Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351"

Transcript

1 Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο χωρίς να του παρέχεται η προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εφόσον η παράλειψη αυτή ως πρόσφορη αιτία επέφερε την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειάς του. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έννοια. Αποτελεί και η ασθένεια, η οποία επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής και είχε ως συνέπεια την ολική ή µερική ανικανότητα του ναυτικού προς εργασία εφόσον προκλήθηκε από το γεγονός αιφνίδιο και απρόβλεπτο και είναι άσχετη µε την ιδιοσυστασία του οργανισµού του παθόντος και µε τη βαθµιαία εξασθένιση και φθορά του λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας και των συνδεόµενων µε αυτή δυσµενών όρων. Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Εκείνο που δεν αποτελεί άµεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, συνδέεται όµως µε αυτή αιτιωδώς. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο, έστω και υπό κανονικές συνθήκες χωρίς όµως να παρέχεται σε αυτόν η προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είτε από αµέλεια του πλοιάρχου ή τρίτου είτε και χωρίς αυτήν και από οποιαδήποτε αιτία εάν η παράλειψη αυτή, ως πρόσφορη αιτία, επέφερε την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειάς του, η οποία δια της παροχής της δέουσας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης τόσο υπό τη µορφή της άµεσης έναρξης της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής θα ήταν δυνατό ενόψει των σύγχρονων ιατρικών µεθόδων και µέσων να αποφευχθεί ή να περιορισθούν οι συνέπειές της. Εκδήλωση ασθένειας ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, µε δυνατούς πόνους και υψηλό πυρετό αντλιωρού κατόπιν πολύωρης παραµονής του στο κατάστρωµα του πλοίου υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Παροχή πρώτων βοηθειών µε χορήγηση αντιβιοτικών και αντιφλεγµονωνδών φαρµάκων από τον πλοίαρχο, ο οποίος και τον έθεσε εκτός υπηρεσίας. Ο γιατρός που τον εξέτασε στο λιµάνι που έφθασαν, διέγνωσε εσφαλµένα, ψύξη και χορήγησε συµπληρωµατική φαρµακευτική αγωγή. Επιδείνωση ασθένειας και περαιτέρω επιπλοκή της. Εισαγωγή του σε νοσοκοµείο µετά την πολυήµερη παραµονή του στο πλοίο. ιάγνωση πυώδους ωτίτιδας και σοβαρής παράλυσης προσωπικού νεύρου αριστερά. Η οξεία ωτίτιδα προκλήθηκε από την ψύξη που υπέστη εξαιτίας της έκθεσης του ναυτικού επί πολλές ώρες σε δυσµενείς συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, οι οποίες συνθήκες ήταν γνωστές στο ναυτικό κατά την πρόσληψή του και σύµφυτες στη ναυτική εργασία. Η επιδείνωση της ασθένειας και η περαιτέρω επιπλοκή της από τη µη έγκαιρη και ενδεδειγµένη αντιµετώπισή της στο πλοίο δεν οφείλεται σε πταίσµα (δόλο ή αµέλεια) του πλοιάρχου ή των αξιωµατικών του πληρώµατος ούτε σε παραβίαση των διατάξεων ειδικών όρων ασφαλείας (άρθρο 10 του Β.. 806/709 και άρθρο 45 του /τος της 15/ ) αλλά στις αντικειµενικές εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες, οι οποίες κατέστησαν δυσχερή τη λυσιτελή αντιµετώπιση της νόσου. ηµιούργησαν συνθήκες παροχής εργασίας, οι οποίες προσέλαβαν µετά τον εκδηλωθέντα κλονισµό της υγείας του ναυτικού, το χαρακτήρα των ασυνήθων και εξαιρετικών, δηλαδή βίαιου συµβάντος. Αποζηµίωση κ.ν. 551/15 λόγω πλήρους διαρκούς ανικανότητας. Προεδρεύων:. ΛΙΝΟΣ Εισηγητής: Θ. ΤΖΕΜΟΣ ικηγόροι: Ι. Παληός, Κ. Μϊγγος Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 ν.551/1915 "ατύχηµα εκ βιαίου συµβάντος, επερχόµενον εις εργάτην ή υπάλληλον των εν τω άρθρω 2 εργασιών και επιχειρήσεων, εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, παρέχει εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου δικαιούµενα πρόσωπα δικαίωµα αποζηµιώσεως απέναντι του κυρίου της επιχειρήσεως, εάν η

2 εις τον παθόντα εκ του ατυχήµατος προελθούσα διακοπή της εργασίας διήρκεσε πλέον των τεσσάρων ηµερών, εξαιρουµένης µόνον της περιπτώσεως καθ` ην ο παθών εκ προθέσεως προεκάλεσε το επελθόν ατύχηµα". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 2 του ίδιου νόµου "εις την κατά το άρθρο 1 αποζηµίωσιν υποχρεούνται:... οι κύριοι επιχειρήσεων µεταφοράς δια γης ή ύδατος φορτώσεως, εκφορτώσεως και αποθηκεύσεως παντός είδους...". Οι διατάξεις αυτές παρέµειναν σε ισχύ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ και κατά το άρθρο 66 του ΚΙΝ (ν.3816/1958) εφαρµόζονται και στα ατυχήµατα των ναυτικών. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, θεωρείται και η ασθένεια του εργαζόµενου η οποία επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορµής αυτής και είχε ως συνέπεια την ολική ή µερική ανικανότητά του προς εργασία, εφόσον προκλήθηκε από γεγονός αιφνίδιο και απρόβλεπτο και είναι άσχετη µε την ιδιοσυστασία του οργανισµού του παθόντος και µε την βαθµιαία εξασθένιση και φθορά του, λόγω της φύσεως και του είδους της εργασίας και των συνδεοµένων µε αυτή δυσµενών όρων. Ως ατύχηµα το οποίο επήλθε εξ αφορµής της εργασίας επίσης θεωρείται, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, και εκείνο που δεν αποτελεί άµεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, συνδέεται όµως µε αυτήν αιτιωδώς. Τέτοια περίπτωση ατυχήµατος εξ αφορµής της εργασίας αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς όµως να παρέχεται σε αυτόν η προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, είτε αυτό οφείλεται σε αµέλεια του πλοιάρχου ή τρίτου, ή και χωρίς αυτήν και µάλιστα από οποιαδήποτε αιτία, εάν η παράλειψη αυτή, ως πρόσφορη αιτία, επέφερε την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειας του, η οποία άλλως, δια της παροχής της δέουσας ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως, τόσο υπό την µορφή της άµεσης, άλλως έγκαιρης ενάρξεως της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής, θα ήταν δυνατό, ενόψει των συγχρόνων ιατρικών µεθόδων και µέσων, να αποφευχθεί ή να περιορισθούν οι συνέπειες της. Το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, δέχθηκε τα εξής και έκρινε ως ακολούθως: Με έγγραφη σύµβαση ναυτικής εργασίας ορισµένου χρόνου (6µηνης διάρκειας), που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις µεταξύ του ενάγοντος και εκπροσώπου της δεύτερης εναγόµενης, ο πρώτος προσλήφθηκε και στις , ναυτολογήθηκε ως αντλιωρός στο λιµάνι Φος της Γαλλίας στο µε ελληνική σηµαία πλοίο-δεξαµενόπλοιο «Ν.Κ», κυριότητας της πρώτης εναγόµενης ναυτιλιακής εταιρίας, αντί µηνιαίου, κλειστού, µισθού ύψους δρχ. Με την, ως άνω, ειδικότητα υπηρέτησε ο ενάγων στο ανωτέρω πλοίο µέχρι τις , οπότε και αποναυτολογήθηκε στο λιµάνι Φος της Γαλλίας λόγω ασθενείας του. Ο ενάγων, που γεννήθηκε στις , πριν την ναυτολόγησή του εξετάσθηκε από γιατρό της δεύτερης εναγόµενης και βρέθηκε ικανός για την ανάληψη των καθηκόντων του στη συνέχεια υπέγραψε τη ναυτική σύµβασή του και ναυτολογήθηκε. Το πλοίο που προαναφέρθηκε εκτελούσε µεσογειακά ταξίδια, µεταφέροντας αργό πετρέλαιο µεταξύ λιµένων Β. Αφρικής και Ευρώπης. Η σύνθεση του πληρώµατος ήταν πλήρης και απαρτιζόταν κυρίως από Έλληνες ναυτικούς και τα ταξίδια του πλοίου είχαν σύντοµη διάρκεια ενόψει της περιορισµένης γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκινείτο αυτό. Μέχρι της όλα εξελισσόταν οµαλά και δεν είχε παρουσιασθεί κανένα πρόβληµα υγείας στον ενάγοντα. Κατά την ανωτέρω ηµεροχρονολογία το πλοίο βρισκόταν αγκυροβοληµένο στο ναυτικό σταθµό ΒΑΝΙΑΣ στο ΤΑΡΤΟΥΣ της Συρίας όπου φόρτωνε αργό πετρέλαιο. Ο ενάγων, κατά την ηµέρα εκείνη, εργάσθηκε συνεχώς, όπως και οι άλλοι ναυτικοί, επί πολλές ώρες, στο κατάστρωµα, επιβλέποντας τη φόρτωση µε πετρέλαιο των 16 δεξαµενών-κυτών του πλοίου, ώστε αυτές να µην υπερχειλίσουν και προκληθεί ρύπανση στη θάλασσα. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, υπήρχε σφοδρός άνεµος 7-8 µποφόρ και η θάλασσα ήταν τρικυµιώδης. Την εποµένη, και ενώ το πλοίο ταξίδευε προς το επόµενο λιµάνι προορισµού του, ο ενάγων όταν προσπάθησε να σηκωθεί από την κλίνη του, ένιωσε δυνατούς πόνους στα πλευρά του και έντονο µούδιασµα στο πρόσωπό του και δυνατό ίλιγγο, του παρουσιάστηκε δε και υψηλός πυρετός. Οι πλοίαρχος και υποπλοίαρχος, που κλήθηκαν στην καµπίνα του διέγνωσαν ψύξη, την οποία απέδωσαν στην ως άνω κατά την εργασία του έκθεση του στις καιρικές συνθήκες της προηγούµενης ηµέρας, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ο πλοίαρχος τον έθεσε εκτός υπηρεσίας µέχρι να

3 συνέλθει. `Όµως, οι πόνοι και ο πυρετός συνεχίζονταν, παρότι ο ενάγων εξακολουθούσε να παραµένει κλινήρης και το πρωί της και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, αυτός παρουσίασε πρήξιµο στην αριστερή πλευρά του προσώπου κάτω από το αριστερό αυτί. Προ της καταστάσεως αυτής της υγείας του, ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος, αφού συµβουλεύτηκαν τον ιατρικό οδηγό του πλοίου, του χορήγησαν φαρµακευτική αγωγή, συνισταµένη σε αντιφλεγµονώδη χάπια BRAZAN 100 mg και αντιβιοτικά AUGMENTIN 625 mg ευρέος φάσµατος 3 φορές την ηµέρα και τον έθεσαν εκτός υπηρεσίας. Η φαρµακοληψία και αργία του ενάγοντος συνεχίστηκε και την εποµένη ηµέρα ( ), πλην όµως η υγεία του παρουσίαζε µικρή µόνο βελτίωση, γι` αυτό προγραµµατίστηκε η εξέτασή του και από γιατρό µε την αναµενόµενη άφιξη του πλοίου στο λιµάνι προορισµού CASTELLON της Ισπανίας. Πράγµατι µε την άφιξη του πλοίου στο άνω λιµάνι στις της 31 Οκτωβρίου 1996, επιβιβάστηκαν οι τοπικές αρχές και γιατρός, ο οποίος, αφού εξέτασε τον ενάγοντα, διαπίστωσε ότι το πρήξιµο στο αριστερό αυτί προήλθε από ψύξη και συνέστησε φαρµακευτική αγωγή, µια ένεση ηµερησίως για την ψύξη και µια ταµπλέτα για την υπέρταση. Ο γιατρός δε αυτός δεν συνέστησε την παλιννόστηση του ενάγοντος αλλά ούτε και ο τελευταίος ζήτησε την απόλυσή του. Την 1η, 2α και 3η Νοεµβρίου 1996 ο ενάγων παρουσίασε βελτίωση της καταστάσεώς του και εξακολούθησε να παραµένει εκτός εργασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες του παραπάνω ιατρού. Ο επόµενος προορισµός του πλοίου ήταν το λιµάνι RAS LANUF της Λιβύης, για το οποίο αναχώρησε το πλοίο ολίγον µετά τα µεσάνυχτα της 3ης Νοεµβρίου 1996, χωρίς κάποια αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του ενάγοντος. Στις 4 Νοεµβρίου ο ασθενής ναυτικός αισθάνθηκε πόνο στο αριστερό αυτί, χωρίς κάποια άλλη διατάραξη της υγείας του, γι` αυτό και την εποµένη ηµέρα (5 Νοεµβρίου), που το πλοίο προσέγγισε σε λιµάνι της Μάλτας για να πάρει πετρέλαιο, ο πλοίαρχος δεν τον απέλυσε αλλά ούτε και ο ναυτικός ζήτησε την απόλυσή του, αλλά συνέχισε ο ασθενής, ο οποίος εξακολουθούσε να παραµένει εκτός υπηρεσίας, την ως άνω φαρµακευτική αγωγή. `Όµως, το πρωί της 6ης Νοεµβρίου και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, ο ενάγων, ο οποίος συνέχισε να πονά στο αυτί, ζήτησε την παραίτησή του. `Όµως ο πλοίαρχος, συναινούντος και του ενάγοντος, δεν τον απέλυσε στον ανωτέρω λιµένα της Λιβύης, στον οποίο το πλοίο έφτασε νωρίς το απόγευµα της ίδιας ηµέρας (6 Νοεµβρίου) και αυτό, διότι θα ήταν δύσκολος ο επαναπατρισµός του, επειδή θα ήταν υποχρεωµένος να υποβληθεί στην ταλαιπωρία της οδικής µεταφοράς του από Λιβύη προς Αίγυπτο και εκείθεν αεροπορικώς στην Ελλάδα, λόγω του αεροπορικού αποκλεισµού των αεροδροµίων της Λιβύης από το EMPARGO των Ηνωµένων Εθνών. Έτσι ο ενάγων παρέµεινε στο πλοίο κλινήρης για να απολυθεί στο επόµενο ευρωπαϊκό λιµάνι προσέγγισης του πλοίου στο FOS της Γαλλίας. Την εποµένη ηµέρα (7 Νοεµβρίου) ο ενάγων αισθάνθηκε δυνατό πονοκέφαλο και ο πλοίαρχος του χορήγησε ανάλογα παυσίπονα και βιταµίνες για ενδυνάµωση του οργανισµού του, πλην όµως αυτός, άνευ αιτίας, αρνήθηκε να δεχθεί τα φάρµακα αυτά και συνέχισε µόνο την αγωγή που του είχε χορηγήσει ο πιο πάνω ιατρός. Στις 8, 9 και 10 Νοεµβρίου, η κατάσταση της υγείας του παρέµενε η ίδια, και η θεραπευτική αγωγή του συνεχίστηκε µόνο µε τις ενέσεις που είχε συστήσει ο γιατρός επειδή ο ίδιος αδυνατούσε να πάρει άλλα φάρµακα γιατί αισθανόταν βάρος στο στοµάχι. Τα µεσάνυχτα της 10ης Νοεµβρίου 1996, το πλοίο έφθασε στο FOS της Γαλλίας και αµέσως επιβιβάστηκε σ` αυτό ιατρός, ο οποίος, αφού εξέτασε τον ενάγοντα, διέγνωσε φλεγµονή στο αριστερό αυτί και λόγω της εξασθένισης του οργανισµού του διακοµίστηκε µε νοσοκοµειακό όχηµα σε τοπικό νοσοκοµείο για παροχή ιατρικής βοήθειας, πριν από τον επαναπατρισµό του. Έτσι εισήχθη ο ενάγων στο νοσοκοµείο "CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES", όπου παρέµεινε νοσηλευόµενος έως και και διαπιστώθηκε ότι πάσχει από "πυώδη ωτίτιδα αριστερά και σοβαρά (90%) παράλυση (πάρεση) προσωπικού νεύρου αριστερά", όπως έδειξε το ηλεκτροµυογράφηµα. Του παρασχέθηκαν αντιβιοτικά για την πυώδη ωτίτιδα και κορτιζόνη για την παράλυση του προσωπικού νεύρου. Υποβλήθηκε ακόµη σε αξονικές τοµογραφίες εγκεφάλου, λιθοειδών, οι οποίες ήσαν αρνητικές. Ο ενάγων, ευθύς µόλις επέστρεψε στην Ελλάδα συνέχισε τη θεραπεία του επί πολλούς µήνες σε διάφορα νοσοκοµεία και εξετάστηκε από διαφόρους ιατρούς, οι οποίοι διέγνωσαν πάρεση αριστερού προσωπικού νεύρου µε λαβυρινθική αταξία και υπακουσία αριστερά, συνεπεία έρπητος του γονατώδους γαγγλίου, έρπη προσώπου µε προσβολή και της VIIης εγκεφαλικής συζυγίας (προσωπικού), βαριά υπολειµµατική βλάβη

4 (παράλυση) προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου αριστερά, αγχώδη καταθλιπτική συνδροµή αντιδραστικού τύπου µετά από έρπητα του προσώπου µε προσβολή προσωπικού νεύρου, παλιά κερατίτιδα εξ εκθέσεως και πάρεση προσωπικού. Ο διορισθείς πραγµατογνώµων διέγνωσε, από την κλινική εξέταση του ενάγοντος, ότι σήµερα αυτός παρουσιάζει "βαριά πάρεση προσωπικού νεύρου, περιφερικού τύπου αριστερά, σηµαντική υπακουσία αριστερά (ελάττωση της ακουστικής οξύτητας), αστάθεια βαδίσεως, ως τέλος και αλλαγή προσωπικότητας µε εκδήλωση αγχώδους καταθλιπτικής συνδροµής". Αναφέρει δε στην έκθεση του ότι λόγω των άνω σηµαντικών αναπηριών, είναι ανίκανος διαρκώς και ολικά για το επάγγελµα του ναυτικού και για οποιοδήποτε άλλο οικονοµικά και κοινωνικά ισοδύναµο. Εκρίθηκε και από το ΝΑΤ, το οποίο στις του χορήγησε σύνταξη ανικανότητας µε ποσοστό αναπηρίας 67%, από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονοµική Επιτροπή και από την Εθνική Ασφαλιστική. Ο ως άνω πραγµατογνώµων, σε σχέση µε τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν πρωτοδίκως, αναφέρει στην παραπάνω έκθεσή του ότι ο προαναφερθείς έρπης του γονατώδους γαγγλίου µε προσβολή της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας, εκδηλώθηκε στο έδαφος οξείας ωτίτιδας (οργανική νόσος) που λόγω της µη έγκαιρης και αποτελεσµατικής αγωγής επιδεινώθηκε σε πυώδη ωτίτιδα. Η κλινική σηµειολογία ήταν η κώφωση της ακουστικής οξύτητας, µε πάρεση του αριστερού προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου µε άλγος και λαβυρινθική αταξία, και εκδηλώθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από έως Παρατηρεί δε ότι ο ασθενής προσβλήθηκε από οξεία ωτίτιδα, που προκλήθηκε από την έκθεσή του στις βαριές κλιµατολογικές συνθήκες-ψύχος, βροχή, άνεµος-και εκδηλώθηκε από αλλιώς οπωσδήποτε από και επιδεινώθηκε λόγω µη έγκαιρης και σωστής αντιµετωπίσεώς της, ενόψει του ότι ο γιατρός που τον εξέτασε δεν έκανε σωστή διάγνωση, ενώ προηγουµένως είχε αντιµετωπιστεί εµπειρικά, χωρίς να γίνει προσφυγή σε ιατρό ή στον πρόχειρο ιατρικό οδηγό του πλοίου, µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυώδης ωτίτιδα µε συνοδή καταβολή δυνάµεων και εξασθένιση του ασθενούς στο έδαφος της οποίας -οργανική νόσος - αναπτύχθηκε ο έρπης. Καταλήγει δε στο συµπέρασµα ότι η κώφωση και η περιφερική παράλυση του ασθενούς οφείλονται στον έρπητα που εγκαταστάθηκε σε έδαφος πυώδους ωτίτιδας - λόγω µη έγκαιρης και σωστής αντιµετώπισης της ωτίτιδας επί του πλοίου - που προκλήθηκε λόγω των συνθηκών εργασίας του ασθενούς στο πλοίο. `Όµως, όπως αποδείχθηκε, µε βάση τα συµπτώµατα που είχε εκδηλώσει ο ασθενής ναυτικός στον πλοίαρχο µέχρι τις , δηλαδή δυνατό πόνο και έντονο µούδιασµα στο πρόσωπο, δυνατούς πόνους στα πλευρά και πρήξιµο στην αριστερή πλευρά του προσώπου, ο τελευταίος, παρά την άµεση προσφυγή του στον ιατρικό οδηγό του πλοίου, δεν ήταν δυνατόν να διαγνώσει άλλη, πλην της ψύξεως, ασθένεια, ενόψει και της εκθέσεως του ενάγοντος στις πιο πάνω δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες, διάγνωση η οποία, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε, µετά δύο ηµέρες ( ), και από τον εξετάσαντα τον ενάγοντα στην Ισπανία γιατρό. Αλλά και µετέπειτα ο πλοίαρχος, ακόµη και στις που ο ναυτικός αισθάνθηκε πόνο στο αριστερό αυτί, δεν µπόρεσε να διαγνώσει οποιασδήποτε µορφής ωτίτιδα, γιατί ήδη είχε βελτιωθεί η υγεία του τελευταίου λόγω της συνεχώς παρεχοµένης σ` αυτόν φαρµακευτικής αγωγής, αλλά και διότι ο γιατρός που είχε εξετάσει τον ενάγοντα δεν είχε αναφερθεί, έστω και υποθετικά στην πάθηση αυτή. Ούτε βέβαια θα µπορούσε ο πλοίαρχος να έχει πλείονες ιατρικές γνώσεις από τον εξετάσαντα τον ενάγοντα στην Ισπανία γιατρό, ώστε να προέβλεπε την αναστροφή της βελτιωτικής πορείας της καταστάσεως της υγείας του και µάλιστα λίγες µέρες πριν την προσέγγιση του πλοίου στο πιο πάνω λιµάνι FOS της Γαλλίας στις Πολύ δε µάλλον να διαπιστώσει την εγκατάσταση έρπητος, αφού τα άλγη του ενάγοντος δεν συνοδευόνταν µε δερµατικό εξάνθηµα. Αντίθετα, κατά τον τεχνικό σύµβουλο... η πυώδης ωτίτιδα, δηλαδή φλεγµονή του έξω και µέσου ωτός οφείλεται σε µικρόβιο και κατ` αυτόν οι συνθήκες εργασίας δεν έπαιξαν ρόλο στην εµφάνιση της ωτίτιδας. Παρατηρεί δε ότι από έως που ο ασθενής βρισκόταν στο πλοίο, του χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, τα οποία βελτίωσαν την κατάστασή του και καταλήγει ότι ο ναυτικός υπέστη πυώδη ωτίτιδα µικροβιακής αιτιολογίας, ότι η µείωση της ακουστικής οξύτητας οφείλεται στην ωτίτιδα και ότι η βαριά µορφή παραλύσεως του προσωπικού νεύρου πιθανόν να οφείλεται σε ιό. `Όµως, η επιστηµονική αυτή κρίση δεν ελέγχεται πειστική διότι ναι µεν η φλεγµονή οφείλεται σε µικρόβιο (το οποίο ο τεχνικός σύµβουλος δεν κατονοµάζει) πλην, από τις λοιπές αποδείξεις προέκυψε ότι η ψύξη

5 του αυτιού οπωσδήποτε µπορεί να προκαλέσει τις κατάλληλες συνθήκες (υπερβολική έκκριση κυψελίδας και υγρών, αύξηση της θερµοκρασίας κ.λ.π.) για την εµφάνιση και ανάπτυξη µικροβίων που µολύνουν (φλεγµαίνουν), µε το πύον που σχηµατίζεται, στην εσωτερική και εξωτερική περιοχή του αυτιού. Συναφώς, ο ισχυρισµός των εναγοµένων ότι η ασθένεια του ενάγοντος οφείλεται σε προϋπάρχουσα χρόνια ωτίτιδα δεν αποδείχθηκε βάσιµος, διότι κανείς γιατρός ή ιατρικό πιστοποιητικό δεν αναφέρει ότι ο ασθενής έπασχε από χρόνια ωτίτιδα για να τεκµηριωθεί η τυχόν σχέση της µε την πυώδη ωτίτιδα, που εµφάνισε εν συνεχεία ο ασθενής, πολύ δε περισσότερο που πριν ναυτολογηθεί ο ενάγων υποχρεωτικά εξετάστηκε από γιατρό στα µάτια και τα αυτιά προς διαπίστωση της επιβαλλόµενης για το ναυτικό επάγγελµα καλής οράσεως και ακοής. Τέλος, όπως επισηµαίνει ο πραγµατογνώµων, η φράση στο από πιστοποιητικό του πιο πάνω Νοσοκοµείου της Γαλλίας ότι ο ενάγων "... είχε και έχει πάντα πόνους που µαρτυρούν την ιογενή προέλευση της προσωπικής του παράλυσης...", αναφέρεται ότι ο ασθενής προσήλθε µε άλγη στο νοσοκοµείο και τη δεδοµένη χρονική στιγµή που γράφοταν το άνω πιστοποιητικό εξακολουθούσε να έχει άλγη, τα οποία µαρτυρούν την ιογενή προέλευση της παραλύσεως. Ενώ η τοποθέτηση που αναφέρεται στην έκθεση του Γάλλου ακτινολόγου για πιθανή χρόνια ωτίτιδα, δεν είναι κλινική εκτίµηση, ούτε προκύπτει από κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό. Αλλά και ο τεχνικός σύµβουλος είναι πολύ προσεκτικός εν προκειµένω, αφού αναγράφει στην έκθεση του επί λέξει "... επιπλέον εάν πράγµατι ο ασθενής έπασχε από χρόνια ωτίτιδα αυτό θα ήταν ένα προκλητικό αίτιο". Συνεπώς, µετά από όλα αυτά, γίνεται φανερό ότι η οξεία ωτίτιδα προκλήθηκε στον ενάγοντα από την ψύξη που υπέστη αυτός εξαιτίας της εκθέσεώς του επί πολλές ώρες σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, οι οποίες όµως συνθήκες εργασίας (πραγµατοποίηση αυξηµένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης και δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες-βροχή, ψύχος, δυνατός αέρας κ.λ.π.) ήταν γνωστές σ` αυτόν κατά την πρόσληψή του, γι` αυτό άλλωστε και συµφώνησε πάγια υπερωριακή αµοιβή, αλλά και σύµφυτες στη ναυτική εργασία, όπως ο ίδιος άλλωστε παραδέχτηκε κατά την ένορκη εξέταση του στις ενώπιον της Λιµενικής Αρχής. Στη συνέχεια όµως επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και επεπλάκη από τη µη έγκαιρη και ενδεδειγµένη αντιµετώπισή της στο πλοίο, η οποία, κατά τα ανωτέρω αποδειχθέντα, δεν οφείλεται σε κάποιο πταίσµα (δόλο ή αµέλεια) του πλοιάρχου ή των αξιωµατικών του πληρώµατος, ούτε σε παραβίαση των διατάξεων των όρων ασφαλείας των εργαζοµένων επί πλοίων, τηρητέων κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του άρθρου 10 του Β.. 806/1970 αλλά και του άρθρου 45 του /τος της 15/ περί Αστυνοµίας της Εµπορικής Ναυτιλίας, οφείλεται όµως στις πιο πάνω αντικειµενικές εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες και συγκεκριµένα στην πληµµελή εξέταση του ναυτικού από το γιατρό στην Ισπανία και την ως εκ τούτου µη σωστή αντιµετώπιση της καταστάσεως της υγείας του, από την έλλειψη επαρκών ιατρικών γνώσεων του πλοιάρχου και από τις σχεδόν αδύνατες συνθήκες παλιννόστησης του ασθενούς στο πιο πάνω λιµάνι της Λιβύης, οι οποίες συνθήκες κατέστησαν δυσχερή τη λυσιτελή αντιµετώπιση της νόσου, η οποία άλλως µε την παροχή της προσήκουσας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θα ήταν δυνατόν, ενόψει των σύγχρονων ιατρικών µεθόδων και µέσων, να αποφευχθεί και δηµιούργησαν έτσι συνθήκες παροχής εργασίας, οι οποίες, καίτοι πρότερον ήσαν κανονικές, προσέλαβαν, µετά τον εκδηλωθέντα κλονισµό της υγείας του εργαζοµένου, το χαρακτήρα των ασυνήθων και εξαιρετικών, δηλαδή του βίαιου συµβάντος. Με τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο λόγους αναιρέσεως προβάλλονται αιτιάσεις κατά της προσβαλλόµενης αποφάσεως εκ των αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ, συνιστάµενες στο ότι α) το Εφετείο παραβίασε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1 του ν. 551/1915, β) η προσβαλλόµενη απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση γιατί δεν αιτιολογεί διόλου ή επαρκώς σε τι συνίστατο η πληµµελής εξέταση του ναυτικού από γιατρό στην Ισπανία και τι επιρροή είχαν στην εξέλιξη της νόσησής του οι ανεπαρκείς ιατρικές γνώσεις του πλοιάρχου ή η παραµονή του στο πλοίο εκτός καθηκόντων µέχρι την άφιξη του τελευταίου στο λιµάνι Φος της Γαλλίας, τι θα απέτρεπε την παραπέρα επιδείνωση της υγείας του ναυτικού και µε ποιο τρόπο-ακόµη και αν δεν µεσολαβούσαν οι εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες - θα είχε διαφορετική - ευνοϊκή κατάληξη η κατάσταση της υγείας του

6 αναιρεσιβλήτου και γ) δεν διαλαµβάνεται στην προσβαλλόµενη αν η τελική κατάσταση της υγείας του αναιρεσίβλητου βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια µε τις αυθαιρέτως προσδιοριζόµενες ως "αντικειµενικές εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες" χωρίς να εξειδικεύεται κατά ποιό τρόπο θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της ασθένειας του αναιρεσιβλήτου αν αυτός µετήγετο ενωρίτερα σε νοσοκοµείο ή αποναυτολογείτο από λιµάνι της Λιβύης ή δεν εξεταζόταν πληµµελώς από τον ιατρό επί του πλοίου. Με βάση όµως τις παραδοχές που προεκτέθηκαν και την προαναφερθείσα αιτιολογηµένη κρίση του το Εφετείο δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1 του ν.551/1915, γιατί διέλαβε σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες σε τι συγκεκριµένως συνίστατο η πληµµελής εξέταση του ενάγοντος από τον ιατρό της Ισπανίας που είχε επιρροή στη δυσµενή εξέλιξη της νόσου του, για το πως θα απετρέπετο η παραπέρα επιδείνωση της υγείας του τελευταίου, για το ποιες ήσαν οι ειδικότερες ενέργειες και παραλείψεις του πλοιάρχου που βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια µε την χειροτέρευση της υγείας του ανωτέρω αναιρεσίβλητου και τα γεγονότα που καθιστούσαν αδύνατη την παλλινόστηση του ναυτικού από λιµάνι της Λιβύης. Συνεπώς οι ανωτέρω τρεις λόγοι αναιρέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι [ ].

Εφετείο Πειραιώς: 156/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 388

Εφετείο Πειραιώς: 156/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 388 Εφετείο Πειραιώς: 156/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 388 Επιδείνωση ασθένειας λόγω παραµονής στο πλοίο µετά την εκδήλωση της νόσου χωρίς προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αποζηµίωση κν 551/15 λόγω πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα υπάρχει όχι µόνο όταν ο θάνατος ή η ανικανότητα προς εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Αρείου Πάγου 138/2010, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 282 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών από αμέλεια, τόσο περισσότερο όσο η

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αναστάσιος - Ιωάννης Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης

Γράφει: Αναστάσιος - Ιωάννης Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Γράφει: Αναστάσιος - Ιωάννης Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Η θεραπεία της οπτική νευρίτιδας µπορεί να ξεκινάει από το θέµα της θεραπευτικής αγωγής για

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοτραυματισμός εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως.

Αυτοτραυματισμός εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως. Αρείου Πάγου 998/2012 Τμ. Β1 Πηγή: ΔΕΝ 69/2013, σελ. 315 Αυτοτραυματισμός εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως. Έννοια «εργατικού ατυχήματος» και σχετικές αξιώσεις - Περίπτωση καθαρίστριας στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ. ΠΑΝ. ΧΑΜΑΚΟΣ Εισηγητής: κ. ΕΛ. ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ικηγόροι: κ.κ. Παν. Παπαδόπουλος, Χαράλαµπος Μπρισκόλας

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ. ΠΑΝ. ΧΑΜΑΚΟΣ Εισηγητής: κ. ΕΛ. ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ικηγόροι: κ.κ. Παν. Παπαδόπουλος, Χαράλαµπος Μπρισκόλας Τριµ. ιοικ. Πρωτ. Αθηνών 413/1993 Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΖ' 1995, σ. 619 Περίληψη: Η υγειονοµική επιτροπή έχει δικαίωµα να παραγγέλλει κάθε είδους κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις. Ο ασφαλισµένος δεν έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Παραγραφή αξιώσεων κατ αντιπροσώπου ν. 762/78. Σ Ρώµης 1980. µεταβίβαση πλοίου. Παλιννόστηση. Παραγραφή αξιώσεων από τη σύµβαση ναυτολόγησης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

P&I CLUBS. ΚΑΛYΨΕΙς & Χ ΕΙΡΙςΜOς ΥΠΟΘΕςΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤ A ςταςης ΖΗΜI ΩΝ Π ΛΗΡΩΜΑΤΟς Φ Ω Σ Κ ΟΛΟΥ Φ Ρ Α Ν Σ ΟΥΑΖ

P&I CLUBS. ΚΑΛYΨΕΙς & Χ ΕΙΡΙςΜOς ΥΠΟΘΕςΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤ A ςταςης ΖΗΜI ΩΝ Π ΛΗΡΩΜΑΤΟς Φ Ω Σ Κ ΟΛΟΥ Φ Ρ Α Ν Σ ΟΥΑΖ P&I CLUBS ΚΑΛYΨΕΙς & Χ ΕΙΡΙςΜOς ΥΠΟΘΕςΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤ A ςταςης ΖΗΜI ΩΝ Π ΛΗΡΩΜΑΤΟς Φ Ω Σ Κ ΟΛΟΥ Φ Ρ Α Ν Σ ΟΥΑΖ Η κάλυψη των P&I Clubs Αφορά: Ευθύνες έναντι τρίτων Οι καλύψεις των P&I Clubs - Απώλεια ζωής, τραυματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική Μαρτίου Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη

Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική Μαρτίου Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική 14 15 Μαρτίου 2014 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη Υποκειμενικό Στοιχείο ΑΠ 45/2013: Από το συνδυασμό των διατάξεων 302 παρ.1 και 28 ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 1078/2003, Τµήµα Α Πηγή: Ε..Κ.Α ΜΕ/03 σελ. 434

Συµβουλίου της Επικρατείας: 1078/2003, Τµήµα Α Πηγή: Ε..Κ.Α ΜΕ/03 σελ. 434 Συµβουλίου της Επικρατείας: 1078/2003, Τµήµα Α Πηγή: Ε..Κ.Α ΜΕ/03 σελ. 434 Σύνταξη ανικανότητας από το ΝΑΤ λόγω ναυτικού ατυχήµατος που επήλθε κατά την εκτέλεση ή εξαφορµής της ναυτικής εργασίας. Ως ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ Η συχνότερη αιτία επίσκεψης των παιδιών στον ιατρό είναι η μέση ωτίτις. Περίπου το 1/3 των παιδιών ηλικίας από 1-5 ετών, παρουσιάζουν παραπάνω από τρεις προσβολές μέσης ωτίτιδας το χρόνο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού Λοιμώξεις Αναπνευστικού Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 2) λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση Επί εργατικού ατυχήματος μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ρ. Χηµικός Αξιωµατικός Π. Σ. Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Α Αντ/δρος Ε.Ε.Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «όταν µέν παραλόγως η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου.

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Ο όρος ολιγοαναλγησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους Wilson και Pendleton σε μία εργασία σχετική με την πλημμελή αντιμετώπιση του πόνου των προσερχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57 "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 89/93 Πηγή: Ε.Ν. 22/94 σελ. 158

Εφετείο Πειραιά: 89/93 Πηγή: Ε.Ν. 22/94 σελ. 158 Εφετείο Πειραιά: 89/93 Πηγή: Ε.Ν. 22/94 σελ. 158 Σοβαρός τραυµατισµός εις τροχαίο ατύχηµα κατά καθιερωµένη έξοδο του ναυτικού προς επίσκεψη της οικογενείας του. εν αποκλείεται ο µισθός ασθενείας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Εμμανουήλ Δαμάσκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Χρήστο Παληοκώστα, Λουκά Λυμπερόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευθύνη για βλάβη της υγείας ασθενούς από πλημμελή ιατρική πράξη, στο νοσοκομείο «****».

ΘΕΜΑ: Ευθύνη για βλάβη της υγείας ασθενούς από πλημμελή ιατρική πράξη, στο νοσοκομείο «****». 20/02/2006 Αριθμ. Πρωτ. ****/2005 Ειδικός Επιστήμονας: Αρσενοπούλου Ιωάννα Τηλ.: 210-***** Προς: 1. Υπουργό Υγείας, κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο 2. Διοικητή Νοσοκομείου «****» ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ: Ευθύνη για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 26.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 ΟΔΗΓΙΑ 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα. Συµβιβασµός. Πραγµατογνωµοσύνη. Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα οφειλόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑ: Λεπτομερείς οδηγίες για τα περιεχόμενα του Εντύπου Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων σε παρεμβατική κλινική μελέτη και για τις Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης από την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Ανεμευλογιά

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 162/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 104

Εφετείου Πειραιά: 162/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 104 Εφετείου Πειραιά: 162/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 104 Ψυχική νόσος πλοιάρχου, απότοκος των συνθηκών πυρκαγιάς που επικράτησαν στο πλοίο. Εργατικό ατύχηµα. Αποζηµίωση. Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Και η ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε την απόρριψη του παραπεμφθέντος λόγου της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, ως αβάσιμου.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε την απόρριψη του παραπεμφθέντος λόγου της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, ως αβάσιμου. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της Β Σύνθεσης: Ρωμύλο Κεδίκογλου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Βερέτσο, Αλέξανδρο Κασιώλα, Σπυρίδωνα Κολυβά, Στέφανο Γαβρά, Ανδρέα Μαρκάκη, Ελένη Μαραμαθά, Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα