Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service"

Transcript

1 Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise en service CZ Návod k montáží a obsluze NL Onderhouds- en bedieningsvoorschriften GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας E I Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione RUS S Instrukcii po vvodu v qkspluataciœ i montaωu Monterings- och skötselanvisning Ed.05/ DDD

2 Fig. 1

3 Fig. 2

4 Fig. 3

5 Fig. 4 Fig. 5

6 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: EG-Maschinenrichtlinien 89/392/EWG i.d.f., 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG i.d.f. 92/31/EWG, 93/68/EWG Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere GB EC declaration of conformity We hereby declare that this unit complies with the following relevant provisions: EC machinery directive 89/392/EWG in this version, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG Resistance to electromagnetism 89/336/EWG in this version 92/31/EWG, 93/68/EWG Applied harmonized standards in particular: F Déclaration de conformité CE Par la présente, nous déclarons que cet agrégat sitisfait aux dispositions suivantes: Directives CEE relatives aux machines 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Normes utilisées harmonisées, notamment NL EG-verklaring van overeenstemming E Declaración de conformidad CE I Dichiarazione di conformità CE iermede verklaren wij dat deze machine voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG, 93/68/EEG Elektromagnetische tolerantie 89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG Por la presente declaramos que esta unidad satisface las disposiciones pertinentes siguientes: Directivas CE sobre máquinas 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Con la presente si dichiara che le presenti pompe sono conformi alle seguenti direttive di armonizzazione Direttiva Macchine CEE 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder Normas armonizadas utilizadas particularmente Norme armonizzate applicate, in particolare SF CE-standardinmukaisuusseloste S EEC konformitetsdeklaration H EK. azonossági nyilatkozat Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EY-konedirektiivit 89/392/ETY, 91/368/ETY, 93/44/ETY, 93/68/ETY Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY Härmed förklaras att denna maskin uppfyller följande bestämmelser: EEC maskindirektiv 89/392/EEC i denna version, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC i denna version, 92/31/EEC, 93/68/EEC Ezennel kijelentjük, hogy az agregát a megkívánt alanti feltételeknek megfelel: EK-Gépirányelvek 89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG Elektromagnetikus ÖsszeegyeztethetŒség 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti Tillämpade harmoniserade normer, särskilt: Alkalmazott, harmonizált normák, különösen az

7 GR ήλωση συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς CE ηλώνουµε ότι το προϊόν αυτό ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: Οδηγίες CEE σχετικά µε µηχανήµατα 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Εναρµονισµένα χρησιµοποιούµενα πρότυπα, ιδιαίτερα CZ Osvûdãení o shodnosti s normami EU Prohla ujeme tímto, Ïe toto zafiízení odpovídá následujícím pfiíslu n m ustanovením: Smûrnice o strojírenském zafiízení ES 89/392/EHS vãetnû dodatkû, 91/368/EHS, 93/44/EHS, 93/68/EHS Elektromagneticá sná enlivost 89/336/EHS vãetnû dodatkû, 92/31/EHS, 93/68/EHS PouÏité souhlasné normy, zejména: PL OÊwiadczenie zgodnoêci EC Niniejszym oêwiadczamy, e pompa odpowiada nast pujàcym w aêciwym dla niej dyrektywom: Wytyczne dla przemys u maszyncwego EC 89/392/EEC w tej wersji, 91/368/EEC, 94/44/EEC, 93/68/EEC OdpornoÊç elektromagnetyczna EC 89/336/EEC w tej wersji, 92/31/EEC, 93/68/EEC Zastosowano normy zharmonizowane, w szczególnoêci: RUS Zaåvlenie o sootvetstvii normam, dejstvuœwim v Evropejskom Soob-westve Nastoåwim dokumentom zaåvlåem, hto dannaå ustanovka sootvetstvuet sleduœwim postanovleniåm: Директивы EC относительно машин и станков 89/392/ЦЕЕ, 91/368/ЦЕЕ, 93/44/ЦЕЕ, 93/68/ЦЕЕ Qlektromagnitnaå sovmestimostæ 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Ispolæzovavπieså garmonizirovannye standarty i normy, v hastnosti DK EF-overensstemmelseserklæring Det erklæres hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med følgende bestemmelser: EU maskindirektiver: 89/392/EØF i denne udgave, 91/368/EØF, 93/44/EØF, 93/68/EØF Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EØF i denne udgave, 92/31/EØF, 93/68/EØF Anvendte harmoniserede normer, især: N EU-overensstemmelseserklæring Det erklæres herved at dette utstyret stemmer overens med følgende bestemmelser: EU-direktiver for maskiner 89/392/EEC og følgende, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC og følgende, 92/31/EEC, 93/68/EEC Anvendte harmoniserte normer, i særdeleshet TR Uygunluk Belgesi Aşaǧí daki cihazlarí n takibi standartlara vygun olduǧunu temin ederiz: AB-Makina Standartlari 89/392/EWG i.d.f., 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG i.d.f., 92/31/EWG, 93/68/EWG Özellikle kullaní lan Normlar Quality Management WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Germany

8 D 1. Allgemeines Sicherheit Transport und Zwischenlagerung Beschreibung des Erzeugnisses Aufstellung/Einbau Inbetriebnahme Wartung Störungen, Ursachen und Beseitigung NL 1. Algemeen Veiligheid Transport en tussenopslag Beschrijving van het product Opstelling/Montage Inwerkingstelling Onderhoud Storingen, oorzaken en oplossingen GB 1. General Information Safety precautions Transport and storage Description of product and accessories Assembly and installation Starting up Maintenance Faults, causes and remedies E 1. Generalidades Instrucciones de seguridad Transporte y almacenamiento Descripción del producto Colocación/Instalación Puesta en funcionamiento Mantenimiento Fallos: causas y eliminación F 1. Généralités Sécurité Transport et stockage avant utilisation Description du produit Installation/Montage Mise en service Entretien Défauts, causes et remèdes I 1. Generalità Sicurezza Trasporto e magazzinaggio Descrizione del prodotto e accessori Montaggio/Installazione Messa in esercizio Manutenzione Blocchi, cause e rimedi

9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χειρισµού για το χρήστη Αγαπητέ πελάτη! Σ αυτό το κεφάλαιο θέλουµε να εξηγήσουµε τις λειτουργίες και το χειρισµό της έτοιµης εγκατεστηµένης µονάδας. ιάβασε επίσης προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που περιγράφονται σ αυτό το έντυπο. Οι επισκευές της µονάδας γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο ή από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO. H µονάδα λειτουργεί αυτόµατα. εν απαιτείται χειρισµ ς της. Απαιτείται όµως ένας καθαρισµός της σύµφωνα µε τις οδηγίες που παραθέτουµε. Καθαρισµ ς Σε κανονική χρήση είναι η µονάδα αυτοκαθαριζόµενη. Μονάδες που δεν χρησιµοποιούνται συχνά πρέπει να καθαρίζονται κάθε τέσσερις µήνες όπως περιγράφεται παρακάτω : Βγάλετε το φις από την πρίζα. Ρίξτε στη λεκάνη της τουαλέτας ένα ελαφρό καθαριστικό και πιέστε το καζανάκι. Αφήστε να επιδράσει περίπου 5 λεπτά και βάλτε πάλι το φις στην πρίζα. Πιέστε το καζανάκι µέχρι που να µπει η αντλία σε λειτουργία και αδειάσει τη λεκάνη. Ξεπλύνετε ξανά (πιέζοντας το καζανάκι). Μακροπρόθεσµα και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό εάν η αντλία λειτουργεί άψογα και χωρίς θόρυβο. 1 Γενικά Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µόνο από εξεικευµένο προσωπικό! 1.1 Χρήσεις / εφαρµογές Μικρή µονάδα αποµάκρυνσης λυµάτων µε κοπτήρες, µε αυτόµατη λειτουργία, που εξυπηρετεί ένα WC και επιπρόσθετα έναν νιπτήρα, ένα ντους και ένα µπιντέ των οποίων τα απόβλητα δεν µπορούν να οδηγηθούν µε φυσική κλίση στο σύστηµα αποχέτευσης και έτσι πρέπει να ανυψωθούν πριν οδηγηθούν στον αποχετευτικό αγωγό. Οι επιπρόσθετες συνδεδεµένες λήψεις πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. (περιορισµένη χρήση της µικρής µονάδας αποµάκρυνσης λυµάτων). Επιπλέον πάνω από το επίπεδο επιστροφών πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο για χρήση ένα επιπλέον WC. Η µονάδα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την αποµάκρυνση λυµάτων από τουαλέτες και ντους που βρίσκονται σε χώρους του υπογείου. Για την εγκατάσταση της µονάδας πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κανονισµοί και προδιαγραφές DIN EN , DIN EN και DIN Αυτή η µικρή µονάδα αποµάκρυνσης λυµάτων δεν είναι κατάλληλη για να µεταφέρει στερεά υλικά όπως στερεά είδη καθαρισµού ειδών υγιεινής, αποσµητικά κλπ., υπολείµµατα τροφών, υλικά µε µακριές ίνες ή διαβρωτικά διαλυτικά είδη καθαρισµού, λίπη και έλαια. εν επιτρέπεται να συνδεθεί σε τουαλέτα µε καζανάκι πιέσεως. 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης Μέγιστη παροχή: 4 m³/h Μέγιστο µανοµετρικό: 5,7 m Μέγιστη θερµοκρασία υγρών προς αποχέτευση: 35 C Τάση / συχνότητα: 1~230 V, 50 Hz Απορροφώµενη ισχύς: 0,45 kw Αριθµός στροφών: /min Ονοµαστικό ρεύµα: 2,1 A Τρόπος λειτουργίας: S3 28%, 36 s Είδος προστασίας: IP 44 Σύνδεση στην κατάθλιψη: DN 25/32 Σύνδεση στην προσαγωγή: DN 100 µε στεγανωτικό δακτύλιο Παράλληλη προσαγωγή: 2 x DN 40 σύµφωνα µε DIN 1986 τυφλή φλάντζα και κολάρο Εξαερισµός: Εξωτερική l 25 mm ιαστάσεις: Πλάτος x Ύψος x Μήκος: 511 x 300 x 269 mm Ωφέλιµος όγκος: 12 λίτρα Βάρος: 7,8 κιλά Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών πρέπει να δίδονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας της µονάδας. 51

10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 Aσφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεµελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον υπεύθυνο πριν από την εγκατάστασηση ή τη θέση σε λειτουργία όπως και από τον χρήστη. εν πρέπει να προσέξουµε µόνο τις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαµβάνονται σ αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν προσεχθούν µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιβάλλον, συµβολίζονται µε το γενικό σύµβολο κινδύνου :, ή µε το παρακάτω ειδικό σύµβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικήςτάσης : Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν προσεχθούν, µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη λειτουργία της αντλίας / εγκατάστασης χρησιµοποιείται η λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ! 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται µε τη συναρµολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων, εγκατάστασης και αντλίας. Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να στερήσει το δικαίωµα της εγγύησης. Ειδικότερα η µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας µπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους : ιακοπή σοβαρών λειτουργιών της αντλίας ή της εγκατάστασης, Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, µηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, Κινδύνους για πρόσωπα και περιβάλλον, λόγω της µη τήρησης των κανόνων υγιεινής σε επαφή µε µέσα που µπορεί να προκαλέσουν µολύνσεις. 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να δίνεται προσοχή στους κανονισµούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να προσεχθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας ( ΕΗ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης να πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένο και εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας. Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην αντλία / εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας και µε την παρουσία ενός δευτέρου ατόµου. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην αντλία / εγκατάσταση επιτρέπονται µόνο µετά από συνεννόηση µε τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτηµάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόµενες δυσµενείς συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της αντλίας / εγκατάστασης είναι εγγυηµένη µόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι 52

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ οριακές τιµές που δίδονται στο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Κατά τη µεταφορά πρέπει να προστατεύεται η µονάδα από τυχόν κτυπήµατα και προσκρούσεις. Η µονάδα πρέπει να αποθηκεύεται σε µέρος ξηρό και προστατευµένο από παγωνιά. 4 Περιγραφή του προϊόντος 4.1 Περιγραφή της µονάδας Αυτή η µονάδα αποµάκρυνσης λυµάτων µε αυτόµατη λειτουργία (εικόνα 1) αποτελείται από ένα δοχείο συλλογής από συνθετικό υλικό το οποίο είναι στεγανό σε αέριο και νερό και το οποίο τοποθετείται κατευθείαν πίσω από µία τουαλέτα µε οριζόντιο στόµιο εξόδου (DIN EN 37). Η στεγανοποίηση της προσαγωγής (εικόνα 1, θέση 1) γίνεται µε ένα στεγανωτικό δακτύλιο. Οι συνδέσεις (εικόνα 1, θέση 2) για τις δύο επιπρόσθετες θέσεις προσαγωγής όπως και της κατάθλιψης (εικόνα 1, θέση 3) βρίσκονται στο πίσω µέρος του δοχείου. Η διαθέσιµη θέση πίσω από τη µονάδα διευκολύνει µια απλή σωλήνωση. Έτσι µπορούν να συνδεθούν οι επιπρόσθετες προσαγωγές και η κατάθλιψη και από τις δύο πλευρές. Η ενσωµατωµένη στο δοχείο αντλία (εικόνα 2, θέση 1) είναι εξοπλισµένη µε ένα κοπτικό µέρος µε εύκολη πρόσβαση το οποίο βρίσκεται στο πάνω µέρος (εικόνα 2, θέση 2), που τεµαχίζει τα χονδρά υλικά ώστε να µπορούν να προωθηθούν µέσα από την αντλία και το σωλήνα κατάθλιψης (εικόνα 2, θέση 3). Η περιέλιξη του κινητήρα προστατεύεται µε ασφάλεια υπερφόρτισης η οποία θέτει αυτόµατα τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, σε υπερβολική θερµική καταπόνιση και µετά αφού αυτός ψυχθεί τον θέτει πάλι αυτόµατα σε λειτουργία. Ο ενσωµατωµένος διακόπτης στάθµης (εικόνα 2, θέση 4) ρυθµίζει την εκκίνηση και επαναλειτουργία της αντλίας µε βάση το επίπεδο του υγρού. Ο αερισµός και εξαερισµός επιτυγχάνεται µέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα (εικόνα 2, θέση 5) που είναι ενσωµατωµένο στη µονάδα απευθείας στο χώρο εγκατάστασης ή µέσω ενός χωριστού συνδεδεµένου σωλήνα εξαερισµού που φθάνει πάνω από τη στέγη. Για να παρεµποδιστεί η υπερχείλιση µέσω του φίλτρου ενεργού άνθρακα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της αντλίας και ανύψωσης της στάθµης του υγρού, είναι ενσωµατωµένη µία επιπλέον βαλβίδα αντεπιστροφής (εικόνα 2, θέση 6). Η σύνδεση της κατάθλιψης διαθέτει επίσης µία βαλβίδα αντεπιστροφής (εικόνα 2, θέση 7). 4.2 Παράδοση Μικρή µονάδα ανύψωσης λυµάτων Σετ τεµαχίου ελαστικού σωλήνα σύνδεσης Μια βαλβίδα αντεπιστροφής για προσαγωγή DN 40 ύο τυφλές τάπες για σύνδεση DN 40 Αυτοκόλλητο οδηγιών Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 5 Τοποθέτηση / Εγκατάσταση 5.1 Συναρµολόγηση Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο προστατευµένο από παγωνιά. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι οµαλή και οριζόντια. Η µικρή µονάδα ανύψωσης λυµάτων και η ηλεκτρική σύνδεση (φις) πρέπει να παραµείνουν προσιτές µετά την εγκατάσταση για εργασίες συντήρησης. Αφαιρέστε το κάλυµµα (εικόνα 2, θέση 8) ξεβιδώνοντας τον πλαστικό πύρο και πιέζοντας τα τρία άγκιστρα (εικόνα 2, θέση Ζ) (µπροστά και στις πλευρές), Η µικρή µονάδα ανύψωσης λυµάτων συνδέεται άµεσα σε µια λεκάνη τουαλέτας µε οριζόντιο στόµιο εξόδου (σύµφωνα µε προδιαγραφή DIN EN 37). Οι επιπλέον θέσεις απαγωγής (π.χ. νιπτήρες, µπιντέ ή ντους) συνδέονται στις επιπρόσθετες λήψεις προσαγωγής. Προωθείστε το παξιµάδι, το κολάρο και το στεγανωτικό δακτύλιο που διαθέτουµε πάνω από το σωλήνα προσαγωγής (εξωτερική l 40 53

12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ χιλιοστά, συνθετικός σωλήνας PVC του εµπορίου). Ωθείστε το σωλήνα στο στόµιο προσαγωγής και βιδώστε σταθερά το παξιµάδι πάνω στο στόµιο του σωλήνα προσαγωγής. Τα στόµια (λήψεις) προσαγωγής που δεν χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να σφραγισθούν µε τις τυφλές τάπες που υπάρχουν στη συσκευασία : Ωθείστε το κολάρο πάνω στην τυφλή τάπα, Ωθείστε τη στεγανοποίηση (σχήµα διαµέτρου : τριγωνική) µε την πλατύτερη πλευρά προσεκτικά στον δακτύλιο στεγανότητας, Τοποθετείστε την τυφλή τάπα στο παξιµάδι και βιδώστε την πάνω στο άνοιγµα προσαγωγής. Οι πλευρικές προσαγωγές (DN ΠΡΟΣΟΧΗ! 40) πρέπει να βρίσκονται το ανώτερο δυνατό πάνω από την επιφάνεια του υγρού (180 χιλιοστά). Γι αυτό το λόγο πρέπει το επίπεδο της ντουζιέρας να βρίσκεται το λιγότερο 180 χιλ. ψηλότερα από το επίπεδο τοποθέτησης της µονάδας (εικόνα 3). Η βαλβίδα αντεπιστροφής (εικόνα 4) πρέπει να τοποθετηθεί στην κατώτερη λήψη προσαγωγής µέχρι να κουµπώσει, έτσι ώστε το διάφραγµα να ανοίγει προς το δοχείο. Μετά ωθείστε το σωλήνα προσαγωγής όπως περιγράφεται παραπάνω. Το τεµάχιο ελαστικού σωλήνα στην κατάθλιψη µπορεί να περιοριστεί σε µήκος ανάλογα µε τις συνθήκες τοποθέτησης. Ωθείστε το στην επιθυµητή θέση πάνω στο στόµιο της µονάδας και σταθεροποιήστε το µε το δακτύλιο συγκράτησης. Ωθείστε το κωνικό άκρο του σωλήνα κατάθλιψης τόσο βαθειά όσο είναι δυνατόν στο σηµείο που έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή (DN 25 ή DN 32) και σταθεροποιήστε το µε ένα δακτύλιο συγκράτησης. Συνιστάται η τοποθέτηση αποφρακτικού οργάνου πίσω από το σωλήνα κατάθλιψης. Πρέπει να είναι κατάλληλο για λύµατα ενώ την προµήθειά του αναλαµβάνει ο εγκαταστάτης. Συνδέστε το σωλήνα κατάθλιψης (εικόνα 3, θέση 1, ελάχιστη l DN 25) στο σωλήνα απαγωγής µε ανοδική κλίση. Εάν πρέπει ο σωλήνας κατάθλιψης να ακολουθήσει οριζόντια διαδροµή, πρέπει µετά την έξοδο από τη µονάδα να τοποθετηθεί ένα σιφόνι. Επανατοποθετήστε πιέζοντας το καπάκι της µονάδας. Για προστασία από ενδεχόµενες επιστροφές από τον αγωγό του δικτύου πόλεως, πρέπει να διαµορφώνουµε το σωλήνα κατάθλιψης ως σιφόνι. Πρέπει να βρίσκεται το σιφόνι πάνω από τον αγωγό του δικτύου (επίπεδο δρόµου). Εάν ο εξαερισµός δεν γίνεται µέσω του φίλτρου ενεργού άνθρακα που είναι ενσωµατωµένο στη µονάδα, αλλά µέσω σωλήνα εξαερισµού που φθάνει πάνω απ τη στέγη, πρέπει να αποµακρύνουµε την επένδυση (εικόνα 2, θέση 9) πάνω από την εξαέρωση και να τοποθετήσουµε το σωλήνα εξαερισµού (εικόνα 3, θέση 2, εσωτερική διάµετρος 25 χιλιοστά, σωλήνας απλός εµπορίου PVC ) µε παρεµβολή ενός τεµαχίου εύκαµπτου σωλήνα στο στόµιο. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα (εικόνα 2, θέση 5) µπορεί να αποµακρυνθεί. Το αυτοκόλλητο βασικών οδηγιών (εικόνα 5) πρέπει να τοποθετηθεί σε ορατή θέση πάνω στο καπάκι της τουαλέτας ή σε κάποιο άλλο ορατό σηµείο. 5.2 Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση (Πρίζα - φις) πρέπει να πραγµατοποιείται από ένα εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Εάν το καλώδιο της µονάδας έχει κάποια βλάβη παρακαλούµε να επικοινωνήστε µε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO για την αντικατάστασή του. Ελέγξτε το είδος του ηλεκτρικού ρεύµατος και την τάση του δικτύου µε βάση την πινακίδα, Η αντλία πρέπει να είναι γειωµένη σύµφωνα µε τους κανονισµούς, 54

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προστατευτικές ασφάλειες στο δίκτυο: 10 Α, αργού τύπου 6 Θέση σε λειτουργία Βάλτε στη πρίζα στο φις (σούκο), Την πρώτη φορά που βάζετε την µονάδα σε λειτουργία πιέστε δύο φορές το καζανάκι, Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για στεγανότητα. Ενδεχοµένως ξανασφίξτε τους δακτύλιους στεγανότητας, Ρυθµίστε έτσι το καζανάκι της τουαλέτας, ώστε ο όγκος του νερού που χρησιµοποιείται για το ξέπλυµα της λεκάνης να είναι το λιγότερο 6 λίτρα. 7 Συντήρηση Μακροπρόθεσµα ενισχύεται η ασφαλής λειτουργία εάν ελέγχονται η άψογη και αθόρυβη λειτουργία της αντλίας. Σε κανονική χρήση καθαρίζεται η µονάδα από µόνη της. Εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται σπάνια πρέπει να καθαρίζονται εσωτερικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα : Αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύµα. Ρίξτε στη λεκάνη ένα µαλακό καθαριστικό και πιέστε το καζανάκι. Αφήστε το καθαριστικό περίπου 5 λεπτά να ενεργήσει, βάλτε πάλι το φις στη πρίζα, πιέστε το καζανάκι, αφήστε τη µονάδα να αδειάσει και ξαναπιέστε το καζανάκι. 7.1 Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής, (εικόνα 2) Πριν από την αποσυναρµολόγηση ενεργοποιείστε δύο - τρεις φορές το Καζανάκι και αδειάστε το δοχείο συλλογής, Πριν από τον έλεγχο της εγκατάστασης βγάλτε το φις από την πρίζα! Αφαιρέστε το κάλυµµα (εικόνα 2, θέση 8) ξεβιδώνοντας τον πλαστικό πύρο και πιέζοντας τα τρία άγκιστρα (εικόνα 2, θέση Ζ) (µπροστά και στις πλευρές), Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή µολύνσεως από το κοπτικό µέρος της αντλίας! Χρησιµοποιείστε προστατευτικά γάντια! Εάν απαιτείται βγάλτε τους κοπτήρες και ενδεχοµένως αποµακρύνετε όλα τα ξένα σώµατα από το µηχάνηµα, Καθαρίστε τα τοιχώµατα του δοχείου, Καθαρίστε τη σωλήνα / βαλβίδα εξαερισµού και ανανεώστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, Συναρµολογείστε µε την αντίστροφη σειρά, Σε περίπτωση χρησιµοποίησης καθαριστικών / αποσµητικών διαρκείας προσέξτε να είναι καλά στερεωµένα στη λεκάνη. 7.2 Αποσυναρµολόγηση της αντλίας (εικόνα 2) Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην παρ. 7.1 όσον αφορά το ξέπλυµα και άνοιγµα της συσκευής, Ξεβιδώστε τις 3 βίδες στερέωσης του κινητήρα (εικόνα 2, θέση 11), Αποσυναρµολογείστε τον επάνω δακτύλιο σύσφιξης του σωλήνα απαγωγής (εικόνα 2, θέση 12), Βγάλτε το ρακόρ του σωλήνα εξαερισµού (εικόνα 2, θέση 13) στο τοίχωµα του δοχείου συλλογής και αποµακρύνετε το σωλήνα εξαερισµού, Αποσυναρµολογείστε το στυπιοθλίπτη του καλωδίου σύνδεσης (εικόνα 2, θέση 14) στο τοίχωµα του δοχείου συλλογής και τραβήξτε το καλώδιο στην εσωτερική πλευρά του δοχείου, Εάν πρέπει να βγει τελείως η αντλία από το δοχείο, ξεβιδώστε το φις της ηλεκτρικής σύνδεσης και βγάλτε το καλώδιο από το στυπιοθλίπτη. Βγάλτε την αντλία µαζί µε το διακόπτη στάθµης και την ηλεκτρική σύνδεση, Καθαρίστε τους κοπτήρες, την πτερωτή και το άνοιγµα του διακόπτη στάθµης, Συναρµολογείστε τα µέρη µε την αντίστροφη σειρά, Προβείτε σε δοκιµαστική λειτουργία. Για λόγους υγιεινής, πριν από τη µεταφορά µιας χρησιµοποιηµένης ΚΗ 32-0,4, πρέπει η µονάδα να αδειάσει και να καθαριστεί. Επίσης πρέπει όλα τα µέρη της συσκευής που ήλθαν σε επαφή µε υλικά που µπορεί να προκαλέσουν µολύνσεις να απολυµανθούν (υπάρχει απολυµαντικό σπράυ.) Τα µέρη πρέπει να συσκευασθούν σε ανθεκτικούς, µεγάλους και 55

14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ στεγανούς πλαστικούς σάκους, να κλεισθούν καλά και να µεταφερθούν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. 8 Προβλήµατα, αίτια και αποκατάσταση Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση Η αντλία δε ιακοπή ρεύµατος Ελέγξτε την τάση ρεύµατος και τις λειτουργεί ασφάλειες Μπλοκάρισµα κοπτικού Αφαιρέστε το κάλυµµα, περιστρέψετε µέρους, διακοπή- ελεύθερα τον άξονα κατά τη φορά των λειτουργίας από το δεικτών του ρολογιού, καθαρίστε το κοπτικό. διακόπτη υπερφόρτισης µέρος. Σε περίπτωση επανάληψης της βλάβης καλέστε το service. Υπερφόρτιση κινητήρα, Σε περίπτωση που συµβαίνει συχνά καλέστε το διακοπή λειτουργίας από service της WILO το διακόπτη υπερφόρτισης Βλάβη διακόπτη Καλέστε το Service στάθµηςη Βλάβη κινητήρα Καλέστε το Service Ο κινητήρας Βουλωµένος ή Ξεβουλώστε ή ισιώστε το τσάκισµα. λειτουργεί,- τσακισµένος η αντλία ο σωλήνας Κάνετε δοκιµαστική λειτουργία. κατάθλιψης δεν αναρροφά Βουλωµένος ο Αφαιρέστε το σωλήνα εξαερισµού της εξαερισµός αντλίας καθαρίστε τον και αλλάξτε της αντλίας φίλτρο ενεργού άνθρακα Η αντλία λειτουργεί Βουλωµένος ο σωλήνας Καθαρισµός του σωλήνα εξαερισµού µόνο σε µικρά εξαερισµού χρονικά διαστήµατα- Καθαρισµός ή αντικατάσταση Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Η βαλβίδα αδειάσµατος Επαναφορά λειτουργίας στο καζανάκι είναι κολληµένη Η αντλία έχει Ξένο σώµα στη Βγάλτε τον κινητήρα και καθαρίστε, µικρή παροχή, συσκευή ενδεχοµένως καλέστε το Service λειτουργία Εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί, απευθυνθείτε σε ειδικό ή στο πλησιέστερο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της WILO ή τον αντιπρόσωπό της. 56 ιατηρείται το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών!

15

16

17

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Καμπύλη H/m 8 7 6 Wilo-HiDrainlift 3 Στοιχεία κινητήρα Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50 Hz Κατανάλωση ισχύος P 1 0,4 kw 5 4 Ονομαστικό ρεύμα I N 1,7 A 3 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Guide ECO15

Quick Start Guide ECO15 Quick Start Guide ECO15 english Operating Instructions...2-3, 4-5 deutsch Betriebsanleitung...2-3, 6-7 français Notice d utilisation...2-3, 8-9 nederlands Gebruiksaanwijzing...2-3, 10-11 italiano Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo DrainLift XL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo DrainLift XL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo DrainLift XL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Installationsplan / Installation plan PW 6321 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6321 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με απόσβεση ή αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat 100 kai 120

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat 100 kai 120 15970314 EL (11/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.com 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Star-Z 20/1, 25/2, 25/2 DM, 25/6, ZD 25/6

Wilo-Star-Z 20/1, 25/2, 25/2 DM, 25/6, ZD 25/6 4 131 022-Ed.03/2012.09 DDD Wilo-Star-Z 20/1, 25/2, 25/2 DM, 25/6, ZD 25/6 D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and Maintenance Instructions F Notice de mise en service et de montage I Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα.

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα. Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Montage- und Gebrauchsanweisung Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης. ECW 977 ECW 977 απέδου. Konvektorwand Θερµοποµπός

Montage- und Gebrauchsanweisung Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης. ECW 977 ECW 977 απέδου. Konvektorwand Θερµοποµπός Montage- und Gebrauchsanweisung Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης ECW 977 ECW 977 απέδου Konvektorwand Θερµοποµπός Οδηγίες χρήσεως και εγκατάστασης ECW 977, ECW 977T ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ INKCEWECW9 453320.66.78

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift-S. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift-S. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift-S GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Καμπύλη Wilo-Drain TS/TSW 32-50 Hz - 2900 1/min H [m] Wilo-Drain TS/TSW 32 10 8 Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 8 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 13 m 3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής 3 4 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις γνήσιες οδηγίες λειτουργίας, καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Ενεργήστε ανάλογα. Φυλάξτε τα δύο αυτά τεύχη για μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με μεταγενέστερες τροποποιήσεις (Οδηγία 92/31/CEE της 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg) Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 4/7 (1~23 V, PN 6/1, Rg) Καμπύλη Μονοφασικό ρεύμα H/m 6 5 4 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 4/7 1~23 V - DN 4 m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας)

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου VG 6 VG 15/10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου VG 6 VG 15/10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 15 Elster GmbH Edition 7.15 D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου VG VG 15/1 Περιεχόμενα Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου VG VG 15/1...1

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-9

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-9 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 Καμπύλη,5 1, 1,5 v 2, 2,5 3, m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) H/m 8 6 Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 1~23 V - DN 5 p/kpa 8 6 Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα