ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011"

Transcript

1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35)

2 Πεξηερόκελα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... Error! Bookmark not defined. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο Έζνδα απφ δηθαηψκαηα, πξνκήζεηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Λνγηζκηθφ Eλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Μηζζψζεηο (Σξάπεδα σο κηζζσηήο) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πξνβιέςεηο Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Αλαβαιιφκελνη θφξνη Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην πλαιιαγέο µε ζπλδεδεκέλα κέξε πγθξηηηθά ζηνηρεία εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Μέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη άιισλ κέηξσλ πηζησηηθήο πξνζηαζίαο Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Κίλδπλνο Αγνξάο πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίσλ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Καζαξά Έζνδα από Σόθνπο Έζνδα Πξνκεζεηώλ Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο Γαπάλεο Πξνζσπηθνύ Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο/πγγελείο Δπηρεηξήζεηο Αζώκαηεο (Λνγηζκηθό) θαη Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Τπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηηθά Ηδξύκαηα Τπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο (2) απφ (35)

3 18. Λνηπά Γαλεηαθά Κεθάιαηα Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο & Φόξνο Δηζνδήκαηνο Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Τπέξ ην Άξηην Μεηξεηά θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε Φεξεγγπόηεηα θαη Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο (3) απφ (35)

4 Έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο CREDICOM CONSUMER FINANCE BANK AE πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ Κχξηνη Μέηνρνη, αο θαιέζακε ζε εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, γηα λα ζαο εθζέζνπκε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 1. ΔΡΓΑΗΔ ΣΖ CREDICOM CONSUMER FINANCE 1.1 Γεληθά Ζ Credicom Consumer Finance Σξάπεδα ΑΔ (εθεμήο Credicom ) είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Credit Agricole Consumer Finance (εθεμήο CACF), κέινο ηεο Credit Agricole Group κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο πξσηνπφξνπ Σξαπεδηθνχ κνληέινπ, εμεηδηθεπκέλνπ ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, ζηελ Διιάδα. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν εμεηδηθεπκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Credit Agricole ζηε Γαιιία, Sofinco & Finaref, δεκηνπξγήζεθε ε Crédit Agricole Consumer Finance (CACF). Με 75,8 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ ραξηνθπιάθην, παξνπζία ζε 22 ρψξεο, κεξίδην 19,2% ζηελ Γαιιηθή αγνξά θαη πξψηε ζέζε ζε πνιιέο άιιεο αγνξέο, ε Crédit Agricole Consumer Finance, είλαη εγεηηθφο φκηινο ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε ζε Γαιιία θαη Δπξψπε. H Emporiki Credicom αιιάδεη φλνκα θαη κεηνλνκάδεηαη ζε Credicom Consumer Finance Bank Α.Δ.. Με ηελ αιιαγή απηή νινθιεξψλεηαη ε έληαμή ηεο ζηνλ φκηιν Crédit Agricole Consumer Finance θαη εληζρχνληαη νη δεζκνί ηεο κε φια ηα κέιε ηνπ επξχηεξνπ Οκίινπ ηεο Grédit Agricole. Δδξεχεη ζηελ Ν. κχξλε, Λ. πγγξνχ 187 θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξηζκφ 55026/06/β/03/15. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο : Μέιε Ακίξ Σδνπξακπηδί Πξφεδξνο Αιέλ Μπνπικπνπιηάλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο Εαλ Λνπθ Γθακπξηέι Μάο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο / Μέινο Δθηειεζηηθφ Νηέηβηλη Νηξαπφ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Εαλ Φξαλζνπά Νηεξηέλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Γεκήηξηνο Παζζάο Μέινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ 1.2 Γξαζηεξηόηεηα θαη Θέζε H Credicom εμεηδηθεχεηαη ζηελ Καηαλαισηηθή Πίζηε, σο κέινο ηεο Crédit Agricole Consumer Finance, πνπ θαηέρεη Ζγεηηθή ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ Οκίινπ ηεο Crédit Agricole. Παξέρεη έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Καηαλαισηηθήο Πίζηεο κέζσ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο θαηαλαισηηθφ factoring, floor planning, stock finance. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο Credicom θαιχπηνπλ αλάγθεο αγνξάο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, απηνθηλήηνπ, ζθαθψλ αλαςπρήο θαζψο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο φπσο εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ. Δπίζεο, δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Tier Η θαη II), 17,30% (ζηνηρεία ), ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην απαηηνχκελν φξην ηνπ 8%. Μέρξη ζήκεξα έρεη θαηαθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αγνξάο θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηε ρξεκαηνδφηεζε εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, κε ηζρπξέο θεληξηθέο ζπλεξγαζίεο. 2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ Σν 2011 ήηαλ έλα έηνο κε πνιιέο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, σο απνηέιεζκα ηνπ ξαγδαία κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλαπφθεπθηα νη δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επεξέαζαλ άκεζα ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ ζχζηεκα. πλεπψο, θαη ηα απνηειέζκαηα θαη βαζηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ην 2011 ηεο Credicom αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο : (4) απφ (39)

5 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Υξήζε 2011 Υξήζε 2010 χλνιν Δλεξγεηηθνχ Δθ ησλ νπνίσλ: Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο (κεηά πξνβιέςεσλ) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ & ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Τπνρξεψζεηο Ίδηα Κεθάιαηα ΔΟΓΑ χλνιν Καζαξψλ Δζφδσλ Δθ ησλ νπνίσλ: Καζαξά Έζνδα απφ Σφθνπο Καζαξά Έζνδα απφ Πξνκήζεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο ΔΞΟΓΑ χλνιν Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ ( ) ( ) Δθ ησλ νπνίσλ: Γαπάλεο πξνζσπηθνχ ( ) ( ) Απνζβέζεηο ( ) ( ) Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ ( ) ( ) Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ ( ) ( ) *Ακνηβέο θαη Παξνρέο Γηνίθεζεο *Αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ εκείσζε 23 «πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε». 3. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Credicom Consumer Finance Bank πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί ακεηάβιεηε θαη γηα ην εξρφκελν έηνο 2012, εληζρχνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζα ζε απηφ ην ηδηαίηεξα δπζκελέο πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία φζν θαη γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ηεο ζηελ αγνξά ρξεκαηνδφηεζεο απηνθηλήηνπ αμηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο επξείεο ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Παξφια απηά, νη φγθνη παξαγσγήο αλακέλνληαη ζεκαληηθά κεησκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα επεξεαδφκελνη θπξίσο απφ ηελ κεγάιε πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ λέσλ Η.Υ. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο ζπλερήο επηδείλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο απηφ θαίλεηαη ηφζν απφ ηα εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα αλεξγίαο πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ πάλσ απφ 20% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 φζν θαη απφ ηελ ζπλερή πηψζε ηνπ ΑΔΠ, ην 2012 αλακέλεηαη λα είλαη ε 5ε ζπλερφκελε ρξνληά χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελψ ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο εθηηκψληαη ηψξα απφ ην ηέινο ηνπ 2013 θαη έπεηηα. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ δηαξθή ζπξξίθλσζε ηνπ δείθηε ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη επνκέλσο ηελ έιιεηςε δήηεζεο δαλείσλ (5) απφ (39)

6 πκπεξαζκαηηθά, ε Credicom Consumer Finance Bank εθηηκά φηη ην 2012 ζα είλαη κηα αθφκα δχζθνιε ρξνληά κε ιηγφηεξα Έζνδα απφ Σφθνπο θαη πςειφηεξν Κφζηνο Κηλδχλνπ θάηη πνπ φκσο αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά απφ ηελ εηαηξεία κε πεξαηηέξσ θηλήζεηο κείσζεο ησλ Δμφδσλ. 4. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ Ζ Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζήκεξα απέλαληη ζε ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο θαη ζε έλα πξσηνθαλέο πεξηβάιινλ καθξννηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα κπνξέζεη λα ζπξξηθλψζεη ην έιιεηκκα θαη λα επαλέιζεη ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο, νχησο ψζηε θαη ην δεκφζην ρξένο λα θαηαζηεί δηαρεηξίζηκν θαη λα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ πξψην ρξφλν κε ρξήζε κέηξσλ άκεζνπ απνηειέζκαηνο φπσο ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ε κείσζε κηζζψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θ.ν.θ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, κε ζπλέπεηα ηνλ θινληζκφ ηεο θαηαλάισζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο θαζψο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζήκεξα αληηκέησπν κε ζεηξά ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ θαη πξνθιήζεσλ. Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη επηδξάζεη δπζκελψο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, κε ζπλέπεηα αθελφο λα έρεη κεησζεί ε δήηεζε λέσλ ρνξεγήζεσλ αθεηέξνπ λα έρεη επηδεηλσζεί ε πνηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ κε ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ εμέιημε απηή, αιιά θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ νδεγνχλ ην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κε θχξηνπο άμνλεο ηελ επαξθή ξεπζηφηεηα, ηελ δηαηήξεζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε πςειά επίπεδα θαη ηελ πεξηζηνιή θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ. 5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ Credicom εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο Credicom εζηηάδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε απφ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Credicom. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πιελ ηνπ πηζησηηθνχ, πινπνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ε νπνία αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πινπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πηζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο. Ζ Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ πξνζδηνξίδεη, θαη εθηηκά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ζ Γηνίθεζε παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee). 6.1 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε ελδερφκελε κε έγθαηξε απνπιεξσκή πξνο ηελ Credicom ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ. Με βάζε ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Credicom κπνξεί λα εθηηκήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ δαλείσλ αλά θαηεγνξία. Δπί πιένλ, απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ δηαρξνληθή αμηνιφγεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαζνξίδεη πιένλ πνιηηηθέο θαη παξέρεη νδεγίεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ απηή εθηίζεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Credicom νη κεηαηνπίζεηο ζηηο δηάθνξέο δψλεο θαζπζηεξήζεσλ θαη ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ θαηαγγειζέλησλ ρνξεγήζεσλ. Ζ Credicom έρεη αλαπηχμεη ζχζηεκα θαηαλνκήο πξνβιέςεσλ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ρνξεγήζεσλ, ην νπνίν παξέρεη ζηαηηζηηθή εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο δεκίαο βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ επηδφζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Οη πθηζηάκελεο πξνβιέςεηο ηεο Credicom θαιχπηνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκηάο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα θαηαλνκήο πξνβιέςεσλ θαη απνηεινχλ βαζηθφ νδεγφ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ δεκηψλ κέζσ ειέγρνπ απνκείσζεο. Ζ Credicom αλαπηχζζνληαο θαη ζρεδηάδνληαο λέεο δηαδηθαζίεο θαη λέα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, έρεη ήδε μεθηλήζεη ην έξγν πξνζαξκνγήο ηεο Credicom ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Γηαρείξηζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ (International Risk Committee). (6) απφ (39)

7 6.2 Κίλδπλνο Αγνξάο Ζ Credicom εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο αγνξάο, νη νπνίνη είλαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κεγέζνπο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηηο αγνξάο. Οη θίλδπλνη αγνξάο πξνέξρνληαη απφ αλνηρηέο ζέζεηο ζε επηηφθηα, λνκίζκαηα θαη πξντφληα θεθαιαίνπ, εθ ησλ νπνίσλ φια εθηίζεληαη ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ζε αιιαγέο ζην επίπεδν κεηαβιεηφηεηαο ησλ αγνξαίσλ επηηνθίσλ ή ησλ ηηκψλ φπσο επηηφθηα, πηζησηηθά πεξηζψξηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηηκέο θεθαιαίσλ. Ζ Credicom αληηκεησπίδεη κφλν ησλ θίλδπλν απφ ηελ αιιαγή ησλ επηηνθίσλ ν νπνίνο θαη παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά κέζσ ησλ εηδηθψλ δεηθηψλ. Ζ παξαθνινχζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee) θαη Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ (A.L.C.O). 6.3 Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο ηεο Credicom εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο. Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Ζ Credicom έρεη ζαλ βαζηθφ γλψκνλα ηεο ηελ εμαζθάιηζε δαλεηζκνχ ζε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ηε παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ παξφκνηαο δηάξθεηαο ζε επίζεο ζηαζεξφ επηηφθην. Σν 16 % ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ έρνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην, ηα νπνία ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο (100%) ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ηνπ νπνίνπ ε ηηκνιφγεζε είλαη παξφκνηα. Δπνκέλσο, ε Credicom επηδηψθεη ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ θεθαιαία ηα νπνία ηηκνινγνχληαη επίζεο κε θπκαηλφκελν επηηφθην (matching principle). Ζ Credicom πξνζδηνξίδεη ηελ έθζεζε ηεο ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν κέζσ ζπζηήκαηνο νξίσλ έηζη ψζηε ε κέγηζηε πηζαλή δεκηά λα θπκαίλεηαη ζε απνδεθηά επίπεδα. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee). 6.4 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δε ζπκπίπηνπλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ελδερφκελε αδπλακία ηεο Credicom λα εθπιεξψζεη ηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή ζπλαιιαγέο. Ζ Credicom αληηιακβάλεηαη απηφ ηνλ θίλδπλν θαη ηνλ ειέγρεη κέζα απφ κία θαιά αλαπηπγκέλε δνκή δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα είδε ειέγρσλ. Ζ Credicom πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα δείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε ηε ζέζπηζε εζσηεξηθψλ νξίσλ ξεπζηφηεηαο. Ζ Credicom ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κέζα απφ ηε ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αθνινχζσλ: (α) Τπφινηπν ζην Λνγαξηαζκφ Καησηάησλ Απνζεκαηηθψλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (β) Γείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηελ επνπηηθή αξρή (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) φζν θαη απφ ελδνεηαηξηθνχο θαλφλεο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηθνηλσλείηαη απφ ηελ Credicom ζηνπο κεηφρνπο, κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαθνξψλ θαη ζηελ επηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ (Financial Committee). 6.5 Κόζηνο θηλδύλνπ Οη Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα ηέιε ηνπ 2011 ζε 69,2 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε 54,2 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2010, αληαλαθιψληαο ηελ επηδείλσζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε (πάλσ απφ 1 εκέξα θαζπζηέξεζεο) απμήζεθε ζε 145,5 εθαη. ηo 2011 απφ 135,3 εθαη., ην Γηα ην ιφγν απηφ, ε Credicom αχμεζε ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ (Πξνβιέςεηο / Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε) απφ 40% ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε 47,60% ζην ηέινο ηνπ 2011 σο ελέξγεηα εθαξκνγήο ζπλεηήο (prudent) πνιηηηθήο γηα ηελ θάιπςε ηoπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο. Σν θφζηνο θηλδχλνπ, παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε απφ ηε Γηνίθεζε, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Πξνβιέςεσλ (Provisions Committee) (7) απφ (39)

8 7 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη : Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ζ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο Σα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο Δίλαη αλαξηεκέλε ζηελ δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ΑΘΖΝΑ, 15 Μαΐνπ 2012 Καη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Βεβαηψλεηαη φηη, ε αλσηέξσ Έθζεζε Γηαρείξηζεο, πνπ απνηειείηαη απφ 6 ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 15 Μαΐνπ Αζήλα, 15 Μαΐνπ 2012 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Πξάηογνπσηεξρανπο Κνχπεξο Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Λ. Κεθηζίαο Υαιάλδξη Γεκήηξηνο νχξκπεο Α.Μ. ΟΔΛ 113 Α.Μ. ΟΔΛ (8) απφ (39)

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τοσς Μετότοσς της Ανώνσμης Εταιρείας Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Credicom Consumer Finance Σξάπεδα Α.Δ., πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Credicom Consumer Finance Σξάπεδα Α.Δ. θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Πράιςγοσωηερταοσς Κούπερς Ανώνσμος Ελεγκηική Εηαιρεία Λ. Κηθιζίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αθήνα, 17 Μαΐοσ 2012 Ο Ορκωηός Ελεγκηής Λογιζηής Δημήηρης Σούρμπης Α.Μ. ΣΟΕΛ (9) απφ (39)

10 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο εκ. 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 Σφθνη θαη Δμνκνηνχκελα Έζνδα Σφθνη θαη Δμνκνηνχκελα Έμνδα ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ Καζαξά έζνδα πξνκεζεηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθα Απνηειέζκαηα Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΟΓΩΝ Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ 8 ( ) ( ) Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα 9 ( ) ( ) Απνζβέζεηο 14 ( ) ( ) ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ( ) ( ) Απνκείσζε Αμίαο Γαλείσλ θαη Πξνθαηαβνιψλ ζε Πειάηεο 12 ( ) ( ) Απνκείσζε Αμίαο πκκεηνρψλ 13 ( ) ( ) ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ) ( ) Φφξνο Δηζνδήκαηνο ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ( ) ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (10) απφ (39)

11 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκ. 31ε Γεθεκβξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Γάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο Οκνινγίεο θ.α ηίηινη ζηαζεξήο απφδνζεο πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο / πγγελείο Δπηρεηξήζεηο Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Τπνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο πξνο Πηζησηηθά Ηδξχκαηα Τπνρξεψζεηο πξνο Πειάηεο Λνηπά Γαλεηαθά Κεθάιαηα Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκηψζεηο Πξνζσπηθνχ Λνηπέο Τπνρξεψζεηο ύλνιν Τπνρξεώζεσλ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην Κέξδε/ (Εεκηέο) Δηο Νένλ-Απνηειέζκαηα Υξήζεο ( ) ( ) ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (11) απφ (39)

12 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην Άξηην Κέξδε /(Εεκηέο) Δηο Νένλ ΤΝΟΛΟ Τπόινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Εεκηέο ρξήζεο 2010 ( ) ( ) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Τπόινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Εεκηέο ρξήζεο 2011 ( ) ( ) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (12) απφ (39)

13 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ εκ. 1ε Ηαλνπαξίνπ 31ε Γεθεκβξίνπ ε Ηαλνπαξίνπ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 Κέξδε πξν θόξσλ ( ) ( ) Πξνζαξκνγέο γηα ηε ζπκθσλία απνηειέζκαηνο πεξηόδνπ θαη ηακεηαθώλ εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πξνζαξκνγέο γηα κε ηακεηαθέο πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ: Απνζβέζεηο Γεδνπιεπκέλα έμνδα ρξήζεο ( ) Γεδνπιεπκέλα έζνδα ρξήζεο Απνκείσζε αμίαο ρνξεγήζεσλ θαη πξνθαηαβνιψλ ζε πειάηεο Απνκείσζε αμίαο πκκεηνρψλ Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ( ) Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξηλ από κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο Καζαξή αχμεζε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ: Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ( ) ( ) Καζαξή αχμεζε ιεηηνπξγηθψλ ππνρξεψζεσλ: Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο Λνηπέο ππνρξεψζεηο 19 ( ) ( ) ( ) ( ) ύλνιν Δθξνώλ από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φφξνη ύλνιν Σακεηαθέο Δθξνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 14 ( ) ( ) Αγνξέο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 14 ( ) ( ) Αγνξά ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ( ) ( ) Κέξδε απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ(υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηά) ( ) (5.279) ύλνιν Δθξνώλ από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Σακεηαθέο Δηζξνέο/(Eθξνέο) από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Φφξνο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 (60.500) Αχμεζε δαλεηζκνχ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 16 ( ) ( ) ύλνιν Δηζξνώλ από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Καζαξή (Μείσζε)/Αύμεζε ζηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ( ) ( ) Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Έλαξμεο Πεξηφδνπ (εκ. 22) ( ) Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Λήμεο Πεξηόδνπ (εκ. 22) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (13) απφ (39)

14 εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. (εθεμήο θαη «Δηαηξεία» ή «Σξάπεδα» ή «Credicom») ηδξχζεθε απφ ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. («Δκπνξηθή Σξάπεδα») θαη ηε CACF S.A(πξψελ Sofinco), ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Credit Agricole, κε ηζφπνζε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Καηά ηελ 31/12/2011 ν κνλαδηθφο ηεο ηξάπεδαο είλαη ε CACF S.A. Ζ Credicom μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην επηέκβξην ηνπ 2003 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή παξέρνληαο θαηαλαισηηθά δάλεηα, αλνηρηή πίζησζε κε ή ρσξίο πηζησηηθή θάξηα,, θαηαλαισηηθφ factoring θαη stock finance ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκεία δηαλνκήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θπξίσο θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Δδξεχεη ζηελ Ν. κχξλε, νδφο Λ. πγγξνχ 187, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξηζκφ 55026/06/B/03/15. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη σο εμήο: Μέιε Ακίξ Σδνπξακπηδί Πξφεδξνο Αιέλ Μπνπικπνπιηάλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο Εαλ Λνπθ Γθακπξηέι Μάο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο / Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Νηέηβηλη Νηξαπφ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Εαλ Φξαλζνπά Νηεξηέλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Γεκήηξηνο Παζζάο Μέινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ηελ 15 Μαίνπ ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ Οη ζεκαληηθφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία 1606/2002 θαη βάζεη ηνπ Ν. 3229/04 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3301/04) νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νπνηνδήπνηε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) αιιά θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη εληεχζελ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 1 ν Ηζνινγηζκφο έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ηεο Δηαηξίαο, ζεσξείηαη απηφο πνπ μεθηλά ηελ 1 επηεκβξίνπ 2003, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη αθεηεξίαο ηεο πξψηεο ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο ε νπνία έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Βαζηθή αξρή θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί ην ηζηνξηθφ θφζηνο ην νπνίν κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο είλαη εθπεθξαζκέλα ζε επξψ. H Σξάπεδα απαιιάζζεηαη απφ ηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ηνπ ΓΛΠ 27. Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. (14) απφ (39)

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα