ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011"

Transcript

1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35)

2 Πεξηερόκελα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... Error! Bookmark not defined. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο Έζνδα απφ δηθαηψκαηα, πξνκήζεηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Λνγηζκηθφ Eλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Μηζζψζεηο (Σξάπεδα σο κηζζσηήο) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πξνβιέςεηο Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Αλαβαιιφκελνη θφξνη Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην πλαιιαγέο µε ζπλδεδεκέλα κέξε πγθξηηηθά ζηνηρεία εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Μέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη άιισλ κέηξσλ πηζησηηθήο πξνζηαζίαο Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Κίλδπλνο Αγνξάο πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίσλ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Καζαξά Έζνδα από Σόθνπο Έζνδα Πξνκεζεηώλ Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο Γαπάλεο Πξνζσπηθνύ Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο/πγγελείο Δπηρεηξήζεηο Αζώκαηεο (Λνγηζκηθό) θαη Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Τπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηηθά Ηδξύκαηα Τπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο (2) απφ (35)

3 18. Λνηπά Γαλεηαθά Κεθάιαηα Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο & Φόξνο Δηζνδήκαηνο Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Τπέξ ην Άξηην Μεηξεηά θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε Φεξεγγπόηεηα θαη Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο (3) απφ (35)

4 Έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο CREDICOM CONSUMER FINANCE BANK AE πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ Κχξηνη Μέηνρνη, αο θαιέζακε ζε εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, γηα λα ζαο εθζέζνπκε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 1. ΔΡΓΑΗΔ ΣΖ CREDICOM CONSUMER FINANCE 1.1 Γεληθά Ζ Credicom Consumer Finance Σξάπεδα ΑΔ (εθεμήο Credicom ) είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Credit Agricole Consumer Finance (εθεμήο CACF), κέινο ηεο Credit Agricole Group κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο πξσηνπφξνπ Σξαπεδηθνχ κνληέινπ, εμεηδηθεπκέλνπ ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, ζηελ Διιάδα. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν εμεηδηθεπκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Credit Agricole ζηε Γαιιία, Sofinco & Finaref, δεκηνπξγήζεθε ε Crédit Agricole Consumer Finance (CACF). Με 75,8 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ ραξηνθπιάθην, παξνπζία ζε 22 ρψξεο, κεξίδην 19,2% ζηελ Γαιιηθή αγνξά θαη πξψηε ζέζε ζε πνιιέο άιιεο αγνξέο, ε Crédit Agricole Consumer Finance, είλαη εγεηηθφο φκηινο ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε ζε Γαιιία θαη Δπξψπε. H Emporiki Credicom αιιάδεη φλνκα θαη κεηνλνκάδεηαη ζε Credicom Consumer Finance Bank Α.Δ.. Με ηελ αιιαγή απηή νινθιεξψλεηαη ε έληαμή ηεο ζηνλ φκηιν Crédit Agricole Consumer Finance θαη εληζρχνληαη νη δεζκνί ηεο κε φια ηα κέιε ηνπ επξχηεξνπ Οκίινπ ηεο Grédit Agricole. Δδξεχεη ζηελ Ν. κχξλε, Λ. πγγξνχ 187 θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξηζκφ 55026/06/β/03/15. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο : Μέιε Ακίξ Σδνπξακπηδί Πξφεδξνο Αιέλ Μπνπικπνπιηάλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο Εαλ Λνπθ Γθακπξηέι Μάο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο / Μέινο Δθηειεζηηθφ Νηέηβηλη Νηξαπφ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Εαλ Φξαλζνπά Νηεξηέλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Γεκήηξηνο Παζζάο Μέινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ 1.2 Γξαζηεξηόηεηα θαη Θέζε H Credicom εμεηδηθεχεηαη ζηελ Καηαλαισηηθή Πίζηε, σο κέινο ηεο Crédit Agricole Consumer Finance, πνπ θαηέρεη Ζγεηηθή ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ Οκίινπ ηεο Crédit Agricole. Παξέρεη έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Καηαλαισηηθήο Πίζηεο κέζσ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο θαηαλαισηηθφ factoring, floor planning, stock finance. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο Credicom θαιχπηνπλ αλάγθεο αγνξάο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, απηνθηλήηνπ, ζθαθψλ αλαςπρήο θαζψο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο φπσο εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ. Δπίζεο, δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Tier Η θαη II), 17,30% (ζηνηρεία ), ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην απαηηνχκελν φξην ηνπ 8%. Μέρξη ζήκεξα έρεη θαηαθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αγνξάο θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηε ρξεκαηνδφηεζε εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, κε ηζρπξέο θεληξηθέο ζπλεξγαζίεο. 2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ Σν 2011 ήηαλ έλα έηνο κε πνιιέο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, σο απνηέιεζκα ηνπ ξαγδαία κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλαπφθεπθηα νη δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επεξέαζαλ άκεζα ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ ζχζηεκα. πλεπψο, θαη ηα απνηειέζκαηα θαη βαζηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ην 2011 ηεο Credicom αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο : (4) απφ (39)

5 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Υξήζε 2011 Υξήζε 2010 χλνιν Δλεξγεηηθνχ Δθ ησλ νπνίσλ: Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο (κεηά πξνβιέςεσλ) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ & ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Τπνρξεψζεηο Ίδηα Κεθάιαηα ΔΟΓΑ χλνιν Καζαξψλ Δζφδσλ Δθ ησλ νπνίσλ: Καζαξά Έζνδα απφ Σφθνπο Καζαξά Έζνδα απφ Πξνκήζεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο ΔΞΟΓΑ χλνιν Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ ( ) ( ) Δθ ησλ νπνίσλ: Γαπάλεο πξνζσπηθνχ ( ) ( ) Απνζβέζεηο ( ) ( ) Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ ( ) ( ) Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ ( ) ( ) *Ακνηβέο θαη Παξνρέο Γηνίθεζεο *Αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ εκείσζε 23 «πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε». 3. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Credicom Consumer Finance Bank πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί ακεηάβιεηε θαη γηα ην εξρφκελν έηνο 2012, εληζρχνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζα ζε απηφ ην ηδηαίηεξα δπζκελέο πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία φζν θαη γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ηεο ζηελ αγνξά ρξεκαηνδφηεζεο απηνθηλήηνπ αμηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο επξείεο ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Παξφια απηά, νη φγθνη παξαγσγήο αλακέλνληαη ζεκαληηθά κεησκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα επεξεαδφκελνη θπξίσο απφ ηελ κεγάιε πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ λέσλ Η.Υ. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο ζπλερήο επηδείλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο απηφ θαίλεηαη ηφζν απφ ηα εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα αλεξγίαο πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ πάλσ απφ 20% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 φζν θαη απφ ηελ ζπλερή πηψζε ηνπ ΑΔΠ, ην 2012 αλακέλεηαη λα είλαη ε 5ε ζπλερφκελε ρξνληά χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελψ ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο εθηηκψληαη ηψξα απφ ην ηέινο ηνπ 2013 θαη έπεηηα. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ δηαξθή ζπξξίθλσζε ηνπ δείθηε ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη επνκέλσο ηελ έιιεηςε δήηεζεο δαλείσλ (5) απφ (39)

6 πκπεξαζκαηηθά, ε Credicom Consumer Finance Bank εθηηκά φηη ην 2012 ζα είλαη κηα αθφκα δχζθνιε ρξνληά κε ιηγφηεξα Έζνδα απφ Σφθνπο θαη πςειφηεξν Κφζηνο Κηλδχλνπ θάηη πνπ φκσο αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά απφ ηελ εηαηξεία κε πεξαηηέξσ θηλήζεηο κείσζεο ησλ Δμφδσλ. 4. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ Ζ Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζήκεξα απέλαληη ζε ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο θαη ζε έλα πξσηνθαλέο πεξηβάιινλ καθξννηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα κπνξέζεη λα ζπξξηθλψζεη ην έιιεηκκα θαη λα επαλέιζεη ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο, νχησο ψζηε θαη ην δεκφζην ρξένο λα θαηαζηεί δηαρεηξίζηκν θαη λα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ πξψην ρξφλν κε ρξήζε κέηξσλ άκεζνπ απνηειέζκαηνο φπσο ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ε κείσζε κηζζψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θ.ν.θ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, κε ζπλέπεηα ηνλ θινληζκφ ηεο θαηαλάισζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο θαζψο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζήκεξα αληηκέησπν κε ζεηξά ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ θαη πξνθιήζεσλ. Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη επηδξάζεη δπζκελψο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, κε ζπλέπεηα αθελφο λα έρεη κεησζεί ε δήηεζε λέσλ ρνξεγήζεσλ αθεηέξνπ λα έρεη επηδεηλσζεί ε πνηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ κε ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ εμέιημε απηή, αιιά θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ νδεγνχλ ην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κε θχξηνπο άμνλεο ηελ επαξθή ξεπζηφηεηα, ηελ δηαηήξεζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε πςειά επίπεδα θαη ηελ πεξηζηνιή θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ. 5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ Credicom εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο Credicom εζηηάδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε απφ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Credicom. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πιελ ηνπ πηζησηηθνχ, πινπνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ε νπνία αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πινπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πηζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο. Ζ Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ πξνζδηνξίδεη, θαη εθηηκά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ζ Γηνίθεζε παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee). 6.1 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε ελδερφκελε κε έγθαηξε απνπιεξσκή πξνο ηελ Credicom ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ. Με βάζε ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Credicom κπνξεί λα εθηηκήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ δαλείσλ αλά θαηεγνξία. Δπί πιένλ, απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ δηαρξνληθή αμηνιφγεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαζνξίδεη πιένλ πνιηηηθέο θαη παξέρεη νδεγίεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ απηή εθηίζεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Credicom νη κεηαηνπίζεηο ζηηο δηάθνξέο δψλεο θαζπζηεξήζεσλ θαη ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ θαηαγγειζέλησλ ρνξεγήζεσλ. Ζ Credicom έρεη αλαπηχμεη ζχζηεκα θαηαλνκήο πξνβιέςεσλ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ρνξεγήζεσλ, ην νπνίν παξέρεη ζηαηηζηηθή εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο δεκίαο βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ επηδφζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Οη πθηζηάκελεο πξνβιέςεηο ηεο Credicom θαιχπηνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκηάο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα θαηαλνκήο πξνβιέςεσλ θαη απνηεινχλ βαζηθφ νδεγφ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ δεκηψλ κέζσ ειέγρνπ απνκείσζεο. Ζ Credicom αλαπηχζζνληαο θαη ζρεδηάδνληαο λέεο δηαδηθαζίεο θαη λέα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, έρεη ήδε μεθηλήζεη ην έξγν πξνζαξκνγήο ηεο Credicom ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Γηαρείξηζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ (International Risk Committee). (6) απφ (39)

7 6.2 Κίλδπλνο Αγνξάο Ζ Credicom εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο αγνξάο, νη νπνίνη είλαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κεγέζνπο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηηο αγνξάο. Οη θίλδπλνη αγνξάο πξνέξρνληαη απφ αλνηρηέο ζέζεηο ζε επηηφθηα, λνκίζκαηα θαη πξντφληα θεθαιαίνπ, εθ ησλ νπνίσλ φια εθηίζεληαη ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ζε αιιαγέο ζην επίπεδν κεηαβιεηφηεηαο ησλ αγνξαίσλ επηηνθίσλ ή ησλ ηηκψλ φπσο επηηφθηα, πηζησηηθά πεξηζψξηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηηκέο θεθαιαίσλ. Ζ Credicom αληηκεησπίδεη κφλν ησλ θίλδπλν απφ ηελ αιιαγή ησλ επηηνθίσλ ν νπνίνο θαη παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά κέζσ ησλ εηδηθψλ δεηθηψλ. Ζ παξαθνινχζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee) θαη Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ (A.L.C.O). 6.3 Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο ηεο Credicom εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο. Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Ζ Credicom έρεη ζαλ βαζηθφ γλψκνλα ηεο ηελ εμαζθάιηζε δαλεηζκνχ ζε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ηε παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ παξφκνηαο δηάξθεηαο ζε επίζεο ζηαζεξφ επηηφθην. Σν 16 % ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ έρνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην, ηα νπνία ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο (100%) ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ηνπ νπνίνπ ε ηηκνιφγεζε είλαη παξφκνηα. Δπνκέλσο, ε Credicom επηδηψθεη ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ θεθαιαία ηα νπνία ηηκνινγνχληαη επίζεο κε θπκαηλφκελν επηηφθην (matching principle). Ζ Credicom πξνζδηνξίδεη ηελ έθζεζε ηεο ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν κέζσ ζπζηήκαηνο νξίσλ έηζη ψζηε ε κέγηζηε πηζαλή δεκηά λα θπκαίλεηαη ζε απνδεθηά επίπεδα. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee). 6.4 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δε ζπκπίπηνπλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ελδερφκελε αδπλακία ηεο Credicom λα εθπιεξψζεη ηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή ζπλαιιαγέο. Ζ Credicom αληηιακβάλεηαη απηφ ηνλ θίλδπλν θαη ηνλ ειέγρεη κέζα απφ κία θαιά αλαπηπγκέλε δνκή δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα είδε ειέγρσλ. Ζ Credicom πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα δείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε ηε ζέζπηζε εζσηεξηθψλ νξίσλ ξεπζηφηεηαο. Ζ Credicom ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αθνινχζσλ: (α) Τπφινηπν ζην Λνγαξηαζκφ Καησηάησλ Απνζεκαηηθψλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (β) Γείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηελ επνπηηθή αξρή (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) φζν θαη απφ ελδνεηαηξηθνχο θαλφλεο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee). 6.5 Κόζηνο θηλδύλνπ Οη Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα ηέιε ηνπ 2011 ζε 69,2 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε 54,2 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2010, αληαλαθιψληαο ηελ επηδείλσζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε (πάλσ απφ 1 εκέξα θαζπζηέξεζεο) απμήζεθε ζε 145,5 εθαη. ηo 2011 απφ 135,3 εθαη., ην Γηα ην ιφγν απηφ, ε Credicom αχμεζε ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ (Πξνβιέςεηο / Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε) απφ 40% ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε 47,60% ζην ηέινο ηνπ 2011 σο ελέξγεηα εθαξκνγήο ζπλεηήο (prudent) πνιηηηθήο γηα ηελ θάιπςε ηoπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο. Σν θφζηνο θηλδχλνπ, παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε απφ ηε Γηνίθεζε, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Πξνβιέςεσλ (Provisions Committee) (7) απφ (39)

8 7 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη : Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ζ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο Σα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο Δίλαη αλαξηεκέλε ζηελ δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ΑΘΖΝΑ, 15 Μαΐνπ 2012 Καη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Βεβαηψλεηαη φηη, ε αλσηέξσ Έθζεζε Γηαρείξηζεο, πνπ απνηειείηαη απφ 6 ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 15 Μαΐνπ Αζήλα, 15 Μαΐνπ 2012 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Πξάηογνπσηεξρανπο Κνχπεξο Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Λ. Κεθηζίαο Υαιάλδξη Γεκήηξηνο νχξκπεο Α.Μ. ΟΔΛ 113 Α.Μ. ΟΔΛ (8) απφ (39)

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τοσς Μετότοσς της Ανώνσμης Εταιρείας Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Credicom Consumer Finance Σξάπεδα Α.Δ., πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Credicom Consumer Finance Σξάπεδα Α.Δ. θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Πράιςγοσωηερταοσς Κούπερς Ανώνσμος Ελεγκηική Εηαιρεία Λ. Κηθιζίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αθήνα, 17 Μαΐοσ 2012 Ο Ορκωηός Ελεγκηής Λογιζηής Δημήηρης Σούρμπης Α.Μ. ΣΟΕΛ (9) απφ (39)

10 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο εκ. 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 Σφθνη θαη Δμνκνηνχκελα Έζνδα Σφθνη θαη Δμνκνηνχκελα Έμνδα ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ Καζαξά έζνδα πξνκεζεηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθα Απνηειέζκαηα Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΟΓΩΝ Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ 8 ( ) ( ) Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα 9 ( ) ( ) Απνζβέζεηο 14 ( ) ( ) ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ( ) ( ) Απνκείσζε Αμίαο Γαλείσλ θαη Πξνθαηαβνιψλ ζε Πειάηεο 12 ( ) ( ) Απνκείσζε Αμίαο πκκεηνρψλ 13 ( ) ( ) ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ) ( ) Φφξνο Δηζνδήκαηνο ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ( ) ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (10) απφ (39)

11 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκ. 31ε Γεθεκβξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο Οκνινγίεο θ.α ηίηινη ζηαζεξήο απφδνζεο πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο / πγγελείο Δπηρεηξήζεηο Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Τπνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο πξνο Πηζησηηθά Ηδξχκαηα Τπνρξεψζεηο πξνο Πειάηεο Λνηπά Γαλεηαθά Κεθάιαηα Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκηψζεηο Πξνζσπηθνχ Λνηπέο Τπνρξεψζεηο ύλνιν Τπνρξεώζεσλ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην Κέξδε/ (Εεκηέο) Δηο Νένλ-Απνηειέζκαηα Υξήζεο ( ) ( ) ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (11) απφ (39)

12 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην Άξηην Κέξδε /(Εεκηέο) Δηο Νένλ ΤΝΟΛΟ Τπόινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Εεκηέο ρξήζεο 2010 ( ) ( ) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Τπόινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Εεκηέο ρξήζεο 2011 ( ) ( ) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (12) απφ (39)

13 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ εκ. 1ε Ηαλνπαξίνπ 31ε Γεθεκβξίνπ ε Ηαλνπαξίνπ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 Κέξδε πξν θόξσλ ( ) ( ) Πξνζαξκνγέο γηα ηε ζπκθσλία απνηειέζκαηνο πεξηόδνπ θαη ηακεηαθώλ εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πξνζαξκνγέο γηα κε ηακεηαθέο πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ: Απνζβέζεηο Γεδνπιεπκέλα έμνδα ρξήζεο ( ) Γεδνπιεπκέλα έζνδα ρξήζεο Απνκείσζε αμίαο ρνξεγήζεσλ θαη πξνθαηαβνιψλ ζε πειάηεο Απνκείσζε αμίαο πκκεηνρψλ Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ( ) Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξηλ από κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο Καζαξή αχμεζε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ: Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ( ) ( ) Καζαξή αχμεζε ιεηηνπξγηθψλ ππνρξεψζεσλ: Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο Λνηπέο ππνρξεψζεηο 19 ( ) ( ) ( ) ( ) ύλνιν Δθξνώλ από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φφξνη ύλνιν Σακεηαθέο Δθξνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 14 ( ) ( ) Αγνξέο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 14 ( ) ( ) Αγνξά ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ( ) ( ) Κέξδε απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ(υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηά) ( ) (5.279) ύλνιν Δθξνώλ από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Σακεηαθέο Δηζξνέο/(Eθξνέο) από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Φφξνο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 (60.500) Αχμεζε δαλεηζκνχ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 16 ( ) ( ) ύλνιν Δηζξνώλ από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Καζαξή (Μείσζε)/Αύμεζε ζηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ( ) ( ) Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Έλαξμεο Πεξηφδνπ (εκ. 22) ( ) Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Λήμεο Πεξηόδνπ (εκ. 22) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (13) απφ (39)

14 εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. (εθεμήο θαη «Δηαηξεία» ή «Σξάπεδα» ή «Credicom») ηδξχζεθε απφ ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. («Δκπνξηθή Σξάπεδα») θαη ηε CACF S.A(πξψελ Sofinco), ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Credit Agricole, κε ηζφπνζε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Καηά ηελ 31/12/2011 ν κνλαδηθφο ηεο ηξάπεδαο είλαη ε CACF S.A. Ζ Credicom μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην επηέκβξην ηνπ 2003 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή παξέρνληαο θαηαλαισηηθά δάλεηα, αλνηρηή πίζησζε κε ή ρσξίο πηζησηηθή θάξηα,, θαηαλαισηηθφ factoring θαη stock finance ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκεία δηαλνκήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θπξίσο θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Δδξεχεη ζηελ Ν. κχξλε, νδφο Λ. πγγξνχ 187, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξηζκφ 55026/06/B/03/15. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη σο εμήο: Μέιε Ακίξ Σδνπξακπηδί Πξφεδξνο Αιέλ Μπνπικπνπιηάλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο Εαλ Λνπθ Γθακπξηέι Μάο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο / Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Νηέηβηλη Νηξαπφ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Εαλ Φξαλζνπά Νηεξηέλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Γεκήηξηνο Παζζάο Μέινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ηελ 15 Μαίνπ ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ Οη ζεκαληηθφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία 1606/2002 θαη βάζεη ηνπ Ν. 3229/04 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3301/04) νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νπνηνδήπνηε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) αιιά θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη εληεχζελ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 1 ν Ηζνινγηζκφο έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ηεο Δηαηξίαο, ζεσξείηαη απηφο πνπ μεθηλά ηελ 1 επηεκβξίνπ 2003, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη αθεηεξίαο ηεο πξψηεο ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο ε νπνία έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Βαζηθή αξρή θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί ην ηζηνξηθφ θφζηνο ην νπνίν κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο είλαη εθπεθξαζκέλα ζε επξψ. H Σξάπεδα απαιιάζζεηαη απφ ηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ηνπ ΓΛΠ 27. Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. (14) απφ (39)

15 α) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. β)σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. γ) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 (15) απφ (39)

16 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο ( ore body ). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2011) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. (16) απφ (39)

17 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα βάζεο ηεο Σξάπεδαο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Σξάπεδαο. (17) απφ (39)

18 2.2 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο (α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Σξάπεδαο. (β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο, νη κεηαβνιέο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Σξάπεδα δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα. 2.3 Έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο Σα έζνδα θαη ηα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα φια ηα ηνθνθφξα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (effective interest method), ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάρζεθαλ θαη θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σα έζνδα απφ ηφθνπο πεξηιακβάλνπλ ηφθνπο εηζπξαθηένπο απφ ρνξεγήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο, Ζ Σξάπεδα εθαξκφδεη ηελ πξαθηηθή αλαζηνιήο αλαγλψξηζεο εζφδσλ ζε ρνξεγήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε εμππεξεηνχκελεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ αλαζηέιιεηαη κέρξη νη ρνξεγήζεηο λα θαηαζηνχλ ελήκεξεο ή εμππεξεηνχκελεο θαη επνκέλσο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά εκθαλίδνληαη ζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ αλαζηνιήο εζφδσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. 2.4 Έζνδα απφ δηθαηψκαηα, πξνκήζεηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο. Δηδηθά, νη πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ εθηακίεπζε ησλ ρνξεγήζεσλ ζε πειάηεο απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ρνξεγήζεσλ απηψλ βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ηεο ρνξήγεζεο. 2.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο Αθνξά κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηδφκελεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα πψιεζε απηψλ. Σν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ πεξηέρεη ηα δάλεηα πνπ εθδφζεθαλ πξσηνγελψο απφ ηελ Σξάπεδα (originated loans) θαη εθείλα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηξίηνπο (loans acquired). Σα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά ηελ εθηακίεπζή ηνπο θαη επηκεηξψληαη ζηε ζπλέρεηα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θηήζεο (amortised cost) βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (effective interest rate) κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο αμίαο. Σα δάλεηα εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε αμίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην, ππνιείπεηαη ηεο ινγηζηηθήο, ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. 2.6 Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Λνγηζκηθφ Οη δαπάλεο γηα αγνξέο θαη βειηηψζεηο ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ, ζην βαζκφ πνπ επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Σξάπεδα, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο σο άπια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 2.7 Eλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο. Σν θφζηνο θηήζεο πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ή κε ηε βειηίσζε ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ απηέο ζα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζην κέιινλ. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Οη απνζβέζεηο ησλ ινηπψλ ελζσκάησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν (straight line) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: (18) απφ (39)

19 Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα ηξίησλ 12 Δμνπιηζκφο (Hardware) ππνινγηζηψλ 4 έσο 5 Λνηπφο εμνπιηζκφο θαη έπηπια 5 έσο 7 Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Έηε 2.8 Μηζζψζεηο (Σξάπεδα σο κηζζσηήο) Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 2.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ ππφινηπα κε ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζήο ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά (ηακείν), ηα κε δεζκεπκέλα δηαζέζηκα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο ηνπνζεηήζεηο ζε άιιεο Σξάπεδεο Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζπληξέρνπλ ηα θάησζη: ππάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ζ Σξάπεδα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο θαηά θαη κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαρσξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη παξέρνπλ εθάπαμ απνδεκηψζεηο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ζπληαμηνδνηηθέο θαη ινηπέο παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. α) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη ην πξφγξακκα ζην νπνίν νη παξνρέο θαζνξίδνληαη µε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ή ν κηζζφο. ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε αμία ηεο ππνρξέσζεο είλαη ίζε µε ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηνχκελεο θαηά ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα µε αλαγλσξηζζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Ζ ππνρξέσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εθηηκάηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο µε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο, πξνεμνθιεκέλεο µε ην επηηφθην θξαηηθψλ νκνιφγσλ µε δηάξθεηα αλάινγε ηεο ππνρξέσζεο. Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. β) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο νξίδεηαη ην πξφγξακκα ζχκθσλα µε ην νπνίν ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο εηζθνξέο ζε θάπνην Σακείν ρσξίο θακία άιιε λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ ηνπ Σακείνπ. Οη εηζθνξέο ηεο Σξάπεδαο ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ». (19) απφ (39)

20 2.12 Αλαβαιιφκελνη θφξνη Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνζδηνξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Γηα ζθνπνχο αλαγλψξηζήο ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη πηζαλή ε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζην κέιινλ θαη ε χπαξμε επαξθψλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. ην πιαίζην απηφ, νη θνξνινγηθέο δεκίεο, δεκηνπξγνχλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κφλνλ φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάθηεζή ηνπο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη μερσξηζηά ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο, σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην Σα άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο έμνδα, αθαηξνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο έθδνζεο θαη κεηψλνπλ ηζφπνζα ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. Σα άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απνξξφθεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρεηξήζεσο πλαιιαγέο µε ζπλδεδεκέλα κέξε Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο ε Σξάπεδα ειέγρεη ή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή, νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ Δηαηξία (Μέηνρνη), ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νηθνλνκηθψο εμαξηψκελα ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο αζθνχλ δεζπφδνπζα επηξξνή. Ζ Σξάπεδα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πγθξηηηθά ζηνηρεία Σα ζπγθξηηηθά κεγέζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο αλαπξνζαξκφδνληαη, φπνπ απαηηείηαη, γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. (20) απφ (39)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα