Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12."

Transcript

1 Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία Θέµα 1: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 ( ). Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, η οποία περιέχεται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Χρήσης 2013 και θα έχει διανεµηθεί σε όλους τους προσελθόντες µετόχους. Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 ( ) και των Αποτελεσµάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. Οι Μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 ( ), των Αποτελεσµάτων Χρήσης, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. Ελλείψει διανεµητέων κερδών για την εταιρική χρήση 2013, η εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας στη Γενική Συνέλευση για τη διάθεση των αποτελεσµάτων χρήσης 2013 είναι η εξής: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως ( ,24) ( ,35) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων ( ,30) ,14 Προσαρµογές ΛΠ - ΕΛΠ 0, ,48 Προσαρµογές Καθαρής Θέσης ,66 0,00 ( ,88) ( ,01) Μείον: Φόροι ( ,68) ( ,71) ιάθεση Αποτελεσµάτων ( ,20) ( ,30) Η διάθεση αποτελεσµάτων γίνεται ως εξής: - Τακτικό αποθεµατικό 0,00 0,00 - Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 0,00 0,00 - Μέρισµα προνοµιούχων µετοχών 0,00 0,00 - Υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέον ( ,20) ( ,30) ( ,20) ( ,30) ΑΘΗΝΑ, 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (C.F.O.) ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Γ. ΜΑΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α..Τ. ΑΖ Α..Τ. ΑΚ Α..Τ. Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /

2 Λόγω έλλειψης διανεµητέων κερδών, το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη µη διανοµή µερίσµατος, καθώς και την µη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνοµιούχων µετοχών του ν. 3723/2008 τις οποίες έχει αναλάβει καθ ολοκληρίαν το Ελληνικό ηµόσιο. Η µη καταβολή µερίσµατος τόσο ως προς τις κοινές, όσο και ως προς τις προνοµιούχες µετοχές απορρέει από την µη ύπαρξη διανεµητέων κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920. Θέµα 3: Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2013 ( ). Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης Θέµα 4: Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθµων αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 για τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισµός της αµοιβής τους. Το ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο στην εταιρεία KPMG Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές προτείνονται οι Αναστάσιος Παναγίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Ιωάννης Αχείλας (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) Αναπληρωµατικοί οι Μιχαήλ Κόκκινος (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) και Χρυσούλα ούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 37551). Η αµοιβή τους για τον τακτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων θα ανέλθει σε ευρώ πλέον ΦΠΑ. Θέµα 5: Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των εκτελεστικών και µη µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2013 ( ). Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των εκτελεστικών και µη µελών του.σ. και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2013 ( ). Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει: - Τις πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο και Εντεταλµένο Σύµβουλο, κ. Ιωάννη Γαµβρίλη, µε βάση την από 22/6/2012 σύµβαση, που έχει συνάψει µε την Τράπεζα, και όπως οι αποδοχές αυτές έχουν εγκριθεί, τόσο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της , όσο και την αντίστοιχη της Τις πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στους δύο Γενικούς ιευθυντές, κ.κ. Ι. Ιωαννίδη και Ε. ελή, που είναι και εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2013 ( ), δυνάµει των συµβάσεων που έχουν συνάψει µε την Τράπεζα και οι οποίες τροποποιηµένες είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Την χορήγηση business card στον Αντιπρόεδρο του.σ., κ. Α. Σελλιανάκη και την παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Οι ακαθάριστες αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού για το 2013 ανήλθαν συνολικά σε 2

3 ,96 ευρώ (πρόκειται για το εγκεκριµένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013 ποσό). Έναντι του αντίστοιχου ποσού του 2012, το ποσό είναι αµετάβλητο. Οι ακαθάριστες αµοιβές των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για το 2013 ανήλθαν σε ,26 ευρώ (πρόκειται για το εγκεκριµένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013 ποσό). Έναντι του αντίστοιχου ποσού του 2012, το ποσό αυτό είναι µειωµένο κατά 10,97%. Οι µεικτές αµοιβές του εισηγητή και της γραµµατέως της Επιτροπής Ελέγχου ανήλθαν συνολικά για το 2013 σε ευρώ (το ποσό είναι κατά 75 ευρώ µικρότερο του αντίστοιχου εγκεκριµένου ποσού από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013). Έναντι του αντίστοιχου ποσού του 2012, το ποσό αυτό είναι µειωµένο κατά 31,3%. Θέµα 6: Επικύρωση εκλογής νέων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. Ανακοινώνεται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίαση του στις 07/02/2014 εξέλεξε ως µέλη του, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων µελών, κ.κ. Κωνσταντίνου Γουβάλα, Αικατερίνης Ζευγώλη και Ευθυµίας ελή τους κ.κ. Γκίκα Μάναλη, Νικόλαο Μπακατσέλο και Γιάννο Γραµµατίδη. Το ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, απεφάσισε και ανέθεσε στον κ. Γκίκα Μάναλη, τα καθήκοντα του ιευθύνοντος Συµβούλου, ενώ στο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο απεφάσισε και ανέθεσε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή ιευθύνοντος Συµβούλου, µε χρόνο έναρξης αυτών την 12η Φεβρουαρίου Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή των κ.κ. Γκίκα Μάναλη, Νικόλαου Μπακατσέλου και Γιάννου Γραµµατίδη. Σηµειώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος εξελέγη σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Ζευγώλη, η οποία ήταν ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, έχει και αυτός την ιδιότητα του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους, ιδιότητα την οποία αναγνωρίζει και επικυρώνει η Γενική Συνέλευση. Θέµα 7: Έγκριση συµβάσεων εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, που εµπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο γνωστοποιεί ότι στη συνεδρίασή του, της (Πρακτικό 1165), αποφάσισε την ανάθεση των καθηκόντων του ιευθύνοντος Συµβούλου στον κ. Γκίκα Μάναλη και την ανάθεση των καθηκόντων του Αναπληρωτή ιευθύνοντος Συµβούλου στο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο. Το ιοικητικό Συµβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρό του, όπως έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας, καθορίσει τους επιµέρους όρους των συµβάσεων που έπρεπε να συναφθούν µε τα παραπάνω στελέχη. Οι βασικοί όροι των συµβάσεων που συνήφθησαν την 19 η Μαρτίου 2014 και των οποίων την έγκριση εισηγείται το ιοικητικό Συµβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι: i) Οι συµβάσεις είναι τριετούς διάρκειας, µε χρόνο έναρξης την ανάληψη των καθηκόντων τους από τους κ.κ. Γ. Μάναλη και Α. Αντωνόπουλο, την ii) Οι ετήσιες µεικτές αποδοχές, για µεν τον κ. Γκίκα Μάναλη ορίσθηκαν στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), για δε τον κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), οι λειτουργικές δαπάνες για τον καθένα ορίσθηκαν στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 3

4 ευρώ (30.000,00 ), τους χορηγήθηκε κάρτα (prepaid card) στο ποσό των ευρώ ετησίως. Σηµειώνεται ότι, οι επιµέρους όροι των συµβάσεων, σύµφωνα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, σε συνδυασµό και µε το από Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών εναρµονίζονται, χωρίς όµως να ταυτίζονται απόλυτα, µε τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης του Προέδρου του.σ. και δεν διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες συµβάσεις που κατά πάγια πρακτική η Τράπεζα συνάπτει µε στελέχη που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Θέµα 8: Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων εκτελεστικών και µη µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση Καθορισµός αποζηµιώσεων των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται: - Την προέγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων του Προέδρου του.σ., κ. Ιωάννη Γαµβρίλη για την εταιρική χρήση 2014, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, στο ήδη συζητηθέν ως άνω θέµα 5. - την προέγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων των Γενικών ιευθυντών, εκτελεστικών µελών του.σ. κ.κ. Ι. Ιωαννίδη, Ε. ελή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, στο ήδη συζητηθέν ως άνω θέµα 5. - Την προέγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων του ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Γκίκα Μάναλη και του Αναπληρωτή ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, στο ήδη συζητηθέν ως άνω θέµα 7. - Την προέγκριση χορήγησης business card στον Αντιπρόεδρο του.σ. του ιδίου ύψους µε αυτή που του χορηγήθηκε το 2013, και την παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου για το έτος Η ακαθάριστη µηνιαία αµοιβή των µελών του.σ. για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού προτείνεται για το 2014 να µείνει αµετάβλητη, ήτοι στα 1.007,28 ευρώ. Η αποζηµίωση θα καταβάλλεται µηνιαίως ανεξαρτήτως του αριθµού των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν µέσα στον ίδιο µήνα. Υπό την προϋπόθεση διατήρησης του σηµερινού αριθµού των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των εν λόγω αµοιβών για το 2014, θα διαµορφωθεί σε ,04 ευρώ. Η ακαθάριστη µηνιαία αµοιβή των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής για το 2014 προτείνεται να παραµείνει αµετάβλητη, ήτοι 750 ευρώ. Η αποζηµίωση θα καταβάλλεται µηνιαίως ανεξαρτήτως του αριθµού των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου που ενδέχεται να διεξαχθούν µέσα στον ίδιο µήνα. Υπό την προϋπόθεση διατήρησης του σηµερινού αριθµού των µελών της Επιτροπής, το συνολικό ακαθάριστο ποσό για των αµοιβών της Επιτροπής Ελέγχου το 2014 θα διαµορφωθεί σε ευρώ. Στην γραµµατέα και τον Εισηγητή της Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται αµοιβές, οι οποίες το 2014 θα ανέλθουν συνολικά σε ευρώ µεικτά. Ο Εισηγητής και η Γραµµατέας της Επιτροπής θα λαµβάνουν έκαστος 150 ευρώ µεικτά σε µηνιαία βάση ανεξαρτήτως του αριθµού των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου που ενδέχεται να διεξαχθούν µέσα στον ίδιο µήνα. Τέλος, προτείνεται να οριστεί µηνιαία αµοιβή των µελών του.σ. που συµµετέχουν στο ανώτατο εγκριτικό κλιµάκιο πιστοδοτήσεων (επιτροπή.σ. για την έγκριση 4

5 πιστοδοτήσεων). Η αµοιβή αυτή προτείνεται να οριστεί στα 750 ευρώ µεικτά και θα καταβάλλεται µηνιαίως αρχής γενοµένης από τον Ιούλιο του 2014 ανεξαρτήτως του αριθµού των συνεδριάσεων του κλιµακίου που ενδέχεται να διεξαχθούν µέσα στον ίδιο µήνα ή του όγκου ή του χρηµατικού ύψους των αιτήσεων που θα εξετάζονται. Υπό την προϋπόθεση διατήρησης του σηµερινού αριθµού των µελών του κλιµακίου, το συνολικό ακαθάριστο ποσό για των εν λόγω αµοιβών για το 2014 θα διαµορφωθεί σε µεικτά. Θέµα 9: Επικύρωση ορισµού προσωρινού µέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισµός νέου µέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του στις (Πρακτικό 1165) ενέκρινε την τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, έπειτα από την παραίτηση του µέλους αυτής κας Αικατερίνης Ζευγώλη και όρισε τον κ. Νικόλαο Μπακατσέλο, ανεξάρτητο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ως νέο µέλος της Επιτροπής. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας έχει ως εξής: - Αθανάσιος Πρέσβελος (Πρόεδρος), - Περικλής Καραΐσκος (µέλος) - Νικόλαος Μπακατσέλος (µέλος) Η ως άνω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου τίθεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Νόµο, προς επικύρωση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας. Θέµα 10: Χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους ιευθυντές για τη συµµετοχή τους σε ιοικητικά Συµβούλια ή στη ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Γενική συνέλευση να χορηγήσει την άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους ιευθυντές για τη συµµετοχή τους σε ιοικητικά Συµβούλια ή στη ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Θέµα 11: ιάφορα Θέµατα Ανακοινώσεις. εν υφίστανται. 5

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

26 2015 2. 3. 2015. 2014. 5

26 2015 2.       3.          2015. 2014. 5 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 18.06.2014 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Γ.Ε.ΜΗ. 6126401000 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε µε την 7/372/15.02.2006 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη, 27 Ιουνίου 2013, ώρα 11 π.µ. Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3 2. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα