ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ"

Transcript

1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Γκαρτζονίκα, Δανάη* MSc στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Βουτσινά 89, Χολαργός 1556, Τηλ.: , Περίληψη: Ενισχύοντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τη χωρική δομή του εισοδήματος, στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η χωρική ανάλυση του εισοδήματος των μισθωτών σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από τη νέα αυτοδιοικητική διαίρεση της Ελλάδας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Στη μεταπτυχιακή εργασία που προηγήθηκε, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται εδώ, με εφαρμογή τεχνικών διερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης, μελετήθηκε το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα των μισθωτών, σύμφωνα με τα στατιστικά δελτία φορολογικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2002 έως Από την διερευνητική ανάλυση, εντοπίζονται οι περιφερειακές ενότητες που παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της εννιαετίας ακραία υψηλά και χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον εντοπίζονται οι παράγοντες που ερμηνεύουν τη μεταβλητότητα του μέσου ετήσιου εισοδήματος των μισθωτών, μεταξύ άλλων η εκπαίδευση και συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας τους. Τέλος, ελέγχεται εάν υπάρχει χωρικά μεταβαλλόμενη επίδραση των προαναφερθέντων παραγόντων στο μέσο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών. Λέξεις Κλειδιά: καλλικρατικοί δήμοι, διερευνητική ανάλυση, γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση. GEOGRAFICAL AND STATISTICAL ANALYSIS OF EMPLOYEE S INCOME AND FACTORS THAT AFFECT IT Gkartzonika, Danai* MSc at Applied Statistics, Voutsina 89, Cholargos 1556, Tel: , Abstract: While enhancing the existing literature about spatial structure of income, the present article simultaneously presents the spatial analysis of employees income at county level, as defined by the self-governing division of Greece according to Kallikrates Program. On the master thesis that preceded, whose results are presented here, with the use of exploratory and explanatory techniques, the average annual income of the employees was studied, based on statistical summaries of tax data for the fiscal years Through exploratory analysis, the regional sections that display extremely high and low incomes during the nine years of analysis are identified. Additionally, the factors that explain the variability of the average annual income of employees; among others training and specific sectors of economic activity are also identified. Lastly, it is being checked whether there is spatially varying impact of the aforementioned factors on the average annual income of the employees. Key words: Kallicratis prefectures, exploratory analysis, geographically weighted regression 1.Εισαγωγή Η άνιση κατανομή του εισοδήματος και η χωρική διάσταση της ανισότητας αυτής είναι θεωρητικά και πρακτικά ιδιαίτερα τη δεδομένη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τυχαία συγκυριακό αφού, ακόμα και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών

2 ευημερούσαν, παρατηρήθηκε, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, οικονομική και γεωγραφική ανισότητα ανάμεσα στους πληθυσμούς. Διαχρονική όμως επιδίωξη κάθε κοινωνίας είναι η δίκαιη διανομή εισοδήματος, μέσα από την άμβλυνση της απόκλισης της υπαρκτής από την κοινωνικά επιθυμητή διανομή εισοδήματος, μέσω της πολιτική της αναδιανομής. Το παραπάνω δικαιολογεί το φαινόμενο της διατάραξης της κοινωνικής συνοχής που παρατηρείται στην παρούσα χρονική περίοδο καθώς και τη σημασία του κοινωνικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει η εισοδηματική ανισοκατανομή. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα προϋπάρχουσας εργασίας, η οποία ενισχύει τη σχετική βιβλιογραφία, διερευνώντας την ύπαρξη εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των νομών της Ελλάδας (χωρικό επίπεδο NUTS III), και να μελετήσει τη χωρική δομή του εισοδήματος αυτού με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, μεταφέροντας τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μεταπτυχιακής εργασίας της γραφούσης για το ίδιο (Γκαρτζονίκα, 2012). Ως μονάδα ανάλυσης έχει ορισθεί το μέσο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών. Η χρονική περίοδος ανάλυσης ξεκινά από το έτος 2002 και καταλήγει στο έτος Η μελέτη της χωρικής δομής και της κατανομής του εισοδήματος γίνεται πρωτίστως με τη βοήθεια μέτρων περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια, με τη δημιουργία κατάλληλου χωρικά λεπτομερούς στατιστικού μοντέλου εξετάζονται οι κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του εισοδήματος και κατά συνέπεια τις εισοδηματικές ανισότητες. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση, η οποία παρέχει το μηχανισμό για να εξεταστεί η υπόθεση της απουσίας χωρικής στασιμότητας στις υπό εξέταση σχέσεις των επιλεγμένων μεταβλητών. Η μοντελοποίηση μέσου εισοδήματος δεν αποτελεί νέα ερευνητική περιοχή καθώς, κατά τα προηγούμενα έτη, έχει υπάρξει εκτενής βιβλιογραφία σχετικών ερευνών και μελετών. Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλημένο ερευνητικό πεδίο. Με την πάροδο του χρόνου νέα, πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα καθώς και εξελίξεις στο θεωρητικό επίπεδο, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την επανεξέταση του ίδιου φαινομένου ή για τη μελέτη της εξέλιξής του. Για παράδειγμα οι σύγχρονες, αρκετά λεπτομερείς και ακριβείς, μελέτες χρησιμοποιούν πλέον δεδομένα ιδιαίτερα χαμηλής γεωγραφικής κλίμακας (Ioannides, 2004) (Ballas, 2004) (Kalogirou & Hatzichristos, 2007). Καινοτομία του παρόντος άρθρου αποτελεί η μελέτη μιας συγκεκριμένης εισοδηματικής ομάδας και πιο συγκεκριμένα εκείνης των μισθωτών, στην λεπτομερέστερη ανάλυση της οποίας συμβάλλει. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, η φύση τους και η γεωγραφική τους λεπτομέρεια καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο παρόν άρθρο. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα βασικότερα συμπεράσματα. 2.Δεδομένα Εξετάζοντας τη χωρική κατανομή του εισοδήματος της οικονομικής ομάδας των μισθωτών στην Ελλάδα αξιοποιούνται οι εισοδηματικές πηγές του που αφορούν στα δηλωθέντα εισοδήματα των ακριβώς προηγουμένων ετών τουτέστιν των ετών Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τα Στατιστικά Δελτία Φορολογικών Δεδομένων (ΣΔΦΔ) όπως παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Αφορούν το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανά Καλλικρατική περιφερειακή ενότητα ή αλλιώς νομός (εφεξής θα αναφέρονται ως νομοί) όπως αυτό καταγράφηκε στις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα προέρχονται από τα ΣΔΦΔ των οικονομικών ετών και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των ημερολογιακών ετών Πριν την επεξεργασία, τα δεδομένα περιείχαν τον αριθμό των φορολογούμενων και το ύψος του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για κάθε νομό και ομάδα επαγγέλματος στην προκειμένη περίπτωση των μισθωτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης και η Νομαρχία Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς, Δυτική και Ανατολική Αττική) εμφανίζονται χωριστά. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ερμηνευτική ανάλυση του μέσου εισοδήματος των μισθωτών και των παραγόντων που το επηρεάζουν, όπως περιγράφονται παραπάνω, αντλήθηκαν από τα απογραφικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και αφορούν την απογραφή πληθυσμού και κατοικιών του 2001, διότι δυστυχώς κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία της πρόσφατης απογραφής του 2011.

3 Τα δεδομένα έχουν αποπληθωριστεί, ώστε να απαλλαχτούν από τις συνεχείς αυξήσεις του γενικού επιπέδου τιμών και να είναι διαχρονικά συγκρίσιμα. Οι αποπληθωρισμένες τιμές του εισοδήματος προκύπτουν από τον λόγο του πραγματικού εισοδήματος δια του επιλεγμένου αποπληθωριστή με έτος βάσης το 2005 (The world bank, 2012). Κρίθηκε σκόπιμο η ανάλυση να επικεντρωθεί στα δηλωθέντα εισοδήματα των μισθωτών, δηλαδή σε εκείνους των οποίων η επικρατέστερη πηγή εισοδήματος είναι η έμμισθη εργασία και όχι, όπως συνηθίζεται σε παρόμοιες μελέτες, στο ΑΕΠ (Barro & Sala-i-Martin, 1990), (Armstrong, 1995) (Button & Pentecost, 1995) (Gripaios, Bishop, & Keast, 2000) (Le Gallo & Ertur, 2003) (Lopez-Bazo, Vaya, Mora, & Surinah, 1999). Η επιλογή αυτή κρίνεται αναγκαία διότι η εικόνα που δίνει το ΑΕΠ, όσο και αυτή που δίνει το δηλωθέν εισόδημα συγκεκριμένων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από την ακριβή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης, αφού δεν ενσωματώνουν το μέγεθος της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής που ανά περιπτώσεις φέρεται να φτάνει σε σημαντικά ποσοστά, της τάξης του 30% της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. 3.Μεθοδολογία Για τις ανάγκες της ανάλυσης του μέσου δηλωθέντος εισοδήματος χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι διερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης που παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. Οι διερευνητικές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης δεδομένων (exploratory spatial data analysis ESDA) αναφέρονται σε μια σειρά από τεχνικές που διερευνούν και απεικονίζουν με διαδραστικό τρόπο χωρικά δεδομένα, προκειμένου να ανιχνευθούν ενδιαφέροντα και ερμηνεύσιμα μοτίβα. Αρχικά, επιχειρείται χαρτογράφηση της υπό εξέταση μεταβλητής, ούτως ώστε να εντοπιστεί η χωρική διάσταση των δεδομένων με εύκολο και άμεσα αντιληπτό τρόπο. Στη συνέχεια, για την μέτρηση της εισοδηματικής ανισότητας χρησιμοποιήθηκαν το μέτρο του συντελεστή μεταβλητότητας που προέρχεται από την περιγραφική στατιστική αλλά και δείκτες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες της περιφερειακής ανάλυσης (Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2004), τουτέστιν οι δείκτες των Gini, Theil και Atkinson. Συμπληρωματικά στα προαναφερθέντα, για την εύρεση περιοχών με άνισες τιμές, χρησιμοποιείται η μέτρηση της χωρικής αυτοσυσχέτισης μέσω των δεικτών Moran s I με βάση τον μαθηματικό τύπο των Getis και Ord (1981), καθώς και των τοπικών δεικτών χωρικής αυτοσυσχέτισης LISA (Local Indicator Spatial Autocorrelation). Παράλληλα με τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη Moran s I, υπολογίζονται το διάγραμμα διασποράς και ο χάρτης χωρικών προτύπων για το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών. Στη συνέχεια τα δεδομένα μοντελοποιούνται, ακολουθώντας τις μεθόδους της γραμμικής κατά βήματα (stepwise) παλινδρόμησης καθώς και της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης. Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης δημιουργεί τα λεγόμενα ολικά μοντέλα, ακολουθώντας συνηθέστερα την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και δεν κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί εκ νέου και εκτενέστερα στο παρόν άρθρο. H Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (Geographically Weighted Regression GWR) είναι μία από της κυριότερες μεθόδους παλινδρόμησης που επιτρέπει την υλοποίηση τοπικών μοντέλων, στα οποία οι περιπτώσεις (cases) είναι γεωγραφικές τοποθεσίες και οι συντελεστές παλινδρόμησης δεν παραμένουν σταθεροί στο χώρο (Brunsdon, Fotheringham, & Charlton, 1998). Η μέθοδος GWR επεκτείνει το παραδοσιακό πλαίσιο παλινδρόμησης (γραμμική παλινδρόμηση), επιτρέποντας την εκτίμηση τοπικών παρά ολικών παραμέτρων και επιτρέποντας στις παραμέτρους των μεταβλητών να μεταβάλλονται στο χώρο. Τα μοντέλα καλούνται τοπικά (local models) και αποτελούν χωρικούς διαχωρισμούς (spatial disaggregations) των ολικών μοντέλων, με αποτελέσματα που διαφέρουν ανά τοποθεσία (σημεία στο χώρο). Όπου είναι η τοποθεσία όπου μετρήθηκαν οι τιμές των μεταβλητών x και y και στην οποία προκύπτουν οι τοπικές εκτιμήσεις των παραμέτρων ενώ οι εκτιμώμενες παράμετροι που προκύπτουν από τη σχέση: όπου είναι ένας πίνακας βαρών ξεχωριστών για κάθε τοποθεσία, τέτοια ώστε οι παρατηρήσεις κοντά στο να έχουν μεγαλύτερο βάρος από τις παρατηρήσεις που βρίσκονται μακρύτερα (Καλογήρου Σ., 2011). Ο πίνακας των βαρών έχει την παρακάτω μορφή:

4 Όπου in είναι το βάρος των τιμών των μεταβλητών στη τοποθεσία n που συμπεριλαμβάνεται στην εκτίμηση των τοπικών παραμέτρων για την τοποθεσία i (Καλογήρου Σ., 2010). Σχετικά με τον τρόπο στάθμισης διάφοροι τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά συνήθως είναι ή μοιάζουν με συνάρτηση Gauss. Ο τρόπος στάθμισης επιλέχθηκε να είναι ο Πυρήνας Gauss Προσαρμόσιμης Απόστασης (Adaptive Gaussian Kernel). Αρχικά ονομάζεται προσαρμόσιμος (adaptive) διότι χαρακτηρίζεται από σταθερό αριθμό κοντινών γειτόνων, ενώ πυρήνας (kernel) ονομάζεται η περιοχή που ορίζεται από τον τρόπο στάθμισης γύρω από την τοποθεσία (σημείο στο χώρο) για την οποία γίνεται η παλινδρόμηση ενός τοπικού μοντέλου. Τα αποτελέσματα της τοπικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο GWR επηρεάζονται αρκετά από το εύρος ζώνης (h) ή τον αριθμό των κοντινότερων γειτόνων της συνάρτησης στάθμισης (N). Έτσι πρέπει να επιλεγεί μια ιδανική τιμή των h/n το οποίο μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό ενός βαθμού (score) με το κριτήριο του Ακάκιου (Akaike Information Criterion - AICc). Επιλέγεται το μοντέλο με το μικρότερο βαθμό: όπου n είναι ο αριθμός των σημείων και k είναι ο αριθμός των παραμέτρων στο μοντέλο (Καλογήρου Σ., 2010). Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, πραγματοποιείται η αναγνώριση και ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ του μέσου εισοδήματος και καθενός από τους παράγοντες που πιθανώς να το επηρεάζουν. 4.Αποτελέσματα Στο διάγραμμα 1 δίνονται τα θηκογράμματα για όλα τα υπό εξέταση έτη των αποπληθωρισμένων τιμών του μέσου ετήσιου εισοδήματος των μισθωτών. Με εξαίρεση το 2003, παρατηρείται ότι οι διάμεσοι βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο ενώ τα μεγέθη των θηκογραμμάτων είναι περίπου ίδια, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για συμμετρικότητα της κατανομής του μέσου εισοδήματος μισθωτών. Στη συνέχεια, η Διάγραμμα 1:Θηκογράμματα αποπληθωρισμένου μέσου εισοδήματος μισθωτών για την εννιαετία Πηγή: Ιδία επεξεργασία. ανάλυση προχωρά στη χαρτογράφηση της προαναφερθείσας μεταβλητής. Η χαρτογράφηση των δεδομένων είναι μια συνήθης μέθοδος που πρωταρχικό σκοπό έχει να επικοινωνήσει στον αναγνώστη τα δεδομένα, όπως επίσης και τη χωρική τους διάσταση με ένα εύκολο και άμεσα αντιληπτό τρόπο. Αποτελεί το πρώτο στάδιο διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων και είναι πολύ σημαντική και ταχεία μέθοδος εξαγωγής γνώσης από χωρικά δεδομένα (Καλογήρου Σ., Σημειώσεις μαθήματος "Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες" για το ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Στατιστικής, 2010). Στους Χάρτες 1 και 2 παρουσιάζονται για το πρώτο και τελευταίο έτος της υπό εξέταση περιόδου οι θεματικοί χάρτες

5 αποπληθωρισμένου εισοδήματος για τα έτη 2002 έως 2010 με ενιαία κλίμακα που αποσκοπούν στη διερεύνηση της χωρικής κατανομής της υπό εξέταση μεταβλητής. Χάρτης 1:Χάρτης μέσου αποπληθωρισμένου εισοδήματος μισθωτών όπως δηλώθηκε το οικονομικό έτος 2002 σε επίπεδο Νομού. Πηγή: Ιδία επεξεργασία. Παρατηρείται ότι σταθερά στην εννιαετία , χαμηλό μέσο εισόδημα παρουσιάζουν οι μισθωτοί του Νομού Ζακύνθου οι οποίοι μάλιστα καταλαμβάνουν διαχρονικά την κατώτερη θέση στην κατάταξη του μέσου εισοδήματος ανά Νομό. Χαμηλά στην κατάταξη επίσης, βρίσκονται οι Νομοί Χαλκιδικής, Αργολίδας, Κέρκυρας και Κυκλάδων. Όσον αφορά τους υψηλόμισθους μισθωτούς, αυτοί φαίνεται να κατοικούν στους Νομούς Αθήνας, Κοζάνης, Χίου και Ανατολικής Αττικής με τους 2 πρώτους μάλιστα να παρουσιάζουν για τις χρονιές 2003, (βλ. Σχήμα 8) ακραία μέγιστες τιμές εισοδήματος. Κατά τη διάρκεια των εννιά χρόνων, παρατηρείται μικρή αυξητική τάση στις τιμές καθώς και στο εύρος των μέσων εισοδημάτων. Η προαναφερθείσα τάση εντοπίζεται καθαρά στις τιμές εισοδήματος που έχουν απαλλαχθεί από την επίδραση του πληθωρισμού. Το γεγονός αυτό είναι σημάδι εισοδηματικής απόκλισης που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου οι εισοδηματικές ανισότητες τείνουν να αυξάνονται. Οι ακραία μέγιστες τιμές μέσου ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς του Ν. Αθήνας δικαιολογείται από το μεγάλο πλήθος των επιχειρήσεων, υπουργείων και λοιπών οργανισμών που συγκεντρώνει. Αντίστοιχα στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής οι εταιρίες τεχνολογίας πληροφοριών, η Χάρτης 2:Χάρτης μέσου αποπληθωρισμένου ετήσιου εισοδήματος μισθωτών όπως δηλώθηκε το οικονομικό έτος 2010 σε επίπεδο Νομού. Πηγή: Ιδία επεξεργασία. μετατόπιση εδρών πολλών εταιριών, κυρίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά και οι δραστηριότητες του αεροδρομίου έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλά εισοδήματα για τους μισθωτούς. Το ενδιαφέρον και ίσως ένα μη αναμενόμενο γεγονός, είναι η εμφάνιση του νομού Κοζάνης σαν ακραία μέγιστη τιμή μέσου εισοδήματος. Μάλιστα στη διάρκεια των ετών 2003, 2006, 2008 και 2009 ο νομός της Κοζάνης εμφανίζεται να έχει υψηλότερα μέσα εισοδήματα ακόμα και από τον Νομό Αθήνας παρόλο που ο πρώτος, συνήθως δεν συγκαταλέγεται στους εύπορους νομούς της

6 Ελλάδας. Η πιθανότερη αιτία για τα παραπάνω είναι οι δραστηριότητες της ΔΕΗ στο νομό. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό των κατοίκων μισθώνεται από τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα απ όπου εξασφαλίζεται ο λιγνίτης που είναι ίσως το σημαντικότερο ενεργειακό καύσιμο για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, στην Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ και ειδικότερα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΣΜΕ:Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.), ανήκουν τα Ορυχεία Μαυροπηγής, Νοτίου Πεδίου, Νοτιοδυτικού Πεδίου- Υψηλάντη (Καρδιάς) και Αμυνταίου. Στην περιοχή επίσης υπάρχουν το ορυχείο των Αχλάδων και της ΛΑΡΚΟ στα Σέρβια Κοζάνης. Επιπλέον στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας της Πτολεμαΐδας και του Άγιου Δημήτριου απασχολείται μεγάλος αριθμός κατοίκων του νομού. Στο διάγραμμα 2 οπτικοποιούνται οι τιμές των δεικτών που χρησιμεύουν στη μέτρηση των εισοδηματικών Διάγραμμα 2:Συγκεντρωτικό διάγραμμα δεικτών εισοδηματικής ανισότητας. (Ιδία επεξεργασία) 0,1400 0,1200 0,1000 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200 0,0000 Συγκεντρωτικό διάγραμμα δεικτών εισοδηματικής ανισότητας CV Gini Theil Atkinson ανισοτήτων. Παρατηρείται ότι οι διαφορετικές γραμμές που αναπαριστούν και διαφορετικούς δείκτες είναι παράλληλες, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα μας οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα. Οι τιμές είναι χαμηλές και δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις διαχρονικά. Το εύρημα αυτό φανερώνει χαμηλή εισοδηματική διασπορά άρα και μικρή διαχρονικά εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα στον πληθυσμό των μισθωτών. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πληθυσμιακή ομάδα των μισθωτών βρίσκεται πολύ κοντά στην ιδανική κατάσταση της ισοκατανομής. Πίνακας 1:Ολικοί δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran's I με κριτήριο γειτνίασης 6 και 8 γειτόνων για οικονομικά έτη Πηγή: Ιδία επεξεργασία. Ολικοί γείτον. -0,0487-0,0653-0,0953-0,0770-0,0084-0,0652-0,0351 0,0007 0,0066 Pseudo p-value 0,329 0,243 0,125 0,194 0,173 0,282 0,433 0,356 0,335 8 γείτον. -0,0291-0,0593-0,0760-0,0611-0,0645-0,0521-0,0303-0,0064-0,0069 Pseudo p-value 0,489 0,242 0,177 0,266 0,203 0,298 0,431 0,375 0,363 Ακολούθως υπολογίστηκαν οι δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης, με κριτήριο γειτνίασης των 6 και 8 κοντινότερων γειτόνων. Τα αποτελέσματα (πίνακας 1) υπέδειξαν θετική χωρική αυτοσυσχέτιση με κριτήριο 6 γειτόνων για τις χρονιές 2009 και 2010, κατά τις οποίες μάλιστα παρατηρούνται και οι πιο χαμηλές τιμές του δείκτη μικρότερη χωρική αυτοσυσχέτιση, ενώ για τα υπόλοιπα έτη και κριτήρια οι τιμές του δείκτη είναι αρνητικές. Οι αρνητικές τιμές υποδεικνύουν αρνητική χωρική αυτοσυσχέτιση, με αποτέλεσμα να αναμένουμε εστίες υψηλών τιμών περιβαλλόμενων από χαμηλές και χαμηλών τιμών περιβαλλόμενες από υψηλές τιμές στον χάρτη χωρικών προτύπων για τα αντίστοιχα έτη. Παρόλα αυτά, καμία από τις τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές άρα δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα χωρικά πρότυπα για το εισόδημα των μισθωτών. Για τον προαναφερθέντα λόγο δεν κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο οι χάρτες χωρικών

7 προτύπων. Όσον αφορά τη στασιμότητα ή η εξέλιξη μιας περιοχής και των γειτόνων της, τα αποτελέσματα της εργασίας συμπυκνώνονται παρακάτω. Αρχικά, ο Ν. Ευβοίας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των εφτά από τα εννιά υπό εξέταση έτη, σαν εστία υψηλών εισοδημάτων, ενώ η Νομαρχία Αθηνών εμφανίζεται μόνο κατά τα έτη και ο Ν. Χίου για τα 2 τελευταία έτη. Στην αντίθετη μεριά, ο Ν. Ηρακλείου εμφανίζεται να έχει αλλά και να συγκεντρώνει γύρω του νομούς χαμηλών εισοδημάτων για την περίοδο εκτός του Άλλοι τέτοιο νομοί είναι ο Ν. Κιλκίς για τις χρονιές και 2007, ο Ν. Μεσσηνίας για το , ο Ν. Σερρών μόνο για το 2002 και ο Ν. Κεφαλονιάς για το Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εννιαετίας ο Ν. Κυκλάδων, νομός με εμφανέστατα τουριστικό χαρακτήρα, εμφανίζει χαμηλά εισοδήματα ενώ οι όμοροι νομοί υψηλά ενώ αντίστοιχη εικόνα έχουμε για το Ν. Γρεβενών για το 2003 και για τον Ν. Αργολίδας κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια ( ). Τέλος ο Ν. Θεσσαλονίκης σταθερά και τα εννιά έτη εμφανίζει υψηλά εισοδήματα με τους γειτονικούς δήμους να εμφανίζουν αντίστοιχα χαμηλά. Παρόμοια εικόνα εντοπίζεται κατά έτη και για τους νομούς Μεσσηνίας, Κοζάνης, Κιλκίς. Για τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το εισόδημα, η εξαρτημένη μεταβλητή παλινδρομήθηκε με πολλές μεταβλητές, ανάμεσα σε άλλες και ο λόγος του συνόλου ανδρών προς εκείνο των γυναικών στον πληθυσμό, η πυκνότητα του αστικού πληθυσμού, το ποσοστό Διάγραμμα 3: Ιεράρχηση προβλεπτικών παραγόντων βάση των τυποποιημένων τιμών τους. Πηγή: Ιδία επεξεργασία. αλλοδαπών, ποσοστό το των αγάμων, διαζευγμένων, εγγάμων στο πληθυσμό κ.α. Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης, όπως φαίνονται στον πίνακα 3 και το διάγραμμα 3, υποδεικνύουν ότι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ο παράγοντας που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του μέσου ετήσιου εισοδήματος των μισθωτών με θετική μάλιστα επίδραση. Πιο συγκεκριμένα αν το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξηθεί κατά 1% στον πληθυσμό των οικονομικά ενεργών μισθωτών, τότε το μέσο ετήσιο εισόδημα των τελευταίων αναμένεται να αυξηθεί κατά 419,5 ευρώ. Η θετική επίδραση της υψηλόβαθμης εκπαίδευσης στο εισόδημα είναι σύμφωνη με τη βιβλιογραφία, η οποία βέβαια κατά κύριο λόγο αναφέρεται σε μέσο οικογενειακό εισόδημα στην Ελλάδα ή ΑΕΠ (Kalogirou & Hatzichristos, 2007) (Καλογήρου, 2011) (Monastiriotis, 2007). Το εύρημα αυτό δικαιολογείται ως εξής: «η υψηλή συγκέντρωση εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού σχετίζεται με την επίτευξη υψηλού εισοδήματος, προφανώς λόγω της πραγματοποίησης εργασιών υψηλής προστιθεμένης αξίας και επιχειρηματικών ενεργειών που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, σύνθετες ή/και πολύπλοκες εργασίες που αποφέρουν υψηλές απολαβές» (Prodromidis, 2007). Πίνακας 1:Αποτελέσματα γραμμικής κα γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρομήσης με μέθοδο stepwise για το μέσο ετήσιο εισόδημα των μισθωτών για το Πηγή: Ιδία επεξεργασία. Μεταβλητές Stepwise για Γραμμική t- test Stepwise Γεωγραφικά Monte Carlo

8 Παλινδρόμηση σταθμισμένης παλινδρόμηση Συντελεστής ε.σ. Διάστ. συντελεστή Σταθερά 7324,516 0, , ,755 0,02 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ποσοστό επί οικονομικά ενεργού πληθυσμού) Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία 134,964 0, , ,230 0,24 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού 304,328 0, , ,317 0,42 Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 205,518 0, , ,734 0,07 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ % κτιρίων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σαν: 106,372 0, , ,640 0,56 Κατάστημα/γραφείο κ.ά. (άθροισμα) -682,240 0, , ,386 0,53 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (στο συνολ. πληθυσμό) % κατόχων απολυτηρίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ποσοστό κατόχων Διδακτορικού διπλώματος, Μάστερ, Πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανώτερης Σχολής και Εκκλησιαστικής εκπ/σης) 419,548 0, , ,602 0,54 AIC 877, ,969 AICc 880, ,913 R 2 0,714 0,721 R 2 adj 0,678 0,667 Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα των οικονομικά ενεργών μισθωτών, τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν σαν στατιστικά σημαντικούς με θετική επίδραση στο μέσο ετήσιο εισόδημα, τρεις κλάδους. Ουσιαστικά εντοπίζονται οι επαγγελματικοί κλάδοι με τους ιδιαίτερα υψηλόμισθους εργαζόμενους. Οι καλύτερα αμειβόμενοι μισθωτοί εντοπίζονται στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού. Αυτοί κατά κύριο λόγο μισθώνονται από δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οργανισμούς όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου αφού αποδεδειγμένα οι μισθωτοί του δημοσίου λαμβάνουν μεγαλύτερους μισθούς από αυτούς του ιδιωτικού τομέα (Παπαπέτρου, 2003), ενώ σε μικρότερο βαθμό επιχειρήσεις ιδιωτικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται τα τελευταία κυρίως χρόνια στο χώρο της διάθεσης και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό μισθωτών εργάζεται σε παρεμφερείς εταιρίες τόσο περισσότερο αυξάνεται ο μέσος ετήσιος μισθός των πρώτων. Ο αμέσως επόμενος καλά αμειβόμενος κλάδος αφορά τη γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία, με επίσης θετική επίδραση στο εισόδημα των μισθωτών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η γεωργική εργασία αποτελεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα δραστηριότητα ακόμα και για εκείνους που εργάζονται ως μισθωτοί, γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ίσως όχι αναμενόμενο. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική η οποία παρέχει σημαντική στήριξη στον συγκεκριμένο κλάδο. Για παράδειγμα, μια από τις εκφάνσεις αυτής της στήριξης είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2006 με σκοπό να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκομίας (ΕΣΠΑ : πρόγραμμα για την ανάπτυξη). Ο επόμενος κλάδος είναι αυτός της δημόσιας διοίκησης, άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τα στελέχη της κυβέρνησης, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους διοικητές νοσοκομείων κ.ά., τους στρατιωτικούς και μισθωτούς του Υπουργείου Άμυνας καθώς και τους εργαζόμενους σε ΙΚΑ, ΤΕΒΕΕ, ΟΓΑ κ.ά., οι οποίοι κατά γενική ομολογία αμείβονται ιδιαιτέρως καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους μισθωτούς στην Ελλάδα. Ενώ η επίδραση των υπόλοιπων μεταβλητών παραμένει σταθερή, μια αύξηση της τάξης του 1% στο ποσοστό των μισθωτών στους κλάδους των μεταφορών, της αποθήκευσης και των επικοινωνιών, προκαλεί αύξηση 205,52 ευρώ στο μέσο ετήσιο εισόδημα των μισθωτών. Τα υψηλά εισοδήματα στον συγκεκριμένο κλάδο εικάζεται ότι οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις επιχειρήσεις

9 που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επικοινωνιών και πληροφοριών όπου τόσο στο δημόσιο (ΟΤΕ) όσο και στον ιδιωτικό τομέα απασχολούν εργαζόμενους έναντι υψηλών αμοιβών. Επιπρόσθετα σε αυτούς και οι μισθωτοί σε λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια και ταξί έχουν ικανοποιητικές απολαβές από την εργασία τους. Άλλος παράγοντας με αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση πάνω στο μέσο ετήσιο εισόδημα των μισθωτών είναι το ποσοστό κτιρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν κατάστημα/γραφείο αλλά έχουν και δευτερεύουσα χρήση. Η μεταβλητή αφορά το ποσοστό των κτιρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν εμπορικά καταστήματα και γραφεία μεταποιητικών, εμπορικών ή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικά γραφεία ή γραφεία δικηγόρων, ιατρών, πολιτικών μηχανικών, συμβολαιογράφων, σχεδιαστών, παροχής συμβουλών, λογιστών κλπ.) αλλά έχουν επιπλέον και κάποια άλλη δευτερεύουσα χρήση. Η αρνητική επίδραση του παράγοντα δεν είναι καθόλου αναμενόμενη. Θα μπορούσε όμως πιθανά να δικαιολογηθεί από την συστηματική απόκρυψη εισοδήματος με στόχο την φοροδιαφυγή που γίνεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα το προσωπικό που απασχολούν με σχέση μισθωτής εργασίας να υπαμείβεται ή να δηλώνει υπαμειβόμενο. Τα ανωτέρω ευρήματα ευλόγως αποτελούν έναυσμα για διεξοδικότερη εξέταση. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δικαιολογηθούν τα ευρήματα στο σύνολό τους αφού αφενός η ομάδα των μισθωτών είναι κατά σύσταση ανομοιογενής και αφετέρου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, αφού δεν υπάρχουν αναφορές για τη συγκεκριμένη εισοδηματική ομάδα. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των καταλοίπων, για να ελεγχθεί εάν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις γραμμικής παλινδρόμησης. Κατόπιν εφαρμογής των κατάλληλων τεστ, συμπεραίνεται ότι καμία από τις υποθέσεις δεν παραβιάζεται. Στο τοπικό μοντέλο GWR, οι τοπικά εκτιμημένες παράμετροι που αφορούν τις ίδιες μεταβλητές που εντοπίστηκαν και στο ολικό μοντέλο παλινδρόμησης δεν φαίνεται να έχουν στατιστικά σημαντική χωρική μεταβλητότητα (significant spatial non-stationarity). Αυτό σημαίνει ότι το τοπικό μοντέλο δεν διαφέρει σημαντικά από το ολικό, γεγονός που προκύπτει και από τη σύγκριση των αποδόσεων των δύο μοντέλων. Το τοπικό μοντέλο της γεωγραφικής παλινδρόμηση φαίνεται να έχει ελαφρώς καλύτερη ερμηνευτική ικανότητα από το ολικό αλλά χωρίς σημαντική διαφοροποίηση. Εξαιτίας αυτού του ευρήματος, δεν κρίνεται αναγκαία η περεταίρω παρουσίαση του τοπικού υποδείγματος αφού οι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν το μέσο ετήσιο εισόδημα των μισθωτών, φαίνεται να έχουν χωρικά σταθερή επίδραση σε αυτό. Παρόλα αυτά προτιμάται το γεωγραφικά τοπικό μοντέλο από ένα παραδοσιακό οικονομετρικό (OLS) διότι, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο, παρέχει σημαντικά μεγαλύτερο όγκο χρήσιμης πληροφορίας. 5.Συμπεράσματα Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η μελέτη του εισοδήματος των μισθωτών, μιας ομάδας με εξαιρετικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν καλύπτεται πλήρως από τις μέχρι τώρα αναλύσεις που αφορούν τα εθνικά ή οικογενειακά εισοδήματα στον Ελλαδικό χώρο. Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρώτη απόπειρα στη βελτίωση των όρων προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα μπορούσαν να συνεισφέρουν κατ ελάχιστο στη δημόσια συζήτηση για την πληρέστερη κατανόηση του περιφερειακού ζητήματος της Ελλάδος, ιδιαίτερα μετά τη νέα αυτοδιοικητική διαίρεση της χώρας. Εντοπίζοντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν και σχηματίζουν τις ανισότητες, απώτερος σκοπός παραμένει η εύρεση τρόπων επίλυσης του περίπλοκου ζητήματος της καθυστέρησης της ανάπτυξης της περιφέρειας. Τα συμπεράσματα μιας τέτοιας εποικοδομητικής συζήτησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον οδηγό για να σχεδιαστεί εκ νέου η περιφερειακή πολιτική του κράτους, η οποία, ιδανικά, θα οδηγούσε στη δίκαιη κατανομή του πλούτου αλλά και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων είτε φυσικών και πλουτοπαραγωγικών είτε οικονομικών, που προέρχονται από άλλες πηγές ή ακόμα και από εξωτερικούς φορείς όπως η ΕΕ και κατά συνέπεια στην ευημερία ολόκληρης της χώρας. Επιπλέον τα συμπεράσματα, τόσο του παρόντος άρθρου όσο και της μεταπτυχιακής από την οποία το τελευταίο αντλεί, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για να χυθεί φως στις τοπικές επιπτώσεις των μεγάλων εθνικών πολιτικών αλλαγών, όπως η φορολογία, οι οικονομικές ρυθμίσεις, τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα πολυτεκνίας, κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Καραχάλιου Αγγελική 1,* 1 Γεωγράφος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Γεωπληροφορικής, Τηλ. 6986321682,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (1), 5-25 Social Cohesion and Development 2010 5 (1), 5-25 Άρθρα Articles Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΠ 302832/ΥΔ6819) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κωστοπούλου 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23210-99710 Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/PHARE CBC "ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006'' ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ 35 O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Πάνος Πασιαρδής Τμήμα Οικονομικών και Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Σωτηρούλα Χατζησπύρου Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Νάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ιωάννης Βέργος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα 2 1. Εισαγωγή Ο Νομός Φλώρινας βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η ακριτική του θέση, και μάλιστα συνορεύοντας με χώρες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Οκτώβριος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα