ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "RETAIL WORLD" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 58910/04/Β/05/136 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "RETAIL WORLD" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 58910/04/Β/05/136 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000 ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "RETAIL WORLD" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 58910/04/Β/05/136 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΗΦΙΣΙΑ, 30 Απριλίου 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Βάση Ενοποίησης Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Υπεραξία Μέθοδος Συνένωσης Συμφερόντων Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Aσώματα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού Χρηματοοικονομικά μέσα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Δανεισμός Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Αναγνώριση εσόδων Κόστος δανεισμού Μισθώσεις Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων Διανομή μερισμάτων ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1

3 7.2. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά Υπέρ το Άρτιο Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από παράγωγα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Κέρδη / ζημιές από την αποτίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες Φορολογία εισοδήματος ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Δεσμεύσεις από εγγυήσεις Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις Δεσμεύσεις από δανειακές συμβάσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις / υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη Παροχές στη διοίκηση Προβλέψεις Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Συναλλαγματικός κίνδυνος Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου Ανάλυση πιστωτικού κίνδυνου Ανάλυση κίνδυνου ρευστότητας Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ (WEBSITE) ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2

4 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "RETAIL WORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως "Εταιρεία") δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε βεβαιώνεται ότι: - οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της RETAIL WORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", την 30 η Απριλίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση - Επισημαίνεται ότι τα αναρτημένα στο Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. - Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Κηφισιά, 30 Απριλίου 2014 Οι βεβαιούντες Καραφωτάκης Κωνσταντίνος Μπουρλάς Ρούμπεν Καζάνης Αθανάσιος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Οικονομικός Διευθυντής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3

5 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας RETAIL WORLD A.E AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας RETAIL WORLD A.E AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4

6 χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας RETAIL WORLD A.E AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 9.4 των Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2013 έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Επίσης, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες κατέστησαν βραχυπρόθεσμες λόγω μη τήρησης όρων των σχετικών συμβάσεων, της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό ευρώ 27 εκ και 30 εκ αντιστοίχως. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις ίδιες επεξηγηματικές σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων στα οποία περιλαμβάνεται και η από απόφαση του ΔΣ για την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου της μητρικής Εταιρείας με καταβολή ποσού 21,7 εκ περίπου, για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας με βάση την οποία συντάχθηκαν οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις Άλλα Θέματα 1) Η ελεγχόμενη εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 καταρτίζει για πρώτη φορά εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 2) Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της RETAIL WORLD A.E AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5

7 τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 13 η Μαΐου 2013 επί των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, εξαιτίας μη σχηματισμού πρόβλεψης υποτίμησης συμμετοχής και έμφαση θέματος επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων λόγω του ότι τα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής εταιρείας είχαν καταστεί αρνητικά. Σημειώνεται ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης 2012 είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 04 Ιουνίου 2014 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χριστόπουλος Παναγιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6

8 Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "RETAIL WORLD Α.Ε." ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παράγραφος 2, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της RETAIL WORLD A.E. για τις χρήσεις 2013 και 2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις. Στην παρούσα "Έκθεση" περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της Εταιρείας RETAIL WORLD A.E. (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως "Εταιρεία" ή "RETAIL WORLD") καθώς και του Ομίλου της "Εταιρείας", χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενικότερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013, ως και τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου αυτής. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η "Εταιρεία" στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς και τα εταιρικά και τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της "Εταιρείας" και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων. Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: ΕΝΟΤΗΤΑ Α' Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς 1. Σημαντικές εξελίξεις το 2013 Στη διάρκεια του 2013, ο Όμιλος προχώρησε στο άνοιγμα 18 καινούργιων καταστημάτων (17 στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο) κάτι που οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του κατά 60,57% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η απορρόφηση δραστηριοτήτων της εταιρείας Retail Shopping AEBE σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας που καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε και βάσει των διατάξεων του άρθρου 81επ. του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν καθώς και των προβλέψεων, των διατάξεων και των απαλλαγών ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7

9 των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η εν λόγω επιχειρηματική πράξη αναμένεται να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση της δυναμικής των πωλήσεων, αρχικά λόγω της καλύτερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και υλικών και κατόπιν με τον εξορθολογισμό των δαπανών και τον καλύτερο καταμερισμό τους. 2. Επισκόπηση Οικονομικών Μεγεθών Η πορεία του Ομίλου αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: 1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης που έληξε την 31/12/2013 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης Αντίστοιχα ο εταιρικός κύκλος εργασιών από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των έναντι της αντίστοιχης χρήσης Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2013 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των έναντι κερδών την αντίστοιχη χρήση Αντίστοιχα τα εταιρικά μικτά αποτελέσματα της χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε από της προηγούμενης χρήσης Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 2013 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν στο ποσό των έναντι ζημιών της χρήσης Τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA) τη κλειόμενη χρήση 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε έναντι ζημιών την προηγούμενη χρήση Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2013 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ύψους έναντι επίσης ζημιών της προηγούμενης χρήσης Αντίστοιχα τα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους) της κλειόμενης χρήσης 2013 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε έναντι επίσης ζημιών ύψους της προηγούμενης χρήσης 2012, ενώ αντίστοιχα τα εταιρικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της κλειόμενης χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε έναντι της προηγούμενης χρήσης 2012,. Αντίστοιχα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε έναντι της προηγούμενης χρήσης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8

10 8. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε εκατ. έναντι της προηγούμενης χρήσης Το ύψος των κονδυλίων Καθαρής Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων καθώς και οι αριθμοδείκτες που παρατίθενται παρακάτω είναι σημαντικά επηρεασμένα από τα εξής γεγονότα: - στη χρήση 2013 η Εταιρεία απορρόφησε τον έναν κλάδο από τη διάσπαση της εταιρείας Retail Shopping A.E., - στη χρήση 2012 η Εταιρεία παρουσιάζει αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες λόγω της πώλησης της συμμετοχής της (57%) στη θυγατρική εταιρεία Digital Shopping A.E. και της απώλειας ελέγχου στη θυγατρική εταιρεία PUBLIC BULGARIA EOOD εντός της χρήσης 2013 (συμμετοχή 100%). Τα παραπάνω γεγονότα καθιστούν τις Οικονομικές Καταστάσεις μη συγκρίσιμες. Στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις αναλύεται η επίδραση στα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων από την απορρόφηση της διασπασθείσας Retail Shopping A.E. καθώς και τα αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες. Παρατίθενται πίνακες με σχετικούς αριθμοδείκτες για τον Όμιλο: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2012 Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / Πωλήσεις Αποθεμάτων -16,70% -14,45% Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / Ίδια Κεφάλαια 191,20% -45,54% Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / (Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις) -603,76% -30,86% ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/ /12/2012 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων -10,60% 45,70% ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 31/12/ /12/2012 Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων 111,86% 68,63% Ίδια Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων -11,86% 31,37% 3. Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των βασικών επιχειρηματικών τομέων. Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση των κλάδων σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Η ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9

11 αποδοτικότητα της Εταιρείας μετράται κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: ROCE (Return on Capital Employed) - "Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων": Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια και ανήλθε για την κλειόμενη χρήση 2013 σε ενοποιημένη βάση σε -603,76 % και σε εταιρική σε -168,49 %. ROE (Return on Equity) - "Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων": Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση και ανήλθε για την κλειόμενη χρήση 2013 σε ενοποιημένη βάση σε 191,20 % και σε εταιρική σε 411,62 %. ΕΝΟΤΗΤΑ Β' Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης Κατά το 2014 η εταιρεία και έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχει προχωρήσει στο άνοιγμα 6 καινούργιων καταστημάτων εδραιώνοντας την θέση της στην ελληνική αγορά. Επιπλέον στις 06/02/2014 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η καταβολή μετρητών ύψους προοριζόμενα για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρείας. Στις 15/4/2014 η εταιρεία προέβη σε ρύθμιση μακροπρόθεσμου δανείου ποσού ,00 για το οποίο στις 31/12/2013 είχαν καταπέσει οι όροι και είχε καταστεί άμεσα απαιτητό από τη τράπεζα. Η εξόφληση του ανωτέρω δανείου θα ολοκληρωθεί το 2015 με πρώτη δόση στις 15/7/2014. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη κατά το δυνατόν έγκαιρη πρόβλεψη των τάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του ομίλου. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων, η οποία προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης του ομίλου προς τους αντισυμβαλλόμενους της. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι οι ακόλουθοι: Συναλλαγματικός Κίνδυνος Συναλλαγματικός κίνδυνος υφίσταται για αγορές που πραγματοποιούνται σε Δολάριο Αμερικής και Λίρα Αγγλίας. Ο εν λόγω κίνδυνος είναι σχετικά χαμηλός για την Εταιρεία, καθώς η πολιτική της είναι η αποκομιδή κέρδους από εκπτώσεις λόγω πληρωμών τοις μετρητοίς και η αποφυγή μεγάλων πιστώσεων σε οφειλές σε ξένο νόμισμα. Μεσοπρόθεσμα, αλλαγές στις ισοτιμίες ενσωματώνονται στις τιμές λιανικής, μιας και ο αυξημένος ανταγωνισμός στον κλάδο δεν επιτρέπει σημαντικές αλλαγές (θετικές ή αρνητικές) στο περιθώριο κέρδους. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10

12 Κίνδυνος Ρευστότητας Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό δανεισμού καθώς και τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η Εταιρεία εξασφαλίζει τα αναγκαία επιπλέον όρια χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και δραστηριότητάς του μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών. Οι διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία επαρκούν για την συνήθη λειτουργία της και την κάλυψη έκτακτων βραχυπρόθεσμων επιχειρηματικών αναγκών. Αναλυτική παράθεση στη σημειώσεις 9.3 & 9.4 των οικονομικών καταστάσεων. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: O ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2013 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Ποσά σε ' εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Τραπεζικός δανεισμός Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο O ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2012 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Ποσά σε ' εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Τραπεζικός δανεισμός Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο O ΟΜΙΛΟΣ - 31/12/2011 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Ποσά σε ' εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Τραπεζικός δανεισμός Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας είχε ως εξής: ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11

13 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2013 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Ποσά σε ' εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Τραπεζικός δανεισμός Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2012 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Ποσά σε ' εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Τραπεζικός δανεισμός ,00 0,00 Εμπορικές υποχρεώσεις ,00 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,00 0,00 0,00 Σύνολο , ,00 0,00 0,00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2011 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Ποσά σε ' εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Τραπεζικός δανεισμός Εμπορικές υποχρεώσεις ,00 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 Κίνδυνος Επιτοκίου Το επιτόκιο του δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στο αποτέλεσμα της χρήσεως και στα ίδια κεφάλαια με μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του ±1%: O ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε ' 31/12/ /12/2012 1,00% (1,00%) 1,00% (1,00%) Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους από αλλαγή επιτοκίου ( ) ( ) Καθαρή Θέση ( ) ( ) Απαξίωση αποθεμάτων - Μεταβολές στις τιμές των εμπορευμάτων και αποθεμάτων Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα πληροφορικής και τεχνολογίας τα οποία εμπορεύεται, χαρακτηρίζονται από συχνές αλλαγές λόγω των συνεχών εξελίξεων στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. Επίσης, η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο υποτίμησης λόγω των συχνών μεταβολών μειώσεων στις τιμές των αποθεμάτων της. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12

14 Για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων η Εταιρεία: - Έρχεται σε συμφωνία με τους προμηθευτές της για την κάλυψη της πτώσης των τιμών (price protection) - προβαίνει σε αγορές σύμφωνα με τη ζήτηση που διαμορφώνεται στην αγορά, καθώς και σε τακτικές ρευστοποιήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων μέσω του δικτύου διανομής της, οι οποίες διαμορφώνουν το συνολικό περιθώριο κέρδους της. Η Εταιρεία, επανεξετάζει σε περιοδική βάση τα στοιχεία κίνησης των αποθεμάτων και σχηματίζει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σχετικές προβλέψεις απαξίωσης αυτών. Πιστωτικός κίνδυνος Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες. Σχετικά με τις χονδρικές πωλήσεις, έχει αναπτυχθεί μηχανογραφική εφαρμογή για τον πιστωτικό έλεγχο και παρακολούθηση των πελατών καθώς επίσης είναι σε ισχύ και πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων για τους πελάτες B2B. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη Προβλέπεται για το 2014 μια ακόμη χρονιά ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας. Εντούτοις, ο Όμιλος βασιζόμενος σε ένα σημαντικό πλάνο αύξησης του αριθμού των καταστημάτων του, αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω τις πωλήσεις του. Τα περιθώρια κέρδους θα συντηρηθούν σε παρόμοια με το 2013 επίπεδα. Ο Όμιλος στοχεύει στο άνοιγμα 10 νέων καταστημάτων μέσα στη χρήση του 2014 και επιπροσθέτως θα προχωρήσει στην ανακαίνιση των βασικών καταστημάτων του. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13

15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ' Συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη Έσοδα από πώληση Εταιρεία εμπορευμάτων & παροχή υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις SQUARE ROOT AE ALFASCOTT AE OLYMPIA DEVELOPMENT AE REGATTA A.E WESTNET DITRIBUTION AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT AEBE ITC PUBLICWORLD LTD PUBLIC BULGARIA EOOD ΣΥΝΟΛΑ

16 Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2011 Αμοιβές μελών διοίκησης (εκτός μισθού) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών , , , , , ,13 Σύνολο , , , , , ,13 Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα για τα οποία απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μπουρλάς Ρούμπεν 15

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ' σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Προκαταβολές μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αποτελέσματα Εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από παράγωγα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Στην τρέχουσα χρήση απορροφήθηκε κλάδος της διασπασθείσας εταιρείας RETAIL SHOPPING AE. Σχετικά αναφερόμαστε στην παράγραφο 6 των επεξηγηματικών σημειώσεων. 16

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποσά σε ' σημ. 31/12/2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /12/ /12/2012 Κύκλος Εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος/(ζημιά) Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Κέρδος/(ζημιά) από απότίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Φόρος εισοδήματος Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακοπείσες δραστηριότητες Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά φόρων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε ' σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων παροχών Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Στην τρέχουσα χρήση απορροφήθηκε κλάδος της διασπασθείσας εταιρείας RETAIL SHOPPING AE. Σχετικά αναφερόμαστε στην παράγραφο 6 των επεξηγηματικών σημειώσεων. Στις διακοπείσες δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου της κατάστασης συνολικών εσόδων περιλαμβάνονται: - τα αποτελέσματα της θυγατρικής DIGITAL SHOPPING AE η οποία πωλήθηκε στις (ποσοστό συμμετοχής 57%) - τα αποτελέσματα της θυγατρικής PUBLIC BULGARIA EOOD για την οποία χάθηκε ο έλεγχος εντός της χρήσης 2013 (ποσοστό συμμετοχής 100%) 17

19 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε ' 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Αποτελέσματα χρήσης αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Αποτελέσματα χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε ' σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , , , , , ,60 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,85 Κέρδη χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,85 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 18

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2013 Ποσά σε ' σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Προκαταβολές μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αποτελέσματα Εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ ( ) Κέρδη / (ζημιές) χρήσης ( ) ( ) 0 ( ) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 2013 Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου ( ) Εισφορές Κεφαλαίου 0,00 0,00 Έξοδα άυξησης κεφαλαίου (38.515) (38.515) (38.515) Απορρόφηση τμήματος διασπώμενης εταιρείας RETAIL SHOPPING AEBE ( ) ( ) ( ) Διανομή μερισμάτων 0,00 0,00 Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής , ,31 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων παροχών ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χρήσης 0,00 0,00 0, ,08 ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ , ,89 0, , , ,12 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης «Μόσχου Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες» ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22026/62/Β/90/170

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 (1 η Ιανουαρίου 2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.2190/1920, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 Στη Παιανία σήμερα, την 30 η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 πρωινή, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556 / 2007 Βεβαιώνεται ότι η Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα