Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»"

Transcript

1 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Αθήνα Ιούλιος

2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ DG COMP : Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG REGIO : Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΓΓΕΤ : Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑN-II : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΤΑ : Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ΕΤΑΚ : Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΣΣ : Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηματισμός ΕΤΣΣΜ : Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηματισμός στη Μικροηλεκτρονική ΕΥΔ-ΕΠΑΕ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του ΕΠΑΝ-ΙΙ ΜμΕ : Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις ΑΞΕ : Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ΤΠΕ : Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΥΠΑΝ : Υπουργείο Ανάπτυξης ΥΠΟΙΟ : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ CLUSTERS ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-I: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-II: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-III: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-IV: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-V: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ CLUSTER ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-I ΕΝΕΡΓΕΙΑ-IΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-IΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-IV ΕΝΕΡΓΕΙΑ-V ΎΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-I ΕΝΕΡΓΕΙΑ-II ΕΝΕΡΓΕΙΑ-IIΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-IV ΕΝΕΡΓΕΙΑ-V ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ι ΕΩΣ ΙV - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-V - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΑΝ-ΙΙ / Π.Ε.Π ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΈΚΤΑΚΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4 9.5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ Η ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 1. Γενικά στοιχεία - Πλαίσιο αναφοράς - Βασικοί ορισμοί Tο Πρόγραμμα «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική», προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και, συγκεκριμένα, της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Innovation Clusters)». Η Δράση αυτή υπάγεται στον Υποάξονα «Αξία», του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΝ-ΙΙ: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και στα πέντε Περιφερειακά Προγράμματα στα οποία ανήκουν οι Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Το Πρόγραμμα θα συμβάλει αποφασιστικά και στους στόχους του Υποάξονα «Γνώση και Αριστεία», του Άξονα Προτεραιότητας 1, αλλά και του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» του ΕΠΑΝ-ΙΙ. Η δημόσια συγχρηματοδότηση του Προγράμματος προέρχεται από εθνική συμμετοχή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορισμοί Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): το πλαίσιο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑN-II): Το Πρόγραμμα που εντάσσει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ-ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Η στρατηγική, που υιοθετείται, και οι τρόποι παρέμβασης που προσδιορίζονται στο ΕΠΑN-II εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισμού. Άξονας Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑN-II «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»: Ο Άξονας επιδιώκει την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, τη σύνδεση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικών παραγόντων για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Υποάξονας 1.2 του ΕΠΑN-II «Αξία»: Ο Υποάξονας επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας (άμεσα), των νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας, μέσω δράσεων που υποστηρίζουν τη μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, τη μεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜμΕ και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς. Δράση «Δημιουργία Καινοτομικών Clusters»: Οι καινοτομικές και τεχνολογικές επιδόσεις μιας χώρας/περιφέρειας προκύπτουν ως το αποτέλεσμα ενός συνόλου σύνθετων διασυνδέσεων ανάμεσα στους φορείς που παράγουν, διανέμουν και αξιοποιούν διάφορες μορφές γνώσης και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς αυτοί αλληλεπιδρούν ως στοιχεία ενός συνολικού συστήματος παραγωγής και εφαρμογής της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και στην καινοτομία διακρίνεται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: τη συγκέντρωση σε περιοχές (γεωγραφικές ή/και θεματικές) όπου εντοπίζονται φορείς παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής στάθμης, επιχειρήσεις έντασης γνώσης, καινοτομικοί κλάδοι και τη δημιουργία νέων συνεργιών, 5

6 συνεργασιών και δικτύωση μεταξύ των παραπάνω. Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών (innovation clusters) μονοεπιστημονικής ή/και πολυεπιστημονικής προσέγγισης σε πεδία αιχμής που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Δράση απευθύνεται σε συνεργατικούς σχηματισμούς που ορίζονται ως σύνολα επιχειρήσεων και άλλων υποστηρικτικών φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, συνδεδεμένων σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, που συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και δυνατότητα ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters: στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ορίζεται ως Συνεργατικός Σχηματισμός (Cluster) «ένα σύνολο ισχυρά αλληλεξαρτώμενων και συν-ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με στρατηγικές συμμαχίες με άλλους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κ.λπ.), που εμφανίζουν ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση και από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή (π.χ. Μικροηλεκτρονική, κ.λπ.) η οποία διακρίνεται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας, εξαγωγικού προσανατολισμού και υπαρκτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε διεθνές επίπεδο». Ενίσχυση: νοείται κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Ένταση Ενίσχυσης: νοείται το ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών/ επενδύσεων. Δημόσια Δαπάνη ή Δημόσια Συγχρηματοδότηση: Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Ιδιώτες Επενδυτές: στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σημαντική εμπειρία διαχείρισης επιχειρήσεων και επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία τα οποία περιλαμβάνουν: α) Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital), μέλη ενός αναγνωρισμένου Venture Capital Association ή β) Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels), μέλη ενός αναγνωρισμένου Business Angel Association ή διακεκριμένες περιπτώσεις επενδυτών διεθνούς εμβέλειας, ή γ) Στρατηγικοί Επενδυτές (Strategic Investors), δηλαδή σημαντικές επιχειρήσεις του τομέα της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων, ή δ) Επενδυτικές Τράπεζες (Investment Banks). Βασική Έρευνα: νοείται μια πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση πρακτική εφαρμογή ή χρήση. Βιομηχανική έρευνα: νοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων, που είναι απαραίτητα για την βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων. Πειραματική ανάπτυξη: νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν την παραγωγή σχεδίων, τεχνικών σχεδίων και άλλης τεκμηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για εμπορική χρήση. Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών 6

7 σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος. Η πειραματική παραγωγή και δοκιμή προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών είναι επίσης επιλέξιμη, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν για βιομηχανικές εφαρμογές ή εμπορία. Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις Νομοθετικό - Κανονιστικό Πλαίσιο Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, από το οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες υλοποίησης του Προγράμματος (π.χ. οι όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης του Προγράμματος, οι ενισχυόμενες δραστηριότητες, οι επιλέξιμες επενδύσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων και η διαδικασία υπαγωγής αυτών στο Πρόγραμμα, ο τρόπος καταβολής των συγχρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, τα ανώτερα επιτρεπτά όρια και ποσοστά ενισχύσεων για κάθε επιλέξιμη επένδυση, κ.λπ.), περιλαμβάνει: Το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ). Το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)». Το Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που μετονομάζει το ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Το Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) που αναθέτει στο Ε.Κ. Αθηνά τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας. Το N. 408/2006 (EE EK C286/ ) περί Κρατικών Ενισχύσεων που καθορίζει το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα. To Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο ». Την υπ' αριθμ. 7725/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Την υπ αριθμ. 5338/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II). Την υπ αριθμ. 5337/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας Θράκης». Την υπ αριθμ. 5332/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου». Την υπ' αριθμ. 5443/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής. Την υπ αριθμ. 5439/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/ του Συμβούλιου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1828/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου 7

8 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως αυτός ισχύει (ΕΕ L 45 της ). Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης («Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία» ή για συντομία «ΓΚΑΚΚ»). Τη Σύσταση 361/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως εκάστοτε ισχύει. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ 1502Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 3124/695Δ/Φ.03/ (ΦΕΚ 557Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Πρωτοπορώντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδιασμού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τον Απρίλιο του 2005, προωθεί πλαίσιο ανάπτυξης θεματικών καινοτόμων clusters σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς, έντασης γνώσης, με προσανατολισμό στις εξαγωγές, και με σημαντικές δυνατότητες να μπορούν να αποφέρουν εμπορεύσιμα αποτελέσματα διεθνούς κύρους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia» ή εν συντομία «Corallia», που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α), ως Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, και το οποίο έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του ΕΠΑΝ-ΙΙ του ΕΣΠΑ με την υπ αριθμ. 8792/1015Α/0063Α-24/07/2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης βάσει του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α). Το Corallia έχει ως ειδικό στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση clusters που να μπορούν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο, να είναι υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, ικανά να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις και να υποστηρίξουν τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε χώρα παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Corallia εστιάζει τις ενέργειές του στην: Ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων «έντασης γνώσης» των clusters, με έμφαση στην Έρευνα και Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και σχεδίαση κατάλληλης στρατηγικής, ώστε να διεισδύσουν τα προϊόντα των clusters στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές. Ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων διεθνούς βεληνεκούς από τα clusters, ώστε να αποτελούν «μοντέλα αναφοράς» για τους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και για να προσελκύσουν υψηλής ποιότητας επενδυτικά κεφάλαια από την αλλοδαπή. Αύξηση της συμμετοχής στα clusters ΜμΕ, και, ειδικά, νεοσύστατων επιχειρήσεων, με έδρα την Ελλάδα, που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόρες στους τομείς δραστηριοποίησής τους. Κεφαλαιοποίηση της ισχυρής Ελληνικής κοινότητας (στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή) επιστημόνων και μηχανικών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιώντας και χτίζοντας παράλληλα την ταυτότητα «Καινοτομία Made in Greece». Το Corallia έχει, ήδη, υλοποιήσει ένα πρώτο πρόγραμμα ενίσχυσης Clusters στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝ-I του Γ ΚΠΣ (Φάση-1). Το νέο Πρόγραμμα (Φάση-2) αποτελεί εμβάθυνσή του, παρέχοντας νέα εργαλεία ανάπτυξης και θέτοντας σημαντικότερους αναπτυξιακούς στόχους για τους συμμετέχοντες φορείς. 8

9 1.4. Στάδια εφαρμογής του Προγράμματος Η υλοποίηση του Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: Προκήρυξη του Προγράμματος: Η Προκήρυξη του Προγράμματος πραγματοποιείται με σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία επισυνάπτεται και ο παρών Οδηγός Εφαρμογής. Η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τον αντίστοιχο Οδηγό Εφαρμογής, καθορίζει τους κλάδους, που εμπίπτουν στην Προκήρυξη του Προγράμματος, τις ενισχυόμενες δραστηριότητες, τις επιλέξιμες επενδύσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, τη διαδικασία υπαγωγής αυτών στο Πρόγραμμα, τον τρόπο καταβολής των συγχρηματοδοτήσεων, τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης του Προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Υποδοχή των Προτάσεων: Οι διαδικασίες υποδοχής και προκαταρκτικού ελέγχου των Προτάσεων πραγματοποιούνται από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. Αξιολόγηση των Προτάσεων: Η αξιολόγηση των Προτάσεων πραγματοποιείται σε στάδια, από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, σύμφωνα με τα κριτήρια, όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. Υπογραφή Συμβάσεων: Οι φορείς, των οποίων εγκρίνεται το υποβληθέν Σχέδιο Δράσης, καλούνται να υπογράψουν Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, για το Σχέδιο Δράσης που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. Έγκριση Εκτέλεσης και Χρηματοδότησης: Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος εκδίδεται απόφαση ένταξης των Συμβασιοποιημένων Σχεδίων Δράσης και χρηματοδότησής τους από τον εκάστοτε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΝ-ΙΙ ή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στον οποίο εντάσσεται το εκάστοτε συμβασιοποιημένο Σχέδιο Δράσης. Παρακολούθηση Υλοποίησης - Έλεγχοι - Πληρωμές: Η παρακολούθηση των Συμβάσεων, οι έλεγχοι και πιστοποιήσεις-επαληθεύσεις των επιμέρους Σχεδίων Δράσης, οι καταβολές της δημόσιας συγχρηματοδότησης, οι πιθανές τροποποιήσεις των Συμβάσεων και Σχεδίων Δράσης και η ολοκλήρωση, παραλαβή και αποπληρωμή θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. 9

10 2. Ενισχυόμενη θεματική περιοχή και επιλέξιμοι φορείς 2.1. Ενισχυόμενη θεματική περιοχή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα, ο Οδηγός Εφαρμογής αυτού και η σχετική Προκήρυξη, αφορούν στον τομέα των Ημιαγωγών, της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων, όπου για λόγους συντομίας θα αναφέρεται εφεξής απλά ως «Μικροηλεκτρονική». Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση οι φορείς με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα κεφάλαια 1.1 (ορισμός συνεργατικού σχηματισμού), 2.2 και 2.3, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο των φορέων αυτών καλύπτει μία ή περισσότερες δραστηριότητες από τις κάτωθι: Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, FPGAs, κ.λπ.) ή υποσυστημάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κ.λπ.). Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, μονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών μονάδων (modules), τυπωμένων κυκλωμάτων, κ.λπ. Σχεδίαση ή/και κατασκευή πομποδεκτών για ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισμού/λογισμικού μεταφοράς δεδομένων, όπως γέφυρες και πύλες δικτύων. Σχεδίαση ή/και κατασκευή μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋπολογιστών και της κατασκευής τερματικών. Σχεδίαση ή/και κατασκευή συστημάτων και εξοπλισμού επεξεργασίας πολυμέσων όπως επεξεργαστές και κωδικοποιητές ήχου και video, συστήματα προβολής και μηχανικής όρασης, κ.λπ. Ανάπτυξη λογισμικού για τη σχεδίαση νανο/μικροηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων. Ανάπτυξη λογισμικού για την δικτύωση και έλεγχο ενσωματωμένων συστημάτων. Ανάπτυξη λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και τερματικές συσκευές Χαρακτηριστικά των clusters του Προγράμματος Τονίζεται ότι τα Clusters Μικροηλεκτρονικής τα οποία αποσκοπεί να αναπτύξει το Πρόγραμμα θα πρέπει να: Είναι έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Αναπτύσσουν και παράγουν νέα γνώση και καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Κατοχυρώνουν την πνευματική ιδιοκτησία τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, σημαντικές εξαγωγές και διείσδυση στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσμιες αγορές. Έχουν πετύχει οικονομία κλίμακας και σκοπού και εμφανίζουν χαρακτηριστικά αλυσίδας προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες. Περιλαμβάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων start-ups, spin-offs και spin-outs, οι οποίες θα είναι πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τομείς τους, αλλά και κάθε μεγέθους επιτυχημένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, αναγνωρισμένων διεθνώς. Έχουν συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, κ.λπ. Έχουν προσελκύσει κεφάλαια Ιδιωτών Επενδυτών. Έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις clustering σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των διαδικασιών και των αλυσίδων παραγωγής τους Χαρακτηριστικά των φορέων που δύναται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Στις Ενέργειες Ι έως ΙV του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 4) δύναται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις όλων των τύπων 2 και μεγεθών 3, και στην Ενέργεια ΙΙ Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς 4, με έδρα στην ημεδαπή, οι οποίοι τελούν υπό την αιγίδα νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής ή ένωσης ή κοινοπραξίας αυτών, 1 Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδομένου ότι ένα cluster οφείλει την ύπαρξή του πρωτίστως στις ανάγκες και τη δυναμική της αγοράς που ωθεί τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς συνεργασίες, και όχι σε εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να «επιβάλλουν» κάτι τέτοιο. 2 ενδεικτικά Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), κ.λπ. 3 νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 4 ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Εργαστήρια 10

11 (ενδεικτικά π.χ. «σύνδεσμος» επιχειρήσεων ή «βιομηχανική ένωση»), με αποκλειστικό αντικείμενο τον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, όπως έχει οριστεί στο κεφάλαιο 2.1, η ίδρυση του οποίου πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της Πρότασης. Για λόγους συντομίας, το νομικό αυτό πρόσωπο, θα αναφέρεται εφεξής απλά ως «Σύνδεσμος». Ο Σύνδεσμος στο σύνολο του και επί του συνόλου των μελών του, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να: Αποτελείται κατ ελάχιστο από δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις-μέλη, από τις οποίες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα τουλάχιστον το 60% επί του συνόλου αυτών. Εμφανίζει Κύκλο Εργασιών, στο σύνολο των επιχειρήσεων-μελών του, τουλάχιστον (βάσει στοιχείων των επιχειρήσεων-μελών που έχουν κλείσει χρήση κατά το 2007). Στελεχώνεται, στο σύνολο των επιχειρήσεων-μελών του, με τουλάχιστον 250 στελέχη (κατά την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης). Πραγματοποιεί Εξαγωγές στο σύνολο των επιχειρήσεων-μελών του, ύψους τουλάχιστον (βάσει στοιχείων των επιχειρήσεων-μελών που έχουν κλείσει χρήση κατά το 2007). Έχει προσελκύσει επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών, στο σύνολο των επιχειρήσεων-μελών του, και συνολικά για την τελευταία τριετία, τουλάχιστον Έχει καταθέσει, στο σύνολο των μελών του, και συνολικά για την τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής, τουλάχιστον 10 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στην Ενέργεια-V του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 4) δύναται να συμμετάσχει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα με έδρα στην ημεδαπή ανεξαρτήτως από το αν είναι μέλος Συνδέσμου. 11

12 3. Γενικοί και μετρήσιμοι στόχοι του Προγράμματος 3.1. Γενικοί στόχοι του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος είναι η τόνωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δεικτών των μελών του Cluster Μικροηλεκτρονικής, τόσο σε επίπεδο άμεσα μετρήσιμων ποσοτικών και οικονομικών στοιχείων των επιμέρους επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, όσο και σε επίπεδο έμμεσων ποιοτικών στοιχείων του Cluster Μικροηλεκτρονικής συνολικά, όπως είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διάχυση της τεχνογνωσίας, η αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, η προσέλκυση χαρισματικών ανθρώπων, η ενίσχυση της αριστείας και η δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ της βιομηχανίας, του ερευνητικού ιστού και των παγκόσμιων αγορών, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμο οικοσύστημα ανάπτυξης και καινοτομίας. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τα αποτελέσματα της «Φάσης-1 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική», εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει σε ρυθμούς ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις Μικροηλεκτρονικής να τοποθετηθούν με ίσες αξιώσεις έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, όπως η Silicon Valley (Η.Π.Α.), το Shenzhen (Κίνα), το Cambridge (Αγγλία), το Hsin-Chu (Ταϊβάν), το Tελ Αβίβ (Ισραήλ), και να διεισδύσουν σε ώριμες αγορές με προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει, ώστε στο διάστημα μέχρι το 2015, τα μέλη -και δη οι επιχειρήσεις- του Cluster Μικροηλεκτρονικής να: φτάσουν τις 100 επιχειρήσεις με έδρα και ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα αυξήσουν τους κύκλους εργασιών τους πάνω από τα 600 εκ. ευρώ δημιουργήσουν 4,000 νέες θέσεις απασχόλησης για εξειδικευμένο προσωπικό αυξήσουν τις εξαγωγές τους με στόχο να ξεπεράσουν τα 250 εκ. ευρώ προσελκύσουν επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών με στόχο να ξεπεράσουν τα 300 εκ. ευρώ καταθέτουν τουλάχιστον 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανά δέκα ερευνητές ανά έτος 3.2. Μετρήσιμοι στόχοι του Προγράμματος Για την επίτευξη των παραπάνω γενικών στόχων του Προγράμματος, έχουν τεθεί οι παρακάτω μετρήσιμοι στόχοι, κατά περίπτωση, είτε σε επίπεδο φορέων που θα συμμετάσχουν στις Ενέργειες Ι έως ΙV του Προγράμματος, είτε για τον Σύνδεσμο συνολικά: Στόχοι για το σύνολο των συμμετεχουσών μελών του Συνδέσμου: Α/Α Στόχος Ελάχιστη μεταβολή 1 Νέα μέλη (νομικά πρόσωπα) στο Σύνδεσμο +30% Στόχοι για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου: Α/Α Στόχος Ελάχιστη μεταβολή 2 Κύκλος εργασιών +100% 3 Απασχόληση 5 +50% 4 Εξαγωγές % 5 Επενδύσεις από Ιδιώτες Επενδυτές % 6 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας % 7 Πιστοποιήσεις ποιότητας (ISO, CMMI, κ.λπ.) οι μισές από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις Στόχοι για το σύνολο των συμμετεχόντων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων-μελών του Συνδέσμου: Α/Α Στόχος Ελάχιστη μεταβολή 8 Διπλωματικές και διδακτορικά που εκπονούνται +100% σε συνεργασία με τη Βιομηχανία 5 Εργαζόμενοι απασχολούμενοι στην επιχείρηση είτε με συμβάσεις έργου είτε με συμβάσεις εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών/επιχειρηματιών 6 πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς πελάτες με έδρα σε Κράτος Μέλος της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες 7 Το ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης από Ιδιώτη Επενδυτή 8 βάση αριθ. Πρωτοκόλλου της αίτησης στο εκάστοτε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 12

13 Σημειώνεται ότι για τους στόχους 2 και 4 ως έτος βάσης νοείται το έτος 2007 και ως έτος επαλήθευσης το 2010 (εάν σε οποιοδήποτε από αυτούς τους στόχους δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία βάσης για το έτος 2007, τότε θα ληφθεί ως βάση κατάλληλο αντιπροσωπευτικό έτος ή διάστημα π.χ. περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης, κ.λπ.). Για τους στόχους 1 και 3 ως βάση νοείται η κατάσταση τη στιγμή υποβολής της Πρότασης και ως σημείο επαλήθευσης ακριβώς τρία έτη μετά. Για το στόχο 5 ως διάστημα βάσης νοείται το άθροισμα των ετών και ως διάστημα επαλήθευσης το άθροισμα των ετών Για τους στόχους 6 και 8 ως διάστημα βάσης νοείται το άθροισμα των αιτήσεων για τρία έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης και ως διάστημα επαλήθευσης το άθροισμα των αιτήσεων για τρία έτη μετά την ημερομηνία υποβολής της. Ο στόχος 7 είναι απόλυτος και θα επαληθευτεί το Δεκέμβριο του Τονίζεται ότι στην περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης των συμβασιοποιήσεων, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να μετακινήσει τα αντίστοιχα έτη και τα διαστήματα βάσης και επαλήθευσης κατά ένα έτος. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μετρήσιμων στόχων του Προγράμματος διενεργείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Επιτροπή Αξιολόγησης Μετρήσιμων Στόχων αντίστοιχα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφ Σημειώνεται επίσης ότι για την εξαγωγή της ποσοστιαίας μεταβολής σε κάθε μέγεθος-στόχο, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος όλων των επιμέρους ποσοστιαίων μεταβολών (όχι σε απόλυτα νούμερα) των μεγεθών σε κάθε επιχείρηση ή ακαδημαϊκό/ερευνητικό φορέα-μέλος του Συνδέσμου αντίστοιχα. Θεωρείται ότι οι στόχοι του Προγράμματος επιτεύχθηκαν αν εκπληρωθούν οι έξι από τους οκτώ μετρήσιμους στόχους. Σε περίπτωση μη επίτευξης των ανωτέρω στόχων, ακόμα και αν για το σύνολο των μελών η ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου επιτευχθεί πλήρως, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να αποφασίσει τη μη καταβολή έως και 10% της συνολικής ενίσχυσης από όλα τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Για την εφαρμογή αυτού, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται λόγω αυτού, πριν την Αποπληρωμή του Προγράμματος και την καταβολή του υπολοίπου 20% της συνολικά αντιστοιχούσας ενίσχυσης ανά συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Υποχρεωτικοί στόχοι συμμετεχόντων φορέων Για την επίτευξη των παραπάνω γενικών και μετρήσιμων στόχων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική (με ποινή έντοκης επιστροφής έως και του συνόλου της καταβληθείσας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος) η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων από τους φορείς που θα συμμετάσχουν στις Ενέργειες Ι έως ΙV του Προγράμματος: Υποχρεωτικές δράσεις για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου: Υποβολή αίτησης/αιτήσεων για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη διάρκεια του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης της επιχείρησης, ως εξής: o Τουλάχιστον μία (1) αίτηση στον ΟΒΙ, EPO ή USPTO αν η επιχείρηση έχει μέχρι δέκα (10) υπαλλήλους, ή o Τουλάχιστον δύο (2) αιτήσεις στον ΟΒΙ, EPO ή USPTO αν η επιχείρηση έχει μέχρι πενήντα (50) υπαλλήλους, ή o o Τουλάχιστον τρεις (3) αιτήσεις στο EPO ή USPTO αν η επιχείρηση έχει μέχρι διακόσιους πενήντα (250) υπαλλήλους, ή Τουλάχιστον τέσσερεις (4) αιτήσεις στο EPO ή USPTO αν η επιχείρηση έχει άνω των διακοσίων πενήντα (250) υπαλλήλων. Συμμετοχή σε σεμινάρια γενικής ή/και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη διάρκεια του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης της επιχείρησης, που θα λάβει χώρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και σε κάθε ένα εκ των οποίων θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος ή ο κοντινότερος ακέραιος του δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των στελεχών της επιχείρησης όποιος εκ των δύο αριθμών είναι μεγαλύτερος-, και σύμφωνα με τον εξής τύπο: Συνολική διάρκεια όλων των σεμιναρίων 3,2 x αριθμό υπαλλήλων (με ελάχιστη συνολική διάρκεια τις 32 ώρες). Συμμετοχή σε εκθέσεις, στη διάρκεια του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης της επιχείρησης, ως εξής: o Τουλάχιστον μία (1) έκθεση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή αν η επιχείρηση είναι Πολύ Μικρή βάσει Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε. με τη διατύπωση της 6 ης Μαΐου

14 o o o Τουλάχιστον δύο (2) εκθέσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον μία στην αλλοδαπή, αν η επιχείρηση είναι Μικρή βάσει Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε. Τουλάχιστον τρεις (3) εκθέσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον δυο στην αλλοδαπή, αν η επιχείρηση είναι Μεσαία βάσει Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε. Τουλάχιστον τέσσερεις (4) εκθέσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις στην αλλοδαπή, αν η επιχείρηση είναι μη-μμε βάσει Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε. Υποχρεωτικές δράσεις για τους συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς-μέλη του Συνδέσμου: Τουλάχιστον μία (1) διπλωματική ή διδακτορικό που διενεργείται σε συνεργασία με τη βιομηχανία στη διάρκεια του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού φορέα. 14

15 4. Ενισχυόμενες Ενέργειες και ειδικοί στόχοι του Προγράμματος Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, θα υλοποιηθούν πέντε (5) αλληλένδετες και συμπληρωματικές Ενέργειες ενισχύσεων, κάθε μία με διαφορετικούς και συμπληρωματικούς στόχους. Οι Ενέργειες Ι έως ΙV απευθύνονται αποκλειστικά σε φορείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.3, και οι οποίοι δύναται να συμμετάσχουν ως εξής: Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν την υποβολή Πρότασης Σχεδίου Δράσης σε μια εκ των Ενεργειών Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ, η οποία πλαισιώνεται υποχρεωτικά από την ανάληψη δράσεων στην Ενέργεια- IV, σύμφωνα με τους όρους και λεπτομέρειες που αναφέρονται στα κεφάλαια 4.1 έως 4.4. Δύναται, εφόσον δεν υφίσταται επικάλυψη του φυσικού αντικειμένου, και τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα και η στρατηγική αυτής, να υποβληθεί από την επιχείρηση Πρόταση Σχεδίου Δράσης σε παραπάνω της μίας Ενέργειας, και αποκλειστικά είτε στις Ενέργειες-Ι και -ΙΙ, είτε στις Ενέργειες-ΙΙ και -ΙΙΙ, οι οποίες θα πρέπει να πλαισιώνονται από την ανάληψη δράσεων στην Ενέργεια-IV. Υφίσταται τέλος, για τις επιχειρήσεις, η δυνατότητα συμμετοχής μόνο στην Ενέργεια-IV. Οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν την υποβολή Πρότασης Σχεδίου Δράσης μόνο στην Ενέργεια-ΙΙ. H Ενέργεια-V περιλαμβάνει ειδικές δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης του Cluster Μικροηλεκτρονικής, οι οποίες μπορούν να αναληφθούν από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, με έδρα στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως από το αν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.3, και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ενέργεια-I: Ενισχύσεις νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτοτύπων Στόχος της Ενέργειας-Ι είναι η ενίσχυση Σχεδίων Δράσης, τύπου seed-financing, πολύ μικρών επιχειρήσεων (start-ups, spin-offs, spin-outs) που έχουν ιδρυθεί ή που πρόκειται να ιδρυθούν. Συγκεκριμένα, η Ενέργεια-Ι αποσκοπεί στην ενίσχυση όλων των δράσεων υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο εστιάζει και καταλήγει στην ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού πρωτοτύπου στην περιοχή της Μικροηλεκτρονικής (π.χ. σε επίπεδο πυριτίου, συσκευασίας, πλακέτας δοκιμών, κ.λπ.). Στρατηγικοί στόχοι της Ενέργειας-Ι είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης του Cluster Μικροηλεκτρονικής, η δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων, η αύξηση της κρίσιμης μάζας ανθρώπων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Cluster Μικροηλεκτρονικής, καθώς και η προσέλκυση μικρών συν-επενδύσεων από Ιδιώτες Επενδυτές. Επιλέξιμες είναι μόνο πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε. με τη διατύπωση της 6 ης Μαΐου 2003 (όχι μικρές ή μεσαίες). Η αξιολόγηση των Προτάσεων Σχεδίων Δράσης διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 8). Η εκτέλεση των Σχεδίων Δράσης παρακολουθείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 9). Για την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες επενδύσεις βλ. κεφάλαιο Ενέργεια-II: Ενισχύσεις για συνεργατική βιομηχανική έρευνα αιχμής και ανάπτυξη πρωτοτύπων Στόχος της Ενέργειας-ΙΙ είναι η ενίσχυση Σχεδίων Δράσης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) μέσω της σύμπραξης βιομηχανικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. Απευθύνεται σε συνεργατικές ομάδες επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, οι οποίες θα προτείνουν Συνεργατικό Έργο Ε&Α με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη αιχμής στην περιοχή της Μικροηλεκτρονικής. Στρατηγικός στόχος της Ενέργειας-ΙΙ είναι ο προσανατολισμός της βιομηχανικής έρευνας προς τον τελικό πελάτη, καθώς και η προσέλκυση μεσαίων συν-επενδύσεων από Ιδιώτες Επενδυτές. Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους καθώς και ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια που συμμετέχουν σε Συνεργατικό Έργο Ε&Α. Ανά Συνεργατικό Έργο Ε&Α απαιτείται από τη συνεργατική ομάδα να προσκομίσει τουλάχιστον μια Δήλωση Ενδιαφέροντος (Letter of Intent) 9 για 9 η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να επικοινωνήσει με το νόμιμο εκπρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της υποβάλλουσας τη Δήλωση Ενδιαφέροντος, εταιρείας, πέραν του υπογράφοντος, προκειμένου να αξιολογήσει το συνολικό ενδιαφέρον και τη συνάφεια του προτεινόμενου συνεργατικού ερευνητικού σχεδίου προς το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης που προσκομίζει τη Δήλωση Ενδιαφέροντος. 15

16 την τεχνολογική κατεύθυνση και προσδοκώμενα οφέλη του Συνεργατικού Έργου Ε&Α από επιχείρηση-πελάτη διεθνούς κύρους του τεχνολογικού χώρου και μη συνδεδεμένης σύμφωνα με τον ορισμό περί «συνδεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε. με τη διατύπωση της 6 ης Μαΐου με τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις. Είναι υποχρεωτική η συνεργασία ανά προτεινόμενο Συνεργατικό Έργο Ε&Α τουλάχιστον πέντε (5) επιχειρήσεων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τρεις (3) ΜμΕ, και ενός (1) ακαδημαϊκού ή ερευνητικού φορέα. Κανένας μεμονωμένος εταίρος του Συνεργατικού Έργου Ε&Α δεν μπορεί να φέρει πάνω από το 30% του επιλέξιμου κόστους του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. Ο συντονισμός του εκάστοτε Συνεργατικού Έργου Ε&Α θα γίνεται από επιχείρηση η οποία λαμβάνει και τις Δηλώσεις Ενδιαφέροντος. Οι αξιολογήσεις του Συνεργατικού Έργου Ε&Α και των επιμέρους Προτάσεων Σχεδίων Δράσης διενεργούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 8). Η εκτέλεση του Συνεργατικού Έργου Ε&Α και των Σχεδίων Δράσης παρακολουθούνται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 9). Για την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες επενδύσεις βλ. κεφάλαιο Ενέργεια-III: Ενισχύσεις για βιομηχανική έρευνα αιχμής και ανάπτυξη πρωτοτύπων από ιδιαίτερα ώριμες και καινοτόμες επιχειρήσεις Στόχος της Ενέργειας-ΙΙΙ είναι η ενίσχυση Σχεδίων Δράσης επιχειρήσεων οι οποίες, αφενός μεν διαθέτουν επαρκή τεχνολογική και επιχειρησιακή ικανότητα προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν την εκτέλεση βιομηχανικής έρευνας αιχμής και την ανάπτυξη πρωτοτύπων πάνω στο αποκλειστικά δικό τους αντικείμενο, αφετέρου δε αποτελούν περιπτώσεις όπου η επιτυχής ολοκλήρωση των Σχεδίων Δράσης, εμφανίζει σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να λειτουργήσει ως «επιτυχημένο παράδειγμα» (success story) θετικής προβολής και δημοσιότητας με απώτερο στρατηγικό στόχο την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές τεχνολογικό-επενδυτικό χάρτη. Επιλέξιμες είναι ιδιαίτερα τεχνολογικά ώριμες και καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντικό Σχέδιο Δράσης. Ιδιαίτερης βαρύτητας στην αξιολόγηση της προοπτικής ερευνητικής και μετέπειτα εμπορικής επιτυχίας του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η παρουσία Ιδιωτών Επενδυτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις που έχουν έντονο το χαρακτήρα της τεχνολογικής διάστασης όπως οικονομικούς επενδυτές και κεφάλαια συμμετοχών με αποδεδειγμένο ιστορικό επενδύσεων στην τεχνολογία, στρατηγικούς επενδυτές/πολυεθνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, κ.ά.), μέσω πρόσφατης, σημαντικού μεγέθους (ενδεικτικά: τουλάχιστον 1εκ ) συμμετοχής/αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή κατ ελάχιστο μέσω της προσκόμισης κατά την υποβολή της πρότασης Επιστολής Δέσμευσης εκ μέρους του Ιδιώτη Επενδυτή για την πρόθεσή του να επενδύσει στο προσεχές διάστημα στην επιχείρηση. Στην δεύτερη περίπτωση, τονίζεται ότι εφόσον κριθεί και προσμετρήσει θετικά στην αξιολόγηση της πρότασης η Επιστολή Δέσμευσης εκ μέρους του Ιδιώτη Επενδυτή και εγκριθεί το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, η καταβολή της δημόσιας συγχρηματοδότησης θα γίνει βάσει των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο 5.3. Η ως άνω ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας στην παρουσία Ιδιώτη Επενδυτή, συνίσταται στην αναγνώριση της προσέλκυσης Ιδιωτών Επενδυτών ως βασικού στοιχείου επιχειρηματικής ικανότητας, «έξωθεν καλής μαρτυρίας» και αξιολόγησης της τεχνολογικής ωριμότητας μιας επιχείρησης, και κατά συνέπεια, αποτιμάται ως ιδιαίτερα θετικό γνώρισμα της Πρότασης Σχεδίου Δράσης. Στρατηγικός στόχος είναι, μέσω της εστιασμένης ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγει η επιχείρηση, να επέλθει σημαντική βελτίωση των πιθανοτήτων που έχει η επιχείρηση για επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο στηρίζεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, μέσω π.χ. της εισαγωγής στο χρηματιστήριο αξιών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή της εξαγοράς από στρατηγικό επενδυτή, κ.ά. Η αξιολόγηση των Προτάσεων Σχεδίων Δράσης διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 8). Η εκτέλεση των Σχεδίων Δράσης παρακολουθείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 9). Για την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες επενδύσεις βλ. κεφάλαιο Ενέργεια-IV: Οριζόντιες ενισχύσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης Στόχος της Ενέργειας-IV είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης εξαιρετικά επιλεγμένων καίριων δράσεων, όπως είναι η υποβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση, η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, κ.λπ. Ο στόχος της Ενέργειας-IV θα πραγματωθεί μέσω εστιασμένων ενισχύσεων ώστε να επιτευχθεί πολλαπλασιαστική ανάληψη των προαναφερθεισών δράσεων οι οποίες είναι θεμελιώδους διαρθρωτικού χαρακτήρα για ορθολογική και 16

17 βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, συμβάλλοντας, έτσι, αποφασιστικά στην υλοποίηση των συνολικών στόχων του Προγράμματος. Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις σε όλες τις υπο-ενέργειες της Ενέργειας ΙV. Σημειώνεται ότι μη ένταξη μέρους της Πρότασης Σχεδίου Δράσης μιας επιχείρησης που αφορά σε οποιαδήποτε εκ των Ενεργειών Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ, επιτρέπει την ένταξη του τμήματος της Πρότασης που αφορά στην Ενέργεια IV, ενώ υφίσταται και η δυνατότητα κατάθεσης Σχεδίου Δράσης μόνο στην Ενέργεια-IV. Για την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες επενδύσεις βλ. κεφάλαιο Ενέργεια-V: Ειδικές δράσεις υποστήριξης του Cluster Μικροηλεκτρονικής Στόχος της Ενέργειας-V είναι η συμπληρωματική υποστήριξη και ανάπτυξη του Cluster Μικροηλεκτρονικής μέσω της υποβολής Προτάσεων Σχεδίων Δράσης για επικουρικές δράσεις, έργα, μελέτες, κ.λπ., οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, στην εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία και στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του Cluster Μικροηλεκτρονικής, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι εξής πιθανές δράσεις: Δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με καταγεγραμμένο το σύνολο του εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού Μικροηλεκτρονικής που υπάρχει εγκατεστημένο σε δημόσιους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας και στο οποίο μπορεί να έχουν πρόσβαση δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς του Cluster Μικροηλεκτρονικής με στόχο τη διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων, την ανάπτυξη πρωτοτύπων, και την εκτέλεση ελέγχων/δοκιμών. Ανάληψη και σχεδιασμό διεθνών συνεδρίων, ημερίδων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης όπως θερινά ή χειμερινά σχολεία εντατικής εκπαίδευσης με θέματα ενδιαφέροντος για το Cluster Μικροηλεκτρονικής και στόχο την προβολή και δημοσιότητα των ενεργειών της χώρας στην τεχνολογία και την καινοτομία, την προσέλκυση διακεκριμένων φυσικών και νομικών προσώπων της αλλοδαπής και τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Cluster Μικροηλεκτρονικής. Σχεδιασμός, δημιουργία, και λειτουργία βάσης δεδομένων με καταχωρημένες αιτήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και διαθέσιμων θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή πρακτικών/πτυχιακών εργασιών στο Cluster Μικροηλεκτρονικής, με στόχο την προσέγγιση των νέων αποφοίτων στην αγορά εργασίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών επαγγελματικού προσανατολισμού. Λειτουργία γραφείου υποστήριξης διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR helpdesk). Δημιουργία δικτυακής πύλης ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών που αφορούν το cluster και γενικότερα όλο το οικοσύστημα μικροηλεκτρονικής. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να απαιτείται να είναι μέλος του Συνδέσμου, είναι επιλέξιμο για να υποβάλλει Πρόταση Σχεδίου Δράσης στην Ενέργεια-V. Η εκάστοτε Πρόταση Σχεδίου Δράσης στην Ενέργεια-V είναι εντελώς ανεξάρτητη ως προς την αξιολόγησή της με οποιαδήποτε άλλη Πρόταση υποβληθεί σε οποιαδήποτε εκ των λοιπών Ενεργειών. Στην Πρόταση Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και να προσδιορίζεται επακριβώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το υπόλοιπο 25% της ιδιωτικής συμμετοχής (π.χ. συγχρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια, συγχρηματοδότηση από τους αποδέκτες/ωφελούμενους της Πρότασης, προσφορά σε είδος/ανθρωποώρες εργασίας, κλπ.) Η αξιολόγηση των Προτάσεων Σχεδίων Δράσης διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 8). Η εκτέλεση των Σχεδίων Δράσης παρακολουθείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος (βλ. κεφάλαιο 9). Για την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες επενδύσεις βλ. κεφάλαιο

18 5. Επιλέξιμες επενδύσεις και ένταση ενίσχυσης ανά Ενέργεια Το πλαίσιο ενισχύσεων στο παρόν Πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου βάσει των προβλεπόμενων σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΚΑΚΚ) 10 και του Κανονισμού για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) 11. Οι κανονισμοί αυτοί επιτρέπουν την, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παροχή κρατικών ενισχύσεων χωρίς την πρότερη υποχρέωση κοινοποίησης προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για λήψη έγκρισης, συνεπώς απλοποιούν ιδιαίτερα την διαδικασία υλοποίησης ενός Προγράμματος το οποίο συνδυάζει πολλαπλά μέτρα και κατηγορίες ενίσχυσης όπως το παρόν. Συγκεκριμένα, ο ΓΚΑΚΚ αποτελεί «συγχώνευση» παλαιότερων κανονισμών ενισχύσεων οι οποίοι έτυχαν εφαρμογής κατά το Γ ΚΠΣ (όπως οι 68/2001, 70/2001, 2204/2002 και 1628/2006), με στόχο την απλοποίηση και την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ενισχύσεων από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απλοποίηση αυτή του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων σε έναν μόνο κανονισμό είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκει η Στρατηγική της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, ιδίως σε σχέση με τις ΜμΕ. Ο ΓΚΑΚΚ επιτρέπει μεταξύ άλλων την υπό προϋποθέσεις παροχή ενισχύσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΑΚ), για Επαγγελματική Εκπαίδευση, για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς ΜμΕ και Συμμετοχή των ΜμΕ σε Εκθέσεις, κλπ. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, ο ΓΚΑΚΚ συμπληρώνεται υποστηρικτικά από τη χρήση του κανονισμού de minimis, βάσει του οποίου, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία δεδομένη επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, είναι δυνατή η παροχή της εν λόγω ενίσχυσης προς ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιλέξιμων ενεργειών χωρίς την πρότερη υποχρέωση κοινοποίησης προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε επίπεδο υλοποίησης του Προγράμματος, και λαμβάνοντας υπόψη τα επιτρεπτά ποσοστά ενίσχυσης που επιτρέπουν οι ως άνω κανονισμοί, οι επιλέξιμες επενδύσεις και η ένταση ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την Ενέργεια, όπως αναλύεται στα επόμενα. Η ένταση ενίσχυσης έχει τεθεί σε τέτοιο ύψος ούτως ώστε, να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον ενισχυόμενο τομέα και της αντιμετώπισης της ανεπάρκειας της αγοράς ή του προβλήματος συνοχής που καλείται να αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι λεπτομέρειες για τις ενισχυόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος, και συγκεκριμένα: ο αύξων αριθμός (Α/Α) της επιλέξιμης Ενέργειας και υπο-ενέργειας, o τίτλος της επιλέξιμης Ενέργειας και υπο-ενέργειας, o φορέας για τον οποίο είναι επιλέξιμη η εκάστοτε ενίσχυση, η ένταση ενίσχυσης, o κανονισμός της Ε.Ε. στον οποίο βασίζεται η ενίσχυση, καθώς και αναλυτικά σχόλια, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων, ως προς τι ενισχύεται, αλλά και ενδεχομένως τι εξαιρείται ενίσχυσης. Τονίζεται ότι: Σε όλες τις περιπτώσεις θα εξετάζεται λεπτομερώς αν συντρέχει σώρευση ενισχύσεων, ήτοι κατά πόσο τηρούνται τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό των δημόσιων μέτρων στήριξης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα ή το σχέδιο, ανεξαρτήτως από το αν η στήριξη χρηματοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι (i) (ii) υφίσταται σώρευση σε επίπεδο τριετίας για τις ενισχύσεις de minimis (απαντώνται στις Ενέργειες Ι, IV και V και σε όποιο άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα συγχρηματοδότησης με de minimis συμμετέχει η επιχείρηση), όσον αφορά τη σώρευση των ενισχύσεων που εξαιρούνται βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες και ενισχύσεις απαλλασσόμενες βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, οι ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, κατά τα πρώτα τρία χρόνια από τη χορήγησή τους, δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο του κανονισμού, με μόνη εξαίρεση τις ενισχύσεις για ΕΑΚ και ενισχύσεις με τη μορφή κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου. 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 18

19 Χρήση των «Ενισχύσεων σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις» που εμπίπτει στην κατηγορία ενισχύσεων για ΕΑΚ του ΓΚΑΚΚ, σε οποιαδήποτε από τις υπο-ενέργειες που το προβλέπουν σχετικά (Α/Α: 1.2, 4.5, 4.6, 4.7) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον: o o o Η επιχείρηση είναι μικρή και συστάθηκε λιγότερο από έξι έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 1 εκατ. ανά επιχείρηση σε όλες τις Ενέργειες και υπο-ενέργειες στις οποίες χρησιμοποιείται. Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει την ενίσχυση με τη χρήση αυτής της διάταξης μόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληροί τα κριτήρια της νέας καινοτόμου επιχείρησης. Επίσης τονίζεται ότι εάν γίνει χρήση της εν λόγω μορφής ενίσχυσης σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δυνατές υπο- Ενέργειες, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει χρήση της και στις υπόλοιπες υπο-ενέργειες στις οποίες υφίσταται ως δυνατότητα, εφόσον στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης ζητείται συγχρηματοδότηση για αυτές τις υπο-ενέργειες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παρόν Πρόγραμμα, δεν θα είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο εν λόγω οργανισμός υπό τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως δεν θα πρέπει να έχει γίνει έναρξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος. Για να γίνει αποδεκτή μια μη-μμε ενίσχυση από το Πρόγραμμα θα πρέπει επιπλέον η επιχείρηση να έχει αναλύσει, σε έγγραφο το οποίο θα είναι στη διάθεση του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, τη σκοπιμότητα του Σχεδίου Δράσης, τόσο με την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν, από το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μια υλική αύξηση του μεγέθους ή του πεδίου/αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης ή μια υλική αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε η επιχείρηση για το επιδοτούμενο Σχέδιο Δράσης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις Σχεδίων Δράσης που περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, το ενισχυόμενο τμήμα της έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να εμπίπτει πλήρως στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας ή της πειραματικής ανάπτυξης. Όταν ένα Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, θα πρέπει να προσδιορίζεται, για κάθε δραστηριότητα, αν αποτελεί βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξης ή αν δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες αυτές. Η υπαγωγή στις κατηγορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τη βασική έρευνα και καταλήγοντας σε δραστηριότητες που είναι εγγύτερες στην αγορά. Συνεπώς, μια δραστηριότητα που εκτελείται σε μεταγενέστερο στάδιο του Σχεδίου Δράσης μπορεί να θεωρηθεί ως βιομηχανική έρευνα. Με τον ίδιο τρόπο, δεν αποκλείεται μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε προηγούμενο στάδιο να αποτελεί πειραματική ανάπτυξη. Δεν είναι επιλέξιμες εξαγωγικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες που ευνοούν τα εγχώρια έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες που χρηματοδοτούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες. Κατά κανόνα δεν πρέπει να θεωρούνται εξαγωγικές δραστηριότητες η κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά. Oι τόκοι, έως του συνολικού ύψους ίσου με το 3% της συνολικής Δημόσιας Συγχρηματοδότησης του Δικαιούχου, οι οποίοι απορρέουν από τυχόν χρηματοδότηση του έργου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω εκχώρησης της Σύμβασης του Δικαιούχου λόγω ενδεχόμενης σημαντικής καθυστέρησης διαθεσιμότητας της Δημόσιας συγχρηματοδότησης, είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση με ποσοστό ενίσχυσης 100%, μέσω του κανονισμού de minimis αν ο Δικαιούχος είναι επιχείρηση ή μέσω της περίπτωσης «δ) γενικά έξοδα» του πίνακα 5.2 αν ο Δικαιούχος είναι Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός φορέας. Σημειώνεται ότι το επιλέξιμο ποσό συγχρηματοδότησης των εν λόγω τόκων αφορά μόνο στη χρονική περίοδο από την ημερομηνία που είναι απαιτητή η Δημόσια συγχρηματοδότηση βάσει των όρων της Σύμβασης Επιχορήγησης έως την ημερομηνία που τελικώς καταβλήθηκε η εν λόγω Δημόσια συγχρηματοδότηση στο Δικαιούχο, και σε κάθε περίπτωση το επιλέξιμο ποσό συγχρηματοδότησης 19

20 συμπεριλαμβάνεται και δεν αλλοιώνει ή υπερβαίνει κατά κανένα τρόπο την εγκεκριμένη συνολική δημόσια συγχρηματοδότηση του Έργου του Δικαιούχου. Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που εξήγγειλε η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της χρηματο-οικονομικής κρίσης, είναι δυνατή η σώρευση της ως άνω ενίσχυσης λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του σχετικού ορίου του de minimis, βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης της Επιτροπής υπ.αριθ. 2009/C/83/01. Το κόστος για την εκτέλεση του ελέγχου και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον προβλεπόμενο ελεγκτή των προς πιστοποίηση επενδύσεων του φορέα, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9.3 του παρόντος, είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση με ποσοστό ενίσχυσης 100%, μέσω του κανονισμού de minimis αν ο Δικαιούχος είναι επιχείρηση ή μέσω της περίπτωσης «δ) γενικά έξοδα» του πίνακα 5.2 αν ο Δικαιούχος είναι Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός φορέας. Σημειώνεται ότι το κόστος ανά έλεγχο / έκδοση σχετικής βεβαίωσης θα συγχρηματοδοτείται έως του ύψους (δύο χιλιάδες ευρώ) καθαρή αξία, και σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνεται και δεν αλλοιώνει ή υπερβαίνει κατά κανένα τρόπο την εγκεκριμένη συνολική δημόσια συγχρηματοδότηση του Έργου του Δικαιούχου. Τέλος, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα επενδύσεις για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα -όπως ορίζονται στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμό 12962/ (ΦΕΚ 734 Β / ), όπως κάθε φορά ισχύει- των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, μετά από πιστοποίηση των επενδύσεων και έκδοση σχετικής βεβαίωσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και μέχρι τα όρια ενισχύσεων που ορίζονται κατά περίπτωση από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία. 20

21 5.1. Ενέργεια-I Α/Α Είδος ενίσχυσης Επιλέξιμοι φορείς 1.1 Ενισχύσεις νέων πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτοτύπων Επιχειρήσεις πολύ μικρές που θα ιδρυθούν Ένταση Ενίσχυσης Κανονισμός Ε.Κ. Σχόλια - διευκρινίσεις 80% De minimis Επιλέξιμες είναι μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος μέχρι και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης για την ένταξη του Σχεδίου Δράσης στο Πρόγραμμα, και εφόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται προς τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε., με τη διατύπωση της 6 ης Μαΐου 2003, και κατά το διάστημα στο οποίο θα είναι αποδέκτες της παρούσας ενίσχυσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται στο κεφάλαιο Ενισχύσεις υφιστάμενων πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτοτύπων Επιχειρήσεις πολύ μικρές νέες 80% ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις) ή De minimis (λοιπές περιπτώσεις) Επιλέξιμες είναι όλες οι επενδύσεις της επιχείρησης και ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: έξοδα σύστασης της επιχείρησης, η δημιουργία πρωτοτύπων (π.χ. σε επίπεδο πυριτίου, συσκευασίας, πλακέτας δοκιμών, υπηρεσιών μετρήσεων, κ.λπ.), η αγορά εργαλείων λογισμικού και υπηρεσιών για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων, οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής νομικών και άλλων συμβουλών ανάπτυξης της επιχείρησης, η μισθοδοσία (συμπεριλαμβανόμενων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.), οι μισθώσεις εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, τα λειτουργικά έξοδα για ενέργεια, ύδρευση, θέρμανση, διοικητικά έξοδα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου όπως διαχειριστική/λογιστική/νομική υποστήριξη του έργου, κ.λπ. Επιλέξιμες είναι μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε., με τη διατύπωση της 6 ης Μαΐου 2003, ήτοι να απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2εκ. και με προϋπάρχουσα περίοδο λειτουργίας έως 6 έτη και κατά το διάστημα στο οποίο θα είναι αποδέκτες της παρούσας ενίσχυσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται στο κεφάλαιο 8. Επιλέξιμες επενδύσεις όπως και στην υπο-ενέργεια 1.1, εκτός των εξόδων σύστασης της επιχείρησης. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επιπλέον πληρούν και τα κριτήρια των «νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» όπως επιλέξουν τη λήψη της ενίσχυσης μέσω του αντίστοιχου κανονισμού ΕΑΚ αντί μέσω του κανονισμού de minimis. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει οι δαπάνες για Ε&Α της επιχείρησης να αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε φάση εκκίνησης η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

22 5.2. Ενέργεια-IΙ 2 Ενισχύσεις για συνεργατική βιομηχανική έρευνα αιχμής για την ανάπτυξη πρωτοτύπου Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) και Ακαδημαϊκοί /Ερευνητικοί Φορείς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50% για μη-μμε +20% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων ή +25% μικρών επιχειρήσεων, +30% πολύ μικρών επιχειρήσεων, -5% μείωση για κάθε συμμετοχή της επιχείρησης σε παραπάνω από ένα Συνεργατικό Έργο Ε&Α, -25% μείωση για τις δραστηριότητες που αποτελούν Πειραματική Ανάπτυξη. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 100% για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/σχέδια έρευνας και ανάπτυξης Επιλέξιμη είναι η διεξαγωγή Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, στο βαθμό που η κάθε μία αντιστοιχεί στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης. Επιλέξιμες είναι μόνο οι ακόλουθες επενδύσεις: α) δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια) β) επενδύσεις για όργανα και εξοπλισμό στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το Σχέδιο Δράσης. Αν τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του χρήσιμου βίου τους για το Σχέδιο Δράσης, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι επενδύσεις απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης και οι οποίες υπολογίζονται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική γ) επενδύσεις για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ανταγωνισμού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι επενδύσεις για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα δ) γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στο Σχέδιο Δράσης, όπως έξοδα ταξιδιών και έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων, καθώς και διοικητικά έξοδα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου όπως διαχειριστική/λογιστική/νομική υποστήριξη του έργου, κ.λπ. ε) Άλλες επενδύσεις, περιλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας. Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται στο κεφάλαιο Ενέργεια-IΙΙ 3 Ενισχύσεις για βιομηχανική έρευνα αιχμής και ανάπτυξη πρωτοτύπων από ιδιαίτερα ώριμες και καινοτόμες επιχειρήσεις Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) 40% για μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων ή +20% μικρών επιχειρήσεων ή +30% πολύ μικρών επιχειρήσεων -25% μείωση για τις δραστηριότητες που αποτελούν Πειραματική Ανάπτυξη. ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/σχέδια έρευνας και ανάπτυξης Επιλέξιμη είναι η διεξαγωγή Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, στο βαθμό που η κάθε μία αντιστοιχεί στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης. Ιδιαίτερης βαρύτητας στην αξιολόγηση της προοπτικής ερευνητικής και μετέπειτα τεχνολογικής/εμπορικής επιτυχίας του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η παρουσία Ιδιωτών Επενδυτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις που έχουν έντονο το χαρακτήρα της τεχνολογικής διάστασης όπως οικονομικούς επενδυτές και κεφάλαια συμμετοχών με αποδεδειγμένο ιστορικό επενδύσεων στην τεχνολογία, στρατηγικούς επενδυτές/πολυεθνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, κ.ά.), μέσω πρόσφατης, σημαντικού μεγέθους (ενδεικτικά: τουλάχιστον 1εκ ) συμμετοχής/αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ενισχυόμενης επιχείρησης (εφεξής η «Επένδυση») ή κατ ελάχιστο μέσω της προσκόμισης κατά την υποβολή της πρότασης Επιστολής Δέσμευσης εκ μέρους Ιδιώτη Επενδυτή για την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει την Επένδυση στο διάστημα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και με ρητή αναφορά στο μέγιστο ποσό της Επένδυσης. Στην δεύτερη περίπτωση, τονίζεται ότι εφόσον κριθεί και προσμετρήσει θετικά στην αξιολόγηση της πρότασης η Επιστολή Δέσμευσης εκ μέρους του Ιδιώτη Επενδυτή και εγκριθεί το προτεινόμενο σχέδιο της επιχείρησης, θα καταβάλλεται η Δημόσια

23 Συγχρηματοδότηση προς την επιχείρηση μόνο μετά την πιστοποίηση ότι συντελέστηκε σε δεδομένη χρονική στιγμή εξολοκλήρου η Επένδυση και με την επιφύλαξη των όρων του κεφαλαίου 9.4. Αν η υλοποίηση της Επένδυσης γίνεται σταδιακά, τότε αντίστοιχα θα δύναται να καταβληθεί μόνο ένα μέρος της συνολικής μεγίστης δυνατής Δημόσιας Συγχρηματοδότησης το οποίο θα αντιστοιχεί ποσοστιαία στο λόγο της σωρευτικής Επένδυσης που έχει συντελεστεί οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή προς την συνολική Επένδυση που αναφέρεται στην Επιστολή Δέσμευσης, και με την επιφύλαξη πάντα των όρων του κεφαλαίου 9.4. Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις όπως στην Ενέργεια-ΙΙ. Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται στο κεφάλαιο Ενέργεια-IV 4.1 Ενισχύσεις για το κόστος της κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 4.2α Ενισχύσεις για γενική επαγγελματική εκπαίδευση Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) 25% για μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων ή +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων 60% για μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων ή +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/δαπάνες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (ΜμΕ) ή De minimis (μη-μμε) ΓΚΑΚΚ επαγγελματική εκπαίδευση Επιλέξιμες είναι μόνο οι ακόλουθες επενδύσεις: α) τα έξοδα που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της πρώτης έννοµης τάξης, περιλαμβανομένων των εξόδων για την κατάρτιση, την υποβολή και τη διεκπεραίωση της αίτησης, β) τα έξοδα για την ανανέωση της αίτησης πριν από την απονοµή του δικαιώµατος. γ) τα έξοδα για µεταφράσεις και λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απονοµής ή την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις. δ) τα έξοδα για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν τα έξοδα αυτά ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος. Η εκπαίδευση λογίζεται ως «γενική» μόνο όταν: α) οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε εργαζομένους διαφορετικών επιχειρήσεων ή β) αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δημόσιους ή άλλους φορείς και οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες από το Κράτος Μέλος ή την Κοινότητα. Επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι ακόλουθες: α) κόστος προσωπικού εκπαιδευτών β) κόστος μετακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαμονής γ) λοιπές τρέχουσες επενδύσεις, όπως υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το σχέδιο δ) αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το εκάστοτε σχέδιο εκπαίδευσης ε) κόστος υπηρεσιών καθοδήγησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το σχέδιο εκπαίδευσης στ) κόστος προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, πάγιες δαπάνες) μέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών επιλέξιμων επενδύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε). Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των εκπαιδευόμενων, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι ώρες κατά τις οποίες οι

24 4.2β Ενισχύσεις για ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 4.3 Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις 4.4 Ενισχύσεις για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της επιχείρησης 4.5 Ενισχύσεις για συστέγαση σε Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) 25% για μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων ή +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων 30% αν μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων 30% αν μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων 40% για μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων ή +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων -20% μείωση αν ενισχύθηκαν για συστέγαση στη Φάση-1. ΓΚΑΚΚ επαγγελματική εκπαίδευση ΓΚΑΚΚ συμμετοχή ΜμΕ σε εκθέσεις (ΜμΕ) ή De minimis (μη-μμε) ΓΚΑΚΚ συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (ΜμΕ) ή De minimis (μη-μμε) ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (νέες καινοτόμες επιχειρήσεις) εκπαιδευόμενοι πράγματι συμμετείχαν στην επαγγελματική εκπαίδευση αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ώρες παραγωγικής εργασίας. Ειδική επαγγελματική κατάρτιση είναι η εκπαίδευση που περιλαμβάνει διδασκαλία που αφορά άμεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή μελλοντική θέση του εργαζόμενου στην ενισχυόμενη επιχείρηση που παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τομείς απασχόλησης είτε είναι μεταβιβάσιμα σε περιορισμένο μόνο βαθμό. Επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι ακόλουθες: α) κόστος προσωπικού εκπαιδευτών β) κόστος μετακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαμονής γ) λοιπές τρέχουσες επενδύσεις, όπως υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το σχέδιο δ) αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το εκάστοτε σχέδιο εκπαίδευσης ε) κόστος υπηρεσιών καθοδήγησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το σχέδιο εκπαίδευσης στ) κόστος προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, πάγιες δαπάνες) μέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών επιλέξιμων επενδύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε). Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των εκπαιδευόμενων, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι πράγματι συμμετείχαν στην επαγγελματική εκπαίδευση αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ώρες παραγωγικής εργασίας. Είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις συμμετοχής σε εκθέσεις της ημεδαπής και του εξωτερικού μόνο όμως για την πρώτη φορά συμμετοχής σε κάθε μία από τις επιμέρους εκθέσεις. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν το κόστος ενοικίασης και λειτουργίας, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των περιπτέρων, καθώς και της μεταφοράς και ασφάλισης των εκθεμάτων. Αφορά υπηρεσίες συμβούλων που έχουν σκοπό την δομική αναδιοργάνωση της επιχείρησης π.χ. η παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αναδιοργάνωσης, η δημιουργία και προώθηση της εταιρικής ταυτότητας, η εκπόνηση έρευνας αγοράς στην οποία στοχεύει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της, η εκπόνηση τεχνολογικών και επιστημονικών μελετών και συμβουλευτικών ενεργειών σχετικών με την αναβάθμιση της ερευνητικής, αναπτυξιακής και παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τα συνήθη λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής λογιστικών και νομικών συμβουλών, διαφημιστικές υπηρεσίες, κ.λπ. Επιλέξιμες είναι μόνο οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής. Καλύπτει έξοδα αποχώρησης από υφιστάμενο κτήριο (π.χ. ποινή πρόωρης λήξης συμβολαίου), μετακόμισης (π.χ. μεταφορικά, κ.λπ.) και ενίσχυσης μίσθωσης (ενοικίου) και κοινοχρήστων, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε νέους χώρους (κτήρια) που θα υποδείξει ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος και που θα αποτελέσουν «Κέντρα Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής» του Προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της επένδυσης είναι η πλήρης μετεγκατάσταση

25 4.6 Ενισχύσεις για διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 4.7 Ενισχύσεις γραφείων για εξεύρεση επενδυτών Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) Όλες οι Επιχειρήσεις (ΜμΕ και μη- ΜμΕ) 30% αν μη-μμε +10% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων +20% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων 30% αν μη-μμε +20% προσαύξηση μεσαίων επιχειρήσεων +30% προσαύξηση μικρών επιχειρήσεων ή De minimis (λοιπές περιπτώσεις) ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (νέες καινοτόμες επιχειρήσεις) ή De minimis (λοιπές περιπτώσεις) ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (νέες καινοτόμες επιχειρήσεις) ή De minimis (λοιπές περιπτώσεις) τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεων ανά Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής. Στην περίπτωση μερικής μετεγκατάστασης (π.χ. δημιουργία υποκαταστήματος, γραφείου, κ.λπ.) είναι επιλέξιμες μόνο οι μισθώσεις. Σημειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο Πρόγραμμα θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και χρήση στις κοινές υποδομές του κτηρίου ανεξαρτήτως αν έχουν μετεγκατασταθεί σε αυτό. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια των «νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» όπως επιλέξουν τη λήψη της ενίσχυσης μέσω του αντίστοιχου κανονισμού ΕΑΚ αντί μέσω του κανονισμού de minimis, με την επιφύλαξη τυχόν σώρευσης, και μόνο εφόσον οι δαπάνες για Ε&Α της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε φάση εκκίνησης η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή. Αφορά σε υλικά στοιχεία ενεργητικού. Ως «επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού» νοείται κατά κύριο λόγο κάθε επένδυση σε πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού η οποία σχετίζεται µε τη δημιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης ή την ενασχόληση µε δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται τη ριζική μεταβολή του αντικειμένου ή της μεθόδου παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης (παραδείγματος χάρη µέσω εξορθολογισµού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισµού). Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται π.χ. η διαμόρφωση χώρου π.χ. χωρίσματα-γυψοσανίδες, βαψίματα, κ.λπ., η αγορά εξοπλισμού (εξοπλισμός γραφείου, γραμμής παραγωγής, κ.λπ.), προμήθεια λογισμικού όπως εξειδικευμένου λογισμικού σχεδίασης προϊόντων (CAD/EDA), πακέτα ERP και CRM, κ.λπ. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η αγορά λογισμικού που χρησιμοποιείται για τις συνήθεις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης π.χ. λογιστικού πακέτου. Σημειώνεται επίσης ότι για την αγορά εξοπλισμού είναι επιλέξιμες και οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια των «νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» όπως επιλέξουν τη λήψη της ενίσχυσης μέσω του αντίστοιχου κανονισμού ΕΑΚ αντί μέσω του κανονισμού de minimis, με την επιφύλαξη τυχόν σώρευσης, και μόνο εφόσον οι δαπάνες για Ε&Α της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε φάση εκκίνησης η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή. Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που δημιουργούν φυσική ή νοητή (virtual office) παρουσία στην αλλοδαπή με στόχο την εξεύρεση επενδυτών. Καλύπτει έξοδα μίσθωσης (ενοικίου) και κοινοχρήστων. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια των «νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» όπως επιλέξουν τη λήψη της ενίσχυσης μέσω του αντίστοιχου κανονισμού ΕΑΚ αντί μέσω του κανονισμού de minimis, με την επιφύλαξη τυχόν σώρευσης, και μόνο εφόσον οι δαπάνες για Ε&Α της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε φάση εκκίνησης η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

26 5.5. Ενέργεια-V 5 Ενισχύσεις για την εκπόνηση ειδικών δράσεων υποστήριξης του Cluster Μικροηλεκτρονικής Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού τομέα 75% ΓΚΑΚΚ ΕΑΚ/ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας (ΜμΕ) ή Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: α) για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας, δαπάνες συναφείς με: συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, τεχνολογική συνδρομή, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας, εκπαίδευση, συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συμφωνίες σχετικά με άδειες εκμετάλλευσης, συμβουλές σχετικά με τη χρήση προτύπων. β) για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας, δαπάνες συναφείς με: χώρους γραφείων, βάσεις δεδομένων, τράπεζες δεδομένων, έρευνα αγοράς, χρήση εργαστηρίου, σήμανση ποιότητας, δοκιμές και πιστοποίηση. De minimis (μη-μμε)

27 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος: «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» 6. Ύψος δημόσιας συγχρηματοδότησης και διάρκεια ανά Ενέργεια Η δημόσια συγχρηματοδότηση του Προγράμματος προέρχεται από εθνική συμμετοχή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ανέρχεται κατά μέγιστο σε Η διάρκεια των προς υπαγωγή Σχεδίων Δράσης κυμαίνεται ανάλογα με την Ενέργεια, όπως αναλύεται στα επόμενα. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο κεφάλαιο 5. Η χρηματοδότηση κάθε Σχεδίου Δράσης, θα βαρύνει την Περιφέρεια (αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) στην οποία γίνεται η επένδυση. Στην περίπτωση που από την επένδυση επωφελούνται παραγωγικές μονάδες/υποκαταστήματα περισσότερα του ενός και σε διαφορετικές Περιφέρειες, τότε η δαπάνη θα επιμερίζεται στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών που βρίσκονται οι παραγωγικές μονάδες ή τα υποκαταστήματα. Η εκτιμώμενη κατανομή της δημόσιας συγχρηματοδότησης ανά περιφέρεια έχει ως ακολούθως: Περιφέρεια Εκτιμώμενη Δημόσια Συγχρηματοδότηση ΑΤΤΙΚΗ ,00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,00 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,00 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,00 ΕΠΑΝ-ΙΙ ,00 Σύνολο ,00 Έναρξη του Σχεδίου Δράσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της κατά περίπτωση Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και του εκάστοτε φορέα του οποίου εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης. Σημειώνεται ότι, αν έχουν εκτελεστεί επενδύσεις αποδεδειγμένα για οποιοδήποτε Σχέδιο Δράσης βάσει προσκόμισης νόμιμων παραστατικών, από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της Συνολικής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος, αυτές θεωρούνται επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση. Η διάρκεια του Προγράμματος δε θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση την 31/12/2013 η οποία ορίζεται ως η απώτερη δυνατή καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των επιμέρους Σχεδίων Δράσης που έχουν ενταχθεί σε αυτό Ενέργεια-I Δημόσια συγχρηματοδότηση ανά επιχείρηση: ελάχιστη και μέγιστη αν γίνει χρήση de minimis ή αν γίνει χρήση ΓΚΑΚΚ (κατηγορία ΕΑΚ/ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις). Προτεινόμενη διάρκεια Σχεδίων Δράσης: 24 μήνες. Στόχος δημόσιας συγχρηματοδότησης συνολικά για την Ενέργεια-I: Ενέργεια-II Δημόσια συγχρηματοδότηση ανά επιχείρηση, ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα ανά Συνεργατικό Έργο Ε&Α: ελάχιστη και μέγιστη το 30% της δημόσιας συγχρηματοδότησης του εκάστοτε Συνεργατικού Έργου Ε&Α που συμμετέχει. Δημόσια συγχρηματοδότηση κάθε Συνεργατικού Έργου Ε&Α: ελάχιστη και μέγιστη Προτεινόμενη διάρκεια Συνεργατικών Έργων Ε&Α: 36 μήνες. Στόχος δημόσιας συγχρηματοδότησης συνολικά για την Ενέργεια-II: Ενέργεια-IIΙ Δημόσια συγχρηματοδότηση ανά επιχείρηση: ελάχιστη και μέγιστη Προτεινόμενη διάρκεια Σχεδίων Δράσης: 36 μήνες. Στόχος δημόσιας συγχρηματοδότησης συνολικά για την Ενέργεια-IIΙ: Στο ΕΠΑΝ-ΙΙ περιλαμβάνονται οι περιφέρειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 27

28 6.4. Ενέργεια-IV Η συνολική δημόσια συγχρηματοδότηση της ενίσχυσης με Α/Α #4.2α και 4.2β δεν θα ξεπερνάει το 10% της συνολικής δημόσιας συγχρηματοδότησης του Προγράμματος. Η δημόσια συγχρηματοδότηση της ενίσχυσης με Α/Α #4.4 δεν θα ξεπερνάει το 20% της συνολικής δημόσιας συγχρηματοδότησης στην Ενέργεια-IV. Η δημόσια συγχρηματοδότηση της ενίσχυσης με Α/Α #4.6 δεν θα ξεπερνάει το 30% της συνολικής δημόσιας συγχρηματοδότησης στην Ενέργεια-IV. Προτεινόμενη διάρκεια Σχεδίων Δράσης: 36 μήνες. Στόχος δημόσιας συγχρηματοδότησης συνολικά για την Ενέργεια-IV: Ενέργεια-V Δημόσια συγχρηματοδότηση ανά επιχείρηση: ελάχιστη και μέγιστη Προτεινόμενη διάρκεια Σχεδίων Δράσης: 12 έως 36 μήνες. Στόχος δημόσιας συγχρηματοδότησης συνολικά για την Ενέργεια-V:

29 7. Υποβολή Προτάσεων - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 7.1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων - Πληροφορίες Οι Προτάσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία της οριστικής Προκήρυξης του Προγράμματος και μέχρι την 29/12/2008 και ώρα 14:00, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Πρωτόκολλο του Corallia, Σώρου 12, GR-15125, Μαρούσι. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Πρότασή τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη επίδοσης ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Με την εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή Πρότασης, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ενημερώνει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά το δυνητικό Δικαιούχο για την παραλαβή της (αποδεικτικό παραλαβής πρότασης ή αριθμός πρωτοκόλλου) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Δε θα ληφθούν υπόψη Προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν μετά από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν μεν πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, αλλά δεν παρελήφθησαν εγκαίρως από το Πρωτόκολλο του Corallia. O Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή Πρότασης ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Η ημερομηνία και ώρα παραλαβής (ως προς το εμπρόθεσμο) αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Corallia. Στο Φάκελο κάθε Πρότασης πρέπει να υπάρχουν ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: Προς: Corallia Clusters Initiative, Σώρου 12, GR Μαρούσι Από: [Υποβάλλων] Υποβολή [Συνολικής Πρότασης] ή [Πρότασης στην Ενέργεια V] στο Πρόγραμμα «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Ημερομηνία Υποβολής: / / ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων δύναται να δοθεί μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος. Με την υποβολή της Πρότασης θεωρείται ότι ο Υποβάλλων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Πρότασης έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες υλικό για την υποβολή Πρότασης είτε από τον δικτυακό τόπο του Corallia (http://www.corallia.org) είτε από την κα. Μπαρέ, Σώρου 12, GR Μαρούσι, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής του υλικού μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης οφείλουν να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ), έτσι ώστε ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα πρέπει να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή στην ως άνω διεύθυνση ή με τηλεομοιοτυπία ( ) ή συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης. Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος θα απαντάει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν συγκεντρωτικά, στα όλων όσοι έχουν παραλάβει την Προκήρυξη. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την 29

30 Προκήρυξη παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των Προτάσεων Υποβολή Προτάσεων Σχεδίων Δράσης στις Ενέργειες Ι έως ΙV - Δικαιολογητικά Οι Προτάσεις Σχεδίων Δράσης στις Ενέργειες Ι έως ΙV (η Ενέργεια-V καλύπτεται ξεχωριστά στο κεφάλαιο 7.3) υποβάλλονται προς το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος εντός σφραγισμένου «Συνολικού Φακέλου Πρότασης Συνδέσμου», όπου για λόγους συντομίας θα αναφέρεται εφεξής απλά «Συνολική Πρόταση», από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 7.1. Συντονιστικό ρόλο στην προετοιμασία της Συνολικής Πρότασης επιτελεί ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης, ήτοι εντεταλμένο στέλεχος ή σύμβουλος του Συνδέσμου ο οποίος αναλαμβάνει εξουσιοδοτημένα την επιμελή διαχείριση και την άρτια υποβολή της Συνολικής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης δρα σε συνεργασία με το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συνδέσμου και τους Νόμιμους Εκπροσώπους των μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση, προκειμένου να συλλέξει και να ετοιμάσει όλους τους απαιτούμενους φακέλους, υποφακέλους, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αναλύεται ακολούθως. Η Συνολική Πρόταση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους εξής τρεις (3) Φακέλους (με τους υποφακέλους αυτών κατά περίπτωση): Φάκελος Α: Αιτήσεις συμμετοχής του Συνδέσμου και των μελών του που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση Ο Φάκελος Α ετοιμάζεται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης, σε συνεργασία με το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συνδέσμου και τους Νόμιμους Εκπροσώπους των μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση. Τα έγγραφα του Φακέλου Α, όπως περιγράφονται ακολούθως, συλλέγονται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης σε ένα (1) πρωτότυπο το καθένα και υποβάλλονται όλα μαζί σφραγισμένα στο Φάκελο Α της Συνολικής Πρότασης 13. ΦΑ.1. Αίτηση Συμμετοχής του Συνδέσμου, η οποία υποβάλλεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συνδέσμου προς το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, και εκδηλώνει το ενδιαφέρον του Συνδέσμου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η Αίτηση Συμμετοχής του Συνδέσμου περιλαμβάνει επίσης α) γενικά στοιχεία του Συνδέσμου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, fax, , ιστότοπο, ΑΦΜ, ΔΟΥ), β) στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Συνδέσμου γ) στοιχεία του Αναπληρωτή του Νόμιμου Εκπροσώπου του Συνδέσμου, δ) στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης και ε) κατάσταση με τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση (Α/Α, πλήρης επωνυμία, σύντμηση επωνυμίας (για διευκόλυνση αναφοράς στο πλαίσιο του Προγράμματος)), και ε) φέρει ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων που αναφέρονται εντός αυτής. ΦΑ.2. Αίτηση Συμμετοχής κάθε μέλους του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση και Εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συνδέσμου για την υποβολή της Συνολικής Πρότασης και του εκάστοτε Σχεδίου Δράσης του εν λόγω μέλους. Η Αίτηση Συμμετοχής κάθε μέλους του Συνδέσμου περιλαμβάνει επίσης α) γενικά στοιχεία του μέλους (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, fax, , ιστότοπο, ΑΦΜ, ΔΟΥ), β) στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του μέλους γ) στοιχεία του Αναπληρωτή του Νόμιμου Εκπροσώπου του μέλους, δ) στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης της Πρότασης Σχεδίου Δράσης του μέλους, και ε) φέρει ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων που αναφέρονται εντός αυτής. Φάκελος Β: Δικαιολογητικά συμμετοχής του Συνδέσμου και των μελών του που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση Ο Φάκελος Β αποτελείται από τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους: α) έναν υποφάκελο που περικλείει τα δικαιολογητικά συμμετοχής για το Σύνδεσμο, τον οποίο ετοιμάζει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης (Υποφάκελος Β1). β) ένα σύνολο υποφακέλων, κάθε ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τα 13 Για τη κατάθεση του Φακέλου Α χρησιμοποιούνται τα έντυπα που δημιουργούνται από τα ηλεκτρονικά αρχεία υποβολής «ΦάκελοςΑ-ΦΑ1.xls» και «ΦάκελοςΑ-ΦΑ2.xls». Με το ηλεκτρονικό αρχείο «ΦάκελοςΑ-ΦΑ1.xls» δύναται να παραχθεί και εξώφυλλο για να επικολληθεί στο φυσικό Φάκελο Α. 30

31 δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση, και τον οποίο ετοιμάζει ο αντίστοιχος Υπεύθυνος Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης της επιχείρησης (Υποφάκελοι Β2). και γ) ένα σύνολο υποφακέλων, κάθε ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση, και τον οποίο ετοιμάζει ο αντίστοιχος Υπεύθυνος Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού φορέα (Υποφάκελοι Β3). Όλοι οι παραπάνω υποφάκελοι συλλέγονται σφραγισμένοι (διατηρείται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων σε όλη την αλυσίδα συλλογής και ανταλλάσσονται μεταξύ φορέων και Διαχειριστή μόνο τα απαραίτητα στοιχεία) από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης, περιέχουν -όπως αναφέρεται ακολούθωςκατά περίπτωση πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα των ζητούμενων δικαιολογητικών, και υποβάλλονται όλοι μαζί σφραγισμένοι εντός του Φακέλου Β της Συνολικής Πρότασης 14. α. Υποφάκελος Β1 με τα εξής δικαιολογητικά για το Σύνδεσμο: ΦΒ.1.1. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού ίδρυσης του Συνδέσμου συμπεριλαμβανομένων άλλων υποστηρικτικών κειμένων και αποφάσεων των οργάνων του, αν χρειάζονται, από τα οποία να τεκμηριώνεται για το Σύνδεσμο: α. Η νομική μορφή του. β. Η διεύθυνση της έδρας του. γ. Τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του. δ. Η ημερομηνία ίδρυσής του. ε. Το αντικείμενό του. στ. Ο συνολικός αριθμός των μελών του και οι επωνυμίες αυτών. ΦΒ.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Συνδέσμου για τα εξής στοιχεία: α. Αριθμός μελών του Συνδέσμου (με επιμέρους ανάλυση σε Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, και Ερευνητικούς φορείς) κατά την ημερομηνία υποβολής. β. Αριθμός συμμετεχόντων μελών του Συνδέσμου (με επιμέρους ανάλυση σε Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, και Ερευνητικούς φορείς) στη Συνολική Πρόταση. γ. Κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου βάσει στοιχείων των επιχειρήσεων-μελών που έχουν κλείσει χρήση κατά το δ. Απασχόληση (αριθμός στελεχών) όλων των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου κατά την ημερομηνία υποβολής. ε. Ύψος Εξαγωγών όλων των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου βάσει στοιχείων των επιχειρήσεωνμελών που έχουν κλείσει χρήση κατά το στ. Επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών σε όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου για την τριετία ζ. Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όλων των μελών του Συνδέσμου την τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής. η. Αριθμός επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου με τουλάχιστον μια πιστοποίηση ποιότητας (ISO, CMI, κ.λπ.). θ. Αριθμός διπλωματικών και διδακτορικών που εκπονήθηκαν σε συνεργασία μεταξύ ενός ακαδημαϊκού/ερευνητικού φορέα-μέλους του Συνδέσμου και επιχείρησης-μέλους του Συνδέσμου την τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής. ι. Το αντικείμενο του Συνδέσμου. 14 Για τη κατάθεση του Φακέλου Β χρησιμοποιούνται τα έντυπα που δημιουργούνται από τα ηλεκτρονικά αρχεία «ΦάκελοςΒ-ΦΒ1.xls», «ΦάκελοςΒ-ΦΒ2.xls» και «ΦάκελοςΒ-ΦΒ3.xls» αντίστοιχα για τον Υποφάκελο Β1 του Συνδέσμου, τους Υποφακέλους Β2 των επιχειρήσεων και τους Υποφακέλους Β3 των ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων. Με τα τρία ως άνω ηλεκτρονικά αρχεία δύναται να παραχθούν εξώφυλλα για να επικολληθούν στους φυσικούς Υποφακέλους Β1, Β2 και Β3 αντίστοιχα, ενώ ειδικά με το πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο «ΦάκελοςΒ-ΦΒ1.xls» δύναται να παραχθεί και εξώφυλλο για να επικολληθεί στο φυσικό Φάκελο Β. 31

32 β. Υποφάκελοι Β2 με τα εξής δικαιολογητικά για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση: ΦΒ.2.1.x. ΦΒ.2.2.x. ΦΒ.2.3.x. ΦΒ.2.4.x. ΦΒ.2.5.x. ΦΒ.2.6.x. ΦΒ.2.7.x. ΦΒ.2.8.x. ΦΒ.2.9.x. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της επιχείρησης. (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε) Φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ με το οποίο ανακοινώθηκε η ίδρυση και καταχώρηση του καταστατικού της επιχείρησης στα αντίστοιχα μητρώα της αρμόδιας νομαρχίας. (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε) Φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ με το οποίο η επιχείρηση έχει ανακοινώσει την τελευταία εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου (για Α.Ε.) ή τον/τους διαχειριστή/ές της (για Ε.Π.Ε.). (για Α.Ε.) Φωτοαντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού από την τελευταία γενική συνέλευση, όπου εμφανίζεται η μετοχική σύνθεση της επιχείρησης. Φωτοαντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών, ισοζυγίων ομάδος 7, εντύπων E3, εκκαθαριστικές ΦΠΑ των τελευταίων τριών (3) ετών της επιχείρησης (αν έχει χρόνο λειτουργίας λιγότερο από 3 έτη τότε προσκομίζει τον αντίστοιχο αριθμό στοιχείων). Φωτοαντίγραφο δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (προσωρινή και οριστική), ισοζύγιο λογαριασμού λογ. κωδ. 61, κατάσταση αμοιβών τρίτων. (εάν η επιχείρηση έχει πιστοποίηση ποιότητας) Φωτοαντίγραφο της πιστοποίησης κατά ISO ή CMMI ή άλλης πιστοποίησης ποιότητας της επιχείρησης. (για MμE) Συμπληρωμένο «Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜμΕ μιας επιχείρησης» σύμφωνα με το αντίστοιχο αρχείο Υπόδειγμα-Δήλωσης-MME. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τα εξής στοιχεία: α. Κύκλος εργασιών επιχείρησης (έτος βάσης 2007). β. Απασχόληση (αριθ. στελεχών) επιχείρησης (κατά την ημερομηνία υποβολής). γ. Εξαγωγές επιχείρησης (έτος βάσης 2007). δ. Επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών στην επιχείρηση (τριετία ). ε. Αριθμός αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επιχείρησης (τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής). στ. Αριθμός πιστοποιήσεων ποιότητας (ISO, CMI, κ.λπ.) επιχείρησης. ζ. Αριθμός διπλωματικών και διδακτορικών που εκπονήθηκαν σε συνεργασία μεταξύ ενός ακαδημαϊκού/ερευνητικού φορέα-μέλους του Συνδέσμου και της επιχείρησης (τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής). η. Το αντικείμενο της επιχείρησης ΦΒ.2.10.x. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης ότι: α. ο προϋπολογισμός της Πρότασης του Σχεδίου Δράσης της επιχείρησης και η ζητούμενη δημόσια συγχρηματοδότηση πληρούν τα εκάστοτε ελάχιστα και μέγιστα όρια των Ενεργειών στις οποίες υποβάλλεται η Πρόταση Σχεδίου Δράσης. β. η επιχείρηση δύναται να καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή ύψους [.] (συμπληρώνεται στο [.] το ύψος της ιδίας συμμετοχής). γ. θα τηρήσει τα παραστατικά που σχετίζονται με την ενίσχυση του Σχεδίου Δράσης της για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιμέρους ενίσχυση. δ. θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 ως προς το Κεφάλαιο ΙΙ «Διατάξεις Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», Τμήμα 1 «Ενημέρωση και δημοσιότητα», και θα υποστηρίξει τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος με κάθε σχετική πληροφορία και επικοινωνιακό υλικό για την καλύτερη προώθηση των αποτελεσμάτων και την προβολή της προόδου του Προγράμματος. ε. όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην επιχείρηση. στ. (μόνο για MμE) ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται Μεσαία ή Μικρή ή Πολύ Μικρή σύμφωνα με τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισμό των ΜμΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ και να δηλώνεται ρητά το μέγεθος (Μεσαία ή Μικρή ή Πολύ Μικρή). 32

33 ζ. (αν συμμετέχει σε υπό-ενέργειες του Προγράμματος που υλοποιούνται με βάση τον κανονισμό «de minimis» και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα που υλοποιούνται με βάση τον κανονισμό «de minimis» κατά τα τελευταία τρία χρόνια πριν την υποβολή της Πρότασης Σχεδίου Δράσης) έχει συμμετάσχει στα κάτωθι προγράμματα που υλοποιούνται με βάση τον κανονισμό «de minimis» κατά τα τελευταία τρία χρόνια: [πρόγραμμα, ύψος ενίσχυσης, ημερομηνία υπαγωγής]. γ. Υποφάκελοι Β3 με τα εξής δικαιολογητικά για κάθε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση: ΦΒ.3.1.x. ΦΒ.3.2.x. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για τα εξής στοιχεία: α. Αριθμός διπλωματικών και διδακτορικών που εκπονήθηκαν σε συνεργασία μεταξύ ενός ακαδημαϊκού/ερευνητικού φορέα-μέλους του Συνδέσμου και επιχειρήσεων (τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής). β. Το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται ο φορέας ερευνητικά Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα ότι: α. ο προϋπολογισμός της Πρότασης του Σχεδίου Δράσης του φορέα και η ζητούμενη δημόσια συγχρηματοδότηση πληρούν τα εκάστοτε ελάχιστα και μέγιστα όρια των Ενεργειών στις οποίες υποβάλλεται η Πρόταση Σχεδίου Δράσης. β. θα τηρήσει τα παραστατικά που σχετίζονται με την ενίσχυση του Σχεδίου Δράσης της για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιμέρους ενίσχυση. δ. θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 ως προς το Κεφάλαιο ΙΙ «Διατάξεις Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», Τμήμα 1 «Ενημέρωση και δημοσιότητα», και θα υποστηρίξει τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος με κάθε σχετική πληροφορία και επικοινωνιακό υλικό για την καλύτερη προώθηση των αποτελεσμάτων και της προβολής της προόδου του Προγράμματος. ε. όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που βρίσκονται στον φορέα. Για όλα τα στοιχεία του Φακέλου Β είναι δυνατό, εφόσον απαιτηθεί, να ζητηθούν από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία ή/και τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Φάκελος Γ: Έντυπα υποβολής Συνολικής Πρότασης του Συνδέσμου και των Προτάσεων Σχεδίων Δράσης των μελών του που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση Ο Φάκελος Γ αποτελείται από τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους: α) ένα για το Σύνδεσμο που ετοιμάζει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης (Υποφάκελος Γ1), β) ένα για κάθε Συνεργατικό Έργο Ε&Α που ετοιμάζει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συνεργατικού Έργου Ε&Α (Υποφάκελοι Γ2), γ) και δ) ένα για κάθε μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση και ετοιμάζει ο εκάστοτε Υπεύθυνος Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης (Υποφάκελοι Γ3 και Γ4). Όλοι οι παραπάνω σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να περιέχουν ένα (1) πρωτότυπο, όπως αυτό αναφέρεται ακολούθως, συλλέγονται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης, και υποβάλλονται όλοι μαζί σφραγισμένοι στο Φάκελο Γ της Συνολικής Πρότασης Για τη κατάθεση του Φακέλου Γ χρησιμοποιούνται τα έντυπα που δημιουργούνται από τα ηλεκτρονικά αρχεία «ΦάκελοςΓ-ΦΓ1.xls», «ΦάκελοςΓ-ΦΓ2.xls», «ΦάκελοςΓ-ΦΓ3.xls» και «ΦάκελοςΓ-ΦΓ4.xls» αντίστοιχα για τον Υποφάκελο Γ1 του Συνδέσμου, τους Υποφακέλους Γ2 των Συνεργατικών Έργων Ε&Α, τους Υποφακέλους Γ3 των επιχειρήσεων-μελών και του Υποφακέλους Γ4 των ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων-μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση. Με τα τέσσερα ως άνω ηλεκτρονικά αρχεία δύναται να παραχθούν εξώφυλλα για να επικολληθούν στους φυσικούς Υποφακέλους Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 αντίστοιχα, ενώ ειδικά με το πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο «ΦάκελοςΓ-ΦΓ1.xls» δύναται να παραχθεί και εξώφυλλο για να επικολληθεί στο φυσικό Φάκελο Γ. 33

34 α. Υποφάκελος Γ1 με τα εξής δικαιολογητικά για το Σύνδεσμο: ΦΓ.1. Ένα έντυπο «Σκοπιμότητα και Στρατηγική» που υποβάλλεται από το Σύνδεσμο και η δομή ανάπτυξής του είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: i. Ιστορικό δημιουργίας του Συνδέσμου. ii. Ορισμός περιβάλλοντος χώρου του Συνδέσμου (γεωγραφικές και κλαδικές διαστάσεις). iii. Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του Συνδέσμου (σύνδεση προβλημάτων και αναγκών των επιχειρήσεων με τις δραστηριότητες και τους στόχους του Συνδέσμου). iv. Υφιστάμενες ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. v. Διοικητική και οργανωτική δομή του Συνδέσμου και βιογραφικά των νομίμων εκπροσώπων του. vi. Προβλεπόμενες εξελίξεις αγοράς/οικονομικού περιβάλλοντος/ανταγωνισμού/βιωσιμότητα και στρατηγική ανάπτυξης του Συνδέσμου. vii. Αθροιστική παρουσίαση των στόχων των συμμετεχόντων μελών του Συνδέσμου. viii. Αθροιστική παρουσίαση του προϋπολογισμού των Προτάσεων Σχεδίων Δράσης σε επίπεδο Συνολικής Πρότασης και ανά επιμέρους Ενέργεια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV. β. Υποφάκελοι Γ2 με τα εξής δικαιολογητικά για κάθε Συνεργατικό Έργο Ε&Α της Συνολικής Πρότασης: ΦΓ.2.x. Τόσα έντυπα «Συνεργατικό Έργο Ε&Α» όσα και τα Συνεργατικά Έργα Ε&Α που προτείνουν τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση σφραγισμένα σε ξεχωριστούς φακέλους. Η δομή ανάπτυξης του εντύπου «Συνεργατικό Έργο Ε&Α», που συντάσσεται από τον Συντονιστή του Συνεργατικού Έργου Ε&Α είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: i. Στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. ii. Κατάσταση των συμμετεχόντων φορέων/εταίρων (Α/Α, πλήρης επωνυμία, σύντμηση επωνυμίας (για διευκόλυνση αναφοράς στο πλαίσιο του Συνεργατικού Έργου Ε&Α)). iii. Συνοπτική περιγραφή του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. iv. Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, επιστημονική και τεχνολογική αριστεία και κύρια αποτελέσματα του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. v. Αποτύπωση της διεθνούς αγοράς, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και της εμπορικής προοπτική εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου Συνεργατικού Έργου Ε&Α. vi. Διοικητική και οργανωτική δομή του Συνεργατικού Έργου Ε&Α και βιογραφικά του Yπεύθυνου Διαχείρισης του Συνεργατικού Έργου Ε&Α και των Υπεύθυνων Διαχείρισης των πακέτων εργασίας. vii. Μεθοδολογία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (πακέτα εργασίας, προϋπολογισμός, παραδοτέα, και αναλυτική περιγραφή των δράσεων/πακέτων εργασίας (στόχοι, περιγραφή έργου, ρόλος συμμετεχόντων φορέων, παραδοτέα, ορόσημα)) του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. viii. Πλάνο δημοσιότητας και συνεκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. ix. Λοιπά ενισχυτικά στοιχεία (π.χ., Δήλωση Ενδιαφέροντος (Letter of Intent) αγγλικά ή ελληνικά). γ. Υποφάκελοι Γ3 με τα εξής δικαιολογητικά για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση: ΦΓ.3.x. Τόσα έντυπα «Σχέδιο Δράσης» όσα και οι επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση σφραγισμένα σε ξεχωριστούς φακέλους. Η δομή ανάπτυξης του εντύπου «Σχέδιο Δράσης» είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: i. Τεχνολογία, προϊόντα και πνευματική ιδιοκτησία που διαθέτει η επιχείρηση. ii. Αποτύπωση της διεθνούς αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση και του ανταγωνισμού. iii. Συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η επιχείρηση. iv. Εξαγωγική δραστηριότητα και θέση στην αγορά της επιχείρησης. 34

35 v. Επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών που έχει προσελκύσει η επιχείρηση. vi. Συνεργασίες που έχει αναπτύξει η επιχείρηση με άλλους φορείς του cluster Μικροηλεκτρονικής. vii. Διοικητική και οργανωτική δομή της επιχείρησης και βιογραφικά όλων των στελεχών της που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης. viii. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. ix. Υφιστάμενα προβλήματα και ανάγκες της επιχείρησης. x. Αθροιστική παρουσίαση των γενικών αναπτυξιακών και ποσοτικών στόχων της επιχείρησης. xi. Αθροιστική παρουσίαση του προϋπολογισμού της επιχείρησης ανά επιμέρους Ενέργεια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) και συνολικά. Και ακολουθείται από την εξειδικευμένη περιγραφή των δράσεων στις Ενέργειες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV όπως αναλύεται παρακάτω στο ε. δ. Υποφάκελοι Γ4 με τα εξής δικαιολογητικά για κάθε ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα-μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει στη Συνολική Πρόταση: ΦΓ.4.x. Τόσα έντυπα «Σχέδιο Δράσης» όσα και οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς-μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση σφραγισμένα σε ξεχωριστούς φακέλους. Η δομή ανάπτυξης του εντύπου «Σχέδιο Δράσης» είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: i. Τεχνολογία, ερευνητικά αποτελέσματα και πνευματική ιδιοκτησία που διαθέτει ο φορέας. ii. Συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει ο φορέας. iii. Συνεργασίες που έχει αναπτύξει ο φορέας με άλλους φορείς του cluster Μικροηλεκτρονικής. iv. Διοικητική και οργανωτική δομή του φορέα και βιογραφικά όλων των στελεχών του που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης. v. Υφιστάμενα προβλήματα και ανάγκες του φορέα. xii. Αθροιστική παρουσίαση των γενικών αναπτυξιακών και ποσοτικών στόχων του φορέα. vi. Αθροιστική παρουσίαση του προϋπολογισμού του φορέα. Και ακολουθείται από την εξειδικευμένη περιγραφή της δράσης στην Ενέργεια ΙΙ όπως αναλύεται παρακάτω στο ε. ε. Δομή για την περιγραφή των εξειδικευμένων δράσεων στις Ενέργειες του Προγράμματος: i. Στόχοι των δράσεων του φορέα στην Ενέργεια. ii. Πλάνο υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (αναλυτική περιγραφή των δράσεων - ανάλυση κόστους - διάρκεια - αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και χρονική κατανομή). iii. Σκοπιμότητα της κάθε προτεινόμενης επένδυσης, με έμφαση στην αιτιολόγηση αυτών ως αρωγών στο Σχέδιο Δράσης της επιχείρησης. iv. Εμπορική προοπτική εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. v. Λοιπά ενισχυτικά στοιχεία (π.χ. στοιχεία Ιδιώτη Επενδυτή ή ανάλυση στοχευμένων δράσεων για την προσέλκυση Ιδιώτη Επενδυτή, δήλωση ενδιαφέροντος πελάτη, κ.λπ.). 35

36 7.3. Υποβολή Προτάσεων Σχεδίων Δράσης στην Ενέργεια-V - Δικαιολογητικά 16 Η υποβολή προτάσεων στην Ενέργεια-V γίνεται ανεξάρτητα από την υποβολή προτάσεων στις λοιπές Ενέργειες, από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 7.1. Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης, η δομή του εντύπου που περιγράφει τα σχέδια που υποβάλλονται στην Ενέργεια-V είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: i. Αίτηση Συμμετοχής που περιλαμβάνει α) γενικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, fax, , ιστότοπο, ΑΦΜ, ΔΟΥ), β) στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του μέλους γ) στοιχεία του Αναπληρωτή του Νόμιμου Εκπροσώπου του μέλους, δ) στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης της Πρότασης Σχεδίου Δράσης του μέλους, και ε) φέρει ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων που αναφέρονται εντός αυτής. ii. Τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 του Υποφακέλου Β2 όπως περιγράφονται παραπάνω. iii. Εμπειρία και συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η επιχείρηση. iv. Συνεργασίες που έχει αναπτύξει η επιχείρηση με άλλους φορείς του cluster Μικροηλεκτρονικής. v. Διοικητική και οργανωτική δομή της επιχείρησης και βιογραφικά όλων των στελεχών της που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης. vi. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. vii. Στόχοι των δράσεων της επιχείρησης. viii. Πλάνο υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (αναλυτική περιγραφή των δράσεων - ανάλυση κόστους - διάρκεια - αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και χρονική κατανομή). ix. Σκοπιμότητα της κάθε προτεινόμενης δράσης με έμφαση στην αιτιολόγηση αυτού ως αρωγού στην εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία, στην ανάπτυξη, και στη βιωσιμότητα του Cluster Μικροηλεκτρονικής. x. Εμπορική προοπτική εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα των δράσεων. xi. Λοιπά ενισχυτικά στοιχεία. 16 Για την υποβολή της Πρότασης στην Ενέργεια V χρησιμοποιείται το έντυπο που δημιουργείται από το ηλεκτρονικό αρχείο «ΠρότασηV.xls». Με το ως άνω ηλεκτρονικό αρχείο δύναται να παραχθεί εξώφυλλο για να επικολληθεί στο φυσικό Φάκελο της Πρότασης. 36

37 8. Αξιολόγηση Προτάσεων - Συμβασιοποίηση 8.1. Φάσεις Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: Φάση-Α: Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής. Φάση-Β: Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβληθέντων Προτάσεων. Φάση-Α : Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής Στη Φάση-Α, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, ορίζεται «Επιτροπή Αξιολόγησης Προϋποθέσεων Συμμετοχής του Προγράμματος», της οποίας το μέγεθος σε επίπεδο μελών θα οριστεί αναλόγως του αριθμού των υποβληθέντων Προτάσεων, με ελάχιστο αριθμό τα 3 (τρία) μέλη, η οποία διενεργεί τον προκαταρκτικό έλεγχο των Προτάσεων. Στη Φάση-Α ελέγχονται βάσει τυποποιημένου εντύπου: Η εμπρόθεσμη υποβολή των Προτάσεων. Η εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων των Φακέλων Α και Β στις Ενέργειες-Ι έως -ΙV. Η εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων των Προτάσεων στην Ενέργεια-V. Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής. Για να προχωρήσει η εξέταση μιας Πρότασης (Συνολικής Πρότασης ή Πρότασης Συνεργατικού Έργου Ε&Α ή Πρότασης Σχεδίου Δράσης) στην επόμενη φάση (Φάση-Β), θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής και να είναι πλήρη τα στοιχεία στους Φακέλους. Κατά την εξέταση μιας Πρότασης σε περίπτωση έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να δώσει, εγγράφως, προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (από την, με απόδειξη, επίδοση της ειδοποίησης) προς το φορέα που υπέβαλε ελλιπή Πρόταση για την προσκόμισή του. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων συμμετοχής, η Πρόταση δεν αξιολογείται, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος τοποθετείται στο αρχείο και ενημερώνεται εγγράφως ο υποβάλλων. Φάση-Β: Αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Συνολικής Πρότασης, των επιμέρους Προτάσεων στις Ενέργειες- Ι έως ΙV, και των Προτάσεων της Ενέργειας-V Στη Φάση-Β εφαρμόζεται συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση, δηλαδή, αξιολογείται το σύνολο των Προτάσεων που έχουν προκριθεί από τη Φάση-Α, και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συντάσσεται Πίνακας Κατάταξης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, όπως ορίζεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8.4. Για την αξιολόγηση στη Φάσης-Β, ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος, της οποίας ο αριθμός των μελών είναι ανάλογος του αριθμού των προκριθέντων από τη Φάση-Α Προτάσεων, με ελάχιστο αριθμό τα επτά (7) μέλη. Η επιλογή των μελών που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος γίνεται κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος διατηρεί και ενημερώνει λίστα εμπειρογνωμόνων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που έχουν εμπειρία σε αξιολογήσεις αντίστοιχων προγραμμάτων. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος δύνανται να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διαχειριστές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, από τη Βιομηχανία, από τα AEI, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικούς Φορείς με αντικείμενο συναφές προς την Μικροηλεκτρονική, καθώς και λοιποί εμπειρογνώμονες σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, στελέχη διαχείρισης Ε&Τ Πάρκων και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δύναται να παρίστανται ως παρατηρητές, εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, της ΕΥΔ- ΕΠΑΕ, και του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος. Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζει στέλεχός του για να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να δίνει διευκρινήσεις επί της διαδικασίας προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος και της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να προχωρήσει στη σύσταση υπο-ομάδων, αποτελούμενων ανά περίπτωση από τουλάχιστον τρία (3) από τα 37

38 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος, προκειμένου να αξιολογήσουν τμηματικά τις υποβληθείσες προτάσεις, και κατόπιν να παρουσιάσουν αναλυτικά στην ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος το σύνολο των Προτάσεων. Η ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης του συνόλου των Προτάσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος συγκαλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 20 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων. Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία της αξιολόγησης των υποβληθέντων Προτάσεων και, ενδεχομένως, άλλων καθηκόντων, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος καλούνται να υπογράψουν δήλωση πριν την ανάληψη και την εκτέλεση των καθηκόντων τους με την οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων κατά τον χρόνο διορισμού τους και ότι δεσμεύονται να ενημερώσουν άμεσα το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος σχετικά με οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει ενδεχομένως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος οφείλουν να επιδεικνύουν αφοσίωση στα σχετικά καθήκοντα και να τηρούν πλήρη εμπιστευτικότητα ως προς τις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέρχονται εις γνώση τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων Προτάσεων. Αναλυτικοί όροι εμπιστευτικότητας θα αναφέρονται στη σχετική σύμβαση ανάθεσης με την οποία ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος Κριτήρια Αξιολόγησης Οι προτάσεις που υποβάλλονται στην Ενέργεια-V αξιολογούνται χωριστά και με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο τέλος της παρούσης ενότητας. Για τις υπόλοιπες Ενέργειες (I-IV), η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία ανήκουν σε δύο Ομάδες: ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ A. Κριτήρια γενικής αξιολόγησης Συνολικών Προτάσεων Συνδέσμων Β. Κριτήρια ειδικής αξιολόγησης Συνεργατικών Έργων Ε&Α και Σχεδίων Δράσης Για την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια της Ομάδας Α λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους Φακέλους Α1, Β1 και Γ1. Για την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια της Ομάδας Β λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των Φακέλων Β2, Β3, Γ2, Γ3, και Γ4. Η διαδικασία αξιολόγησης ακολουθεί τα εξής βήματα: 1. Πρώτα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια της Ομάδας Α το σύνολο των υποβληθέντων Συνολικών Προτάσεων από Συνδέσμους. Η Συνολική Πρόταση που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνεται. 2. Στη συνέχεια, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια της Ομάδας Β το σύνολο των υποβληθέντων Συνεργατικών Έργων Ε&Α και Σχεδίων Δράσης των μελών του Συνδέσμου του οποίου η Συνολική Πρόταση προκρίθηκε στο πρώτο βήμα. Τα Συνεργατικά Έργα Ε&Α και τα Σχέδια Δράσης ταξινομούνται ανά Ενέργεια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) και σε κάθε Ενέργεια κατατάσσονται κατά σειρά βαθμολογίας. Επιλέξιμα προς συγχρηματοδότηση είναι αυτά των οποίων ο προϋπολογισμός δύναται να καλυφθεί από την προβλεπόμενη διαθέσιμη δημόσια συγχρηματοδότηση σε κάθε Ενέργεια. Τονίζεται ότι στην Ενέργεια-ΙΙ βαθμολογείται μόνο το εκάστοτε έντυπο Συνεργατικού Έργου Ε&Α το οποίο υποβάλλεται από τον Συντονιστή του, όμως ο κάθε συμμετέχων φορέας σε Συνεργατικά Έργα Ε&Α οφείλει να υποβάλει κανονικά το δικό του Σχέδιο Δράσης στην Ενέργεια-ΙΙ στο οποίο αναλύει τα ζητούμενα στοιχεία βάσει του κεφαλαίου 7.2. Αναλυτικά, για κάθε ομάδα εκ των ανωτέρω κριτηρίων ισχύουν τα παρακάτω: 38

39 ΟΜΑΔΑ Α - Κριτήρια γενικής αξιολόγησης της Συνολικής Πρότασης του Συνδέσμου: Α.1. Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του Συνδέσμου: πρέπει να αναλυθεί επαρκώς η ανάγκη, η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη από την συμμετοχή του Συνδέσμου και των συμμετεχόντων μελών του στο Πρόγραμμα. Α.2. Υφιστάμενες ερευνητικές, εμπορικές και λοιπές συνεργασίες μεταξύ των μελών του Συνδέσμου: πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα των υφιστάμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου ως βάση για την μετεξέλιξη του Συνδέσμου προς έναν ουσιαστικό και πλήρως βιώσιμο Συνεργατικό Σχηματισμό - Cluster. Α.3. Διοικητική και οργανωτική δομή του Συνδέσμου: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται η οργανωτική δομή και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης του Συνδέσμου, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, κ.λπ. Α.4. Ικανότητα και προοπτική επίτευξης των στόχων του Προγράμματος: πρέπει να στοιχειοθετηθεί κατά πόσο η συμμετοχή του Συνδέσμου και των μελών του δύναται να συνδράμει εύλογα και ρεαλιστικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος όπως έχουν τεθεί στο κεφάλαιο 3. ΟΜΑΔΑ Β - Κριτήρια ειδικής αξιολόγησης ανά Συνεργατικό Έργο Ε&Α και ανά Σχέδιο Δράσης: Σχέδια Δράσης που υποβάλλονται στην Ενέργεια-Ι Β.Ι.1. Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του φυσικού αντικειμένου: Με το κριτήριο αυτό, αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, με έμφαση στο αποτέλεσμα αυτού ως λειτουργικού πρωτότυπου (π.χ. σε επίπεδο πυριτίου, συσκευασίας, πλακέτας δοκιμών, κ.λπ.). Β.Ι.2. Εύλογος και ρεαλιστικός σχεδιασμός του οικονομικού αντικειμένου: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται ο ρεαλισμός και το εύλογο του προτεινόμενου προϋπολογισμού καθώς και τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά η αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, κ.λπ. Β.Ι.3. Διεθνής αγορά και προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται στοιχεία που σχετίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο ανταγωνισμού και προοπτικών εμπορικής εκμετάλλευσης σε διεθνές επίπεδο των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης, όπως οι τάσεις της αγοράς και κατά πόσο τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης είναι εναρμονισμένα με αυτές, το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς στο οποίο απευθύνονται οι λύσεις που θα αναπτυχθούν, κ.λπ. Β.Ι.4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται στοιχεία που αναδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εξής: o o Τεχνολογική αριστεία επιχείρησης: θα αξιολογηθούν στοιχεία που αφορούν στην τεχνολογία, στα προϊόντα, και στις λύσεις που έχει αναπτύξει ή σκοπεύει να αναπτύξει η επιχείρηση, καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία που κατέχει. Εξαγωγικός προσανατολισμός επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται οι προοπτικές και η συνεισφορά των προτεινόμενων δράσεων στον εξαγωγικό προσανατολισμό της επιχείρησης και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Β.Ι.5. Διοικητική και οργανωτική δομή επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται η οργανωτική δομή και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης και οι πιθανές πιστοποιήσεις ποιότητας που έχει αποκτήσει, καθώς και το επίπεδο και η ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού της. Β.Ι.6. Λοιπά ενισχυτικά στοιχεία: αξιολογούνται στοιχεία όπως η ύπαρξη Ιδιώτη Επενδυτή στην επιχείρηση ή ανάλυση στοχευμένων δράσεων για την προσέλκυση Ιδιώτη Επενδυτή, η ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνδράμει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Σχέδια Δράσης που υποβάλλονται στην Ενέργεια-ΙΙ (αφορά στο έντυπο που υποβάλλει ο Συντονιστής του Συνεργατικού Έργου Ε&Α στο πλαίσιο της Ενέργειας-ΙΙ) Β.ΙΙ.1. Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του φυσικού αντικειμένου: Με το κριτήριο αυτό, αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του Συνεργατικού Έργου Ε&Α, με έμφαση στο αποτέλεσμα αυτού που πρέπει να είναι βιομηχανική έρευνα αιχμής και 39

40 ανάπτυξη πρωτοτύπων που θα αποτελούν state-of-the-art σε διεθνές επίπεδο στην περιοχή της Μικροηλεκτρονικής. Β.ΙΙ.2. Εύλογος και ρεαλιστικός σχεδιασμός του οικονομικού αντικειμένου: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται ο ρεαλισμός και το εύλογο του προτεινόμενου προϋπολογισμού καθώς και τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά η αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, κ.λπ. Β.ΙΙ.3. Διεθνής αγορά και προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται στοιχεία που σχετίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο ανταγωνισμού και προοπτικών εμπορικής εκμετάλλευσης σε διεθνές επίπεδο των αποτελεσμάτων του Συνεργατικού Έργου Ε&Α, όπως οι τάσεις της αγοράς και κατά πόσο τα αποτελέσματα του είναι εναρμονισμένα με αυτές, το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς στο οποίο απευθύνονται οι λύσεις που θα αναπτυχθούν, κ.λπ. Τονίζεται ότι θα πρέπει να αναλυθεί τόσο η προσδοκώμενη εκμετάλλευση των συνολικών αποτελεσμάτων του Συνεργατικού Έργου Ε&Α όσο και τα επιμέρους σχέδια εκμετάλλευσης κάθε ενός από τους συμμετέχοντες φορείς (επιχειρηματικούς και ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς). Στην περίπτωση που για κάποια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τίθεται θέμα ευαίσθητων/ εμπιστευτικών πληροφοριών ως προς κάποια από τα στοιχεία που αφορούν στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων για την εν λόγω επιχείρηση, οι σχετικές ευαίσθητες/εμπιστευτικές λεπτομέρειες δύναται να αναφερθούν μόνο στο επιμέρους Σχέδιο Δράσης που υποβάλλει η επιχείρηση στην Ενέργεια-ΙΙ και που αφορά στο συγκεκριμένο Συνεργατικό Έργο Ε&Α. Β.ΙΙ.4. Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων φορέων/περιγραφή μελών Συνεργατικού Έργου Ε&Α: με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η αριστεία των συμμετεχόντων φορέων, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων (όπου αποτιμώνται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, η οργάνωσή τους, το απασχολούμενο προσωπικό τους, η τεχνολογία και προϊόντα που διαθέτει η επιχείρηση, κ.λπ.) όσο και σε επίπεδο ερευνητικών φορέων (οι ερευνητικές τους δραστηριότητες, η ομάδα και τα επιμέρους άτομα/βιογραφικά και ερευνητική εμπειρία του φορέα, κ.λπ.). Ειδικότερα σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναφέρονται και θα αξιολογηθούν ιδιαίτερα τα παρακάτω στοιχεία, για την επαλήθευση των οποίων η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος δύναται να ανατρέξει τόσο στο έντυπο του Συνεργατικού Έργου Ε&Α όσο και στα επιμέρους Σχέδια Δράσης που υποβάλλουν στην Ενέργεια-ΙΙ οι συμμετέχοντες φορείς: Για επιχειρήσεις: o Χρηματοοικονομική εικόνα και βιωσιμότητα επιχείρησης: θα αποτιμηθεί η χρηματοοικονομική εικόνα και η εκτιμώμενη βιωσιμότητα της επιχείρησης δεδομένων των οικονομικών της δεικτών κ.α. o o o o Τεχνολογική αριστεία επιχείρησης: θα αξιολογηθούν στοιχεία που αφορούν στην τεχνολογία, στα προϊόντα, και στις λύσεις που έχει αναπτύξει ή σκοπεύει να αναπτύξει η επιχείρηση, καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία που κατέχει. Περιβάλλων χώρος ανταγωνισμού και ανάπτυξης επιχείρησης: θα αξιολογηθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο ανταγωνισμού και προοπτικών σε διεθνές επίπεδο όπως οι τάσεις της αγοράς και το κατά πόσο το σχέδιο δράσης της επιχείρησης είναι εναρμονισμένο με αυτές, το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση, κ.λπ. Συγκριτικό πλεονέκτημα επιχείρησης: αξιολογούνται στοιχεία που αναδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. Εξαγωγικός προσανατολισμός επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται οι προοπτικές και η συνεισφορά των προτεινόμενων ενεργειών στον εξαγωγικό προσανατολισμό της επιχείρησης και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς: o Ερευνητική αριστεία του φορέα: θα εξεταστεί ο βαθμός ειδίκευσης και η επιστημονική αριστεία των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα, καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία που κατέχει. 40

41 o o Συγκριτικό πλεονέκτημα φορέα: θα αξιολογηθούν στοιχεία που αναδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα και το επίπεδο συνεργασιών του φορέα σε θέματα έρευνας σε διεθνές επίπεδο ως προς άλλους αντίστοιχους φορείς. Εμπειρία και αριστεία ερευνητικής ομάδας: θα αξιολογηθούν στοιχεία που αφορούν στο επίπεδο και στην ποιότητα του στελεχιακού ερευνητικού δυναμικού της συγκεκριμένης ομάδας του φορέα. Β.ΙΙ.5. Διαδικασίες διαχείρισης του Συνεργατικού Έργου Ε&Α: με το κριτήριο αυτό αποτιμάται το βάθος της ουσιαστικής συνεργασίας και διασύνδεσης των μελών του Συνεργατικού Έργου Ε&Α, οι πρότερες ερευνητικές, εμπορικές και στρατηγικές σχέσεις μεταξύ τους, η επιλογή κατάλληλων προσώπων για τη διαχείριση (project management), κ.λπ. Β.ΙΙ.6. Δήλωση Ενδιαφέροντος (Letter of Intent) και λοιπά ενισχυτικά στοιχεία: με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η βαρύτητα και το ουσιαστικό αντίκρισμα της δήλωσης που συνοδεύει την υποβολή του Συνεργατικού Έργου Ε&Α από επιχείρηση-πελάτη διεθνούς κύρους του τεχνολογικού χώρου, και κατά πόσο αυτή η δήλωση αποτελεί έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. Συμπληρωματικά αξιολογούνται στοιχεία όπως η συμμετοχή Ιδιώτη Επενδυτή στις επιχειρήσεις του Συνεργατικού Έργου Ε&Α ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου στη διεθνή αγορά, κλπ. Σχέδια Δράσης που υποβάλλονται στην Ενέργεια-ΙΙΙ Β.ΙΙΙ.1. Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του φυσικού αντικειμένου: Με το κριτήριο αυτό, αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, με έμφαση σε στοιχεία που τεκμηριώνουν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά αιχμής αυτού στην περιοχή της Μικροηλεκτρονικής. Β.ΙΙΙ.2. Εύλογος και ρεαλιστικός σχεδιασμός του οικονομικού αντικειμένου: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται ο ρεαλισμός και το εύλογο του προτεινόμενου προϋπολογισμού καθώς και τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά η αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, κ.λπ. Β.ΙΙΙ.3. Διεθνής αγορά και προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων: με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται στοιχεία που σχετίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο ανταγωνισμού και προοπτικών εμπορικής εκμετάλλευσης σε διεθνές επίπεδο των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης, όπως οι τάσεις της αγοράς και κατά πόσο τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης είναι εναρμονισμένα με αυτές, το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς στο οποίο απευθύνονται οι λύσεις που θα αναπτυχθούν, κ.λπ. Β.ΙΙΙ.4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιωσιμότητα επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό, αξιολογούνται στοιχεία που αναδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο καθώς και τη βιωσιμότητά της, συμπεριλαμβανομένων των εξής. o Χρηματοοικονομική εικόνα και βιωσιμότητα επιχείρησης: θα αποτιμηθεί η χρηματοοικονομική εικόνα και η εκτιμώμενη βιωσιμότητα της επιχείρησης δεδομένων των αναγκών της σε χρηματορροές, του επενδυτικού της σχεδίου, των αναγκών σε πάγιο ή άλλο εξοπλισμό, του εύλογου κόστους γενικών και ειδικών δαπανών της, κ.λπ. o o Τεχνολογική αριστεία επιχείρησης: θα αξιολογηθούν στοιχεία που αφορούν στην τεχνολογία, στα προϊόντα, και στις λύσεις που έχει αναπτύξει ή σκοπεύει να αναπτύξει η επιχείρηση, καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία που κατέχει. Εξαγωγικός προσανατολισμός επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται οι προοπτικές και η συνεισφορά των προτεινόμενων ενεργειών στον εξαγωγικό προσανατολισμό της επιχείρησης και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Β.ΙΙΙ.5. Διοικητική και οργανωτική δομή επιχείρησης: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται η οργανωτική δομή και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης και οι πιθανές πιστοποιήσεις ποιότητας που έχει αποκτήσει, καθώς και το επίπεδο και η ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού της. Β.ΙΙΙ.6. Παρουσία Ιδιώτη Επενδυτή και λοιπά ενισχυτικά στοιχεία: αξιολογούνται στοιχεία όπως η πρόσφατη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης από Ιδιώτη Επενδυτή 41

42 ή προσκόμιση σχετικής Επιστολής Δέσμευσης εκ μέρους Ιδιώτη Επενδυτή, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνδράμει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Σχέδια Δράσης που υποβάλλονται στην Ενέργεια-ΙV Β.IV.1. Προτεινόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο: με το κριτήριο αυτό γίνεται η αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το οποίο σκοπεύει να υλοποιήσει η επιχείρηση στο πλαίσιο της προτεινόμενης επένδυσης προκειμένου να συμβάλλει στην συνολική αναπτυξιακή της πορεία (ενδεικτικά αποτιμάται το εύλογο και το ρεαλιστικό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, της οικονομικής επένδυσης, κλπ). Β.ΙV.2. Συνάφεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις στις λοιπές Ενέργειες: με το κριτήριο αυτό αποτιμάται η σκοπιμότητα και η εναρμόνιση των προτεινόμενων δράσεων της Ενέργειας-ΙV ως προς το σύνολο των δράσεων που έχουν προταθεί στις λοιπές Ενέργειες -Ι, -ΙΙ και -ΙΙΙ. Αν δεν έχει υποβληθεί επιμέρους Σχέδιο Δράσης σε καμία εκ των λοιπών ενεργειών, τότε το κριτήριο αυτό καθίσταται ανενεργό και το κριτήριο Β.IV.1 βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας «20». Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλλονται στην Ενέργεια-V V.1. Εμπειρία και ικανότητα του φορέα: με το κριτήριο αυτό εξετάζονται η οργανωτική δομή, το επίπεδο και η ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού, και η εμπειρία που διαθέτει ο φορέας που υποβάλλει το Σχέδιο Δράσης σε συναφή έργα και προτάσεις. V.2. Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης: με το κριτήριο αυτό γίνεται η αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το οποίο σκοπεύει να υλοποιήσει ο φορέας (ενδεικτικά αποτιμάται το εύλογο και το ρεαλιστικό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, της οικονομικής επένδυσης, κ.λπ.). V.3. Σκοπιμότητα και στρατηγική προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης: με το κριτήριο αυτό αποτιμάται η σκοπιμότητα του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, με έμφαση στην αιτιολόγηση αυτού ως αρωγού στην εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία, στην ανάπτυξη, και στη βιωσιμότητα του Cluster Μικροηλεκτρονικής Βαθμολόγηση Κριτηρίων Η βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης ακολουθεί τους εξής κανόνες: Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 1-5 ( 1 ελάχιστο, 5 μέγιστο) Οι αξιολογητές βαθμολογούν χωριστά το κάθε κριτήριο σε ακέραιες μονάδες ( 1, 2, 3, 4, ή 5 ). Εάν κάποιο στοιχείο στα Έντυπα Υποβολής Πρότασης απουσιάζει πλήρως ή είναι ελλιπής η περιγραφή του ώστε να είναι αδύνατη η αξιολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου, θα υπάρχει μηδενική βαθμολόγηση ( 0 ) στο εν λόγω κριτήριο. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου προκύπτει ως ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των αξιολογητών στο εν λόγω κριτήριο διαιρεμένου δια του αριθμού των αξιολογητών που βαθμολόγησε το κριτήριο. Ο συνολικός Βαθμός της κάθε Ομάδας (Β.Ο.) κριτηρίων είναι το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των κριτηρίων (μέσων όρων) επί τα επιμέρους ειδικά βάρη αυτών που υφίστανται, δηλαδή: Β.Ο. = Σ{(ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ) * (ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ)} Οι Ομάδες Κριτηρίων αντιστοιχούν στα υποβαλλόμενα έντυπα και υπο-ενότητες αυτών όπως έχουν παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 8.2, τα ειδικά βάρη κάθε κριτηρίου των οποίων είναι ως ακολούθως: 42

43 Ομάδα Α Α.1 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του Συνδέσμου 5 Α.2 Υφιστάμενες ερευνητικές, εμπορικές και λοιπές συνεργασίες μεταξύ των μελών του Συνδέσμου 4 Α.3 Διοικητική και οργανωτική δομή Συνδέσμου 4 Α.4 Ικανότητα και προοπτική επίτευξης των στόχων του Προγράμματος 7 Ομάδα Β Β.Ι.1 Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του φυσικού αντικειμένου 6 Β.Ι.2 Εύλογος και ρεαλιστικός σχεδιασμός του οικονομικού αντικειμένου 4 Β.Ι.3 Διεθνής αγορά και προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 3 Β.Ι.4 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιχείρησης 2 Β.Ι.5 Διοικητική και οργανωτική δομή επιχείρησης 2 Β.Ι.6 Λοιπά ενισχυτικά στοιχεία 3 Β.ΙΙ.1 Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του φυσικού αντικειμένου 5 Β.ΙΙ.2 Εύλογος και ρεαλιστικός σχεδιασμός του οικονομικού αντικειμένου 4 Β.ΙΙ.3 Διεθνής αγορά και προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 3 Β.ΙΙ.4 Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων φορέων/περιγραφή μελών Συνεργατικού Έργου Ε&Α 3 Β.ΙΙ.5 Διαδικασίες διαχείρισης του Συνεργατικού Έργου Ε&Α 2 Β.ΙΙ.6 Δήλωση Ενδιαφέροντος (Letter of Intent) και λοιπά ενισχυτικά στοιχεία 3 Β.ΙΙΙ.1 Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του φυσικού αντικειμένου 4 Β.ΙΙΙ.2 Εύλογος και ρεαλιστικός σχεδιασμός του οικονομικού αντικειμένου 3 Β.ΙΙΙ.3 Διεθνής αγορά και προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 3 Β.ΙΙΙ.4 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιωσιμότητα επιχείρησης 3 Β.ΙΙΙ.5 Διοικητική και οργανωτική δομή επιχείρησης 2 Β.ΙΙΙ.6 Παρουσία Ιδιώτη Επενδυτή και λοιπά ενισχυτικά στοιχεία 5 Β.ΙV.1 Προτεινόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 14 Β.ΙV.2 Συνάφεια και συμπληρωματικότητα με τα σχέδια στις λοιπές Ενέργειες 17 6 Ομάδα V V.1 Εμπειρία και ικανότητα του φορέα 6 V.2 Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης 8 V.3 Σκοπιμότητα και στρατηγική προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης 6 Με βάση τα παραπάνω ειδικά βάρη, προκύπτει ότι ο Μέγιστος Βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει κάθε ομάδα κριτηρίων είναι: 100 Τονίζονται τα εξής ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης: Προτάσεις οι οποίες στην ομάδα Α συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη του 60 (εξήντα) απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται περαιτέρω τα επιμέρους Σχέδια Δράσης τους σε οποιαδήποτε από τις Ενέργειες. Προτάσεις οι οποίες στην ομάδα Β και V συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη του 60 (εξήντα) απορρίπτονται και δεν είναι υποψήφιες για χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση. Προτάσεις οι οποίες στην ομάδα Α και στην ομάδα Β και στην ομάδα V συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 60 (εξήντα) είναι υποψήφιες προς συγχρηματοδότηση βάσει των οριζόμενων στα κεφάλαια 8.4 και Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί Σχέδιο Δράσης μόνο στην Ενέργεια-IV, το κριτήριο B.IV.2 μηδενίζεται και το B.IV.1 αποκτά συντελεστή βαθμολόγησης 20 43

44 8.4. Αποτελέσματα αξιολόγησης Κατά την διαδικασία αξιολόγησης, ελέγχεται εμπεριστατωμένα και η επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επενδύσεων κάθε Πρότασης. Ο έλεγχος αποσκοπεί όχι μόνο στο να πιστοποιηθεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις και αντίστοιχες επενδύσεις για κάθε μέλος του Συνδέσμου, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συμμορφώνονται με αυτές που αναφέρονται στα κεφάλαια 4 και 5, αλλά και ότι τα προτεινόμενα Σχέδια Δράσης είναι ρεαλιστικά και εύλογα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να προταθεί από τους αξιολογητές τροποποίηση του προϋπολογισμού που αρχικά υποβλήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως: Τη σύγκριση της υφιστάμενης υποδομής των επιχειρήσεων με τα προβλεπόμενα προς εγκατάσταση νέα στοιχεία. Το βαθμό συμμετοχής των επιμέρους επενδύσεων στην υλοποίηση των στόχων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους των συμμετεχόντων φορέων αλλά και τη γενικότερη στρατηγική του Συνδέσμου. Την εξυπηρέτηση της ολοκληρωμένης μορφής του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης και στην προς επίτευξη συνέργεια των επιμέρους κατηγοριών επενδύσεων. Την επιλεξιμότητα ή μη μέρους των προτεινομένων επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των Προτάσεων που έχουν υποβληθεί στις Ενέργειες-Ι έως -V και την αξιολόγηση του προϋπολογισμού τους, εκτελούνται οι ακόλουθες, κατά σειρά, ενέργειες: 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος κατατάσσει σε πίνακα τις Προτάσεις, που σε όλες τις ομάδες αξιολόγησης συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη του εξήντα (60), κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και ανά Ενέργεια αναγράφοντας τον τελικό προτεινόμενο προϋπολογισμό για κάθε Πρόταση και συνολικά ανά Ενέργεια. 2. Με βάση την ως άνω κατάταξη (υψηλότερη βαθμολογία στη σειρά κατάταξης), τον προϋπολογισμό τους, και τον στόχο δημόσιας συγχρηματοδότησης συνολικά για κάθε Ενέργεια, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος, με γνώμονα πάντα την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του Προγράμματος, εισηγείται προς το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος τη μεταφορά αδιάθετων κονδυλίων σε Ενέργειες όπου υπάρχουν επιλαχούσες Προτάσεις. 3. Με τη συναίνεση της ολομέλειας, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος, και χωρίς να δύναται να αλλάξει η βαθμολογία και η κατάταξη των Προτάσεων όπως έχει προκύψει κατά την αρχική αξιολόγηση τους, συντάσσει τον Πίνακα Κατάταξης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, και εισηγείται στο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, τις προς έγκριση Προτάσεις σε κάθε Ενέργεια και συνολικά στο Πρόγραμμα. 4. Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος εξακριβώνει αν οι προταθείσες προς έγκριση Προτάσεις, μπορούν να χρηματοδοτηθούν λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή δημόσιας χρηματοδότησης του Προγράμματος ανά Περιφέρεια όπως έχει προβλεφθεί στο κεφάλαιο 6. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ανάγκη μεταβολής της δημόσιας συγχρηματοδότησης στις Περιφέρειες η διαδικασία συνεχίζει με το βήμα 6, αλλιώς, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος εισηγείται στην ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και στη ΓΓΕΤ την ανακατανομή της δημόσιας συγχρηματοδότησης ανά Περιφέρεια. 5. Στην περίπτωση έγκρισης της εισήγησης ανακατανομής της δημόσιας συγχρηματοδότησης ανά Περιφέρεια ακολουθείται το βήμα 6, αλλιώς, ενημερώνεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος, η οποία λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια και συντάσσει ενημερωμένο Πίνακα Κατάταξης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, με τις προς έγκριση Προτάσεις σε κάθε Ενέργεια και συνολικά στο Πρόγραμμα, και ενημερώνει σχετικά το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος. 6. Αρμόδιο όργανο για την τελική έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος, του Πίνακα Κατάταξης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και των εγκεκριμένων Προτάσεων σε κάθε Ενέργεια και συνολικά στο Πρόγραμμα είναι το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, ο οποίος εκδίδει σχετική Απόφαση Προτεινόμενης Συγχρηματοδότησης. Η απόφαση κοινοποιείται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Νόμιμο Εκπρόσωπο κάθε εγκεκριμένης Πρότασης. 7. Για κάθε Πρόταση που αξιολογήθηκε αρνητικά, ή κρίθηκε ως μη αποδεκτή, ή δεν λαμβάνεται απόφαση χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας πόρων, ενημερώνεται εγγράφως ο δυνητικός δικαιούχος, όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης ενίσχυσης. 44

45 8.5. Συμβασιοποίηση εγκεκριμένων Προτάσεων - Ένταξη στο ΕΠΑΝ-ΙΙ / Π.Ε.Π. Με την έγκριση του Δ.Σ., ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος καλεί σε διαπραγματεύσεις, με σκοπό την υπογραφή Σύμβασης 18, κάθε φορέα που υπέβαλλε εγκριθέν Σχέδιο Δράσης, με οδηγίες συμπλήρωσης, αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης και τις σχετικές ενέργειες, και τον καλεί να προσκομίσει στο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα απαιτούμενα για την υπογραφή Σύμβασης δικαιολογητικά. Ο φορέας ενημερώνεται επίσης για τη συμμετοχή των Ταμείων στη συγχρηματοδότηση και για τις ειδικότερες υποχρεώσεις που πρέπει να πληροί. Η διαδικασία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης. Ειδικά για τα Σχέδια Δράσης που υποβάλλονται στην Υπο- Ενέργεια Ι.1 και εφόσον αυτά εγκριθούν προς συγχρηματοδότηση, δίνονται 3 (τρεις) μήνες περιθώριο μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Συνολικής Πρότασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύσταση της νέας επιχείρησης. Αν το ως άνω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής Σύμβασης με φορέα που υπέβαλλε εγκριθέν Σχέδιο Δράσης, τότε με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, η αντίστοιχη προκριθείσα Πρόταση μπαίνει στο αρχείο και ενημερώνεται σχετικά ο Υποβάλλων. Στην περίπτωση όπου δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία συμβασιοποίησης, ή αν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της Σύμβασης τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός ενός Σχεδίου Δράσης (π.χ. εντοπιστεί επένδυση μη επιλέξιμη, κ.λπ.), υπάρχει η δυνατότητα λόγω των κονδυλίων που θα απελευθερωθούν να είναι δυνατή η χρηματοδότηση επιλαχουσών Προτάσεων με σειρά προτεραιότητας όπως έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος με τους Πίνακες Κατάταξης. Σε αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να εγκρίνει επιλαχούσες Προτάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση και ακολουθούνται εκ νέου τα ως άνω βήματα για την πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την υπογραφή Σύμβασης με φορείς με επιλαχόντα Σχέδια Δράσης. Οι τελικοί Πίνακες Κατάταξης με τα συμβασιοποιημένα Σχέδια Δράσης ανά Ενέργεια και συνολικά στο Πρόγραμμα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και κοινοποιούνται στη ΓΓΕΤ και ΕΥΔ-ΕΠΑΕ. Κάθε Σύμβαση Σχεδίου Δράσης αντιστοιχεί πλέον σε Έργο του Προγράμματος. Με απόφαση του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος εκδίδεται απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης των εγκεκριμένων Έργων στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑΝ-ΙΙ ή ΠΕΠ). Η ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε Έργου ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση. Όμως, στην περίπτωση που έχουν εκτελεστεί από τους φορείς, επενδύσεις, αποδεδειγμένα για το εκάστοτε έργο βάσει προσκόμισης νόμιμων παραστατικών, από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της Πρότασης του στο πλαίσιο του Προγράμματος, αυτές δύναται να θεωρηθούν επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση. 18 Ο Οδηγός Εφαρμογής υπερέχει σε περίπτωση διαφωνίας περί της εφαρμογής ή ερμηνείας των όρων της εκάστοτε Σύμβασης. 45

46 9. Παρακολούθηση υλοποίησης Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος έχει τη βασική ευθύνη για να παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, και τα οριζόμενα στις σχετικές Συμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, διενεργεί ελέγχους, επαληθεύσεις και πιστοποιήσεις στους φορείς με συμβασιοποιημένα Σχέδια Δράσης (έργα), σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης της Σύμβασης, απ ευθείας, μέσω εντεταλμένων οργάνων του, ή μέσω ειδικευμένων συνεργατών ή οργανισμών, των οποίων δύναται να μισθώνει τις υπηρεσίες όπως ορίζεται ακολούθως Αναφορές προόδου Για την παρακολούθηση της πορείας των συμβασιοποιημένων Σχεδίων Δράσης, υφίστανται οι παρακάτω υποχρεώσεις αναφορών προόδου 19 : Α. Κάθε Υπεύθυνος Διαχείρισης Σχεδίου Δράσης οφείλει να προσκομίζει: Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου Σχεδίου Δράσης, εντός ενός (1) μηνός μετά την ολοκλήρωση του 33% ή του 66% του οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης, είτε κατά τον δέκατο μήνα (Οκτώβριο) έκαστου ημερολογιακού έτους αν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους δεν έχει προηγηθεί πιστοποίηση του 33% ή του 66% του οικονομικού αντικειμένου. Στην Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης αναφέρονται αναλυτικά η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης (ανά επιλέξιμη κατηγορία Ενέργειας), χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τυχόν αποκλίσεις από αυτό, πρόοδος στόχων (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους στόχους/δείκτες του Προγράμματος), ενέργειες δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, επισήμανση προτεραιοτήτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στην περαιτέρω ανάπτυξή της, κ.λπ. Μετά τη λήψη Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου Σχεδίου Δράσης ακολουθεί διοικητική και επιτόπια επαλήθευση-πιστοποίηση. Τελική Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης, εντός ενός (1) μηνός μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης. Στην Τελική Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης γίνεται αναλυτική αποτίμηση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης (ανά επιλέξιμη κατηγορία Ενέργειας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τυχόν αποκλίσεις από αυτό, επίτευξη στόχων, κ.λπ.). Επιπλέον, στην Τελική Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να δοθούν και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ζητούνται αντίστοιχα στην Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου. Μετά τη λήψη Τελικής Έκθεσης Προόδου Σχεδίου Δράσης ακολουθεί η τελική διοικητική και επιτόπια επαλήθευση-πιστοποίηση. Ανά εξάμηνο, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιμέρους ενίσχυση στο φορέα, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα ή άλλου προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο φορέας παραμένει εν λειτουργία και ότι η ενισχυόμενη επένδυση υφίσταται και διατηρείται από τον φορέα όπως ορίζει η κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η υποχρέωση της ανά εξάμηνο προσκόμισης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης υφίσταται για 3 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιμέρους ενίσχυση αν ο φορέας είναι ΜμΕ ή για 5 έτη σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Β. Κάθε Υπεύθυνος Διαχείρισης Συνεργατικού Έργου Ε&Α οφείλει να προσκομίζει: Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Συνεργατικού Έργου Ε&Α, οι οποίες υποβάλλονται εντός ενός (1) μηνός μετά το πέρας κάθε διαδοχικής εξαμηνιαίας περιόδου υλοποίησης του εκάστοτε Συνεργατικού Έργου Ε&Α (με εναρκτήρια ημερομηνία την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του αντίστοιχου Συνεργατικού Έργου), και στις οποίες εμπεριέχονται συνοπτικοί πίνακες με την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, συμπεριλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τυχόν αποκλίσεις από αυτό, πρόοδο στόχων, κ.λπ. Τελική Έκθεση Προόδου Συνεργατικού Έργου Ε&Α, εντός ενός (1) μηνός μετά την ολοκλήρωση του Συνεργατικού Έργου Ε&Α, με αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. Γ. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Συνολικής Πρότασης οφείλει να προσκομίζει: Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Συνδέσμου οι οποίες υποβάλλονται εντός ενός (1) μηνός μετά το πέρας κάθε διαδοχικής εξαμηνιαίας περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος (με εναρκτήρια ημερομηνία την ημερομηνία της πρώτης κατά σειρά έκδοσης εγκριτικής απόφασης ένταξης Προτάσεων στο Πρόγραμμα από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος), και στις οποίες εμπεριέχονται τόσο συγκεντρωτικοί όσο και αναλυτικοί (ανά Δικαιούχο) πίνακες με την πρόοδο των στόχων του συνόλου των μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους και αιτιολόγηση αυτών, κ.λπ. 19 Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος θα παράσχει έντυπα για τη συμπλήρωση των Ενδιάμεσων και Τελικών Εκθέσεων Προόδου. 46

47 Τελική Έκθεση Προόδου Συνδέσμου, εντός ενός (1) μηνός μετά την ολοκλήρωση όλων των Σχεδίων Δράσης, με αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων του Συνδέσμου. Στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει το χρονικό περιθώριο που ορίζεται παραπάνω, δίχως την αποστολή των Εκθέσεων Προόδου, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να προβεί σε διορθωτικές ή κατασταλτικές ενέργειες, όπως είναι: Έκτακτος Έλεγχος Προόδου, Διοικητική και Επιτόπια Επαλήθευση- Πιστοποίηση ή ακόμη και Ανάκληση Απόφασης Συγχρηματοδότησης και Λύση Σύμβασης. Οι Εκθέσεις Προόδου αποστέλλονται από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος στην ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και στη ΓΓΕΤ, συνοδευόμενες από σύντομη εισηγητική αναφορά συνταγμένη από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος σχετικά με την πρόοδο του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι μαζί με τις Ενδιάμεσες και Τελικές Εκθέσεις Προόδου Σχεδίων Δράσης υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των παραστατικών των επενδύσεων που θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών (υπογεγραμμένες από τον λογιστή και με σφραγίδα της επιχείρησης). Τα πρωτότυπα των παραστατικών επενδύσεων πρέπει να σφραγίζονται με σφραγίδα που θα αναγράφει: ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝ-ΙΙ - CORALLIA -ΦΑΣΗ-2 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ καθώς και τον κωδικό της σύμβασης του Δικαιούχου. Τέλος, τα παραστατικά επενδύσεων πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: α) είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλο πρόγραμμα Έκτακτος Έλεγχος Προόδου Έκτακτος Έλεγχος Προόδου πραγματοποιείται εφόσον εκτιμηθεί από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος ότι δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόοδος είτε των δεικτών/στόχων που έχουν τεθεί, είτε της υλοποίησης του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου ενός Σχεδίου Δράσης ή ενός Συνεργατικού Έργου Ε&Α. Ο Έκτακτος Έλεγχος Προόδου, που ανατίθεται από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, επιτελείται κατά περίπτωση από έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες και απαρτίζεται από δύο βασικά τμήματα: α) αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης και επίτευξης των δεικτών/στόχων του Σχεδίου Δράσης ή του Συνεργατικού Έργου Ε&Α και β) αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Το πόρισμα του/των Εμπειρογνώμονα/νων είναι η αποτίμηση της δυνατότητας επιτυχούς υλοποίησης και επίτευξης των στόχων ενός Σχεδίου Δράσης ή ενός Συνεργατικού Έργου Ε&Α. Ο/Οι Εμπειρογνώμονας/νες τελεί/ούν υπό καθεστώς «Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας» (Confidentiality Agreement) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/οι για τον Έκτακτο Έλεγχο Προόδου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του Έκτακτου Ελέγχου από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος. Ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου μπορεί να ακολουθήσει Διοικητική και Επιτόπια Επαλήθευση-Πιστοποίηση ή Ανάκληση Απόφασης Συγχρηματοδότησης και Λύση Σύμβασης, ή Τροποποίηση Σύμβασης, κ.λπ Διοικητική και Επιτόπια Επαλήθευση-Πιστοποίηση Η Διοικητική και Επιτόπια Επαλήθευση-Πιστοποίηση είναι η διαδικασία επαλήθευσης της πραγματοποίησης των επενδύσεων που δηλώνουν οι φορείς που εκτελούν Σχέδια δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους όρους της Σύμβασης και τους κοινοτικούς και εθνικούς κανονισμούς. Για την εκκίνηση της διαδικασίας στα χρονικά σημεία που έχουν οριστεί στο κεφάλαιο 9.1 και 9.2 ο φορέας υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης, συνοδευόμενο με τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και δικαιολογητικά προς το Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος. Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί και από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Η διαδικασία διενεργείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου, ο αριθμός των μελών της οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος αναλόγως του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του εκάστοτε Σχεδίου Δράσης και ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των δύο (2) μελών 20. Η επιλογή των μελών που συγκροτούν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος γίνεται από μία συνολική λίστα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η οποία καταρτίζεται από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος μέσω σύστασης Μητρώου Εμπειρογνωμόνων κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκτός του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, στα περιεχόμενα 20 Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών είναι δύο (2), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου θα αναφέρεται ως «Ομάδα Παρακολούθησης και Ελέγχου» 47

48 της βάσης του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων έχει πρόσβαση και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ο οποίος δύναται να ζητήσει οιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία. Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων θα παραμείνει ενεργό και δύναται να ανανεώνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Πριν τη διενέργεια της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, ενημερώνονται εγκαίρως από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος οι αρμόδιες διευθύνσεις παρακολούθησης της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔ- ΕΠΑΕ, οι οποίες δύνανται να αποστείλουν εκπροσώπους τους για να παρευρεθούν στη Διοικητική και Επιτόπια Επαλήθευση-Πιστοποίηση ως παρατηρητές.. Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζει στέλεχός του για να συντονίσει τη διαδικασία Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησηςκαι να δίνει διευκρινήσεις επί της διαδικασίας προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου και της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου καλούνται να υπογράψουν δήλωση πριν την ανάληψη και την εκτέλεση των καθηκόντων τους με την οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων κατά τον χρόνο διορισμού τους και ότι δεσμεύονται να ενημερώσουν άμεσα το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος σχετικά με οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει ενδεχομένως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν αφοσίωση στα σχετικά καθήκοντα και να τηρούν πλήρη εμπιστευτικότητα ως προς τις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέρχονται εις γνώση τους κατά τη διαδικασία της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης. Πλήρη εμπιστευτικότητα οφείλουν επίσης να τηρούν ο συντονιστής της διαδικασίας εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης, τυχόν παρατηρητές από ΓΓΕΤ ή ΕΥΔ-ΕΠΑΕ, στελέχη του Φορέα Διαχείρισης που παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη, και οποιαδήποτε άλλα άτομα ενδεχομένως παρευρίσκονται στη διαδικασία Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης- Πιστοποίησης. Αναλυτικοί όροι εμπιστευτικότητας θα αναφέρονται στη σχετική σύμβαση ανάθεσης με την οποία ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος. Με την Αναγγελία της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης κοινοποιούνται στο φορέα: τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου, τα στοιχεία των λοιπών στελεχών που θα παραστούν ως παρατηρητές και ο υπεύθυνος συντονισμού, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, η υποχρέωση του φορέα να αποστείλει μέχρι 20 εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης τα κάτωθι: o o o o o o Έκθεση Προόδου του Σχεδίου Δράσης Πίνακες με την ανάλυση των προς πιστοποίηση επενδύσεων Αντίγραφα των παραστατικών τιμολόγησης και πληρωμής των προς πιστοποίηση επενδύσεων Βεβαίωση από Ορκωτό Λογιστή (όταν το σύνολο των προς πιστοποίηση επενδύσεων είναι μεγαλύτερο από ποσό που θα οριστεί με την εκκίνηση του Προγράμματος από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος) που να πιστοποιεί το ύψος των πραγματοποιηθέντων επενδύσεων και την συμμόρφωση αυτών προς τους γενικούς και ειδικούς όρους της Σύμβασης Σχεδίου Δράσης, τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος περί επιλεξιμότητας των επενδύσεων, και του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το παρόν Πρόγραμμα Οτιδήποτε άλλο απαιτείται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τη Σύμβαση με το φορέα. Όταν συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φορέα, κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου, συνοδευόμενα με τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως επί παραδείγματι: τυχόν αιτήσεις τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Η Διοικητική και Επιτόπια Επαλήθευση-Πιστοποίηση πραγματοποιείται στην έδρα του φορέα ή/και στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και συνίσταται: στην επαλήθευση-πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα µε τους όρους της Σύμβασης, 48

49 στην επαλήθευση-πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επένδυσης (οικονομικού αντικειμένου), και της επιλεξιµότητάς, µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης, στη διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή. Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης και προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια συγχρηματοδότηση προς τους φορείς, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, στην οποία προσδιορίζονται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των επενδύσεων που έχει επαληθευτεί-πιστοποιηθεί. Σε περίπτωση που η Έκθεση Επαλήθευσης-Πιστοποίησης δεν συνάδει με την προγραμματισμένη πορεία υλοποίησης της επένδυσης όπως έχει περιγραφεί στη Σύμβαση, τότε μπορεί να ακολουθήσει Ανάκληση Απόφασης Συγχρηματοδότησης και Λύση Σύμβασης, ή Τροποποίηση Σύμβασης, κ.λπ. Ειδικότερα, για τις επαληθεύσεις-πιστοποιήσεις επισημαίνονται τα εξής: Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος, καθώς και η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ, ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου, διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης είτε με επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης είτε από τα δηλωθέντα στις εκθέσεις προόδου και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που προσκομίζει ο φορέας. Κατά την πιστοποίηση επιλέξιμες κρίνονται οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης και τη Σύμβαση και για τις οποίες διαπιστώνεται η σχέση τους με το Πρόγραμμα, το εύλογο του τιμήματός τους, η νομιμότητά τους και το κατά πόσο αντιστοιχούν στο βαθμό υλοποίησης του προδιαγεγραμμένου φυσικού αντικειμένου. Σε περίπτωση που θα εκδοθεί απόφαση από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος για διακοπή ενός ή περισσοτέρων Υποέργων ή και του Προγράμματος συνολικά, καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου οι εκδοθείσες υπέρ αυτού εγγυητικές επιστολές του(των) αντίστοιχου(ων) φορέα(ων). Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ενός φορέα δύναται να αρθεί με αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα για απόσυρσή του από το Πρόγραμμα εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλες ιδιάζουσες συνθήκες, και εφόσον συντελεστεί επιβεβαίωση των λόγων αυτών κατόπιν ελέγχου που θα διενεργήσει ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος η τυχόν δοθείσα δημόσια συγχρηματοδότηση. Στην περίπτωση της τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος προβαίνει στην έκδοση Απόφασης / Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης, με την οποία: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης ή ανακοινώνεται η λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή και ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συγχρηματοδότησης Τρόπος καταβολής της ενίσχυσης Η δημόσια συγχρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος σε κάθε φορέα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Για την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, απαιτείται κάθε φορέας που λαμβάνει ενίσχυση να προσκομίσει: Αθεώρητο τιμολόγιο ενίσχυσης του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο τρόπος καταβολής στη διάρκεια του Προγράμματος προβλέπεται ως εξής: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ : Με την υπογραφή της σύμβασης δίδεται προκαταβολή ίση με το 30% της συνολικά αντιστοιχούσας ενίσχυσης. Επίσης, οι επιχειρήσεις προσκομίζουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής ενίσχυσης, που επιστρέφεται στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης τους και κατόπιν της πιστοποίησης επίτευξης των στόχων του Προγράμματος. Οι Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς που συμμετέχουν στην Ενέργεια-ΙΙ δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΟΣΗ #1: Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του 33% του οικονομικού αντικειμένου καταβάλλεται ποσό ίσο με το 30% της συνολικά αντιστοιχούσας ενίσχυσης, εφόσον διαπιστώνεται η δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και επίτευξης των στόχων. 49

50 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΟΣΗ #2: Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του 66% του οικονομικού αντικειμένου καταβάλλεται ποσό ίσο με το 25% της συνολικά αντιστοιχούσας ενίσχυσης, εφόσον διαπιστώνεται η δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και επίτευξης των στόχων. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ: Μετά την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και της πιστοποίησης επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, καταβάλλεται το υπόλοιπο 15% της συνολικά αντιστοιχούσας ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης των ανωτέρω στόχων, ακόμα και αν η ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου επιτευχθεί πλήρως, ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να αποφασίσει τη μη καταβολή έως και 10% της συνολικής ενίσχυσης από όλα τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Για την εφαρμογή αυτού, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται λόγω αυτού, πριν την Αποπληρωμή του Προγράμματος. Τονίζεται ότι στην περίπτωση φορέα που συμμετέχει σε Συνεργατικό Έργο Ε&Α (Ενέργεια-ΙΙ), για την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής πλην της Προκαταβολής, απαιτείται και η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Συνεργατικού Έργου Ε&Α ότι το Σχέδιο Δράσης του εν λόγω φορέα εκτελέστηκε ή/και εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν υποβληθεί στην Πρόταση, χωρίς αρνητικές παρεκκλίσεις σε επίπεδο συμμετοχής του οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Συνεργατικού Έργου Ε&Α. Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση φορέα που εκτελεί Σχέδιο Δράσης στην Ενέργεια-ΙΙΙ και ο οποίος έχει λάβει Επιστολή Δέσμευσης εκ μέρους Ιδιώτη Επενδυτή που σκοπεύει να επενδύσει στο φορέα (με σαφή αναφορά στο μέγιστο ποσό της επένδυσης) στο διάστημα υλοποίησης του εν λόγω Σχεδίου Δράσης, θα είναι δυνατή η καταβολή Δημόσιας Συγχρηματοδότησης προς το φορέα κατά τα ανωτέρω μόνο μετά την επαλήθευση από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος ότι συντελέστηκε σε δεδομένη χρονική στιγμή εξολοκλήρου η Επένδυση. Αν η υλοποίηση της Επένδυσης γίνεται σταδιακά, τότε αντίστοιχα θα δύναται να καταβληθεί κατά τα ανωτέρω μόνο μέρος της συνολικής μεγίστης δυνατής Δημόσιας Συγχρηματοδότησης το οποίο θα αντιστοιχεί ποσοστιαία στο λόγο της σωρευτικής επένδυσης που έχει συντελεστεί οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή προς την συνολική επένδυση που αναφέρεται στην Επιστολή Δέσμευσης Επιλεξιμότητα επενδύσεων Απαιτείται η τήρηση χωριστού λογαριασμού για το Σχέδιο Δράσης στα λογιστικά βιβλία του φορέα (τελευταίας βαθμίδας λογαριασμοί όπου θα φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα και οι επενδύσεις κατά κατηγορία), σύμφωνα με τους κανόνες του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι η εξόφληση κάθε επένδυσης μπορεί να γίνεται μόνο: Με μετρητά μόνο έως του ποσού των χωρίς το Φ.Π.Α. Με επιταγές του ιδίου του φορέα που θα έχουν εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση Με τραπεζικά εμβάσματα Με πιστωτικές κάρτες, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: Τονίζεται επίσης ότι: Η πιστωτική κάρτα είναι εταιρική (έχει εκδοθεί στο όνομα του φορέα ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) Η πιστωτική κάρτα είναι συνδεδεμένη με εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των επενδύσεων και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα. Σε περιπτώσεις πληρωμής με πιστωτική κάρτα, για την πιστοποίηση των επενδύσεων θα πρέπει να επισυνάπτονται: Αναλυτικός λογαριασμός κινήσεων της κάρτας εκδιδόμενος από τον πιστωτικό οργανισμό (με την αναφερόμενη επένδυση). Έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) στον οποίο είναι συνδεδεμένη η πιστωτική κάρτα όπου εμφανίζεται η εξόφληση του υπολοίπου της συγκεκριμένης επένδυσης. 50

51 Δεν επιτρέπεται κατάτμηση της επένδυσης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης επενδύσεων, π.χ. τιμολόγιο αξίας δεν είναι δυνατόν να εξοφληθεί με μετρητά και επιταγή ύψους ). Δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του Προγράμματος η πραγματοποίηση επενδύσεων με επιταγές τρίτων. Κάθε επένδυση πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχα παραστατικά, π.χ. με αποδείξεις επενδύσεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης αγαθών, κτλ. τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης το αργότερο μέχρι 31/12/2013 για να θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις. Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί τα αρχεία και έγγραφα σχετιζόμενα με τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιμέρους ενίσχυση. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν τις τεχνολογικές/ερευνητικές περιοχές γύρω από τις οποίες θα αναπτυχθεί ο Σύνδεσμος και να έχουν τεκμηριωμένα πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Σχέδια Δράσης. Τονίζεται ότι η ενισχυόμενη επένδυση θα πρέπει να διατηρηθεί επί 3 έτη τουλάχιστον από τη λήψη της ενίσχυσης αν η επιχείρηση είναι ΜμΕ ή επί 5 έτη τουλάχιστον αν η επιχείρηση είναι μη-μμε. Επισημαίνεται ότι δεν θεωρούνται επιλέξιμες επενδύσεις οι παρακάτω: Η οποιαδήποτε επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί (τιμολογηθεί ή/και μερικώς ή/και πλήρως εξοφληθεί) πριν την ημερομηνία υποβολής της Συνολικής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο Φ.Π.Α. (εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον φορέα, σύμφωνα με τον Κανόνα αριθ. 7 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1145/2003) 9.6. Ανάκτηση Αχρεωστήτων ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών Η ανάκτηση των ποσών για τα οποία έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Απόφαση Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών, γίνεται μέσω της καταβολής του ποσού από το φορέα (Δικαιούχο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης στο φορέα. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού (παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών), συντάσσεται Χρηματικός Κατάλογος, συνοδευόμενος από Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης, και αποστέλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το βεβαιωθέν ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, την Αρχή Πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ανάκληση Απόφασης Συγχρηματοδότησης & Λύση Σύμβασης Η διαδικασία εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: παραίτησης του δικαιούχου της ενίσχυσης για διαφόρους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, 51

52 διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης, από την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ ή το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και αδυναμίας του φορέα να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις, παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, χωρίς ο φορέας να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, την υποβολή αίτησης τροποποίησης της σύμβασης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης, κατόπιν συστάσεων Έκτακτου Ελέγχου, ή Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος ή της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής. Η Ανάκληση Απόφασης Συγχρηματοδότησης και Λύσης της Σύμβασης, εκδίδεται με αρμοδιότητα ανάλογη της έκδοσης των αρχικών αποφάσεων χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί ενίσχυση, εφαρμόζεται η διαδικασία Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών Τροποποίηση Σύμβασης Τροποποιήσεις στη Σύμβαση (μετά την υπογραφή της και κατά την υλοποίηση του Προγράμματος) μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον οι τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων του Προγράμματος και του Σχεδίου Δράσης του φορέα, ή αν συντρέχουν θέματα δευτερεύουσας σημασίας όπως η αλλαγή του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα ή του Υπεύθυνου Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης του φορέα, η αλλαγή έδρας, κ.λπ. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης Σύμβασης, μπορεί να προκύψει: με την υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης Σύμβασης από το φορέα, όπου τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης όρων της ισχύουσας Σύμβασης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν. Ενδεικτικά περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να υποβάλει Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης είναι: η απόκλιση στο Φυσικό ή/και στο Οικονομικό Αντικείμενο, η ανάγκη παράτασης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης, η αλλαγή του Εκπροσώπου του φορέα ή του Υπεύθυνου Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης του φορέα, η αλλαγή έδρας, κ.λπ., με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και συμφωνία του φορέα. Ενδεικτικά περιπτώσεις στις οποίες δύναται να διαπιστωθεί αναγκαιότητα τροποποίησης της Σύμβασης, είναι μετά από: την ολοκλήρωση Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, την ολοκλήρωση Έκτακτου Ελέγχου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι: αν η τροποποίηση αφορά σε εσωτερική μεταφορά προϋπολογισμού μεταξύ υπο-ενεργειών σε μια Σύμβαση ενός φορέα, αυτή εγκρίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένο Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης, θετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου, έγκριση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά δεν αυξάνει ούτε μειώνει καμία από τις υπο-ενέργειες περισσότερο από 35%. Ειδικά για την περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε μεταφορά κονδυλίων σε υπο-ενέργεια που στο αρχικό Σχέδιο Δράσης του φορέα παρουσιαζόταν με μηδενικό προϋπολογισμό, το σύνολο του μεταφερόμενου προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να μειώνει τις υπο-ενέργειες από τις οποίες προέρχεται η μεταφορά περισσότερο από 35%. αν η τροποποίηση αφορά σε μεταφορά προϋπολογισμού από υπο-ενέργειες ενός ή περισσοτέρων φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα προς υπο-ενέργειες άλλων φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αυτή εγκρίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένο Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης κάθε ενός εκ των φορέων των οποίων τροποποιείται ο προϋπολογισμός, αιτιολογημένη γραπτή αίτηση του εκπροσώπου του Συνδέσμου, γραπτή σύμφωνη γνώμη κατ ελάχιστο της απόλυτης πλειοψηφίας των φορέων συμμετέχουν στη Συνολική Πρόταση, θετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου, έγκριση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά δεν αυξάνει ούτε μειώνει τον συνολικό προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα περισσότερο από 35%. οι παραπάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις σε καμιά περίπτωση δεν αλλοιώνουν τα όρια του ύψους ενίσχυσης κάθε επιλέξιμης ενίσχυσης όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 5, σύμφωνα και με τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. Αλλαγές διαχειριστικής φύσεως, όπως αλλαγή του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου ή του Διαχειριστή Έργου του Δικαιούχου, αλλαγή έδρας, τροποποιήσεις των μελών της Ομάδας Έργου του Δικαιούχου, και εν γένει οποιαδήποτε τέτοια ή συναφούς φύσεως αλλαγή, δεν απαιτεί τροποποίηση 52

53 της Σύμβασης Επιχορήγησης. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης από το Δικαιούχο και τίθεται σε ισχύ από την επομένη της έγγραφης γνωστοποίησης προς το Δικαιούχο της αποδοχής/έγκρισης αυτής εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Αιτήματος Τροποποίησης (σε οποιοδήποτε από τα βήματα), ο φορέας ενημερώνεται εγγράφως για την απόφαση αυτή με Αιτιολογική Έκθεση Απόρριψης Τροποποίησης Σύμβασης, στην οποία αναφέρεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρχική Σύμβαση. Στην περίπτωση έγκρισης του Αιτήματος Τροποποίησης Σύμβασης από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, συντάσσεται το Σχέδιο Τροποποίησης Σύμβασης, εκδίδεται η Απόφαση Τροποποίησης Σύμβασης και ακολουθούνται οι απαραίτητες διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος δύναται να ελέγχει το ουσιώδες των αιτημάτων τροποποιήσεων του Οδηγού Εφαρμογής, πάντα υπό την αίρεση ότι οι τροποποιήσεις συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων ή/και του τρόπου υλοποίησης του Προγράμματος, και εφόσον οι αιτούμενες τροποποιήσεις είναι ουσιώδεις να προχωρά στη σύνταξη Σχεδίου Τροποποίησης Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος και συνοδευτικού εγγράφου με την ανάλυση της σκοπιμότητας των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Εφόσον το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος αποφανθεί θετικά ως προς την εισήγηση, το σχετικό αίτημα τροποποίησης, συνοδευόμενο από το Σχέδιο Τροποποίησης Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος, αποστέλλεται στην ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και στη ΓΓΕΤ προς αξιολόγηση. Εφόσον αποφανθούν θετικά, κοινοποιείται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος προβαίνει σε επικύρωση του τροποποιημένου Οδηγού Εφαρμογής με Υπουργική Απόφαση Παρακολούθηση-Αξιολόγηση Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος Η παρακολούθηση της προόδου των στόχων του κεφαλαίου 3.2 του παρόντος, πραγματοποιείται από Επιτροπή Παρακολούθησης Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος συμμετέχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων με γνώσεις και υπόβαθρο σχετικό με τον εκάστοτε στόχο (Οικονομικό/Ελεγκτικό όπως π.χ. Ορκωτοί Λογιστές για την παρακολούθηση των στόχων #2, #3, #4, #5, Νομικό/Διοικητικό όπως π.χ. Δικηγόροι για την παρακολούθηση των στόχων #1, #6, #7, κ.ο.κ.). Τα ευρήματα της Επιτροπής Παρακολούθησης Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος υποβάλλονται στο Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος συστήνει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος η οποία καλείται να αξιολογήσει τα εν λόγω ευρήματα και να συντάξει εισήγηση προς το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος περί του βαθμού επίτευξης των μετρήσιμων στόχων του Προγράμματος και προτεινόμενες σχετικές ενέργειες. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος συμμετέχουν στελέχη του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος καθώς και εκπρόσωποι της αρμόδιας διεύθυνσης παρακολούθησης της ΓΓΕΤ. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Μετρήσιμων Στόχων του Προγράμματος, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος εκδίδει σχετική Απόφαση περί καταβολής ή μη του συνόλου της ενίσχυσης προς τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.2 του παρόντος. 53

54 54

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Αθήνα Οκτώβριος 2008 1 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος: «Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΡΑΗΛ 2013 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Φάση-2 Προγράμματος Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Νάνο/Μικροηλεκτρονική και τα Ενσωματωμένα Συστήματα Στρατηγικοί στόχοι Γεφύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ` ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH )

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημερομηνία: 03 03 2016 15 03 2016 (2 η Έκδοση) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Στις 16 Ιουνίου 2016, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α 09.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 «ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Προδημ