Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:"

Transcript

1 Δ~..ΠA.E" - 1 ΣΧΌΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:. ~~2, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημ/νία: G ~ - 2.0\.1 Για Ενέργεια: Για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδ ~VA..tia:fηqιp Ι της Σχολής Οικονομίας και Δ ιοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημιου α ας. με.~ ,._~-:...- γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Econometrics)>> Ι. Εισαγωγή - Ανακήρυξη Υποψηφίων Η Συνέλευση του ειδικού Εκλεκτορικού Σώματοι; στην υπ. αριθμ. 54/ συνεδρία της αποφάσισε τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Εοοηουιετιίοε)» ως εξής: Κατρακυλίδη Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηξ, Ραφαήλ-Νικόλαο Μάρκελλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μαργαρίτα Τζίνιους-Πασκουάλ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τη θέση του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Εοουοηιειτίοε)» υπέβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα οι (με αλφαβητική σειρά): Αρχοντάκης Φραγκίσκος Δριτσάκη Μελπομένη-Σταυρούλα Θανόπουλος Κωνσταντίνος Λαμπερτίδης Νεόφυτος Χουρβουλιάδης Νικόλαος Η Τριμελή; Εισηγητική Επιτροπή δεν αξιολόγησε το έργο των κκ Λαμπερτίδη και Θανόπουλου καθώς απέσυραν την υποψηφιότητά τους με τις υπ' Αρ. Πρωτ. 828/ και 248/ επιστολές τους, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται: 1. Τουλάχιστον διετής εκπαιδευτική πείρα σε Ελληνικδ ΑΕΙ, ή ομοταγές του εξωτερικού 17 αναγνωρισμένο επαγγελματικδ έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή διετής εργασία σε ερευνητικά κιντρα της Χ (!Jρας ή της αλλοδαπής ή συνδυασμδς των παραπάνω. 2. Δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εκτός από την διδακτορική διατριβή, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προδ.γουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή δι αζευκτικ(χ, μία τουλ(χχιστον δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές του εξωτιρικού συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης είτε ισc5χρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό ίργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χcόρας ή της αλλοδαπής. 3. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πδσο το συνολικδ έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και ίρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξη του. Όλοι οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα κατά τον νόμο απαιτούμενα τυπικά προσόντα για εκλογή στη θέση βαθμίδας Λέκτορα. Η εισηγητική επιτροπή συνεδρίασε επανειλημμένα και αφού μελέτησε και αξιολόγησε το έργο των υποψηφίων και όλα τα σχετικά στοιχεία, υποβάλλει την παρούσα έκθεση. Η επιτροπή προσπάθησε να κατατάξει και να παρουσιάσει το έργο των υποψηφίων ομοιόμορφα, στις εξής ενότητες: Σπουδές, Υποτροφίες και Διακρίσειξ, Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα, Επαγγελματική Εμπειρία, Εκπαιδευτικό Έργο, Δημοσιεύσειξ, Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου και Λοιπές πληροφορίες. Ακολουθούν η παρουσίαση και ανάλυση του έργου των υποψηφίων και κατόπιν η συγκριτική αξιολόγηση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της επιτροπής.

2 ] Α. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1. Προσωπικά στοιχεία Έτος Γέwησης: ] 995 Ph.D. ίη Economics ( ), Departιnent of Εοοιιουιίοε, European University lnstitute, Florence, ltaly. Τίτλος Διατριβής: ''Essays ου Νοιιετετίοηειγ Τίυιε Series". Επιβλέποντες Καθηγητές: Prof. Sιoren Johansen (EUI & Copenhagen University; Supervisor) & Prof. Anindya Banerjee (EU!). Εξεταστές: Prof. Nie1s Haldrup (University of Aarhus; Chairιnan), Prof. Paolo Ρετιιοίο (University of Ιnsuιηbria) Master of Arts ίη Economics & Econometrics, DeΡartιηent of Εοοηοιηίοε, University of Manchester, Μευοίιεειε:', UK. Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, J;evtKQ και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. Το 1995 φοίτησε μέσω του προγράμματος Erasmus στο Departιnent of Statistics & Model1ing Science, University of Strathclyde, Glasgow, UK. 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις ] Postdoctoral Fellowship at Universitat Αιιτόιιοηιε de Barcelona (declined). Marie Curie Postdoctora1 Fellowship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stagiaire της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Υποτροφία Υποτροφίες διδακτορικής διατριβής European University Institute grant, Italy Υποτροφία Ι.Κ.Υ., Ελλάδα Τιμητική Διάκριση (Distinction) για το Μ.Α. Εοοιιοηιίοε & Εοοηοηιειιίοε, University of Manc11ester Υποτροφία Ετεεηιιιε; f'all semester, University ofstrathclyde, Glasgow, UK Επιστημονικός Βοηθός, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδάσκων, ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστημονικός Συνεργάτης (part-time) - Τομέας Οικονομική; Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης), ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδάσκων Π.Δ. 407/80, ΕΚΠΑ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Profesor Visitante, ("Επισκέπτης Καθηγητής"), Πανεπιστήμιο του A1icante, Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, A1icante, Ισπανία. 2

3 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πρόγραμμα Marie Curie, Στατιστική & Οικονομετρία, Consejo Superiol" de Investigaciones Cίentίficas (CSIC), Institute οί' Innovation and Know!edge Management, Va!encia, Ισπανία (κοινό ερευνητικό κέντρο: CSΙC-Ilολυτεχνείο της Va!encia). Επιστημονικός Σύμβου λος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 5. Επαγγελματική Εμπειρία Αναλυτής, Τμήμα Modelling RAND Europe, Caιnbridge, Μεγάλη Βρετανία Αναλυτής, Modelling Nationa! Econoιnic Research Associates (NERA), Economic Consu!ting, Madrid Office, Madrid, Ισπανία. Επικουρικός υπάλληλος (θέση βαθμού Α), Ευρωπαϊκή ΕπιτροπΏ, Institute for Systeιns, Infoηnatics and Safety, Joint Research Centre at Ispra, Ιταλία Directorate Β: Εοοιιοσιίο Statistics and Econoιnic and Monetary Convergeηce Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Statistica! Office ofthe Ευτοροεη COllllnLIηities (EUROSTAT), Luxelllbourg, Λουξεμβούργο. Επισκέπτης Ερευνητής, United Nations Educational, Scientific and CuΙtuΓal Organization (U~ESGO), European Ceηtre for Higher Education (CEPES), Bucharest, Ρουμανία. 6. Εκπαιδευτικό Έργο Διδάσκων, ΕΚΠΑ στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο Θέματα ΠιΟανοτήτων και Στατιστικής Επίκουρος Καθηγητής (part-time επιστημονικός συνεργάτης Τομέας Οικονομικής Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης), ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο Οικονομικά ΜαΟηματικά (Προπτυχ., 2 εξάμηνα) Διδάσκων Π.Δ. 407/80 με αντικείμενο Στατιστική (Προπτυχ., 1 εξάμηνο)" ΕΚΠΛ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Profesor Visitante με καθήκοντα που περιλαμβάνουν διδασκαλία με αντικείμενο Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Προπτυχ., 4 εξάμηνα)" Πανεπιστήμιο. του A!icante, Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, A!icante, Ισπανία. 1. Archontakis, F., Varsakelis, N.C. (2010) "U.S. Patents Abroad: Does Gravity Matter?", The Journa! oftechnology TIan~fer (υπό δημοσίευση, εμφανίζεται στον ιστότοπο του περιοδικού από 27/2/2010). (1SIIF 2009: 0.875) 2. Azagra-Caro J, Archontakis F, Yegros-YegΓOs Α (2007) "In which Regions do Universities patent and publ ish πιοτό?", ~cien~oιnetrics 70(2): (1SIIF 2009: 2.167) * Ενδεικτικά, παραθέτουμε σχετικέξ αξιολογήσει; επιστημονικών περιοδικών εάν υπάρχουν από το Αs,ωcίatίοn οι BU5iine,<;s8chool (ABS) Academic JouJ'nal QuaΙίtγ Guide Version 4 (5/7/2010) καθώς και συντελεστές επίδραση; (ίηιρεοι Ιεοιοιε - Π) όπως έχουν εκτιμηθεί από τον οργανισμό!ξ! Web οι Kηowledge. 3

4 3. Archontakis Ρ, Osborne Ε (2007) "Playing lt Safe? Α Fibonacci Strategy for Soccel" Βετιίιη;", Journal of Sports Economlcs 8(3): (IS11F 2009: 0.628) 4. Azagra-Caro JM, Archontakis Γ, GutiefΓez-Gracia Α., f'ernandez-de-lucio Ι. (2006) "Faculty support for the objectives of university-industry re!atlons versus degree of R&D cooperation: The importance of Γegiοηal absorptlve capacity", Research Policy 35(1): (ΑΕιΞ: 4/4, 1S11F: 2.261) 5. Azagra-Caro JM, Yegros- YegΓOs Α, Archontakis F (2006) "What do University Patent Routes Indicate at Regiona! Ιeνe1?", Scieηtometrics 66(1): (IS11F 2009: 2. J 67) 6. Arc!lontakis F (1998) "An A!ternative Proof of GrangeΓ's Representation 'Πιεοιειη fol" Ι( 1) SysteIns through Jordan Matrices", Statlstl9al Meth9ds and App!ications - JournAl of the It.i:l1ian Statistical Society 7(2): (IS1IJ? 2009: 0.408) 1. Apuntes de Matematicas para Empresariales (2008). "Ιecture notes: Mathematlcs [ΟΓ Business Studies", Πανεπιστημιακέξ Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Alicante (στα Ισπανικά), A\icante, Ισπανία. (280 σελίδες). ISBN Βοηαιετί S, ΑΓchοηtakίs F (2007) "Spain" (2007-with Α. Soro Βουηιειί) ίη The Rising Ro\e and Rel~vance9fPriVi:lte Higher Educatlon in,europe by Ρ. J. We!\s, J. Sad\ak & Ι. V1asceanu (eds), UNESCO-CEPES. 2. Azagra-Caro, J. Μ., ΑΓchοηtakίs, fό, Fernandez-de-lucio, Ι., GutίeιτeΖ-GΓacίa, Α., "UηίνeΓsίtΥ-iηdustΓΥ interactlon: support το cooperation νετειιε actua\ cooperation ίτι ΡerίΡheΓaΙ regions", R. Casas, C. De Fuentes, Α. Ο. Vera-CωΖ (eds.), Αcumu\acίόη de capacidades tecnοlόgίcas, aprendizaje Υ CΟΟΡeracίόη en la esfeia global Υ!oca\, cap. 15 (ρ ), Μέκίοο: UAM-ADIAT- Migue1 Ange\ Porrίla. 1. "Αυ 1nternatlonal Comparlson of 10 Medical Regulatory Systems" (2009; joint with Η de Vrles, Ρ Sanderson, Β. Janta, L. Rabinovich, S. Ismail, L. K\autzer, S. Μεηωιονίο, Β. Patruni, S. Ρυτ! and J. Tiessen), RAND Technlcal Report TR-691-GMC, Rand Corporation, Santa Monica, CA. 2. "The potentia\ cost savings of greater use of home and hospice-based end-of-\ife care ίη England" (2008) (jolnt wlth Ενί Hatzlandreu and Andrew Da\y). RAND Technlca! Report TR-642-NAO, RAND Corporation, Santa Monica, CΑ.httΡ:ΙΙwww.rand.οrg/Ρubs/technίcal_ΓeΡοrts/ΤR642/ 3. "Health and Medica\ Research ίτι Spain-Observatory οτι Health Research SysteIns" (2008). RAND DocuInented Briefing DB-566-DH, RAND Corporation, Saηta Monica, CA. httρ://www.γaηd.ογg/ρubs/dοcuιηented_bγίefings/dβ566/ 4. "Testing the Order of Integration ίη a VAR Mode\ for 1(2) Variab\es", European UnίνeΓsίtΥ Institute Working Paper Series Νο "Ζοτο Coupon Euro Yie!d CUΓνe", Internal IΏanuscγipt (2000), DίΓectΟΙ'ate Β, Ειιτοειει. 6. "Jordan Matrlces οιι the Equivalence of the 1(1) Conditlons for V AR SysteIns", Ειιτοροειι Unlversity Instltute Workiηg Paper Serles Νο (η αναθεωρημένη έκδοση αυτού έχει εκδοθεί στο JISS). 4

5 1. 11th International Conference οτι Science and Technology Indicators (CWTS' STI Conference), SepteInber 9-11, 2010, Leiden, The Ν etherlands. 2. IPTS -- JRC European Commission, May 2010, Seville, Spain, ΑΙΜ Research and Aston Business School ESRC Workshop, Birmingham, υκ 4. 65th Ιτιιετυειίοτιε! Atlantic Economic Conference, April 2008, Warsaw, Poland 5. 5thTriple Helix Conference, May 18-21,2005, Turin, ltaly 6. 8th lnternational Conference οη Science and Technology Indicators (CWTS Conference), SepteInber 2004, Leiden, The Netherlands 7. IASE Conference, 2004, Athens, Greece 8. 10th SeIninar ΑΙ TEC 2003, Mexico D.fΌ, Mexico 9. DRUID SuInmer 2003 Conference, June 12-14, Copenhagen, Denmark 10. LACEA 2001 Αιιυιιε! CοnfeΓeηce, Montevideo, UωguaΥ 11. 6th Spring Meeting of Young Economists, ΜaΓch 31-ΑΡΓίl 2, 2001, Copenhagen, DenInark 12. ASSET Euroconference, November 3-4,2000, Lisbon, Portugal 13. ΟrkestΓa- Basque Institute ofcoinpetitiveness, San Sebastian, Spain, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΝΕRΑ-ΜadΓίd Office, ΜadΓίd, UnίνeΓsίtΥ of Southampton - Business School, Southampton, Free University ofbozen-bolzano, Italy, Ιnstitute of Innovation and Knowledge ManageInent, ν alencia, Spain, Uηiversidad de Alicante, Alicante, Spaiη, 2000 & Ειιιοροετι UηίνeΓsίtΥ lnstitute, fίοrence, ltaly, 1999 & Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Ο υποψήφιοξ αναφέρει 75 αναφορές στο έργο του από την βάση Google Scholar/Google. Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίς αυτοαναφορές) οι οποίες περιέχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησης:.--"----" _._--- ~._-----_._.. _....-.~----- Αριθμός άρθρ ων Αριθμός ετεροαναφορών _ IS1 Scopus Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οικονομετρία - Στατιστική, Κοινωνική Πολιτική - Πολιτική της Έρευνας/Εκπα ίδευσης, Οικονομικά της Καινοτομίας Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά σεμινάρια (suiηmer schools οιι graηt): "Econoιnetric & Statistical Analysis", NERA-Madrid Office, Madrid, Spain, Workshop οτι 1(2) Analysis, January, Βετιίτιοτο, Italy, The Sixth Course ίη the ECAS PΓOgramlne; Title: "Τίηιο Series Analysis", September 15-19, ΕΙ Escorial, Spain. Ι. Archontakis, F., Varsakelis, N.C. (201 Ο) "U.S. Patents Abroad: Does Gravity Matter?", The Journal of Technology Transfer (υπό δημοσίευση, εμφανίζεται στον ιστότοπο του περιοδικού από 27/2/2010). Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να αναλιjσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) που έχουν απονεμηθεί απcj 27 χώρες του ΟΟΣΑ σε πολίτες των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ένα IJgravity model" για την περίοδο Η εξαρτημi:νη μεταβλητή του οικονομετρικού υποδείγματος είναι ο 5

6 αριθμός πατεντών (από τις ΗΠΑ) που κατοχυρώνονται στην αντίστοιχη χώρα προορισμοζ). Βρίσκει 6τι η υπόθεση πως η μάζα της δραστηριc5rητας στο χώρο των διπλωμδ..των ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και στη χώρα προορισμού είναι σημαντικοί παράγοντες για την ερμηνεία της συμπεριφορ6.ς αυτής της δραστηρι6τητας στο εξωτερικό (εκτός ΗΠΑ). Ένα περιορισμι;νο τεχνολογικό χq..σμαμεταξι) της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού υποδεικν6ει υψηλή ικανότητα απορρδφησης (ab.ωrρtίνe caρacίty) της χώρας προορισμοζ) ως προς τη γνώση που παράγεται στη χώρα προέλευσης και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος αντιγραφής αυξάνει δίνοντας κίνητρα για την κατοχύρωση της πατέντας στη χώρας προορισμού. Η επίδραση της φυσικής απόστασης είναι ασαφής, πιθανόν λόγω της διαδεδομένης χρήσης του διαδικτύου. Τέλος, ο οικονομικός κύκλος της χώρας προορισμού δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 2. Azagra-Caro.Ι, Archontakis F, Yegros- Yegros Α (2007) "Ιn which Regions do U niversities patent and publish more?", Scientometrics 70(2): (ISI IF 2009: 2.167). Σκοπός της ανακοίνωσης είναι, να ερευνηθεί σε τοπικό (περιφερειακό) επίπεδο, αν οι πατέντες που παράγονται στα πανεπιστήμια έχουν κοινούς παράγοντες με τις πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις. Θεωρεί πανεπιστημιακές συναρτήσεις παραγωγής με 1519 πατιντες και δημοσιεύσεις για τις 17 αυτόνομες πιριοχις (NUTS-2) της Ισπανίας σε χρονικ6 διάστημα 14 ετών (l ). Χρησιμοποιεί οικονομετρικά υποδείγματα για να εκτιμήσει τους παράγοντες αυτοι)ς. Τα αποτελf:;σματα δείχνουν ότι δε;ν υπάρχει μεγάλη προοπτική, η τοπική (περιφερειακή) πολιτικι1 να ισορροπήσει την παραγωγή πατεντών και τις δημοσιεύσεις πανεπιστημ ιακών ή άλλων ερευνητικιvν θεσμικών φοριων. Aντιθi:τως, ενώ οι πατέντες ανταποκρίνονται θετικδτερα στις αυξημινες δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ("R&D eχρendίture"), οι δημoσιειjσεις ανταποκρίνονται περισσότερο στην α6ξηση του αριθμoιj των ερευνητών, με αποτιλεσμα με συνεχή ενίσχυση αμφοτιρων να μπορεί να συνδεθεί παράλληλα η παραγωγή και πατεντών και δημοσιεύσεων. Ωστόσο, για την επιτυχή διάκριση της παραγωγής και των δύο απαιτούνται δαπανηρις επενδύσεις σε διαφόρους τομείς. 3. Archontakis F, Osborne Ε (2007) "Playing it Safe? Α Fibonacci Strategy for Soccer Betting", Journal of Sports Economics 8(3): (ιsη. Ο αριθμ6ς στοιχημάτων ποδοσφαίρου στην Ευρώπη έχει αυξηθεί ραγδαία τις διjo τελευταίες δεκαετίες. Είναι γνωστό πως τi:τoιες αγορις αθλητικών στοιχημάτων μπορούν να αναλυθoιjν παρόμοια με τις χρηματοοικονομικις αγορις. Η παρoιjσα ανακοίνωση διαφέρει από άλλες στη σχετική βιβλιογραφία σε δ60 θεωρήσεις. Η πρώτη είναι πως το αποτιλεσμα του στοιχήματος που ενδιαφιρει είναι η ισοπαλία. Η δεύτερη αφορά τη στρατηγική του στοιχήματος, που βασίζεται στην ακολουθία Fίbοnaccί. Ακολουθώντας αυτή την προσ!.:γγιση με δεδομινα από τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων της Φ.Ι. Φ.Α. (Ιnternatίοnal Federatίοn ΟΙ F'ootball Αssοcίatίοn), είναι εφικτή η πραγματοποίηση κέρδους κατά μέσο όρο, αλλά με σχετικά μεγάλο ρίσκο. 4. Azagra-Caro JM., Archontakis F, Gutierrez-Gracia Α., Fernandez-de-Lucio Ι. (2006) "Faculty support for the objectives of university-industry relations versus degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity", Research Polίcy 35(1): (ABS: 414, ISIIF: 2.261). Η μελi:τη βασίζεται στην αυξανόμενη σημασία σε τοπικδ επίπεδο, της εφαρμογής καινοτομιών και της ασκουμινης πίεσης προς τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για παραγωγικότερη συνεργασία με το περιβάμον τους. Υποστηρίζει ότι η ενίσχυση των επιδιcbξεων της συνεργασίας πανεπιστημίου-βιομηχανίας (2.:ΤΙΒ)δε διαφέρει εκ μέρους των πανεπιστημιακών από τον έναν επιστημονικό κλάδο στον άλλον και δεν επηρεάζεται η διείσδυση του πανεπιστημίου σε περιοχι;ς χαμηλής απορροφητικής ικανότητας. Τα αποτελέσματα της μελi:της είναι αντίθετα προς εκείνα που αντλoιjνται από αντίστοιχες μελi:τες που αφοροι)ν σε πρωταγωνίστριες τεχνολογικά χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Eπιπρoσθi:τως, τα κίνητρα για ΣΠΒ μπoρoιjν να δημιουργήσουν απρόβλεπτες δυναμικις παρ6λο που τα 6ργανα συνεργασίας μπορεί να μην είναι σημαντικά. ΤΙλος, η υλοποίηση των επιδιώξεων της ΣΠΒ δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνεργασία σε Έρευνα και Ανάπτυξη ("R&D "). Η πρώτη εξαρτάται απ6 την πανεπιστημιακή ηλικία ενώ η δεύτερη από το φύλο, τον επιστημονικό κλ(χδο, τη δέσμευση σε R&D και την πανεπιστημιακή παρότρυνση. Εμπειρικά στοιχεία αντλούνται από ένα δείγμα πανεπιστημιακών από την περιοχή της ΒαλΙνθιας (Ισπανία) και αναλι)ονται μέσω υποδειγμάτων διακριτής επιλογής ("dί8crete chοίce "). 5. Azagra-Caro JM, Yegros- Yegros Α, Archontakis F (2006) "What do University Patent Routes Indicate at Regional Level?", Scientometrics 66(1): (/S/ / F 2009: 2.167). 6

7 Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία εφαρμογής και κατοχ6ρωσης των πατέντων που παράγονται στα πανεπιστήμια της Ισπανίας Οι ευρεσιτεχνίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι δείκτης επίδοσης στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης ("R&D"), αλλά δεν έχουν σχέση με τον τρόπο, με τον οποίον είναι οργανωμi;νη η δομή ενός τοπικοι) πανεπιστημίου ή άλλου κέντρου έρευνας Οι διεθνείς πατέντες είναι ισχυρότερος δείκτης επίδοσης σε R&D, καθr.vς εκφράζουν μεγαλ6τερη 6μπιστοσ6νη στη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους Κανένα από τα δ6ο σύνολα (εθνικές/διεθνείς πατ!;ντες) δεν είναι δείκτης προσιγγισης των ικανοτήτων μιας περιοχής σε τεχνολογικοι)ς τομείς, που δεν είναι εντατικής παραγωγής, με αποτιλεσμα να μην ενισχι)ουν πάντα την τοπική μεταφορά τιχνολογίας Καθώς οι παράγοντεςκινητήριοι μοχλοί των διεθνών και εθνικών ευρεσιπχνιών- διαφέρουν, συνιστάται'η εφαρμογή και των δύο. 6. Archontakis F (1998) "Αη Alternative Proof of Granger's Representation Theorem for 1(1) Systems through Jordan Matrices", Statistical Methods and Applίcations - Journal of the Italίan Statistical Society 7(2): Η ανακοίνωση κάνει χρήση της Κανονικής Μορφής Jordan του συνοδού πίνακα ενός υποδείγματος διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) για την απόδειξη της ακr5λουθης πρότασης Δεν υπάρχουν υπο-πίνακες.jordan τάξης 2 ή μεγαλύτερης μ!;σα στον πίνακα Jordan, αν και μόνον αν, ισχύουν οι σύνθηκες του Θεωρήματος Αναπαράστασης του Granger για μία χρονοσειρά 1(1), δηλ. χρονοσειρά με βαθμό ολοκλήρωσης 1. Επιπλέον, ένας διαγώνιος πολυωνυμικός πίνακας που περιέχει τις μοναδιαίες ρίζες που συσχετίζονται με το σ6στημα VAR εξάγεται και σχετίζεται με το Θεώρημα Αναπαράστασης του Granger για μία χρονοσειρά 1(1). Β. ΔΡΙΤΣΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΣΤΑ ΥΡΟΥ ΛΑ 1. Προσωπικά στο ιχεία Έτος Γέwησης: Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τίτλος Διατριβής: "Η Συσχέτιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου με τα Μεγάλα Διεθνή Χρηματιστηριακά Κέντρα της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και η Επίδραση Μακρο-Οικονομικών Παραγόντων στη Διαμόρφωση των Μετοχικών Αποδόσεων" MSc lnternational Banking and Financial Studies, University of SouthaInpton, Schoo Ι of Management, UK Πτυχίο, Aριστoτέλειo_Πανεπιστ~_ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βαθμός Πτυχίου Λίαν Καλώς (7.49). 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις 'Επαινοι και Αριστεία σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, 1992: Ερευνήτρια στα Οικονομικά της υγείας, Brunel University, Health Economics Research Group (HERG), Middlesex, υ.κ Ερευνήτρια στο έργο "High Involvement management, employee well-being and organisational performance", Cass Business School, Faculty of ManageInent, City 7

8 University of London, U.K 2005 Ερευνήτρια σε θέματα αναπτυσσόμενων οικονομιών και ανερχόμενων αγορών, London Business School (LBS), London, υκ Στέλεχος Ανάπτυξης Λογισμικού, Παν~πιστήμιo ΙΥ!ακεδονίg..ς, Θεσσαλονίκη Administrative Co-ordinator, Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 6. Εκπαιδευτικό Έργο Ο Επισκέπτρια - Λέκτορας, Business School, Oxford Brookes University, Oxford, UK, Μαθήματα: Οικονομικά. Επισκέπτρια - Λέκτορας, Cass Business School, Faculty of Managelnent, ~i!y University of London, U.K. Μαθήματα: "Ποσοτικές μέθοδοι" (Α' και Β' εξάμηνο), "Στατιστική των Επιχειρήσεων" (Γ' εξάμηνο), "Οικονομετρία με χρήση του Οικονομετρικού πακέτου E-Views" (Ε' εξάμηνο), "Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά" (MSc ίτι Management). Επιστημονικός Συνεργάτης, Royal Holloway, UCL, Surrey, UK. Μαθήματα: "Αρχές Οικονομικής, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική" (Α' και Β' εξάμηνο), "Χρηματο-οικονομικά" (Γ' και Δ' εξάμηνο), "Μαθηματικά για Οικονομολόγους" (Α' εξάμηνο). Εργαστηριακός Συνεργάτης, ΠανεπιστήμΙ9 Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένηξ Πληροφορικής. Μαθήματα: "Αρχές Οικονομικής" (Α' εξάμηνο). 7. ] Σε Επιστημονικά Περιoδιιcά με Κρίση 1. Dl"itsaki C., Dritsaki. Μ. (2009). "The Deficit of Balance οη Current Account: Αη Επιρίιίοα! Investigation for GΓeece", JQurnal ofeuropean Econom-y (υπό δημοσίευση). 2. Dritsaki, Μ., (2008). "The Relationship Between Unemploymeηt and Macroeconomic Deteηninaηts: Αη Empirical Research for Greece" Journal of World Econ01nic Review, Υο]. 3, Νο. 2, ρρ Dritsaki, Μ, and Dritsakis Ν. (2008). "Ου the Nexus Between Openness and Growth ίη Greece", Applied Econ01nics aηd Policy Analysis, νοί. 2, Νο. 1-2, ρρ Dritsaki C., Dritsaki Μ. (2005). "The causal relationship between stock, credit lnarket and εσοτιοπυο development: Ατι empirical evidence for GΓeece", Econ01nic Change and Restγucturing, Special Issue, ρρ Dritsaki, Μ., (2005). "The Linkage Between Stock Market and Μεοτοοοοηοηιίο FundaInentals: The Case of Athens Stock Exchange" Journal of Financial ManageInent and Analysis, Υο]. 18, Νο. 1, ρρ Dritsaki Μ., Dritsaki C., Adamopoulos Α. (2004). 'Ά causal relationship between trade, fόγeίgn direct investlnent and economic growth for Greece", American Journal of Applied Sciences, νοl. 1, Νο. 3, ρρ

9 7. Dritsaki Μ, and Ασειηορφυίοε Α. (2003). ''Exports and Growth ίη Ιess Developed CοuntΓίes of the European υηίοn, Rivista Internationale di Scienze Economiche e Commerciali, Vol 50, Νο 2, ρρ ' 7.2 Βιβλία 7.3 Κεφάλαια σε βιβλία ICαIτόμους συλλογών άρθρων 1. Δριτσάκη Χ., Αδαμόπουλος Α. Δριτσάκη Μ., (2006). "Πληθωρισμός και Παραγωγικότητα: Μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της αιτιότητας", Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τιμητικός Τόμος Μαρίας Δελιβάνη, σελ Άλλες Δημοσιεύσεις 1. Δριτσάκη Μ., Δριτσάκη Χ.(2004). "Συσχέτιση των χρηματιστηρίων Νέας Υόρκης & Αθηνών" Παρουσιάστηκε στο 170 Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ , Λευκάδα Απριλίου. 2. Dritsaki Μ, Longworth Ι, Trueman Ρ (2010) Organ for transplants-review ofthe evidence ου the costs and cost-ettectiveness of liver transplantation, Final report to the West Midlands Specialist Commissioning Team 8. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Διαλέξεις 1. Lilian Μ de Menezes, Stephen Wood, Dritsaki. Μ. (2009). "FaιηίIΥ-FΓίendIΥ Managelnent ίη Britain under New Ιabοur: were there significant changes between 1998 and 2004 Τ Ρερετ ΡΓesented at EcoMod 2009, International Conference οτι Policy Modeling, Ottawa, Canada, June 24-26, Dritsaki Μ and S. ΜοιτΙε (2009) "The lmpact of Self-Reported Mental Wellbeing οη Obesity Using the British Household Panel Survey". Paper presented at the 8th lnternational Conference οη Health Economics, Managelnent and Policy, Athens, 29th June-2nd July Dritsaki Μ., Dritsaki C. (2004). "Μεοτοοοοοουιίο DeteΓmίηaηts of Stock Price Μονεηιειιιε: Αυ Empirical lnvestigation ofthe GΓeek Stock Μετκει", 11th Annual Conference ofthe Multinational Finance Society, Istanbul, Turkey 3-8 July. 4. Dritsaki Μ (2009). "Α systetnatic review and economic model of antibiotics prophylaxis for tnethicilin-resistant Staphylococcus aureus nasal carriers". Paper presented at Health Economics Research Group, Brunel University. 5. Dritsaki Μ and S. Morris (2009). "The impact of menta\ wel1-being οη obesity ίη GΓeat Britain". Paper presented at the Health Economists' Study Group, Manchester 6. Wood S., E.Farleigh., DeMenezes Ι., and M.Dritsaki (2007)" Wel1-Being ίη British Workp\aces: Analysis of WERS2004 data. Paper presented at the Employtnent and Social Policy SeInil1ars, Policy Studies lnstitute (PSl). 7. DeMenezes L.,Dritsaki Μ., Wood S., and E.Farleigh (2007) " Fatnily-Friend\y ManageInent ίη ΒΓίtίsh Workplaces ". Paper ΡΓesented at Cass Business School, City LJnίνeΓsίtΥ, Ιοndοn. 9

10 8. Wood S., E.Farleigh., DeMenezes Ι., and M.Dritsaki (2006)"Job Design, Τεειιι working, Trust, Perforιnance-Related ρενιιιεατ systetns and Ειυρίονεε well-being". Paper presented at the 21 st Annual Ειηρίογηιειιι Research Unit Conference "Επιρίονηιουι Relations ίn Practices:Perspectives from WERS2004 ", Ca1'dίff Business School, University of Cardi ff. 9. Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Η υποψήφια παραθέτει 46 αναφορές στο έργο της. Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίς αυτοαναφορές) οι οποίες περιέχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησηξ: Βάση δεδο μένω ν Αριθμός άρθρων Αριθμός ετεροαναφορών _. rsi Ο Ο Scopus '- Ι Ο. Λοιπές πληροφορίες Επιπλέον επιμόρφωση: Multilevel Modelling, Royal Statistical Society, London June 2007, Micro εοουοηιοιτίοε: Μεεειιτεπισηι Matters, Centre fo1' micro data methods aηd practice (cemmap), Ιοndοn Ιυτιε 2007, Ιωρτονίιη; health protection through behavioural research ίη the ΗΡΑ, Health Protection Agency supported by the Infectious Disease Research Νειννοτκ, Εοικίοιι 8 February 2008, Data Protection and Freedotn of Inforιnation warkshop, Brunel University, Middlesex 14 May 2008, Advanced Methods of Cost-Effectiveness Ααείνείε, Health Economics Research Centre, Oxford 7-9 July 2008, Introduction to Infectious Disease Modelliηg and its Applications, London School of Hygiene and Τropical Medicine, Εοιιοοα Ju]y 2008, Making a successful research grant applications, Brunel University, Middlesex 12 f'ebruary 2009, Ιιιιτοτίιιοιίο» to Applied Health Εοοαοσιίοε, Methods for the analysis of health care utilisatioη and expenditure, Health Εοοτιουιειιίοε and Data Group University of York, York April 2009, New DevelopIηents ίη Εοοηοπιειτίοε, Institute of Fiscal Studies, London June 2009, Applied Panel Data Analysis, Oxford Spring School ίη Quantitative Methods for Social Research, Oxford July 2009 Παρούσα χρηματοδότηση: Ιιορεττσιοηι of Health, Policy Research PrograIη, Healthy Startunderstanding the use of vouchers (with Fox-Rushby J aηd Pokhrel S) (f250,000.00) Συμμετοχές σε επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων: 8th International Conference οη Health Εοοηοιηίοε, ManageInent aηd Policy, Atheηs, 29th Juηe-2nd July 2009, Greece (scieηtific οοιυηιί ttee) Διοικητικό έργο: Οργάνωση μηνιαίων σεμιναρίων με εσωτερικούς και εξωτερικούς ομιλητές, Υπεύθυνη προστασίας δεδομένων (ηθική της έρευνας, ελευθερία διακίνησης πληρσφοριών), Υπεύθυνη εγγραφής σε επιστημονικά περιοδικά, Υπεύθυνη αρχειοθέτησης δημοσιευμένων άρθρων στο κεντρικό αρχείο του πανεπιστημίου (Βτιιιιε! University Research Ατοίιίνο, BURA) Ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί δεσμοί: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2001-), Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης (2001-), Work Ειορίονοο Relations Survey users (WERS) ( ), Health Economic Study Group (HESG) (2007-), London Health Εοοαουιίετε Group (2009- ), John Snow Society (Royal Institute of Public Health) (lifetime IηeIηbership award: 2008-), International Health Εοοτιοωίοε Association (ίηεα) (2008-), Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης κα ι Ερευνών (Α ΤINER) (2008-), Μουσικός Σύλλ ογος Ελλάδος (2001-) Κοινωνική Δραστηριότητα: Oxford University Greek Society (μέλος: 2008-), Ηείίεηίο Medical Society (μέλος: 2009-), Ορθόδοξη Κοινότητα Οξφόρδης (μέλος: 2008-) 10

11 1. Dritsaki C., Dritsaki. Μ. (2009). "The Deficit of Balance οτι Current Account: Αη Empirical Investigation for Greece", Journal of European Economy (υπό δημοσίευση). Στην εργασία αυτή ερευνάται η διατήρηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο ΤΡΕχουσών συναλλαγών για την Ελλάδα για την περίοδο , χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του διαχρονικού εισοδηματικοι) ΠΕριορισμού, όπως αυτό διατυπώθηκε από τον Husted (1992). Για τον ίλεγχο της μοναδιαίας ρίζας στις μεταβλητές του υποδείγματ(5ς, εφαρμόζονται οι έλεγχοι των Dickey Fuller (1979) (ADF), Ng και Perron (2001), Phillips και Perron (1988), Bhαrgαvα (1986), ERS (Elliot, Rothenberg αnd 8tock 1996) καθώς και Kwiαtkowski, Phillips, Schmit αnd Shin (1992). Για την ύπαρξη της διαρθρωτικής μεταβολής στις χρονικ/χ σειρές του υποδείγματδς, εφαρμόζονται οι έ:λεγχοι των Zivot και Andrews (1992). Για τη διερεύνηση των συνολο-κληρωμένων διανυσμδ.των εφαρμ6ζονται οι έλεγχοι των Johαnsen αnd Juselious (1990, 1992), καθώς και ο Ε:λεγχος των Gregory και Hαn,s'en (1996) για τους συντελεστές του διανύσματος συνολοκλήρωσης που μεταβάλλο ντα ι' απδ μία πιθανή διαρθρωτική μεταβολή. Η διαρθρωτική αυτή μεταβολή αντικατοπτρίζεται στη σχέση συνολοκλήρωσης με μεταβολές στο σταθερό όρο ή και στην κλίση. Τα αποτελέσματα της ίρευνας έδειξαν ότι οι συντελεστί'ς του διανύσματος συνολοκλήρωσης μεταβάλλονται απcj μία πιθανή διαρθρωτική μεταβολή το έτος Dritsaki, Μ., (2008). "The Relationship Between Unemployment and Macroeconomic Determinants: Απ Empirical Research for Greece" Journal of World Economic Review, Υο]. 3, Νο. 2, ρρ Η εργασία αυτή ερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ανεργία και στις μακρο-οικονομικές μεταβλητές που έχουν σημαντικές επιδράσεις σε αυτή, cjπως είναι ο πληθωρισμός, το προεξοφλητικcj επιτcjκιο,το ίλλειμμα του προϋπολογισμού, ο ωριαίος μισθc5ς, και το Ακαθάριστο Εγχώριο προων για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6πως είναι η Ελλ(Χδα. Στην εμπειρική ανάλυση της εργασίας αυτής εφαρμόζεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johαn8en, και ένα διανυσματικό αυτό-παλίνδρομο υπόδειγμα VAR, για να εξετάσει την αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ανεργία και τους μακροοικονομικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Τα αποτελέσματα των αιτιακών ελέγχων κατά Grαnger δείχνουν cjτzυπάρχει μονόδρομη σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία, τους ωριαίους μισθούς και την ανεργία και αμφίδρομη σχίπη αιτιcjτητας ανάμεσα στον πληθωρισμό και την ανεργία και το προεξοφλητικcj επιπ5κlo και την ανεργία. 3. Dritsaki, Μ, and Dritsakis Ν. (2008). "Οη the Nexus Between Openness and Growth ίη Greece", Applied Economics and Policy Analysis, Υο], 2, Νο. 1-2, ρρ Η εργασία αυτή εξετάζει την αιτιακή σχέση ανάμεσα στο άνοιγμα της αγοράς, και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Για την αναζήτηση της σχέσης αυτής χρησιμοποιούνται οι ιδιcjτητες ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης καθώς και ο μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος των στοιχείων πάνω σε τρία διαφορετικά υποδείγματα όπως διαμορφώθηκαν από τους Grαnger, 8ims, και Geweke αnd Hs'iαo. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι υπάρχει μια αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανδ.πτυξη και το άθροισμα των εισαγωγών και εξαγωγών στα δύο πρrιjτα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται, και μονc5δρομη σχέση αιτιcjτητας στο υπδδειγμα των Gevι,Jeke αnd Hsiαo (απδ το άνοιγμα της αγοράς προς την οικονομική ανάπτυξη) οι οποίοι χρησιμοποιούν το κριτήριο του Akαike για το ελάχιστο τελικό σφάλμα πρόβλεψης (FPE). Το εμπειρικδ αυτc5 αποτέλεσμα συμφωνεί και με τη στρατηγική ανάπτυξης της Ελλάδος τα τελευταία xpcjvza με όλες τις κυβερνήσεις. Οι εξαγωγές είναι ένας ενθαρρυντικός παράγοντας ανrχπτυξης, ενcί.) οι εισαγωγές χρησιμοποιούνται για να εγγυηθούν την προσφορά υλικών και τεχνολογίας, ώστε να ενσωματωθούν και να αναπτυχθούν σε ν!::εςεξαγωγές. Έτσι για την Ελλάδα η αλληλοεπίδραση της οικονομικής ανάπτυξης με το άνοιγμα της αγοράς φαίνεται να υπάρχει σε όλη τη χρονική περίοδο που τα υποδείγματα αυτά εξετάζονται. 4. Dritsaki C., Dritsaki Μ. (2005). "The causal relationship between stock, cre<jit market and economic development: Αη empirical evidence for Greece", Economic Change and Restructuring, Special Issue, ρρ Η εργασία αυτή εξετάζει εμπειρικά την αιτιακή σχέση ανάμεσα στη χρηματο-οικονομική ανάπτυξη, την πιστωτική αγορά και οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα VAR για την Ελλάδα για την περίοδο 1988: 1-11

12 2002: 12. Τα αποτελέσματα της συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα ανάμεσα στις μεταβλητές του χρηματιστηρίου, της ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα και της οικονομικής ανάπτυξης Οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι υπδ.ρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ανά-πτυξη του τραπεζικού τομέα και την οικονομική ανάπτυξη, μονόδρομη σχέση αιτιό-τητας ανάμεσα στην οικονομική και την χρηματιστηριακή ανάπτυξη ενώ δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στο χρηματιστήριο και την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα. 5. Dritsaki, Μ., (2005). "The Linkage Between Stock Market and Macroeconomic Fundamentals: The Case of Athens Stock Exchange" Journal of Financial Management and Analysis, Υο]. 18, Νο. 1, ρρ Στην εργασία αυτή ερευνάται εμπειρικά η ύπαρξη της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ του ελληνικού χρηματιστηρίου και ορισμένων θεμελιωδ(!jν μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια. Για την ανάλυση της σχέσης αυτής χρησιμοποιείται ένα πολυμεταβλητδ VAR υπόδειγμα με μηνιαία στοιχεία από τον Σεπτέμβριο του J 988 μέχρι και τον ΙοιΥνιο του () έλεγχος της συνολοκλήρωσης των Johan8en and JU8eΙίΟU8έδωσε μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, με τη βιομηχανική παραγωγή να επηρεάζει θετικδ. τον γενικό δείκτη του χρηματηστηρίου των Αθη νών και τον πληθωρισμό και τα επιτόκια αρνητικά. Συγκεκριμένα μια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά Ι% αυξάνει τον γενικό δείκτη κατά 4.9%, ενώ μια αlyξηση του πληθωρισμοι) και του επιτοκίου κατά Ι% θα μειώσει τον γενικό δείκτη κατά 8.9% και 0.76% αντίστοιχα. 6. Dritsaki Μ., Dritsaki C., Adamopoulos Α. (2004). "Α causal relationship between trade, foreign direct investment and economic growth for Greece", American Journal of Applied Sciences, Υοί. 1, Νο. 3, ρρ Η εργασία αυτή ερευνά τη σχέση ανάμεσα στο εμπόριο, τις άμεσες ξέ'νες επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα την περίοδο J Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης δίνει έμφαση στο ρόλο των εξαγωγών πάνω στην οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνοντας δτι οι εξαγωγές αυξάνουν τη μακροχρόνια αν(χπτυξη διαμί'σου της ανάπτυξης των καινοτομιών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών είναι μικτά όσο αναφορά την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη. Αν και ορισμένες έρευνες διαπιστώνουν ότι υπάρχει θετική σχέση, άλλες καταλήγουν σε αντίθετα συμπεράσματα. Στην εργασίας δίνονται τα δεδομένα με ένα πολυμεταβληπ) VAR υπι5δειγμα, και χρησιμοποιώντας τη διαδικασία προσίύγισης της μέγιστης πιθανοφ(χνειας του Johan8en με έναν συντελεστής αυτοπαλίνδρομου σχήματος για τη μοντελοποίηση κάθε μεταβλητιίς (η οποία θεωρείται ι5τι είναι ενδογενής) σαν μία συνάρτηση όλων των ενδογενών με χρονικές υστερήσεις μεταβλητών του συστήματος ελέγχιται η συνολοκλήρωση των μιταβλητών. Στη συνέχεια με τη χρήση της μεθι5δου του Hendry, όπως διαμορφώθηκε από το Maddala το J 992 δημιουργείται η τελική μορφή του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος όπου εφαρμδζονται όλοι οι διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων. Τέλος, τα αποτελέσματα της αιτιότητας δείχνουν ότι υπάρχει αμφίδρομη σχί'ση αιτιδτητας ανάμεσα στις εξαγωγί'ς και την οικονομική ανάπτυξη, μονόδρομη σχέση αιτιότητας μεταξ6 των άμεσων ξένων επενδ6σεων και της οικονομικής ανάπτυξης με κατεύθυνση απc'j τις άμεσες ξί'νες επενδύσεις προς το ΑΕΠ και τέλος υπάρχει μονόδρομη σχί'ση αιτιc'jτητας μεταξι) του των άμεσων ξένων επενδ6σεων και των εξαγωγών με κατεύθυνση από τις άμεσες ξένες επενδ6σεις προς τις εξαγωγί'ς Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας δείχνει για την Ελλάδα ότι η οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις φαίνεται να αλληλο-επηρεάζονται αμοιβαία σύμφωνα με την πολιτική της ελεύθερης αγοράς 7. Dritsaki Μ, and Adamopoulos Α. (2003). "Exports and Growth ίτι Less Developed Countries of the European υnίοn, Rivista Internationale di Scienze Economiche e Commercialί, Υοl 50, Νο 2, ρρ Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναλ6σει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη στις λιγι5τερο αναπτυγμένες χά)ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, cjπως η Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Για την αναζήτηση της σχέσης αυτής χρησιμοποιείται ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης των Εn<<;ξΙe ~ Granger για τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, καθώς και το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για τη βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας Τα αποτελέσματα της έρευνας {δειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχί'ση ισορροπίας και επίσης ότι οι μεταβολί'ς των εξαγωγών επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη και για τις τέσσερες χώρες που εξετάζονται., 12

13 Γ. ΧΟΥΡΒΟΥΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1. Προσωπικά στο ιχεία Έτος Γέwησης: Διδακτορικό Δίπλωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τίτλος διατριβής: «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Όγκος Συναλλαγών και Ανοικτά Συμβόλαια: Αποτελεσματικότητα και Πρόβλεψη στην Ελληνική Αγορά Παραγώγων», Βαθμός «Άριστα». Master ίη Business Adimistratration (ΜΒΑ), ΥΑΙΕ School of Management New Haven, ljsa., Διπλή Ειδίκευση: Χρηματοοικονομική και Πολιτικό Μάρκετινγκ, Βαθμός: «Άριστα». Πτυχίο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βαθμός: «Πολύ καλά». Απολυτήριο, Αμερικάνικο Κολέγιο «Anatolia», Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο, Βαθμός: «Άριστα». 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις Υπότροφος Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α. Π.Θ. ( ) Υποτροφία Αριστείας, από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη; στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής (2004) Υπότροφος ιδρύματος Fulbright για την πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο ΥΑΙΕ, στο New Haven του Connecticut των Η.Π.Α. ( ) Υπότροφος Ι.Κ.Υ. για την άριστη επίδοση στις εξεταστικές περιόδους, στο προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ( ) Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρων προσόντων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Α.Τ.Ε.Ι. Σίνδος Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, The American CoIIege of Thessaloniki, Πανόραμα, Anatolia School of Business Βοηθός καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Επισκέπτης Καθηγητής, New York College, Θεσσαλονίκη και Σκόπια F.Y.R.O.M Επισκέπτης Καθηγητής, IMESE, Institute of Μanageιηent & Entrepreneurshi ρ, Θεσσαλονίκη Επισκέπτης Καθηγητής, ICBS Thessaloniki Business School, Ωραιόκαστρο 5. Επαγγελματική Εμπειρία 2007 Relationship Manager και Ειδικός Εκπαιδευτής, MARFIN Private.. Banki.!}g, Θεσσαλονίκη, Private Banking and Wealth Management 13

14 Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ, ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε., Σουρωτή Θεσσαλονίκης Ειδικός Σύμβουλος Νομάρχη επί των Οικονομικών και Διεθνών θεμάτων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2002 Υπεύθυνος Asset Management, ΕΓΝΑΤΙΑ Finance Α.Ε.Π.Ε. Υ., Θεσσαλονίκη, Ίδρυση και οργάνωση τμήματος asset tnanagement Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, MAXIMU.M PROFIT ΑΕι\Αξ, Θεσσαλονίκη, Γενικό Management, αγοραπωλησία μετοχών-κινητών αξιών Έφεδρος Αξιωματικός, Ελληνικός Στρατός, ΣΥΠ Ν. Μεσήμβρια, Θεσσαλονίκη 680 ΠΑΠ, Διαχειριστής Οικονομικού και προμηθειών Summer Intern, PROCTER & GAMBLE Hellas, Αθήνα, Assistant Βιετιο Managel" 1995 Summer Intern, GOLDMAN SACHS, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 6. Εκπαιδευτικό Έργο Επιστημονικός συνεργάτης πλήρων καθηκόντων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα, ΤΕΙΣίνδου, στο Τμήμα Λογιστικής στη Σ.Δ.Ο. με καθήκοντα τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών Επιβλέπων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Υποψηφίων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα, ΤΕΙ Σίνδου, στο Τμήμα Λογιστικής στη Σ.Δ.Ο. με καθήκοντα την επίβλεψη διδακτορικών και μεταπτυχιακών υποψηφίων από το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωργία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικοί) προγράμματος Erasmus Mundus Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ΑmeΓίcan College of Thessaloniki, του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια, με καθήκοντα τη διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Διοικητικής Λογιστικής, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, και Στατιστικής, και στο προπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων Αρχές Χρηματοικονομικής, Προχωρημένα Χρηματοοικονομικά, και Διοικητική Οικονομία. Επίσης, υπεύθυνος του ομίλου Διεθνής Χρηματοοικονομικής Επιστήμης Επισκέπτης εισηγητής, American College of Thessaloniki, του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια, με καθήκοντα τη διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Διοικητικής Οικονομίας, και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, και στο προπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής, Αρχές Οικονομίας και Μακροοικονομικά, και Προχωρημένα Χρηματοοικονομικά Βοηθός καθηγητή-εισηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με καθήκοντα τη διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Ι & 11,Ειδικά Θέματα Χρηματοδότητης, Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, και Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Επισκέπτης εισηγητής, New York College, Θεσσαλονίκη, Πράγα και Σκόπια, με καθήκοντα τη διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του μαθήματος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, και στο προπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων Διεθνής Χρηματοοικονομική, Χρήμα & Τράπεζες, Οικονομικά, και Επενδύσεις & Μάνατζμεντ Επισκέπτης εισηγητής, IMESE, lnstitute ofmanagement & Entrepreneurship, Θεσσαλονίκη, με καθήκοντα τη διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 14

15 μαθήματος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδυτικής Επισκέπτης εισηγητής, ICBS Thessaloniki Business School, με καθήκοντα τη διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Διοικητικής Λογιστικής και Προχωρημένων Χρηματοοικονομικών. Επίσης, επιβλέπων πτυχιακών εργασιών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kingston Αγγλίας. 1.1 Σε ΕπιστημονΙΙίά ΠεριοδΙΙίά με Κρίση 1. Hourvouliades, Ν.Ι. (2007) ''Volatility Clustering ίη the Greek Futures Market: Curse ΟΓ Blessing?", International Research Journal offinance and EconoIηics, Issue 11, SeΡte1ηber. 2. Hourvouliades, Ν.Ι. (2008) "Stock lndex Futures, Voluιne and Open Interest: Randοιη Walk and Forecasting ίτι ADEX", Spoudai, Vol 58(1-2): Hourvouliades, Ν.Ι. (2009) "Big-cap vs. Mid-cap Behavior ίη the GΓeek FutuΓes Index Market", ΙnteΓηatίοηal Jogrnal of CΟ1ηΡutatίοηal Economics and EconoInetrics, Vol Hourvouliades, Ν.Ι. (2009) "International Portfolio DίνeΓsίficatίοn: Evidence fγoiη European ΕιηeΓgίng Markets", European Research Studies Journal, ΧΙΙ: Κεφάλαια σε βιβλία Ιίαι τόμους συλλογών άρθρων 1. Hourvouliades, Ν.Ι., Κοιιτκουηιοίίε, Ν. "New Evidence of the Day-of-the- Week Effect ίη the Financial CΓίsis", υπό κρίση προς δημοσίευση 1. Ιούνιος 2005 International Conference οη Marketing and DevelopIηent, Θεσσαλονίκη, 90 Διεθνές Συνέδριο, Α.Π.Θ. 2. Ιούλιος 2005 Multinational Finance Society Annual Meeting, Αθήνα, 120 Διεθνές Συνέδριο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3. Νοέμβριος nd Annual ΜΒΑ Conference, Θεσσαλονίκη, The Αηιοτίοεο College of Thessaloniki, Παρουσίαση άρθρου-συντονισμός. Τίτλος άρθρου "Ατι All-lnclusive Insight ίη the Greek FTSEI Α ΤΗΕΧ20 Stock Index Future" 4. Δεκέμβριος 2006 Hellenic Finance and Accounting Assoclation, Θεσσαλονίκη, 50 Διεθνές Συνέδριο HF ΑΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παρουσίαση άρθρου, «Όγκος Συναλλαγών, Ανοικτά Συμβόλαια και Αποτελεσματικότητα στο Χ.Π.Α.», μαζί με Δ. Κουσενίδη και Αν. Σταυρόπουλο 5. Ιούλιος 2007 Mu.ltinational Finance Society Annual Meeting, Θεσσαλονίκη 140 Διεθνές Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παρουσίαση άρθρου, "Volatility Clustering ίη the GΓeek Futures Market: Curse ΟΓ Blesslng?" 6. Νοέμβριος rd Annual ΜΒΑ Conference, Θεσσαλονίκη The Αηιετίοεη College of Thessaloniki, Συντονισμός 7. Μάιος 2008 International Conference ου Applίed Εοοηουιίοε, Καστοριά, ICOAE 2008, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παρουσίαση άρθρου "Big-cap vs. Mid-cap Behavior ίη the Greek Futures Index Market" 8. Ιούνιος 2008 Ευτορεεη Financial Μanageιηent Association Annual Meeting, Αθήνα, EFMA 2008, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ο.Π.Α., Σχολιασμός άρθρου 9. Οκτώβριοτ; 2008 International Conference οτι Applied Business and Εοοηοηιιοε, Θεσσαλονίκη, ICABE 2008, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Παρουσίαση δύο άρθρων: ''International Ροιτίοίίο 15

16 Diversifιcation: Evidence from European Etnerging Markets", μονογραφή, και "Mortgage Market Developlnent ίη Russla", μαζί με R. Hasanzade 10. Νοέμβριος th Annual ΜΒΑ Conference, Θεσσαλονίκη The Atnerican College of Thessaloniki, Συντονισμός 11. Μάιος 2009 International Conference οα Applied Economics, Καστοριά ICOAE 2009, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παρουσίαση δύο άρθρων: "New Evidence for the Day-of-the-Week Effect ίη the Financlal Crisis", μαζί με Nick Kourkoumelis, και "Profitability Parameters ίη the Banking System off.y.r.o.m.", μαζί με Ljupco Davcev 12. Σεπτέμβριος 2009 Internatlonal Conference ου Applied Buslness Research, Malta ICABR 2009, 13. Παρουσίαση άρθρου "Day ofthe Week Effects during the Financial Crlsls" 14. Δεκέμβριος 2009 Hellenlc Finance and Accounting Assoclatlon, Θεσσαλονίκη 90 Διεθνές Συνέδριο HFAA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παρουσίαση άρθρου "New Evidence of the Day of the Week Effect ίη the Financlal Crlsls" 15. Μάιος 2010 Internatlonal Conference οτι Business and Economics, ICBE2010, Amerlcan College of Thessaloniki, Οργανωτής του διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη Παρουσίαση άρθρου μαζί με Β. Πολυμένη (ΑΠΘ) "The Q-Betas of a Stock" 9. Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίς αυτοαναφορές) οι οποίες περίεχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενα; βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησης: Βάση δεδομένων Αριθμός άρθρ ων Αριθμά; ετεροαναφορών 10. Λοιπές πληροφορίες ISI Ο Ο Scopus Ο Ο Σύλλογος Αποφοίτων-Πρεσβευτής, ΥALE University, School of Management, Συνεντεύξεις υποψηφίων προς εισαγωγή (2001 -) Ερευνητικό Ενδιαφέρον: Αποτελεσματικότητα αγορών και διάχυση χαρακτηριστικών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, για τις αγορές της Αθήνας, Κωνσταντινούπολης, Βουκουρεστίου, Σόφια, Λιουμπλιάνα και Λευκωσίας. Έρευνα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών απόδοσης και διακύμανσης. Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρικών αποτελεσμάτων και λογιστική αντιμετώπιση. Έρευνα της σημασίας της συχνότητας των παρατηρήσεων. Έρευνα στην προβλεπτική ικανότητα διαφόρων μοντέλων, όπως GARCH, EGARCH και εκθετική εξομάλυνση. Διόρθωση για διαρθρωτικές αλλαγές. Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μέλος Ελληνο-Αμερικανικοί) Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος Ιδρύματος Υποτρόφων Fulbright, Μέλος Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού Κολεγίου «Ανατόλια», Μέλος Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Πιστοποίηση τύπου Δ από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εκκρεμής) 1. Hourvouliades, N.L. (2007) "VoIatίlity Clustering ίη the Greek Futures Market: Curse or Blessing?", International Research Journal of Finance and Economics, Issue 11, September. Το άρθρο εξετάζει την ύπαρξη και τη φύση των φαινομένων συγκέντρωσης μεταβλητότητας στο Σ.Μ.Ε. του FT8E20 στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Ως ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τους ερευνητές, η συγκέντρωση μεταβλητότητας είναι παρούσα στις περισσότερες χρηματοοικονομικί'ς αγορές του κδσμου. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να προσφέρει μια εις βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών της συγκέντρωσης στην εγχώρια αγορά παραγώγων. Η ανάλυσή δείχνει ότι οι χρονολογικές σειρές των Ελληνικών Σ.Μ.Ε. παρουσιάζουν συγκέντρωση μεταβλητότητας, με τα αρνητικά σοκ να εμφανίζονται πιο επίμονα από τα θετικά. Το άρθρο εφαρμόζει μοντέλα τύπου 16

17 GΑRC'Ή, παλινδρόμησης και εκθετικής εξομάλυνσης προκειμένου να συγκρίνει την προβλεπτική τους ισχύ στη μεταβλητότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υποδείγματα GARCH, παρά την ικανδτητα αντιμετώπισης της εταιροσκεδαστικότητας, δεν αποδεικνύουν την ανωτερότητά τους, ειδικά έναντι των υποδειγμάτων εκθετικής εξομάλυνσης τα οποία προσφέρουν καλύτερες προβλέψεις Γενικώς, παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση μεταβλητότητας και οι ιδιότητές της έχουν εξερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, φαίνεται ότι προκύπτουν περιορισμένα πλεονεκτήματα στην καθημερινή επενδυτική πρακτική, μετατρέποντας την ύπαρξή της περισσότερο σε κατάρα παρά σε ευχή γ ια την ικανδτητα πρδβλεψης της αγορδ.ς 2. Hourνouliades, N.L. (2008) "Stock Index Futures, Volume and Open Interest: Random Walk and Forecasting ίη ADEX", Spoudai, Vol 58(1-2): Σκοπδς της μελέτης είναι αφενός ο ίλιύχος της Υπόθεσης Αποτελεσματικής Αγοράς (Ejjzcient Market ΗΥΡοthesί.s'j στο δείκτη FTSEIATHEX20 του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, και αφετέρου η σύγκριση των προβλεπτικών ικανοτήτων μετα ξι) υποδειγμάτων γραμμικής παλινδρδμησης και GAR('H. Ειδικδτερα, ελέγχονται οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά για την πενταετή πιρίοδο Οι μεταβλητί'ς που εξεπχζονται στην παρούσα μελέτη είναι τέσσερις: η τιμή.του δείκτη στην αγορά τοις μετρητοίc,-, η τιμή του αντίστοιχου ΣΜΕ, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών και το ημερήσιο ύψος ανοικτών συμβολαίων. Η μελέτη επιβεβαιώνει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης στις σειρές των τιμών του συμβολαίου, καθώς και μονόπλευρης αιτιότητας κατ(χ Granger. Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμιακή αγορά προηγείται εκείνης τοις μετρητοίς, αντιδρώντας αμεσότερα στις εξελίξεις Τα υποδείγματα πρόβλεψης των τιμών εξελίσσονται από την απλή γραμμική παλ ινδρδμ ηση, μέσω της διόρθωσης για διαρθρωτική αλλαγή, στο αυτοπαλίνδρομο μοντέλο GARCH. Η προβλεπτική ικανότητα των απλών υποδειγμάτων αποδεικνύεται πολλή ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι τα πιο πολύπλοκα υποδείγματα εξηγούν καλύτερα τις σχέσεις των μεταβλητών. Αντιθέτως η διόρθωση για διαρθρωτική αλλαγή αποδεικνύεται σημαντικόπρη στη βελτίωση των προβλεπτικών επιδόσεων σε σχέση με τη διδρθωση για αυτοσυσχέτιση του μοντέλου (;AR(~H. Τίλος, η σημαντικότητα και η συμπεριφορά των τεσσάρων μεταβλητών μεταβάλλεται διαχρονικά, υπονοώντας αλλαγές στο βαθμό αποτελεσματικδτητας στην αγορά. 3. Hourνouliades, N.L. (2009) "Big-cap νs. Mid-cap Behaνior ίη the Greek Futures Index Market", International Journal of Computational Economics and Econometrics, Υο]. 1. Η μελέτη εστιάζει στη συμπεριφορά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα ΣΜΕ. των δεικτών FTSEIATHEX20 και FTSEIATHEXMid40, που αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως τις μεγαλι)τερες 20 και τις μεσαίες 40 εισηγμένες Ιίαιρίες Η έρευνά καλ6πτει μια χρονική έκταση Ι:ξι ετών προσφιροντας ισχυρέ-ς αποδείξεις για την ύπαρξη τυχαίου περιπάτου στην αγορά. Εφαρμόζονται έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης που δείχνουν δτι οι χρονολογικές σειρές βρίσκονται σε μακροχρόνια ισορροπία Παρόλα αυτά, το υπολογιζόμενο διάνυσμα διδρθωσης λαθών σε βραχυχρόνιο ορίζοντα καθώς και η αιτιότητα κατά Granger παράγουν ανάμεικτα αποτελέσματα. Οι εξαντλητικοί Ε:λεγχοι των χρονολογικών σειρών επίσης αναδεικνύουν μικρές διαφορί'ς στη συμπεριφορά των δ60 συμβολαίων που πιθανόν προσφέρει διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές 4. Hourνouliades, N.L. (2009) "International Portfolίo Diνersifιcation: Eνidence from European Emerging Markets", European Research Studies Journal, ΧΙΙ:1. Το άρθρο εξετάζει τις βραχυχρόνιες και μακροχρδνιες σχέσεις μεταξύ οκτώ Ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών από το 2000 έως το 2008, Τρεις αγορές θεωρούνται ώριμες το Euronext, η Γερμανία και η Ελλάδα, Οι υπόλοιπες θεωρούνται αναπτυσσόμενες: Βουλγαρία, Κύπρος, Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία. Εφαρμόζονται μια ολοκληρωτική σειρά απcj στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους μαζί με μακροπρόθεσμη συνολοκλήρωση και ανάλυση συσχέτισης που αποδίδουν ανάμεικτα συμπεράσματα. Μεταλλάσσεται το στατικό υπδδειγμα σε δυναμικδ με διαφορετικά διαστήματα κινητών μέσων όρων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και ανακαλύπτοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς Τα συμπεράσματα είναι ισχυρά σε ανάλυση ευαισθησίας λδγω τμηματοποίησης του δείγματος σε πολλαπλί'ς υπo-περιc5δoυς και στην μετατροπή όχων των δεικτών σε τιμές ευρώ, Οι αποδείξεις δείχνουν ότι η υφίσταται ένωση των χρηματιστηριακών αγορών, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της δυνατότητας διεθνούς αντιστάθμισης του χαρτοφυλακίου, 17

18 Ο κος Αρχοντάκης έχει πτυχίο Μαθηματικών (ΕΚΠΑ, 1995), MSc ίη Economics arτd Econometrics (University of Manchester, 1996) και Ph.D. ίη Εοοτιοιυίοε (European University Institute, 2002). Έλαβε σημαντικό αριθμό υποτροφιών κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Σήμερα κατέχει θέση Επιστημονικού Βοηθού στο ΔΙΠΑΕ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Alicante, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Marie Curie στο Consejo Superior de Investigaciones Cίentίficas (CSIC) και Επιστημονικός Σύμβουλος στο ΕΚΤ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Διαθέτει επίσης αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία (NERA, European Οοπιυιίείοη, Eurostat, Unesco). Έχει στο ενεργητικό του 6 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1 στη βάση ABS και 6 στη βάση ISI), 1 Φάκελο Σημειώσεων, 2 δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, και 21 συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Από το έργο του ξεχωρίζουμε τη δημοσίευσή του στο Re8eαrc:h Policy το οποίο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης έρευνας και καινοτομίας. Το έργο του κου Αρχοντάκη έχει αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα (18 ετεροαναφορές στη βάση ISI), τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξή; του. Η κα Δριτσάκη έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (ΑΠΘ, 2002), MSc ίη Intei-national Banking and f'inancial Studies (Πιι iversity of Southampton, 2003) και Διδακτορικό δίπλωμα (ΠΑΜΑΚ, 2005). Έχει διατελέσει Ερευνήτρια στο Health Εοουοτυίοε Research Group του Brunel University, στο Faculty of Management του Cass Business School και στο LBS. Έχει στο ενεργητικό της 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 1 δημοσίευση σε συλλογικό τόμο, και 8 συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Το έργο της κας Δριτσάκη την καθιστά ικανή για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής της. Ο κος Χουρβουλιάδης έχει πτυχίο Οικονομικών (ΑΠΘ, 1994), Master ίη Business ΑdίιηίstratΓatίοn (Yale, 1996) και Διδακτορικό (ΑΠΘ, 2007). Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Anatolia School of Business, Βοηθός καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Επισκέπτη; Καθηγητής σε New γ ork College, στο IMESE και ICBS. Έχει στο ενεργητικό του 4 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 15 συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Το έργο του κου Χουρβουλιάδη τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και θεμελιώνει προοπτικέ; ακαδημαϊκή; εξέλιξής του. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το έργο όλων των υποψηφίων εντάσσεται στο αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης. Καθώς ο κος Αρχοντάκης υπερτερεί σημαντικά έναντι των υπολοίπων υποψηφίων ως προς την ποσότητα και ποιότητα του δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, η Επιτροπή τον προτείνει για την εκλογή στην υπό πλήρωση θέση. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Η Εισηγητική Επιτροπή. Κατρακυλίδης Αναπλη ρωτής Καθηγητής.. Μάρκελλος Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Τζίνιους-Πασκουάλ Επίκουρη Καθηγήτρια 18

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι

ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ --'-"-'-'-'. ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι Για Ενέργεια: ----------~- Ι, Κοινοπο' σ : Ι Για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά Χρήστος Τσούµας, Ph.D. Καλαµών 80 Α, 18546 Πειραιάς Τηλ. 210-4610027, 6945232758 e-mail: ctsoum@unipi.gr SSRN ιστοσελίδα: http://ssrn.com/author=798392 Σπουδές ιδακτορικό στη Χρηµατοοικονοµική (Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΑ Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίαs στίs 18/10/1954. Κατοικώ στην Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας Τηλ : 25940-22213 Κινητό: 6946/794059 EMAIL : m_pipil@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα