Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων"

Transcript

1 Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ Κρίςθσ και τθσ Διατροφισ, αποφαςίςαμε να ςυμμετάςχουμε ςτο διαγωνιςμό του Ομίλου Σερρϊν για τθν UNESCO, με κζμα το οικολογικό αποτφπωμα από τθν τροφι που είχε τίτλο «ΤΟΦΘ ΜΕ ΣΚΕΨΘ». Αφοφ μελετιςαμε το κζμα του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ του ανκρϊπου από τισ κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ, εςτιάςαμε το ενδιαφζρον μασ ςτθ διατροφι μασ και κατά πόςο οι διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ και επιλογζσ επιβαρφνουν το περιβάλλον. Στθ ςυνζχεια, προςπακιςαμε να γνωςτοποιιςουμε τθν περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ που προκαλείται από τθ διατροφι μασ με κάκε ευκαιρία. Ενδεικτικά αναφζρεται, θ ςυμμετοχι μασ ςτο Ραναρςακειακό Συνζδριο ςτισ 25-26/04/2015 ςτθν Ακινα, με κζμα «Είναι αργά να αποτρζψουμε τθν οικολογικι καταςτροφι;» κακϊσ και θ παρουςίαςθ του κζματοσ ςτουσ ςυμμακθτζσ μασ ςτο ςχολείο, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ και φυςικά θ δθμιουργία ζργων που εκτζκθκαν ςτο χϊρο του Σχολείου. Συγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να γράψουν ζνα παραμφκι που πραγματεφται το οικολογικό αποτφπωμα, κζτοντασ ωσ πρωταγωνιςτζσ τα ίδια τα τρόφιμα. Επιπλζον, τα παιδιά μποροφςαν να εικονογραφιςουν το παραμφκι τουσ ι να ετοιμάςουν κάποιο ςκίτςο ι κόμικ ςχετικά με τθν οικολογικι επιβάρυνςθ από τθν κατανάλωςθ των τροφίμων. Τζλοσ, οι μακθτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και να ετοιμάςουν υλικό ςε οποιαδιποτε μορφι με ςτόχο να περάςουν το μινυμα για μείωςθ του οικολογικοφ μασ αποτυπϊματοσ. Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςχετικά ζργα των μακθτϊν. 1

2 ΤΟ ΤΑΞΛΔΛ ΤΘΣ ΤΟΜΑΤΑΣ Είμαι θ Τομάτα. Βρίςκομαι εδϊ, ςιμερα, για να ςασ μιλιςω για το ταξίδι μου μζχρι να φτάςω ςτο πιάτο ςασ και ςυνεπϊσ ςτο ςτομάχι ςασ. Φυτρϊνω, λοιπόν, το καλοκαίρι και όταν ο καλόσ γίγαντασ που με φροντίηει καιρό τϊρα, με κόψει εμζνα και τουσ φίλουσ μου, μασ βάηει ςε κουτιά. Φςτερα, επιβιβαηόμαςτε ςτο μεγάλο φορτθγό. Μζχρι να φτάςουμε ςτο εργοςτάςιο περνάμε πολφ ωραία και κάνουμε καινοφργιουσ φίλουσ. Μόλισ φτάςουμε ξεκινάει θ κουραςτικι διαδικαςία του διαχωριςμοφ και ζπειτα του ελζγχου ποιότθτασ. Πςεσ τομάτεσ είναι χαλαςμζνεσ πάνε ςτα ςκουπίδια ενϊ οι υπόλοιπεσ ςυνεχίηουν το ταξίδι τουσ. Αφότου φφγουμε από το εργοςτάςιο, πθγαίνουμε ςτα ςοφπερ-μάρκετ ι ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. Τότε ξεκουραηόμαςτε περιμζνοντασ τουσ πολίτεσ να μασ αγοράςουν. Πταν μασ πζρνετε ςπίτι ςασ, μασ φροντίηετε πολφ καλά. Αρχικά μασ κάνετε μπάνιο, ζπειτα μασ κόβετε και μασ γνωρίηετε με τα αγγοφρια. Ζτςι καταλιγουμε ςτο πλοφςιο τραπζηι ςασ. Κακ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ μου, νιϊκω πολφτιμθ και απαραίτθτθ ςτθ ηωι ςασ. Ραράλλθλα όμωσ, νιϊκω ζνοχθ για το κακό που προκαλϊ ςτο περιβάλλον. Αυτοί που με καλλιεργοφν, για παράδειγμα, χρθςιμοποιοφν πολλά φυτοφάρμακα, τα οποία κάνουν κακό ςτο περιβάλλον και ςυνεπϊσ ςτον άνκρωπο. Μερικζσ φορζσ, επίςθσ παρεμβαίνουν ςτθ «φυςιολογικι» μου ανάπτυξθ με ορμόνεσ, λιπάςματα και αντιβιοτικά. Άλλεσ, πάλι, φορζσ, εξαιτίασ όλων αυτϊν μπορεί να προκαλζςω προβλιματα υγείασ ςε μικρά παιδιά. Ριςτεφω πωσ ο άνκρωποσ κα ζπρεπε να με αφινει να αναπτφςςομαι μόνθ μου και για το καλό τθσ υγείασ του αλλά κυρίωσ για το καλό του περιβάλλοντοσ! 2

3 Και τϊρα, με ςυγχωρείτε, αλλά πρζπει να επιςτρζψω ςτο ςπίτι για ζνα απολαυςτικό αφρόλουτρο. Αντίο. Συγγραφέας: Πάπουτςα Νεφζλθ Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 3

4 ΤΑΞΛΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΛΑ ΤΘΣ ΣΟΥΗΘ Γεια ςασ, είμαι θ Σοφηθ, το καρποφηι και είμαι ζνα γεννετικά τροποποιθμζνο φροφτο. Ηω ςτο κερμοκιπιο μαηί με τουσ υπόλοιπουσ «μεταλλαγμζνουσ» φίλουσ μου. Δεν ξζρω γιατί, αλλά για κάποιον λόγο, μου αρζςει πολφ που μασ φωνάηουν «μεταλλαγμζνουσ» αν και δεν ξζρω τι ακριβϊσ ςθμαίνει αυτό, μιασ και δεν ζχω δει ποτζ φυςικό φροφτο για να ξζρω ποια είναι θ διαφορά. Στο κερμοκιπιο εμείσ τα καρποφηια είμαςτε όλοι ίςοι, γιατί όλοι είμαςτε ίδιοι ςε μζγεκοσ, χρϊμα, δφναμθ, όλα ίδια. Άκουςα τουσ αγρότεσ, να λζνε ότι αυτό ςυμβαίνει επειδι γεννθκικαμε όλοι από το ίδιο κφτταρο. Μου αρζςει αυτό! Σιμερα κα ζρκουν να μασ πάρουν για πρϊτθ φορά από το κερμοκιπιο. Δεν μπορϊ να περιμζνω... Ανυπομονϊ να γνωρίςω τον ζξω κόςμο. Είμαι πολφ ενκουςιαςμζνθ αν και κάπωσ λυπθμζνθ που δεν κα ξαναδϊ τουσ φίλουσ μου. Κα μου λείψουν, είναι θ αλικεια. 4

5 Ιρκαν! Με μεταφζρουν ζξω. Α! Τι είναι αυτό το τόςο λαμπερό; Είναι λεσ και λιϊνει όλθ μου τθ φλοφδα! Με βάηουν ςε ζνα μεγάλο κουτί μζςα ςε ζνα τεράςτιο πράγμα το οποίο είναι πάνω ςε τζςςερισ ρόδεσ. Ρω πω...! Αυτό το πράγμα είναι πολφ γριγορο, αλλά βγάηει μια απαίςια μυρωδιά, θ οποία, επίςθσ μοιάηει με ςκόνθ! Μα γιατί δεν χρθςιμοποιοφν εκείνα, τα άλλα, τα «ποδιλατα»; Σίγουρα δεν είναι τόςο γριγορα, αλλά δεν ζχουν αυτό το άεριο. Άςε που αν ιμουν ςε αυτά κα ζβλεπα και τον ζξω κόςμο! Ενϊ, εδϊ είναι κλειςτά και κυριαρχεί το ςκοτάδι. Φτάςαμε! Ξαφνικά φοβάμαι. Τι κα γίνει τϊρα; Τελείωςε το ταξίδι μου; Ανοίγουν τισ πόρτεσ δφο κφριοι, βγάηουν τα κουτιά μασ ζξω και μασ αφινουν ςτο πάτωμα. Άουτσ!! Ζτςι όπωσ μασ άφθςαν, πετάχτθκα και ζπεςα μζςα μια λιμνοφλαν με βρϊμικο νερό. Χωρίσ να το κζλω, απορρόφθςα λίγο από αυτό. Είχε απαίςια γεφςθ. Νομίηω δεν νιϊκω καλά από τθν ςτιγμι που ςυνζβθ αυτό. Το όμορφο χρϊμα μου νομίηω, ζχει αρχίςει να ςκουραίνει. Μα γιατί οι άνκρωποι να τα αφινουν όλα τόςο βρϊμικα και να ξοδεφουν το πολφτιμο νερό. Ασ χρθςιμοποιιςουν μια άλλθ πθγι ενζργειασ, θ οποία δεν είναι τόςο ςθμαντικι για κάποιον και να μπορεί να κακαρίηει και να κάνει τισ δουλειζσ που κάνει το νερό. Τϊρα κάκομαι μαηί με άλλα δφο καρποφηια μζςα ςε ζνα μεγάλο κουτί και κοιτάω ζξω από το παράκυρο του καταςτιματοσ που μασ ζφεραν. Εμζνα, που ζπεςα ςτο βρϊμικο νερό με πλφνανε με νερό τθσ βρφςθσ και νιϊκω πολφ καλφτερα. Θςυχία! Άνκρωποι! Μπαίνουν-βγαίνουν από το κατάςτθμα, το λεγόμενο «μανάβικο», αγοράηοντασ φροφτα και λαχανικά. Εγϊ περιμζνω με λαχτάρα τον αγοραςτι μου, ϊςτε να ςυνεχίςει το γεμάτο περιπζτειεσ ταξίδι μου. Το επόμενο άτομο που μπικε δε κα το ξεχάςω ποτζ μου. Ιταν μια ςτρουμπουλι κυρία που ικελε να αγοράςει καρποφηια, γιατί μιασ και που ιταν καλοκαίρι, είχε τθν ανάγκθ να αγοράςει ζνα δραςτικό και αναηωογονθτικό φροφτο. Αγόραςε εμζνα και τουσ ςυγκατοίκουσ μου και μασ μετζφερε ςτο γεμάτο κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο λουλουδάτο κιπο τθσ που ςτθ μζςθ αυτοφ, δζςποηε ζνα όμορφο και αρκετά μεγάλο ςπίτι. Στθ διαδρομι ιμουν ενκουςιαςμζνθ να βλζπω όλουσ αυτοφσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ να ηουν και να αναπνζουν. Το κίτρινο, πολφ λαμπερό φωσ από τον ουρανό ζδινε ςε όλα τα αντικείμενα, άβια και ζμβια, μια περίεργθ αλλά ταυτόχρονα και γλυκιά ηωντάνια που δίνει ελπίδα ακόμθ και ςτο πιο λυπθμζνο όν. Ιταν θ πιο όμορφθ εικόνα τθσ ηωισ μου. Ξαφνικά, εκκωφαντικόσ ιχοσ ακοφςτθκε και ζνα πράγμα, πάλι πάνω ςε τζςςερισ ρόδεσ και πλθςιάηοντασ απειλθτικά τουσ φίλουσ μου τα δζντρα με μια και δφο κινιςεισ του. Μοιάηει να ρουφάει όλθ τθ ηωι από τουσ πλοφςιουσ κορμοφσ τουσ και τα γεμάτα δφναμθ κλαδιά τουσ. Ακοφω τθν ςτρογγυλι κυρία που μασ κρατοφςε να αναφωνεί «Και εδϊ κα χτίςουν πολυκατοικίεσ; Μα κζλουν να καταςτρζψουν και τον τελευταίο πνεφμονα τθσ γειτονιάσ μασ;!» Λυπικθκα πολφ για τουσ φίλουσ μου και κφμωςα τόςο με τουσ ανκρϊπουσ. Γιατί να καταςτρζφουν τθ φφςθ που τουσ ζδωςε ηωι αντί να τθν ευγνωμονοφν και να τθ δοξάηουν; Φτάςαμε ςτο καινοφργιο μασ ςπίτι. Θ κυρία, τθσ οποίασ το όνομα είναι Διμθτρα, μασ δρόςιςε με το γάργαρο νεράκι τθσ βρφςθσ και μασ τοποκζτθςε ςε μια τεράςτια φρουτιζρα ζξω ςτον πανζμορφό τθσ κιπο. Εκεί ζχει καλλιεργιςει φροφτα τα οποία ακοφςτε, είναι ΦΥΣΛΚΑ. ΟΥΑΟΥ!!! Ρρϊτθ φορά βλζπω τζτοια. Αυτά είναι διαφορετικά το 5

6 ζνα με το άλλο ςχεδόν ςε όλα, το μζγεκοσ, το ςχιμα ακόμα και το χρϊμα. Χκεσ μασ ανακοίνωςε ότι κα πάρει κάποια ςποράκια από εμάσ για να δθμιουργιςει καινοφργια καρποφηια, τα παιδιά μασ! Αλλά κα πρζπει να περιμζνω μζχρι το επόμενο καλοκαίρι. Το ταξίδι μου τελείωςε. Πμωσ δεν πειράηει γιατί είμαι ευτυχιςμζνθ εδϊ. Ζχω κάνει καινοφργιουσ φίλουσ και είμαι πιο ςοφι από ότι ιμουν ςτθν αρχι του ταξιδιοφ μου. Του χρόνου τζτοια μζρα μπορεί να ζχω και παιδάκια. Κα προςπακιςω να τουσ μεταβιβάςω όλθ τθ ςοφία που ζχω ςυγκεντρϊςει για να τουσ κάνω ςωςτά φροφτα. Κα τουσ μιλιςω για τουσ ανκρϊπουσ από τουσ οποίουσ κάποιοι είναι επικφνδινοι αλλά και κάποιοι είναι υπζροχοι. Για το λαμπερο φωσ του ουρανοφ, το οποίο ζμακα πωσ λζγεται ιλιοσ και για το λευκό φωσ τθσ νφχτασ, το οποίο λζγεται φεγγάρι. Μακάρι αυτά να ηιςουν ςε ζναν καλφτερο κόςμο, όπου θ φφςθ και ο άνκρωποσ κα ζχουν μάκει πϊσ να ςυνυπάρχουν αρμονικά. Συγγραφέας: Μπαμπατηάνθ Κατερίνα Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 6

7 ΣΚΕΨΘ ΑΡΟ ΜΛΑ ΜΡΛΗΟΛΑ Μια φορά και ζναν καιρό ιταν μια μπριηόλα παραςκευαςμζνθ κάπου ςτθ Νότια Αμερικι. Φςτερα ςυςκευάςτθκε μαηί με άλλεσ μπριηόλεσ και με πλοίο μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα όπου με φορτθγά μεταφζρκθκε ςτο ςοφπερ-μάρκετ. Κακϊσ βριςκόταν μζςα ςτο φορτθγό ςκζφτθκε πωσ ιταν πραγματικά τυχερι που «απολαμβάνει» τθν αγάπθ των καταναλωτϊν. Αμζςωσ, όμωσ, ςυνειδθτοποίθςε πωσ επιβαρφνει το περιβάλλον και ζχει μεγάλο οικολογικό αποτφπωμα κακϊσ για να τραφεί το ηϊο από όπου προιλκε και να μεταφερκεί, χρθςιμοποιικθκαν ηωοτροφζσ, πετρζλαιο και βενηίνθ. Αναρωτικθκε γιατί οι άνκρωποι δεν προςπακοφν να καταναλϊνουν λιγότερο, πιο ςυνειδθτά και γιατί είναι απαραίτθτο να ειςάγουν προϊόντα από άλλεσ περιοχζσ; Οι άνκρωποι τελικά αναγκάςτθκαν να ςυμβιβαςτοφν με τισ απαιτιςεισ τθσ φφςθσ και να αλλάξουν τρόπο ςκζψθσ και ηωισ. Και ηιςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα. Συγγραφέας: Παπαςτεργίου Αλζξανδροσ Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 7

8 Θ ΤΟΜΑΤΑ Ο Ρζτροσ, μια τομάτα από τθν Αργεντινι, ζφυγε από το ςπίτι του ςε μικρι θλικία για να καταναλωκεί ςε ζνα ςοφπερ-μάρκετ ςτθν Ελλάδα και κάπωσ ζτςι ξεκίνθςε θ ιςτορία του. Ιταν μια θλιόλουςτθ θμζρα όταν ιρκαν να πάρουν τον Ρζτρο. Ο Ρζτροσ ιταν πλζον ϊριμοσ, είχε γυαλιςτερό δζρμα και ιταν θ μεγαλφτερθ τομάτα ςτο χωράφι. Μάλιςτα, ιταν ιδιαίτερα υπεριφανοσ για αυτό. Βλζπετε θ εμφάνιςι του ιταν οι καρποί των κόπων του για όλα αυτά τα χθμικά που κατανάλωςε, τα φυτοφάρματα που ιπιε, τα εντομοκτόνα που λοφςτθκε αλλά αυτό που δεν καταλάβαινε ιταν το πόςο κακό ζκανε ςτο περιβάλλον. Ζπειτα από λίγο καιρό τον ζκοψαν από το φυτό, το ζβαλαν ςε ζνα αμάξι και μζςα ςε λίγεσ μζρεσ τοποκετικθκε ςτο ςοφπερ-μάρκετ. Εκεί ιταν θ πρϊτθ του επαφι με τθν πραγματικότθτα! Υπιρχαν τόςεσ πολλζσ και ίδιεσ τομάτεσ ςαν και αυτόν...ζνιωςε απαίςια!! Πλοι οι κόποι του είχαν πάει ςτράφθ και τότε αναρωτικθκε γιατί οι άνκρωποι να χρθςιμοποιοφν τόςα χθμικά και να κάνουν κακό ςτο περιβάλλον...αφοφ μποροφν να τρϊνε τισ φυςιολογικζσ ι αλλιϊσ βιολογικζσ...!!! Ζτςι περίμενε κλιμμζνοσ μζχρι να καταναλωκεί. Συγγραφέας: Γεωργιάδθσ Παφλοσ Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 8

9 ΤΟ ΓΑΜΜΑ ΤΘΣ ΜΑΤΑΣ Γειά ςασ! Είμαι θ Μάτα. Μάτα, θ τομάτα, με φωνάηουν. Δεν ξζρω ακιβϊσ πόςο χρονϊν είμαι. Ζχει κανζνα μινα που φφτρωςα ςτο μεγάλο κερμοκιπιο του κυρ-γιάννθ και να μαι, τϊρα, ςε λιγότερο από δζκα λεπτά κα με κόψουν μικρά-μικρά κομματάκια, κα με ανακατζψουν μαηί με τα βρωμερά κρεμμφδια και εκείνα τα απαίςια πράςινα πράγματα που τολμοφν να τα ονομάηουν «λαχανικά». ΤΑ ΜΛΣΩ!!! Και αυτό το χρϊμα τουσ, κάπωσ τα λζνε να δεισ...δεν κυμάμαι. Από πάνω μασ κα μασ ρίξουν εκείνο το γλιςτερό κίτρινο πράγμα που φτιάχνουνοι φίλεσ μου οι ελιζσ. Μου απομζνουν, όμωσ, όπωσ ςασ είπα λιγότερο από 10 λεπτά και μζςα ςε αυτόν τον χρόνο πρζπει να ςασ τα πω όλα ι μάλλον καλφτερα να τα γράψω όλα. Ουφ! Ασ αρχίςουμε λοιπόν. Ιταν μια θλιόλουςτθ μζρα του καλοκαιριοφ. Αυτι θ μζρα δεν είχε τίποτα το αςυνικιςτο ι πρωτόγνωρο, όλα κυλοφςαν ςε κανονικοφσ ρυκμοφσ, ϊςπου θ μεγάλθ πόρτα του κερμοκθπίου άνοιξε...τότε ειςζβαλε με βία εκείνοσ ο κυριοφλθσ που μπαίνει κάκε πρωί και μασ ποτίηει ι μασ βάηει εκείνα τα κανατθφόρα για τθ μθτζρα μου τθ φφςθ φάρμακα, γεμάτα τοξικά που μζρα με τθ μζρα τθ ςκοτϊνουν. Δεν αντζχω να το ςκζφτομαι! Κα επανζλκω, όμωσ, ςε αυτζσ ςε λίγο. Ζδιωξα για εκείνθ τθν ϊρα αυτζσ τισ ςκζψεισ βιαςτικά από το μυαλό μου. Ρροςπάκθςα να με πείςω πωσ ζχει ζρκει μόνο για νεράκι,νεράκι δροςερό. Αχ, ωραία, ςκζφτθκα. Και τότε... ςυνζβει το μοιραίο... Κάτι που δεν το περίμενα ποτζ. Κάτι που με πόνεςε ψυχικά και ςωματικά. Κουβαλάω ακόμα και τϊρα, μετά από πζντε μζρεσ που είμαι ςε αυτό το ψυγείο τα ςθμάδια του πόνου. Με ςτοιχειϊνουν, με ακολουκοφν παντοφ, μαηί με τον μεγαλφτερο εχκρό μου, το φόβο. Αυτό που ςυνζβθ τότε ιταν ότι με πολφ γριγορεσ κινιςεισ ςε κλάςματα δευτερολζπτου με αρπάηει και με ξεριηϊνει. Ζκλειςα τα μάτια μου, δεν κζλθςα να δω τθ ςυνζχεια. Δεν άντεξα! Νομίηω πωσ με ζβαλαν ςε κάτι φορτθγά μπλε. Ταξίδεψα πολλζσ ϊρεσ ϊςπου ζφταςα ςε αυτά τα... πϊσ τα λζτε εςείσ οι άνκρωποι...;... Σοφπερ-μάρκερ. Εκεί, ιταν μαηεμζνα διάφορα τρόφιμα, φροφτα, λαχανικά, κρζατα, ψάρια, άλλα υγιεινά και άλλα ανκυγιεινά. Π,τι τραβάει θ ψυχι ςου. Το επόμενο πρωί μια παχουλι κυρία με ζνα πελϊριο μοβ καπζλο, με πλθςίαςε, με κοίταξε κάμποςθ ϊρα και τελικά τθσ άρεςα. Ζτςι με άρπαξε, μου ζριξε μια τελευταία ματιά και μαηί με κάποια άλλα πράγματα, με ζδωςε ςτον υπάλλθλο να με ηυγίςει. Δεν είδα τον αρικμό που ζδειξε θ ηυγαριά, δεν πρόλαβα. Θ κυρία με άρπαξε και αφοφ αποχειρζτθςε βιαςτικά τον υπάλλθλο, ζτρεξε ςτο ταμείο. Ζβγαλε ζνα πενθντάευρω, με ζβαλε ςε μια δεφτερθ ςακοφλα και μπικαμε ςτο αμάξι. Πταν φτάςαμε ςπίτι δεν πρόλαβα να το χαηζψω με τθν θςυχία μου. Είδα μόνο ζνα ροη τθλζφωνο, ζνα ροη καναπζ και κάτι μοβ καρζκλεσ. Ρρζπει να μζνει μόνθ, γιατί αυτζσ τισ μζρεσ που είμαι εδϊ, δεν είδα κάποιον άλλον. Ζρχεται μόνο αυτι, κάκε τόςο και όλο και κάτι βρίςκει να βάλει ςτο ςτόμα τθσ. Με αυτά και με αυτά, φτάςαμε ςτο ςιμερα, να κάκομαι εδϊ δίπλα ςτο νεροχφτθ. Το κατακόκκινο χρϊμα μου το τονίηει το λιγοςτό φωσ του ιλιου που ανακατεφται με τα καταπράςινα φφλλα του κιςςοφ, που καλφπτουν το παράκυρο τθσ κουηίνασ και με χίλια ηόρια περνάει μζςα από αυτό, ανακατεμζνο με αρϊματα καλοκαιριοφ. Ωραίοσ τρόποσ για 9

10 να πεκάνεισ. Δε λζω, κα πεκάνω, ξζροντασ πωσ κάποιοσ άλλοσ φίλοσ μου, ζτςι κζλω να τον αποκαλϊ, ο φίλοσ μου ο άνκρωποσ, και ςυγκεκριμζνα μια ανφπαντρθ παχουλι κυρία, κα με ευχαριςτθκεί. Με φιλοξζνθςε ςπίτι τθσ, για αυτιν ακριβϊσ τθν ςτιγμι, τθ ςτιγμι που με λαιμαργία και όρεξθ κα με βάλει ςτο ςτόμα τθσ και κα απολαφςει τθ γεφςθ και το άρωμά μου. Είμαι περίφανθ για αυτό. Χαίρομαι που μπορϊ να μπω ςε τόςα πολλά φαγθτά και να ςασ χαρίςω ςτιγμζσ απόλαυςθσ, ασ είναι το τίμθμα ο κάνατόσ μου. Το πρόβλθμα είναι πωσ δεν είναι μόνο αυτό το τίμθμα. Εςείσ οι άνκρωποι είςτε καλοί κατά βάκοσ, αλλά αχάριςτοι! Αχάριςτοι εντελϊσ! Δε ςασ φτάνει που μασ παράγεται όλο το καλοκαίρι, που ςασ δίνουμε τθν πλοφςια γεφςθ μασ τρεισ μινεσ το χρόνο, εςείσ μασ κζλετε ςυνζχεια. Κζλετε και άλλα πολλά. Κζλετε πιο κόκινο χρϊμα, πιο πλουςια γεφςθ, πιο πολλζσ τομάτεσ, πιο πιο πιο... Τι κάνετε, λοιπόν, για αυτό; Κα ςασ πω εγϊ τι κάνετε! Μασ λοφηετε με εκείνα τα αποκρουςτικά φυτοφάρμακα. Εκείνα, μωρζ, είναι ο ςατανάσ ο ίδιοσ, δεν το καταλαβαίνετε; Άμεςα παράγεται προϊόν αλλά ζμμεςα ξζρετε τι κάνετε; Μια χαρά ξζρετε αλλά δε κζλετε να το παραδεχκείτε, φοβάςτε, τρζμετε μάλλον ςτθ ςκζψθ, κάποιουσ από εςάσ ίςωσ να μθ ςασ νοιάηει κιόλασ. Με αυτιν τθν απάνκρωπθ πράξθ, όμωσ, φίλοι μου άνκρωποι, ςκοτϊνετε τθ φφςθ, τθ Μθτζρα μου. Τα φάρμακα περνάν μζςα από εμζνα ςε Αυτιν. Ντρζπομαι και λυπάμαι τόςο για εςζνα όςο και για εμζνα. Αλλά εγϊ... Τι να κάνω εγϊ; Μια κακόμοιρθ τομάτα είμαι που ςε λίγο δε κα υπάρχει πια. Αλλά ΟΧΛ! Δε κα μείνω με ςταυρωμζνα τα χζρια. Αγαπϊ τθ μθτζρα μου και κζλω με όποιον τρόπο μπορϊ να ςυμβάλω ςτθν προςταςία τθσ. Τθσ αξίηει. Αυτι με κρζφει, αυτι ςασ κρζφει όλουσ. Και να ποια είναι θ ανταμοιβι που παίρνει από εςάσ! Δε ηθτάει να κάνετε πολλά... 1.Να τθ ςζβεςτε. 2. Να τθν αγαπάτ. και 3. Να τθ φροντίηετε. Σωςτά; Μθδζν ςτα τρία, λοιπόν. Συγχαρθτιρια! Καταπλθκτικό ςκορ! Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που γράφω αυτό το γράμμα, για να ςασ εκφράςω τθν χαρά μου που ςασ είμαι χριςιμθ από τθν μία και από τθν άλλθ τθν λφπθ και τθ ςτεναχϊρια που φυτρϊνει μζςα μου βλζποντασ τθ ςυμπεριφορά ςασ. Κλείνοντασ κα ικελα να ςασ δϊςω κάποιεσ ςυμβουλζσ. Αν ιταν ςτο χζρι μου όλα κα ιταν αλλιϊσ... Αλλά δεν είναι, γιατί εγϊ ςε λίγο κα είμαι παρελκόν. Αφινω, ωςτόςο, πίςω μου μια ιςτορία και μερικζσ ςυμβουλζσ. Ρρωτίςτωσ, κα ιμουν ευγνϊμων αν αποδεχόςταςαν τθν πραγματικότθτα ότι φυτρϊνουμε ΜΟΝΟ το ΚΑΛΟΚΑΛΛ!!! τζρμα τα φυτοφάρμακα! ΛΟΥΝΛΟΣ, ΛΟΥΛΛΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, για τότε είμαςτε προγραμματιςμζνοι. Δε ςασ ικανοποιεί θ γεφςθ, θ μυρωδιά μασ; Δεχόμαςτε φάρμακα μόνο φιλικά προσ το περιβάλλον. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τζτοια φάρμακα, να μασ φάτε ζτςι όπωσ είμαςτε! Μθν προςπακείτε να μασ αλλάξετε! Τζλοσ, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνοσ...(ακοφω βιματα, δυνατά και ςτακερα. Θ κυριά του ςπιτιοφ ζρχεται)...ςασ παρακαλϊ μθν χρθςιμοποιείτε για τθ μεταφορά μασ φορτθγά που παράγουν καυςαζρια, που μεταφράηονται ωσ κάνατο ςτθ φφςθ. Ηθτάω πολλά; Δεν νομίηω. Σε ςχζςθ με ό,τι ςασ δίνει θ φφςθ, δεν είναι τίποτα όλα αυτά που οφείλετε να κάνετε. Αφινω βιαςτικά το χαρτί και το ςτυλό, δεν με είδε, παραδόξωσ. 10

11 Αντίο Κόςμε! Αντίο κυρία με το μοβ καπελάκι! Αντίο Μθτζρα Φφςθ και εφχομαι να επιβιϊςεισ, ςε αγαπϊ! Αντίο φίλε Άνκρωπε, ελπίηω μια μζρα να μάκεισ να εκτιμάσ... ΞΥΡΝΑ...Κάνε κάτι γριγορα, πριν τα χάςεισ όλα... Και φραπ...θ Μάτα, θ τομάτα, ζγινε ςαλάτα. Αυτό ιταν ζνα από τα αγαπθμζνα μου παραμφκια. Μοφ το ζλεγε θ γιαγιά μου κάκε βράδυ πριν κοιμθκϊ. Αυτι θ μικρι μου φίλθ, ζχει απόλυτο δίκαιο. Θ κυρία με το μοβ καπζλο πζραςε το γράμμα για ςκουπίδια πάνω ςτθ λαιμαργία τθσ και ζτςι τα λόγια τθσ Μάτασ δεν ειςακοφςτθκαν ποτζ. Ξζρω, ζνα παραμφκι είναι, δεν ζγιναν ποτζ όλα αυτά αλλά ζχει τόςα να μασ πει αν το προςζξουμε...τα τελευταία λόγια τθσ, μάλιςτα, τα κράτθςα μζςα ςτο μυαλό μου και ςτθν καρδιά μου. Ειδικά τθν τελευταία αυτι φράςθ: «Αντίο φίλε Άνκρωπε, ελπίηω μια μζρα να μάκεισ να εκτιμάσ... ΞΥΡΝΑ...Κάνε κάτι γριγορα, πριν τα χάςεισ όλα...» Συγγραφέας: Κοτοποφλου Χρφςα Μαθήτρια του Β 2, Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 11

12 κίτςο 1: Έργο για το διαγωνιςμό «ΣΡΟΦΗ ΜΕ ΚΕΨΗ», του μακθτι του Βϋ2 Αλζξανδρο Παπαςτεργίου 12

13 κίτςο 2: Έργο για το διαγωνιςμό «ΣΡΟΦΗ ΜΕ ΚΕΨΗ», τθσ μακιτριασ του Βϋ2 Ιωάννα Οδυςςζωσ 13

14 ΓΙΑΣΙ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ Η ΑΠΆΝΣΗΗ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΥΙΛΙΚΟΣΕΡΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΕΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΨΜΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΓΙΑΣΊ: ΣΑ ΣΡΟΥΙΜΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΕΦΟΤΝ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚ ΑΠΟΣΌΠΨΜΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΒΑΗ ΣΗ ΛΙΓΣΕΡΟ ΚΡΕΑ + ΟΦΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΟΤ ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ, ΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΟΣΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΝΨ ΣΡΟΥΙΜΑ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ, ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΦΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΟΦΙ ΛΙΠΆΜΑΣΑ, ΟΦΙ ΧΤΓΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΛΙΓΟΣΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΨΓΉ ΣΟΤ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ, ΛΙΓΣΕΡΟ ΑΑΝΕΡ, ΛΙΓΣΕΡΑ ΚΑΤΙΜΆ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣΕΡΟ CO2 ΠΑΙΡΝΟΤΜΕ ΣΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΒΙΣΑΜΙΝΕ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΟΥΙΜΑ, ΔΕΝ ΣΡΨΜΕ ΦΗΜΙΚΕ ΟΤΙΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΛΤΝΟΤΜΕ ΛΙΓΟΣΕΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΑ ΣΡΟΥΙΜΑ (ΥΑΣ ΥΟΤΝΣ) ΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΣΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΦΘΟΤΝ ΚΑΙ ΛΙΓΣΕΡΑ ΤΛΙΚΆ ΟΠΨ ΦΑΡΣΊ-ΞΌΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΚΕΤΑΊΑ ΣΟΤ. 14

15 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Αρηιιέαο Υξηζηνθνξίδεο ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΣΙ ΤΝΗΘΔΙΔ ΜΑ ΣΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΠΟΤ ΑΤΣΔ ΔΥΟΤΝ ΣΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ Με ηνλ όξν νηθνινγηθό απνηύπσκα ηξνθίκσλ ελννύκε όιεο ηηο επηπηώζεηο πνπ πξνθαιεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόθηκν ή κηα νκάδα ηξνθίκσλ θαηά ηελ παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ ηππνπνίεζε, ηελ κεηαθνξά, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπ. Η νηθνινγηθή ζπλείδεζε επηβάιεη ηελ αλάγθε δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο ηεο δηαηξνθήο. Ωο θαηαλαισηέο, αλ θαη βξηζθόκαζηε ζην ηειεπηαίν ζηάδην αιπζζίδαο ηξνθίκσλ έρνπκε κεγάιε δύλακε. Με ηηο πξνηηκήζεηο καο δηακνξθώλνπκε ηελ δήηεζε γηα ηξόθηκα θη επνκέλσο θαζνξίδνπκε πνηα πξντόληα θαη πώο ζα παξάγνληαη θαη ζα δηεηίζεληαη. Γελ ζπλεηδεηνπνηνύκαη όηη ηα ηξόθηκα πνπ βξίζθνπκε ηόζν εύθνια ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ, βξίζθνληαη εθεί κε έλα πεξηβαιινληηθό θόζηνο. Ό,ηη επηιέγνπκε θαη θαηαλαιώλνπκε κπνξεί λα έρεη αληίθηεπν ζηελ θιεκαηηθή αιιαγή, ζηα δηαζέζηκα απνζέκαηα λεξνύ, ζηελ βηνπνηθηιόηεηα. Δπηιέγνληαο ηξόθηκα κε ιηγόηεξε ζπζθεπαζία, πνπ δελ έρνπλ ηαμηδέςεη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη έρνπλ παξαρζεί νηθνιηγηθά, βνεζνύκε ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνύ καο απνηππώκαηνο. Άρα: 1. Δπηιέγνπκε ηνπηθά πξντόληα. 2. Απνθεύγνπκε πνιπεπεμεξγαζκέλα πξντόληα. 3. Καηαλαιώλνπκε θξνύηα θαη ιαραληθά επνρήο. 4. Αγνξάδνπκε βηνινγηθά πξντόληα. 5. Κνκπνζηνπνηνύκε ηα ππνιιείκκαηα ησλ ηξνθίκσλ. 15

16 ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Εργασία στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Νίκου Παναγιώτα Καηακαιώκμκηαξ πενηζζόηενμοξ πόνμοξ απ' όζμοξ πανάγμομε, δεμημονγμύμε ακηζμννμπία ζημ πενηβάιιμκ, θακενώκμκηαξ όιμ θαη πενηζζόηενμ ημ απμηύπςμα ημο ακζνώπμο ζηε θύζε θαη ημ θόζημξ μαξ ζημκ πιακήηε Η έκκμηα ηεξ ζςζηήξ δηαηνμθήξ είκαη θάηη πμο ζίγμονα ζπεηίδεηαη με ηεκ θαιή ογεία θαη εοελία. Έπμκηαξ ζςζηέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ θαη δηαηνμθηθή ζομπενηθμνά μπμνμύμε κα πνμζηαηεύζμομε θαη ημ πενηβάιιμκ. Οη επηπηώζεηξ ζημ πενηβάιιμκ από ηεκ παναγςγή θαη ηε δηαθίκεζε ηνμθίμςκ επενεάδμοκ ημ μηθμιμγηθό απμηύπςμα, ημ οδάηηκμ απμηύπςμα θαη ημ απμηύπςμα ημο άκζναθα. Μέζς ηεξ νύπακζεξ ηςκ εδαθώκ θαη ηςκ θαιιηενγήζημςκ εθηάζεςκ γεξ δεμημονγμύκηαη θανθηκμεηδείξ πεμηθέξ εκώζεηξ πμο μκμμάδμκηαη δημλίκεξ. Έηζη μμιύκμκηαη πμιιέξ θαη μεγάιεξ εθηάζεηξ γεξ με απμηέιεζμα κα επενεάδεηαη ε ογεία μαξ. 16

17 Οι επιπηώζεις ηωμ ηροθίμωμ ζηο περιβάλλομ επηρεάζομηαι: 1. από ηεκ απόζηαζε πμο δηακύμοκ μέπνη κα θηάζμοκ ζημ πηάημ μαξ 2. από ηε βημμεπακηθή επελενγαζία ημοξ 3. από ηε ζοζθεοαζία ημοξ 4. από ηε ζοκηήνεζε θαη ημ μαγείνεμα ημοξ 5. από ηα απμννίμμαηα πμο πανάγμοκ Για μα μειώζοσμε ηις αρμηηικές επιπηώζεις ζηο περιβάλλομ από ηη διαηροθή μας: Πνμηημάμε ημπηθά πνμσόκηα Πνμηημάμε βημιμγηθά πνμσόκηα. Τα βημιμγηθά πνμσόκηα είκαη ημ απμηέιεζμα ηεξ θαιιηένγεηαξ ηεξ γεξ πςνίξ πεμηθά ιηπάζμαηα θαη ημληθά θοημθάνμαθα. Έηζη πνμζηαηεύμομε ημ έδαθμξ, ημ κενό αιιά θαη ηεκ ογεία μαξ. Καηακαιώκμομε ηνόθημα όζμ πημ θοζηθά γίκεηαη. Απμθεύγμομε ηα επελενγαζμέκα. Μεηώκμομε ηεκ θαηακάιςζε θνέαημξ. Τμ 20% ηεξ παγθόζμηαξ παναγςγήξ ζηηανημύ πνεζημμπμηείηαη ςξ δςμηνμθή ζηεκ θηεκμηνμθία. Χνεηάδμκηαη πάκς από ιίηνα κενό γηα 1 θηιό αογώκ θαη ιίηνα γηα ηεκ παναγςγή εκόξ θηιμύ βμδηκμύ θνέαημξ. Πνμηημάμε ηηξ ακαθοθιώζημεξ ζοζθεοαζίεξ όπςξ ππ ηηξ γοάιηκεξ. Σοζθεοάδμομε ηα ζπηηηθά ζάκημοηηξ ζε ηάπεν ή άιια θμοηηά πμο μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ επακαιεπηηθά. Δεκ ηα ηοιίγμομε ζε οιηθά πμο αμέζςξ μεηά πεηάμε. Μαγεηνεύμομε μεγαιύηενεξ πμζόηεηεξ θαη ηηξ θαηαρύπμομε. Μπμνμύμε κα θενδίζμομε πνόκμ αιιά θαη κα θάκμομε μηθμκμμία ζηεκ εκένγεηα πμο λμδεύμομε. Βνάδμομε μόκμ ηεκ πμζόηεηα ημο κενμύ πμο πνεηαδόμαζηε. Καηά ημκ πνόκμ ακαμμκήξ ημο βναζμμύ θιείκμομε πάκηα ηεκ θαηζανόια. Κάκμομε πανάιιεια μηθμκμμία ηόζμ ζηεκ εκένγεηα όζμ θαη ζημ κενό. Πνμγναμμαηίδμομε ηα γεύμαηα, μπόηε θαη ηα ρώκηα, ηεξ εβδμμάδαξ. Έηζη ζα αγμνάδμομε όηη πναγμαηηθά πνεηαδόμαζηε θαη δεκ ζα πεηάμε ηνόθημα. 17

18 Τμπμζεημύμε ηα ηνόθημα πμο ιήγμοκ πημ ζύκημμα πημ μπνμζηά ζηα νάθηα. Έηζη ζα ηα βιέπμομε θαη ζα ηα θαηακαιώζμομε πνηκ κα ιήλμοκ. Τα οπμιείμμαηα ηςκ θαγεηώκ μπμνμύμε κα ηα θμμπμζημπμηήζμομε. Ζμύμε ζε έκακ γεκκαηόδςνμ πιακήηε, αιιά όπη με απενηόνηζημοξ πόνμοξ. Η παγθόζμηα μηθμκμμία θαη μ ακζνώπηκμξ πιεζοζμόξ ζοκεπίδμοκ κα αολάκμκηαη, αιιά μ πιακήηεξ παναμέκεη ζημ ίδημ μέγεζμξ. ΜΗΠΩ ΓΊΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΟΤΜΓ ΣΗ ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΝΗΣΗ ΜΑ 18

19 Εργαςία για το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ <<Σροφι με κζψθ>> Χαρά Ηαγανίδου Δανάθ Βαρτηοποφλου ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟ ΑΡΟΤΥΡΩΜΑ Eκφράηει το βακμό κατανάλωςθσ των πόρων τθσ Γθσ ςε εκτάρια παραγωγικισ γθσ από τουσ ανκρϊπουσ Tο μζςο παγκοςμίωσ οικολογικό αποτφπωμα υπολογίηεται ςτα 2,2 εκτάρια παραγωγικισ γθσ, ενϊ δε κα ζπρεπε να υπερβαίνει τα 1,8. ΔΛΑΤΟΦΘ Ζνασ από τουσ κφριουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν περιςςότερο ςτο οικολογικό αποτφπωμα είναι θ διατροφι. Αυτά που μποροφμε να κάνουμε προκειμζνου να επιβαρφνουμε με τθ διατροφι μασ λιγότερο το οικολογικό αποτφπωμά μασ είναι: 19

20 θ μείωςθ κατανάλωςθσ του κρζατοσ και των λοιπϊν ηωικϊν προϊόντων θ μείωςθ κατανάλωςθσ πολφ επεξεργαςμζνων τροφίμων που είναι πλοφςια ςε ηάχαρθ, λίποσ και αλάτι θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ τοπικϊν και εποχικϊν φροφτων και λαχανικϊν θ αγορά τίμιασ τροφισ και το δικαιότερο εμπόριο των τροφίμων θ λιγότερθ κατανάλωςθ φαγθτοφ, που ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τω απορρθμάτων Ηοφμε ςε ζναν γενναιόδωρο πλανιτθ, αλλά όχι απεριόριςτο. Θ παγκόςμια οικονομία και ο ανκρϊπινοσ πλθκυςμόσ ςυνεχίηουν να αυξάνονται, αλλά ο πλανιτθσ παραμζνει ςτο ίδιο μζγεκοσ. Αυτό λοιπόν που όλοι μασ πρζπει να κάνουμε είναι να αρχίςουμε να ενδιαφερόμαςτε περιςςότερο για το οικολογικό μασ αποτφπωμα και να προςπακοφμε όςο περιςςότερο μποροφμε να το μειϊνουμε. 20

21 21

22 22

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη!

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Η Αγγελίνα, ζνα κορίτςι που είχε ηιςει με τα αγάλματα του αρχαιολογικοφ μουςείου, μποροφςε να μιλάει, να τραγουδάει και να χορεφει μαηί τουσ. Από μικρι ζλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 4 Πταν ο ςυγκυβερνιτθσ μου πιρε άδεια από τον πφργο για τθν απογείωςθ εγϊ ευκυγράμμιςα το αεροςκάφοσ ςτον διάδρομο 11. είμαςταν μόνοι μασ ςτο αεροδρόμιο οπότε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. Η ϊρα ιταν δϊδεκα και μιςι Η τελετι είχε τελειϊςει και ο νεκρόσ είχε καφτεί..

ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. Η ϊρα ιταν δϊδεκα και μιςι Η τελετι είχε τελειϊςει και ο νεκρόσ είχε καφτεί.. ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Η ϊρα ιταν δϊδεκα και μιςι Η τελετι είχε τελειϊςει και ο νεκρόσ είχε καφτεί.. Τον λζγαν Τηζικομπ. Ήταν πολφ καλόσ άνκρωποσ και ο καλφτεροσ μου φίλοσ. Η αλικεια είναι ότι δολοφονικθκε αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίσιο του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Β Γυμνασίου, και συνδυάζοντας τις ενότητες της Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 7 8 (Α - Β Γυμνασίου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 7 8 (Α - Β Γυμνασίου) ΕΠΙΠΕΔΟ 7 8 (Α - Β Γυμνασίου) 19 Μαρτίου 011 10:00-11:15 EUROPEAN KANGOUROU 010-011 3 points/μονάδες 1) Ποια από τισ πιο κάτω παραςτάςεισ ζχει τθ μεγαλφτερθ τιμι; (A) 011 1 (B) 1 011 (C) 1 x 011 (D) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος,

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιών μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα