ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ Βαζηιείνπ (Α.Μ.424Μ/ ) ΘΔΜΑ : «Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο πνιηηηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο. Ζ πεξίπησζε ηεο λήζνπ Σήινπ» ΣΡΗΜΔΛΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ Πνηίηζα Ξαλζάθνπ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Δπηβιέπνπζα ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Αηγαίνπ Πεξζεθφλε Φψθηαιε Μφληκε Δπίθνπξε Παλεπηζηήκην Μέινο ηξηκεινχο Καζεγήηξηα, ηνπ Αηγαίνπ πκβνπιεπηηθήο Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Δπηηξνπήο Αξαβέιια Εαραξίνπ Γηδάζθνπζα βάζεη ηνπ Π.Γ. Παλεπηζηήκην Μέινο ηξηκεινχο 407/80, ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Αηγαίνπ πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ρφδνο 2009

2 «Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο πνιηηηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο. Ζ πεξίπησζε ηεο λήζνπ Σήινπ» 2

3 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο, φζνη κε βνήζεζαλ θαη ζηήξημαλ ηελ εξγαζία κνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο, θπξία Πνηίηζα Ξαλζάθνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, φπσο θαη ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θπξίεο Πέξζα Φψθηαιε, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θαη Εαραξίνπ Αξαβέιια, Γηδάζθνπζα, γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπίζεο, ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Π.Μ. «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», Καζεγήηξηα Μαξία Καΐια γηα ηε ζηήξημή ηεο. Δηδηθέο επραξηζηίεο αμίδνπλ επίζεο νη θάηνηθνη θαη θνξείο ηεο λήζνπ Σήινπ γηα ην έλζεξκν ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλά κνπ. 3

4 Πεξηερόκελα Δπραξηζηίεο... 3 Πεξηερφκελα... 4 Καηάινγνο Πηλάθσλ... 8 Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ... 9 ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ Οξηζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Μέηξεζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ηζηνξηθή εμέιημε Ση νλνκάδνπκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε Ζ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ Πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ πληειεζηέο παξαγσγήο Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ πφξσλ Δξγαζία Σερλνινγία Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ Φπζηθνί πφξνη Μηα ζχγρξνλε ζεσξία ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δγρψξην Πξντφλ θαη Δζληθφ Δηζφδεκα Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο Γείθηεο Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο Γείθηεο Φπζηθήο Πνηφηεηαο Εσήο Γείθηεο κέηξεζεο επεκεξίαο ΤΝΔΠΔΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κνηλσληθέο ζπλέπεηεο Πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΜOΗ ΚΑΗ ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ Οξηζκνί Απφςεηο γηα ηε αεηθφξν αλάπηπμε ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ MΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ Παξνπζίαζε δεηθηψλ

5 2.3.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα δεηθηψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΝΖΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΖΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ έλλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο Ζ έληαζε ηεο λεζησηηθφηεηαο Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεζησηηθφηεηαο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΝΖΗΧΝ Πνιηθφ πξφηππν ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο Οινθιεξσκέλε ελδνγελήο αλάπηπμε Σνπηθή Αλάπηπμε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΖΗΧΣΗΚΟ ΥΧΡΟ Γεσγξαθία Γεσγξαθηθή απνκφλσζε Οηθνλνκηθφο-Κνηλσληθφο λεζησηηθφο ρψξνο Απαζρφιεζε Πεξηβάιινλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σνπξηζκφο θαη Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα Καηαλνκή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Δπνρηθφηεηα Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΖΜΔΡΑ Σάζεηο θαη εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Μεζνγείνπ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ Παξάκεηξνη Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΤΡΗΜΟΤ Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ νξηζκψλ ξνη ζρεηηθνί κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ Ζ πνξεία ηεο νηθνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Οθέιε απφ ηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε Οηθνηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ΒΗΧΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Μέηξεζε αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Βηψζηκνο ηνπξηζκφο ζην Νφηην Αηγαίν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΣΖΛΟΤ

6 5.1 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΤΠΟΓΟΜΔ Οδηθφ Γίθηπν Ληκεληθή ππνδνκή Δλεξγεηαθή ππνδνκή Κνηλσληθή ππνδνκή ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Πξσηνγελήο ηνκέαο Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Σξηηνγελήο ηνκέαο ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Αβηνηηθφ πεξηβάιινλ Βηνηηθφ Πεξηβάιινλ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σν πξφγξακκα LIFE Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Γήκνπ Σήινπ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΠΟΘΔΔΗ ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ Γεηγκαηνιεςία Πεξηγξαθή δείγκαηνο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Γηάξζξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Γνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΡΟ 1: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δθπαίδεπζε -Δξψηεζε Τγεία- Δξψηεζε πγθνηλσλίαο- Δξψηεζε Μεηαθνξέο εληφο ηνπ λεζηνχ- Δξψηεζε Φπραγσγία- Δξψηεζε

7 7.1.6 Δπηζπκία γηα κφληκε θαηνηθία ζηελ Σήιν- Δξψηεζε ΜΔΡΟ ΗΗ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ Σνπξηζκφο- Δξψηεζε Δπηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο- Δξψηεζε Σνπηθά πξντφληα- Δξψηεζε Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα-δξψηεζε Μειινληηθέο πξννπηηθέο ρσξηνχ Σήινπ- Δξψηεζε ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Απαγφξεπζε Κπλεγηνχ- Δξψηεζε Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο - Δξψηεζε πήιαην λάλσλ ειεθάλησλ- Δξψηεζε ΜΔΡΟ IV Πξνζσπηθή ζπκκεηνρή- Δξψηεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δθπαίδεπζε Τγεία Αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο Μεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ λεζηνχ Φπραγσγία Μφληκε εγθαηάζηαζε ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Κπλήγη Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πήιαην Υαξθαδηφ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΔΓΗΑ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ Πνηφηεηα δσήο Αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Πεξηβάιινλ Πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΣΑΣΗΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ

8 Καηάινγνο Πηλάθσλ Πίλαθαο 2.1: Οηθνλνκηθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.2: Κνηλσληθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.3: Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.4: Θεζκηθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.5: Γείθηεο ΟΟΑ Πίλαθαο 5.1: Δμέιημε πιεζπζκνχ Σήινπ θαη Γσδεθαλήζνπ Πίλαθαο 7.1: Ηθαλνπνίεζε απφ εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο Πίλαθαο 7.1 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο Πίλαθαο 7.2: Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο Πίλαθαο 7.2 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο Πίλαθαο 7.3: Ηθαλνπνίεζε απφ ζπγθνηλσλίεο Πίλαθαο 7.3 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ Πίλαθαο 7.4: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ λεζηνχ Πίλαθαο 7.5: Ηθαλνπνίεζε απφ επθαηξίεο ςπραγσγίαο Πίλαθαο 7.5 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπραγσγίαο Πίλαθαο 7.6: Δπηζπκία γηα κφληκε θαηνηθία ζηελ Σήιν Πίλαθαο 7.7: Δπηζπκεηφ είδνο ηνπξηζκνχ Πίλαθαο 7.8: Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ επηπιένλ ηνπ ηνπξηζκνχ Πίλαθαο 7.10: Πιεξνθφξεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ Πίλαθαο 7.11: Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο ρσξηνχ Σήινπ Πίλαθαο 7.12: πκθσλία κε ηελ απαγφξεπζε θπλεγηνχ Πίλαθαο 7.13: πκθσλία κε ηελ χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Πίλαθαο 7.13 α: Λφγνη ζπκθσλίαο/ δηαθσλίαο κε ηελ χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 151 Πίλαθαο 7.14: πκβνιή ηνπ ζπειαίνπ λάλσλ ειεθάλησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Σήινπ Πίλαθαο 7.15: πκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο Πίλαθαο 7.15 α: Λφγνη ζπκκεηνρήο/ κε ζπκκεηνρήο ζε ζπιιφγνπο

9 Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ Γηάγξακκα 6.1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά θχιν Γηάγξακκα 6.2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθία Γηαγξακκα 6.3: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο Γηάγξακκα 6.4: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Γηάγξακκα 7.1: Ηθαλνπνίεζε απφ εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο αλάινγα κε ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο Γηάγξακκα 7.2: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά θχιν Γηάγξακκα 7.3: Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπγθνηλσλίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.4: Πξνηάζεηο γηα κέζα κεηαθνξάο αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.5: Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο ςπραγσγίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.6: Δπηζπκία γηα κφληκε δηακνλή ζηελ Σήιν αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν Γηάγξακκα 7.7: Δπηζπκεηφ είδνο ηνπξηζκνχ αλάινγα κε ην θχιν Γηάγξακκα 7.10: Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα Γηάγξακκα 7.11: Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο ρσξηνχ Σήινπ αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.14: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπειαίνπ λάλσλ ειεθάλησλ αλάινγα κε ην θχιν Γηάγξακκα 7.15: Λφγνη ζπκκεηνρήο ζε ζπιιφγνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία

10 ΔΗΑΓΧΓΖ Δηζαγσγηθά ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί κηα ειθπζηηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή αθνχ ππφζρεηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζην ππφ επξεία έλλνηα πεξηβάιινλ. κσο παξά ηελ ειθπζηηθφηεηα, ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο λεζηψλ ζηηο νπνίεο νη αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο εθαξκφζηεθαλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν θαη αθφκα πην ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ αξρψλ έρνπλ κειεηεζεί θαη αμηνινγεζεί. Έρνπλ ελδηαθέξνλ σζηφζν ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο-δηεξεπλήζεηο εηδηθά γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα ε νπνία κε ζαιάζζηα λεζησηηθά εδάθε πνπ θαιχπηνπλ ην 18,8% ηεο έθηαζήο ηεο ζεσξείηαη θαη' εμνρήλ λεζησηηθή ρψξα. Μάιηζηα είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ ηέηνηεο κειέηεο γηα πεξηνρέο φπσο ε δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, κε λεζησηηθά εδάθε. Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Γσδεθαλήζνπ πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ γηα ηε κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη εηδηθά γηα ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Σα Γσδεθάλεζα κέρξη ην 1911 ήηαλ ππφ Οζσκαληθή θαηνρή θαη απφ ην 1911 κέρξη ην 1947, νπφηε θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Διιάδα, ππφ Ηηαιηθή θαηνρή. ηα Γσδεθάλεζα θηλεηήξηα δχλακε αλάπηπμεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ήηαλ ν ηνπξηζκφο. Σν θξάηνο παξαρσξνχζε ηζρπξά νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα ζε επηρεηξεκαηίεο γηα ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. Ο πξνζθεξφκελνο ηνπξηζκφο, ζηεξηδφκελνο ζην δίπνιν ήιηνο-ζάιαζζα, έθεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε νδήγεζε φκσο ζε κνλνεηδίθεπζε, ζπξξίθλσζε ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα, εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ζηφρνο γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ θάζε ρξφλν, ππνβαζκίδεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, απμάλεη ηα θαηαιχκαηα, αιινηψλεη ην πεξηβάιινλ. Ζ αλάδεημε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο ζηα πιαίζηα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ην θαηαζηήζεη εμαηξεηηθά εχζξαπζην. Ζ ζεηηθή εηθφλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο (πιεζπζκηαθή αχμεζε, πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ρακειή αλεξγία) δελ αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ λεζηψλ ηνπ λνκνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιπδηάζπαζε ησλ λεζηψλ, ηε κεγάιε δηαζπνξά 10

11 ηνπο θαη ην δηαθνξεηηθφ ηνπο κέγεζνο. ηα κηθξά θπξίσο λεζηά ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ηνλ ζαιάζζην άμνλα Πεηξαηάο- Ρφδνο, απμάλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο πξντφλησλ, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηινγή ηνπο ζαλ ηφπνπο εγθαηάζηαζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά. Ζ νξεηλφηεηα θαη ε αλεπάξθεηα λεξνχ επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ ππέξ ησλ κηθξψλ λεζηψλ. Έλα απφ απηά ηα είλαη ε Σήινο. Μεηά απφ κηα ζεηξά κέηξσλ, ζην λεζί παξνπζηάδεηαη ην 2001 ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αλάθακςε. Σα κέηξα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηεξίδνπλ ηελ ελδνγελή αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ λεζηνχ. Γηαηεξνχλ, πξνζηαηεχνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ην θπζηθφ, νηθηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηνπ λεζηνχ. Ζ εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ παηδεία θαη ηηο κεηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη θαζηζηνχλ ηελ πεξίπησζε ηεο Σήινπ παξάδεηγκα πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί. θνπνί θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ αεηθνξηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζην επαίζζεην λεζησηηθφ νηθνζχζηεκα. ηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη: Να κειεηεζεί ζε βάζνο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηε λεζησηηθφηεηα θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Να αλαδεηρζεί φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηα κηθξά λεζηά. Να δηεξεπλεζεί ε βησζηκφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Να δηεξεπλεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ. Να δηεξεπλεζνχλ ηα θίλεηξα επίζθεςεο ζε πεξηνρέο κε αεηθνξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. Να αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σήινπ. Να εμεηαζηεί ε ζπκκεηνρή θαηλνηνκηψλ ζην αεηθνξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηεο Σήινπ θαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο λέσλ. Να εμεηαζηεί ε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο απνθάζεηο αλάπηπμεο. 11

12 Να εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηνίθσλ. Να αμηνινγεζεί ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθε. Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο (Κεθάιαηα 1-5) πεξηιακβάλεη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο ηεο πεξίπησζεο ηεο Σήινπ. Σν δεχηεξν κέξνο (Κεθάιαην 6) πεξηέρεη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο θαη ην ηξίην (Κεθάιαηα 7-9) πξαγκαηεχεηαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. ην 1 ν Κεθάιαην κειεηάηαη βηβιηνγξαθηθά ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, κεηά απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, απνζαθελίδεηαη ην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην, εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ θαη ηα δηαθνξεηηθά κέζα κέηξεζήο ηεο. Σέινο, κειεηψληαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ. ην 2 ν Κεθάιαην θαηαγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Παξαηίζεληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη νξηζκνί γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο, παξνπζηάδνληαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο αεηθνξίαο αιιά θαη εξγαιεία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ην 3 ν Κεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη παξνπζηάδνληαη αλαπηπμηαθά πξφηππα λεζηψλ κε έκθαζε ζην πξφηππν ηνπηθήο αλάπηπμεο. Σν θεθάιαην ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηνλ ειιεληθφ λεζησηηθφ ρψξν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην 4 ν Κεθάιαην εξεπλάηαη ν ηνπξηζκφο, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Δμεηάδνληαη επίζεο νη έλλνηεο θαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. ην 5 ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην λεζί ηεο Σήινπ κέζα απφ ηα γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ηνπ ζηνηρεία, ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ αλά ηνκέα, ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ζην λεζί, πνπ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο έξεπλαο. ην 6 ν Κεθάιαην δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη νη βαζηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο θαη 12

13 πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ηεο, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο. ην 7 ν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα θαη ζρνιηάδνληαη, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο. ην 8 ν Κεθάιαην, δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πξψησλ θεθαιαίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ην 9 ν Κεθάιαην δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Σήινπ. 13

14 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ Οξηζκόο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Ζ δηαρξνληθή δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο ή ε δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο κηαο νηθνλνκίαο νξίδεηαη σο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Brinkman, 1995). πλεπψο, νηθνλνκηθή κεγέζπλζε παξνπζηάδεηαη φηαλ ε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμάλεηαη. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ή ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη πξντφληνο, πνπ είλαη ε αμία φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζε έλα έηνο δηαηξνχκελε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Ζ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη αξρηθά ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο νηθνλνκίαο. Γηα λα ζπλερηζηεί φκσο είλαη απαξαίηεηε ε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο. Καηά απηή ηελ έλλνηα, σο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κπνξεί λα νξηζηεί ε δηαρξνληθή αχμεζε ηεο δπλεηηθήο παξαγσγήο, δειαδή ηνπ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα παξαρζεί ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δπνκέλσο αθνξά ζην ξπζκφ δηαρξνληθήο αχμεζεο ηνπ δπλεηηθνχ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο (ΑΔΠ) (Βαβνχξαο, 2008). Σν αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (ΑΔΠ), πεξηιακβάλεη ηελ αμία φισλ ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη άπισλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Πεξηιακβάλεη θαη εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, αθνχ γηα λα επηηεπρζεί βειηίσζε απαηηείηαη αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Σα νθέιε απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο απφ ηνπο θπβεξλψληεο γηα λα απμήζνπλ ηε δχλακε θαη ηε δφμα ηνπο, γηα λα επελδχζνπλ ζε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ή θαξπνχληαη ηα νθέιε εθείλνη πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο αληζφηεηα θαη θηψρεηα (Gillis et al, 2000). 15

16 1.1.2 Μέηξεζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Χο δείθηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ (Βαβνχξαο, 2008). Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αληηπξνζσπεχεη ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο ελψ ε αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηνπ πιεζπζκνχ (Thanawala, 1990). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ΑΔΠ (Mihov, 2008): Ζ εκπνξηθή αμία ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ έλα έζλνο θαηά ηε δηάξθεηα κηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζε ηειηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο Σν ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη ησλ θφξσλ πξνο ην θξάηνο Ζ πξνζηηζέκελε αμία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία νξίδεηαη σο έζνδα κείνλ ην θφζηνο ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ. 1.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖΗζηνξηθή εμέιημε Ζ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δηαξθεί δχν αηψλεο (19 νο θαη 20 νο ). Πξηλ ππήξραλ εχπνξεο νηθνγέλεηεο αιιά νη ιανί ήηαλ θησρνί. Ζ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ήηαλ κηα πξννπηηθή ειάρηζηα νξαηή. «Ζ νηθνλνκία παξνκνηαδφηαλ κε πίηα ζηαζεξνχ κεγέζνπο. Μπνξνχζε θαλείο λα πάξεη κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ ηελ πίηα, κφλν ζηεξψληαο ην απφ θάπνηνλ άιιν. Διάρηζηνη έβιεπαλ ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο πίηαο ψζηε λα παίξλνπλ φινη κεγαιχηεξα θνκκάηηα» (Gillis et al, 2000). Απφ ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα ζηελ Αγγιία, ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ζηελ Ηαπσλία άξρηζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ζεκειηψδεηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία. Απφ ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα παξαηεξείηαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πνιιέο ρψξεο πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ κεηά απφ πνιιά ρξφληα απνηθηνθξαηίαο (Gillis et al., 2000). 16

17 1.2.2 Ση νλνκάδνπκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε Ο ζηελφο νξηζκφο ηεο αλάπηπμεο, σο ζπλερνχο κεγέζπλζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαη θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο, ακθηζβεηήζεθε θαη ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο, φπσο νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (Edwards θαη Todaro, 1974). Έηζη πξνέθπςε ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αιιά θαη κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φπσο ππνδνκέο παηδείαο θαη πγείαο, ηζνθαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία θαη γεληθά αιιαγή ζε ζεζκνχο θαη αληηιήςεηο (Myrdal, 1974). Γηα λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δειαδή, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε δνκηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, κεηαβνιέο ηνπ ζεζκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ην πξαγκαηηθφ πξντφλ (Βαβνχξαο, 2008). Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο (Brinkman, 1995). O Kuznets (1966) ραξαθηήξηζε ηε κνληέξλα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε σο κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κηαο ρψξαο. Γελ κπνξεί πάλησο λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Οη θπξηφηεξεο δνκηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία είλαη νη εμήο (Βαβνχξαο, 2008): ζρεηηθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ θαη ζρεηηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο. Σν βηνκεραληθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλεηαη θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο κεηψλεηαη. Ζ κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο (Jorgenson, 1961) αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ εηζαγσγή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηερληθψλ παξαγσγήο. Δλψ κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε απμαλφκελε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα (Marglin, 1976) βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο βειηίσζε ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Ο ξφινο ηνπ ιανχ είλαη ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη απνιακβάλεη ηα νθέιε ηεο. Γηαθνξεηηθά, σθειείηαη 17

18 κηα κηθξή ληφπηα ή μέλε κεηνςεθία θαη ηφηε δελ πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Gillis et al., 2000). Ζ θηψρεηα ησλ καδψλ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ, απηφλνκσλ θαη νηθνλνκηθά ππναλάπηπθησλ ρσξψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε δηάιπζε ησλ απνηθηαθψλ δνκψλ πνπ αθνινχζεζε ην B Παγθφζκην πφιεκν, απνηέιεζε θίλεηξν γηα αλάπηπμε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, σο νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ή ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, απμάλνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θεθαιαίνπ. Δπίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε αιιαγή ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ νηθνλνκία (Thanawala, 1990). O Amartya Sen (1997) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ αλζξψπηλσλ αξεηψλ ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή, φηη ν άλζξσπνο ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δελ εμεγεί απφ κφλε ηεο γηαηί επηδηψρζεθε αξρηθά ε αλάπηπμε. Δάλ φκσο δνζεί έκθαζε ζηελ επέθηαζε ησλ επηινγψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε ν ξφινο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε κηα δηαθνξεηηθή θαη πην νπζηαζηηθή εξκελεία ηεο αλάπηπμεο σο επέθηαζε ηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο γηα πην ειεχζεξε θαη πην αμηφινγε δσή ζηελ νπνία εθηφο απφ πιηθέο, νη αμίεο ζα είλαη θαη εζηθέο (Φψθηαιε, 2009) Ζ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ Πεδίν αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλάπηπμεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή δε ζηεξίδεηαη απιά ζηελ παξαγσγή ή κεηαθνξά ηνπ εηζνδήκαηνο. Πξσηαξρηθή έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο θησρψλ αλζξψπσλ (Gillis et al, 2000). Ζ νηθνλνκηθή εμήγεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλάγθε γηα παξέκβαζε ζηελ αγνξά, ζε κηα ζπλερή βάζε, ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη θησρφηεξνη αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο εμαηηίαο αηειεηψλ θαη απνηπρηψλ ηεο αγνξάο θαη φρη ιφγσ εμ αξρήο άληζεο θαηαλνκήο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ αζρνιείηαη κε εξσηήκαηα φπσο: Ση απνηειεί αλάγθε; Πψο θαζνξίδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο αλάγθεο; Δίλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θησρφηεξνη ιακβάλνπλ αξθεηή ηξνθή κε ηνλ θζελφηεξν δπλαηφ ηξφπν; Πνηεο νη αλαγθαίεο αιιαγέο 18

19 ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ζε κηα ρψξα έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηεο αλάγθεο κε έλα βηψζηκν ηξφπν; (Thanawala, 1990). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πξνθαιεί νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο θαη επνκέλσο νη αλάγθεο απνηεινχλ αίηην νηθνλνκηθήο δξάζεο (Ενιψηαο, ρ.ρ.ε.) Πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε Έλδεημε πνξείαο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί ην πέξαζκα ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα εμήο ζηάδηα (Chenery et al., 1986): Σν ζηάδην ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο Σν ζηάδην ηεο εθβηνκεράληζεο Σν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, φπνπ δηεπξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ πξντφλ θαη ηελ απαζρφιεζε θαη πεξηνξίδεηαη εθείλε ηνπ αγξνηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ηνκέα. Οη βηνκεραλίεο θαη νη επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα, εγθαζίζηαληαη ζην ίδην κέξνο γηα λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη κεηαθνξέο, ην εκπφξην, νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη απηφ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, εληζρχνληαο ηελ αζηηθνπνίεζε ελψ παξάιιεια ε γελλεηηθφηεηα κεηψλεηαη (Gillis et al, 2000, Κφλζνιαο, 1985). ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, καδηθή θαηαλάισζε αγαζψλ εθηφο απφ ηα βαζηθά πνπ απαηηνχληαη γηα δηαηξνθή, έλδπζε θαη θαηνηθία, αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (Σζνπιθίδεο, 2003). 1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ πληειεζηέο παξαγσγήο Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα δειαδή ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ έλαλ εξγαδφκελν ζε κία ψξα. πληειεζηέο παξαγσγήο είλαη ζχκθσλα κε ην αξηδεηάθε (2002): 19

20 Σν θπζηθφ θεθάιαην: Απνηειείηαη απφ ην απφζεκα εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πεξηιακβάλεη φ,ηη παξάγεηαη απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο ηεο γεο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην: Οηθνλνκηθφο φξνο γηα ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απνθηνχλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία. Αλαθέξεηαη ζηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο γηα παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Οη πξψηεο χιεο: Αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο. Ζ ηερλνινγία: Ζ γλψζε ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ε θαηαλφεζε απφ ηελ θνηλσλία, ησλ θαιχηεξσλ ηξφπσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ πόξσλ Ζ δχλακε θάζε ηφπνπ είλαη ε γλψζε, ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, κε ηελ εθπαίδεπζε, ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο, ραξαθηεξίδεηαη ζαλ επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο (Schultz, 1961). Ζ αλζξψπηλε αλάπηπμε, κε ηε κνξθή θαιχηεξεο κφξθσζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο, ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε πιηθήο επεκεξίαο θαζηζηψληαο ηα άηνκα παξαγσγηθά θαη θαηλνηφκα (World watch, 2007). πλεπψο ε ζεκαζία ηεο είλαη άκεζε αιιά θαη έκκεζε (Anand θαη Sen, 2000). Μειέηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηε Γηεζλή Σξάπεδα απνδεηθλχνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνζηεξίδεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ελζαξξχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ (World Development Report 1980). Ζ πξνψζεζε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ε αλάιεςε κέηξσλ γηα ηζφηεηα επθαηξηψλ, κε ηνκείο αηρκήο ηελ παηδεία θαη ηελ απαζρφιεζε, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απνηεινχλ δσηηθνχο ηνκείο πξνφδνπ (Βατηζνο, 1997).,ηη πξνέξρεηαη απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ηελ εκπεηξία ελζσκαηψλεηαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Romer,1990). Ο ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε νπνία ππφ ηελ επξεία έλλνηα εξκελεχεηαη σο φινη νη ηχπνη ηεο αλζξψπηλεο κάζεζεο ή ππφ 20

21 ζηελφηεξε έλλνηα σο δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε εηδηθά ηδξχκαηα πνπ ιέγνληαη ζρνιεία (Σζανχζεο, 1989). Άηνκα κε θαιχηεξε εθπαίδεπζε αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ πξνεγνπκέλσο έθαλαλ ιηγφηεξν εθπαηδεπκέλα άηνκα. Ζ εμέιημε απηή νλνκάδεηαη εθπαηδεπηηθή εκβάζπλζε (Gillis et al., 2000). Υψξεο κε ιανχο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή ηνπιάρηζηνλ εθπαίδεπζε θαη θπβεξλήζεηο ηθαλέο λα ππνζηεξίδνπλ απηνχο ηνπο ιανχο βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε γηα αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ζηφρν. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο ε εθπαίδεπζε έρεη σθέιηκα απνηειέζκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα παηδηά ηνπο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή γηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα.γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζε νηθνγελεηαθφ θαη θξαηηθφ επίπεδν μνδεχνληαη κεγάια πνζά γηα ηελ εθπαίδεπζε. Πνιιά ρξήκαηα δηαηίζεληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη επελδχζεηο ζηελ παηδεία, ζεσξείηαη φηη ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ εζληθή αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε θνηλσληθνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο θαζψο κέζα απφ κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ελζαξξχλνληαη λα αζπαζηνχλ κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. Απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηλφεζεο λέσλ ηξφπσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ βειηηψλνληαο ηελ ηερλνινγία θαη απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα(αξηδεηάθεο, 2002). Σα βαζηθά είδε εθπαίδεπζεο είλαη (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004): Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ είλαη νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ζπρλά νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ελήιηθεο. Γίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνζκέλε γλψζε, είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Μπνξεί λα δηδάζθνπλ επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, αλάγλσζε, γξαθή, πνιηηηθά δηθαηψκαηα θ.α. Ζ άηππε εθπαίδεπζε. Πξαγκαηνπνηείηαη έμσ απφ θάζε πιαίζην εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηδξχκαηνο, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά, ζηελ θνηλφηεηα θαη πεξηιακβάλεη δηάρπζε πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο απφ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, δηαδίθηπν, θνηλσληθέο επαθέο θ.ά. Ζ ζπλερήο ηθαλφηεηα κάζεζεο, βειηίσζεο, αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, δηεχξπλζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ γλσζηηθνχ δπλακηθνχ, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιπδχλακνπ αλζξψπνπ, πνπ επηθνηλσλεί, ζπλεξγάδεηαη θαη πξνζεγγίδεη νιηζηηθά θαη κε θξηηηθή ζθέςε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (Ξαλζάθνπ & Κατια, 2002). Οη ζπλερείο αιιαγέο θαη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο απαηηνχλ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 21

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα