Πίνακας Περιεχοµένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχοµένων"

Transcript

1

2

3 Πίνακας Περιεχοµένων Λίστα Πινάκων... Λίστα Σχηµάτων... Συντοµεύσεις... Σύντοµα Βιογραφικά Σηµειώµατα... Κεφάλαιο 1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Ανάϖτυξης Νέων Υϖηρεσιών Εισαγωγή Θεωρητικό Υϖόβαθρο Η Καινοτοµία ως ιαδικασία και ως Προϊόν Ο Τοµέας των Υϖηρεσιών Αλλαγές στην ϖροσφορά και τη ζήτηση των υϖηρεσιών Γενικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του τουρισµού Καθορισµός τουριστικών υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ιεθνούς Τουρισµού Η οικονοµική σηµαντικότητα του τουρισµού Η διεθνής βιοµηχανία Ξενοδοχείων Ο Ελληνικός Τουρισµός Ο ιεθνής Ανταγωνισµός της Ελλάδας Η Αγορά Ξενοδοχειακών Υϖηρεσιών στην Ελλάδα Γενικά χαρακτηριστικά των υϖηρεσιών υγείας και της χρηµατοδότησης της εϖιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας Γενικά χαρακτηριστικά υϖηρεσιών υγείας Γενικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδότησης της εϖιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας

4 10 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση Ανάϖτυξη Νέων Προϊόντων Εισαγωγή Το δίληµµα της ανάϖτυξης Νέου Προϊόντος Οργανωτικό ϖλαίσιο Ανάϖτυξης Νέων Προϊόντων Ορισµός και Ιστορική Αναδροµή της ιαδικασίας Νέων Προϊόντων Η ιαδικασία Πρώτης Γενιάς Η ιαδικασία εύτερης Γενιάς Οι Τρίτης Γενιάς ιαδικασίες Ανάϖτυξη Νέων Προϊόντων ως ιαδικασία Κρίσιµοι Παράγοντες Εϖιτυχίας Αϖοτυχίας Ανάϖτυξης Νέων Προϊόντων Οι δέκα κρίσιµοι ϖαράγοντες εϖιτυχίας του Cooper Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Ανασκόϖηση Εισαγωγή - Η ϖρόκληση της ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ϖροσφοράς ιαφορές µεταξύ NSD και NPD Εµϖειρικά αϖοτελέσµατα της σύγκρισης της καινοτοµίας των υϖηρεσιών και των ϖροϊόντων Τύϖοι ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ϖροϊόντων Ανάϖτυξη διαδικασίας Ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων Ανάϖτυξη αγοράς Η διαδικασία ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Εταιρικό ϖεριβάλλον Η διαδικασία Οι άνθρωϖοι Ανάλυση των ευκαιριών Ανάϖτυξη Εφαρµογή Κρίσιµοι Παράγοντες Εϖιτυχίας Αϖοτυχίας Ανάϖτυξης Νέων Υϖηρεσιών Έρευνες ϖου µελετούν έργα ανάϖτυξης Έρευνες ϖου µελετούν ϖρακτικές των εϖιχειρήσεων

5 Πίνακας Περιεχοµένων 11 Κεφάλαιο 3 Καινοτοµία Υϖηρεσιών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο Εισαγωγή Συγκριτική Ανάλυση Πλαίσιο Έρευνας Προσδιορίζοντας τους κρίσιµους ϖαράγοντες εϖιτυχίας για την ανάϖτυξη νέων υϖηρεσιών Προσδιορισµός κρίσιµων ϖαραγόντων διαχωρισµού της εϖιτυχίας και αϖοτυχίας Σύνοψη Παραγόντων Ικανών για το ιαχωρισµό της Εϖιτυχίας και της Αϖοτυχίας Περιορισµοί Συνεισφορά Μελλοντική Έρευνα Κεφάλαιο 4 Εφαρµογές σε άλλους κλάδους υϖηρεσιών: τοµέας της υγείας και των εργαλείων χρηµατοδότησης Η έννοια της αϖοτελεσµατικότητας και της αϖοδοτικότητας στις υϖηρεσίες υγείας Αϖοτελεσµατικότητα Αϖοδοτικότητα Μέτρηση της αϖοδοτικότητας Μέθοδοι SFA και DEA Ο στόχος της µέτρησης Ο σκοϖός της µέτρησης Προηγούµενες Έρευνες Ελληνικές Έρευνες ιεθνείς Έρευνες ιεθνή Μοντέλα αξιολόγησης Συµϖεράσµατα Η διαδικασία χρηµατοδότησης των ελληνικών εϖιχειρήσεων µέσω Venture Capital Εισαγωγή Τι είναι η Χρηµατοδότηση Venture Capital Κατηγορίες Χρηµατοδότησης Εϖιλογή των εϖενδυτικών ϖροτάσεων αϖό τις εταιρίες Venture Capital Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των εϖενδύσεων Venture Capital Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

6 12 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Αϖοχώρηση των εταιριών Venture Capital αϖό τις εϖενδύσεις τους Εταιρίες Venture Capital στην Ελλάδα Εϖενδυτική Πολιτική και κριτήρια αξιολόγησης των εταιριών Venture Capital στην Ελλάδα Η έρευνα του Venture Capital στην Ελλάδα Προφίλ των εταιρειών ϖαροχής VC Εϖενδυτική ϖολιτική Μορφές χρηµατοδότησης σε Venture Capital Κριτήρια εϖιλογής Συµϖεράσµατα και µελλοντική έρευνα Κεφάλαιο 5 Συµϖεράσµατα Κεφάλαιο 6 Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία ιεθνή Βιβλιογραφία Ελληνική On Line Κεφάλαιο 7 Παραρτήµατα Παράρτηµα Ερωτηµατολόγιο Παράρτηµα Κανονικότητα Παραγόντων Παράρτηµα Πίνακες Περιγραφικής Στατιστικής Παράρτηµα Ξενοδοχεία Έρευνας

7 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση Εµϖειρικά αϖοτελέσµατα της σύγκρισης της καινοτοµίας των υϖηρεσιών και των ϖροϊόντων Εµϖειρικές έρευνες ϖου έγιναν στον Καναδά, την Αυστραλία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και τη Γερµανία στα έτη έχουν διαϖιστώσει ότι υϖάρχουν διαφορές µεταξύ της καινοτοµίας στις υϖηρεσίες και της καινοτοµίας των α- ϖτών αγαθών. Η ακόλουθη εϖισκόϖηση δίνει µια ϖερίληψη των σηµαντικότερων αϖοτελεσµάτων αυτών των µελετών. H Küpper, (2001) εϖιχειρεί εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα ϖροκειµένου να συστηµατοϖοιήσει και ϖαρουσιάσει ένα ερευνητικό χάρτη όϖου ϖεριλαµβάνει τις ιδιαιτερότητες των νέων υϖηρεσιών, τις ειδικές δραστηριότητες καινοτοµίας και ϖρο ϖάντων τις οργανωτικές ϖτυχές όϖου και εξετάζονται θεωρητικά και εµϖειρικά. Ο στόχος αυτής της α- νάλυσης είναι η ϖαρουσίαση των ερευνητικών αϖοτελεσµάτων καθώς εϖίσης και η ανακάλυψη των υϖαρχόντων ερευνητικών χασµάτων. Γενικές ϖτυχές: Οι καινοτοµίες υϖηρεσιών µϖορούν να αντιγραφούν γρηγορότερα (Atuahene-Gima, 1996) Στον τοµέα των υϖηρεσιών γίνεται λιγότερη έρευνα και ανάϖτυξη (Ε&Α). Για αυτό το λόγο φαίνεται να είναι ο λιγότερο χρήσιµος δείκτης για την καινοτοµία υϖηρεσιών. (Brouwer and Kleinknecht, 1997) Πτυχές εϖιτυχίας: Η στρατηγική ανθρώϖινων σχέσεων έχει σαφώς µια ισχυρότερη εϖιρροή στην εϖιτυχία των νέων υϖηρεσιών αϖ' ό,τι στα νέα αϖτά ϖροϊόντα (Atuahene-Gima, 1996) Οι νέες υϖηρεσίες ϖου δεν εναρµονίζονται µε τη γνώση της εταιρίας αυξάνουν τα ϖροβλήµατα συντονισµού σε υψηλό βαθµό (Cooper and de Brentani, 1991) Το ϖλεονέκτηµα των ϖροϊόντων ϖου γίνεται αντιληϖτό αϖό τον καταναλωτή έχει µια σαφώς χαµηλότερη εϖίδραση στην εϖιτυχία των νέων υϖηρεσιών αϖό ότι στην εϖιτυχία των νέων αϖτών ϖροϊόντων (Atuahene-Gima, 1996). Πτυχές ανάϖτυξης Η τεχνολογία διαδραµατίζει έναν λιγότερο σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και την ανάϖτυξη των άυλων ϖροϊόντων (Cooper and de Brentani, 1991). Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ανάϖτυξης ως δοκιµές έννοιας ή δοκιµές αγοράς είναι (σχεδόν) ανύϖαρκτες (Atuahene-Gima, 1996).

8 102 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών ιαφορές στις δυσκολίες εφαρµογής καινοτοµίας: η έλλειψη εκϖαιδευµένου ϖροσωϖικού καθώς και η έλλειψη ϖληροφοριών ϖου δίνεται αϖό τους ϖελάτες αϖοτρέϖει συχνότερα τις καινοτοµίες στις υϖηρεσίες αϖ' ό,τι στα υλικά αγαθά. Τα οργανωτικά ϖροβλήµατα είναι ένα σοβαρότερο ϖρόβληµα στον τοµέα των υϖηρεσιών (Sirilli and Evangelista, 1998b). Χρηµατοοικονοµικές ϖτυχές: Στον τοµέα των υϖηρεσιών ένα σηµαντικά χαµηλό µερίδιο του κύκλου εργασιών ξοδεύεται στις δραστηριότητες καινοτοµίας (Ebling et al., 1999). Η εϖένδυση στα ϖάγια ενεργητικά έχει µια ισχυρότερη έννοια για τις υϖηρεσίες αϖ' ό,τι για τα αϖτά ϖροϊόντα (Brouwer and Kleinknecht, 1997). Υϖάρχουν ευδιάκριτες διαφορές στην κατανοµή των δαϖανών καινοτοµίας. Το 1/20 των δαϖανών καινοτοµίας υϖηρεσιών καταβάλλεται για δι- ϖλώµατα ευρεσιτεχνίας, ενώ αυτές οι δαϖάνες αϖοτελούν το 1/5 σχεδόν των δαϖανών για τα αϖτά ϖροϊόντα (Brouwer and Kleinknecht, 1997). Ο τοµέας των υϖηρεσιών είναι ένας ϖολύ ετερογενής τοµέας, έτσι τα συµϖεράσµατα στις διαφορετικές µελέτες είναι µερικές φορές ϖερισσότερο και άλλες φορές λιγότερο σωστά για έναν ειδικό κλάδο. Οι διαφορές µϖορούν να ϖροσδιοριστούν. Εϖοµένως είναι αϖαραίτητο να δοθεί έµφαση σε µερικές ϖτυχές στη διαδικασία καινοτοµίας των νέων υϖηρεσιών όϖως η σχέση µε τους ϖελάτες, της χρηµατοδότησης, των οργανωτικών ζητηµάτων, των δυσκολιών ανά- ϖτυξης και εφαρµογής καινοτοµίας, κ.λϖ Τύϖοι ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ο Lovelock (1984) έχει τονίσει ότι η λέξη "νέα" είναι µια αϖό τις ϖιο χρησιµο- ϖοιηµένες στο λεξικό όσων ασχολούνται µε το µάρκετινγκ. Στην εργασία του Heany (1983), εϖισείεται η ϖροσοχή στις διαφορετικές κατηγορίες ανάϖτυξης υϖηρεσιών, ϖου κυµαίνεται αϖό τις αϖλές αλλαγές του στυλ των υϖηρεσιών µέχρι και σε σηµαντικές καινοτοµίες. Αυτές οι κατηγορίες εϖικαλύϖτονται, εν µέρει, µε τις ευρύτερες κατηγορίες ανάϖτυξης ϖροϊόντων ϖου υϖοστηρίζονται αϖό τον Booz et al. (1982) και έχουν ήδη αναϖτυχθεί σε ϖροηγούµενη ϖαράγραφο. Η κατηγοριοϖοίηση του Lovelock ϖαρουσιάζεται στον Πίνακα 2-4:

9 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 103 Κατηγοριοϖοίηση νέων υϖηρεσιών Ριζικές Καινοτοµίες: Νέα ϖροϊόντα για αγορές ϖου ακόµη δεν έχουν οριστεί και οριοθετηθεί. Νέο Εγχείρηµα: Νέα ϖροϊόντα για αγορά η οϖοία ήδη εξυϖηρετείται αϖό υϖάρχοντα ϖροϊόντα και αντιµετώϖιση των ϖροϊόντων αυτών. Νέα ϖροϊόντα για αγορά ϖου εξυϖηρετείται ήδη: Νέα ϖροϊόντα ϖου εϖιχειρούν να ϖροσφέρουν στους ήδη ϖελάτες της εϖιχείρησης ϖροϊόν το οϖοίο δεν ήταν διαθέσιµο ϖροηγουµένως. Εϖέκταση Γραµµής Προϊόντος: Αντιϖροσωϖεύει την εϖαύξηση της υϖάρχουσας γραµµής ϖροϊόντος ή διαφορετικό τρόϖο ϖροσφοράς του. Βελτίωση Προϊόντος: Αλλαγές στα βασικά χαρακτηριστικά των υϖαρχόντων ϖροϊόντων για την αγορά ϖου ήδη ϖροσφέρονται. Αλλαγή Στυλ: Μεγάλη και ορατή αλλαγή σε υϖάρχοντα ϖροϊόντα. Πίνακας 2-4 : Κατηγοριοϖοίηση νέων υϖηρεσιών Πηγή: Lovelock (1984) Παρά το γεγονός ότι η κατηγοριοϖοίηση του Lovelock (1984) στοχεύει συγκεκριµένα στις υϖηρεσίες, χρησιµοϖοιείται σκόϖιµα η ευρεία κατηγοριοϖοίηση Booz et al. (1982) ϖαρακάτω ϖροκειµένου να σχολιαστεί η έκταση των καινοτό- µων δραστηριοτήτων ϖου ϖεριλαµβάνονται στην αναζήτηση της διαδικασίας ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Ανάϖτυξη ϖροϊόντων Η ανάϖτυξη ϖροϊόντων είναι η οµϖρέλα ϖου ϖεριλαµβάνει τις βελτιώσεις και εϖίσης τις ριζικές αλλαγές στις ιδιότητες αϖόδοσης ϖροϊόντων ή υϖηρεσιών. Ο Booz et al. (1982) έχει ϖροτείνει έξι κύριους τύϖους ϖροσϖαθειών ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Οι ακόλουθοι τέσσερις αντιϖροσωϖεύουν τις ϖοικίλες µορφές του ϖόσο νέα είναι αϖό την άϖοψη της λειτουργικής νεότητάς τους στον ϖροµηθευτή και εϖίσης, εν µέρει, αϖό την άϖοψη της νεότητάς τους στους ϖελάτες: (1) Βελτίωση ϖροϊόντων (ϖεριλαµβάνει τις αναθεωρήσεις στα υϖάρχοντα ϖροϊόντα). (2) Γραµµές νέων ϖροϊόντων (συχνά "κοινότυϖα" ϖροϊόντα). (3) Εϖεκτάσεις γραµµών ϖροϊόντων (των υϖαρχουσών γραµµών ϖροϊόντων). (4) Νέα ϖροϊόντα (ϖου είναι νέα στην αγορά και νέα στους ϖροµηθευτές). Ο Booz et al. (1982) ϖροϋϖοθέτει δύο ϖεραιτέρω τύϖους εξελίξεων ϖροϊόντων: (1) Μειώσεις δαϖανών.

10 104 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών (2) Εϖανατοϖοθετήσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι και η µείωση δαϖανών και η εϖανατοϖοθέτηση είναι δυνατές για όλους τους ϖρώτους τέσσερις τύϖους εξελίξεων ϖροϊόντων. Για αυτόν τον λόγο ο Johne (1996) έχει υϖοστηρίξει ότι οι µειώσεις δαϖανών οι εϖανατο- ϖοθετήσεις δεν είναι ευδιάκριτοι τύϖοι εξελίξεων ϖροϊόντων. Αναφέρεται στη µείωση δαϖανών ως "ανάϖτυξη διαδικασίας" και στις εϖανατοϖοθετήσεις ως "ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων", όϖως εξηγείται ϖαρακάτω Ανάϖτυξη διαδικασίας Η ανάϖτυξη των ϖροϊόντων γενικά µϖορεί να ωφεληθεί αϖό την ανάϖτυξη διαδικασίας τις µειώσεις του κόστους ϖου εϖιτυγχάνεται µέσω του ανασχεδιασµού εϖιχειρηµατικών διαδικασιών «reengineering». Ένας αϖοδοτικός ϖροµηθευτής ϖου συνεχίζει να εϖενδύει στην ϖαραγωγικότητα αναµένει, κατά τη διάρκεια του χρόνου, να αναϖτύξει ϖροϊόντα ϖου ϖροσφέρουν την ίδια, ή α- κόµα και βελτιωµένη αϖόδοση, µε χαµηλότερο κόστος. Τέτοιες µειώσεις δαϖανών µϖορούν, ή δεν µϖορούν, να µεταφερθούν ϖρος τους ϖελάτες υϖό µορφή χαµηλότερων τιµών. Συχνά οι ϖελάτες αϖαιτούν χαµηλότερες τιµές (Johne and Storey, 1998). Η ανάϖτυξη διαδικασίας µϖορεί να υϖερβεί την αϖλή µείωση δαϖανών. Μϖορεί να ϖεριλάβει µία θεµελιώδη αλλαγή λογικής και εϖανασχεδιασµού των ε- ϖιχειρησιακών διαδικασιών. Μϖορεί, εϖοµένως, να ϖεριλάβει αλλαγές στις ϖρακτικές εργασίας µέσα στην οργάνωση, όϖως η αυξανόµενη χρήση των οµάδων εργασίας ή η εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Είναι βέβαιο ότι η κύρια κατευθυντήρια δύναµη ϖίσω αϖό τέτοιες ϖροσϖάθειες εϖανασχεδιασµού στις εταιρίες υϖηρεσιών δεν είναι µειώσεις δαϖανών αυτό καθ' εαυτό, αλλά βελτίωση της εξυϖηρέτησης ϖελατών (Drew, 1994). Οι Morris και Westbrook (1996) αναφέρουν σχετικά ένα εϖιτυχές ϖρόγραµµα για να αυτοµατοϖοιηθεί η εϖεξεργασία ϖληρωµής σε µια βρετανική τράϖεζα και σχολιάζουν: "Μέσω των ϖολύ µεγάλων βελτιώσεων στην ϖοιότητα και τις δαϖάνες, η τράϖεζα είχε ως αϖοτέλεσµα να κερδίσει νέα ανταγωνιστικά ϖλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσει τις ϖεραιτέρω στρατηγικές ευκαιρίες" Ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων Ακριβώς όϖως η µείωση δαϖανών δεν είναι µια χωριστή κατηγορία ανάϖτυξης ϖροϊόντων, έτσι εϖίσης είναι και η ϖερίϖτωση της εϖανατοϖοθέτησης. Αϖό την άλλη, η εϖανατοϖοθέτηση είναι δυνατή και για τους τέσσερις τύϖους ϖροσϖαθειών ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Περιλαµβάνει τις αλλαγές στον τρόϖο ϖου τα

11 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 105 κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ϖροϊόντων ϖροωθούνται και τίθενται στην διάθεση των ϖελατών. Η εϖανατοϖοθέτηση ϖου εϖιτυγχάνεται µε τον τρόϖο αυτό έχει αναφερθεί ως "ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων" (Johne, 1996). Αυτός ο όρος ϖεριγράφει την υϖοστήριξη ϖου δίνεται αϖό τους ϖροµηθευτές στους ϖελάτες. Το είδος της υϖοστήριξης ϖου βοηθά τους ϖελάτες να α- ξιολογήσουν, να αγοράσουν και να χρησιµοϖοιήσουν ένα βασικό ϖροϊόν. Ο Kotler (1994) αναφέρει τον Levitt (1981) για να εξηγήσει τη δύναµη αυτής της µορφής ανάϖτυξης: "Ο νέος ανταγωνισµός δεν είναι µεταξύ αυτών ϖου οι εϖιχειρήσεις ϖαράγουν... αλλά µεταξύ αυτών ϖου ϖροσθέτουν... υϖό µορφή συσκευασίας, υϖηρεσίας, διαφήµισης, συµβουλής ϖελατών, χρηµατοδότησης, ρυθµίσεις ϖαράδοσης, αϖοθήκευσης, και άλλα ϖράγµατα ϖου οι άνθρωϖοι ε- κτιµούν". Αυτά τα στοιχεία µϖορούν να συµβάλουν ϖολύ για να ενισχύσουν τις ιδιότητες και χρησιµοϖοιούνται αϖό τους ϖελάτες για να εϖιλέξουν µεταξύ των ανταγωνιστικών ϖροσφορών. Στην ϖερίϖτωση των υϖηρεσιών, η εϖαύξηση έχει ϖολύ µεγάλη σηµασία. Αγκαλιάζει τις διαδικασίες αϖό τις οϖοίες οι ϖελάτες αξιολογούν, αγοράζουν και καταναλώνουν την υϖηρεσία. Υϖάρχουν ισχυρά εµϖειρικά στοιχεία ϖου ενισχύουν τη σηµασία της ανάϖτυξης εϖαυξηµένων ϖροϊόντων. Παραδείγµατος χάριν, ο Cooper και Kleinschmidt (1987) σε έρευνα της ανάϖτυξης ϖροϊόντων, έχουν δείξει ότι η ϖαροχή κατάλληλης υϖοστήριξης είναι σηµαντική στην εϖίτευξη της ανωτερότητας ϖροϊόντων στα µάτια των ϖελατών. Προσδιόρισαν την υϖοστήριξη ως βασικό ϖαράγοντα καθοριστικό στην εϖιτυχία ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Οµοίως, σε µελέτες των εϖιτυχών καταναλωτικών οικονοµικών υϖηρεσιών (financial services), έχει διαϖιστωθεί ότι το ϖλεονέκτηµα ϖροϊόντων αϖό µόνο του είναι σχετικά ασήµαντο στη διαφοροϖοίηση µεταξύ της εϖιτυχίας και της αϖοτυχίας. Υϖάρχουν ϖαραλλαγές όσο αφορά την εµϖειρία στις υϖηρεσίες ϖου εξηγούν τις ϖερισσότερες διαφορές µεταξύ της εϖιτυχίας ανάϖτυξης ϖροϊόντων και της αϖοτυχίας (Easingwood και Storey, 1993 Storey και Easingwood, 1994). Σε µια µελέτη της εϖιτυχούς εταιρικής ανάϖτυξης τραϖεζικών ϖροϊόντων, Johne και Pavlidis (1996) βρήκαν την εϖαύξηση να είναι κρίσιµης σϖουδαιότητας. Η ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων είναι σηµαντική στους ϖροµηθευτές ε- ϖειδή οι ίδιες βασικές ιδιότητες ϖροϊόντων µϖορούν να ϖροσφερθούν µε διαφορετικούς τρόϖους και σε διαφορετικές τιµές σε χωριστές οµάδες ϖελατών. Μια κατάλληλη έξτρα τιµή µϖορεί κανονικά να χρεωθεί όταν ϖαρέχεται η υ- ϖοστήριξη, η οϖοία µϖορεί να οδηγήσει στα υψηλότερα ϖεριθώρια κέρδους. Αφ' ετέρου, η ϖροσφορά µιας βασικής υϖηρεσίας µε ελάχιστη ή καµία υϖοστήριξη εϖιτρέϖει στον ϖροµηθευτή να έχει ιδιαίτερη µείωση κόστους ϖου µϖορεί να µεταφερθεί ϖρος τον ϖελάτη. Η ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων στηρίζεται στην ακριβής ερµηνεία αλλά και ενέργεια στις ϖροτιµήσεις των ϖελατών

12 106 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών για την υϖοστήριξη της ϖροώθησης και της διανοµής. Ο Mathur (1992) υϖοστηρίζει ότι η εξυϖηρέτηση ϖελατών και εϖίσης η ϖροωθητική υϖοστήριξη µϖορεί να ϖαρασχεθεί και βάσει της ϖείρας ή της εξατοµίκευσης (ή των δύο). Τέτοιες µορφές υϖοστήριξης ϖαρουσιάζονται ιδιαίτερα ισχυρές ως µέσο εϖηρεασµού για την αϖοκόµιση του ανταγωνιστικού ϖλεονεκτήµατος στις οικονοµικές υϖηρεσίες (Devlin and Ennew, 1995). Η εϖαύξηση ϖροϊόντων, όχι ϖάντα σηµαίνει λίγο ϖολύ την άµεση υϖοστήριξη. Μϖορεί να ϖεριλαµβάνει την αλλαγή της φύσης της διαδικασίας ϖαροχής (delivery process) έτσι ώστε οι ϖελάτες τη βρίσκουν καταλληλότερη. Είναι σηµαντικό να υϖογραµµιστεί ότι η ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων συνδέεται ολοκληρωτικά µε την ανάϖτυξη βασικών ϖροϊόντων στις υϖηρεσίες. Εάν ένας ϖεριορισµένος ορισµός της ανάϖτυξης ϖροϊόντων χρησιµοϖοιηθεί, η ανάϖτυξη ϖροϊόντων θεωρείται να σχετίζεται αϖλώς για την βασική αϖόδοση των ιδιοτήτων αυτό ϖου στον τοµέα της ανάϖτυξης υϖηρεσιών ο Grönroos (1990) έχει αναφέρει ως "βασικό ϖακέτο υϖηρεσιών". Εντούτοις, είναι ότι µε τη βοήθεια της εϖαύξησης µια κατάλληλη "ϖροσφορά" τοϖοθετείται στην αγορά. Ο Grönroos (1990) και εϖίσης οι Storey και Easingwood (1994) αναφέρονται σε αυτό το ευρύτερο αϖοτέλεσµα ως "εϖαυξηµένη ϖροσφορά υϖηρεσιών". Η σχέση µεταξύ της ανάϖτυξης ϖροσφοράς, της ανάϖτυξης ϖροϊόντων και της ανάϖτυξης εϖαυξηµένων ϖροϊόντων ϖαρουσιάζεται στο Σχήµα 2-2. Ανάπτυξη Προϊόντος (βελτίωση των βασικών χαρακτηριστικών) Ανάπτυξη Προσφοράς Ανάπτυξη Επαυξηµένου Προϊόντος (βελτίωση της αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη) Σχήµα 2-2 : Συστατικά της ανάϖτυξης ϖροσφοράς Πηγή: Johne and Storey, Ανάϖτυξη αγοράς Έχει αϖοδειχθεί ότι η ανάϖτυξη ϖροϊόντων είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της ανάϖτυξης ϖροσφοράς (ϖαράλληλα µε την ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων). Ο ρόλος της ανάϖτυξης διαδικασίας έχει σχολιαστεί εϖίσης. Η ανάϖτυξη αγοράς είναι ο τρίτος άξονας εϖιχειρησιακής ανάϖτυξης. Οι διαδικασίες ανά- ϖτυξης αγοράς συχνά αναλαµβάνονται ϖαράλληλα µε άλλες µορφές ανάϖτυ-

13 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 107 ξης. Συσχετίζεται για τη βελτίωση του µίγµατος των αγορών στόχων στο οϖοίο οι ϖρόσφατα αναϖτυγµένες ϖροσφορές µϖορούν να ϖροσφερθούν, ενισχύοντας κατά συνέϖεια το µίγµα των ϖελατών ϖου εξυϖηρετούνται αϖό την εϖιχείρηση. Η έλλειψη ικανότητας στην ανάϖτυξη αγοράς σχεδόν βέβαια θα οδηγήσει σε ένα ϖαράλογο µίγµα των αγορών στόχων. Όταν αυτό συµβαίνει, εϖιδέξιες ϖροσϖάθειες στην ανάϖτυξη ϖροϊόντων και εϖίσης την ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων, καθώς εϖίσης και οϖοιεσδήϖοτε ϖροσϖάθειες στην ανάϖτυξη διαδικασίας είναι ϖιθανό να αϖοτύχουν στην εϖίτευξη του καλύτερου δυνατού. Παραδείγµατος χάριν, αυτή την ϖερίοδο, δεδοµένου ότι οι εϖιχειρήσεις εϖενδύουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώϖης, η ανάϖτυξη αγοράς είναι κρίσιµης σϖουδαιότητας. Οι ευκαιρίες ανάϖτυξης αγοράς ϖου ϖαρερµηνεύονται ή α- γνοούνται τώρα είναι ϖιθανό να οδηγήσουν στις χαµένες µελλοντικές ευκαιρίες ανάϖτυξης ϖροϊόντων. Ανάπτυξη Αγοράς Ανάπτυξη ιαδικασίας Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Προσφοράς Αποτελείται από ανάπτυξη προϊόντος και ανάπτυξη επαυξηµένου προϊόντος Σχήµα 2-3 : Συστατικά της εϖιχειρησιακής ανάϖτυξης Πηγή: Johne and Storey, 1998 Έχει αϖοδειχθεί ότι η εϖιχειρησιακή ανάϖτυξη µϖορεί να ακολουθηθεί µε τη βοήθεια τεσσάρων τύϖων υϖοστήριξης της ανάϖτυξης: ανάϖτυξη αγοράς, ανά- ϖτυξη ϖροϊόντων, ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων και ανάϖτυξη διαδικασίας, όϖως αϖεικονίζεται στο Σχήµα 2-3. Στην ϖράξη, αυτές οι δραστηριότητες είναι ϖιθανό να αναληφθούν ϖαράλληλα, µε διαφορετική έµφαση σε κάθε µια. Στις κυρίως τεχνολογικά ϖροσανατολισµένες εϖιχειρήσεις, κύρια έµφαση δίνεται συχνά στην ανάϖτυξη ϖροϊόντων, ϖαρά στην ανάϖτυξη αγοράς. Αφ' ετέρου, στις εϖιχειρήσεις ϖροσανατολισµένες κυρίως στο µάρκετινγκ, κύρια έµφαση δίνεται συχνά στην ανάϖτυξη αγοράς και στην ανάϖτυξη εϖαυξηµένων ϖροϊόντων. Σε ϖολλές εϖιχειρήσεις ϖου ϖαρέχουν υϖηρεσίες η κατάσταση είναι συχνά διαφορετική ϖάλι, µε κύρια έµφαση να δίνεται στην ανάϖτυξη διαδικασίας.

14 108 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών Η διαδικασία ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών Στην ανασκόϖηση της βιβλιογραφίας στη διαδικασία ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών, ϖροκύϖτουν έξι βασικά θέµατα όϖου αϖεικονίζεται στο Σχήµα 2-4. Αυτά είναι (Johne and Storey, 1998): (1) το εταιρικό ϖεριβάλλον (2) η ίδια η διαδικασία (3) οι άνθρωϖοι ϖου συµµετέχουν (4) ανάλυση των ευκαιριών (5) ανάϖτυξη και (6) εφαρµογή. Εταιρικό Περιβάλλον ιαδικασία Άνθρωποι Ανάλυση Ανάπτυξη Εφαρµογή Σχήµα 2-4 : Θέµατα ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών στη βιβλιογραφία Πηγή: Johne and Storey, Εταιρικό ϖεριβάλλον Ενώ υϖάρχουν ϖάντα ευκαιρίες αγοράς, οι εταιρίες έχουν συχνά τη δυσκολία στην εκµετάλλευση δηµιουργίας κεφαλαίων αϖό αυτές. Οι ερευνητικές µελέτες έχουν εντοϖίσει τα εµϖόδια στην καινοτοµία και τις ϖροϋϖοθέσεις για την ακ- µή της ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών (Drew, 1995a, Ennew and Wright, 1990, Hodgson, 1986a, Thwaites, 1992). Όλες αυτές οι µελέτες έχουν τονίσει την ανάγκη για ένα σαφές εταιρικό όραµα σχετικά µε το ρόλο ϖου θα ϖρέϖει να ϖαίξει η NSD στην εϖιχειρησιακή ανάϖτυξη. Για να ακµάσει η NSD, η ανώτατη διοίκηση ϖρέϖει να είναι ϖροσανατολισµένη και να δεσµεύεται στην καινοτοµία, και αϖό την άϖοψη των ϖόρων ϖου ϖαρέχονται για την ανάϖτυξη και µε την ϖρακτική βοήθεια. Σαφείς στόχοι ϖρέϖει να τεθούν για τη δραστηριότητα της

15 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 109 NSD. Γενικά, η κουλτούρα του οργανισµού διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο. εν ϖρέϖει να υϖάρξει ο φόβος της αϖοτυχίας. Η υϖερβολική γραφειοκρατία µϖορεί να ϖνίξει την καινοτοµία. Τα εσωτερικά συστήµατα ϖρέϖει να υϖοστηρίζουν την καινοτοµία και να ενισχύουν την εϖικοινωνία. Η έλλειψη υψηλής ϖοιότητας και ϖεϖειραµένου ϖροσωϖικού ανάϖτυξης είναι ένα σηµαντικό εµϖόδιο στην καινοτοµία. Οι ϖεριγραφές εργασίας και τα συστήµατα αντα- µοιβής ϖρέϖει, ιδανικά, εϖίσης να συνδέονται µε την καινοτοµία. Οι MacMillan και McCaffery (1984) ϖροτείνουν την ενθάρρυνση των «εσωτερικών εϖιχειρηµατιών» (internal entrepreneurs) ως µέσο εϖιδίωξης εϖιθετικών ϖροϊόντων καινοτοµίας. Πολλές εϖιχειρήσεις ϖαροχής υϖηρεσιών δεν έχουν, µέχρι τώρα, στρατηγική εστίαση στην NSD ενώ έχουν ϖαράλληλα έλλειψη στις ικανότητες ανάϖτυξης και στις κατάλληλες οργανωτικές δοµές (Easingwood, 1986, Edgett, 1993, Martin and Horne, 1993, Scheuing και Johnson, 1989a). Εντούτοις, έχει διαϖιστωθεί ότι οι κορυφαίας αϖόδοσης τράϖεζες έχουν καλύτερα τυϖοϖοιηµένα, δοµηµένα ϖρογράµµατα ανάϖτυξης νέων υϖηρεσιών αϖό τις µικρότερης αϖόδοσης τράϖεζες (Johne and Harborne, 1985, Johne and Pavlidis, 1996, Reidenbach and Moak, 1986). Ο Johne (1993) διαϖίστωσε ότι λίγοι κορυφαίοι διευθυντές ασφαλιστικών εταιριών ϖαρέχουν το είδος της υϖοστήριξης ϖου θα µϖορούσε να ϖροσφέρει τη µέγιστη δυνατή βοήθεια σε ένα ϖρόγραµµα καινοτοµίας. Οι Edvardsson et al. (1995), έχουν ϖροσδιορίσει τις ϖεραιτέρω ϖεριοχές ϖροβληµάτων στη διαχείριση των έργων ανάϖτυξης. Αυτές ϖεριλαµβάνουν έλλειψη σαφήνειας στο ϖοιος είναι ο «κύριος» του έργου, µε συνέϖεια τις διαοργανωτικές συγκρούσεις και εϖίσης τα ϖροβλήµατα συντονισµού. Κατά συνέϖεια, υϖάρχει συχνά µια έλλειψη ϖληροφοριών για τις ϖροδιαγραφές και τους στόχους στην έναρξη της διαδικασίας ανάϖτυξης. Η γρήγορη ανάϖτυξη ϖροϊόντων έχει ϖροσδιοριστεί ως σηµαντική στρατηγική ϖροτεραιότητα (Drew, 1995b, Ennew and Wright, 1990). Τα κύρια εµϖόδια στη γρήγορη καινοτοµία ϖεριλαµβάνουν τα ζητήµατα ϖου ϖεριγράφονται ανωτέρω. Εϖιϖλέον, ο Drew (1995b) ϖροτείνει τις αρχές του ανασχεδιασµού εϖιχειρηµατικών διαδικασιών για να αλλάξει την κουλτούρα και τη δοµή ενός οργανισµού. Αυτό συνδυάζεται µε µια µεγαλύτερη δέσµευση για οµαδική εργασία και ενδυνάµωση, µϖορεί σίγουρα να οδηγήσει στη γρηγορότερη ανάϖτυξη ϖροϊόντων Η διαδικασία Ένας αϖό τους ϖρώτους ερευνητές ϖου ασχολήθηκε µε την ανάϖτυξη υϖηρεσιών είναι η Shostack (1982), η οϖοία έχει αναϖτύξει το µοριακό µοντέλο όϖως

16 110 Ανάϖτυξη Νέων Υϖηρεσιών έχει αναφερθεί και ϖροηγουµένως. Το µοντέλο αυτό αϖοτελεί γενική αναφορά στη βιβλιογραφία, µιας και κατάφερε να διαχωρίσει την υϖηρεσία σε άυλα και φυσικά µέρη, ϖροσδιορίζοντας ϖαράλληλα τους δεσµούς ϖου τα συνδέουν. Οι Scheuing and Johnson (1989), ϖροτείνουν ένα µοντέλο 15 σταδίων για την ανάϖτυξη νέων υϖηρεσιών στο οϖοίο δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στον έλεγχο αϖό την έννοια της υϖηρεσίας, τη διαδικασία και την µάρκετινγκ άϖοψη του θέµατος. Περισσότερα για τα µοντέλα αυτά όµως αναϖτύσσονται στο εϖόµενο κεφάλαιο όϖου και αναϖτύσσεται η διαδικασία ϖαράλληλα µε τις µεταβλητές ϖου χρησι- µοϖοιούνται για τη διερεύνησή της αϖό τη διεθνή βιβλιογραφία ϖροκειµένου να κατασκευαστεί το ερωτηµατολόγιο της έρευνας. Παρουσιάζονται όµως µερικά µοντέλα τα οϖοία εµφανίζονται στη βιβλιογραφία όσο αφορά την ανά- ϖτυξη νέων υϖηρεσιών. Οι Wilhelmsson και Edvardsson (1994) ϖου αναφέρονται αϖό τον Kokko (2005) ϖαρουσιάζουν ένα µοντέλο 4 φάσεων οι οϖοίες είναι οι εξής: γένεση της ιδέας, φάση έργου, ανάϖτυξης και υλοϖοίησης. Σύµφωνα µε τους ερευνητές οι φάσεις εϖικαλύϖτονται και ϖολλές φορές εϖιστρέφουν σε ϖροηγούµενη φάση του έργου. Της ίδιας λογικής είναι τα µοντέλα του Jönsson (1995) και των Angberg and Åberg (1997), όϖου κυρίως έχουν ϖεραιτέρω αναϖτύξει το µοντέλο των Wilhelmsson και Edvardsson (1994) όϖου δίνουν ϖερισσότερη έµφαση στην εϖικάλυψη κάϖοιον σταδίων και στο ότι µϖορεί να γυρίσει η διαδικασία σε ϖροηγούµενο στάδιο (Kokko, 2005). Τα µοντέλα των Edvardsson και Olsson (1996) και Edvardsson (1996a, 1996b, 1997), για την ανάϖτυξη νέων ϖροϊόντων ϖεριλαµβάνει τρία ουσιαστικά στάδια: ανάϖτυξη της έννοιας της υϖηρεσίας, ανάϖτυξη της διαδικασίας ανάϖτυξης και ανάϖτυξη του συστήµατος της υϖηρεσίας. Αυτοί οι τρεις ϖαράγοντες έχουν διαφορετικούς τύϖους αλληλεξάρτησης αναλόγως του τύϖου αντίστοιχα του έργου της υϖηρεσίας ϖου αναϖτύσσεται. Η έννοια της υϖηρεσίας: είναι η βασική ιδέα της υϖηρεσίας. Στόχος αγοράς, αϖοδοτικότητα και σύνδεση µε τις ανάγκες του ϖελάτη, αναλύονται ϖροκειµένου να ορίσουν τη βασική υϖηρεσία και τις υϖοστηρικτικές υϖηρεσίες. Συνήθως εσωτερική αλλά και εξωτερική ανάλυση υλοϖοιείται στη λογική να συλλεχθεί όσο το δυνατόν ϖερισσότερη ϖληροφορία. Το σύστηµα της υϖηρεσίας: ϖεριλαµβάνει ϖελάτες, συνεργάτες, φυσικούς και τεχνικούς ϖόρους, αλλά και τον οργανισµό. Μέσω του συστήµατος υ- ϖηρεσίας η έννοια υϖηρεσίας θα γίνει ϖραγµατικότητα.

17 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόϖηση 111 Η διαδικασία υϖηρεσίας ϖεριλαµβάνει όλες τις ϖραγµατικές δραστηριότητες ϖου ϖαράγουν υϖηρεσίες. Τα κρίσιµα σηµεία ϖαρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον. Στην διαδικασία ορίζονται εϖίσης οι υϖευθυνότητες των ϖελατών και των συνεργατών. Η υϖηρεσία καθίσταται µια αλυσίδα όϖου ο ϖροµηθευτής και ο ϖελάτης έχουν ενεργούς ρόλους. Οι Edvardsson και Wilhelmsson (1994), αναφέρουν ότι «οι κύριες λειτουργίες της ανάϖτυξης είναι η δηµιουργία ϖροϋϖοθέσεων για υϖηρεσίες, οι οϖοίες αϖό τους ϖελάτες να λαµβάνονται ότι είναι καλής ϖοιότητας». Αυτό όµως είναι ϖιθανό όταν ο ϖροµηθευτής έχει ϖλήρη γνώση των αναγκών, των εϖιθυµιών και ελϖίδων των ϖελατών. Οι Tax και Stuart (1997), ϖαρουσιάζουν ένα κανονιστικό 7 βηµάτων κυκλικό σχεδιασµό, µέσω του οϖοίου ϖροσϖάθησαν να ολοκληρώσουν την δυναµική της εϖιτυχηµένης νέας υϖηρεσίας µε το υϖάρχον σύστηµα υϖηρεσιών. Μετά την ανάλυση του υϖάρχοντος συστήµατος της εταιρίας, τις αϖαιτήσεις της α- γοράς και του εύρους της αλλαγής ϖου η νέα υϖηρεσία αναϖαριστά, το σύστη- µα αναλύεται. Τέλος, αξιολογείται το αϖοτέλεσµα ϖου η νέα υϖηρεσία θα εϖιφέρει στο υϖάρχον σύστηµα υϖηρεσιών. Τα βήµατα ϖεριγράφονται ως εξής: 1) µεθοδική και λεϖτοµερή εξέταση του υϖάρχοντος συστήµατος υϖηρεσιών, 2) αξιολόγηση της νέας έννοιας υϖηρεσίας, 3) ορισµός των διαδικασιών του συστήµατος νέας υϖηρεσίας και το εύρος της αλλαγής, 4) ορισµός των συµµετεχόντων του συστήµατος νέας υϖηρεσίας και το εύρος της αλλαγής, 5) ορισµός των φυσικών διευκολύνσεων του συστήµατος νέας υϖηρεσίας και το εύρος της αλλαγής, 6) αξιολόγηση της εϖίδρασης της ολοκλήρωσης των συστηµάτων υϖηρεσιών και 7) αξιολόγηση της εσωτερικής ικανότητας διαχείρισης της αλλαγής. Φαίνεται όµως το συγκεκριµένο µοντέλο να είναι ένα εργαλείο κυρίως στο να ϖροσθέτει νέες υϖηρεσίες στο ήδη υϖάρχον σύστηµα. εν δίνει όµως νέους τρόϖου ϖροσέγγισης όϖου θα µϖορούσαν να αλλάξουν το υϖάρχον σύστηµα ριζοσϖαστικά. Το σύστηµα ϖροστατεύεται αϖό εξωτερικές ϖαραµέτρους και η φωνή του ϖελάτη ακούγεται δύσκολα. Ο Grönroos (1990), ϖαρουσιάζει ένα δυναµικό µοντέλο για την ανάϖτυξη της ϖροσφοράς υϖηρεσίας. Περιλαµβάνει 6 στάδια: 1) αξιολόγηση των ϖλεονεκτηµάτων των ϖελατών, 2) ορισµός των εϖιθυµητών χαρακτηριστικών µιας ανταγωνιστικής εϖαυξηµένης ϖροσφοράς υϖηρεσίας, 3) σχεδιασµός του βασικού ϖακέτου (βασική υϖηρεσία, υϖοστηρικτικές υϖηρεσίες και διευκολύνσεις σε αυτές), 4) ανάϖτυξη της εϖαυξηµένης ϖροσφοράς υϖηρεσίας, 5) σχεδιασµός υϖοστηρικτικής εϖικοινωνίας αγοράς, 6) ϖροετοιµασία του οργανισµού για την ϖαραγωγή των εϖιθυµητών ϖλεονεκτηµάτων ϖελατών

18

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling.

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο 2 ΕΚΘΕΜΑΤΑ Διαδικασία και Οργάνωση της ς Προϊόντων Ευγενική παραχώρηση της AMF Bowling Worldwide ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ : ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ : ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ : ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Ιστορική Αναδρομή...28 1.3 Βασικές Έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & Σ Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματίας και επιχειρηματικές δεξιότητες Κίνητρα έναρξης νέας επιχείρησης Eμπόδια έναρξης νέας επιχείρησης Λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός πλάνου Η σχέση χρόνου - ανάπτυξης πλάνου 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Προγραµµατισµός 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Scottish Enterprise 2005-2012 Εισαγωγή Η σαφής κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα