Κώστας Ζωντανός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας Ζωντανός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας"

Transcript

1 Τα ελληνικά περιοδικά στο Internet Κώστας Ζωντανός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Περίληψη Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και αναδιαµόρφωσης του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (http://www.lib.uom.gr) δηµιουργήθηκαν νέες ιστοσελίδες για τα ηλεκτρονικά περιοδικά (http://www.lib.uom.gr/greek/ejournals.html) τον Αύγουστο του Στις ιστοσελίδες αυτές κρίθηκε σκόπιµο να περιλαµβάνεται και συλλογή ελληνικών περιοδικών µε παρουσία στο διαδίκτυο. Συγκεντρώθηκαν σύνδεσµοι για περισσότερους από επτακόσιους πενήντα (750) τίτλους ελληνικών περιοδικών, καταγράφηκε το είδος και η θεµατική τους κάλυψη και περιγράφηκε το περιεχόµενο των ιστοσελίδων τους. Στη συλλογή περιλαµβάνονται ιστοσελίδες µε πληροφορίες ή/και περιεχόµενο περιοδικών εκδόσεων που είτε εκδίδονται στην Ελλάδα και την Κύπρο σε οποιαδήποτε γλώσσα είτε εκδίδονται οπουδήποτε σε ελληνική γλώσσα. Επίσης συµπεριλαµβάνονται: τίτλοι µε ηλεκτρονική µόνον έκδοση, τίτλοι µε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση και τίτλοι µε έντυπη µόνον έκδοση και σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Περισσότεροι από τους µισούς τίτλους περιοδικών µε παρουσία στο διαδίκτυο δεν περιλαµβάνονται στις γνωστές ελληνικές πύλες πρόσβασης (in.gr, pathfinder, robby, phantis) και εντοπίστηκαν αυτοτελώς. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η παραπάνω συλλογή σε αντιδιαστολή µε τις ήδη υπάρχουσες συλλογές των ελληνικών πυλών πρόσβασης και επιχειρείται µια πρώτη στατιστική ανάλυση ως προς το είδος, το θεµατικό περιεχόµενο, τη γλώσσα, την πληρότητα, τον µορφότυπο των περιεχοµένων, την πρόσβαση και την ενηµερότητα των ιστοσελίδων των ελληνικών περιοδικών µε παρουσία στο διαδίκτυο. Λέξεις κλειδιά: ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά, ελληνικοί οδηγοί-κατάλογοι του διαδικτύου, κατάλογοι ηλεκτρονικών περιοδικών Greek electronic journals Kostas Zontanos, University of Macedonia, Library Abstract: In the process of restructuring and updating the University of Macedonia Library s web site (http://www.lib.uom.gr) new web pages about electronic journals were created (http://www.lib.uom.gr/greek/ejournals.html) on August A collection of Greek electronic journals was intended to be included. Links for about 750 web sites of Greek periodicals were collected and their subject coverage and electronic content were described. In this collection all types of electronic journals (full text electronic version of print, electronic only, partial text, indexes or table of contents or just information about print editions) and all kinds of journals (refereed journals, review journals, popular culture magazines, professional/trade journals, official publications and bulletins) issued in Greece and Cyprus in any language or elsewhere in Greek language were included. More than half of these titles were located separately and are not listed in the most known general Greek web directories and portals (in.gr, pathfinder, robby, phantis). In this paper the Library s collection of Greek electronic journals is presented and a first statistical analysis in terms of types, kinds, language, formats, subject coverage, formats of full text, access and level of update is attempted. Keywords: Greek electronic journals, Greek Internet directories, lists of electronic journals

2 Τον Ιούλιο του 2002 η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αναδιαµόρφωσε τις ιστοσελίδες της για τα ηλεκτρονικά περιοδικά. ηµιουργήθηκε νέος περιεκτικός και ενηµερωµένος αλφαβητικός κατάλογος όλων των ηλεκτρονικών περιοδικών στα οποία η Βιβλιοθήκη είχε πρόσβαση είτε ως µέλος της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-LINK είτε µε δικές της µεµονωµένες ή άλλες συνεργατικές συνδροµές. Επίσης συγκεντρώθηκαν ζεύξεις προς ιστοτόπους σχετικούς µε την καταγραφή και τη συγκέντρωση στοιχείων για ηλεκτρονικά περιοδικά. Αναζητήθηκαν στους δικτυακούς τόπους άλλων βιβλιοθηκών και στους ελληνικούς οδηγούς-καταλόγους του Internet (forthnet, in.gr, pathfinder, phantis, robby) έτοιµοι κατάλογοι µε ζεύξεις σε ελληνικά περιοδικά. Όπου εντοπίστηκαν τέτοιοι κατάλογοι σε δικτυακούς τόπου βιβλιοθηκών δεν περιλάµβαναν περισσότερους από δέκα τίτλους. Οι ελληνικοί οδηγοί-κατάλογοι του Internet περιείχαν λίστες ελληνικών περιοδικών που απαρτίζονταν από τίτλους. Η κατάταξη των τίτλων στις λίστες αυτές ήταν είτε αλφαβητική (phantis) είτε θεµατική κάτω από αυτοσχέδιες θεµατικές κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν από τις ανάγκες θεµατικής περιγραφής της κάθε συγκεκριµένης συλλογής περιοδικών. Οι λίστες περιλάµβαναν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τίτλους περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας (magazines) και εκτός από τη ζεύξη στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, την προαναφερθείσα θεµατική κατηγοριοποίηση και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µια υποτυπώδη αξιολόγηση των δικτυακών τόπων των περιοδικών δεν παρείχαν καµιά άλλη πληροφορία. Ένα ποσοστό 10-15% των ζεύξεων δεν λειτουργούσε, ένα άλλο περίπου 10% οδηγούσαν σε δικτυακούς τόπους που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν καλύτερα ως θεµατικές πύλες πρόσβασης ευρύτερου ενδιαφέροντος (π.χ. µουσική) παρά ηλεκτρονικά περιοδικά και ένα µικρότερο ποσοστό οδηγούσε σε υπό κατασκευή ιστοτόπους. Οι ελληνικοί οδηγοί-κατάλογοι του Internet περιελάµβαναν τίτλους περιοδικών χωρίς καµιά διάκριση ως προς: Τον τύπο του περιοδικού (ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων ηλεκτρονικές µόνον εκδόσεις) Το είδος του περιοδικού (περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας ακαδηµαϊκά περιοδικά ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ.) Το ηλεκτρονικό περιεχόµενο (πλήρους κειµένου, µερικού κειµένου, χωρίς µε πίνακες περιεχοµένων και περιλήψεις ή απλώς µόνον γενικές πληροφορίες για το περιοδικό) Το µορφότυπο του ηλεκτρονικού περιεχοµένου (html, pdf, txt, doc, jpeg κλπ.) Τη γλώσσα και τη χώρα έκδοσης (περιοδικά σε ελληνική γλώσσα που εκδίδονται σε οποιαδήποτε χώρα, περιοδικά σε άλλες γλώσσες που εκδίδονται στην Ελλάδα) Την κάλυψη (περιοδικά που διατηρούν µόνον το τρέχον τεύχος, περιοδικά που διατηρούν αρχείο και περιοδικά που διαθέτουν απλώς ένα δείγµα τευχών) Την κατάσταση (τρέχοντα περιοδικά περιοδικά που έχουν αναστείλει την έκδοσή τους) Την ενηµέρωση (δικτυακοί τόποι περιοδικών που ενηµερώνονται ή που δεν έχουν καµία ενηµέρωση από τότε που κατασκευάστηκαν) Την πρόσβαση (περιοδικά µε ελεύθερη ή περιορισµένη πρόσβαση) Η ανάγκη πληρέστερης καταγραφής και περιγραφής των ελληνικών περιοδικών στο Internet οδήγησε στη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων στην οποία καταχωρήθηκαν πληροφορίες για την ταυτότητα κάθε ηλεκτρονικού περιοδικού. Ειδικότερα για την ταυτότητα κάθε περιοδικού, εκτός των προαναφερθέντων κριτηρίων συµπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικές µε τον τίτλο, την URL διεύθυνση, εκδότη, συλλογικό όργανο, συχνότητα, πρώτο διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή τεύχος, αριθµός διαθεσίµων τευχών. Οι

3 παραπάνω πληροφορίες εκτός από την καταχώρησή τους σε συγκεκριµένα κωδικοποιηµένα πεδία καταχωρήθηκαν σε ένα επιπλέον πεδίο µε τη µορφή λεκτικού σχολίου. Επίσης επιχειρήθηκε µια αξιολόγηση του επιπέδου ενηµέρωσης και της λειτουργικότητας κάθε ηλεκτρονικής έκδοσης µε µια βαθµολογική κλίµακα από το 1 έως το 5. Για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών καταχωρήθηκε και πληροφορία σχετική µε το αν περιλαµβάνονται στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών των ακαδηµαϊκών και ειδικών βιβλιοθηκών που διαχειρίζεται το ΕΚΤ. Σε δεύτερη φάση η βάση αυτή θα µπορούσε να είναι ελεύθερα προσβάσιµη στο διαδίκτυο και να δηµιουργηθούν µηχανισµοί συνεργατικής ενηµέρωσής της. Τον Σεπτέµβριο του 2002 διεξήχθη έρευνα για τον εντοπισµό τίτλων περιοδικών που πιθανόν δεν περιλάµβαναν οι ελληνικοί οδηγοί-κατάλογοι του Internet. Η έρευνα έγινε µε τη χρήση ελληνικών και ξένων µηχανών αναζήτησης µε καλύτερα αποτελέσµατα αυτά της Google παρόλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη µηχανή αναζήτησης µε τους ελληνικούς χαρακτήρες (πεζά-κεφαλαία, τονούµενοι χαρακτήρες κλπ.). Ως λέξειςκλειδιά χρησιµοποιήθηκαν χαρακτηριστικές λέξεις των τίτλων ελληνικών περιοδικών (π.χ. δελτίο(ν), επιθεώρηση (-ις), χρονικά, περιοδικό(ν), τετράδια) µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε χαρακτηριστικές λέξεις ελληνικών συλλογικών οργάνων (π.χ. εταιρεία, σωµατείο, σύλλογος, οργανισµός, κέντρο). Για τον εντοπισµό κάποιων τίτλων περιοδικών, στις ιστοσελίδες των οποίων δεν αναφερόταν καµιά από τις προαναφερθείσες λέξεις τίτλων ή συλλογικών οργάνων, χρησιµοποιήθηκε ως λέξη-κλειδί η λέξη «περιοδικό» µε λατινικούς χαρακτήρες «periodiko», γραφή µε µεγάλη συχνότητα στις URL διευθύνσεις των ελληνικών περιοδικών (http:// /periodiko.htm). Κάποιες εξαιρετικές θεµατικές («Σύγχρονη ελληνική ποίηση» 1 ) ή τοπικές («Ο Σερβιτόρος της Εύβοιας» 2 ) πύλες πρόσβασης συνέβαλαν τόσο ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά στη συλλογή δεδοµένων. Η κάλυψη της υπό δηµιουργία συλλογής παρέµεινε εξίσου ευρεία µε αυτήν των οδηγών-καταλόγων του Internet εφόσον µε τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων προσφερόταν η δυνατότητα εµφάνισης επιλεγµένων τµηµάτων της συλλογής µε το συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων. Συγκεκριµένος περιορισµός τέθηκε αρχικά µόνον για τον χαρακτηρισµό κάποιου δικτυακού τόπου ως ηλεκτρονικού µόνον περιοδικού: Εκτός από τον αυτοχαρακτηρισµό µιας ηλεκτρονικής έκδοσης ως περιοδικής θα έπρεπε απαραίτητα η έκδοση αυτή να περιλαµβάνει πρωτογενείς πληροφορίες και τουλάχιστον να δηλώνεται η πρόθεση για την ανανέωση ή/και προσθήκη νέων πληροφοριών σε τακτά ή µη τακτά χρονικά διαστήµατα. Στη βάση δεδοµένων περιλήφθηκαν επιπλέον κάποιοι ελάχιστοι (συνολικά δέκα) ξενόγλωσσοι τίτλοι που είτε εκδίδονται στην Κύπρο είτε, παρόλο που δεν εκδίδονται στην Ελλάδα, σχετίζονται άµεσα µε αυτήν είτε θεµατικά (π.χ. Journal of Modern Greek Studies) είτε µε βάση την καταγωγή των µελών των υπεύθυνων συλλογικών οργάνων τους (π.χ. Hellenic Medical Journal). εν περιλήφθηκαν δικτυακοί τόποι που προανήγγειλαν την έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών, ιστοσελίδες υπό κατασκευή, πρακτικά συνεδρίων, ηµερήσιες εφηµερίδες, τα φύλλα της εφηµερίδας της κυβερνήσεως και µαθητικές περιοδικές εκδόσεις. εν καταβλήθηκε προσπάθεια για τον εντοπισµό ένθετων περιοδικών εκδόσεων σε άλλες περιοδικές εκδόσεις ή ηµερήσιες εφηµερίδες παρόλο που αυτό το είδος των εκδόσεων δεν αποκλείστηκε εξαρχής από τη βάση δεδοµένων. Όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες 1 5 εκτός από τους 206 τίτλους (αφαιρώντας τις αλληλοεπικαλύψεις και τις ανενεργές ζεύξεις) που ήταν καταχωρηµένοι στους ελληνικούς οδηγούς-καταλόγους του Internet, εντοπίστηκαν 549 επιπρόσθετοι τίτλοι ανεβάζοντας το σύνολο στη βάση στους 755. Η νέα βάση δεδοµένων περιλαµβάνει σχεδόν

4 τετραπλάσιο αριθµό τίτλων ελληνικών περιοδικών µε παρουσία στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη καταγραφή. Περίπου το 90% των τίτλων είναι ελληνόγλωσσοι ενώ οι υπόλοιποι είναι τίτλοι είτε στην ελληνική και κάποια άλλη γλώσσα (κυρίως αγγλικά) είτε αποκλειστικά ξενόγλωσσοι (αγγλικά). Η αναλογία ξενόγλωσσων τίτλων στους επιπρόσθετους τίτλους (63/549) υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση µε την αντίστοιχη αναλογία (10/206) των καταγεγραµµένων στους ελληνικού οδηγούς-καταλόγους του Internet τίτλων. Αυτό οφείλεται στο αυξηµένο ποσοστό ελληνικών επιστηµονικών περιοδικών που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων (όπως θα φανεί και παρακάτω) οι οποίοι συχνά εκδίδονται είτε στην αγγλική γλώσσα είτε και στις δύο (ελληνικά-αγγλικά) γλώσσες. Πίνακας 1 (Γλώσσα) Γλώσσα περιοδικών Τίτλοι στους ελληνικούς οδηγούςκαταλόγους Επιπρόσθετοι τίτλοι Σύνολο τίτλων στη βάση δεδοµένων Ελληνόγλωσσα (90,33%) ίγλωσσα / Πολύγλωσσα (3,97%) Ξενόγλωσσα (5,70%) Σύνολο 206 (27,28%) 549 (72,72%) 755 Το 95% των τίτλων που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων εκδίδονται στην Ελλάδα (πίνακας 2). Οι τίτλοι που περιλαµβάνονται στις λίστες των οδηγών-καταλόγων εκδίδονται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα (ποσοστό 99%) ενώ στους νέους τίτλους που προστέθηκαν στη βάση δεδοµένων το ποσοστό µειώθηκε στο 93%. Αυτό οφείλεται κυρίως επειδή προστέθηκαν τίτλοι περιοδικών από την Κύπρο και περιοδικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα. Επιπρόσθετοι τίτλοι Σύνολο τίτλων στη βάση δεδοµένων Πίνακας 2 (Χώρα έκδοσης) Χώρα έκδοσης Τίτλοι στους περιοδικών ελληνικούς οδηγούςκαταλόγους Ελλάδα (94,83%) Κύπρος (1,46%) ΗΠΑ (1,19%) Λουξεµβούργο (1,06%) Άλλη (1,46%) Σύνολο 206 (27,28%) 549 (72,72%) 755

5 Οι ηλεκτρονικές εκδοχές εντύπων περιοδικών («ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών») είναι κατά τεκµήριο εγκυρότερες των αποκλειστικά ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων («ηλεκτρονικά µόνον περιοδικά»). 3 Υπάρχουν «ηλεκτρονικά µόνον περιοδικά» που συντάσσονται από ένα και µόνον άτοµο ικανό να χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, ή που το σύνολο της ύλης τους υπολείπεται της ύλης ενός τεύχους ενός αντίστοιχου εντύπου περιοδικού. Το 90% των νέων τίτλων που προστέθηκαν στη βάση δεδοµένων αφορά ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών ενώ στις λίστες των ελληνικών οδηγών-καταλόγων του Internet το αντίστοιχο ποσοστό είναι 81% (πίνακας 3). Στο σύνολο των τίτλων στη βάση δεδοµένων το 87% αφορά ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών και µόνον το 13% ηλεκτρονικά µόνον περιοδικά. Αυτό πέραν των άλλων οφείλεται και στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν οι έντυπες εκδόσεις ακόµα και σε χώρες µε πολύ υψηλότερα ποσοστά χρηστών του διαδικτύου από αυτά της Ελλάδας. Πίνακας 3 (Τύπος ηλεκτρονικών εκδόσεων) Τίτλοι στους ελληνικούς οδηγούςκαταλόγους Ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων Ηλεκτρονικές µόνον εκδόσεις Σύνολο 206 (27,28%) Επιπρόσθετοι τίτλοι Σύνολο τίτλων στη βάση δεδοµένων (87,42%) (12,58%) (72,72%) Περισσότεροι από τους µισούς τίτλους στη βάση δεδοµένων (56%) είναι τίτλοι περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας (magazines) (πίνακας 4). Το ποσοστό βέβαια αυτό θα έπεφτε λίγο στο 53% αν δεν λαµβάναµε υπόψη τα «ηλεκτρονικά µόνον περιοδικά» τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία (73%) αποτελούνται από περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας και µόνο σε ένα ποσοστό 13% αφορούν ακαδηµαϊκά περιοδικά. Αν εξαιρέσουµε τις εφηµερίδες (ποσοστό 4% περίπου), ένα ποσοστό περίπου 40% των τίτλων αφορά είδη περιοδικών που συνήθως αποτελούν το βασικό πυρήνα της συλλογής περιοδικών µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι τα περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας εξαιρούνται στο σύνολό τους από τη συλλογή των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Πράγµα το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ένα τρίτο των περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας της βάσης δεδοµένων εντοπίστηκε στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών των ελληνικών ακαδηµαϊκών και ειδικών βιβλιοθηκών. Πάνω από ένα τέταρτο του συνόλου των τίτλων αφορά ακαδηµαϊκά περιοδικά (journals) (το 38% των οποίων 73 τίτλοι- αποτελούν επιστηµονικά περιοδικά µε διαδικασία κρίσης των άρθρων). Περισσότερο από το 11% των τίτλων είναι ενηµερωτικά φυλλάδια (newsletters) (εκ των οποίων 30% -25 τίτλοι- αφορά εκδόσεις επιστηµονικών εταιρειών στις οποίες δηµοσιεύονται εργασίες). Τέλος ένα ποσοστό που πλησιάζει το 4% περιλαµβάνει στατιστικές, βιβλιογραφικές και κυβερνητικές περιοδικές εκδόσεις καθώς και εκδόσεις που κωδικοποιούν τη νοµοθεσία σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα του δικαίου. Οι λίστες των ελληνικών οδηγών-καταλόγων του Internet απαρτίζονται σχεδόν αποκλειστικά (89%) από περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Το ποσοστό των ακαδηµαϊκών περιοδικών που περιλαµβάνονται σε αυτές µόλις πλησιάζει το 6%. Αντίθετα οι νέοι τίτλοι που εντοπίστηκαν και προστέθηκαν στη βάση δεδοµένων αφορούν κατά το ένα τρίτο ακαδηµαϊκά περιοδικά ενώ το ποσοστό των περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας µειώνεται στο 43%.

6 Πίνακας 4 (Είδος περιοδικών) Είδος περιοδικών Τίτλοι στους ελληνικούς οδηγούςκαταλόγους Περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (magazines) Ακαδηµαϊκά περιοδικά (journals) Ενηµερωτικά φυλλάδια (newsletters) Εφηµερίδες (newspapers) Άλλα (στατιστικές, βιβλιογραφικές, επίσηµες κλπ. εκδόσεις) Σύνολο 206 (27,28%) Επιπρόσθετοι τίτλοι Σύνολο τίτλων στη βάση δεδοµένων (55,50%) 12 (4 refereed) 181 (69 refereed) 193 (73 refereed) (25,56%) (9,67%) 5 82 (25 µε 87 (11,52%) (3,71%) (3,71%) 549 (72,72%) 755 Εάν εξαιρέσουµε τους 95 τίτλους των αποκλειστικά ηλεκτρονικών περιοδικών, σε σύνολο 660 ηλεκτρονικών εκδόσεων εντύπων περιοδικών ποσοστό 42% (279 τίτλοι) περιλαµβάνονται στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών (πίνακας 5). Αν στον παραπάνω αριθµό προστεθούν τίτλοι ακαδηµαϊκών περιοδικών και ενηµερωτικών φυλλαδίων επιστηµονικών εταιρειών οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στο συλλογικό κατάλογο, ένα ποσοστό 75% του συνολικού αριθµού των τίτλων της βάσης δεδοµένων θα µπορούσε να θεωρηθεί «κατάλληλο» για τη συλλογή µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. Ένα ποσοστό 36% των καταχωρηµένων στους ελληνικούς οδηγούς-καταλόγους του Internet τίτλων εντοπίστηκαν στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών. Το αντίστοιχο ποσοστό στους νέους τίτλους που προστέθηκαν στη βάση δεδοµένων ανέρχεται στο 45%. Πίνακας 5 (Περιοδικά που περιλαµβάνονται στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών) Τίτλοι ηλεκτρονικών εκδόσεων εντύπων στους ελληνικούς Επιπρόσθετοι τίτλοι ηλεκτρονικών εκδόσεων εντύπων Σύνολο τίτλων ηλεκτρονικών εκδόσεων εντύπων στη βάση δεδοµένων οδηγούςκαταλόγους περιοδικών Περιλαµβάνονται στο ΣΚΠ (ΕΚΤ) εν περιλαµβάνονται στο ΣΚΠ (ΕΚΤ) (42,27%) (57,73%) Σύνολο 166 (25,15%) 494 (74,85%) 660

7 Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται αναλυτικά η θεµατική κάλυψη των περιοδικών της βάσης δεδοµένων. Το µεγαλύτερο ποσοστό (13%) του συνόλου των περιοδικών αφορά θέµατα υγείας και επιστηµών της υγείας. Το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 35% αν περιοριστούµε στα ακαδηµαϊκά περιοδικά και ξεπερνάει το 50% των επιστηµονικών περιοδικών µε διαδικασία αξιολόγησης των άρθρων (refereed). Εάν επιχειρούνταν µια πρόχειρη οµαδοποίηση των θεµατικών όρων που χρησιµοποιήθηκαν σε ευρύτερες θεµατικές κατηγορίες, τις επιστήµες υγείας θα ακολουθούσαν οι κοινωνικές επιστήµες κατόπιν οι ανθρωπιστικές, η τεχνολογία, τα ψυχαγωγικά-γενικού ενδιαφέροντος και τέλος οι θετικές επιστήµες. Τα ευρήµατα αυτά (µε εξαίρεση τις θετικές επιστήµες που υπολείπονται στη βάση δεδοµένων) είναι σε αντιστοιχία µε τα ευρήµατα για τη θεµατική κάλυψη άλλων διεθνών καταλόγων ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών περιοδικών. 4 Αξιοσηµείωτη είναι η τελείως διαφορετική θεµατική κατανοµή των περιοδικών των ελληνικών οδηγών-καταλόγων του Internet όπου κυριαρχούν τα περιοδικά ποικίλης ύλης µε 18% και τα περιοδικά για θέµατα υγείας µόλις ξεπερνούν το 2%. Πίνακας 6 (Θεµατική κάλυψη) Θεµατική κάλυψη Αρ. Τίτλων % Υγεία - Ιατρική 95 12,58 Γράµµατα και Τέχνη 78 10,33 Οικονοµία - Επιχειρήσεις 77 10,20 Ποικίλης ύλης 60 7,95 Κοινωνία και Πολιτική 53 7,02 Εκπαίδευση 37 4,90 Περιφερειακή ανάπτυξη, Τοπικά 35 4,64 Τεχνικά, Τεχνολογικά 34 4,50 Θρησκεία, Μεταφυσική, Μυστικισµός 28 3,71 Υπολογιστές Πληροφορική 24 3,18 Περιβάλλον, Οικολογία, Ταξίδια, Γεωγραφία 23 3,05 Ιστορία, Αρχαιολογία 20 2,65 ίκαιο, Νοµική 15 1,99 Αθλητισµός, Σπορ, Χόµπι 14 1,85 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία 14 1,85 Στρατός, Σώµατα Ασφαλείας, Άµυνα 14 1,85 Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα 13 1,72 Μουσική 13 1,72 Ήχος - Εικόνα - Τηλεπικοινωνίες 12 1,59 Απόδηµος ελληνισµός 11 1,46 Θάλασσα, Ναυτιλία 11 1,46 Ευρωπαϊκή Ένωση 11 1,46 Επιστηµονική φαντασία 10 1,32 Κλαδικά 10 1,32 Εργασία, Κοινωνική ασφάλιση, Συνδικαλισµός 9 1,19 Θετικές επιστήµες 8 1,06 Κοινωνικές επιστήµες 8 1,06 Γλώσσα, Γλωσσολογία 7 0,93 Γραφικές Τέχνες 5 0,66 Αρχιτεκτονική, ιακόσµηση 3 0,40 Κόµικς 3 0,40 Σύνολο ,00 Συνοψίζοντας, οι τίτλοι που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων υπερτερούν κατά πολύ αριθµητικά, έχουν περισσότερο διεθνή χαρακτήρα, µεγαλύτερη έµφαση στις

8 επιστηµονικές εκδόσεις και διαφορετική θεµατική κατανοµή σε σύγκριση µε τα περιοδικά των ελληνικών οδηγών-καταλόγων του Internet. Ένα ποσοστό 45% (339 τίτλοι) του συνόλου των περιοδικών της βάσης αποτελείται από «περιοδικά πλήρους κειµένου» (πίνακας 7), περιοδικά δηλ. που δηµοσιεύουν σε ηλεκτρονική µορφή το πλήρες όλων των άρθρων τους. Ποσοστό 23% (171 τίτλοι) είναι τίτλοι «περιοδικών µερικού κειµένου», περιοδικών δηλ. που δηµοσιεύουν το πλήρες επιλεγµένων άρθρων. Τέλος ποσοστό 32% (245 τίτλοι) αποτελείται από «περιοδικά χωρίς», περιοδικά δηλ. που δεν δηµοσιεύουν το πλήρες κανενός άρθρου και απλώς διαθέτουν ηλεκτρονικά τους πίνακες περιεχοµένων τους, περιλήψεις ή αποσπάσµατα των άρθρων τους ή µόνον γενικές πληροφορίες για την έκδοσή τους. Το 68% των περιοδικών περιλαµβάνει το πλήρες είτε του συνόλου των άρθρων τους είτε µερικών επιλεγµένων άρθρων. Τα τρία τέταρτα (185 τίτλοι) των «περιοδικών χωρίς» διαθέτουν πίνακες περιεχοµένων εκ των οποίων το 26% (49 τίτλοι) διαθέτει επιπλέον περιλήψεις ή αποσπάσµατα των άρθρων. Το υψηλότερο ποσοστό περιοδικών χωρίς το συναντούµε στα περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (163/419, ποσοστό 39%) και ακολουθούν τα ακαδηµαϊκά περιοδικά µε αναλογίας τίτλων χωρίς 71/193, ποσοστό 37%. Στα ενηµερωτικά φυλλάδια, στις εφηµερίδες και στις άλλες περιοδικές εκδόσεις τα ποσοστά τίτλων χωρίς είναι ιδιαίτερα χαµηλά και κυµαίνονται από 4 έως 11%. Γεγονός που ερµηνεύεται εύκολα εξαιτίας του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και του χαµηλού κόστους παραγωγής αυτού του είδους των εκδόσεων. Πίνακας 7 (Ηλεκτρονικό περιεχόµενο Σύνολο - Αρ. τίτλων) Ηλεκτρονικά περιοδικά (σύνολο) Πλήρες Μερικό Περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (magazines) Ακαδηµαϊκά περιοδικά (journals) Ενηµερωτικά φυλλάδια (newsletters) Χωρίς Σύνολο (αρ. τίτλων) (27 refereed) 75 (20 µε 52 (2 refereed) 5 (1 µε 71 (44 refereed) 7 (4 µε 193 (73 refereed) 87 (25 µε πρωτότυ πες δηµοσιεύ σεις) Εφηµερίδες (newspapers) Άλλα (στατιστικές, βιβλιογραφικές, επίσηµες κλπ. εκδόσεις) Σύνολο 339 (44,90%) 171 (22,65%) 245 (32,45%) 755 Εάν αφαιρούσαµε τα «ηλεκτρονικά µόνον περιοδικά» που από τη φύση τους είναι περιοδικά πλήρους κειµένου η εικόνα θα διαµορφωνόταν ως εξής (πίνακας 8): περιοδικά πλήρους κειµένου 244 τίτλοι (37%), περιοδικά µερικού κειµένου 171 τίτλοι (26%), περιοδικά χωρίς 245 τίτλοι (37%).

9 Πίνακας 8 (Ηλεκτρονικό περιεχόµενο Ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών-αρ. τίτλων) Ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών Πλήρες Μερικό Χωρίς Σύνολο Περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (magazines) Ακαδηµαϊκά περιοδικά (journals) Ενηµερωτικά φυλλάδια (newsletters) Εφηµερίδες (newspapers) Άλλα (στατιστικές, βιβλιογραφικές, επίσηµες κλπ. εκδόσεις) (53,03%) 58 (23 refereed) 62 (18 µε Σύνολο 244 (36,97%) 52 (2 refereed) 5 (1 µε 71 (44 refereed) 7 (4 µε 181 (69) (27,42%) (10,45%) 74 (11,21%) (23) (4,09%) (4,25%) 171 (25,91%) 245 (37,12%) 660 Αναλύοντας τα δεδοµένα µέχρι τώρα σε αριθµούς τίτλων δεν µας επιτρέπεται να σχηµατίσουµε σαφή εικόνα για το πραγµατικό ηλεκτρονικό περιεχόµενο των ελληνικών περιοδικών στο Internet. Η µορφή του ηλεκτρονικού περιεχοµένου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της ευχρηστίας και της λειτουργικότητας µιας ηλεκτρονικής έκδοσης. Ο µορφότυπος pdf δεν έχει κυριαρχήσει ακόµα στις ελληνικές ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις. Μόλις 22% του συνόλου των τίτλων που παρέχουν πλήρες είναι στον µορφότυπο της Adobe Αcrobat, ένα 10% των τίτλων παρέχουν σε µορφή εικόνας (jpeg) ενώ κυρίαρχος είναι ο µορφότυπος html. Η έκταση του ηλεκτρονικού περιεχοµένου θα µπορούσε να υπολογιστεί σε συνάρτηση µε την ύπαρξη αρχείων παλαιότερων τευχών ή δηµοσιευµένων άρθρων και του µεγέθους των περιοδικών αυτών. Το 82% των περιοδικών (616 τίτλοι) διατηρούν αρχείο παλαιότερων τευχών ή άρθρων, 10% (76 τίτλοι) διαθέτουν µόνον το τρέχον τεύχος και 6% (44 τίτλοι) διαθέτουν δείγµα ενός ή περισσοτέρων τευχών. Ένας δείκτης που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της έκτασης του ηλεκτρονικού περιεχοµένου των περιοδικών είναι ο αριθµός των ηλεκτρονικά διαθεσίµων τευχών. Ο δείκτης αυτός χρησιµοποιήθηκε µόνο για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών επειδή στις αποκλειστικά ηλεκτρονικές εκδόσεις δεν έχει πάντα εφαρµογή. Στο διαδίκτυο διατίθενται πληροφορίες για τεύχη ελληνικών εντύπων περιοδικών εκ των οποίων το 38% (4089 τεύχη) αφορά περιοδικά πλήρους κειµένου, το 29% (3123 τεύχη) περιοδικά µερικού κειµένου και 33% (3593 τεύχη) περιοδικά χωρίς (πίνακας 9). Οι αριθµοί αυτοί δεν αλλοιώνουν ποσοτικά την εικόνα που σχηµατίστηκε και από τον πίνακα 8 µε βάση τον αριθµό τίτλων, βελτιώνουν µάλιστα λίγο το ποσοστό των περιοδικών πλήρους κειµένου και µειώνουν αντίστοιχα αυτό των περιοδικών χωρίς. Παρατηρούνται όµως σηµαντικές ποιοτικές µεταβολές. Το ποσοστό των περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας σε σύνολο τευχών ανέρχεται σε 64% ενώ σε σύνολο τίτλων ήταν 53% και το ποσοστό των ακαδηµαϊκών περιοδικών σε σύνολο τευχών µειώνεται στο ποσοστό των 20% σε σχέση µε το 27% σε σύνολο τίτλων. Επίσης η αναλογία των τευχών χωρίς των επιστηµονικών

10 περιοδικών µε διαδικασία κρίσης των άρθρων αυξάνεται σε 446/634, ποσοστό 70% από 44/69, ποσοστό 64% που ήταν σε επίπεδο αριθµού τίτλων. Πίνακας 9 (Ηλεκτρονικό περιεχόµενο Ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών-αρ. τευχών) Ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών Πλήρες Μερικό Χωρίς Σύνολο (αρ. τευχών) Περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (magazines) Ακαδηµαϊκά περιοδικά (journals) Ενηµερωτικά φυλλάδια (newsletters) (αρ. τευχών) (αρ. τευχών) (63,71%) (αρ. τευχών) 712 (180 refereed) 934 (138 µε 592 (8 refereed) 40 (3 µε 832 (446 refereed) 50 (28 µε 2136 (19,77%) (5,87%) 1024 (9,48%) (169) Εφηµερίδες (newspapers) (3,37%) Άλλα (στατιστικές, βιβλιογραφικές, επίσηµες κλπ. εκδόσεις) (3,67%) Σύνολο 4089 (37,84%) 3123 (28,90%) 3593 (33,26%) Μια άλλη σηµαντική παράµετρος για τη δυναµική ανάπτυξης του ηλεκτρονικού περιεχοµένου των ελληνικών περιοδικών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως κριτήριο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ελληνικών ηλεκτρονικών εκδόσεων είναι το επίπεδο ενηµέρωσής τους. Στο σύνολο των τίτλων µόνο το 51% έχει ικανοποιητική ενηµέρωση, το 7% µέτρια ενηµέρωση, το 26% µη ικανοποιητική και το 16% άγνωστη ή µη εφαρµόσιµη (π.χ. περιοδικά µε δείγµα τευχών) (πίνακας 10). Όπως είναι φυσικό στις αποκλειστικά ηλεκτρονικές εκδόσεις έχουµε πολύ υψηλότερο ποσοστό ικανοποιητικής ενηµέρωσης (68%) σε σύγκριση µε τις ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων περιοδικών (48%), παρόλο που σε απόλυτους αριθµούς το ποσοστό αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί επίσης αρκετά χαµηλό. Πίνακας 10 (Επίπεδο ενηµέρωσης) Επίπεδο Ηλεκτρονικές µόνον ενηµέρωσης εκδόσεις (αρ. Ηλεκτρονικές εκδόσεις εντύπων Σύνολο τίτλων) Ικανοποιητικό (50,86%) Μέτριο (7,02%) Μή ικανοποιητικό (26,09%) Άγνωστο / Ε (16,03%) Σύνολο (100 %) Εάν εξετάσουµε το επίπεδο ενηµέρωσης ανά είδος περιοδικού θα παρατηρήσουµε ότι το χαµηλότερο ποσοστό ικανοποιητικής ενηµέρωσης έχουν τα ακαδηµαϊκά περιοδικά 72/193, ποσοστό 37% έναντι του αντίστοιχου συνολικού 51% (πίνακας 11). Το χαµηλό αυτό

11 ποσοστό πέφτει στο 34% (25/73) για τα επιστηµονικά περιοδικά µε διαδικασία κρίσης των άρθρων τους. Συνολικά λοιπόν παρατηρείται ένα χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης το οποίο είναι ακόµα χαµηλότερο στα ακαδηµαϊκά περιοδικά. Πίνακας 11 (Επίπεδο ενηµέρωσης ανά είδος περιοδικού) Περιοδικά Ακαδηµαϊκτικά Ενηµερω- ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά φυλλάδια (journals) newsletter (magazine s s) Επίπεδο ενηµέρωσης Ικανοποιητικό (25 refereed) Μέτριο (7 Μή ικανοποιητικό refereed) (30 refereed) Άγνωστο / Ε (11 refereed) Σύνολο (73 refereed) Εφηµερίδες (newspapers) Άλλα (στατιστικές, βιβλιογραφικές, επίσηµες κλπ. εκδόσεις) Σύνολο (αρ. τίτλων) (50,86%) (7,02%) (26,09%) (16,03%) (100 %) Το χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης των ελληνικών ακαδηµαϊκών ηλεκτρονικών εκδόσεων, αλλά και των ηλεκτρονικών περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας, θα µπορούσε να ερµηνευθεί σε συνάρτηση µε το κόστος παραγωγής τους και τα έσοδά τους από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 98,5% του συνόλου των περιοδικών της βάσης διατίθεται µε ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση και µόνο το 1,5% παρέχει ελεγχόµενη πρόσβαση σε συνδροµητές. Τέτοια υψηλά ποσοστά δωρεάν διάθεσης ηλεκτρονικών περιοδικών παρατηρήθηκαν και στις ΗΠΑ µόνο σε πρώιµα στάδια ανάπτυξης του είδους αυτού των ηλεκτρονικών εκδόσεων ( ). 5 Πίνακας 12 (Πρόσβαση) Πρόσβαση Ηλεκτρονικές µόνον Ηλεκτρονικές Σύνολο εκδόσεις (αρ. εκδόσεις εντύπων τίτλων) Ελεύθερη (98,41%) Περιορισµένη (1,59%) Σύνολο Παρατηρήθηκε ότι τη διετία δηµιουργήθηκε ο µεγαλύτερος αριθµός δικτυακών τόπων των ελληνικών περιοδικών. Από το 2001 και µετά παρατηρείται µια κάµψη στη δηµιουργία νέων δικτυακών τόπων και µια αδυναµία συντήρησης και ενηµέρωσης ενός µεγάλου ποσοστού από τους ήδη υπάρχοντες, παρόλο που αν κρίνουµε από

12 τη διεθνή εµπειρία η γενική τάση για αύξηση του αριθµού των ηλεκτρονικών περιοδικών δεν µπορεί να αναστραφεί. Την ίδια διετία εµπορικοί εκδοτικοί οίκοι ελληνικών περιοδικών (π.χ. ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, Πήγασος), αναµένοντας κέρδη από την προσδοκώµενη άνθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου, επένδυσαν σηµαντικά κεφάλαια που από πολλούς χαρακτηρίστηκαν υπερβολικά- για την προβολή τους στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών τους. Οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν (όχι µόνον στην Ελλάδα που έχει το χαµηλότερο ποσοστό χρηστών του διαδικτύου στο σύνολο του πληθυσµού της αλλά και σε διεθνές επίπεδο) και το 2001 όλες σχεδόν οι ελληνικές εµπορικές εταιρείες έκδοσης περιοδικών παρουσίασαν σηµαντικές απώλειες κερδών. 6 Όσο χαµηλότερο και αν είναι το κόστος των ηλεκτρονικών εκδόσεων, σε σχέση µε αυτό των εντύπων, υπάρχει ένα κόστος και το κόστος αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να καλυφθεί. 7 Ειδικότερα για τα ακαδηµαϊκά ηλεκτρονικά περιοδικά (εκτός ίσως από τα περιοδικά των επιστηµών υγείας) είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλισθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης, όπως π.χ. διαφηµίσεις ή χορηγίες, και εκ των πραγµάτων οι συνδροµές είναι το µόνο έσοδο που µπορεί να καλύψει το κόστος παραγωγής τους. Οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιορισµένου αριθµού ελληνικών επιστηµονικών περιοδικών µε όρους που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διάθεσή τους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και τη βιωσιµότητά τους. Άλλωστε υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγµατα από άλλες χώρες, όπως π.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου τα Συµβούλια χρηµατοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης εγγυήθηκαν σε εθνικό επίπεδο µέρος των υφισταµένων εσόδων των εκδοτών από τις συνδροµές περιοδικών µε αντάλλαγµα τη συνδυασµένη διάθεση έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων µε ευνοϊκούς όρους στις βρετανικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Όσο και αν αρχικά φαίνεται εντυπωσιακός ο αριθµός των ελληνικών περιοδικών που εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο και καταχωρήθηκαν στη βάση δεδοµένων που περιγράφεται σε αυτήν την εισήγηση, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι εξαντλητικός. Άλλωστε οι δυσκολίες εντοπισµού των ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων έχει καταφανεί και σε άλλες πολύ εγκυρότερες προσπάθειες βιβλιογραφικής καταγραφής τους. Το 1995 σε µια έρευνα για την καταγραφή επιστηµονικών ηλεκτρονικών περιοδικών στους τοµείς των θετικών επιστηµών, τεχνολογίας και ιατρικής (SMT) το 50% των τίτλων που εντοπίστηκαν δεν περιλαµβάνονταν στον ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists. 8 Η αστάθεια, το ευµετάβλητο των ηλεκτρονικών εκδόσεων επιτείνεται στο ελληνικό διαδίκτυο που βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής του και καθιστά εφήµερη οποιαδήποτε προσπάθεια βιβλιογραφικής καταγραφής τους αν δεν υπάρχει συνεχής ενηµέρωση και παρακολούθηση. Η βάση δεδοµένων για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των ελληνικών περιοδικών που έχει δηµιουργηθεί µπορεί να αποκτήσει κάποια µακροπρόθεσµη χρησιµότητα µόνο αν αναληφθεί από τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες κάποια πρωτοβουλία για συνεργατική έκδοση, ενηµέρωση και συντήρησή της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 Χρήστος Ε. ηµάκης, Σύγχρονη ελληνική ποίηση. 2 Νοεµ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τοµέας Τηλεπικοινωνιών. 5 Νοεµ <http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html>. 2 Σερβιτόρος της Εύβοιας. 5 Νοεµ < 3 Jean-Claude Guedon. Why are Electronic Publications Difficult to Classify? The Orthogonality of Print and Digital Media 1994 <ftp://www.arl.org/guedon.94>

13 4 Dru W. Mogge. «Foreword.» Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists. Association of Research Libraries. 7 th ed ιαθέσιµο: < 5 Steve Hitchcock, Leslie Carr and Wendy Hall. A survey of STM online journals : the calm before the storm 15 Jan < 6 Άρης Τερζόπουλος. «Η κρίση του τύπου: καλοκαίρι και καταχνιά.» Press Ιούλιος ιαθέσιµο: <http://www.pressonline.gr/article.asp?id=177> 7 Hitchcock, 10 8 Hitchcock

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κλωντίνη Δέρβου 1, Σάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ!

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ! Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

7 0 0 /2 /7 0 : 2 1 ( 2 ( Google Yahoo

7 0 0 /2 /7 0 : 2 1 ( 2 ( Google Yahoo Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Σχεδιασµός & Συλλογή Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΒΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)

Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005 Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, κατανέµει ετησίως

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος

Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος Το αποθετήριο Ήλιος δημιουργήθηκε, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και διεθνείς πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τεκµηρίωση, επικοινωνία, δικτύωση Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης Σύγχρονα εργαλεία Επιµέλεια: ΕιρήνηΘυµιατζή εκέµβριος 2012 ΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΓΙΑΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΈΝΩΣΗ : ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Πoύ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ LIST OF PRIVATE HOUSES/APARTMENTS FOR RENT 4 Η ΕΚΔΟΣΗ 4 TH EDITION 13/11/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ LIST OF PRIVATE HOUSES/APARTMENTS FOR RENT 4 Η ΕΚΔΟΣΗ 4 TH EDITION 13/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ACADEMIC AFFAIRS AND STUDENT WELFARE SERVICE ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ STUDENT WELFARE SECTOR ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ HOUSING OFFICE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 Τι είναι; Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο ΕΣΠΑ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης Εφαρμογή ενιαίας αναγγελίας και υποβολής Αιμοκαθάρσεων και Υλικών. Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/ehaemomxamtn Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση

Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση ΔΩΡΕΑΝ διανομή Πανελλαδικά, σε 500 επιλεγμένα φαρμακεία Πρωτοποριακό Περιοδικό αποκλειστικά για τον καταναλωτή του φαρμακείου Ελεγχόμενη ΔΩΡΕΑΝ διάθεση απευθείας στον

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 4/Απρίλιος

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 4/Απρίλιος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τηλ.: 210 9549169 170, Fax : 210 9560161, Ε mail : library@hua.gr Ενημερωτικό Δελτίο Νο 4/Απρίλιος Μάιος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Νέα Βιβλία 2. Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε να Επενδύεις Σωστά Τώρα!

Μάθε να Επενδύεις Σωστά Τώρα! Ανακάλυψε πως να Αγοράζεις και να Πουλάς Μετοχές και Εξερεύνησε ΟΛΑ τα Μυστικά των Επενδύσεων Μάθε να Επενδύεις Σωστά Τώρα! Στοιχεία Επικοινωνίας: Tηλ.: 210 80 11 942 info@greekshares.com www.greekshares.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα