ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Δημητρίου Άννινου του Παναγιώτη, Πληρεξουσίου Υπουργού Α... 1 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφι ών διαπανεπιστημιακής κινητικότητας σε σπου δαστές που θα πραγματοποιήσουν περίοδο με ταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του «Πιλοτικού προγράμ ματος για την κινητικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας κατά τα ακαδημαϊκά έτη και καθώς και έγκριση των υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ253/ 28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β / ) υπουργικής από φασης... 3 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απο λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομά δα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγω γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπα ξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373/ Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ80450/11479/1495/ (ΦΕΚ Β 1810) απόφασης Υπουργού Ερ γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «περί Συστά σεως Πειθαρχικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμ ματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης... 5 Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συντα ξιοδότησης για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π7Σ 7954 (1) Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Δημητρίου Άννινου του Παναγιώτη, Πληρεξουσίου Υπουργού Α. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 409/1976 «Περί καθορισμού κα τηγοριών προσώπων δυνάμενων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 84/2009 «Κύ ρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευ μάτων» (ΦΕΚ 108/Α / ). 3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Κρά τος, στην Πατρίδα και στο Έθνος ο Δημήτριος Άννινος του Παναγιώτη, Διπλωματικός Υπάλληλος, με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Α, αποφασίζουμε: Α) Να τελεσθεί η κηδεία του Δημητρίου Άννινου του Παναγιώτη, Πληρεξουσίου Υπουργού Α, με δημόσια δαπάνη. Β) Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό. Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

2 7076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /ΙΑ (2) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών διαπανεπιστημιακής κινητικότητας σε σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν περίοδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό, στο πλαί σιο του «Πιλοτικού προγράμματος για την κινητικό τητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφεί ου Νεότητας κατά τα ακαδημαϊκά έτη και καθώς και έγκριση των υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Φ.908/Η/7713/ (ΦΕΚ 168/Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας Διευθύνσεως Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως συμπλη ρώθηκε με την υπ αριθμ. Φ.908/Η/1606/ (ΦΕΚ 112/ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «περί συστάσεως ενιαίου διοικητικού τομέα θεμάτων Ε.Ε. και Κ.Π.Σ.», που τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1339/Β / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/ «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε σιών», άρθρο 3: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1825/1951 (ΦΕΚ Α 150) και του Α.Ν. 1859/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», ιδίως το άρθρο 4 του πρώτου. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α 109). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (ΦΕΚ Α 306). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 7. Την Διακήρυξη των Παρισίων (14 Δεκεμβρίου 2009) περί προώθησης της κινητικότητας των νέων στην πε ριοχή της Μεσογείου. 8. To υπ αριθμ /ΙΑ/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 9. To υπ αριθμ /ΙΑ/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 10. Το πόρισμα της συνεδρίασης του Κολλεγίου των εμπειρογνωμόνων του Μεσογειακού Γραφείου Νεότη τας, το οποίο συνεδρίασε στις 11 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα, ως προς την επιλογή των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος Την με το υπ αριθμ /ΙΑ/ έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κοινοποίηση των ονομάτων των υποτρόφων Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας ακαδημαϊκού έτους στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 12. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΑΔΑ: Β4Σ99 ΒΞΓ) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο λιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν περίοδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του «Πιλοτικού προγράμματος για την κινη τικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (Office Méditerranéen de la Jeunesse, OMJ / Mediterranean Office for Youth, MOY) κατά τα ακαδημα ϊκά έτη και Το υπ αριθμ. 1689/ έγγραφο του Ι.Κ.Υ. με επισυναπτόμενη την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία 1η έκτακτη ), δια της οποίας εγκρίνεται η κάλυψη των τεσσάρων (4) υποτροφιών του Προγράμματος Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (ΜΟΥ) ακαδημαϊκού έτους και η ένταξή τους στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 (Κ.Α.Ε ). 14. Την υπ αριθμ. 253 βεβαίωση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματος Μηχα νικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανά πτυξης, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πλη θυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές», η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΚΠ /ΙΑ/ , καθώς και τα υπ αριθμ. 254, 255, 256 και 257 πιστοποιη τικά που αφορούν στους επιλεγέντες για το ακαδημαϊκό έτος υποτρόφους του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (Office Méditerranéen de la Jeunesse, OMJ / Mediterranean Office for Youth, MOY). 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρα τικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Ι. Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν περίοδο μεταπτυχιακών ή διδακτο ρικών σπουδών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του «Πιλο τικού προγράμματος για την κινητικότητα των σπου δαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (Office Méditerranéen de la Jeunesse, OMJ / Mediterranean Office for Youth, MOY) κατά τα ακαδημαϊκά έτη και Α) ΣΚΟΠΟΣ Χορηγούνται υποτροφίες με σκοπό την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης και διαμονής στο εξωτερικό των σπουδαστών οι οποίοι πραγματοποιούν διαπανεπι στημιακή κινητικότητα στο πλαίσιο του «Πιλοτικού προ γράμματος για την κινητικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας κατά τα ακαδημαϊκά έτη και Οι υποτροφίες αφορούν κοινά προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιούνται σε γνωστικά αντικείμενα μεσογειακού ενδιαφέροντος, μόνον όσον αφορά στην περίοδο κατά την οποία οι σπουδαστές θα φοιτούν σε ιδρύματα της αλλοδαπής και δη χωρών που υπάγονται στο Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας έως σήμερα, ήτοι: Αίγυπτος, Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλά δα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία και Τυνησία. Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λει

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7077 τουργεί ως Εθνικός Συντονιστής του «Πιλοτικού προ γράμματος για την κινητικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδια για την ετήσια έκδοση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων κατόπιν σχετικής προκηρύξεως του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος σε Εθνικό επίπεδο, επι κοινωνεί με το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας και τους Εθνικούς Συντονιστές των συμμετεχουσών χωρών, συμ μετέχει ή/και οργανώνει τις συναντήσεις που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας, εποπτεύει και ελέγχει την υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος υποτροφιών σε εθνικό επίπεδο, διαβιβάζει στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) τον πίνακα επιλεγέντων από το Μεσογειακό Γρα φείο Νεότητας για την πραγματοποίηση διαπανεπιστη μιακής κινητικότητας στο εξωτερικό κατά το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος. 2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) ορίζεται ως υπηρεσία χορήγησης των υποτροφιών και παρα κολούθησης της πορείας των υποτρόφων στο πλαίσιο του «Πιλοτικού προγράμματος για την κινητικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη και Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες σε σπου δαστές οι οποίοι συμμετέχουν στο παραπάνω πιλοτικό πρόγραμμα, κατ εφαρμογή των όρων και προϋποθέσε ων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμί ζονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι υπότροφοι στο πλαίσιο του «Πιλοτικού προγράμματος για την κινητικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας θα λαμβάνουν υποτροφία εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους: 1. Είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα. 2. Έχουν εγγραφεί σε κοινό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο μεσογειακού ενδιαφέροντος, που έχει λάβει το Σήμα του Μεσογειακού Γραφείου Νεότη τας, κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, συντο νίζεται από ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρεται σε συνεργασία με ιδρύματα των χωρών που συμμετέχουν στο Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας. 3. Πρόκειται να πραγματοποιήσουν ένα ή δύο εξάμηνα σπουδαστικής κινητικότητας σε ένα ή δύο συμπράττο ντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετεχουσών χωρών διαφορετικών από την χώρα προέλευσης του σπουδαστή, εν προκειμένω την Ελλάδα. 4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα για σπουδές δεύτερου ή τρίτου κύκλου. 5. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα για την φοίτησή τους στο κοινό πρόγραμμα δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η διαπανεπιστημιακή κινητικότητα. 6. Δεν εργάζονται κατά την περίοδο της σπουδαστι κής κινητικότητας. 7. Θα πραγματοποιήσουν τα εξάμηνα σπουδαστικής κινητικότητας για τα οποία θα λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο του «Πιλοτικού προγράμματος για την κινητι κότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας για μεν το ακαδημαϊκό έτος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2013, για δε το ακαδημαϊκό έτος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2014 αντίστοιχα. 8. Η σπουδαστική τους κινητικότητα θα είναι συνεχό μενη (από 4 έως 12 συνεχόμενοι μήνες). 9. Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον πίνακα ο οποίος κοινοποιείται στο Ι.Κ.Υ. από το Υπουργείο Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των επιλεγέντων από το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας για την πραγματοποίηση διαπανεπιστημιακής κινητικότητας στο εξωτερικό κατά το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος. 10. Το Ι.Κ.Υ. ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί έστω και εκ των υστέρων ότι δεν συ ντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας της παρούσης παραγράφου, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, αφού ενημερώσει το Υπουρ γείο Παιδείας. Δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 4 έως 12 διαδοχικούς μήνες κατ ανώτατο όριο ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο υπότροφος στην αλλοδαπή και την επίδοση που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της υποτροφίας. Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Οι οικονομικές παροχές του προγράμματος υποτρο φιών αφορούν στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλ λονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατή σεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Στους υποτρόφους χορηγούνται: I. Μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (870,00 ). II. Κατ αποκοπήν ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00 ) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, που απο σκοπεί στην κάλυψη και μέρους των δαπανών μετάβα σης και οριστικής επανόδου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών τους. III. Στα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% χορηγείται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 ), πλέ ον των τροφείων. ΣΤ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι υποτροφίες στο πλαίσιο του Μεσογειακού Γραφεί ου Νεότητας θα απονέμονται με βάση την ακόλουθη διαδικασία: i. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτη ση εγγραφής σε κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο με σογειακού ενδιαφέροντος, καθώς και σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής που φέρει το σήμα του Μεσογειακού Γρα

4 7078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φείου Νεότητας και συντονίζει το κοινό πρόγραμμα σπουδών. ii. Κατόπιν αξιολόγησης, οι φάκελοι υποψηφιότητας και ο κατάλογος με τα ονόματα των υποψηφίων υπο τρόφων που προτείνει το ως άνω Α.Ε.Ι. διαβιβάζονται στο Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας, το οποίο φέρει την ευθύνη αποστολής των στοιχείων στους διεθνείς εμπειρογνώμονες. iii. ο Κολλέγιο των εμπειρογνωμόνων, κατόπιν διαδι κασίας αξιολόγησης, προχωρεί στην τελική επιλογή και κατάταξη των υποψηφιοτήτων, η οποία και θα καθορίσει την απονομή των υποτροφιών. iv. Ο πίνακας με τα ονόματα και την κατάταξη των υποτρόφων εξ Ελλάδος, εφόσον έχουν επιλεγεί, δι αβιβάζεται στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμά των (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), η οποία με την σειρά της, ως Εθνικός Συντονιστής του «Πιλοτικού προγράμματος για την κινη τικότητα των σπουδαστών» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας ανακοινώνει τα ονόματα των επιλεγέντων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), προς ενέργεια. Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι επιλεγέντες, σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ, υπο βάλλουν ηλεκτρονικά, έως την οριζόμενη κάθε φορά προθεσμία, ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση, που δι ατίθεται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (http://www. iky.gr), χωρίς καμία παράλειψη. Για την εγκυρότητα της αίτησης κρίνεται απαραίτητη και η αποδοχή του περι εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86, ότι: «α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν, ούτε λαμ βάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, γ) δεν έχει λάβει κατά το πα ρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα για τη φοίτηση στο κοινό πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο του οποίου θα πραγ ματοποιηθεί η διαπανεπιστημιακή κινητικότητα. Στην αίτηση, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά: i. Βεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα σπουδών του συντονίζοντος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η διαπανεπιστημιακή κι νητικότητα. ii. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. iii. Βιογραφικό σημείωμα. iv. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή οποιοδήποτε άλλο έγ γραφο αποδεικνύει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποψηφίου. Η) ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος την χορήγηση υποτροφιών στους εγγεγραμμένους στο Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ελλάδα) σε συνεργα σία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών IEDUB του Πανεπιστημίου Montesquieu Bordeaux IV (Γαλλία) με τίτλο: «Πληθυσμός Ανάπτυξη Στρατηγικές προοπτι κές» και ακρωνύμιο PODEPRO (Population, Development, Prospective), κάτωθι φοιτητές: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) 1 Κοκκάλη Ιφιγένεια Ευλαμπία Δημήτριος 5 2 Κρινάκης Σταύρος Χρυσοβαλάντης Νικόλαος 5 3 Τεταγιώτης Μιχαήλ Νικηφόρος 5 4 Ρεμπής Νικόλαος Μιχαήλ 5 Θ) ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Μέχρι την 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους: 1. Οι επιλεγέντες υπότροφοι υποχρεούνται: α) Να υποβάλουν βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος, ότι έγιναν αποδεκτοί ως τακτικοί πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές. Το πρόγραμμα της εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών απαραιτήτως πρέπει να είναι αυτό που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους. Επίσης, πρέπει να προκύπτει η διάρκεια των σπουδών και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. β) Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από άλ λους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πόρους. 2. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ. Kατ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα κληθούν να υπογρά ψουν ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ, αποδεχόμενοι τους όρους της υποτροφίας και τις ρυθμίσεις πληρωμής, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Ι) ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Αναστολή της έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής τα καταβληθέντα στον υπότροφο ποσά, επιστρέφονται. 2. Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικώς έκθεση προόδου κάθε έξι (6) μήνες, ώστε το Ίδρυμα να ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων. Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφε ρόμενοι στην επίδοση, το ήθος κ.λπ.) που το επιβάλλουν. 3. Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί ουσιαστικά καθ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του στις μετα πτυχιακές του σπουδές. 4. Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει το Ι.Κ.Υ, με στοιχεία επικοινωνίας στην προσωρινή διαμονή του στο εξωτερικό, καθώς και για τυχόν μετακινήσεις από την χώρα υποδοχής. 5. Ο υπότροφος οφείλει να μνημονεύει στις επιστη μονικές του εργασίες: «Η ολοκλήρωση της εργασίας / άρθρου / διατριβής / ανακοίνωσης συγχρηματοδοτή θηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω του Προγράμματος Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του Πιλοτικού προγράμ ματος για την κινητικότητα των σπουδαστών του Με σογειακού Γραφείου Νεότητας». 6. Ο υπότροφος, εντός εξαμήνου από τη λήξη της υποτροφίας του, υποχρεούται να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7079 β) πιστοποιητικό μεταφοράς διδακτικών μονάδων. Παραβίαση των ανωτέρω όρων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την υποχρέωση του δι καιούχου τέως υποτρόφου, να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις δι ατάξεις, που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Αμαρούσιο, 14 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. Φ.253/21812/Β6 (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ253/28934/ Β6 (ΦΕΚ 391/Β / ) υπουργικής απόφασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1, του εδαφίου ε της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β / ) υπουργι κής απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. Φ253/42440/Β6 (ΦΕΚ 546/Β / ) υπουργική απόφα ση, την υπ αριθμ. Φ253/67430/Β6 (ΦΕΚ 1307 Β / ) υπουργική απόφαση και την υπ αριθμ. Φ253/49264/Β6 (ΦΕΚ 1440/Β / ) υπουργική απόφαση. 3. Το υπ αριθμ. Φ.300/57/158659/Σ.4315/ έγ γραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, B Κλά δος/b2/τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Διακλαδικών Σχολών που αναφέρεται στη λειτουργία των τμημάτων των Στρατιωτικών Σχολών για το ακα δημαϊκό έτος και το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας σε απάντηση του υπ αριθμ. Φ.251/151568/ Β6/ εγγράφου μας. 4. Το ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλι στικής Επιστήμης (συνεδρίαση 2η/ , θέμα 5ο), όπως και το ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 6η/ , θέμα 3ο) που αφορούν στην ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και στο 2ο επιστημονικό πεδίο, εκτός του 5ου επιστημονικού πεδίου στο οποίο είναι ήδη ενταγμένο. 5. Την υπ αριθμ /Η/2012 (ΦΕΚ 2091/Β / ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β / ) υπουργική από φαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκ παίδευση», ως ακολούθως: Άρθρο ΜΟΝΟ 1. Στο εδάφιο II «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται το Τμήμα «Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά». 2. Από τις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ των εδαφίων II «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και ΙV «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφα σης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ253/42440/ Β6 (ΦΕΚ 546/Β / ) υπουργική απόφαση και την υπ αριθμ. Φ253/49264/Β6 (ΦΕΚ 1440/Β / ) υπουργι κή απόφαση, διαγράφεται η Σχολή «ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟ ΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)» και το τμήμα «ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΣΙ) της Σχολής ΙΚΑΡΩΝ». 3. Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β / ) υπουρ γικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της υπ αριθμ. Φ253/67430/Β6 (ΦΕΚ 1307/Β / ) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλω ση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, αντι προσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροπο ποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προ τιμήσεων.» 4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της υπ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/Β / ) υπουργικής απόφα σης, όπου αναφέρεται «με βαθμό Α» αντικαθίσταται «με βαθμό τουλάχιστον Δ» και όπου αναφέρεται «με βαθμό Α ή Β» αντικαθίσταται «με βαθμό τουλάχιστον Ε». Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ F Αριθμ. Φ.151/21810/Β6 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυ τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τε χνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδη μίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρα τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυ λάκων» (ΦΕΚ 373/Β / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τρι τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

6 7080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/Α /1997), όπως αντι καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α /2001) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α /2011). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 «Πρό σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α /2009). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτη ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Φ.151/2996/Β6/ (ΦΕΚ 55/Β /2010), Φ.151/17193/Β6/ (ΦΕΚ 346/Β /2011) Φ.151/67431/Β6/ (ΦΕΚ 1307/Β /2011), Φ.151/40925/ Β6/ (ΦΕΚ 1280/Β /2012) και Φ.151/50021/Β6/ (ΦΕΚ 1476/Β /2012) όμοιές της. 4. Το υπ αριθμ. Φ.300/57/158659/Σ.4315/ έγ γραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Β Κλά δος/β2/τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Διακλαδικών Σχολών που αναφέρεται στη λειτουργία των τμημάτων των Στρατιωτικών Σχολών για το ακα δημαϊκό έτος και το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας σε απάντηση του υπ αριθμ. Φ.251/151568/ Β6/ εγγράφου μας. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της υπ αριθμ / κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδω ρο Παπαθεοδώρου (ΦΕΚ2091/Β /2012). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρί ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373/Β / ), ως ακο λούθως: Άρθρο ΜΟΝΟ 1. Από τις Στρατιωτικές Σχολές των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της ανωτέ ρω απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ.151/50021/Β6 (ΦΕΚ 1476/Β / ) υπουργική απόφαση απαλείφεται η Σχολή «ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)». 2. Το εδάφιο ε της παρ. 3 του άρθρου 13 της υπ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ (ΦΕΚ 373/Β / ) όπως αντι καταστάθηκε με το άρθρο μόνο, παράγραφο Α της υπ αριθμ. Φ.151/67431/Β6 (ΦΕΚ 1307/Β / ) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελ τίο το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, αντιπροσω πεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρο νικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων». Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ F Αριθμ. Φ.80450/725/99 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ80450/11479/1495/ (ΦΕΚ Β 1810) απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «περί Συστάσεως Πειθαρχι κού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημο σίου Δικαίου» (Α 54). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ Α 226) όπως αντικαταστάθηκε από τις δια τάξεις της παρ. Γ3β του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41), καθώς και τις διατάξεις της παρ. Γ3α του ίδιου παραπάνω άρθρου και νόμου. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2011 «Οργανισμός Μετο χικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) (ΦΕΚ Α 225). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141). 6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ80450/11479/1495/ απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περί συστάσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β 1810). 8. Την υπ αριθμ. Φ80000/οικ.1169/55/ από φαση Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί «Τροποποίησης της υπ αριθμ. Φ.80000/ 12120/923/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα Σύσταση κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους φορείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, NAT και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ». 9. Την υπ αριθμ. 487/2012 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Κ.Α. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το Μ.Τ.Π.Υ. αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7081 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η υπ αριθμ. Φ80450/11479/1495/ απόφαση περί συστάσεως στη Γενική Γραμματεία Κοι νωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινω νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου και υπάγεται πλέον στην αρμοδιότητά του εκτός από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοι νωνικών Ασφαλίσεων και το προσωπικό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και προστίθεται στην ως άνω απόφαση παράγραφος ως εξής: «δ) Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι κών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με βαθμό τουλάχιστον Δ, κα τηγορίας ΠΕ, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση Ορισμού Μελών.». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ80450/11479/1495/ υπουργική απόφαση. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 628/21369 (6) Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιο δότησης για το έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/ Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ Α 280). 4. Του Π.Δ. 131/1974 (ΦΕΚ Α 320) «Περί παροχής οικο νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγή» και του Ν. 1409/1983 συμπλήρωση των διατάξεων του άνω Π.Δ. (ΦΕΚ Α 199). 5. Του Ν. 2065/1992 άρθρο 39, παρ. 10, (ΦΕΚ Α 113) περί κοινών αποφάσεων Υπουργού Γεωργίας και Οικονομι κών για την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων. 6. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141). 7. Του Ν. 2237/1994 (ΦΕΚ Α 149) και του άρθρου 28 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) για την εφαρμογή της πρόωρης συνταξιοδότησης και συναφών θεμάτων. 8. Του Π.Δ. 113/2010 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ Α 194). 9. Του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α 46) και ειδικότερα το άρθρο 15 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 παρ. 6 και 7 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) «Σύσταση, οργάνω ση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)». 10. Του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α 249) Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο Του άρθρου 46 παρ. 4 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ Α /2007), με το οποίο ο «Διοικητικός Τομέας Προγραμ ματισμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ» μετονομάζεται σε «Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών». 12. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. 1783/ Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 817/2004 για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. 14. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 15. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/06 (L 243) της Επιτροπής για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στή ριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται από τον Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 και ιδίως το άρθρο 4 παρ Του Καν. 1974/06 (L 368) της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1968/05 του Συμβουλίου για τη Στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. 18. Της υπ αριθμ. 2006/C319/ΕΚ ανακοίνωσης της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Κοινοτικές Κατευ θυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας (IV.Z. Ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών δραστηριοτήτων). 19. Του Καν. 1857/2006 (L 358) της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως το άρθρο 8 που αφορά τις ενισχύσεις για Πρόωρη Συνταξιοδότηση. 20. Του Καν. 883/2006 (L 171) της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου. 21. Των άρθρων Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200) «σύ σταση ΟΠΕΚΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α /2003). 22. Της υπ αριθμ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός διαδικασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ν.Π.Ι.Δ. των ενι σχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ». 23. Της υπ αριθμ /2001 (ΦΕΚ Β 1102) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 24. Της υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ Β 215) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των Διευ

8 7082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θύνσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ». 25. Της υπ αριθμ /6914/422/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο νομικών και Γεωργίας «Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξι οδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου», όπως ισχύει με τις τρο ποποιήσεις της. 26. Της υπ αριθμ /7192/ απόφασης Υπουργού Γεωργίας «Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος». 27. Των σχετικών μεταξύ ΑΤΕ Δημοσίου συμβάσεων που ορίζουν φορέα υλοποίησης και εφαρμογής την ΑΤΕ κατ εντολή και λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. 28. Της υπ αριθμ /8482 (ΦΕΚ 1491/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Απόφαση πληρωμής και δικαιολογητικών της αμοιβής της ΑΤΕ για τη διαχείρι ση του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών». 29. Της υπ αριθμ. 515/212964/878/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των δικαιολογη τικών και τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του προ γράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 715/329216/3766/ κοινή υπουργική απόφαση». 30. Της υπ αριθμ. 677/258146/338/ κοινής υπουργικής απόφασης «έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρη Συνταξιοδότηση για το έτος 2007». 31. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1886/Β / ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί ας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ». 32. Της υπ αριθμ. 8543/ απόφασης του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώ ρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ». 33. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α /2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»). 34. Του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α ), άρθρο 35, παρ. 1, Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 35. Του υπ αριθμ. 80/ εγγράφου της Δ.Α. Ε.Π.Α.Α. σχετικά με την γνωστοποίηση έναρξης πλη ρωμών ανειλημμένων υποχρεώσεων. 36. Της υπ αριθμ. Y48/ (ΦΕΚ Β 2105) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών». 37. Της υπ αριθμ. 2238/10026/ απόφαση δέ σμευσης πίστωσης ύψους ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ ( ) για την υλοποίηση του προγράμματος Πρό ωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών. ΙΙ. Το γεγονός ότι: 38. Το άρθρο 88 του Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. 39. Το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής επιτρέπει την απαλλαγή από την Κοινοποίηση Κρατικών Ενισχύσεων. 40. Το άρθρο 57 του Καν. 1974/2006 της Επιτροπής αφορά χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης του Π.Α.Α. 41. Η Τράπεζα Πειραιώς με το υπ αριθμ. 53/ έγγραφό της μας γνωρίζει ότι «ενεργεί ως ειδική διάδο χος της ΑΤΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης Διαχείρισης του προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, κατ εφαρμογή της υπ αριθμ. 4/ απόφασης της ΤτΕ (ΦΕΚ 2209/ )». 42. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι πληρωμές των δι καιούχων της πρόωρης συνταξιοδότησης και κατά το τρέχον έτος. 43. Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους μέχρι ευρώ, αποφασίζουμε: 1. Για τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών, σχετικά με τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για το εν λόγω πρόγραμμα στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραμ ματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) , Άξονας 1, Μέτρο 1, εγκρίνεται η διάθεση ποσού ύψους μέχρι ευρώ για το έτος 2013, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 677/258146/338/ κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 3. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή του μέτρου για την πληρωμή των δικαιούχων ενταγμένων στο πρόγραμμα, βαρύνει τον Ειδικό Λογα ριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματο δοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το έτος 2013 για την πληρωμή των δικαιούχων, ανέρχεται σε ύψος μέχρι ευρώ. 5. Στην ανωτέρω εγκεκριμένη πίστωση των ευρώ συμπεριλαμβάνεται προς διάθεση: Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ΑΤΕbank σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από σύμβαση «ΑΤΕ Δη μοσίου», όπως συμπληρώθηκε με την από πρό σθετη πράξη και στην υπ αριθμ /8482/ (ΦΕΚ 1491/Β ) κοινή υπουργική απόφαση.» 6. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤAÏKΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Αρ. Πρωτ : 10956/9-10-2014 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ---------- Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 24 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.03 13:33:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΚΕΛ46Ψ8ΧΙ-ΑΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ------ Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα