ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± « µ³« ³ «

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124"

Transcript

1 GLB0040

2 *5 ÔÆÌ. ²«² ³«± º. 1 «º 2 µ µ 2.1 µ ««²± « µ³« ³ « µ ³ ²± µ RUQMISEIS KAI ELEGCOI ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ²±³³ ² µ«± µ ««3.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ³ µ± µ± 4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.$7$ 72 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µ ³ 5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (πρπει να γνεται το λιγτερο κθε 20 ηµρε) «6.1 ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3 ÔÆÌ. *5

4 *5 ÔÆÌ. 1 «º ±Ê ÖÑÐÅÆÀÏÆÊÓ ÑÐÖ ÑÆÒʾØÐÎÕÂÊ ÔÕÐ ÑÂÒÝÎ ÆÄØÆÊÒÀÅÊÐ ÑÒÐÔ ¾ÒÐÖÎ ÔÈÍÂÎÕÊË¾Ó ÆÎÅÆÀÏÆÊÓ ÑÐÖ Â ÐÒÐÞÎ ÕÈÎ ÂÔ ½ÌÆÊ ÔÕÊÓ Åʽ ÐÒÆÓ ½ÔÆÊÓ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ ØÒ ÔÈÓ ËÂÊ ÔÖÎÕ ÒÈÔÈÓ ± ØÆÊÒÊÔÕ Ó ÑÒ¾ÑÆÊ ÖÑÐØÒÆÚÕÊ˽ Π̽ÃÆÊ ÄÎßÔÈ ÂÑÝ ÕÐ ÑÂÒÝÎ ÆÄØÆÊÒÀÅÊÐ ÑÒÊÎ ÆËÕÆ̾ÔÆÊ ÐÑÐÊÂÅ ÑÐÕÆ ÆξÒÄÆÊ ÔØÆÕÊË ÍÆ ÕÈÎ ÍÆÕÂËÀÎÈÔÈ ÕÈÎ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ÕÈ ØÒ ÔÈ ÕÈ ÔÖÎÕ ÒÈÔÈ ËÂÊ ÕÈ É¾ÔÈ ÆËÕÝÓ ÌÆÊÕÐÖÒÄÀÂÓ ÕÈÓ ÔÖÄËÆËÒÊ;ÎÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÂÕ½ ÔÖξÑÆÊ ÕÐ ÑÂÒÝÎ ÑÒ¾ÑÆÊ Î Ö̽ÔÔÆÕÂÊ Â˾ÒÂÊÐ ÔÆ ÂÔ ÂÌ¾Ó Í¾ÒÐÓ ÍÆ ÕÈ ÅÖÎÂÕÝÕÈՠΠÖѽÒØÐÖÎ ÂÎÕÀÄÒ  ÄÊ ÕÈ ÔÖØÎ ÔÖÍÃÐÞÌÆÖÔ ÕÐÖ 2 µ µ 2.1 µ ««²± «ÍÆÕÂËÀÎÈÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÂÄÍÂÕÐÑÐÊÈÉÆÀ ÍÆ ÂÑÝÌÖÕÈ ÒÐÎÕÀÅ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ÂÎÖÙÚÕ Ò ÏÂËÒÊÃßÔÕÆ ÕÈÎ ÂËÆÒÂÊÝÕÈÕ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ËÂÊ ÔÆ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÑÐÖ ÖѽÒØÐÖÎ ÆÍ ÂÎÆÀÓ ÇÈÍÊ¾Ó ÑÌÈÒÐ ÐÒÆÀÔÕÆ Â;ÔÚÓ ÕÐÎ ÑÚÌÈÕ ËÂÊ ÕÐÎ ÍÆÕ ÐҾ ÑÐÖ ÆËÕ¾ÌÆÔÆ ÕÈÎ ÍÆÕ ÐÒ½ ÆÕ ¾ÒÆÕÆ ÕÈ ÔÖÔËÆÖ ÔÕÐÎ ÑÒÐÃÌÆÑÝÍÆÎÐ ÄÊ ÕÈÎ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ØßÒÐ ÂÑÆÌÆÖÉÆÒßÎÐÎÕ½Ó ÕÈÎ ÂÑÝ ÕÈ ÔÖÔËÆÖÂÔÀ ÕÈÓ. Ö̽ÔÔÆÕÆ Õ ÖÌÊ˽ ÔÖÔËÆÖÂÔÀÂÓ ÑÌÂÔÕÊË¾Ó ÔÂËÐÞÌÆÓ ÑÐÌÖÐÖÉÆÒ½ÎÈ ËÂÒ Ê½ ËÌÑ ÍÂËÒʽ ÂÑÝ Õ ÑÂÊÅʽ ÄÊÂÕÀ ÉÆÚÒÐÞÎÕÂÊ ÆÑÊËÀÎÅÖΠÄÊ ÂÖÕ½ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÂÄÍÂÕÐÑÐÊÈÉÆÀ ÔÞÍ ÚΠÍÆ ÕÊÓ ÐÅÈÄÀÆÓ ÕÐÖ ËÂÕÂÔËÆÖÂÔÕ ËÂÊ ÂÑÝ ÆÊÅÊ˽ ÆËÑÂÊÅÆÖ;ÎÐ ÑÒÐÔÚÑÊËÝ ÔÖÔËÆÖ ÂÖÕ ÆÀÎÂÊ ËÂÕ½ÌÌÈÌÈ ÍÝÎÐ ÄÊ ÍÝÎÊÍÈ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ÒÐÎÕÀÔÕÆ ÊÅÊÂÀÕÆÒ ÕÈÎ Õ¾ÌÆÊ ÊÔÐÔÕ½ÉÍÊÔÈ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÒÖÉÍÀÇÐÎÕÂÓ Õ ÑÝÅÊ ÞÔÈ ÕÐÖ ÅÂѾÅÐÖ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÆÀÎÂÊ ËÂÕ½ÌÌÈÌÈ ÄÊ ÕÐ ÔÖÎÐÌÊËÝ Ã½ÒÐÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ËÐÌÐÖÉßÎÕÂÓ ÕÊÓ ÖÑÐÅÆÀÏÆÊÓ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÐ ÔØ Í ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÑÒÐÅÊÂɾÔÕÆ ÔÕÐ ØßÒÐ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔ Ó ÕÈÓ Õ ÅÀËÕÖ ÈÌÆËÕÒÊË Ó ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÑÂÒÐØ Ó ÎÆÒÐÞ ËÂÊ ÂÑÐؾÕÆÖÔÈÓ

5 ÔÆÌ. *5 2.2 µ³«+ 1. ÔÞÎÅÆÔÈ ÔÕÐ ÈÌÆËÕÒÊËÝ ÅÀËÕÖÐ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÂÄÍÂÕÐÑÐÊÈÉÆÀ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ¾ÎÂÎ ÄÆÎÊËÝ ÅÊÂËÝÑÕÈ (H) ²Ò¾ÑÆÊ Î ÆÀÎÂÊ ÍÆ ÆÑ ¾Ó ÑÂÎÕÝÓ ÕÞÑÐÖ ÐÞÕÚÓ ßÔÕÆ Î ÅÊÂËÝÑÕÆÊ ÝÌÆÓ ÕÊÓ ÆÑ ¾Ó ÔÖÍÑÆÒÊÌÂÍýÎÐÎÕÂÓ ËÂÊ ÕÈÎ ÐÖžÕÆÒÈ Î ¾ØÆÊ Æ̽ØÊÔÕÈ ÂÑÝÔÕÂÔÈ ÍÆÕÂÏÞ ÕÚÎ ÆÑ ßÎ mm. ÍÆ ÉÆÒÍÐÍÂÄÎÈÕÊËÝ ÍÈØÂÎÊÔÍÝ ÂÔ ÂÌÆÀÂÓ Î ÆÀÎÂÊ ÔÖÎÅÆ;ÎÐÓ ÍÆ ÆÞÕÈËÕ ÊËÂν ΠÂÎÕ¾ÏÐÖÎ ÕР;ÄÊÔÕÐ ÒÆÞÍ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÆÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ 2. ²Ò¾ÑÆÊ Î ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ È Õ½ÔÈ ËÂÊ È ÔÖØÎÝÕÈÕ ÂÎÕÊÔÕÐÊØÐÞÎ ÍÆ ÆËÆÀÎÆÓ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ ÍÆ ÕÊÓ ÕÆØÎÊË¾Ó ÑÒÐÅÊÂÄÒ ¾Ó ÑÐÖ ÃÒÀÔËÆÕÂÊ ÕÐÑÐÉÆÕÈ;ÎÈ ÔÕÈ ÅÆÏʽ ÑÌÆÖÒ½ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó 3. œîâ ÊËÂÎÝ ÅÀËÕÖÐ ÄÆÀÚÔÈÓ ÑÐÖ ÂÎÕÂÑÐËÒÀÎÆÕÂÊ ÔÕÐÖÓ ÊÔØÞÐÎÕÆÓ ËÂÎÐÎÊÔÍÐÞÓ ÑÒÝÌÈÙÈÓ ÂÑÐÕÆÌÆÀ ÆÄÄÞÈÔÈ ÄÊ ÕÈÎ ÂÔ ½ÌÆÊ ÕÐÖ ØÆÊÒÊÔÕ ËÂÊ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó 4. ÑÂÄÐÒÆÞÆÕÂÊ ÂÖÔÕÈÒ½ È ØÒ ÔÈ ÀÓ ÑÒÐÔÂÒÍÐÄ Ó ÑÐÌÌÂÑÌ Ó ÑÒÀÇÂÓ ËÂÊ ÍÑÂÌÂÎÕ¾ÇÂÓ 5. Η συσκευ πρπει να εναι συνδεδεµνη και µε να σ*στηµα µε δι α ισχ*, του οποου η σ*νδεση γνεται µε βδεó ενδεδειγµνο µε το σ *µβολο. Ο αγωγ)ó τηó διαó ισχ*οó πρπει να χει µια τοµ 10 χ ιλιοστ+ν. µð ØÐÒÈÄÐÞÍÆÎÐ ËÂÌßÅÊÐ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÂÎÕÊËÂÉÊÔÕ½ÕÂÊ ÍÝÎÐ ÍÆ ¾Î ½ÌÌÐ ËÂÌßÅÊÐ ÑÐÖ Î ¾ØÆÊ ÕÈÎ ÀÅÊ ÕÐÍ ÕÞÑÐÖ H07RN-F. Ê ÑÆÒÊÔÔÝÕÆÒÆÓ ÑÌÈÒÐ ÐÒÀÆÓ ÔÂÓ ÔÖÎÊÔÕÐÞÍÆ Î ÔÖÍÃÐÖÌÆÖÉÆÀÕÆ ÕÐ ÔÖÎÈÍ;ÎÐ ÈÌÆËÕÒÊËÝ ÔØÆÅʽÄÒÂÍÍ 2.3 ³ «²ÒÐÅÊÂɾÔÕÆ ÕÐÎ ØßÒÐ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ ÔÞÍ ÚΠÍÆ ÕÐ ÔÖÎÈÍ;ÎÐ ÖÅÒÂÖÌÊËÝ ÔØÆÅʽÄÒÂÍÍ ( ²ÒÐÕÐÞ ÔÖΞÔÆÕÆ ÕÈ ÔÖÔËÆÖ ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ ÍÆÕÂÏÞ ÕÐÖ ÅÊËÕÞÐÖ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÎÆÒÐÞ ËÂÊ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ¾ØÆÊ ÕÐÑÐÉÆÕÈÉÆÀ ÍÊ ÔÖÒÕÂÒÚÕ ÃÂÌÃÀÅ ÂÔ ÂÌÆÀÂÓ ÑÐÖ ÆÑÊÕÒ¾ÑÆÊ ÕÈ ÅÊÂËÐÑ ÕÒÐ ÐÅÝÕÈÔÈÓ ÔÆ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÂνÄËÈÓ ÔÆ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÆÑÊÔËÆÖ Ó ÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ¾ÎÂÎ ÆÞËÂÍÑÕÐ ÔÚÌ Î ÔÑÊÒ½Ì ÔÖΞÔÕÆ ÕÈÎ ÈÌÆËÕÒÐÃÂÌÃÀÅ ÑÂÒÐØ Ó ( ÔÕÈ ÃÂÌÃÀÅ ÂÔ ÂÌÆÀÂÓ ' ËÂÕÝÑÊÎ ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ È ÑÂÒÐØ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÅÆÎ ÆÀÎÂÊ ÌÊÄÝÕÆÒÈ ÂÑÝ Õ 20 λ/µιν. ²Ò¾ÑÆÊ Î ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ È ÉÆÒÍÐËÒÂÔÀ ËÂÊ È ÑÀÆÔÈ ÕÐÖ ÎÆÒÐÞ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÂÎÕÊÔÕÐÊØÐÞÎ ÍÆ ÆËÆÀÎÆÓ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ ÍÆ ÕÊÓ ÕÆØÎÊË¾Ó ÑÒÐÅÊÂÄÒ ¾Ó 9 Æ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÑÐÖ È ÔËÌÈÒÝÕÈÕ ÕÐÖ ÎÆÒÐÞ ÑÒÐËÞÑÕÆÊ Î ÆÀÎÂÊ ÍÆÄÂÌÞÕÆÒÈ ÂÑÝ ÆËÆÀÎÈ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÆÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ ÔÂÓ ÔÖÎÊÔÕÐÞÍÆ Î ÕÐÑÐÉÆÕ ÔÆÕÆ ¾ÎÂÎ ÂÑÐÔËÌÈÒÖÎÕÈÕ ÑÒÊÎ ÂÑÝ ÕÈÎ ÈÌÆËÕÒÐÃÂÌÃÀÅ ÕÒÐ ÐÅÝÕÈÔÈÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó Æ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÑÐÖ ÖѽÒØÐÖÎ ÖÙÈÌ¾Ó ÔÖÍÑÖËÎßÔÆÊÓ ÍÆÕÂÌÌÊËßÎ ÊÇÈͽÕÚÎ ÔÕÐ ÎÆÒÝ ÔÂÓ ÔÖÎÊÔÕÐÞÍÆ Î ÕÐÑÐÉÆÕ ÔÆÕÆ ÍÊ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ Â ÂÀÒÆÔÈÓ ÕÚÎ ÍÆÕÂÌÌÊËßÎ ÊÇÈͽÕÚÎ ËÂÕ½ ÕÒÝÑÐ ßÔÕÆ Î ÆÑÊÕÖÄؽÎÆÕÂÊ È ÔËÌÈÒÝÕÈÕ ÑÐÖ ÂΠ¾ÒÆÕÂÊ ÔÕÐΠ˽ÕÚÉÊ ÑÀÎÂËÂ.

6 *5 ÔÆÌ. «ÅÊÝÕÈÕÆÓ ÑÝ ¾ØÒÊ ËÌÈÒÝÕÈÕ ÂÌÌÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ f 5 10 ÆÒÍÂÎÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ dh ÄÄÌÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ e 5 9,5 ÆÕÂÌÌÊ˽ «Ç ÍÂÕ ¾ÒÈ ÔÕÐ ÆËÂÕÐÍÍ ¾ÄÊÔÕÐ ppm mg/l / µ ³ ²± µ µð ½ÅÆÊÂÔÍ ÕÐÖ Ë½ÅÐÖ ÔÖÍÃÂÀÎÆÊ ÌÝÄÚ ÃÂÒÞÕÈÕÂÓ ÐÑÝÕÆ È ÂÑÐؾÕÆÖÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÃÒÀÔËÆÕÂÊ ÔÆ ØÂÍÈÌÝÕÆÒÐ ÆÑÀÑÆÅÐ ÔØÆÕÊ˽ ÍÆ ÕÈ Ã½ÔÈ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó µð ÔÕÝÍÊÐ ÆË˾ÎÚÔÈÓ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ¾ÎÂÎ ÆÞËÂÍÑÕÐ ÔÚÌ Î ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÔÖÎÅÆÉÆÀ ÍÆ ¾Î ÒƽÕÊÐ ÍÆ ÔÊ ßÎÊ ÔÕРŽÑÆÅÐ ±Ê ÅÊÂÔÕ½ÔÆÊÓ ÕÈÓ ÂÑÐؾÕÆÖÔÈÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÑÆÒÊÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÐ ÔØÆÅʽÄÒÂÍÍ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ 2.5 RUQMISEIS KAI ELEGCOI Η θερµοκρασα τη" δεξαµεν" πλ*σηϕ ρυθµζεται απ) )να σταθερ) θε ρµοσττη, στουϕ 55 C. Αυτ η θερµοκρασα ευνοε τη σωστ εκµετ λευση των χηµικ+ν χαρακτηριστικ+ν των απορρυπαντικ+ν για βιοµη χανικ) πλ σιµο. Η θερµοκρασα του µπ)ιλερ, ρυθµισµνη µε να σταθερ) θερµοσττη ε ναι γ*ρω στου 85 C. $ 2.6 ± ± ±ñ «µ«± ²ÒÀÎ ÆËÕÆ̾ÔÆÕÆ ÕÈ ÒÞÉÍÊÔÈ Ð ÍÆÕÒÈÕ Ó ËÂÊ Ð ÂÎÕÀÔÕÐÊØÐÓ ÔÚÌÈÎÀÔËÐÓ ÕÒÐ ÐÅÝÕÈÔÈÓ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÌÈÒÚÉÐÞÎ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ÕÐ ËÐÖÍÑÀ ÑÌ ÒÚÔÈÓ ). ʠΠÆËÕÆ̾ÔÆÕÆ ÕÈ ÒÞÉÍÊÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÆÎÆÒÄ ÔÆÕÆ ÔÕÐÎ ËÒÀËÐ ) ÑÐÖ ÃÒÀÔËÆÕÂÊ ÔÕÐ ËÆÎÕÒÊËÝ Í¾ÒÐÓ ÕÐÖ ÍÆÕÒÈÕ ËÂÊ ÔÕÒ¾ ÐÎÕ½Ó ÕÐÎ ËÂÕ½ ÕÈ ÐÒ½ ÕÐÖ ÒÐÌÐÄÊÐÞ ÂÎÕÀÔÕÒÐ Â ÆÑÕÖÄؽÎÆÕÆ ÂÎÕÀÔÕÐÊØ ÕÈ ÍÆÀÚÔÈ ÕÈÎ ÂÞÏÈÔÈ ÕÈÓ ÑÂÒÆØÝÍÆÎÈÓ ÑÐÔÝÕÈÕÂÓ Ο εγχυτραϕ δεν πρπει να λειτουργε να µνει στεγνϕ Μια υπερβολικ δ)ση γυαλιστικο* δηµιουργε µπλ γραµµ πνω στ α σκε*η και σαπουνδα στη δεξαµεν πλ*ση. %

7 ÔÆÌ. *5 Σκε*η που παρουσιζουν σταγ)νεϕ νερο* και αργο*ν να στεγν+σουν, δεχνουν αντθετα, )τι η ποσ)τητα του γυαλιστικο* εναι ανεπαρκϕ. 7.2 του σωληνα=1 JU προιοντος 2.7 ²±³³ ² µ«± ÖÔËÆÖ ØÚÒÀÓÍÆÕÒÈÕ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÐÞ ª¾ÔÕÆ ÕÐ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÝ ÔÕÐΠ˽ÅÐ ÔÞÍ ÚΠÍÆ ÕÊÓ ÅÝÔÆÊÓ ÑÐÖ ÔÖÍÃÐÖÌÆÞÐÎÕÂÊ ÂÑÝ ÕÐÎ ËÂÕÂÔËÆÖÂÔÕ ÑÐÔÝÕÈÕ ÂÖÕ ÂνÌÐÄ ÍÆ ÕÐ ÆÀÅÐÓ ÕÐÖ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÐÞ ÍÑÐÒÆÀ ΠÅÊÂËÖÍÂÀÎÆÕÂÊ ÂνÍÆÔ ÔÕ ËÂÊ ÄÒÂÍÍÌÀÕÒ ÑÆÒÊÆØÝÍÆÎÐÖ ÔÕÐΠ˽ÅÐ ÎÆÒÐÞ µð ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÝ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÐÔÕÀÉÆÕÂÊ Ë½ÉÆ ÑÌÖÔÀÍÂÕ ÑÆÒÀÑÐÖ ÔÕÈÎ ÑÐÔÝÕÈÕ ÑÐÖ ÔÖÍÃÐÖÌÆÞÆÕÂÊ ÂÑÝ ÕÐÎ ËÂÕÂÔËÆÖÂÔÕ ÕÐÖ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÐÞ ±Ê ÂÎÚÕ¾ÒÚ ÂΠÆÒÝÍÆÎÆÓ ÑÐÔÝÕÈÕÆÓ ÊÔØÞÐÖÎ ÄÊ ÍÊ ÍÆÔÂÀ ÔËÌÈÒÝÕÈÕ ÎÆÒÐÞ ÔÕÐÖÓ 5-10 F ÄÂÌÌÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ Συσκευ µε εκχυτ ρα απορρυπαντικο* EV 400 RUQMISEIS Ενεργ+ντα λοιπ)ν στο τρµµερ (Α) προσδιορζεται ο χρ)νοϕ λειτουρ γαϕ/τερµατισµο* τη λειτουργα και κατ συνπεια η ποσ)τητα απ ορρυπαντικο* Γυρζοντα το τρµµερ µε φορ δια µε του δεκτε του ρολογιο * και αντθετα θα χουµε αντστοιχα τη µεωση την α*ξηση τηϕ ποσ)τηταϕ διανοµ. Για να ολοκληρωθο*ν οι ρυθµσειϕ θα πρπει να λη!θο*ν υπ/) ψι ν τα αποτελ σµατα µερικ+ν πλυσιµτων. $ PROSOCH! Η στθµη στο δοχεο δεν πρ πετ να κατ βει µχρι να αδεισει τελεω" ο*τε να συµπληρωθε µε διαβρωτικ ρυπαρ υλικ. Η εγγ*ηση δεν καλ*πτει ζηµι που προ κλ θηκαν απ) λανθασµ νη χ ρ ση του δοσοµετρητ.. 3 µ ««3.1 ²± ±«²± ±««±««²³± «±²±««ÈÎ ÂÎÐÀÄÆÕÆ ÑÐÕ¾ ÂÑÝÕÐÍ ÕÈÎ ÑÝÒÕ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÂÎ ÅÆÎ ¾ØÆÊ ÕÆÌÆÊßÔÆÊ Ð ËÞËÌÐÓ ÑÌÖÔÀÍÂÕÐÓ 0KQ EXTd]HWDL SRWy JXPQ WD FyULD VDM VWR QHU± SO¹VKM ÈÎ ÂÑÐÔÖÎÂÒÍÐÌÐÄÆÀÕÆ Õ ѽÎÆÌÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÂÎ ÅÆÎ ÅÊÂËÝÙÆÕÆ ÑÒÐÈÄÐÖ;ÎÚÓ ÕÈÎ ÑÂÒÐØ ÒÆÞÍÂÕÐÓ

8 *5 ÔÆÌ. Το τεχνικý προσωπικý που θα πραγµατοποι σει την εγκατσταση και την ηλεκτρικ σ*νδεση, πρ¾πει να εκπαιδε*σει τον χειριστ σχετικ µε τη λειτουργàα τη" συσκευ " και τα πιθαν µ¾τρα ασϕλειαϕ που π ρ¾πει να τηρηθο*ν. Το τεχνικý προσωπικý που θα κνει την εγκατσταση πρ¾πει να δ¾ξει στο χειριστ τη" συσκευ " µε πρατ ικý τρýπο π+ϕ χρησιµοποιεàται η συσκευ και θα πρ¾πει να του αϕàσει και γραπτ¾" οδηγ¾" που θα δωθο* ν µαζà µε την συσκευ. Αυτ η συσκευ εàναι προορισµ¾νη µýνο για τη χρ ση για την οπο¾α κατασκευσθηκε. Οποιαδ ποτε λ λη χρ ση θεωρεàται ακατλληλη και γι αυτý επικàνδυνη. Η συσκευ δεν πρ¾πει να χρησιµοποιεàται απý ανειδàκευτο προσωπικý. Μην χρησιµοποιεàται ΠΟΤΕ την συσκευ χωρι" προστασàε" (µικροεπαϕ¾", ταµπλ+ κτλ.) προκατασκευ ασµ¾νεϕ απý τον κατασκευαστ, αυτý µπορεà να γàνει µýνο µε την παρουσà α ενýϕ" ειδικευµ¾νου τεχνι κο*που θα πρει τιϕ απαραàτητε" προφυλξει". Μην χρησιµοποιεàται ΠΟΤΕ την συσκευ για να πλ*νεται αντικεàµενα τ*που, µεγ¾θουϕ υλικο* που δεν ανταποκρεàνονται στιϕ οδηγàε" του κατασκευαστ. Η τυχ+ν επιδιýρθωση του προàýντο" πρ¾πει να γàνει µýνο απý την εταιρεàα κατασκευ " απý ¾να εξου σιοδωτηµ¾νο κ¾ντρο χρησιµοποι+ντα" αποκλειστικ γν σια ανταλλακτικ. Η ελλειπ " εφαρµογ των υπερνω θàτει σε κàνδυνο την ασφ λεια τη" συσκευ ". Η συσκευ δεν πρ¾πει να µ¾νει µε τση Ýταν δεν χρησιµοποιε¾ται. ÆÌ :ÊÆ1ÈRÅ020 12Î ËÆÒRÌÆË. ÆÌ ÒÏÆ1ÈËÎ:ÎÈ0d20 2Î ËÆÒ ÌÆË. ÒÔÏdÐ 2.3dÊ2Ï. 12Î GH]DPHQš «µ ««Η καρτα ειναι σε θεση να αναγνωριζει διαφορες καταστασεις βλαβης.. Οι δυσλειτουργιες προβαλονται ευκολα απο τα µηνυµατα της οθονης 5 και 6 και απο την διακοπη των διαφορων εν ενεργεια λειτουργιων,µονο στις περιπτωσεις και που προβαλλονται παρακατω ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κλεισιµο και η εν συνεχεια εκκινησητου µηχανηµατος,σβηνει" την ειδοποιηση η οποια ακολουθως θα επαναπαρουσιαστει εαν δεν εχει λυθει το προβληµα Εικονιζοµενο µηνυµα στην οθονη «²«µº º «: (6) µ (5) ²±µ «² ³ ««³± µ (εαν εχει περασει χρονος µεγαλυτερος απο 10, δεν εχει καλυφθει η σωστη σταθµη στη λεκανη) «µº µ (εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κατεστραµενος) (εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος) ² ³É ³ «(Υπερβολικη θερµοκρασια λεβητα η λεκανης). (Επεµβαση θερµοστατη ασφαλειας). «µº (εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κατεστραµενος) (εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος) (µð ÍÑÝÊÌÆÒ ÅÆ Ä¾ÍÊÔÆ) µ ú 2".212.1" 2 # 0! 13&. Œ0! )" $!) "!.1"

9 ÔÆÌ. *5 Æ 4 ³ µ± µ± ² ³«³ µº «µ± ³ «º 1. Για να ενεργοποιησετε το µηχανηµα πιεσ τε το ενδεικνυοµενο πληκτρο στο πλαι. (αναβει η αντιστοιχη ενδειξη). 2. Οταν η ενδειξη φωτισθει,το µηχανηµα ει ναι ετοιµο προς χρηση. ) 10!.1 3. Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο για να επιλεξετε τον κυκλο. I (2 ) II (4 ) III (6 ) Γρ γοροó oó κþκλοó Μεσ oó κþκλοó ΜεγλοÓ oó κþκλοó ŸÕÂÎ È ÆÎÅÆÊËÕÊË ÌÖØÎÀ ÄÀÎÆÕÂÊ ÑÒ½ÔÊÎÈ È ÔÖÔËÆÖ ÆÀÎÂÊ ¾ÕÐÊÍÈ ÄÊ ØÒ ÔÈ ËÝËËÊÎÐ ²ÒÐɾÒÍÂÎÔÈ Σηµειωση:Επιλεξτε το προγραµµα γι α να πραγµατοποιησετε παρατεταµενες π λυσεις. 4. ÌÆÀÔÕÆ ÕÈÎ ÑÝÒÕ ËÂÊ ÑÂÕ ÔÕÆ ÕÐ ËÐÖÍÑÀ ÑÐÖ ÖÑÐÅÆÊËÎÞÆÕÂÊ ÆÅß ÅÀÑÌ ÂÒØÀÇÆÊ ÂÖÕÝÍÂÕÂ È ÌÆÊÕÐÖÒÄÀ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó Ê Õ ÆÑÝÍÆΠÑÌÖÔÀÍÂÕ ÏÂÎÂÑÂÕ ÔÕÆ ÕÐ ËÐÖÍÑÀ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Για να διακοψετε την πλυσ η,πατηστε το πληκτρο.(για να εκτελε σετε νεοπρογραµµα πλυσης,επαναλαβατ ε την διαδικασια αρ.3)

10 *5 ÔÆÌ. ÖÕÐÍ ÕÈ! ÕÈ ÑÐ ÆÕÆÖÔÈ ÕÐÖ ÎÆÒÐÖ ÆËÎÈ ÑÒÐ ÊÒÆÕÊËÐ 1. Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο σ το πλαι και επιλεξτε το προγραµµα αποχετευσης. (αναβει η αντιστοιχη ενδειξη). 2. Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο στο πλαι και το µηχανηµα πραγµατοποιε ι αυτοµατα την αποχετευση του νερ ου στη λεκανη. 4.2 ³ µ Ακολουθ+νταÓÀ τιó οδηγεó του κατασκευαστ, βλτε την κατλλ ηλη ποσ)τητα απορρυπαντικο* στη δεξαµεν πλ*σηó. Το απορρυπαντικ) πρπει να εναι βιοµηχανικο* τ*που για δηµιου ργα λγηó σαπουνδαó. Μην βζετε γυµν χρια στην αλισβα τηϕ πλ* σηϕ, τοποθετστε τ α!λυτζνια και τα ποτρια αναποδογυρισµνα στα καλθια. Τοποθετ στε τα πιτα στο ειδικ) καλθι µε την εσωτερικ επιφνεια γυρισµ ν η προó τα πνω. Τοποθετστε τα µαχαιροπρουνα και τα κουταλκια του καφ πρ οϕ τα κτω. Μην τοποθετ τε στο διο καλθι, ασηµνια και ανοξοδωτα µαχαι ροπρουνα. Σαν αποτλεσµα θα χετε να σκουρνει το ασµι και µια π ιθαν διβρωση του ανοξοδωτου ατσαλιο*. Χρησιµοποιεται τα ειδικ καλθια που εναι κατασκευασµ να σ κοπµωó για δια!ορετικ εδη σκευ+ν (πιτα, ποτρια,!λυτζνια, µαχ αιροπρουνα κλπ.). Για την εξοικον+µηση απορρυπαντικο* και ηλεκτ ικó εν ργειαó, πλνετε µ) νο γεµτα καλθια, χωρ )µωó να τα! ορτ +νεται. Απο!ε* γεται κθε υπρθεση σκευ+ν. Για να περιωρ σετε, )σο το δυνατ) ν περισσ) τερο, την συντρηση ΣΥ ΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ των σκευων. Η αποµ κρυνση υπολοιµτων τρο! ων, λεµον)! λουδων, οδοντογλι! *δων, κου κουτσιων απ) ελιó κλπ. που θα µπορο σαν να βουλ+σουν εν µρει το!λτρο τηó ηλεκτροβαλβδαó, µειωνονταó* την ικαν)τητα πλ*σηó, κα λυτερε*ει ουσιαστικ την ποι)τητα του τελικο* αποτελσµατοó. 2. Συµβουλε* ουµε να πλνετε τα σκε* η πριν τα υπολο µατα τρο!+ν κο λλσουν πνω στην επι!νεια τουϕ. Σε περπτωση που πνω στα σκε *η υπρχουν υπολο µατα ξεραµ νων τρο!ων εναι καλ) να µενουν για λγο διστηµα µσα στο νερ) για µο* λιασµα πριν τοποθετηθο ν σ τη συσκευ.

11 ÔÆÌ. *5 4.3 ³ «µ µ±µ ± ³ «ιακ)ψτε την ηλεκτρικ ÎÐÀÏÕÆ ÕÈÎ ÑÝÒÕ ËÂÊ ÃĽÌÕÆ ÕÐ ËÂ̽ÉÊ ÍÆ Õ ËÂÉÂÒ½ ÑÊÂÕÊ˽ Αδειστε το νερ) απ) τη δεξαµεν συκ+νοντα" τον εκχυλνστ ρα. Για το µοντλλο ε!οδιασµνο µε αντλα αδεισµατο" ακολουθστε τι " ενργειε" ανα!ερ+µενε" στην παργρα!ο Οδηγε" για τη χρση. Αποσυνδσετε τον γενικ) διακ)πτη που βρσκεται πνω ( πσω) στη συσκευ. Κλεστε την βαλβδα ρολ) τηϕ συσκευ". Βγλτε τα!λτρα, πλ*ντε τα κτω απ) τρεχο*µενο νερ) µε µια βο*ρτσ α απ) νυλον. Προσξτε να µην ρξετε υπολοµατα τρο!+ν που βρσκονται στον πτο του!λτρου τη" αντλα" αδεισµατο", στο εσωτερικ) τη" δεξαµ εν". Καθαρεστε την δεξαµεν µε νερ) περιορισµνη" πεση". Πλ*νε τε τι" εξωτερικ" επι!νειε", )ταν εναι κρ*ε" µε προ)ντα που δεν εν αι )ξυνα και εναι κατλληλα για τη συντρηση του ατσαλιο* ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλνετε την συσκευ µε νερ) υψηλ" π εση" γιατι ε ναι δυνατ) ν να γνουν εισχωρσει" στα ηλεκτρικ στοιχεα και να π ροδικσουν την κανονικ λειτουργα τη" συσκευ" και του κθε συσ τµατο" ασ!αλεα" µε συνπεια την πτ+ση τη" εγγ*ηση".

12 *5 ÔÆÌ..( «±«± Οι συσκευ" µε σ*στηµα λξη" εναι σχεδιασµνε" για να περιο ρ ζουν στο ελχιστο τι" ανγκε" συντρηση". Οι καν)νε" που α κολουθο*ν πρπει να τηρο*νται σε )λε" τι" περιπτ+σειϕ για µια µακροπ)θεσµη εγγ*ηση τη" λειτουργα" τη" συσκευ" χωρ" απρ )οπτα. Σε κθε περπτωση πρπει να τηρο*νται µερικο γενικο καν) νε" για να διατηρηθε η συσκευ σε τλεια κατσταση κνηση" : διατηρ τε την συσκευ καθαρ και σε τξη: απο!ε*γεται να γνονται συστηµατικ" οι προσωριν" επιδιορθ+σε ι" οι επιδιορθ+σει" ανγκη". Η αυστηρ τ ρηση των καν)νων περιοδικ" συντρηση" εναι πολ* σηµαντικ" : )λα τα )ργανα τη" συσκευ" πρπει να ελγχονται τακτι κ για την αποψυγ πιθαν+ν ανοµαλι+ν, προβλποντα" µ αυτ)ν τον τ ρ)πο τον απαρατητο χρ)νο και τα µσα για τυχ+ν επεµβσει" συντρ ηση". Πριν αποφασισεται να καθαρισετε την συσκευη διακοψτε την ηλεκτρι κη τροφοδοσια στη συσκευη. 5.2 ² ³«± «µ ³ (πρπει να γνεται το λιγ)τερο κθε 20 ηµρε" ) Για την διευκ)λυνση των ενεργει+ν που ακολουθο*ν µπορε α βγε α π) την θση του το πλα σιο που κινε το καλθι. Αποσυνδσετε του" πνω και κτω βραχωνε" ξεπλ*µατο". Ξεβιδ+στε και καθαρστε )λου" του" ψεκαστρε" και ξανατοποθε τστε του" στο µρο" του". Αποσυνδσετε του" πνω και κτω βραχωνε" ξεβιδ+νοντα" τον στρο!α ξεπλ*µατο" : καθαρστε του" και ξεπλ*ντε του". Βγλτε το!λτρο αντλα" πλ*ση" (3) καθαρστε το και ξεπλ*νετε τ ο. Σ αυτ) το σηµεο πλ*νετε µε µεγλη προσοχ την δεξαµεν πλ*ση ". Α"στε ανοικτ την κουκο*λα τη" συσκευ") λο το χρονικ) δισ τηµα στση".

13 ÔÆÌ. *5 Εξ αιτα" τη" παρουσα" αλλτων στο νερ), µετ απ) να χρονι κ) δυστηµα χρση", που αλλζει ανλογα µε τη σκληρ) τητα το υ νερο*, δηµιουργετε πνω στι" εσωτερικ" επι!νειε" τι" δεξαµε ν" τοι µπ) ιλερ και των αγωγ+ν µια ασβεστ+δει" επνδυση που µ πορε να προδικσει την καλ λειτουργα τη" συσκευ". Γι αυτ) το λ)γο πρπει να!ροντζετε να γνεται µια περιοδικ απ οµκρυνση τη" ασβεστ+δη" επνδυση", που συµβουλε*ουµε να ε κτελεται απ) µπειρο τεχνικ) προσωπικ). Αν η συσκευ πρπει να µενει αχρεισιµοποητη για µεγλο χρονι κ) διστηµα, λαδ+στε τι" ανοξοδωτε" επι!νειε" µε λδι βαζελ να". Καλστε µπειρο τεχνικ) προσωπικ) για να αδεισει το νερ ) απ) το µπ) ιλερ και απ) την αντλα πλ *ση". Αν υπρχει πιθαν) τητα δηµιουργεα" πγου, καλστε µπειρο τεχ νικ) προσωπικ) για να αδεισει το νερ) απ) το µπ) ιλερ και απ) την αντλα πλ*ση". Σε περπτωση κακ" λειτουργα" ζηµι+ν, απευθυνθετε αποκλεισ τικ σε να τεχνικ) κντρο εξουσιοδοτηµνο απ) τον Αντιπρ)σωπ ο αυτο*..( ««µ Στι" δικ" µα" συσκευ" δευ υπρχουν υλικ που να απαιτο*ν ιδιατερ ε" διαδικασε" χ+νευοη".

σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 126 ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ...

σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 126 ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ... GLB0042 GR σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 123 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ... 124 2.3 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ... 124 2.4 ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ÔØ Ö ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στοκεφάλαιοαυτόθαπαρουσ ιασ τούνμερικέςαπότιςδυνατότητεςπουπαρέχειη βιβλιοθήκη ÉÌσ εαρχείακαθώςκαιτρόποισ ύνδεσ ηςκαιεκτέλεσ ηςερωτημάτων σ εβάσ ειςδεδομένωνº º½ Ηκατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1 Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 4(181.. 51Ä51 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ ˆŸ Ÿ ƒ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê 2 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ƒ ÒÎ ² É μ Ô - ³ Ê²Ó ²Ö ³ É ± Š. Ò Ï É Í μ Ò Ô Ö ³μ³

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. URL:

Εισαγωγικά.   URL: Ø ÖÓ Ü Ñ ÒÓ ÓØ Εισαγωγικά ôö Ó Éº Ð Ü Ò Ö ÔÓÙÐÓ Ä ØÓÖ Èº º ¼» ¼ e-mail: alexandg@uop.gr URL: http://users.iit.demokritos.gr/~alexandg ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ Ì ÕÒÓÐÓ Ì Ð Ô Ó ÒÛÒ ôò È Ö Õ Ñ Ò ½ Οργάνωση Μαθήματος Διαδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: 27.810,92 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 006.. 3, º 1(130).. 7Ä16 Š 530.145 ˆ ƒ ˆ ˆŒ ˆŸ Š ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É μ ² Ö Ó μ μ Ö μ μ²õ μ É μ ÌÉ ±ÊÎ É ² ³ É μ - Î ±μ μ ÊÌ ±μ Ëμ ³ μ- ±² μ ÒÌ ³μ ²ÖÌ Ê ±. ³ É ÔÉμ μ μ μ Ö, Ö ²ÖÖ Ó ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

EZS 350 / XL. Οδηγίες λειτουργίας 05.07 - 51115024 07.08

EZS 350 / XL. Οδηγίες λειτουργίας 05.07 - 51115024 07.08 EZS 350 / XL 05.07 - Οδηγίες λειτουργίας g 51115024 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ενότητα 5: Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών Μέρος ΙI Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων. Α.-Γ. Σταφυλοπάτης.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων. Α.-Γ. Σταφυλοπάτης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων Α.-Γ. Σταφυλοπάτης Πειράματα Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενδεκτικές ασκήσεις-απαντήσεις

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενδεκτικές ασκήσεις-απαντήσεις Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενδεκτικές ασκήσεις-απαντήσεις Τσούλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 3(187).. 431Ä438 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒ Š Š Š ƒ ˆŸ ŠˆŒ Œ ˆ Œ Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÊÎ Ö ³ μéò Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ ÒÌ É Ê μ± ( É μê) Ì

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος. 1η ενότητα : Εισαγωγή 1

Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος. 1η ενότητα : Εισαγωγή 1 Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος 1η ενότητα : Εισαγωγή 1 Προβλήματα Ποιότητας Ισχύος Ταχέα ηλεκτρομαγνητικά μεταβατικά φαινόμενα (fast electromagnetic transients) Διακοπτικοί χειρισμοί (ζεύξεις, αποζεύξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC ! "#$ % "&$ ' ( ' ))$ % *$ ' ( ' +, + + &)$ % &)$ ' ( ' + + + ' + ' ' / 0 1 2 2 3 4 5 6789 : 2 5 ; ; ;?. 2?>> ;? 2 @ >> ;? 2 @ > ; A 2A> 2 2 5 -. D E F G H IJKL M IJ N L O M BC RS TU V RSW U V

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικά Συστήματα. URL:

Δυαδικά Συστήματα.   URL: Ø ÖÓ Ü Ñ ÒÓ ÓØ Δυαδικά Συστήματα ôö Ó Éº Ð Ü Ò Ö ÔÓÙÐÓ Ä ØÓÖ Èº º ¼» ¼ e-mail: alexandg@uop.gr URL: http://users.iit.demokritos.gr/~alexandg ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ Ì ÕÒÓÐÓ Ì Ð Ô Ó ÒÛÒ ôò È Ö Õ Ñ Ò Ù Ë Ø Ñ ½ ¾ Δυαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική διαχείριση μνήμης

Δυναμική διαχείριση μνήμης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ Διδάσκοντες: Νικόλαος Παπασπύρου, Κωστής Σαγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ..

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ Š Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 103 Šˆ œ Œ Š ˆ ˆ 106 ˆˆ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆ 114 Š Š ˆˆ ˆˆ Ÿ ˆ œ ƒ Œ Šˆ- œ œ? 116 ˆ ƒ Œ Šˆ œ œ œ Œ Ÿ ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ ƒ ˆ Šˆ š Š ƒ Œ ˆ Š Š Ÿ ˆˆ ˆ. Œ. ƒμ É Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ 49 ˆ ˆ Šˆ Šˆ 50 ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ ˆ Š 54 Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58 ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( )

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( ) Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ4) Περίοδος 8-9 ΕΡΓΑΣΙΑ η Θέμα (μονάδες ) i. Δείξτε ότι ( a b) c a ( b c ) + b( a c ). a b c+ c a b+ b c a ii. Δείξτε την ταυτότητα Jacobi : ( ) ( ) ( ) Απάντηση i.

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ. Τύποι - Βασικές έννοιες

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ. Τύποι - Βασικές έννοιες ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Τύποι - Βασικές έοιες Έα κυρτό πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές ίσες και όλες τις γωίες ίσες µεταξύ τους. Κάθε καοικό πολύγωο είαι εγγράψιµο και περιγράψιµο σε δύο οµόκετρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα