Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ."

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» αποδιδομένη στην Αγγλική "HELLENIC NETWORK FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY" και στις λοιπές γλώσσες σε αντίστοιχη μετάφραση Άρθρο 2ο Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα, τα δε γραφεία του βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας και αριθμό 7 Άρθρο 3ο Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε) και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού του το Δίκτυο μπορεί να: Αναπτύσσει δράσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση εμπειριών και καλών πρακτικών των επιχειρήσεων Αξιοποιεί την τεχνογνωσία και πληροφόρηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχετικών δράσεων τους Κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία για την εφαρμογή των αρχών της Ε.Κ.Ε. τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό τους περιβάλλον.

2 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, διεξάγει και συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες καθώς και σε προγράμματα που σχετίζονται με τον σκοπό του. Διοργανώνει εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις. Προβάλλει και δημοσιοποιεί με ποικίλους τρόπους τη δράση των επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΚΕ. Συμμετέχει ως μέλος και συνεργάζεται με διάφορους φορείς ή όργανα συναφών ενδιαφερόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει ενεργά στον ευρύτερο διάλογο και σε εκδηλώσεις και συζητήσεις σχετικές με την ΕΚΕ. Γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού του. Άρθρο 4 Μέλη. Ως μέλη του Σωματείου εγγράφονται αποκλειστικώς νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται από φυσικά πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτά. Τα μέλη κατατάσσονται σε κύρια, απλά και συνδεδεμένα σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Κύρια μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που, αθροιστικώς, - Ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, - Απασχολούν, κατά το χρόνο της εγγραφής τους, πάνω από 20 πρόσωπα. - Έχουν κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 1,5 εκ. και - Έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό τους περιβάλλον.

3 Τα 16 αρχικά ιδρυτικά μέλη της αστικής εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ», εφόσον επιθυμούν να είναι μέλη του Σωματείου, ανήκουν ex officio στην κατηγορία των κύριων μελών. Τα μέλη αυτά είναι τα ακόλουθα : 1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) 2. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 3. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 4. Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης 5. Α. Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 6. BP Hellas A.E. 7. Janssen - Cilag Greece 8. ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών Α.Ε. 9. Epikinonia - Business Communications Network 10. IBM Hellas Α.Ε. 11. Nestle Ελλας Α.Ε. 12. Shell Hellas Α.Ε. 13. TVX Hellas Α.Ε. 14. ΦΑΓΕ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. 15. FANCO Α.Ε., Βιομηχανία Ειδών Ένδυσης 16. Philip Morris Hellas Α.Ε.Β.Ε. β) Απλά μέλη μπορούν να είναι όσα δεν πληρούν μεν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όμως έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχετική δράση στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα μέλη αυτά μπορούν να ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία εφόσον και όταν ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις της. γ) Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι συλλογικοί φορείς και οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου όπως και μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχους συναφείς με αυτούς του Σωματείου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Τα απλά και συνδεδεμένα μέλη παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 5ο Τα Μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ειδικότερα:

4 Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο για να καταστεί μέλος, όλων των ανωτέρω κατηγοριών, υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, η οποία περιέχει την δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του Καταστατικού του Σωματείου και ανεπιφύλακτα αποδέχεται το περιεχόμενο του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά, από θετική πρόταση τουλάχιστον δύο κύριων μελών του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξέταση της αίτησης του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου, των προτάσεων που την συνοδεύουν και την συγκέντρωση των απαραιτήτων πληροφοριών αποφασίζει, για την έγκριση η όχι της αίτησής του και την κατάταξή του σε μια από τις τρεις κατηγορίες μελών. Άρθρο 6ο Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Άρθρο 7ο 1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο αφού υποβάλει σχετική δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το παραιτούμενο μέλος οφείλει στο Σωματείο ολόκληρη τη συνδρομή του έτους, μέσα στο οποίο υποβάλλεται η παραίτησή του. 2. Μέλος μπορεί να διαγραφεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιτίας : α) Μη πληρωμής της συνδρομής δύο ετών β) Σπουδαίου λόγου και ιδιαιτέρως λόγω συγκεκριμένων ενεργειών που αντιτίθενται στον σκοπό και στους στόχους του Δικτύου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας έχει προηγηθεί ειδική επικοινωνία με το ενδιαφερόμενο μέλος..

5 Άρθρο 8ο 1. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν κύρια μέλη και έχουν εκλεγεί κατά τις σχετικές αρχαιρεσίες, επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, τα οποία αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση έκπτωσης, αποχώρησης ή άλλης αιτίας. Το Δ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο Γραμματέα και Ταμία. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και γενικά εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε δικαστική και εξώδικη υπόθεση. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν και εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται από τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου, υπογράφει μαζί με τον Ταμία, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές η εξουσιοδοτήσεις για αναλήψεις χρημάτων από Τράπεζες από λογαριασμούς του Σωματείου ή από άλλη αιτία συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων από την σύναψη δανειακής συμβάσεως, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί μαζί με τον Ταμία συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών 3. Ο Γραμματέας φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνελεύσεων, όπως επίσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τηρεί τα σχετικά βιβλία. Φροντίζει για την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τις προσκλήσεις προς τρίτους. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα και φροντίζει για την πρωτοκόλληση και διεκπεραίωσή τους. Φροντίζει για την τήρηση της τάξης του Αρχείου. Αν τυχόν ο Γραμματέας κωλύεται αναπληρώνεται από έναν από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6 4. Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και εκτελεί τις δαπάνες μετά από θεώρηση από τον Πρόεδρο, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχειρίσεως, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Απολογισμό και Ισολογισμό, μαζί με τον Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, και κάθε εξάμηνο υποβάλλει επίσης, συνοπτική κατάσταση του Ταμείου. Μαζί με τη συνοπτική αυτή κατάσταση πρέπει να υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Συμβούλιο και μια κατάσταση αυτών, που τυχόν καθυστερούν τις συνδρομές ή άλλες υποχρεώσεις των Μελών του Σωματείου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα εντάλματα πληρωμών, τις εντολές για αναλήψεις χρημάτων από Τράπεζες, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, συναλλαγματικών, επιταγών και λοιπών αξιογράφων. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του Σωματείου. Αν τυχόν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από έναν από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το καθοριζόμενο από την Γενική Συνέλευση ποσό. 5. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών και είναι επανεκλέξιμα. 6. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο και ευθύνεται για τη διαχείριση της περιουσίας του. Επίσης αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που ανάγονται στο σκοπό του Σωματείου γενικά δε, είναι αρμόδιο για κάθε υπόθεση του Σωματείου που δεν υπάγεται κατά τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 7. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα στην έδρα του Σωματείου. Την ευθύνη σύγκλησης και λειτουργίας του γενικά έχει ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος. 8. Το Δ.Σ. δικαιούται, με πρακτικό του, να αναθέτει μέρος των καθηκόντων εκπροσωπήσεως του Σωματείου σε μέλη του, υπαλλήλους του Σωματείου ή τρίτους, καθορίζοντας συνάμα την έκταση των ανατιθεμένων αρμοδιοτήτων και τους ειδικότερους όρους εκπροσωπήσεων και εξουσιοδοτήσεων.

7 9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, εφόσον συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία. Σε απαρτία βρίσκεται όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Εάν οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει, χωρίς σπουδαίο λόγο, για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή στις μισές συνεδριάσεις του Δ.Σ κατά τη διάρκεια ενός έτους, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του αυτή. 10. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών σε μέλη του Σωματείου ή τρίτους με αμοιβή. Για την ανάθεση σε μέλη του Σωματείου απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ. αρκούντως αιτιολογημένη. Τα μέλη του Δ.Σ αποκλείονται από παρόμοιες αναθέσεις Άρθρο 9ο 1. Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Συνέλευση των μελών, η οποία συγκαλείται από το Δ.Σ. στην έδρα του Σωματείου, ή όπου αλλού ορισθεί στην περιφέρεια της έδρας του, με ατομική πρόσκληση, που αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος της διεξαγωγής της Γ.Σ., η ημερομηνία και η ώρα της Συνέλευσης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και αποφασίζει για κάθε θέμα με απλή πλειοψηφία των παρόντων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται κατά το νόμο ή το καταστατικό αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 2. Τόσο στην περίπτωση των τακτικών όσο και σε εκείνη των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων η απαρτία και πλειοψηφία ( απλή ή αυξημένη) υπολογίζεται επί του αριθμού των κυρίων και ταμειακώς εντάξει μελών δεδομένου ότι μόνον εκείνα έχουν δικαίωμα ψήφου. 3. Η σύγκληση της Συνέλευσης αποφασίζεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο πλην της Τακτικής Συνέλευσης, που συγκαλείται από αυτό μέσα σε τρεις μήνες από την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 4. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει το ένα τρίτο(1/3) των κυρίων μελών με αιτιολογημένη έγγραφη αίτησή του. Στην

8 περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο, από την κατάθεση της ως άνω αίτησης. 5. Στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου με ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους που ορίζεται απ' αυτά εγγράφως. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί εγγράφως μόνο από ένα άλλο μέλος και να παρίσταται και να αποφασίζει αντ' αυτού στη Συνέλευση του Σωματείου. 6. Η Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον Ισολογισμό και την έκθεση Πεπραγμένων του Σωματείου, απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, τροποποιεί το Καταστατικό αυτό και είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα. 7. Η Συνέλευση, επίσης, εκλέγει από τα μέλη της τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση σε ετήσια βάση. Επιβλέπει, δε, ειδικότερα κατά πόσο η οικονομική διαχείριση συμφωνεί με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού καθώς και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί καθώς και οι σχετικές εκθέσεις που υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 8. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σ ένα μήνα από την ημερομηνία της ματαιωθείσης Συνέλευσης, συγκαλείται δε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών. 9. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που αφορούν τη λύση καθώς και τη διαγραφή κάποιου από τα μέλη του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών. Άρθρο 10ο Η τύχη της περιουσίας του Σωματείου και η διάθεση της σε περίπτωση λύσης του ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση

9 ότι η περιουσία αυτή θα περιέλθει σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, αποκλείεται δε η διανομή της περιουσίας στα μέλη. Άρθρο 11ο Το Σωματείο σε περίπτωση διάλυσής του από οποιαδήποτε αιτία βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Εάν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των μελών, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Δ.Σ. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και γενικά η λειτουργία του Δ.Σ., ως οργάνου εκκαθάρισης ορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, περί Δ.Σ. Άρθρο 12ο Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από τη δημοσίευση του εγκεκριμένου καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 12 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα, από τα ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται ως ακολούθως. Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2002 Τα ιδρυτικά μέλη Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο του καταστατικού του παρόντος σωματείου, το οποίο εγκρίθηκε δια της δυνάμει της 1715/03 αποφάσεως Μ/μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξ. αρ στο βιβλίο σωματείων. Αθήνα, 9 ΑΠΡ Γραμματέας Τ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά την σειρά της παραγγελίας Αθήνα, 9 ΑΠΡ 2003 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα