ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ."

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Μπαρακλιανός Ιωάννης (1), Σπυριδωνίδου Αλεξία (1), Βαγιωνά Δήµητρα (2), Καρανικόλας Νικόλας (2), Μπάσµπας Σωκράτης (3), (1) Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακός/κη Φοιτητής/τρια του Τµήµατος Αγρονόµων, Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (2) Λέκτορας Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Α.Π.Θ., Βέροια (3) Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για κάθε χώρα, δεδοµένου ότι έχει ιδιαίτερα σηµαντικές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Σε ολόκληρο τον κόσµο, παρατηρούνται προσπάθειες για την αντιµετώπιση του ζητήµατος, µε σκοπό τον περιορισµό των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, µπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, καθώς επιτρέπουν την ταυτόχρονη διαχείριση µεγάλου πλήθος χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων, προσφέροντας ποικίλες δυνατότητες επεξεργασίας και χωρικής ανάλυσης των στοιχείων. Στην Ελλάδα, η συλλογή στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων γίνεται από διάφορους φορείς (τροχαία, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκοµεία), οι οποίοι συλλέγουν µόνο τα δεδοµένα που εµπίπτουν στο ενδιαφέρον τους, µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης της συλλογής και καταχώρησης των στοιχείων, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των απαιτήσεων σε κόστος και χρόνο. Αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν, καθώς και την χρησιµότητα των Σ.Γ.Π. στην κατεύθυνση της επίλυσης των παραπάνω προβληµάτων, στην παρούσα εργασία, προτείνεται µία µεθοδολογία εφαρµογής των Σ.Γ.Π. στον τοµέα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, η οποία αφορά στην καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων, καθώς και στην χαρτογραφική τους απόδοση. Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφική ανάλυση, οδική ασφάλεια, Σ.Γ.Π, στοιχεία οδικών τροχαίων ατυχηµάτων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδική ασφάλεια αποτελεί διεθνώς ένα ζήτηµα µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, µε την ανάπτυξη της γεωτεχνολογίας των τελευταίων ετών, σηµαντική έρευνα έχει γίνει στα θέµατα ανάπτυξης και υλοποίησης γεωγραφικών εργαλείων αφιερωµένων στην οδική ασφάλεια. Οι επιπτώσεις των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων είναι ιδιαίτερα οδυνηρές και σηµαντικές τόσο µέσα από µία ανθρώπινη προσέγγιση, όσο και σε σχέση µε τον σχεδιασµό της πόλης, σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Το γεγονός ότι η

2 βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη, διαφαίνεται µέσα από τις ρητές αναφορές στην ασφάλεια των µεταφορών, και ιδιαίτερα των οδικών, στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το µέλλον των ευρωπαϊκών µεταφορών (European Commission, 2011). Οι προσπάθειες των κρατών, περισσότερο ή λιγότερο συστηµατικές, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, έχουν σκοπό τη µείωση του αριθµού των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων, αλλά και της σοβαρότητας των επιπτώσεων τους. Σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί η διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης των ατυχηµάτων, καθώς ο εντοπισµός ενδεχόµενων διαφορών ανάλογα µε το γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς. Ένα µέρος των στρατηγικών που χαράσσονται και των στόχων που τίθενται είναι κοινές για πολλά κράτη, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι η κάθε χώρα προσαρµόζει και εξειδικεύει τα παραπάνω βάσει της δίκης της πραγµατικότητας και των δικών της αναγκών. Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα οδικά ατυχήµατα είναι αποτέλεσµα επίδρασης του συνδυασµού 3 ων παραγόντων, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: ü Ο χρήστης της οδού, ο οποίος είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας, ü το όχηµα, ü και το περιβάλλον, το οποίο συµπεριλαµβάνει το περιβάλλον της οδού αλλά και τον έλεγχο (αστυνόµευση) του συστήµατος. (World Health Organization, 2004) Εικόνα 1: Παράµετροι οδικής ασφάλειας, Πηγή: WHO 2004 Ο προσδιορισµός του βαθµού επίδρασης των παραγόντων δεν είναι πάντα εύκολος, ενώ θεωρείται ότι η πρόκληση ενός ατυχήµατος, κατά κανόνα οφείλεται σε συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων. Ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι εκείνος ο οποίος θεωρείται ότι ευθύνεται για τη πρόκληση των ατυχηµάτων σε πολύ µεγάλο ποσοστό είτε αµιγώς, είτε σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες.

3 Οι κλάδοι που εµπλέκονται σε θέµατα οδικής ασφάλειας, γνωστοί στη βιβλιογραφία και ως «three e s» (enforcement, engineering, education) είναι: η Τροχαία, η οποία είναι η υπηρεσία που εξασφαλίζει τον έλεγχο και την αστυνόµευση του συστήµατος, οι Μηχανικοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό και τη κατασκευή της οδικής υποδοµής και του περιβάλλοντος χώρου και τέλος η Εκπαίδευση, η οποία διαδραµατίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο για την καλλιέργεια οδηγικής παιδείας και την διαµόρφωση της συµπεριφοράς των οδηγών (Khan & others, 2004). Όπως γίνεται αντιληπτό, θεωρείται ότι θα πρέπει να υπάρχει µία αρµονική συνεργασία µεταξύ των παραπάνω κλάδων, έτσι ώστε να λειτουργούν συµπληρωµατικά, προς στην κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών επιτρέπουν την ταυτόχρονη διαχείριση µεγάλου όγκου χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων, παρέχουν ποικίλες δυνατότητες επεξεργασίας και χωρικής ανάλυσης των στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν δυνατότητες τυποποίησης και αυτοµατοποίησης των διαφόρων διαδικασιών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρείται ότι µπορούν να συµβάλουν θετικά σε όλα τα επίπεδα καταγραφής και ανάλυσης των στοιχείων, και ειδικότερα στην ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στο επίπεδο οδικής ασφάλειας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η χρήση Σ.Γ.Π. συµβάλλει στην αναγνωσιµότητα στοιχείων τα οποία δεν θα γίνονταν αντιληπτά µε τη χρήση άλλων συµβατικών στατιστικών µεθόδων ανάλυσης (χωρίς γεωγραφική αναφορά). Σε γενικές γραµµές, θεωρείται ότι τα Σ.Γ.Π. µπορούν να υποστηρίξουν αξιόπιστα την διαδικασία λήψης αποφάσεων και καθορισµού προτεραιοτήτων, οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό σε πιο εστιασµένες επεµβάσεις και κατ επέκταση, σε καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων. Επίσης, τα Σ.Γ.Π., µπορούν να συµβάλλουν στην επικοινωνία όλων των εµπλεκοµένων/ ενδιαφεροµένων µερών στην οδική ασφάλεια, λειτουργώντας ως µία «κοινή γλώσσα», χάρη στις δυνατότητες παρουσίασης και απόδοσης των πληροφοριών. 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Η περίπτωση της Φιλανδίας) Σε διεθνές επίπεδο, η χωρική ανάλυση των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων, απασχολεί τους εµπλεκόµενους φορείς σε µεγάλο βαθµό. Για τον λόγο αυτό είθισται να αναπτύσσονται εφαρµογές, οι οποίες επιτρέπουν την ταυτόχρονη διαχείριση περιγραφικών και χωρικών δεδοµένων, εστιάζοντας στη χωρική προσέγγιση της οδικής ασφάλειας. Ακολούθως παρατίθεται το παράδειγµα τη Φιλανδίας, η οποία χρησιµοποιεί µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρµογή, βασισµένη σε Σ.Γ.Π. Στη Φινλανδία, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην χωρική αναφορά των στοιχείων Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων, ειδικά από το 2009 και έπειτα, όταν αποφασίστηκε η καταγραφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονταν µε τη σκηνή του ατυχήµατος, σε επίπεδο συντεταγµένων. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί το Map Application, το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον ArcGIS, και χρησιµοποιεί το ψηφιακό υπόβαθρο της Εθνικής Βάσης Χωρικών και Οδικών Δεδοµένων ( Digiroad ), η οποία περιλαµβάνει στοιχεία τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά των δρόµων. Κατόπιν ειδικής επεξεργασίας των υποβάθρων και ανάπτυξης µεθοδολογίας για την χωροθέτηση των

4 ατυχηµάτων, το παραπάνω σύστηµα δίνει τη δυνατότητα συνδυασµού πλήθους χωρικών και άλλων δεδοµένων µε τα στοιχεία οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Τα στοιχεία Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων σε εθνικό επίπεδο, χρησιµοποιούνται από τα Υπουργεία, αλλά και άλλους Οργανισµούς ή Φορείς που εµπλέκονται µε τις Μεταφορές και αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας, και για τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών οι οποίες υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η καταγραφή των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων διενεργείται από την Υπηρεσία της Τροχαίας της Ελληνική Αστυνοµίας, τα νοσοκοµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο χρόνος, ο τρόπος και το είδος της πληροφορίας που καταγράφεται διαφέρει κατά περίπτωση, ενώ οι διάφορες βάσεις δεδοµένων που δηµιουργούνται είναι ασύµβατες µεταξύ τους και αποµονωµένες. Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται οι φορείς που συλλέγουν στοιχεία στην Ελλάδα, τα διάφορα έγγραφα καταγραφής και οι βάσεις δεδοµένων που δηµιουργούνται. Εικόνα 2: Οι βάσεις δεδοµένων των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα, Πηγή: Γκόλιας Γ Όπως παρατηρείται, για κάθε ατύχηµα υπάρχει πλήθος εγγράφων που συµπληρώνεται. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει αλληλεπικάλυψη πληροφοριών, ενώ εξ αιτίας της ασυµβατότητας των τρόπων καταγραφής, οι βάσεις αυτές δεν συνδέονται. Ως εκ τούτου, αφενός δεν δυνατή η αξιοποίηση µεγάλου µέρους των δεδοµένων, και αφετέρου, ενδέχεται να παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων. 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε, σε πρώτη φάση, αφορά στην εκµετάλλευση των διαθέσιµων στοιχείων για τα οδικά τροχαία ατυχήµατα ώστε να διαφανούν οι µέχρι τώρα τάσεις του φαινοµένου, και σε δεύτερη φάση, στη δυνατότητα εισαγωγής νέων στοιχείων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο θα είναι συνεχώς ενηµερωµένο.

5 Η δυνατότητα ενηµέρωσης είναι καθοριστικής σηµασίας, καθώς τα οδικά τροχαία ατυχήµατα είναι ένα φαινόµενο το οποίο εκφράζεται δυναµικά στο χώρο και στο χρόνο, και κατ επέκταση θα πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατό περισσότερο επικαιροποιηµένα στοιχεία. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε χωρίζεται σε 3 βήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν: 1. Επεξεργασία δεδοµένων 2. Προετοιµασία χαρτογραφικού υποβάθρου 3. Γεωκωδικοποίηση Σηµειώνεται ότι η διαδικασία της ενηµέρωσης των στοιχείων και η ανάλυση τους δεν λαµβάνονται υπόψη στη µεθοδολογία καθώς δεν είναι απαραίτητα, ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρµογής τους. Έτσι, όσον αφορά το πρώτο βήµα (καταχώρηση και ψηφιακή επεξεργασία δεδοµένων), αρχικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, τα στοιχεία οδικών τροχαίων ατυχηµάτων είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η επεξεργασία και αξιοποίησή τους, δηµιουργείται µία βάση δεδοµένων, η οποία πρέπει να βασίζεται στο εκάστοτε επίσηµο έντυπο µε το οποίο πραγµατοποιείται η συλλογή των στοιχείων. Στα πλαίσια της µεθοδολογίας που παρουσιάζεται, χρησιµοποιήθηκε το έντυπο των «σηµατικών αναφορών» που χρησιµοποιεί η τροχαία για την καταχώριση των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Έτσι τα πεδία της βάσης δεδοµένων, δηµιουργήθηκαν κατά αντιστοιχία των πεδίων που υπάρχουν στη «σηµατική αναφορά». Ο σχεδιασµός της βάσης που χρησιµοποιήθηκε, απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. Τα πεδία αντιστοιχούν µεν σε εκείνα της Σηµατικής Αναφοράς, ωστόσο έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και κωδικοποίηση, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της βάσης δεδοµένων και του συστήµατος (π.χ. εφαρµογή ερωτηµάτων). Αναφέρεται και πάλι ότι η κωδικοποίηση αυτή πρέπει να στηρίζεται σε εκείνη που χρησιµοποιείται από το φορέα ο οποίος είναι αρµόδιος για τα στοιχεία, όπου στη προκειµένη περίπτωση η Τροχαία. Εικόνα 3: Σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων Αναφορικά στο σύστηµα που παρουσιάζεται, ένα από τα πιο κρίσιµα πεδία, και συγκεκριµένα εκείνο το οποίο αποτελεί την ειδοποιό διαφορά σε σύγκριση µε τον

6 προηγούµενο τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων, είναι το πεδίο που περιέχει τη χωρική πληροφορία, δηλαδή την πληροφορία της θέσης του ατυχήµατος. Ο προσδιορισµός του σηµείου µπορεί να γίνει µε τις συντεταγµένες του σηµείου ή µε σχετικές πληροφορίες. Στη περίπτωση της σχετικής αναφοράς του σηµείου, το πεδίο αυτό διαφέρει ανάλογα αν το ατύχηµα έγινε σε κατοικηµένη ή µη κατοικηµένη περιοχή. Στις περιπτώσεις όπου το ατύχηµα έγινε εκτός κατοικηµένης περιοχής, το σηµείο ορίζεται από τη «Χιλιοµετρική Θέση» (ΧΘ) και το δρόµο στον οποίο έγινε το ατύχηµα, ενώ αν το ατύχηµα συνέβη εντός κατοικηµένης περιοχής, η θέση του ορίζεται από τη ταχυδροµική διεύθυνση. Στην Ελλάδα, η Τροχαία ορίζει τις θέσεις των ατυχηµάτων µόνο µε σχετικό τρόπο, και για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η χρήση του εργαλείου της γεωκωδικοποίησης. Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή των διαθέσιµων στοιχείων από τις έντυπες αναφορές, στη βάση δεδοµένων, µε βάση τη κωδικοποίηση που έχει οριστεί. Η εισαγωγή πρέπει να γίνει χωρίς λάθη και χωρίς παραλήψεις ώστε τα αποτελέσµατα της όλης διαδικασίας να µην είναι εσφαλµένα. Για αυτό το λόγο είναι θεµιτό να οριστούν σε κάθε πεδίο οι αποδεκτές τιµές του και όπου είναι δυνατό να υπάρχουν αναδιπλούµενες λίστες. Έπειτα εξετάζονται τα διαθέσιµα ψηφιακά υπόβαθρα για τη περιοχή που εφαρµόζεται το σύστηµα. Η προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα υπόβαθρα είναι: ü Το υπόβαθρο του οδικού δικτύου να είναι γραµµικό σωστής γεωµετρίας ü Να έχει γίνει η αριθµοδότηση οδών ή των χιλιοµετρικών θέσεων, για να δηµιουργηθεί ο οδηγός διευθύνσεων της περιοχής αν δεν υπάρχει ü Σε περίπτωση που γίνει συνδυασµός υποβάθρων να είναι στο ίδιο προβολικό σύστηµα αναφοράς Τέλος, µε τη χρήση του εργαλείου της «γεωκωδικοποίησης» και αξιοποιώντας τον οδηγό διευθύνσεων, τα ατυχήµατα τοποθετούνται ένα-ένα στα σηµεία που συνέβησαν. Για να είναι δυνατή η προσθήκη νέων στοιχείων, πρέπει να γίνει χρήση της «δυναµικής γεωκωδικοποίησης», ώστε κάθε νέο ατύχηµα που θα εισάγεται, να τοποθετείται αυτόµατα. Προϋπόθεση για τη «δυναµική γεωκωδικοποίηση» η οργάνωση όλων των δεδοµένων σε γεωβάση. Εικόνα 4: Το αποτέλεσµα της γεωκωδικοποίησης

7 Το κάθε σηµείο ατυχήµατος περιέχει και τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυση. Με αυτό το τρόπο η διαδικασία καταγραφής και αξιοποίησης κυρίως, των δεδοµένων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων αυτοµατοποιείται και παράλληλα αναδεικνύεται σε µεγάλο βαθµό η χωρική διάσταση τους, κάτι το οποίο µέχρι σήµερα δεν γινόταν ή γινόταν εµπειρικά και αποσπασµατικά. Εκτός από την απλή χωροθέτηση των ατυχηµάτων και την απεικόνιση τους είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση τους. Για να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση τους, είναι απαραίτητη η εφαρµογή ορισµένων εργαλείων χωρικής ανάλυσης, τα οποία περιέχονται στα Σ.Γ.Π. Στην περίπτωση της ανάλυσης των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων, δεν έχουν καθιερωθεί κάποια συγκεκριµένα εργαλεία και µέθοδοι ανάλυσης, καθώς είναι µία σχετικά πρόσφατη προσέγγιση του προβλήµατος, σε αντίθεση µε τη χωρική ανάλυση της εγκληµατικότητας η οποία υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια (Anderson T., 2006). Την τελευταία δεκαπενταετία κυρίως, γίνονται πολλές έρευνες για το ποια µεθοδολογία είναι η πιο αποδοτική και είναι αξιόπιστη για ασφαλή συµπεράσµατα. Οι µεθοδολογίεςεργαλεία που χρησιµοποιούνται συνήθως για χωρικές αναλύσεις των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων είναι: ü Accidents per km Ατυχήµατα ανά χιλιόµετρο: Αποτελεί το πιο βασικό τρόπο ανάλυσης των ατυχηµάτων και είναι ο αριθµός των ατυχηµάτων σε κάθε χιλιόµετρο της οδού ή ανά συγκεκριµένη απόσταση. Είναι εύκολη στην εφαρµογή αλλά περιέχει τον κίνδυνο να χαθεί πληροφορία κατά τη χιλιοµετρική διαίρεση της οδού. Εφαρµόζεται κυρίως σε δρόµους εκτός πόλης και σε αυτοκινητόδροµους, όπως στην περίπτωση της εικόνας 4 (Erdogan & others, 2008). Εικόνα 5: Ατυχήµατα ανά οδικό τµήµα της οδού σε εθνική οδό στη περιοχή της πόλης Αφυονκαραχισαρ, Πηγή: (Erdogan & others, 2008) ü Aggregated Accident Rate Χωρική συγκέντρωση ατυχηµάτων: Ουσιαστικά αποτελεί τη συγκέντρωση των ατυχηµάτων σε ένα σηµείο. Επειδή πολλές φορές τα ατυχήµατα µπορεί να είναι πολύ κοντά αλλά τα σηµεία δεν συµπίπτουν ακριβώς, χρησιµοποιείται ένα εύρος (tolerance), µε τη βοήθεια του εργαλείου "integrate" του ArcGIS, ώστε να συγκεντρωθούν κοντινά ή ακόµη και σηµεία µίας ολόκληρης περιοχής σε ένα. Παράδειγµα της εφαρµογής της µεθόδου φαίνεται στην εικόνα 6 (Lai & Chan. 2004).

8 Εικόνα 6: Συχνότητα ατυχηµάτων σε διασταυρώσεις και σε περιοχές στο Χονγκ Κονγκ, Πηγή: Lai & Chan ü Central Feature Κεντρικό Σηµείο: Με τη µέθοδο αυτή, υπολογίζεται το κεντρικό σηµείο των ατυχηµάτων. Η µέθοδος αυτή είναι ιδανική για την εύρεση σηµείων αστυνόµευσης (Yanru Zhang, 2010). Εικόνα 7: Υπολογισµός κεντρικών σηµείων, Πηγή: Yanru Zhang, 2010 ü Kernel Density Estimation Υπολογισµός πυκνότητας Kernel: Ο υπολογισµός της πυκνότητας Kernel αποτελεί µία από τις πιο συνηθισµένες µεθόδους που εφαρµόζονται στην ανάλυση των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Αποτελεί µία µη-παραµετρική µέθοδο για την εκτίµηση της πυκνότητας (Αλεβιζάκη Χ. & άλλοι, 2010) και παρουσιάζει τις πυκνότητες των σηµείων µε πιο ρεαλιστικό και συνεχή τρόπο ενώ είναι διακριτές οι διαφορές στη πυκνότητα των σηµείων (Anderson T., 2006). Επίσης µία τεχνική που εφαρµόζεται, είναι να αποµονώνεται η πυκνότητα µόνο πάνω στο οδικό δίκτυο καθώς τα ατυχήµατα συµβαίνουν στις οδούς και όχι γενικά στο χώρο, όπως φαίνεται στην εικόνα 8 (Larsen M., 2010). Εικόνα 8: Εφαρµογή υπολογισµού πυκνότητας Kernel σε ακτίνα 150µ την πόλη της Φιλαδέλφεια, Πηγή: Larsen M., 2010

9 ü Spatial Autocorrelation Χωρική αυτοσυσχέτιση: Επειδή η απλή πυκνότητα των ατυχηµάτων έχει το µειονέκτηµα, κάθε ατύχηµα, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του, να λαµβάνεται το ίδιο υπόψη, µε τη χωρική αυτοσυσχέτιση δίνεται διαφορετικό βάρος, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του ατυχήµατος. Αυτό το βάρος δεν έχει τυποποιηθεί αλλά σύµφωνα µε τη θεωρία των µελανών σηµείων, η συνάρτηση της βαρύτητας των σηµείων µπορεί να υπολογιστεί ως P=X+3Y+5Z όπου Χ τα ατυχήµατα µε ελαφρά τραυµατίες, Υ τα ατυχήµατα µε σοβαρά τραυµατίες και Ζ τα θανατηφόρα ατυχήµατα. Το αποτέλεσµα της εφαρµογής της µεθόδου φαίνεται στην εικόνα 9 (Geurts K., Wets G., 2003). Εικόνα 9: Υπολογισµός µελανών σηµείων (Hot-Spot) σε διασταυρώσεις στη πόλη της Σµύρνης, Πηγή: Gundogdu, 2008 ü Spatial Correlation Χωρικές συσχετίσεις: Είναι µέθοδος µε την οποία εξετάζεται η χωρική σχέση των σηµείων των ατυχηµάτων µε άλλα χωρικά στοιχεία, όπως χρήσεις γης ή δηµογραφικά στοιχεία. Η εφαρµογή µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, και µε τη χρήση πολλών εργαλείων. Ένα παράδειγµα φαίνεται στην εικόνα 10 (Mitra S., 2008). Εικόνα 10: Χωρική συσχέτιση ατυχηµάτων µε οδηγούς άνω των 65 και πυκνότητα κατοίκων άνω των 65, Πηγή: Mitra S., 2008

10 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Στα πλαίσια της µεθοδολογίας που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, αναπτύχθηκε µία εφαρµογή στη πόλη της Βέροιας αλλά και στην Εγνατία Οδό, η οποία διατρέχει την περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας και θεωρείται τµήµα της περιοχής µελέτης. Η εφαρµογή έγινε σε δύο χωρικά επίπεδα, ώστε διερευνηθεί το αποτέλεσµα της µεθοδολογίας τόσο σε αστικό περιβάλλον, όσο και σε έναν αυτοκινητόδροµο. Έτσι η εφαρµογή της µεθοδολογίας που έχει περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, έγινε ως εξής: 1. Σε συνεργασία µε το τµήµα τροχαίας Βέροιας, έγινε καταγραφή των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων, τα οποία αφορούσαν ατυχήµατα µε παθόντες. Τα στοιχεία των ατυχηµάτων προέρχονται από τις Σηµατικές Αναφορές τροχαίων ατυχηµάτων για τα έτη 2006, 2007 και Στη συνέχεια έγινε µηχανογράφηση των στοιχείων σε βάση δεδοµένων που αναπτύχθηκε. Η κωδικοποίηση των δεδοµένων έγινε σύµφωνα µε τη κωδικοποίηση των µηνιαίων συγκεντρωτικών αναφορών που εκδίδει η τροχαία 3. Το ψηφιακό υπόβαθρο που χρησιµοποιήθηκε ήταν από το τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 4. Δηµιουργήθηκε ο οδηγός διευθύνσεων της περιοχής µελέτης µε επιτόπια έρευνα και σε συνδυασµό µε προγράµµατα πλοήγησης. 5. Τέλος η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε τη γεωκωδικοποίηση των στοιχείων των ατυχηµάτων Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή της µεθοδολογίας είναι το ArcGIS 9.3 της εταιρίας ESRI. Τα αποτελέσµατα της γεωκωδικοποίησης φαίνονται στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 11). Ένα ποσοστό της τάξης του 2% δεν γεωκωδικοποιήθηκε διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για τη θέση τους. Εικόνα 11: Γεωκωδικοποιηµένα ατυχήµατα στην Εγνατία Οδό και στη πόλη της Βέροιας Από αυτό το στάδιο και έπειτα, είναι δυνατή η εφαρµογή διαφόρων τρόπων ανάλυσης των στοιχείων των ατυχηµάτων, είτε µε την απλή εφαρµογή ερωτηµάτων, είτε µε την εφαρµογή εργαλείων χωρικής ανάλυσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ορισµένων µεθόδων ανάλυσης µε βάση τις µεθόδους που παρουσιάστηκαν και προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες

11 εφαρµόστηκαν στη Βέροια και στην Εγνατία Οδό. Για να είναι δυνατή εξαγωγή συµπερασµάτων, πρέπει να γίνει συνδυασµός µεθόδων ώστε τα αποτελέσµατα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Στη εικόνα 12, παρουσιάζεται ο τρόπος χωρικής συγκέντρωσης των ατυχηµάτων σε ένα σηµείο, ορίζοντας ως ακτίνα τα 50 µέτρα, ώστε κοντινά σηµεία να θεωρηθούν ως ένα. Είναι φανερό πως στη πόλη της Βέροιας δεν υπάρχουν σηµαντικές χωρικές συγκεντρώσεις µε εξαίρεση στο Νότιο τµήµα της πόλης. Εικόνα 12: Συγκέντρωση ατυχηµάτων σε ακτίνα 50 µέτρων Ο χάρτης της εικόνας 13, περιέχει τα ατυχήµατα που συνέβησαν στην Εγνατία Οδό και υπολογίστηκαν τα κεντρικά τους σηµεία ανά τοµέα του δρόµου. Ο τοµέας ορίζεται ως το τµήµα της οδού από έναν κόµβο µέχρι έναν άλλο. Τα σηµεία αυτά είναι ιδανικά για τη χωροθέτηση οχηµάτων άµεσης επέµβασης, τα οποία πρέπει να είναι στο πιο κοντινό σηµείο, σε περίπτωση ατυχήµατος. Όπως παρατηρείται οι θέσεις αυτές έλκονται κατά κύριο λόγο από θέσεις στις οποίες συµβαίνει µεγάλος αριθµός ατυχηµάτων. Εικόνα 13: Ατυχήµατα και κεντρικά σηµεία στην Εγνατία Οδό Στην εικόνα 14, έχει υπολογιστεί η πυκνότητα Kernel των ατυχηµάτων για τη πόλη της Βέροιας. Για τον υπολογισµό της πυκνότητας, έχει οριστεί ως απόσταση επιρροής, τα 180 µέτρα, καθώς αυτή η απόσταση χρησιµοποιείται για αστικό περιβάλλον. Είναι

12 αντιληπτό πως µεγάλη πυκνότητα ατυχηµάτων είναι υψηλότερη στα σηµεία του κέντρου της πόλης, και συµπίπτουν µε τους άξονες που έχουν τη περισσότερη κυκλοφορία. Παράλληλα, εντοπίζεται υψηλή πυκνότητα και στο Νότιο της πόλης, στο ίδιο σηµείο που εντοπίστηκε και χωρική συγκέντρωση. Εικόνα 14: Πυκνότητα ατυχηµάτων Kernel στη πόλη της Βέροιας Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους ανάλυσης των ατυχηµάτων, είναι η χωρική αυτοσυσχέτιση, δηλαδή ο υπολογισµός µελανών σηµείων, κατά τον οποίο δίνεται διαφορετικό βάρος στα ατυχήµατα, ανάλογα µε τη σοβαρότητα τους. Στο χάρτη που ακολουθεί (εικόνα 15) έχουν υπολογιστεί τα µελανά σηµεία στην Εγνατία Οδό, σύµφωνα µε το τύπο P=X+3Y+5Z, και µε ακτίνα επιρροής τα 2500 µέτρα. Το αποτέλεσµα της µεθόδου, µας δίνει ένα σηµείο στην Εγνατία Οδό το οποίο είναι ιδιαίτερα µελανό, και κάποια άλλα τα οποία είναι αρκετά λιγότερο µελανά. Το σηµείο αυτό είναι όντως προβληµατικό, καθώς σύµφωνα µε έρευνα, αποδείχθηκε ότι υπήρχε κατασκευαστικό σφάλµα. Εικόνα 15: Μελανά σηµεία στην Εγνατία Οδό Τέλος, στο παρακάτω χάρτη (εικόνα 16) παρουσιάζεται η πυκνότητα των ατυχηµάτων στα οποία υπάρχει εµπλοκή πεζού, ενώ παράλληλα εντοπίζεται και η σχέση τους µε την ύπαρξη διαβάσεων στους κεντρικούς δρόµους της πόλης. Παρατηρείται πως το σηµείο

13 µε την υψηλότερη πυκνότητα ατυχηµάτων µε εµπλοκή πεζών παρατηρείται σε σηµείο που υπάρχει διάβαση πεζών. Εικόνα 16: Εντοπισµός πυκνότητας ατυχηµάτων µε εµπλοκή πεζών σε σχέση µε την ύπαρξη διαβάσεων 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Αναφορικά στην υφιστάµενη κατάσταση του τρόπου καταγραφής και διαχείρισης των στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων, παρατηρούνται αρκετά προβλήµατα, τα οποία αποδίδονται κυρίως στην εµπλοκή πολλών και διαφορετικών φορέων, στις µεθόδους καταγραφής και στην ασυµβατότητα των βάσεων δεδοµένων. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την χαµηλή αξιοπιστία των δεδοµένων, την διπλοεγγραφή αλλά και την απώλεια δεδοµένων, καθώς και την απόκλιση των αποτελεσµάτων. Όσον αφορά στην αξιοποίηση των δεδοµένων, αναφέρεται ότι η ψηφιακή καταχώρηση και ανάλυση των στοιχείων των ατυχηµάτων περιορίζεται στη στατιστική ανάλυση τους, και κυρίως στη διαχρονική τους εξέλιξη. Σχετικά µε την χωρική αναφορά των ατυχηµάτων, σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση, αυτή δεν είναι δυνατό να γίνει αντιληπτή. Δεδοµένου ότι για τον εντοπισµό των επικίνδυνων σηµείων του δικτύου δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη µεθοδολογία, καθίσταται σαφές ότι η θέσπιση προτεραιοτήτων κατά κανόνα δεν λαµβάνει υπόψη τη χωρική διάσταση των ατυχηµάτων, ενώ όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό γίνεται µε τρόπο εµπειρικό (καλή γνώση της περιοχής µελέτης από τις αρµόδιες αρχές). Με την αξιοποίηση των Σ.Γ.Π και την εφαρµογή του συστήµατος που προτείνεται, δίνεται η δυνατότητα επίλυσης πολλών εκ των προβληµάτων που αναφέρθηκαν. Η εφαρµογή του µπορεί να συµβάλει σε πολλά επίπεδα. Αρχικά δύναται η τυποποίηση

14 της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των ατυχηµάτων. Επίσης, αναδεικνύεται η χωρική διάσταση των ατυχηµάτων σε σηµαντικό παράγοντα, κάτι το οποίο µέχρι σήµερα δεν λαµβάνονταν υπόψη. Έτσι, µπορούν να γίνουν χωρικές αναλύσεις και να εντοπιστούν επικίνδυνα σηµεία, υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη διενέργεια εστιασµένης µελέτη. Με αυτό το τρόπο, βελτιώνεται η εκµετάλλευση του διαθέσιµου χρόνου και των διαθέσιµων πόρων. Στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 17), φαίνεται η µετάβαση από τη διαδικασία που ακολουθείται σήµερα σε αυτή που θα διαµορφωθεί µε την αξιοποίηση του συστήµατος που προτείνεται. Η απλοποίηση των διαδικασιών γίνεται εύκολα αντιληπτή, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως η συνεργασία των αρµόδιων φορέων µπορεί να γίνει πιο αρµονική. Εικόνα 17: Σύγκριση της υφιστάµενης και της προτεινόµενης διαδικασίας Τέλος, σε ότι αφορά στο σύστηµα στο οποίο προτείνεται, µπορούν να υλοποιηθούν πολλές σηµαντικές βελτιώσεις σε ότι αφορά στην ευκολία χρήσης του. Η εισαγωγή δεδοµένων µπορεί να γίνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένες φόρµες, ενώ η ανάλυση των στοιχείων µπορεί να γίνει από ειδικά διαµορφωµένα εργαλεία τα οποία θα έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη περίπτωση της Ελλάδας. Στο µέλλον, υπάρχει η δυνατότητα να µπορεί το όλο σύστηµα να λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, µε τη καταχώρηση των στοιχείων από το τόπο του ατυχήµατος, τη πρόσβαση και στη συµπλήρωση των στοιχείων από άλλους φορείς όπως νοσοκοµεία και τον διαµοιρασµό των αποτελεσµάτων της ανάλυσης σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Με αυτό το τρόπο είναι δυνατή η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη της βελτίωσης ενός φαινοµένου που έχει έντονες επιδράσεις στη κοινωνία και το χώρο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson Τ., 2006, Comparison of spatial methods for measuring road accident hotspots : a case study of London, Journal of Maps, New Zealand Erdogan, S., Yilmaz, I., Baybura, T. & Gullu, M., 2008, Geographical information systems aided traffic accident analysis system case study: city of Afyonkarahisar, Accident Analysis and Prevention

15 European Commission, 2011, Accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system, Commission Staff Working Document, SEC(2011) 391 final, Brussels Federal Highway Administration, 2001, Implementation of GIS-Based Highway Safety Analyses: Bridging the Gap, U.S. Department of Transportation Geurts K. & Wets G., 2003, Black Spot Analysis Methods: Literature Review, Road Support Centre In Upward Mobility, Diepenbeek, Belgium Jo J., Lee J., Ouyang Y., Li Z., 2009, Crash Data Analysis And Engineering Solutions For Local Agencies, Illinois Center for Transportation, Springfield, Virginia Khan M. A., Al Kathairi A. S. & Garib A. M., 2004, A GIS based traffic accident data collection, referencing and analysis framework for Abu Dhabi, United Arab Emirates: Abu Dhabi Municipality Lai P. C. & Chan W. Y., 2004, GIS for Road Accident Analysis in Hong Kong, The International Association of Chinese Professionals in GIS, China Larsen Μ. Α., 2010, Philadelphia Traffic Accident Cluster Analysis using GIS and SANET, Master of Urban Spatial Analytics Capstone Project Mitra S., 2008, Enhancing Road Traffic Safety: A GIS Based Methodology to Identify Potential Areas of Improvement, California Polytechnic State University, San Luis Obispo Peden M., Scurfield R., Sleet D., Mohan D., Hyder A. A., Jarawan E. & Mathers C., 2004, World report on road traffic injury prevention, World Health Organization, Geneva Saraiji R., Sizer S., Yance-Houser E. & Bermejo F., 2009, Geographic Information System Mapping of Roadway Lighting and Traffic Accidents, World Academy of Science, Engineering and Technology 54 Törmänen Μ., 2010, GIS data in road traffic accident statistics in Finland, Statistics Finland, Helsinki Truong L. T. & Somenahalli S. V. C., 2011, Using GIS to Identify Pedestrian- Vehicle Crash Hot Spots and Unsafe Bus Stops, Journal of Public Transportation, University of South Australia, Adelaide Wang C., 2010, The Relationship Between Traffic Congestion And Road Accidents: An Econometric Approach Using GIS, Doctoral Thesis, Loughborough University, Leicestershire, UK Western Australia Police & Insurance Commission of Western Australia, Online Crash Report Facility, Διαθέσιµο από https://www.crashreport.com.au/

16 Aλεβιζάκη Χ., Γραικούσης Γ., Φώτης Γ., 2010, Η Χωρική Ανάλυση στην Μελέτη της Εγκληµατικότητας. Η Περίπτωση της πόλης του Βόλου. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, Αθήνα Γκόλιας Γ. & Παπαδηµητρίου Ε., 2005, Δυνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος Παλάσκας Σ., Μαυροµάτης Σ. & Ψαριανός Β., 2005, Η υιοθέτηση προτύπων καταγραφής των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων Αθήνα 12 Μαρτίου 2015 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας «Χρήστης της Οδού» Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής, Λέκτορας ΕΜΠ Ι. Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Παπαδηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Γιώργος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, geyannis@central.ntua.gr Ματθαίος Καρλαύτης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, mgk@central.ntua.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Λίγα λόγια για τη Census Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας Η/Υ που απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Κριτηρίων Οδικής Ασφάλειας για την Άρση της Επικινδυνότητας στη Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων

Εφαρµογή Κριτηρίων Οδικής Ασφάλειας για την Άρση της Επικινδυνότητας στη Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων Εφαρµογή Κριτηρίων Οδικής Ασφάλειας για την Άρση της Επικινδυνότητας στη Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων Παναγιώτης Αν. Βαγιώτας.Ε.Σ.Ε. Π..Ε., Ελλάδα, pvagiot@upatras.gr Εµµανουήλ Γ. Καρατζάς Πανεπιστήµιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα