδικών για τα αντικείµενα της δραστηριότητας του Ο.Α.Ε.Π., ύστερα από έγκριση της σχετικής πρότασης του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π. από τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος. Άρθρο 11 : Πόροι του Ο.Α.Ε.Π. 1. Πόροι του Ο.Α.Ε.Π. είναι: α. εισπράξεις από ασφάλιστρα, β. προµήθειες από την έκδοση εγγυητικών επιστολών, γ. έσοδα από την παροχή εµπορικών πληροφοριών, συµβουλών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, 11

12 δ. κέρδη από την είσπραξη ή µεταβίβαση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων σε συνάλλαγµα που έχουν εκχωρηθεί στον Ο.Α.Ε.Π., ε. κέρδη από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από τη διαχείρισή του, στ. πρόσοδοι από την περιουσία του, ζ. τυχόν εισφορές του ηµοσίου ή τρίτων προς τον Ο.Α.Ε.Π. 2. ιαχειριστικά πλεονάσµατα του Ο.Α.Ε.Π. διατίθενται για τους ακόλουθους σκοπούς: α. δηµιουργία αποθεµατικού, β. επενδύσεις, γ. βελτίωση των όρων παροχής των προσφερόµενων υπηρεσιών, δ. απόδοση στο ηµόσιο. Άρθρο 12 : Εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου. 1. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Π. από εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις «µη εµπορεύσιµων κινδύνων» (non-marketable risks), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αυτοδικαίως την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου µέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών. 2. Κάθε καταβολή από το Ελληνικό ηµόσιο στον Ο.Α.Ε.Π., λόγω της εγγύησής του, µειώνει ισόποσα το όριο ευθύνης του της προηγούµενης παραγράφου. 3. Με εντολή του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών προς Τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασµοί του ηµοσίου, που δίνεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., η Τράπεζα αυτή µεταφέρει το ποσό της εντολής από το λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου σε τραπεζικό λογαριασµό του Ο.Α.Ε.Π. και αναγγέλλει αµέσως τη µεταφορά στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα µεταφερόµενα ποσά δεν µπορούν να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα διατάγµατα της παραγράφου 1. (Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). (Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 12 του Ν.2227/1994, Φ.Ε.Κ. 129 Α / ). 12

13 Άρθρο 13 : ικαιούχοι των παροχών του Ο.Α.Ε.Π. ικαιούχοι των παροχών του άρθρου 2 είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν µία από τις πράξεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο. Άρθρο 14 : Υποκατάσταση. Σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης ο Ο.Α.Ε.Π. υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιζοµένου σύµφωνα µε το νόµο και µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. Άρθρο 15 : Συναλλαγµατικές διατάξεις. 1. Επιτρέπεται η συνοµολόγηση σε συνάλλαγµα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που προβλέπονται από το νόµο αυτό. 2. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα, όταν πρόκειται να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές και να παράσχουν πιστωτικές διευκολύνσεις ή χρηµατοδοτήσεις για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές επιχειρήσεις έργων στο εξωτερικό ή για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες των εργασιών, που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να συνοµολογούν και να λαµβάνουν και στην Ελλάδα εµπράγµατες ή άλλες ασφάλειες, για να εξασφαλίσουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του εθνικού νοµίσµατος. 3. Ο Ο.Α.Ε.Π., όταν καταβάλλει αποζηµίωση από ασφάλιση ή αντασφάλιση, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις εµπράγµατες ασφάλειες της παραγράφου 2, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, ύστερα από σχετική πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., καθορίζεται το τµήµα του ανώτατου ορίου των εγγυηµένων από το Ελληνικό ηµόσιο εγγυήσεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, το οποίο ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να αναλάβει σε συνάλλαγµα. 5. Η συνοµολόγηση σε συνάλλαγµα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και λοιπών πράξεων, που προβλέπεται στο νόµο αυτό, γίνεται µόνο σε νόµισµα που περιλαµβάνεται στο δελτίο τιµών συναλλάγµατος, που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.1083/1980 (Φ.Ε.Κ. 252). Άρθρο 16 : Φορολογικές διατάξεις. 1. Τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Ο.Α.Ε.Π., καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα και οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε άλλο τέλος υπέρ του ηµοσίου ή 13

14 τρίτων, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας, εφόσον η επιβολή του προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Οι εισφορές και κάθε είδους παροχές τρίτων προς τον Ο.Α.Ε.Π. απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε και κάθε άλλο τέλος υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων και θεωρούνται ως δαπάνη του προσώπου που ενεργεί την εισφορά ή την παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τη φορολογία εισοδήµατος. (Σύµφωνα µε την παράγραφο 54 του άρθρου 4 του Ν.2459/1997, Φ.Ε.Κ. 17 Α / , καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1796/1988). Άρθρο 17 : Εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρµόζονται και για την ασφαλιστική δραστηριότητα του Ο.Α.Ε.Π., εφόσον δεν είναι ασυµβίβαστες προς τις διατάξεις του νόµου αυτού. Ο σχηµατισµός τεχνικών αποθεµατικών από τον Ο.Α.Ε.Π. είναι προαιρετικός. 2. Η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών που αντασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Π., να σχηµατίζουν τεχνικά αποθεµατικά, περιορίζεται µέχρι και την αναλογία της ίδιας τους ασφαλιστικής κράτησης. Άρθρο 18 : Παροχή πληροφοριών. ηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρέχουν στον Ο.Α.Ε.Π. κάθε πληροφορία που ζητείται από αυτόν και αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το φορολογικό και τραπεζικό απόρρητο. Άρθρο 19 : Μεταβατικές διατάξεις. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ασφάλισης Πιστώσεων Εξαγωγών (Κ.Α.Π.Ε.) περιέρχονται αυτοδικαίως στον Ο.Α.Ε.Π., ως καθολικό του διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται γι αυτές βίαιη διακοπή. Άρθρο 20 : Καταργούµενες και τηρούµενες διατάξεις. 1. Ο νόµος 225/1975 (Φ.Ε.Κ. 268) καταργείται. 2. Το προεδρικό διάταγµα 275/1986 (Φ.Ε.Κ. 123) διατηρείται σε ισχύ. (τα άρθρα 21 και 22 δεν αφορούν τον Ο.Α.Ε.Π.). 14

15 Άρθρο 23 : Έναρξη ισχύος. Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του νόµου του Κράτους. Αθήνα, 4 Ιουλίου 1988 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Ν. ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 7 Ιουλίου 1988 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 15

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Υπ. Οικονοµικών, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. κ. Βασίλειο Σουλιώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Υπ. Οικονοµικών, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. κ. Βασίλειο Σουλιώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 18-6-2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: Αναστ. Μπάνος Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα