Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Fax: Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) Σ. Α. Υ. Τεύχος 1 Τίτλος Έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ Αρ. Μελέτης: 19/2013 Εργοδότης - Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Συντάκτης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τοποθεσία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΥΧΙ Ημερομηνία : ΜΑΙΟΣ από 44

2 Πίνακας Περιεχομένων ΤΜΗΜΑ Α 1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΥΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΦΑΣΗ ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 4. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. Π. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 ΥΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 ΤΜΗΜΑ B ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας ΤΜΗΜΑ Δ Πρόσθετα Στοιχεία και Σχέδια ΤΜΗΜΑ Ε Νομοθετικά Κείμενα για τη Λήψη Μέτρων Προστασίας 2 από 44

3 ΤΜΗΜΑ A 1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες παρέμβασης που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού Λούχι σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ώστε να τον καταστήσουν πόλο έλξης τον επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι εργασίες παρέμβασης λαμβάνουν χώρα στους δρόμους, στα σοκάκια, και στους κοινόχρηστους χώρους εντός του οικισμού Λούχι στο Δήμο Κισάμου 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η παρέμβαση που θα αποσκοπεί στην ανάδειξη του παραδοσιακού στοιχείου που φανερώνεται σε κάθε γωνιά του οικισμού. Μ αυτό τον τρόπο, θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: Καθαιρέσεις τμήματος παλιών τσιμεντοστρώσεων, νέα τσιμεντόστρωση και νέα επίστρωση με πέτρινες πλάκες (ακανόνιστου και ορθογωνικού σχήματος) και με πέτρινους κυβόλιθους στα σοκάκια του οικισμού. Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για τον έλεγχο της επιφανειακής απορροής των ομβρίων. Τυχόν αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθιών. Γενική ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με νέες πλακοστρώσεις, εξοπλισμός (καθιστικά, καλαθάκια καθαριότητας). Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφωτισμός με φανοστάτες, και επιτοίχια φωτιστικά στους χώρους επέμβασης Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωμένα τμήματα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 2.1 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 1* Κατασκευή πεζοδρομίων-κρασπέδων νησίδων και πλατειών με φορτοεκφορτώσεις υλικών, κονιάματα, τοποθετήσεις, αρμολογήματα 2* Εκσκαφές βραχωδών υπογείων-θεμελίων-τάφρων δι' εκρηκτικών με χαλάρωση Α/Σ-Ε/Κ, αποκομιδή, μόρφωση, συσσώρευση 3* Προετοιμασία επιφανειών δια χρωματισμό με προσκόμιση υλικών, παρασκευή υλικών, μερεμέτια, καθαρισμός, τρίψιμο, σπατουλάρισμα, αστάρωμα-μινιάρισμα-λάδωμα 4* Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών με προσκόμιση υλικών, απόξεση, τρίψιμο-στοκάρισμα-σπατουλάρισμαλάδωμα, επίχρωση 5* Εκσκαφές βραχωδών υπογείων-θεμελίων-τάφρων με χαλάρωση Α/Σ, αποκομιδή, μόρφωση, μετατόπιση, συσσώρευση 3 από 44

4 6* Επίχωση προϊόντων εκσκαφής με έκριψη, διάστρωση, διαβροχή, συμπύκνωση χειρωνακτικώς 7* Επίστρωση δαπέδου δια κυβολίθων με προετοιμασία επιφανείας, παρασκευή - έγχυση κονιάματος, συμπύκνωση, τοποθέτηση, αρμολόγηση 8* Φορτοεκφόρτωση μηχανική επι αυτοκινήτου με φόρτωση, εκφόρτωση, διάστρωση 9* Καθαιρέσεις λιθοδομών-πλινθοδομών-σκυροδεμάτων με χειροεργαλία με αναπέταση προϊόντων, απόσύνθεση ικριώματων και αντιστηρίξεων, συσσώρευση 10* Κατασκευή κονιοδεμάτων με παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόμιση και προσέγγιση υλικών, κοσκίνισμα, καθαρισμό, πλύση, καταμέτρηση, ανάμιξη), μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, δόνηση, διαβροχή, συντήρηση, δοκιμές 11* Ξυλότυποι κονιοδεμάτων με προς/από-κόμιση υλικών, κατεργασία, από-σύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας ξυλοτύπου 12* Όπλιση στοιχείων σκυροδέματος με προς/από-κομίσεις υλικών, κατεργασία, κοπές, συγκολλήσεις, κάμψεις τοποθέτηση, συνδέσεις, 13* Δόμηση λιθοδομών με προσκόμιση υλικών, προσέγγιση, παρασκευή κονιάματος, διαλογή λίθων, δόμηση, αρμολόγηση, από-σύνθεση ικριωμάτων 14* Δόμηση λιθοδομών επεξεργασμένων πλευρών με προσκόμιση υλικών, προσέγγιση, παρασκευή κονιάματος, διαλογή λίθων, επεξεργασία πλευρών, δόμηση, επιμελημένη αρμολόγηση, καθαρισμός επιφανειών, από-σύνθεση ικριωμάτων 15* Κατασκευή ξυλίνου σκελετού οροφών-πατωμάτων-στεγών-πέργκολες με προς/από-κόμιση υλικών, από-σύνθεση ικριωμάτων, τοποθέτηση, σύνδεση 16* Κατασκευή ξυλίνου δαπέδου επί υπάρχοντος σκελετού με προς/από-κόμιση υλικών, τοποθέτηση, ήλωση 17* Εκσκαφές ημιβραχωδών υπογείων-θεμελίων-τάφρων-φρεάτων με χαλάρωση Α/Σ, εκσκαφή, μόρφωση, σποραδική αντιστήριξη, άντληση, ανύψωση, συσώρευση, φορτοεκφόρτωση 18* Επιχρίσεις επιφανειών δια κονιαμάτων με προς/από-κόμιση υλικών, από-σύνθεση ικριώματος, παρασκευή κονιάματος, επεξεργασία επιφανείας, διαστρώσεις υλικού 19* Πλακοστρώσεις δαπέδων-στηθαίων και περιθώρια με προς/από-κόμιση υλικών, προσέγγιση, παρασκευή κονιάματος, κοπή, διαβροχή, διάστρωση, τοποθέτηση, επιπέδωση, αρμολόγηση 20* Μεταφορά φυτών γενικώς δια χειρός 21* Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους με διάστρωση, ενσωμάτωση 22* Φύτευση δένδρων, θάμνων, αναρριχητικών με σχηματισμό λεκάνης, απομάκρυνση υλικών, λίπανση, βοτάνισμα 23* Ανύψωση-καταβίβαση παροχής χαλκοσωλήνα με μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, ψύξη, κοπή, αποσύνδεση, διαμόρφωση χειλέων, σύνδεση 4 από 44

5 2.2 ΥΠΟΦΑΣΗ * Τοποθέτηση χυτοσιδηρού φρεατίου με προσκόμιση, ενσωμάτωση βάσης, τοποθέτηση 25* Τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών με προς/από-κομίσεις υλικών, συνδέσεις, στερεώσεις, προστόμια, υλικά, κοπές, διανοίξεις, παρασκευή κονιαμάτων 26* Ενδοεδάφιος τοποθέτηση καλωδίου με προς/από-κόμιση υλικών, εγκατάσταση, διακλαδώσεις, μουφάρισμα, επισήμανση, δοκιμή μονώσεως 27* Κατασκευή γειώσεων με προσκόμιση υλικών, περιλαίμια, τοποθετήσεις, κοπές, στερεώσεις, συνδέσεις, συγκολλήσεις, πλάκες-σιδηροσωλήνες 28* Τοποθέτηση σιδηροσωλήνων και εξαρτημάτων ηλεκτρικών δικτύων με προς/από-κομίσεις υλικών, εγκατάσταση, ειδικά τεμάχια, συνδέσεις, στερεώσεις, κοπές, διανοίξεις, παρασκευή κονιαμάτων 29* Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με προσκόμιση υλικών, συναρμολόγηση, συνδέσεις, εγκατάσταση, στερέωση, έλεγχος λειτουργίας 30* Εκσκαφή για ιστούς ή καλώδια με εκσκαφή, μόρφωση-αναπέταση πρανών, μετακίνηση, μεταφοράαπόρριψη εκχωμάτων, επανεπίχωση, συμπύκνωση 31* Τοποθέτηση πλαστικής σωλήνας υπογείων καλωδίων με προς/από-κόμιση υλικών, διάστρωση σκυροδέματος, όπλιση, σωλήνωση 32* Τοποθέτηση ιστού με προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, θυρίδα 33* Τοποθέτηση μεταλλικού βραχίονα με προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση 34* Τοποθέτηση ακροκιβωτίου ιστού με προσκόμιση, τοποθέτηση, στυπιοθίπτες, ασφάλειες, σύνδεσηστερέωση 35* Κατασκευή πίλλαρ ηλεκτρικής διανομής με προσκόμιση υλικών, τοποθέτηση, στερέωση, εγκατάσταση φωτοηλεκτρικού-διακοπτών-μετρητού-πίνακα-ηλεκτροδιανομή-ασφάλειες-ρευματολήπτες, συνδέσεις, κοχλιώσεις-στερεώσεις, κλείθρο-μπάρα ασφαλείας, δοκιμή, έλεγχος λειτου 36* Κατασκευή φρεατίου διαλαδώσεως καλωδίων με εκσκαφή, διάστρωση σκυροδέματος, προς/από-κόμιση υλικών, επίχριση εσωτερικών επιφανειών 37* Ενδοσωλήνιος τοποθέτηση μονωμένων αγωγών με προς/από-κόμιση υλικών, ενδοσωλήνιο πέρασμα, συνδέσεις, δοκιμή μόνωσης, έλεγχος λειτουργίας 38* Τοποθέτηση γυμνών/στρεπτών αγωγών με προς/από-κόμιση υλικών, παρασκευή κονιάματος, δημιουργία τάκων, διάνοιξη, μονωτήρες, τοποθέτηση, στερέωση, κοχλιώσεις, συνδέσεις, έλεγχος λειτουργίας 39* Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικού πίνακος σε χώρο ευθύνης εργοταξίου με προς/από-κομίσεις υλικών, εγκατάσταση, συνδεσμολογία, δοκιμές, εφοδιασμός με διακόπτες, ασφάλειες, μικροαυτόματους, λυχνίες, μετασχηματιστές κλπ 2.3 ΥΠΟΦΑΣΗ * Ενσωμάτωση μεταλλικών κατασκευών στο έργο με προσκόμιση, κοπή, κατεργασία, συνδέσεις, τοποθέτηση 5 από 44

6 41* Εκσκαφές για άρση καταπτώσεων, δημιουργία δανειοθαλάμων υλικών επιχώσεως, θεμελίων σε γαιώδη ή ημιβραχώδη εδάφη με διαμορφώσεις, προωθήσεις, φορτοεκφορτώσεις 42* Κατασκευή πάσης φύσεως εξ αόπλου σκυροδέματος με καλούπωμα-ξεκαλούπωμα, ανάμιξη υλικών, σκυροδέτηση, συντήρηση, φορτοεκφορτώσεις 43* Κατασκευή βάσης-υπόβασης με φορτοεκφορώσεις υλικών, διαμόρφωση, διαβροχή, συμπύκνωση, συμπληρώσεις 44* Ασφαλτικές επαλείψεις με σάρωση, διανομή 45* Κατασκευή ασφαλτικής επιφάνειας δι' επαλείψεως ή εμποτισμού επί τόπου με φορτοεκφορτώσεις υλικών, σάρωση, διανομές αργών-ασφάλτου, οδοστρωσία 46* Εκσκαφές με εκκοπή, απομάκρυνση φυτικής γης, εκχερσώσεις, φορτοεκφορτώσεις, προώθηση και διαμόρφωση χαλαρών, γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών 47* Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος με ασφαλτοκόπτη 48* Ξυλότυποι κονιοδεμάτων με προς/από-κόμιση υλικών, κατεργασία, από-σύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας ξυλοτύπου 3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΥΧΙ - Δ.Ε. ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 4. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Τ.Υ.Δ.Χ.) (Διοικητική Υποστήριξη) 6 από 44

7 Φάσεις - Επικινδυνότητα - Χρονοδιάγραμμα ΥΠΟΦΑΣΗ ,0 ΥΠΟΦΑΣΗ ,0 ΥΠΟΦΑΣΗ ,0 12/1/2012 Φεβ /3/2012 Απ ρ /5/2012 Ιουν /7/2012 Αυγ /9/2012 Οκτ /11/2012 Δεκ-2012 Διάγραμμα Επικινδυνότητας 20,16 36,55 39,07 36,55 39,07 36,55 39,07 36,55 39,07 36,55 39,07 36,55 25, από 44

8 6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 ΥΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΦΑΣΗ από 44

9 ΤΜΗΜΑ Β ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την σύνταξη του ΣΑΥ: 1) Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 1) Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που, κατά την κρίση μας ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 49* Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), είτε (ii)οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 50* Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 9 από 44

10 Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. ΦΑΣΗ 1 Φ11 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 ΦΑΣΗ 1 Φ12 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 ΦΑΣΗ 1 Φ13 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ Φυσικά Πρανή Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός Τεχνητά Πρανή και Εκσκαφές Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση από 44

11 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ13 Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων Ασταθής έδραση Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου Έκκεντρη φόρτωση Εργασία σε πρανές Υπερφόρτωση Μεγάλες ταχύτητες Μηχανήματα με κινητά μέρη Στενότητα χώρου Βλάβη συστημάτων κίνησης Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων -πτώσεις Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους Εργαλεία χειρός Ηλεκτροσυγκόλληση Αλυσοπρίονα Πιστολέτο Α/Σ Δίσκοι-τροχοί Πιστολέτο βαφής Τρυπάνια Οικοδομές-κτίσματα Κενά τοίχων Κλιμακοστάσια Εργασία σε στέγες Δάπεδα εργασίας - προσπελάσεις Κενά δαπέδων Πέρατα δαπέδων Επικλινή Δάπεδα Ολισθηρά δάπεδα Ανώμαλα δάπεδα Αστοχία υλικού δαπέδου από 44

12 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση Ικριώματα Κενά ικριωμάτων Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης Ανατροπή Αστοχία έδρασης Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος Κατάρρευση Ανεμοπίεση Τάφροι-φρεάτια Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγματος Άλλη πηγή Εκρηκτικά - Ανατινάξειας Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση Αέριο πόλης Πεπιεσμένος αέρας Δίκτυα ύδρευσης Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα Αστοχία υλικών υπό ένταση Βραχώδη υλικά σε θλίψη Συρματόσχοινα Εξολκεύσεις Εκτοξευμένα υλικά Τροχίσεις / λειάνσεις από 44

13 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ Ψεκασμός χρώματος Άλλη πηγή Κτίσματα-φέρων οργανισμός Αστοχία Γήρανση Αστοχία Στατική επιφόρτιση Αστοχία Φυσική Δυναμική καταπόνηση Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση Κατεδάφιση Κατεδάφιση παρακειμένων Οικοδομικά στοιχεία Γήρανση πληρωτικών στοιχείων Αποξήλωση δομικών στοιχείων Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα Φυσική δυναμική καταπόνηση Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση Κατεδάφιση Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις Μεταφορικό μηχάνημα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση Ατελής / έκκεντρη φόρτωση Αστοχία συσκευασίας φορτίου Πρόσκρουση φορτίου Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση Εργασία κάτω από σιλό Πτώση υλικού / κακός χειρισμός Στοιβασμένα υλικά 13 από 44

14 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ Υπερστοίβαση Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού Ανορθολογική απόληψη Άλλη πηγή Εύφλεκτα υλικά Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας Αυτανάφλεξη - απορρίματα Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία Σπινθήρες και βραχυκυκλώματα Εναέριοι αγωγοί υπό τάση Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα Υψηλές θερμοκρασίες Ηλεκτροσυγκολλήσεις Πυρακτώσεις υλικών Χρήση φλογίστρου Άλλη πηγή Δίκτυα - εγκαταστάσεις Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία από 44

15 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ13 Εργαλεία - μηχανήματα Ηλεκτροκίνητα εργαλεία Άλλη πηγή Νερό Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου Ασφυκτικό περιβάλλον Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου Άλλη πηγή Υψηλές Θερμοκρασίες Συγκολλήσεις / συντήξεις Ασφαλτος / πίσσα Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών Καυστικά υλικά Ασβέστης Αλκαλικά Άλλη πηγή Φυσικοί παράγοντες Ακτινοβολίες Θόρυβος / δονήσεις Σκόνη Υπαίθρια εργασία Παγετός Υπαίθρια εργασία Καύσωνας Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας Υγρασία χώρου εργασίας από 44

16 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ Χημικοί παράγοντες Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης Συγκολλήσεις Βιολογικοί παράγοντες Μολυσμένα εδάφη Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς Χώροι υγιεινής Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων από 44

17 ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Σύνταξης Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). (*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81) (**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από την νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 305/96) ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩ Ν ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) Φ11,Φ13 ΠΔ 2 Κ-001,Κ Φ11,Φ13 ΠΔ 2 Κ-003,Κ Φ11,Φ13 ΠΔ 2,7 Κ Φ11,Φ13 ΠΔ 10,2 Κ-004,Κ Φ11,Φ13 ΠΔ 2 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 10,13,2,9 & ΠΔ 15,9 & ΥΑ 5 Κ-001,Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 10,13,2,9 & ΠΔ 11,15,9 & ΥΑ 5 Κ-003,Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 10,13,2,9 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 5 Κ από 44

18 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩ Ν ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 10,2 & ΥΑ 5 Κ-004,Κ Φ11 ΠΔ 9 & ΠΔ 10,2 & ΠΔ 16 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 10,2,7 & ΠΔ 10 & ΥΑ 5 Κ Φ11 ΠΔ 10,2,3 & ΥΑ 23,5 Κ-001,Κ-011,Κ Φ11 ΠΔ 2,3 & ΥΑ 2,6 Κ-011,Κ-012,Κ Φ11 ΠΔ 9 Κ Φ11 ΠΔ 10,2 Κ Φ11 ΠΔ 10,2 Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5,6 Κ-015,Κ-016,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5,6 Κ-015,Κ-016,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5,6 Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5,6 Κ-018,Κ-020,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ Κ-018,Κ-020,Κ από 44

19 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩ Ν ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5, Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 44,47,48,79,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5,6 Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 11,12,13,14,15 & Ν 10,4,44,47,62,79,8,9,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 4,5 & ΥΑ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 3,6 & ΥΑ 3,4,5,6 & ΥΑ 3,4,5,6 Κ Φ11 Ν 79,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 57 & ΠΔ 14,24,25 & ΠΔ 4,5 Κ-016,Κ-022,Κ Φ11 Ν 79,97 & ΠΔ 9 & ΠΔ 57 & ΠΔ 14 & ΠΔ 4,5 Κ-021,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 79,97 & ΠΔ 8 & ΠΔ 4,5 Κ Φ11,Φ13 Ν 79,97 & ΠΔ 72 & ΠΔ 14 & ΠΔ Π8 & ΠΔ 4,5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 32,79,97 & ΠΔ 14 & ΠΔ Π8 & ΠΔ 4,5 Κ-026,Κ-027,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 79,97 & ΠΔ 14,7 & ΠΔ 4,5 Κ-005,Κ Φ11,Φ13 Ν 32,79,97 & ΠΔ 7 & ΠΔ 14 & ΠΔ 4,5 & ΥΑ 5,6 Κ-028,Κ Φ11,Φ13 Ν 79,97 & ΠΔ 46 & ΠΔ 14 & ΠΔ 4,5 & ΥΑ 1,2,3,4,5 Κ-015,Κ-030,Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 46 & ΠΔ 10,4 & ΥΑ 6 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 47 & ΥΑ 6 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 11 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 11 Κ-021,Κ από 44

20 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩ Ν ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) Φ11,Φ12 ΠΔ 9 & ΠΔ 64 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΥΑ 16 Κ-020,Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 46 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ 3 & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 10,9 & ΥΑ 2 & ΥΑ 16 Κ-031,Κ-033,Κ Φ13 Ν 16 & ΠΔ 9 & ΠΔ 102,103,104,105 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ 3 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 2 & ΥΑ 16 Κ-033,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 16 & ΠΔ 9 & ΠΔ 102,103,104,105 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ 3 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 2 & ΥΑ 1 Κ-031,Κ-033,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 16 & ΠΔ 9 & ΠΔ 102,103,104,105 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ 3 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 2 & ΥΑ 16 Κ-031,Κ-033,Κ Φ11 Ν 16 & ΠΔ 9 & ΠΔ 102,103,104,105 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 2 Κ-033,Κ Φ13 Ν 16 & ΠΔ 9 & ΠΔ 102,103,104,105 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ 3 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 2 Κ-033,Κ Φ11,Φ12 Ν 16 & ΠΔ 9 & ΠΔ 102,103,104,105 & ΠΔ 24,25,3 & ΠΔ 3 & ΠΔ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 2 & ΥΑ 16 Κ-033,Κ Φ11 ΠΔ 18,19,33 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 1,11 & ΥΑ 3,5,6 Κ-035,Κ Φ11,Φ12 ΠΔ 9 & ΠΔ 41 & ΠΔ 10,6,7,8 Κ Φ11,Φ12 ΠΔ 9 & ΠΔ 43,44 & ΠΔ 15,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 20,21 Κ Φ12 ΠΔ 9 & ΠΔ 17 & ΠΔ 5 & ΠΔ Κ-035,Κ από 44

21 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩ Ν ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) Π5 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 18, Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 38,40 & ΠΔ 19,9 & ΠΔ Π8 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 9 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 38,40 & ΠΔ 19,9 & ΠΔ Π8 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 9 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 38,40 & ΠΔ 5 & ΠΔ Π8 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 16 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 106,37 & ΠΔ 12 & ΠΔ Π6 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 106,37 & ΠΔ 19 & ΠΔ Π8 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-040,Κ-041,Κ Φ11,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ Π1 & ΠΔ 9 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-042,Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 106,37 & ΠΔ Π6 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-035,Κ Φ11,Φ12,Φ13 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 9 & ΠΔ 43,44 & ΠΔ 1 & ΠΔ 1,10,2,3,4,6,7,8,9 & ΠΔ 15,5 & ΠΔ Π6 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ12 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 9 & ΠΔ Π1 & ΠΔ 15 & ΥΑ 5 Κ-043,Κ Φ11,Φ12 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 9 & ΠΔ 12 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-021,Κ Φ11,Φ12 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 9 & ΠΔ 12,14 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-017,Κ Φ11,Φ13 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 9 & ΠΔ 34 & ΠΔ 15 & ΠΔ 13 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ13 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 34 & ΠΔ 15 & ΠΔ Κ-042,Κ από 44

22 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩ Ν ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 13,5,6,7,8 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 & ΥΑ Φ11,Φ13 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 34 & ΠΔ 15 & ΠΔ Π6 & ΠΔ 5 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-042,Κ Φ11,Φ13 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 15 & ΠΔ Π1 & ΠΔ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ Φ11,Φ13 Ν 10,7,8,9 & ΠΔ 15 & ΠΔ 3 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 & ΥΑ 5 Κ-043,Κ Φ11,Φ12,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 40,41 & ΠΔ 11,15 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 3 Κ Φ11,Φ13 ΠΔ 9 & ΠΔ 11 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 3 Κ Φ11 ΠΔ 9 & ΠΔ 10,13 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 5 Κ-045,Κ-046,Κ-048,Κ-049,Κ-050,Κ Φ11 ΠΔ 13 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΥΑ 7 & ΥΑ 5 Κ-046,Κ-049,Κ-052,Κ Φ11 ΠΔ 9 & ΠΔ 13 & ΥΑ 7 Κ-031,Κ-049,Κ-054,Κ Φ12 ΠΔ 92 & ΠΔ 10,94,95,96 & ΠΔ 3 & ΥΑ 7 & ΥΑ ΠΙΙ Κ-031,Κ-049,Κ Φ11 ΠΔ 9 & ΠΔ 11 & ΠΔ Π2 & ΠΔ 3 & ΠΔ 16 & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,6,7,8 & ΠΔ 10,3,5,9 & ΥΑ 3 & ΥΑ 3 & ΥΑ ΠΙΙ Κ-031,Κ-034,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ- 058,Κ-059,Κ-060,Κ Φ11 ΠΔ 9 & ΠΔ 92,93,94,94 & ΠΔ 15 & ΠΔ Π2 & ΠΔ 3 & ΠΔ 16 & ΠΔ 6,7,9 & ΠΔ 10,3,5,9 & ΥΑ 3 & ΥΑ ΠΙΙ Κ-031,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ-058,Κ- 059,Κ-061,Κ Φ11,Φ12 ΠΔ 9 & ΠΔ 2,92 & ΠΔ 11 & ΠΔ Π2 & ΠΔ 3 & ΥΑ 3 & ΥΑ ΠΙΙ Κ-012,Κ-046,Κ-049,Κ-064,Κ από 44

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα