ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± « µ³« ³ «

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124"

Transcript

1 GLB0040

2 *5 ÔÆÌ. ²«² ³«± º. 1 «º 2 µ µ 2.1 µ ««²± « µ³« ³ « µ ³ ²± µ RUQMISEIS KAI ELEGCOI ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ²±³³ ² µ«± µ ««3.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ³ µ± µ± 4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.$7$ 72 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µ ³ 5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (πρπει να γνεται το λιγτερο κθε 20 ηµρε) «6.1 ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3 ÔÆÌ. *5

4 *5 ÔÆÌ. 1 «º ±Ê ÖÑÐÅÆÀÏÆÊÓ ÑÐÖ ÑÆÒʾØÐÎÕÂÊ ÔÕÐ ÑÂÒÝÎ ÆÄØÆÊÒÀÅÊÐ ÑÒÐÔ ¾ÒÐÖÎ ÔÈÍÂÎÕÊË¾Ó ÆÎÅÆÀÏÆÊÓ ÑÐÖ Â ÐÒÐÞÎ ÕÈÎ ÂÔ ½ÌÆÊ ÔÕÊÓ Åʽ ÐÒÆÓ ½ÔÆÊÓ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ ØÒ ÔÈÓ ËÂÊ ÔÖÎÕ ÒÈÔÈÓ ± ØÆÊÒÊÔÕ Ó ÑÒ¾ÑÆÊ ÖÑÐØÒÆÚÕÊ˽ Π̽ÃÆÊ ÄÎßÔÈ ÂÑÝ ÕÐ ÑÂÒÝÎ ÆÄØÆÊÒÀÅÊÐ ÑÒÊÎ ÆËÕÆ̾ÔÆÊ ÐÑÐÊÂÅ ÑÐÕÆ ÆξÒÄÆÊ ÔØÆÕÊË ÍÆ ÕÈÎ ÍÆÕÂËÀÎÈÔÈ ÕÈÎ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ÕÈ ØÒ ÔÈ ÕÈ ÔÖÎÕ ÒÈÔÈ ËÂÊ ÕÈ É¾ÔÈ ÆËÕÝÓ ÌÆÊÕÐÖÒÄÀÂÓ ÕÈÓ ÔÖÄËÆËÒÊ;ÎÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÂÕ½ ÔÖξÑÆÊ ÕÐ ÑÂÒÝÎ ÑÒ¾ÑÆÊ Î Ö̽ÔÔÆÕÂÊ Â˾ÒÂÊÐ ÔÆ ÂÔ ÂÌ¾Ó Í¾ÒÐÓ ÍÆ ÕÈ ÅÖÎÂÕÝÕÈՠΠÖѽÒØÐÖÎ ÂÎÕÀÄÒ  ÄÊ ÕÈ ÔÖØÎ ÔÖÍÃÐÞÌÆÖÔ ÕÐÖ 2 µ µ 2.1 µ ««²± «ÍÆÕÂËÀÎÈÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÂÄÍÂÕÐÑÐÊÈÉÆÀ ÍÆ ÂÑÝÌÖÕÈ ÒÐÎÕÀÅ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ÂÎÖÙÚÕ Ò ÏÂËÒÊÃßÔÕÆ ÕÈÎ ÂËÆÒÂÊÝÕÈÕ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ËÂÊ ÔÆ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÑÐÖ ÖѽÒØÐÖÎ ÆÍ ÂÎÆÀÓ ÇÈÍÊ¾Ó ÑÌÈÒÐ ÐÒÆÀÔÕÆ Â;ÔÚÓ ÕÐÎ ÑÚÌÈÕ ËÂÊ ÕÐÎ ÍÆÕ ÐҾ ÑÐÖ ÆËÕ¾ÌÆÔÆ ÕÈÎ ÍÆÕ ÐÒ½ ÆÕ ¾ÒÆÕÆ ÕÈ ÔÖÔËÆÖ ÔÕÐÎ ÑÒÐÃÌÆÑÝÍÆÎÐ ÄÊ ÕÈÎ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ØßÒÐ ÂÑÆÌÆÖÉÆÒßÎÐÎÕ½Ó ÕÈÎ ÂÑÝ ÕÈ ÔÖÔËÆÖÂÔÀ ÕÈÓ. Ö̽ÔÔÆÕÆ Õ ÖÌÊ˽ ÔÖÔËÆÖÂÔÀÂÓ ÑÌÂÔÕÊË¾Ó ÔÂËÐÞÌÆÓ ÑÐÌÖÐÖÉÆÒ½ÎÈ ËÂÒ Ê½ ËÌÑ ÍÂËÒʽ ÂÑÝ Õ ÑÂÊÅʽ ÄÊÂÕÀ ÉÆÚÒÐÞÎÕÂÊ ÆÑÊËÀÎÅÖΠÄÊ ÂÖÕ½ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÂÄÍÂÕÐÑÐÊÈÉÆÀ ÔÞÍ ÚΠÍÆ ÕÊÓ ÐÅÈÄÀÆÓ ÕÐÖ ËÂÕÂÔËÆÖÂÔÕ ËÂÊ ÂÑÝ ÆÊÅÊ˽ ÆËÑÂÊÅÆÖ;ÎÐ ÑÒÐÔÚÑÊËÝ ÔÖÔËÆÖ ÂÖÕ ÆÀÎÂÊ ËÂÕ½ÌÌÈÌÈ ÍÝÎÐ ÄÊ ÍÝÎÊÍÈ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ ÒÐÎÕÀÔÕÆ ÊÅÊÂÀÕÆÒ ÕÈÎ Õ¾ÌÆÊ ÊÔÐÔÕ½ÉÍÊÔÈ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÒÖÉÍÀÇÐÎÕÂÓ Õ ÑÝÅÊ ÞÔÈ ÕÐÖ ÅÂѾÅÐÖ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÆÀÎÂÊ ËÂÕ½ÌÌÈÌÈ ÄÊ ÕÐ ÔÖÎÐÌÊËÝ Ã½ÒÐÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ËÐÌÐÖÉßÎÕÂÓ ÕÊÓ ÖÑÐÅÆÀÏÆÊÓ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÐ ÔØ Í ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÑÒÐÅÊÂɾÔÕÆ ÔÕÐ ØßÒÐ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔ Ó ÕÈÓ Õ ÅÀËÕÖ ÈÌÆËÕÒÊË Ó ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÑÂÒÐØ Ó ÎÆÒÐÞ ËÂÊ ÂÑÐؾÕÆÖÔÈÓ

5 ÔÆÌ. *5 2.2 µ³«+ 1. ÔÞÎÅÆÔÈ ÔÕÐ ÈÌÆËÕÒÊËÝ ÅÀËÕÖÐ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÂÄÍÂÕÐÑÐÊÈÉÆÀ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ¾ÎÂÎ ÄÆÎÊËÝ ÅÊÂËÝÑÕÈ (H) ²Ò¾ÑÆÊ Î ÆÀÎÂÊ ÍÆ ÆÑ ¾Ó ÑÂÎÕÝÓ ÕÞÑÐÖ ÐÞÕÚÓ ßÔÕÆ Î ÅÊÂËÝÑÕÆÊ ÝÌÆÓ ÕÊÓ ÆÑ ¾Ó ÔÖÍÑÆÒÊÌÂÍýÎÐÎÕÂÓ ËÂÊ ÕÈÎ ÐÖžÕÆÒÈ Î ¾ØÆÊ Æ̽ØÊÔÕÈ ÂÑÝÔÕÂÔÈ ÍÆÕÂÏÞ ÕÚÎ ÆÑ ßÎ mm. ÍÆ ÉÆÒÍÐÍÂÄÎÈÕÊËÝ ÍÈØÂÎÊÔÍÝ ÂÔ ÂÌÆÀÂÓ Î ÆÀÎÂÊ ÔÖÎÅÆ;ÎÐÓ ÍÆ ÆÞÕÈËÕ ÊËÂν ΠÂÎÕ¾ÏÐÖÎ ÕР;ÄÊÔÕÐ ÒÆÞÍ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÆÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ 2. ²Ò¾ÑÆÊ Î ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ È Õ½ÔÈ ËÂÊ È ÔÖØÎÝÕÈÕ ÂÎÕÊÔÕÐÊØÐÞÎ ÍÆ ÆËÆÀÎÆÓ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ ÍÆ ÕÊÓ ÕÆØÎÊË¾Ó ÑÒÐÅÊÂÄÒ ¾Ó ÑÐÖ ÃÒÀÔËÆÕÂÊ ÕÐÑÐÉÆÕÈ;ÎÈ ÔÕÈ ÅÆÏʽ ÑÌÆÖÒ½ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó 3. œîâ ÊËÂÎÝ ÅÀËÕÖÐ ÄÆÀÚÔÈÓ ÑÐÖ ÂÎÕÂÑÐËÒÀÎÆÕÂÊ ÔÕÐÖÓ ÊÔØÞÐÎÕÆÓ ËÂÎÐÎÊÔÍÐÞÓ ÑÒÝÌÈÙÈÓ ÂÑÐÕÆÌÆÀ ÆÄÄÞÈÔÈ ÄÊ ÕÈÎ ÂÔ ½ÌÆÊ ÕÐÖ ØÆÊÒÊÔÕ ËÂÊ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó 4. ÑÂÄÐÒÆÞÆÕÂÊ ÂÖÔÕÈÒ½ È ØÒ ÔÈ ÀÓ ÑÒÐÔÂÒÍÐÄ Ó ÑÐÌÌÂÑÌ Ó ÑÒÀÇÂÓ ËÂÊ ÍÑÂÌÂÎÕ¾ÇÂÓ 5. Η συσκευ πρπει να εναι συνδεδεµνη και µε να σ*στηµα µε δι α ισχ*, του οποου η σ*νδεση γνεται µε βδεó ενδεδειγµνο µε το σ *µβολο. Ο αγωγ)ó τηó διαó ισχ*οó πρπει να χει µια τοµ 10 χ ιλιοστ+ν. µð ØÐÒÈÄÐÞÍÆÎÐ ËÂÌßÅÊÐ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÂÎÕÊËÂÉÊÔÕ½ÕÂÊ ÍÝÎÐ ÍÆ ¾Î ½ÌÌÐ ËÂÌßÅÊÐ ÑÐÖ Î ¾ØÆÊ ÕÈÎ ÀÅÊ ÕÐÍ ÕÞÑÐÖ H07RN-F. Ê ÑÆÒÊÔÔÝÕÆÒÆÓ ÑÌÈÒÐ ÐÒÀÆÓ ÔÂÓ ÔÖÎÊÔÕÐÞÍÆ Î ÔÖÍÃÐÖÌÆÖÉÆÀÕÆ ÕÐ ÔÖÎÈÍ;ÎÐ ÈÌÆËÕÒÊËÝ ÔØÆÅʽÄÒÂÍÍ 2.3 ³ «²ÒÐÅÊÂɾÔÕÆ ÕÐÎ ØßÒÐ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ ÔÞÍ ÚΠÍÆ ÕÐ ÔÖÎÈÍ;ÎÐ ÖÅÒÂÖÌÊËÝ ÔØÆÅʽÄÒÂÍÍ ( ²ÒÐÕÐÞ ÔÖΞÔÆÕÆ ÕÈ ÔÖÔËÆÖ ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ ÍÆÕÂÏÞ ÕÐÖ ÅÊËÕÞÐÖ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÎÆÒÐÞ ËÂÊ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ¾ØÆÊ ÕÐÑÐÉÆÕÈÉÆÀ ÍÊ ÔÖÒÕÂÒÚÕ ÃÂÌÃÀÅ ÂÔ ÂÌÆÀÂÓ ÑÐÖ ÆÑÊÕÒ¾ÑÆÊ ÕÈ ÅÊÂËÐÑ ÕÒÐ ÐÅÝÕÈÔÈÓ ÔÆ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÂνÄËÈÓ ÔÆ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÆÑÊÔËÆÖ Ó ÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ¾ÎÂÎ ÆÞËÂÍÑÕÐ ÔÚÌ Î ÔÑÊÒ½Ì ÔÖΞÔÕÆ ÕÈÎ ÈÌÆËÕÒÐÃÂÌÃÀÅ ÑÂÒÐØ Ó ( ÔÕÈ ÃÂÌÃÀÅ ÂÔ ÂÌÆÀÂÓ ' ËÂÕÝÑÊÎ ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ È ÑÂÒÐØ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÅÆÎ ÆÀÎÂÊ ÌÊÄÝÕÆÒÈ ÂÑÝ Õ 20 λ/µιν. ²Ò¾ÑÆÊ Î ÃÆÃÂÊÚÉÆÀÕÆ ÝÕÊ È ÉÆÒÍÐËÒÂÔÀ ËÂÊ È ÑÀÆÔÈ ÕÐÖ ÎÆÒÐÞ ÕÒÐ ÐÅÐÔÀÂÓ ÂÎÕÊÔÕÐÊØÐÞÎ ÍÆ ÆËÆÀÎÆÓ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ ÍÆ ÕÊÓ ÕÆØÎÊË¾Ó ÑÒÐÅÊÂÄÒ ¾Ó 9 Æ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÑÐÖ È ÔËÌÈÒÝÕÈÕ ÕÐÖ ÎÆÒÐÞ ÑÒÐËÞÑÕÆÊ Î ÆÀÎÂÊ ÍÆÄÂÌÞÕÆÒÈ ÂÑÝ ÆËÆÀÎÈ ÑÐÖ ÂÎÂÄÒ½ ÆÕÂÊ ÔÕÈÎ ÑÊÎÂËÀÅ ÔÂÓ ÔÖÎÊÔÕÐÞÍÆ Î ÕÐÑÐÉÆÕ ÔÆÕÆ ¾ÎÂÎ ÂÑÐÔËÌÈÒÖÎÕÈÕ ÑÒÊÎ ÂÑÝ ÕÈÎ ÈÌÆËÕÒÐÃÂÌÃÀÅ ÕÒÐ ÐÅÝÕÈÔÈÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó Æ ÑÆÒÀÑÕÚÔÈ ÑÐÖ ÖѽÒØÐÖÎ ÖÙÈÌ¾Ó ÔÖÍÑÖËÎßÔÆÊÓ ÍÆÕÂÌÌÊËßÎ ÊÇÈͽÕÚÎ ÔÕÐ ÎÆÒÝ ÔÂÓ ÔÖÎÊÔÕÐÞÍÆ Î ÕÐÑÐÉÆÕ ÔÆÕÆ ÍÊ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈ Â ÂÀÒÆÔÈÓ ÕÚÎ ÍÆÕÂÌÌÊËßÎ ÊÇÈͽÕÚÎ ËÂÕ½ ÕÒÝÑÐ ßÔÕÆ Î ÆÑÊÕÖÄؽÎÆÕÂÊ È ÔËÌÈÒÝÕÈÕ ÑÐÖ ÂΠ¾ÒÆÕÂÊ ÔÕÐΠ˽ÕÚÉÊ ÑÀÎÂËÂ.

6 *5 ÔÆÌ. «ÅÊÝÕÈÕÆÓ ÑÝ ¾ØÒÊ ËÌÈÒÝÕÈÕ ÂÌÌÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ f 5 10 ÆÒÍÂÎÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ dh ÄÄÌÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ e 5 9,5 ÆÕÂÌÌÊ˽ «Ç ÍÂÕ ¾ÒÈ ÔÕÐ ÆËÂÕÐÍÍ ¾ÄÊÔÕÐ ppm mg/l / µ ³ ²± µ µð ½ÅÆÊÂÔÍ ÕÐÖ Ë½ÅÐÖ ÔÖÍÃÂÀÎÆÊ ÌÝÄÚ ÃÂÒÞÕÈÕÂÓ ÐÑÝÕÆ È ÂÑÐؾÕÆÖÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÃÒÀÔËÆÕÂÊ ÔÆ ØÂÍÈÌÝÕÆÒÐ ÆÑÀÑÆÅÐ ÔØÆÕÊ˽ ÍÆ ÕÈ Ã½ÔÈ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó µð ÔÕÝÍÊÐ ÆË˾ÎÚÔÈÓ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ¾ÎÂÎ ÆÞËÂÍÑÕÐ ÔÚÌ Î ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÔÖÎÅÆÉÆÀ ÍÆ ¾Î ÒƽÕÊÐ ÍÆ ÔÊ ßÎÊ ÔÕРŽÑÆÅÐ ±Ê ÅÊÂÔÕ½ÔÆÊÓ ÕÈÓ ÂÑÐؾÕÆÖÔÈÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÑÆÒÊÄÒ½ ÐÎÕÂÊ ÔÕÐ ÔØÆÅʽÄÒÂÍÍ ÆÄËÂÕ½ÔÕÂÔÈÓ 2.5 RUQMISEIS KAI ELEGCOI Η θερµοκρασα τη" δεξαµεν" πλ*σηϕ ρυθµζεται απ) )να σταθερ) θε ρµοσττη, στουϕ 55 C. Αυτ η θερµοκρασα ευνοε τη σωστ εκµετ λευση των χηµικ+ν χαρακτηριστικ+ν των απορρυπαντικ+ν για βιοµη χανικ) πλ σιµο. Η θερµοκρασα του µπ)ιλερ, ρυθµισµνη µε να σταθερ) θερµοσττη ε ναι γ*ρω στου 85 C. $ 2.6 ± ± ±ñ «µ«± ²ÒÀÎ ÆËÕÆ̾ÔÆÕÆ ÕÈ ÒÞÉÍÊÔÈ Ð ÍÆÕÒÈÕ Ó ËÂÊ Ð ÂÎÕÀÔÕÐÊØÐÓ ÔÚÌÈÎÀÔËÐÓ ÕÒÐ ÐÅÝÕÈÔÈÓ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÌÈÒÚÉÐÞÎ ØÒÈÔÊÍÐÑÐÊßÎÕÂÓ ÕÐ ËÐÖÍÑÀ ÑÌ ÒÚÔÈÓ ). ʠΠÆËÕÆ̾ÔÆÕÆ ÕÈ ÒÞÉÍÊÔÈ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÆÎÆÒÄ ÔÆÕÆ ÔÕÐÎ ËÒÀËÐ ) ÑÐÖ ÃÒÀÔËÆÕÂÊ ÔÕÐ ËÆÎÕÒÊËÝ Í¾ÒÐÓ ÕÐÖ ÍÆÕÒÈÕ ËÂÊ ÔÕÒ¾ ÐÎÕ½Ó ÕÐÎ ËÂÕ½ ÕÈ ÐÒ½ ÕÐÖ ÒÐÌÐÄÊÐÞ ÂÎÕÀÔÕÒÐ Â ÆÑÕÖÄؽÎÆÕÆ ÂÎÕÀÔÕÐÊØ ÕÈ ÍÆÀÚÔÈ ÕÈÎ ÂÞÏÈÔÈ ÕÈÓ ÑÂÒÆØÝÍÆÎÈÓ ÑÐÔÝÕÈÕÂÓ Ο εγχυτραϕ δεν πρπει να λειτουργε να µνει στεγνϕ Μια υπερβολικ δ)ση γυαλιστικο* δηµιουργε µπλ γραµµ πνω στ α σκε*η και σαπουνδα στη δεξαµεν πλ*ση. %

7 ÔÆÌ. *5 Σκε*η που παρουσιζουν σταγ)νεϕ νερο* και αργο*ν να στεγν+σουν, δεχνουν αντθετα, )τι η ποσ)τητα του γυαλιστικο* εναι ανεπαρκϕ. 7.2 του σωληνα=1 JU προιοντος 2.7 ²±³³ ² µ«± ÖÔËÆÖ ØÚÒÀÓÍÆÕÒÈÕ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÐÞ ª¾ÔÕÆ ÕÐ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÝ ÔÕÐΠ˽ÅÐ ÔÞÍ ÚΠÍÆ ÕÊÓ ÅÝÔÆÊÓ ÑÐÖ ÔÖÍÃÐÖÌÆÞÐÎÕÂÊ ÂÑÝ ÕÐÎ ËÂÕÂÔËÆÖÂÔÕ ÑÐÔÝÕÈÕ ÂÖÕ ÂνÌÐÄ ÍÆ ÕÐ ÆÀÅÐÓ ÕÐÖ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÐÞ ÍÑÐÒÆÀ ΠÅÊÂËÖÍÂÀÎÆÕÂÊ ÂνÍÆÔ ÔÕ ËÂÊ ÄÒÂÍÍÌÀÕÒ ÑÆÒÊÆØÝÍÆÎÐÖ ÔÕÐΠ˽ÅÐ ÎÆÒÐÞ µð ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÝ ÑÒ¾ÑÆÊ Î ÑÒÐÔÕÀÉÆÕÂÊ Ë½ÉÆ ÑÌÖÔÀÍÂÕ ÑÆÒÀÑÐÖ ÔÕÈÎ ÑÐÔÝÕÈÕ ÑÐÖ ÔÖÍÃÐÖÌÆÞÆÕÂÊ ÂÑÝ ÕÐÎ ËÂÕÂÔËÆÖÂÔÕ ÕÐÖ ÂÑÐÒÒÖÑÂÎÕÊËÐÞ ±Ê ÂÎÚÕ¾ÒÚ ÂΠÆÒÝÍÆÎÆÓ ÑÐÔÝÕÈÕÆÓ ÊÔØÞÐÖÎ ÄÊ ÍÊ ÍÆÔÂÀ ÔËÌÈÒÝÕÈÕ ÎÆÒÐÞ ÔÕÐÖÓ 5-10 F ÄÂÌÌÊËÐÀ ÃÂÉÍÐÀ Συσκευ µε εκχυτ ρα απορρυπαντικο* EV 400 RUQMISEIS Ενεργ+ντα λοιπ)ν στο τρµµερ (Α) προσδιορζεται ο χρ)νοϕ λειτουρ γαϕ/τερµατισµο* τη λειτουργα και κατ συνπεια η ποσ)τητα απ ορρυπαντικο* Γυρζοντα το τρµµερ µε φορ δια µε του δεκτε του ρολογιο * και αντθετα θα χουµε αντστοιχα τη µεωση την α*ξηση τηϕ ποσ)τηταϕ διανοµ. Για να ολοκληρωθο*ν οι ρυθµσειϕ θα πρπει να λη!θο*ν υπ/) ψι ν τα αποτελ σµατα µερικ+ν πλυσιµτων. $ PROSOCH! Η στθµη στο δοχεο δεν πρ πετ να κατ βει µχρι να αδεισει τελεω" ο*τε να συµπληρωθε µε διαβρωτικ ρυπαρ υλικ. Η εγγ*ηση δεν καλ*πτει ζηµι που προ κλ θηκαν απ) λανθασµ νη χ ρ ση του δοσοµετρητ.. 3 µ ««3.1 ²± ±«²± ±««±««²³± «±²±««ÈÎ ÂÎÐÀÄÆÕÆ ÑÐÕ¾ ÂÑÝÕÐÍ ÕÈÎ ÑÝÒÕ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÂÎ ÅÆÎ ¾ØÆÊ ÕÆÌÆÊßÔÆÊ Ð ËÞËÌÐÓ ÑÌÖÔÀÍÂÕÐÓ 0KQ EXTd]HWDL SRWy JXPQ WD FyULD VDM VWR QHU± SO¹VKM ÈÎ ÂÑÐÔÖÎÂÒÍÐÌÐÄÆÀÕÆ Õ ѽÎÆÌÓ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó ÂÎ ÅÆÎ ÅÊÂËÝÙÆÕÆ ÑÒÐÈÄÐÖ;ÎÚÓ ÕÈÎ ÑÂÒÐØ ÒÆÞÍÂÕÐÓ

8 *5 ÔÆÌ. Το τεχνικý προσωπικý που θα πραγµατοποι σει την εγκατσταση και την ηλεκτρικ σ*νδεση, πρ¾πει να εκπαιδε*σει τον χειριστ σχετικ µε τη λειτουργàα τη" συσκευ " και τα πιθαν µ¾τρα ασϕλειαϕ που π ρ¾πει να τηρηθο*ν. Το τεχνικý προσωπικý που θα κνει την εγκατσταση πρ¾πει να δ¾ξει στο χειριστ τη" συσκευ " µε πρατ ικý τρýπο π+ϕ χρησιµοποιεàται η συσκευ και θα πρ¾πει να του αϕàσει και γραπτ¾" οδηγ¾" που θα δωθο* ν µαζà µε την συσκευ. Αυτ η συσκευ εàναι προορισµ¾νη µýνο για τη χρ ση για την οπο¾α κατασκευσθηκε. Οποιαδ ποτε λ λη χρ ση θεωρεàται ακατλληλη και γι αυτý επικàνδυνη. Η συσκευ δεν πρ¾πει να χρησιµοποιεàται απý ανειδàκευτο προσωπικý. Μην χρησιµοποιεàται ΠΟΤΕ την συσκευ χωρι" προστασàε" (µικροεπαϕ¾", ταµπλ+ κτλ.) προκατασκευ ασµ¾νεϕ απý τον κατασκευαστ, αυτý µπορεà να γàνει µýνο µε την παρουσà α ενýϕ" ειδικευµ¾νου τεχνι κο*που θα πρει τιϕ απαραàτητε" προφυλξει". Μην χρησιµοποιεàται ΠΟΤΕ την συσκευ για να πλ*νεται αντικεàµενα τ*που, µεγ¾θουϕ υλικο* που δεν ανταποκρεàνονται στιϕ οδηγàε" του κατασκευαστ. Η τυχ+ν επιδιýρθωση του προàýντο" πρ¾πει να γàνει µýνο απý την εταιρεàα κατασκευ " απý ¾να εξου σιοδωτηµ¾νο κ¾ντρο χρησιµοποι+ντα" αποκλειστικ γν σια ανταλλακτικ. Η ελλειπ " εφαρµογ των υπερνω θàτει σε κàνδυνο την ασφ λεια τη" συσκευ ". Η συσκευ δεν πρ¾πει να µ¾νει µε τση Ýταν δεν χρησιµοποιε¾ται. ÆÌ :ÊÆ1ÈRÅ020 12Î ËÆÒRÌÆË. ÆÌ ÒÏÆ1ÈËÎ:ÎÈ0d20 2Î ËÆÒ ÌÆË. ÒÔÏdÐ 2.3dÊ2Ï. 12Î GH]DPHQš «µ ««Η καρτα ειναι σε θεση να αναγνωριζει διαφορες καταστασεις βλαβης.. Οι δυσλειτουργιες προβαλονται ευκολα απο τα µηνυµατα της οθονης 5 και 6 και απο την διακοπη των διαφορων εν ενεργεια λειτουργιων,µονο στις περιπτωσεις και που προβαλλονται παρακατω ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κλεισιµο και η εν συνεχεια εκκινησητου µηχανηµατος,σβηνει" την ειδοποιηση η οποια ακολουθως θα επαναπαρουσιαστει εαν δεν εχει λυθει το προβληµα Εικονιζοµενο µηνυµα στην οθονη «²«µº º «: (6) µ (5) ²±µ «² ³ ««³± µ (εαν εχει περασει χρονος µεγαλυτερος απο 10, δεν εχει καλυφθει η σωστη σταθµη στη λεκανη) «µº µ (εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κατεστραµενος) (εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος) ² ³É ³ «(Υπερβολικη θερµοκρασια λεβητα η λεκανης). (Επεµβαση θερµοστατη ασφαλειας). «µº (εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κατεστραµενος) (εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος) (µð ÍÑÝÊÌÆÒ ÅÆ Ä¾ÍÊÔÆ) µ ú 2".212.1" 2 # 0! 13&. Œ0! )" $!) "!.1"

9 ÔÆÌ. *5 Æ 4 ³ µ± µ± ² ³«³ µº «µ± ³ «º 1. Για να ενεργοποιησετε το µηχανηµα πιεσ τε το ενδεικνυοµενο πληκτρο στο πλαι. (αναβει η αντιστοιχη ενδειξη). 2. Οταν η ενδειξη φωτισθει,το µηχανηµα ει ναι ετοιµο προς χρηση. ) 10!.1 3. Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο για να επιλεξετε τον κυκλο. I (2 ) II (4 ) III (6 ) Γρ γοροó oó κþκλοó Μεσ oó κþκλοó ΜεγλοÓ oó κþκλοó ŸÕÂÎ È ÆÎÅÆÊËÕÊË ÌÖØÎÀ ÄÀÎÆÕÂÊ ÑÒ½ÔÊÎÈ È ÔÖÔËÆÖ ÆÀÎÂÊ ¾ÕÐÊÍÈ ÄÊ ØÒ ÔÈ ËÝËËÊÎÐ ²ÒÐɾÒÍÂÎÔÈ Σηµειωση:Επιλεξτε το προγραµµα γι α να πραγµατοποιησετε παρατεταµενες π λυσεις. 4. ÌÆÀÔÕÆ ÕÈÎ ÑÝÒÕ ËÂÊ ÑÂÕ ÔÕÆ ÕÐ ËÐÖÍÑÀ ÑÐÖ ÖÑÐÅÆÊËÎÞÆÕÂÊ ÆÅß ÅÀÑÌ ÂÒØÀÇÆÊ ÂÖÕÝÍÂÕÂ È ÌÆÊÕÐÖÒÄÀ ÕÈÓ ÔÖÔËÆÖ Ó Ê Õ ÆÑÝÍÆΠÑÌÖÔÀÍÂÕ ÏÂÎÂÑÂÕ ÔÕÆ ÕÐ ËÐÖÍÑÀ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Για να διακοψετε την πλυσ η,πατηστε το πληκτρο.(για να εκτελε σετε νεοπρογραµµα πλυσης,επαναλαβατ ε την διαδικασια αρ.3)

10 *5 ÔÆÌ. ÖÕÐÍ ÕÈ! ÕÈ ÑÐ ÆÕÆÖÔÈ ÕÐÖ ÎÆÒÐÖ ÆËÎÈ ÑÒÐ ÊÒÆÕÊËÐ 1. Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο σ το πλαι και επιλεξτε το προγραµµα αποχετευσης. (αναβει η αντιστοιχη ενδειξη). 2. Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο στο πλαι και το µηχανηµα πραγµατοποιε ι αυτοµατα την αποχετευση του νερ ου στη λεκανη. 4.2 ³ µ Ακολουθ+νταÓÀ τιó οδηγεó του κατασκευαστ, βλτε την κατλλ ηλη ποσ)τητα απορρυπαντικο* στη δεξαµεν πλ*σηó. Το απορρυπαντικ) πρπει να εναι βιοµηχανικο* τ*που για δηµιου ργα λγηó σαπουνδαó. Μην βζετε γυµν χρια στην αλισβα τηϕ πλ* σηϕ, τοποθετστε τ α!λυτζνια και τα ποτρια αναποδογυρισµνα στα καλθια. Τοποθετ στε τα πιτα στο ειδικ) καλθι µε την εσωτερικ επιφνεια γυρισµ ν η προó τα πνω. Τοποθετστε τα µαχαιροπρουνα και τα κουταλκια του καφ πρ οϕ τα κτω. Μην τοποθετ τε στο διο καλθι, ασηµνια και ανοξοδωτα µαχαι ροπρουνα. Σαν αποτλεσµα θα χετε να σκουρνει το ασµι και µια π ιθαν διβρωση του ανοξοδωτου ατσαλιο*. Χρησιµοποιεται τα ειδικ καλθια που εναι κατασκευασµ να σ κοπµωó για δια!ορετικ εδη σκευ+ν (πιτα, ποτρια,!λυτζνια, µαχ αιροπρουνα κλπ.). Για την εξοικον+µηση απορρυπαντικο* και ηλεκτ ικó εν ργειαó, πλνετε µ) νο γεµτα καλθια, χωρ )µωó να τα! ορτ +νεται. Απο!ε* γεται κθε υπρθεση σκευ+ν. Για να περιωρ σετε, )σο το δυνατ) ν περισσ) τερο, την συντρηση ΣΥ ΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ των σκευων. Η αποµ κρυνση υπολοιµτων τρο! ων, λεµον)! λουδων, οδοντογλι! *δων, κου κουτσιων απ) ελιó κλπ. που θα µπορο σαν να βουλ+σουν εν µρει το!λτρο τηó ηλεκτροβαλβδαó, µειωνονταó* την ικαν)τητα πλ*σηó, κα λυτερε*ει ουσιαστικ την ποι)τητα του τελικο* αποτελσµατοó. 2. Συµβουλε* ουµε να πλνετε τα σκε* η πριν τα υπολο µατα τρο!+ν κο λλσουν πνω στην επι!νεια τουϕ. Σε περπτωση που πνω στα σκε *η υπρχουν υπολο µατα ξεραµ νων τρο!ων εναι καλ) να µενουν για λγο διστηµα µσα στο νερ) για µο* λιασµα πριν τοποθετηθο ν σ τη συσκευ.

11 ÔÆÌ. *5 4.3 ³ «µ µ±µ ± ³ «ιακ)ψτε την ηλεκτρικ ÎÐÀÏÕÆ ÕÈÎ ÑÝÒÕ ËÂÊ ÃĽÌÕÆ ÕÐ ËÂ̽ÉÊ ÍÆ Õ ËÂÉÂÒ½ ÑÊÂÕÊ˽ Αδειστε το νερ) απ) τη δεξαµεν συκ+νοντα" τον εκχυλνστ ρα. Για το µοντλλο ε!οδιασµνο µε αντλα αδεισµατο" ακολουθστε τι " ενργειε" ανα!ερ+µενε" στην παργρα!ο Οδηγε" για τη χρση. Αποσυνδσετε τον γενικ) διακ)πτη που βρσκεται πνω ( πσω) στη συσκευ. Κλεστε την βαλβδα ρολ) τηϕ συσκευ". Βγλτε τα!λτρα, πλ*ντε τα κτω απ) τρεχο*µενο νερ) µε µια βο*ρτσ α απ) νυλον. Προσξτε να µην ρξετε υπολοµατα τρο!+ν που βρσκονται στον πτο του!λτρου τη" αντλα" αδεισµατο", στο εσωτερικ) τη" δεξαµ εν". Καθαρεστε την δεξαµεν µε νερ) περιορισµνη" πεση". Πλ*νε τε τι" εξωτερικ" επι!νειε", )ταν εναι κρ*ε" µε προ)ντα που δεν εν αι )ξυνα και εναι κατλληλα για τη συντρηση του ατσαλιο* ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλνετε την συσκευ µε νερ) υψηλ" π εση" γιατι ε ναι δυνατ) ν να γνουν εισχωρσει" στα ηλεκτρικ στοιχεα και να π ροδικσουν την κανονικ λειτουργα τη" συσκευ" και του κθε συσ τµατο" ασ!αλεα" µε συνπεια την πτ+ση τη" εγγ*ηση".

12 *5 ÔÆÌ..( «±«± Οι συσκευ" µε σ*στηµα λξη" εναι σχεδιασµνε" για να περιο ρ ζουν στο ελχιστο τι" ανγκε" συντρηση". Οι καν)νε" που α κολουθο*ν πρπει να τηρο*νται σε )λε" τι" περιπτ+σειϕ για µια µακροπ)θεσµη εγγ*ηση τη" λειτουργα" τη" συσκευ" χωρ" απρ )οπτα. Σε κθε περπτωση πρπει να τηρο*νται µερικο γενικο καν) νε" για να διατηρηθε η συσκευ σε τλεια κατσταση κνηση" : διατηρ τε την συσκευ καθαρ και σε τξη: απο!ε*γεται να γνονται συστηµατικ" οι προσωριν" επιδιορθ+σε ι" οι επιδιορθ+σει" ανγκη". Η αυστηρ τ ρηση των καν)νων περιοδικ" συντρηση" εναι πολ* σηµαντικ" : )λα τα )ργανα τη" συσκευ" πρπει να ελγχονται τακτι κ για την αποψυγ πιθαν+ν ανοµαλι+ν, προβλποντα" µ αυτ)ν τον τ ρ)πο τον απαρατητο χρ)νο και τα µσα για τυχ+ν επεµβσει" συντρ ηση". Πριν αποφασισεται να καθαρισετε την συσκευη διακοψτε την ηλεκτρι κη τροφοδοσια στη συσκευη. 5.2 ² ³«± «µ ³ (πρπει να γνεται το λιγ)τερο κθε 20 ηµρε" ) Για την διευκ)λυνση των ενεργει+ν που ακολουθο*ν µπορε α βγε α π) την θση του το πλα σιο που κινε το καλθι. Αποσυνδσετε του" πνω και κτω βραχωνε" ξεπλ*µατο". Ξεβιδ+στε και καθαρστε )λου" του" ψεκαστρε" και ξανατοποθε τστε του" στο µρο" του". Αποσυνδσετε του" πνω και κτω βραχωνε" ξεβιδ+νοντα" τον στρο!α ξεπλ*µατο" : καθαρστε του" και ξεπλ*ντε του". Βγλτε το!λτρο αντλα" πλ*ση" (3) καθαρστε το και ξεπλ*νετε τ ο. Σ αυτ) το σηµεο πλ*νετε µε µεγλη προσοχ την δεξαµεν πλ*ση ". Α"στε ανοικτ την κουκο*λα τη" συσκευ") λο το χρονικ) δισ τηµα στση".

13 ÔÆÌ. *5 Εξ αιτα" τη" παρουσα" αλλτων στο νερ), µετ απ) να χρονι κ) δυστηµα χρση", που αλλζει ανλογα µε τη σκληρ) τητα το υ νερο*, δηµιουργετε πνω στι" εσωτερικ" επι!νειε" τι" δεξαµε ν" τοι µπ) ιλερ και των αγωγ+ν µια ασβεστ+δει" επνδυση που µ πορε να προδικσει την καλ λειτουργα τη" συσκευ". Γι αυτ) το λ)γο πρπει να!ροντζετε να γνεται µια περιοδικ απ οµκρυνση τη" ασβεστ+δη" επνδυση", που συµβουλε*ουµε να ε κτελεται απ) µπειρο τεχνικ) προσωπικ). Αν η συσκευ πρπει να µενει αχρεισιµοποητη για µεγλο χρονι κ) διστηµα, λαδ+στε τι" ανοξοδωτε" επι!νειε" µε λδι βαζελ να". Καλστε µπειρο τεχνικ) προσωπικ) για να αδεισει το νερ ) απ) το µπ) ιλερ και απ) την αντλα πλ *ση". Αν υπρχει πιθαν) τητα δηµιουργεα" πγου, καλστε µπειρο τεχ νικ) προσωπικ) για να αδεισει το νερ) απ) το µπ) ιλερ και απ) την αντλα πλ*ση". Σε περπτωση κακ" λειτουργα" ζηµι+ν, απευθυνθετε αποκλεισ τικ σε να τεχνικ) κντρο εξουσιοδοτηµνο απ) τον Αντιπρ)σωπ ο αυτο*..( ««µ Στι" δικ" µα" συσκευ" δευ υπρχουν υλικ που να απαιτο*ν ιδιατερ ε" διαδικασε" χ+νευοη".

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γιάννης Τσαρο χης, Το πνε µα της τεχνικής Τα τέσσερα κείµενα που περιλαµβάνονται στην εν τητα αναφέρονται σε διάφορες βιωµατικές καταστάσεις, ηθικά διλήµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα