νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε"

Transcript

1 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην ρίσαντε Ατρεΐδης τε ναξ νδρ ν κα δ ος Αχιλλεύς. τίςτ ρ σφωε θε ν ριδι ξυνέηκε µάχεσθαι Λητο ςκα ι ςυ ός γ ρ βασιλ ϊ χολωθε ς 10 νο σον ν στρατ ν ρσε κακήν, λέκοντοδ λαοί, ο νεκατ νχρύσην τίµασεν ρητ ρα Ατρεΐδης γ ρ λθεθο ς π ν ας Αχαι ν λυσόµενόςτεθύγατρα φέρωντ περείσι ποινα, στέµµατ χων νχερσ ν κηβόλου Απόλλωνος 15 χρυσέ ν σκήπτρ, κα λίσσετο πάντας Αχαιούς, Ατρεΐδα δ µάλιστα δύω,κοσµήτορε λα ν Ατρεΐδαι τεκα λλοι ϋκνήµιδες Αχαιοί, µ νµ νθεο δο εν Ολύµπια δώµατ χοντες κπέρσαι Πριάµοιο πόλιν, ε δ ο καδ κέσθαι 20 πα δα δ µο λύσαιτε φίλην, τ δ ποινα δέχεσθαι, ζόµενοι ι ςυ ν κηβόλον Απόλλωνα.

2 2 νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε µήσε γέρονκοίλ σιν γ παρ νηυσ κιχείω ν νδηθύνοντ στερονα τις όντα, µήνύτοιο χραίσµ σκ πτρον κα στέµµαθεο ο τ νδ γ ο λύσω πρίν µινκα γ ρας πεισιν 30 µετέρ ν ο κ ν Αργεϊ τηλόθιπάτρης στ ν ποιχοµένηνκα µ νλέχος ντιόωσαν λλ θιµή µ ρέθιζεσαώτερος ςκε νέηαι. ς φατ, δεισενδ γέρωνκα πείθετοµύθ β δ κέων παρ θ να πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 35 πολλ δ πειτ πάνευθεκι ν ρ θ γεραι ς Απόλλωνι νακτι, τ ν ΰκοµοςτέκεΛητώ κλ θί µευ ργυρότοξ, ςχρύσην µφιβέβηκας Κίλλάν τεζαθέηντενέδοιότε φι νάσσεις, Σµινθε ε ποτέτοιχαρίεντ π νη ν ρεψα, 40 ε δή ποτέτοικατ πίονα µηρί κηα ταύρων δ α γ ν, τ δέ µοικρήηνον έλδωρ τίσειαν αναο µ δάκρυα σο σι βέλεσσιν. ς φατ ε χόµενος,το δ κλυε Φο βος Απόλλων,

3 3 β δ κατ Ο λύµποιο καρήνων χωόµενοςκ ρ, 45 τόξ µοισιν χων µφηρεφέα τεφαρέτρην κλαγξαν δ ρ ϊστο π µωνχωοµένοιο, α το κινηθέντος δ ϊενυκτ οικώς. ζετ πειτ πάνευθενε ν,µετ δ ν ηκε δειν δ κλαγγ γένετ ργυρέοιο βιο ο 50 ο ρ αςµ νπρ τον π χετο κα κύνας ργούς, α τ ρ πειτ α το σι βέλος χεπευκ ς φιε ς βάλλ α ε δ πυρα νεκύωνκαίοντο θαµειαί. νν µαρµ ν ν στρατ ν χετοκ λα θεο ο, τ δεκάτ δ γορ ν δ καλέσσατο λα ν Αχιλλεύς 55 τ γ ρ π φρεσ θ κε θε λευκώλενος Ηρη κήδετο γ ρ ανα ν, τι α θνήσκοντας ρ το. ο δ πε ο ν γερθεν µηγερέεςτεγένοντο, το σι δ νιστάµενοςµετέφηπόδας κ ς Αχιλλεύς Ατρεΐδη ν ν µµεπαλιµπλαγχθέντας ΐω 60 ψ πονοστήσειν, ε κενθάνατόνγεφύγοιµεν, ε δ µο πόλεµόςτεδαµ κα λοιµ ς Αχαιούς λλ γεδή τιναµάντιν ρείοµεν ερ α κα νειροπόλον,κα γάρ τ ναρ κ ιός στιν, ςκ ε ποι τι τόσσον χώσατοφο βος Απόλλων, 65 ε τ ρ γ ε χωλ ς πιµέµφεται δ κατόµβης,

4 4 α κένπως ρν ν κνίσης α γ ντετελείων βούλεται ντιάσας µ ν π λοιγ ν µ ναι. τοι γ ςε π νκατ ρ ζετο το σι δ νέστη Κάλχας Θεστορίδης ο ωνοπόλων χ ριστος, 70 ς δητά τ όντατάτ σσόµενα πρότ όντα, κα νήεσσ γήσατ Αχαι ν Ιλιον ε σω νδι µαντοσύνην,τήνο πόρεφο βος Απόλλων σφιν φρονέων γορήσατο κα µετέειπεν Αχιλε κέλεαί µε ι φίλε µυθήσασθαι 75 µ νιν Απόλλωνος κατηβελέταο νακτος το γ ρ γ ν ρέω σ δ σύνθεοκαί µοι µοσσον µένµοιπρόφρων πεσιν κα χερσ ν ρήξειν γ ρ ΐοµαι νδρα χολωσέµεν, ςµέγαπάντων Αργείων κρατέει καί ο πείθονται Αχαιοί 80 κρείσσων γ ρ βασιλε ς τεχώσεται νδρ χέρηϊ ε περ γάρ τεχόλον γεκα α τ µαρ καταπέψ, λλά τεκα µετόπισθεν χει κότον, φρα τελέσσ, νστήθεσσιν ο σι σ δ φράσαι ε µεσαώσεις. τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς 85 θαρσήσας µάλα ε π θεοπρόπιον τιο σθα ο µ γ ρ Απόλλωνα ι φίλον, τεσ Κάλχαν ε χόµενος αναο σι θεοπροπίας ναφαίνεις,

5 5 ο τις µε ζ ντοςκα π χθον δερκοµένοιο σο κοίλ ςπαρ νηυσί βαρείας χε ρας ποίσει 90 συµπάντων ανα ν, ο δ ν Αγαµέµνοναε π ς, ςν νπολλ ν ριστος Αχαι ν ε χεταιε ναι. κα τότεδ θάρσησε κα η δα µάντις µύµων ο τ ρ γ ε χωλ ς πιµέµφεται ο δ κατόµβης, λλ νεκ ρητ ρος ν τίµησ Αγαµέµνων, 95 ο δ πέλυσε θύγατρα κα ο κ πεδέξατ ποινα, το νεκ ρ λγε δωκεν κηβόλος δ τιδώσει ο δ γε πρ ν αναο σιν εικέα λοιγ ν πώσει πρίν γ π πατρ φίλ δόµεναι λικώπιδα κούρην πριάτην νάποινον, γειν θ ερ ν κατόµβην 100 ςχρύσην τότεκένµιν λασσάµενοι πεπίθοιµεν. τοι γ ςε π νκατ ρ ζετο το σι δ νέστη ρως Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων χνύµενος µένεοςδ µέγα φρένες µφιµέλαιναι πίµπλαντ, σσε δέο πυρ λαµπετόωντι ΐκτην 105 Κάλχαντα πρώτιστα κάκ σσόµενοςπροσέειπε µάντι κακ ν ο πώ ποτέµοιτ κρήγυον ε πας α εί τοιτ κάκ στ φίλα φρεσ µαντεύεσθαι, σθλ νδ ο τέτίπωε πας ποςο τ τέλεσσας κα ν ν ν αναο σι θεοπροπέων γορεύεις

6 6 110 ςδ το δ νεκάσφιν κηβόλος λγεα τεύχει, ο νεκ γ κούρης Χρυσηΐδος γλά ποινα ο κ θελονδέξασθαι, πε πολ βούλοµαι α τ ν ο κοι χειν κα γάρ α Κλυταιµνήστρης προβέβουλα κουριδίης λόχου, πε ο θέν στι χερείων, 115 ο δέµαςο δ φυήν, ο τ ρ φρένας ο τέτι ργα. λλ κα ς θέλωδόµεναιπάλιν ε τόγ µεινον βούλοµ γ λα ν σ ν µµεναι πολέσθαι α τ ρ µο γέρας α τίχ τοιµάσατ φρα µ ο ος Αργείων γέραστος ω, πε ο δ οικε 120 λεύσσετεγ ρ τόγεπάντες µοιγέρας ρχεται λλ. τ νδ µείβετ πειταποδάρκης δ ος Αχιλλεύς Ατρεΐδη κύδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων, π ςγάρ τοιδώσουσι γέρας µεγάθυµοι Αχαιοί ο δέτίπου δµεν ξυνήϊα κείµεναπολλά 125 λλ τ µ νπολίων ξεπράθοµεν, τ δέδασται, λαο ςδ ο κ πέοικεπαλίλλογα τα τ παγείρειν. λλ σ µ νν ντήνδεθε πρόες α τ ρ Αχαιο τριπλ τετραπλ τ ποτείσοµεν, α κέποθι Ζε ς δ σι πόλιν Τροίηνε τείχεον ξαλαπάξαι. 130 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη κρείων Αγαµέµνων µ δ ο τως γαθός περ νθεοείκελ Αχιλλε

7 7 κλέπτε νό, πε ο παρελεύσεαι ο δέµεπείσεις. θέλεις φρ α τ ς χ ςγέρας, α τ ρ µ α τως σθαι δευόµενον,κέλεαι δέµετήνδ ποδο ναι 135 λλ ε µ νδώσουσι γέραςµεγάθυµοι Αχαιο ρσαντες κατ θυµ ν πως ντάξιον σται ε δέκε µ δώωσιν γ δέκενα τ ς λωµαι τε ν Α αντος νγέρας, Οδυσ ος ξω λών δέ κενκεχολώσεται νκεν κωµαι. 140 λλ τοιµ ντα ταµεταφρασόµεσθα κα α τις, ν νδ γεν αµέλαιναν ρύσσοµενε ς λα δ αν, νδ ρέτας πιτηδ ς γείροµεν, ςδ κατόµβην θείοµεν, νδ α τ νχρυσηΐδα καλλιπάρ ον βήσοµεν ε ςδέτις ρχ ς ν ρβουληφόρος στω, 145 Α ας Ιδοµενε ς δ ος Οδυσσε ς σ Πηλεΐδη πάντων κπαγλότατ νδρ ν, φρ µιν κάεργον λάσσεαι ερ έξας. τ νδ ρ πόδρα δ νπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς µοι ναιδείην πιειµένεκερδαλεόφρον 150 π ςτίςτοιπρόφρων πεσιν πείθηται Αχαι ν δ ν λθέµεναι νδράσιν φι µάχεσθαι ο γ ρ γ Τρώων νεκ λυθονα χµητάων δε ροµαχησόµενος, πε ο τί µοια τιοί ε σιν

8 8 ο γ ρ πώποτ µ ς βο ς λασαν ο δ µ ν ππους, 155 ο δέποτ νφθί ριβώλακι βωτιανείρ καρπ ν δηλήσαντ, πε µάλα πολλ µεταξ ο ρεάτεσκιόεντα θάλασσά τε χήεσσα λλ σο µέγ ναιδ ς µ σπόµεθ φρα σ χαίρ ς, τιµ ν ρνύµενοι Μενελά σοί τεκυν πα 160 πρ ς Τρώων τ νο τιµετατρέπ ο δ λεγίζεις κα δή µοιγέρας α τ ς φαιρήσεσθαι πειλε ς, πιπολλ µόγησα, δόσαν δέµοι υ ες Αχαι ν. ο µ νσοίποτε σον χωγέρας ππότ Αχαιο Τρώων κπέρσωσ ε ναιόµενονπτολίεθρον 165 λλ τ µ νπλε ονπολυάϊκος πολέµοιο χε ρες µα διέπουσ τ ρ νποτεδασµ ς κηται, σο τ γέρας πολ µε ζον, γ δ λίγοντεφίλον τε ρχοµ χων π ν ας, πείκε κάµω πολεµίζων. ν νδ ε µιφθίηνδ, πε πολ φέρτερόν στιν 170 ο καδ µενσ ννηυσ κορωνίσιν, ο δέσ ΐω νθάδ τιµος ν φενοςκα πλο τον φύξειν. τ νδ µείβετ πειτα ναξ νδρ ν Αγαµέµνων φε γεµάλ ε τοιθυµ ς πέσσυται, ο δέσ γωγε λίσσοµαι ε νεκ µε οµένειν πάρ µοιγεκα λλοι 175 ο κέ µετιµήσουσι, µάλιστα δ µητίεταζεύς.

9 9 χθιστοςδέ µοί σσι διοτρεφέωνβασιλήων α ε γάρ τοι ριςτεφίλη πόλεµοί τεµάχαι τε ε µάλα καρτερός σσι, θεόςπουσο τόγ δωκεν ο καδ νσ ννηυσίτεσ ςκα σο ς τάροισι 180 Μυρµιδόνεσσιν νασσε, σέθενδ γ ο κ λεγίζω, ο δ θοµαι κοτέοντος πειλήσω δέτοι δε ς µ φαιρε ται Χρυσηΐδα Φο βος Απόλλων, τ νµ ν γ σ ννηΐτ µ κα µο ς τάροισι πέµψω, γ δέ κ γω Βρισηΐδα καλλιπάρ ον 185 α τ ς νκλισίην δ τ σ νγέρας φρ ε δ ς σσονφέρτερός ε µισέθεν,στυγέ δ κα λλος σον µο φάσθαι κα µοιωθήµεναι ντην. ςφάτο Πηλεΐωνιδ χος γένετ, νδέο τορ στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα µερµήριξεν, 190 γεφάσγανον ξ ρυσσάµενοςπαρ µηρο το ςµ ν ναστήσειεν, δ Ατρεΐδην ναρίζοι, εχόλονπαύσειεν ρητύσειέτεθυµόν. ος τα θ ρµαινεκατ φρένακα κατ θυµόν, λκετοδ κ κολεο οµέγα ξίφος, λθεδ Αθήνη 195 ο ρανόθεν πρ γ ρ κεθε λευκώλενος Ηρη µφω µ ςθυµ φιλέουσά τεκηδοµένη τε στ δ πιθεν, ξανθ ςδ κόµης λεπηλεΐωνα

10 10 ο φαινοµένη τ νδ λλων ο τις ρ το θάµβησεν δ Αχιλεύς, µετ δ τράπετ, α τίκα δ γνω 200 Παλλάδ Αθηναίην δειν δέ ο σσε φάανθεν καί µιν φωνήσας πεα πτερόενταπροσηύδα τίπτ α τ α γιόχοιο ι ςτέκοςε λήλουθας να βριν δ Αγαµέµνονος Ατρεΐδαο λλ κτοι ρέω,τ δ κα τελέεσθαι ΐω 205 ς περοπλί σι τάχ νποτεθυµ ν λέσσ. τ νδ α τεπροσέειπε θε γλαυκ πις Αθήνη λθον γ παύσουσα τ σ νµένος,α κεπίθηαι, ο ρανόθεν πρ δέµ κεθε λευκώλενος Ηρη µφω µ ςθυµ φιλέουσά τεκηδοµένη τε 210 λλ γελ γ ριδος, µηδ ξίφος λκεο χειρί λλ τοι πεσινµ ν νείδισον ς σεταίπερ δεγ ρ ξερέω, τ δ κα τετελεσµένον σται καί ποτέτοιτρ ς τόσσα παρέσσεται γλα δ ρα βριος ε νεκατ σδε σ δ σχεο, πείθεοδ µ ν. 215 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς χρ µ νσφωΐτερόνγε θε ποςε ρύσσασθαι κα µάλα περθυµ κεχολωµένον ςγ ρ µεινον ςκεθεο ς πιπείθηται µάλα τ κλυονα το. κα π ργυρέ κώπ σχέθε χε ρα βαρε αν,

11 ψ δ ςκουλε ν σεµέγα ξίφος, ο δ πίθησε µύθ Αθηναίης δ Ο λυµπονδ βεβήκει δώµατ ςα γιόχοιο ι ςµετ δαίµονας λλους. Πηλεΐδης δ ξα τις ταρτηρο ς πέεσσιν Ατρεΐδην προσέειπε, κα ο πωλ γεχόλοιο 225 ο νοβαρές,κυν ς µµατ χων,κραδίην δ λάφοιο, ο τέποτ ςπόλεµον µα λα θωρηχθ ναι ο τελόχον δ έναισ ν ριστήεσσιν Αχαι ν τέτληκας θυµ τ δέ τοικ ρ ε δεται ε ναι. πολ λώϊόν στικατ στρατ ν 245 ςφάτοπηλεΐδης, ποτ δ σκ πτρον βάλε γαί χρυσείοις λοισι πεπαρµένον, ζετοδ α τός Ατρεΐδης δ τέρωθεν µήνιε το σιδ Νέστωρ δυεπ ς νόρουσε λιγ ς Πυλίων γορητής, το κα π γλώσσης µέλιτοςγλυκίων έενα δή 250 τ δ δη δύοµ νγενεα µερόπων νθρώπων φθίαθ, ο ο πρόσθεν µα τράφεν δ γένοντο νπύλ γαθέ,µετ δ τριτάτοισιν νασσεν σφιν φρονέων γορήσατο κα µετέειπεν πόποι µέγαπένθος Αχαιΐδα γα αν κάνει 255 κενγηθήσαι Πρίαµος Πριάµοιό τεπα δες λλοι τετρ εςµέγα κενκεχαροίατο θυµ

12 12 ε σφ ϊν τάδεπάντα πυθοίατοµαρναµένοιϊν, ο περ µ νβουλ ν ανα ν,περ δ στ µάχεσθαι. λλ πίθεσθ µφω δ νεωτέρω στ ν µε ο 260 δη γάρ ποτ γ κα ρείοσιν έπερ µ ν νδράσιν µίλησα, κα ο ποτέµ ο γ θέριζον. ο γάρ πωτοίους δον νέρας ο δ δωµαι, ο ονπειρίθοόντε ρύαντά τεποιµέναλα ν Καινέα τ Εξάδιόν τεκα ντίθεονπολύφηµον 265 Θησέα τ Α γεΐδην, πιείκελον θανάτοισιν κάρτιστοι δ κε νοι πιχθονίων τράφεν νδρ ν κάρτιστοι µ ν σανκα καρτίστοις µάχοντο φηρσ ν ρεσκ οισι κα κπάγλως πόλεσσαν. κα µ ντο σιν γ µεθοµίλεον κπύλου λθ ν 270 τηλόθεν ξ πίης γαίης καλέσαντο γ ρ α τοί κα µαχόµην κατ µ α τ ν γώ κείνοισι δ νο τις τ νο ν νβροτοίε σιν πιχθόνιοι µαχέοιτο κα µένµευβουλέωνξύνιενπείθοντότεµύθ λλ πίθεσθεκα µµες, πε πείθεσθαι µεινον 275 µήτεσ τόνδ γαθόςπερ ν ποαίρεο κούρην, λλ α ςο πρ τα δόσαν γέρας υ ες Αχαι ν µήτεσ Πηλείδη θελ ριζέµεναιβασιλ ϊ ντιβίην, πε ο ποθ µοίης µµορετιµ ς

13 13 σκηπτο χος βασιλεύς, τεζε ςκ δος δωκεν. 280 ε δ σ καρτερός σσι θε δέσε γείνατοµήτηρ, λλ γεφέρτερός στιν πε πλεόνεσσιν νάσσει. Ατρεΐδη σ δ πα ε τε νµένος α τ ρ γωγε λίσσοµ Αχιλλ ϊ µεθέµενχόλον, ςµέγα π σιν ρκος Αχαιο σιν πέλεται πολέµοιοκακο ο. 285 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη κρείων Αγαµέµνων να δ τα τά γεπάντα γέρονκατ µο ραν ειπες λλ δ ν ρ θέλειπερ πάντων µµεναι λλων, πάντωνµ νκρατέειν θέλει,πάντεσσι δ νάσσειν, π σι δ σηµαίνειν, τιν ο πείσεσθαι ΐω 290 ε δέµιν α χµητ ν θεσαν θεο α ν όντες το νεκάο προθέουσιν νείδεαµυθήσασθαι τ νδ ρ ποβλήδην µείβετοδ ος Αχιλλεύς γάρ κενδειλός τεκα ο τιδαν ςκαλεοίµην ε δ σο π ν ργον πείξοµαι ττίκεν ε π ς 295 λλοισιν δ τα τ πιτέλλεο, µ γ ρ µοιγε σήµαιν ο γ ρ γωγ τισο πείσεσθαι ΐω. λλο δέ τοι ρέω,σ δ ν φρεσ βάλλεο σ σι χερσ µ νο τοι γωγεµαχήσοµαι ε νεκα κούρης ο τεσο ο τέτ λλ, πείµ φέλεσθέγε δόντες 300 τ νδ λλων µοί στι θο παρ νη µελαίν

14 14 τ νο κ ντι φέροις νελ ν έκοντος µε ο ε δ γεµ νπείρησαι να γνώωσικα ο δε α ψά τοια µα κελαιν ν ρωήσει περ δουρί. ςτώγ ντιβίοισι µαχεσσαµένω πέεσσιν 305 νστήτην, λ σαν δ γορ ν παρ νηυσ ν Αχαι ν Πηλεΐδης µ ν π κλισίας κα ν ας ΐσας ϊεσύντεμενοιτιάδ κα ο ς τάροισιν Ατρεΐδης δ ρα ν α θο ν λα δ προέρυσσεν, νδ ρέτας κρινεν είκοσιν, ςδ κατόµβην 310 β σε θε, ν δ Χρυσηΐδα καλλιπάρ ον ε σεν γων νδ ρχ ς βηπολύµητις Οδυσσεύς. ο µ ν πειτ ναβάντες πέπλεον γρ κέλευθα, λαο ςδ Ατρεΐδης πολυµαίνεσθαι νωγεν ο δ πελυµαίνοντο κα ε ς λα λύµατα βάλλον, 315 ρδονδ Απόλλωνι τεληέσσας κατόµβας ταύρων δ α γ νπαρ θ ν λ ς τρυγέτοιο κνίση δ ο ραν ν κεν λισσοµένη περ καπν. ςο µ ντ πένοντοκατ στρατόν ο δ Αγαµέµνων λ γ ριδος τ νπρ τον πηπείλησ Αχιλ ϊ, 320 λλ γεταλθύβιόντεκα Ε ρυβάτην προσέειπε, τώο σαν κήρυκε κα τρηρ θεράποντε ρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Αχιλ ος

15 15 χειρ ς λόντ γέµενβρισηΐδα καλλιπάρ ον ε δέκε µ δώ σιν γ δέκενα τ ς λωµαι 325 λθ νσ νπλεόνεσσι τόο κα ίγιον σται. ςε π νπροΐει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε τ δ έκοντεβάτηνπαρ θ ν λ ς τρυγέτοιο, Μυρµιδόνωνδ πί τεκλισίας κα ν ας κέσθην, τ νδ ε ρονπαρά τεκλισί κα νη µελαίν 330 µενον ο δ ρα τώγε δ νγήθησεν Αχιλλεύς. τ µ νταρβήσαντε κα α δοµένωβασιλ α στήτην,ο δέτί µινπροσεφώνεονο δ ρέοντο α τ ρ γνω σιν ν φρεσ φώνησέντε χαίρετε κήρυκες ι ς γγελοι δ κα νδρ ν, 335 σσον τ ο τίµοι µµες παίτιοι λλ Αγαµέµνων, σφ ϊ προΐει Βρισηΐδος ε νεκακούρης. λλ γεδιογεν ςπατρόκλεες ξαγε κούρην καί σφωϊν δ ς γειν τ δ α τ µάρτυροι στων πρός τεθε νµακάρων πρός τεθνητ ν νθρώπων 340 κα πρ ς το βασιλ ος πηνέοςε ποτεδ α τε χρει µε ογένηται εικέα λοιγ ν µ ναι το ς λλοις γ ρ γ λοι σιφρεσ θύει, ο δέτιο δε νο σαι µαπρόσσω κα πίσσω, ππωςο παρ νηυσ σόοιµαχέοιντο Αχαιοί.

16 ςφάτο,πάτροκλος δ φίλ πεπείθεθ ταίρ, κδ γαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρ ον, δ κε δ γειν τ δ α τις τηνπαρ ν ας Αχαι ν δ έκουσ µα το σι γυν κίεν α τ ρ Αχιλλε ς δακρύσας τάρων φαρ ζετονόσφι λιασθείς, 350 θ ν φ λ ςπολι ς, ρόων π πείρονα πόντον πολλ δ µητρ φίλ ρήσατο χε ρας ρεγνύς µ τερ πεί µ τεκέςγεµινυνθάδιόνπερ όντα, τιµήνπέρ µοι φελλεν Ολύµπιος γγυαλίξαι Ζε ς ψιβρεµέτης ν νδ ο δέµετυτθ ν τισεν 355 γάρ µ Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων τίµησεν λ νγ ρ χει γέραςα τ ς πούρας. ςφάτοδάκρυ χέων,το δ κλυεπότνια µήτηρ µένη νβένθεσσιν λ ς παρ πατρ γέροντι καρπαλίµως δ νέδυ πολι ς λ ς ΰτ µίχλη, 360 καί α πάροιθ α το οκαθέζετοδάκρυ χέοντος, χειρί τέµιν κατέρεξεν ποςτ φατ κ τ νόµαζε τέκνοντίκλαίεις τί δέσεφρένας κετοπένθος ξαύδα, µ κε θενό, να ε δοµεν µφω. τ νδ βαρ στενάχων προσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς 365 ο σθα τί τοιτα τα δυί πάντ γορεύω χόµεθ ςθήβην ερ ν πόλιν Ηετίωνος,

17 17 τ νδ διεπράθοµέν τεκα γοµεν νθάδε πάντα κα τ µ νε δάσσαντο µετ σφίσιν υ ες Αχαι ν, κδ λον Ατρεΐδ Χρυσηΐδα καλλιπάρ ον. 370 Χρύσης δ α θ ερε ς κατηβόλου Απόλλωνος λθεθο ς π ν ας Αχαι ν χαλκοχιτώνων λυσόµενόςτεθύγατρα φέρωντ περείσι ποινα, στέµµατ χων νχερσ ν κηβόλου Απόλλωνος χρυσέ ν σκήπτρ, κα λίσσετο πάντας Αχαιούς, 375 Ατρεΐδα δ µάλιστα δύωκοσµήτορε λα ν. νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 380 χωόµενοςδ γέρωνπάλιν χετο το οδ Απόλλων ε ξαµένου κουσεν, πε µάλα ο φίλος εν, κεδ π Αργείοισι κακ ν βέλος ο δένυλαο θν σκον πασσύτεροι, τ δ π χετοκ λα θεο ο πάντ ν στρατ ν ε ρ ν Αχαι ν µµι δ µάντις 385 ε ε δ ς γόρευεθεοπροπίας κάτοιο. α τίκ γ πρ τοςκελόµην θε ν λάσκεσθαι Ατρεΐωνα δ πειταχόλος λάβεν, α ψα δ ναστ ς πείλησεν µ θον δ τετελεσµένος στί

18 18 τ νµ νγ ρ σ ννη θο λίκωπες Αχαιο 390 ςχρύσην πέµπουσιν, γουσι δ δ ρα νακτι τ νδ νέονκλισίηθεν βαν κήρυκες γοντες κούρην Βρισ ος τήνµοιδόσαν υ ες Αχαι ν. λλ σ ε δύνασαί γεπερίσχεο παιδ ς ος λθο σ Ο λυµπονδ ία λίσαι, ε ποτεδή τι 395 πει νησαςκραδίην ι ς κα ργ. πολλάκι γάρ σεοπατρ ς ν µεγάροισιν κουσα ε χοµένης τ φησθακελαινεφέϊ Κρονίωνι ο η ν θανάτοισιν εικέα λοιγ ν µ ναι, ππότεµινξυνδ σαι Ολύµπιοι θελον λλοι 400 Ηρη τ δ Ποσειδάων κα Παλλ ς Αθήνη λλ σ τόνγ λθο σαθε πελύσαο δεσµ ν, χ κατόγχειρον καλέσασ ςµακρ ν Ολυµπον, νβριάρεων καλέουσι θεοί, νδρες δέτεπάντες Α γαίων, γ ρ α τεβίην ο πατρ ς µείνων 405 ς α παρ Κρονίωνικαθέζετοκύδεϊγαίων τ νκα πέδεισαν µάκαρες θεο ο δ τ δησαν. τ νν νµιν µνήσασα παρέζεο κα λαβ γούνων α κένπως θέλ σιν π Τρώεσσιν ρ ξαι, το ςδ κατ πρύµνας τεκα µφ λα λσαι Αχαιο ς 410 κτεινοµένους, να πάντες παύρωνται βασιλ ος,

19 19 γν δ κα Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων ν την τ ριστον Αχαι ν ο δ ν τισεν. τ νδ µείβετ πειταθέτιςκατ δάκρυ χέουσα µοιτέκνον µόν,τίνύσ τρεφονα ν τεκο σα 415 α θ φελεςπαρ νηυσ ν δάκρυτος κα πήµων σθαι, πείνύτοια σα µίνυνθάπερ ο τιµάλα δήν ν νδ µατ κύµοροςκα ϊζυρ ςπερ πάντων πλεο τώσεκακ α σ τέκον νµεγάροισι. το τοδέ τοι ρέουσα πος ι τερπικεραύν 420 ε µ α τ πρ ς Ολυµπον γάννιφον α κεπίθηται. λλ σ µ νν ννηυσ παρήµενος κυπόροισι µήνι Αχαιο σιν, πολέµουδ ποπαύεο πάµπαν Ζε ςγ ρ ς Ωκεαν νµετ µύµοναςα θιοπ ας χθιζ ς βηκατ δα τα, θεο δ µα πάντες ποντο 425 δωδεκάτ δέτοια τις λεύσεταιο λυµπον δέ, κα τότ πειτά τοιε µι ι ς ποτ χαλκοβατ ς δ, καί µιν γουνάσοµαι καί µινπείσεσθαι ΐω. ς ρα φωνήσασ πεβήσετο, τ νδ λίπ α το χωόµενονκατ θυµ ν ϋζώνοιογυναικ ς 430 τήν α βί έκοντος πηύρων α τ ρ Οδυσσε ς ςχρύσην κανεν γων ερ ν κατόµβην. ο δ τεδ λιµένοςπολυβενθέος ντ ς κοντο

20 20 στία µ νστείλαντο, θέσαν δ ννη µελαίν, στ νδ στοδόκ πέλασαν προτόνοισιν φέντες 435 καρπαλίµως, τ νδ ε ς ρµονπροέρεσσαν ρετµο ς. κδ ε ν ς βαλον, κατ δ πρυµνήσι δησαν κδ κα α το βα νον π ηγµ νι θαλάσσης, κδ κατόµβην β σαν κηβόλ Απόλλωνι κδ Χρυση ς νη ςβ ποντοπόροιο. 440 τ νµ ν πειτ π βωµ ν γων πολύµητις Οδυσσε ς πατρ φίλ νχερσ τίθει καί µινπροσέειπεν Χρύση, πρό µ πεµψεν ναξ νδρ ν Αγαµέµνων πα δά τεσο γέµεν, Φοίβ θ ερ ν κατόµβην έξαι π ρ ανα ν φρ λασόµεσθα νακτα, 445 ςν ν Αργείοισι πολύστονακήδε φ κεν. ςε π ν νχερσ τίθει, δ δέξατο χαίρων πα δα φίλην το δ κα θε ερ ν κατόµβην ξείης στησαν ΰδµητονπερ βωµόν, χερνίψαντο δ πειτακα ο λοχύτας νέλοντο. 450 το σιν δ Χρύσης µεγάλ ε χετοχε ρας νασχών κλ θί µευ ργυρότοξ, ςχρύσην µφιβέβηκας Κίλλαν τεζαθέηντενέδοιότε φι νάσσεις µ νδήποτ µε πάρος κλυες ε ξαµένοιο, τίµησας µ ν µέ,µέγαδ ψαο λα ν Αχαι ν

21 δ τικα ν νµοιτόδ πικρήηνον έλδωρ δη ν ν αναο σιν εικέα λοιγ ν µυνον. ς φατ ε χόµενος,το δ κλυε Φο βος Απόλλων. α τ ρ πεί ε ξαντοκα ο λοχύτας προβάλοντο, α έρυσαν µ νπρ τα κα σφαξαν κα δειραν, 460 µηρούςτ ξέταµονκατά τεκνίσ κάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, π α τ νδ µοθέτησαν κα ε δ π σχίζ ς γέρων, π δ α θοπα ο νον λε βε νέοιδ παρ α τ ν χονπεµπώβολα χερσίν. α τ ρ πε κατ µ ρε κάη κα σπλάγχνα πάσαντο, 465 µίστυλλόν τ ρα τ λλα κα µφ βελο σιν πειραν, πτησάν τεπεριφραδέως, ρύσαντό τεπάντα. α τ ρ πε παύσαντο πόνουτετύκοντότεδα τα δαίνυντ, ο δέτιθυµ ς δεύετοδαιτ ς ΐσης. α τ ρ πε πόσιος κα δητύος ξ ρον ντο, 470 κο ροι µ νκρητ ρας πεστέψαντοποτο ο, νώµησανδ ρα π σιν παρξάµενοι δεπάεσσιν ο δ πανηµέριοι µολπ θε ν λάσκοντο καλ ν είδοντεςπαιήονα κο ροι Αχαι ν µέλποντες κάεργον δ φρένατέρπετ κούων. 475 µοςδ έλιος κατέδυ κα π κνέφας λθε,

22 22 δ τότεκοιµήσαντο παρ πρυµνήσια νηός µοςδ ριγένεια φάνη οδοδάκτυλος Ηώς, κα τότ πειτ νάγοντοµετ στρατ ν ε ρ ν Αχαι ν το σιν δ κµενον ο ρον ει κάεργος Απόλλων 480 ο δ στ ν στήσαντ νά θ στία λευκ πέτασσαν, νδ νεµοςπρ σεν µέσον στίον, µφ δ κ µα στείρ πορφύρεονµεγάλ αχε νη ς ούσης δ θεενκατ κ µα διαπρήσσουσα κέλευθον. α τ ρ πεί κοντοκατ στρατ νε ρ ν Αχαι ν, 485 ν αµ νο γεµέλαιναν π πείροιο ρυσσαν ψο π ψαµάθοις, π δ ρµατα µακρ τάνυσσαν α το δ σκίδναντο κατ κλισίας τενέαςτε. α τ ρ µήνιενηυσ παρήµενος κυπόροισι διογεν ςπηλ ος υ ςπόδας κ ς Αχιλλεύς 490 ο τέποτ ε ς γορ νπωλέσκετο κυδιάνειραν ο τέποτ ςπόλεµον, λλ φθινύθεσκεφίλον κ ρ α θι µένων,ποθέεσκε δ ϋτήντεπτόλεµόντε. λλ τεδή κτο οδυωδεκάτη γένετ ώς, κα τότεδ πρ ς Ολυµπον σαν θεο α ν όντες 495 πάντες µα, Ζε ςδ ρχε Θέτιςδ ο λήθετ φετµέων παιδ ς ο, λλ γ νεδύσετοκ µα θαλάσσης. ερίη δ νέβηµέγανο ραν νο λυµπόν τε.

23 23 ε ρενδ ε ρύοπακρονίδην τερ µενον λλων κροτάτ κορυφ πολυδειράδος Ο λύµποιο 500 καί α πάροιθ α το οκαθέζετο,κα λάβε γούνων σκαι, δεξιτερ δ ρ π νθερε νος λο σα λισσοµένη προσέειπε ία Κρονίωνα νακτα Ζε πάτερ ε ποτεδήσε µετ θανάτοισιν νησα πει ργ, τόδεµοικρήηνον έλδωρ 505 τίµησόνµοι υ ν ς κυµορώτατος λλων πλετ τάρ µιν ν νγε ναξ νδρ ν Αγαµέµνων τίµησεν λ νγ ρ χει γέραςα τ ς πούρας. λλ σύπέρ µιντ σον Ολύµπιε µητίεταζε τόφρα δ π Τρώεσσι τίθεικράτος φρ ν Αχαιο 510 υ ν µ ντίσωσιν φέλλωσίν τέ τιµ. ςφάτο τ νδ ο τιπροσέφη νεφεληγερέταζεύς, λλ κέωνδ ν στο Θέτιςδ ς ψατογούνων ς χετ µπεφυυ α, κα ε ρετοδεύτερονα τις νηµερτ ςµ νδήµοι πόσχεοκα κατάνευσον 515 πόειπ, πε ο τοι πιδέος, φρ ε δέω σσον γ µετ π σιν τιµοτάτηθεόςε µι. τ νδ µέγ χθήσας προσέφη νεφεληγερέταζεύς δ λοίγια ργ τέµ χθοδοπ σαι φήσεις Ηρ τ ν µ ρέθ σιν νειδείοις πέεσσιν

24 δ κα α τωςµ α ε ν θανάτοισι θεο σι νεικε, καί τέµέφησι µάχ Τρώεσσιν ρήγειν. λλ σ µ νν να τις πόστιχε µή τινοήσ Ηρη µο δέ κετα ταµελήσεται φρατελέσσω ε δ γετοικεφαλ κατανεύσοµαι φρα πεποίθ ς 525 το τογ ρ ξ µέθενγεµετ θανάτοισι µέγιστον τέκµωρ ο γ ρ µ νπαλινάγρετον ο δ πατηλ ν ο δ τελεύτητον τίκενκεφαλ κατανεύσω. κα κυανέ σιν π φρύσι νε σεκρονίων µβρόσιαι δ ρα χα ται περρώσαντο νακτος 530 κρατ ς π θανάτοιο µέγαν δ λέλιξεν Ολυµπον. τώγ ςβουλεύσαντεδιέτµαγεν µ ν πειτα ε ς λα λτο βαθε αν π α γλήεντος Ολύµπου, Ζε ςδ νπρ ςδ µα θεο δ µα πάντες νέσταν ξ δέωνσφο πατρ ς ναντίον ο δέτις τλη 535 µε ναι περχόµενον, λλ ντίοι σταν παντες. ς µ ν νθακαθέζετ π θρόνου ο δέµιν Ηρη γνοίησεν δο σ τιο συµφράσσατο βουλ ς ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ λίοιο γέροντος. α τίκα κερτοµίοισι ία Κρονίωναπροσηύδα 540 τίςδ α τοιδολοµ τα θε νσυµφράσσατο βουλάς α εί τοιφίλον στ ν µε π νόσφιν όντα

25 25 κρυπτάδια φρονέονταδικαζέµεν ο δέτίπώ µοι πρόφρων τέτληκας ε πε ν πος ττινοήσ ς. τ νδ µείβετ πειταπατ ρ νδρ ν τεθε ντε 545 Ηρη µ δ πάντας µο ς πιέλπεο µύθους ε δήσειν χαλεποί τοι σοντ λόχ περ ούσ λλ νµένκ πιεικ ς κουέµενο τις πειτα ο τεθε νπρότεροςτ νε σεται ο τ νθρώπων νδέκ γ ν πάνευθεθε ν θέλωµινο σαι 550 µήτι σ τα τα καστα διείρεο µηδ µετάλλα. τ νδ µείβετ πειταβο πις πότνια Ηρη α νότατεκρονίδη πο οντ νµ θον ειπες κα λίην σεπάρος γ ο τ ε ροµαι ο τεµεταλλ, λλ µάλ ε κηλος τ φράζεαι σσ θέλ σθα. 555 ν νδ α ν ςδείδοικα κατ φρέναµή σεπαρείπ ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ λίοιο γέροντος ερίη γ ρ σοί γεπαρέζετοκα λάβε γούνων τ σ ΐωκατανε σαι τήτυµον ς Αχιλ α τιµήσ ς, λέσ ςδ πολέας π νηυσ ν Αχαι ν. 560 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς δαιµονίη α ε µ ν ΐεαιο δέσελήθω πρ ξαι δ µπηςο τιδυνήσεαι, λλ π θυµο µ λλον µο σεαι τ δέ τοικα ίγιον σται.

26 26 ε δ ο τωτο τ στ ν µο µέλλει φίλον ε ναι 565 λλ κέουσα κάθησο, µ δ πιπείθεο µύθ, µήνύτοιο χραίσµωσιν σοι θεοίε σ ν Ολύµπ σσον όνθ, τεκέντοι άπτους χε ρας φείω. ς φατ δεισεν δ βο πιςπότνια Ηρη, καί κέουσα καθ στο πιγνάµψασα φίλον κ ρ 570 χθησαν δ ν δ µα ι ς θεο Ο ρανίωνες το σιν δ Ηφαιστος κλυτοτέχνης ρχ γορεύειν µητρ φίλ πίηρα φέρωνλευκωλέν Ηρ δ λοίγια ργα τάδ σσεται ο δ τ νεκτά, ε δ σφ νεκα θνητ ν ριδαίνετον δε, 575 νδ θεο σι κολ ν λαύνετον ο δέτιδαιτ ς σθλ ς σσεται δος, πε τ χερείονα νικ. µητρ δ γ παράφηµι κα α τ περ νοεούσ πατρ φίλ πίηρα φέρειν ιί, φρα µ α τε νεικεί σι πατήρ, σ ν δ µ ν δα τα ταράξ. 580 ε περ γάρ κ θέλ σιν Ολύµπιος στεροπητ ς ξ δέωνστυφελίξαι γ ρ πολ φέρτατός στιν. λλ σ τ ν πέεσσι καθάπτεσθαι µαλακο σιν α τίκ πειθ λαος Ολύµπιος σσεται µ ν. ς ρ φηκα ναΐξας δέπας µφικύπελλον 585 µητρ φίλ νχειρ τίθεικαί µιν προσέειπε

27 27 τέτλαθι µ τερ µή,κα νάσχεο κηδοµένηπερ, µήσε φίλην περ ο σαν ν φθαλµο σιν δωµαι θεινοµένην,τότεδ ο τι δυνήσοµαι χνύµενόςπερ χραισµε ν ργαλέος γ ρ Ολύµπιος ντιφέρεσθαι 590 δη γάρ µεκα λλοτ λεξέµεναι µεµα τα ψε ποδ ςτεταγ ν π βηλο θεσπεσίοιο, π ν δ µαρφερόµην, µα δ ελί καταδύντι κάππεσον νλήµν, λίγος δ τιθυµ ς ν εν νθάµεσίντιες νδρες φαρ κοµίσαντο πεσόντα. 595 ςφάτο,µείδησεν δ θε λευκώλενος Ηρη, µειδήσασα δ παιδ ς δέξατοχειρ κύπελλον α τ ρ το ς λλοισι θεο ς νδέξια π σιν ο νοχόειγλυκ νέκταρ π κρητ ρος φύσσων σβεστος δ ρ ν ρτογέλως µακάρεσσι θεο σιν 600 ς δον Ηφαιστον δι δώµαταποιπνύοντα. ςτότεµ νπρόπαν µαρ ς έλιονκαταδύντα δαίνυντ, ο δέτιθυµ ς δεύετοδαιτ ς ΐσης, ο µ νφόρµιγγος περικαλλέος ν χ Απόλλων, Μουσάωνθ α ειδον µειβόµεναι π καλ. 605 α τ ρ πε κατέδυ λαµπρ ν φάος ελίοιο, ο µ νκακκείοντες βαν ο κονδ καστος, χι κάστ δ µα περικλυτ ς µφιγυήεις

28 28 Ηφαιστος ποίησεν δυί σι πραπίδεσσι Ζε ςδ πρ ς νλέχος ϊ Ολύµπιος στεροπητής, 610 νθαπάρος κοιµ θ τεµινγλυκ ς πνος κάνοι νθακαθε δ ναβάς, παρ δ χρυσόθρονος Ηρη.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα