Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351"

Transcript

1 Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο χωρίς να του παρέχεται η προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εφόσον η παράλειψη αυτή ως πρόσφορη αιτία επέφερε την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειάς του. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έννοια. Αποτελεί και η ασθένεια, η οποία επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής και είχε ως συνέπεια την ολική ή µερική ανικανότητα του ναυτικού προς εργασία εφόσον προκλήθηκε από το γεγονός αιφνίδιο και απρόβλεπτο και είναι άσχετη µε την ιδιοσυστασία του οργανισµού του παθόντος και µε τη βαθµιαία εξασθένιση και φθορά του λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας και των συνδεόµενων µε αυτή δυσµενών όρων. Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Εκείνο που δεν αποτελεί άµεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, συνδέεται όµως µε αυτή αιτιωδώς. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο, έστω και υπό κανονικές συνθήκες χωρίς όµως να παρέχεται σε αυτόν η προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είτε από αµέλεια του πλοιάρχου ή τρίτου είτε και χωρίς αυτήν και από οποιαδήποτε αιτία εάν η παράλειψη αυτή, ως πρόσφορη αιτία, επέφερε την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειάς του, η οποία δια της παροχής της δέουσας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης τόσο υπό τη µορφή της άµεσης έναρξης της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής θα ήταν δυνατό ενόψει των σύγχρονων ιατρικών µεθόδων και µέσων να αποφευχθεί ή να περιορισθούν οι συνέπειές της. Εκδήλωση ασθένειας ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, µε δυνατούς πόνους και υψηλό πυρετό αντλιωρού κατόπιν πολύωρης παραµονής του στο κατάστρωµα του πλοίου υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Παροχή πρώτων βοηθειών µε χορήγηση αντιβιοτικών και αντιφλεγµονωνδών φαρµάκων από τον πλοίαρχο, ο οποίος και τον έθεσε εκτός υπηρεσίας. Ο γιατρός που τον εξέτασε στο λιµάνι που έφθασαν, διέγνωσε εσφαλµένα, ψύξη και χορήγησε συµπληρωµατική φαρµακευτική αγωγή. Επιδείνωση ασθένειας και περαιτέρω επιπλοκή της. Εισαγωγή του σε νοσοκοµείο µετά την πολυήµερη παραµονή του στο πλοίο. ιάγνωση πυώδους ωτίτιδας και σοβαρής παράλυσης προσωπικού νεύρου αριστερά. Η οξεία ωτίτιδα προκλήθηκε από την ψύξη που υπέστη εξαιτίας της έκθεσης του ναυτικού επί πολλές ώρες σε δυσµενείς συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, οι οποίες συνθήκες ήταν γνωστές στο ναυτικό κατά την πρόσληψή του και σύµφυτες στη ναυτική εργασία. Η επιδείνωση της ασθένειας και η περαιτέρω επιπλοκή της από τη µη έγκαιρη και ενδεδειγµένη αντιµετώπισή της στο πλοίο δεν οφείλεται σε πταίσµα (δόλο ή αµέλεια) του πλοιάρχου ή των αξιωµατικών του πληρώµατος ούτε σε παραβίαση των διατάξεων ειδικών όρων ασφαλείας (άρθρο 10 του Β.. 806/709 και άρθρο 45 του /τος της 15/ ) αλλά στις αντικειµενικές εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες, οι οποίες κατέστησαν δυσχερή τη λυσιτελή αντιµετώπιση της νόσου. ηµιούργησαν συνθήκες παροχής εργασίας, οι οποίες προσέλαβαν µετά τον εκδηλωθέντα κλονισµό της υγείας του ναυτικού, το χαρακτήρα των ασυνήθων και εξαιρετικών, δηλαδή βίαιου συµβάντος. Αποζηµίωση κ.ν. 551/15 λόγω πλήρους διαρκούς ανικανότητας. Προεδρεύων:. ΛΙΝΟΣ Εισηγητής: Θ. ΤΖΕΜΟΣ ικηγόροι: Ι. Παληός, Κ. Μϊγγος Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 ν.551/1915 "ατύχηµα εκ βιαίου συµβάντος, επερχόµενον εις εργάτην ή υπάλληλον των εν τω άρθρω 2 εργασιών και επιχειρήσεων, εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, παρέχει εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου δικαιούµενα πρόσωπα δικαίωµα αποζηµιώσεως απέναντι του κυρίου της επιχειρήσεως, εάν η

2 εις τον παθόντα εκ του ατυχήµατος προελθούσα διακοπή της εργασίας διήρκεσε πλέον των τεσσάρων ηµερών, εξαιρουµένης µόνον της περιπτώσεως καθ` ην ο παθών εκ προθέσεως προεκάλεσε το επελθόν ατύχηµα". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 2 του ίδιου νόµου "εις την κατά το άρθρο 1 αποζηµίωσιν υποχρεούνται:... οι κύριοι επιχειρήσεων µεταφοράς δια γης ή ύδατος φορτώσεως, εκφορτώσεως και αποθηκεύσεως παντός είδους...". Οι διατάξεις αυτές παρέµειναν σε ισχύ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ και κατά το άρθρο 66 του ΚΙΝ (ν.3816/1958) εφαρµόζονται και στα ατυχήµατα των ναυτικών. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, θεωρείται και η ασθένεια του εργαζόµενου η οποία επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορµής αυτής και είχε ως συνέπεια την ολική ή µερική ανικανότητά του προς εργασία, εφόσον προκλήθηκε από γεγονός αιφνίδιο και απρόβλεπτο και είναι άσχετη µε την ιδιοσυστασία του οργανισµού του παθόντος και µε την βαθµιαία εξασθένιση και φθορά του, λόγω της φύσεως και του είδους της εργασίας και των συνδεοµένων µε αυτή δυσµενών όρων. Ως ατύχηµα το οποίο επήλθε εξ αφορµής της εργασίας επίσης θεωρείται, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, και εκείνο που δεν αποτελεί άµεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, συνδέεται όµως µε αυτήν αιτιωδώς. Τέτοια περίπτωση ατυχήµατος εξ αφορµής της εργασίας αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς όµως να παρέχεται σε αυτόν η προσήκουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, είτε αυτό οφείλεται σε αµέλεια του πλοιάρχου ή τρίτου, ή και χωρίς αυτήν και µάλιστα από οποιαδήποτε αιτία, εάν η παράλειψη αυτή, ως πρόσφορη αιτία, επέφερε την επιδείνωση της υπάρχουσας ασθένειας του, η οποία άλλως, δια της παροχής της δέουσας ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως, τόσο υπό την µορφή της άµεσης, άλλως έγκαιρης ενάρξεως της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής, θα ήταν δυνατό, ενόψει των συγχρόνων ιατρικών µεθόδων και µέσων, να αποφευχθεί ή να περιορισθούν οι συνέπειες της. Το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, δέχθηκε τα εξής και έκρινε ως ακολούθως: Με έγγραφη σύµβαση ναυτικής εργασίας ορισµένου χρόνου (6µηνης διάρκειας), που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις µεταξύ του ενάγοντος και εκπροσώπου της δεύτερης εναγόµενης, ο πρώτος προσλήφθηκε και στις , ναυτολογήθηκε ως αντλιωρός στο λιµάνι Φος της Γαλλίας στο µε ελληνική σηµαία πλοίο-δεξαµενόπλοιο «Ν.Κ», κυριότητας της πρώτης εναγόµενης ναυτιλιακής εταιρίας, αντί µηνιαίου, κλειστού, µισθού ύψους δρχ. Με την, ως άνω, ειδικότητα υπηρέτησε ο ενάγων στο ανωτέρω πλοίο µέχρι τις , οπότε και αποναυτολογήθηκε στο λιµάνι Φος της Γαλλίας λόγω ασθενείας του. Ο ενάγων, που γεννήθηκε στις , πριν την ναυτολόγησή του εξετάσθηκε από γιατρό της δεύτερης εναγόµενης και βρέθηκε ικανός για την ανάληψη των καθηκόντων του στη συνέχεια υπέγραψε τη ναυτική σύµβασή του και ναυτολογήθηκε. Το πλοίο που προαναφέρθηκε εκτελούσε µεσογειακά ταξίδια, µεταφέροντας αργό πετρέλαιο µεταξύ λιµένων Β. Αφρικής και Ευρώπης. Η σύνθεση του πληρώµατος ήταν πλήρης και απαρτιζόταν κυρίως από Έλληνες ναυτικούς και τα ταξίδια του πλοίου είχαν σύντοµη διάρκεια ενόψει της περιορισµένης γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκινείτο αυτό. Μέχρι της όλα εξελισσόταν οµαλά και δεν είχε παρουσιασθεί κανένα πρόβληµα υγείας στον ενάγοντα. Κατά την ανωτέρω ηµεροχρονολογία το πλοίο βρισκόταν αγκυροβοληµένο στο ναυτικό σταθµό ΒΑΝΙΑΣ στο ΤΑΡΤΟΥΣ της Συρίας όπου φόρτωνε αργό πετρέλαιο. Ο ενάγων, κατά την ηµέρα εκείνη, εργάσθηκε συνεχώς, όπως και οι άλλοι ναυτικοί, επί πολλές ώρες, στο κατάστρωµα, επιβλέποντας τη φόρτωση µε πετρέλαιο των 16 δεξαµενών-κυτών του πλοίου, ώστε αυτές να µην υπερχειλίσουν και προκληθεί ρύπανση στη θάλασσα. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, υπήρχε σφοδρός άνεµος 7-8 µποφόρ και η θάλασσα ήταν τρικυµιώδης. Την εποµένη, και ενώ το πλοίο ταξίδευε προς το επόµενο λιµάνι προορισµού του, ο ενάγων όταν προσπάθησε να σηκωθεί από την κλίνη του, ένιωσε δυνατούς πόνους στα πλευρά του και έντονο µούδιασµα στο πρόσωπό του και δυνατό ίλιγγο, του παρουσιάστηκε δε και υψηλός πυρετός. Οι πλοίαρχος και υποπλοίαρχος, που κλήθηκαν στην καµπίνα του διέγνωσαν ψύξη, την οποία απέδωσαν στην ως άνω κατά την εργασία του έκθεση του στις καιρικές συνθήκες της προηγούµενης ηµέρας, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ο πλοίαρχος τον έθεσε εκτός υπηρεσίας µέχρι να

3 συνέλθει. `Όµως, οι πόνοι και ο πυρετός συνεχίζονταν, παρότι ο ενάγων εξακολουθούσε να παραµένει κλινήρης και το πρωί της και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, αυτός παρουσίασε πρήξιµο στην αριστερή πλευρά του προσώπου κάτω από το αριστερό αυτί. Προ της καταστάσεως αυτής της υγείας του, ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος, αφού συµβουλεύτηκαν τον ιατρικό οδηγό του πλοίου, του χορήγησαν φαρµακευτική αγωγή, συνισταµένη σε αντιφλεγµονώδη χάπια BRAZAN 100 mg και αντιβιοτικά AUGMENTIN 625 mg ευρέος φάσµατος 3 φορές την ηµέρα και τον έθεσαν εκτός υπηρεσίας. Η φαρµακοληψία και αργία του ενάγοντος συνεχίστηκε και την εποµένη ηµέρα ( ), πλην όµως η υγεία του παρουσίαζε µικρή µόνο βελτίωση, γι` αυτό προγραµµατίστηκε η εξέτασή του και από γιατρό µε την αναµενόµενη άφιξη του πλοίου στο λιµάνι προορισµού CASTELLON της Ισπανίας. Πράγµατι µε την άφιξη του πλοίου στο άνω λιµάνι στις της 31 Οκτωβρίου 1996, επιβιβάστηκαν οι τοπικές αρχές και γιατρός, ο οποίος, αφού εξέτασε τον ενάγοντα, διαπίστωσε ότι το πρήξιµο στο αριστερό αυτί προήλθε από ψύξη και συνέστησε φαρµακευτική αγωγή, µια ένεση ηµερησίως για την ψύξη και µια ταµπλέτα για την υπέρταση. Ο γιατρός δε αυτός δεν συνέστησε την παλιννόστηση του ενάγοντος αλλά ούτε και ο τελευταίος ζήτησε την απόλυσή του. Την 1η, 2α και 3η Νοεµβρίου 1996 ο ενάγων παρουσίασε βελτίωση της καταστάσεώς του και εξακολούθησε να παραµένει εκτός εργασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες του παραπάνω ιατρού. Ο επόµενος προορισµός του πλοίου ήταν το λιµάνι RAS LANUF της Λιβύης, για το οποίο αναχώρησε το πλοίο ολίγον µετά τα µεσάνυχτα της 3ης Νοεµβρίου 1996, χωρίς κάποια αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του ενάγοντος. Στις 4 Νοεµβρίου ο ασθενής ναυτικός αισθάνθηκε πόνο στο αριστερό αυτί, χωρίς κάποια άλλη διατάραξη της υγείας του, γι` αυτό και την εποµένη ηµέρα (5 Νοεµβρίου), που το πλοίο προσέγγισε σε λιµάνι της Μάλτας για να πάρει πετρέλαιο, ο πλοίαρχος δεν τον απέλυσε αλλά ούτε και ο ναυτικός ζήτησε την απόλυσή του, αλλά συνέχισε ο ασθενής, ο οποίος εξακολουθούσε να παραµένει εκτός υπηρεσίας, την ως άνω φαρµακευτική αγωγή. `Όµως, το πρωί της 6ης Νοεµβρίου και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, ο ενάγων, ο οποίος συνέχισε να πονά στο αυτί, ζήτησε την παραίτησή του. `Όµως ο πλοίαρχος, συναινούντος και του ενάγοντος, δεν τον απέλυσε στον ανωτέρω λιµένα της Λιβύης, στον οποίο το πλοίο έφτασε νωρίς το απόγευµα της ίδιας ηµέρας (6 Νοεµβρίου) και αυτό, διότι θα ήταν δύσκολος ο επαναπατρισµός του, επειδή θα ήταν υποχρεωµένος να υποβληθεί στην ταλαιπωρία της οδικής µεταφοράς του από Λιβύη προς Αίγυπτο και εκείθεν αεροπορικώς στην Ελλάδα, λόγω του αεροπορικού αποκλεισµού των αεροδροµίων της Λιβύης από το EMPARGO των Ηνωµένων Εθνών. Έτσι ο ενάγων παρέµεινε στο πλοίο κλινήρης για να απολυθεί στο επόµενο ευρωπαϊκό λιµάνι προσέγγισης του πλοίου στο FOS της Γαλλίας. Την εποµένη ηµέρα (7 Νοεµβρίου) ο ενάγων αισθάνθηκε δυνατό πονοκέφαλο και ο πλοίαρχος του χορήγησε ανάλογα παυσίπονα και βιταµίνες για ενδυνάµωση του οργανισµού του, πλην όµως αυτός, άνευ αιτίας, αρνήθηκε να δεχθεί τα φάρµακα αυτά και συνέχισε µόνο την αγωγή που του είχε χορηγήσει ο πιο πάνω ιατρός. Στις 8, 9 και 10 Νοεµβρίου, η κατάσταση της υγείας του παρέµενε η ίδια, και η θεραπευτική αγωγή του συνεχίστηκε µόνο µε τις ενέσεις που είχε συστήσει ο γιατρός επειδή ο ίδιος αδυνατούσε να πάρει άλλα φάρµακα γιατί αισθανόταν βάρος στο στοµάχι. Τα µεσάνυχτα της 10ης Νοεµβρίου 1996, το πλοίο έφθασε στο FOS της Γαλλίας και αµέσως επιβιβάστηκε σ` αυτό ιατρός, ο οποίος, αφού εξέτασε τον ενάγοντα, διέγνωσε φλεγµονή στο αριστερό αυτί και λόγω της εξασθένισης του οργανισµού του διακοµίστηκε µε νοσοκοµειακό όχηµα σε τοπικό νοσοκοµείο για παροχή ιατρικής βοήθειας, πριν από τον επαναπατρισµό του. Έτσι εισήχθη ο ενάγων στο νοσοκοµείο "CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES", όπου παρέµεινε νοσηλευόµενος έως και και διαπιστώθηκε ότι πάσχει από "πυώδη ωτίτιδα αριστερά και σοβαρά (90%) παράλυση (πάρεση) προσωπικού νεύρου αριστερά", όπως έδειξε το ηλεκτροµυογράφηµα. Του παρασχέθηκαν αντιβιοτικά για την πυώδη ωτίτιδα και κορτιζόνη για την παράλυση του προσωπικού νεύρου. Υποβλήθηκε ακόµη σε αξονικές τοµογραφίες εγκεφάλου, λιθοειδών, οι οποίες ήσαν αρνητικές. Ο ενάγων, ευθύς µόλις επέστρεψε στην Ελλάδα συνέχισε τη θεραπεία του επί πολλούς µήνες σε διάφορα νοσοκοµεία και εξετάστηκε από διαφόρους ιατρούς, οι οποίοι διέγνωσαν πάρεση αριστερού προσωπικού νεύρου µε λαβυρινθική αταξία και υπακουσία αριστερά, συνεπεία έρπητος του γονατώδους γαγγλίου, έρπη προσώπου µε προσβολή και της VIIης εγκεφαλικής συζυγίας (προσωπικού), βαριά υπολειµµατική βλάβη

4 (παράλυση) προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου αριστερά, αγχώδη καταθλιπτική συνδροµή αντιδραστικού τύπου µετά από έρπητα του προσώπου µε προσβολή προσωπικού νεύρου, παλιά κερατίτιδα εξ εκθέσεως και πάρεση προσωπικού. Ο διορισθείς πραγµατογνώµων διέγνωσε, από την κλινική εξέταση του ενάγοντος, ότι σήµερα αυτός παρουσιάζει "βαριά πάρεση προσωπικού νεύρου, περιφερικού τύπου αριστερά, σηµαντική υπακουσία αριστερά (ελάττωση της ακουστικής οξύτητας), αστάθεια βαδίσεως, ως τέλος και αλλαγή προσωπικότητας µε εκδήλωση αγχώδους καταθλιπτικής συνδροµής". Αναφέρει δε στην έκθεση του ότι λόγω των άνω σηµαντικών αναπηριών, είναι ανίκανος διαρκώς και ολικά για το επάγγελµα του ναυτικού και για οποιοδήποτε άλλο οικονοµικά και κοινωνικά ισοδύναµο. Εκρίθηκε και από το ΝΑΤ, το οποίο στις του χορήγησε σύνταξη ανικανότητας µε ποσοστό αναπηρίας 67%, από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονοµική Επιτροπή και από την Εθνική Ασφαλιστική. Ο ως άνω πραγµατογνώµων, σε σχέση µε τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν πρωτοδίκως, αναφέρει στην παραπάνω έκθεσή του ότι ο προαναφερθείς έρπης του γονατώδους γαγγλίου µε προσβολή της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας, εκδηλώθηκε στο έδαφος οξείας ωτίτιδας (οργανική νόσος) που λόγω της µη έγκαιρης και αποτελεσµατικής αγωγής επιδεινώθηκε σε πυώδη ωτίτιδα. Η κλινική σηµειολογία ήταν η κώφωση της ακουστικής οξύτητας, µε πάρεση του αριστερού προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου µε άλγος και λαβυρινθική αταξία, και εκδηλώθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από έως Παρατηρεί δε ότι ο ασθενής προσβλήθηκε από οξεία ωτίτιδα, που προκλήθηκε από την έκθεσή του στις βαριές κλιµατολογικές συνθήκες-ψύχος, βροχή, άνεµος-και εκδηλώθηκε από αλλιώς οπωσδήποτε από και επιδεινώθηκε λόγω µη έγκαιρης και σωστής αντιµετωπίσεώς της, ενόψει του ότι ο γιατρός που τον εξέτασε δεν έκανε σωστή διάγνωση, ενώ προηγουµένως είχε αντιµετωπιστεί εµπειρικά, χωρίς να γίνει προσφυγή σε ιατρό ή στον πρόχειρο ιατρικό οδηγό του πλοίου, µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυώδης ωτίτιδα µε συνοδή καταβολή δυνάµεων και εξασθένιση του ασθενούς στο έδαφος της οποίας -οργανική νόσος - αναπτύχθηκε ο έρπης. Καταλήγει δε στο συµπέρασµα ότι η κώφωση και η περιφερική παράλυση του ασθενούς οφείλονται στον έρπητα που εγκαταστάθηκε σε έδαφος πυώδους ωτίτιδας - λόγω µη έγκαιρης και σωστής αντιµετώπισης της ωτίτιδας επί του πλοίου - που προκλήθηκε λόγω των συνθηκών εργασίας του ασθενούς στο πλοίο. `Όµως, όπως αποδείχθηκε, µε βάση τα συµπτώµατα που είχε εκδηλώσει ο ασθενής ναυτικός στον πλοίαρχο µέχρι τις , δηλαδή δυνατό πόνο και έντονο µούδιασµα στο πρόσωπο, δυνατούς πόνους στα πλευρά και πρήξιµο στην αριστερή πλευρά του προσώπου, ο τελευταίος, παρά την άµεση προσφυγή του στον ιατρικό οδηγό του πλοίου, δεν ήταν δυνατόν να διαγνώσει άλλη, πλην της ψύξεως, ασθένεια, ενόψει και της εκθέσεως του ενάγοντος στις πιο πάνω δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες, διάγνωση η οποία, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε, µετά δύο ηµέρες ( ), και από τον εξετάσαντα τον ενάγοντα στην Ισπανία γιατρό. Αλλά και µετέπειτα ο πλοίαρχος, ακόµη και στις που ο ναυτικός αισθάνθηκε πόνο στο αριστερό αυτί, δεν µπόρεσε να διαγνώσει οποιασδήποτε µορφής ωτίτιδα, γιατί ήδη είχε βελτιωθεί η υγεία του τελευταίου λόγω της συνεχώς παρεχοµένης σ` αυτόν φαρµακευτικής αγωγής, αλλά και διότι ο γιατρός που είχε εξετάσει τον ενάγοντα δεν είχε αναφερθεί, έστω και υποθετικά στην πάθηση αυτή. Ούτε βέβαια θα µπορούσε ο πλοίαρχος να έχει πλείονες ιατρικές γνώσεις από τον εξετάσαντα τον ενάγοντα στην Ισπανία γιατρό, ώστε να προέβλεπε την αναστροφή της βελτιωτικής πορείας της καταστάσεως της υγείας του και µάλιστα λίγες µέρες πριν την προσέγγιση του πλοίου στο πιο πάνω λιµάνι FOS της Γαλλίας στις Πολύ δε µάλλον να διαπιστώσει την εγκατάσταση έρπητος, αφού τα άλγη του ενάγοντος δεν συνοδευόνταν µε δερµατικό εξάνθηµα. Αντίθετα, κατά τον τεχνικό σύµβουλο... η πυώδης ωτίτιδα, δηλαδή φλεγµονή του έξω και µέσου ωτός οφείλεται σε µικρόβιο και κατ` αυτόν οι συνθήκες εργασίας δεν έπαιξαν ρόλο στην εµφάνιση της ωτίτιδας. Παρατηρεί δε ότι από έως που ο ασθενής βρισκόταν στο πλοίο, του χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, τα οποία βελτίωσαν την κατάστασή του και καταλήγει ότι ο ναυτικός υπέστη πυώδη ωτίτιδα µικροβιακής αιτιολογίας, ότι η µείωση της ακουστικής οξύτητας οφείλεται στην ωτίτιδα και ότι η βαριά µορφή παραλύσεως του προσωπικού νεύρου πιθανόν να οφείλεται σε ιό. `Όµως, η επιστηµονική αυτή κρίση δεν ελέγχεται πειστική διότι ναι µεν η φλεγµονή οφείλεται σε µικρόβιο (το οποίο ο τεχνικός σύµβουλος δεν κατονοµάζει) πλην, από τις λοιπές αποδείξεις προέκυψε ότι η ψύξη

5 του αυτιού οπωσδήποτε µπορεί να προκαλέσει τις κατάλληλες συνθήκες (υπερβολική έκκριση κυψελίδας και υγρών, αύξηση της θερµοκρασίας κ.λ.π.) για την εµφάνιση και ανάπτυξη µικροβίων που µολύνουν (φλεγµαίνουν), µε το πύον που σχηµατίζεται, στην εσωτερική και εξωτερική περιοχή του αυτιού. Συναφώς, ο ισχυρισµός των εναγοµένων ότι η ασθένεια του ενάγοντος οφείλεται σε προϋπάρχουσα χρόνια ωτίτιδα δεν αποδείχθηκε βάσιµος, διότι κανείς γιατρός ή ιατρικό πιστοποιητικό δεν αναφέρει ότι ο ασθενής έπασχε από χρόνια ωτίτιδα για να τεκµηριωθεί η τυχόν σχέση της µε την πυώδη ωτίτιδα, που εµφάνισε εν συνεχεία ο ασθενής, πολύ δε περισσότερο που πριν ναυτολογηθεί ο ενάγων υποχρεωτικά εξετάστηκε από γιατρό στα µάτια και τα αυτιά προς διαπίστωση της επιβαλλόµενης για το ναυτικό επάγγελµα καλής οράσεως και ακοής. Τέλος, όπως επισηµαίνει ο πραγµατογνώµων, η φράση στο από πιστοποιητικό του πιο πάνω Νοσοκοµείου της Γαλλίας ότι ο ενάγων "... είχε και έχει πάντα πόνους που µαρτυρούν την ιογενή προέλευση της προσωπικής του παράλυσης...", αναφέρεται ότι ο ασθενής προσήλθε µε άλγη στο νοσοκοµείο και τη δεδοµένη χρονική στιγµή που γράφοταν το άνω πιστοποιητικό εξακολουθούσε να έχει άλγη, τα οποία µαρτυρούν την ιογενή προέλευση της παραλύσεως. Ενώ η τοποθέτηση που αναφέρεται στην έκθεση του Γάλλου ακτινολόγου για πιθανή χρόνια ωτίτιδα, δεν είναι κλινική εκτίµηση, ούτε προκύπτει από κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό. Αλλά και ο τεχνικός σύµβουλος είναι πολύ προσεκτικός εν προκειµένω, αφού αναγράφει στην έκθεση του επί λέξει "... επιπλέον εάν πράγµατι ο ασθενής έπασχε από χρόνια ωτίτιδα αυτό θα ήταν ένα προκλητικό αίτιο". Συνεπώς, µετά από όλα αυτά, γίνεται φανερό ότι η οξεία ωτίτιδα προκλήθηκε στον ενάγοντα από την ψύξη που υπέστη αυτός εξαιτίας της εκθέσεώς του επί πολλές ώρες σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, οι οποίες όµως συνθήκες εργασίας (πραγµατοποίηση αυξηµένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης και δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες-βροχή, ψύχος, δυνατός αέρας κ.λ.π.) ήταν γνωστές σ` αυτόν κατά την πρόσληψή του, γι` αυτό άλλωστε και συµφώνησε πάγια υπερωριακή αµοιβή, αλλά και σύµφυτες στη ναυτική εργασία, όπως ο ίδιος άλλωστε παραδέχτηκε κατά την ένορκη εξέταση του στις ενώπιον της Λιµενικής Αρχής. Στη συνέχεια όµως επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και επεπλάκη από τη µη έγκαιρη και ενδεδειγµένη αντιµετώπισή της στο πλοίο, η οποία, κατά τα ανωτέρω αποδειχθέντα, δεν οφείλεται σε κάποιο πταίσµα (δόλο ή αµέλεια) του πλοιάρχου ή των αξιωµατικών του πληρώµατος, ούτε σε παραβίαση των διατάξεων των όρων ασφαλείας των εργαζοµένων επί πλοίων, τηρητέων κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του άρθρου 10 του Β.. 806/1970 αλλά και του άρθρου 45 του /τος της 15/ περί Αστυνοµίας της Εµπορικής Ναυτιλίας, οφείλεται όµως στις πιο πάνω αντικειµενικές εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες και συγκεκριµένα στην πληµµελή εξέταση του ναυτικού από το γιατρό στην Ισπανία και την ως εκ τούτου µη σωστή αντιµετώπιση της καταστάσεως της υγείας του, από την έλλειψη επαρκών ιατρικών γνώσεων του πλοιάρχου και από τις σχεδόν αδύνατες συνθήκες παλιννόστησης του ασθενούς στο πιο πάνω λιµάνι της Λιβύης, οι οποίες συνθήκες κατέστησαν δυσχερή τη λυσιτελή αντιµετώπιση της νόσου, η οποία άλλως µε την παροχή της προσήκουσας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θα ήταν δυνατόν, ενόψει των σύγχρονων ιατρικών µεθόδων και µέσων, να αποφευχθεί και δηµιούργησαν έτσι συνθήκες παροχής εργασίας, οι οποίες, καίτοι πρότερον ήσαν κανονικές, προσέλαβαν, µετά τον εκδηλωθέντα κλονισµό της υγείας του εργαζοµένου, το χαρακτήρα των ασυνήθων και εξαιρετικών, δηλαδή του βίαιου συµβάντος. Με τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο λόγους αναιρέσεως προβάλλονται αιτιάσεις κατά της προσβαλλόµενης αποφάσεως εκ των αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ, συνιστάµενες στο ότι α) το Εφετείο παραβίασε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1 του ν. 551/1915, β) η προσβαλλόµενη απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση γιατί δεν αιτιολογεί διόλου ή επαρκώς σε τι συνίστατο η πληµµελής εξέταση του ναυτικού από γιατρό στην Ισπανία και τι επιρροή είχαν στην εξέλιξη της νόσησής του οι ανεπαρκείς ιατρικές γνώσεις του πλοιάρχου ή η παραµονή του στο πλοίο εκτός καθηκόντων µέχρι την άφιξη του τελευταίου στο λιµάνι Φος της Γαλλίας, τι θα απέτρεπε την παραπέρα επιδείνωση της υγείας του ναυτικού και µε ποιο τρόπο-ακόµη και αν δεν µεσολαβούσαν οι εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες - θα είχε διαφορετική - ευνοϊκή κατάληξη η κατάσταση της υγείας του

6 αναιρεσιβλήτου και γ) δεν διαλαµβάνεται στην προσβαλλόµενη αν η τελική κατάσταση της υγείας του αναιρεσίβλητου βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια µε τις αυθαιρέτως προσδιοριζόµενες ως "αντικειµενικές εγγενείς στο ναυτικό επάγγελµα συνθήκες" χωρίς να εξειδικεύεται κατά ποιό τρόπο θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της ασθένειας του αναιρεσιβλήτου αν αυτός µετήγετο ενωρίτερα σε νοσοκοµείο ή αποναυτολογείτο από λιµάνι της Λιβύης ή δεν εξεταζόταν πληµµελώς από τον ιατρό επί του πλοίου. Με βάση όµως τις παραδοχές που προεκτέθηκαν και την προαναφερθείσα αιτιολογηµένη κρίση του το Εφετείο δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1 του ν.551/1915, γιατί διέλαβε σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες σε τι συγκεκριµένως συνίστατο η πληµµελής εξέταση του ενάγοντος από τον ιατρό της Ισπανίας που είχε επιρροή στη δυσµενή εξέλιξη της νόσου του, για το πως θα απετρέπετο η παραπέρα επιδείνωση της υγείας του τελευταίου, για το ποιες ήσαν οι ειδικότερες ενέργειες και παραλείψεις του πλοιάρχου που βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια µε την χειροτέρευση της υγείας του ανωτέρω αναιρεσίβλητου και τα γεγονότα που καθιστούσαν αδύνατη την παλλινόστηση του ναυτικού από λιµάνι της Λιβύης. Συνεπώς οι ανωτέρω τρεις λόγοι αναιρέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι [ ].

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτούμενο από τους Δικαστές, Παναγιώτα Μιχαήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 58 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 17/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 619 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 160/2012 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Δημ. Λιβογιάννης, Χρ. Βούλγαρης, Νικ. Παπαπέτρου Αυτοδίκαιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS

Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ UΚύκλος Κοινωνικής ΠροστασίαςU UΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

που αγγίζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Ηδη υπογράφηκε Προσύμφωνο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο

που αγγίζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Ηδη υπογράφηκε Προσύμφωνο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 86 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (Προσφυγή υπ αριθ. 15250/02) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13 εκεµβρίου 2005 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013 Αδάμ Γ. Στεφανάδης Υπεύθυνος Νομικής Υπηρεσίας Κ.Ζ. Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Μ.Δ. Παν. Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα