νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε"

Transcript

1 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην ρίσαντε Ατρεΐδης τε ναξ νδρ ν κα δ ος Αχιλλεύς. τίςτ ρ σφωε θε ν ριδι ξυνέηκε µάχεσθαι Λητο ςκα ι ςυ ός γ ρ βασιλ ϊ χολωθε ς 10 νο σον ν στρατ ν ρσε κακήν, λέκοντοδ λαοί, ο νεκατ νχρύσην τίµασεν ρητ ρα Ατρεΐδης γ ρ λθεθο ς π ν ας Αχαι ν λυσόµενόςτεθύγατρα φέρωντ περείσι ποινα, στέµµατ χων νχερσ ν κηβόλου Απόλλωνος 15 χρυσέ ν σκήπτρ, κα λίσσετο πάντας Αχαιούς, Ατρεΐδα δ µάλιστα δύω,κοσµήτορε λα ν Ατρεΐδαι τεκα λλοι ϋκνήµιδες Αχαιοί, µ νµ νθεο δο εν Ολύµπια δώµατ χοντες κπέρσαι Πριάµοιο πόλιν, ε δ ο καδ κέσθαι 20 πα δα δ µο λύσαιτε φίλην, τ δ ποινα δέχεσθαι, ζόµενοι ι ςυ ν κηβόλον Απόλλωνα.

2 2 νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε µήσε γέρονκοίλ σιν γ παρ νηυσ κιχείω ν νδηθύνοντ στερονα τις όντα, µήνύτοιο χραίσµ σκ πτρον κα στέµµαθεο ο τ νδ γ ο λύσω πρίν µινκα γ ρας πεισιν 30 µετέρ ν ο κ ν Αργεϊ τηλόθιπάτρης στ ν ποιχοµένηνκα µ νλέχος ντιόωσαν λλ θιµή µ ρέθιζεσαώτερος ςκε νέηαι. ς φατ, δεισενδ γέρωνκα πείθετοµύθ β δ κέων παρ θ να πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 35 πολλ δ πειτ πάνευθεκι ν ρ θ γεραι ς Απόλλωνι νακτι, τ ν ΰκοµοςτέκεΛητώ κλ θί µευ ργυρότοξ, ςχρύσην µφιβέβηκας Κίλλάν τεζαθέηντενέδοιότε φι νάσσεις, Σµινθε ε ποτέτοιχαρίεντ π νη ν ρεψα, 40 ε δή ποτέτοικατ πίονα µηρί κηα ταύρων δ α γ ν, τ δέ µοικρήηνον έλδωρ τίσειαν αναο µ δάκρυα σο σι βέλεσσιν. ς φατ ε χόµενος,το δ κλυε Φο βος Απόλλων,

3 3 β δ κατ Ο λύµποιο καρήνων χωόµενοςκ ρ, 45 τόξ µοισιν χων µφηρεφέα τεφαρέτρην κλαγξαν δ ρ ϊστο π µωνχωοµένοιο, α το κινηθέντος δ ϊενυκτ οικώς. ζετ πειτ πάνευθενε ν,µετ δ ν ηκε δειν δ κλαγγ γένετ ργυρέοιο βιο ο 50 ο ρ αςµ νπρ τον π χετο κα κύνας ργούς, α τ ρ πειτ α το σι βέλος χεπευκ ς φιε ς βάλλ α ε δ πυρα νεκύωνκαίοντο θαµειαί. νν µαρµ ν ν στρατ ν χετοκ λα θεο ο, τ δεκάτ δ γορ ν δ καλέσσατο λα ν Αχιλλεύς 55 τ γ ρ π φρεσ θ κε θε λευκώλενος Ηρη κήδετο γ ρ ανα ν, τι α θνήσκοντας ρ το. ο δ πε ο ν γερθεν µηγερέεςτεγένοντο, το σι δ νιστάµενοςµετέφηπόδας κ ς Αχιλλεύς Ατρεΐδη ν ν µµεπαλιµπλαγχθέντας ΐω 60 ψ πονοστήσειν, ε κενθάνατόνγεφύγοιµεν, ε δ µο πόλεµόςτεδαµ κα λοιµ ς Αχαιούς λλ γεδή τιναµάντιν ρείοµεν ερ α κα νειροπόλον,κα γάρ τ ναρ κ ιός στιν, ςκ ε ποι τι τόσσον χώσατοφο βος Απόλλων, 65 ε τ ρ γ ε χωλ ς πιµέµφεται δ κατόµβης,

4 4 α κένπως ρν ν κνίσης α γ ντετελείων βούλεται ντιάσας µ ν π λοιγ ν µ ναι. τοι γ ςε π νκατ ρ ζετο το σι δ νέστη Κάλχας Θεστορίδης ο ωνοπόλων χ ριστος, 70 ς δητά τ όντατάτ σσόµενα πρότ όντα, κα νήεσσ γήσατ Αχαι ν Ιλιον ε σω νδι µαντοσύνην,τήνο πόρεφο βος Απόλλων σφιν φρονέων γορήσατο κα µετέειπεν Αχιλε κέλεαί µε ι φίλε µυθήσασθαι 75 µ νιν Απόλλωνος κατηβελέταο νακτος το γ ρ γ ν ρέω σ δ σύνθεοκαί µοι µοσσον µένµοιπρόφρων πεσιν κα χερσ ν ρήξειν γ ρ ΐοµαι νδρα χολωσέµεν, ςµέγαπάντων Αργείων κρατέει καί ο πείθονται Αχαιοί 80 κρείσσων γ ρ βασιλε ς τεχώσεται νδρ χέρηϊ ε περ γάρ τεχόλον γεκα α τ µαρ καταπέψ, λλά τεκα µετόπισθεν χει κότον, φρα τελέσσ, νστήθεσσιν ο σι σ δ φράσαι ε µεσαώσεις. τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς 85 θαρσήσας µάλα ε π θεοπρόπιον τιο σθα ο µ γ ρ Απόλλωνα ι φίλον, τεσ Κάλχαν ε χόµενος αναο σι θεοπροπίας ναφαίνεις,

5 5 ο τις µε ζ ντοςκα π χθον δερκοµένοιο σο κοίλ ςπαρ νηυσί βαρείας χε ρας ποίσει 90 συµπάντων ανα ν, ο δ ν Αγαµέµνοναε π ς, ςν νπολλ ν ριστος Αχαι ν ε χεταιε ναι. κα τότεδ θάρσησε κα η δα µάντις µύµων ο τ ρ γ ε χωλ ς πιµέµφεται ο δ κατόµβης, λλ νεκ ρητ ρος ν τίµησ Αγαµέµνων, 95 ο δ πέλυσε θύγατρα κα ο κ πεδέξατ ποινα, το νεκ ρ λγε δωκεν κηβόλος δ τιδώσει ο δ γε πρ ν αναο σιν εικέα λοιγ ν πώσει πρίν γ π πατρ φίλ δόµεναι λικώπιδα κούρην πριάτην νάποινον, γειν θ ερ ν κατόµβην 100 ςχρύσην τότεκένµιν λασσάµενοι πεπίθοιµεν. τοι γ ςε π νκατ ρ ζετο το σι δ νέστη ρως Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων χνύµενος µένεοςδ µέγα φρένες µφιµέλαιναι πίµπλαντ, σσε δέο πυρ λαµπετόωντι ΐκτην 105 Κάλχαντα πρώτιστα κάκ σσόµενοςπροσέειπε µάντι κακ ν ο πώ ποτέµοιτ κρήγυον ε πας α εί τοιτ κάκ στ φίλα φρεσ µαντεύεσθαι, σθλ νδ ο τέτίπωε πας ποςο τ τέλεσσας κα ν ν ν αναο σι θεοπροπέων γορεύεις

6 6 110 ςδ το δ νεκάσφιν κηβόλος λγεα τεύχει, ο νεκ γ κούρης Χρυσηΐδος γλά ποινα ο κ θελονδέξασθαι, πε πολ βούλοµαι α τ ν ο κοι χειν κα γάρ α Κλυταιµνήστρης προβέβουλα κουριδίης λόχου, πε ο θέν στι χερείων, 115 ο δέµαςο δ φυήν, ο τ ρ φρένας ο τέτι ργα. λλ κα ς θέλωδόµεναιπάλιν ε τόγ µεινον βούλοµ γ λα ν σ ν µµεναι πολέσθαι α τ ρ µο γέρας α τίχ τοιµάσατ φρα µ ο ος Αργείων γέραστος ω, πε ο δ οικε 120 λεύσσετεγ ρ τόγεπάντες µοιγέρας ρχεται λλ. τ νδ µείβετ πειταποδάρκης δ ος Αχιλλεύς Ατρεΐδη κύδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων, π ςγάρ τοιδώσουσι γέρας µεγάθυµοι Αχαιοί ο δέτίπου δµεν ξυνήϊα κείµεναπολλά 125 λλ τ µ νπολίων ξεπράθοµεν, τ δέδασται, λαο ςδ ο κ πέοικεπαλίλλογα τα τ παγείρειν. λλ σ µ νν ντήνδεθε πρόες α τ ρ Αχαιο τριπλ τετραπλ τ ποτείσοµεν, α κέποθι Ζε ς δ σι πόλιν Τροίηνε τείχεον ξαλαπάξαι. 130 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη κρείων Αγαµέµνων µ δ ο τως γαθός περ νθεοείκελ Αχιλλε

7 7 κλέπτε νό, πε ο παρελεύσεαι ο δέµεπείσεις. θέλεις φρ α τ ς χ ςγέρας, α τ ρ µ α τως σθαι δευόµενον,κέλεαι δέµετήνδ ποδο ναι 135 λλ ε µ νδώσουσι γέραςµεγάθυµοι Αχαιο ρσαντες κατ θυµ ν πως ντάξιον σται ε δέκε µ δώωσιν γ δέκενα τ ς λωµαι τε ν Α αντος νγέρας, Οδυσ ος ξω λών δέ κενκεχολώσεται νκεν κωµαι. 140 λλ τοιµ ντα ταµεταφρασόµεσθα κα α τις, ν νδ γεν αµέλαιναν ρύσσοµενε ς λα δ αν, νδ ρέτας πιτηδ ς γείροµεν, ςδ κατόµβην θείοµεν, νδ α τ νχρυσηΐδα καλλιπάρ ον βήσοµεν ε ςδέτις ρχ ς ν ρβουληφόρος στω, 145 Α ας Ιδοµενε ς δ ος Οδυσσε ς σ Πηλεΐδη πάντων κπαγλότατ νδρ ν, φρ µιν κάεργον λάσσεαι ερ έξας. τ νδ ρ πόδρα δ νπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς µοι ναιδείην πιειµένεκερδαλεόφρον 150 π ςτίςτοιπρόφρων πεσιν πείθηται Αχαι ν δ ν λθέµεναι νδράσιν φι µάχεσθαι ο γ ρ γ Τρώων νεκ λυθονα χµητάων δε ροµαχησόµενος, πε ο τί µοια τιοί ε σιν

8 8 ο γ ρ πώποτ µ ς βο ς λασαν ο δ µ ν ππους, 155 ο δέποτ νφθί ριβώλακι βωτιανείρ καρπ ν δηλήσαντ, πε µάλα πολλ µεταξ ο ρεάτεσκιόεντα θάλασσά τε χήεσσα λλ σο µέγ ναιδ ς µ σπόµεθ φρα σ χαίρ ς, τιµ ν ρνύµενοι Μενελά σοί τεκυν πα 160 πρ ς Τρώων τ νο τιµετατρέπ ο δ λεγίζεις κα δή µοιγέρας α τ ς φαιρήσεσθαι πειλε ς, πιπολλ µόγησα, δόσαν δέµοι υ ες Αχαι ν. ο µ νσοίποτε σον χωγέρας ππότ Αχαιο Τρώων κπέρσωσ ε ναιόµενονπτολίεθρον 165 λλ τ µ νπλε ονπολυάϊκος πολέµοιο χε ρες µα διέπουσ τ ρ νποτεδασµ ς κηται, σο τ γέρας πολ µε ζον, γ δ λίγοντεφίλον τε ρχοµ χων π ν ας, πείκε κάµω πολεµίζων. ν νδ ε µιφθίηνδ, πε πολ φέρτερόν στιν 170 ο καδ µενσ ννηυσ κορωνίσιν, ο δέσ ΐω νθάδ τιµος ν φενοςκα πλο τον φύξειν. τ νδ µείβετ πειτα ναξ νδρ ν Αγαµέµνων φε γεµάλ ε τοιθυµ ς πέσσυται, ο δέσ γωγε λίσσοµαι ε νεκ µε οµένειν πάρ µοιγεκα λλοι 175 ο κέ µετιµήσουσι, µάλιστα δ µητίεταζεύς.

9 9 χθιστοςδέ µοί σσι διοτρεφέωνβασιλήων α ε γάρ τοι ριςτεφίλη πόλεµοί τεµάχαι τε ε µάλα καρτερός σσι, θεόςπουσο τόγ δωκεν ο καδ νσ ννηυσίτεσ ςκα σο ς τάροισι 180 Μυρµιδόνεσσιν νασσε, σέθενδ γ ο κ λεγίζω, ο δ θοµαι κοτέοντος πειλήσω δέτοι δε ς µ φαιρε ται Χρυσηΐδα Φο βος Απόλλων, τ νµ ν γ σ ννηΐτ µ κα µο ς τάροισι πέµψω, γ δέ κ γω Βρισηΐδα καλλιπάρ ον 185 α τ ς νκλισίην δ τ σ νγέρας φρ ε δ ς σσονφέρτερός ε µισέθεν,στυγέ δ κα λλος σον µο φάσθαι κα µοιωθήµεναι ντην. ςφάτο Πηλεΐωνιδ χος γένετ, νδέο τορ στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα µερµήριξεν, 190 γεφάσγανον ξ ρυσσάµενοςπαρ µηρο το ςµ ν ναστήσειεν, δ Ατρεΐδην ναρίζοι, εχόλονπαύσειεν ρητύσειέτεθυµόν. ος τα θ ρµαινεκατ φρένακα κατ θυµόν, λκετοδ κ κολεο οµέγα ξίφος, λθεδ Αθήνη 195 ο ρανόθεν πρ γ ρ κεθε λευκώλενος Ηρη µφω µ ςθυµ φιλέουσά τεκηδοµένη τε στ δ πιθεν, ξανθ ςδ κόµης λεπηλεΐωνα

10 10 ο φαινοµένη τ νδ λλων ο τις ρ το θάµβησεν δ Αχιλεύς, µετ δ τράπετ, α τίκα δ γνω 200 Παλλάδ Αθηναίην δειν δέ ο σσε φάανθεν καί µιν φωνήσας πεα πτερόενταπροσηύδα τίπτ α τ α γιόχοιο ι ςτέκοςε λήλουθας να βριν δ Αγαµέµνονος Ατρεΐδαο λλ κτοι ρέω,τ δ κα τελέεσθαι ΐω 205 ς περοπλί σι τάχ νποτεθυµ ν λέσσ. τ νδ α τεπροσέειπε θε γλαυκ πις Αθήνη λθον γ παύσουσα τ σ νµένος,α κεπίθηαι, ο ρανόθεν πρ δέµ κεθε λευκώλενος Ηρη µφω µ ςθυµ φιλέουσά τεκηδοµένη τε 210 λλ γελ γ ριδος, µηδ ξίφος λκεο χειρί λλ τοι πεσινµ ν νείδισον ς σεταίπερ δεγ ρ ξερέω, τ δ κα τετελεσµένον σται καί ποτέτοιτρ ς τόσσα παρέσσεται γλα δ ρα βριος ε νεκατ σδε σ δ σχεο, πείθεοδ µ ν. 215 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς χρ µ νσφωΐτερόνγε θε ποςε ρύσσασθαι κα µάλα περθυµ κεχολωµένον ςγ ρ µεινον ςκεθεο ς πιπείθηται µάλα τ κλυονα το. κα π ργυρέ κώπ σχέθε χε ρα βαρε αν,

11 ψ δ ςκουλε ν σεµέγα ξίφος, ο δ πίθησε µύθ Αθηναίης δ Ο λυµπονδ βεβήκει δώµατ ςα γιόχοιο ι ςµετ δαίµονας λλους. Πηλεΐδης δ ξα τις ταρτηρο ς πέεσσιν Ατρεΐδην προσέειπε, κα ο πωλ γεχόλοιο 225 ο νοβαρές,κυν ς µµατ χων,κραδίην δ λάφοιο, ο τέποτ ςπόλεµον µα λα θωρηχθ ναι ο τελόχον δ έναισ ν ριστήεσσιν Αχαι ν τέτληκας θυµ τ δέ τοικ ρ ε δεται ε ναι. πολ λώϊόν στικατ στρατ ν 245 ςφάτοπηλεΐδης, ποτ δ σκ πτρον βάλε γαί χρυσείοις λοισι πεπαρµένον, ζετοδ α τός Ατρεΐδης δ τέρωθεν µήνιε το σιδ Νέστωρ δυεπ ς νόρουσε λιγ ς Πυλίων γορητής, το κα π γλώσσης µέλιτοςγλυκίων έενα δή 250 τ δ δη δύοµ νγενεα µερόπων νθρώπων φθίαθ, ο ο πρόσθεν µα τράφεν δ γένοντο νπύλ γαθέ,µετ δ τριτάτοισιν νασσεν σφιν φρονέων γορήσατο κα µετέειπεν πόποι µέγαπένθος Αχαιΐδα γα αν κάνει 255 κενγηθήσαι Πρίαµος Πριάµοιό τεπα δες λλοι τετρ εςµέγα κενκεχαροίατο θυµ

12 12 ε σφ ϊν τάδεπάντα πυθοίατοµαρναµένοιϊν, ο περ µ νβουλ ν ανα ν,περ δ στ µάχεσθαι. λλ πίθεσθ µφω δ νεωτέρω στ ν µε ο 260 δη γάρ ποτ γ κα ρείοσιν έπερ µ ν νδράσιν µίλησα, κα ο ποτέµ ο γ θέριζον. ο γάρ πωτοίους δον νέρας ο δ δωµαι, ο ονπειρίθοόντε ρύαντά τεποιµέναλα ν Καινέα τ Εξάδιόν τεκα ντίθεονπολύφηµον 265 Θησέα τ Α γεΐδην, πιείκελον θανάτοισιν κάρτιστοι δ κε νοι πιχθονίων τράφεν νδρ ν κάρτιστοι µ ν σανκα καρτίστοις µάχοντο φηρσ ν ρεσκ οισι κα κπάγλως πόλεσσαν. κα µ ντο σιν γ µεθοµίλεον κπύλου λθ ν 270 τηλόθεν ξ πίης γαίης καλέσαντο γ ρ α τοί κα µαχόµην κατ µ α τ ν γώ κείνοισι δ νο τις τ νο ν νβροτοίε σιν πιχθόνιοι µαχέοιτο κα µένµευβουλέωνξύνιενπείθοντότεµύθ λλ πίθεσθεκα µµες, πε πείθεσθαι µεινον 275 µήτεσ τόνδ γαθόςπερ ν ποαίρεο κούρην, λλ α ςο πρ τα δόσαν γέρας υ ες Αχαι ν µήτεσ Πηλείδη θελ ριζέµεναιβασιλ ϊ ντιβίην, πε ο ποθ µοίης µµορετιµ ς

13 13 σκηπτο χος βασιλεύς, τεζε ςκ δος δωκεν. 280 ε δ σ καρτερός σσι θε δέσε γείνατοµήτηρ, λλ γεφέρτερός στιν πε πλεόνεσσιν νάσσει. Ατρεΐδη σ δ πα ε τε νµένος α τ ρ γωγε λίσσοµ Αχιλλ ϊ µεθέµενχόλον, ςµέγα π σιν ρκος Αχαιο σιν πέλεται πολέµοιοκακο ο. 285 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη κρείων Αγαµέµνων να δ τα τά γεπάντα γέρονκατ µο ραν ειπες λλ δ ν ρ θέλειπερ πάντων µµεναι λλων, πάντωνµ νκρατέειν θέλει,πάντεσσι δ νάσσειν, π σι δ σηµαίνειν, τιν ο πείσεσθαι ΐω 290 ε δέµιν α χµητ ν θεσαν θεο α ν όντες το νεκάο προθέουσιν νείδεαµυθήσασθαι τ νδ ρ ποβλήδην µείβετοδ ος Αχιλλεύς γάρ κενδειλός τεκα ο τιδαν ςκαλεοίµην ε δ σο π ν ργον πείξοµαι ττίκεν ε π ς 295 λλοισιν δ τα τ πιτέλλεο, µ γ ρ µοιγε σήµαιν ο γ ρ γωγ τισο πείσεσθαι ΐω. λλο δέ τοι ρέω,σ δ ν φρεσ βάλλεο σ σι χερσ µ νο τοι γωγεµαχήσοµαι ε νεκα κούρης ο τεσο ο τέτ λλ, πείµ φέλεσθέγε δόντες 300 τ νδ λλων µοί στι θο παρ νη µελαίν

14 14 τ νο κ ντι φέροις νελ ν έκοντος µε ο ε δ γεµ νπείρησαι να γνώωσικα ο δε α ψά τοια µα κελαιν ν ρωήσει περ δουρί. ςτώγ ντιβίοισι µαχεσσαµένω πέεσσιν 305 νστήτην, λ σαν δ γορ ν παρ νηυσ ν Αχαι ν Πηλεΐδης µ ν π κλισίας κα ν ας ΐσας ϊεσύντεμενοιτιάδ κα ο ς τάροισιν Ατρεΐδης δ ρα ν α θο ν λα δ προέρυσσεν, νδ ρέτας κρινεν είκοσιν, ςδ κατόµβην 310 β σε θε, ν δ Χρυσηΐδα καλλιπάρ ον ε σεν γων νδ ρχ ς βηπολύµητις Οδυσσεύς. ο µ ν πειτ ναβάντες πέπλεον γρ κέλευθα, λαο ςδ Ατρεΐδης πολυµαίνεσθαι νωγεν ο δ πελυµαίνοντο κα ε ς λα λύµατα βάλλον, 315 ρδονδ Απόλλωνι τεληέσσας κατόµβας ταύρων δ α γ νπαρ θ ν λ ς τρυγέτοιο κνίση δ ο ραν ν κεν λισσοµένη περ καπν. ςο µ ντ πένοντοκατ στρατόν ο δ Αγαµέµνων λ γ ριδος τ νπρ τον πηπείλησ Αχιλ ϊ, 320 λλ γεταλθύβιόντεκα Ε ρυβάτην προσέειπε, τώο σαν κήρυκε κα τρηρ θεράποντε ρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Αχιλ ος

15 15 χειρ ς λόντ γέµενβρισηΐδα καλλιπάρ ον ε δέκε µ δώ σιν γ δέκενα τ ς λωµαι 325 λθ νσ νπλεόνεσσι τόο κα ίγιον σται. ςε π νπροΐει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε τ δ έκοντεβάτηνπαρ θ ν λ ς τρυγέτοιο, Μυρµιδόνωνδ πί τεκλισίας κα ν ας κέσθην, τ νδ ε ρονπαρά τεκλισί κα νη µελαίν 330 µενον ο δ ρα τώγε δ νγήθησεν Αχιλλεύς. τ µ νταρβήσαντε κα α δοµένωβασιλ α στήτην,ο δέτί µινπροσεφώνεονο δ ρέοντο α τ ρ γνω σιν ν φρεσ φώνησέντε χαίρετε κήρυκες ι ς γγελοι δ κα νδρ ν, 335 σσον τ ο τίµοι µµες παίτιοι λλ Αγαµέµνων, σφ ϊ προΐει Βρισηΐδος ε νεκακούρης. λλ γεδιογεν ςπατρόκλεες ξαγε κούρην καί σφωϊν δ ς γειν τ δ α τ µάρτυροι στων πρός τεθε νµακάρων πρός τεθνητ ν νθρώπων 340 κα πρ ς το βασιλ ος πηνέοςε ποτεδ α τε χρει µε ογένηται εικέα λοιγ ν µ ναι το ς λλοις γ ρ γ λοι σιφρεσ θύει, ο δέτιο δε νο σαι µαπρόσσω κα πίσσω, ππωςο παρ νηυσ σόοιµαχέοιντο Αχαιοί.

16 ςφάτο,πάτροκλος δ φίλ πεπείθεθ ταίρ, κδ γαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρ ον, δ κε δ γειν τ δ α τις τηνπαρ ν ας Αχαι ν δ έκουσ µα το σι γυν κίεν α τ ρ Αχιλλε ς δακρύσας τάρων φαρ ζετονόσφι λιασθείς, 350 θ ν φ λ ςπολι ς, ρόων π πείρονα πόντον πολλ δ µητρ φίλ ρήσατο χε ρας ρεγνύς µ τερ πεί µ τεκέςγεµινυνθάδιόνπερ όντα, τιµήνπέρ µοι φελλεν Ολύµπιος γγυαλίξαι Ζε ς ψιβρεµέτης ν νδ ο δέµετυτθ ν τισεν 355 γάρ µ Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων τίµησεν λ νγ ρ χει γέραςα τ ς πούρας. ςφάτοδάκρυ χέων,το δ κλυεπότνια µήτηρ µένη νβένθεσσιν λ ς παρ πατρ γέροντι καρπαλίµως δ νέδυ πολι ς λ ς ΰτ µίχλη, 360 καί α πάροιθ α το οκαθέζετοδάκρυ χέοντος, χειρί τέµιν κατέρεξεν ποςτ φατ κ τ νόµαζε τέκνοντίκλαίεις τί δέσεφρένας κετοπένθος ξαύδα, µ κε θενό, να ε δοµεν µφω. τ νδ βαρ στενάχων προσέφη πόδας κ ς Αχιλλεύς 365 ο σθα τί τοιτα τα δυί πάντ γορεύω χόµεθ ςθήβην ερ ν πόλιν Ηετίωνος,

17 17 τ νδ διεπράθοµέν τεκα γοµεν νθάδε πάντα κα τ µ νε δάσσαντο µετ σφίσιν υ ες Αχαι ν, κδ λον Ατρεΐδ Χρυσηΐδα καλλιπάρ ον. 370 Χρύσης δ α θ ερε ς κατηβόλου Απόλλωνος λθεθο ς π ν ας Αχαι ν χαλκοχιτώνων λυσόµενόςτεθύγατρα φέρωντ περείσι ποινα, στέµµατ χων νχερσ ν κηβόλου Απόλλωνος χρυσέ ν σκήπτρ, κα λίσσετο πάντας Αχαιούς, 375 Ατρεΐδα δ µάλιστα δύωκοσµήτορε λα ν. νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 380 χωόµενοςδ γέρωνπάλιν χετο το οδ Απόλλων ε ξαµένου κουσεν, πε µάλα ο φίλος εν, κεδ π Αργείοισι κακ ν βέλος ο δένυλαο θν σκον πασσύτεροι, τ δ π χετοκ λα θεο ο πάντ ν στρατ ν ε ρ ν Αχαι ν µµι δ µάντις 385 ε ε δ ς γόρευεθεοπροπίας κάτοιο. α τίκ γ πρ τοςκελόµην θε ν λάσκεσθαι Ατρεΐωνα δ πειταχόλος λάβεν, α ψα δ ναστ ς πείλησεν µ θον δ τετελεσµένος στί

18 18 τ νµ νγ ρ σ ννη θο λίκωπες Αχαιο 390 ςχρύσην πέµπουσιν, γουσι δ δ ρα νακτι τ νδ νέονκλισίηθεν βαν κήρυκες γοντες κούρην Βρισ ος τήνµοιδόσαν υ ες Αχαι ν. λλ σ ε δύνασαί γεπερίσχεο παιδ ς ος λθο σ Ο λυµπονδ ία λίσαι, ε ποτεδή τι 395 πει νησαςκραδίην ι ς κα ργ. πολλάκι γάρ σεοπατρ ς ν µεγάροισιν κουσα ε χοµένης τ φησθακελαινεφέϊ Κρονίωνι ο η ν θανάτοισιν εικέα λοιγ ν µ ναι, ππότεµινξυνδ σαι Ολύµπιοι θελον λλοι 400 Ηρη τ δ Ποσειδάων κα Παλλ ς Αθήνη λλ σ τόνγ λθο σαθε πελύσαο δεσµ ν, χ κατόγχειρον καλέσασ ςµακρ ν Ολυµπον, νβριάρεων καλέουσι θεοί, νδρες δέτεπάντες Α γαίων, γ ρ α τεβίην ο πατρ ς µείνων 405 ς α παρ Κρονίωνικαθέζετοκύδεϊγαίων τ νκα πέδεισαν µάκαρες θεο ο δ τ δησαν. τ νν νµιν µνήσασα παρέζεο κα λαβ γούνων α κένπως θέλ σιν π Τρώεσσιν ρ ξαι, το ςδ κατ πρύµνας τεκα µφ λα λσαι Αχαιο ς 410 κτεινοµένους, να πάντες παύρωνται βασιλ ος,

19 19 γν δ κα Ατρεΐδης ε ρ κρείων Αγαµέµνων ν την τ ριστον Αχαι ν ο δ ν τισεν. τ νδ µείβετ πειταθέτιςκατ δάκρυ χέουσα µοιτέκνον µόν,τίνύσ τρεφονα ν τεκο σα 415 α θ φελεςπαρ νηυσ ν δάκρυτος κα πήµων σθαι, πείνύτοια σα µίνυνθάπερ ο τιµάλα δήν ν νδ µατ κύµοροςκα ϊζυρ ςπερ πάντων πλεο τώσεκακ α σ τέκον νµεγάροισι. το τοδέ τοι ρέουσα πος ι τερπικεραύν 420 ε µ α τ πρ ς Ολυµπον γάννιφον α κεπίθηται. λλ σ µ νν ννηυσ παρήµενος κυπόροισι µήνι Αχαιο σιν, πολέµουδ ποπαύεο πάµπαν Ζε ςγ ρ ς Ωκεαν νµετ µύµοναςα θιοπ ας χθιζ ς βηκατ δα τα, θεο δ µα πάντες ποντο 425 δωδεκάτ δέτοια τις λεύσεταιο λυµπον δέ, κα τότ πειτά τοιε µι ι ς ποτ χαλκοβατ ς δ, καί µιν γουνάσοµαι καί µινπείσεσθαι ΐω. ς ρα φωνήσασ πεβήσετο, τ νδ λίπ α το χωόµενονκατ θυµ ν ϋζώνοιογυναικ ς 430 τήν α βί έκοντος πηύρων α τ ρ Οδυσσε ς ςχρύσην κανεν γων ερ ν κατόµβην. ο δ τεδ λιµένοςπολυβενθέος ντ ς κοντο

20 20 στία µ νστείλαντο, θέσαν δ ννη µελαίν, στ νδ στοδόκ πέλασαν προτόνοισιν φέντες 435 καρπαλίµως, τ νδ ε ς ρµονπροέρεσσαν ρετµο ς. κδ ε ν ς βαλον, κατ δ πρυµνήσι δησαν κδ κα α το βα νον π ηγµ νι θαλάσσης, κδ κατόµβην β σαν κηβόλ Απόλλωνι κδ Χρυση ς νη ςβ ποντοπόροιο. 440 τ νµ ν πειτ π βωµ ν γων πολύµητις Οδυσσε ς πατρ φίλ νχερσ τίθει καί µινπροσέειπεν Χρύση, πρό µ πεµψεν ναξ νδρ ν Αγαµέµνων πα δά τεσο γέµεν, Φοίβ θ ερ ν κατόµβην έξαι π ρ ανα ν φρ λασόµεσθα νακτα, 445 ςν ν Αργείοισι πολύστονακήδε φ κεν. ςε π ν νχερσ τίθει, δ δέξατο χαίρων πα δα φίλην το δ κα θε ερ ν κατόµβην ξείης στησαν ΰδµητονπερ βωµόν, χερνίψαντο δ πειτακα ο λοχύτας νέλοντο. 450 το σιν δ Χρύσης µεγάλ ε χετοχε ρας νασχών κλ θί µευ ργυρότοξ, ςχρύσην µφιβέβηκας Κίλλαν τεζαθέηντενέδοιότε φι νάσσεις µ νδήποτ µε πάρος κλυες ε ξαµένοιο, τίµησας µ ν µέ,µέγαδ ψαο λα ν Αχαι ν

21 δ τικα ν νµοιτόδ πικρήηνον έλδωρ δη ν ν αναο σιν εικέα λοιγ ν µυνον. ς φατ ε χόµενος,το δ κλυε Φο βος Απόλλων. α τ ρ πεί ε ξαντοκα ο λοχύτας προβάλοντο, α έρυσαν µ νπρ τα κα σφαξαν κα δειραν, 460 µηρούςτ ξέταµονκατά τεκνίσ κάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, π α τ νδ µοθέτησαν κα ε δ π σχίζ ς γέρων, π δ α θοπα ο νον λε βε νέοιδ παρ α τ ν χονπεµπώβολα χερσίν. α τ ρ πε κατ µ ρε κάη κα σπλάγχνα πάσαντο, 465 µίστυλλόν τ ρα τ λλα κα µφ βελο σιν πειραν, πτησάν τεπεριφραδέως, ρύσαντό τεπάντα. α τ ρ πε παύσαντο πόνουτετύκοντότεδα τα δαίνυντ, ο δέτιθυµ ς δεύετοδαιτ ς ΐσης. α τ ρ πε πόσιος κα δητύος ξ ρον ντο, 470 κο ροι µ νκρητ ρας πεστέψαντοποτο ο, νώµησανδ ρα π σιν παρξάµενοι δεπάεσσιν ο δ πανηµέριοι µολπ θε ν λάσκοντο καλ ν είδοντεςπαιήονα κο ροι Αχαι ν µέλποντες κάεργον δ φρένατέρπετ κούων. 475 µοςδ έλιος κατέδυ κα π κνέφας λθε,

22 22 δ τότεκοιµήσαντο παρ πρυµνήσια νηός µοςδ ριγένεια φάνη οδοδάκτυλος Ηώς, κα τότ πειτ νάγοντοµετ στρατ ν ε ρ ν Αχαι ν το σιν δ κµενον ο ρον ει κάεργος Απόλλων 480 ο δ στ ν στήσαντ νά θ στία λευκ πέτασσαν, νδ νεµοςπρ σεν µέσον στίον, µφ δ κ µα στείρ πορφύρεονµεγάλ αχε νη ς ούσης δ θεενκατ κ µα διαπρήσσουσα κέλευθον. α τ ρ πεί κοντοκατ στρατ νε ρ ν Αχαι ν, 485 ν αµ νο γεµέλαιναν π πείροιο ρυσσαν ψο π ψαµάθοις, π δ ρµατα µακρ τάνυσσαν α το δ σκίδναντο κατ κλισίας τενέαςτε. α τ ρ µήνιενηυσ παρήµενος κυπόροισι διογεν ςπηλ ος υ ςπόδας κ ς Αχιλλεύς 490 ο τέποτ ε ς γορ νπωλέσκετο κυδιάνειραν ο τέποτ ςπόλεµον, λλ φθινύθεσκεφίλον κ ρ α θι µένων,ποθέεσκε δ ϋτήντεπτόλεµόντε. λλ τεδή κτο οδυωδεκάτη γένετ ώς, κα τότεδ πρ ς Ολυµπον σαν θεο α ν όντες 495 πάντες µα, Ζε ςδ ρχε Θέτιςδ ο λήθετ φετµέων παιδ ς ο, λλ γ νεδύσετοκ µα θαλάσσης. ερίη δ νέβηµέγανο ραν νο λυµπόν τε.

23 23 ε ρενδ ε ρύοπακρονίδην τερ µενον λλων κροτάτ κορυφ πολυδειράδος Ο λύµποιο 500 καί α πάροιθ α το οκαθέζετο,κα λάβε γούνων σκαι, δεξιτερ δ ρ π νθερε νος λο σα λισσοµένη προσέειπε ία Κρονίωνα νακτα Ζε πάτερ ε ποτεδήσε µετ θανάτοισιν νησα πει ργ, τόδεµοικρήηνον έλδωρ 505 τίµησόνµοι υ ν ς κυµορώτατος λλων πλετ τάρ µιν ν νγε ναξ νδρ ν Αγαµέµνων τίµησεν λ νγ ρ χει γέραςα τ ς πούρας. λλ σύπέρ µιντ σον Ολύµπιε µητίεταζε τόφρα δ π Τρώεσσι τίθεικράτος φρ ν Αχαιο 510 υ ν µ ντίσωσιν φέλλωσίν τέ τιµ. ςφάτο τ νδ ο τιπροσέφη νεφεληγερέταζεύς, λλ κέωνδ ν στο Θέτιςδ ς ψατογούνων ς χετ µπεφυυ α, κα ε ρετοδεύτερονα τις νηµερτ ςµ νδήµοι πόσχεοκα κατάνευσον 515 πόειπ, πε ο τοι πιδέος, φρ ε δέω σσον γ µετ π σιν τιµοτάτηθεόςε µι. τ νδ µέγ χθήσας προσέφη νεφεληγερέταζεύς δ λοίγια ργ τέµ χθοδοπ σαι φήσεις Ηρ τ ν µ ρέθ σιν νειδείοις πέεσσιν

24 δ κα α τωςµ α ε ν θανάτοισι θεο σι νεικε, καί τέµέφησι µάχ Τρώεσσιν ρήγειν. λλ σ µ νν να τις πόστιχε µή τινοήσ Ηρη µο δέ κετα ταµελήσεται φρατελέσσω ε δ γετοικεφαλ κατανεύσοµαι φρα πεποίθ ς 525 το τογ ρ ξ µέθενγεµετ θανάτοισι µέγιστον τέκµωρ ο γ ρ µ νπαλινάγρετον ο δ πατηλ ν ο δ τελεύτητον τίκενκεφαλ κατανεύσω. κα κυανέ σιν π φρύσι νε σεκρονίων µβρόσιαι δ ρα χα ται περρώσαντο νακτος 530 κρατ ς π θανάτοιο µέγαν δ λέλιξεν Ολυµπον. τώγ ςβουλεύσαντεδιέτµαγεν µ ν πειτα ε ς λα λτο βαθε αν π α γλήεντος Ολύµπου, Ζε ςδ νπρ ςδ µα θεο δ µα πάντες νέσταν ξ δέωνσφο πατρ ς ναντίον ο δέτις τλη 535 µε ναι περχόµενον, λλ ντίοι σταν παντες. ς µ ν νθακαθέζετ π θρόνου ο δέµιν Ηρη γνοίησεν δο σ τιο συµφράσσατο βουλ ς ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ λίοιο γέροντος. α τίκα κερτοµίοισι ία Κρονίωναπροσηύδα 540 τίςδ α τοιδολοµ τα θε νσυµφράσσατο βουλάς α εί τοιφίλον στ ν µε π νόσφιν όντα

25 25 κρυπτάδια φρονέονταδικαζέµεν ο δέτίπώ µοι πρόφρων τέτληκας ε πε ν πος ττινοήσ ς. τ νδ µείβετ πειταπατ ρ νδρ ν τεθε ντε 545 Ηρη µ δ πάντας µο ς πιέλπεο µύθους ε δήσειν χαλεποί τοι σοντ λόχ περ ούσ λλ νµένκ πιεικ ς κουέµενο τις πειτα ο τεθε νπρότεροςτ νε σεται ο τ νθρώπων νδέκ γ ν πάνευθεθε ν θέλωµινο σαι 550 µήτι σ τα τα καστα διείρεο µηδ µετάλλα. τ νδ µείβετ πειταβο πις πότνια Ηρη α νότατεκρονίδη πο οντ νµ θον ειπες κα λίην σεπάρος γ ο τ ε ροµαι ο τεµεταλλ, λλ µάλ ε κηλος τ φράζεαι σσ θέλ σθα. 555 ν νδ α ν ςδείδοικα κατ φρέναµή σεπαρείπ ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ λίοιο γέροντος ερίη γ ρ σοί γεπαρέζετοκα λάβε γούνων τ σ ΐωκατανε σαι τήτυµον ς Αχιλ α τιµήσ ς, λέσ ςδ πολέας π νηυσ ν Αχαι ν. 560 τ νδ παµειβόµενοςπροσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς δαιµονίη α ε µ ν ΐεαιο δέσελήθω πρ ξαι δ µπηςο τιδυνήσεαι, λλ π θυµο µ λλον µο σεαι τ δέ τοικα ίγιον σται.

26 26 ε δ ο τωτο τ στ ν µο µέλλει φίλον ε ναι 565 λλ κέουσα κάθησο, µ δ πιπείθεο µύθ, µήνύτοιο χραίσµωσιν σοι θεοίε σ ν Ολύµπ σσον όνθ, τεκέντοι άπτους χε ρας φείω. ς φατ δεισεν δ βο πιςπότνια Ηρη, καί κέουσα καθ στο πιγνάµψασα φίλον κ ρ 570 χθησαν δ ν δ µα ι ς θεο Ο ρανίωνες το σιν δ Ηφαιστος κλυτοτέχνης ρχ γορεύειν µητρ φίλ πίηρα φέρωνλευκωλέν Ηρ δ λοίγια ργα τάδ σσεται ο δ τ νεκτά, ε δ σφ νεκα θνητ ν ριδαίνετον δε, 575 νδ θεο σι κολ ν λαύνετον ο δέτιδαιτ ς σθλ ς σσεται δος, πε τ χερείονα νικ. µητρ δ γ παράφηµι κα α τ περ νοεούσ πατρ φίλ πίηρα φέρειν ιί, φρα µ α τε νεικεί σι πατήρ, σ ν δ µ ν δα τα ταράξ. 580 ε περ γάρ κ θέλ σιν Ολύµπιος στεροπητ ς ξ δέωνστυφελίξαι γ ρ πολ φέρτατός στιν. λλ σ τ ν πέεσσι καθάπτεσθαι µαλακο σιν α τίκ πειθ λαος Ολύµπιος σσεται µ ν. ς ρ φηκα ναΐξας δέπας µφικύπελλον 585 µητρ φίλ νχειρ τίθεικαί µιν προσέειπε

27 27 τέτλαθι µ τερ µή,κα νάσχεο κηδοµένηπερ, µήσε φίλην περ ο σαν ν φθαλµο σιν δωµαι θεινοµένην,τότεδ ο τι δυνήσοµαι χνύµενόςπερ χραισµε ν ργαλέος γ ρ Ολύµπιος ντιφέρεσθαι 590 δη γάρ µεκα λλοτ λεξέµεναι µεµα τα ψε ποδ ςτεταγ ν π βηλο θεσπεσίοιο, π ν δ µαρφερόµην, µα δ ελί καταδύντι κάππεσον νλήµν, λίγος δ τιθυµ ς ν εν νθάµεσίντιες νδρες φαρ κοµίσαντο πεσόντα. 595 ςφάτο,µείδησεν δ θε λευκώλενος Ηρη, µειδήσασα δ παιδ ς δέξατοχειρ κύπελλον α τ ρ το ς λλοισι θεο ς νδέξια π σιν ο νοχόειγλυκ νέκταρ π κρητ ρος φύσσων σβεστος δ ρ ν ρτογέλως µακάρεσσι θεο σιν 600 ς δον Ηφαιστον δι δώµαταποιπνύοντα. ςτότεµ νπρόπαν µαρ ς έλιονκαταδύντα δαίνυντ, ο δέτιθυµ ς δεύετοδαιτ ς ΐσης, ο µ νφόρµιγγος περικαλλέος ν χ Απόλλων, Μουσάωνθ α ειδον µειβόµεναι π καλ. 605 α τ ρ πε κατέδυ λαµπρ ν φάος ελίοιο, ο µ νκακκείοντες βαν ο κονδ καστος, χι κάστ δ µα περικλυτ ς µφιγυήεις

28 28 Ηφαιστος ποίησεν δυί σι πραπίδεσσι Ζε ςδ πρ ς νλέχος ϊ Ολύµπιος στεροπητής, 610 νθαπάρος κοιµ θ τεµινγλυκ ς πνος κάνοι νθακαθε δ ναβάς, παρ δ χρυσόθρονος Ηρη.

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr Ορφικοι Υµνοι Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001 http://www.ysee.gr Ορφικοί Υµνοι Typed and typesetted by Dr. A. Tsolomitis University of the Ægæan Department of Mathematics 832 00 Karlovassi Samos

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α Περιοδικό RAM, Μάιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 1 1. ΕΠΟΣ 2. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΟ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου, Βαγγέλης ρακόπουλος, Μάγδα Τικοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα