ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΗΩΝ, Τόμος 1, Τιύχος 1 (2001), 71-86

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΗΩΝ, Τόμος 1, Τιύχος 1 (2001), 71-86"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΗΩΝ, Τόμος 1, Τιύχος 1 (2001), Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΙΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΙΊΛΙΑΣ ιιι. Wξανδρος " rουαιaμος llιlιινητιk, Τμ~μα ΙΙσuτWαιιίιι Ιιιιδιίν, llmπιστήμιο Dαpαιώς Περίληψη Το άρθρο αυτό ορίζει το θεωρητικό και το διαδικαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πορεία της Χώρας προς την Ο ΝΕ και το Ευρώ. Αυτή η πορεία πραγματοποιήθηκε με ανεπιτυχές το κριτήριο σύγκλισης που ήθελε το δημόσιο χρέος στο 60% του ΑΕΠ. Η ΟΝΕ, όπως αναφέρεται αναλυτικά, δημιούργησε μια ενιαία αγορά-οικονομία με ένα κοινό νόμισμα (από ουσιαστικά) με χαμηλές και σταθερές τιμές, δραστική μείωση των επιτοκίων δανεισμού και σχετική συναλλαγματική σταθερότητα του ευρώ προς τρίτα νομίσματα. Κάθε τι (όπως το πρόσφατο τρομοκρατικό κτύπημα) που υποτιμά το δολάριο έναντι των λοιπών νομισμάτων και μειώνει το London inter-bank offered rate, είναι για την ωφέλεια της ε λ ληνόκτητης Ποντοπόρου ναυτιλίας. Π αρότι πιστεύεται ότι η ενδεχόμενη υπερτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου δεν θα ωφελήσει την ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία, αλλά την Ακτοπλοϊα, την Μεσογειακή ναυτιλία, την Κρουαζιεροπλοϊα και γενικά την ναυτιλία μικρών αποστάσεων, η μείωση των επιτοκίων δανεισμού με Euribor ( 4.9% 2000) πλέον θα ωφελήσει τους κλάδους της ναυτιλίας που αναφέρθηκαν τελευταίοι. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χωρίς την ύπαρξη συναλλαγματικού και πιστωτικού κινδύνου. Η μείωση του πληθωρισμού θα μειώσει με την σειρά της το κόστος λειτουργίας των ναυτιλιακών γραφείων, αλλά και των αυξήσεων των αμοιβών των υπαλλήλων που υπολογίζονται με βάση τον πληθωρισμό. Το ίδιο θα συμβεί και στις % διεκδικήσεις των ναυτικών. Το κόστος ό μως του ναυτεργατικού δυναμικού θα παραμείνει σταθερό από την σταθερή ισοτιμία δραχμής-ευρώ. Τούτο όμως δεν ωφελεί την ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία. Η δυνατότητα προσφυγής της ποντοπόρου ναυτιλίας στα διεθνή χρηματιστήρια ούτε ήταν ούτε αναμένεται να είναι εξαιρετική αντίθετα με τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής ναυτιλίας. Το μεγάλο ερώτημα για την Χώρα μας είναι αν η ΟΝΕ θ' αυξήσει το κατά κεφαλή εισόδημά μας και θα μειώσει την ανεργία. Η πίεση είναι φυσικά προςτν. νταγωνιστικότητα, αφού η άνοδος των τιμών δεν 71

2 ΑΛΕΞ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ, ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΗΟΝ, Τόμος 1, Τιύχος 1 (2001) θα επιτρέπεται και οι εξαγωγές δεν θα βοηθούνται από την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Η ανεργία αν και ανεπιθύμητη σε μια δημοκρατική και σοσιαλιστική Ελλάδα, θα μπορούσε να βοηθήσει την ναυτιλία, αν οι άνεργοι νέοι στρέφονταν προς αυτήν. Η δική μας αμφιβολία είναι αν οι πολύ σημαντικές εitενδύσεις που απαιτούνται στην ναυτιλία-πλην ποντοπόρου- θα πραγματοποιηθούν. Διότι από την μια μεριά θα έχουμε τα μικρά επιτόκια δανεισμού και από την άλλη τον διαφαινόμενο ισχυρό ανταγωνισμό σε μια ναυτιλία που την προστάτευε και της έδινε προνόμια το Κράτος (άρση προνομίων και cabotage). Abstract This article define fir t the theoretical and procedural framework witbin wbich Greek Economy managed to acbieνe the required criteria for joining tbe Economic and Monetary Union (EMU) of Europe. The course was successful except tbat tbe requίred criterion of the public debt to GDP was not 60%. EMUE as mentioned in detaίl in the text created a single market-economy with a common currency (from really) with low and steady prices, dra tic reduction for Greece of the interest rates for loans and relatiνe steadiness in tbe Euro currency parity ίn relation to otber currencies. Anythίng (like tbe recent terrorist attack in USA) that undervalues dollar against tbe remaining currencies and reduces the London inter-bank offered rate is for the benefit of the Greekowned Ocean going merchant maήne. lt is belieνed tbat a potential overvaluation of Euro over dollar will not benefit the Greek-owned ocean going mercbant marίne, but the CoastaJ shippίng, the Mediterranean sbippίng, tbe Cruising and in general tbe Short Sea Sbipping, and the reduction of loan ίnterest rates οη the basis of Euribor, it will benefit these later sectors of Greek Sbippίng. Το tbe last one we sbould add and tbe possibility that the later sector will haνe an access to European stock exchanges witbout running the excbange and credit risk any more. Tbe reduction in tbe inflation rate bad and will reduce tbe administration cost and tbe rίses of salaries paid to the office personnel working ίη the shipping offices as inflation rate is used for their calculation. The same thing wίll happen to tbe % rise claims of the seamen. The crew cost will remain steady due to tbe steady parity between Euro and Drachma. Tbis does not benefit the Greek-owned Ocean going sbipping; neither tbe accessibility to tbe European stock excbanges will do - which u ed to be available and before the entrance to Euro zone, unlike tbe other shipping sector. The que tion is whetber EMU will cause the rise of the per capita income in our country and will contribute towards reducing unemployment. The pressure will naturally be towards competitiveness since tbe rise of prices will not be allowed and exports will not depend for help οη tbe under-valuation of the national currency. Unemployment-although undesirable for a democratic and socialist country like Greece, ίt could help Shipping ίf young and unemployed per ons were dίrected to Shipping. Our doubt is wbether the substantial ίnvestments required in Sbipping-except Ocean going sbipping- will be realized. For the low loan interest rates will act favorably, but the coming strong competition- in a sbipping sector that was protected and used to live with privileges by tbe State- from the termination of tbe cabotage will be detrίrnentaj. 72

3 ALEX. GOULIELHOS, REVIEW OF ECONOHIC SCIENCES, Volume 1, Νο 1 (2001), Ο σκο πό ς του άρθρου Σκοπός αυτού του άρθρου είναι ο καθορισμός της επίδρασης του βιομηχανία της Ναυτιλίας 'μας από ευρώ στην Μ ΕΡΟΣ 1 1. Εισαγωγή Με βάση την θεωρία (βλ. Vanek, 1962) έχει υποστηριχθεί ότι η απόλυτη οικονομική ολοκλήρωση μιας τελωνειακής ένωσης, όπως η ΕΕ, χρειάζεται την ύπαρξη κοινού νομίσματος, μιας μόνο Κεντρικής Τράπεζας και μιας μοναδικής νομι σματικής πολιτικής. Η συνθήκη του Μάαστριχ το 1992/93 αφενός ίδρυσε την ΕΕ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα κύρια) και αφετέρου είχε σαν κύριο αντικείμενο την ολοκλήρωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (τρία στάδια) και αφετρίτου την ΟΝΕ (βλ. Δαγτόγλου, 1999). Το Συμβούλιο, όπως είναι γνωστό, απεφάσισε με ειδική δια δικασία μέχρι 1/7/98 για το ποια κράτη - μέλη (11 Κ-Μ) εκπλήρωσαν τους αναγκαίους όρους ( 4 κριτήρια σύγκλισης) για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, ποια Κ-Μ είχαν παρέκκλιση, ποια Κ-Μ επιθυμούσαν να μείνουν εκτός (ΗΒ, Δανία, Σουηδία) και ποια Κ-Μ δεν εκπλήρωσαν τότε τις αναγκαίες προϋποθέσεις (Ελλάδα). Επίσης αποκλειστικές αρμοδιότητες ανατέθηκαν για το ευρώ στη Νέα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της. Ο θεσμός αυτός άφησε ανεπηρέαστες τις αγορ ές ξένου συναλλάγματος από την παραίτηση της ΕΕ (Ε. Επιτροπής, 15/3/99. Βλ. Δαγτόγλου, 1999). Θεωρητικά η τελωνειακή ένωση (ΕΕ) μπορεί να συμπεριφέρεται σαν μια ( ε νιαία) οικονομία, όπου κάθε χώρα έχει ελεύθερα κυμαινόμενο νόμισμα ή συχνά προσαρμοζόμενο και μεταξύ των Κ-Μ και τα λοιπά διεθνή νομίσματα ή σταθερές ισοτιμίες. Στη τελευταία περίπτωση τα Κ-Μ βελτιώνουν τα ισοζύγια πληρωμών τους και αξιοποιούν καλύτερα τους παραγωγικούς τους πόρους. Η διακύμανση των ισοτιμιών θα ήταν μια περίπτωση που θα οδηγούσε σε ελαφρά υπερτίμηση και δεν θα συνέφερε την ποντοπόρο ναυτιλία μας. Το όλο πλαίσιο θα οδηγήσει στη μείωση των εξαγωγών καθώς και σε άλλες μεταβολές θετικές γενικά για τα Κ-Μ. Η ναυτιλία μας αναμένεται να επηρεαστεί καθόσον αριθμεί περίπου 1000 ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων αλλοδαπής προέλευσης, που βρίσκονται σε μια χώρα της οποίας το νόμισμα σύντομα καθίσταται διεθνές μέσο πληρωμής. Ρόλο θα παίξει και η ισοτιμία ευρώ- δολαρίου. ΑλλfJ. πιο σημαντικές είναι οι εξελ ίξε ις για τις περίπου 3000 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων ελληνικής προέλευσης που από δραχμές θα εισπράττουν ευρώ. Από τις 16/3/1998 η Ελλάδα ενέταξε την δραχμή στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, που ή ταν μία από τις προϋποθέσεις σύγκλισης μαζί με τη σταθερή ισοτιμία. Το

4 ΑΛΕΞ. ΓΟ ΥΛΙΕΛΗ Ο Σ. ΕΠΙθΕΩ ΡΗ ΣΗ ΟΙΚ Ο Ν Ο ΗΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΗfΙΝ, Τόμος 1, Τεύχος 1 (2001), ανεκ6πησαν οι πιέσεις στη δραχμή (Παπαδήμος, 1999). Η υποτίμηση εκείνη είχε σαν στ6χο την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικ6τητας της οικονομίας μας. Καθορίστηκε μια αμετάβλητη κεντρική ισοτιμία (1/1/ ,75 δρχ./ευρώ), στην οποία και προσαρμ6στηκε η δραχμή. (Οκτ. 2000), με παράλληλη μείωση των επιτοκίων. Η με 14% αρχική υποτίμηση της δραχμής έδωσε σημαντικ6 πλεονέκτημα στις ναυτιλιακές εταιρείες που καλύπτουν τα έξοδά τους σε δραχμές απ6 δραχμοποίηση δολαρίων (ναυτεργατικ6 κ6στος, τους υπ6λοιπους ναυτιλιακούς κλάδους (λ. χ. Ακτοπλοϊα). έξοδα διοίκησης). Αντίθετα έβλαψε Γενικά, οι θετικές εξελίξεις μπορούν να απαριθμηθούν: (1) συναλλαγματική χρηματοδ6τηση των ελληνικών επιχειρήσεων με χαμηλά έναντι της δραχμής επιτ6κια, (2) δυνατ6τητα προσφυγής στο χρηματιστήριο (λ.χ. Ακτοπλοϊα) για σχεδ6ν δωρεάν χρηματοδ6τηση, (3) η εναρμ6νιση και η μείωση (6.6% το 2000) των επιτοκίων της Χώρας μας προς εκείνα της ΕΕ πρ6κειται να εξισώσει το κ6στος των κεφαλαίων, και επίσης θα μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να προσφύγουν στις ξένες κεφαλαιαγορές, (4) η καθαρή εισροή κεφαλαίων που, μετά την ένταξη της δραχμής στον ΜΣ Ι, έφθασε τα $8.5 δις το 1998, και (5) η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων σε $ 21.2 δις. (1999). Να σημειωθεί 6τι η Τράπεζα της Ελλάδας πίστευε 6τι η νομισματική πολιτική έπρεπε να δώσει προτεραι6τητα στον στ6χο για τον πληθωρισμ6 και η δραχμή να διατηρηθεί υπερτιμημένη σε σχέση με την ΚΙ (κεντρική ισοτιμία). Η δραχμή στο διάστημα 1999 (4/1) και 2000 (4/3) δεν υπερέβη αλλά έμεινε κάτω απ6 την ΚΙ (335 δρχ. περίπου, έναντι 341 δρχ. περίπου και την στο -1 % ). Ο πληθωρισμ6ς διαμορφώθηκε στο 2.5% (7/00 ανεβασμένος περίπου 5% σε σχέση με το άμεσο παρελθ6ν). Η μείωση των επιτοκίων, η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της ζήτησης θα απειλήσουν το % του πληθωρισμού, αλλά δεν προβλέπεται να υψωθεί πάνω απ6 το 3% (ΕΤΕ, ετήσια οικονομική ανασκ6πηση, σελ. 16, τ. 3, 6/00). Η υπερτίμηση της δραχμής το 1998 αποδ6θηκε στην εισροή κεφαλαίων, το 2000 είχε πιέσεις και εκροή συναλλάγματος. Η ίδρυση της ΕΚΤ 1 σημαίνει και την ανάληψη της νομισματικής στρατηγικής απ6 την ίδια. Η εκτέλεση 6μως της ενιαίας νομισματικής πολιτικής θα γίνεται απ6 τις Κεντρικές Τράπεζες με βάση την αρχή της επικουρικ6τητας. Η υιοθέτηση του ευρώ ήταν μια ρεαλιστική προοπτική με συγκράτηση του πληθωρισμού. Η Χώρα μας το 2000 πέτυχε τα κριτήρια σύγκλισης πλην εκείνου το δημοσίου χρέους. Βέβαια η αυτ6νομη εθνική νομισματική πολιτική περιορίστηκε δραστικά. Η σύγκλιση των επιτοκίων είναι φυσικ6 να ευνοήσει τις επενδύσεις αλλά τα εισοδήματα απ6 καταθέσεις θα περιοριστούν σημαντικά ( % το 2000 στην ΤτΕ) και η νομισματική πολιτική θα στοχεύει μ6νο στον πληθωρισμ6. Το ενδιαφέρον είναι αν το βιοτικ6 ελληνικ6 επίπεδο-που είναι 30% κάτω του κατά κεφαλή εισο- 1. Άρθρο 12.1 καταστατικού ΕΣΚΤ (ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζώ ν), 6που ο ρίζεται 6τι η ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την χάραξη τη ς ν ο μισματική ς πολιτική ς. 74

5 ALEX. GOULIELHOS, REYIEW OF ECONOHIC SCIENCES, Yolumt 1, Νο 1 (2001), δήματος της ΕΕ σύμφωνα με την ΤτΕ-θα συγκλίνει προς το μέσο όρο της ΕΕ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αναμένεται μέχρι το 2001 να συγκλίνουν αν όχι οι μέσες αποδοχές τουλάχιστο οι ετήσιες αυξήσεις (2% μέγιστο). Η ενιαία νομισματική πολιτική του λοιπού διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οικονομικές και νομισματικές συνθήκες στην ζώνη του ευρώ. Η δημοσιονομική πολιτική θα είναι περιορισμένη διότι η συμφωνία είναι για σταθερότητα - που σημαίνει σταθερές τιμές και χαμηλό πληθωρισμό - και ανάπτυξη. Η Χώρα μας βέβαια έχει υψηλό δημόσιο χρέος - λ.χ. υποχρεώσεις στα βασικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και στις δημόσιες επιχειρήσεις κ.α. ). Η βασική πολιτική θα είναι το τρίπτυχο: ανταγωνιστικότητα -παραγωγικότητα-αποτελεσματικότητα. Η μείωση φυσικά του δημόσιου χρέους θα έδινε χρηματοοικονομικά οφέλη, ενώ η Χώρα μας θα έπρεπε να αξιοποιήσει διαφορετικά από μέχρι τώρα τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής. Η Χώρα μας εντάχθηκε στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ διότι ικανοποίησε σχεδόν όλα τα 5 κριτήρια συμμετοχής που ήταν: (1) Νομοθετική προσαρμογή. Η ΤτΕ ανεξαρτοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στην ενιαία αγορά. (2) Υψηλός βαθμός σταθερότητας των τιμών. Η Χώρα μας έπρεπε στον πληθωρισμό να μη υπερβεί κατά πλέον του 1.5% τα 3 Κ-Μ με την καλλίτερη επίδοση (το 1997 ήταν Αυστρία- Ιρλανδία-Φινλανδία με 1.2%) δηλ. το 2.7%. Η Χώρα πέτυχε γύρω στο +2% ( %). (3) Σύγκλιση μακροπροθέσμων επιτοκίων. Το κριτήριο αυτό ικανοποιήθηκε διότι έπρεπε η διαφορά ανάμεσα στο ονομαστικό επιτόκιο των μακροχρονίων τίτλων του Δημοσίου-ή συγκρίσιμων χρεογράφων- και στο αντίστοιχο επιτόκιο τίτλων στα πιο πάνω τρία Κ-Μ να μην υπερβαίνει το 2% (το 1997 και σύμφωνα με την ΕΕΤ, 1998, το επιτόκιο αυτό θα ήταν ο μέσος όρος της Αυστρίας, 5.4%, της Ιρλανδίας, 5.6%, και της Φινλανδίας, 5.5 % + 2%,δηλαδή 7.5 %. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στην Χώρα μας ήταν το 00 στο 6% περίπου έναντι 9.9% το (4) Σταθερότητα Δημοσίων Οικονομικών. Το πρόβλημα εδώ ήταν και παραμένει το υπερβολικό δημόσιο χρέος και το έλλειμμα. Ο λόγος δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ (αγοραίες τιμές) έπρεπε να είναι 3%. Αυτό ήταν κοντά στο 2% έναντι 4.2% το Ο λόγος όμως του δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ που έπρεπε να είναι 60% ή να μειώνεται σημαντικά, ήταν το % και το % με βραδύ ρυθμό μείωσης. (5) Συναλλαγματική σταθερότητα. Η συναλλαγματική σταθερότητα υποχρέωνε την Χώρα μας σε διατήρηση για δύο χρόνια των διακυμάνσεων της δραχμής στα λεγόμενα κανονικά περιθώρια του ΜΣΙ του ΕΝΣ (ενιαίου νομισματικού συστήματος),ούτε έπρεπε να μεταβληθεί υποτιμητικά η κεντρική ισοτιμία έναντι άλλου νομίσματος του ΜΣΙ. Η Χώρα διατήρησε την ισοτιμία μεταξύ 320 και 335 από το

6 ΑΛ Ε Ξ. Γ Ο ΥΛΙΕλ11 0 Σ, ΕΠΙΒ Ε Ω Ρ ΗΣΗ Ο ΙΚ Ο ΝΟΙ11ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΙ1ΩΝ, Τόμος 1, Τεύχος 1 (2001), Η ανυπαρξία συναλλαγματικών διακυμάνσεων στο μέλλον στερεί την Χώρα από ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής διότι το κόστος εργασίας λ.χ. θα μπορεί τώρα να δυσκολέψει τις εξαγ~γές αφού δεν θα υπάρχει διολίσθηση. Η επιτυχία στις εξαγωγές θα είναι από την ανταγωνιστικότητα που σημαίνει ποιότητα και παραγωγικότητα και έλεγχο κόστους. Η πολιτική της σταθερής δραχμής πράγματι έβλαψε την ποντοπόρο ναυτιλία μας. Η ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου (η δραχμή έχασε 18%, από 275 σε 350 δρyj$ 1999/ 2000) που ακόμη δεν έγινε θα σημαίνει την σκληρή διαπραγμάτευση των ναυτικών για τις αμοιβές τους σε ευρώ με ένα χαμηλό πληθωρισμό. Τέλος, οι γενικές πλέον κατευθύνσεις πολιτικής θα είναι από το συμβούλιο Ecofin, ενώ το ΕΣΚΤ θα τις εκτελεί. Μέλημα της ΕΚΤ (ΔΣ, Εκτελεστική επιτροπή) θα είναι η νομισματική σταθερότητα. ΜΕΡΟΣ Η Ν αυτιλιακή Βιομηχαν ία ( α ) Ε ισαγωγή Η βιομηχανία της ελληνόκτητης και ελληνικής ναυτιλίας θα ξεχωριστεί από πλευράς εισπράξεων σε δραχμές (ευρώ) και σε δολάρια ή μερικά σε δραχμές και μερικά σε δολάρια. Επίσης οι ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν κόστος διοίκησης σε δραχμές (ευρώ) ή σε δολάρια. Η ελληνόκτητη και ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία σαν μεταφορέας φορτίων τρίτων χωρών κερδίζει σχεδόν πάντοτε έσοδα σε$. ( β ) Ν αυ τιλία & Χρηματιστήρια Η ποντοπόρος ναυτιλία μας χρηματοδοτείται κυρίως από το διεθνές τραπεζικό σύστημα σε$ με επιτόκιο που βασίζεται στο Libor. Η προσφυγή στο ελληνικό όσο και στα διεθνή χρηματιστήρια δεν είναι προσφιλής, όπως δείχνει πιο κάτω ο Πίνακας 1, ούτε για τους έλληνες ούτε και για τους ξένους. 76

7 ALEX. GOULIELHOS, REYIEW OF ECONOHIC SCIENCES, Yolume 1, Νο 1 (200 1), Πίνακας 1: % κατανομή ναυτιλιακών εταlqειών στα διεθνή χρηματιστήρια, Α ριθμός % στο σύνολο Μ /Χρηματιστήριο Εταιρ ε ιών 1998 Παρατηρήσεις Όσλο Μείωση 2. Νέας Υόρκη ς Μείωση,+% 3. Τόκυο Μείωση 4. Σιγκαπούρη Αύξηση 5. Κοπενχάγη Μείωση, σταθ. % 6. Χόνγκ-Κόνγκ ,45 Μείωση ΗΒ ,45 Μείωση 7. Σουηδία ,7,, 7 6 2,72 Μ ε ίωση.+% 8. Ινδίες 2.88 Ρωσία ,72 -,, 6 6 2,3 3 Σταθ.,+% 9. Σεούλ 2.88 Μαλαισία 6 5 2,33 Μείωση,+% Ταϊβάν 10. Ελσίνκι Παρίσι Τα"ιλάνδη 11. Ελλάδα Γερμανία Ολλανδία ,, -% J ,94 -% " ,94,,,, ,94,,,, ,6 Το 2001 ήταν ,6 Σταθ ,6,, 1.92 Μανίλα 4 1 1,6 Πτώση Χώρ ες 12 με ,7 Χώρες 10 μ ε ετ., 4 χώρες εταφειες και κατω Σύνολο Πηγή : Υπολογίστηκ ε από Tradewinds, 17/04/98 & l/6/00. Ι yωpίς εταιpείες. Από τον πιο πάνω Π ίνακα προκύπτει ότι πέντε μόνο χώρες κατέχουν πάνω από το 54% (57%) των ναυτιλιακών εταιρειών που είναι οι μετοχές τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο, και 16 χώρες κατέχουν το 88% (87% ). Στην διετία μειώθηκαν σημαντικά (19%) οι ναυτιλιακές εταιρείες στα χρηματιστήρια. Η Σιγκαπούρη μόνο παρουσίασε αύξηση. Ο ι χώρ ες της ΕΕ που έχουν ναυτιλιακές στο χρηματιστήριό τους φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 77

8 ΑΛΕΞ. ΓΟΥΛΙΕΛΗΟΣ, ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚόΝ ΕΠΙΠΗΗΩΝ, Τόμος 1, Τεύχος 1 (2001), Πίνακας 2: Χώρες ΕΕ & αριθμός ναυτιλιακών εταιρειών στα Χρηματιστήριά τους, 98 kυα Χρηματιστήριο Αριθμός Εταιρειών Λόγος Κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ (1995) 1. Αοοτρίας % 2. Βελγίου Γαλλίας % 4. Γερμανίας % 5. Δανίας % Παρατηρήσεις 6. Ελλάδας % 6το Ιρλανδίας Ισπανίας % 9. Ιταλίας % 10. Λουξεμβούργου ΗΒ % 12. Ολλανδίας % 13. Πορτογαλίας Σουηδίας % 15. Φινλαν δίας % περίπου του Σύνολο παγκοσμίου στόλου Πηγή : Υ πολογίστηκ ε από την πηγή του Π ίνακα 1 και για την Τρίτη στήλ η ΕΕΤ (98). Ο Π ίνακας 2 δείχνει ότι οι χώρ ες της ΕΕ έχουν το 21 % μόνο του συνόλου των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στον κόσμο με 15 χρηματιστήρια. Ο χαμηλός λόγος κεφαλαιοποίησης ίσως δίνει μια εξήγηση της ροπής της οικονομίας προς το χρηματιστήριο γενικά με εξαίρεση το ΗΒ, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Σημαντικούς λόγους κεφαλαιοποίησης έχουν οι ΗΠΑ (107%) και το Χονγκ Κονγκ (259%!). Η ΟΝΕ έχει το θετικό ότι αναμένεται να ενισχύσει την δράση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και ειδικότερα την πρακτική άντλησης κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια γενικά (ΕΕΤ,98). Ας σημειωθε ί ότι από το 1982 περίπου το ναυτιλιακό χρηματιστη ριακό κ έ ντρο σταμάτησε νε είναι το Λονδ ίνο και αντικαταστάθηκε από την Ν. Υόρκη. Η προσφυγή θα είναι ευχερής στην ευρώ περίοδο, όπου και ο συναλλαγματικός κίνδυνος της δραχμής προς τα ευρωπαϊκά νομίσματα δεν θα υπάρχει. Ο κίνδυνος αυτός μειωμένος θα υπάρχει μεταξύ κυρcως ευρώ και $, γιέν, του κορεατικού καϊ κινεζικού νομίσματος λόγω των ενδεχομένων ναυπηγήσεων εκεί. 78

9 ALfX. GOULIELHOS, REVIEW OF ECONOHIC SCIENCES, Volumt 1, Νο 1 (2001), ΜΕΡΟΣ ΙΠ 1. Επίπτωση ΟΝΕ στην ναυτιλία ΜικQών αποστάσεων, Ακτοπλοία και Μεσογειακή Ναυτιλία Παράδειγμα επιχειρήσεων συναλλαγματικού κινδύνου με την λεγόμενη ρήτρα δολαρίου είναι οι ακτοπλοϊκές (από το 1994 σταδιακά στο ΧΑΑ περίπου 6, πλην των Επιχειρήσεων Αττικής που εισήχθηκαν τον Μάρτιο του 1924, στον κλάδο τροφίμων/ αλευρόμυλων και τώρα στις συμμετοχές). Οι εταιρείες αυτές είναι: Μινωικ ές Γραμμές ΑΕ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Λ έσβου ΑΕ, Γραμμές Στρίντζης ΑΕ, Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης σύμφωνα με Ναυτικά Χρονικά, 5/ Η Δωδεκανησιακή Αν. Ναυτιλιακή Εταιρεία σταμάτησε το 1998 τις συναλλαγές της στο ΧΑΑ. Στο χώρο αυτό έχουν τα τελευταία τρία χρόνια σχηματιστεί τρία με τέσσερα φυσικά μονοπώλια και το 2004 ή 2003 αίρεται το προνόμιο των πλοίων με την ελληνική σημαία. Τώρα (δηλαδή από την 1/1/2002) δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της ΤτΕ να διαθέτει το αναγκαίο συνάλλαγμα από την μετατροπή δρχ. σε $ ( και για τα επιβατικά φέρυ μπόατς, μικρά φορτηγά, σκάφη αναψυχής και ρυμουλκά). Οι ανατιμήσεις ευρώ έναντι του $-αν πραγματοποιηθούν-θα βοηθήσουν την ναυτιλία μας μικρών αποστάσεων, που την 'ορίζουμε ' σαν αυτή που έχει πλοία μέχρι ΚΧ/GΤ. Για την ναυτιλία μικρών αποστάσεων (ΝΜΑ) έχουμε να παρατηρήσουμε 6τι υπάρχει σύγχυση ακόμη και μεταξύ των ερευνητών για το τι περιλαμβάνει (βλ. Γουλιέλμος-Σαμπράκος, 2001). Πολλοί λανθασμένα την ορίζουν με το μέγεθος των πλοίων της που στο χρόνο μεταβάλλεται (Goulielmos, 2001). Οι ίδιοι οι μεσογειακοί εφοπλιστές λ.χ. κατατάσσονται στη μεσογειακή ναυτιλία με τα 64 πλοία τους (1998) με μεγέθη από 500 ΚΟΧ μέχρι 3000 ΚΟΧ, ενώ το ορθότερο ή μάλλον πιο επίκαιρο είναι το μέγεθος των ΚΟΧ (το γεγονός αυτό θα σήμαιν ε την αποχώρηση εφοπλιστών από τη λεγόμενη μεγάλη ένωση, δηλαδή την ΕΕΕ, πράγμα που θα μείωνε το γόητρό τους). Αντίθετα με μας, η ΕΕ έχει δώσει μεγάλη σημασία στην ΝΜΑ ή όπως την αποκαλούμε Ευρωπαϊκή ναυτιλία. Ένας από τους κύριους λόγους για την βοήθεια της ΝΜΑ από την ΕΕ, είναι 6τι η αειφόρος ανάπτυξη δεν συμβιβάζεται με την παραπέρα ανάπτυξη των οδικών-αλλά των θαλάσσιων-μεταφορών δεδομένου επίσης ότι το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ διακινείται από την θάλασσα. Αναμένεται επομένως η αύξηση των λεγομένων πλοίων ανταποκρίσεων-feeder s hίp -με βάση τις οικονομίες κλίμακας των μεγάλων κιβωτιαγωγών πλοίων των 8000 teus και πλέον που αποκαλούνται mother ships. Τα πλοία ανταποκρίσεων ανήκουν φυσικά στην ΝΜΑ. Αυτή θεω ρείται par exce\jence φιλική προ το περιβάλλον. Άξιο απορίας είναι φυσικά το γεγονός 6τι τα θετικά μέτρα που έλαβε το ΥΕΝ τον Ιούλιο του 1997 δεν περιέλαβαν τα μεσογειακά πλοία κάτω των 3000 ΚΟΧ (ΝΕΕ, 1998) παρόλο που μερικά πλοία (1500 ΚΟΧ και πάνω) ανήκουν στον 2687/ 53. Βασική αιτία για την μη ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών φορτηγών κατά την γνώμη 79

10 ΑΛΕΞ. ΓΟΥΛΙΕΛΗΟΣ, ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙ Κ ΟΝΟΗΙΚΩ Ν ΕΠΙΠΗΗΩΝ, Τόμος 1, Τεύχος 1 (2001), μας ήταν και είναι τα φαρικά τέλη που απαλλάσσουν τα πλοία κάτω των 500 ΚΟΧ καθώς και τα τέλη της διώρυγας της Κορίνθου. Ενδιαφέρει η ελληνόκτητη φυσικά ΝΜΑ και όχι μόνο η ελληνική. Ας παρατηρήσουμε ότι οι έισαγωγές της χώρας μας το 1997 ήταν περίπου 61 % από χώρες της ΕΕ και οι εξαγωγές ήταν μειωμένες από το 64% το 1990 στο 46% το Η Ιταλία αποτελεί τον πρώτο προμηθευτή μας και η Γερμανία τον πρώτο αγοραστή μας. Σε ότι αφορά στη Μεσογειακή ναυτιλία, αυτή υποθέτουμε ότι πραγματοποιεί έσοδα σε δρχ., και ευρωπαϊκά νομίσματα ή $. Απο το 2002 τα έσοδα θα είναι σε ευρώ με πιθανή, αν και δύσκολη, υπερτίμηση έναντι του $. Η πραγματοποιηθείσα μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων ευνοεί τα δάνεια επισκευών σε ελληνικά ναυπηγεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Euribor 2, αν και για την ποντοπόρο ναυτιλία μας θα ισχύσει το νέο Eurolibor. Αυτό το δεύτερο θα καθορίζεται από τις 16 τράπεζες με τις σημαντικότερες δράσεις στη Ευρωαγορά του Λονδίνου (μέσοι όροι αφαιρουμένων των 4 ακραίων). Και τα δύο αυτά επιτόκια ισχύουν από την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του target και για μια εβδομάδα, 1 μήνα, & 12 μήνες (Ε ΤΕ, Ευρωνέα, 7/98). Για το ποιο από τα δύο αυτά θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο, η άπσψη είναι ότι θα επικρατήσει το Euribor, αν και το Eurolibor θα είναι αξιόπιστο και σε αυτό θα βασιστούν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια του Λονδίνου. Αντίθετα με την Γαλλία που θα έχει το πρώτο σαν βάση και τη Γερμαν ία που θα έχει και τα δύο. Για την ποντοπόρο ναυτιλία μας ευχής έργο θα είναι το Eurolibor να είναι χαμηλότερο και αντίθετα για τους λοιπούς κλάδους. ' Εχουμε πολλές φορές εδώ υποστηρίξει την θετική συνεισφορά της ΟΝΕ στην πτώση των επιτοκίων δανεισμού και για την ναυτιλία που είναι δανέιοβίοτη αν μου επιτραπεί ο όρος. Το 1998 οι 15 της ΕΕ είχαν 5.1 % επιτόκιο έναντι 8.8% του δικού μας, ενώ το Μάαστριχ ήθελε 6.8% (τα ποσοστά αναφέρονται σεlοετείς τίτλους για 12 συνεχείς μήνες και για την χώρα μας σε 7ετείς τίτλους μέχρι τον 5/97 και σε 10ετείς τίτλους από τον 6/97 και θεωρούνται ενδεικτικά των επιτοκίων δανεισμού). Το επίπεδο του Athibor για 9 μήνες ήταν το 2000 στο 5%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων ήταν 6.3 % το 99. Το ασφάλιστρο του συναλλαγματικού και πιστωτικού κινδύνου που επιβαρύνει τα επιτόκια μηδενίζεται. Η πτώση των επιτοκίων θα ευνοήσει τις ναυτιλιακές που θα έχουν ευρώ, όπου το κόστος χρηματοδότησης καλύπτει μέχρι και το Υ2 του συνολικού κόστους. Πρ έπει κανείς να υπολογίζει και τις ωφέλειες από μικρά επιτόκια που θα ισχύσουν στην ζώνη του ευρώ (Ιταλία Γερμανία) για ναυπηγήσεις στη Μεσογειακή ναυτιλία που χαρακτηρί - 2. Θα υπολογίζετα ι απ6 57 τράπεζες, 4 7 απ6 την ζών η του ευρώ, 4 απ6 την ΕΕ και 6 εκτ6ς ΕΕ. Αυτ6 αναμένεται να είναι πιο αποτελεσματικ6 και πιο αντιπροσωπευτικ6. Θα υπολογίζεται απ6 τ ους μέσους 6ρους τω ν τιμών-αφού αφαιρεθεί το 15% των ακραίων τιμών. Ισχύε ι απ6 την 2 η εργάσιμ η ημέρα του target ( ιr a n s-e uropean automated real-tin1e gross se ιtlement express transfer). 80

11 ALEX. GOUUELt10S, REVIEW OF ECONOt11C SCIENCES, Volume 1, Νο 1 (2001), ζεται από παλαιά και μικρά πλοία. Αυτό είναι απαραίτητο για να εκμεταλλευτεί η Χώρα την ευνοϊκή θέση της ΕΕ από το 1990 τουλάχισιο για την ΝΜΑ, παρόλο που έχουμε πολύ καθυσιερήσει. Εκσυγχρονισμό πλωτού υλικού έχει ανάγκη και η ακτοπλοία αφού μέχρι την άρση του περιβόητου καμποτάζ ίσως το 40% των πλοίων απομακρύνονται λόγω ορίου ηλικίας (35 χρ.), ενώ το ΥΕΝ σκλήρυνε την σιάση του (νόμος 2001) και για το όριο και για το 2004, μετά το ατύχημα και την τραγωδία του Σάμινα Εξπρές. Βέβαια στην ΕΕ δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για τα ακτοπλοϊκά πλοία. Όπως ανέφερε το ΝΕΕ (1998) η ακτοπλοία εμποδίσιηκε για να προχωρήσει στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του σιόλου διότι έχουμε υψηλά δραχμικά επιτόκια δανεισμού, τα ευνοϊκότερα δάνεια σε συνάλλαγμα δεν μπορούσαν να γίνουν και σιην ναυπηγική υπήρχαν μια σειρά αντικίνητρα (δυσμενείς όροι, μη εξασφάλιση ποιότητας και χρόνου παράδοσης, μικρή επιδότηση ναυπηγικού κόσιους) καθώς και φόρος 1.2% σια συναλλαγματικά δάνεια. Η ΟΝΕ ελπίζουμε να επιτύχει τα περισσότερα από αυτά με εξαίρεση την επιδότηση που ρυθμίζεται από κοινοτική οδηγία. Η χώρα μας θα έπρεπε να επιδιώξει την επιδότηση του ναυπηγικού κόσιους για τα ακτοπλοϊκά της ανατολικής Ελλάδας για αμυντικούς λόγους. Πρόσθετα, τα πλοία ανταποκρίσεων θα έπρεπε να αναληφθούν από μη κερδοσκοπικές δημοτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς και οι άγονες προσεγγίσεις. Το τιμολόγιο θέρους-χειμώνα έπρεπε να έχει ήδη υιοθετηθεί και να ισχύσει η κοινοπραξία χειμώνα. Η ακτοπλοϊα και κάθε δραχμοβίοτος κλάδος της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας θα ωφεληθεί από την ΟΝΕ με τη νομισματική σιαθερότητα τη συναλλαγματική σιαθερότητα και τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι επιχειρήσεις θα προβούν σ' επενδύσεις (οι Μινωικές γραμμές ΑΕ το 1999 αύξησε το ΜΚ της κατά 50 δις. δρχ. Ναυτικά Χρονικά, 5/99) με άνοδο του ΑΕΠ (Γεωργίου, 1998). Η σιαθερή ισοτιμία δραχμής/ ευρώ και ευρώ/$ θ ' αφαιρέσει από την ατζέντα διεκδικήσεις των ακτοπλ6ων σιο ναυλολόγιο λόγω υποτίμησης της δραχμής. Οι ανάγκες των α κτοπλ6ων σε δάνεια θα είναι μεγάλες αφού 2 πλοία (Σουπερφάσι ΙΙΙ& IV) κόσιισαν 30 δις. δρχ. το καθένα. LSM, 98). Για 20 τέτοια πλοία θα χρειασιούν 600 δις. δρχ. με δανειακή ανάγκη σια 420 δις. δρχ., όταν το κράτος διαθέτει 1 μόνο δις, σε χαμηλότοκα δάνεια! (LMS, 98) για ανανέωση του σιόλου. Μένει το χρηματιστήριο και οι τράπεζες. Πολλοί φοβούνται το χρηματισιήριο για την ενδεχόμενη απώλεια του οικογενειακού ελέγχου, αλλά υπάρχουν οικογενειακές α κτοπλοϊκές εταιρείες που απέφυγαν κάτι τέτοιο. Η ΔΑΝΕ λ.χ. δήλωσε ευρεία διασπορά μετοχών με < 10%, η ΝΕΛ ευρεία επίσης συμμετοχή, η Στρίντζης 80% στην οικογένεια (έχει εν τω μεταξύ πωλήσει το 39% σιις επιχ. Αττικής) και οι Επιχ. Αττικής 70% σιον πλοιοκτήτη! (Γουλιέλμος 98). 2. Κρουαζιερόπλοϊα & ΟΝΕ Και ο κλάδος αυτός παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι αυτά τα πλοία προσεγγίζουν σια νησιά μας αλλά και επισκευάζονται, μετασκευάζονται και συντηρούνται στην 81

12 ΑΛΕΞ. ΓΟΥΛΙΕΛΙ10Σ, ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΊΚΟΝΟΙ1ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΙ1ΩΝ, Τόμος 1, Τεύχος 1 (2001), νται στην Ελλάδα. Και αυτά θα έπρεπε ν ' ακολουθήσουν την πρότασή μας να επιδοτούνται για αμυντικούς λόγους αφού ε(ναι πλωτά ξενοδοχεία και μπορούν να μετατραπούν και σε πλωτά ν9σοκομεία (ή στέγαση σεισμοπλήκτων ή πλημμυροπαθών κ.λπ.). Αυτά συνήθως στο εξωτερικό τυχα(νουν ευνοϊκών δανείων, πριμοδοτήσεων των ναυπηγικών τιμών και άλλων θετικών μέτρων. Ο ι επενδύσεις και εδώ είναι ο μεγάλος απών (ΝΕΕ, 98). Η επιθυμία του κλάδου είναι η άμεση χρηματοπιστωτική βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου. Τα ελληνικά ναυπηγε(α πρέπει να εξασφαλίσουν κρατικές εγγυήσεις για κατασκευές και μετασκευές. Και η κατηγορία ρυμουλκών & ναυαγοσωστικών πλοίων ζητά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Και εδώ ισχύει όριο εισόδου τα 20 χρόνια. 3. Ποντοπόρος Ναυτιλία & ΟΝΕ Η ναυτιλία αυτή ε(χε και θα έχει έσοδα σε $. Δυστυχώς πολλές διεκδικήσεις του κλάδου αυτού βασίστηκαν στην εισροή $ στη χώρα μαζί με το τουριστικό και το συνάλλαγμα των μεταναστών. Τούτο έχασε τη μεγάλη ιστορική του αξία μετά τις σημαντικές μονομερείς μεταβιβάσεις σε $ της ΕΕ! Την εικόνα αυτή δείχνει πιο κάτω ο Πίνακας 3. Πίνακας 3: Αδηλοι πόροι-εισροή συναλλάγματος (εκ.$ ΗΠΑ). ΕΤΗ % 1. Τα ξε ιδιωrικό Εκροή Ναιmλιακό Εκροή Μετανάστες Σύνολο Α ΕΕ % του Α 65 Πηγή : Υπολογίστηκε απ6 Επιλογή, 4/99. Όπως δείχνει ο πιο πάνω πίνακας το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 98 κάλυπτε το 24% (εκροή 18%) των καθαρών αδήλων, με πρώτο το μεταναστευτικό που δεν έχει και εκροές. Μεγάλες εκροές έχει το ταξιδιωτικό (και Τουριστικό, σπουδαστικό, νοσηλεία κ.λπ. ) σε ποσοστό 35%. Οι μονομερείς μεταβιβάσεις της ΕΕ αντέστρεψαν τη σημασία την αδήλων πόρων για το χρόνια ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αφού το 98 καλύπτουν το 65 % τους! Και για την περίοδο ανέρχονται σε 34 δις.$. Αυτό αποτελεί ένα άλλο σημαντικό θετικό μέτρο της ΟΝΕ, και θα ήταν ακόμη θετικότερο αν τα χρήματα αυτά είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα. Επίσης το 1997 από την κίνηση κεφαλαίων εισέρευσαν στην χώρα $10.2 δις. τα οποία ήταν επιχειρηματικά κεφάλαια και μέρος ή το όλο πήγαν και μας 82

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας»

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» 1 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Οικονομική Κρίση και Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» του Μάριου Α. Γώγου Επιβλέπων Καθηγητής Άγγελος Κότιος Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ «ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ «ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER) ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ «ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το 2014 βρήκε την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ SHIPPING COMPANIES

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Περίληψη: Η οικονομική κρίση σήμερα αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ιδιαίτερα για τις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1

Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1 Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1 Μανόλης Γαλενιανός Royal Holloway, University of London Μάρτιος 2014 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά σοβαρή οικονομική κρίση, το μέγεθος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), 29-50 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περίληψη Στο άρθρο αυτό έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η Ναυτιλιακή Π ολιτική της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας Τόμος VI Τεύχος 3 Απρίλιος 2011 Συγγραφείς: Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος Research Advisor dmalliaropoulos@eurobank.gr Δρ. Τάσος Αναστασάτος Senior Economist tanastasatos@eurobank..gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα