Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων"

Transcript

1 Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ Κρίςθσ και τθσ Διατροφισ, αποφαςίςαμε να ςυμμετάςχουμε ςτο διαγωνιςμό του Ομίλου Σερρϊν για τθν UNESCO, με κζμα το οικολογικό αποτφπωμα από τθν τροφι που είχε τίτλο «ΤΟΦΘ ΜΕ ΣΚΕΨΘ». Αφοφ μελετιςαμε το κζμα του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ του ανκρϊπου από τισ κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ, εςτιάςαμε το ενδιαφζρον μασ ςτθ διατροφι μασ και κατά πόςο οι διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ και επιλογζσ επιβαρφνουν το περιβάλλον. Στθ ςυνζχεια, προςπακιςαμε να γνωςτοποιιςουμε τθν περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ που προκαλείται από τθ διατροφι μασ με κάκε ευκαιρία. Ενδεικτικά αναφζρεται, θ ςυμμετοχι μασ ςτο Ραναρςακειακό Συνζδριο ςτισ 25-26/04/2015 ςτθν Ακινα, με κζμα «Είναι αργά να αποτρζψουμε τθν οικολογικι καταςτροφι;» κακϊσ και θ παρουςίαςθ του κζματοσ ςτουσ ςυμμακθτζσ μασ ςτο ςχολείο, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ και φυςικά θ δθμιουργία ζργων που εκτζκθκαν ςτο χϊρο του Σχολείου. Συγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να γράψουν ζνα παραμφκι που πραγματεφται το οικολογικό αποτφπωμα, κζτοντασ ωσ πρωταγωνιςτζσ τα ίδια τα τρόφιμα. Επιπλζον, τα παιδιά μποροφςαν να εικονογραφιςουν το παραμφκι τουσ ι να ετοιμάςουν κάποιο ςκίτςο ι κόμικ ςχετικά με τθν οικολογικι επιβάρυνςθ από τθν κατανάλωςθ των τροφίμων. Τζλοσ, οι μακθτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και να ετοιμάςουν υλικό ςε οποιαδιποτε μορφι με ςτόχο να περάςουν το μινυμα για μείωςθ του οικολογικοφ μασ αποτυπϊματοσ. Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςχετικά ζργα των μακθτϊν. 1

2 ΤΟ ΤΑΞΛΔΛ ΤΘΣ ΤΟΜΑΤΑΣ Είμαι θ Τομάτα. Βρίςκομαι εδϊ, ςιμερα, για να ςασ μιλιςω για το ταξίδι μου μζχρι να φτάςω ςτο πιάτο ςασ και ςυνεπϊσ ςτο ςτομάχι ςασ. Φυτρϊνω, λοιπόν, το καλοκαίρι και όταν ο καλόσ γίγαντασ που με φροντίηει καιρό τϊρα, με κόψει εμζνα και τουσ φίλουσ μου, μασ βάηει ςε κουτιά. Φςτερα, επιβιβαηόμαςτε ςτο μεγάλο φορτθγό. Μζχρι να φτάςουμε ςτο εργοςτάςιο περνάμε πολφ ωραία και κάνουμε καινοφργιουσ φίλουσ. Μόλισ φτάςουμε ξεκινάει θ κουραςτικι διαδικαςία του διαχωριςμοφ και ζπειτα του ελζγχου ποιότθτασ. Πςεσ τομάτεσ είναι χαλαςμζνεσ πάνε ςτα ςκουπίδια ενϊ οι υπόλοιπεσ ςυνεχίηουν το ταξίδι τουσ. Αφότου φφγουμε από το εργοςτάςιο, πθγαίνουμε ςτα ςοφπερ-μάρκετ ι ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. Τότε ξεκουραηόμαςτε περιμζνοντασ τουσ πολίτεσ να μασ αγοράςουν. Πταν μασ πζρνετε ςπίτι ςασ, μασ φροντίηετε πολφ καλά. Αρχικά μασ κάνετε μπάνιο, ζπειτα μασ κόβετε και μασ γνωρίηετε με τα αγγοφρια. Ζτςι καταλιγουμε ςτο πλοφςιο τραπζηι ςασ. Κακ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ μου, νιϊκω πολφτιμθ και απαραίτθτθ ςτθ ηωι ςασ. Ραράλλθλα όμωσ, νιϊκω ζνοχθ για το κακό που προκαλϊ ςτο περιβάλλον. Αυτοί που με καλλιεργοφν, για παράδειγμα, χρθςιμοποιοφν πολλά φυτοφάρμακα, τα οποία κάνουν κακό ςτο περιβάλλον και ςυνεπϊσ ςτον άνκρωπο. Μερικζσ φορζσ, επίςθσ παρεμβαίνουν ςτθ «φυςιολογικι» μου ανάπτυξθ με ορμόνεσ, λιπάςματα και αντιβιοτικά. Άλλεσ, πάλι, φορζσ, εξαιτίασ όλων αυτϊν μπορεί να προκαλζςω προβλιματα υγείασ ςε μικρά παιδιά. Ριςτεφω πωσ ο άνκρωποσ κα ζπρεπε να με αφινει να αναπτφςςομαι μόνθ μου και για το καλό τθσ υγείασ του αλλά κυρίωσ για το καλό του περιβάλλοντοσ! 2

3 Και τϊρα, με ςυγχωρείτε, αλλά πρζπει να επιςτρζψω ςτο ςπίτι για ζνα απολαυςτικό αφρόλουτρο. Αντίο. Συγγραφέας: Πάπουτςα Νεφζλθ Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 3

4 ΤΑΞΛΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΛΑ ΤΘΣ ΣΟΥΗΘ Γεια ςασ, είμαι θ Σοφηθ, το καρποφηι και είμαι ζνα γεννετικά τροποποιθμζνο φροφτο. Ηω ςτο κερμοκιπιο μαηί με τουσ υπόλοιπουσ «μεταλλαγμζνουσ» φίλουσ μου. Δεν ξζρω γιατί, αλλά για κάποιον λόγο, μου αρζςει πολφ που μασ φωνάηουν «μεταλλαγμζνουσ» αν και δεν ξζρω τι ακριβϊσ ςθμαίνει αυτό, μιασ και δεν ζχω δει ποτζ φυςικό φροφτο για να ξζρω ποια είναι θ διαφορά. Στο κερμοκιπιο εμείσ τα καρποφηια είμαςτε όλοι ίςοι, γιατί όλοι είμαςτε ίδιοι ςε μζγεκοσ, χρϊμα, δφναμθ, όλα ίδια. Άκουςα τουσ αγρότεσ, να λζνε ότι αυτό ςυμβαίνει επειδι γεννθκικαμε όλοι από το ίδιο κφτταρο. Μου αρζςει αυτό! Σιμερα κα ζρκουν να μασ πάρουν για πρϊτθ φορά από το κερμοκιπιο. Δεν μπορϊ να περιμζνω... Ανυπομονϊ να γνωρίςω τον ζξω κόςμο. Είμαι πολφ ενκουςιαςμζνθ αν και κάπωσ λυπθμζνθ που δεν κα ξαναδϊ τουσ φίλουσ μου. Κα μου λείψουν, είναι θ αλικεια. 4

5 Ιρκαν! Με μεταφζρουν ζξω. Α! Τι είναι αυτό το τόςο λαμπερό; Είναι λεσ και λιϊνει όλθ μου τθ φλοφδα! Με βάηουν ςε ζνα μεγάλο κουτί μζςα ςε ζνα τεράςτιο πράγμα το οποίο είναι πάνω ςε τζςςερισ ρόδεσ. Ρω πω...! Αυτό το πράγμα είναι πολφ γριγορο, αλλά βγάηει μια απαίςια μυρωδιά, θ οποία, επίςθσ μοιάηει με ςκόνθ! Μα γιατί δεν χρθςιμοποιοφν εκείνα, τα άλλα, τα «ποδιλατα»; Σίγουρα δεν είναι τόςο γριγορα, αλλά δεν ζχουν αυτό το άεριο. Άςε που αν ιμουν ςε αυτά κα ζβλεπα και τον ζξω κόςμο! Ενϊ, εδϊ είναι κλειςτά και κυριαρχεί το ςκοτάδι. Φτάςαμε! Ξαφνικά φοβάμαι. Τι κα γίνει τϊρα; Τελείωςε το ταξίδι μου; Ανοίγουν τισ πόρτεσ δφο κφριοι, βγάηουν τα κουτιά μασ ζξω και μασ αφινουν ςτο πάτωμα. Άουτσ!! Ζτςι όπωσ μασ άφθςαν, πετάχτθκα και ζπεςα μζςα μια λιμνοφλαν με βρϊμικο νερό. Χωρίσ να το κζλω, απορρόφθςα λίγο από αυτό. Είχε απαίςια γεφςθ. Νομίηω δεν νιϊκω καλά από τθν ςτιγμι που ςυνζβθ αυτό. Το όμορφο χρϊμα μου νομίηω, ζχει αρχίςει να ςκουραίνει. Μα γιατί οι άνκρωποι να τα αφινουν όλα τόςο βρϊμικα και να ξοδεφουν το πολφτιμο νερό. Ασ χρθςιμοποιιςουν μια άλλθ πθγι ενζργειασ, θ οποία δεν είναι τόςο ςθμαντικι για κάποιον και να μπορεί να κακαρίηει και να κάνει τισ δουλειζσ που κάνει το νερό. Τϊρα κάκομαι μαηί με άλλα δφο καρποφηια μζςα ςε ζνα μεγάλο κουτί και κοιτάω ζξω από το παράκυρο του καταςτιματοσ που μασ ζφεραν. Εμζνα, που ζπεςα ςτο βρϊμικο νερό με πλφνανε με νερό τθσ βρφςθσ και νιϊκω πολφ καλφτερα. Θςυχία! Άνκρωποι! Μπαίνουν-βγαίνουν από το κατάςτθμα, το λεγόμενο «μανάβικο», αγοράηοντασ φροφτα και λαχανικά. Εγϊ περιμζνω με λαχτάρα τον αγοραςτι μου, ϊςτε να ςυνεχίςει το γεμάτο περιπζτειεσ ταξίδι μου. Το επόμενο άτομο που μπικε δε κα το ξεχάςω ποτζ μου. Ιταν μια ςτρουμπουλι κυρία που ικελε να αγοράςει καρποφηια, γιατί μιασ και που ιταν καλοκαίρι, είχε τθν ανάγκθ να αγοράςει ζνα δραςτικό και αναηωογονθτικό φροφτο. Αγόραςε εμζνα και τουσ ςυγκατοίκουσ μου και μασ μετζφερε ςτο γεμάτο κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο λουλουδάτο κιπο τθσ που ςτθ μζςθ αυτοφ, δζςποηε ζνα όμορφο και αρκετά μεγάλο ςπίτι. Στθ διαδρομι ιμουν ενκουςιαςμζνθ να βλζπω όλουσ αυτοφσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ να ηουν και να αναπνζουν. Το κίτρινο, πολφ λαμπερό φωσ από τον ουρανό ζδινε ςε όλα τα αντικείμενα, άβια και ζμβια, μια περίεργθ αλλά ταυτόχρονα και γλυκιά ηωντάνια που δίνει ελπίδα ακόμθ και ςτο πιο λυπθμζνο όν. Ιταν θ πιο όμορφθ εικόνα τθσ ηωισ μου. Ξαφνικά, εκκωφαντικόσ ιχοσ ακοφςτθκε και ζνα πράγμα, πάλι πάνω ςε τζςςερισ ρόδεσ και πλθςιάηοντασ απειλθτικά τουσ φίλουσ μου τα δζντρα με μια και δφο κινιςεισ του. Μοιάηει να ρουφάει όλθ τθ ηωι από τουσ πλοφςιουσ κορμοφσ τουσ και τα γεμάτα δφναμθ κλαδιά τουσ. Ακοφω τθν ςτρογγυλι κυρία που μασ κρατοφςε να αναφωνεί «Και εδϊ κα χτίςουν πολυκατοικίεσ; Μα κζλουν να καταςτρζψουν και τον τελευταίο πνεφμονα τθσ γειτονιάσ μασ;!» Λυπικθκα πολφ για τουσ φίλουσ μου και κφμωςα τόςο με τουσ ανκρϊπουσ. Γιατί να καταςτρζφουν τθ φφςθ που τουσ ζδωςε ηωι αντί να τθν ευγνωμονοφν και να τθ δοξάηουν; Φτάςαμε ςτο καινοφργιο μασ ςπίτι. Θ κυρία, τθσ οποίασ το όνομα είναι Διμθτρα, μασ δρόςιςε με το γάργαρο νεράκι τθσ βρφςθσ και μασ τοποκζτθςε ςε μια τεράςτια φρουτιζρα ζξω ςτον πανζμορφό τθσ κιπο. Εκεί ζχει καλλιεργιςει φροφτα τα οποία ακοφςτε, είναι ΦΥΣΛΚΑ. ΟΥΑΟΥ!!! Ρρϊτθ φορά βλζπω τζτοια. Αυτά είναι διαφορετικά το 5

6 ζνα με το άλλο ςχεδόν ςε όλα, το μζγεκοσ, το ςχιμα ακόμα και το χρϊμα. Χκεσ μασ ανακοίνωςε ότι κα πάρει κάποια ςποράκια από εμάσ για να δθμιουργιςει καινοφργια καρποφηια, τα παιδιά μασ! Αλλά κα πρζπει να περιμζνω μζχρι το επόμενο καλοκαίρι. Το ταξίδι μου τελείωςε. Πμωσ δεν πειράηει γιατί είμαι ευτυχιςμζνθ εδϊ. Ζχω κάνει καινοφργιουσ φίλουσ και είμαι πιο ςοφι από ότι ιμουν ςτθν αρχι του ταξιδιοφ μου. Του χρόνου τζτοια μζρα μπορεί να ζχω και παιδάκια. Κα προςπακιςω να τουσ μεταβιβάςω όλθ τθ ςοφία που ζχω ςυγκεντρϊςει για να τουσ κάνω ςωςτά φροφτα. Κα τουσ μιλιςω για τουσ ανκρϊπουσ από τουσ οποίουσ κάποιοι είναι επικφνδινοι αλλά και κάποιοι είναι υπζροχοι. Για το λαμπερο φωσ του ουρανοφ, το οποίο ζμακα πωσ λζγεται ιλιοσ και για το λευκό φωσ τθσ νφχτασ, το οποίο λζγεται φεγγάρι. Μακάρι αυτά να ηιςουν ςε ζναν καλφτερο κόςμο, όπου θ φφςθ και ο άνκρωποσ κα ζχουν μάκει πϊσ να ςυνυπάρχουν αρμονικά. Συγγραφέας: Μπαμπατηάνθ Κατερίνα Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 6

7 ΣΚΕΨΘ ΑΡΟ ΜΛΑ ΜΡΛΗΟΛΑ Μια φορά και ζναν καιρό ιταν μια μπριηόλα παραςκευαςμζνθ κάπου ςτθ Νότια Αμερικι. Φςτερα ςυςκευάςτθκε μαηί με άλλεσ μπριηόλεσ και με πλοίο μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα όπου με φορτθγά μεταφζρκθκε ςτο ςοφπερ-μάρκετ. Κακϊσ βριςκόταν μζςα ςτο φορτθγό ςκζφτθκε πωσ ιταν πραγματικά τυχερι που «απολαμβάνει» τθν αγάπθ των καταναλωτϊν. Αμζςωσ, όμωσ, ςυνειδθτοποίθςε πωσ επιβαρφνει το περιβάλλον και ζχει μεγάλο οικολογικό αποτφπωμα κακϊσ για να τραφεί το ηϊο από όπου προιλκε και να μεταφερκεί, χρθςιμοποιικθκαν ηωοτροφζσ, πετρζλαιο και βενηίνθ. Αναρωτικθκε γιατί οι άνκρωποι δεν προςπακοφν να καταναλϊνουν λιγότερο, πιο ςυνειδθτά και γιατί είναι απαραίτθτο να ειςάγουν προϊόντα από άλλεσ περιοχζσ; Οι άνκρωποι τελικά αναγκάςτθκαν να ςυμβιβαςτοφν με τισ απαιτιςεισ τθσ φφςθσ και να αλλάξουν τρόπο ςκζψθσ και ηωισ. Και ηιςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα. Συγγραφέας: Παπαςτεργίου Αλζξανδροσ Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 7

8 Θ ΤΟΜΑΤΑ Ο Ρζτροσ, μια τομάτα από τθν Αργεντινι, ζφυγε από το ςπίτι του ςε μικρι θλικία για να καταναλωκεί ςε ζνα ςοφπερ-μάρκετ ςτθν Ελλάδα και κάπωσ ζτςι ξεκίνθςε θ ιςτορία του. Ιταν μια θλιόλουςτθ θμζρα όταν ιρκαν να πάρουν τον Ρζτρο. Ο Ρζτροσ ιταν πλζον ϊριμοσ, είχε γυαλιςτερό δζρμα και ιταν θ μεγαλφτερθ τομάτα ςτο χωράφι. Μάλιςτα, ιταν ιδιαίτερα υπεριφανοσ για αυτό. Βλζπετε θ εμφάνιςι του ιταν οι καρποί των κόπων του για όλα αυτά τα χθμικά που κατανάλωςε, τα φυτοφάρματα που ιπιε, τα εντομοκτόνα που λοφςτθκε αλλά αυτό που δεν καταλάβαινε ιταν το πόςο κακό ζκανε ςτο περιβάλλον. Ζπειτα από λίγο καιρό τον ζκοψαν από το φυτό, το ζβαλαν ςε ζνα αμάξι και μζςα ςε λίγεσ μζρεσ τοποκετικθκε ςτο ςοφπερ-μάρκετ. Εκεί ιταν θ πρϊτθ του επαφι με τθν πραγματικότθτα! Υπιρχαν τόςεσ πολλζσ και ίδιεσ τομάτεσ ςαν και αυτόν...ζνιωςε απαίςια!! Πλοι οι κόποι του είχαν πάει ςτράφθ και τότε αναρωτικθκε γιατί οι άνκρωποι να χρθςιμοποιοφν τόςα χθμικά και να κάνουν κακό ςτο περιβάλλον...αφοφ μποροφν να τρϊνε τισ φυςιολογικζσ ι αλλιϊσ βιολογικζσ...!!! Ζτςι περίμενε κλιμμζνοσ μζχρι να καταναλωκεί. Συγγραφέας: Γεωργιάδθσ Παφλοσ Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 8

9 ΤΟ ΓΑΜΜΑ ΤΘΣ ΜΑΤΑΣ Γειά ςασ! Είμαι θ Μάτα. Μάτα, θ τομάτα, με φωνάηουν. Δεν ξζρω ακιβϊσ πόςο χρονϊν είμαι. Ζχει κανζνα μινα που φφτρωςα ςτο μεγάλο κερμοκιπιο του κυρ-γιάννθ και να μαι, τϊρα, ςε λιγότερο από δζκα λεπτά κα με κόψουν μικρά-μικρά κομματάκια, κα με ανακατζψουν μαηί με τα βρωμερά κρεμμφδια και εκείνα τα απαίςια πράςινα πράγματα που τολμοφν να τα ονομάηουν «λαχανικά». ΤΑ ΜΛΣΩ!!! Και αυτό το χρϊμα τουσ, κάπωσ τα λζνε να δεισ...δεν κυμάμαι. Από πάνω μασ κα μασ ρίξουν εκείνο το γλιςτερό κίτρινο πράγμα που φτιάχνουνοι φίλεσ μου οι ελιζσ. Μου απομζνουν, όμωσ, όπωσ ςασ είπα λιγότερο από 10 λεπτά και μζςα ςε αυτόν τον χρόνο πρζπει να ςασ τα πω όλα ι μάλλον καλφτερα να τα γράψω όλα. Ουφ! Ασ αρχίςουμε λοιπόν. Ιταν μια θλιόλουςτθ μζρα του καλοκαιριοφ. Αυτι θ μζρα δεν είχε τίποτα το αςυνικιςτο ι πρωτόγνωρο, όλα κυλοφςαν ςε κανονικοφσ ρυκμοφσ, ϊςπου θ μεγάλθ πόρτα του κερμοκθπίου άνοιξε...τότε ειςζβαλε με βία εκείνοσ ο κυριοφλθσ που μπαίνει κάκε πρωί και μασ ποτίηει ι μασ βάηει εκείνα τα κανατθφόρα για τθ μθτζρα μου τθ φφςθ φάρμακα, γεμάτα τοξικά που μζρα με τθ μζρα τθ ςκοτϊνουν. Δεν αντζχω να το ςκζφτομαι! Κα επανζλκω, όμωσ, ςε αυτζσ ςε λίγο. Ζδιωξα για εκείνθ τθν ϊρα αυτζσ τισ ςκζψεισ βιαςτικά από το μυαλό μου. Ρροςπάκθςα να με πείςω πωσ ζχει ζρκει μόνο για νεράκι,νεράκι δροςερό. Αχ, ωραία, ςκζφτθκα. Και τότε... ςυνζβει το μοιραίο... Κάτι που δεν το περίμενα ποτζ. Κάτι που με πόνεςε ψυχικά και ςωματικά. Κουβαλάω ακόμα και τϊρα, μετά από πζντε μζρεσ που είμαι ςε αυτό το ψυγείο τα ςθμάδια του πόνου. Με ςτοιχειϊνουν, με ακολουκοφν παντοφ, μαηί με τον μεγαλφτερο εχκρό μου, το φόβο. Αυτό που ςυνζβθ τότε ιταν ότι με πολφ γριγορεσ κινιςεισ ςε κλάςματα δευτερολζπτου με αρπάηει και με ξεριηϊνει. Ζκλειςα τα μάτια μου, δεν κζλθςα να δω τθ ςυνζχεια. Δεν άντεξα! Νομίηω πωσ με ζβαλαν ςε κάτι φορτθγά μπλε. Ταξίδεψα πολλζσ ϊρεσ ϊςπου ζφταςα ςε αυτά τα... πϊσ τα λζτε εςείσ οι άνκρωποι...;... Σοφπερ-μάρκερ. Εκεί, ιταν μαηεμζνα διάφορα τρόφιμα, φροφτα, λαχανικά, κρζατα, ψάρια, άλλα υγιεινά και άλλα ανκυγιεινά. Π,τι τραβάει θ ψυχι ςου. Το επόμενο πρωί μια παχουλι κυρία με ζνα πελϊριο μοβ καπζλο, με πλθςίαςε, με κοίταξε κάμποςθ ϊρα και τελικά τθσ άρεςα. Ζτςι με άρπαξε, μου ζριξε μια τελευταία ματιά και μαηί με κάποια άλλα πράγματα, με ζδωςε ςτον υπάλλθλο να με ηυγίςει. Δεν είδα τον αρικμό που ζδειξε θ ηυγαριά, δεν πρόλαβα. Θ κυρία με άρπαξε και αφοφ αποχειρζτθςε βιαςτικά τον υπάλλθλο, ζτρεξε ςτο ταμείο. Ζβγαλε ζνα πενθντάευρω, με ζβαλε ςε μια δεφτερθ ςακοφλα και μπικαμε ςτο αμάξι. Πταν φτάςαμε ςπίτι δεν πρόλαβα να το χαηζψω με τθν θςυχία μου. Είδα μόνο ζνα ροη τθλζφωνο, ζνα ροη καναπζ και κάτι μοβ καρζκλεσ. Ρρζπει να μζνει μόνθ, γιατί αυτζσ τισ μζρεσ που είμαι εδϊ, δεν είδα κάποιον άλλον. Ζρχεται μόνο αυτι, κάκε τόςο και όλο και κάτι βρίςκει να βάλει ςτο ςτόμα τθσ. Με αυτά και με αυτά, φτάςαμε ςτο ςιμερα, να κάκομαι εδϊ δίπλα ςτο νεροχφτθ. Το κατακόκκινο χρϊμα μου το τονίηει το λιγοςτό φωσ του ιλιου που ανακατεφται με τα καταπράςινα φφλλα του κιςςοφ, που καλφπτουν το παράκυρο τθσ κουηίνασ και με χίλια ηόρια περνάει μζςα από αυτό, ανακατεμζνο με αρϊματα καλοκαιριοφ. Ωραίοσ τρόποσ για 9

10 να πεκάνεισ. Δε λζω, κα πεκάνω, ξζροντασ πωσ κάποιοσ άλλοσ φίλοσ μου, ζτςι κζλω να τον αποκαλϊ, ο φίλοσ μου ο άνκρωποσ, και ςυγκεκριμζνα μια ανφπαντρθ παχουλι κυρία, κα με ευχαριςτθκεί. Με φιλοξζνθςε ςπίτι τθσ, για αυτιν ακριβϊσ τθν ςτιγμι, τθ ςτιγμι που με λαιμαργία και όρεξθ κα με βάλει ςτο ςτόμα τθσ και κα απολαφςει τθ γεφςθ και το άρωμά μου. Είμαι περίφανθ για αυτό. Χαίρομαι που μπορϊ να μπω ςε τόςα πολλά φαγθτά και να ςασ χαρίςω ςτιγμζσ απόλαυςθσ, ασ είναι το τίμθμα ο κάνατόσ μου. Το πρόβλθμα είναι πωσ δεν είναι μόνο αυτό το τίμθμα. Εςείσ οι άνκρωποι είςτε καλοί κατά βάκοσ, αλλά αχάριςτοι! Αχάριςτοι εντελϊσ! Δε ςασ φτάνει που μασ παράγεται όλο το καλοκαίρι, που ςασ δίνουμε τθν πλοφςια γεφςθ μασ τρεισ μινεσ το χρόνο, εςείσ μασ κζλετε ςυνζχεια. Κζλετε και άλλα πολλά. Κζλετε πιο κόκινο χρϊμα, πιο πλουςια γεφςθ, πιο πολλζσ τομάτεσ, πιο πιο πιο... Τι κάνετε, λοιπόν, για αυτό; Κα ςασ πω εγϊ τι κάνετε! Μασ λοφηετε με εκείνα τα αποκρουςτικά φυτοφάρμακα. Εκείνα, μωρζ, είναι ο ςατανάσ ο ίδιοσ, δεν το καταλαβαίνετε; Άμεςα παράγεται προϊόν αλλά ζμμεςα ξζρετε τι κάνετε; Μια χαρά ξζρετε αλλά δε κζλετε να το παραδεχκείτε, φοβάςτε, τρζμετε μάλλον ςτθ ςκζψθ, κάποιουσ από εςάσ ίςωσ να μθ ςασ νοιάηει κιόλασ. Με αυτιν τθν απάνκρωπθ πράξθ, όμωσ, φίλοι μου άνκρωποι, ςκοτϊνετε τθ φφςθ, τθ Μθτζρα μου. Τα φάρμακα περνάν μζςα από εμζνα ςε Αυτιν. Ντρζπομαι και λυπάμαι τόςο για εςζνα όςο και για εμζνα. Αλλά εγϊ... Τι να κάνω εγϊ; Μια κακόμοιρθ τομάτα είμαι που ςε λίγο δε κα υπάρχει πια. Αλλά ΟΧΛ! Δε κα μείνω με ςταυρωμζνα τα χζρια. Αγαπϊ τθ μθτζρα μου και κζλω με όποιον τρόπο μπορϊ να ςυμβάλω ςτθν προςταςία τθσ. Τθσ αξίηει. Αυτι με κρζφει, αυτι ςασ κρζφει όλουσ. Και να ποια είναι θ ανταμοιβι που παίρνει από εςάσ! Δε ηθτάει να κάνετε πολλά... 1.Να τθ ςζβεςτε. 2. Να τθν αγαπάτ. και 3. Να τθ φροντίηετε. Σωςτά; Μθδζν ςτα τρία, λοιπόν. Συγχαρθτιρια! Καταπλθκτικό ςκορ! Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που γράφω αυτό το γράμμα, για να ςασ εκφράςω τθν χαρά μου που ςασ είμαι χριςιμθ από τθν μία και από τθν άλλθ τθν λφπθ και τθ ςτεναχϊρια που φυτρϊνει μζςα μου βλζποντασ τθ ςυμπεριφορά ςασ. Κλείνοντασ κα ικελα να ςασ δϊςω κάποιεσ ςυμβουλζσ. Αν ιταν ςτο χζρι μου όλα κα ιταν αλλιϊσ... Αλλά δεν είναι, γιατί εγϊ ςε λίγο κα είμαι παρελκόν. Αφινω, ωςτόςο, πίςω μου μια ιςτορία και μερικζσ ςυμβουλζσ. Ρρωτίςτωσ, κα ιμουν ευγνϊμων αν αποδεχόςταςαν τθν πραγματικότθτα ότι φυτρϊνουμε ΜΟΝΟ το ΚΑΛΟΚΑΛΛ!!! τζρμα τα φυτοφάρμακα! ΛΟΥΝΛΟΣ, ΛΟΥΛΛΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, για τότε είμαςτε προγραμματιςμζνοι. Δε ςασ ικανοποιεί θ γεφςθ, θ μυρωδιά μασ; Δεχόμαςτε φάρμακα μόνο φιλικά προσ το περιβάλλον. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τζτοια φάρμακα, να μασ φάτε ζτςι όπωσ είμαςτε! Μθν προςπακείτε να μασ αλλάξετε! Τζλοσ, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνοσ...(ακοφω βιματα, δυνατά και ςτακερα. Θ κυριά του ςπιτιοφ ζρχεται)...ςασ παρακαλϊ μθν χρθςιμοποιείτε για τθ μεταφορά μασ φορτθγά που παράγουν καυςαζρια, που μεταφράηονται ωσ κάνατο ςτθ φφςθ. Ηθτάω πολλά; Δεν νομίηω. Σε ςχζςθ με ό,τι ςασ δίνει θ φφςθ, δεν είναι τίποτα όλα αυτά που οφείλετε να κάνετε. Αφινω βιαςτικά το χαρτί και το ςτυλό, δεν με είδε, παραδόξωσ. 10

11 Αντίο Κόςμε! Αντίο κυρία με το μοβ καπελάκι! Αντίο Μθτζρα Φφςθ και εφχομαι να επιβιϊςεισ, ςε αγαπϊ! Αντίο φίλε Άνκρωπε, ελπίηω μια μζρα να μάκεισ να εκτιμάσ... ΞΥΡΝΑ...Κάνε κάτι γριγορα, πριν τα χάςεισ όλα... Και φραπ...θ Μάτα, θ τομάτα, ζγινε ςαλάτα. Αυτό ιταν ζνα από τα αγαπθμζνα μου παραμφκια. Μοφ το ζλεγε θ γιαγιά μου κάκε βράδυ πριν κοιμθκϊ. Αυτι θ μικρι μου φίλθ, ζχει απόλυτο δίκαιο. Θ κυρία με το μοβ καπζλο πζραςε το γράμμα για ςκουπίδια πάνω ςτθ λαιμαργία τθσ και ζτςι τα λόγια τθσ Μάτασ δεν ειςακοφςτθκαν ποτζ. Ξζρω, ζνα παραμφκι είναι, δεν ζγιναν ποτζ όλα αυτά αλλά ζχει τόςα να μασ πει αν το προςζξουμε...τα τελευταία λόγια τθσ, μάλιςτα, τα κράτθςα μζςα ςτο μυαλό μου και ςτθν καρδιά μου. Ειδικά τθν τελευταία αυτι φράςθ: «Αντίο φίλε Άνκρωπε, ελπίηω μια μζρα να μάκεισ να εκτιμάσ... ΞΥΡΝΑ...Κάνε κάτι γριγορα, πριν τα χάςεισ όλα...» Συγγραφέας: Κοτοποφλου Χρφςα Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 11

12 κίτςο 1: Έργο για το διαγωνιςμό «ΣΡΟΦΗ ΜΕ ΚΕΨΗ», του μακθτι του Βϋ2 Αλζξανδρο Παπαςτεργίου 12

13 κίτςο 2: Έργο για το διαγωνιςμό «ΣΡΟΦΗ ΜΕ ΚΕΨΗ», τθσ μακιτριασ του Βϋ2 Ιωάννα Οδυςςζωσ 13

14 ΓΙΑΣΙ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ Η ΑΠΆΝΣΗΗ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΥΙΛΙΚΟΣΕΡΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΕΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΨΜΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΓΙΑΣΊ: ΣΑ ΣΡΟΥΙΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΕΦΟΤΝ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚ ΑΠΟΣΌΠΨΜΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΒΑΗ ΣΗ ΛΙΓΣΕΡΟ ΚΡΕΑ + ΟΦΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΟΤ ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ, ΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΟΣΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΝΨ ΣΡΟΥΙΜΑ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ, ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΦΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΟΦΙ ΛΙΠΆΜΑΣΑ, ΟΦΙ ΧΤΓΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΛΙΓΟΣΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΨΓΉ ΣΟΤ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ, ΛΙΓΣΕΡΟ ΑΑΝΕΡ, ΛΙΓΣΕΡΑ ΚΑΤΙΜΆ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣΕΡΟ CO2 ΠΑΙΡΝΟΤΜΕ ΣΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΒΙΣΑΜΙΝΕ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΟΥΙΜΑ, ΔΕΝ ΣΡΨΜΕ ΦΗΜΙΚΕ ΟΤΙΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΛΤΝΟΤΜΕ ΛΙΓΟΣΕΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΑ ΣΡΟΥΙΜΑ (ΥΑΣ ΥΟΤΝΣ) ΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΣΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΦΘΟΤΝ ΚΑΙ ΛΙΓΣΕΡΑ ΤΛΙΚΆ ΟΠΨ ΦΑΡΣΊ-ΞΌΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΚΕΤΑΊΑ ΣΟΤ. 14

15 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Αρηιιέαο Υξηζηνθνξίδεο ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΣΙ ΤΝΗΘΔΙΔ ΜΑ ΣΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΠΟΤ ΑΤΣΔ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ Με ηνλ όξν νηθνινγηθό απνηύπσκα ηξνθίκσλ ελννύκε όιεο ηηο επηπηώζεηο πνπ πξνθαιεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόθηκν ή κηα νκάδα ηξνθίκσλ θαηά ηελ παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ ηππνπνίεζε, ηελ κεηαθνξά, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπ. Η νηθνινγηθή ζπλείδεζε επηβάιεη ηελ αλάγθε δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο ηεο δηαηξνθήο. Ωο θαηαλαισηέο, αλ θαη βξηζθόκαζηε ζην ηειεπηαίν ζηάδην αιπζζίδαο ηξνθίκσλ έρνπκε κεγάιε δύλακε. Με ηηο πξνηηκήζεηο καο δηακνξθώλνπκε ηελ δήηεζε γηα ηξόθηκα θη επνκέλσο θαζνξίδνπκε πνηα πξντόληα θαη πώο ζα παξάγνληαη θαη ζα δηεηίζεληαη. Γελ ζπλεηδεηνπνηνύκαη όηη ηα ηξόθηκα πνπ βξίζθνπκε ηόζν εύθνια ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ, βξίζθνληαη εθεί κε έλα πεξηβαιινληηθό θόζηνο. Ό,ηη επηιέγνπκε θαη θαηαλαιώλνπκε κπνξεί λα έρεη αληίθηεπν ζηελ θιεκαηηθή αιιαγή, ζηα δηαζέζηκα απνζέκαηα λεξνύ, ζηελ βηνπνηθηιόηεηα. Δπηιέγνληαο ηξόθηκα κε ιηγόηεξε ζπζθεπαζία, πνπ δελ έρνπλ ηαμηδέςεη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη έρνπλ παξαρζεί νηθνιηγηθά, βνεζνύκε ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνύ καο απνηππώκαηνο. Άρα: 1. Δπηιέγνπκε ηνπηθά πξντόληα. 2. Απνθεύγνπκε πνιπεπεμεξγαζκέλα πξντόληα. 3. Καηαλαιώλνπκε θξνύηα θαη ιαραληθά επνρήο. 4. Αγνξάδνπκε βηνινγηθά πξντόληα. 5. Κνκπνζηνπνηνύκε ηα ππνιιείκκαηα ησλ ηξνθίκσλ. 15

16 ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Εργασία στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Νίκου Παναγιώτα Καηακαιώκμκηαξ πενηζζόηενμοξ πόνμοξ απ' όζμοξ πανάγμομε, δεμημονγμύμε ακηζμννμπία ζημ πενηβάιιμκ, θακενώκμκηαξ όιμ θαη πενηζζόηενμ ημ απμηύπςμα ημο ακζνώπμο ζηε θύζε θαη ημ θόζημξ μαξ ζημκ πιακήηε Η έκκμηα ηεξ ζςζηήξ δηαηνμθήξ είκαη θάηη πμο ζίγμονα ζπεηίδεηαη με ηεκ θαιή ογεία θαη εοελία. Έπμκηαξ ζςζηέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ θαη δηαηνμθηθή ζομπενηθμνά μπμνμύμε κα πνμζηαηεύζμομε θαη ημ πενηβάιιμκ. Οη επηπηώζεηξ ζημ πενηβάιιμκ από ηεκ παναγςγή θαη ηε δηαθίκεζε ηνμθίμςκ επενεάδμοκ ημ μηθμιμγηθό απμηύπςμα, ημ οδάηηκμ απμηύπςμα θαη ημ απμηύπςμα ημο άκζναθα. Μέζς ηεξ νύπακζεξ ηςκ εδαθώκ θαη ηςκ θαιιηενγήζημςκ εθηάζεςκ γεξ δεμημονγμύκηαη θανθηκμεηδείξ πεμηθέξ εκώζεηξ πμο μκμμάδμκηαη δημλίκεξ. Έηζη μμιύκμκηαη πμιιέξ θαη μεγάιεξ εθηάζεηξ γεξ με απμηέιεζμα κα επενεάδεηαη ε ογεία μαξ. 16

17 Οι επιπηώζεις ηωμ ηροθίμωμ ζηο περιβάλλομ επηρεάζομηαι: 1. από ηεκ απόζηαζε πμο δηακύμοκ μέπνη κα θηάζμοκ ζημ πηάημ μαξ 2. από ηε βημμεπακηθή επελενγαζία ημοξ 3. από ηε ζοζθεοαζία ημοξ 4. από ηε ζοκηήνεζε θαη ημ μαγείνεμα ημοξ 5. από ηα απμννίμμαηα πμο πανάγμοκ Για μα μειώζοσμε ηις αρμηηικές επιπηώζεις ζηο περιβάλλομ από ηη διαηροθή μας: Πνμηημάμε ημπηθά πνμσόκηα Πνμηημάμε βημιμγηθά πνμσόκηα. Τα βημιμγηθά πνμσόκηα είκαη ημ απμηέιεζμα ηεξ θαιιηένγεηαξ ηεξ γεξ πςνίξ πεμηθά ιηπάζμαηα θαη ημληθά θοημθάνμαθα. Έηζη πνμζηαηεύμομε ημ έδαθμξ, ημ κενό αιιά θαη ηεκ ογεία μαξ. Καηακαιώκμομε ηνόθημα όζμ πημ θοζηθά γίκεηαη. Απμθεύγμομε ηα επελενγαζμέκα. Μεηώκμομε ηεκ θαηακάιςζε θνέαημξ. Τμ 20% ηεξ παγθόζμηαξ παναγςγήξ ζηηανημύ πνεζημμπμηείηαη ςξ δςμηνμθή ζηεκ θηεκμηνμθία. Χνεηάδμκηαη πάκς από ιίηνα κενό γηα 1 θηιό αογώκ θαη ιίηνα γηα ηεκ παναγςγή εκόξ θηιμύ βμδηκμύ θνέαημξ. Πνμηημάμε ηηξ ακαθοθιώζημεξ ζοζθεοαζίεξ όπςξ ππ ηηξ γοάιηκεξ. Σοζθεοάδμομε ηα ζπηηηθά ζάκημοηηξ ζε ηάπεν ή άιια θμοηηά πμο μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ επακαιεπηηθά. Δεκ ηα ηοιίγμομε ζε οιηθά πμο αμέζςξ μεηά πεηάμε. Μαγεηνεύμομε μεγαιύηενεξ πμζόηεηεξ θαη ηηξ θαηαρύπμομε. Μπμνμύμε κα θενδίζμομε πνόκμ αιιά θαη κα θάκμομε μηθμκμμία ζηεκ εκένγεηα πμο λμδεύμομε. Βνάδμομε μόκμ ηεκ πμζόηεηα ημο κενμύ πμο πνεηαδόμαζηε. Καηά ημκ πνόκμ ακαμμκήξ ημο βναζμμύ θιείκμομε πάκηα ηεκ θαηζανόια. Κάκμομε πανάιιεια μηθμκμμία ηόζμ ζηεκ εκένγεηα όζμ θαη ζημ κενό. Πνμγναμμαηίδμομε ηα γεύμαηα, μπόηε θαη ηα ρώκηα, ηεξ εβδμμάδαξ. Έηζη ζα αγμνάδμομε όηη πναγμαηηθά πνεηαδόμαζηε θαη δεκ ζα πεηάμε ηνόθημα. 17

18 Τμπμζεημύμε ηα ηνόθημα πμο ιήγμοκ πημ ζύκημμα πημ μπνμζηά ζηα νάθηα. Έηζη ζα ηα βιέπμομε θαη ζα ηα θαηακαιώζμομε πνηκ κα ιήλμοκ. Τα οπμιείμμαηα ηςκ θαγεηώκ μπμνμύμε κα ηα θμμπμζημπμηήζμομε. Ζμύμε ζε έκακ γεκκαηόδςνμ πιακήηε, αιιά όπη με απενηόνηζημοξ πόνμοξ. Η παγθόζμηα μηθμκμμία θαη μ ακζνώπηκμξ πιεζοζμόξ ζοκεπίδμοκ κα αολάκμκηαη, αιιά μ πιακήηεξ παναμέκεη ζημ ίδημ μέγεζμξ. ΜΗΠΩ ΓΊΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΟΤΜΓ ΣΗ ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΝΗΣΗ ΜΑ 18

19 Εργαςία για το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ <<Σροφι με κζψθ>> Χαρά Ηαγανίδου Δανάθ Βαρτηοποφλου ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟ ΑΡΟΤΥΡΩΜΑ Eκφράηει το βακμό κατανάλωςθσ των πόρων τθσ Γθσ ςε εκτάρια παραγωγικισ γθσ από τουσ ανκρϊπουσ Tο μζςο παγκοςμίωσ οικολογικό αποτφπωμα υπολογίηεται ςτα 2,2 εκτάρια παραγωγικισ γθσ, ενϊ δε κα ζπρεπε να υπερβαίνει τα 1,8. ΔΛΑΤΟΦΘ Ζνασ από τουσ κφριουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν περιςςότερο ςτο οικολογικό αποτφπωμα είναι θ διατροφι. Αυτά που μποροφμε να κάνουμε προκειμζνου να επιβαρφνουμε με τθ διατροφι μασ λιγότερο το οικολογικό αποτφπωμά μασ είναι: 19

20 θ μείωςθ κατανάλωςθσ του κρζατοσ και των λοιπϊν ηωικϊν προϊόντων θ μείωςθ κατανάλωςθσ πολφ επεξεργαςμζνων τροφίμων που είναι πλοφςια ςε ηάχαρθ, λίποσ και αλάτι θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ τοπικϊν και εποχικϊν φροφτων και λαχανικϊν θ αγορά τίμιασ τροφισ και το δικαιότερο εμπόριο των τροφίμων θ λιγότερθ κατανάλωςθ φαγθτοφ, που ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τω απορρθμάτων Ηοφμε ςε ζναν γενναιόδωρο πλανιτθ, αλλά όχι απεριόριςτο. Θ παγκόςμια οικονομία και ο ανκρϊπινοσ πλθκυςμόσ ςυνεχίηουν να αυξάνονται, αλλά ο πλανιτθσ παραμζνει ςτο ίδιο μζγεκοσ. Αυτό λοιπόν που όλοι μασ πρζπει να κάνουμε είναι να αρχίςουμε να ενδιαφερόμαςτε περιςςότερο για το οικολογικό μασ αποτφπωμα και να προςπακοφμε όςο περιςςότερο μποροφμε να το μειϊνουμε. 20

21 21

22 22

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ»

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Μάρκου Καθηγητής Παιδαγωγικής «Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» Μια ιστορία για

Διαβάστε περισσότερα