Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα ςτθν Δυτικι Ελλάδα Εξυπνθ Εξειδίκευςθ τϊρα. Γιατί άραγε, ιμαςταν βλάκεσ πριν? Μεκοδολογικζσ ανθςυχίεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα ςτθν Δυτικι Ελλάδα Εξυπνθ Εξειδίκευςθ τϊρα. Γιατί άραγε, ιμαςταν βλάκεσ πριν? Μεκοδολογικζσ ανθςυχίεσ"

Transcript

1 Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα ςτθν Δυτικι Ελλάδα Εξυπνθ Εξειδίκευςθ τϊρα. Γιατί άραγε, ιμαςταν βλάκεσ πριν? Μεκοδολογικζσ ανθςυχίεσ Γιώπγορ Σηπογγςλόποςλορ Εμπειπογνώναρ ΕΕ για ηην Εξςπνη Εξειδίκεςζη

2 Ποφ βρίςκομαι?

3 Η επόμενη γενιά έσει πληγεί πεπιζζόηεπο από ηην κπίζη, με ηην ανεπγία ηων νέων να θθάνει ζε απαπάδεκηα επίπεδα ζε όλη ηην ΔΔ EU Unemployment 2011 Youth Unemployment and General Unemployment (%) 20 (8) 23 (7) 22 (14) 14 (5) 29 (16) 29 (14) 21 (8) 8 (4) 9 (6) 19 (8) 16 (6) 18 (7) 26 (9) 33 (16) 33 (13) 30 (12) 46 (21) 23 (10) 29 (8) 8 (4) 26 (11) 16 (8) 24 (5) 44 (17) 27 (10) < 5% 5-15% 15-25% > 25% 22 (7) 14 (6) Note: Youth unemployment defined as share of year olds actively seeking employment without success Source: Eurostat

4 Worlds GDP

5 Global Innovation Index - Top 10 and Greece (economy in bold if in GII top 10) Input Sub-Index Output Sub-Index Efficiency ratio Global Innovation Index 1. Singapore 1. Switzerland 1. China 1. Switzerland 2. Hong Kong (China) 3. Sweden 4. Switzerland 5. UK 6. Finland 7. Ireland 8. Denmark 9. USA 10.Canada 50. Greece 2. Sweden 3. Netherlands 4. Malta 5. Finland 6. UK 7. Germany 8. Estonia 9. Denmark 10.Luxembourg 82. Greece 2. India 3. Republic of Moldova 4. Malta 5. Switzerland 6. Paraguay 7. Serbia 8. Estonia 9. Netherlands 10.Sri Lanka 124. Greece (0.6) 2. Sweden 3. Singapore 4. Finland 5. UK 6. Netherlands 7. Denmark 8. Hong Kong (China) 9. Ireland 10.USA 66. Greece

6 Greece may do more by increasing its innovation efficiency.

7 Strengths and weaknesses of Greece (strengths/weaknesses 61.3/5.0% or more/less countries rank lower) Strengths School life expectancy (89.3) Pupil-teacher ratio, secondary (93.8) 2.2 Tertiary Education (94.2) Tertiary enrolment (97.7) Gross tertiary outbound enrolment (91.3) GDP per unit of energy use (86.9) Domestic credit to private sector (83.4) GMAT test takers (95.6) GERD financed by abroad (86.8) Creative goods exports (84.8) Video uploads on YouTube (81.1) Weaknesses Ease of starting a business (12.2) Gross capital formation (10.7) 4.2 Investment (12.8) Ease of protecting investors (7.1) Venture capital deals (0.0) Share of patents with foreign inventor (13.8) National office utility model applications (1.6) Growth rate of GDP per person engaged (4.3) Computer and communications service exports (12.7) 7.1 Creative Intangibles (3.7) National office trademark registrations (6.9) ICT and business model creation (11.3) Innovation Efficiency Index (12.1) Innovation Output (5.0) Note: The cutoffs are calculated for each country, on the basis of the 10 th highest (strengths) and 10 th lowest (weaknesses) percent rank for that country, at the indicator level. These cutoffs are also applied to pillars, sub-pillars and indices. 89.3% of countries have a lower school life expectancy than Greece. Switzerland (GII #1) has cutoffs at 99.2% and 59.6%; Sudan (GII #141) at 45.0% and 2.1%.

8 Τί είμαι?

9 Χάρτθσ κατάταξθσ περιφερειϊν ανάλογα με τισ επιδόςεισ τουσ ςτθν καινοτομία

10 Διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, 2012 (%) ΓΔΧΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ 26,1 ΔΜΠΟΡΙΟ. ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΧΝ 17,5 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 8,8 ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΑΜΤΝΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 7,3 7,2 6,5 6,0 6,0 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ, ΔΠΙΣΗΜ. ΚΑΙ ΣΔΥΝ. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣHΣΔ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ Χ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΔΥΝΔ, ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 4,0 3,2 2,0 1,2 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,

11 Μεταβολι τθσ απαςχόλθςθσ ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, (%) ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 35,1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 23,7 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ 0,5 4,7-2,1 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΑΜΤΝΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙ ΜΠΟΡΙΟ. ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΧΝ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΔ, ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ, ΔΠΙΣΗΜ. ΚΑΙ ΣΔΥΝ. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ Χ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ -6,1-7,3-9,6-11,4-15,5-16,4-22,4-25,4-26,4-28,2-31,4-42,1-44,5-49,7 ΟΡΤΥΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΔΙΑ -100,

12 Καινοτομικζσ επιδόςεισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Επιλεγμζνοι δείκτεσ

13 Θεματικι κατανομι προχπολογιςμοφ φορζων από τθν ΠΔΕ που ςυμμετζχουν ςε εκνικά προγράμματα ζρευνασ και καινοτομίασ 2% 1% 4% 13% 1% 7% 1% 1% 8% 3% Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Πολιτιςτικι Κλθρονομιά Κοινωνικι και Οικονομικι διάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ Γεωργία, Αλιεία, Κτθνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία Προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και τεχνολογίεσ παραγωγισ με ζμφαςθ ςε παραδοςιακοφσ κλάδουσ. Προθγμζνα υλικά, Νανοτεχνολογία Νανοεπιςτιμεσ και Μικροθλεκτρονικι Ενζργεια Μεταφορζσ Περιβάλλον 59% Υγεία Διάςτθμα και Τεχνολογίεσ αςφάλειασ

14 Θεματικι κατανομι προχπολογιςμοφ επιχειριςεων από τθν ΠΔΕ που ςυμμετζχουν ςε εκνικά προγράμματα ζρευνασ και καινοτομίασ

15 Συςχετίςεισ κεματικϊν αντικειμζνων με βάςθ το αντικείμενο των ζργων ΕΤΑΚ ςτα οποία ςυμμετείχαν φορείσ από τθν ΠΔΕ

16 Σίγουρα όχι το πιό καινοτόμο περιφερειακό γουρουνάκι (PIIGS)

17 Τί κατάλαβα από τα παραπάνω?

18 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT S Strengths Σθμαντικόσ Πρωτογενισ Τομζασ Ιςχυρόσ ερευνθτικόσ πόλοσ Εξειδίκευςθ ςε: Γεωργία, Ιχκυοκαλλιζργειεσ, Ποτοποιία, Τουριςμόσ Παρουςία του cluster μικροθλεκτρονικισ Σθμαντικζσ δαπάνεσ ςε ζρευνα ςε επιχειριςεισ μικροθλεκτρονικισ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ ςτθ μικροθλεκτρονικι Samsung Citrix Υποδομζσ για ςτζγαςθ και επϊαςθ επιχειριςεων W Weaknesses Δεφτερθ φτωχότερθ περιφζρεια Μικρό ποςοςτό οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ Το ποςοςτό των πτυχιοφχων ςτο ςφνολο των εργαηόμενων είναι το 70% του εκνικοφ Χαμθλζσ επενδφςεισ ςε ζρευνα από τισ επιχειριςεισ Χαμθλι ικανότθτα απορρόφθςθσ καινοτομιϊν από τισ επιχειριςεισ Αδφναμο περιφερειακό ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ καινοτομίασ O Opportunities Εμπλουτιςμόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ με ςυνζργειεσ με πολιτιςμό και γεωργίατρόφιμα Ενίςχυςθ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ μικροθλεκτρονικισ Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικοφ κλάδου και ςτροφι ςε δυναμικζσ καλλιζργειεσ, με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και αςφάλεια Σθμαντικζσ εφαρμογζσ πλθροφορικι και ενεργειακϊν τεχνολογιϊν ςτουσ κλάδουσ T Threats Δυςμενζσ οικονομικό εξαιτίασ τθσ κρίςθσ Σθμαντικά εμπόδια ςτθν επιχειρθματικότθτα Σθμαντικόσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ ςτουσ κλάδουσ εξειδίκευςθσ Αναβολι ςε Β φάςθ τθσ καταςκευισ τθσ Ολυμπίασ οδοφ

19 Ποιόσ είναι ο χάρτθσ των δυνατοτιτων μου?

20 Κπίζιμη μάζα Πολύ πιθανέρ Δπιλογέρ ηπαηηγικήρ για Δξειδίκεςζη Βαζική σπόθεζη: Γεν σπάρτοσν low-tech κλάδοι αλλά low-tech εηαιρείες Περιοτές εζηίαζης 10 9 Σηραηηγική: Αναδιάρθρωζη και εκζσγτρονιζμός Γεωργία- Κηηνοηροθία Τοσριζμός Αλιεία και σδαηοκαλλιέργεια Ποηοποιία Καηαζκεσές Χερζαίες μεηαθορές Επιτειρημαηικές σπηρεζίες Σηραηηγική: Διαθοροποίηζη ΤΠΕ Μικροηλεκηρονική Ενεργειακές εθαρμογές Τλικά, θάπμακα 0 2 Καινοηομικό 4 και επεςνηηικό 6 δςναμικό 8 10

21 Με τί μπορώ να ςυγκρίνω?

22 Τοςπιζμόρ Πολιηιζμόρ Ιαηπικόρ Σοςπιζμόρ Φπονηίδα Ηλικιωμένων ύγσπονη Φιλοζζοθία : Κλαζζικέρ ποςδέρ και ςμπόζια Κλαζικκός Τοσριζμός Πολιηιζηικός - Οικο-ηοσριζμός / Γαζηριμαργικός Αθληηικός / Θρηζκεσηικός Ενέπγεια ΑΠΔ/ Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ Αγποηικόρ Τομέαρ Διδικέρ Καλλιέπγειερ Κλαζική Γεωργία Ορεινές περιοτές Κηηνοηροθία Υδαηοκαλλιέργειες Βιομησανία Δπεξεπγαζία Σποθίμων Φαπμακοβιομησανία - Παπαγωγή γενόζημων θαπμάκων Μελζτθ McKinsey: Greece ten years ahead Κφριοι Τομείσ και αναπτυςςόμενοι Υποτομείσ & Συςχζτιςθ με ΠΔΕ Λιανεμπόπιο - Φονδπεμπόπιο (Γιάδοζη Πληροθορικής, label products, lower transportation operational productivity) Υπηπεζίερ Ανάπηςξη Πεπιθεπειακών Κόμβων Φοπηίων & Logistics Γιασείπηζη Αποβλήηων

23 The Multiannual Financial Framework TOTAL: 1.025bn Smart & inclusive growth ( 491bn) Sustainable growth, natural resources ( 383bn) Security and citizenship ( 18.5bn) Global Europe ( 70bn) Administration ( 62.6bn) Education, Youth, Sport 32bn Connecting Europe 40bn Horizon 2020 ( 80bn) COSME( 2.5 bn) Cohesion 336bn Excellent Science ( 24.6bn) Industrial Leadership ( 18bn) Societal Challenges( 32 bn) Integrated Financial instruments Enterprise Europe Network COSME( 2.5bn) Improving framework conditions Promoting Entrepreneurship Improving SMEs access to finance Improving access to markets

24 Και πώσ κα βρώ τί να κάνω? Ζνα παράδειγμα: Τουριςμόσ - Πολιτιςμόσ

25 Τουριςμόσ Πολιτιςμόσ Αλυςίδα Αξίασ

26 Οργανωηική καινοηομία και Οικο- Τοσριζμός

27 Σημεία Ενδιαθέπονηορ σλμ αδιάκοπηρ αμμοςδιάρ (Καηάκολο, Αγ. Ανδπέαρ, Κοπακοσώπι, Λεβενηοσώπι, καθιδιά, Αγ. Ηλίαρ, Αγ. Μαπίνα, Παλούκι, Μαπαθιά, Ροβιάηα, αβάλια, Μπούκα,Θίνερ, Απκούδι,Κςλλήνη) - Απσαιολογικοί σώποι (Απσαία Ολςμπία, Απσαία Ήλιδα, Ναόρ επικούπειος Απόλλωνα.) - Ιαμαηικά Λοςηπά (Καϊάθαρ, Κςλλήνη) - Οικοζςζηήμαηα (δάζορ ηποθςλιάρ, ηο μεγαλύηεπο ζηην Δλλάδα Γπςοδάζορ ηηρ Κάπεληρ, δάζορ Φολόηρ, παπαλιακό δάζορ Μαπαθιάρ, ςγποβιόηοπορ Κοηςσίος με ηη μαγεςηική ηποθιλιά.) - Μεζαιυνικά μνημεία, εκκληζίερ, μονέρ και μοναζηήπια (κάζηπο Υλεμούηζι, μονή Φπαγκαβίλαρ, μονή καθολικήρ Γαζηούνηρ, μονή καθιδιάρ, μονή Κπεμαζηήρ, μονή Φπαγκαπηδήμαηορ). - Παπαδοζιακοί οικιζμοί (η Γίβπη με ηιρ 100 εκκληζίερ, η Ανδπίηζαινα με ηην πεπίθημη βιβλιοθήκη) - Πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ (θεζηιβάλ Απσαίαρ Ήλιδαρ, θεζηιβάλ Απσαίαρ Ολςμπίαρ, Έκθεζη Βιβλίος, Πανελλήνιορ Γιαγωνιζμόρ Γημοηικού Σπαγοςδιού, πποβολέρ ηαινιών μέζα ζηο δάζορ ζηο θεπινό ινέ Μαπαθιά, πολςάπιθμα καλοκαιπινά πανηγύπια.) - Λιμάνια για ηην εξςπηπέηηζη ζκαθών ανατςσήρ (Παλούκι, Καηάκολο, Κςλλήνη) Απόζηαζη από ηον Ξενώνα μαρ (ζε λεπηά) Αμαλιάδα 5 Γίβπη 45 Πύπγορ 15 Γάζορ Μαπαθιάρ 5 Απσαία Ήλιδα 15 Γάζορ Κάπεληρ 40 Απσαία Ολςμπία 35 Μονή Φπαγκαβίλαρ 10 Κςλλήνη - Κάζηπο Υλεμούηζι 30 Καθολική Γαζηούνηρ 15 Λίμνη Φπάγμαηορ Πηνειού 20 Μονή καθιδιάρ 20

28 Το ηρένο ήρθε... για να μείνει! (δημοζιογραθικό) Οργανωηική Καινοηομία και Τοσριζμός

29 Ζξυπνθ εξειδίκευςθ τώρα λοιπόν... Άραγε ιμαςταν βλάκεσ πριν?

30 Όσι. Όμωρ ηί δεν κάναμε ζε ζσέζη με ηην έξςπνη εξειδίκεςζη? Ανάλυςθ του περιφερειακοφ πλαιςίου και των δυνατοτιτων για καινοτομία (κλαδικά, αποςπαςματικά, χωρίσ βάκοσ) Δθμιουργία μίασ άρτιασ και περιεκτικισ δομισ διακυβζρνθςθσ (άλλο μοντζλο με βάςθ τισ υποδομζσ) Δθμιουργία κοινοφ οράματοσ για το μζλλον τθσ περιφζρειασ (πιό ςυχνά top-down, με ελάχιςτθ ςυνειςφορά των επιχειριςεων) Επιλογι περιοριςμζνου αρικμοφ προτεραιοτιτων για τθν περιφερειακι ανάπτυξθ (πολλζσ φορζσ κατακερματιςμζνεσ δράςεισ ικανοποιώντασ όλουσ) Δθμιουργία του κατάλλθλου μείγματοσ πολιτικϊν (χώρισ τουσ επιχειρθματίεσ αλλά για τουσ επιχειρθματίεσ) Ενςωμάτωςθ μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ (ναί αλλά με φτιαγμζνουσ δείκτεσ χωρίσ εξωςτρζφεια)

31 «Γονατίηω, μόνο για να βάλω δφναμθ και να ςθκωκώ» Ευχαριςτώ για το χρόνο ςασ

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου Η αξιοςθμείωτθ διαχρονικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ: Μια ςθμαντικι διάςταςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Ε&Α Αιμιλία Πρωτόγερου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Ευκαιρίες για την Ελληνική Ναυτιλία και τους Ελληνικούς Λιµένες

Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Ευκαιρίες για την Ελληνική Ναυτιλία και τους Ελληνικούς Λιµένες Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Ευκαιρίες για την Ελληνική Ναυτιλία και τους Ελληνικούς Λιµένες Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Διευθυντής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5%

2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5% Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΟΒΕ και το γερμανικό ινστιτούτο Konrad-Adenauer για την πρόσκληση που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ.

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα