ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6"

Transcript

1 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΤΡΑΝΑΣΑΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΓΗΜΗΣΡΑ ΛΙΑΝΟΤ ΠΑΥΑΛΙΑ ΡΟΤΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - Κεθάιαην 1: Αληηθείκελν πηπρηαθήο 1.1 Πεξηγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζει Μνληέια ζπζθεπώλ όπνπ έγηλαλ νη αιιαγέο.ζει.2 - Κεθάιαην 2: Αλάιπζε ηνπ Neapolis Δηζαγσγή γηα ην Neapolis 6.11 ζει Σα κέξε ηνπ Neapolis ζει Δγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis..ζει Σν Neapolis.exe.ζει Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο Neapart1..ζει Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο Neapart2.ζει Φόξκα Κπκαηνκνξθώλ ζει Φόξκα Δκθάληζεο Κπθιώκαηνο.ζει Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο Neapart3..ζει.30 - Κεθάιαην 3: Κπθιώκαηα όπνπ αλαπηύρζεθαλ νη αιιαγέο θαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN3MOT).ζει Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ αιιαγώλ.ζει Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ θαη κεηά ηηο αιιαγέο ζει.73 - Κεθάιαην 4: Παξάξηεκα θαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN1MOT).ζει θαζηθόο ζύγρξνλνο θηλεηήξαο (SY3MOT)..ζει Κηλεηήξαο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DICMOT)..ζει Κηλεηήξην ζύζηεκα επαγσγηθνύ θηλεηήξα 3-θαζηθνύ αληηζηξνθέα (IN3IMD).ζει θαζηθόο αληηζηξνθέαο (IN1CON)..ζει θαζηθόο αληηζηξνθέαο (IN3CON)..ζει Ρπζκηζηήο Buck (BUCCON) ζει Ρπζκηζηήο Boost (BOOCON)..ζει Ρπζκηζηήο Buck Boost (BUBCON).ζει Ρπζκηζηήο Cuk (CUKCON) ζει.213 1

3 - Κεθάιαην 1: 1.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη << ε ηξνπνπνίεζε ηεο εκθάληζεο θπθισκάησλ πξνζνκνίσζεο κε ηελ εηζαγσγή πξόζζεησλ θνπκπηώλ ειέγρνπ εκθάληζεο θπκαηνκνξθώλ ζην Neapolis 6 >>. Σα θπθιώκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε πεξηείραλ ηε κπάξα θνπκπηώλ (toolbar) κέζσ ηεο νπνίαο θάλνληαο θιηθ ζε νπνηνδήπνηε θνπκπί εκθάληδε ηελ αληίζηνηρε θόξκα. Η ηξνπνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ πνπ πινπνηήζεθε πεξηιακβάλεη: Αιιαγή ιεηηνπξγίαο ηεο toolbar δειαδή αθαίξεζε θνπκπηώλ από απηή γηα ηα νπνία ππήξραλ ηα αληίζηνηρα text boxes ζην θύθισκα. Παξάιιεια, αθνινύζεζε ε πξόζζεζε λέσλ θνπκπηώλ ζηε toolbar ηα νπνία κέρξη πξόηηλνο δελ ππήξραλ, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ θνξκώλ. Μηα αθόκε αιιαγή είλαη ε πξνζζήθε θνπκπηώλ ειέγρνπ (command button) πάλσ ζην θάζε text box ζηα θπθιώκαηα. Η ιεηηνπξγία απηώλ ησλ θνπκπηώλ είλαη ε εμήο: πεγαίλνληαο ην πνληίθη πάλσ ζην θάζε text box, εκθαλίδεηαη ην command button κε ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία. Αλ ζειήζσ λα θάλσ θιηθ ζην command button εκθαλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή πνπ κέρξη ηώξα έβιεπα θάλνληαο θιηθ ζε έλα θνπκπί ζηε κπάξα. ε πεξίπησζε πνπ δελ θάλσ θιηθ θαη απνκαθξύλσ ην πνληίθη μαλαεκθαλίδεη ην text box. 1.2 Μνληέια ζπζθεπώλ όπνπ έγηλαλ νη αιιαγέο 3θ επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN3MOT) Πεξηπηώζεηο: δξνκέα θισβνύ, δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα 1θ επαγσγηθόο θηλεηήξαο (IN1MOT) Πεξηπηώζεηο: κε αληίζηαζε εθθίλεζεο, κε ππθλσηή ιεηηνπξγίαο,κε ππθλσηή εθθίλεζεο. 3θ ζύγρξνλνο θηλεηήξαο (SY3MOT) Κηλεηήξαο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DICMOT) Πεξηπηώζεηο: μέλεο δηέγεξζεο, δηέγεξζεο ζεηξάο, παξάιιειεο δηέγεξζεο, ζύλζεηεο δηέγεξζεο. Ρπζκηζηήο Buck(BUCCON) Ρπζκηζηήο Boost(BOOCON) Ρπζκηζηήο Buck-Boost(BUBCON) Ρπζκηζηήο Cuk(CUKCON) 1θ αληηζηξνθέαο (IN1CON) 3θ αληηζηξνθέαο (IN3CON) Κηλεηήξην ζύζηεκα επαγσγηθνύ θηλεηήξα 3θ αληηζηξνθέα (IN3IMD) Πεξηπηώζεηο: δξνκέα θισβνύ, δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα 2

4 - Κεθάιαην 2: 2 Δηζαγωγή γηα ην Neapolis Με ην εθπαηδεπηηθό απηό εξγαιείν κπνξείηε: -Να επηιέμεηε κηα από ηηο δηαζέζηκεο ζπζθεπέο ηζρύνο (ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, ειεθηξνληθνί κεηαηξνπείο ηζρύνο, ειεθηξνληθά θηλεηήξηα ζπζηήκαηα). -Να θαζνξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηνπ θνξηίνπ. -Να θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ νζόλε. -Να πξνζνκνηώζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βιέπνληαο είηε ηελ εμέιημε ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ σο θπκαηνκνξθώλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ ή ην θύθισκα ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο απηό κεηαβάιιεηαη ζηνλ ρξόλν κε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ηηο θπκαηνκνξθέο ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο νζόλεο. -Να κεηαβάιεηε θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ηηο ηηκέο πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ θαη λα δείηε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιώλ. -Να πεηξακαηηζζείηε κε ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο όπσο ζην εξγαζηήξην. -Να ζπλερίζεηε ηελ πξνζνκνίσζε γηα όζεο λέεο πεξηόδνπο ρξεηάδεζηε γηα λα νινθιεξώζεηε ηνλ πεηξακαηηζκό ζαο. -Να επεμεξγαζηείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο κέζσ ησλ εξγαιείσλ α) ηεο αλαζρεδίαζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηόδσλ πξνζνκνίσζεο, β) ηεο ζπγθξηηηθήο ζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ απόδνζεο ηνπ πεηξακαηηζκνύ ζαο θαη γ) ηεο αξκνληθήο αλάιπζεο ησλ θπκαηνκνξθώλ ησλ κεηαβιεηώλ αλά πεξίνδν. -Να δείηε νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζεσξεηηθά ζέκαηα ηεο ζπζθεπήο πνπ πξνζνκνηώλεηε. 2.1 Σα κέξε ηνπ Neapolis Σν Neapolis είλαη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εμνκνίσζεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (π.ρ. κεηαηξνπείο, θηλεηήξεο, αλνξζσηέο θ.α.). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη, πξηλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζνκνίσζεο ηηο παξακέηξνπο ή ηηο ηηκέο ησλ ζπζθεπώλ ρσξίο ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθιώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σν πξόγξακκα απηό απαξηίδεηαη από ηξία θύξηα κέξε. Ο ρξήζηεο πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα μεθηλά κε ην πξώην κέξνο (Neapart1), ζπλερίδεη κε ην δεύηεξν (Neapart2), θαη ηειεηώλεη κε ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Νeapart3). Αλαιπηηθόηεξα ηα κέξε ηνπ Neapolis είλαη : 1. Neapart1 (Neapolis.exe): ην κέξνο απηό γίλεηαη ε επηινγή ηεο γιώζζαο κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα κελνύ (ζηελ παξνύζα έθδνζε δηαζέζηκεο είλαη ε Διιεληθή, ε Αγγιηθή θαη ε Ιζπαληθή), ηα κελύκαηα, νη ιεδάληεο ησλ θνπκπηώλ θαη όισλ ησλ ειεγθηεξίσλ. ην πξώην κέξνο γίλεηαη ηόζν ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ζπζθεπήο πνπ ζα εμνκνησζεί όζν θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνο εμνκνίσζε ζπζηήκαηνο. 3

5 2. Neapart2 (Neapart2.exe): ην δεύηεξν κέξνο γίλεηαη ε εμνκνίσζε ηεο ζπζθεπήο πνπ επηιέρζεθε, όπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη θαη λα παξαηεξήζεη ηηο δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ έρεη επηιέμεη. Οη παξάκεηξνη ησλ κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. ην κέξνο απηό βξίζθεηαη ε θόξκα Δκθάληζε θπθιώκαηνο. 3. Neapart3 (Neapart3.exe): ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Neapolis ην πξόγξακκα ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Σα δεδνκέλα απηά αλαιύνληαη θαη ππνινγίδνληαη ηηκέο όπσο νη ελεξγέο ηηκέο, νη ζηηγκηαίεο ηηκέο, νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηηκέο ησλ αξκνληθώλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί κεηά από επηινγέο από ην κελνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δεη ηηο ηηκέο απηέο. 2.2 Δγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis Η εγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis είλαη πνιύ εύθνιε θαη απιή αξθεί λα αθνινπζήζνπκε ηα θαηάιιεια βήκαηα.αξρηθά πξέπεη λα πξνκεζεπηνύκε ην θάθεινneapolis611_install. Δηθόλα 1 : Φάθεινο Neapolis611_install ηε ζπλέρεηα θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην (setup.exe) βιέπνπκε ηελ παξαθάησ εηθόλα: 4

6 Δηθόλα 2 : Πξώην παξάζπξν νδεγνύ εγθαηάζηαζεο Μαο ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα θιείζνπκε νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο ηξέρνπλ έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε εγθαηάζηαζε. Αλ δελ ηξέρεη θάηη εθείλε ηε ζηηγκή παηάκε ΟΚ θαη ζπλερίδνπκε, αιιηώο παηάκε Exit Setup, θιείλνπκε ηηο πεξηηηέο εθαξκνγέο θαη μαλαηξέρνπκε ην setup.exe. Αθνύ παηήζνπκε ΟΚ ην επόκελν παξάζπξν πνπ καο εκθαλίδεηαη είλαη: 5

7 Δηθόλα 3: Γεύηεξν παξάζπξν νδεγνύ εγθαηάζηαζεο Γηα λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα παηήζνπκε ην θνπκπί κε ηελ εηθόλα ηνπ ππνινγηζηή θαη όια ηα αξρεία ζα απνζεθεπηνύλ ζηελ ζέζε πνπ απαηηείηαη. Δηθόλα 4: Δπηινγή group εηζαγσγήο αξρείσλ εγθαηάζηαζεο Μεηά από απηό νινθιεξώλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Neapolis Έπεηηα πεγαίλνπκε ζηε δηαδξνκή C:\Nea4 ε νπνία θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 1 θαη θάλνπκε δηπιό θιηθ ζην Nea611.exe όπνπ εκθαλίδεηαη ε νζόλε πνπ βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 2. Θα πξέπεη κεηά ηελ απνζπκπίεζε νη ππνθαηάινγνη λα βξίζθνληαη κέζα ζην C:\Nea4. Παηάκε Install θαη μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε. 6

8 Δηθόλα 5: Οζόλε θαθέινπ Nea4 Δηθόλα 6: Οζόλε απνζπκπίεζεο 7

9 Δηθόλα 7: Οζόλε πξνόδνπ απνζπκπίεζεο Καηόπηλ πάκε ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παηάκε δηπιό θιηθ ζηνλ θάθειν Nea4 (Δηθόλα 5): Δηθόλα 8: Φάθεινο Nea4 8

10 ηε ζπλέρεηα ηξέρνπκε ην Neapolis.exe ή από ην κελνύ Έλαξμε Neapolis 6.11 Η εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί. Σώξα κπνξείηε λα ηξέμεηε ην ινγηζκηθό Neapolis από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα επεμεξγαζηείηε θαη λα αλαβαζκίζεηε όκσο ην Neapolis κέζα από ηνλ θώδηθα πνπ ηνλ απνηειεί ζε γιώζζα Visual Basic, ζα πξέπεη λα ζαο δνζεί ν θάθεινο Nea4. Σα παξηερόκελα ηνπ θαθέινπ απηνύ είλαη ηα εμήο: Δηθόλα 9: Σα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ Nea4 Παηώληαο ην Neapart2.vbp καο αλνίγεη ηελ παξαθάησ εηθόλα (Δηθόλα 10) όπνπ παηάκε YES ζην κήλπκα. 9

11 2.3 To Neapolis.exe Δηθόλα 10: Σν πεξηβάιινλ ηεο Visual Basic Η πξώηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα θάλεη δηπιό θιηθ ζην εθηειέζηκν αξρείν Neapolis.exe ηνπ θαηαιόγνπ \ Nea4 θαη ακέζσο ζα θνξησζεί ε παξαθάησ θόξκα. Δηθόλα 11: Σν πεξηβάιινλ ηνπ Neapolis Ver.6.1 Δδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη 6 ηκήκαηα 10

12 Α. Σε κπάξα επηινγώλ Β. Σν κελνύ επηινγήο ηεο γιώζζαο Γ. Σν κελνύ επηινγήο ηνπ κνληέινπ ζπζθεπώλ πνπ ζα εμνκνησζεί Γ. Η επηινγή ηνπ απνζεθεπηηθνύ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο Δ. Σν βαζηθό κελνύ επηινγώλ η. Σελ νζόλε ηεο βνήζεηαο Δηθόλα 12: Η κπάξα επηινγώλ Δηθόλα 13: Σν κελνύ επηινγήο ηεο γιώζζαο 11

13 Δηθόλα 14: Σν κελνύ επηινγήο ηνπ κνληέινπ ζπζθεπώλ πνπ ζα εμνκνησζεί Δηθόλα 15: Η επηινγή ηνπ απνζεθεπηηθνύ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο 12

14 Δηθόλα 16: Σν βαζηθό κελνύ επηινγώλ Δηθόλα 17: Η νζόλε ηεο βνήζεηαο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην πξνο εμνκνίσζε ζύζηεκα κε 2 ηξόπνπο: Από ηε κπάξα επηινγώλ (Δηθόλα 12) παηώληαο «Μνληέια πζθεπώλ» θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο αλάκεζα ζηνπο «Κηλεηήξεο», ζηνπο «Μεηαηξνπείο» θαη ζηα «Κηλεηήξηα πζηήκαηα». Καη από ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 14) επηιέγνληαο ην επηζπκεηό ζύζηεκα. 13

15 ην βαζηθό κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 16) ππάξρνπλ ηα θνπκπηά ζύλδεζεο κε ηα ππόινηπα κέξε ηνπ Neapolis. πγθεθξηκέλα ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» απνηειεί θνκκάηη ηνπ Neapolis.exe, ε «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» απνηειεί θνκκάηη ηνπ Neapart2.exe θαη ε «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» απνηειεί θνκκάηη ηνπ Neapart3.exe. Βαζηθόο θαλόλαο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμνκνίσζε θαη λα κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ν ρξήζηεο λα αθνινπζεί ηε ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ θνπκπηώλ απηώλ. Γειαδή ζα πξέπεη πξώηα λα γίλεη ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» ελ ζπλερεία ε «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» θαη ηέινο ε «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» - Neapart1 Παηώληαο ην θνπκπί «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη ε εμήο θόξκα: Δηθόλα 18: Οζόλε «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» Κνηηώληαο ηελ παξαπάλσ εηθόλα (Δηθόλα 18) ν ρξήζηεο δηαπηζηώλεη όηη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 3 κέξε: Α. Σν κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 19) Β. Σελ νζόλε θπθισκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (Δηθόλα 20) Γ. Σα θνπκπηά αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ (Δηθόλα 21) 14

16 Δηθόλα 19: Μελνύ επηινγώλ Δηθόλα 20: Οζόλε θπθισκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ Δηθόλα 21: Κνπκπηά αιιαγήο ζηνηρείσλ Η κπάξα επηινγώλ παξαηεξνύκε όηη απνηειείηαη από ηηο επηινγέο Αξρεία Πξόγξακκα Γξαθηθά Βνήζεηα Αθόκα ζηελ νζόλε ησλ θπθισκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (Δηθόλα 20) βιέπνπκε κηθξνγξαθίεο ησλ θπθισκάησλ ηα νπνία καδί απνηεινύλ ην ζύζηεκα πνπ ζα εμνκνησζεί. Παξαηεξνύκε επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπθισκάησλ απηώλ, ηα νπνία ν ρξήζηεο παηώληαο ηα θνπκπηά αιιαγήο (Δηθόλα 21) κπνξεί λα ηα κεηαβάιιεη. Γηα λα απνρσξίζνπκε από ηε ζπγθεθξηκέλε θόξκα θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηιέρζεθε ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηα «Γξαθηθά» δειαδή ζα πξέπεη λα επηιέμεη πνηεο κεηαβιεηέο ζα επηζπκεί λα απεηθνλίδνληαη ζηηο θπκαηνκνξθέο. Αλ δε γίλεη ε επηινγή ησλ γξαθηθώλ ηόηε ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο (εηθόλα 22) θαη ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα γπξίζεη πίζσ. 15

17 Δηθόλα 22: Μήλπκα ιάζνπο ζηελ νζόλε Γηα λα γίλεη ε επηινγή ησλ γξαθηθώλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη από ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 19) ηελ επηινγή «Γξαθηθά». Μόιηο ην παηήζεη ν ρξήζηεο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην εμήο: Δηθόλα 23: Δπηινγή γξαθηθώλ Δδώ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ επηζπκεί πεξλώληαο ην πνληίθη ηνπ θαη παηώληαο ζπλερόκελα αξηζηεξό θιηθ θαη ηνπνζεηώληαο ηα ζηνλ θελό ρώξν κε όλνκα «Οζόλε Πξνζνκνίσζεο». Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη 16

18 όκσο λα ρσξίζεη ηελ «Οζόλε Πξνζνκνίσζεο» ζε πεξηνρέο όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 23 δηόηη ζε θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη «ίδηεο» κεηαβιεηέο δειαδή: κηα πεξηνρή κε όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ξεύκαηα, άιιε κηα πεξηνρή κε όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ηάζεηο θηι. Δθ όζνλ επηιερζνύλ νη κεηαβιεηέο παηάκε ην θνπκπί «Έμνδνο» θαη ζην επόκελν κήλπκα πνπ ζα εκθαληζηεί παηάκε «Ναη». Γηα λα απνρσξίζνπκε από ην «Πξνζδηνξηζκό πζηήκαηνο» θαη λα πεξάζνπκε ζηελ «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» ζα πξέπεη λα παηήζνπκε από ην κελνύ επηινγώλ (Δηθόλα 19) ηελ επηινγή «Αξρείν» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή «Έμνδνο» «Πξνζνκνίωζε πζηήκαηνο Neapart2» Γηα λα κεηαβεί ν ρξήζηεο ζηελ «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» επηηπρώο. Μόλν ηόηε κπνξεί λα γίλεη επηιέμηκν ην θνπκπί «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» από ην βαζηθό κελνύ επηινγώλ. Δηθόλα 24: Δκθάληζε επηινγήο «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» Η πξνζνκνίσζε ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από 2 θόξκεο: Σε θόξκα θπκαηνκνξθώλ θαη Σε θόξκα εκθάληζεο θπθιώκαηνο Φόξκα Κπκαηνκνξθώλ Μόιηο ν ρξήζηεο πάηεζε ην θνπκπί «Πξνζνκνίσζε θπθιώκαηνο» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θόξκα (Δηθόλα 25). Όπσο παξαηεξνύκε, ζηελ νζόλε θπκαηνκνξθώλ ππάξρνπλ νη κεηαβιεηέο (π.ρ ξεύκα εηζόδνπ, ηάζε εμόδνπ θ.α) πνπ επηιέρζεθαλ ζηε θόξκα «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηινγή «Γξαθηθά». Δάλ παηήζνπκε ην θνπκπί «Έλαξμε» ζα καο εκθαλίζεη ηηο αλάινγεο θπκαηνκνξθέο. ύκθσλα κε ηηο αξρηθέο ηηκέο θαη κε δηάθνξνπο άιινπο ππνινγηζκνύο νη άμνλεο x, y ζρεδηάδνληαη δίλνληαο ζε καο κέρξη θαη δώδεθα δηαθνξεηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (Δηθόλα 26). 17

19 Δηθόλα 25: Οζόλε θπκαηνκνξθώλ Δηθόλα 26: Δκθάληζε θπκαηνκνξθώλ κεηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ «Έλαξμε» 18

20 Φόξκα Δκθάληζεο Κπθιώκαηνο Η ζπγθεθξηκέλε θόξκα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ επηζπκεηνύ θπθιώκαηνο. Μόιηο νινθιεξσζνύλ νη θπκαηνκνξθέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εκθαλίζεη ην θύθισκά ηνπ παηώληαο απιά ηελ επηινγή «Αξρείν» θαη ζηε ζπλέρεηα «Δκθάληζε Κπθιώκαηνο» όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 27. Απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ θπθιώκαηνο (Δηθόλα 28). Δηθόλα 27: Δπηινγή εκθάληζεο θπθιώκαηνο Δηθόλα 28: Φόξκα «Δκθάληζεο Κπθιώκαηνο» Όπσο παξαηεξνύκε ε θόξκα απηή απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: o Μπάξα επηινγώλ Δηθόλα 29: Μπάξα επηινγώλ 19

21 ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δηαηξείηαη ζε 4 ππνκελνύ(δηθόλα 30): Η επηινγή «Έλαξμε» κε ηελ νπνία μεθηλά ε εμνκνίσζε Η επηινγή «Δκθάληζε Κπκαηνκνξθώλ» κε ηελ νπνία επηζηξέθνπκε ζην πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο κε ηηο θπκαηνκνξθέο Η επηινγή «Παύζε» κε ηελ νπνία ζηακαηάεη πξνζσξηλά ε εμνκνίσζε θαη ε επαλάιεςε ηνπ παηήκαηνο ηνπ θνπκπηνύ απηνύ ηε ζπλερίδεη Η επηινγή «Έμνδνο» κε ηελ νπνία βγαίλνπκε από ην πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο θαη επηζηξέθνπκε ζηε θόξκα ηνπ Neapolis o Τπνκελνύ «Αιιαγή» Δηθόλα 30: Τπνκελνύ «Αξρείν» Σν ππνκελνύ «Αιιαγή» έρεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο. πγθεθξηκέλα ζην ππνκελνύ «Αιιαγή» ηνπ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή (Δηθόλα 31). Δηθόλα 31: Τπνκελνύ «Αιιαγή» 3-θαζηθνύ αλνξζσηή o Σν ππνκελνύ «Πεηξάκαηα» Δδώ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο απηόκαηεο θόξηηζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ ππάξρεη θαη ζηε θόξκα θπκαηνκνξθώλ. 20

22 o Σν ππνκελνύ «Βνήζεηα» Δηθόλα 33: Τπνκελνύ «Πεηξάκαηα» Δδώ βξίζθεηαη ε επηινγή ηεο «Βνήζεηαο» γηα ην πξόγξακκα ηνπ Neapolis. o Οζόλε θπθιώκαηνο Δηθόλα 34: Οζόλε Βνήζεηαο ηελ νζόλε απηή δηαθξίλεηαη ην εθάζηνηε ειεθηξηθό θύθισκα θαη ηα όξγαλα κέηξεζήο ηνπ, ηα Textboxes όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα

23 Δηθόλα 35: Κ...Ρ. 3-θαζηθνύ 6-παικηθνύ αλνξζσηή πιήξσο ειεγρόκελνπ κε δηέγεξζε ζεηξάο θαη δίνδν ειεύζεξεο ξνήο o Μπάξα Δκθάληζεο Απνηειεζκάηωλ Η κπάξα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ πεξηέρεη ηα θνπκπηά γηα ηελ εκθάληζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ θαζώο θαη ηα θνπκπηά γηα ηελ αιιαγή ησλ ηηκώλ ζηα όξγαλα κέηξεζεο από κία θαηάζηαζε ζε κηα άιιε. Η κπάξα απηή όκσο αιιάδεη από θύθισκα ζε θύθισκα. Έηζη είλαη δηαθνξεηηθή π.ρ. ζην θύθισκα ηνπ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή θαη ζην θηλεηήξην ζύζηεκα ζπλερνύο ξεύκαηνο 3-θαζηθνύ αλνξζσηή. Οπόηε ζην θύθισκα ηνπ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή ε κπάξα είλαη : Δηθόλα 36: Μπάξα εκθάληζεο Απνηειεζκάησλ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή 22

24 Δηθόλα 37: Δκθάληζε απνηειεζκάησλ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή ην θύθισκα ηνπ Κηλεηήξηνπ πζηήκαηνο πλερνύο Ρεύκαηνο 3-θαζηθνύ αλνξζσηή ε κπάξα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ είλαη: Δηθόλα 38: Μπάξα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ Κ...Ρ. 3-θαζηθνύ αλνξζσηή Δηθόλα 39: Δκθάληζε απνηειεζκάησλ Κ...Ρ. 3-θαζηθνύ αλνξζσηή 23

25 o Αιιαγή ηηκώλ Η αιιαγή ηηκώλ ζην εθάζηνηε θύθισκα είλαη κηα ίδηα δηαδηθαζία γηα νπνηνδήπνηε θύθισκα δηαιέμνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ζα εμεηάζνπκε ην θύθισκα ηνπ 3-θαζηθνύ 6-παικηθνύ πιήξνπο ειεγρόκελνπ αλνξζσηή κε δίνδν ειεύζεξεο ξνήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε αξθεηέο ηηκέο ηνπ θπθιώκαηνο έηζη ώζηε λα παξαηεξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηηο αιιαγέο απηέο, παηώληαο απιά ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη αιιάδνληαο ηελ επηζπκεηή παξάκεηξν. Δηθόλα 40: Πξώηε εηθόλα ησλ θπκαηνκνξθώλ Iri, Vri Έζησ όηη ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο. Θα παηήζνπκε ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηιέμνπκε «Σάζε Σξνθνδνζίαο». Σόηε εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεο Δηθόλαο 41. Δηθόλα 41: Αιιαγή ηάζεο ηξνθνδνζίαο Σν πεδίν ηηκώλ γηα αιιαγή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο είλαη από 0 έσο 350. Αλ πιεθηξνινγήζνπκε ηηκή έμσ από ην πεδίν ηηκώλ, ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. 24

26 Δηθόλα 42: Μήλπκα ιάζνπο Αλ ζειήζνπκε λα αιιάμνπκε ηε «πρλόηεηα» ζα πξέπεη λα παηήζνπκε ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπκε «πρλόηεηα». Δηθόλα 43: Αιιαγή ζπρλόηεηαο Δδώ ε λέα ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 100, αιιά θαη λα είλαη κηθξόηεξε από 10. Αλ πιεθηξνινγεζεί ηηκή παξαπάλσ από 100, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο. Δπίζεο δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 10. Αλ πιεθηξνινγεζεί ηηκή κηθξόηεξε ηνπ 10 εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο. Δηθόλα 44: Μελύκαηα ιάζνπο Δάλ επηζπκνύκε αιιαγή γσλίαο θνξηίνπ ζα πξέπεη από ην θνπκπί «Αιιαγή» λα επηιερηεί «Γσλία θνξηίνπ». Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε γσλία θνξηίνπ είλαη από 0 έσο 90. Σηκέο κηθξόηεξεο από 0 θαη κεγαιύηεξεο από 90 ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. 25

27 Δηθόλα 45: Αιιαγή γσλίαο θνξηίνπ Γηα ηελ αιιαγή ηεο γσλίαο έλαπζεο επηιέγνπκε ην θνπκπί «Αιιαγή» θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε «Γσλία έλαπζεο». Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε γσλία έλαπζεο είλαη από 0 έσο 150. Δηθόλα 47: Αιιαγή γσλίαο έλαπζεο Αλ πιεθηξνινγεζνύλ ηηκέο εθηόο ηνπ πεδίνπ ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. Δηθόλα 48: Μελύκαηα ιάζνπο Σέινο κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηνπ θνξηίνπ Emf δειαδή ηνπ ειεθηξεγεξηηθνύ θνξηίνπ. Δηθόλα 49: Αιιαγή ειεθηξεγεξηηθνύ θνξηίνπ Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη από 0 έσο 200. Αλ πιεθηξνινγεζνύλ ηηκέο είηε θάησ από 0 είηε πάλσ από 200 ζα εκθαληζηνύλ κελύκαηα ιάζνπο. 26

28 Δηθόλα 50: Μελύκαηα ιάζνπο Μόιηο ηειεηώζεη ε πξνζνκνίσζε ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθόλα 51 ε νπνία καο ξσηά αλ ζέινπκε ζπλέρεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Δάλ παηήζνπκε «Ναη» ηόηε ζα πξέπεη λα νξίζνπκε γηα πόζεο πεξηόδνπο ζέινπκε λα ζπλερηζηεί ε πξνζνκνίσζε. Δάλ παηήζνπκε «Όρη» ζα βξεζνύκε ζην θεληξηθό κελνύ ηνπ Neapolis. Δηθόλα 51: Οζόλε «ζπλέρεηα πξνζνκνίσζεο» o Αιιαγή ρξώκαηνο ζρεδίαζεο Η αιιαγή ρξώκαηνο ζρεδίαζεο ηνπ εθάζηνηε θπθιώκαηνο είλαη κηα πνιύ απιή θαη εύθνιε δηαδηθαζία. Μπνξεί λα γίλεη είηε έρεη μεθηλήζεη ε πξνζνκνίσζε είηε όρη. Κάλνληαο απιά δεμί θιηθ πάλσ ζην θύθισκα όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 52 θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο «Αιιαγή ρξώκαηνο» θαη «Κπθιώκαηνο». 27

29 Δηθόλα 52: Αιιαγή ρξώκαηνο θπθιώκαηνο Σόηε ζα εκθαληζηεί έλα ColorDialog (Δηθόλα 53) όπνπ ζα επηιεγεί ην επηζπκεηό ρξώκα. Δάλ παηεζεί ε επηινγή «Άθπξν» δε ζα ζπκβεί θακία αιιαγή ζην ρξώκα ηνπ θπθιώκαηνο, εάλ όκσο επηιέμνπκε π.ρ. ην θόθθηλν ρξώκα θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζνπκε «ΟΚ» ηόηε ην θύθισκα ζα πάξεη ηελ εμήο όςε(δηθόλα 54). 28

30 Δηθόλα 53: ColorDialog Δηθόλα 54: Δκθάληζε θπθιώκαηνο κε θόθθηλν ρξώκα 29

31 Δάλ παηήζνπκε «Έλαξμε» ηόηε ζα μεθηλήζεη ε εμνκνίσζε θαη όηαλ ζα ππάξρεη αγσγή ηόζν ζηα ζπξίζηνξ όζν θαη ζηηο δηόδνπο, ζα ρξσκαηίδνληαη κε θόθθηλν ρξώκα αληί ηνπ καύξνπ πνπ ήηαλ πξηλ. Δηθόλα 55: Αγσγή ζπξίζηνξ/δηόδσλ κε επηιεγκέλν ρξώκα ζρεδίαζεο ην θόθθηλν «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάηωλ Πξνζνκνίωζεο Neapart3» Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έλαξμε ηνπ Neapart3 ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν «Πξνζδηνξηζκόο πζηήκαηνο» αιιά θαη ε «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο». Μόιηο γίλεη απηό ζα ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Δηθόλα 56: Δλεξγνπνίεζε Δπεμεξγαζίαο Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο Παηώληαο ην θνπκπί «Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο» νδεγνύκαζηε ζηελ παξαθάησ θόξκα: 30

32 Δηθόλα 57: Οζόλε Δπεμεξγαζίαο Απνηειεζκάησλ Πξνζνκνίσζεο Δπάλσ αξηζηεξά ζηε θόξκα παξαηεξνύκε κηα κπάξα επηινγώλ (Δηθόλα 58) ε νπνία απνηειείηαη από: Α. Σελ επηινγή δηαδηθαζίαο Β. Σε βνήζεηα Δηθόλα 58: Μπάξα επηινγώλ Η επηινγή δηαδηθαζίαο εάλ παηεζεί εκθαλίδεη 4 επηινγέο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 59 Δηθόλα 59: Οη επηινγέο ηνπ κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ζην θέληξν ηεο θόξκαο ππάξρνπλ 4 επηινγέο, νη νπνίεο είλαη: 31

33 ρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο Δπαλαζρεδίαζε θακππιώλ πξνζνκνίσζεο Τπνινγηζκόο αξκνληθώλ Δπηζηξνθή o ρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ παξαρζεί από ηε δηαδηθαζία ηεο απηόκαηεο θόξηηζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνζνκνίσζεο ηνπ πζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απηόκαηε θόξηηζε δελ ππάξρεη ΓΔΝ έρεη εθηειεζηεί εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο. Δηθόλα 60: Μήλπκα ιάζνπο Η δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο θακππιώλ απόδνζεο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία είηε από ηε κπάξα επηινγώλ (Δηθόλα 58) είηε παηώληαο ηελ επηινγή ζην θέληξν ηεο θόξκαο Δπεμεξγαζίαο Απνηειεζκάησλ. Η εθηέιεζε ηεο επηινγήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν: Δηθόλα 61: Η θόξκα ηεο επηινγήο «ρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο» γηα Κ...Ρ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή 32

34 Αξηζηεξά ηεο θόξκαο ππάξρεη κηα ιίζηακε όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηε δηάξθεηα ηεο Πξνζνκνίσζεο. ην θέληξν ηεο θόξκαο ππάξρνπλ 4 ιεηηνπξγηθά θνπκπηά. Σν θνπκπί ηεο ζρεδίαζεο εκθαλίδεη ηηο θακπύιεο απόδνζεο ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ. Σν θνπκπί ηεο επηζηξνθήο, θιείλεη ηε θόξκα θαη επηζηξέθεη ζην παξάζπξν επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. Δπηιέγνληαο κηα κεηαβιεηή από ηε ιίζηα κεηαβιεηώλ θαη παηώληαο ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Add» κεηαθέξεηαη απηή ε κεηαβιεηή ζηηο επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο δεμηά ηεο θόξκαο. Παηώληαο ηνπ θνπκπί «ρεδίαζε», ζρεδηάδεηαη ε θακπύιε απόδνζεο όισλ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ. Μπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ ηαπηόρξνλα κέρξη ηέζζεξηο θακπύιεο απόδνζεο. Δηθόλα 62: Δπηινγή κεηαβιεηώλ γηα ζρεδίαζε θακππιώλ απόδνζεο 33

35 Δηθόλα 63: ρεδίαζε πνιιαπιώλ θακππιώλ απόδνζεο o Δπαλαζρεδίαζε θακππιώλ πξνζνκνίωζεο Η επηινγή απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηαζηνύλ μαλά ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ «Πξνζνκνίσζε πζηήκαηνο» θάησ από δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο αιιά πάληα ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηνλ άμνλα ησλ Υ ηεο ζρεδίαζεο σο αξηζκόο βεκάησλ ρξόλνπ. Δηθόλα 64: Η θόξκα επηινγήο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο Κ...Ρ 3-θ αλνξζσηή 34

36 Η δηαδηθαζία ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία είηε επηιέγνληαο ηελ από ηε κπάξα θνπκπηώλ (Δηθόλα 59) είηε παηώληαο ην θνπκπί κε εηηθέηα «Δπαλαζρεδίαζε θακππιώλ πξνζνκνίσζεο» από ην θέληξν ηεο θόξκαο. Μόιηο επηιεγεί ε δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν: Αξηζηεξά ηεο θόξκαο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ππάξρεη κηα ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ πνπ κπνξνύλ λα επαλαζρεδηαζηνύλ. ην θέληξν ηεο θόξκαο ππάξρεη έλα πιαίζην ην νπνίν είλαη ε πξνεπηζθόπεζε ηεο νζόλεο ζρεδίνπ θαη αξρηθά είλαη θελό, αιιά αξγόηεξα ζα πεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ επαλαζρεδίαζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο ζα ζρεδηαζηνύλ νη κεηαβιεηέο. Πάλσ αξηζηεξά ηεο θόξκαο ππάξρεη επίζεο θαη κία κπάξα κηα επηινγή ε νπνία θαιείηαη «Δπηινγή δηαδηθαζίαο». Δάλ παηεζεί ε επηινγή απηή εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ: Δηθόλα 65: Οη επηινγέο ηνπ κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» Ό πσο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ην κελνύ απνηειείηαη από ηξεηο επηινγέο: Α. Αιιαγή νξίσλ Μεγ./Διαρ. Υξνληθώλ βεκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ηεο πξνζνκνίσζεο. Β. Δκθάληζε ζρεδίνπ ζηελ νζόλε. Δκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Γ. Δπηζηξνθή. Δπηζηξέθεη ζηελ αξρηθή θόξκα επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ Κάησ δεμηά ηεο θόξκαο επηινγήο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ππάξρνπλ ηξία ιεηηνπξγηθά θνπκπηά (Δηθόλα 66) Αιιαγή νξίσλ Δπηζηξνθή ρεδίαζε Σα θνπκπηά απηά εθηεινύλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηηο επηινγέο ηνπ κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» 35

37 Δηθόλα 66: Σα ηξία ιεηηνπξγηθά θνπκπηά ηεο θόξκαο Έλα αθόκα ιεηηνπξγηθό θνπκπί κε εηηθέηα «Μεηαθίλεζε» ππάξρεη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο θόξκαο. Σν θνπκπί απηό ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ζβήζεη κηα κεηαβιεηή από κηα πεξηνρή ζρεδίαζεο. ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο θόξκαο ππάξρεη έλα πιαίζην ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πεξηνρώλ ζρεδίαζεο. Απηό γίλεηαη είηε από ην πιεθηξνιόγην, είηε από ην βειάθη δίπια ζην πιαίζην. Πξώηα ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηνρώλ πνπ κπνξεί λα είλαη ην πνιύ κέρξη θαη ηέζζεξηο. Με ηελ επηινγή 4 πεξηνρώλ ε πξνεπηζθόπεζε ηεο νζόλεο ζρεδίνπ αιιάδεη θαη έρεη 4 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο όπσο θαίλεηαη ζηε Δηθόλα 67. Δηθόλα 67: Η θόξκα επηινγήο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ κε ηελ επηινγή 4 πεξηνρώλ γηα Κ...Ρ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή Σν επόκελν βήκα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο γηα ηελ επαλαζρεδίαζε ησλ θακππιώλ είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζπκεηώλ κεηαβιεηώλ ζηηο πεξηνρέο ζρεδίαζεο. Γηα λα ην θάλεη απηό πξέπεη αθνύ πξώηα επηιέμεη κε ην πνληίθη κηα κεηαβιεηή λα ηε ζύξεη ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεη λα ζρεδηαζηεί. Έηζη ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζα εκθαληζηεί ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. ε κηα πεξηνρή 36

38 κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη πεξηζζόηεξεο από κηα κεηαβιεηέο αξθεί λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κεηά από ηελ επηινγή δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ θαίλεηαη παξαθάησ: Δηθόλα 68: Δπηινγή κεηαβιεηώλ πξνο επαλαζρεδίαζε θακππιώλ ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα αθαηξέζεη κηα κεηαβιεηή από κηα πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη λα πξνζζέζεη κηα άιιε ηόηε απιά πξέπεη λα επηιέμεη κε ην πνληίθη ηε κεηαβιεηή πνπ ζέιεη λα αθαηξέζεη θαη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Μεηαθίλεζε». Σν όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ηόηε ζβήλεηαη από ηελ πεξηνρή θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα ζύξεη λέα κεηαβιεηή ζηελ πεξηνρή. Μηα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε είλαη ε αιιαγή ησλ ρξνληθώλ νξίσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηα ρξνληθά όξηα είηε από ην κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» επηιέγνληαο «Αιιαγή νξίσλ Μεγ./Διαρ/ ρξνληθώλ βεκάησλ» είηε από ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Αιιαγή νξίσλ». Η θόξκα αιιαγήο νξίσλ θαίλεηαη παξαθάησ: 37

39 Δηθόλα 69: Φόξκα αιιαγήο ρξνληθώλ νξίσλ ην πξώην πιαίζην γξάθεηαη ην ειάρηζην βήκα, ελώ ζην δεύηεξν πιαίζην βξίζθεηαη από θάησ γξάθεηαη ε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ βήκαηνο. Γηα ηελ απνδνρή ησλ ηηκώλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Αιιαγή». Με ηελ ελέξγεηα απηή ζα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο θαη ν έιεγρνο ζα γπξίζεη πίζσ ζηε θόξκα επαλαζρεδίαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Δάλ ν ρξήζηεο δε ζέιεη θακία αιιαγή ηόηε πξέπεη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» γηα λα επηζηξέςεη ζηελ θόξκα ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Δθ όζνλ ν ρξήζηεο έρεη νινθιήξσζεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαβιεηώλ θαη ηελ αιιαγή ησλ νξίσλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην ηειεπηαίν βήκα ην νπνίν είλαη ζρεδίαζε ησλ θακππιώλ. Η ζρεδίαζε ησλ θακππιώλ γίλεηαη είηε από κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» «Δκθάληζε ζρεδίνπ ζηελ νζόλε», είηε από ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «ρέδην». Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 38

40 Δηθόλα 70: Η πεξηνρή ηεο ρξνληθήο ζρεδίαζεο γηα 3-θαζηθό αλνξζσηή Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θιείζεη ην παξάζπξν παηώληαο ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» θαη λα επηζηξέςεη ζηε θόξκα ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο. Σέινο γηα λα θιείζεη ν ρξήζηεο θαη ην παξάζπξν ηεο επαλαζρεδίαζεο ησλ θακππιώλ πξνζνκνίσζεο ζα πξέπεη ή λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» ή λα επηιέμεη από ην κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» «Δπηζηξνθή». Η δηαδηθαζία ηεο επαλαζρεδίαζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ ιήςε κεηξήζεσλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ ηδηαίηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ νξηαθώλ ηηκώλ ζε κόληκεο θαηαζηάζεηο. o Τπνινγηζκόο αξκνληθώλ Η ηειεπηαία δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ είλαη ν ππνινγηζκόο ησλ αξκνληθώλ. Έηζη επηιέγνληαο ν ρξήζηεο είηε από ην κελνύ «Δπηινγή δηαδηθαζίαο» «Τπνινγηζκόο αξκνληθώλ» είηε παηώληαο κε ην πνληίθη ηελ αληίζηνηρε επηινγή πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηνπ παξαζύξνπ ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα αλαιύζεη κεξηθά από ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο θαη λα ππνινγίζεη ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο αξκνληθέο. Αξρηθά εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ δεηάεη από ην ρξήζηε λα επηιέμεη ηελ πεξίνδν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα αλαιύζεη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξκνληθώλ. Σν παξάζπξν απηό θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 39

41 Δηθόλα 71: Παξάζπξν επηινγήο πεξηόδσλ γηα ηελ αλάιπζε αξκνληθώλ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηόδσλ, είηε γξάθνληαο ηνλ από ην πιεθηξνιόγην κέζα ζην άζπξν πιαίζην, είηε επηιέγνληαο ηνλ παηώληαο ηα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο δίπια από ην άζπξν πιαίζην. Μόιηο επηιέμεη ηνλ αξηζκό πνπ επηζπκεί ζα πξέπεη λα παηήζεη ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «ΟΚ» γηα λα ζπλερίζεη κε ηνλ ππνινγηζκό αξκνληθώλ. Πξνρσξώληαο ν ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ αξκνληθώλ, αθνύ αξρηθά επέιεμε ηηο πεξηόδνπο θαη πάηεζε ην πιήθηξν «ΟΚ», βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ ην παξάζπξν ηεο παξαθάησ εηθόλαο: Δηθόλα 72: Οζόλε ππνινγηζκνύ αξκνληθώλ 40

42 Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ νζόλε ππνινγηζκνύ αξκνληθώλ, ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ππάξρεη κία ιίζηα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ θαη αθξηβώο από θάησ παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηή ηελ αλάιπζε. Τπάξρνπλ επίζεο θαη ηξία ιεηηνπξγηθά θνπκπηά εληνιώλ κε εηηθέηεο «Αιιαγή πεξηόδνπ», «Δπηζηξνθή» θαη «ΟΚ». Παηώληαο ν ρξήζηεο ην θνπκπί «Αιιαγή πεξηόδνπ» εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν επηινγήο πεξηόδσλ γηα ηελ αλάιπζε αξκνληθώλ (Δηθόλα 71). Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη πεξίνδν θαη λα ζπλερίζεη έπεηηα κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξκνληθώλ γηα απηήλ. Σν θνπκπί «Δπηζηξνθή» θιείλεη ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ ησλ αξκνληθώλ θαη ν έιεγρνο επηζηξέθεη ζηελ νζόλε επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. ύκθσλα κε ηελ νζόλε ππνινγηζκνύ ησλ αξκνληθώλ (Δηθόλα 72) ν ρξήζηεο κπνξεί γηα θαζεκία από ηηο κεηαβιεηέο ηεο ιίζηαο θαη γηα θάζε πεξίνδν πξνζνκνίσζεο, λα επηιέμεη ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: o Δθηύπωζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 73: 41

43 Δηθόλα 73: Δθηύπσζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ Με ην ιεηηνπξγηθό θνπκπί «Δπηζηξνθή» πνπ ππάξρεη ζηε θόξκα, ν ρξήζηεο παηώληαο ην κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε ππνινγηζκνύ ησλ αξκνληθώλ(δηθόλα 72) o ρεδίαζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 42

44 Δηθόλα 74: ρεδίαζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ o Δθηύπωζε ζεκείωλ πεδίνπ ζπρλόηεηαο Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ζπρλόηεηαο γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 43

45 Δηθόλα 75: Δθηύπσζε ζεκείσλ πεδίνπ ζπρλόηεηαο Κ...Ρ 3-θαζηθνύ αλνξζσηή o ρεδίαζε κεγέζνπο αξκνληθώλ Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζηελ νζόλε ην πιάηνο ησλ αξκνληθώλ γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 44

46 Δηθόλα 76: ρεδίαζε κεγέζνπο αξκνληθνύ o Δθηύπωζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ όπσο παξάγνληαη από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier ησλ ζεκείσλ ζπρλόηεηαο, γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 45

47 Δηθόλα 77: Δθηύπσζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier o ρεδίαζε ζεκείωλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ζηελ νζόλε ηα ζεκεία πεδίνπ ρξόλνπ όπσο παξάγνληαη από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier ησλ ζεκείσλ πεδίνπ ζπρλόηεηαο, γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα

48 Δηθόλα 78: ρεδίαζε ζεκείσλ πεδίνπ ρξόλνπ από ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό θαηά Fourier o Παξάγνληεο αξκνληθώλ THD, DF, LOH Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηππώλεη ζηελ νζόλε ηνπο παξάγνληεο ησλ αξκνληθώλ, δειαδή ηε ζπλνιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε (THD Total Harmonic Distortion), ην ζπληειεζηή παξακόξθσζεο (DF Distortion Factor) θαη ηελ αξκνληθή ρακειόηεξεο ηάμεο (LOH Lowest Order Harmonic), γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 47

49 Δηθόλα 79: Παξάγνληεο αξκνληθώλ THD, DF, LOH o ρεηηθόο ζπληειεζηήο παξακόξθωζεο Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ππνινγίδεη ζηελ νζόλε ην ζρεηηθό παξάγνληα παξακόξθσζεο, γηα ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 48

50 Δηθόλα 80: ρεηηθόο ζπληειεζηήο παξακόξθσζεο o Δκθάληζε βνήζεηαο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάηωλ Η βνήζεηα είλαη δηαζέζηκε γηα ην κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ κε ην πάηεκα ηεο επηινγήο «Βνήζεηα» από ηε κπάξα ηνπ κελνύ ηεο θόξκαο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ (Δηθόλα 58). Σν αληίζηνηρν αξρείν HTML ηεο βνήζεηαο θνξηώλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: Δηθόλα 81: Σν παξάζπξν εκθάληζεο βνήζεηαο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ 49

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα