ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ Βαζηιείνπ (Α.Μ.424Μ/ ) ΘΔΜΑ : «Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο πνιηηηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο. Ζ πεξίπησζε ηεο λήζνπ Σήινπ» ΣΡΗΜΔΛΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ Πνηίηζα Ξαλζάθνπ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Δπηβιέπνπζα ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Αηγαίνπ Πεξζεθφλε Φψθηαιε Μφληκε Δπίθνπξε Παλεπηζηήκην Μέινο ηξηκεινχο Καζεγήηξηα, ηνπ Αηγαίνπ πκβνπιεπηηθήο Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Δπηηξνπήο Αξαβέιια Εαραξίνπ Γηδάζθνπζα βάζεη ηνπ Π.Γ. Παλεπηζηήκην Μέινο ηξηκεινχο 407/80, ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Αηγαίνπ πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ρφδνο 2009

2 «Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο πνιηηηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο. Ζ πεξίπησζε ηεο λήζνπ Σήινπ» 2

3 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο, φζνη κε βνήζεζαλ θαη ζηήξημαλ ηελ εξγαζία κνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο, θπξία Πνηίηζα Ξαλζάθνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, φπσο θαη ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θπξίεο Πέξζα Φψθηαιε, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θαη Εαραξίνπ Αξαβέιια, Γηδάζθνπζα, γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπίζεο, ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Π.Μ. «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», Καζεγήηξηα Μαξία Καΐια γηα ηε ζηήξημή ηεο. Δηδηθέο επραξηζηίεο αμίδνπλ επίζεο νη θάηνηθνη θαη θνξείο ηεο λήζνπ Σήινπ γηα ην έλζεξκν ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλά κνπ. 3

4 Πεξηερόκελα Δπραξηζηίεο... 3 Πεξηερφκελα... 4 Καηάινγνο Πηλάθσλ... 8 Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ... 9 ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ Οξηζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Μέηξεζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ηζηνξηθή εμέιημε Ση νλνκάδνπκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε Ζ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ Πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ πληειεζηέο παξαγσγήο Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ πφξσλ Δξγαζία Σερλνινγία Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ Φπζηθνί πφξνη Μηα ζχγρξνλε ζεσξία ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δγρψξην Πξντφλ θαη Δζληθφ Δηζφδεκα Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο Γείθηεο Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο Γείθηεο Φπζηθήο Πνηφηεηαο Εσήο Γείθηεο κέηξεζεο επεκεξίαο ΤΝΔΠΔΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κνηλσληθέο ζπλέπεηεο Πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΜOΗ ΚΑΗ ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ Οξηζκνί Απφςεηο γηα ηε αεηθφξν αλάπηπμε ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ MΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ Παξνπζίαζε δεηθηψλ

5 2.3.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα δεηθηψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΝΖΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΖΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ έλλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο Ζ έληαζε ηεο λεζησηηθφηεηαο Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεζησηηθφηεηαο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΝΖΗΧΝ Πνιηθφ πξφηππν ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο Οινθιεξσκέλε ελδνγελήο αλάπηπμε Σνπηθή Αλάπηπμε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΖΗΧΣΗΚΟ ΥΧΡΟ Γεσγξαθία Γεσγξαθηθή απνκφλσζε Οηθνλνκηθφο-Κνηλσληθφο λεζησηηθφο ρψξνο Απαζρφιεζε Πεξηβάιινλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σνπξηζκφο θαη Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα Καηαλνκή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Δπνρηθφηεηα Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΖΜΔΡΑ Σάζεηο θαη εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Μεζνγείνπ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ Παξάκεηξνη Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΤΡΗΜΟΤ Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ νξηζκψλ ξνη ζρεηηθνί κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ Ζ πνξεία ηεο νηθνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Οθέιε απφ ηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε Οηθνηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ΒΗΧΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Μέηξεζε αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Βηψζηκνο ηνπξηζκφο ζην Νφηην Αηγαίν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΣΖΛΟΤ

6 5.1 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΤΠΟΓΟΜΔ Οδηθφ Γίθηπν Ληκεληθή ππνδνκή Δλεξγεηαθή ππνδνκή Κνηλσληθή ππνδνκή ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Πξσηνγελήο ηνκέαο Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Σξηηνγελήο ηνκέαο ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Αβηνηηθφ πεξηβάιινλ Βηνηηθφ Πεξηβάιινλ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σν πξφγξακκα LIFE Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Γήκνπ Σήινπ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΠΟΘΔΔΗ ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ Γεηγκαηνιεςία Πεξηγξαθή δείγκαηνο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Γηάξζξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Γνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΡΟ 1: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δθπαίδεπζε -Δξψηεζε Τγεία- Δξψηεζε πγθνηλσλίαο- Δξψηεζε Μεηαθνξέο εληφο ηνπ λεζηνχ- Δξψηεζε Φπραγσγία- Δξψηεζε

7 7.1.6 Δπηζπκία γηα κφληκε θαηνηθία ζηελ Σήιν- Δξψηεζε ΜΔΡΟ ΗΗ: ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ Σνπξηζκφο- Δξψηεζε Δπηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο- Δξψηεζε Σνπηθά πξντφληα- Δξψηεζε Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα-δξψηεζε Μειινληηθέο πξννπηηθέο ρσξηνχ Σήινπ- Δξψηεζε ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Απαγφξεπζε Κπλεγηνχ- Δξψηεζε Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο - Δξψηεζε πήιαην λάλσλ ειεθάλησλ- Δξψηεζε ΜΔΡΟ IV Πξνζσπηθή ζπκκεηνρή- Δξψηεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δθπαίδεπζε Τγεία Αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο Μεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ λεζηνχ Φπραγσγία Μφληκε εγθαηάζηαζε ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Κπλήγη Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πήιαην Υαξθαδηφ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΔΓΗΑ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ Πνηφηεηα δσήο Αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Πεξηβάιινλ Πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΣΑΣΗΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ

8 Καηάινγνο Πηλάθσλ Πίλαθαο 2.1: Οηθνλνκηθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.2: Κνηλσληθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.3: Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.4: Θεζκηθνί δείθηεο Πίλαθαο 2.5: Γείθηεο ΟΟΑ Πίλαθαο 5.1: Δμέιημε πιεζπζκνχ Σήινπ θαη Γσδεθαλήζνπ Πίλαθαο 7.1: Ηθαλνπνίεζε απφ εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο Πίλαθαο 7.1 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο Πίλαθαο 7.2: Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο Πίλαθαο 7.2 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο Πίλαθαο 7.3: Ηθαλνπνίεζε απφ ζπγθνηλσλίεο Πίλαθαο 7.3 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ Πίλαθαο 7.4: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ λεζηνχ Πίλαθαο 7.5: Ηθαλνπνίεζε απφ επθαηξίεο ςπραγσγίαο Πίλαθαο 7.5 α: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπραγσγίαο Πίλαθαο 7.6: Δπηζπκία γηα κφληκε θαηνηθία ζηελ Σήιν Πίλαθαο 7.7: Δπηζπκεηφ είδνο ηνπξηζκνχ Πίλαθαο 7.8: Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ επηπιένλ ηνπ ηνπξηζκνχ Πίλαθαο 7.10: Πιεξνθφξεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ Πίλαθαο 7.11: Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο ρσξηνχ Σήινπ Πίλαθαο 7.12: πκθσλία κε ηελ απαγφξεπζε θπλεγηνχ Πίλαθαο 7.13: πκθσλία κε ηελ χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Πίλαθαο 7.13 α: Λφγνη ζπκθσλίαο/ δηαθσλίαο κε ηελ χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 151 Πίλαθαο 7.14: πκβνιή ηνπ ζπειαίνπ λάλσλ ειεθάλησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Σήινπ Πίλαθαο 7.15: πκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο Πίλαθαο 7.15 α: Λφγνη ζπκκεηνρήο/ κε ζπκκεηνρήο ζε ζπιιφγνπο

9 Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ Γηάγξακκα 6.1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά θχιν Γηάγξακκα 6.2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθία Γηαγξακκα 6.3: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο Γηάγξακκα 6.4: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Γηάγξακκα 7.1: Ηθαλνπνίεζε απφ εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο αλάινγα κε ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο Γηάγξακκα 7.2: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά θχιν Γηάγξακκα 7.3: Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπγθνηλσλίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.4: Πξνηάζεηο γηα κέζα κεηαθνξάο αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.5: Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο ςπραγσγίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.6: Δπηζπκία γηα κφληκε δηακνλή ζηελ Σήιν αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν Γηάγξακκα 7.7: Δπηζπκεηφ είδνο ηνπξηζκνχ αλάινγα κε ην θχιν Γηάγξακκα 7.10: Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα Γηάγξακκα 7.11: Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο ρσξηνχ Σήινπ αλάινγα κε ηελ ειηθία Γηάγξακκα 7.14: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπειαίνπ λάλσλ ειεθάλησλ αλάινγα κε ην θχιν Γηάγξακκα 7.15: Λφγνη ζπκκεηνρήο ζε ζπιιφγνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία

10 ΔΗΑΓΧΓΖ Δηζαγσγηθά ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί κηα ειθπζηηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή αθνχ ππφζρεηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζην ππφ επξεία έλλνηα πεξηβάιινλ. κσο παξά ηελ ειθπζηηθφηεηα, ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο λεζηψλ ζηηο νπνίεο νη αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο εθαξκφζηεθαλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν θαη αθφκα πην ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ αξρψλ έρνπλ κειεηεζεί θαη αμηνινγεζεί. Έρνπλ ελδηαθέξνλ σζηφζν ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο-δηεξεπλήζεηο εηδηθά γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα ε νπνία κε ζαιάζζηα λεζησηηθά εδάθε πνπ θαιχπηνπλ ην 18,8% ηεο έθηαζήο ηεο ζεσξείηαη θαη' εμνρήλ λεζησηηθή ρψξα. Μάιηζηα είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ ηέηνηεο κειέηεο γηα πεξηνρέο φπσο ε δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, κε λεζησηηθά εδάθε. Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Γσδεθαλήζνπ πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ γηα ηε κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη εηδηθά γηα ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Σα Γσδεθάλεζα κέρξη ην 1911 ήηαλ ππφ Οζσκαληθή θαηνρή θαη απφ ην 1911 κέρξη ην 1947, νπφηε θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Διιάδα, ππφ Ηηαιηθή θαηνρή. ηα Γσδεθάλεζα θηλεηήξηα δχλακε αλάπηπμεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ήηαλ ν ηνπξηζκφο. Σν θξάηνο παξαρσξνχζε ηζρπξά νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα ζε επηρεηξεκαηίεο γηα ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. Ο πξνζθεξφκελνο ηνπξηζκφο, ζηεξηδφκελνο ζην δίπνιν ήιηνο-ζάιαζζα, έθεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε νδήγεζε φκσο ζε κνλνεηδίθεπζε, ζπξξίθλσζε ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα, εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ζηφρνο γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ θάζε ρξφλν, ππνβαζκίδεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, απμάλεη ηα θαηαιχκαηα, αιινηψλεη ην πεξηβάιινλ. Ζ αλάδεημε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο ζηα πιαίζηα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ην θαηαζηήζεη εμαηξεηηθά εχζξαπζην. Ζ ζεηηθή εηθφλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο (πιεζπζκηαθή αχμεζε, πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ρακειή αλεξγία) δελ αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ λεζηψλ ηνπ λνκνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιπδηάζπαζε ησλ λεζηψλ, ηε κεγάιε δηαζπνξά 10

11 ηνπο θαη ην δηαθνξεηηθφ ηνπο κέγεζνο. ηα κηθξά θπξίσο λεζηά ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ηνλ ζαιάζζην άμνλα Πεηξαηάο- Ρφδνο, απμάλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο πξντφλησλ, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηινγή ηνπο ζαλ ηφπνπο εγθαηάζηαζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά. Ζ νξεηλφηεηα θαη ε αλεπάξθεηα λεξνχ επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ ππέξ ησλ κηθξψλ λεζηψλ. Έλα απφ απηά ηα είλαη ε Σήινο. Μεηά απφ κηα ζεηξά κέηξσλ, ζην λεζί παξνπζηάδεηαη ην 2001 ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αλάθακςε. Σα κέηξα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηεξίδνπλ ηελ ελδνγελή αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ λεζηνχ. Γηαηεξνχλ, πξνζηαηεχνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ην θπζηθφ, νηθηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηνπ λεζηνχ. Ζ εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ παηδεία θαη ηηο κεηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη θαζηζηνχλ ηελ πεξίπησζε ηεο Σήινπ παξάδεηγκα πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί. θνπνί θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ αεηθνξηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζην επαίζζεην λεζησηηθφ νηθνζχζηεκα. ηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη: Να κειεηεζεί ζε βάζνο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηε λεζησηηθφηεηα θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Να αλαδεηρζεί φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηα κηθξά λεζηά. Να δηεξεπλεζεί ε βησζηκφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Να δηεξεπλεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ. Να δηεξεπλεζνχλ ηα θίλεηξα επίζθεςεο ζε πεξηνρέο κε αεηθνξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. Να αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σήινπ. Να εμεηαζηεί ε ζπκκεηνρή θαηλνηνκηψλ ζην αεηθνξηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηεο Σήινπ θαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο λέσλ. Να εμεηαζηεί ε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο απνθάζεηο αλάπηπμεο. 11

12 Να εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηνίθσλ. Να αμηνινγεζεί ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθε. Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο (Κεθάιαηα 1-5) πεξηιακβάλεη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο ηεο πεξίπησζεο ηεο Σήινπ. Σν δεχηεξν κέξνο (Κεθάιαην 6) πεξηέρεη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο θαη ην ηξίην (Κεθάιαηα 7-9) πξαγκαηεχεηαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. ην 1 ν Κεθάιαην κειεηάηαη βηβιηνγξαθηθά ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, κεηά απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, απνζαθελίδεηαη ην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην, εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ θαη ηα δηαθνξεηηθά κέζα κέηξεζήο ηεο. Σέινο, κειεηψληαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ. ην 2 ν Κεθάιαην θαηαγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Παξαηίζεληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη νξηζκνί γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο, παξνπζηάδνληαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο αεηθνξίαο αιιά θαη εξγαιεία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ην 3 ν Κεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη παξνπζηάδνληαη αλαπηπμηαθά πξφηππα λεζηψλ κε έκθαζε ζην πξφηππν ηνπηθήο αλάπηπμεο. Σν θεθάιαην ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηνλ ειιεληθφ λεζησηηθφ ρψξν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην 4 ν Κεθάιαην εξεπλάηαη ν ηνπξηζκφο, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Δμεηάδνληαη επίζεο νη έλλνηεο θαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. ην 5 ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην λεζί ηεο Σήινπ κέζα απφ ηα γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ηνπ ζηνηρεία, ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ αλά ηνκέα, ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ζην λεζί, πνπ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο έξεπλαο. ην 6 ν Κεθάιαην δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη νη βαζηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο θαη 12

13 πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ηεο, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο. ην 7 ν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα θαη ζρνιηάδνληαη, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο. ην 8 ν Κεθάιαην, δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πξψησλ θεθαιαίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ην 9 ν Κεθάιαην δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Σήινπ. 13

14 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ Οξηζκόο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Ζ δηαρξνληθή δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο ή ε δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο κηαο νηθνλνκίαο νξίδεηαη σο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Brinkman, 1995). πλεπψο, νηθνλνκηθή κεγέζπλζε παξνπζηάδεηαη φηαλ ε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμάλεηαη. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ή ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη πξντφληνο, πνπ είλαη ε αμία φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζε έλα έηνο δηαηξνχκελε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Ζ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη αξρηθά ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο νηθνλνκίαο. Γηα λα ζπλερηζηεί φκσο είλαη απαξαίηεηε ε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο. Καηά απηή ηελ έλλνηα, σο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κπνξεί λα νξηζηεί ε δηαρξνληθή αχμεζε ηεο δπλεηηθήο παξαγσγήο, δειαδή ηνπ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα παξαρζεί ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δπνκέλσο αθνξά ζην ξπζκφ δηαρξνληθήο αχμεζεο ηνπ δπλεηηθνχ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο (ΑΔΠ) (Βαβνχξαο, 2008). Σν αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (ΑΔΠ), πεξηιακβάλεη ηελ αμία φισλ ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη άπισλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Πεξηιακβάλεη θαη εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, αθνχ γηα λα επηηεπρζεί βειηίσζε απαηηείηαη αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Σα νθέιε απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο απφ ηνπο θπβεξλψληεο γηα λα απμήζνπλ ηε δχλακε θαη ηε δφμα ηνπο, γηα λα επελδχζνπλ ζε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ή θαξπνχληαη ηα νθέιε εθείλνη πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο αληζφηεηα θαη θηψρεηα (Gillis et al, 2000). 15

16 1.1.2 Μέηξεζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο Χο δείθηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ (Βαβνχξαο, 2008). Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αληηπξνζσπεχεη ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο ελψ ε αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηνπ πιεζπζκνχ (Thanawala, 1990). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ΑΔΠ (Mihov, 2008): Ζ εκπνξηθή αμία ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ έλα έζλνο θαηά ηε δηάξθεηα κηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζε ηειηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο Σν ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη ησλ θφξσλ πξνο ην θξάηνο Ζ πξνζηηζέκελε αμία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία νξίδεηαη σο έζνδα κείνλ ην θφζηνο ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ. 1.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖΗζηνξηθή εμέιημε Ζ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δηαξθεί δχν αηψλεο (19 νο θαη 20 νο ). Πξηλ ππήξραλ εχπνξεο νηθνγέλεηεο αιιά νη ιανί ήηαλ θησρνί. Ζ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ήηαλ κηα πξννπηηθή ειάρηζηα νξαηή. «Ζ νηθνλνκία παξνκνηαδφηαλ κε πίηα ζηαζεξνχ κεγέζνπο. Μπνξνχζε θαλείο λα πάξεη κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ ηελ πίηα, κφλν ζηεξψληαο ην απφ θάπνηνλ άιιν. Διάρηζηνη έβιεπαλ ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο πίηαο ψζηε λα παίξλνπλ φινη κεγαιχηεξα θνκκάηηα» (Gillis et al, 2000). Απφ ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα ζηελ Αγγιία, ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ζηελ Ηαπσλία άξρηζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ζεκειηψδεηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία. Απφ ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα παξαηεξείηαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πνιιέο ρψξεο πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ κεηά απφ πνιιά ρξφληα απνηθηνθξαηίαο (Gillis et al., 2000). 16

17 1.2.2 Ση νλνκάδνπκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε Ο ζηελφο νξηζκφο ηεο αλάπηπμεο, σο ζπλερνχο κεγέζπλζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαη θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο, ακθηζβεηήζεθε θαη ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο, φπσο νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (Edwards θαη Todaro, 1974). Έηζη πξνέθπςε ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αιιά θαη κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φπσο ππνδνκέο παηδείαο θαη πγείαο, ηζνθαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία θαη γεληθά αιιαγή ζε ζεζκνχο θαη αληηιήςεηο (Myrdal, 1974). Γηα λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δειαδή, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε δνκηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, κεηαβνιέο ηνπ ζεζκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ην πξαγκαηηθφ πξντφλ (Βαβνχξαο, 2008). Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο (Brinkman, 1995). O Kuznets (1966) ραξαθηήξηζε ηε κνληέξλα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε σο κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κηαο ρψξαο. Γελ κπνξεί πάλησο λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Οη θπξηφηεξεο δνκηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία είλαη νη εμήο (Βαβνχξαο, 2008): ζρεηηθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ θαη ζρεηηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο. Σν βηνκεραληθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλεηαη θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο κεηψλεηαη. Ζ κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο (Jorgenson, 1961) αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ εηζαγσγή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηερληθψλ παξαγσγήο. Δλψ κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε απμαλφκελε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα (Marglin, 1976) βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο βειηίσζε ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Ο ξφινο ηνπ ιανχ είλαη ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη απνιακβάλεη ηα νθέιε ηεο. Γηαθνξεηηθά, σθειείηαη 17

18 κηα κηθξή ληφπηα ή μέλε κεηνςεθία θαη ηφηε δελ πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Gillis et al., 2000). Ζ θηψρεηα ησλ καδψλ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ, απηφλνκσλ θαη νηθνλνκηθά ππναλάπηπθησλ ρσξψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε δηάιπζε ησλ απνηθηαθψλ δνκψλ πνπ αθνινχζεζε ην B Παγθφζκην πφιεκν, απνηέιεζε θίλεηξν γηα αλάπηπμε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, σο νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ή ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, απμάλνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θεθαιαίνπ. Δπίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε αιιαγή ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ νηθνλνκία (Thanawala, 1990). O Amartya Sen (1997) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ αλζξψπηλσλ αξεηψλ ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή, φηη ν άλζξσπνο ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δελ εμεγεί απφ κφλε ηεο γηαηί επηδηψρζεθε αξρηθά ε αλάπηπμε. Δάλ φκσο δνζεί έκθαζε ζηελ επέθηαζε ησλ επηινγψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε ν ξφινο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε κηα δηαθνξεηηθή θαη πην νπζηαζηηθή εξκελεία ηεο αλάπηπμεο σο επέθηαζε ηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο γηα πην ειεχζεξε θαη πην αμηφινγε δσή ζηελ νπνία εθηφο απφ πιηθέο, νη αμίεο ζα είλαη θαη εζηθέο (Φψθηαιε, 2009) Ζ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ Πεδίν αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλάπηπμεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή δε ζηεξίδεηαη απιά ζηελ παξαγσγή ή κεηαθνξά ηνπ εηζνδήκαηνο. Πξσηαξρηθή έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο θησρψλ αλζξψπσλ (Gillis et al, 2000). Ζ νηθνλνκηθή εμήγεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλάγθε γηα παξέκβαζε ζηελ αγνξά, ζε κηα ζπλερή βάζε, ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη θησρφηεξνη αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο εμαηηίαο αηειεηψλ θαη απνηπρηψλ ηεο αγνξάο θαη φρη ιφγσ εμ αξρήο άληζεο θαηαλνκήο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ αζρνιείηαη κε εξσηήκαηα φπσο: Ση απνηειεί αλάγθε; Πψο θαζνξίδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο αλάγθεο; Δίλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θησρφηεξνη ιακβάλνπλ αξθεηή ηξνθή κε ηνλ θζελφηεξν δπλαηφ ηξφπν; Πνηεο νη αλαγθαίεο αιιαγέο 18

19 ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ζε κηα ρψξα έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηεο αλάγθεο κε έλα βηψζηκν ηξφπν; (Thanawala, 1990). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πξνθαιεί νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο θαη επνκέλσο νη αλάγθεο απνηεινχλ αίηην νηθνλνκηθήο δξάζεο (Ενιψηαο, ρ.ρ.ε.) Πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε Έλδεημε πνξείαο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί ην πέξαζκα ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα εμήο ζηάδηα (Chenery et al., 1986): Σν ζηάδην ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο Σν ζηάδην ηεο εθβηνκεράληζεο Σν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, φπνπ δηεπξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ πξντφλ θαη ηελ απαζρφιεζε θαη πεξηνξίδεηαη εθείλε ηνπ αγξνηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ηνκέα. Οη βηνκεραλίεο θαη νη επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα, εγθαζίζηαληαη ζην ίδην κέξνο γηα λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη κεηαθνξέο, ην εκπφξην, νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη απηφ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, εληζρχνληαο ηελ αζηηθνπνίεζε ελψ παξάιιεια ε γελλεηηθφηεηα κεηψλεηαη (Gillis et al, 2000, Κφλζνιαο, 1985). ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, καδηθή θαηαλάισζε αγαζψλ εθηφο απφ ηα βαζηθά πνπ απαηηνχληαη γηα δηαηξνθή, έλδπζε θαη θαηνηθία, αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (Σζνπιθίδεο, 2003). 1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ πληειεζηέο παξαγσγήο Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα δειαδή ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ έλαλ εξγαδφκελν ζε κία ψξα. πληειεζηέο παξαγσγήο είλαη ζχκθσλα κε ην αξηδεηάθε (2002): 19

20 Σν θπζηθφ θεθάιαην: Απνηειείηαη απφ ην απφζεκα εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πεξηιακβάλεη φ,ηη παξάγεηαη απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο ηεο γεο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην: Οηθνλνκηθφο φξνο γηα ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απνθηνχλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία. Αλαθέξεηαη ζηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο γηα παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Οη πξψηεο χιεο: Αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο. Ζ ηερλνινγία: Ζ γλψζε ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ε θαηαλφεζε απφ ηελ θνηλσλία, ησλ θαιχηεξσλ ηξφπσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ πόξσλ Ζ δχλακε θάζε ηφπνπ είλαη ε γλψζε, ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, κε ηελ εθπαίδεπζε, ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο, ραξαθηεξίδεηαη ζαλ επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο (Schultz, 1961). Ζ αλζξψπηλε αλάπηπμε, κε ηε κνξθή θαιχηεξεο κφξθσζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο, ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε πιηθήο επεκεξίαο θαζηζηψληαο ηα άηνκα παξαγσγηθά θαη θαηλνηφκα (World watch, 2007). πλεπψο ε ζεκαζία ηεο είλαη άκεζε αιιά θαη έκκεζε (Anand θαη Sen, 2000). Μειέηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηε Γηεζλή Σξάπεδα απνδεηθλχνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνζηεξίδεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ελζαξξχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ (World Development Report 1980). Ζ πξνψζεζε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ε αλάιεςε κέηξσλ γηα ηζφηεηα επθαηξηψλ, κε ηνκείο αηρκήο ηελ παηδεία θαη ηελ απαζρφιεζε, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απνηεινχλ δσηηθνχο ηνκείο πξνφδνπ (Βατηζνο, 1997).,ηη πξνέξρεηαη απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ηελ εκπεηξία ελζσκαηψλεηαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Romer,1990). Ο ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε νπνία ππφ ηελ επξεία έλλνηα εξκελεχεηαη σο φινη νη ηχπνη ηεο αλζξψπηλεο κάζεζεο ή ππφ 20

21 ζηελφηεξε έλλνηα σο δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε εηδηθά ηδξχκαηα πνπ ιέγνληαη ζρνιεία (Σζανχζεο, 1989). Άηνκα κε θαιχηεξε εθπαίδεπζε αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ πξνεγνπκέλσο έθαλαλ ιηγφηεξν εθπαηδεπκέλα άηνκα. Ζ εμέιημε απηή νλνκάδεηαη εθπαηδεπηηθή εκβάζπλζε (Gillis et al., 2000). Υψξεο κε ιανχο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή ηνπιάρηζηνλ εθπαίδεπζε θαη θπβεξλήζεηο ηθαλέο λα ππνζηεξίδνπλ απηνχο ηνπο ιανχο βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε γηα αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ζηφρν. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο ε εθπαίδεπζε έρεη σθέιηκα απνηειέζκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα παηδηά ηνπο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή γηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα.γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζε νηθνγελεηαθφ θαη θξαηηθφ επίπεδν μνδεχνληαη κεγάια πνζά γηα ηελ εθπαίδεπζε. Πνιιά ρξήκαηα δηαηίζεληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη επελδχζεηο ζηελ παηδεία, ζεσξείηαη φηη ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ εζληθή αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε θνηλσληθνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο θαζψο κέζα απφ κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ελζαξξχλνληαη λα αζπαζηνχλ κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. Απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηλφεζεο λέσλ ηξφπσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ βειηηψλνληαο ηελ ηερλνινγία θαη απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα(αξηδεηάθεο, 2002). Σα βαζηθά είδε εθπαίδεπζεο είλαη (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004): Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ είλαη νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ζπρλά νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ελήιηθεο. Γίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνζκέλε γλψζε, είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Μπνξεί λα δηδάζθνπλ επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, αλάγλσζε, γξαθή, πνιηηηθά δηθαηψκαηα θ.α. Ζ άηππε εθπαίδεπζε. Πξαγκαηνπνηείηαη έμσ απφ θάζε πιαίζην εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ηδξχκαηνο, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά, ζηελ θνηλφηεηα θαη πεξηιακβάλεη δηάρπζε πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο απφ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, δηαδίθηπν, θνηλσληθέο επαθέο θ.ά. Ζ ζπλερήο ηθαλφηεηα κάζεζεο, βειηίσζεο, αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, δηεχξπλζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ γλσζηηθνχ δπλακηθνχ, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιπδχλακνπ αλζξψπνπ, πνπ επηθνηλσλεί, ζπλεξγάδεηαη θαη πξνζεγγίδεη νιηζηηθά θαη κε θξηηηθή ζθέςε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (Ξαλζάθνπ & Κατια, 2002). Οη ζπλερείο αιιαγέο θαη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο απαηηνχλ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΠΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΙ 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 1νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΗ 2νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 2νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ

Πνιπηερλείν Κξήηεο ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ Πνιπηερλείν Κξήηεο ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηελ κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ππφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα