Πίνακας Περιεχοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχοµένων"

Transcript

1

2

3 Πίνακας Περιεχοµένων Λίστα Πινάκων... Λίστα Σχηµάτων... Συντοµεύσεις... Σύντοµα Βιογραφικά Σηµειώµατα... Κεφάλαιο 1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Ανάϖτυξης Νέων Υϖηρεσιών Εισαγωγή Θεωρητικό Υϖόβαθρο Η Καινοτοµία ως ιαδικασία και ως Προϊόν Ο Τοµέας των Υϖηρεσιών Αλλαγές στην ϖροσφορά και τη ζήτηση των υϖηρεσιών Γενικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του τουρισµού Καθορισµός τουριστικών υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ιεθνούς Τουρισµού Η οικονοµική σηµαντικότητα του τουρισµού Η διεθνής βιοµηχανία Ξενοδοχείων Ο Ελληνικός Τουρισµός Ο ιεθνής Ανταγωνισµός της Ελλάδας Η Αγορά Ξενοδοχειακών Υϖηρεσιών στην Ελλάδα Γενικά χαρακτηριστικά των υϖηρεσιών υγείας και της χρηµατοδότησης της εϖιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας Γενικά χαρακτηριστικά υϖηρεσιών υγείας Γενικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδότησης της εϖιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας

4 10 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση Ανάϖτυξη Νέων Προϊόντων Εισαγωγή Το δίληµµα της ανάϖτυξης Νέου Προϊόντος Οργανωτικό ϖλαίσιο Ανάϖτυξης Νέων Προϊόντων Ορισµός και Ιστορική Αναδροµή της ιαδικασίας Νέων Προϊόντων Η ιαδικασία Πρώτης Γενιάς Η ιαδικασία εύτερης Γενιάς Οι Τρίτης Γενιάς ιαδικασίες Ανάϖτυξη Νέων Προϊόντων ως ιαδικασία Κρίσιµοι Παράγοντες Εϖιτυχίας Αϖοτυχίας Ανάϖτυξης Νέων Προϊόντων Οι δέκα κρίσιµοι ϖαράγοντες εϖιτυχίας του Cooper Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Ανασκόϖηση Εισαγωγή - Η ϖρόκληση της ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ϖροσφοράς ιαφορές µεταξύ NSD και NPD Εµϖειρικά αϖοτελέσµατα της σύγκρισης της καινοτοµίας των υϖηρεσιών και των ϖροϊόντων Τύϖοι ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ϖροϊόντων Ανάϖτυξη διαδικασίας Ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων Ανάϖτυξη αγοράς Η διαδικασία ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Εταιρικό ϖεριβάλλον Η διαδικασία Οι άνθρωϖοι Ανάλυση των ευκαιριών Ανάϖτυξη Εφαρµογή Κρίσιµοι Παράγοντες Εϖιτυχίας Αϖοτυχίας Ανάϖτυξης Νέων Υϖηρεσιών Έρευνες ϖου µελετούν έργα ανάϖτυξης Έρευνες ϖου µελετούν ϖρακτικές των εϖιχειρήσεων

5 Πίνακας Περιεχοµένων 11 Κεφάλαιο 3 Καινοτοµία Υϖηρεσιών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο Εισαγωγή Συγκριτική Ανάλυση Πλαίσιο Έρευνας Προσδιορίζοντας τους κρίσιµους ϖαράγοντες εϖιτυχίας για την ανάϖτυξη νέων υϖηρεσιών Προσδιορισµός κρίσιµων ϖαραγόντων διαχωρισµού της εϖιτυχίας και αϖοτυχίας Σύνοψη Παραγόντων Ικανών για το ιαχωρισµό της Εϖιτυχίας και της Αϖοτυχίας Περιορισµοί Συνεισφορά Μελλοντική Έρευνα Κεφάλαιο 4 Εφαρµογές σε άλλους κλάδους υϖηρεσιών: τοµέας της υγείας και των εργαλείων χρηµατοδότησης Η έννοια της αϖοτελεσµατικότητας και της αϖοδοτικότητας στις υϖηρεσίες υγείας Αϖοτελεσµατικότητα Αϖοδοτικότητα Μέτρηση της αϖοδοτικότητας Μέθοδοι SFA και DEA Ο στόχος της µέτρησης Ο σκοϖός της µέτρησης Προηγούµενες Έρευνες Ελληνικές Έρευνες ιεθνείς Έρευνες ιεθνή Μοντέλα αξιολόγησης Συµϖεράσµατα Η διαδικασία χρηµατοδότησης των ελληνικών εϖιχειρήσεων µέσω Venture Capital Εισαγωγή Τι είναι η Χρηµατοδότηση Venture Capital Κατηγορίες Χρηµατοδότησης Εϖιλογή των εϖενδυτικών ϖροτάσεων αϖό τις εταιρίες Venture Capital Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των εϖενδύσεων Venture Capital Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

6 12 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Αϖοχώρηση των εταιριών Venture Capital αϖό τις εϖενδύσεις τους Εταιρίες Venture Capital στην Ελλάδα Εϖενδυτική Πολιτική και κριτήρια αξιολόγησης των εταιριών Venture Capital στην Ελλάδα Η έρευνα του Venture Capital στην Ελλάδα Προφίλ των εταιρειών ϖαροχής VC Εϖενδυτική ϖολιτική Μορφές χρηµατοδότησης σε Venture Capital Κριτήρια εϖιλογής Συµϖεράσµατα και µελλοντική έρευνα Κεφάλαιο 5 Συµϖεράσµατα Κεφάλαιο 6 Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία ιεθνή Βιβλιογραφία Ελληνική On Line Κεφάλαιο 7 Παραρτήµατα Παράρτηµα Ερωτηµατολόγιο Παράρτηµα Κανονικότητα Παραγόντων Παράρτηµα Πίνακες Περιγραφικής Στατιστικής Παράρτηµα Ξενοδοχεία Έρευνας

7 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση Εµϖειρικά αϖοτελέσµατα της σύγκρισης της καινοτοµίας των υϖηρεσιών και των ϖροϊόντων Εµϖειρικές έρευνες ϖου έγιναν στον Καναδά, την Αυστραλία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και τη Γερµανία στα έτη έχουν διαϖιστώσει ότι υϖάρχουν διαφορές µεταξύ της καινοτοµίας στις υϖηρεσίες και της καινοτοµίας των α- ϖτών αγαθών. Η ακόλουθη εϖισκόϖηση δίνει µια ϖερίληψη των σηµαντικότερων αϖοτελεσµάτων αυτών των µελετών. H Küpper, (2001) εϖιχειρεί εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα ϖροκειµένου να συστηµατοϖοιήσει και ϖαρουσιάσει ένα ερευνητικό χάρτη όϖου ϖεριλαµβάνει τις ιδιαιτερότητες των νέων υϖηρεσιών, τις ειδικές δραστηριότητες καινοτοµίας και ϖρο ϖάντων τις οργανωτικές ϖτυχές όϖου και εξετάζονται θεωρητικά και εµϖειρικά. Ο στόχος αυτής της α- νάλυσης είναι η ϖαρουσίαση των ερευνητικών αϖοτελεσµάτων καθώς εϖίσης και η ανακάλυψη των υϖαρχόντων ερευνητικών χασµάτων. Γενικές ϖτυχές: Οι καινοτοµίες υϖηρεσιών µϖορούν να αντιγραφούν γρηγορότερα (Atuahene-Gima, 1996) Στον τοµέα των υϖηρεσιών γίνεται λιγότερη έρευνα και ανάϖτυξη (Ε&Α). Για αυτό το λόγο φαίνεται να είναι ο λιγότερο χρήσιµος δείκτης για την καινοτοµία υϖηρεσιών. (Brouwer and Kleinknecht, 1997) Πτυχές εϖιτυχίας: Η στρατηγική ανθρώϖινων σχέσεων έχει σαφώς µια ισχυρότερη εϖιρροή στην εϖιτυχία των νέων υϖηρεσιών αϖ' ό,τι στα νέα αϖτά ϖροϊόντα (Atuahene-Gima, 1996) Οι νέες υϖηρεσίες ϖου δεν εναρµονίζονται µε τη γνώση της εταιρίας αυξάνουν τα ϖροβλήµατα συντονισµού σε υψηλό βαθµό (Cooper and de Brentani, 1991) Το ϖλεονέκτηµα των ϖροϊόντων ϖου γίνεται αντιληϖτό αϖό τον καταναλωτή έχει µια σαφώς χαµηλότερη εϖίδραση στην εϖιτυχία των νέων υϖηρεσιών αϖό ότι στην εϖιτυχία των νέων αϖτών ϖροϊόντων (Atuahene-Gima, 1996). Πτυχές ανάϖτυξης Η τεχνολογία διαδραµατίζει έναν λιγότερο σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και την ανάϖτυξη των άυλων ϖροϊόντων (Cooper and de Brentani, 1991). Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ανάϖτυξης ως δοκιµές έννοιας ή δοκιµές αγοράς είναι (σχεδόν) ανύϖαρκτες (Atuahene-Gima, 1996).

8 102 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών ιαφορές στις δυσκολίες εφαρµογής καινοτοµίας: η έλλειψη εκϖαιδευµένου ϖροσωϖικού καθώς και η έλλειψη ϖληροφοριών ϖου δίνεται αϖό τους ϖελάτες αϖοτρέϖει συχνότερα τις καινοτοµίες στις υϖηρεσίες αϖ' ό,τι στα υλικά αγαθά. Τα οργανωτικά ϖροβλήµατα είναι ένα σοβαρότερο ϖρόβληµα στον τοµέα των υϖηρεσιών (Sirilli and Evangelista, 1998b). Χρηµατοοικονοµικές ϖτυχές: Στον τοµέα των υϖηρεσιών ένα σηµαντικά χαµηλό µερίδιο του κύκλου εργασιών ξοδεύεται στις δραστηριότητες καινοτοµίας (Ebling et al., 1999). Η εϖένδυση στα ϖάγια ενεργητικά έχει µια ισχυρότερη έννοια για τις υϖηρεσίες αϖ' ό,τι για τα αϖτά ϖροϊόντα (Brouwer and Kleinknecht, 1997). Υϖάρχουν ευδιάκριτες διαφορές στην κατανοµή των δαϖανών καινοτοµίας. Το 1/20 των δαϖανών καινοτοµίας υϖηρεσιών καταβάλλεται για δι- ϖλώµατα ευρεσιτεχνίας, ενώ αυτές οι δαϖάνες αϖοτελούν το 1/5 σχεδόν των δαϖανών για τα αϖτά ϖροϊόντα (Brouwer and Kleinknecht, 1997). Ο τοµέας των υϖηρεσιών είναι ένας ϖολύ ετερογενής τοµέας, έτσι τα συµϖεράσµατα στις διαφορετικές µελέτες είναι µερικές φορές ϖερισσότερο και άλλες φορές λιγότερο σωστά για έναν ειδικό κλάδο. Οι διαφορές µϖορούν να ϖροσδιοριστούν. Εϖοµένως είναι αϖαραίτητο να δοθεί έµφαση σε µερικές ϖτυχές στη διαδικασία καινοτοµίας των νέων υϖηρεσιών όϖως η σχέση µε τους ϖελάτες, της χρηµατοδότησης, των οργανωτικών ζητηµάτων, των δυσκολιών ανά- ϖτυξης και εφαρµογής καινοτοµίας, κ.λϖ Τύϖοι ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ο Lovelock (1984) έχει τονίσει ότι η λέξη "νέα" είναι µια αϖό τις ϖιο χρησιµο- ϖοιηµένες στο λεξικό όσων ασχολούνται µε το µάρκετινγκ. Στην εργασία του Heany (1983), εϖισείεται η ϖροσοχή στις διαφορετικές κατηγορίες ανάϖτυξης υϖηρεσιών, ϖου κυµαίνεται αϖό τις αϖλές αλλαγές του στυλ των υϖηρεσιών µέχρι και σε σηµαντικές καινοτοµίες. Αυτές οι κατηγορίες εϖικαλύϖτονται, εν µέρει, µε τις ευρύτερες κατηγορίες ανάϖτυξης ϖροϊόντων ϖου υϖοστηρίζονται αϖό τον Booz et al. (1982) και έχουν ήδη αναϖτυχθεί σε ϖροηγούµενη ϖαράγραφο. Η κατηγοριοϖοίηση του Lovelock ϖαρουσιάζεται στον Πίνακα 2-4:

9 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 103 Κατηγοριοϖοίηση νέων υϖηρεσιών Ριζικές Καινοτοµίες: Νέα ϖροϊόντα για αγορές ϖου ακόµη δεν έχουν οριστεί και οριοθετηθεί. Νέο Εγχείρηµα: Νέα ϖροϊόντα για αγορά η οϖοία ήδη εξυϖηρετείται αϖό υϖάρχοντα ϖροϊόντα και αντιµετώϖιση των ϖροϊόντων αυτών. Νέα ϖροϊόντα για αγορά ϖου εξυϖηρετείται ήδη: Νέα ϖροϊόντα ϖου εϖιχειρούν να ϖροσφέρουν στους ήδη ϖελάτες της εϖιχείρησης ϖροϊόν το οϖοίο δεν ήταν διαθέσιµο ϖροηγουµένως. Εϖέκταση Γραµµής Προϊόντος: Αντιϖροσωϖεύει την εϖαύξηση της υϖάρχουσας γραµµής ϖροϊόντος ή διαφορετικό τρόϖο ϖροσφοράς του. Βελτίωση Προϊόντος: Αλλαγές στα βασικά χαρακτηριστικά των υϖαρχόντων ϖροϊόντων για την αγορά ϖου ήδη ϖροσφέρονται. Αλλαγή Στυλ: Μεγάλη και ορατή αλλαγή σε υϖάρχοντα ϖροϊόντα. Πίνακας 2-4 : Κατηγοριοϖοίηση νέων υϖηρεσιών Πηγή: Lovelock (1984) Παρά το γεγονός ότι η κατηγοριοϖοίηση του Lovelock (1984) στοχεύει συγκεκριµένα στις υϖηρεσίες, χρησιµοϖοιείται σκόϖιµα η ευρεία κατηγοριοϖοίηση Booz et al. (1982) ϖαρακάτω ϖροκειµένου να σχολιαστεί η έκταση των καινοτό- µων δραστηριοτήτων ϖου ϖεριλαµβάνονται στην αναζήτηση της διαδικασίας ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ϖροϊόντων Η ανάϖτυξη ϖροϊόντων είναι η οµϖρέλα ϖου ϖεριλαµβάνει τις βελτιώσεις και εϖίσης τις ριζικές αλλαγές στις ιδιότητες αϖόδοσης ϖροϊόντων ή υϖηρεσιών. Ο Booz et al. (1982) έχει ϖροτείνει έξι κύριους τύϖους ϖροσϖαθειών ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Οι ακόλουθοι τέσσερις αντιϖροσωϖεύουν τις ϖοικίλες µορφές του ϖόσο νέα είναι αϖό την άϖοψη της λειτουργικής νεότητάς τους στον ϖροµηθευτή και εϖίσης, εν µέρει, αϖό την άϖοψη της νεότητάς τους στους ϖελάτες: (1) Βελτίωση ϖροϊόντων (ϖεριλαµβάνει τις αναθεωρήσεις στα υϖάρχοντα ϖροϊόντα). (2) Γραµµές νέων ϖροϊόντων (συχνά "κοινότυϖα" ϖροϊόντα). (3) Εϖεκτάσεις γραµµών ϖροϊόντων (των υϖαρχουσών γραµµών ϖροϊόντων). (4) Νέα ϖροϊόντα (ϖου είναι νέα στην αγορά και νέα στους ϖροµηθευτές). Ο Booz et al. (1982) ϖροϋϖοθέτει δύο ϖεραιτέρω τύϖους εξελίξεων ϖροϊόντων: (1) Μειώσεις δαϖανών.

10 104 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών (2) Εϖανατοϖοθετήσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι και η µείωση δαϖανών και η εϖανατοϖοθέτηση είναι δυνατές για όλους τους ϖρώτους τέσσερις τύϖους εξελίξεων ϖροϊόντων. Για αυτόν τον λόγο ο Johne (1996) έχει υϖοστηρίξει ότι οι µειώσεις δαϖανών οι εϖανατο- ϖοθετήσεις δεν είναι ευδιάκριτοι τύϖοι εξελίξεων ϖροϊόντων. Αναφέρεται στη µείωση δαϖανών ως "ανάϖτυξη διαδικασίας" και στις εϖανατοϖοθετήσεις ως "ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων", όϖως εξηγείται ϖαρακάτω Ανάϖτυξη διαδικασίας Η ανάϖτυξη των ϖροϊόντων γενικά µϖορεί να ωφεληθεί αϖό την ανάϖτυξη διαδικασίας τις µειώσεις του κόστους ϖου εϖιτυγχάνεται µέσω του ανασχεδιασµού εϖιχειρηµατικών διαδικασιών «reengineering». Ένας αϖοδοτικός ϖροµηθευτής ϖου συνεχίζει να εϖενδύει στην ϖαραγωγικότητα αναµένει, κατά τη διάρκεια του χρόνου, να αναϖτύξει ϖροϊόντα ϖου ϖροσφέρουν την ίδια, ή α- κόµα και βελτιωµένη αϖόδοση, µε χαµηλότερο κόστος. Τέτοιες µειώσεις δαϖανών µϖορούν, ή δεν µϖορούν, να µεταφερθούν ϖρος τους ϖελάτες υϖό µορφή χαµηλότερων τιµών. Συχνά οι ϖελάτες αϖαιτούν χαµηλότερες τιµές (Johne and Storey, 1998). Η ανάϖτυξη διαδικασίας µϖορεί να υϖερβεί την αϖλή µείωση δαϖανών. Μϖορεί να ϖεριλάβει µία θεµελιώδη αλλαγή λογικής και εϖανασχεδιασµού των ε- ϖιχειρησιακών διαδικασιών. Μϖορεί, εϖοµένως, να ϖεριλάβει αλλαγές στις ϖρακτικές εργασίας µέσα στην οργάνωση, όϖως η αυξανόµενη χρήση των οµάδων εργασίας ή η εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Είναι βέβαιο ότι η κύρια κατευθυντήρια δύναµη ϖίσω αϖό τέτοιες ϖροσϖάθειες εϖανασχεδιασµού στις εταιρίες υϖηρεσιών δεν είναι µειώσεις δαϖανών αυτό καθ' εαυτό, αλλά βελτίωση της εξυϖηρέτησης ϖελατών (Drew, 1994). Οι Morris και Westbrook (1996) αναφέρουν σχετικά ένα εϖιτυχές ϖρόγραµµα για να αυτοµατοϖοιηθεί η εϖεξεργασία ϖληρωµής σε µια βρετανική τράϖεζα και σχολιάζουν: "Μέσω των ϖολύ µεγάλων βελτιώσεων στην ϖοιότητα και τις δαϖάνες, η τράϖεζα είχε ως αϖοτέλεσµα να κερδίσει νέα ανταγωνιστικά ϖλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσει τις ϖεραιτέρω στρατηγικές ευκαιρίες" Ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων Ακριβώς όϖως η µείωση δαϖανών δεν είναι µια χωριστή κατηγορία ανάϖτυξης ϖροϊόντων, έτσι εϖίσης είναι και η ϖερίϖτωση της εϖανατοϖοθέτησης. Αϖό την άλλη, η εϖανατοϖοθέτηση είναι δυνατή και για τους τέσσερις τύϖους ϖροσϖαθειών ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Περιλαµβάνει τις αλλαγές στον τρόϖο ϖου τα

11 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 105 κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ϖροϊόντων ϖροωθούνται και τίθενται στην διάθεση των ϖελατών. Η εϖανατοϖοθέτηση ϖου εϖιτυγχάνεται µε τον τρόϖο αυτό έχει αναφερθεί ως "ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων" (Johne, 1996). Αυτός ο όρος ϖεριγράφει την υϖοστήριξη ϖου δίνεται αϖό τους ϖροµηθευτές στους ϖελάτες. Το είδος της υϖοστήριξης ϖου βοηθά τους ϖελάτες να α- ξιολογήσουν, να αγοράσουν και να χρησιµοϖοιήσουν ένα βασικό ϖροϊόν. Ο Kotler (1994) αναφέρει τον Levitt (1981) για να εξηγήσει τη δύναµη αυτής της µορφής ανάϖτυξης: "Ο νέος ανταγωνισµός δεν είναι µεταξύ αυτών ϖου οι εϖιχειρήσεις ϖαράγουν... αλλά µεταξύ αυτών ϖου ϖροσθέτουν... υϖό µορφή συσκευασίας, υϖηρεσίας, διαφήµισης, συµβουλής ϖελατών, χρηµατοδότησης, ρυθµίσεις ϖαράδοσης, αϖοθήκευσης, και άλλα ϖράγµατα ϖου οι άνθρωϖοι ε- κτιµούν". Αυτά τα στοιχεία µϖορούν να συµβάλουν ϖολύ για να ενισχύσουν τις ιδιότητες και χρησιµοϖοιούνται αϖό τους ϖελάτες για να εϖιλέξουν µεταξύ των ανταγωνιστικών ϖροσφορών. Στην ϖερίϖτωση των υϖηρεσιών, η εϖαύξηση έχει ϖολύ µεγάλη σηµασία. Αγκαλιάζει τις διαδικασίες αϖό τις οϖοίες οι ϖελάτες αξιολογούν, αγοράζουν και καταναλώνουν την υϖηρεσία. Υϖάρχουν ισχυρά εµϖειρικά στοιχεία ϖου ενισχύουν τη σηµασία της ανάϖτυξης εϖαυξηµένων ϖροϊόντων. Παραδείγµατος χάριν, ο Cooper και Kleinschmidt (1987) σε έρευνα της ανάϖτυξης ϖροϊόντων, έχουν δείξει ότι η ϖαροχή κατάλληλης υϖοστήριξης είναι σηµαντική στην εϖίτευξη της ανωτερότητας ϖροϊόντων στα µάτια των ϖελατών. Προσδιόρισαν την υϖοστήριξη ως βασικό ϖαράγοντα καθοριστικό στην εϖιτυχία ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Οµοίως, σε µελέτες των εϖιτυχών καταναλωτικών οικονοµικών υϖηρεσιών (financial services), έχει διαϖιστωθεί ότι το ϖλεονέκτηµα ϖροϊόντων αϖό µόνο του είναι σχετικά ασήµαντο στη διαφοροϖοίηση µεταξύ της εϖιτυχίας και της αϖοτυχίας. Υϖάρχουν ϖαραλλαγές όσο αφορά την εµϖειρία στις υϖηρεσίες ϖου εξηγούν τις ϖερισσότερες διαφορές µεταξύ της εϖιτυχίας ανάϖτυξης ϖροϊόντων και της αϖοτυχίας (Easingwood και Storey, 1993 Storey και Easingwood, 1994). Σε µια µελέτη της εϖιτυχούς εταιρικής ανάϖτυξης τραϖεζικών ϖροϊόντων, Johne και Pavlidis (1996) βρήκαν την εϖαύξηση να είναι κρίσιµης σϖουδαιότητας. Η ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων είναι σηµαντική στους ϖροµηθευτές ε- ϖειδή οι ίδιες βασικές ιδιότητες ϖροϊόντων µϖορούν να ϖροσφερθούν µε διαφορετικούς τρόϖους και σε διαφορετικές τιµές σε χωριστές οµάδες ϖελατών. Μια κατάλληλη έξτρα τιµή µϖορεί κανονικά να χρεωθεί όταν ϖαρέχεται η υ- ϖοστήριξη, η οϖοία µϖορεί να οδηγήσει στα υψηλότερα ϖεριθώρια κέρδους. Αφ' ετέρου, η ϖροσφορά µιας βασικής υϖηρεσίας µε ελάχιστη ή καµία υϖοστήριξη εϖιτρέϖει στον ϖροµηθευτή να έχει ιδιαίτερη µείωση κόστους ϖου µϖορεί να µεταφερθεί ϖρος τον ϖελάτη. Η ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων στηρίζεται στην ακριβής ερµηνεία αλλά και ενέργεια στις ϖροτιµήσεις των ϖελατών

12 106 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών για την υϖοστήριξη της ϖροώθησης και της διανοµής. Ο Mathur (1992) υϖοστηρίζει ότι η εξυϖηρέτηση ϖελατών και εϖίσης η ϖροωθητική υϖοστήριξη µϖορεί να ϖαρασχεθεί και βάσει της ϖείρας ή της εξατοµίκευσης (ή των δύο). Τέτοιες µορφές υϖοστήριξης ϖαρουσιάζονται ιδιαίτερα ισχυρές ως µέσο εϖηρεασµού για την αϖοκόµιση του ανταγωνιστικού ϖλεονεκτήµατος στις οικονοµικές υϖηρεσίες (Devlin and Ennew, 1995). Η εϖαύξηση ϖροϊόντων, όχι ϖάντα σηµαίνει λίγο ϖολύ την άµεση υϖοστήριξη. Μϖορεί να ϖεριλαµβάνει την αλλαγή της φύσης της διαδικασίας ϖαροχής (delivery process) έτσι ώστε οι ϖελάτες τη βρίσκουν καταλληλότερη. Είναι σηµαντικό να υϖογραµµιστεί ότι η ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων συνδέεται ολοκληρωτικά µε την ανάϖτυξη βασικών ϖροϊόντων στις υϖηρεσίες. Εάν ένας ϖεριορισµένος ορισµός της ανάϖτυξης ϖροϊόντων χρησιµοϖοιηθεί, η ανάϖτυξη ϖροϊόντων θεωρείται να σχετίζεται αϖλώς για την βασική αϖόδοση των ιδιοτήτων αυτό ϖου στον τοµέα της ανάϖτυξης υϖηρεσιών ο Grönroos (1990) έχει αναφέρει ως "βασικό ϖακέτο υϖηρεσιών". Εντούτοις, είναι ότι µε τη βοήθεια της εϖαύξησης µια κατάλληλη "ϖροσφορά" τοϖοθετείται στην αγορά. Ο Grönroos (1990) και εϖίσης οι Storey και Easingwood (1994) αναφέρονται σε αυτό το ευρύτερο αϖοτέλεσµα ως "εϖαυξηµένη ϖροσφορά υϖηρεσιών". Η σχέση µεταξύ της ανάϖτυξης ϖροσφοράς, της ανάϖτυξης ϖροϊόντων και της ανάϖτυξης εϖαυξηµένων ϖροϊόντων ϖαρουσιάζεται στο Σχήµα 2-2. Ανάπτυξη Προϊόντος (βελτίωση των βασικών χαρακτηριστικών) Ανάπτυξη Προσφοράς Ανάπτυξη Επαυξηµένου Προϊόντος (βελτίωση της αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη) Σχήµα 2-2 : Συστατικά της ανάϖτυξης ϖροσφοράς Πηγή: Johne and Storey, Ανάϖτυξη αγοράς Έχει αϖοδειχθεί ότι η ανάϖτυξη ϖροϊόντων είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της ανάϖτυξης ϖροσφοράς (ϖαράλληλα µε την ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων). Ο ρόλος της ανάϖτυξης διαδικασίας έχει σχολιαστεί εϖίσης. Η ανάϖτυξη αγοράς είναι ο τρίτος άξονας εϖιχειρησιακής ανάϖτυξης. Οι διαδικασίες ανά- ϖτυξης αγοράς συχνά αναλαµβάνονται ϖαράλληλα µε άλλες µορφές ανάϖτυ-

13 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 107 ξης. Συσχετίζεται για τη βελτίωση του µίγµατος των αγορών στόχων στο οϖοίο οι ϖρόσφατα αναϖτυγµένες ϖροσφορές µϖορούν να ϖροσφερθούν, ενισχύοντας κατά συνέϖεια το µίγµα των ϖελατών ϖου εξυϖηρετούνται αϖό την εϖιχείρηση. Η έλλειψη ικανότητας στην ανάϖτυξη αγοράς σχεδόν βέβαια θα οδηγήσει σε ένα ϖαράλογο µίγµα των αγορών στόχων. Όταν αυτό συµβαίνει, εϖιδέξιες ϖροσϖάθειες στην ανάϖτυξη ϖροϊόντων και εϖίσης την ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων, καθώς εϖίσης και οϖοιεσδήϖοτε ϖροσϖάθειες στην ανάϖτυξη διαδικασίας είναι ϖιθανό να αϖοτύχουν στην εϖίτευξη του καλύτερου δυνατού. Παραδείγµατος χάριν, αυτή την ϖερίοδο, δεδοµένου ότι οι εϖιχειρήσεις εϖενδύουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώϖης, η ανάϖτυξη αγοράς είναι κρίσιµης σϖουδαιότητας. Οι ευκαιρίες ανάϖτυξης αγοράς ϖου ϖαρερµηνεύονται ή α- γνοούνται τώρα είναι ϖιθανό να οδηγήσουν στις χαµένες µελλοντικές ευκαιρίες ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Ανάπτυξη Αγοράς Ανάπτυξη ιαδικασίας Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Προσφοράς Αποτελείται από ανάπτυξη προϊόντος και ανάπτυξη επαυξηµένου προϊόντος Σχήµα 2-3 : Συστατικά της εϖιχειρησιακής ανάϖτυξης Πηγή: Johne and Storey, 1998 Έχει αϖοδειχθεί ότι η εϖιχειρησιακή ανάϖτυξη µϖορεί να ακολουθηθεί µε τη βοήθεια τεσσάρων τύϖων υϖοστήριξης της ανάϖτυξης: ανάϖτυξη αγοράς, ανά- ϖτυξη ϖροϊόντων, ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων και ανάϖτυξη διαδικασίας, όϖως αϖεικονίζεται στο Σχήµα 2-3. Στην ϖράξη, αυτές οι δραστηριότητες είναι ϖιθανό να αναληφθούν ϖαράλληλα, µε διαφορετική έµφαση σε κάθε µια. Στις κυρίως τεχνολογικά ϖροσανατολισµένες εϖιχειρήσεις, κύρια έµφαση δίνεται συχνά στην ανάϖτυξη ϖροϊόντων, ϖαρά στην ανάϖτυξη αγοράς. Αφ' ετέρου, στις εϖιχειρήσεις ϖροσανατολισµένες κυρίως στο µάρκετινγκ, κύρια έµφαση δίνεται συχνά στην ανάϖτυξη αγοράς και στην ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων. Σε ϖολλές εϖιχειρήσεις ϖου ϖαρέχουν υϖηρεσίες η κατάσταση είναι συχνά διαφορετική ϖάλι, µε κύρια έµφαση να δίνεται στην ανάϖτυξη διαδικασίας.

14 108 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Η διαδικασία ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Στην ανασκόϖηση της βιβλιογραφίας στη διαδικασία ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών, ϖροκύϖτουν έξι βασικά θέµατα όϖου αϖεικονίζεται στο Σχήµα 2-4. Αυτά είναι (Johne and Storey, 1998): (1) το εταιρικό ϖεριβάλλον (2) η ίδια η διαδικασία (3) οι άνθρωϖοι ϖου συµµετέχουν (4) ανάλυση των ευκαιριών (5) ανάϖτυξη και (6) εφαρµογή. Εταιρικό Περιβάλλον ιαδικασία Άνθρωποι Ανάλυση Ανάπτυξη Εφαρµογή Σχήµα 2-4 : Θέµατα ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών στη βιβλιογραφία Πηγή: Johne and Storey, Εταιρικό ϖεριβάλλον Ενώ υϖάρχουν ϖάντα ευκαιρίες αγοράς, οι εταιρίες έχουν συχνά τη δυσκολία στην εκµετάλλευση δηµιουργίας κεφαλαίων αϖό αυτές. Οι ερευνητικές µελέτες έχουν εντοϖίσει τα εµϖόδια στην καινοτοµία και τις ϖροϋϖοθέσεις για την ακ- µή της ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών (Drew, 1995a, Ennew and Wright, 1990, Hodgson, 1986a, Thwaites, 1992). Όλες αυτές οι µελέτες έχουν τονίσει την ανάγκη για ένα σαφές εταιρικό όραµα σχετικά µε το ρόλο ϖου θα ϖρέϖει να ϖαίξει η NSD στην εϖιχειρησιακή ανάϖτυξη. Για να ακµάσει η NSD, η ανώτατη διοίκηση ϖρέϖει να είναι ϖροσανατολισµένη και να δεσµεύεται στην καινοτοµία, και αϖό την άϖοψη των ϖόρων ϖου ϖαρέχονται για την ανάϖτυξη και µε την ϖρακτική βοήθεια. Σαφείς στόχοι ϖρέϖει να τεθούν για τη δραστηριότητα της

15 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 109 NSD. Γενικά, η κουλτούρα του οργανισµού διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο. εν ϖρέϖει να υϖάρξει ο φόβος της αϖοτυχίας. Η υϖερβολική γραφειοκρατία µϖορεί να ϖνίξει την καινοτοµία. Τα εσωτερικά συστήµατα ϖρέϖει να υϖοστηρίζουν την καινοτοµία και να ενισχύουν την εϖικοινωνία. Η έλλειψη υψηλής ϖοιότητας και ϖεϖειραµένου ϖροσωϖικού ανάϖτυξης είναι ένα σηµαντικό εµϖόδιο στην καινοτοµία. Οι ϖεριγραφές εργασίας και τα συστήµατα αντα- µοιβής ϖρέϖει, ιδανικά, εϖίσης να συνδέονται µε την καινοτοµία. Οι MacMillan και McCaffery (1984) ϖροτείνουν την ενθάρρυνση των «εσωτερικών εϖιχειρηµατιών» (internal entrepreneurs) ως µέσο εϖιδίωξης εϖιθετικών ϖροϊόντων καινοτοµίας. Πολλές εϖιχειρήσεις ϖαροχής υϖηρεσιών δεν έχουν, µέχρι τώρα, στρατηγική εστίαση στην NSD ενώ έχουν ϖαράλληλα έλλειψη στις ικανότητες ανάϖτυξης και στις κατάλληλες οργανωτικές δοµές (Easingwood, 1986, Edgett, 1993, Martin and Horne, 1993, Scheuing και Johnson, 1989a). Εντούτοις, έχει διαϖιστωθεί ότι οι κορυφαίας αϖόδοσης τράϖεζες έχουν καλύτερα τυϖοϖοιηµένα, δοµηµένα ϖρογράµµατα ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών αϖό τις µικρότερης αϖόδοσης τράϖεζες (Johne and Harborne, 1985, Johne and Pavlidis, 1996, Reidenbach and Moak, 1986). Ο Johne (1993) διαϖίστωσε ότι λίγοι κορυφαίοι διευθυντές ασφαλιστικών εταιριών ϖαρέχουν το είδος της υϖοστήριξης ϖου θα µϖορούσε να ϖροσφέρει τη µέγιστη δυνατή βοήθεια σε ένα ϖρόγραµµα καινοτοµίας. Οι Edvardsson et al. (1995), έχουν ϖροσδιορίσει τις ϖεραιτέρω ϖεριοχές ϖροβληµάτων στη διαχείριση των έργων ανάϖτυξης. Αυτές ϖεριλαµβάνουν έλλειψη σαφήνειας στο ϖοιος είναι ο «κύριος» του έργου, µε συνέϖεια τις διαοργανωτικές συγκρούσεις και εϖίσης τα ϖροβλήµατα συντονισµού. Κατά συνέϖεια, υϖάρχει συχνά µια έλλειψη ϖληροφοριών για τις ϖροδιαγραφές και τους στόχους στην έναρξη της διαδικασίας ανάϖτυξης. Η γρήγορη ανάϖτυξη ϖροϊόντων έχει ϖροσδιοριστεί ως σηµαντική στρατηγική ϖροτεραιότητα (Drew, 1995b, Ennew and Wright, 1990). Τα κύρια εµϖόδια στη γρήγορη καινοτοµία ϖεριλαµβάνουν τα ζητήµατα ϖου ϖεριγράφονται ανωτέρω. Εϖιϖλέον, ο Drew (1995b) ϖροτείνει τις αρχές του ανασχεδιασµού εϖιχειρηµατικών διαδικασιών για να αλλάξει την κουλτούρα και τη δοµή ενός οργανισµού. Αυτό συνδυάζεται µε µια µεγαλύτερη δέσµευση για οµαδική εργασία και ενδυνάµωση, µϖορεί σίγουρα να οδηγήσει στη γρηγορότερη ανάϖτυξη ϖροϊόντων Η διαδικασία Ένας αϖό τους ϖρώτους ερευνητές ϖου ασχολήθηκε µε την ανάϖτυξη υϖηρεσιών είναι η Shostack (1982), η οϖοία έχει αναϖτύξει το µοριακό µοντέλο όϖως

16 110 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών έχει αναφερθεί και ϖροηγουµένως. Το µοντέλο αυτό αϖοτελεί γενική αναφορά στη βιβλιογραφία, µιας και κατάφερε να διαχωρίσει την υϖηρεσία σε άυλα και φυσικά µέρη, ϖροσδιορίζοντας ϖαράλληλα τους δεσµούς ϖου τα συνδέουν. Οι Scheuing and Johnson (1989), ϖροτείνουν ένα µοντέλο 15 σταδίων για την ανάϖτυξη νέων υϖηρεσιών στο οϖοίο δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στον έλεγχο αϖό την έννοια της υϖηρεσίας, τη διαδικασία και την µάρκετινγκ άϖοψη του θέµατος. Περισσότερα για τα µοντέλα αυτά όµως αναϖτύσσονται στο εϖόµενο κεφάλαιο όϖου και αναϖτύσσεται η διαδικασία ϖαράλληλα µε τις µεταβλητές ϖου χρησι- µοϖοιούνται για τη διερεύνησή της αϖό τη διεθνή βιβλιογραφία ϖροκειµένου να κατασκευαστεί το ερωτηµατολόγιο της έρευνας. Παρουσιάζονται όµως µερικά µοντέλα τα οϖοία εµφανίζονται στη βιβλιογραφία όσο αφορά την ανά- ϖτυξη νέων υϖηρεσιών. Οι Wilhelmsson και Edvardsson (1994) ϖου αναφέρονται αϖό τον Kokko (2005) ϖαρουσιάζουν ένα µοντέλο 4 φάσεων οι οϖοίες είναι οι εξής: γένεση της ιδέας, φάση έργου, ανάϖτυξης και υλοϖοίησης. Σύµφωνα µε τους ερευνητές οι φάσεις εϖικαλύϖτονται και ϖολλές φορές εϖιστρέφουν σε ϖροηγούµενη φάση του έργου. Της ίδιας λογικής είναι τα µοντέλα του Jönsson (1995) και των Angberg and Åberg (1997), όϖου κυρίως έχουν ϖεραιτέρω αναϖτύξει το µοντέλο των Wilhelmsson και Edvardsson (1994) όϖου δίνουν ϖερισσότερη έµφαση στην εϖικάλυψη κάϖοιον σταδίων και στο ότι µϖορεί να γυρίσει η διαδικασία σε ϖροηγούµενο στάδιο (Kokko, 2005). Τα µοντέλα των Edvardsson και Olsson (1996) και Edvardsson (1996a, 1996b, 1997), για την ανάϖτυξη νέων ϖροϊόντων ϖεριλαµβάνει τρία ουσιαστικά στάδια: ανάϖτυξη της έννοιας της υϖηρεσίας, ανάϖτυξη της διαδικασίας ανάϖτυξης και ανάϖτυξη του συστήµατος της υϖηρεσίας. Αυτοί οι τρεις ϖαράγοντες έχουν διαφορετικούς τύϖους αλληλεξάρτησης αναλόγως του τύϖου αντίστοιχα του έργου της υϖηρεσίας ϖου αναϖτύσσεται. Η έννοια της υϖηρεσίας: είναι η βασική ιδέα της υϖηρεσίας. Στόχος αγοράς, αϖοδοτικότητα και σύνδεση µε τις ανάγκες του ϖελάτη, αναλύονται ϖροκειµένου να ορίσουν τη βασική υϖηρεσία και τις υϖοστηρικτικές υϖηρεσίες. Συνήθως εσωτερική αλλά και εξωτερική ανάλυση υλοϖοιείται στη λογική να συλλεχθεί όσο το δυνατόν ϖερισσότερη ϖληροφορία. Το σύστηµα της υϖηρεσίας: ϖεριλαµβάνει ϖελάτες, συνεργάτες, φυσικούς και τεχνικούς ϖόρους, αλλά και τον οργανισµό. Μέσω του συστήµατος υ- ϖηρεσίας η έννοια υϖηρεσίας θα γίνει ϖραγµατικότητα.

17 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 111 Η διαδικασία υϖηρεσίας ϖεριλαµβάνει όλες τις ϖραγµατικές δραστηριότητες ϖου ϖαράγουν υϖηρεσίες. Τα κρίσιµα σηµεία ϖαρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον. Στην διαδικασία ορίζονται εϖίσης οι υϖευθυνότητες των ϖελατών και των συνεργατών. Η υϖηρεσία καθίσταται µια αλυσίδα όϖου ο ϖροµηθευτής και ο ϖελάτης έχουν ενεργούς ρόλους. Οι Edvardsson και Wilhelmsson (1994), αναφέρουν ότι «οι κύριες λειτουργίες της ανάϖτυξης είναι η δηµιουργία ϖροϋϖοθέσεων για υϖηρεσίες, οι οϖοίες αϖό τους ϖελάτες να λαµβάνονται ότι είναι καλής ϖοιότητας». Αυτό όµως είναι ϖιθανό όταν ο ϖροµηθευτής έχει ϖλήρη γνώση των αναγκών, των εϖιθυµιών και ελϖίδων των ϖελατών. Οι Tax και Stuart (1997), ϖαρουσιάζουν ένα κανονιστικό 7 βηµάτων κυκλικό σχεδιασµό, µέσω του οϖοίου ϖροσϖάθησαν να ολοκληρώσουν την δυναµική της εϖιτυχηµένης νέας υϖηρεσίας µε το υϖάρχον σύστηµα υϖηρεσιών. Μετά την ανάλυση του υϖάρχοντος συστήµατος της εταιρίας, τις αϖαιτήσεις της α- γοράς και του εύρους της αλλαγής ϖου η νέα υϖηρεσία αναϖαριστά, το σύστη- µα αναλύεται. Τέλος, αξιολογείται το αϖοτέλεσµα ϖου η νέα υϖηρεσία θα εϖιφέρει στο υϖάρχον σύστηµα υϖηρεσιών. Τα βήµατα ϖεριγράφονται ως εξής: 1) µεθοδική και λεϖτοµερή εξέταση του υϖάρχοντος συστήµατος υϖηρεσιών, 2) αξιολόγηση της νέας έννοιας υϖηρεσίας, 3) ορισµός των διαδικασιών του συστήµατος νέας υϖηρεσίας και το εύρος της αλλαγής, 4) ορισµός των συµµετεχόντων του συστήµατος νέας υϖηρεσίας και το εύρος της αλλαγής, 5) ορισµός των φυσικών διευκολύνσεων του συστήµατος νέας υϖηρεσίας και το εύρος της αλλαγής, 6) αξιολόγηση της εϖίδρασης της ολοκλήρωσης των συστηµάτων υϖηρεσιών και 7) αξιολόγηση της εσωτερικής ικανότητας διαχείρισης της αλλαγής. Φαίνεται όµως το συγκεκριµένο µοντέλο να είναι ένα εργαλείο κυρίως στο να ϖροσθέτει νέες υϖηρεσίες στο ήδη υϖάρχον σύστηµα. εν δίνει όµως νέους τρόϖου ϖροσέγγισης όϖου θα µϖορούσαν να αλλάξουν το υϖάρχον σύστηµα ριζοσϖαστικά. Το σύστηµα ϖροστατεύεται αϖό εξωτερικές ϖαραµέτρους και η φωνή του ϖελάτη ακούγεται δύσκολα. Ο Grönroos (1990), ϖαρουσιάζει ένα δυναµικό µοντέλο για την ανάϖτυξη της ϖροσφοράς υϖηρεσίας. Περιλαµβάνει 6 στάδια: 1) αξιολόγηση των ϖλεονεκτηµάτων των ϖελατών, 2) ορισµός των εϖιθυµητών χαρακτηριστικών µιας ανταγωνιστικής εϖαυξηµένης ϖροσφοράς υϖηρεσίας, 3) σχεδιασµός του βασικού ϖακέτου (βασική υϖηρεσία, υϖοστηρικτικές υϖηρεσίες και διευκολύνσεις σε αυτές), 4) ανάϖτυξη της εϖαυξηµένης ϖροσφοράς υϖηρεσίας, 5) σχεδιασµός υϖοστηρικτικής εϖικοινωνίας αγοράς, 6) ϖροετοιµασία του οργανισµού για την ϖαραγωγή των εϖιθυµητών ϖλεονεκτηµάτων ϖελατών

18

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Ιστορική Αναδρομή...28 1.3 Βασικές Έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών»

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» 5 Μαίου, 2014 Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερίδα Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης «Καινοτομία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες & Προβληματισμοί για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας» ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δρ. ΛΗΔΑ ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

IntActPlan Project: <Α1-1.1-50>

IntActPlan Project: <Α1-1.1-50> IntActPlan Project: «Ολοκληρωµένες ράσεις για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ της ιασυνοριακής Περιοχής και την δηµιουργία Ευκαιριών ιείσδυσης σε Νέες Αγορές», IPA ιασυνοριακό πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα