ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ ΝΣΙΑΝΑ Α.Μ.8217 ΚΑΒΑΛΑ 2009

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 5 Κεθάιαην 1 Factoring 1.1 Οξηζκφο Ιζηνξηθή Αλαδξνκή -Σξφπνο Λεηηνπξγίαο Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκνχ ηνπ factoring Μνξθέο Factoring Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Factoring Πιενλεθηήκαηα ηνπ εγρψξηνπ θαη εμαγσγηθνχ factoring Οθέιε ηνπ θνξέα ηνπ factoring απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ Αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ factoring Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Factoring. 20 Κεθάιαην 2 2.1Δγρψξην domestic factoring factoring ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε maturity factoring factoring κφλν γηα ρξεκαηνδφηεζε bulk factoring factoring κφλν σο ρξεκαηνδφηεζε ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο Γηεζλέο ( international ) factoring ρέζεηο εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ factor 27 Κεθάιαην 3 Παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ factor ζηε πξάμε 3.1 Οξγαλφγξακκα κηαο εηαηξίαο factoring Bήκαηα δηαδηθαζίαο εγρψξηνπ factoring Πξνζέγγηζε λέσλ πξνκεζεπηψλ Αμηνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ factoring ζηε Διιάδα 32

3 3.6 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο factoring Κξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην factoring ζηε Διιάδα 36 Κεθάιαην 4 Leasing 4.1 Οξηζκφο Ιζηνξηθή Αλαδξνκή- Δμέιημε Σξφπνο Λεηηνπξγίαο ηνπ Leasing Μνξθέο Leasing Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο Υξεκαηνδνηηθήο Μηζζψζεσο Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε- Αγνξά- Γαλεηζκφο Η αγνξά Leasing ζηελ Διιάδα Alpha Leasing Πεηξαηψο Leasing EFG Leasing Κεθάιαην 5 Venture Capital 5.1 Οξηζκφο Ιζηνξηθή Αλαδξνκή- Δμέιημε Σξφπνο Λεηηνπξγίαο Μνξθέο Venture Capital Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Venture Capital Κεθάιαην Ο νηθνλνκηθφο ξφινο ηνπ venture capital Η δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο Η ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ Καηεγνξίεο εηαηξηψλ Venture Capital Ση αλαδεηνχλ νη venture capitalists ζε κηα επηρείξεζε Πψο δνκνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο νη επελδπηέο Venture Capital ηάδηα επέλδπζεο ηνπ Venture Capital 83

4 Κεθάιαην 7 Η Δπξσπατθή αγνξά ηνπ Venture Capital 7.1 Γεληθά γηα ηελ επξσπατθή αγνξά Η πεγή ρξεκαηνδφηεζεο Οη επξσπατθέο επελδχζεηο Venture Capital φζνλ αθνξά ην ζηάδηo αλάπηπμεο πνπ βξίζθεηαη ε ρξεκαηνδνηνχκελε εηαηξία Οη απνδφζεηο ηνπ επξσπατθνχ Venture Capital ηξαηεγηθέο εμφδνπ γηα ηνπο επξσπαίνπο Venture Capitalists Κεθάιαην 8 Σν Venture Capital ζηελ Διιάδα 8.1 Γεληθά Δπελδπηηθή πνιηηηθή Κάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα Κπβεξλεηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πκπεξάζκαηα.. 94 Δπίινγνο.. 96 Βηβιηνγξαθία 98

5 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο είλαη κεγάιε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ηξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ ηνπο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη ε θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε ή αλαλέσζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέρεη καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ, πξνζαξκνζκέλν σο πξνο ην χςνο, ηε δηάξθεηα θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέρεη ην αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο κε φξνπο πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο. Πέξα απφ απηά φκσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θξφληηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ζεζκψλ ζηε ρψξα καο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ζεζκνχο νη νπνίνη ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ είλαη: 1. H πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (Factoring) 2. H ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (Leasing) 3. Σν θεθάιαην επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture Capital) Οη λέεο απηέο κνξθέο ζπκβάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: ιεο απνηεινχλ κνξθέο πνπ πξψηα δνθηκάζηεθαλ εκπεηξηθά ζηε πξάμε γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ιεο είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ αγγινακεξηθαληθνχ δηθαίνπ θάλνληαο ηελ αξρηθή ηνπο εκθάληζε HΠΑ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαδφζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ππφινηπεο Ηπείξνπο.

6 Απνηεινχλ καδηθέο ζπκβάζεηο φπνπ ν νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνο δηαηππψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ηελ νπνία ν αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα απνδερηεί ή φρη. Οξηζκέλεο απφ απηέο, φπσο ην Factoring, εθηεινχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σέινο, πνιιά απφ ηα λέα πξντφληα, θπξίσο ην Leasing θαη ην Factoring, δεκηνπξγνχλ ηξηγσληθέο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο. Τπάξρεη δειαδή έλαο ηξίηνο ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο εηδηθφο κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηα δχν κέξε πνπ δηαθνξεηηθά ζα εξρφληνπζαλ ζε άκεζε επαθή θαη ζπκθσλία. 6

7 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ FACTORING 1.1. Οπιζμόρ To Factoring απνηειεί δέζκε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ αλάγθεο επηρεηξήζεσλ πνπ πσινχλ πξντφληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο κε βξαρππξφζεζκε πίζησζε ζε πειάηεο κε επαλαιεπηηθή (αγνξαζηηθή) ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα ηξηκεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή, ησλ πειαηψλ ηνπ θαη κηαο εηαηξίαο factoring, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε ησλ εθδηδφκελσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηκνινγίσλ πψιεζεο, κε παξάιιειε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ επί ηεο αμίαο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε πξαθηνξεία είλαη ε άκεζε πψιεζε εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο. ηαλ κηα επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεη κηα πψιεζε κε πίζησζε ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κηα ρξνληθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ηα ρξήκαηά ηεο. Με ηελ πξαθηνξεία ε επηρείξεζε κεηαβηβάδνληαο ηνλ πηζησηηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ζε άιιν πξφζσπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζπξάμεη ηα ρξήκαηά ηεο απηά λσξίηεξα. Ο πξάθηνξαο(factor) απνηειεί έλα ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ, π.ρ. ηξάπεδα, ε νπνία αγνξάδεη ινγαξηαζκνχο απαηηήζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Μηα ζχκβαζε πξαθηνξείαο έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή, απφ ηε κεξηά ηνπ πξάθηνξα, ρξεκαηνδνηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ.έηζη, ε πξαθηνξεία απνηειεί γηα κηα επηρείξεζε κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ θιαζζηθνχ δαλεηζκνχ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ν βαζκφο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απμάλεη κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην αληαγσληζηηθή Ιζηοπική Αναδπομή-Σπόπορ Λειηοςπγίαρ Μαο είλαη άγλσζην πφηε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηνπ factoring παξά ην φηη αλαθέξεηαη ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία απφ ηνλ ν αηψλα. ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ε πξαθηνξεία εκθαλίζζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο Η.Π.Α. θαηά ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα Απηφ ζπλέβεθε γηαηί ηζρπξνπνηήζεθαλ νη βηνκήραλνη εμαηηίαο ηεο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ Η.Π.Α. κε απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδνληαη πιένλ ηηο 7

8 ππεξεζίεο ησλ πξαθηφξσλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηνη ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Οη πξάθηνξεο ηφηε γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ αλαγθάζηεθαλ λα πξνζθέξνπλ λέεο ππεξεζίεο πνπ δελ ζπλέθεξε ηνπο βηνκεράλνπο λα ηηο αζθνχλ κφλνη ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε ε ζχγρξνλε πξαθηνξεία. Η έλλνηα ηεο πξαθηνξείαο ήηαλ ζρεδφλ άγλσζηε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κέρξη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία αλ θαη ήηαλ γλσζηέο ζηε λνκνζεζία καο νη έλλνηεο ηεο εθρψξεζεο θαη ηεο αλαδνρήο ρξένπο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην λφκν 1905/1990 πνπ αθνξά ηε ζχκβαζε πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη κε κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο Ν.2367/1995 δεκηνπξγήζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηνξείαο. Μέρξη ην 1995 πξνζθέξζεθαλ θάπνηαο κνξθήο εξγαζίεο πξαθηνξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ζρεηηθά ιίγεο ηξάπεδεο. κσο ε νπζηαζηηθή έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ 1995 φπνπ ππήξμαλ θαη νη πξψηεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηελ Διιάδα νη εξγαζίεο πξαθηνξείαο κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ κφλν απφ ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ πξαθηνξεία θαη ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην, ην κηζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηξάπεδαο. Οη κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη νλνκαζηηθέο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη εηαηξίεοαπηέο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηφζν εγρψξηα φζν θαη δηεζλή πξαθηνξεία. Οη ζπκβάζεηο πξαθηνξείαο θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχλ θαη απαηηήζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξφλν ζχλαςήο ηνπο. Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πξαθηνξείαο ζήκεξα ζηελ Διιάδα είλαη ε Πεηξαηψο Factoting. Αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο είλαη ε εμππεξέηεζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνζθέξνληαο εγρψξην θαη εμαγσγηθφ factoring,αιιά θαη θαηαλαισηηθφ ζε φιεο ηηο επηηξεπφκελεο κνξθέο(κε αλαγσγή, ρσξίο αλαγσγή). Η εηαηξεία είλαη κέινο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Factor Chain International (FCI) θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νξγαληζκνχο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 8

9 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Πεηξαηψο Factoring γηα ηα έηε 2003 θαη Πνζάζε εθαη Μεηαβνιή Δλεξγεηηθφ 184,3 152,2 21,1% Ίδηα θεθάιαηα 16,1 15,7 2,9% πλνιηθά έζνδα απφ ηφθνπο θαη 10,1 8,2 22,8% πξνκήζεηεο Κέξδε πξν θφξσλ 0,7 0,5 55,9% Έλαο απφ ηνπο λένπο ζεζκνχο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί επξέσο απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα είλαη θαη ην Factoring. Σν Factoring είλαη κηα ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ δελ αληαγσλίδεηαη ηνλ παξαδνζηαθφ δαλεηζκφ θαη ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο θαη απφ άιιεο ππεξεζίεο. Με ην factoring επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη πξνζεζκηαθά. Οη επηρεηξήζεηο εθρσξνχλ ηελ επζχλε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ηξαπεδηθνχ ραξαθηήξα (FACTOR), απφ ηνλ νπνίν ν πξνκεζεπηήο εθρσξεηήο (πσιεηήο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) εηζπξάηηεη ηελ αμία ηνπο. Με άιια ιφγηα, factoring είλαη ε εγγχεζε είζπξαμεο ή πξνεμφθιεζεο (ρξεκαηνδφηεζεο) ησλ απαηηήζεσλ (ηηκνινγίσλ), επ νλφκαηη ηξίησλ, έλαληη πξνκήζεηαο. Ο ζεζκφο ηνπ factoring είλαη αλαπηπμηαθφο, γηαηί ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ηφζν ζηελ ελίζρπζε φζν θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κεραληζκνχ πξνψζεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ εμαγσγψλ (εμαγσγηθφ factoring) θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ πιεπξάο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαρείξηζεο. Σν πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ factoring δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ είζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ (πνπ είλαη βέβαηα ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα), αιιά 9

10 αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνθαηαβνιή, ζηε δηαρείξηζε (είζπξαμε ηηκνινγίσλ, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ηηκνινγίσλ, κεραλνγξάθεζε θ.ι.π.), ζηελ αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή θ.α. Οη πξψηεο εκπεηξίεο: Δίλαη γλσζηφ πφηε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηνπ φξνπ Factor, παξ φηη αλαθέξεηαη ζηελ Αγγιηθή βηβιηνγξαθία απφ ηνλ 15ν θαη 16ν αηψλα. Καη αξρήλ, ν factor ήηαλ αληηπξφζσπνο, είρε ηε κνξθή ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ θαη δηαθηλνχζε πξντφληα κε ηε δηθή ηνπ επσλπκία θαη έραηξε, ζπλήζσο, κεγάιεο εθηίκεζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ν έκπνξνο ήηαλ πνιιέο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο ηνπ. Ιδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο απνηθηνθξαηίαο ν έκπνξνο, έπαηδε ζπνπδαίν ξφιν γηαηί εηζέπξαηηε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ, θαηφπηλ εθρσξήζεψλ ηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, δηακφξθσλε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή θαη έδηλε πξνθαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο πξηλ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ. ια απηά γίλνληαλ έμσ απφ ηα πιαίζηα λφκσλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Μηα ζεηξά λφκσλ ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα ηφζν ζηελ Αγγιία φζν θαη ζηηο ΗΠΑ θαηνρχξσζαλ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ εξγαζηψλ. 1.3 Γενικά σαπακηηπιζηικά ηος θεζμού ηος factoring Σν factoring έρεη αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα γηαηί ρξεκαηνδνηεί ηφζν ηηο εμαγσγέο φζν θαη ηηο κηθξνκεζαίεο θαη θπξίσο ηηο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο. Απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, θαη δελ είλαη αληαγσληζηηθή κε ηνλ παξαδνζηαθφ δαλεηζκφ. Αθφκε κπνξεί ην factoring λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ, γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εκπνξνπηζησηηθή πνιηηηθή, φηαλ νη ηηκέο είλαη γλσζηέο θαη ζηαζεξέο. Σν factoring ιεηηνπξγεί κέζα ζ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, θαη αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε νξηζκέλεο απ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψλεηαη κηα κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ, έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε πνιιέο κνξθέο factoring θαη ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ην εγρψξην factoring, ην εμαγσγηθφ factoring, ην factoring κε ή ρσξίο αλαγσγή, ην factoring ην εκπηζηεπηηθφ, ην κε εκπηζηεπηηθφ θ.α. 10

11 1.4. Μοπθέρ Factoring Tν Factoring ιεηηνπξγεί ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη γη απηφ δηαθξίλνπκε πνιιέο κνξθέο θαη πνιινχο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ: a) Δγρψξην (Domestic) Factoring Σν εγρψξην Factoring θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά Η δέζκε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ, ε δηαρείξηζε, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηέινο ε αλάιεςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία. Κπξίσο αληηπξνζσπεχεη ηηο κηθξνκεζαίεο θαη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. b) Γηεζλέο (International) Factoring 1 Tν δηεζλέο Factoring αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο εμαγσγέο-εηζαγσγέο πξντφλησλ, δειαδή ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο είζπξαμεο θαη εμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηηκνινγίσλ εμαγφκελσλ θαη εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη θαλνληζκνί θαη νη ξπζκίζεηο δηακνξθψλνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δηαηξηψλ Factoring, Factors Chain International, πνπ εδξεχεη ζην Άκζηεξληακ. c) Factoring κε δηθαίσκα αλαγσγήο Η θηινζνθία ζηεξίδεηαη ζην πνηνο ζα αλαιάβεη ην ξίζθν ησλ απιήξσησλ ηηκνινγίσλ. Αλ δειαδή ν Factor έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέθεη ηα απιήξσηα ηηκνιφγηα ζηνλ πξνκεζεπηή-εθρσξεηή έλαληη θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ. πλήζσο ν Factor αξρίδεη κε ην δηθαίσκα αλαγσγήο ψζηε λα πεηζηεί γηα ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεη ην ζεζκφ ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο. Δδψ ην ξίζθν ην αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο.. 1 Λεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλέο Factoring παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν ηνπ Βαζίιεηνπ Π. Γαιάλε «Η Λεηηνπξγία ησλ χγρξνλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεζκψλ ζηε Υψξα καο». 11

12 d) Factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο ηελ πεξίπησζε απηή ν Factor δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέθεη ηα απιήξσηα ηηκνιφγηα ζηνλ πξνκεζεπηή-εθρσξεηή. Σν ξίζθν αλαιακβάλεη ν Factor. e) Δκπηζηεπηηθφ Factoring Η ζπκθσλία κεηαμχ Factor θαη πξνκεζεπηή δηαηεξείηαη κπζηηθή θαη δελ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πειάηε εθηφο αλ απηφο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. f) Με Δκπηζηεπηηθφ Factoring ηελ πεξίπησζε απηή έρεη αλαθνηλσζεί ζηνλ πειάηε ε ζπκθσλία πνπ έρεη πξνεγεζεί κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ Factor.πλήζσο αλαγξάθεηαη πάλσ ζηα ηηκνιφγηα ην φλνκα ηνπ Factor ζην νπνίν απηά έρνπλ εθρσξεζεί. g) Factoring κε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο (Maturity Factoring) ε απηφ ην είδνο ηεο πξαθηνξείαο ν πξάθηνξαο αγνξάδεη ηνπο απνδεθηνχο απφ απηφλ ινγαξηαζκνχο απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο. Ο πξάθηνξαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ αγνξάζζεθαλ, άζρεηα κε ηε δπλαηφηεηα ησλ νθεηιεηψλ λα πιεξψζνπλ εκπξφζεζκα. ηε πξαθηνξεία απηήο ηεο κνξθήο ηα θεθάιαηα δελ ρνξεγνχληαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο. h) Factoring γηα ρξεκαηνδφηεζε(bulk Factoring) Δδψ ν πξάθηνξαο παξέρεη κφλν ρξεκαηνδφηεζε θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ ή ε είζπξαμε ησλ ρξεψλ ησλ θαθνπιεξσηψλ. Η κνξθή απηή κνηάδεη κε ηελ ηξαπεδηθή εξγαζία ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ. 12

13 i) Factoring κέζσ αληηπξνζψπνπ(agency Factoring) Ο πξάθηνξαο πξνζθέξεη ρξεκαηνδφηεζε σο πξνζηαζία έλαληη ησλ θαθνπιεξσηψλ αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ ή ηελ είζπξαμε ησλ ρξεψλ ησλ θαθνπιεξσηψλ. j) Δγρψξην Factoring (κε ή ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο) Με ηελ αγνξά εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ε εηαηξία factoring πξνζθέξεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο: Λνγηζηηθή δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πξνθαηαβνιέο επί ηεο ηηκνινγεκέλεο αμία θάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (εγρψξην factoring ρσξίο αλαγσγή) k) Δμαγσγηθφ Factoring (ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο) Η εηαηξία αγνξάδεη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ εμαγσγηθέο πσιήζεηο, παξέρνληαο: Λνγηζηηθή δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ Πξνθαηαβνιέο επί ηεο ηηκνινγεκέλεο αμίαο Κάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (100%) Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ηνπ factor έρνπλ νδεγήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ factoring ζε πνιιέο κνξθέο, πέξαλ ηεο βαζηθήο ηνπ κνξθήο κε ηνπο γλσζηνχο θαλφλεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φινη νη factors δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο ζηνπο πξνκεζεπηέο. Πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν πξνκεζεπηήο ζα αλαδεηήζεη ζπλεξγαζία, εθφζνλ είλαη πιεξνθνξεκέλνο ζσζηά, γηα φιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο, κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξία factoring. Δάλ, πξνθαλψο, γλσξίδεη αθξηβψο ζε πνηνπο ηνκείο ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία, κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηνλ θαηάιιειν factor πνπ πξνζθέξεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 13

14 1.5.Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα από ηη σπήζη ηυν ςπηπεζιών Factoring Οη σθέιεηεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Factoring είλαη πνιιαπιέο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ παξαγσγηθή θαη απνδνηηθή αλάπηπμή ηεο. Πξψην, ε αμηνιφγεζε απφ ηελ εηαηξία factoring ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ αγνξαζηψλ εμπγηαίλεη ην πειαηνιφγην ηεο επηρείξεζεο θαη δεκηνπξγεί θαιέο ζπλζήθεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ. Έηζη, ε επηρείξεζε αλαπξνζαξκφδεη έγθαηξα ηελ πηζησηηθή ηεο πνιηηηθή θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. Γεχηεξν, ε αλάιεςε απφ ηελ εηαηξία factoring ηεο είζπξαμεο ησλ ηηκνινγίσλ βειηηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νθεηιεηψλ ζε φηη αθνξά ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε ξεπζηνπνίεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ηηκνινγίσλ ηνπ πξνκεζεπηή. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη ε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζηελ εηαηξία factoring κεηψλεη ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ εηαηξία factoring ζηεξίδεηαη ζην αμηνινγεκέλν πειαηνιφγηφ ηεο θη έηζη δελ απαηηείηαη παξνρή πξφζζεησλ αζθαιεηψλ. Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη απφιπηα κε ην θχθιν εξγαζηψλ ηεο θαη κπνξεί λα απμάλεηαη αλάινγα κε απηφλ, θάηη πνπ εμαζθαιίδεη ζπλερή ξεπζηφηεηα ε νπνία ζπληειεί ζηελ επίηεπμε επλντθψλ ζπκθσληψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σέινο ε αλάιεςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ εηαηξία factoring δηαζθαιίδεη ηε πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ απνθπγή επηζθαιεηψλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, εγγπάηαη ηελ αλάπηπμή ηεο, ελψ παξάιιεια βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, αθνχ ε πξνθαηαβνιή πνπ ιακβάλεη έλαληη ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Γεληθφηεξα, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ factoring δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο, λα πεξηνξίζεη ην θφζηνο ηεο, λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα επηθεληξψζεη ηε πξνζνρή ηεο θαη ηε δξάζε ηεο ζηε ζπλερή αλάπηπμή ηεο. 14

15 Ωζηφζν, δελ ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ πξαθηνξεία. Παξφιν πνπ ηα νθέιε ηεο είλαη κεγάια, γηα κεξηθέο επηρεηξήζεηο ην θφζηνο ηεο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά βαξχ. Μηα επηρείξεζε κε επαξθείο πφξνπο ξεπζηψλ θαη κε έλα κηθξφ αξηζκφ πειαηψλ πνπ έρνπλ πςειφ βαζκφ ξεπζηφηεηαο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε θεξδίζεη θαη πνιιά πξάγκαηα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ factoring. Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ factoring είλαη θπζηθφ λα έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πεξηπηψζεηο. Με ην factoring νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ κηα επηπξφζζεηε πεγή. Οη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί ή ηα ηηκνιφγηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα εμαζθαιίζεη επηπξφζζεην δαλεηζκφ, ηνλ νπνίν κπνξεί ε επηρείξεζε λα ζπλάςεη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Αθφκε, ε πψιεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ηηκνινγίσλ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαιφγσλ κε απηέο πνπ παξέρεη ν ηνκέαο ησλ πσιήζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζεζκνχ factoring, ζε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηζπξαθηέα ηηκνιφγηα είλαη πνιιά θαη κηθξήο αμίαο, νπφηε ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο απμάλεηαη θαη θάλεη ην factoring απξφζθνξν θαη δαπαλεξφ. Αθφκε ε ρξεκαηνδφηεζε έλαληη ησλ εηζπξαθηέσλ ηηκνινγίσλ, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αληηκεησπηδφηαλ κε επηθχιαμε, επεηδή ζεσξείην απφδεημε φρη θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ, φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ μεπεξάζηεθε. Οπφηε ζήκεξα θαη θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring κε ην λα πνπινχλ ή λα ελερπξηάδνπλ ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. 1.6 Πλεονεκηήμαηα ηος εγσώπιος και εξαγυγικού factoring Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ factoring ηφζν ηνπ εγρψξηνπ φζν θαη ηνπ εμαγσγηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: 15

16 Σν factoring απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηεπξχλεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθρσξεηή πξνκεζεπηή. Δληζρχεη ρξεκαηνδνηηθά ηηο κηθξνκεζαίεο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο. πκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα θαη λνκηθά ηκήκαηα. Γηεπθνιχλεη ηελ ξεπζηφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Μεηψλεη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επηρεηξήζεσλ εθρσξεηψλ. Απμάλεη ηα νθέιε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ πψιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηε δηεζλή δηαηξαπεδηθή αγνξά φπνπ ηζρχνπλ ρακειφηεξα επηηφθηα. Παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγηθψλ απαηηήζεσλ. Δπηηξέπεη ζηνλ εμαγσγέα λα έρεη επηπιένλ πηζηψζεηο ζε θάπνην νξγαληζκφ ρσξίο ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ησλ θνξησηηθψλ εγγξαθψλ θ.ι.π. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα δηθέο ηνπ πηζηψζεηο. πκβάιιεη ζηελ ζπγθεληξσηηθή πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. Μπνξεί λα εμαζθαιίζεη δεπηεξνβάζκηα «παθέηα» ηηκνινγίσλ εθδηδφκελα απφ εμαγσγηθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο. Παξέρεη θαιχηεξν δίθηπν πιεξνθφξεζεο θαη είλαη ζπλεπψο επθνιφηεξν λα ειέγρεηαη ν αγνξαζηήο (θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο factors) θαη λα αμηνινγείηαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ. Υξεκαηνδνηεί κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο θαη φρη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο εηαηξίαο. Απηφ βνεζάεη κηα εηαηξία κε θαιήο πνηφηεηα ηα πξντφληα, αιιά κε ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα λα εληζρχεηαη απφ ην factoring. Πεξηνξίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Η ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη ζε επξψ θαη αλέξρεηαη ζπλήζσο ζην 80% ηεο απαίηεζεο, κε ζπλέπεηα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηνπ εμαγσγέα λα πεξηνξίδεηαη ζην ππφινηπν 20% ηεο απαίηεζεο. 16

17 1.7. Οθέλη ηος θοπέα factoring από ηην εθαπμογή ηος θεζμού Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ factoring ηφζν κέζα ζε ηξάπεδα φζν θαη απφ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία, ζπκβάιιεη άκεζα πξνο φθεινο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο ηξάπεδαο φζν θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξηψλ, θαζψο επίζεο πξνο φθεινο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Σν factoring πξνζθέξεη άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηελ ηξάπεδα θαη ζηνπο πειάηεο ηεο. 1. ηα άκεζα νθέιε ηεο ηξάπεδαο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζπλίζηάληαη ζηελ: - Αχμεζε, γεληθά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αλάπηπμεο παξάιιεια κε ην factoring θαη άιισλ λέσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. - Αχμεζε ηνπ πειαηεηαθνχ ηεο ρψξνπ. - Δπέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. - Βειηίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο. - Απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ factoring. 2. ηα έκκεζα νθέιε γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, θπξίσο απφ ηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ην factoring φπσο: - Σεο δπλαηφηεηαο εμεχξεζεο ηφζν θεθαιαίσλ θίλεζεο φζν θαη ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο λα πξνζθχγνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ απαηηεί απμεκέλεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. - Σεο βειηηψζεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο. - Σεο κεηψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. - Σεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εκπνξηθήο ηνπο πνιηηηθήο. - Σεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. - Σεο απφθηεζεο δηθηχνπ εκπνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ factor. - Σεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ιφγσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ. - Σεο αμηνπνηήζεηο, γηα εμαγσγέο, πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαιέο πξνδηαγξαθέο. 17

18 - Σεο ελίζρχζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ θαιή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη θαιή πνηφηεηα πξντφλησλ. 3. Η δπλαηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ factoring πνπ ζπλίζηάηαη: - ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο είηε άκεζα απφ ηελ ηξάπεδα, είηε απφ ηνλ factor ηεο ηξάπεδαο ή αθφκα θαη κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ησλ δπν. - ηηο έγθαηξεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ηξάπεδα, είηε απφ ηνλ factor ηεο ηξάπεδαο ή αθφκε θαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ δπν. - ηηο έγθαηξεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ηξάπεδα κέζσ ηνπ δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο πνπ αλαπηχζζεη ν factor, θαη ηελ βνεζνχλ ζηηο άκεζεο απνθάζεηο γηα εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. - ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γη άιιεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, θαηαζέζεηο, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θ.ι.π. 4. Η εθαξκνγή ηνπ factoring απφ ηελ ηξάπεδα ζπκβάιιεη θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο φπσο: - ηελ έγθαηξε είζπξαμε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηηο εμαγσγέο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. - ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ. - ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ηεο απαζρφιεζεο, θ.ι.π. 18

19 1.8 Η ανάπηςξη ηος ζύγσπονος factoring Με ηελ νηθνλνκηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ ΗΠΑ, πξηλ απφ ηνλ 1ν παγθφζκην πφιεκν, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. Με ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο βηνκεράλνπο, γηαηί είραλ ζπκθέξσλ, νη factors αληηπξφζσπνη απνκαθξχλζεθαλ ζηγά ζηγά απφ ηε κέζε. Ο factor, δελ είρε πιένλ λα πξνζθέξεη ηίπνηα ζηνλ βηνκήραλν, φπνηε άξρηζε λα δεκηνπξγεί λέεο εξγαζίεο, λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, εθεί αθξηβψο πνπ εθείλνη δελ κπνξνχζαλ ή δελ ηνπο ζπλέθεξε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ην ζχγρξνλν factoring. Δθεί πνπ είδαλ φηη κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ήηαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ε θάιπςε πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. Έηζη ν λένο factor νξγαλψλεηαη ζε ζχγρξνλν ρξεκαηνδφηε κε πηζηψζεηο πξνθαηαβνιέο απαηηήζεσλ, αζθαιίζεηο ησλ εθρσξεκέλσλ ηηκνινγίσλ θ.α. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εθηφο απφ ηηο εηαηξίεο factoring, δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνιιέο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ επεθηάζεθαλ, πξνθαλψο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε εκπνξηθψλ εξγαζηψλ. Οη ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξίεο είραλ πςειφ θίλδπλν, αιιά ηαπηφρξνλα θαη πςειή απφδνζε. Μεηά απφ ηηο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηήζεσο, ζ απηφ ην ρψξν εηζρψξεζαλ νη ηξάπεδεο θαη νη δηάθνξνη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί πνπ έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνζπκία ζε ρνξεγήζεηο εκπνξηθψλ δαλείσλ, θάηη πνπ δελ έθαλαλ ην πξνεγνχκελα ρξφληα. Πξηλ απφ ην 1960, ειάρηζηεο ηξάπεδεο παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Factoring. Οη πξψηεο ηξάπεδεο πνπ αζρνιήζεθαλ ζνβαξά κε ην Factoring, ήηαλ ε FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON, ή BANK OF AMERICA θαη ε TRUST COMPANY OF GEORGIA, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σν 1963 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ηνπ factoring θαη άιιεο ηξάπεδεο φηαλ ην factoring εληάρζεθε (ζηηο ΗΠΑ) κε λφκν ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 19

20 Έηζη, άιιεο ηξάπεδεο δεκηνχξγεζαλ λέα ηκήκαηα κε δξαζηεξηφηεηεο factoring, άιιεο αγφξαζαλ νιφθιεξεο δηεπζχλζεηο ή αθφκα θαη εηαηξίεο factoring. ηελ αξρή, νη εξγαζίεο ηνπ factor απεπζχλνληαλ, θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο πθαληνπξγηθέο, επίπισλ θαη ζηελ ζπλέρεηα επεθηάζεθαλ ζε βηνκεραλίεο ππνδεκάησλ, ραιηψλ, παηρληδηψλ θ.α. Η αλάπηπμε ηνπ factoring ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, ήηαλ ξαγδαία θαη ζηελ ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζηελ Δπξψπε, φπνπ πήξε έλα κεγάιν κεξίδην ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ Παπάδειγμα λειηοςπγίαρ ηος Factoring Έζησ ε επηρείξεζε ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΔ εκπνξεχεηαη είδε δηαηξνθήο ζε αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο. Η κέζε ηηκνινγηαθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ θπκαίλεηαη ζηα κεληαίσο ελψ παξέρεη, θαηά κέζν φξν, 120 εκέξεο πίζησζε ζηνπο πειάηεο/ νθεηιέηεο ηεο. Μεηά απφ ελεκέξσζή ηεο γηα ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα εηαηξία factoring, απνθάζηζε λα εθρσξήζεη έλα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ/ νθεηιεηψλ ηεο. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: Απνζηνιή ηνπ πειαηνιφγην πνπ ήζειε λα εληάμεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Factoring θαη έιεγρνο θαζψο θαη ηεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ /νθεηιεηψλ εκπνξηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο ζε εχξνο ρξφλνπ απφ ηελ εηαηξία. Με ηελ έγθξηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ε ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΔ εθρψξεζε ζηελ εηαηξία Factor ηα ηηκνιφγηα ησλ πειαηψλ (απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη έπεηηα). Μέζα ζε 24 ψξεο ε επηρείξεζε έρεη ήδε ιάβεη πξνθαηαβνιή γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο θαη απνπιήξσζε άκεζα ηνλ πξνκεζεπηή ηεο, κε απνηέιεζκα λα θεξδίζεη ζεκαληηθή έθπησζε. Η εηαηξία Factor νθείιεη πιένλ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΔ λα δηαρεηξηζηεί θαη λα εηζπξάμεη (ζηε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία) ηα ηηκνιφγηα απηά θαζψο θαη θάζε άιιν κειινληηθφ ηηκνιφγην ησλ πειαηψλ/ νθεηιεηψλ απηψλ. Να ζεκεησζεί φηη ελψ αγνξαζηήο ηνπ εμσηεξηθνχ βξέζεθε ζε νηθνλνκηθή αδπλακία λα απνπιεξψζεη ηηκνινγεκέλε αμία ζηελ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΔ ε επηρείξεζε εηζέπξαμε ηε ζπλνιηθή αμία ζην αθέξαην απφ ηελ εηαηξία 20

21 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2.1. Δγσώπιο (domestic) factoring Σν εγρψξην factoring αθνξά ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ρψξαο. Γειαδή ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο είζπξαμεο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαθηλνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Σν εγρψξην factoring εθαξκφδεηαη ζ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζ φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Δθηφο απφ ηελ είζπξαμή θαη πξνεμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ, γίλεηαη ρξεκαηνδφηεζε, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ, δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο επηρείξεζεο, κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε θ.α Factoring συπίρ σπημαηοδόηηζη (maturity factoring) Σν Maturity factoring ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζαλ κηα ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο αζθάιηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (ηεο απαίηεζεο). Καιχπηεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πσιήζεσλ, ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε, ηελ είζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ο δηαθαλνληζκφο πνπ γίλεηαη (κεηαμχ factor πξνκεζεπηή) είλαη απηφο ηεο πιήξνπο εμππεξέηεζεο, αιιά ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ή πξνπιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ factor θαη επηπιένλ ρσξίο ηελ αχμεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θφζηνπο. Οη πιεξσκέο ησλ νθεηιψλ ηνπ factor ζηνλ πξνκεζεπηή γίλνληαη: α) Μεηά απφ κηα ζηαζεξή πεξίνδν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλακελφκελεο πιεξσκέο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζπκθσλεί ν νθεηιέηεο (debtor), ηε γλσζηή σο maturity πεξίνδν. β) χκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαθνξάο ησλ ρξεψλ ζηνλ factor θαη ηελ ππνβνιή αληηγξάθνπ ηηκνινγίνπ, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη γ) χκθσλα κε ηελ πιεξσκή ηνπ factor απφ ηνπο νθεηιέηεο ή ζε ζρέζε κε ηηο απνδείμεηο ησλ ρξεψλ ή ζχκθσλα κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ή φπσο άιισο ζπκθσλεζεί 21

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ, Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ» ΑΤΓΔΡΗ ΑΝΝΑ ηος ΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ, Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ» ΑΤΓΔΡΗ ΑΝΝΑ ηος ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ, Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ» ΑΤΓΔΡΗ ΑΝΝΑ ηος ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα