ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α / )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α /11.7.1988)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 1796/1988 (Φ.Ε.Κ. 152 Α / ) (Κωδικοποιηµένος Μάιος 2007 ) «Σύσταση Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π). Άρθρο 1: Σύσταση Σκοπός Εποπτεία. 1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π.). Ο Ο.Α.Ε.Π. εδρεύει στην Αθήνα και έχει σκοπό την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό ηµόσιο σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή οίκους, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς τεχνικούς οίκους, ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εταιρίες γενικά, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων, στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και Οργανισµούς ηµοσίου ικαίου, καθώς και σε ξένες Κυβερνήσεις για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, µε την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στα επόµενα άρθρα. 2. Ο Ο.Α.Ε.Π. τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. (Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.3556/2007, Φ.Ε.Κ. 91 Α / ). Άρθρο 2: ραστηριότητες. 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που συνδέονται µε την παροχή βραχυπρόθεσµων µέχρι 2 έτη, µεσοπρόθεσµων από 2 έως 5 έτη και µακροπρόθεσµων άνω των 5 ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η παρεχόµενη, αυτή κάλυψη µπορεί να έχει την µορφή είτε κάλυψης της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον αγοραστή από τον προµηθευτή (πίστωση προµηθευτή) είτε της κάλυψης της πιστώσεως χρηµατοπιστωτικού οργανισµού προς τον αγοραστή, ο οποίος θα έχει εξοφλήσει µε µετρητά τον προµηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάθε µορφής, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου και του αλλοδαπού ηµοσίου. Μπορούν να ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ: α. εξαγωγές εµπορευµάτων ή παροχή υπηρεσιών, που απέκτησαν προστιθέµενη αξία ή έχουν παραχθεί ή παρασχεθεί στην Ελλάδα. 1

2 β. παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση µελετών και σχεδίων, επίβλεψη τεχνικών έργων, ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις ή οργανισµούς, ή από κοινοπραξίες ή εταιρίες στις οποίες µετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις. γ. κατασκευή, µετασκευή ή επισκευή σε ελληνικές ναυπηγοκατασκευαστικές επιχειρήσεις πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγηµάτων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή της σηµαίας του πλοίου. δ. απαιτήσεις που απορρέουν από την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. ε. εξαγωγή ελληνικών εµπορευµάτων µε σκοπό την πώληση τους ή τη συµµετοχή σε εκθέσεις και επιδείξεις. στ. µίσθωση µηχανηµάτων, εργαλείων και µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. ζ. συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς για τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, ή για την εκπόνηση µελετών, την ανάληψη επιβλέψεων ή εργολαβιών, ή για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. η. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή ασφαλιστικές εταιρίες, που αφορούν πράξεις που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. θ. άµεσες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις. ι. πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) εγκατεστηµένες σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., ή από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που λειτουργούν σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) που λειτουργούν σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., µε σκοπό την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α έως γ. 2. Οι εγγυώµενες, ασφαλιζόµενες, ή αντασφαλιζόµενες από τον Ο.Α.Ε.Π. πράξεις των εδαφίων α, β, γ της παραγράφου 1, ανάλογα µε τον τρόπο που χρηµατοδοτούνται, µπορούν να έχουν τη µορφή είτε «πίστωσης προµηθευτή» (Supplier Credit), είτε «πίστωσης στον αγοραστή» (Buyer Credit). Οι ορισµοί και τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών µορφών πράξεων ορίζονται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 98/29/ΕΚ του Συµβουλίου της 7 ης Μαϊου 1998 «για την εναρµόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων για πράξεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης κάλυψης» (Ε.Ε.L 148/ ), ως εξής: 2

3 α. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης Προµηθευτή» : i. Ο όρος «πίστωση προµηθευτή» εφαρµόζεται σε εµπορική σύµβαση που προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή / και υπηρεσιών καταγωγής ενός κράτους-µέλους, µεταξύ ενός ή περισσότερων προµηθευτών και ενός ή περισσότερων αγοραστών, µε την οποία ο αγοραστής (ή οι αγοραστές) αναλαµβάνει να πληρώσει τον προµηθευτή µε µετρητά ή πίστωση. ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη της «πίστωσης προµηθευτή» εφαρµόζονται όταν η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε ένα κράτος-µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 48 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 58). iii. Αν µια εµπορική σύµβαση χρηµατοδοτείται µε τη βοήθεια «πίστωσης στον αγοραστή», ή οποιασδήποτε άλλης χρηµατοδοτικής ρύθµισης, η κάλυψη που παρέχεται στον εξαγωγέα για την εµπορική σύµβαση, καθαυτή, ακολουθεί τις διατάξεις για την κάλυψη των «πιστώσεων προµηθευτών». β. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης στον Αγοραστή» : i. Ο όρος «πίστωση στον αγοραστή» εφαρµόζεται σε δανειακές συµβάσεις µεταξύ ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ενός ή περισσότερων δανειζοµένων για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης που προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή υπηρεσιών καταγωγής κράτους- µέλους. Με τη δανειακή σύµβαση, ο δανειοδοτικός οργανισµός (ή οργανισµοί) αναλαµβάνει να εξοφλήσει τον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές), σύµφωνα µε τη βασική συναλλαγή, σε µετρητά για λογαριασµό του αγοραστή/δανειζόµενου (ή των αγοραστών / δανειζόµενων), ενώ ο τελευταίος θα εξοφλήσει τον δανειοδοτικό οργανισµό µε πίστωση. ii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρµόζονται όταν παρέχεται κάλυψη σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή καταχώρησής τους, υπό τον όρο ότι η «πίστωση στον αγοραστή» αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του δανειζόµενου να επιστρέψει την οφειλή του, ανεξάρτητα από την αποδοτικότητα της εµπορικής σύµβασης που χρηµατοδοτείται. iii. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» εφαρµόζονται όσον αφορά την κάλυψη που παρέχεται σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο κατέχει νοµίµως διαπραγµατεύσιµους τίτλους πληρωτέους από αγοραστή δυνάµει συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης. 3. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει συµβουλές, πληροφορίες, καθώς και συµπληρωµατική τεχνική υποστήριξη για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων εξαγωγικών απαιτήσεων από τους δικαιούχους τους. 4. Ο Ο.Α.Ε.Π. αναλαµβάνει τη διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό ηµόσιο για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών 3

4 επιστολών και πιστώσεων στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, και ειδικότερα εγγυήσεων που παρέχονται τόσο προς ηµεδαπές επιχειρήσεις ναυπήγησης όσο και ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, τελικούς αγοραστές, εφόσον το σύνολο των εργασιών ναυπήγησης θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Η διαχείριση περιλαµβάνει: α. Τη λήψη αιτηµάτων για την παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό ηµόσιο στον τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας. β. Την εγκατάσταση κατάλληλου µοντέλου αξιολόγησης κινδύνου, εξειδικευµένου και προσαρµοσµένου στα ελληνικά δεδοµένα. γ. Την αξιολόγηση µε βάση το µοντέλο που θα αφορά τόσο τον πλοιοκτήτη, τελικό αγοραστή, όσο και την κατασκευάστρια επιχείρηση, ναυπηγείο και συγγενείς οντότητες. δ. Την απόκτηση της κατάλληλης υποδοµής υποστήριξης αυτής της δραστηριότητας. ε. Τη χρήση αντίστοιχης ή κατάλληλης αξιόπιστης µεθόδου αξιολόγησης του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. στ. Τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την Υποεπιτροπή του άρθρου 6 του Ν.2322/1995, µε βάση την ανωτέρω αξιολόγηση. ζ. Την παρακολούθηση εφαρµογής των καθεστώτων εγγυήσεων. η. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης της πορείας των καθεστώτων που θα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της παραγράφου 4. (Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρο 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). (Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν στο άρθρο 2 µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.3556/2007, Φ.Ε.Κ. 91 Α / ). Άρθρο 3: Καλυπτόµενοι Κίνδυνοι. 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να εγγυάται, ασφαλίζει και αντασφαλίζει συγκεκριµένους κινδύνους, ενώ έχει ευθύνη για αποζηµίωση µόνον αν η ζηµιά οφείλεται άµεσα και αποκλειστικά στην επέλευση ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω καλυπτόµενους κινδύνους, ανεξάρτητα αν ο χρεώστης (αγοραστής ή δανειζόµενος) είναι φυσικό πρόσωπο, ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα. α. Αφερεγγυότητα Αφερεγγυότητα για την πληρωµή. Σε περίπτωση που ο χρεώστης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, και εφ όσον υπάρχει εγγυητής του, αφερεγγυότητα του εγγυητή, de jure ή de facto. 4

5 β. Υπερηµερία Υπερηµερία για την πληρωµή, ή κίνδυνος του κυρίαρχου κράτους (sovereign risk) εφ όσον ο χρεώστης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και έχει την εγγύηση του Κράτους. γ. Αθέτηση Αθέτηση εκ µέρους του χρεώστη και, εφ όσον υπάρχει, του εγγυητή του. δ. Αυθαίρετη καταγγελία ή άρνηση Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια «πίστωσης του προµηθευτή» µε βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, να διακόψει ή να ακυρώσει την εµπορική σύµβαση, ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωµα αυτό. ε. Απόφαση τρίτης χώρας Κάθε µέτρο ή απόφαση της κυβέρνησης µιας χώρας, εκτός Ελλάδος, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων και αποφάσεων των ηµόσιων Αρχών, που θεωρείται ότι αποτελούν κυβερνητική παρέµβαση, τα οποία εµποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής ή της εµπορικής σύµβασης αντίστοιχα, ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης, ή διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις. στ. Χρεοστάσιο Γενικό χρεοστάσιο που θεσπίζεται από την κυβέρνηση, είτε της χώρας του χρεώστη είτε τρίτης χώρας, µέσω της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή στα πλαίσια της δανειακής ή εµπορικής σύµβασης. ζ. Παρεµπόδιση ή καθυστέρηση µεταφοράς κεφαλαίων Πολιτικά γεγονότα και οικονοµικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, καθώς και νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα που λαµβάνονται εκτός Ελλάδος, τα οποία παρεµποδίζουν ή καθυστερούν τη µεταφορά κεφαλαίων, που καταβάλλονται στα πλαίσια της δανειακής σύµβασης ή της εµπορικής σύµβασης. η. Νοµικές διατάξεις στη χώρα του χρεώστη Νοµικές διατάξεις που θεσπίζονται στη χώρα του χρεώστη, µε τις οποίες οι πληρωµές στο τοπικό νόµισµα στις οποίες προβαίνει ο χρεώστης, λογίζονται ως νόµιµες, έστω και αν οι πληρωµές, όταν µετατρέπονται στο νόµισµα της εµπορικής ή δανειακής σύµβασης, δεν καλύπτουν πλέον το ποσό της οφειλής κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς κεφαλαίων, λόγω των διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 5

6 θ. Απόφαση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισµένου Κάθε µέτρο ή απόφαση που λαµβάνει η κυβέρνηση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά το εµπόριο µεταξύ ενός κράτους-µέλους και τρίτων χωρών, όπως είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, εφ όσον οι συνέπειές του δεν καλύπτονται κατ άλλον τρόπο από την ενδιαφερόµενη κυβέρνηση. ι. Ανωτέρα βία Περιπτώσεις ανωτέρας βίας που ανακύπτουν εκτός της χώρας του ασφαλιστή, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν πόλεµο, συµπεριλαµβανοµένου και του εµφυλίου, επανάσταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, κυκλώνα, πληµµύρα, σεισµό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύµα και πυρηνικό ατύχηµα, εφ όσον οι συνέπειές τους δεν καλύπτονται ασφαλιστικά κατ άλλον τρόπο. 2. Γενική εξαίρεση από την ευθύνη του ασφαλιστή Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν υπέχει ευθύνη για κάθε ζηµία η οποία αποδίδεται άµεσα ή έµµεσα: α. Σε ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισµένου ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του. β. Σε διάταξη περιορισµού των δικαιωµάτων του ασφαλισµένου, η οποία περιλαµβάνεται στη δανειακή σύµβαση, στην εµπορική σύµβαση, ή σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε εγγράφου που αφορά τις αντίστοιχες ρυθµίσεις εγγύησης ή ασφάλειας. γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω συµφωνία µεταξύ του ασφαλισµένου και του χρεώστη, µετά τη σύναψη της δανειακής σύµβασης ή της εµπορικής σύµβασης, η οποία εµποδίζει ή καθυστερεί την εξόφληση της οφειλής. δ. Προκειµένου για «πίστωση του προµηθευτή» µε βάση το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, σε ενδεχόµενη αδυναµία των υπεργολάβων, των συναναδόχων ή άλλων προµηθευτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, υπό τον όρο ότι αυτή η αδυναµία δεν αποτελεί συνέπεια πολιτικών γεγονότων, όπως αναφέρονται στα εδάφια ε, στ, ζ, η, θ και ι της παραγρ. 1 του άρθρου Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να προβαίνει στην κάλυψη και άλλων κινδύνων που συνδέονται µε το σκοπό του και δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε συµµόρφωση προς Οδηγίες και Αποφάσεις του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Το άρθρο 3 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). 6

7 Άρθρο 4: Αντασφάλιση. 1. Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ο ΟΑΕΠ δύναται: - να τους καλύπτει ως πρωτασφαλιστής ή ως συνασφαλιστής ή ως αντασφαλιστής - να τους εκχωρεί ή να τους αντεκχωρεί ή να τους αντασφαλίζει σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς ή στο ηµόσιο. 2. Ο ΟΑΕΠ δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε αντίστοιχους Εθνικούς Οργανισµούς άλλων χωρών, σε θέµατα αµοιβαίας συνασφάλισης και αντασφάλισης (reciprocal co-insurance, re-insurance) µεσο-µακροπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων µε σκοπό την πραγµατοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2. (Το άρθρο 4 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). Άρθρο 5: Ποσοστό Κάλυψης. Η εκ µέρους του Ο.Α.Ε.Π. εγγυητική, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 95% της υποχρέωσης για την οποία εγγυάται ή της ζηµιάς. (Το άρθρο 5 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). Άρθρο 6: ιοίκηση. 1. Ο Ο.Α.Ε.Π. διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο (.Σ.). 2. Τα µέλη του.σ., ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εµπειρία σχετικές µε τις δραστηριότητες του Ο.Α.Ε.Π. 3. Ο πρόεδρος και τα µέλη του.σ. και ο γενικός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Π. ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του.σ. και του γενικού διευθυντή, που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Π. 4. Η θητεία των µελών του.σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. 5. Το.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. ορίζει ένα από τα µέλη του ως αντιπρόεδρο, καθώς και τον αναπληρωτή του γενικού διευθυντή και το γραµµατέα του και καθορίζει τις αµοιβές τους. 7

8 6. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον µέλη του. 7. Το.Σ. αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος. Η αδικαιολόγητη απουσία συµβούλου από τις συνεδριάσεις του.σ. για χρονική περίοδο µεγαλύτερη από τρεις µήνες λογίζεται ως παραίτησή του. 8. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο µέλους του.σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 νέο µέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Μέχρι τον ορισµό νέου µέλους το.σ. µπορεί να λειτουργεί µε ελλιπή συγκρότηση, όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο. Στην περίπτωση αυτή τα λοιπά µέλη πρέπει να επαρκούν, ώστε να υπάρχει η απαρτία της παρ. 7. Άρθρο 7: Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Το.Σ. του Ο.Α.Ε.Π. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π., τη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη του σκοπού του. Ειδικότερα το διοικητικό συµβούλιο: α. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.Π., διαµορφώνει το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και τα υποβάλει µέχρι την 15 η Οκτωβρίου κάθε έτους για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. Το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Ο.Α.Ε.Π. περιλαµβάνει τους κινδύνους, που αναλαµβάνονται κατά κατηγορία κινδύνων, κατά κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων, κατά χώρα προορισµού, κατά νόµισµα ανάληψης των υποχρεώσεων και εξόφλησής τους, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία κινδύνων, το χρόνο καταβολής των αποζηµιώσεων, τα επενδυτικά προγράµµατα του Ο.Α.Ε.Π., τα προγράµµατα επέκτασης του δικτύου του και τα προγράµµατα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδοµής του και βελτίωσης των όρων παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται. β. Καθορίζει µε κανονισµούς που εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τους οποίους ο Ο.Α.Ε.Π.: βα. προσφέρει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, τις ασφαλιστικές, εγγυοδοτικές και λοιπές υπηρεσίες του, ββ. διαπιστώνει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, την επέλευση των κινδύνων που αναλαµβάνονται, βγ. Καταβάλει, γενικώς ή και κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων, τις αποζηµιώσεις. 8

9 γ. Μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων, του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Π. και των κανονισµών του εδαφίου β, καθορίζει µε κανονισµούς τα ασφάλιστρα και τις προµήθειες που εισπράττονται, τα ποσοστά κάλυψης κατά κατηγορία κινδύνου ως το εγκεκριµένο ανώτατο όριο, τα νοµίσµατα πληρωµής, το χρόνο πληρωµής και κάθε άλλο ουσιώδη όρο κατά την κρίση του.σ. δ. Αποφασίζει για τις αιτήσεις παροχής εγγύησης, ασφάλισης ή αντασφάλισης. ε. Αποφασίζει την τροποποίηση των αρχικών όρων των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που παρέχονται. στ. Αποφασίζει για συµβιβασµό και εξουσιοδοτεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση αντασφάλισης, να προβαίνουν ελεύθερα σε βάσιµους συµβιβασµούς, οι οποίοι δεσµεύουν τον Ο.Α.Ε.Π. ζ. Αποφασίζει για τη λήψη µέτρων, που εξασφαλίζουν τα δικαιώµατά του και τα δικαιώµατα του ηµοσίου και φροντίζει για τον περιορισµό των οικονοµικών υποχρεώσεων του Ο.Α.Ε.Π. µέσα στα όρια που καθορίζονται από τα άρθρα 12 και 15. η. Αποφασίζει την αντασφάλιση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών µεµονωµένα ή εταιρειών σε κοινοπραξία. θ. Παρακολουθεί το ύψος των κινδύνων που αναλαµβάνονται και των εκάστοτε υποχρεώσεών του, ώστε να µην υπερβαίνουν τα καθορισµένα όρια είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. ι. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό για κάθε θέµα της αρµοδιότητας του Ο.Α.Ε.Π. ια. Αποφασίζει για τη λήψη δανείων από τον Ο.Α.Ε.Π. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Ιβ. ιαχειρίζεται την περιουσία του Ο.Α.Ε.Π. ιγ. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη του Ο.Α.Ε.Π. ιδ. Αποφασίζει για τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. ιε. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε την εκπλήρωση του σκοπού του Ο.Α.Ε.Π. 2. Το.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στο γενικό διευθυντή, ολικώς ή µερικώς και µε τους όρους που ορίζονται στην απόφαση αυτή, τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία γ, δ, ε, στ, η, ιβ, ιγ, ιδ και ιε της παρ. 1. 9

10 3. Ο πρόεδρος του.σ. του Ο.Α.Ε.Π. εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Π. απέναντι σε κάθε Αρχή και τρίτον, παρίσταται και εκπροσωπεί τον Ο.Α.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως και εποπτεύει την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων του.σ., την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος δραστηριότητας του Ο.Α.Ε.Π. και του προϋπολογισµού του, την τήρηση του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Π., του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. και των Κανονισµών της παρ. 1, εδάφ. β. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το.σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από σχετική πρόταση του γενικού διευθυντή. Όταν ο πρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος. Με την έγκριση του.σ., ο πρόεδρος µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π. απέναντι σε κάθε Αρχή και τρίτον και τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπησή του στον γενικό διευθυντή. 4. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ο.Α.Ε.Π. Ο γενικός διευθυντής είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Π., διευθύνει το έργο τους και λαµβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη δραστηριότητα και λειτουργία του Ο.Α.Ε.Π., µέσα στο πλαίσιο του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού, του Προγράµµατος ραστηριότητας, του Προϋπολογισµού, των κανονισµών της παρ. 1, εδαφ. β και των αποφάσεων του.σ. Επίσης, εισηγείται στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου τα συζητούµενα θέµατα. Όταν ο γενικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής. 5. Με τη έγκριση του.σ., ο γενικός διευθυντής µπορεί να αναθέτει τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπηση του Ο.Α.Ε.Π., που του έχει ανατεθεί, σε µέλος του.σ., υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Π. ή τρίτο. 6. Ο γενικός διευθυντής µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Π. τη µερική ή ολική άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Άρθρο 8 : Τακτικός Έλεγχος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Π. και του ισολογισµού του, καθώς και τα λοιπά ελεγκτικά έργα ασκούνται από δύο ορκωτούς λογιστές. Άρθρο 9 : Ισολογισµός. 1. Η διαχειριστική χρήση είναι δώδεκα µηνών, αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 εκεµβρίου κάθε έτους. 10

11 2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 δεκεµβρίου του επόµενου έτους. 3. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της περιουσίας του Ο.Α.Ε.Π. και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Ο ισολογισµός, η απολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων και η κατανοµή τυχόν διαχειριστικών πλεονασµάτων σε εναλλακτικές χρήσεις υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. 5. Ο ισολογισµός και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δηµοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την υποβολή του για έγκριση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 36 του π.δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. 191). Άρθρο 10 : Προσωπικό του Ο.Α.Ε.Π. 1. Ο κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Π., καθώς και ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου καταρτίζονται από το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. καταρτίζει τον κανονισµό οργάνωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Π. και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του διορισµού του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Ο.Α.Ε.Π. από άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, υπαλλήλων ειδικών για τα αντικείµενα της δραστηριότητας του Ο.Α.Ε.Π., ύστερα από έγκριση της σχετικής πρότασης του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π. από τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος. Άρθρο 11 : Πόροι του Ο.Α.Ε.Π. 1. Πόροι του Ο.Α.Ε.Π. είναι: α. εισπράξεις από ασφάλιστρα, β. προµήθειες από την έκδοση εγγυητικών επιστολών, γ. έσοδα από την παροχή εµπορικών πληροφοριών, συµβουλών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, 11

12 δ. κέρδη από την είσπραξη ή µεταβίβαση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων σε συνάλλαγµα που έχουν εκχωρηθεί στον Ο.Α.Ε.Π., ε. κέρδη από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από τη διαχείρισή του, στ. πρόσοδοι από την περιουσία του, ζ. τυχόν εισφορές του ηµοσίου ή τρίτων προς τον Ο.Α.Ε.Π. 2. ιαχειριστικά πλεονάσµατα του Ο.Α.Ε.Π. διατίθενται για τους ακόλουθους σκοπούς: α. δηµιουργία αποθεµατικού, β. επενδύσεις, γ. βελτίωση των όρων παροχής των προσφερόµενων υπηρεσιών, δ. απόδοση στο ηµόσιο. Άρθρο 12 : Εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου. 1. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Π. από εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις «µη εµπορεύσιµων κινδύνων» (non-marketable risks), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αυτοδικαίως την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου µέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών. 2. Κάθε καταβολή από το Ελληνικό ηµόσιο στον Ο.Α.Ε.Π., λόγω της εγγύησής του, µειώνει ισόποσα το όριο ευθύνης του της προηγούµενης παραγράφου. 3. Με εντολή του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών προς Τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασµοί του ηµοσίου, που δίνεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., η Τράπεζα αυτή µεταφέρει το ποσό της εντολής από το λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου σε τραπεζικό λογαριασµό του Ο.Α.Ε.Π. και αναγγέλλει αµέσως τη µεταφορά στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα µεταφερόµενα ποσά δεν µπορούν να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα διατάγµατα της παραγράφου 1. (Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.3427/2005, Φ.Ε.Κ. 312 Α / ). (Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν.1796/1988 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 12 του Ν.2227/1994, Φ.Ε.Κ. 129 Α / ). 12

13 Άρθρο 13 : ικαιούχοι των παροχών του Ο.Α.Ε.Π. ικαιούχοι των παροχών του άρθρου 2 είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν µία από τις πράξεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο. Άρθρο 14 : Υποκατάσταση. Σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης ο Ο.Α.Ε.Π. υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιζοµένου σύµφωνα µε το νόµο και µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. Άρθρο 15 : Συναλλαγµατικές διατάξεις. 1. Επιτρέπεται η συνοµολόγηση σε συνάλλαγµα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που προβλέπονται από το νόµο αυτό. 2. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα, όταν πρόκειται να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές και να παράσχουν πιστωτικές διευκολύνσεις ή χρηµατοδοτήσεις για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές επιχειρήσεις έργων στο εξωτερικό ή για την ανάληψη και εκτέλεση από ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες των εργασιών, που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να συνοµολογούν και να λαµβάνουν και στην Ελλάδα εµπράγµατες ή άλλες ασφάλειες, για να εξασφαλίσουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του εθνικού νοµίσµατος. 3. Ο Ο.Α.Ε.Π., όταν καταβάλλει αποζηµίωση από ασφάλιση ή αντασφάλιση, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις εµπράγµατες ασφάλειες της παραγράφου 2, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο ασφαλιστήριο. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, ύστερα από σχετική πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., καθορίζεται το τµήµα του ανώτατου ορίου των εγγυηµένων από το Ελληνικό ηµόσιο εγγυήσεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, το οποίο ο Ο.Α.Ε.Π. µπορεί να αναλάβει σε συνάλλαγµα. 5. Η συνοµολόγηση σε συνάλλαγµα των εγγυήσεων, ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και λοιπών πράξεων, που προβλέπεται στο νόµο αυτό, γίνεται µόνο σε νόµισµα που περιλαµβάνεται στο δελτίο τιµών συναλλάγµατος, που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.1083/1980 (Φ.Ε.Κ. 252). Άρθρο 16 : Φορολογικές διατάξεις. 1. Τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Ο.Α.Ε.Π., καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα και οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε άλλο τέλος υπέρ του ηµοσίου ή 13

14 τρίτων, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας, εφόσον η επιβολή του προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Οι εισφορές και κάθε είδους παροχές τρίτων προς τον Ο.Α.Ε.Π. απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε και κάθε άλλο τέλος υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων και θεωρούνται ως δαπάνη του προσώπου που ενεργεί την εισφορά ή την παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τη φορολογία εισοδήµατος. (Σύµφωνα µε την παράγραφο 54 του άρθρου 4 του Ν.2459/1997, Φ.Ε.Κ. 17 Α / , καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1796/1988). Άρθρο 17 : Εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 1. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρµόζονται και για την ασφαλιστική δραστηριότητα του Ο.Α.Ε.Π., εφόσον δεν είναι ασυµβίβαστες προς τις διατάξεις του νόµου αυτού. Ο σχηµατισµός τεχνικών αποθεµατικών από τον Ο.Α.Ε.Π. είναι προαιρετικός. 2. Η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών που αντασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Π., να σχηµατίζουν τεχνικά αποθεµατικά, περιορίζεται µέχρι και την αναλογία της ίδιας τους ασφαλιστικής κράτησης. Άρθρο 18 : Παροχή πληροφοριών. ηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρέχουν στον Ο.Α.Ε.Π. κάθε πληροφορία που ζητείται από αυτόν και αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το φορολογικό και τραπεζικό απόρρητο. Άρθρο 19 : Μεταβατικές διατάξεις. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ασφάλισης Πιστώσεων Εξαγωγών (Κ.Α.Π.Ε.) περιέρχονται αυτοδικαίως στον Ο.Α.Ε.Π., ως καθολικό του διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται γι αυτές βίαιη διακοπή. Άρθρο 20 : Καταργούµενες και τηρούµενες διατάξεις. 1. Ο νόµος 225/1975 (Φ.Ε.Κ. 268) καταργείται. 2. Το προεδρικό διάταγµα 275/1986 (Φ.Ε.Κ. 123) διατηρείται σε ισχύ. (τα άρθρα 21 και 22 δεν αφορούν τον Ο.Α.Ε.Π.). 14

15 Άρθρο 23 : Έναρξη ισχύος. Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του νόµου του Κράτους. Αθήνα, 4 Ιουλίου 1988 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Ν. ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 7 Ιουλίου 1988 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 400/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3632 της 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 400 Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" µπορεί να επιτευχθεί µε: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/ ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών 'Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Εφημερίδα της ΕΕ: L 146, 10.06.2009. σ. 37. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81).

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81). ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81) συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 311 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 165 19941006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1994 Ημ.Υπογραφής: 28.09.1994 Τίτλος Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 προς ενηµέρωση των συναδέλφων.

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα