Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην ζπγθαηαιέγεηαη παξαδνζηαθά κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδνο θαη νη ζρέζεηο καο εθηείλνληαη πέξαλ ηεο αληαιιαγήο πξντφλησλ ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, νη επελδχζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θηλνχληαη ζε πςειά επίπεδα κε ρξφλην έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο ζην εκπφξην αγαζψλ, ην νπνίν φκσο αληηζηξέθεηαη ζε πιεφλαζκα αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη αληαιιαγέο καο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (θπξίσο ηνπξηζκνχ θαη λαπηηιίαο). Ζ Μεγ.Βξεηαλία, ηo 2010 ήηαλ ν 6 νο εκπνξηθφο εηαίξνο καο - πειάηεο, απφ άπνςε ρψξαο πξννξηζκνχ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 5,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ωο ρψξα πξνκεζεχηξηα ηεο Διιάδνο είρε ζπκκεηνρή θαηά 3% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ. Δκπόξην Αγαζώλ : Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, παξαηεξνχκε φηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειιελνβξεηαληθνχ εκπνξίνπ αγαζψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο, πέξαλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ, βαζίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζηα θξνχηα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ ελψ αμηνζεκείσηα κηθξή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνηψλ, ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ λσπψλ ιαραληθψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηνίκσλ ελδπκάησλ, ηα νπνία απνηεινχζαλ ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο έρεη κεησζεί πνιχ ηα ηειεπηαία έηε. Με βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, αξλεηηθά εμειίρζε γηα ηελ ρψξα καο ην δηκεξέο εκπφξην κε ην Ζλ.Βαζίιεην θαη θαηά ην έηνο Aλαιπηηθψηεξα, ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Διιάδνο-Μ. Βξεηαλίαο ην 2009 κεηψζεθε θαηά 18,1%, έλαληη κείσζεο 5,3% ην Παξά ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ην ίδην έηνο αλαθνξάο (- 23,2%), ην εκπνξηθφ καο έιιεηκκα ζεκείσζε ζπξξίθλσζε θαηά 10,7% ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ καο (-16%),. ε απφιπηεο ηηκέο νη εμαγσγέο καο πξνο ηε Μ. Βξεηαλία αλήιζαλ ην 2009 ζε 629,4 εθ.. Σαπηφρξνλα, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ην Ζλ. Βαζίιεην, αλήιζαλ ην 2009 ζε 1.644,6 εθ., ν δε ιφγνο ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο εηζαγσγέο απφ Βξεηαλία ή βαζκφο θαιχςεσο εηζαγσγψλ ην 2009, επηδεηλψζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 38,3%, έλαληη 41,9% ην 2008 θαη 46% ην 2007, θαζ φζνλ ε ζεκεησζείζα κείσζε ησλ εμαγσγψλ καο (-23,2%), ππεξέβε θαηά 7,2% ηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ καο. πγθεθξηκέλα, ηα θχξηα ειιεληθά εμαρζέληα πξντφληα ζην Ζλ. Βαζίιεην, ην 2009 ήηαλ : θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα (13%), ειεθηξνινγηθφο & ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (θαιψδηα) (10,2%), ζηαθχιηα μεξά (ζηαθίδα) (5,3%), ζσιήλεο ραιθνχ (4,2%), μεξνί θαξπνί (4,2%), ηπξηά (4%), πιάθεο/ηαηλίεο/θχιια απφ θξάκαηα αξγηιίνπ (3,3%), ληνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο (3%), ςάξηα λσπά ή ζε απιή ςχμε (ηζηπνχξεο/ιαπξάθηα 2,8%), κεζαία ιάδηα θηλεηήξσλ (2,4%), ελδχκαηα πιεθηά (βακβαθεξά), ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα θαη δηαηεξεκέλα (1,8%), γηανχξηηα (1,7%), ηάπεηεο (1,5%), θαλειάθηα (1,5%), θνζηνχκηα/ηαγηεξ (1,4%), θχιια/ηαηλίεο αξγηιίνπ, βάηεο/ζεξβηέηεο/πάλεο, πνιπκεξή αηζπιελίνπ, πξντφληα νκνξθηάο. Σα θπξηψηεξα εηζαρζέληα πξντφληα ην 2009 απφ ην Ζλ. Βαζίιεην, ήηαλ ηα εμήο : Φάξκαθα (18,3%), επηβαηηθά νρήκαηα (12,5%), νπίζθη, πξντφληα εθδνηηθψλ νίθσλ θαη γξαθηθψλ ηερλψλ (1,6%), ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηειεθσλίαο, απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα θξακάησλ ράιπβνο, αληηδξαζηήξηα δηαγλσζηηθά, αίκα, ελδχκαηα, ηξφθηκα, δίζθνη αλάγλσζεο κε laser, νξγαληθέο νπζίεο, ειεθηξνληθά θπθιψκαηα (κλήκεο), παηρλίδηα βίληεν, θαιιπληηθά, πξντφληα νκνξθηάο θαη πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ, πνχξα, εληνκνθηφλα θαη ζπλαθή. Καηά ην 9κελν 2010, ν φγθνο εκπνξίνπ Διιάδνο Ζλ.Βαζηιείνπ, ζεκείσζε αχμεζε 2,3%, έλαληη αληηζηνίρνπ 9κελνπ 2009 θαη αλήιζε ζηα 1.697,9 εθ.. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε θαηά 45,4%. Σνχην απνδίδεηαη ζηε κεγάιε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα πξνο ην Ζλ.Βαζίιεην (+40,5%), αλεξρνκέλσλ ζε 647,3 εθ., ζπλδπαδνκέλε κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηελ ρψξα απηή (-12,4%), ζηα 1.050,6 εθ., έλαληη 1.199,1 εθ., αληηζηνίρνπ δηαζηήκαηνο 09. Ο δε δείθηεο θάιπςεο ησλ ειι.εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο βειηηψζεθε ην 9κελν 2010, απμεζείο ζε 61,1% (+60,4%), έλαληη 38,4% 9κήλνπ 09. Ο αληαγσληζκόο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ πξνέξρεηαη, - Νσπά νπσξνθεπεπηηθά: Κπξίσο απφ Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Γαιιία - Γαιαθηνθνκηθά: Γεξκαλία, Γαιιία, Γαλία - Ηρζπεξά: Γαιιία θαη Σνπξθία - Διαηφιαδν, ειηέο απφ, Ηηαιία, Ηζπαλία - Οίλνη: Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Υηιή, Απζηξαιία, ΖΠΑ Πέξαλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ καο αλάινγα θαη κε ηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη ηπρφλ λέα ζηξαηεγηθή πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ καο ζηηο δηάθνξεο μέλεο αγνξέο. 1

2 Πξννπηηθέο Γπλακηθνί ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηφρνπο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ : Tξόθηκα (ςάξηα, θξνύηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά), αγνξέο αθηλήησλ ζηελ Διιάδα, νηθνδνκηθά πιηθά, πξντόληα αινπκηλίνπ, ραιθνύ θαη ζηδήξνπ, πξντόληα πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη πιαζηηθά. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε βξεηαληθή αγνξά είλαη κία ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ απαηηεί κία ζπγθξνηεκέλε θαη κεζνδηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ : βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ή/θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ζπλεπέο πξφγξακκα πξνψζεζεο επηιεγκέλσλ πξντφλησλ θαη πξνβνιήο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (ζπλερή ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, εθδειψζεηο, δηαθήκηζε), ππνζηήξημε ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ, ψζηε λα επηζθέπηνληαη ηε ρψξα θαη λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη γλψζε ησλ επθαηξηψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ελδηαθέξνλ γηα παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο (νπσξνθεπεπηηθά, θξνχηα, ειαηφιαδν, ηπξί, γηανχξηη, αξσκαηηθά βφηαλα). Σν πιένλ αλαγλσξίζηκν επψλπκν ειιεληθφ πξντφλ είλαη ην γηανχξηη ΦΑΓΔ θαη είλαη δηαδεδνκέλν ην εγρψξηαο παξαγσγήο γηανχξηη ειιεληθνχ ηχπνπ (Greek style yoghurt). Αηηίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο εμαγσγέο καο πξνο ηε Μ. Βξεηαλία είλαη θπξίσο ε απφζηαζε απφ ηελ αγνξά θαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο (θπξίσο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ) αιιά θαη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ καο γεληθφηεξα, θάηη πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηψζεη δξακαηηθά ηελ παξνπζία πνιιψλ εμαγσγηθψλ θιάδσλ Γξάζεηο πξνβνιήο ζηε βξεηαληθή αγνξά Πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηέο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ζηελ βξεηαληθή αγνξά κε πξσηνβνπιία ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη κε πξσηνβνπιία ηδησηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη ζπλήζσο ζηηο δχν δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη νίλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Λνλδίλν. Πνιιέο εθδειψζεηο θαη αμηφινγν δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα πινπνηεί ν ΔΟΣ θάζε ρξφλν. Γηνξγαλψλεηαη επίζεο ζε εηήζηα βάζε έλα ειιελνβξεηαληθφ θφξνπκ ζην Λνλδίλν κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε Διιάδα κε πξσηνβνπιία ηνπ Διιελνβξεηαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο επηζθέςεηο Διιήλσλ Τπνπξγψλ πνπ ελίνηε ζπλνδεχνληαη απφ εθδειψζεηο δεκνζηφηεηαο (ελεκέξσζε επελδπηψλ, ζπλεληεχμεηο, επαθέο κε παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θιπ). Δπίζεο ηαθηηθέο επηζθέςεηο - εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηεί ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην ζην Λνλδίλν, ελψ πνιινί ηδησηηθνί θνξείο νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο γηα ηελ πξνβνιή επί κέξνπο θιάδσλ φπσο ε ζεξηλή θαηνηθία, ηα θξαζηά θιπ. Δπελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Βξεηαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΟΟΑ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη πάξα πνιχ κηθξή (684 εθαη. ην 2007) θαη σο πνζνζηφ ζην ζχλνιν θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ζεκαληηθφο αξηζκφο βξεηαληθψλ εηαηξεηψλ έρνπλ επελδχζεη ζηε ρψξα καο ζε ηνκείο φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην ιηαληθφ εκπφξην, ν ηνπξηζκφο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, θιπ. Βάζεη ζηνηρείσλ Σξαπέδεο Διιάδνο, ην απφζεκα ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα καο ( stock of FDI) αλήιζε ζε 1,05 δηο, ήηνη 3,8% επί ηνπ ζπλφινπ Ξέλσλ Ακεζσλ Δπελδχζεσλ, ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηνπο ηνκείο : εκπνξίνπ (510 εθ ), κεηαπνίεζεο (341 εθ. ), θαηαζθεπψλ (100 εθ. ), κεηαθνξψλ / επηθνηλσληψλ (77 εθ. ), ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (5 εθ. ), θηεκαηαγνξά (25 εθ ) θαη ινηπνχο θιάδνπο ηξηηνγελνχο ηνκέα (11 εθ. ). Ζ λαπηηιία ζεκεηψλεηαη, φηη απνηειεί πξνεμάξρνληα ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Ζ.Β. κε ακνηβαία νθέιε γηα ηηο δχν νηθνλνκίεο. ρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζακε, λα ζεσξήζνπκε σο ηνκείο ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνύ, ηεο θηεκαηαγνξάο, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηξνθίκσλ σο ηνπο πιένλ ειπηδνθφξνπο, αλ θαη ππφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, είλαη δχζθνιε θάζε πξφβιεςε. Σνπξηζκόο Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πξνζθηιέζηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γηα ηνπο Βξεηαλνχο. Απφ ηα 18,7 εθαη. ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Διιάδα ζπλνιηθά ην 2007, ηα 2,6 εθ. επηζθεπηψλ πξνέξρνληαλ απφ ην Ζ.Β (ήηνη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο). Σν έηνο 2008, επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα πεξί ηνπο Βξεηαλνί ηνπξίζηεο (14,3% επί ηνπ ζπλφινπ,) κε κείσζε 9,2% έλαληη To 2009, επηζθέθζεζαλ ηελ ρψξα καο Βξεη.ηνπξίζηεο (14,2% επί ηνπ ζπλφινπ), κε κείσζε 7,3% έλαληη ηνπ Γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πξνο Διιάδα ιεηηνπξγεί ζην Λνλδίλν Γξαθείν ηνπ ΔΟΣ. Πξψην πξννξηζκφ ησλ Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ απνηειεί ε Ηζπαλία, παξά ην γεγνλφο φηη εκθάληζε ην 2009 κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 22%. Οη Βξεηαλνί ηνπξίζηεο επηιέγνπλ σο ζεξηλνχο πξννξηζκνχο ηνπο επίζεο ηελ Σνπξθία, Αίγππην θαη Σπλεζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί αθφκε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη Βξεηαλνί πξνηηκνχλ ηα all inclusive παθέηα δηαθνπψλ κε απνηέιεζκα ε δήηεζε ηέηνησλ παθέησλ ζηελ Διιάδα κεηαμχ 2009/2010, λα ζεκεηψζεη αχμεζε θαηά 32%. Ζ Ρφδνο απεηέιεζε ηνλ θπξηψηεξν πφιν έιμεο Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ ην 2009, κε κηθξή κείσζε έλαληη 2008 ηεο ηάμεσο ηνπ 2%, αθνινχζεζε ε Κέξθπξα κε κείσζε 8%, ε Κσο κε 4%, ε Εάθπλζνο θαη ε Κξήηε. Road Show Eιιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ ζην Λνλδίλν Με ηε ζπκκεηνρή 26 ζεκαληηθψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ έιαβε ρψξα ζην Λνλδίλν ( ), ην 5 ν εηήζην Road Show ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ. Ζ απνζηνιή πέξαλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θ.. Καπξάινπ, ζπλνδεχηεθε θαη απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ θ. Γ. Εαληά, ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θ. Γ. Υξηζηνδνπιάθε θαη 2

3 ηνπ Γ.. ηνπ ΟΓΓΥ θ. Π. Υξηζηνδνχινπ. Σνλίζζεθε ε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζε εξσηήκαηα επηρ/ηηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, αιιά θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξί ηηο 700 θαη ηδίαλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαη βξεηαληθψλ νίθσλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ νίθσλ, ραξαθηεξίζζεθε θέηνο ζεκαληηθφ. Ωζηφζν, ηα θπξηψηεξα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ελ πξψηνηο ηελ πνξεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο πξννπηηθέο αλαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ επί κέξνπο επηρ/ζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ θξίζεθε επηηπρεκέλε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι. Θεζκηθό Πιαίζην Δπηπιένλ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ Διιάδαο Hλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρνπλ ππνγξαθεί νη θάησζη ζπκθσλίεο: πκθσλία πεξί εκπνξίνπ κεηά ζπλεκκέλεο δειώζεσο θαη επηζηνιώλ (2/12/1926 θαη 11/1/1927) (Λνλδίλν, 16/7/1926, ΝΓ 3384/1926, ΦΔΚ 278/ ). πκθσλία πεξί λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ (Αζήλα, 31/7/1929, Τπ. Αλαθ / ,ΦΔΚ 306/1929). Πεξί αεξνπνξηθώλ γξακκώλ ελ Δπξώπε ( 26/11/1945, ΝΓ 325/ , ΦΔΚ 81/1947) Πεξί θόξσλ θεξδώλ εηζνδήκαηνο ( Αζήλα, 17/9/1936 ΑΝ 426/1937 ΦΔΚ 65/ ). πκθσλία πεξί Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (Αζήλα, 16/11/1950.ΦΔΚ 104/1952 Ν 2074/1952). πκθσλία νδηθώλ κεηαθνξώλ (Λνλδίλν,26/2/1974, Ν 366/ , ΦΔΚ 169/ ) πκθσλία πεξί Ρπζκίζεσο ηεο Φνξνινγίαο ησλ Οδηθώλ Ορεκάησλ ζηε Γηεζλή πγθνηλσλία (Αζήλα 31/8/1978, Ν. 1016/1978,ΦΔΚ 35/ ). Μλεκόλην πκθσλίαο γηα ηε πλεξγαζία Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (2001) Μλεκόλην πκθσλίαο Βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο (Λνλδίλν 16/11/1979 δε ρξήδεη θπξψζεσο). πκθσλία Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο (Αζήλα, 8/2/1985 ΦΔΚ 114/Α/ Ν. 1621/1986) ην πιαίζην ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο ηεο ΓΓ ΓΟ&Α κε ηελ Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ θαη Οίλνπ θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ ζηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. * Γηκεξείο πκθσλίεο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί ε θχξσζε απφ ειιεληθήο πιεπξάο : 1. Λνλδίλν , πκθσλία γηα ακνηβαία πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ Διιάδνο-Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ( ). 2.Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο Διιάδνο Ζλ.Βαζηιείνπ 10 θαη 11 πξσηφθνιιν Αζήλα ( ). ΙΙ. ΠΙΝΑΚΔ Γηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο - Ηλ. Βαζηιείνπ Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο Hλ.Βαζηιείνπ ζε εθ.δπξώ % Μεηαβνιή 09/08 % Μεηαβνιή 2010/09 Διιεληθέο εμαγσγέο 994,7 932,3 820,1 629,4 849,3-23,2% 34,9% Διιεληθέο Δηζαγσγέο 1.888, , , ,1, -16,0% -12,9% Δκπνξηθό ηζνδύγην -893, , , ,2-583,8-10,7% -42,5% Όγθνο εκπνξίνπ 2.882, , ,4-18,1% 0,37% Κάιπςε ΔΙαπό ΔΞ 52% 46% 41,9% 38,3% 59,3% - - Πεγή : ΔΤΔ, Eπεμεξγαζία : Β4 3

4 Οηθνλνκία ηεο Βξεηαλίαο Α. Γεληθά 1) Ζ εθδεισζείζα ηνλ Αχγνπζην 2008 παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηδηαίηεξα ηε Βξεηαληθή νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεσο, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο βξήθε θαη πξφζθνξν έδαθνο ζηελ θηινζνθία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αγγινζαμνληθνχ ηχπνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλείο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ν νπνίνο είλαη αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξνο θαη εμσζηξεθήο απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ην 2009 ζεκείσζε πξαγκαηηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,3%, έλαληη απμήζεσο 0,5% θαη 3,0% αληηζηνίρσο ην 2008 θαη ην χκθσλα κε πξνβιέςεηο ηεο πλνκνζπνλδίαο Βξεηαληθψλ Βηνκεραληψλ (CBI) ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% θαη 2,0% ην 2010 θαη 2011 αληηζηνίρσο, ζεκαηνδνηψληαο ηνηνπηνηξφπσο ζπγθξαηεκέλε αλάθακςε θαη έμνδν ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε. Βεβαίσο ε πνιηηηθή ζπξξηθλψζεσο ησλ δαπαλψλ, ε κεγαιπηέξα επηρεηξεζείζα κεηά ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν, πξνο ζπγθξάηεζε θαη κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ, ζα επηδξάζεη πξνθαλψο αλαζρεηηθά ζηελ δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο. Ο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ (ΓΣΚ) απμεζείο ζε 3,6% ην 2008, έλαληη 2,3% ην 2007, δηεκνξθψζε ζην επίπεδν ηνπ 2,9% ην O ΓΣΚ ην β 3κελν 2010, αλήιζε ζην 3,5%, ιφγσ απμήζεσο ηνπ ΦΠΑ, ελψ ην γ 3κελν 2010 θαηεγξάθεζαλ ηάζεηο απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θπκαλζεί πεξί ην 3,1%, πνζνζηφ φκσο πνιχ πςειφηεξν ηνπ ζηφρνπ 2%. Καηά δε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Μ. Βξεηαλίαο θ.osborne, αιιά θαη ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Γξαθείνπ Παξαθνινχζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ (ΟΒR), ν πιεζσξηζκφο ζα ζπλερίζεη λα ζεκεηψλεη πησηηθέο ηάζεηο, γηα λα θπκαλζεί ζηηο αξρέο 2012, ιίγν θάησ ηνπ 2%. Ωζηφζν, θαηά ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Αγγιίαο θ.m.king, ν πιεζσξηζκφο ην 2011 ζα παξακείλεη ζε πςειά επίπεδα κε αλνδηθή ηάζε θαη πηζαλφηεηα λα πξνζεγγίζεη ηα αλεζπρεηηθά επίπεδα ηνπ 4-5%, κε ην ελδερφκελν λα αξρίζεη λα κεηψλεηαη, κε ζπγθξαηεκέλν ξπζκφ φκσο, απφ ην 2012.Σν πξφβιεκα αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ εζηηάδεηαη ζε ηξία αίηηα : πςειφηεξεο ηηκέο ζε πξντφληα εηζαγσγήο ιφγσ δηνιίζζεζεο ηνπ βξεηαληθνχ λνκίζκαηνο, δηεζλή αχμεζε ηηκψλ ζε ζεηξά πξντφλησλ, φπσο ηξνθίκσλ θαη ελεξγεηαθψλ θαη ηέινο, ζηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ. Δπηδείλσζε ζεκεηψλεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ν δείθηεο αλεξγίαο λα πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ην 2010, ζην 9,6%, ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο), έλαληη 7,6% θαη 5,6% ην 2009 θαη ην 2008 αληηζηνίρσο, κε πξνβιεπφκελν αξηζκφ αλέξγσλ άλσ ησλ 3 εθ. αηφκσλ. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζεκεηψλνληαο αχμεζε, αλήιζε ην 2009 ζην 11,8% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 6,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2008, ελψ πξνβιέςεηο νκηινχλ γηα έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2010 ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ηνπ ΑΔΠ. Σν δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο βαίλνλ απμαλφκελν δηεκνξθψζε ην 2008 ζην 50,9% ηνπ ΑΔΠ (1,45 ηξηο ιίξεο) θαη ην 2009 ζην 54,0% ηνπ ΑΔΠ (1,40 ηξηο ιίξεο). Οη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλήιζαλ ην 2009 ζε 120 δηο, ήηνη 8% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 78 δηο ην 2008 θαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ζε δηο ιίξεο ην Σν δεκφζην ρξένο, ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εθηηκάηαη λα δηακνξθσζεί ζην 60% ηνπ ΑΔΠ ην 2010, έλαληη 54% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη ζην 75% ηνπ ΑΔΠ ην 2013/ Ιδησηηθνπνηήζεηο Ζ Κπβέξλεζε εμήγγεηιε πξφγξακκα εθηεηακέλσλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, πψιεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κεηνρψλ ζηελ εηαηξεία URENCO (ππξεληθφο ηνκέαο-εκπινπηηζκφο νπξαλίνπ), ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο θαηά ηα 2/3 αλήθεη ζην νιιαλδηθφ Γεκφζην θαη ζηνπο γεξκαληθνχο ελεξγεηαθνχο θνξείο EON θαη RWE, ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνηρεκάησλ Tote, ησλ δηθαησκάησλ δηνδίσλ επί θπξίσλ νδηθψλ αξηεξηψλ, ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο London & Continental Railways (LCR), ζηελ νπνία αλήθεη ε ππνζαιάζζηα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ηελνχ ηεο Μάγρεο, κεξηδίνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξήγεζεο ζπνπδαζηηθψλ δαλείσλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη 25 δηο Λίξεο). Πεξηθεξεηαθέο θαη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο ζα παξαθηλεζνχλ παξάιιεια λα πξνβνχλ ζε πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ φπσο: βηνκεραληθά πάξθα, Γξαθεία, θαηνηθίεο αιιά θαη ηνπηθά αεξνδξφκηα, κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε 11 δηο Ληξψλ πεξίπνπ. Ζ Κπβέξλεζε, παξά ηηο αληηδξάζεηο θαη επηθξίζεηο ηεο Αληηπνιηηεχζεσο θαη Φνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ, ειπίδνληαο λα εηζξεχζνπλ ζηα θξαηηθά ηακεία έζνδα χςνπο 16 δηο Ληξψλ πεξίπνπ έσο ην πκβνιή ηνπ θιάδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Βξεηαληθή νηθνλνκία (2010) Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζην Βξεηαληθφ ΑΔΠ ήηαλ ην ,3%, γηα λα θζάζεη ην 10% πεξίπνπ ην χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ TheCityUk, ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ μεπέξαζε ηηο αληίζηνηρεο ζηηο ΖΠΑ (8,4%), θαη ζηελ Ηαπσλία (5,8%). ηελ Γαιιία, ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζηε γαιιηθή νηθνλνκία αλέξρεηαη ζε 5,1% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε Γεξκαλία ζε 4,3% ηνπ ΑΔΠ. Ο θιάδνο απαζρνιεί πιένλ ηνπ 1 εθ.αηφκσλ (3,8% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), κε άηνκα πεξίπνπ, λα έρνπλ εηζέιζεη εξγαζηαθά ζηνλ θιάδν εληφο ηνπ Οη ρξεκαην-νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο δεκηνχξγεζαλ εκπνξηθνχ ηχπνπ πιεφλαζκα πεξί ηα 36 δηο Λίξεο (έλαληη 40 δηο ιηξψλ ην 2009). Οη βξεηαληθέο εηαηξείεο πξαγκαηνπνίεζαλ θέξδε πιένλ ησλ 8,2 δηο Ληξψλ, απφ άκεζεο επελδχζεηο ζε άιιεο ρψξεο. Απφ ηηο 953 αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ City θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Financial Services Authority, νη 420 είλαη Ακεξηθαληθέο, ελψ άιιεο 6 αλήθνπλ ζε άιιεο ρψξεο. Σα θέξδε ηνπ Βξεηαληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηε ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ηνπ θιάδνπ αλήιζαλ ζε 53,4 δηο Λίξεο (θνξνινγηθφ έηνο 2000/2010), γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηνλ θιάδν λα θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε εηζθνξά (11%) ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηεο ρψξαο. Β. Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε α) Ζ βξεηαληθή νηθνλνκία επξίζθεηαη αληηκέησπε κε «αζηαζή αλάπηπμε» γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, πξνεηδνπνίεζε (10/2010), ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, Μέξβηλ Κηλγθ. Σα ζρφιηα απηά πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Σξάπεδαο γηα ππνβάζκηζε ησλ πξνβιέςεψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζζέηνληαο φηη ν πιεζσξηζκφο, ελ αληηζέζεη κε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο, αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε πςειά επίπεδα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αλακέλεη φηη ε νηθνλνκία ζα αλαπηπρζεί κε ξπζκφ κηθξφηεξν ηνπ 3% ην 2011, 4

5 ελψ ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο ην βξεηαληθφ ΑΔΠ ζα εκεγεζχλεην κε ξπζκφ 3,5%. Ο Βξ Γηνηεθεηήο αλαθέξεη επίζεο φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζα επηβξαδχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. "Θα ρξεηαζηνχλ πνιιά ρξφληα πξνηνχ λα επηζηξέςνπλ ζε ζρεηηθά νκαιή θαηάζηαζε νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξαπεδψλ, δήισζε ν θ.κηλγθ, πξνζζέηνληαο φηη "ζην κεηαμχ ζα ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε". Τπνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο ηα νηθνλνκηθά κέηξα ηφλσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πηψζε ηεο αμίαο ηεο ζηεξιίλαο. Ωζηφζν ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο επηζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηνχλ πνιιά ρξφληα πξνηνχ ε βξεηαληθή νηθνλνκία πξνζαξκνζηεί θαη εηζέιζεη ζηελ πξν ηεο θξίζεσο θαηάζηαζε. Πέξαλ ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνξξνπηψλ ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ θαη ησλ θπξηφηεξσλ λνκηζκάησλ, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξ. Σξάπεδαο θ. King, επηζεκαίλεη φηη γηα λα ζπλερηζηεί ε αλάθακςε είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη γηα ηνχην απαηηείηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ. β) Αλαθνξηθά κε ηα ζπγθεληξσηηθά κέηξα ηεο Βξ.Κπβέξλεζεο γηα εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ έσο ην 2015, απηά ζπλίζηαληαη ζε πεξηθνπέο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ( ), ζπλνιηθνχ χςνπο 81 δηο Ληξψλ, (επηκεξηδφκελσλ θαηά 46 δηο Λίξεο πεξίπνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη 7 δηο Λίξεο ζην ζχζηεκα θνηλσληθψλ παξνρψλ). ε απηέο ηηο πεξηθνπέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 11 δηο Λίξεο, πνπ είραλ αλαθνηλσζεί ηνλ 6/2010, 6 δηο Λίξεο αλαθνηλσζείζεο ηνλ 5/2010 θαη 11 δηο Λίξεο απφ ηε κείσζε ησλ ηνθνρξενιπζίσλ, ήηνη ελ ζπλφισ 81 δηο Λίξεο γ) εκεηψλεηαη, φηη βάζεη πξνζθάησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ αγγιηθνχ ηχπνπ, ην Ζλ.Βαζίιεην θέξεηαη δηαηεζηκέλν λα ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο Δπξσδψλεο θαη φπσο καο κεηέθεξε εδψ Βξεηαληθή Πξεζβεία αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε εμεχξεζεο πνιηηηθήο ιχζεο.. ε) πγθέληξσζε θεληξηθώλ γξαθείσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Νόην ηεο Μ. Βξεηαλίαο Σν 2009, δεκφζηεο θαη επηρ/ζεηο θνηλήο σθειείαο, κεηέθεξαλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο κείδνλνο πεξηθέξεηαο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο ΝΑ Αγγιίαο. Σν πνζνζηφ ησλ επηρ/ζεσλ ηνπ δείθηε FTSE 350, κε έδξα ην Λνλδίλν, έθζαζε ην 41,1% ηνπ ζπλφινπ (ήηνη 142 επηρ/ζεηο ζε ζχλνιν 350). Ωο θχξην αίηην απηήο ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο θαη ηεο επαθφινπζεο ζπγθέληξσζεο κεγάισλ επηρ/ζεσλ ζηε Νφηηα Αγγιία, ζεσξείηαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα μέλσλ επελδπηψλ, νη νπνίνη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εμαγνξάδνπλ βξεηαληθέο επηρ/ζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο θπξίσο ζην Λνλδίλν, κε παξάιιειν ηεξκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε Βφξ. Βξεηαλία, φπσο ζηελ πξφζθαηε πεξίπησζε ηεο Κraft-Cadbury. Ζ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζην λφην ηεο ρψξαο θαίλεηαη πξνο ην παξφλ κε αλαζηξέςηκε, γεγνλφο πνπ ζα έρεη επηδήκηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. ζη) Σν Λνλδίλν δηεζλέο θέληξν ησλ εηαηξεηώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ Σν Λνλδίλν, δηεζλέο θέληξν ππεξεζηψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη λαπηηιηαθφ ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ απφ δεθαεηίαο, παξέρεη κε επηηπρία ππεξεζίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Γεκνζηνγξαθηθή έξεπλα, θαηέγξαςε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ινλδξέδηθεο εηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, εμαζθαιίδνπλ εμαηξεηηθά θεξδνθφξα ζπκβφιαηα κε εγέηεο θαη δηεζλείο πξνζσπηθφηεηεο, ακαπξσζέληνο πξνθίι, απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε δεκνθξαηηθέο επαηζζεζίεο θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην επηθνηλσληαθφ πξνθίι ηνπο. Σα θέξδε ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ, αλέξρνληαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα Λίξεο εηεζίσο, απφ ζπκβφιαηα κε θαζεζηψηα θαη εγέηεο ρσξψλ φπσο, ανπδηθή Αξαβία, Ρνπάληα, Καδαθζηάλ θαη ξί Λάλθα. Σα θέξδε αλά ζπκβφιαην αλέξρνληαη έσο θαη 2 εθ. Λίξεο. δ) ύζηαζε πκβνπιίνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Πνιηηηθήο Ο Βξεηαλφο Π/Θ θ.cameron αλαθνίλσζε ζηηο 30/9/10, ηε ζχζηαζε ζπκβνπιεπηηθνχ θπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ γηα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνψζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ. Δπηθεθαιήο ηνπ λένπ ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ζα είλαη ν ίδηνο ν Βξ Π/Θ θαη κέιε ζεκαίλνληα πξφζσπα ηεο Βξεηαληθήο επηρ/θήο θνηλφηεηαο, κε ζπκκεηνρή επίζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θ. N.Clegg, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. G.Osborne θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηρ/θήο Αλάπηπμεο θ.vince Cable. Γ. Ξέλεο Ακεζεο Δπελδύζεηο (FDI) : Σν ΖΒ παξακέλεη απφ ηνπο πιένλ ειθπζηηθνχο ηφπνπο εγθαηαζηάζεσο μέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί ηελ πξψηε ρψξα κεηαμχ ησλ G7 ζε μέλεο άκεζεο επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Σν 2007 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat ην χςνο ησλ FDI πνπ εηζέξξεπζαλ ζηε ρψξα ήηαλ ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.(136 δηο ), ελψ νη βξεηαληθέο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ αλήιζαλ ζε 165 δηο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ πςειφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, νη ζπλνιηθέο εηζξνέο FDI θαηά ηε δεθαεηία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλήιζαλ ζε 797 δηο $ (3νο απνδέθηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ην Βέιγην/Λνπμεκβνχξγν), ελψ νη εθξνέο ην ίδην δηάζηεκα αλήιζαλ ζε δηο $. Σν χςνο ησλ FDI ζηε Βξεηαλία ην 2009, εθηηκψληαη ζε 89 πεξίπνπ δηο. Οη θχξηνη επελδπηηθνί πξννξηζκνί ησλ Βξεηαλψλ είλαη ελ ζεηξά Οιιαλδία, ΖΠΑ, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Γαιιία θαη Ηξιαλδία. Οη θπξηψηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επελδχνπλ νη Βξεηαλνί ζην εμσηεξηθφ είλαη νη ππεξεζίεο (45%), ε βηνκεραλία (40%), ε γεσξγία, νη θαηαζθεπέο θαη ε ελέξγεηα. Καηά ην 2009, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Ernst & Young s, νη μέλεο επελδχζεηο πξνο ηελ Δπξψπε παξφιν πνπ επηβξαδχλζεθαλ ιφγσ ηεο χθεζεο ( 11%), ε Μ. Βξεηαλία παξέκεηλε ζηελ θνξπθή απφ πιεπξάο ειθπζηηθφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο 678 μέλα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ζπλνιηθά πεξί ηηο 20 ρηι.ζέζεηο εξγαζίαο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΠΑ θαη έπνληαη Γαιιία, Γεξκαλία θαη Ηλδία. Σν Λνλδίλν παξακέλεη ε πην ειθπζηηθή πφιε γηα μέλνπο επελδπηέο ζηελ Δπξψπε, ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαηεπζχλεηαη ζηηο ππεξεζίεο. 5

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη»

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Αθήνα, 21 Οκτωβρίοσ 2014 13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Ομιλία κ. Χπήζηος Μεγάλος Διεςθύνυν Σύμβοςλορ, Eurobank Κπξίεο θαη Κχξηνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΔΜΑ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΩΝ

Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ηνπ ΣΔΝΣΟΛΟΤΡΖ ΣΔΦΑΝΟΤ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΒΑΚΙΑ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ

ΛΟΒΑΚΙΑ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ Β4 Γ/λζε Φεβξνπάξηνο 2011 ΛΟΒΑΚΙΑ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Έκταςη : 49 χιλ. τ.χλμ Πληθυςμόσ : 5,4 εκ. ΑΕΠ (2009) : 48,1 δις. Ρυθμόσ αφξηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Εηζαγσγή ηελ ηξηεηία 2010-2013, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε κία πξσηνθαλή, παγθνζκίσο, δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ ` ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Δπηζπκνχκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά, ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή καο θ. Μαξίλν Ρνπζηά, γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθήο πεγήο γλψζεο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο θαη ηεο εξγαζίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές

Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές ζτέζεης ηο 2012. To 2012 είλαη ην δεχηεξν έηνο έληαμεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην ξφιν ησλ πνιπεζληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΟΤΗΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΟΤΗΔΙΑ υντάκτης ταφρος ταυράκος Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπό ησλ θνηηήηξησλ: ΥΡΗΣΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα