ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1: Αναφορά Υποθέσεων Εργασίας για 100 (± 20) σημαντικούς - από την άποψη του ύψους δημόσιας χρηματοδότησης- Φορείς του Δημοσίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2 Περιεχόμενα του Παραδοτέου Μεθοδολογία Υλοποίησης Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση Ομαδοποίηση Φορέων Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας Επόμενα Βήματα 2

3 Μεθοδολογική προσέγγιση: Φάσεις, Εργασίες και Παραδοτέα του Έργου Φάσεις του Έργου Εργασίες Παραδοτέα ΦΑΣΗ Α Επεξεργασία Δεδοµένων - Διαµόρφωση Υποθέσεων Εργασίας q q q q Έναρξη Έργου, επιβεβαίωση της στρατηγικής προσέγγισης και οριστικοποίηση ειδικών παραμέτρων Αξιολόγηση διαθέσιμων δεδομένων και αναζήτηση επιπλέον στοιχείων δημοσιονομικού χαρακτήρα (επιβάρυνση ΤΠ, ΠΔΕ, λειτουργικά έξοδα, πλήθος προσωπικού) Προσαρμογή στις τρέχουσες δημοσιονομικές και μεταρρυθμιστικές απαιτήσεις Διατύπωση, τεκμηρίωση και αποτύπωση υποθέσεων εργασίας για εξέταση συγχωνεύσεων/καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων Παραδοτέο Π1: Αναφορά Υποθέσεων Εργασίας ΦΑΣΗ Β Μελέτη Σκοπιµότητας Εναλλακτικών Υποθέσεων Εργασίας q q q q Ανάπτυξη εργαλείου για την αποτύπωση και οριστικοποίηση παραδοχών / παραμέτρων Εκτίμηση εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων ανά υπόθεση εργασίας και χρηματοοικονομικής σκοπιμότητας Ανάλυση ευαισθησίας βασικών παραμέτρων Εξασφάλιση μέγιστου δημοσιονομικού αποτελέσματος Παραδοτέο Π2: Μελέτη Σκοπιµότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων ΦΑΣΗ Γ Διαµόρφωση Προτάσεων Παρούσα Φάση - Παραδοτέο q q q Σύνοψη αποτελεσμάτων υποθέσεων εργασίας Προϋποθέσεις βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων Οδικός Χάρτης για την υλοποίηση των υποθέσεων εργασίας Παραδοτέο Π3: Συνοπτικές Προτάσεις Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Παραδοτέο Π4: Εργαλείο Αξιολόγησης Σκοπιµότητας Προτάσεων 3

4 Περιεχόμενα του Παραδοτέου Μεθοδολογία Υλοποίησης Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση Ομαδοποίηση Φορέων Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας Επόμενα Βήματα 4

5 Στόχος, ιδιαιτερότητες και προκλήσεις της παρούσας οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων του δημοσίου Στόχος της οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας Αναγνώριση εύλογων υποθέσεων εργασίας συγχώνευσης/ κατάργησης / αναδιάρθρωσης Φορέων που δύνανται να οδηγήσουν στην επιθυμητή μείωση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης (Τακτικός Προϋπολογισμός - ΤΠ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) Εκτίμηση σεναρίων δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει από πιθανή υλοποίηση των ανωτέρω υποθέσεων εργασίας Οδικός χάρτης και προϋποθέσεις για την υλοποίηση των υποθέσεων εργασίας που θα κριθούν σκόπιμες προς περαιτέρω διερεύνηση Ειδικά θέματα της παρούσας μελέτης Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια εξορθολογισμού της δομής της δημόσιας διοίκησης καθώς έχει δρομολογηθεί σημαντικό πλήθος συγχωνεύσεων / καταργήσεων σε επίπεδο αποφάσεων (Ν. 3895/10, Ν.4002/11, Ν. 4025/11) αλλά έχει καθυστερήσει η υλοποίηση τους Στους υπό μελέτη φορείς περιλαμβάνεται μικρός αριθμός μεγάλων από άποψη ύψους δημόσιας χρηματοδότησης φορέων και πολλοί μικρότεροι και κατά βάση ετερόκλητοι / ανομοιογενείς μεταξύ τους φορείς με αποτέλεσμα να περιορίζεται το πλήθος των υποθέσεων εργασίας που δύναται να διατυπωθούν Οι φορείς που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης προήλθαν από συγκεκριμένη αρχική λίστα με 587 φορείς η οποία συντάχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) με κριτήριο τη λήψη οποιασδήποτε μορφής δημόσιας χρηματοδότησης κατά την τριετία Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον λίστες που δόθηκαν στον Ανάδοχο για την αναζήτηση επιπρόσθετων φορέων με σχετική συνάφεια με τους αρχικούς φορείς Στοιχεία που αφορούν σε πρωτογενή δεδομένα λειτουργίας (π.χ. ανάλυση λειτουργικών δαπανών ανά κέντρο κόστους, στοιχεία οργάνωσης και προσωπικού, κλπ.) καθώς και στοιχεία αξιολόγησης της λειτουργίας και του έργου των υπό μελέτη φορέων βάσει κριτηρίων / δεικτών απόδοσης (αποτελέσματα ειδικής μελέτης του Ε.Μ.Π. που προηγήθηκε της παρούσας), δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν στον Ανάδοχο με την απαιτούμενη πληρότητα και συνέπεια, όπως είχε προβλεφθεί με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Με δεδομένη την έλλειψη αυτή, συμφωνήθηκε η εκτέλεση του έργου με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά στοιχεία από το ΓΛΚ και τυχόν άλλες πηγές. Με βάση σχετική οδηγία των Κυρίων του Έργου δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Ομάδας Έργου του Συμβούλου με εκπροσώπους των υπό εξέταση Φορέων για την πρωτογενή συλλογή / επιβεβαίωση στοιχείων Βασική επιδίωξη της διαμόρφωσης των υποθέσεων συγχωνεύσεων /καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων είναι η αξιοποίηση των στοιχείων στρατηγικής και λειτουργικής συνάφειας μεταξύ των φορέων (όπου υφίστανται) και η διατύπωση υποθέσεων εργασίας που δύνανται να οδηγήσουν στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού δημοσιονομικού οφέλους στο πλαίσιο των διαθέσιμων στον Ανάδοχο δεδομένων και του αντικειμένου της παρούσας μελέτης Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, η διαμόρφωση προτάσεων συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων του δημοσίου, δε λαμβάνει υπόψη ζητήματα υλοποίησης όπως θέματα νομικής / θεσμικής εφικτότητας, κόστος, διάρκεια και πολυπλοκότητα εφαρμογής. Η ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της εφαρμογής των υποθέσεων που θα διαμορφώνονται στο παρόν έργο, αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού έργου η ανάθεση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι υποθέσεις εργασίας που διατυπώνονται στην παρούσα μελέτη αποτελούν προϊόν εργασίας του Αναδόχου με βάση το πλαίσιο του παρόντος έργου και τους περιορισμούς του ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στοιχείων και σε καμία περίπτωση δε συνιστούν πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση του Αναδόχου για τη λήψη των σχετικών μέτρων, η οποία θα πρέπει να συνυπολογίσει και πρόσθετα στοιχεία για τους υπό εξέταση φορείς 5

6 Το ευρύτερο περιβάλλον του έργου Σημαντική κινητοποίηση και παράλληλες ενέργειες Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους Το παρόν έργο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της συνολικής προσπάθειας αναδιοργάνωσης του Κράτους που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα (αναδιάρθρωση υπουργείων, μείωση γενικών γραμματειών / γενικών διευθύνσεων / διευθύνσεων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων, επαναπροσδιορισμός εποπτευόμενων φορέων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες) Σημαντικές συνέργιες δημιουργούνται με πρωτοβουλίες οι οποίες απορρέουν από το σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και της αξιολόγησης των δομών και ανθρώπινου δυναμικού υπό το πρίσμα του επιτελικού κράτους, με την αρωγή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του Γραφείου του Πρωθυπουργού και την τεχνική υποστήριξη της Task Force Το παρόν έργο συμβάλλει στην ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου εντός των απαιτούμενων χρονικών περιθωρίων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης Ταυτόχρονα δρομολογούνται εστιασμένες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο συγκεκριμένων φορέων ή Υπουργείων (π.χ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΟΑΕΔ, κλπ.) Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη παράλληλες πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης: Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση (αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων εκσυγχρονισμού της, νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών) Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση (αξιολόγηση δομών και λειτουργιών δημόσια διοίκησης, συστάσεις για τη οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, κτλ) Τριμηνιαίες εκθέσεις της Task Force στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής για την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας 6

7 Παράγοντες διαμόρφωσης & τυπολογία των Υποθέσεων Εργασίας Αντικείμενο της οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων του Δημοσίου Βασικά χαρακτηριστικά / προφίλ / στοιχεία των υπό μελέτη φορέων (Λίστα Αντιπροεδρίας/ΕΜΠ/ΓΛΚ) Μεθοδολογική προσέγγιση / Κριτήρια εξέτασης των υπό μελέτη φορέων Βασικές κατευθύνσεις για τον εξορθολογισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης & Απαιτήσεις Μνημονίου q q q Προτεινόμενες υποθέσεις εργασίας για την εξέταση συγχωνεύσεων σε περιπτώσεις φορέων με συναφές αντικείμενο και επικάλυψη / συμπληρωματικότητα αρμοδιοτήτων Συγχωνεύσεις μεταξύ φορέων της λίστας Συγχωνεύσεις φορέων της λίστας με φορείς εκτός λίστας Προτεινόμενες υποθέσεις εργασίας για την εξέταση καταργήσεων φορέων σε περιπτώσεις που είτε το αντικείμενο του φορέα δεν δικαιολογεί την αυτοτελή λειτουργία του είτε το αντικείμενο δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος (αφορά πολύ λίγες υποθέσεις δεδομένου ότι οι προφανείς περιπτώσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί) Περιπτώσεις υποθέσεων εργασίας για την εξέταση μεταφοράς υφιστάμενων αρμοδιοτήτων των υπό εξέταση φορέων που θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται από το δημόσιο αλλά από διαφορετικό φορέα Για αρμοδιότητες που είναι επιτελικές, συναφείς ή και συμπληρωματικές με τις αρμοδιότητες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Υπουργεία) αλλά για κάποιο λόγο ανατέθηκαν σε εποπτευόμενο φορέα στο παρελθόν, διατυπώνεται η υπόθεση εξέτασης της ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, υπό την αίρεση της πλήρωσης από τα Υπουργεία των προϋποθέσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών Για αρμοδιότητες που είναι εκτελεστικές, εξωστρεφείς και εν γένει αφορούν εξυπηρέτηση των πολιτών / επιχειρήσεων (π.χ. αδειοδοτήσεις), διατυπώνεται η υπόθεση εξέτασης της μεταφοράς τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό την αίρεση της πλήρωσης από τους ΟΤΑ των προϋποθέσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών Για αρμοδιότητες που δεν σχετίζονται με το ρόλο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης αλλά λειτουργούν ως υποστηρικτικός μηχανισμός για τη χάραξη πολιτικής (π.χ. ινστιτούτα μελετών και αναλύσεων / think tanks) διατυπώνεται η υπόθεση εξέτασης της μεταφοράς επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στο αρμόδιο Υπουργείο με παράλληλη διερεύνηση της ανάληψης των λοιπών αρμοδιοτήτων από λοιπούς φορείς ενδιαφέροντος (π.χ. πανεπιστήμια, επαγγελματικούς φορείς, ΜΚΟ, κλπ.) 7

8 Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας Φορείς υπό εξέταση (τελική λίστα) Στόχος της οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας Περιβάλλον / πλαίσιο / περιορισμοί του έργου Παράγοντες διαμόρφωσης υποθέσεων Τυπολογία Υποθέσεων q q Ομαδοποίηση φορέων κατά τομέα δραστηριοποίησης / θεματική περιοχή Διαμόρφωση υποθέσεων εργασίας και τυχόν εναλλακτικών εντός κάθε θεματικής περιοχής Για τη διαμόρφωση των υποθέσεων εργασίας εξετάζονται επιλογές καταρχήν ως προς δύο επίπεδα: Σε επίπεδο αρμοδιοτήτων ή ομάδων αρμοδιοτήτων (clusters), με δυνατές επιλογές τις εξής: o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση κατάργησης αρμοδιοτήτων (δεν θα ασκούνται πλέον) o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση μεταφοράς αρμοδιοτήτων (παραμένουν ως αρμοδιότητες αλλά αλλάζει ο φορέας που τις αναλαμβάνει) Σε επίπεδο φορέα, με δυνατές επιλογές τις εξής: o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση κατάργησης του φορέα (παύει να υφίσταται ο φορέας) o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση αναδιάρθρωσης του φορέα (τροποποίηση στις αρμοδιότητες λόγω κατάργησης κάποιων αρμοδιοτήτων ή μεταφοράς εκτός του φορέα ή υποδοχής νέων αρμοδιοτήτων) o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση απορρόφησης του φορέα (παύει να υφίσταται ο φορέας αλλά μεταφέρονται όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων σε άλλον φορέα) Πλαίσιο διαμόρφωσης των υποθέσεων Διατύπωση υποθέσεων στη βάση ενδείξεων στρατηγικής / λειτουργικής συνέργιας και των διαθέσιμων δημοσιονομικών δεδομένων Δεν συνυπολογίζονται στοιχεία κόστους και στοιχεία αξιολόγησης της λειτουργίας και του έργου των υπό μελέτη φορέων βάσει κριτηρίων / δεικτών απόδοσης δεδομένου ότι δεν ήταν διαθέσιμα Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται να εξειδικευτούν θέματα εφαρμογής των υποθέσεων όπως νομική / θεσμική ωρίμανση, κόστος, διάρκεια και πολυπλοκότητα υλοποίησης Αξιοποιήθηκε η γνώση και η εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών του Αναδόχου σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης Υποθέσεις Εργασίας - Αποτυπώνουν πιθανές κατευθύνσεις συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων για τις οποίες έχουν προκύψει ενδείξεις στρατηγικών, αναπτυξιακών ή/και λειτουργικών συνεργιών και κρίνεται ότι θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. 8

9 Περιεχόμενα του Παραδοτέου Μεθοδολογία Υλοποίησης Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση Ομαδοποίηση Φορέων Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας Επόμενα Βήματα 9

10 Οριστικοποίηση καταλόγου υποψήφιων φορέων προς περαιτέρω εξέταση q q Κατά την έναρξη του έργου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Συμβούλου στη διαμόρφωση της τελική λίστας των φορέων που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της μελέτης Για τη διαμόρφωση του καταλόγου των φορέων του Δημοσίου, παρασχέθηκαν από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5 κατάλογοι οι οποίοι περιλαμβάνουν σχεδόν εγγραφές (επικαλυπτόμενες). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή κάθε καταλόγου καθώς και τον τρόπο αξιοποίησής τους. Κατάλογος Πηγή Εγγραφές Τρόπος αξιοποίησης Αρχικός κατάλογος αναφοράς Μητρώο φορέων (registry) Άντληση στοιχείων από ΓΛΚ Επεξεργασία ΕΜΠ με άντληση στοιχείων από φορείς- Πρόσθετη επεξεργασία από Γραφείο Αντιπροέδρου (Access) Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης (Excel Β) Κατάλογος φορέων ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Excel Γ) ~3500 εγγραφές Κατάλογος φορέων Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Excel Δ_ΜΤΠΥ) 587 φορείς Βάση αναφοράς για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας φορέων (αντικείμενο της μελέτης σκοπιμότητας) Εξέταση φορέων (On-Off) βάσει κριτηρίων ~1600 εγγραφές Εξέταση φορέων (Οn-Off) για ένταξη στη λίστα βάσει κριτηρίων Ενσωμάτωση των αρχικώς διαφαινόμενων υποψήφιων φορέων στη τελική λίστα ~ εγγραφές Κατάλογος φορέων Βουλή (Excel E_Βουλή) ~ 600 εγγραφές Βάση αναφοράς Εναλλακτικοί κατάλογοι q Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία επεξεργασίας των παραπάνω καταλόγων για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας φορέων προς εξέταση και συγκεκριμένα: της εφαρμογής των On-Off κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαίρεση ομάδων φορέων ή μεμονωμένων φορέων από τον αρχικό κατάλογο αναφοράς, των φορέων που αντλήθηκαν από τους εναλλακτικούς καταλόγους προκειμένου να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα διαμόρφωσης υποθέσεων εργασίας στη βάση των φορέων που περιλαμβάνονται στον αρχικό κατάλογο των 587 φορέων. 10

11 Επιλογή από αρχική λίστα 587 φορέων (1/2) Λίστα ΓΛΚ 587 Φορείς Κριτήρια Εξαίρεσης Ενδεικτικοί Φορείς ΔΕΚΟ & Συγκοινωνίες - 10 Εξαίρεση των ΔΕΚΟ και Φορέων Συγκοινωνιών που αποτελούν αντικείµενο αποκρατικοποιήσεων (π.χ. ΔΕΗ, ΗΣΑΠ) Ανεξάρτητες Αρχές - 1 Ειδική κατηγορία δεν εξετάζεται(ραε) ΔΥΠΕ / Νοσοκοµεία / Ν Εξετάζονται στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του Συστήµατος Υγείας. Επίσης πολλοί φορείς καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν βάσει του Ν.4025/11 (π.χ. Διοίκηση 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών) Επιµελητήρια & Συνδικαλιστικοί Συλλογικοί Φορείς - 15 Ειδικές κατηγορίες εκτός αντικειµένου µελέτης (π.χ. Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου) Ν.3895/10 & Ν.4002/11-22 Φορείς που έχουν ήδη συγχωνευθεί / καταργηθεί ή βρίσκονται υπό κατάργηση / εκκαθάριση λύση βάσει των σχετικών Νόµων 3895/10 και 4002/11 (π.χ. Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης) Άλλοι Συγχωνευόµενοι / Καταργούµενοι Φορείς - 14 Φορείς που συγχωνεύτηκαν / καταργήθηκαν / είναι υπό συγχώνευση / κατάργηση βάσει συγκεκριµένης ρύθµισης (π.χ. Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, Ινστιτούτο Νεολαίας) Αθλητικές Οµοσπονδίες & Επιτροπές Αποκεντρωµένες / Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιδοτούµενοι Φορείς Ειδικές κατηγορίες εκτός αντικειµένου µελέτης (π.χ. Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, Ελληνική Γυµναστική Οµοσπονδία) Φορείς που ανήκουν στη δοµή των Υπουργείων (π.χ. Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης, Κ.Α.Φ. Λιµένος Ελευσίνος-υπό εποπτεία περιφερειακής υπηρεσίας) και θα εξετασθούν κατά την αναδιοργάνωσή τους Σωµατεία, Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, Κοινωφελή Ιδρύµατα και άλλα ΝΠΙΔ που χρηµατοδοτούνται από το κράτος αλλά δεν ανήκουν στο Δ.Τ. (π.χ. Μουσείο Μπενάκη, ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 11

12 Επιλογή από αρχική λίστα 587 φορέων (2/2) Λίστα ΓΛΚ 587 Φορείς Κριτήρια Εξαίρεσης Ενδεικτικοί Φορείς Ειδικοί Λογαριασµοί (επιδόµατα) Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Ερευνητικού Ιστού Περιβάλλον - Φορείς Διαχείρισης ΟΤΑ / Φορείς ΟΤΑ Ειδικές κατηγορίες εκτός βασικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ειδικός Κλάδος Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Ναυτικών, Ειδικός Λογαριασµός Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών) Ερευνητικοί Φορείς που έχουν ήδη συµπεριληφθεί στο σχετικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του ΥπΠΔΜΘ και πρόκειται να συγχωνευθούν (π.χ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) Ειδικές κατηγορίες εκτός βασικού ενδιαφέροντος (π.χ. Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς, Διαχείρισης Λίµνης Κερκίνης) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δηµοτικοί Αθλητικοί Οργανισµοί, Παιδικοί Σταθµοί κλπ. Έχουν αποτελέσει αντικείµενο µεταρρύθµισης στο πλαίσιο του Νόµου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (π.χ. Ν.Α. Κιλκίς, ΔΕΥΑ Αγρινίου) Κληροδοτήµατα - 2 Περιορισµένη δυνατότητα παρέµβασης κράτους (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών) Φορείς Παιδείας - 50 Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Τεχνικές Σχολές, Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, Φορείς Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίων: Εξετάζονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης (ΥπΠΔΜΘ) (π.χ. Πανεπιστήµιο Κρήτης) Λοιποί Εξαιρούµενοι Φορείς - 13 Επιλεγµένοι Φορείς προς εξαίρεση: Περιφερειακά Αθλητικά Κέντρα (έχουν προηγηθεί συγχωνεύσεις στον τοµέα µε το Ν.4002/11),και επιλεγµένοι φορείς Υγείας του Δηµοσίου, λόγω ιδιαιτερότητας του τοµέα (π.χ. ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Εθνικό Ίδρυµα Κωφών) ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΟΡΕΙΣ 65 Για τους φορείς αυτούς καθώς και για έναν αριθµό φορέων που αντλούνται από τις συµπληρωµατικές λίστες πρόκειται να διερευνηθεί η δυνατότητα διατύπωσης υπόθεσης εργασίας για εξέταση συγχώνευσης / κατάργησης / αναδιάρθρωσης 12

13 Διαμόρφωση τελικής λίστας φορέων προς αξιολόγηση ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ Αγροτική Ανάπτυξη Αθλητισµός Εκπαίδευση/Κατάρτιση/Απασχόληση Έρευνα & Τεχνολογία Οικονοµική Ανάπτυξη Περιβάλλον / Ενέργεια Πολιτισµός Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ * * Συµπεριλαµβάνονται και οι 8 φορείς που εξετάζονται στο πλαίσιο άµεσων και επιλεκτικών παρεμβάσεων (Quick Wins) σε προκαταρτικό στάδιο της µελέτης 13

14 Διαθεσιμότητα ποσοτικών στοιχείων φορέων της τελικής λίστας Από τα στοιχεία που έχουν ήδη δοθεί στον Ανάδοχο έως τώρα προκύπτει ελλιπής διαθεσιµότητα βασικών δεδοµένων, όπως η δηµοσιονοµική επιβάρυνση και το πλήθος του προσωπικού Τοµέας Δραστηριότητας Πλήθος Φορέων ανά Τοµέα Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΤΠ Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΤΠ (%) Ύψος ΤΠ (000 ) Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΠΔΕ Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΠΔΕ (%) Ύψος ΠΔΕ (000 ) Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΤΠ Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΤΠ (%) Ύψος ΤΠ (000 ) Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΠΔΕ Πλήθος Φορέων µε Στοιχεία ΠΔΕ (%) Αγροτική Ανάπτυξη % % % % Αθλητισµός % % % % 0 Εκπαίδευση/Κατάρτιση/Απασχόληση Ύψος ΠΔΕ (000 ) % % % % Έρευνα & Tεχνολογία % % % % Οικονοµική Ανάπτυξη % % % % Περιβάλλον / Ενέργεια / Δηµόσια Έργα % % % 0 0 0% 0 Πολιτισµός % % % % Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική % % % 0 0 0% 0 ΣΥΝΟΛΟ % % % % q q q q Βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συγκέντρωσης των ελλιπών στοιχείων πρωτογενώς από τους Κυρίους του έργου Παράλληλα διενεργήθηκε δευτερογενής έρευνα από τον Ανάδοχο για τη συµπλήρωση δηµόσια διαθέσιµων δεδοµένων µε σκοπό την ολοκληρωµένη εικόνα για το δηµοσιονοµικό προφίλ των φορέων Με βάση τα ανωτέρω διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι οι εξεταζόµενοι φορείς επιφέρουν ετήσια δηµοσιονοµική επιβάρυνση µεγαλύτερη του 1,1 δις ευρώ (στοιχεία 2010 που αντιστοιχούν στο 54% των υπό εξέταση φορέων) Επισηµαίνονται περιπτώσεις Φορέων, τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα των οποίων περιλαµβάνουν και παροχές προς δικαιούχους (π.χ. επιδόµατα ανεργίας, αγροτικές αποζηµιώσεις), στοιχείο που συνεκτιµάται για την εξαγωγή συµπερασµάτων 14

15 Προκαταρκτικές υποθέσεις άμεσων και επιλεκτικών παρεμβάσεων (quick wins) προς εξέταση Κατά την έναρξη του έργου, ο Κύριος του Έργου ζήτησε τον εντοπισμό προκαταρκτικών υποθέσεων εργασίας για εξέταση συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιάρθρωσης φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος αναγνώρισε 8 υποθέσεις εργασίας, τις οποίες οι Κύριοι του Έργου (Αντιπροεδρία, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) προώθησε ως εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή (29/2/2012) και η οποία έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: Υποψήφιος Φορέα Βασικό Αντικείμενο Φορέα Υποθέσεις Εργασίας για εξέταση Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Οργανισµός Κτηµατολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδος (ΟΚΧΕ) Χαρτογραφία, αεροφωτογραφίες, γεωδαισία, GIS Εξέταση της κατάργησης του ΟΚΧΕ και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΥΠΕΚΑ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Δεν έγινε αποδεκτή Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) Εξεύρεση εργασίας σε άνεργους ναυτικούς, μεσολάβηση για εξεύρεση εργασίας, τήρηση καταλόγων ζητήσεως ναυτικών προσφερομένων για ναυτολόγηση και ανέργων για επιδότηση καθώς και παρέμβαση για την ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν Εξέταση της κατάργησης του ΓΕΝΕ και της απορρόφησης αντικειμένου από τον ΟΑΕΔ και τον Οίκο του Ναύτη Έγινε αποδεκτή Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά Οργάνωση και λειτουργία λαϊκών αγορών, είσπραξη ασφαλίστρου και δικαιώματος και απόδοση Εξέταση της κατάργησης του ΟΛΑΑΠ και της απορρόφησης αντικειμένου από την Περιφέρεια Έγινε αποδεκτή Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης Ως ανωτέρω Εξέταση της κατάργησης του ΟΛΑΘ και της απορρόφησης αντικειμένου από το Δήμο Έγινε αποδεκτή ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ-Εθνική Χαρτοθήκη Ανάπτυξη και διάδοση της χαρτογραφίας και των χαρτών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την καθημερινή ζωή και τη διοίκηση, σύνταξη ψηφιακού αρχείου χαρτών, κλπ. Εξέταση της κατάργησης του ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ- Εθνική Χαρτοθήκη και της συγχώνευσής του με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης Έγινε αποδεκτή Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) Αναλαμβάνει κυρίως εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης αεροσκαφών πυρόσβεσης (μειωμένο αντικείμενο μετά το διαχωρισμό από ΕΑΒ) Εξέταση της κατάργησης του ΚΕΑ και της συγχώνευσής του με το Εργοστάσιο Αεροκινητήρων & Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & ΕΕΟ) της Πολεμικής Αεροπορίας Έγινε αποδεκτή Ελληνική Θαλάσσια Ένωση Περιορισμένο αντικείμενο (έκδοση περιοδικού Ναυτικής Ελλάδας, εκδηλώσεις ναυτικής εβδομάδας Εξέταση της κατάργησης της Ελληνικής Θαλάσσιας Ένωσης Δε συζητήθηκε (είχε ήδη δρομολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο) Κέντρο Έρευνας Θεµάτων Ισότητας Έρευνες και μελέτες σε θέματα ισότητας, χρηματοδοτείται από τη ΓΓ Ισότητας Εξέταση της κατάργησης του Κέντρου Ερευνών Ισότητας και της επιλεκτικής μεταφοράς αντικειμένου στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Δεν έγινε αποδεκτή Σημείωση: Η εισήγηση αποτέλεσε αρχική προσέγγιση που διαμορφώθηκε κατόπιν ειδικής εντολής από τους Κυρίους του Εργου (Αντιπροεδρία, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) στο πλαίσιο της εκπόνησης της «Οριζόντιας Μελέτης Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων / Αναδιαρθρώσεων Φορέων του Δημοσίου». Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υποθέσεις εργασίας για εξέταση προέκυψαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της μελέτης, με βάση τα όσα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία διατέθηκαν στον Ανάδοχο έως και την ημερομηνία σύνταξής τους και επιλέγοντας τους υποψήφιους προς συγχώνευση / κατάργηση / αναδιάρθρωση φορείς από μια εκτενή λίστα φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφαρμόζοντας κριτήρια, όπως η αναγκαιότητα ύπαρξης, ο βαθμός επικάλυψης/ συμπληρωματικότητας του λειτουργικού αντικειμένου, ο βαθμός ωρίμανσης της εξεταζόμενης υπόθεσης, κλπ. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση η διερεύνηση της νομικής / θεσμικής εφικτότητας των ανωτέρω υποθέσεων εργασίας και η συλλογή τυχόν ελλιπών οικονομικών και τεχνικών στοιχείων εφόσον αποφασιστεί η περαιτέρω εξέτασή τους. 15

16 Περιεχόμενα του Παραδοτέου Μεθοδολογία Υλοποίησης Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση Ομαδοποίηση Φορέων Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας Επόμενα Βήματα 16

17 Προσέγγιση ομαδοποίησης των φορέων της λίστας με βάση τη θεματική τους συνάφεια Τομέας Δραστηριότητας Θεµατική περιοχή 1 Θεµατική περιοχή 2 Θεµατική περιοχή ü Το βάθος της ανάλυσης εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής δραστηριότητας ü Δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση υποθέσεων, όπου απαιτείται Η ανάλυση των Φορέων, όσο και η δημοσιονομική / αναπτυξιακή δυναμική ανά τομέα δραστηριότητας ή/και ανά θεματική περιοχή ανέδειξε μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά τα οποία αξιοποιήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των υποθέσεων εργασίας Βασική θεµατική συνάφεια, η οποία µπορεί να αναφέρεται σε Τοµέα Πολιτικής (π.χ. Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον/ Ενέργεια) ή σε κρίσιµες δραστηριότητες οριζόντιου χαρακτήρα (π.χ. Έρευνα & Τεχνολογία) Ειδικότερη θεµατική συνάφεια, η οποία οδηγεί σε επιµέρους οµαδοποιήσεις των φορέων (π.χ. στον Τοµέα «Πολιτισµός» εξετάζεται περαιτέρω οµαδοποίηση σε Μουσεία, Ορχήστρες Ωδεία, Κινηµατογράφος, κλπ.) 17

18 Ομαδοποίηση φορέων ανά τομέα πολιτικής σε θεματικές περιοχές 1/6 Τομέας Δραστηριότητας Θεματική Περιοχή Αγροτική Ανάπτυξη Διαχείριση Πόρων 1. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 2. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 3. Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Σύνολο Τομέα Αγροτική Ανάπτυξη 3 ΦΟΡΕΙΣ Αθλητισμός Αθλητικά Κέντρα 1. Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" 2. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Σύνολο Τομέα Αθλητισμός 2 ΦΟΡΕΙΣ Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Απασχόληση Εκπαίδευση / Κατάρτιση Απασχόληση Σύνολο Τομέα Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Απασχόληση 1. Εθνική Σχόλη Δημόσιας Υγείας 2. Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 3. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 4. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 5. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 6. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 7. Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 1. Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 2. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 3. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 10 ΦΟΡΕΙΣ Έρευνα & Τεχνολογία (1/2) Ευρωπαϊκά Θέματα Οικονομία Τεχνολογία 1. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) 1. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 18

19 Ομαδοποίηση φορέων ανά τομέα πολιτικής σε θεματικές περιοχές 2/6 Τομέας Δραστηριότητας Θεματική Περιοχή Έρευνα & Τεχνολογία (2/2) Οικονομική Ανάπτυξη (1/2) Πολιτικές Επιστήμες Νομική Επιστήμη Ελληνική Γλώσσα Ιστορία Άμυνα Προστασία του Πολίτη Ισότητα Λοιπά Θέματα Σύνολο Τομέα Έρευνα & Τεχνολογία Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Διαχείριση Πόρων Τουρισμός Εκθέσεις 1. Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας 2. Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου 2. Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου 3. Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 4. Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου 5. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 1. Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά» 1. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 2. Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας 1. Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 1. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 1. Ελληνική Θαλάσσια Ένωση 17 ΦΟΡΕΙΣ 1. Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. 2. Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 1. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 2. Πράσινο Ταμείο 1. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1. Πανελλήνιος Έκθεσις Λαμίας 2. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. 3. Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO Α.Ε. 19

20 Ομαδοποίηση φορέων ανά τομέα πολιτικής σε θεματικές περιοχές 3/6 Τομέας Δραστηριότητας Θεματική Περιοχή Οικονομική Ανάπτυξη (2/2) Εξωστρέφεια / Επενδύσεις Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία Υπηρεσίες Ασφάλειας Λαϊκές Αγορές Υποδομές / Ακίνητη Περιουσία Πιστοποίηση / Έλεγχος 1. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 2. Επενδύστε στην Ελλάδα AE 3. Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) 1. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. 2. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. 3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. 4. Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας 1. Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών 1. Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά 2. Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης 1. Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων 2. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου 3. Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου 1. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 2. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας 3. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεως 4. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 5. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Περιβάλλον / Ενέργεια / Δημόσια Έργα Σύνολο Τομέα Οικονομική Ανάπτυξη Δημόσια Έργα Διαχείριση Περιβάλλοντος Ενέργεια Σύνολο Τομέα Περιβάλλον / Ενέργεια 26 ΦΟΡΕΙΣ 1. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών 1. Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης 2. Οργανισμός Αθήνας 3. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 4. Κτηματολόγιο ΑΕ 5. Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 1. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 7 ΦΟΡΕΙΣ 20

21 Ομαδοποίηση φορέων ανά τομέα πολιτικής σε θεματικές περιοχές 4/6 Τομέας Δραστηριότητας Θεματική Περιοχή Πολιτισμός (1/2) Μουσεία 1. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 3. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 4. Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου 5. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 6. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 7. Επιγραφικό Μουσείο 8. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 9. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 10. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 11. Μουσείο Ακρόπολης 12. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κερκύρας 13. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 14. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 15. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη- Κέντρο Εθνομουσικολογίας 16. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 17. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δασούς Λέσβου 18. Νομισματικό Μουσείο 19. Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης 20. Πολεμικό Μουσείο Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνημεία Εκπαίδευση 1. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. 2. Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων 3. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 4. Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς 1. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 2. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 3. Ωδείο Αθηνών 4. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου 21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την εργασιακή εφεδρεία του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την εργασιακή εφεδρεία του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧΝ-ΘΚΔ ΑΠΌΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΤΧΝ-ΘΚΔ ΑΠΌΦΑΣΗ Ε υρω π αϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (σε επίπεδο τμήματος)

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε ΤΑ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι ΟΥ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν, Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Κ Α Ι ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΥ Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΟΤ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα K.Y. Προτεινόμενο Λειτουργικό Μοντέλο Κ.Υ. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα