ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6"

Transcript

1 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΤΡΑΝΑΣΑΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΓΗΜΗΣΡΑ ΛΙΑΝΟΤ ΠΑΥΑΛΙΑ ΡΟΤΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - Κεθάιαην 1: Αληηθείκελν πηπρηαθήο 1.1 Πεξηγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζει Μνληέια ζπζθεπώλ όπνπ έγηλαλ νη αιιαγέο.ζει.2 - Κεθάιαην 2: Αλάιπζε ηνπ Neapolis Δηζαγσγή γηα ην Neapolis 6.11 ζει Σα κέξε ηνπ Neapolis ζει Δγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis..ζει Σν Neapolis.exe.ζει Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο Neapart1..ζει Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο Neapart2.ζει Φόξκα Κπκαηνκνξθώλ ζει Φόξκα Δκθάληζεο Κπθιώκαηνο.ζει Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο Neapart3..ζει.30 - Κεθάιαην 3: Κπθιώκαηα όπνπ αλαπηύρζεθαλ νη αιιαγέο θαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN3MOT).ζει Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ αιιαγώλ.ζει Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ θαη κεηά ηηο αιιαγέο ζει.73 - Κεθάιαην 4: Παξάξηεκα θαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN1MOT).ζει θαζηθόο ζύγρξνλνο θηλεηήξαο (SY3MOT)..ζει Κηλεηήξαο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DICMOT)..ζει Κηλεηήξην ζύζηεκα επαγσγηθνύ θηλεηήξα 3-θαζηθνύ αληηζηξνθέα (IN3IMD).ζει θαζηθόο αληηζηξνθέαο (IN1CON)..ζει θαζηθόο αληηζηξνθέαο (IN3CON)..ζει Ρπζκηζηήο Buck (BUCCON) ζει Ρπζκηζηήο Boost (BOOCON)..ζει Ρπζκηζηήο Buck Boost (BUBCON).ζει Ρπζκηζηήο Cuk (CUKCON) ζει.213 1

3 - Κεθάιαην 1: 1.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη << ε ηξνπνπνίεζε ηεο εκθάληζεο θπθισκάησλ πξνζνκνίσζεο κε ηελ εηζαγσγή πξόζζεησλ θνπκπηώλ ειέγρνπ εκθάληζεο θπκαηνκνξθώλ ζην Neapolis 6 >>. Σα θπθιώκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε πεξηείραλ ηε κπάξα θνπκπηώλ (toolbar) κέζσ ηεο νπνίαο θάλνληαο θιηθ ζε νπνηνδήπνηε θνπκπί εκθάληδε ηελ αληίζηνηρε θόξκα. Η ηξνπνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ πνπ πινπνηήζεθε πεξηιακβάλεη: Αιιαγή ιεηηνπξγίαο ηεο toolbar δειαδή αθαίξεζε θνπκπηώλ από απηή γηα ηα νπνία ππήξραλ ηα αληίζηνηρα text boxes ζην θύθισκα. Παξάιιεια, αθνινύζεζε ε πξόζζεζε λέσλ θνπκπηώλ ζηε toolbar ηα νπνία κέρξη πξόηηλνο δελ ππήξραλ, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ θνξκώλ. Μηα αθόκε αιιαγή είλαη ε πξνζζήθε θνπκπηώλ ειέγρνπ (command button) πάλσ ζην θάζε text box ζηα θπθιώκαηα. Η ιεηηνπξγία απηώλ ησλ θνπκπηώλ είλαη ε εμήο: πεγαίλνληαο ην πνληίθη πάλσ ζην θάζε text box, εκθαλίδεηαη ην command button κε ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία. Αλ ζειήζσ λα θάλσ θιηθ ζην command button εκθαλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή πνπ κέρξη ηώξα έβιεπα θάλνληαο θιηθ ζε έλα θνπκπί ζηε κπάξα. ε πεξίπησζε πνπ δελ θάλσ θιηθ θαη απνκαθξύλσ ην πνληίθη μαλαεκθαλίδεη ην text box. 1.2 Μνληέια ζπζθεπώλ όπνπ έγηλαλ νη αιιαγέο 3θ επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN3MOT) Πεξηπηώζεηο: δξνκέα θισβνύ, δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα 1θ επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN1MOT) Πεξηπηώζεηο: κε αληίζηαζε εθθίλεζεο, κε ππθλσηή ιεηηνπξγίαο,κε ππθλσηή εθθίλεζεο. 3θ ζύγρξνλνο θηλεηήξαο (SY3MOT) Κηλεηήξαο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DICMOT) Πεξηπηώζεηο: μέλεο δηέγεξζεο, δηέγεξζεο ζεηξάο, παξάιιειεο δηέγεξζεο, ζύλζεηεο δηέγεξζεο. Ρπζκηζηήο Buck(BUCCON) Ρπζκηζηήο Boost(BOOCON) Ρπζκηζηήο Buck-Boost(BUBCON) Ρπζκηζηήο Cuk(CUKCON) 1θ αληηζηξνθέαο (IN1CON) 3θ αληηζηξνθέαο (IN3CON) Κηλεηήξην ζύζηεκα επαγσγηθνύ θηλεηήξα 3θ αληηζηξνθέα (IN3IMD) Πεξηπηώζεηο: δξνκέα θισβνύ, δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα 2

4 - Κεθάιαην 2: 2 Δηζαγωγή γηα ην Neapolis Με ην εθπαηδεπηηθό απηό εξγαιείν κπνξείηε: -Να επηιέμεηε κηα από ηηο δηαζέζηκεο ζπζθεπέο ηζρύνο (ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ηζρύνο, ειεθηξνληθά θηλεηήξηα ζπζηήκαηα). -Να θαζνξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηνπ θνξηίνπ. -Να θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ νζόλε. -Να πξνζνκνηώζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βιέπνληαο είηε ηελ εμέιημε ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ σο θπκαηνκνξθώλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ ή ην θύθισκα ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο απηό κεηαβάιιεηαη ζηνλ ρξόλν κε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ηηο θπκαηνκνξθέο ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο νζόλεο. -Να κεηαβάιεηε θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ηηο ηηκέο πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ θαη λα δείηε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιώλ. -Να πεηξακαηηζζείηε κε ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο όπσο ζην εξγαζηήξην. -Να ζπλερίζεηε ηελ πξνζνκνίσζε γηα όζεο λέεο πεξηόδνπο ρξεηάδεζηε γηα λα νινθιεξώζεηε ηνλ πεηξακαηηζκό ζαο. -Να επεμεξγαζηείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο κέζσ ησλ εξγαιείσλ α) ηεο αλαζρεδίαζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηόδσλ πξνζνκνίσζεο, β) ηεο ζπγθξηηηθήο ζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ απόδνζεο ηνπ πεηξακαηηζκνύ ζαο θαη γ) ηεο αξκνληθήο αλάιπζεο ησλ θπκαηνκνξθώλ ησλ κεηαβιεηώλ αλά πεξίνδν. -Να δείηε νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζεσξεηηθά ζέκαηα ηεο ζπζθεπήο πνπ πξνζνκνηώλεηε. 2.1 Σα κέξε ηνπ Neapolis Σν Neapolis είλαη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εμνκνίσζεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (π.ρ. κεηαηξνπείο, θηλεηήξεο, αλνξζσηέο θ.α.). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη, πξηλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζνκνίσζεο ηηο παξακέηξνπο ή ηηο ηηκέο ησλ ζπζθεπώλ ρσξίο ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθιώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σν πξόγξακκα απηό απαξηίδεηαη από ηξία θύξηα κέξε. Ο ρξήζηεο πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα μεθηλά κε ην πξώην κέξνο (Neapart1), ζπλερίδεη κε ην δεύηεξν (Neapart2), θαη ηειεηώλεη κε ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Νeapart3). Αλαιπηηθόηεξα ηα κέξε ηνπ Neapolis είλαη : 1. Neapart1 (Neapolis.exe): ην κέξνο απηό γίλεηαη ε επηινγή ηεο γιώζζαο κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα κελνύ (ζηελ παξνύζα έθδνζε δηαζέζηκεο είλαη ε Διιεληθή, ε Αγγιηθή θαη ε Ιζπαληθή), ηα κελύκαηα, νη ιεδάληεο ησλ θνπκπηώλ θαη όισλ ησλ ειεγθηεξίσλ. ην πξώην κέξνο γίλεηαη ηόζν ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ζπζθεπήο πνπ ζα εμνκνησζεί όζν θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνο εμνκνίσζε ζπζηήκαηνο. 3

5 2. Neapart2 (Neapart2.exe): ην δεύηεξν κέξνο γίλεηαη ε εμνκνίσζε ηεο ζπζθεπήο πνπ επηιέρζεθε, όπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη θαη λα παξαηεξήζεη ηηο δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ έρεη επηιέμεη. Οη παξάκεηξνη ησλ κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. ην κέξνο απηό βξίζθεηαη ε θόξκα Δκθάληζε θπθιώκαηνο. 3. Neapart3 (Neapart3.exe): ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Neapolis ην πξόγξακκα ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Σα δεδνκέλα απηά αλαιύνληαη θαη ππνινγίδνληαη ηηκέο όπσο νη ελεξγέο ηηκέο, νη ζηηγκηαίεο ηηκέο, νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηηκέο ησλ αξκνληθώλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί κεηά από επηινγέο από ην κελνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δεη ηηο ηηκέο απηέο. 2.2 Δγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis Η εγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis είλαη πνιύ εύθνιε θαη απιή αξθεί λα αθνινπζήζνπκε ηα θαηάιιεια βήκαηα.αξρηθά πξέπεη λα πξνκεζεπηνύκε ην θάθεινneapolis611_install. Δηθόλα 1 : Φάθεινο Neapolis611_install ηε ζπλέρεηα θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην (setup.exe) βιέπνπκε ηελ παξαθάησ εηθόλα: 4

6 Δηθόλα 2 : Πξώην παξάζπξν νδεγνύ εγθαηάζηαζεο Μαο ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα θιείζνπκε νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο ηξέρνπλ έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε εγθαηάζηαζε. Αλ δελ ηξέρεη θάηη εθείλε ηε ζηηγκή παηάκε ΟΚ θαη ζπλερίδνπκε, αιιηώο παηάκε Exit Setup, θιείλνπκε ηηο πεξηηηέο εθαξκνγέο θαη μαλαηξέρνπκε ην setup.exe. Αθνύ παηήζνπκε ΟΚ ην επόκελν παξάζπξν πνπ καο εκθαλίδεηαη είλαη: 5

7 Δηθόλα 3: Γεύηεξν παξάζπξν νδεγνύ εγθαηάζηαζεο Γηα λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα παηήζνπκε ην θνπκπί κε ηελ εηθόλα ηνπ ππνινγηζηή θαη όια ηα αξρεία ζα απνζεθεπηνύλ ζηελ ζέζε πνπ απαηηείηαη. Δηθόλα 4: Δπηινγή group εηζαγσγήο αξρείσλ εγθαηάζηαζεο Μεηά από απηό νινθιεξώλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis Έπεηηα πεγαίλνπκε ζηε δηαδξνκή C:\Nea4 ε νπνία θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 1 θαη θάλνπκε δηπιό θιηθ ζην Nea611.exe όπνπ εκθαλίδεηαη ε νζόλε πνπ βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 2. Θα πξέπεη κεηά ηελ απνζπκπίεζε νη ππνθαηάινγνη λα βξίζθνληαη κέζα ζην C:\Nea4. Παηάκε Install θαη μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε. 6

8 Δηθόλα 5: Οζόλε θαθέινπ Nea4 Δηθόλα 6: Οζόλε απνζπκπίεζεο 7

9 Δηθόλα 7: Οζόλε πξνόδνπ απνζπκπίεζεο Καηόπηλ πάκε ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παηάκε δηπιό θιηθ ζηνλ θάθειν Nea4 (Δηθόλα 5): Δηθόλα 8: Φάθεινο Nea4 8

10 ηε ζπλέρεηα ηξέρνπκε ην Neapolis.exe ή από ην κελνύ Έλαξμε Neapolis 6.11 Η εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί. Σώξα κπνξείηε λα ηξέμεηε ην ινγηζκηθό Neapolis από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα επεμεξγαζηείηε θαη λα αλαβαζκίζεηε όκσο ην Neapolis κέζα από ηνλ θώδηθα πνπ ηνλ απνηειεί ζε γιώζζα Visual Basic, ζα πξέπεη λα ζαο δνζεί ν θάθεινο Nea4. Σα παξηερόκελα ηνπ θαθέινπ απηνύ είλαη ηα εμήο: Δηθόλα 9: Σα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ Nea4 Παηώληαο ην Neapart2.vbp καο αλνίγεη ηελ παξαθάησ εηθόλα (Δηθόλα 10) όπνπ παηάκε YES ζην κήλπκα. 9

11 2.3 To Neapolis.exe Δηθόλα 10: Σν πεξηβάιινλ ηεο Visual Basic Η πξώηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα θάλεη δηπιό θιηθ ζην εθηειέζηκν αξρείν Neapolis.exe ηνπ θαηαιόγνπ \ Nea4 θαη ακέζσο ζα θνξησζεί ε παξαθάησ θόξκα. Δηθόλα 11: Σν πεξηβάιινλ ηνπ Neapolis Ver.6.1 Δδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη 6 ηκήκαηα 10

12 Α. Σε κπάξα επηινγώλ Β. Σν κελνύ επηινγήο ηεο γιώζζαο Γ. Σν κελνύ επηινγήο ηνπ κνληέινπ ζπζθεπώλ πνπ ζα εμνκνησζεί Γ. Η επηινγή ηνπ απνζεθεπηηθνύ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο Δ. Σν βαζηθό κελνύ επηινγώλ η. Σελ νζόλε ηεο βνήζεηαο Δηθόλα 12: Η κπάξα επηινγώλ Δηθόλα 13: Σν κελνύ επηινγήο ηεο γιώζζαο 11

13 Δηθόλα 14: Σν κελνύ επηινγήο ηνπ κνληέινπ ζπζθεπώλ πνπ ζα εμνκνησζεί Δηθόλα 15: Η επηινγή ηνπ απνζεθεπηηθνύ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο 12

14 Δηθόλα 16: Σν βαζηθό κελνύ επηινγώλ Δηθόλα 17: Η νζόλε ηεο βνήζεηαο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην πξνο εμνκνίσζε ζύζηεκα κε 2 ηξόπνπο: Από ηε κπάξα επηινγώλ (Δηθόλα 12) παηώληαο «Μνληέια πζθεπώλ» θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο αλάκεζα ζηνπο «Κηλεηήξεο», ζηνπο «Μεηαηξνπείο» θαη ζηα «Κηλεηήξηα πζηήκαηα». Καη από ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 14) επηιέγνληαο ην επηζπκεηό ζύζηεκα. 13

15 ην βαζηθό κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 16) ππάξρνπλ ηα θνπκπηά ζύλδεζεο κε ηα ππόινηπα κέξε ηνπ Neapolis. πγθεθξηκέλα ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» απνηειεί θνκκάηη ηνπ Neapolis.exe, ε «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» απνηειεί θνκκάηη ηνπ Neapart2.exe θαη ε «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» απνηειεί θνκκάηη ηνπ Neapart3.exe. Βαζηθόο θαλόλαο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμνκνίσζε θαη λα κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ν ρξήζηεο λα αθνινπζεί ηε ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ θνπκπηώλ απηώλ. Γειαδή ζα πξέπεη πξώηα λα γίλεη ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» ελ ζπλερεία ε «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» θαη ηέινο ε «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» - Neapart1 Παηώληαο ην θνπκπί «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη ε εμήο θόξκα: Δηθόλα 18: Οζόλε «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» Κνηηώληαο ηελ παξαπάλσ εηθόλα (Δηθόλα 18) ν ρξήζηεο δηαπηζηώλεη όηη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 3 κέξε: Α. Σν κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 19) Β. Σελ νζόλε θπθισκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (Δηθόλα 20) Γ. Σα θνπκπηά αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ (Δηθόλα 21) 14

16 Δηθόλα 19: Μελνύ επηινγώλ Δηθόλα 20: Οζόλε θπθισκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ Δηθόλα 21: Κνπκπηά αιιαγήο ζηνηρείσλ Η κπάξα επηινγώλ παξαηεξνύκε όηη απνηειείηαη από ηηο επηινγέο Αξρεία Πξόγξακκα Γξαθηθά Βνήζεηα Αθόκα ζηελ νζόλε ησλ θπθισκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (Δηθόλα 20) βιέπνπκε κηθξνγξαθίεο ησλ θπθισκάησλ ηα νπνία καδί απνηεινύλ ην ζύζηεκα πνπ ζα εμνκνησζεί. Παξαηεξνύκε επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπθισκάησλ απηώλ, ηα νπνία ν ρξήζηεο παηώληαο ηα θνπκπηά αιιαγήο (Δηθόλα 21) κπνξεί λα ηα κεηαβάιιεη. Γηα λα απνρσξίζνπκε από ηε ζπγθεθξηκέλε θόξκα θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηιέρζεθε ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηα «Γξαθηθά» δειαδή ζα πξέπεη λα επηιέμεη πνηεο κεηαβιεηέο ζα επηζπκεί λα απεηθνλίδνληαη ζηηο θπκαηνκνξθέο. Αλ δε γίλεη ε επηινγή ησλ γξαθηθώλ ηόηε ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο (εηθόλα 22) θαη ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα γπξίζεη πίζσ. 15

17 Δηθόλα 22: Μήλπκα ιάζνπο ζηελ νζόλε Γηα λα γίλεη ε επηινγή ησλ γξαθηθώλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη από ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 19) ηελ επηινγή «Γξαθηθά». Μόιηο ην παηήζεη ν ρξήζηεο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην εμήο: Δηθόλα 23: Δπηινγή γξαθηθώλ Δδώ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ επηζπκεί πεξλώληαο ην πνληίθη ηνπ θαη παηώληαο ζπλερόκελα αξηζηεξό θιηθ θαη ηνπνζεηώληαο ηα ζηνλ θελό ρώξν κε όλνκα «Οζόλε Πξνζνκνίσζεο». Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη 16

18 όκσο λα ρσξίζεη ηελ «Οζόλε Πξνζνκνίσζεο» ζε πεξηνρέο όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 23 δηόηη ζε θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη «ίδηεο» κεηαβιεηέο δειαδή: κηα πεξηνρή κε όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ξεύκαηα, άιιε κηα πεξηνρή κε όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ηάζεηο θηι. Δθ όζνλ επηιερζνύλ νη κεηαβιεηέο παηάκε ην θνπκπί «Έμνδνο» θαη ζην επόκελν κήλπκα πνπ ζα εκθαληζηεί παηάκε «Ναη». Γηα λα απνρσξίζνπκε από ην «Πξνζδηνξηζκό πζηήκαηνο» θαη λα πεξάζνπκε ζηελ «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» ζα πξέπεη λα παηήζνπκε από ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 19) ηελ επηινγή «Αξρείν» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή «Έμνδνο» «Πξνζνκνίωζε πζηήκαηνο Neapart2» Γηα λα κεηαβεί ν ρξήζηεο ζηελ «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» επηηπρώο. Μόλν ηόηε κπνξεί λα γίλεη επηιέμηκν ην θνπκπί «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» από ην βαζηθό κελνύ επηινγώλ. Δηθόλα 24: Δκθάληζε επηινγήο «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» Η πξνζνκνίσζε ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από 2 θόξκεο: Σε θόξκα θπκαηνκνξθώλ θαη Σε θόξκα εκθάληζεο θπθιώκαηνο Φόξκα Κπκαηνκνξθώλ Μόιηο ν ρξήζηεο πάηεζε ην θνπκπί «Πξνζνκνίσζε θπθιώκαηνο» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θόξκα (Δηθόλα 25). Όπσο παξαηεξνύκε, ζηελ νζόλε θπκαηνκνξθώλ ππάξρνπλ νη κεηαβιεηέο (π.ρ ξεύκα εηζόδνπ, ηάζε εμόδνπ θ.α) πνπ επηιέρζεθαλ ζηε θόξκα «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηινγή «Γξαθηθά». Δάλ παηήζνπκε ην θνπκπί «Έλαξμε» ζα καο εκθαλίζεη ηηο αλάινγεο θπκαηνκνξθέο. ύκθσλα κε ηηο αξρηθέο ηηκέο θαη κε δηάθνξνπο άιινπο ππνινγηζκνύο νη άμνλεο x, y ζρεδηάδνληαη δίλνληαο ζε καο κέρξη θαη δώδεθα δηαθνξεηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (Δηθόλα 26). 17

19 Δηθόλα 25: Οζόλε θπκαηνκνξθώλ Δηθόλα 26: Δκθάληζε θπκαηνκνξθώλ κεηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ «Έλαξμε» 18

20 Φόξκα Δκθάληζεο Κπθιώκαηνο Η ζπγθεθξηκέλε θόξκα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ επηζπκεηνύ θπθιώκαηνο. Μόιηο νινθιεξσζνύλ νη θπκαηνκνξθέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εκθαλίζεη ην θύθισκά ηνπ παηώληαο απιά ηελ επηινγή «Αξρείν» θαη ζηε ζπλέρεηα «Δκθάληζε Κπθιώκαηνο» όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 27. Απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ θπθιώκαηνο (Δηθόλα 28). Δηθόλα 27: Δπηινγή εκθάληζεο θπθιώκαηνο Δηθόλα 28: Φόξκα «Δκθάληζεο Κπθιώκαηνο» Όπσο παξαηεξνύκε ε θόξκα απηή απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: o Μπάξα επηινγώλ Δηθόλα 29: Μπάξα επηινγώλ 19

21 ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δηαηξείηαη ζε 4 ππνκελνύ(δηθόλα 30): Η επηινγή «Έλαξμε» κε ηελ νπνία μεθηλά ε εμνκνίσζε Η επηινγή «Δκθάληζε Κπκαηνκνξθώλ» κε ηελ νπνία επηζηξέθνπκε ζην πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο κε ηηο θπκαηνκνξθέο Η επηινγή «Παύζε» κε ηελ νπνία ζηακαηάεη πξνζσξηλά ε εμνκνίσζε θαη ε επαλάιεςε ηνπ παηήκαηνο ηνπ θνπκπηνύ απηνύ ηε ζπλερίδεη Η επηινγή «Έμνδνο» κε ηελ νπνία βγαίλνπκε από ην πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο θαη επηζηξέθνπκε ζηε θόξκα ηνπ Neapolis o Τπνκελνύ «Αιιαγή» Δηθόλα 30: Τπνκελνύ «Αξρείν» Σν ππνκελνύ «Αιιαγή» έρεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο. πγθεθξηκέλα ζην ππνκελνύ «Αιιαγή» ηνπ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή (Δηθόλα 31). Δηθόλα 31: Τπνκελνύ «Αιιαγή» 3-θαζηθνύ αλνξζσηή o Σν ππνκελνύ «Πεηξάκαηα» Δδώ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο απηόκαηεο θόξηηζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ ππάξρεη θαη ζηε θόξκα θπκαηνκνξθώλ. 20

22 o Σν ππνκελνύ «Βνήζεηα» Δηθόλα 33: Τπνκελνύ «Πεηξάκαηα» Δδώ βξίζθεηαη ε επηινγή ηεο «Βνήζεηαο» γηα ην πξόγξακκα ηνπ Neapolis. o Οζόλε θπθιώκαηνο Δηθόλα 34: Οζόλε Βνήζεηαο ηελ νζόλε απηή δηαθξίλεηαη ην εθάζηνηε ειεθηξηθό θύθισκα θαη ηα όξγαλα κέηξεζήο ηνπ, ηα Textboxes όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα

23 Δηθόλα 35: Κ...Ρ. 3-θαζηθνύ 6-παικηθνύ αλνξζσηή πιήξσο ειεγρόκελνπ κε δηέγεξζε ζεηξάο θαη δίνδν ειεύζεξεο ξνήο o Μπάξα Δκθάληζεο Απνηειεζκάηωλ Η κπάξα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ πεξηέρεη ηα θνπκπηά γηα ηελ εκθάληζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ θαζώο θαη ηα θνπκπηά γηα ηελ αιιαγή ησλ ηηκώλ ζηα όξγαλα κέηξεζεο από κία θαηάζηαζε ζε κηα άιιε. Η κπάξα απηή όκσο αιιάδεη από θύθισκα ζε θύθισκα. Έηζη είλαη δηαθνξεηηθή π.ρ. ζην θύθισκα ηνπ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή θαη ζην θηλεηήξην ζύζηεκα ζπλερνύο ξεύκαηνο 3-θαζηθνύ αλνξζσηή. Οπόηε ζην θύθισκα ηνπ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή ε κπάξα είλαη : Δηθόλα 36: Μπάξα εκθάληζεο Απνηειεζκάησλ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή 22

24 Δηθόλα 37: Δκθάληζε απνηειεζκάησλ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή ην θύθισκα ηνπ Κηλεηήξηνπ πζηήκαηνο πλερνύο Ρεύκαηνο 3-θαζηθνύ αλνξζσηή ε κπάξα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ είλαη: Δηθόλα 38: Μπάξα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ Κ...Ρ. 3-θαζηθνύ αλνξζσηή Δηθόλα 39: Δκθάληζε απνηειεζκάησλ Κ...Ρ. 3-θαζηθνύ αλνξζσηή 23

25 o Αιιαγή ηηκώλ Η αιιαγή ηηκώλ ζην εθάζηνηε θύθισκα είλαη κηα ίδηα δηαδηθαζία γηα νπνηνδήπνηε θύθισκα δηαιέμνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ζα εμεηάζνπκε ην θύθισκα ηνπ 3-θαζηθνύ 6-παικηθνύ πιήξνπο ειεγρόκελνπ αλνξζσηή κε δίνδν ειεύζεξεο ξνήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε αξθεηέο ηηκέο ηνπ θπθιώκαηνο έηζη ώζηε λα παξαηεξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηηο αιιαγέο απηέο, παηώληαο απιά ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη αιιάδνληαο ηελ επηζπκεηή παξάκεηξν. Δηθόλα 40: Πξώηε εηθόλα ησλ θπκαηνκνξθώλ Iri, Vri Έζησ όηη ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο. Θα παηήζνπκε ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηιέμνπκε «Σάζε Σξνθνδνζίαο». Σόηε εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεο Δηθόλαο 41. Δηθόλα 41: Αιιαγή ηάζεο ηξνθνδνζίαο Σν πεδίν ηηκώλ γηα αιιαγή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο είλαη από 0 έσο 350. Αλ πιεθηξνινγήζνπκε ηηκή έμσ από ην πεδίν ηηκώλ, ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. 24

26 Δηθόλα 42: Μήλπκα ιάζνπο Αλ ζειήζνπκε λα αιιάμνπκε ηε «πρλόηεηα» ζα πξέπεη λα παηήζνπκε ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπκε «πρλόηεηα». Δηθόλα 43: Αιιαγή ζπρλόηεηαο Δδώ ε λέα ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 100, αιιά θαη λα είλαη κηθξόηεξε από 10. Αλ πιεθηξνινγεζεί ηηκή παξαπάλσ από 100, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο. Δπίζεο δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 10. Αλ πιεθηξνινγεζεί ηηκή κηθξόηεξε ηνπ 10 εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο. Δηθόλα 44: Μελύκαηα ιάζνπο Δάλ επηζπκνύκε αιιαγή γσλίαο θνξηίνπ ζα πξέπεη από ην θνπκπί «Αιιαγή» λα επηιερηεί «Γσλία θνξηίνπ». Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε γσλία θνξηίνπ είλαη από 0 έσο 90. Σηκέο κηθξόηεξεο από 0 θαη κεγαιύηεξεο από 90 ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. 25

27 Δηθόλα 45: Αιιαγή γσλίαο θνξηίνπ Γηα ηελ αιιαγή ηεο γσλίαο έλαπζεο επηιέγνπκε ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε «Γσλία έλαπζεο». Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε γσλία έλαπζεο είλαη από 0 έσο 150. Δηθόλα 47: Αιιαγή γσλίαο έλαπζεο Αλ πιεθηξνινγεζνύλ ηηκέο εθηόο ηνπ πεδίνπ ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. Δηθόλα 48: Μελύκαηα ιάζνπο Σέινο κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηνπ θνξηίνπ Emf δειαδή ηνπ ειεθηξεγεξηηθνύ θνξηίνπ. Δηθόλα 49: Αιιαγή ειεθηξεγεξηηθνύ θνξηίνπ Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη από 0 έσο 200. Αλ πιεθηξνινγεζνύλ ηηκέο είηε θάησ από 0 είηε πάλσ από 200 ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. 26

28 Δηθόλα 50: Μελύκαηα ιάζνπο Μόιηο ηειεηώζεη ε πξνζνκνίσζε ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθόλα 51 ε νπνία καο ξσηά αλ ζέινπκε ζπλέρεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Δάλ παηήζνπκε «Ναη» ηόηε ζα πξέπεη λα νξίζνπκε γηα πόζεο πεξηόδνπο ζέινπκε λα ζπλερηζηεί ε πξνζνκνίσζε. Δάλ παηήζνπκε «Όρη» ζα βξεζνύκε ζην θεληξηθό κελνύ ηνπ Neapolis. Δηθόλα 51: Οζόλε «ζπλέρεηα πξνζνκνίσζεο» o Αιιαγή ρξώκαηνο ζρεδίαζεο Η αιιαγή ρξώκαηνο ζρεδίαζεο ηνπ εθάζηνηε θπθιώκαηνο είλαη κηα πνιύ απιή θαη εύθνιε δηαδηθαζία. Μπνξεί λα γίλεη είηε έρεη μεθηλήζεη ε πξνζνκνίσζε είηε όρη. Κάλνληαο απιά δεμί θιηθ πάλσ ζην θύθισκα όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 52 θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο «Αιιαγή ρξώκαηνο» θαη «Κπθιώκαηνο». 27

29 Δηθόλα 52: Αιιαγή ρξώκαηνο θπθιώκαηνο Σόηε ζα εκθαληζηεί έλα ColorDialog (Δηθόλα 53) όπνπ ζα επηιεγεί ην επηζπκεηό ρξώκα. Δάλ παηεζεί ε επηινγή «Άθπξν» δε ζα ζπκβεί θακία αιιαγή ζην ρξώκα ηνπ θπθιώκαηνο, εάλ όκσο επηιέμνπκε π.ρ. ην θόθθηλν ρξώκα θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζνπκε «ΟΚ» ηόηε ην θύθισκα ζα πάξεη ηελ εμήο όςε(δηθόλα 54). 28

30 Δηθόλα 53: ColorDialog Δηθόλα 54: Δκθάληζε θπθιώκαηνο κε θόθθηλν ρξώκα 29

31 Δάλ παηήζνπκε «Έλαξμε» ηόηε ζα μεθηλήζεη ε εμνκνίσζε θαη όηαλ ζα ππάξρεη αγσγή ηόζν ζηα ζπξίζηνξ όζν θαη ζηηο δηόδνπο, ζα ρξσκαηίδνληαη κε θόθθηλν ρξώκα αληί ηνπ καύξνπ πνπ ήηαλ πξηλ. Δηθόλα 55: Αγσγή ζπξίζηνξ/δηόδσλ κε επηιεγκέλν ρξώκα ζρεδίαζεο ην θόθθηλν «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάηωλ Πξνζνκνίωζεο Neapart3» Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έλαξμε ηνπ Neapart3 ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» αιιά θαη ε «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο». Μόιηο γίλεη απηό ζα ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Δηθόλα 56: Δλεξγνπνίεζε Δπεμεξγαζίαο Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο Παηώληαο ην θνπκπί «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θόξκα: 30

32 Δηθόλα 57: Οζόλε Δπεμεξγαζίαο Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο Δπάλσ αξηζηεξά ζηε θόξκα παξαηεξνύκε κηα κπάξα επηινγώλ (Δηθόλα 58) ε νπνία απνηειείηαη από: Α. Σελ επηινγή δηαδηθαζίαο Β. Σε βνήζεηα Δηθόλα 58: Μπάξα επηινγώλ Η επηινγή δηαδηθαζίαο εάλ παηεζεί εκθαλίδεη 4 επηινγέο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 59 Δηθόλα 59: Οη επηινγέο ηνπ κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ζην θέληξν ηεο θόξκαο ππάξρνπλ 4 επηινγέο, νη νπνίεο είλαη: 31

33 ρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο Δπαλαζρεδίαζε θακππιώλ πξνζνκνίσζεο Τπνινγηζκόο αξκνληθώλ Δπηζηξνθή o ρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ παξαρζεί από ηε δηαδηθαζία ηεο απηόκαηεο θόξηηζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνζνκνίσζεο ηνπ πζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απηόκαηε θόξηηζε δελ ππάξρεη ΓΔΝ έρεη εθηειεζηεί εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο. Δηθόλα 60: Μήλπκα ιάζνπο Η δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο θακππιώλ απόδνζεο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία είηε από ηε κπάξα επηινγώλ (Δηθόλα 58) είηε παηώληαο ηελ επηινγή ζην θέληξν ηεο θόξκαο Δπεμεξγαζίαο Απνηειεζκάησλ. Η εθηέιεζε ηεο επηινγήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν: Δηθόλα 61: Η θόξκα ηεο επηινγήο «ρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο» γηα Κ...Ρ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή 32

34 Αξηζηεξά ηεο θόξκαο ππάξρεη κηα ιίζηακε όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηε δηάξθεηα ηεο Πξνζνκνίσζεο. ην θέληξν ηεο θόξκαο ππάξρνπλ 4 ιεηηνπξγηθά θνπκπηά. Σν θνπκπί ηεο ζρεδίαζεο εκθαλίδεη ηηο θακπύιεο απόδνζεο ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ. Σν θνπκπί ηεο επηζηξνθήο, θιείλεη ηε θόξκα θαη επηζηξέθεη ζην παξάζπξν επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. Δπηιέγνληαο κηα κεηαβιεηή από ηε ιίζηα κεηαβιεηώλ θαη παηώληαο ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Add» κεηαθέξεηαη απηή ε κεηαβιεηή ζηηο επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο δεμηά ηεο θόξκαο. Παηώληαο ηνπ θνπκπί «ρεδίαζε», ζρεδηάδεηαη ε θακπύιε απόδνζεο όισλ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ. Μπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηαπηόρξνλα κέρξη ηέζζεξηο θακπύιεο απόδνζεο. Δηθόλα 62: Δπηινγή κεηαβιεηώλ γηα ζρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο 33

35 Δηθόλα 63: ρεδίαζε πνιιαπιώλ θακππιώλ απόδνζεο o Δπαλαζρεδίαζε θακππιώλ πξνζνκνίωζεο Η επηινγή απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηαζηνύλ μαλά ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» θάησ από δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο αιιά πάληα ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ ηεο ζρεδίαζεο σο αξηζκόο βεκάησλ ρξόλνπ. Δηθόλα 64: Η θόξκα επηινγήο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο Κ...Ρ 3-θ αλνξζσηή 34

36 Η δηαδηθαζία ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία είηε επηιέγνληαο ηελ από ηε κπάξα θνπκπηώλ (Δηθόλα 59) είηε παηώληαο ην θνπκπί κε εηηθέηα «Δπαλαζρεδίαζε θακππιώλ πξνζνκνίσζεο» από ην θέληξν ηεο θόξκαο. Μόιηο επηιεγεί ε δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν: Αξηζηεξά ηεο θόξκαο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ππάξρεη κηα ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ πνπ κπνξνύλ λα επαλαζρεδηαζηνύλ. ην θέληξν ηεο θόξκαο ππάξρεη έλα πιαίζην ην νπνίν είλαη ε πξνεπηζθόπεζε ηεο νζόλεο ζρεδίνπ θαη αξρηθά είλαη θελό, αιιά αξγόηεξα ζα πεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ επαλαζρεδίαζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο ζα ζρεδηαζηνύλ νη κεηαβιεηέο. Πάλσ αξηζηεξά ηεο θόξκαο ππάξρεη επίζεο θαη κία κπάξα κηα επηινγή ε νπνία θαιείηαη «Δπηινγή δηαδηθαζίαο». Δάλ παηεζεί ε επηινγή απηή εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ: Δηθόλα 65: Οη επηινγέο ηνπ κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» Ό πσο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ην κελνύ απνηειείηαη από ηξεηο επηινγέο: Α. Αιιαγή νξίσλ Μεγ./Διαρ. Υξνληθώλ βεκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ηεο πξνζνκνίσζεο. Β. Δκθάληζε ζρεδίνπ ζηελ νζόλε. Δκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Γ. Δπηζηξνθή. Δπηζηξέθεη ζηελ αξρηθή θόξκα επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ Κάησ δεμηά ηεο θόξκαο επηινγήο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ππάξρνπλ ηξία ιεηηνπξγηθά θνπκπηά (Δηθόλα 66) Αιιαγή νξίσλ Δπηζηξνθή ρεδίαζε Σα θνπκπηά απηά εθηεινύλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηηο επηινγέο ηνπ κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» 35

37 Δηθόλα 66: Σα ηξία ιεηηνπξγηθά θνπκπηά ηεο θόξκαο Έλα αθόκα ιεηηνπξγηθό θνπκπί κε εηηθέηα «Μεηαθίλεζε» ππάξρεη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο θόξκαο. Σν θνπκπί απηό ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ζβήζεη κηα κεηαβιεηή από κηα πεξηνρή ζρεδίαζεο. ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο θόξκαο ππάξρεη έλα πιαίζην ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πεξηνρώλ ζρεδίαζεο. Απηό γίλεηαη είηε από ην πιεθηξνιόγην, είηε από ην βειάθη δίπια ζην πιαίζην. Πξώηα ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηνρώλ πνπ κπνξεί λα είλαη ην πνιύ κέρξη θαη ηέζζεξηο. Με ηελ επηινγή 4 πεξηνρώλ ε πξνεπηζθόπεζε ηεο νζόλεο ζρεδίνπ αιιάδεη θαη έρεη 4 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο όπσο θαίλεηαη ζηε Δηθόλα 67. Δηθόλα 67: Η θόξκα επηινγήο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ κε ηελ επηινγή 4 πεξηνρώλ γηα Κ...Ρ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή Σν επόκελν βήκα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο γηα ηελ επαλαζρεδίαζε ησλ θακππιώλ είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζπκεηώλ κεηαβιεηώλ ζηηο πεξηνρέο ζρεδίαζεο. Γηα λα ην θάλεη απηό πξέπεη αθνύ πξώηα επηιέμεη κε ην πνληίθη κηα κεηαβιεηή λα ηε ζύξεη ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεη λα ζρεδηαζηεί. Έηζη ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζα εκθαληζηεί ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. ε κηα πεξηνρή 36

38 κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη πεξηζζόηεξεο από κηα κεηαβιεηέο αξθεί λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κεηά από ηελ επηινγή δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ θαίλεηαη παξαθάησ: Δηθόλα 68: Δπηινγή κεηαβιεηώλ πξνο επαλαζρεδίαζε θακππιώλ ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα αθαηξέζεη κηα κεηαβιεηή από κηα πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη λα πξνζζέζεη κηα άιιε ηόηε απιά πξέπεη λα επηιέμεη κε ην πνληίθη ηε κεηαβιεηή πνπ ζέιεη λα αθαηξέζεη θαη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Μεηαθίλεζε». Σν όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ηόηε ζβήλεηαη από ηελ πεξηνρή θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα ζύξεη λέα κεηαβιεηή ζηελ πεξηνρή. Μηα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε είλαη ε αιιαγή ησλ ρξνληθώλ νξίσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηα ρξνληθά όξηα είηε από ην κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» επηιέγνληαο «Αιιαγή νξίσλ Μεγ./Διαρ/ ρξνληθώλ βεκάησλ» είηε από ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Αιιαγή νξίσλ». Η θόξκα αιιαγήο νξίσλ θαίλεηαη παξαθάησ: 37

39 Δηθόλα 69: Φόξκα αιιαγήο ρξνληθώλ νξίσλ ην πξώην πιαίζην γξάθεηαη ην ειάρηζην βήκα, ελώ ζην δεύηεξν πιαίζην βξίζθεηαη από θάησ γξάθεηαη ε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ βήκαηνο. Γηα ηελ απνδνρή ησλ ηηκώλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Αιιαγή». Με ηελ ελέξγεηα απηή ζα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο θαη ν έιεγρνο ζα γπξίζεη πίζσ ζηε θόξκα επαλαζρεδίαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Δάλ ν ρξήζηεο δε ζέιεη θακία αιιαγή ηόηε πξέπεη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» γηα λα επηζηξέςεη ζηελ θόξκα ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Δθ όζνλ ν ρξήζηεο έρεη νινθιήξσζεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαβιεηώλ θαη ηελ αιιαγή ησλ νξίσλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην ηειεπηαίν βήκα ην νπνίν είλαη ζρεδίαζε ησλ θακππιώλ. Η ζρεδίαζε ησλ θακππιώλ γίλεηαη είηε από κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» «Δκθάληζε ζρεδίνπ ζηελ νζόλε», είηε από ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «ρέδην». Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 38

40 Δηθόλα 70: Η πεξηνρή ηεο ρξνληθήο ζρεδίαζεο γηα 3-θαζηθό αλνξζσηή Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θιείζεη ην παξάζπξν παηώληαο ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» θαη λα επηζηξέςεη ζηε θόξκα ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο. Σέινο γηα λα θιείζεη ν ρξήζηεο θαη ην παξάζπξν ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ζα πξέπεη ή λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» ή λα επηιέμεη από ην κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» «Δπηζηξνθή». Η δηαδηθαζία ηεο επαλαζρεδίαζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ ιήςε κεηξήζεσλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ ηδηαίηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ νξηαθώλ ηηκώλ ζε κόληκεο θαηαζηάζεηο. o Τπνινγηζκόο αξκνληθώλ Η ηειεπηαία δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ είλαη ν ππνινγηζκόο ησλ αξκνληθώλ. Έηζη επηιέγνληαο ν ρξήζηεο είηε από ην κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» «Τπνινγηζκόο αξκνληθώλ» είηε παηώληαο κε ην πνληίθη ηελ αληίζηνηρε επηινγή πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηνπ παξαζύξνπ ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα αλαιύζεη κεξηθά από ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο θαη λα ππνινγίζεη ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο αξκνληθέο. Αξρηθά εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ δεηάεη από ην ρξήζηε λα επηιέμεη ηελ πεξίνδν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα αλαιύζεη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξκνληθώλ. Σν παξάζπξν απηό θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 39

41 Δηθόλα 71: Παξάζπξν επηινγήο πεξηόδσλ γηα ηελ αλάιπζε αξκνληθώλ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηόδσλ, είηε γξάθνληαο ηνλ από ην πιεθηξνιόγην κέζα ζην άζπξν πιαίζην, είηε επηιέγνληαο ηνλ παηώληαο ηα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο δίπια από ην άζπξν πιαίζην. Μόιηο επηιέμεη ηνλ αξηζκό πνπ επηζπκεί ζα πξέπεη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «ΟΚ» γηα λα ζπλερίζεη κε ηνλ ππνινγηζκό αξκνληθώλ. Πξνρσξώληαο ν ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ αξκνληθώλ, αθνύ αξρηθά επέιεμε ηηο πεξηόδνπο θαη πάηεζε ην πιήθηξν «ΟΚ», βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ ην παξάζπξν ηεο παξαθάησ εηθόλαο: Δηθόλα 72: Οζόλε ππνινγηζκνύ αξκνληθώλ 40

42 Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ νζόλε ππνινγηζκνύ αξκνληθώλ, ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ππάξρεη κία ιίζηα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ θαη αθξηβώο από θάησ παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηή ηελ αλάιπζε. Τπάξρνπλ επίζεο θαη ηξία ιεηηνπξγηθά θνπκπηά εληνιώλ κε εηηθέηεο «Αιιαγή πεξηόδνπ», «Δπηζηξνθή» θαη «ΟΚ». Παηώληαο ν ρξήζηεο ην θνπκπί «Αιιαγή πεξηόδνπ» εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν επηινγήο πεξηόδσλ γηα ηελ αλάιπζε αξκνληθώλ (Δηθόλα 71). Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη πεξίνδν θαη λα ζπλερίζεη έπεηηα κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξκνληθώλ γηα απηήλ. Σν θνπκπί «Δπηζηξνθή» θιείλεη ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ ησλ αξκνληθώλ θαη ν έιεγρνο επηζηξέθεη ζηελ νζόλε επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. ύκθσλα κε ηελ νζόλε ππνινγηζκνύ ησλ αξκνληθώλ (Δηθόλα 72) ν ρξήζηεο κπνξεί γηα θαζεκία από ηηο κεηαβιεηέο ηεο ιίζηαο θαη γηα θάζε πεξίνδν πξνζνκνίσζεο, λα επηιέμεη ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: o Δθηύπωζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 73: 41

43 Δηθόλα 73: Δθηύπσζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ Με ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» πνπ ππάξρεη ζηε θόξκα, ν ρξήζηεο παηώληαο ην κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε ππνινγηζκνύ ησλ αξκνληθώλ(δηθόλα 72) o ρεδίαζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 42

44 Δηθόλα 74: ρεδίαζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ o Δθηύπωζε ζεκείωλ πεδίνπ ζπρλόηεηαο Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ζπρλόηεηαο γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 43

45 Δηθόλα 75: Δθηύπσζε ζεκείσλ πεδίνπ ζπρλόηεηαο Κ...Ρ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή o ρεδίαζε κεγέζνπο αξκνληθώλ Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζηελ νζόλε ην πιάηνο ησλ αξκνληθώλ γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 44

46 Δηθόλα 76: ρεδίαζε κεγέζνπο αξκνληθνύ o Δθηύπωζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ όπσο παξάγνληαη από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier ησλ ζεκείσλ ζπρλόηεηαο, γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 45

47 Δηθόλα 77: Δθηύπσζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier o ρεδίαζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ όπσο παξάγνληαη από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier ησλ ζεκείσλ πεδίνπ ζπρλόηεηαο, γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα

48 Δηθόλα 78: ρεδίαζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier o Παξάγνληεο αξκνληθώλ THD, DF, LOH Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηνπο παξάγνληεο ησλ αξκνληθώλ, δειαδή ηε ζπλνιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε (THD Total Harmonic Distortion), ην ζπληειεζηή παξακόξθσζεο (DF Distortion Factor) θαη ηελ αξκνληθή ρακειόηεξεο ηάμεο (LOH Lowest Order Harmonic), γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 47

49 Δηθόλα 79: Παξάγνληεο αξκνληθώλ THD, DF, LOH o ρεηηθόο ζπληειεζηήο παξακόξθωζεο Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ππνινγίδεη ζηελ νζόλε ην ζρεηηθό παξάγνληα παξακόξθσζεο, γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 48

50 Δηθόλα 80: ρεηηθόο ζπληειεζηήο παξακόξθσζεο o Δκθάληζε βνήζεηαο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάηωλ Η βνήζεηα είλαη δηαζέζηκε γηα ην κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ κε ην πάηεκα ηεο επηινγήο «Βνήζεηα» από ηε κπάξα ηνπ κελνύ ηεο θόξκαο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ (Δηθόλα 58). Σν αληίζηνηρν αξρείν HTML ηεο βνήζεηαο θνξηώλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: Δηθόλα 81: Σν παξάζπξν εκθάληζεο βνήζεηαο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ 49

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα