ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»"

Transcript

1 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Σάββατο 5 Ιουνίου 2010 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις και µισή (3 ½) ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της Θ.Ε. ειδικότερα. Τα κριτήρια αξιολόγησης και το βάρος κάθε κριτηρίου αναγράφονται στο τέλος του κειµένου των θεµάτων. Το σύνολο των µορίων που αντιστοιχεί στο άριστα (10) είναι 200. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες συγκεντρώσουν τουλάχιστον 100 µόρια, τα οποία αντιστοιχούν στον ελάχιστο προβιβάσιµο βαθµό (5). Θέµα 1: Αντικειµενοστρεφής ανάλυση Σχεδιάζουµε την υλοποίηση ενός συστήµατος υποβολής και αξιολόγησης επιστηµονικών εργασιών για ένα συνέδριο. Οι εργασίες είναι δύο ειδών: κανονικές και posters. Το σύστηµα επιτρέπει στους συγγραφείς των εργασιών να υποβάλλουν εργασίες, στους κριτές των εργασιών να δουν και να αξιολογήσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και στο προεδρείο του συνεδρίου να αναθέσει εργασίες σε αξιολογητές. Επιπλέον, το προεδρείο µπορεί να βλέπει τις αξιολογήσεις ανά εργασία και αξιολογητή, αλλά και τις αξιολογήσεις που λείπουν. Το προεδρείο αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη µιας εργασίας και µε βάση την απόφαση αυτή, το σύστηµα εµφανίζει καταλόγους εγκεκριµένων και απορριφθέντων εργασιών. Ένας συγγραφέας µπορεί να υποβάλλει το πολύ τρεις εργασίες. Το σύστηµα δεν επιτρέπει την υποβολή υπεράριθµων εργασιών, εκτός και αν ο συγγραφέας αποσύρει κάποια. Ανά πάσα στιγµή ο συγγραφέας µπορεί να ελέγξει εάν έχουν υποβληθεί όλες οι αναµενόµενες αξιολογήσεις για κάθε εργασία του (και µόνο), ποια είναι τα σχόλια των αξιολογητών και εάν η εργασία έχει γίνει δεκτή ή όχι. Ο αξιολογητής µπορεί να δει µόνο τον κατάλογο εργασιών που του έχουν ανατεθεί και για κάθε τέτοια εργασία να γράψει την αξιολόγηση απευθείας στην ειδική σελίδα του συστήµατος, ή να επισυνάψει σχετικό αρχείο µε σχόλια, ή και τα δύο. Σε κάθε αξιολογητή ανατίθενται το πολύ τέσσερις εργασίες προς αξιολόγηση. Μια κανονική εργασία µέτριας ποιότητας µπορεί να γίνει αποδεκτή ως poster. Μια εργασία που έχει εγκριθεί πρέπει να διορθωθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αξιολογητών και να υποβληθεί ξανά, ώστε να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα του συνεδρίου, µετά την τελική έγκριση του προεδρείου. Όταν µια εργασία γίνει τελικά αποδεκτή, κατανέµεται σε µια από τις συνεδρίες του συνεδρίου. Το συνέδριο περιλαµβάνει το πολύ 12 συνεδρίες, καθεµία από τις οποίες φιλοξενεί κανονικές εργασίες και posters. Κάθε εργασία περιγράφεται από τον τίτλο, τους συγγραφείς και την επιστηµονική συνεδρία του συνεδρίου όπου υποβάλλεται. Για τις κανονικές εργασίες τίθεται µέγιστο όριο σελίδων ίσο µε 6, ενώ για τα posters, το όριο είναι 4 σελίδες. Επιπλέον, τα posters πρέπει να πληρούν καθορισµένες διαστάσεις πλάτους και µήκους. Να σχεδιάσετε ένα διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) για το σύστηµα λογισµικού. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα καταστάσεων (state diagram) του αντικειµένου «Κανονική Εργασία». Ερώτηµα 3 Να σχεδιάσετε ένα διάγραµµα κλάσεων (class diagram) για το σύστηµα λογισµικού. 1

2 Θέµα 2: Αποδιφοροποίηση γραµµατικής ίνεται η ακόλουθη γραµµατική: S S op1 S S op2 S A A a b είξτε ότι η δοθείσα γραµµατική είναι διφορούµενη. Μετασχηµατίστε τη δοθείσα γραµµατική σε µια ισοδύναµη, στην οποία ο τελεστής op1 θα έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον τελεστή op2. είξτε ότι η νέα γραµµατική δεν είναι διφορούµενη. Θέµα 3: Υλοποίηση εφαρµογής σε Java Το παρακάτω διάγραµµα κλάσεων αναπαριστά ένα εργοστάσιο (Factory) που διαθέτει διάσπαρτους αισθητήρες (Sensors) µετρήσεων των καιρικών συνθηκών. Υπάρχουν αισθητήρες θερµοκρασίας (Temperature) και υγρασίας (Humidity). Το εργοστάσιο διαθέτει κοινή δοµή δεδοµένων για τις µετρήσεις. Κάθε µέτρηση (SensedValue) χαρακτηρίζεται από τη χρονική στιγµή που πραγµατοποιήθηκε, τον αισθητήρα που την παρήγαγε και ένα πραγµατικό αριθµό που αντιστοιχεί στην µετρούµενη τιµή. Για τις ανάγκες της άσκησης, θεωρούµε ότι οι αισθητήρες διαθέτουν µέθοδο που να παράγει µία τυχαία τιµή µέτρησης στα αποδεκτά όρια τιµών τους. Τα διαστήµατα τιµών για την θερµοκρασία είναι [-10.0,40.0] και για την υγρασία [0.0,100.0]. 2

3 Να γραφεί ο κώδικας Java που υλοποιεί το σύστηµα. Η κάθε κλάση να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά και µεθόδους, όπως περιγράφονται στο διάγραµµα κλάσεων. Να γράψετε µέθοδο main(), η οποία θα υλοποιεί ένα εργοστάσιο µε ένα αισθητήρα υγρασίας και δύο αισθητήρες θερµοκρασίας και στη συνέχεια θα τυπώνει τις τιµές τους ανά λεπτό για µία ώρα. Ερώτηµα 3 Αλλάξτε τον κώδικα της κλάσης Factory ώστε να λειτουργεί ως νήµα. Προσθέστε και τις µεθόδους: simulate(int simtimeinsec), η οποία παίρνει ως παράµετρο τον αριθµό των δευτερολέπτων που επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί εξοµοίωση λειτουργίας του εργοστασίου, εκκινεί το εργοστάσιο, πραγµατοποιεί την εξοµοίωση και στο τέλος της εξοµοίωσης τυπώνει τη µέση τιµή των καταγεγραµµένων θερµοκρασιών. Στα πλαίσια την εξοµοίωσης το εργοστάσιο ανά 10 δευτερόλεπτα ζητά από τους διαθέσιµους αισθητήρες (και καταγράφει στην κοινή δοµή δεδοµένων) τις µετρήσεις. printtemperratureavg(), η οποία υπολογίζει και τυπώνει τη µέση τιµή των καταγεγραµµένων θερµοκρασιών. Ερώτηµα 4 Προσθέστε τον απαιτούµενο κώδικα στη µέθοδο main() ώστε να πραγµατοποιηθεί µια εξοµοίωση διάρκειας 5 λεπτών. Θέµα 4: Εκτίµηση κόστους έργου Θεωρήστε το ακόλουθο σύστηµα µηχανοργάνωσης πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης: Μια πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη αποθηκεύει βιβλία (Books) και AudioBooks (σε DVD), τα οποία είναι δυνατό να δανεισθούν, τόσο στο προσωπικό του πανεπιστηµίου (Personnel), όσο στους φοιτητές (Student). Κάθε χρήστης (User) της βιβλιοθήκης διαθέτει µοναδικό κωδικό και µπορεί να δανεισθεί ένα αντικείµενο για 10 ηµέρες το πολύ. Οι φοιτητές µπορούν να δανεισθούν έως 5 βιβλία και έως 2 DVD, ενώ οι υπάλληλοι µπορούν να δανεισθούν έως 8 βιβλία και έως 4 DVD. Κάθε χρήστης µπορεί να δεσµεύσει έως 3 βιβλία (δεν είναι δυνατή η δέσµευση DVD). Ο δανεισµός ή η δέσµευση µπορεί να γίνει είτε από ένα χρήστη, είτε µε τη βοήθεια του βιβλιοθηκάριου. Σε κάθε περίπτωση, όταν ένας χρήστης της βιβλιοθήκης δανείζεται ένα αντικείµενο, οι λεπτοµέρειες δανεισµού του ελέγχονται για να διασφαλιστεί, τόσο ότι δεν έχει δανεισθεί εκπρόθεσµα άλλα αντικείµενα, όσο και ότι δεν έχει ήδη δανεισθεί το µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό αντικειµένων. Αν για ένα συγκεκριµένο βιβλίο έχουν ήδη γίνει τρεις δεσµεύσεις, τότε σε περίπτωση που γίνει ακόµη µία δέσµευση, ο βιβλιοθηκάριος θα παραγγείλει ένα νέο αντίτυπο του συγκεκριµένου βιβλίου. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης είναι δυνατό να ελέγξουν οι ίδιοι τις λεπτοµέρειες δανεισµού που τους αφορούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Οι βιβλιοθηκάριοι επιτρέπεται να ελέγχουν τις λεπτοµέρειες δανεισµού οποιουδήποτε χρήστη της βιβλιοθήκης. Το σύστηµα παράγει ηµερήσιες και µηνιαίες αναφορές για τους βιβλιοθηκάριους. Στις µηνιαίες αναφορές υπολογίζεται και το κόστος από τις καθυστερηµένες επιστροφές ή απώλειες. Παρακάτω δίνεται το διάγραµµα των περιπτώσεων χρήσης. 3

4 Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Use Case Points να εκτιµήσετε τη συνολική προσπάθεια που απαιτείται για την κατασκευή αυτού του συστήµατος λογισµικού. Να χρησιµοποιήσετε αποκλειστικά τις περιπτώσεις χρήσης του σχήµατος. Επίσης να κάνετε όσες παραδοχές χρειάζονται, χωρίς όµως να παραβιάσετε καµία βασική αρχή καλής ανάπτυξης λογισµικού. Θέµα 5: Αναδροµική κατάβαση ίνεται η ακόλουθη γραµµατική (S, L, K µη τερµατικά σύµβολα και (, ), ;, a, b, c τερµατικά σύµβολα): S S(L) a L L K;S SK K bl bcs Είναι κατάλληλη για υλοποίηση µεταγλωττιστή µε αναδροµική κατάβαση; Αν όχι, ποια προβλήµατα εντοπίζετε; Να κάνετε τους κατάλληλους µετασχηµατισµούς ώστε να γίνει κατάλληλη για υλοποίηση µεταγλωττιστή µε αναδροµική κατάβαση. Σε κάθε βήµα επεξεργασίας, να αναγράφετε τον αντίστοιχο µετασχηµατισµό. 4

5 Κριτήρια αξιολόγησης ΘΕΜΑ 1 (ΣΥΝΟΛΟ) 50 Ερώτηση 1 20 Ερώτηση 2 10 Ερώτηση 3 20 ΘΕΜΑ 2 (ΣΥΝΟΛΟ) 20 Ερώτηση 1 5 Ερώτηση 2 15 ΘΕΜΑ 3 (ΣΥΝΟΛΟ) 90 Ερώτηση 1 50 Ερώτηση 2 20 Ερώτηση 3 15 Ερώτηση 4 5 ΘΕΜΑ 4 20 ΘΕΜΑ 5 (ΣΥΝΟΛΟ) 20 Ερώτηση 1 5 Ερώτηση 2 15 ΣΥΝΟΛΟ 200 Καλή Επιτυχία! 5

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επιστήµονες του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 19 Ιουλίου 2015 Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη των λειτουργιών προσφοράς/ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ )

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ ) Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής, Σταματία Κυλινδρή, Εργαστηριακή Συνεργάτις, Msc Δρ. Λάζαρος Κώτσικας, Επιστημονικός Συνεργάτης Η δημιουργία, Michelangelo ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση 1 Διαχείριση τηλεφωνικού καταλόγου Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που να παριστάνει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.2. ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα