Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο"

Transcript

1 Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 1

2 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (1) Τροταία ατστήματα & παθόντες έτος (Επικράτεια) Αηπρήκαηα Πνζνζηό Θαλαηεθόξα ,57% νβαξά ,68% Διαθξά ,18% ΤΝΟΛΟ ,01% Παζόληεο Πνζνζηό Νεθξνί ,44% Βαξηά Σξαπκαηηεο ,09% Διαθξά Σξαπκαηίεο ,04% ΤΝΟΛΟ ,23% Πεξίπνπ ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ κε παζόληεο ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Σν 2010, πεξίπνπ ην 30% ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ νρεκάησλ ζπλέβεζαλ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Έρνπκε πςειό δείθηε (πεξίπνπ 25%) λεθξώλ θαη ηξαπκαηηώλ πεδώλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 2

3 2010 ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (2) ΑΤΤΙΚΗ Τροταία ατστήματα 2010 % ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ % ΤΝΟΛΟ Θαλαηεθόξα % 56 19% 297 νβαξά % 41 11% 360 Διαθξά % 526 8% 6870 ύλνιν % 623 8% 7527 ε ζύλνιν 297 ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ Σν 81% ζπλέβεζαλ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ε ζύλνιν 360 ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ Σν 89% ζπλέβεζαλ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ε ζύλνιν 6870 ειαθξώλ ηξαπκαηηζκώλ Σν 92,2% ζπλέβεζαλ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 3

4 ΟΗ ΑΗΣΗΔ Οη πςεινί θπθινθνξηαθνί θόξηνη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο έληνλεο απαηηήζεηο γηα εμππεξέηεζε ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο (π.ρ. δηαζηαπξώζεηο), απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο αηπρήκαηνο Παξαβαηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά (ηαρύηεηα, έιιεηςε πξνζνρήο, παξαβηάζεηο ζεκαηνδόηε/stop) Διιεηκκαηηθή αζηπλνκηθή επηηήξεζε (ε ηαρύηεηα δελ κπνξεί λα ειεγρζεί απνηειεζκαηηθά ζηνλ αζηηθό ηζηό) Πξνβιήκαηα ζηελ νδηθή ππνδνκή (πιεκκειήο ζρεδηαζκόο θαη ζπληήξεζε, ιαλζαζκέλε νξηδόληηα θαη θάζεηε ζήκαλζε, θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο, θ.α.) Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 4

5 ΟΗ ΣΟΥΟΗ Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ 3νπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο είρε ζαλ αληηθείκελν ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζηνλ Αζηηθό ηζηό. Πξνέθπςε ε αλαγθαηόηεηα ζπλνιηθώλ θαη νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΣΟΥΟ: Ζ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην βεβαξεκέλν αζηηθό πεξηβάιινλ Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 5

6 Γξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ Γεκηνπξγία δσλώλ ήπηαο θπθινθνξίαο κε όξηα ηαρύηεηαο ρικ/ώξα εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ. Αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ ηερληθώλ κέζσλ (θάκεξεο, ζπζηήκαηα επθπώλ κεηαθνξώλ, ξαληάξ θ.ιπ.) Βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ηεο νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο. Απνκάθξπλζε όισλ ησλ παξόδησλ εκπνδίσλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ νδηθή αζθάιεηα (δηαθεκίζεσλ, ζηύισλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.) πλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί θνηλά απνδεθηή ιύζε, όζνλ αθνξά ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ κεησηώλ ηαρύηεηαο (ζακαξάθηα). Αλαγθαηόηεηα ζηνρεπκέλσλ εθζηξαηεηώλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ ζε ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ ρξεζηώλ. Δπεκβάζεηο ειέγρνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη αλαγθαηόηεηα εθπόλεζεο θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ ζην ζηάδην ζύληαμεο αληίζηνηρσλ πνιενδνκηθώλ. ύληαμε θαη έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ γηα πνδειαηνδξόκνπο θαη πεδνδξόκηα κε ζηόρν ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε πνδειαηώλ, πεδώλ θαη ΑΜΔΑ. Ζ Ο..Κ. Α.Δ. πξνηείλεη λα εληάμεη πξνδηαγξαθέο νδηθήο αζθάιεηαο ζηηο κειέηεο ηεο, ώζηε νη αλάδνρνη θαηαζθεπαζηέο λα ππνρξενύληαη λα ηηο εθαξκόδνπλ ιακβάλνληαο ζρεηηθή άδεηα από ηελ νηθεία δεκνηηθή αξρή Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 6

7 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔΑ ΣΗ ΠΟΛΔΗ ΚΑΗ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΣΟΤΝ ΑΜΔΑ Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 7

8 Γηακόξθσζε ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ ΠΡΗΝ Ο ρώξνο κπξνζηά από ηε ζηάζε θαηαιακβάλεηαη από παξάλνκε ζηάζκεπζε. Σν θαηλόκελν επαλαιακβάλεηαη ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζηάζεσλ ηεο πόιεο Ο επηβάηεο είλαη εγθισβηζκέλνο θαη δπζθνιεύεηαη λα αλέβεη ζην ιεσθνξείν, πνιύ δε πεξηζζόηεξν αλ είλαη άηνκν κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, άηνκν ηξίηεο ειηθίαο θ.η.ι. ΜΔΣΑ Με κηα απιή παξέκβαζε επέθηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κπξνζηά από ηε ζηάζε, επηηπγράλνληαη ηαπηνρξόλσο ηα εμήο: Η θπζηθή απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο Η επράξηζηε αλακνλή ζηε ζηάζε Η άλεηε επηβίβαζε απνβίβαζε ζην ιεσθνξείν Πξόθεηηαη γηα έλα απιό θαη θζελό έξγν, ην νπνίν ζα βειηίσλε ζεακαηηθά ηελ πνηόηεηα αλακνλήο θαη επηβίβαζεο απνβίβαζεο ησλ επηβαηώλ Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 8

9 ΠΡΗΝ Σα κηθξνεξγνηάμηα (αλαθαηλίζεηο θαη εθζθαθέο ) κέζα ζηελ πόιε απνηεινύλ κία από ηηο πιεγέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Ο θαζέλαο κεκνλσκέλα ζεσξεί πσο ελνριεί πξνζσξηλά θαη ζεκεηαθά, ε πόιε όκσο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή επηβαξύλεηαη από δεθάδεο κηθξνεξγνηάμηα, πνπ ππνβαζκίδνπλ κόληκα ηειηθά ηελ πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο εηθόλα. Σαπηόρξνλα ν πνιίηεο - πεδόο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε πςειέο ηηκέο ζνξύβνπ, κε απαξάδεθηεο εθπνκπέο ζθόλεο, κε εκπόδηα θαη θηλδύλνπο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ. Μηθξά εξγνηάμηα ΜΔΣΑ Δίλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηνύλ απζηεξέο πεξηβαιινληηθέο θαη αηζζεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη ελδηαθεξόκελνη λα αδεηνδνηνύληαη, από ηνπο Γήκνπο, κε ηελ θαηάζεζε έθζεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Ωο ειάρηζηνη ζηόρνη λα ηεζνύλ, ε δηαηήξεζε ηνπ ζνξύβνπ ζε αλεθηά επίπεδα, ε ππνρξεσηηθή πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε θαη ηνπ πην κηθξνύ έξγνπ γηα ζπγθξάηεζε ηεο ζθόλεο, ε δηαηήξεζε πςειήο αηζζεηηθήο αθόκε θαη ζηελ εξγνηαμηαθή πεξίθξαμε θαη βεβαίσο ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ απξόζθνπηε θίλεζε θαη αζθάιεηα ησλ πεδώλ. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 9

10 Αλπςσκέλεο δηαβάζεηο πεδώλ ΠΡΗΝ Σν δίθηπν ησλ δξόκσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ζηηο ειιεληθέο πόιεηο είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα επλνείηαη ε θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ. Σα απηνθίλεηα θηλνύληαη πάληα ζην ίδην επίπεδν ηεο αζθάιηνπ, ελώ ν πεδόο αλεβνθαηεβαίλεη κεηαμύ πεδνδξνκίνπ θαη δξόκνπ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κάιηζηα ν πεδόο είλαη αλνρύξσηνο ζηηο δηαζηαπξώζεηο, θαζώο απνπζηάδεη αθόκε θαη ε δηάβαζε πεδώλ ΜΔΣΑ ηηο επξσπατθέο πόιεηο όηαλ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη αδηαπξαγκάηεπηε ε πξνηεξαηόηεηα ηνπ πεδνύ, ε δηάβαζε πεδώλ αλπςώλεηαη ώζηε ν πεδόο λα θηλείηαη ζην ίδην επίπεδν θαη ηα νρήκαηα λα είλαη ππνρξεσκέλα λα κεηώζνπλ ηαρύηεηα θαη λα απνδώζνπλ πξνηεξαηόηεηα. Σέηνηεο αλπςσκέλεο δηαβάζεηο πεδώλ πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηνρέο ζρνιείσλ, ζε εκπνξηθνύο δξόκνπο θαη ζε πιαηείεο. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 10

11 Γηαπιάηπλζε πεδνδξνκίνπ ζηηο δηαβάζεηο ΠΡΗΝ Πέξα από ηα ζηελά πεδνδξόκηα θαη ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ, πνιιέο θνξέο θαη ε δηάηαμε ηνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θνινλάθηα, ζήκαλζε, θάδνη) θαη νη αληζνζηαζκίεο (ζθαινπάηηα) αθπξώλνπλ πξαθηηθά ηε δπλαηόηεηα άλεηεο θαη αζθαινύο θίλεζεο. ΜΔΣΑ Έλα γεληθεπκέλν θξηηήξην πνπ θαζηζηά κηα πόιε αλζξώπηλε, είλαη κηα γπλαίθα κε έλα θαξνηζάθη ε έλα άηνκν κε αλαπεξία λα κπνξεί λα θηλεζεί απξόζθνπηα ζε όια αλεμαηξέησο ηα πεδνδξόκηα. Γηα λα επηηεπρζεί απηό πξέπεη λα απειεπζεξσζεί κηα δώλε πιάηνπο 1,5-2 κέηξα, λα απνθαηαζηαζνύλ νη αληζνζηαζκίεο θαη λα θαηαζθεπαζηνύλ εηδηθέο ξάκπεο ζε όιεο ηηο δηαζηαπξώζεηο. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 11

12 Ρπζκίζεηο ζηα ρνιεία ΠΡΗΝ Η αζθάιεηα ησλ καζεηώλ ζηνπο δξόκνπο γύξσ από ηα ζρνιεία, είλαη δήηεκα αηρκήο ζηνλ αζηηθόζπγθνηλσληαθό ζρεδηαζκό. ήκεξα ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία δελ ππάξρεη εηδηθή πξόλνηα κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζπρλά αηπρήκαηα κε καζεηέο. ηελ 3ε ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΟΑ ππήξμε δέζκεπζε από ηελ ΟΚ Α.Δ. λα εληάμεη ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο κειέηεο ησλ ζρνιείσλ πνπ εθπνλεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο. ΜΔΣΑ Α. Σνπνζέηεζε έληνλεο εηδηθήο ζήκαλζεο. Β. Γεκηνπξγία πεδνδηαβάζεσλ (κε θαηάιιειε νξηδόληηα ζήκαλζε) θαη δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ. Γ. Σνπνζέηεζε επελεξγνύκελσλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ αλεμάξηεηα από ηηο απαηηήζεηο ηεο θπθινθνξίαο. Γ. Σερληθέο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ ζηνπο δξόκνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηα ζρνιεία. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 12

13 Γηακόξθσζε εηζόδσλ ζρνιείσλ ΠΡΗΝ ηε παξαθάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα ηππηθά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληώληαη ζηηο εηζόδνπο ησλ ζρνιείσλ. ηελό πεδνδξόκην κπξνζηά από ηελ είζνδν, ζηαζκεπκέλα νρήκαηα πνπ απνθξύπηνπλ ην νπηηθό πεδίν, έιιεηςε πξόλνηαο θαη κέηξσλ γηα ηελ απξόζθνπηε θίλεζε ησλ καζεηώλ. ΜΔΣΑ Α. Μηθξή νπηζζνρώξεζε ηεο εηζόδνπ, πνπ απμάλεη ην δσηηθό ρώξν ηνπ πεδνδξνκίνπ Β. Σνπηθή δηαπιάηπλζε ηνπ πεδνδξνκίνπ, πνπ απνθαιύπηεη ην νπηηθό πεδίν θαη Γ. Αλπςσκέλε δηάβαζε πεδώλ κε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ ππνρξεώλεη ζε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ζε απόδνζε πξνηεξαηόηεηαο. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 13

14 Έλδεημε πξνέιεπζεο νρεκάησλ ΠΡΗΝ ηελ πξνζπάζεηα ησλ πεδώλ λα δηαζρίζνπλ κε αζθάιεηα ηνπο δξόκνπο, ππάξρεη πάληα κία δπζθνιία λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηεύζπλζε πξνέιεπζεο ησλ νρεκάησλ. Από ην ζεκείν ηεο δηάβαζεο δελ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδνπλ ηελ θνξά θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη άξα ηελ πιεπξά πνπ πξέπεη λα ειέγμνπλ. ΜΔΣΑ Με ηελ ζήκαλζε επί ηεο νδνύ, ΚΟΙΣΑ ΓΔΞΙΑ, ΚΟΙΣΑ ΑΡΙΣΔΡΑ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρώξεο, ν πεδόο θαζνδεγείηαη αθνύ ηνπ επηζεκαίλεηαη ε θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα ειέγμεη. Σν κέηξν απηό έρεη ηδηαίηεξε αμία ζηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ, θαζώο απινπνηεί ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ. Η Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα κπνξνύζε λα ην εθαξκόζεη άκεζα. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 14

15 Καηαζθεπή λεζίδαο ζηηο δηαβάζεηο πεδώλ ΠΡΗΝ Η θπθινθνξηαθή πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ελόο δξόκνπ εμαξηάηαη από ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε. Η δηάζρηζε ελόο δξόκνπ δηπιήο θπθινθνξίαο είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δπζρεξήο θαη επηθίλδπλε, θαζώο πξέπεη λα ειεγρζνύλ ηαπηόρξνλα νη δύν αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θπθινθνξίαο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ν πεδόο εγθισβίδεηαη ζην κέζν ηνπ δξόκνπ. ΜΔΣΑ Με ηελ θαηαζθεπή κηαο ελδηάκεζεο δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο, αλαβαζκίδεηαη απηόκαηα ην επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο θαη ε πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα ηνπ δξόκνπ. Ο πεδόο θαη εηδηθά ηα παηδηά θαη ηα ΑκεΑ, ρξεζηκνπνηνύλ ηε λεζίδα σο θαηαθύγην πξνζηαζίαο θαη δηαζρίδνπλ ηνλ δξόκν, κε κία δηπιή πξνζπάζεηα, πνιύ απινύζηεξε θαη αζθαιέζηεξε. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 15

16 Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο... Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 16

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νδνχ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα