ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 63 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 63 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 63 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/3/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ. 5849/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ 2. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 3. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5. ΠΑΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ) 6. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ) Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΘΕΜΑ 12 ο :Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων της 1 η ς αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 5860/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: Με την 6576/ (ΑΔΑ:ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η 447/2014 (ΑΔΑ:Ω0ΖΠΩΗΟ-ΦΚΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με την Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους Οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφισθούν) με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου. Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 6347/ : Η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια, ότι μετά τον έλεγχό του από το Νομάρχη οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων, αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα, μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή της Κοινότητας, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών και κοινοτικών

2 υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Το αρμόδιο όργανο του δήμου έχει τη διακριτική ευχέρεια, να διαθέτει (ψηφίζει) τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με χωριστές αποφάσεις του, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη (Εγκ. Υπ. Εσωτ /971986). Οι πιστώσεις όμως που προορίζονται για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης, δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της δαπάνης του έργου ή της προμήθειας, που μπορεί να είναι και μικρότερο ή μεγαλύτερο από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση (Εγκ. Υπ. Εσωτ /971986). Απόφαση για τη διάθεση της πίστωσης απαιτείται και σε περίπτωση απ ευθείας ανάθεσης προμηθειών από το δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Δηλαδή ο δήμαρχος μπορεί να προχωρήσει στην απ ευθείας ανάθεση ή στον πρόχειρο διαγωνισμό, χωρίς να προηγηθεί απόφαση του συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο και τους όρους εκτέλεσης της εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας. Απαιτείται όμως προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ.6347/ και 81351/123/ ). β. Το άρθρο 101 παρ. 1 εδάφιο γ του νόμου 1065/80 «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α) όριζε, ότι η οικονομική επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να διαθέτει τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν 1270/82 προστέθηκε στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και η διάθεση των μη εξειδικευμένων πιστώσεων, ποσού μέχρι δραχμών. Στη συνέχεια με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν 1832/89 ορίσθηκε ότι η οικονομική επιτροπή αποφασίζει πλέον για τη διάθεση όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εξειδικευμένων και μη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 201 του ΠΔ 323/989. Οι τελευταίες ρυθμίσεις κωδικοποιήθηκαν στην παρ. 2γ του άρθρου 111 και στις παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 218, αντίστοιχα, του ΠΔ 410/95. Παρά τη γενικότητα της διατύπωσης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν1832/89 (άρθρο 111 παρ. 2γ ΠΔ 410/95) και τη ρητή εξαίρεση από την αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ορισμένων μόνο κατηγοριών πιστώσεων, άλλες επιμέρους διατάξεις του τότε ισχύοντος ΔΚΚ (ΠΔ 76/85), που προέβλεπαν διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό συμβούλιο, δεν τροποποιήθηκαν, με συνέπεια να θεωρούνται ισχύουσες και να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις μεταγενέστερες του Ν 1832/89 κωδικοποιήσεις (ΠΔ 323/89, ΠΔ 410/95). Από το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρήθηκε ότι οι επιμέρους αυτές διατάξεις είναι ειδικότερες και ότι συνεπώς υπερισχύουν της γενικής διάταξης της παρ. 2γ του άρθρου 111 του ΔΚΚ (Έγγρ. Υπ. Εσωτ / ). Για την άρση των αμφισβητήσεων κρίθηκε αναγκαία η αναδιατύπωση της παρ. 2γ του άρθρου 111 του ΠΔ 410/95, έτσι ώστε στις εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις, στις οποίες ο ΔΚΚ προβλέπει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης.

3 Η οικονομική επιτροπή είναι κατ αρχήν αρμόδια να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 103 παρ. 2γ Ν3463/2006. Α. Διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών: Ποσό Λογαριασμός Δαπάνη 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 00 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Επισκευή ανελκυστήρων Ερμούπολης 4.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.826,00 Σε βάρος του Κ.Α για Έπιπλα/σκεύη ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αναβάθμιση-Συντήρηση H/Y Υπηρεσιών 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια εξειδικευμένου υλικού για τη ψηφιακή υπογραφή 673,17 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής ,17 ΣΥΝΟΛΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αναβάθμιση εξοπλισμού και συντήρηση αστικών λεωφορείων 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Βήσσα 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Βήσσα ,12 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη οπωροπωλείου ,23 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη παντοπωλείου ,72 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη κρεοπωλείου 1.906,57 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη κατεψυγμένων προιόντων 1.427,36 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη αρτοποιείου 9.209,90 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη ζαχαροπλαστείου ,32 Σε βάρος του Κ.Α για Έξοδα φαγητού Βήσσα 800,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων βοήθεια στο σπίτι 800,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Βήσσα 800,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Βήσσα 400,00 Σε βάρος του Κ.Α για Εϊδη κατασκήνωσης Βήσσα

4 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού βοήθεια στο σπίτι 11,01 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βήσσα 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας βοήθεια στο σπίτι 5.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων βοήθεια στο σπίτι ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ,39 Σε βάρος του Κ.Α για Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για 3.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για 5.108,37 Σε βάρος του Κ.Α για 8.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για ,61 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης και συναγερμών για το θέατρο Απόλλων μετονομασία σε Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης και συναγερμών για το θέατρο Απόλλων Προμήθεια και εγκατάσταση τουαλέτας και διαδρόμου ΑΜΕΑ στην παραλία της Αζολίμνου Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ΑΚΔΕ Επισκευές Σχολικών κτηρίων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου 3.657,30 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών ΑΚΔΕ ,84 Σε βάρος του Κ.Α για ,85 Σε βάρος του Κ.Α για Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγγανοπήγαδων στο Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Ποσειδωνίας Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" ,56 Σε βάρος του Κ.Α για Ιστορικό - λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου 6.688,53 Σε βάρος του Κ.Α για Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων ,68 ΣΥΝΟΛΟ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,90 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.095,34 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια κάδων ,80 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού ,20 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού (ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΕΗ) 2.350,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια κομποστοποιητών ,24 ΣΥΝΟΛΟ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

5 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,51 Σε βάρος του Κ.Α για Μελέτη Βελτίωσης δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας ,80 Σε βάρος του Κ.Α για Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Γαλησσά ,31 ΣΥΝΟΛΟ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3.500,00 Σε βάρος του Κ.Α για Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης δημοτικών κτιρίων Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την επισκευή των κτιρίων του Δήμου 2.763,61 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 5.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες των Τεχνικών & Δόμησης (Χρήση 2015) 3.090,04 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών και δόμησης 3.040,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου 63,06 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση δημοτικών αλσυλίων 749,46 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Μάννα ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Ταλάντων Δ.Ε. Ερμούπολης ,72 Σε βάρος του Κ.Α για Κατασκευή κόμβου & πεζοδρομίων οικισμού ΤΔ Ποσειδωνίας ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Εκμετάλλευση Απορριπτόμενης Θερμότητας του Εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΣ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 1.095,00 Σε βάρος του Κ.Α για Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού δημοτικών κτηρίων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Καθαρισμός Ρεμάτων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Συτνήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (ΧΡΗΣΗ 2014) ,93 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης 4.029,65 Σε βάρος του Κ.Α για Ανάπλαση πλατείας Πευκακίων 1.660,50 Σε βάρος του Κ.Α για Επικαιροποίησης μελέτης ανάπλασης πλατείας Περτέση ,20 Σε βάρος του Κ.Α για Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου ,17 Σε βάρος του Κ.Α για Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου 1.500,00 Σε βάρος του Κ.Α για Περιβαλλοντική Μελέτη για τη Διάνοιξη παρακαπτήριας οδού οικισμού Άνω Σύρου

6 ,34 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 100,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 82,60 Σε βάρος του Κ.Α για Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.182,60 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 881,25 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1.940,02 Σε βάρος του Κ.Α για 5.559,98 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια μαρμάρινων πλακών ταφών Δημοτικού Νεκτροταφείου Ερμούπολης Προμήθεια μαρμάρινων πλακιδίων με χαραγμένα στοιχεία ενταφιασμένων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αποκατάσταση Ταφικών Μνημείων Αγ.Γεωργίου ,25 ΣΥΝΟΛΟ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές συνδρομές 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 70 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β. Διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών και λοιπών αποδόσεων: Ποσό Λογαριασμός Δαπάνη 4.070,77 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στην Γ & Α Φρέρη & Υιοί ΕΠΕ ,80 Σε βάρος του Κ.Α για Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ,07 Σε βάρος του Κ.Α για Εκτός έδρας αποζημίωση έτους ,74 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στο προσωπικό 585,45 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές σε αιρετούς 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΠΙΔΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ

7 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 2.029,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Π.ΣΥΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Λ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,15 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-CLASSICAL MUSIC NETWORK 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 55,10 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Γ. ΡΑΠΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε ,25 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E ,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ 655,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΜΑΡΚΟ 550,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 1.500,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 812,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 364,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ 1.890,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε 2.800,00 Σε βάρος του Κ.Α για 693,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΚΑΠΟΥΚΙΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8.804,10 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 6.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ 650,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1.567,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 1.496,40 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ Α. ΠΕΤΡΟ 1.802,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ,49 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 342,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 1.300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΩΣΗΦ 266,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΧΡΗΣΤΟ 658,09 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΕΓΓΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

8 30,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.-Π.ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΩΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1.008,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΑΑΧ (ΝΑΧΟS ROYAL A.E) 517,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1.260,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ ΒΑΣ. 592,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡΟ 1.332,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤ. 378,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΩΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 71,51 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 178,56 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΝΤΖΙΡΟ ΧΡΗΣΤΟ 1.200,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΤΣΟΥΓΚΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ 1.134,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 1.260,00 Σε βάρος του Κ.Α για 7.843,92 Σε βάρος του Κ.Α για Ωφειλές στον ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ & ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 34,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.845,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΝΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 492,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΟΥΚΑ ΘΕΟΧ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΟΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΟΥΖΕΛ ΣΟΑΖΙΚ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

9 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΑ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΛΕΟΝΑΡΔΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 66,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΛΑΖΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 882,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 127,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Ι ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (LEADERTECH) 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2.460,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΗ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 900,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΟΙΛΕ ΕΛΕΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΟΡΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΡΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΖΟΥΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΚΩΝΑ ΜΑΡΙΛΕΛΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 900,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΜΙΧΑΗΛ 1.820,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ Α.Ε. 359,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ Α. 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

10 10.300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ KULTUREXPERTEN DR.SCHEYTT GMBH 2.550,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΕΝΕΤΗΗΡ. ΘΩΜΑΣ ,30 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 60,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ 1.713,05 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΝΙΚ. ΚΩΝ. 73,80 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στην Γαδ Αλοϊσιος & Σια Ο.Ε 798,90 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. 130,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΚΑΚΗ Αφοι Α.Ε. ΞΕΝΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΣ ΕΠΙΧΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣ 263,09 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ε ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε. 289,42 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ε ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε. 379,85 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 243,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 475,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,98 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ ,84 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 71,62 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ Γ. ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 63,96 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 378,84 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 69,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Σ. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,10 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2.056,33 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.088,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 159,21 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80,00 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στην ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 88,00 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στην ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4.060,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΜ.ΗΡ ,39 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Ι. 81,75 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ Ο.Ε ,31 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Γ. & Α. ΦΡΕΡΗ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ 70,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ Ο.Ε. 656,29 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 440,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΗΡ.

11 290,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. (BALKAN GENERAL SERVICES) 131,54 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΜΜ. 34,29 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΗ 557,65 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 151,61 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 332,79 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΙΚ. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 188,20 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 100,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΙΡ. - ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΙΚ. ΟΕ 483,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 1.332,82 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΝΙΚΟΥΛΟΥΖΟΣ Α.Ε. 697,56 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΕΡΗΣ ΟΕ 3.201,28 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 486,52 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΝΙΚΟ-ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ 180,96 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ 420,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ 924,52 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡ.& ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε ,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 604,23 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε. 291,16 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ Ο.Ε. 163,87 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ. 192,24 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε. 34,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. & Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. 632,20 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. & Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. 40,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΕΛΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ 390,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΝΙΚ. 95,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ ΟΕ 1.861,28 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ. 568,56 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Α.Ε 578,51 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 79,99 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ 103,10 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ Γ. ΑΓΝΗ 73,88 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 169,74 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Ι.

12 32.026,54 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ Δ. ΜΑΡΚΟ 239,16 Σε βάρος του Κ.Α για 454,91 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝ.ΚΑΙ ΚΩΝΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣ Ο.Ε. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝ.ΚΑΙ ΚΩΝΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣ Ο.Ε. 308,91 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΧΡΗΣΤΟ 1.353,58 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε. 87,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.-Π.ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 169,56 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΧΑΔΑΚΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε. 638,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ALSON Α.Ε ,98 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ FERI TRI Α.Β.Ε.Ε. 493,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΑΣΚΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Ο.Ε. 765,51 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΟΙ ΚΙΚΙΛΗ Ο.Ε ,69 Σε βάρος του Κ.Α για ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75,99 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ο.Ε ,59 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε 7.992,20 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε 266,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ι. -ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 2.160,15 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ι. -ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 720,01 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΠΕΤΡΟ 98,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 174,40 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 675,15 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΣ Ε.ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 500,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΥ Ε. - ΠΡΙΝΤΕΖΗ Ε. Ο.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. 109,21 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΕΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ 6.159,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - TODAY MEDIA GROUP 1.649,52 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. 689,41 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΡΕ.ΔΗ.Σ.Ε ,77 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 60,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.233,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΚΑΝ-ΑΦΟΙ ΑΛΤΑΝΟΙ Ο.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε 960,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΛΟΥΜΙΔΗ ΜΑΡΚΟ ΔΗΜ.

13 3.456,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΛΕΟΝΑΡΔΟ 3.818,26 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ FIL-ECO Ε.Π.Ε ,82 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,38 Σε βάρος του Κ.Α για Απόδοση παρακρατούμενων ποσών για δόσεις δανείου Δ.Ε.Υ.Α.Σ ,68 Σε βάρος του Κ.Α για Επιστροφή επιχορήγησης για το έργο προσθήκη σε ακίνητο περιοχής Χαλεπά για χρήση ΚΑΠΗ ,51 ΣΥΝΟΛΟ 80 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 2.Το με αρ. πρωτ. 6576/ (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης ο.ε Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. 4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών καθώς και προηγούμενων οικονομικών ετών και λοιπών αποδόσεων, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/ Τη γενομένη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Παπαμανώλης Γεώργιος (Πρόεδρος), Βακόνδιος Φραγκίσκος, Πρίντεζης Μάρκος και Ρουσσουνέλος Απόστολος σύνολο τέσσερις (4) ψήφοι. Οι κ.κ. Πάπιτσης Γεώργιος και Φωτεινιάς Νικόλαος μειοψήφησαν, διότι δεν έχουν ψηφίσει και τον προϋπολογισμό ο.ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κ.κ. Πάπιτση Γεωργίου και Φωτεινιά Νικολάου Α. Εγκρίνει την κάτωθι διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών: Ποσό Λογαριασμός Δαπάνη 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 00 ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Επισκευή ανελκυστήρων Ερμούπολης 4.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.826,00 Σε βάρος του Κ.Α για Έπιπλα/σκεύη ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αναβάθμιση-Συντήρηση H/Y Υπηρεσιών 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια εξειδικευμένου υλικού για τη ψηφιακή υπογραφή 673,17 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής ,17 ΣΥΝΟΛΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αναβάθμιση εξοπλισμού και συντήρηση αστικών λεωφορείων 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Βήσσα 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Βήσσα ,12 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη οπωροπωλείου ,23 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη παντοπωλείου ,72 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη κρεοπωλείου 1.906,57 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη κατεψυγμένων προιόντων 1.427,36 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη αρτοποιείου 9.209,90 Σε βάρος του Κ.Α για Είδη ζαχαροπλαστείου ,32 Σε βάρος του Κ.Α για Έξοδα φαγητού Βήσσα 800,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων βοήθεια στο σπίτι 800,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Βήσσα 800,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Βήσσα 400,00 Σε βάρος του Κ.Α για Εϊδη κατασκήνωσης Βήσσα 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού βοήθεια στο σπίτι 11,01 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βήσσα 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας βοήθεια στο σπίτι 5.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων βοήθεια στο σπίτι ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ,39 Σε βάρος του Κ.Α για Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για 3.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για 5.108,37 Σε βάρος του Κ.Α για 8.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για ,61 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης και συναγερμών για το θέατρο Απόλλων μετονομασία σε Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης και συναγερμών για το θέατρο Απόλλων Προμήθεια και εγκατάσταση τουαλέτας και διαδρόμου ΑΜΕΑ στην παραλία της Αζολίμνου Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ΑΚΔΕ Επισκευές Σχολικών κτηρίων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου 3.657,30 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών ΑΚΔΕ ,84 Σε βάρος του Κ.Α για Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγγανοπήγαδων στο

15 Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Ποσειδωνίας ,85 Σε βάρος του Κ.Α για Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" ,56 Σε βάρος του Κ.Α για Ιστορικό - λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου 6.688,53 Σε βάρος του Κ.Α για Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων ,68 ΣΥΝΟΛΟ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,90 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.095,34 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια κάδων ,80 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού ,20 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση και επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού (ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΕΗ) 2.350,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια κομποστοποιητών ,24 ΣΥΝΟΛΟ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,51 Σε βάρος του Κ.Α για Μελέτη Βελτίωσης δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας ,80 Σε βάρος του Κ.Α για Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Γαλησσά ,31 ΣΥΝΟΛΟ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3.500,00 Σε βάρος του Κ.Α για Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης δημοτικών κτιρίων Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την επισκευή των κτιρίων του Δήμου 2.763,61 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 5.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες των Τεχνικών & Δόμησης (Χρήση 2015) 3.090,04 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών και δόμησης 3.040,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου 63,06 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση δημοτικών αλσυλίων 749,46 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Μάννα

16 32.900,00 Σε βάρος του Κ.Α για Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Ταλάντων Δ.Ε. Ερμούπολης ,72 Σε βάρος του Κ.Α για Κατασκευή κόμβου & πεζοδρομίων οικισμού ΤΔ Ποσειδωνίας ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Εκμετάλλευση Απορριπτόμενης Θερμότητας του Εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΣ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 1.095,00 Σε βάρος του Κ.Α για Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού δημοτικών κτηρίων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Καθαρισμός Ρεμάτων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Συτνήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (ΧΡΗΣΗ 2014) ,93 Σε βάρος του Κ.Α για Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης 4.029,65 Σε βάρος του Κ.Α για Ανάπλαση πλατείας Πευκακίων 1.660,50 Σε βάρος του Κ.Α για Επικαιροποίησης μελέτης ανάπλασης πλατείας Περτέση ,20 Σε βάρος του Κ.Α για Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου ,17 Σε βάρος του Κ.Α για Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου 1.500,00 Σε βάρος του Κ.Α για Περιβαλλοντική Μελέτη για τη Διάνοιξη παρακαπτήριας οδού οικισμού Άνω Σύρου ,34 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 100,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 82,60 Σε βάρος του Κ.Α για Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.182,60 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 881,25 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1.940,02 Σε βάρος του Κ.Α για 5.559,98 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια μαρμάρινων πλακών ταφών Δημοτικού Νεκτροταφείου Ερμούπολης Προμήθεια μαρμάρινων πλακιδίων με χαραγμένα στοιχεία ενταφιασμένων ,00 Σε βάρος του Κ.Α για Αποκατάσταση Ταφικών Μνημείων Αγ.Γεωργίου ,25 ΣΥΝΟΛΟ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Λοιπές συνδρομές

17 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 70 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β. Εγκρίνει την κάτωθι διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών και λοιπών αποδόσεων : Ποσό Λογαριασμός Δαπάνη 4.070,77 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στην Γ & Α Φρέρη & Υιοί ΕΠΕ ,80 Σε βάρος του Κ.Α για Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ,07 Σε βάρος του Κ.Α για Εκτός έδρας αποζημίωση έτους ,74 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στο προσωπικό 585,45 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές σε αιρετούς 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΠΙΔΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 2.029,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Π.ΣΥΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Λ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,15 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-CLASSICAL MUSIC NETWORK 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 55,10 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Γ. ΡΑΠΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε ,25 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E ,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 700,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ 655,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΜΑΡΚΟ 550,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 1.500,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 812,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 364,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ 1.890,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε

18 2.800,00 Σε βάρος του Κ.Α για 693,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΚΑΠΟΥΚΙΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8.804,10 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 6.000,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ 650,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1.567,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 1.496,40 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ Α. ΠΕΤΡΟ 1.802,50 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ,49 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 342,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 1.300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΩΣΗΦ 266,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΧΡΗΣΤΟ 658,09 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΕΓΓΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 30,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.-Π.ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΩΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1.008,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΑΑΧ (ΝΑΧΟS ROYAL A.E) 517,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1.260,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ ΒΑΣ. 592,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡΟ 1.332,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤ. 378,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΩΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 71,51 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 178,56 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΝΤΖΙΡΟ ΧΡΗΣΤΟ 1.200,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΤΣΟΥΓΚΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ 1.134,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 1.260,00 Σε βάρος του Κ.Α για 7.843,92 Σε βάρος του Κ.Α για Ωφειλές στον ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ & ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 34,80 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.845,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

19 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΝΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 492,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΟΥΚΑ ΘΕΟΧ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΟΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΟΥΖΕΛ ΣΟΑΖΙΚ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΑ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΛΕΟΝΑΡΔΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 66,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΛΑΖΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 882,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 127,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Ι ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (LEADERTECH) 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2.460,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΗ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 900,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΟΙΛΕ ΕΛΕΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΟΡΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΡΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΖΟΥΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΚΩΝΑ ΜΑΡΙΛΕΛΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 600,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 900,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΜΙΧΑΗΛ 1.820,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ Α.Ε. 359,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ Α. 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 540,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ KULTUREXPERTEN DR.SCHEYTT GMBH 2.550,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΕΝΕΤΗΗΡ. ΘΩΜΑΣ ,30 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 60,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ 1.713,05 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 300,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΝΙΚ. ΚΩΝ. 73,80 Σε βάρος του Κ.Α για Οφειλές στην Γαδ Αλοϊσιος & Σια Ο.Ε 798,90 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. 130,00 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΚΑΚΗ Αφοι Α.Ε. ΞΕΝΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΣ ΕΠΙΧΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣ 263,09 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ε ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε. 289,42 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ε ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε. 379,85 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 243,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 475,60 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,98 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ ,84 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 71,62 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ Γ. ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 63,96 Σε βάρος του Κ.Α για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/A Έκθεσ η Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 247 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5491 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ Σύντομη περιγραφή Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο 2013. Η διαδικασία προβλέπει την ενεργοποίηση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα