ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Πτυχιακή εργασία ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΓΚΟΓΛΟΥ Επόπτης καθ. κ. ΚΗΠ Ο ΥΡ Ο Σ' ΑΝ Α ΓΝ ΩΣΤΗΣ 2008

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θέμα επίκαφο κα. διαχρονικό συγχρόνως στον τρόπο ζωής σήμερα. Απο την μελέτη του ΨΠΗ.πι Οανιε Τ,-αάβ, Μ αηφ^^η^^., αηά ΒαηΚ φ, πληροφορούμεθα ότι απο την αρχαία εποχή (370 π.χ), υπήρχαν τραπεζίτες στην Αθήνα, "ανταλάχτες ξένων νομισμάτων" που συναλλάσονταν με τους εμπόρους, όπως ο Πασίων, και τους χρηματοδοτούσαν για την μεταφορά αγαθών απο την Ανατολή (Συρία κ.α.) προς τη Δύση (Συρακούσα κ.α.). Για εμβάθυνση του θέματος υπάρχει βιβλιογραφία περί Νικάνορος και Πασίου. Ο Πασίων ήταν σύγχρονος του Δημοσθένη, ένας από τους πιο σημαντικούς τραπεζίτες του 4ου αιώνα π.χ. και ταυτόχρονα ένας από τους πιο πλούσιους άνδρες της Ελλάδας. Τα περισσότερα γι αυτόν τα γνωρίζουμε απο λογους του Δημοσθένη που έγραψε για τον Απολλόδωρο, τον γιο του Πασιωνα. Ο Πασίων ήταν απελεύθερος και μία από τις περιπτώσεις δούλων στους οποίους ανατέθηκαν από τους κυρίους τους εμπιστευτικές θέσεις και κατάφεραν να ανελιχθούν με την ικανότητά τους. Αρχίζοντας από πολύ χαμηλά, ο Πασίων μάζεψε στη διάρκεια της ζωής του τριάντα τάλαντα περιουσία, αφού μόνο το εργοστάσιο ασπιδοπηγίας (κατασκευής ασπίδων) τού απέφερε ετησιως δραχμές (Δημοσθ ). Ως υπάλληλος σε τράπεζα, ο Πασίων διακρίθηκε τόσο πολύ στη δουλειά και στην αντίληψη που είχε για τις επιχειρήσεις, που οι κύριοι του τον απελευθέρωσαν. Αέγεται ότι οι καταθέσεις σε τράπεζες χωρίς προκαθορισμένο προορισμό όπου οι τραπεζίτες εκτελούσαν διαδοχικές πληρωμές σε τρίτους σύμφωνα με αντίστοιχες εντολές των καταθετών, ήταν μια εφεύρεση του Πασίωνα. Για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στην αθηναϊκή πολιτεία του απονεμήθηκαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και αναγνωρίστηκε ως δημότης Αχαρνέων, πράγμα πολύ σπάνιο για όποιον ήταν κάποτε δούλος. Ο Πασίων πέθανε γύρω στα 370 π.χ.

3 ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΡΟΥΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...^ Α: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΕΕΑ8ΓΝΟ Έννοια της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Διαδικασία απλού ΕοΕ5ίη κινητών παγίων Διαδικασία απλού Εοαδίπβ ακινήτων...^ ^ 4. Ωφέλειες για το μισθωτή-επενδυτή από τη χρήση του Ιεεείπδ Μειονεκτήματα του ΑΧλες μορφές δαίε & Ιειιεε ΓαοΕ - Πώληση και επανεκμίσθωση παγίων στοιχείων νεηάογ ΕεΕ3ίη - Συνεργασία εταιρίας Εε&3ίη, προμηθευτή και μισθωτή Η εξέλιξη του Ε6Ε3ίη στην Ελλάδα... 1^ 8. Οι εταιρείες Εεα3ίη στην Ελλάδα...12 Β; ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΚΕΣ) - ΥΕΝΤυΡΕ ΟΑΡΙΤΑΕ Έννοια και σκοπός των εταιριών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) - Υεπΐατε Μορφές Επενδύσεων δεοίΐ Οαρίΐαΐ; Χρηματοδότηση "Σποράς" δΐατΐ υρ ΟΗρίΐεΙ: Χρηματοδότηση Εκκινήσεως Εεήγ δία ε Ρίηεηείη : Χρηματοδότηση στα πρώτα στάδια παραγωγής και πωλήσεων ϋενείοριηεηΐ Ρίηεηοίη ; Χρηματοδότηση Επέκτασης Μεζζαηίηε Ρίη&ηοίη (Βπά ε Ριη&ηείη ): Χρηματοδότηση "Γέφυρας" Λοιπές Μορφές Επενδύσεων Οι Επιπτώσεις του θεσμού νεπΐατε Οερίίεΐ στις επιχειρήσεις Η Εξάπλωση του θεσμού Ο θεσμός του νεηίυιε Οαρίίαΐ στην Ελλάδα Πλαίσιο λειτουργίας των Εταιριών Κεφαλαίου Επιχειρηαμτικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) - νβηΐιίγε Ο&ρίίαΐ Ελληνικές Εταιρείες νεπΐατε Οαρίΐαΐ...26 Γ: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Σχήματα εγγύησης δανείων: η περίπτωση της Γαλλίας, Γερμανίας, Καναδά

4 1.1 Γαλλία Γερμανία... ζ., Καναδας Σχήματα εγγύησης δανείων στην Ελλάδα Γενικά χαρακτηριστικά του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Επενδύσεις που επιδέχονται εγγυήσεων από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων και δικαιούχων...33 Δ; ΡΑΟΤΟΚΙΝΟ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Έννοια του Κατηγορίες Ρεοίοήπβ χωρίς χρηματοδότηση Προκαταβολή στην επιχείρηση πριν τη μέση λήξη και εξόφληση των απαιτήσεων Προκαταβολή στην επιχείρηση επιπλέον του ύψους των πωληθέντων τιμολογίων Εξαγωγικό-Εισαγωγικό ί&οίοήη Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Ποιες επιχειρήσεις ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών ΡΕθΐοηη...45 Ε: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΜΟΑΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Έννοια της χρηματοδότησης μέσω ομολογιακών δανείων Κατηγορίες ομολογιακών δανείων Απόσβεση ομολογιακού δανείου και αποπληρωμή κεφαλαίου...48 ΣΤ: ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια συνδεδεμένα με το κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό Δάνεια με εγγύηση γραμμάτια εισπρακτέα Δάνεια με εγγύηση αποθέματα Δάνεια με εγγύηση εξοπλισμό Δάνεια με εγγύηση ακίνητη περιουσία Χρηματοδότηση Ταμειακών Ροών (Οεείι Ρΐον/ Ρίηυηοίη ) - Συνηθέστεροι συμβατικοί τύποι δανείων Δάνεια με Πιστωτικά όρια ΙηείώίΓηεηί Ιοεηε Μακροπρόθεσμα δάνεια Προσωτηκά δάνεια

5 53 Ζ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Έννοια της ασφάλισης πιστώσεων Ενεργοποίηση της ασφάλισης πιστώσεων Το ταστωτικο οριο Αποζημίωση στην ασφάλιση πιστώσεων Κάλυψη ασφάλισης ταστώσεων και υποχρεώσεις ασφαλισμένου Κόστος ασφάλισης των πιστώσεων Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίου για την ασφάλιση πιστώσεων Η ασφάλιση τηστώσεων σαν ένα επιχειρηματικό εργαλείο...56 Η: ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... Οργανώγραμμα τραπεζικών πρϊόντων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...67 ηο Οργανώγραμμα τραπεζικών πρϊόντων ΑΕΡΗΑ ΒΑΝΚ... Οργανώγραμμα τραπεζικών πρϊόντων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ... 4 Οργανώγραμμα τραπεζικών πρϊόντων της ΕΙΙΚΟΒΑΝΚ... 6

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της οικονομίας παράλληλα με την εκρηκτική τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών εκφράστηκε ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η απελευθέρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και η άμεση ενσωμάτωση της τεχνολογικής ανάπτυξης επέτρεψε την πληθώρα χρηματοδοτικών εναλλακτικών λύσεων για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι χρηματοδοτικές λύσεις προέρχονται τόσο από τους νέους, για την Ελλάδα, χρηματοπιστωτικούς θεσμούς όσο και από τις τράπεζες με την πληθώρα των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουν τα τελευταία έτη, επηρεασμένες από τον έντονο ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά. Η χρηματοδότηση της επιχείρησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της λειτουργίας της, αν όχι την σημαντικότερη. Το πόσο καλή θα είναι η συμφωνία που θα πετύχει ο επιχειρηματίας είναι παράμετρος της διαπραγματευτικής θέσης στην οποία βρίσκεται, καθώς και του πλήθους των εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης που έχει. Η γνώση των εναλλακτικών λύσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αναζήτηση χρηματοδότησης της επιχείρησης. Η αναζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κύκλο χρηματοπιστωτικών θεσμών με στόχο την εξεύρεση της ιδανικότερης χρηματοδότησης. Οι τράπεζες αποτελούν σπουδαίο παράγοντα στην εμπορική και οικονομική ζωή ενός τόπου. Η παρουσίαση αυτή δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών λύσεων. Παράλληλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι δεκτικά τροποποιήσεων, ορισμένα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είτε λόγω των οικονομικών αλλαγών, όπως για παράδειγμα η μεταβολή των επιτοκίων, είτε με την προσφορά νέων χρηματοδοτικών προϊόντων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ιδρυμάτων αυτών. Η μελέτη για το θέμα αυτό, βασίστηκε σε δεδομένα που παρέχονται απο ένα ευρύ φάσμα 7

7 τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλα θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία για μερικές εξ αυτών λόγω χώρου.

8 2. Α: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΕΕΑ8ΙΝΟ Έ Vγ ο ι α τ τι ς Χρ η ρ α τ ο δ ο τ ι κρς. Μ ί σ θ ω σ η.ς. Ε ερα.ί Ρ.& Ο θεσμός του ΕεΕ5ΐη, σαν τεχνική χρηματοδότησης, έχει καθιερωθεί διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες και ένα αξιόλογο ποσοστό των πραγματοποιούμενων επενδύσεων, που ολοένα αυξάνεται, πραγματοποιείται μέσω αυτού. Παρα τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων μορφών Εο&3Ϊη, η κεντρική ιδέα παραμένει πάντα η ίδια: απόκτηση της χρήσης κεφαλαιουχικών αγαθών, κινητών ή ακίνητων, με ολική χρηματοδότηση της αξίας τους χωρίς ανάγκη καμιάς άμεσης εκταμίευσης εκ μέρους του επενδυτή. Με το Εεαείηβ μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας μισθώνει ένα κινητό αντικείμενο ή ένα ακίνητο, καταβάλλοντας μια περιοδική αμοιβή, μίσθωμα, στους εκμισθωτές, ώστε να το χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Με το τέλος της περιόδου αυτής ο μισθωτής έχει τις εξής δυνατότητες; να ανανεώσει τη μίσθωση, να εξαγοράσει το αντικείμενο έναντι συμβολικού τιμήματος, να το επιστρέφει στον εκμισθωτή. Τα συναλλασσόμενα μέρη είναι τρία: ο κατασκευαστής του πάγιου στοιχείου, ο εκμισθωτής (Ιεδδοτ), που αγοράζει το πάγιο στοιχείο και κατέχει την ιδιοκτησία και ο μισθωτής (1ε55εε), που αποκτά το δικαίωμα χρήσης της ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα μία ή περισσότερες πληρωμές (Ιε&εε οτ τεπΐαΐ ρ&γιηεηίδ) Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες παγίων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο Εεεείη^; 1. Κινητά πάγια στοιχεία που αναφέρονται κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως μηχανήματα βιομηχανικών μονάδων, εργαλεία κάθε είδους, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, γεωργικά, οικοδομικά εργαλεία, εξοπλισμός ξενοδοχείων, εργαστηριακός εξοπλισμός, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λ.π. 2. Ακίνητα πάγια στοιχεία που περιλαμβάνουν γη (οικόπεδα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις), γήπεδα και κτίρια κάθε είδους, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, συσκευαστήρια, αποθήκες 3. Εμπεπηγμένα όπου θεωρούνται τα μηχανήματα που είναι μπηγμένα μέσα στο έδαφος και δεν ανήκουν στις δύο προηγούμενες κατηγορίες

9 4. Άλλα πάγια στοιχεία που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες όπως πλοία, αεροπλάνα που αμφότερα ανάλογα με το μέγεθος θεωρούνται κινητά ή ακίνητα. Με το Εεεείηξ, η διασφάλιση του χρηματοδότη προέρχεται από το αγαθό που τίθεται ή βρίσκεται ήδη στην κατοχή και χρήση του οφειλέτη του. 4. 2,._Δια.δικασ.ία απλού..^^^^ Στη διαδικασία του κλασσικού Σεαεΐη^, στη βάση των κινητών παγίων, κυρίως, διακρίνουμε τρεις φάσεις: 1η. Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας έχει επιλέξει τον εξοπλισμό που θέλει να κάνει χρήαη, τον προμηθευτή, και έχει συμφωνήσει στο ύψος του τιμήματος και στους όρους παράδοσης απευθύνεται στην εταιρεία Εεεείη^ και της ζητεί να προβεί αυτή στην αγορά του. Η εταιρία μετά τον έλεγχο του αιτήματος και την αποδοχή του, συνάπτει σύμβαση Εο&5ίη και αγοράζει τον επιλεγμένο εξοπλισμό από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραδίδει τον εξοπλισμό, με εντολή της εταιρίας Εε&5ίη απευθείας στον επενδυτή. 2η. Η φάση αυτή περιλαμβάνει ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όπου ο επενδυτής έχει τη χρήση του εξοπλισμού και καταβάλλει στην εκμισθώτρια εταιρία, που είναι η εταιρία Γεεείπβ, μισθώματα σε τακτές δόσεις. Η περίοδος αυτή είναι «ανέκκλητος» που σημαίνει ότι κανείς εκ των δύο μερών, μισθωτής και εκμισθωτής, δεν μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση Ιο&5ίη. Η περίοδος αυτή παίρνει μεν ως βάση το χρόνο της οικονομικής ζωής του χρηματοδοτούμενου αγαθού, αλλά συνήθως είναι κατά τι μικρότερη. Τα μισθώματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ή και το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου για την αγορά του εξοπλισμού από την εταιρία Τοα5Ϊη πλέον τόκων, εξόδων και ενός επιπλέον εύλογου ποσού αμοιβής της. Ο μισθωτής επωμίζεται όλους τους κινδύνους, τα βάρη και τις δαπάνες για τη διατήρηση ακέραιου του μισθίου, ευθυνόμενος έτσι για κάθε βλάβη και για την ολοκληρωτική καταστροφή ή απώλεια του (ακόμη κι αν αυτή οφείλεται σε τυχαίο περιστατικό ή σε ανώτερη βία) για την πληρωμή των κάθε είδους φόρων και των εξόδων ασφάλισής του, καθώς επίσης και για αποζημίωση τρίτων από ζημιογόνα περιστατικά που προκαλούνται από τη χρήση του πράγματος. 10

10 Αν ο μισθωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έναντι της εκμισθώτριας και κυρίας του πράγματος εταιρίας ΐ6&5ίη, ιδιαίτερα αν δεν καταβάλλει κανονικά και εμπρόθεσμα το μίσθωμα, αυτή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να αναλαβει το μίσθιο, (παραχωρώντας το σε νέα μίσθωση ή πουλώντας το σε τρίτον), χωρίς να αποκλείεται, καταρχήν, να έχει συμφωνηθεί και δυνατότητα αξίωσης αποζη μίωσης. 3η. Με τον τερματισμό της «ανέκκλητης περιόδου» αυτής, και σε ομαλή εξέλιξη μέχρι τότε της συναλλαγής, ο μισθωτής έχει συνήθως την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα στις τρεις παρακάτω λύσεις; α) Να αποκτήσει την κυριότητα του εξοπλισμού, (εφόσον αυτό διατηρεί ακόμη κάποια χρησιμότητα γι' αυτόν), με βάση σχετικό δικαίωμά του προαίρεσης (ορίίοη) αγοράς του εξοπλισμού που συμφωνείται απαρχής στη σύμβαση, πληρώνοντας ένα τίμημα στην εταιρεία Εσ&5Ϊη. Το τίμημα αυτό είναι είτε ένα μικρό ποσό που ανταποκρίνεται στην «υπολειμματική αξία», ανεξόφλητο μίσθωμα, είτε ένα συμβολικό ποσό, όταν με τα μέχρι τότε μισθώματα καλύφθηκε ολοκληρωτικά το καταβεβλημένο από την εταιρία Ιεαείπβ, κεφάλαιο με τους τόκους, έξοδα και το σχετικό κέρδος της. β) Να ανανεώσει τη μίσθωση για μια ορισμένη διάρκεια, έναντι καταβολής ενός μισθώματος που οι δόσεις του είναι πολύ μικρότερες από εκείνες της ανέκκλητης περιόδου γ) Να επιτρέψει τον εξοπλισμό στην εκμισθώτρια εταιρία η οποία, αν αυτό διατηρεί ακόμη μια κάποια αξία, το πωλεί ή το εκμισθώνει σε τρίτο. Οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας Το&5ίη, είναι απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η έγκριση μίας σύμβασης Το&5ίη εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια. Η σύμβαση Τεαείηβ για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Η αντίστοιχη σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη Διαδικασία απλού Παρόμοια διαδικασία τηρείται, σε γενικές γραμμές, και στο Εε&3ίη ακινήτων, αλλά με περισσότερες ιδιαιτερότητες που οφείλονται τόσο στη διαφορετική φύση 11

11 του αντικειμένου όσο και στις προσπάθειες που καταβάλλονται στη πράξη για να αποφευχθούν οι επιβαλλόμενες στις διάφορες χώρες φορολογήσεις στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Ειδικότερα στο Ιεαείηβ ακινήτων μπορούν να σημειωθούν τα πιο κάτω σημεία: Η επιχείρηση σκοπεύει να αποκτήσει ένα ακίνητο «έτοιμο» ή όχι, με τις προδιαγραφές που προσδιόρισε (π.χ. ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο ή ξενοδοχειακό συγκρότημα), οπότε δεν υπάρχει, βασικά, διαφορά στη λειτουργία του θεσμού από εκείνη του Ιεπείημ κινητού εξοπλισμού Η επιχείρηση μπορεί να είναι ήδη κυρία και κάτοχος ενός ακινήτου γυμνού (οικοπέδου) ή και σε παραγωγική λειτουργία, στο οποίο όμως επιθυμεί να ανεγείρει κτίσματα ή να κάνει βελτιώσεις ή επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιλογής της. Η αξία του οικοπέδου δε μπορεί να συμπεριληφθεί στην υπολειμματική αξία της σύμβασης Εε&είημ Φορολογικά, εκπίπτει μόνο το ποσοστό του μισθώματος που αντιστοιχεί στο κτίριο και όχι εκείνο που αντιστοιχεί στο οικόπεδο και η εταιρία Ιεπείη^ πρέπει να διαχωρίζει τις αποδείξεις του μισθώματος για το κτίριο από αυτές του οικοπέδου. Κατά κανόνα, το Εεπείημ μπορεί να γίνει μόνο σε υπάρχον κτίριο και όχι σε υψούν Δεν μπορεί να γίνει Ιεπείημ σε ήδη μισθωμένα κτίρια. Η συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου πρέπει να επιτρέπεται από την πολεοδομία Η σύμβαση Εεαείημ πρέπει να μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο Το Εεπεϊημ για αγροτικές εκτάσεις έχει πλήρη απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης. Μπορεί να γίνει Τεαείημ ακινήτου με ρήτρα ξένου νομίσματος, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Ωφέλειες χμα,το,,μισθωτή-επενδυτή από τιη χρ^ Τα οφέλη στο Εεπείημ προσδιορίζονται από τα εξής: Τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία Εεπείηξ για τον εξοπλισμό 12

12 και το τμήμα των μισθωμάτων που αφορά σε κτίριο, θεωρούνται δαπάνες και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. Η επιχείρηση και ο επαγγελματίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμεσα τον εξοπλισμό/ακίνητο που έχουν επιλέξει, καθώς η εταιρία 1ο&5ΐη καλύπτει μέχρι και το 100% της αξίας της επένδυσης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ στην περίπτωση κινητού εξοπλισμού. Ο επενδυτής μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξίας τους εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς. Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί παράγοντες. Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισμό μέσω Ιεε,εϊη^ από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα του παγίου έναντι προσυμφωνημένου (συνήθως συμβολικού) τιμήματος. Η απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγμένη από το φόρο μεταβίβασης. Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του. Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης Μειονεκτήματα του.. Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι τα εξής: Το υψηλό ονομαστικό κόστος της χρηματοδότησης μέσω Τ0&5Ϊη συγκριτικά με τις άλλες μορφές χρηματοδότησης. Οι εταιρίες Τε&3ίη, όμως, υποστηρίζουν ότι, αν στο ονομαστικό επιτόκιο του τραπεζικού δανεισμού προστεθούν το κόστος της ασφάλειας, οι προμήθειες, το κόστος των εγγυήσεων (υποθήκες, 13

13 χαρτόσημα, έρευνα τίτλων κλπ.) κατ παράλληλα, ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις φοροαπαλλαγές της χρηματοδότησης μέσω του ΕθΕ3ίη, τότε μια σύγκριση θα δείξει ότι το κόστος της χρηματοδότησης μέσω του 1ο&5ίη είναι χαμηλότερο του κόστους τραπεζικού δανεισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρίες Ηθ&3ίη με τη διατήρηση της νομικής κυριότητας του εξοπλισμού και για την παρακολούθηση της τύχης του παρεμβαίνουν σε οικονομικά και διαχειριστικά θέματα της μισθώτριας εταιρίας. Ο μισθωτής χάνει την υπολειμματική αξία του εξοπλισμού, γιατί όταν λήξει η σύμβαση πρέπει να επιστρέψει τον εξοπλισμό ή να κάνει νέες διαπραγματεύσεις. Η χρηματοδοτική μίσθωση, λόγω του σχετικά υψηλού κόστους είναι κατάλληλη για μεσομακροπρόθεσμες και όχι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Όταν ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της μισθώτριας επιχείρησης στηρίζεται στη χρηματοδοτική μίσθωση τότε, παρά την βελτίωση του δείκτη «δανειακής επιβάρυνσης» ( σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια), μπορεί να εκδηλωθεί δισταγμός εκ μέρους των τραπεζών για χρηματοδότηση της επιχείρησης και επί πλέον ο εξοπλισμός αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπράγματη ασφάλεια σε περίπτωση δανεισμού. Σε γενικές γραμμές μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα για μια επιχείρηση. Συνεπώς, το Σε&3ίη αποτελεί εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης και καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες εκεί που δεν μπορεί να καλύψει ο παραδοσιακός δανεισμός. 8 6^.Αλλες.μ.ορ.φ^.ς.Ηε.3^ Πέραν της κλασσική μορφής 1ε&5ίη έχουν αναπτυχθεί και άλλοι τύποι και ιδιαίτερα δύο που θα εξετασθούν πιο κάτω, το "δείε & Ιεεεε δαοΐι" και το "ΥεικΙοΓ 1ε^3ίη " Σ9..1?.9.?.Κ..τ..Πώληση καηεπα.νεκμίσθωσιι παγίων Μια διαδεδομένη μορφή του 1εε3ίη, που εφαρμόζεται κυρίως στα ακίνητα 14

14 είναι η μορφή «Πώλησης και επανεκμίσθωσης με Πεεείη^». περίπτωση αυτή, η επιχείρηση, που έχει ήδη ένα πάγιο στοιχείο στη κυριότητά της, (ιδιαίτερα για ακίνητα αποσβεσμένα ή σε πολύ μικρή αξία σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία τους) το πωλεί στην εταιρία Ιεαείηβ, και στη συνέχεια το μισθώνει από την εταιρία Ιε&είη^. Ουσιαστικά κάνει πάντα χρήση του ακινήτου, με το τίμημα πώλησης χρηματοδοτεί τα μισθώματα προς την εταιρία 1ε&5ίη, και επανακτά την κυριότητα στο τέλος της ανέκκλητης περιόδου, αφού θα έχει εξοφλήσει όλα τα μισθώματα που αντιστοιχούν στο καταβλημένο από την εταιρία 1βα5ίη κεφάλαιοτίμημα, με τόκους, έξοδα και το σχετικό κέρδος της. Ετσι, η επιχείρηση αντλεί ρευστότητα από το πάγιο ενεργητικό της εκμεταλλευόμενη την υπεραξία του ακινήτου ή αναδιαρθρώνει το χρέος της ή επίσης αποκτά κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Πλεονεκτήματα του 8&1ε & Ιίοοίτ Στα πλεονεκτήματα 8&1ε & Ιεαεε δαολ Ιβαείη^ σημειώνονται ; Δημιουργία ρευστότητας Βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού Αναδιάρθρωση της εικόνας του μισθωτή Προσφορά φορολογικών ελαφρύνσεων Βοήθεια στα προγράμματα εξυγίανσης νεη(1οτ...ε.ε.3 8.ίη5..τ..?.Ρ.ν.ε.0.Υ.?.ί..?.Τ.9ί.1Ρ..ί.ζ..ΐΐ.6.?.Σίη.ι..Τ.Ρ.ΡΜ.Θ?.Ρ.ΐή..?ί.'?.ν, μισθωτή Η μορφή αυτή του Ιεαείη^ προκύπτει σε συνεργασία με τους προμηθευτές της επιχείρησης. Ο συνεργαζόμενος προμηθευτής συστήνει στην εταιρία Ιεεείη^ πελάτες που επιθυμούν να αγοράσουν εξοπλισμό από αυτόν. Ο προμηθευτής πωλεί στην εταιρία Ιεαείη^, σε τιμή μετρητοίς, τον εξοπλισμό που επιθυμεί ο πελάτης- επενδυτής, ο οποίος στη συνέχεια αποκτά τον εξοπλισμό κάνοντας χρήση του θεσμού του Ισαείη^. Ένα πρόσθετο όφελος για τον πελάτη-επενδυτή είναι η έτοιμη λύση χρηματοδότησης που του προσφέρει ο προμηθευτής. Ένα βασικό πλεονέκτημα για τον προμηθευτή είναι ότι πωλεί τοις μετρητοίς και ταυτόχρονα απαλλάσσεται από το κόστος χρηματοδότησης των πελατών του, παράλληλα δε, 15

15 αυξάνει και το μερίδιο αγοράς του. Ο εξοπλισμός αφορά αγαθά εκτεταμένης χρήσης και μικρής σχετικά αξίας ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτοκίνητα, υπολογιστές, ιατρικά εργαλεία, μηχανολογικός εξοπλισμός. Μια προϋπόθεση του νοηάογ 1εα3ΐη είναι τα προϊόντα αυτά να έχουν καλή δευτερογενή αγορά αλλά και λειτουργική αυτοτέλεια. Πλεονεκτήματα του Υεηάοτ Πε35ίη Το ΥεηάοΓ Εεε5ίη προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων: Δίνει λύση στα χρηματοδοτικά προβλήματα του πελάτη-μισθωτή Απαλλάσσει τον προμηθευτή από τον ρόλο του χρηματοδότη του πελάτη Εξασφαλίζει υγιείς πωλήσεις τοις μετρητοίς Δίνει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που δεν προσφέρει αντίστοιχο πρόγραμμα Ο εξοπλισμός πωλείται τοις μετρητοίς και εξοφλείται σε μήνες, ανάλογα τη χρονική διάρκεια ζωής του προϊόντος Η Τ.^έλιξη. του Εε Η σύγχρονη εξέλιξη του ΕεΕ5ΐη διεθνώς σηματοδοτείται το 1952 με την ίδρυση στις ΗΠΑ της εταιρίας υηίίεά δίμεε Εε&5ΐη ΟοτροΓΜίοη, που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία 1ε33ίη στον κόσμο. Στην Ευρώπη δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1960 η πρώτη εταιρία Εε ΐ3ίη η Μετοίΐηΐίΐε Εε&3ίη Οοιηραηγ. Στη δεκαετία του 1990 ο θεσμός εισήλθε στη φάση ωριμότητας. Μέχρι τότε εμφάνιζε υψηλούς δείκτες ανάπτυξης. Στην Ελλάδα εισήλθε το 1986 με το Νόμο 1665/1986 περί χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τον οποίο κάθε κινητό πράγμα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με το Νόμο 1995/1991, ο θεσμός επεκτάθηκε και στα φορτηγά αυτοκίνητα πάσης χρήσης. Με το Νόμο 2367/1995, και κυρίως με το Νόμο 2682/1999 η χρηματοδοτική μίσθωση επεκτείνεται και στα ακίνητα προκαλώντας μια άνθηση στο θεσμό. Οι υπηρεσίες, η βιομηχανία και ο εξοπλισμός γραφείων απορροφούν τα υψηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης μέσω Εε^εΐημ στην Ευρώπη τα τελευταία 16

16 χρόνια. Στην Ελλάδα το 33% καταλαμβάνει η μεταποίηση και οι κατασκευές ενώ το 47% οι υπηρεσίες. Το Εθ3,3ίη επαγγελματικών μηχανημάτων και εξοπλισμού αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής δραστηριότητας, τα φορτηγά και αυτοκίνητα το 22% ενώ τα ακίνητα μετά από μια ραγδαία αύξηση τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000 καταλαμβάνουν το 43% περίπου των επενδύσεων μέσω Τ635ίη Οι εταιρείες_ Ε.ε3 Στην Ελλάδα παρατηρείται ανάπτυξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης με βάση των αριθμό των εταιρειών που υπάρχουν, παρά την υφιστάμενη περιορισμένη ζήτηση για νέες επενδύσεις και τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Για να δημιουργηθεί μια εταιρεία Ε633ίη απαιτείται έγκριση από την Τράπεζα Ελλάδος και ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο, το 50% που απαιτείται από το ελάχιστο κεφαλαίου για την ίδρυση εταιρείας και λειτουργία ανώνυμου τραπεζικής εταιρείας. Σήμερα το ελάχιστο κεφάλαιο είναι _. Λόγω της ανάγκης υψηλού ποσού κεφαλαίων οι εταιρίες 1ο33ίη είναι κυρίως θυγατρικές Τραπεζών. Μια εξαίρεση αποτέλεσε η ΟΤΕ Τε38ίη. Στον πίνακα παρατίθενται, με χρονολογική σειρά ίδρυσης, όλες οι εταιρείες. Εταιρίες Εβακίπβ Ετος ίδρυσης ΑΕΡΗΑ ΕΕΑδΙΝΟ 1987 ΕΤΒΑ ΕΕΑ δινο (*) 1987 ΟΙΤΙ ΕΕΑ διν Ο (*) 1987 Ε Μ Π Ο ΡΙΚ Η ΕΕΑδΙΝΟ 1990 ΕΘ Ν ΙΚ Η ΕΕΑδΙΝΟ 1990 ΑΤΕ ΕΕΑ διν Ο 1991 Α Β Ν -Α Μ ΚΟ ΕΕΑδΙΝΟ (*) Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ ΕΕΑ δινο 1993 ΙΟΝΙΚΗ ΕΕΑδΙΝΟ (*) 1993 ΟΤΕ ΕΕΑ διν Ο (*) 1996 ΛΑΪΚΗ ΕΕΑδΙΝΟ

17 ΟΥΡΙίυδ ΕΕΑδΙΝΟ 1997 Ε υκ Ο Β Α Ν Κ Ε ΕΑ διν Ο 1998 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΕΑδΙΝΟ 2002 Α δριδ ΕΕΑδΙΝΟ ΡΚΟΒΑΝΚ ΕΕΑ διν Ο 2002 Α ΤΤΙΚ ΗΣ ΕΕΑδΙΝΟ 2002 ΒΝΡ ΡΑΚΙΒΑδ Ε ΕΑ διν Ο 2004 (*) Εχουν εξαγορασθεί ή συγχωνευθεί Η πρώτη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι η Α1ρ1ΐ3 Εε&δίπβ, το 1987, στην οποία συμμετείχαν η Άλφα Τράπεζα Πίστεως και άλλοι μέτοχοι με ποσοστό 50% αντίστοιχα. Το ίδιο έτος ιδρύθηκαν η ΕΤΒΑ Εοεείη^ με κύριο μέτοχό της την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) και η Οίΐί Εεεείης θυγατρική της ΟίίίύαηΕ. Το 1990 ιδρύθηκαν η Εμπορική ΕεΒ3Ϊη (πρώην Ευτοΐε&δε), η οποία λειτούργησε σαν Ιοίηΐ-νεηίυτε (κοινοπραξία) της Βαηηυε Νεΐίοηαΐ όε Ρ&τϊδ και της Εμπορικής τράπεζας από το 1990 μέχρι το Από τον Αύγουστο του 1993 και μετά η εταιρεία απορροφήθηκε εξ' ολοκλήρου από την Εμπορική Τράπεζα και έκτοτε λειτουργεί αποκλειστικά σαν μια θυγατρική της. Το ίδιο έτους ιδρύθηκε η ΕΘνική Εεε5ίη με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της Οτεάίΐ Εγοηηείδ με 50% αντίστοιχα. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δημιούργησε το 1991 την ΑΤΕ ΕεΒ3ίη κατέχοντας το 100% των μετοχών. Το ίδιο έτος ιδρύθηκαν οι εταιρείες ΑΒΝ- ΑΜΚΟ Εεα5ίη στην οποία βασικός μέτοχος ήταν η Τράπεζα Εργασίας. Η Πειραιώς και η Ιονική Τράπεζα καταλαμβάνοντας το 100% των μετοχών δημιούργησαν αντίσοιχα την Πειραιώς Εε&3ίη και την Ιονική Εε33ίη. Το 1996 ιδρύθηκε η ΟΤΕ Εε&5ίη, η οποία είναι η μόνη εταιρεία Εεα3ίη που δεν είναι θηγατρική τράπεζας. Συστάθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Χρηματοδοτική Μίσθωσης, όχι μόνο τηλεπικοινωνιακού, αλλά παντός είδους παραγωγικού εξοπλισμού. 18

18 Το 1997 εμφανίστηκαν στον κλάδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης η Λαϊκή και η Ογρτυε Τ63.3ίη και τέλος το 1998 η Εαιοέι&ηΐί Τ63.3ίη. Οι αλλαγές στην τραπεζική αγορά με τις εξαγορές, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις τραπεζών επέφεραν αλλαγές και στις εταιρίες Τείΐ5ίη. Ετσι έγινε συγχώνευση, της Ιονικής Εε&3ίη με την ΑΙρΗε. Εεε3ίη, πουλήθηκε η ΟΤΕ Εε3,3ίη στην Πειραιώς Εε&3ίη, η Οίΐί Εεε3ίη πουλήθηκε στη Γενική Εεεεϊπξ. Το 2000 δημιουργήθηκε η Εγνατία Εε&3ίη Το έτος αυτό η Ετ ο Εε&3ίη καθώς και οι θυγατρικές τις εταιρείες πουλήθηκαν στην Ευτού&ηΐί. Το έτος 2002 έχουμε την εμφάνιση ακόμα δύο νέων εταιρειών Τεε3ίη της ΡτούαηΕ Εεαείηβ που είναι μέλος του ομίλου της Τράπεζας ΡΓούαηΙί και της Αττικής ΕεΕ3ίη καθώς και την πώληση της ΑΒΝ-ΑΜΚΟ στην Αερίε Εε3είη. Επίσης, το έτος αυτό η ΕΤΒΑ ΤεΕ3ίη πουλήθηκε στην Πειραιώς Εε&είη. Το 2004 προστέθηκε στις εταιρείες 1ειΐ3ίη ακόμα μία η ΒΝΡ Ρ&τίόαε Εε3,3Ϊη η οποία είναι τμήμα της Τράπεζας ΒΝΡ ΡατίδΕΒ ΒεπΕ. 19

19 13. Β: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΚΕΣ) - ΥΕΝΤΙΙΚΕ ΟΑΡΙΤΑΕ Έννοια και σκοτιός_των.ετ.!ί.\ρλωχ..ε?.φ- -^ *?'--" Ρ " ^" *' β ^^" *^ ~ σ υ ε τ ο χ,ώ ν (.Ε Κ Ε Σ^ -.V ε η ί υ γ ε 0.3 ρ,ϊ ί μ. 1 Οι εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) γνωστές στην αγγλική ορολογία ΥεηΙιίΓε Οαρίΐαΐ, είναι χρηματοπιστωτικές εταιρίες που έχουν στόχο τη χορήγηση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είτε με τη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή και με εξαγορά μετοχών ή υπό μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Τα επενδυόμενα κεφάλαια ονομάζονται κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Σκοπός των ΥεηίυΓθ Οαρίίεΐ είναι η προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων με την ίδρυση ή τη συμμετοχή τους σε νέες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Οι επενδύσεις τους είναι μακροπρόθεσμες και η συμμετοχή τους ρευστοποιείται σε προκαθορισμένο χρόνο και με προσυμφωνημένο τρόπο, αντλώντας κέρδη από την υπεραξία των μετοχών που δημιουργήθηκε κατά την παραμονή τους στην εταιρεία. Έτσι ενδιαφέρονται για την αύξηση της κερδοφορίας και την αξία της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης χωρίς όμως ο έλεγχος των μετοχών ή η κατοχή της πλειοψηφίας αυτών να αποτελεί τον κύριο στόχο τους. Η χρηματοδότηση μπορεί να αρχίσει από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης και να φθάσει στη φάση όπου από μόνη της η επιχείρηση θα είναι σε θέση να αντλήσει κεφάλαια από τις παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης όπως τράπεζες, χρηματιστήριο Μορ.φ.ες.Επ.ε,νδύσ.ε.ω^^^ Το Υοπΐατο Ο&ρίίαΐ ανάλογα με τη μορφή και το στόχο της επένδυσης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: δ.ε.ε.(1..ε.3ρ.ϊ.ΐ3ΐ...χρ.πΐιατρδότη^στι " Σ^^ Πρόκειται για το κεφάλαιο που βοηθά κάποιον στη δοκιμή και ανάπτυξη μιας αρχικής ιδέας, αλλά όχι για κάποιο νέο βιομηχανικό προϊόν, επειδή κάτι ανάλογο 20

20 απαιτεί υψηλά κεφάλαια και ο νεηίυτε ε&ρίΐ&ηδί συνήθως ζητάει απο τον επιχειρηματία να χρηματοδοτήσει ο ίδιος το στάδιο αυτό. Πρόκειται για την πιο επικίνδυνη μορφή χρηματοδότησης, καθώς με βάση την διεθνή εμπειρία, άνω των 70% των προγραμμάτων εγκαταλείπονται. Μαλιστα, οι επιχειρήσεις ΥεπΐαΓε Ο&ρίίαΐ είναι ιδιαίτερα διατακτικές στη χορήγηση αυτής της μορφής χρηματοδότησης λόγω των υψηλών δυσκολιών και απαιτήσεων προς υποστήριξη. Στις Η.Π.Α. το δεεά ΟΕρίί&Ι αντιπροσωπεύει μόλις το 3% του συνόλου των επενδύσεων, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο, περίπου 1% δί.αρ. ΕρτΙίΐΠ.. Χρ.η,μ.ατ.οδότηση. Ε Στη μορφή αυτή του ΥεπΐαΓε ΟαρίίΕΐ η συμμετοχή στρέφεται στην υποστήριξη που απαιτείται για να εδραιωθεί και να καθιερωθεί μια επιχείρηση στο χώρο της, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση για την τελική διαμόρφωση ενός προϊόντος και το σχετικό ιη&γε6ίίη, για την υποστήριξη στη δημιουργία δικτύων διανομής, για την καθιέρωση εμπορικού τίτλου/επωνυμίας κ.ο.κ. Η επιχείρηση στο στάδιο αυτό μπορεί να λειτουργεί λιγότερο από ένα χρόνο και να μην έχει πραγματοποιήσει ακόμη πωλήσεις. Το επίπεδο αυτό, μπορεί να διαρκέσει ως τρία χρόνια και χαρακτηρίζεται από σοβαρό ρίσκο. Το να παρέχεται χρηματοδότηση σε δΐετί - Ιίρ σημαίνει πίστη για την επιτυχία του εγχειρήματος και αναμονή ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων του Υεπΐατο ΟερίίΕΐ που κατευθύνονται σ' αυτό το επίπεδο στην Ευροδπη και κυμαίνεται σε 5% περίπου Ε εγιυ δ.ΐ2 2.ε Εϊη&.ηοίη ;..Χρ.ηματρδότη^ση..σ.Τ.«..Τ.Ρ..ΦΤ.ά...'7.Τ.«δ.ια κ α. 1. λή σ.ε ω V Η χρηματοδότηση αυτής της μορφής ουσιαστικά εμπεριέχεται στη Χρηματοδότηση Εκκινήσεως και αφορά επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια παραγωγής και πωλήσεοιν που ακόμα δεν έχουν γίνει κερδοφόρες. Το επίπεδο του ρίσκου και σε αυτή την κατηγορία θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένο. 21

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΗΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 περί Μισθώσεων και οι

Διαβάστε περισσότερα

(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos)

(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos) (Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χουλιάρας Βασίλειος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής, ΤΕΙ Σερρών ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Εσκιτζής Γεώργιος Σέρρες, 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της Πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των ΜΜΕ, η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα