νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε"

Transcript

1 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην ρίσαντε Ατρεΐδης τε ναξ νδρ ν κα δ ος Αχιλλεύς. τίςτ ρ σφωε θε ν ριδι ξυνέηκε µάχεσθαι Λητο ςκα ι ςυ ός γ ρ βασιλ ϊ χολωθε ς 10 νο σον ν στρατ ν ρσε κακήν, λέκοντοδ λαοί, ο νεκατ νχρύσην τίµασεν ρητ ρα Ατρεΐδης γ ρ λθεθο ς π ν ας Αχαι ν λυσόµενόςτεθύγατρα φέρωντ περείσι ποινα, στέµµατ χων νχερσ ν κηβόλου Απόλλωνος 15 χρυσέ ν σκήπτρ, κα λίσσετο πάντας Αχαιούς, Ατρεΐδα δ µάλιστα δύω,κοσµήτορε λα ν Ατρεΐδαι τεκα λλοι ϋκνήµιδες Αχαιοί, µ νµ νθεο δο εν Ολύµπια δώµατ χοντες κπέρσαι Πριάµοιο πόλιν, ε δ ο καδ κέσθαι 20 πα δα δ µο λύσαιτε φίλην, τ δ ποινα δέχεσθαι, ζόµενοι ι ςυ ν κηβόλον Απόλλωνα.

2 2 νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε µήσε γέρονκοίλ σιν γ παρ νηυσ κιχείω ν νδηθύνοντ στερονα τις όντα, µήνύτοιο χραίσµ σκ πτρον κα στέµµαθεο ο τ νδ γ ο λύσω πρίν µινκα γ ρας πεισιν 30 µετέρ ν ο κ ν Αργεϊ τηλόθιπάτρης στ ν ποιχοµένηνκα µ νλέχος ντιόωσαν λλ θιµή µ ρέθιζεσαώτερος ςκε νέηαι. ς φατ, δεισενδ γέρωνκα πείθετοµύθ β δ κέων παρ θ να πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 35 πολλ δ πειτ πάνευθεκι ν ρ θ γεραι ς Απόλλωνι νακτι, τ ν ΰκοµοςτέκεΛητώ κλ θί µευ ργυρότοξ, ςχρύσην µφιβέβηκας Κίλλάν τεζαθέηντενέδοιότε φι νάσσεις, Σµινθε ε ποτέτοιχαρίεντ π νη ν ρεψα, 40 ε δή ποτέτοικατ πίονα µηρί κηα ταύρων δ α γ ν, τ δέ µοικρήηνον έλδωρ τίσειαν αναο µ δάκρυα σο σι βέλεσσιν. ς φατ ε χόµενος,το δ κλυε Φο βος Απόλλων,

3 3 β δ κατ Ο λύµποιο καρήνων χωόµενοςκ ρ, 45 τόξ µοισιν χων µφηρεφέα τεφαρέτρην κλαγξαν δ ρ ϊστο π µωνχωοµένοιο, α το κινηθέντος δ ϊενυκτ οικώς. ζετ πειτ πάνευθενε ν,µετ δ ν ηκε δειν δ κλαγγ γένετ ργυρέοιο βιο ο 50 ο ρ αςµ νπρ τον π χετο κα κύνας ργούς, α τ ρ πειτ α το σι βέλος χεπευκ ς φιε ς βάλλ α ε δ πυρα νεκύωνκαίοντο θαµειαί. νν µαρµ ν ν στρατ ν χετοκ λα θεο ο, τ δεκάτ δ γορ ν δ καλέσσατο λα ν Αχιλλεύς 55 τ γ ρ π φρεσ θ κε θε λευκώλενος Ηρη κήδετο γ ρ ανα ν, τι α θνήσκοντας ρ το. ο δ πε ο ν γερθεν µηγερέεςτεγένοντο, το σι δ νιστάµενοςµετέφηπόδας κ ς Αχιλλεύς Ατρεΐδη ν ν µµεπαλιµπλαγχθέντας ΐω 60 ψ πονοστήσειν, ε κενθάνατόνγεφύγοιµεν, ε δ µο πόλεµόςτεδαµ κα λοιµ ς Αχαιούς λλ γεδή τιναµάντιν ρείοµεν ερ α κα νειροπόλον,κα γάρ τ ναρ κ ιός στιν, ςκ ε ποι τι τόσσον χώσατοφο βος Απόλλων, 65 ε τ ρ γ ε χωλ ς πιµέµφεται δ κατόµβης,

4 4 α κένπως ρν ν κνίσης α γ ντετελείων βούλεται ντιάσας µ ν π λοιγ ν µ ναι. τοι γ ςε π νκατ ρ ζετο το σι δ νέστη Κάλχας Θεστορίδης ο ωνοπόλων χ ριστος, 70 ς δητά τ όντατάτ σσόµενα πρότ όντα, κα νήεσσ γήσατ Αχαι ν Ιλιον ε σω νδι µαντοσύνην,τήνο πόρεφο βος Απόλλων σφιν φρονέων γορήσατο κα µετέειπεν Αχιλε κέλεαί µε ι φίλε µυθήσασθαι 75 µ νιν Απόλλωνος κατηβελέταο νακτος το γ ρ γ ν ρέω σ δ σύνθεοκαί µοι µοσσον µένµοιπρόφρων πεσιν κα χερσ ν ρήξειν γ ρ ΐοµαι νδρα χολωσέµεν, ςµέγαπάντων Αργείων κρατέει καί ο πείθονται Αχαιοί 80 κρείσσων γ ρ βασιλε ς τεχώσεται νδρ χέρηϊ ε περ γάρ τεχόλον γεκα α τ µαρ καταπέψ, λλά τεκα µετόπισθεν χει κότον, φρα τελέσσ, νστήθεσσιν ο σι σ δ φράσαι ε µεσαώσεις. τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς 85 θαρσήσας µάλα ε π θεοπρόπιον τιο σθα ο µ γ ρ Απόλλωνα ι φίλον, τεσ Κάλχαν ε χόµενος αναο σι θεοπροπίας ναφαίνεις,

5 5 ο τις µε ζ ντοςκα π χθον δερκοµένοιο σο κοίλ ςπαρ νηυσί βαρείας χε ρας ποίσει 90 συµπάντων ανα ν, ο δ ν Αγαµέµνοναε π ς, ςν νπολλ ν ριστος Αχαι ν ε χεταιε ναι. κα τότεδ θάρσησε κα η δα µάντις µύµων ο τ ρ γ ε χωλ ς πιµέµφεται ο δ κατόµβης, λλ νεκ ρητ ρος ν τίµησ Αγαµέµνων, 95 ο δ πέλυσε θύγατρα κα ο κ πεδέξατ ποινα, το νεκ ρ λγε δωκεν κηβόλος δ τιδώσει ο δ γε πρ ν αναο σιν εικέα λοιγ ν πώσει πρίν γ π πατρ φίλ δόµεναι λικώπιδα κούρην πριάτην νάποινον, γειν θ ερ ν κατόµβην 100 ςχρύσην τότεκένµιν λασσάµενοι πεπίθοιµεν. τοι γ ςε π νκατ ρ ζετο το σι δ νέστη ρως Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων χνύµενος µένεοςδ µέγα φρένες µφιµέλαιναι πίµπλαντ, σσε δέο πυρ λαµπετόωντι ΐκτην 105 Κάλχαντα πρώτιστα κάκ σσόµενοςπροσέειπε µάντι κακ ν ο πώ ποτέµοιτ κρήγυον ε πας α εί τοιτ κάκ στ φίλα φρεσ µαντεύεσθαι, σθλ νδ ο τέτίπωε πας ποςο τ τέλεσσας κα ν ν ν αναο σι θεοπροπέων γορεύεις

6 6 110 ςδ το δ νεκάσφιν κηβόλος λγεα τεύχει, ο νεκ γ κούρης Χρυσηΐδος γλά ποινα ο κ θελονδέξασθαι, πε πολ βούλοµαι α τ ν ο κοι χειν κα γάρ α Κλυταιµνήστρης προβέβουλα κουριδίης λόχου, πε ο θέν στι χερείων, 115 ο δέµαςο δ φυήν, ο τ ρ φρένας ο τέτι ργα. λλ κα ς θέλωδόµεναιπάλιν ε τόγ µεινον βούλοµ γ λα ν σ ν µµεναι πολέσθαι α τ ρ µο γέρας α τίχ τοιµάσατ φρα µ ο ος Αργείων γέραστος ω, πε ο δ οικε 120 λεύσσετεγ ρ τόγεπάντες µοιγέρας ρχεται λλ. τ νδ µείβετ πειταποδάρκης δ ος Αχιλλεύς Ατρεΐδη κύδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων, π ςγάρ τοιδώσουσι γέρας µεγάθυµοι Αχαιοί ο δέτίπου δµεν ξυνήϊα κείµεναπολλά 125 λλ τ µ νπολίων ξεπράθοµεν, τ δέδασται, λαο ςδ ο κ πέοικεπαλίλλογα τα τ παγείρειν. λλ σ µ νν ντήνδεθε πρόες α τ ρ Αχαιο τριπλ τετραπλ τ ποτείσοµεν, α κέποθι Ζε ς δ σι πόλιν Τροίηνε τείχεον ξαλαπάξαι. 130 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη κρείων Αγαµέµνων µ δ ο τως γαθός περ νθεοείκελ Αχιλλε

7 7 κλέπτε νό, πε ο παρελεύσεαι ο δέµεπείσεις. θέλεις φρ α τ ς χ ςγέρας, α τ ρ µ α τως σθαι δευόµενον,κέλεαι δέµετήνδ ποδο ναι 135 λλ ε µ νδώσουσι γέραςµεγάθυµοι Αχαιο ρσαντες κατ θυµ ν πως ντάξιον σται ε δέκε µ δώωσιν γ δέκενα τ ς λωµαι τε ν Α αντος νγέρας, Οδυσ ος ξω λών δέ κενκεχολώσεται νκεν κωµαι. 140 λλ τοιµ ντα ταµεταφρασόµεσθα κα α τις, ν νδ γεν αµέλαιναν ρύσσοµενε ς λα δ αν, νδ ρέτας πιτηδ ς γείροµεν, ςδ κατόµβην θείοµεν, νδ α τ νχρυσηΐδα καλλιπάρ ον βήσοµεν ε ςδέτις ρχ ς ν ρβουληφόρος στω, 145 Α ας Ιδοµενε ς δ ος Οδυσσε ς σ Πηλεΐδη πάντων κπαγλότατ νδρ ν, φρ µιν κάεργον λάσσεαι ερ έξας. τ νδ ρ πόδρα δ νπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς µοι ναιδείην πιειµένεκερδαλεόφρον 150 π ςτίςτοιπρόφρων πεσιν πείθηται Αχαι ν δ ν λθέµεναι νδράσιν φι µάχεσθαι ο γ ρ γ Τρώων νεκ λυθονα χµητάων δε ροµαχησόµενος, πε ο τί µοια τιοί ε σιν

8 8 ο γ ρ πώποτ µ ς βο ς λασαν ο δ µ ν ππους, 155 ο δέποτ νφθί ριβώλακι βωτιανείρ καρπ ν δηλήσαντ, πε µάλα πολλ µεταξ ο ρεάτεσκιόεντα θάλασσά τε χήεσσα λλ σο µέγ ναιδ ς µ σπόµεθ φρα σ χαίρ ς, τιµ ν ρνύµενοι Μενελά σοί τεκυν πα 160 πρ ς Τρώων τ νο τιµετατρέπ ο δ λεγίζεις κα δή µοιγέρας α τ ς φαιρήσεσθαι πειλε ς, πιπολλ µόγησα, δόσαν δέµοι υ ες Αχαι ν. ο µ νσοίποτε σον χωγέρας ππότ Αχαιο Τρώων κπέρσωσ ε ναιόµενονπτολίεθρον 165 λλ τ µ νπλε ονπολυάϊκος πολέµοιο χε ρες µα διέπουσ τ ρ νποτεδασµ ς κηται, σο τ γέρας πολ µε ζον, γ δ λίγοντεφίλον τε ρχοµ χων π ν ας, πείκε κάµω πολεµίζων. ν νδ ε µιφθίηνδ, πε πολ φέρτερόν στιν 170 ο καδ µενσ ννηυσ κορωνίσιν, ο δέσ ΐω νθάδ τιµος ν φενοςκα πλο τον φύξειν. τ νδ µείβετ πειτα ναξ νδρ ν Αγαµέµνων φε γεµάλ ε τοιθυµ ς πέσσυται, ο δέσ γωγε λίσσοµαι ε νεκ µε οµένειν πάρ µοιγεκα λλοι 175 ο κέ µετιµήσουσι, µάλιστα δ µητίεταζεύς.

9 9 χθιστοςδέ µοί σσι διοτρεφέωνβασιλήων α ε γάρ τοι ριςτεφίλη πόλεµοί τεµάχαι τε ε µάλα καρτερός σσι, θεόςπουσο τόγ δωκεν ο καδ νσ ννηυσίτεσ ςκα σο ς τάροισι 180 Μυρµιδόνεσσιν νασσε, σέθενδ γ ο κ λεγίζω, ο δ θοµαι κοτέοντος πειλήσω δέτοι δε ς µ φαιρε ται Χρυσηΐδα Φο βος Απόλλων, τ νµ ν γ σ ννηΐτ µ κα µο ς τάροισι πέµψω, γ δέ κ γω Βρισηΐδα καλλιπάρ ον 185 α τ ς νκλισίην δ τ σ νγέρας φρ ε δ ς σσονφέρτερός ε µισέθεν,στυγέ δ κα λλος σον µο φάσθαι κα µοιωθήµεναι ντην. ςφάτο Πηλεΐωνιδ χος γένετ, νδέο τορ στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα µερµήριξεν, 190 γεφάσγανον ξ ρυσσάµενοςπαρ µηρο το ςµ ν ναστήσειεν, δ Ατρεΐδην ναρίζοι, εχόλονπαύσειεν ρητύσειέτεθυµόν. ος τα θ ρµαινεκατ φρένακα κατ θυµόν, λκετοδ κ κολεο οµέγα ξίφος, λθεδ Αθήνη 195 ο ρανόθεν πρ γ ρ κεθε λευκώλενος Ηρη µφω µ ςθυµ φιλέουσά τεκηδοµένη τε στ δ πιθεν, ξανθ ςδ κόµης λεπηλεΐωνα

10 10 ο φαινοµένη τ νδ λλων ο τις ρ το θάµβησεν δ Αχιλεύς, µετ δ τράπετ, α τίκα δ γνω 200 Παλλάδ Αθηναίην δειν δέ ο σσε φάανθεν καί µιν φωνήσας πεα πτερόενταπροσηύδα τίπτ α τ α γιόχοιο ι ςτέκοςε λήλουθας να βριν δ Αγαµέµνονος Ατρεΐδαο λλ κτοι ρέω,τ δ κα τελέεσθαι ΐω 205 ς περοπλί σι τάχ νποτεθυµ ν λέσσ. τ νδ α τεπροσέειπε θε γλαυκ πις Αθήνη λθον γ παύσουσα τ σ νµένος,α κεπίθηαι, ο ρανόθεν πρ δέµ κεθε λευκώλενος Ηρη µφω µ ςθυµ φιλέουσά τεκηδοµένη τε 210 λλ γελ γ ριδος, µηδ ξίφος λκεο χειρί λλ τοι πεσινµ ν νείδισον ς σεταίπερ δεγ ρ ξερέω, τ δ κα τετελεσµένον σται καί ποτέτοιτρ ς τόσσα παρέσσεται γλα δ ρα βριος ε νεκατ σδε σ δ σχεο, πείθεοδ µ ν. 215 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς χρ µ νσφωΐτερόνγε θε ποςε ρύσσασθαι κα µάλα περθυµ κεχολωµένον ςγ ρ µεινον ςκεθεο ς πιπείθηται µάλα τ κλυονα το. κα π ργυρέ κώπ σχέθε χε ρα βαρε αν,

11 ψ δ ςκουλε ν σεµέγα ξίφος, ο δ πίθησε µύθ Αθηναίης δ Ο λυµπονδ βεβήκει δώµατ ςα γιόχοιο ι ςµετ δαίµονας λλους. Πηλεΐδης δ ξα τις ταρτηρο ς πέεσσιν Ατρεΐδην προσέειπε, κα ο πωλ γεχόλοιο 225 ο νοβαρές,κυν ς µµατ χων,κραδίην δ λάφοιο, ο τέποτ ςπόλεµον µα λα θωρηχθ ναι ο τελόχον δ έναισ ν ριστήεσσιν Αχαι ν τέτληκας θυµ τ δέ τοικ ρ ε δεται ε ναι. πολ λώϊόν στικατ στρατ ν 245 ςφάτοπηλεΐδης, ποτ δ σκ πτρον βάλε γαί χρυσείοις λοισι πεπαρµένον, ζετοδ α τός Ατρεΐδης δ τέρωθεν µήνιε το σιδ Νέστωρ δυεπ ς νόρουσε λιγ ς Πυλίων γορητής, το κα π γλώσσης µέλιτοςγλυκίων έενα δή 250 τ δ δη δύοµ νγενεα µερόπων νθρώπων φθίαθ, ο ο πρόσθεν µα τράφεν δ γένοντο νπύλ γαθέ,µετ δ τριτάτοισιν νασσεν σφιν φρονέων γορήσατο κα µετέειπεν πόποι µέγαπένθος Αχαιΐδα γα αν κάνει 255 κενγηθήσαι Πρίαµος Πριάµοιό τεπα δες λλοι τετρ εςµέγα κενκεχαροίατο θυµ

12 12 ε σφ ϊν τάδεπάντα πυθοίατοµαρναµένοιϊν, ο περ µ νβουλ ν ανα ν,περ δ στ µάχεσθαι. λλ πίθεσθ µφω δ νεωτέρω στ ν µε ο 260 δη γάρ ποτ γ κα ρείοσιν έπερ µ ν νδράσιν µίλησα, κα ο ποτέµ ο γ θέριζον. ο γάρ πωτοίους δον νέρας ο δ δωµαι, ο ονπειρίθοόντε ρύαντά τεποιµέναλα ν Καινέα τ Εξάδιόν τεκα ντίθεονπολύφηµον 265 Θησέα τ Α γεΐδην, πιείκελον θανάτοισιν κάρτιστοι δ κε νοι πιχθονίων τράφεν νδρ ν κάρτιστοι µ ν σανκα καρτίστοις µάχοντο φηρσ ν ρεσκ οισι κα κπάγλως πόλεσσαν. κα µ ντο σιν γ µεθοµίλεον κπύλου λθ ν 270 τηλόθεν ξ πίης γαίης καλέσαντο γ ρ α τοί κα µαχόµην κατ µ α τ ν γώ κείνοισι δ νο τις τ νο ν νβροτοίε σιν πιχθόνιοι µαχέοιτο κα µένµευβουλέωνξύνιενπείθοντότεµύθ λλ πίθεσθεκα µµες, πε πείθεσθαι µεινον 275 µήτεσ τόνδ γαθόςπερ ν ποαίρεο κούρην, λλ α ςο πρ τα δόσαν γέρας υ ες Αχαι ν µήτεσ Πηλείδη θελ ριζέµεναιβασιλ ϊ ντιβίην, πε ο ποθ µοίης µµορετιµ ς

13 13 σκηπτο χος βασιλεύς, τεζε ςκ δος δωκεν. 280 ε δ σ καρτερός σσι θε δέσε γείνατοµήτηρ, λλ γεφέρτερός στιν πε πλεόνεσσιν νάσσει. Ατρεΐδη σ δ πα ε τε νµένος α τ ρ γωγε λίσσοµ Αχιλλ ϊ µεθέµενχόλον, ςµέγα π σιν ρκος Αχαιο σιν πέλεται πολέµοιοκακο ο. 285 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη κρείων Αγαµέµνων να δ τα τά γεπάντα γέρονκατ µο ραν ειπες λλ δ ν ρ θέλειπερ πάντων µµεναι λλων, πάντωνµ νκρατέειν θέλει,πάντεσσι δ νάσσειν, π σι δ σηµαίνειν, τιν ο πείσεσθαι ΐω 290 ε δέµιν α χµητ ν θεσαν θεο α ν όντες το νεκάο προθέουσιν νείδεαµυθήσασθαι τ νδ ρ ποβλήδην µείβετοδ ος Αχιλλεύς γάρ κενδειλός τεκα ο τιδαν ςκαλεοίµην ε δ σο π ν ργον πείξοµαι ττίκεν ε π ς 295 λλοισιν δ τα τ πιτέλλεο, µ γ ρ µοιγε σήµαιν ο γ ρ γωγ τισο πείσεσθαι ΐω. λλο δέ τοι ρέω,σ δ ν φρεσ βάλλεο σ σι χερσ µ νο τοι γωγεµαχήσοµαι ε νεκα κούρης ο τεσο ο τέτ λλ, πείµ φέλεσθέγε δόντες 300 τ νδ λλων µοί στι θο παρ νη µελαίν

14 14 τ νο κ ντι φέροις νελ ν έκοντος µε ο ε δ γεµ νπείρησαι να γνώωσικα ο δε α ψά τοια µα κελαιν ν ρωήσει περ δουρί. ςτώγ ντιβίοισι µαχεσσαµένω πέεσσιν 305 νστήτην, λ σαν δ γορ ν παρ νηυσ ν Αχαι ν Πηλεΐδης µ ν π κλισίας κα ν ας ΐσας ϊεσύντεμενοιτιάδ κα ο ς τάροισιν Ατρεΐδης δ ρα ν α θο ν λα δ προέρυσσεν, νδ ρέτας κρινεν είκοσιν, ςδ κατόµβην 310 β σε θε, ν δ Χρυσηΐδα καλλιπάρ ον ε σεν γων νδ ρχ ς βηπολύµητις Οδυσσεύς. ο µ ν πειτ ναβάντες πέπλεον γρ κέλευθα, λαο ςδ Ατρεΐδης πολυµαίνεσθαι νωγεν ο δ πελυµαίνοντο κα ε ς λα λύµατα βάλλον, 315 ρδονδ Απόλλωνι τεληέσσας κατόµβας ταύρων δ α γ νπαρ θ ν λ ς τρυγέτοιο κνίση δ ο ραν ν κεν λισσοµένη περ καπν. ςο µ ντ πένοντοκατ στρατόν ο δ Αγαµέµνων λ γ ριδος τ νπρ τον πηπείλησ Αχιλ ϊ, 320 λλ γεταλθύβιόντεκα Ε ρυβάτην προσέειπε, τώο σαν κήρυκε κα τρηρ θεράποντε ρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Αχιλ ος

15 15 χειρ ς λόντ γέµενβρισηΐδα καλλιπάρ ον ε δέκε µ δώ σιν γ δέκενα τ ς λωµαι 325 λθ νσ νπλεόνεσσι τόο κα ίγιον σται. ςε π νπροΐει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε τ δ έκοντεβάτηνπαρ θ ν λ ς τρυγέτοιο, Μυρµιδόνωνδ πί τεκλισίας κα ν ας κέσθην, τ νδ ε ρονπαρά τεκλισί κα νη µελαίν 330 µενον ο δ ρα τώγε δ νγήθησεν Αχιλλεύς. τ µ νταρβήσαντε κα α δοµένωβασιλ α στήτην,ο δέτί µινπροσεφώνεονο δ ρέοντο α τ ρ γνω σιν ν φρεσ φώνησέντε χαίρετε κήρυκες ι ς γγελοι δ κα νδρ ν, 335 σσον τ ο τίµοι µµες παίτιοι λλ Αγαµέµνων, σφ ϊ προΐει Βρισηΐδος ε νεκακούρης. λλ γεδιογεν ςπατρόκλεες ξαγε κούρην καί σφωϊν δ ς γειν τ δ α τ µάρτυροι στων πρός τεθε νµακάρων πρός τεθνητ ν νθρώπων 340 κα πρ ς το βασιλ ος πηνέοςε ποτεδ α τε χρει µε ογένηται εικέα λοιγ ν µ ναι το ς λλοις γ ρ γ λοι σιφρεσ θύει, ο δέτιο δε νο σαι µαπρόσσω κα πίσσω, ππωςο παρ νηυσ σόοιµαχέοιντο Αχαιοί.

16 ςφάτο,πάτροκλος δ φίλ πεπείθεθ ταίρ, κδ γαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρ ον, δ κε δ γειν τ δ α τις τηνπαρ ν ας Αχαι ν δ έκουσ µα το σι γυν κίεν α τ ρ Αχιλλε ς δακρύσας τάρων φαρ ζετονόσφι λιασθείς, 350 θ ν φ λ ςπολι ς, ρόων π πείρονα πόντον πολλ δ µητρ φίλ ρήσατο χε ρας ρεγνύς µ τερ πεί µ τεκέςγεµινυνθάδιόνπερ όντα, τιµήνπέρ µοι φελλεν Ολύµπιος γγυαλίξαι Ζε ς ψιβρεµέτης ν νδ ο δέµετυτθ ν τισεν 355 γάρ µ Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων τίµησεν λ νγ ρ χει γέραςα τ ς πούρας. ςφάτοδάκρυ χέων,το δ κλυεπότνια µήτηρ µένη νβένθεσσιν λ ς παρ πατρ γέροντι καρπαλίµως δ νέδυ πολι ς λ ς ΰτ µίχλη, 360 καί α πάροιθ α το οκαθέζετοδάκρυ χέοντος, χειρί τέµιν κατέρεξεν ποςτ φατ κ τ νόµαζε τέκνοντίκλαίεις τί δέσεφρένας κετοπένθος ξαύδα, µ κε θενό, να ε δοµεν µφω. τ νδ βαρ στενάχων προσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς 365 ο σθα τί τοιτα τα δυί πάντ γορεύω χόµεθ ςθήβην ερ ν πόλιν Ηετίωνος,

17 17 τ νδ διεπράθοµέν τεκα γοµεν νθάδε πάντα κα τ µ νε δάσσαντο µετ σφίσιν υ ες Αχαι ν, κδ λον Ατρεΐδ Χρυσηΐδα καλλιπάρ ον. 370 Χρύσης δ α θ ερε ς κατηβόλου Απόλλωνος λθεθο ς π ν ας Αχαι ν χαλκοχιτώνων λυσόµενόςτεθύγατρα φέρωντ περείσι ποινα, στέµµατ χων νχερσ ν κηβόλου Απόλλωνος χρυσέ ν σκήπτρ, κα λίσσετο πάντας Αχαιούς, 375 Ατρεΐδα δ µάλιστα δύωκοσµήτορε λα ν. νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 380 χωόµενοςδ γέρωνπάλιν χετο το οδ Απόλλων ε ξαµένου κουσεν, πε µάλα ο φίλος εν, κεδ π Αργείοισι κακ ν βέλος ο δένυλαο θν σκον πασσύτεροι, τ δ π χετοκ λα θεο ο πάντ ν στρατ ν ε ρ ν Αχαι ν µµι δ µάντις 385 ε ε δ ς γόρευεθεοπροπίας κάτοιο. α τίκ γ πρ τοςκελόµην θε ν λάσκεσθαι Ατρεΐωνα δ πειταχόλος λάβεν, α ψα δ ναστ ς πείλησεν µ θον δ τετελεσµένος στί

18 18 τ νµ νγ ρ σ ννη θο λίκωπες Αχαιο 390 ςχρύσην πέµπουσιν, γουσι δ δ ρα νακτι τ νδ νέονκλισίηθεν βαν κήρυκες γοντες κούρην Βρισ ος τήνµοιδόσαν υ ες Αχαι ν. λλ σ ε δύνασαί γεπερίσχεο παιδ ς ος λθο σ Ο λυµπονδ ία λίσαι, ε ποτεδή τι 395 πει νησαςκραδίην ι ς κα ργ. πολλάκι γάρ σεοπατρ ς ν µεγάροισιν κουσα ε χοµένης τ φησθακελαινεφέϊ Κρονίωνι ο η ν θανάτοισιν εικέα λοιγ ν µ ναι, ππότεµινξυνδ σαι Ολύµπιοι θελον λλοι 400 Ηρη τ δ Ποσειδάων κα Παλλ ς Αθήνη λλ σ τόνγ λθο σαθε πελύσαο δεσµ ν, χ κατόγχειρον καλέσασ ςµακρ ν Ολυµπον, νβριάρεων καλέουσι θεοί, νδρες δέτεπάντες Α γαίων, γ ρ α τεβίην ο πατρ ς µείνων 405 ς α παρ Κρονίωνικαθέζετοκύδεϊγαίων τ νκα πέδεισαν µάκαρες θεο ο δ τ δησαν. τ νν νµιν µνήσασα παρέζεο κα λαβ γούνων α κένπως θέλ σιν π Τρώεσσιν ρ ξαι, το ςδ κατ πρύµνας τεκα µφ λα λσαι Αχαιο ς 410 κτεινοµένους, να πάντες παύρωνται βασιλ ος,

19 19 γν δ κα Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων ν την τ ριστον Αχαι ν ο δ ν τισεν. τ νδ µείβετ πειταθέτιςκατ δάκρυ χέουσα µοιτέκνον µόν,τίνύσ τρεφονα ν τεκο σα 415 α θ φελεςπαρ νηυσ ν δάκρυτος κα πήµων σθαι, πείνύτοια σα µίνυνθάπερ ο τιµάλα δήν ν νδ µατ κύµοροςκα ϊζυρ ςπερ πάντων πλεο τώσεκακ α σ τέκον νµεγάροισι. το τοδέ τοι ρέουσα πος ι τερπικεραύν 420 ε µ α τ πρ ς Ολυµπον γάννιφον α κεπίθηται. λλ σ µ νν ννηυσ παρήµενος κυπόροισι µήνι Αχαιο σιν, πολέµουδ ποπαύεο πάµπαν Ζε ςγ ρ ς Ωκεαν νµετ µύµοναςα θιοπ ας χθιζ ς βηκατ δα τα, θεο δ µα πάντες ποντο 425 δωδεκάτ δέτοια τις λεύσεταιο λυµπον δέ, κα τότ πειτά τοιε µι ι ς ποτ χαλκοβατ ς δ, καί µιν γουνάσοµαι καί µινπείσεσθαι ΐω. ς ρα φωνήσασ πεβήσετο, τ νδ λίπ α το χωόµενονκατ θυµ ν ϋζώνοιογυναικ ς 430 τήν α βί έκοντος πηύρων α τ ρ Οδυσσε ς ςχρύσην κανεν γων ερ ν κατόµβην. ο δ τεδ λιµένοςπολυβενθέος ντ ς κοντο

20 20 στία µ νστείλαντο, θέσαν δ ννη µελαίν, στ νδ στοδόκ πέλασαν προτόνοισιν φέντες 435 καρπαλίµως, τ νδ ε ς ρµονπροέρεσσαν ρετµο ς. κδ ε ν ς βαλον, κατ δ πρυµνήσι δησαν κδ κα α το βα νον π ηγµ νι θαλάσσης, κδ κατόµβην β σαν κηβόλ Απόλλωνι κδ Χρυση ς νη ςβ ποντοπόροιο. 440 τ νµ ν πειτ π βωµ ν γων πολύµητις Οδυσσε ς πατρ φίλ νχερσ τίθει καί µινπροσέειπεν Χρύση, πρό µ πεµψεν ναξ νδρ ν Αγαµέµνων πα δά τεσο γέµεν, Φοίβ θ ερ ν κατόµβην έξαι π ρ ανα ν φρ λασόµεσθα νακτα, 445 ςν ν Αργείοισι πολύστονακήδε φ κεν. ςε π ν νχερσ τίθει, δ δέξατο χαίρων πα δα φίλην το δ κα θε ερ ν κατόµβην ξείης στησαν ΰδµητονπερ βωµόν, χερνίψαντο δ πειτακα ο λοχύτας νέλοντο. 450 το σιν δ Χρύσης µεγάλ ε χετοχε ρας νασχών κλ θί µευ ργυρότοξ, ςχρύσην µφιβέβηκας Κίλλαν τεζαθέηντενέδοιότε φι νάσσεις µ νδήποτ µε πάρος κλυες ε ξαµένοιο, τίµησας µ ν µέ,µέγαδ ψαο λα ν Αχαι ν

21 δ τικα ν νµοιτόδ πικρήηνον έλδωρ δη ν ν αναο σιν εικέα λοιγ ν µυνον. ς φατ ε χόµενος,το δ κλυε Φο βος Απόλλων. α τ ρ πεί ε ξαντοκα ο λοχύτας προβάλοντο, α έρυσαν µ νπρ τα κα σφαξαν κα δειραν, 460 µηρούςτ ξέταµονκατά τεκνίσ κάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, π α τ νδ µοθέτησαν κα ε δ π σχίζ ς γέρων, π δ α θοπα ο νον λε βε νέοιδ παρ α τ ν χονπεµπώβολα χερσίν. α τ ρ πε κατ µ ρε κάη κα σπλάγχνα πάσαντο, 465 µίστυλλόν τ ρα τ λλα κα µφ βελο σιν πειραν, πτησάν τεπεριφραδέως, ρύσαντό τεπάντα. α τ ρ πε παύσαντο πόνουτετύκοντότεδα τα δαίνυντ, ο δέτιθυµ ς δεύετοδαιτ ς ΐσης. α τ ρ πε πόσιος κα δητύος ξ ρον ντο, 470 κο ροι µ νκρητ ρας πεστέψαντοποτο ο, νώµησανδ ρα π σιν παρξάµενοι δεπάεσσιν ο δ πανηµέριοι µολπ θε ν λάσκοντο καλ ν είδοντεςπαιήονα κο ροι Αχαι ν µέλποντες κάεργον δ φρένατέρπετ κούων. 475 µοςδ έλιος κατέδυ κα π κνέφας λθε,

22 22 δ τότεκοιµήσαντο παρ πρυµνήσια νηός µοςδ ριγένεια φάνη οδοδάκτυλος Ηώς, κα τότ πειτ νάγοντοµετ στρατ ν ε ρ ν Αχαι ν το σιν δ κµενον ο ρον ει κάεργος Απόλλων 480 ο δ στ ν στήσαντ νά θ στία λευκ πέτασσαν, νδ νεµοςπρ σεν µέσον στίον, µφ δ κ µα στείρ πορφύρεονµεγάλ αχε νη ς ούσης δ θεενκατ κ µα διαπρήσσουσα κέλευθον. α τ ρ πεί κοντοκατ στρατ νε ρ ν Αχαι ν, 485 ν αµ νο γεµέλαιναν π πείροιο ρυσσαν ψο π ψαµάθοις, π δ ρµατα µακρ τάνυσσαν α το δ σκίδναντο κατ κλισίας τενέαςτε. α τ ρ µήνιενηυσ παρήµενος κυπόροισι διογεν ςπηλ ος υ ςπόδας κ ς Αχιλλεύς 490 ο τέποτ ε ς γορ νπωλέσκετο κυδιάνειραν ο τέποτ ςπόλεµον, λλ φθινύθεσκεφίλον κ ρ α θι µένων,ποθέεσκε δ ϋτήντεπτόλεµόντε. λλ τεδή κτο οδυωδεκάτη γένετ ώς, κα τότεδ πρ ς Ολυµπον σαν θεο α ν όντες 495 πάντες µα, Ζε ςδ ρχε Θέτιςδ ο λήθετ φετµέων παιδ ς ο, λλ γ νεδύσετοκ µα θαλάσσης. ερίη δ νέβηµέγανο ραν νο λυµπόν τε.

23 23 ε ρενδ ε ρύοπακρονίδην τερ µενον λλων κροτάτ κορυφ πολυδειράδος Ο λύµποιο 500 καί α πάροιθ α το οκαθέζετο,κα λάβε γούνων σκαι, δεξιτερ δ ρ π νθερε νος λο σα λισσοµένη προσέειπε ία Κρονίωνα νακτα Ζε πάτερ ε ποτεδήσε µετ θανάτοισιν νησα πει ργ, τόδεµοικρήηνον έλδωρ 505 τίµησόνµοι υ ν ς κυµορώτατος λλων πλετ τάρ µιν ν νγε ναξ νδρ ν Αγαµέµνων τίµησεν λ νγ ρ χει γέραςα τ ς πούρας. λλ σύπέρ µιντ σον Ολύµπιε µητίεταζε τόφρα δ π Τρώεσσι τίθεικράτος φρ ν Αχαιο 510 υ ν µ ντίσωσιν φέλλωσίν τέ τιµ. ςφάτο τ νδ ο τιπροσέφη νεφεληγερέταζεύς, λλ κέωνδ ν στο Θέτιςδ ς ψατογούνων ς χετ µπεφυυ α, κα ε ρετοδεύτερονα τις νηµερτ ςµ νδήµοι πόσχεοκα κατάνευσον 515 πόειπ, πε ο τοι πιδέος, φρ ε δέω σσον γ µετ π σιν τιµοτάτηθεόςε µι. τ νδ µέγ χθήσας προσέφη νεφεληγερέταζεύς δ λοίγια ργ τέµ χθοδοπ σαι φήσεις Ηρ τ ν µ ρέθ σιν νειδείοις πέεσσιν

24 δ κα α τωςµ α ε ν θανάτοισι θεο σι νεικε, καί τέµέφησι µάχ Τρώεσσιν ρήγειν. λλ σ µ νν να τις πόστιχε µή τινοήσ Ηρη µο δέ κετα ταµελήσεται φρατελέσσω ε δ γετοικεφαλ κατανεύσοµαι φρα πεποίθ ς 525 το τογ ρ ξ µέθενγεµετ θανάτοισι µέγιστον τέκµωρ ο γ ρ µ νπαλινάγρετον ο δ πατηλ ν ο δ τελεύτητον τίκενκεφαλ κατανεύσω. κα κυανέ σιν π φρύσι νε σεκρονίων µβρόσιαι δ ρα χα ται περρώσαντο νακτος 530 κρατ ς π θανάτοιο µέγαν δ λέλιξεν Ολυµπον. τώγ ςβουλεύσαντεδιέτµαγεν µ ν πειτα ε ς λα λτο βαθε αν π α γλήεντος Ολύµπου, Ζε ςδ νπρ ςδ µα θεο δ µα πάντες νέσταν ξ δέωνσφο πατρ ς ναντίον ο δέτις τλη 535 µε ναι περχόµενον, λλ ντίοι σταν παντες. ς µ ν νθακαθέζετ π θρόνου ο δέµιν Ηρη γνοίησεν δο σ τιο συµφράσσατο βουλ ς ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ λίοιο γέροντος. α τίκα κερτοµίοισι ία Κρονίωναπροσηύδα 540 τίςδ α τοιδολοµ τα θε νσυµφράσσατο βουλάς α εί τοιφίλον στ ν µε π νόσφιν όντα

25 25 κρυπτάδια φρονέονταδικαζέµεν ο δέτίπώ µοι πρόφρων τέτληκας ε πε ν πος ττινοήσ ς. τ νδ µείβετ πειταπατ ρ νδρ ν τεθε ντε 545 Ηρη µ δ πάντας µο ς πιέλπεο µύθους ε δήσειν χαλεποί τοι σοντ λόχ περ ούσ λλ νµένκ πιεικ ς κουέµενο τις πειτα ο τεθε νπρότεροςτ νε σεται ο τ νθρώπων νδέκ γ ν πάνευθεθε ν θέλωµινο σαι 550 µήτι σ τα τα καστα διείρεο µηδ µετάλλα. τ νδ µείβετ πειταβο πις πότνια Ηρη α νότατεκρονίδη πο οντ νµ θον ειπες κα λίην σεπάρος γ ο τ ε ροµαι ο τεµεταλλ, λλ µάλ ε κηλος τ φράζεαι σσ θέλ σθα. 555 ν νδ α ν ςδείδοικα κατ φρέναµή σεπαρείπ ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ λίοιο γέροντος ερίη γ ρ σοί γεπαρέζετοκα λάβε γούνων τ σ ΐωκατανε σαι τήτυµον ς Αχιλ α τιµήσ ς, λέσ ςδ πολέας π νηυσ ν Αχαι ν. 560 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς δαιµονίη α ε µ ν ΐεαιο δέσελήθω πρ ξαι δ µπηςο τιδυνήσεαι, λλ π θυµο µ λλον µο σεαι τ δέ τοικα ίγιον σται.

26 26 ε δ ο τωτο τ στ ν µο µέλλει φίλον ε ναι 565 λλ κέουσα κάθησο, µ δ πιπείθεο µύθ, µήνύτοιο χραίσµωσιν σοι θεοίε σ ν Ολύµπ σσον όνθ, τεκέντοι άπτους χε ρας φείω. ς φατ δεισεν δ βο πιςπότνια Ηρη, καί κέουσα καθ στο πιγνάµψασα φίλον κ ρ 570 χθησαν δ ν δ µα ι ς θεο Ο ρανίωνες το σιν δ Ηφαιστος κλυτοτέχνης ρχ γορεύειν µητρ φίλ πίηρα φέρωνλευκωλέν Ηρ δ λοίγια ργα τάδ σσεται ο δ τ νεκτά, ε δ σφ νεκα θνητ ν ριδαίνετον δε, 575 νδ θεο σι κολ ν λαύνετον ο δέτιδαιτ ς σθλ ς σσεται δος, πε τ χερείονα νικ. µητρ δ γ παράφηµι κα α τ περ νοεούσ πατρ φίλ πίηρα φέρειν ιί, φρα µ α τε νεικεί σι πατήρ, σ ν δ µ ν δα τα ταράξ. 580 ε περ γάρ κ θέλ σιν Ολύµπιος στεροπητ ς ξ δέωνστυφελίξαι γ ρ πολ φέρτατός στιν. λλ σ τ ν πέεσσι καθάπτεσθαι µαλακο σιν α τίκ πειθ λαος Ολύµπιος σσεται µ ν. ς ρ φηκα ναΐξας δέπας µφικύπελλον 585 µητρ φίλ νχειρ τίθεικαί µιν προσέειπε

27 27 τέτλαθι µ τερ µή,κα νάσχεο κηδοµένηπερ, µήσε φίλην περ ο σαν ν φθαλµο σιν δωµαι θεινοµένην,τότεδ ο τι δυνήσοµαι χνύµενόςπερ χραισµε ν ργαλέος γ ρ Ολύµπιος ντιφέρεσθαι 590 δη γάρ µεκα λλοτ λεξέµεναι µεµα τα ψε ποδ ςτεταγ ν π βηλο θεσπεσίοιο, π ν δ µαρφερόµην, µα δ ελί καταδύντι κάππεσον νλήµν, λίγος δ τιθυµ ς ν εν νθάµεσίντιες νδρες φαρ κοµίσαντο πεσόντα. 595 ςφάτο,µείδησεν δ θε λευκώλενος Ηρη, µειδήσασα δ παιδ ς δέξατοχειρ κύπελλον α τ ρ το ς λλοισι θεο ς νδέξια π σιν ο νοχόειγλυκ νέκταρ π κρητ ρος φύσσων σβεστος δ ρ ν ρτογέλως µακάρεσσι θεο σιν 600 ς δον Ηφαιστον δι δώµαταποιπνύοντα. ςτότεµ νπρόπαν µαρ ς έλιονκαταδύντα δαίνυντ, ο δέτιθυµ ς δεύετοδαιτ ς ΐσης, ο µ νφόρµιγγος περικαλλέος ν χ Απόλλων, Μουσάωνθ α ειδον µειβόµεναι π καλ. 605 α τ ρ πε κατέδυ λαµπρ ν φάος ελίοιο, ο µ νκακκείοντες βαν ο κονδ καστος, χι κάστ δ µα περικλυτ ς µφιγυήεις

28 28 Ηφαιστος ποίησεν δυί σι πραπίδεσσι Ζε ςδ πρ ς νλέχος ϊ Ολύµπιος στεροπητής, 610 νθαπάρος κοιµ θ τεµινγλυκ ς πνος κάνοι νθακαθε δ ναβάς, παρ δ χρυσόθρονος Ηρη.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math.

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math. Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. Sext Emp. Adv. Math. VII 111 πποι ταί µε φέρουσιν, σον τ π θυµ ς κάνοι, πέµπον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι 10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν ρηγορίου Ἐπισκόπου ύσσης, καὶ οµετιανοῦ Ἐπισκόπου ελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα