ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013"

Transcript

1 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ 2νπ Παλειιήληνπ Λνγνηερληθνύ Γηαγσληζκνύ Παξνπζίαζε θππξηαθήο πνίεζεο κέζα από δύν ζπιινγέο ΠΟΟ 300 κηινο Πλεπκαηηθήο Αλαλεώζεσο Έλσζε Λνγνηερλώλ Κύπξνπ Δζληθή Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλώλ Κύπξνπ Αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Μηραήι Μαξαζεύηε κε νκηιεηή εμ Διιάδνο 300 ζπλδξνκή ζηνλ EWC ζεηξά δηαιέμεσλ γηα παξνπζίαζε βηβιίσλ κειώλ Παγθόζκηα εκέξα πνίεζεο - απόηηζε ηηκήο ζε Κύπξην πνηεηή κε Διιαδίηε νκηιεηή 300 Κππξηαθόο ύλδεζκνο Παηδηθνύ Νεαληθνύ Βηβιίνπ ζεκηλάξην ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ γηα ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό θαη ηε ινγνηερλία παξνπζίαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξε Γνπιή γηα ην έξγν ηεο Φηιίζαο Υαηδεράλλα θαη θηινινγηθό κλεκόζπλν ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ινγνηέρληδεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηελ επθαηξία ηεο εκέξαο ηεο γπλαίθαο πλδξνκή ζηελ ΗΒΒΤ 2013 Λ Ν Ηδεόγξακκα Λνγνηερληθό θεζηηβάι ΛΟΓΟ 1 Δθδήισζε αρδάμ: η λογοηετνία αλλιώς Οκάδα Arttitude Body Bios ζην Stokholm Fringe Festival Κππξηαθή Έλσζε Βηβιηνζεθνλόκσλ Δπηζηεκόλσλ Πιεξνθόξεζεο ΚΔΒΔΠ 5ε επηζηεκνληθή εκεξίδα ΚΔΒΔΠ κε ηίηιν Πξνώζεζε βηβιηνζεθώλ ζηελ Κύπξν θαη αλάπηπμε αλαγλσζηηθήο θνπιηνύξαο 200

2 ύλδεζκνο Μηθξαζηαηώλ Κύπξνπ Κππξηαθό Κέληξν ΠΔΝ Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο κηινο Κύπξνπ ΔΠΟΚ Πνιηηηζηηθό Πεξηβαιινληηθό Δξγαζηήξη Αλμσράς Πλεπκαηηθόο κηινο Λεκεζνύ παξνπζίαζε ινγνηερληθνύ εκεξνινγίνπ 2013 κε ινγνηερληθά θείκελα Κππξίσλ Μηθξαζηαηώλ γηα ηε Μηθξαζία 2. παξνπζίαζε έθδνζεο γηα ηελ ηζηνξία ησλ Μηθξαζηαηώλ ζηελ Κύπξν θαη κε θαηαγξαθή ησλ κηθξαζηαηηθώλ θεηκειίσλ ζηελ Κύπξν επηζηεκνληθό ζπλέδξην κε ζέκα ηηο ζρέζεηο Μηθξαζίαο Κύπξνπ, βάζεη πεγώλ θαη δηαζσζέλησλ θεηκειίσλ Έθζεζε παξαδνζηαθήο ρεηξνηερλίαο Κππξίσλ Μηθξαζηαηώλ έθδνζε δύν ινγνηερληθώλ πνξηξέησλ ζηελ αγγιηθή: γηα ην Λεύθην Εαθεηξίνπ θαη ηελ Ήβε Μειεάγξνπ ζπλδξνκή ζην International Pen θηινινγηθό κλεκόζπλν ησλ Κώζηα Υαηδεζηεθάλνπ θαη Υξύζαλζνπ Κππξηαλνύ παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηεο Αλδξεαλήο Ζιηνθώηνπ εθδήισζε κε απαγγειία πνίεζεο από Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο θαη κεινπνηεκέλε πνίεζε από λένπο Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη πξνβνιή ληνθηκαληέξ ηνπ Παλίθνπ Υξπζάλζνπ κε ζέκα "Πνηεηηθή αιιεινγξαθία Υαξάιακπνπ Γεκζζέλνπο θαη Παύινπ Ληαζίδε" ινγνηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο βξαδηέο θαη ηέζζεξηο εθζέζεηο δσγξαθηθήο παξνπζίαζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηεο Αποζηάγμαηα ηεο Ηνπιίαο Βαζηιέα Παρληώηνπ από ηελ Αλδξηαλή Ζιηνθώηνπ 300

3 Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ σνέδριο Ρόδος Κύπρος, Νήζοι Πελαγίαι και Ολόεζζαι ζεηξά ηξηώλ δηαιέμεσλ κε ζέκα 1. Σηο επηδξάζεηο ησλ Λαηίλσλ ζην ζξεζθεπηηθό βίν ησλ Κππξίσλ επί Λαηηλνθξαηίαο, 2. Σελ παηδεία ζηελ Κύπξν θαηά ηε Βπδαληηλή Πεξίνδν θαη 3. Σελ ηαύηηζε θαη θαηαγξαθή ρσξηώλ θαη θενπδαξρώλ ηεο Καξπαζίαο επί Δλεηνθξαηίαο θαηαγξαθή, θσηνγξάθεζε θαη έθζεζε έξγσλ θππξηαθήο αξγπξνρνταο ζπλδξνκή Κππξηαθήο Δπηηξνπήο Βπδαληηλώλ πνπδώλ ζηε Γηεζλή Δπηηξνπή Βπδαληηλώλ πνπδώλ γηα ηα έηε 2012 θαη

4 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Παγθύπξηνο ύλδεζκνο Αγγεηνπιαζηώλ Κεξακηζηώλ Έθζεζε Κεξακηθήο Μάιηα Κύπξνο 700 Οκάδα Πξσηνβνπιίαο γηα ηνλ Πνιηηηζκό 5 ε Γηεζλήο Έθζεζε Γεινηνγξαθίαο κε ζέκα Σρόικα Ίδξπκα «Σειέκαρνο Κάλζνο» Δθδήισζε ηεο ζεηξάο Πνεύμα, Σέτνη και Οικογένεια θαη Δθδήισζε κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 20 ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ Σειέκαρνπ Κάλζνπ θαη ηνπ Νηθόια Οηθνλόκνπ Φσηνδόο Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ηνά Αηζρύινπ Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Άξηνο Ίδξπκα Σέρλε θαη Άγξηα Φύζε Ίδξπκα Σερλώλ Πήγαζνο Έλσζε Απηνδίδαθησλ Εσγξάθσλ Δηθαζηηθνί Καιιηηέρλεο 12 ε Οκαδηθή Έθζεζε κειώλ ΦΧΣΟΓΟΤ θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα Οκαδηθή έθζεζε κε ηίηιν ηραηηγικές Απορρύθμιζης: Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιηαλία 5o Υ-DREAM Festival θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα εηξά 40 εξγαζηεξίσλ κε ηίηιν Trash for Treasure γηα ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ ζηε δεκηνπξγία γιππηώλ Οκαδηθή έθζεζε κε ηίηιν DOCUMENTA Ίτνη ζηο Χώρο Δθζέζεηο (Παγθύπξηα θαη επαξρηαθέο) θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα εηξά πξνηάζεσλ από θαιιηηέρλεο θαη Γηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο θαιιηηερλώλ / ηζηνξηθώλ ηέρλεο θαη εηξά εξγαζηεξίσλ κε ηίηιν Alter Ego θαη Λεηηνπξγηθά έμνδα Δηαηξεία Κύπξηνη Υαξάθηεο Γηαηνκεαθό δξώκελν κε ηίηιν Print Act 13. Undo Point Contemporary Arts Ltd εηξά παξνπζηάζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε γεληθό ηίηιν Sharing Knowledge και πλέρηζε ηνπ εθζεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο-παξνπζηάζεσλ από ηελ

5 Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Κξαηηθή πιινγή κε ηίηιν Displays και Έθζεζε ησλ Rosa Barba θαη Michael Αλαζηαζηάδε Φσηνγξαθηθή Δηαηξεία Κύπξνπ Ίδξπκα Πηεξίδε Πνιηηηζηηθόο ύλδεζκνο NeMe Έθζεζε απνηειεζκάησλ Παγθύπξηνπ Φσηνγξαθηθνύ Γηαγσληζκνύ 2013 θαη 4 νο Γηεζλήο Γηαδηθηπαθόο Γηαγσληζκόο Φεθηαθήο Φσηνγξαθίαο Πξόγξακκα εηθαζηηθώλ εθζέζεσλ (Open Call #3 θαη Project Room #5) θαη Πξόγξακκα Φηινμελίαο Workshops of the Powerhouse και Εκπαιδεσηικά Προγράμμαηα πιινγή θαη αξρεηνζέηεζε θππξηαθώλ έξγσλ ζε Νέα Μέζα γηα ην Αξρείν Rose Goldsen ζηηο ΖΠΑ Αλαπηπμηαθόο ύιινγνο Γηόινπ Έθζεζε Φσηνγξαθίαο κε ζέκα ηε Γηόινπ ηνπ ρζεο θαη ηνπ ήκεξα Γεκηνπξγηθόο ύλδεζκνο Κύπξνπ εκηλάξην κε κεηαθιεζέληα εηζεγεηή Δπηκειεηήξην Καιώλ Σερλώλ Σνύια Ληαζή Υξίζηνο Μηραειίδεο Δηνηκαζία ςεθηαθήο εθαξκνγήο κε ηίηιν Δσνηηικός Περίπαηος (Virtual Museum) θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα Αηνκηθή έθζεζε κε ηίηιν Rusted Evidence ζηελ αίζνπζα Μειίλα Μεξθνύξε ζηε Λεπθσζία Αηνκηθή έθζεζε κε ηίηιν Short Floating Acts ζηνλ ρώξν Πνιηηηζκνύ ABOUT ζηελ Αζήλα Γηάλλεο Σνπκαδήο πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ROOMS 2013 ζηελ Αζήλα Μαξηάλλα Υξηζηνθίδνπ Αηνκηθή έθζεζε κε ηίηιν L histoire d histoire d une histoire ζηελ γθαιεξί OG2 ζηελ Κνισλία θαη πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ησλ θηλαιίζη ηνπ βξαβείνπ ΔΕΣΕ 2013 Μαξία Λντδίδνπ πκκεηνρή ζηελ νκαδηθή έθζεζε

6 Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Drawing Now 2013 Γηάλλεο αθέιιεο (σο εθπξόζσπνο άηππεο νκάδαο θαιιηηερλώλ) Αληξέαο Παζηάο Γηνύια Υαηδεγεσξγίνπ Μύξηα Νηθνιαΐδνπ ώζεηινπ Υξηζηίλα Γεσξγίνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Υάξεο Παζπαιήο ώδε Κσλζηαληηλίδνπ Μαξηάλλα Κσλζηαληή Μειίλα Νηθνιαΐδνπ Σαηηάλα Φεξαρηάλ Λεόληηνο Σνπκπνπξήο Μαίξε Πιαλη πκκεηνρή ζηηο παξάιιειεο εθδειώζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ Michelangelo Pistoletto Year One. The Paradise on Earth ζην Λνύβξν πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ησλ θηλαιίζη ηνπ 7 νπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Σέρλεο Arte Laguna Prize. πκκεηνρή ζηελ έθζεζε Η Ύλη ως Αθήγηζη πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ζύγρξνλνπ θνζκήκαηνο Treasure ζην Λνλδίλν Δπηκέιεηα ηνπ 1 νπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Πεξθόξκαλο Κύπξνπ CIPAF 2013 πκκεηνρή ζην 3 ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Γηεζλνύο πλδέζκνπ Πνιπκεξηθνύ Πεινύ κε ζέκα Synergy3: Seeking higher Ground ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο πκκεηνρή ζηε Μπηελάιε Εσγξαθηθήο Chisinau 2013 ζηε Μνιδαβία πκκεηνρή ζηε Μπηελάιε Εσγξαθηθήο Chisinau 2013 ζηε Μνιδαβία πκκεηνρή ζηελ 4 ε Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Shingle22j πκκεηνρή ζηελ Α Μπηελάιε Μπθόλνπ θαη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζην 10 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Νάνπζαο πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Φηινμελίαο Καιιηηερλώλ Atelier Rondo ζηελ Απζηξία πκκεηνρή ζηελ έθζεζε Divine Surprise. The Feminine in God ζην

7 Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Άκζηεξληακ Θεόδνπινο Γξεγνξίνπ Αληξεάλα Κακπαλέιια Λία Βνγηαηδή Μειίλα νπθηνύξνγινπ Σάζνο Γθέθαο ηέιια Υξηζηνθή Άληξηα Πειεθάλνπ πκκεηνρή ζηελ Α Μπηελάιε Μπθόλνπ θαη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη Παξνπζίαζε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν The Office ηεο έθζεζεο κε ηίηιν Cluster ηνπ Απζηξηαθνύ θαιιηηέρλε Kurt Hentschlager πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Σέρλεο Mixed Borders & Hybrid Identities θαη πκκεηνρή ζηελ 9 ε Μπηελάιε Φισξεληίαο κε ηίηιν Ethics, DNA of Art πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Φηινμελίαο θαιιηηερλώλ IAM ζην Βεξνιίλν

8 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Πνιηηηζηηθόο κηινο "Δζηία" Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο "Μνπζηθόξακα" πλαπιία αθηεξσκέλε ζην Μίκε Πιέζζα πλαπιία «Ζ καγεία ηεο θηζάξαο» ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο. Μεζαησληθό Φεζηηβάι ζην Μεζαησληθό Κάζηξν ζηε Λάξλαθα. πλαπιία Classic Jazz ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Λεκεζνύ "Δπηινγή" Ίδξπκα Σερλώλ Φάξνο Κππξηαθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Βηέλλεο Δθδήισζε Ethno Cyprus 2013 Δθδήισζε «Δπηινγή Σξεηο γεληέο Σέζζεξηο Υνξσδίεο Μία ζπλαπιία» Δθδήισζε «Μνπζηθά Απνηππώκαηα 2013 Μηα πόιε γηα όινπο» Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο «13ν Φεζηηβάι κνπζηθήο Γσκαηίνπ Φάξνο» «5ν Φεζηηβάι ύγρξνλεο Μνπζηθήο Φάξνο» «πλαπιία κε ην θνπαξηέην εγρόξδσλ Brentano» «Κππξίσλ πλαπιία» Παξνπζίαζε βηβιίνπ «Ζ θαηαζηξνθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελλέα θαηερόκελσλ δήκσλ» θαη πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο «Δπηζηξέθνληαο ζηελ Κεξύλεηα» Κππξηαθόο Οξγαληζκόο πεξαο Μνπζηθόο κηινο Πάθνπ Πνιηηηζηηθόο κηινο Γηάζηαζε Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο «Avantgarde» Μνπζηθή παξάζηαζε «Πέληε ρξόληα Κππξηαθόο Οξγαληζκόο πεξαο» «Δηήζηα ζπλαπιία αθηέξσκα ζην Υξήζην Λενληή» πκκεηνρή ηεο Υνξσδίαο ηνπ Οκίινπ ζην 17 ν Φεζηηβάι ρνξσδηώλ Ληηόρσξνπ ζηελ Διιάδα Δθδήισζε «Πάκε ζαλ άιινηε» Δθδήισζε «Δλ αγαιιηάζεη» Δθδήισζε «Ξαλά από ηελ αξρή» Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο It s time to love: 2 pianos recital πλαπιία "Vigintennial: Pianisti non solo" Δθδήισζε "Viva la musica!"

9 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Δπαγόξαο Παιιεθαξίδεο «Δπαγόξεηα 2013» "14ν Φεζηηβάι Μνπζηθήο θαη ρνξνύ" σκαηείν Αγσληζηηθή Κύπξνο πλαπιία «Καιεκέξα Υξηζηέ κνπ» 800 Κέληξν Κππξίσλ πλζεηώλ Δπάγγεινο Ησλά Δύεο ακκνύηεο Λάξθνο Λάξθνπ Δπάγγεινο Ησλά Λόιινο Γησξγαιιέηνο Κύξνο Παηζαιίδεο Υξηζηόδνπινο Γεσξγηάδεο 2ν Φεζηηβάι ύγρξνλεο Μνπζηθήο πλαπιία «Έξγα γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ» «πλαπιία ηεο Άλνημεο» πκκεηνρή ηνπ κνπζηθνύ ζρήκαηνο «Monsieur Doumani» ζε επξσπατθό θεζηηβάι κνπζηθήο, κε ηίηιν «Fredane In Borgo» Παξνπζίαζε λένπ νξρεζηξηθνύ έξγνπ (θαηόπηλ αλάζεζεο) ζε ζπλαπιία ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Λνλδίλνπ ζην Barbican Centre Παξνπζίαζε ζηε ηνθρόικε θαη ζηε Μειβνύξλε ησλ κνπζηθνθηινινγηθώλ παξαζηάζεσλ, κε ηίηιν «Σν πξώην δσ βαζίιεην είραλ Θενί ην θηίζεη» Μνπζηθνθηινγηθέο παξαζηάζεηο γηα ην Βαζίιε Μηραειίδε ζε πέληε θνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ πκκεηνρή ηνπ κνπζηθνύ ζρήκαηνο «Monsieur Doumani» ζην Δηήζην Μνπζηθό Φεζηηβάι Vinoskop Skopje πλαπιία «Πεξί Οίλνπ» κε ηνπο Καληαδόξνπο Γησξγαιιέηνπ θαη ηε ζπλνδεία Λατθήο Οξρήζηξαο, ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηνπ Παληνπσιείνπ Λεκεζνύ πλαπιίεο ησλ Καληαδόξσλ Γησξγαιιέηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, θαηόπηλ πξόζθιεζεο από ηνπο Παιηνύο Καληαδόξνπο ηνπ πιιόγνπ Λερξηηώλ Θεζζαινλίθεο «Ο Γηόλπζνο» θαη αγνξά 50 αληηηύπσλ ηνπ ςεθηαθνύ ηνπ δίζθνπ «Σεο Κύπξνπ Δλζπκήκαηα πλαπιία κε ηίηιν «Ζ πεξα πλαληά Μία Πόιε Μαγηθή» πλαπιία κε ηε ζπκκεηνρή νρηώ θαιιηηερλώλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε -Smith Square-, Λνλδίλν

10 Φαίδξνο Καβαιιάξεο Αγγειηθή Πξέδα Ρεβέθθα Σξηκηθιηληώηνπ πλαπιία κε ηίηιν «Πλνέο, Φσλέο θαη Κξνύκαηα 40 ρξόληα ζπλαπιίεο ( )» Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Ζ καγεία ηνπ πηάλνπ» Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Μεισδίεο ηνπ Κόζκνπ» Μηράιεο Θενραξίδεο πλαπιία κε ηίηιν «Sound of the City 2» 700 Γέζπσ Παπαθάξνπιια Αλδξέαο Αξηέκεο Παλίθνο Γησξγνύδεο Αλλίλε Σζηνύηε Μάξηνο Ησάλλνπ Ζιία Λνπβάλα Γίζθνη Ληδ Μνπζηθό Ίδξπκα Δπαγγειίαο Σδηαξξή Υνξσδία «Orphean Singers» Ρεζηηάι πηάλνπ αθηεξώκαηνο ζην ζπλζέηε Πεξηθιή Κνύθν Μνπζηθή παξάζηαζε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο κε ηίηιν «Σεο Θάιαζζαο θαη η Οπξαλνύ Αέξηλε Ζρώ» πκκεηνρή ζε Μνπζηθνινγηθό πλέδξην ζηελ Αζήλα (ζην «4 th International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology»), ζην Ακεξηθαληθό Ίδξπκα Βπδαληηλήο Μνπζηθήο θαη Τκλνινγίαο Μνπζηθή παξάζηαζε «Γπλαηθείεο Πεξηπιαλήζεηο ζηελ πεξα» Δπηρνξήγεζε αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ γηα θάζνδν ζηελ Κύπξν -γηα ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθή παξνπζίαζε ηεο Κύπξνπ από ηελ Deutsche Welle Γύν εθδειώζεηο κε ηίηιν: (α) «2 ν Loop Festival» θαη (β) «3 ν Μνπζηθό Φεζηηβάι Φέγγαξνο» «18 νο Γηεζλήο Γηαγσληζκόο Πηάλνπ Δπαγγειίαο Σδηαξξή» Κνλζέξην («Brahms Requiem») ηεο Υνξσδίαο «Orphean Singers»

11 Δπξσπατθόο ύλδεζκνο Γαζθάισλ Κηζάξαο Κύπξνπ «8 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηζάξαο -EGTA- 2013» 400 Cyprus Fringe «Cyprus Fringe Festival» 1. Υνξσδία «Μνπζηθόο κηινο Λεπθσζίαο» Κππξηαθό Ηλζηηηνύην Μνπζηθήο Cyprus Clarinet Studio ύλδεζκνο «Οη Φίινη ηνπ Άξηε» πλαπιίεο ηεο Υνξσδίαο «Μνπζηθόο κηινο Λεπθσζίαο» ζηελ Πξεηόξηα θαη ζην Γηνράλεζπνπξγθ (α) «3 ν Δπξσκεζνγεηαθό πλέδξην Μνπζηθήο» θαη (β) πκκεηνρή ζην «21 ν Δηήζην πλέδξην Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ European Association of Music Schools ζηελ πόιε Leuven ηνπ Βειγίνπ» Γηνξγάλσζε: (α) πλαπιίαο Κιαξηλέηνπ θαη Κξνπζηώλ θαη (β) πλαπιίαο κε ηίηιν «Evohe Wind Quintet» Γηνξγάλσζε: (α) Ρεζηηάι λεαξώλ κνπζηθώλ, (β) πλαπιίαο ελαιιαθηηθήο κνπζηθήο θαη (γ) Ρεζηηάι θηζάξαο σκαηείν Αδνύισηε Κεξύλεηα Δθδήισζε κε ηίηιν «Κξαπγή Παηξίδαο» Ledra Music Soloists Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Πνισλώλ Κύπξνπ Καιιηηερληθή Υνξσδία Λεπθσζίαο Δθδειώζεηο: (α) «Mona» θαη (β) «Οη Γέθα νλάηεο γηα βηνιί θαη πηάλν ηνπ Λ.Φ. Μπεηόβελ -Μέξνο Α -» Δθδήισζε κε ηίηιν «Γύξλα, Αδξάρηη κνπ, Γύξλα» Σηκεηηθή εθδήισζε αθηέξσκα ζηνπο Κύπξηνπο ζπλζέηεο

12 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ DANCE LAB Οξγάλσζε Dance Waves Festival DANCECYPRUS Παξαγσγή Evolution DANCEGATECY Οξγάλσζε No-body Festival ECHO ARTS Παξαγσγή λένπ έξγνπ Riverscapes ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΔΛΔΑΝΑ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Β.Motion OperaEstate ζην Βαζάλν (Ηηαιία) πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα DanceWeb Απζηξίαο ΑΜΦΗΓΡΟΜΟ πκκεηνρή ζε θεζηηβάι ηνπ Ηζξαήι ΔΝ ΓΡΑΔΗ Παξνπζίαζε έξγνπ ζηε Ρίγα Videodance ΗΣΗ ΤΜΠΟΗΟ ΥΟΡΟΤ πκπόζην Υνξνύ κε ηε Νέα Κίλεζε ΚΟΝΝΑΡΖ ΠΔΣΡΟ Παξαγσγή λένπ έξγνπ WET ΚΟΤΗΟ ΥΑΡΖ Αεξνπνξηθά γηα πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι ΜΑΛΗΑΛΖ ΚΑΛΗΑ πκκεηνρή ζην Ηnteatro Festival Academy 300 ζηελ Ηηαιία ΜΔΖ ΜΑΡΗΑ Παξαγσγή λένπ έξγνπ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΑΛΛΟΝΙΚΗ ΜΗΛΔΝΑ ΚΟΤΛΑ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Dance and No- Verbal Theater ζηελ Κξναηία ΜΠΑΛΔΣΟ ΝΔΧΝ Παξαγσγή Λίμνη ηων Κύκνων θαη ΛΔΤΚΧΗΑ Καρσοθραύζηης ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Abudance ζηε ΓΖΜΖΣΡΑ νπεδία ΠΔΛΜΑ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Taneh Praga ΠΔΝΣΔ Παξνπζίαζε έξγνπ ζηελ Αζήλα Παξαγσγή λένπ έξγνπ ΔΛΑ Παξαγσγή λένπ έξγνπ ΣΟ ΚΑΩ ΣΔΓΖ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΥΟΡΟΤ In contact with 1 ΛΔΜΔΟΤ Open House Festival ΤΝΓΔΜΟ ΥΟΡΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΘΔΗ Οξγάλσζε Παγθύπξηνπ Γηαγσληζκνύ Μπαιέηνπ Αεξνξνπνξηθά εηζηηήξηα καζεηξηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο ζην εμσηεξηθό 1

13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΧΜΑΣΔΗΟ ΔΛΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΟΛΟ ΓΗΑ ΣΡΔΗ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ «Σν θάσ» "Αγαπεηε θύξηε ηξίλγθκπεξγθ" "Σα ηδηηξνιέκνλα" ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ONE/OFF ΔΘΑΛ "Ζ ΝΤΥΣΑ ΜΟΛΗ ΠΡΗΝ ΣΑ ΓΑΖ" ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΑΝΑΛΟΓΗΟ ΔΗ ΜΝΖΜΖ ΚΧΣΖ ΚΟΛΧΣΑ Ζ ΠΟΡΝΖ ΣΟΤ ΟΥΑΗΟ (Διιαδα ηδξπκα Καθνγηαλλε) ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΜΗΣΟ" "ΣΟ ΚΑΗΜΟΝ" ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ THE YARD. RESIDENCY Π.Α. ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ "Ο ΦΗΛΟ ΜΟΤ" ΤΡΡΑΦΖ ΚΧΜΗΚΧΝ ΚΖΝΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΞΔΝΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ "Ζ ΜΑΓΗΑ ΠΟΤ ΜΗΟΤΔ ΣΑ ΚΑΛΑΝΣΑ" ΣΟΤ ΔΤΓΔΝΗΟΤ ΣΡΗΒΗΕΑ Θεαηξν ηαγόλεο Εσήο ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΟΝΣΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΧΝ «Ζ ΣΔΡΦΗ» "Ο Δπηζηάηεο" πκπνζην Υνξνπ κε ζέκα "ώκα Νείθνο θαη Φηιόηεο" Δβδνκαδα Κππξηαθνπ Θεαηξηθνπ ζηελ Αζελα Υαξηνγξαθεζε λεσλ δεκηνπξγσλ ζεαηξνπ (κέρξη ηώξα) Θεαηξηθή παξάζηαζε

14 ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΟΛΤΜΠΗΑ ΛΤΜΠΗΧΝ ΘΔΑΣΡΟ ΑΝΔΜΧΝΑ Φεζηηβαι Θεαηξνπ 2013 «Οίθνο Δπγεξίαο: Ζ Αλαγέλλεζε» «Hen s night» «Λεσθνξείν ν πόζνο» ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΖΝΟΓΡΑΦΧΝ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΘΔΑΣΡΟΤ Γεληθή πλέιεπζε OISTAT 1. Ησάλλα ηαθθάιε Della Robbia 2 Γησξγνο Νενθύηνπ Θεαηξηθε παξαζηαζε "Μαλσιεο" Αληξέη Κξνππά "ΣΑΡΑΜΠΟΤΚΑ" Αγηο Παηθνο Μηα βξαδηα κε ηνλ Σζερσθ ΝΗΚΟΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΜΑΓΑ POINT TO THE FULL MONTY 1. Νηθόιαο Κνπξνπκηδήο "Steady Rain" Μάξηνο Ησαλλνπ "Ζ θαιαθξή ηξαγνπδίζηηξα" Κπξηαθή Κνληαμάθε Love Lies Μαξηνο Μεηηήο Λαηδε Μαθκπέζ Γηνκήδεο Κνπθηεξνο "Σν Παιηό" Catherine Beger Alice s Wonderland Φσηνο Φσηηαδεο 2 κνλνπξαθηα ηεο Αλδξηαλήο Ζιηνθώηνπ 4. Achim Wieland Woyzeck Διεάλα Αιεμάλδξνπ «ζηε ρώξα ησλ ζ_κάησλ»

15 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ κηινο Φίισλ Κηλεκαηνγξάθνπ (Λεπθσζίαο) Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λάξλαθαο-Ακκνρώζηνπ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λεκεζνύ Έλσζε θελνζεηώλ Κύπξνπ Brave New Culture Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ θαη Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ «ςεηο ηνπ Κόζκνπ» Κππξηαθή Σαηληνζήθε Πειαζνύζαο Δηήζην Πξόγξακκα Κηλεκαηνγξαθηθώλ Πξνβνιώλ Δηήζην Πξόγξακκα Κηλεκαηνγξαθηθώλ Πξνβνιώλ Δηήζην Πξόγξακκα Κηλεκαηνγξαθηθώλ Πξνβνιώλ -5 ν Φεζηηβάι Κππξίσλ θελνζεηώλ -εκηλάξην Αλάπηπμεο Παξαγσγήο Σαηληώλ Μεγάινπ Μήθνπο γηα Γηεζλή Αγνξά θαη πγγξαθήο ελαξίνπ - Δξγαζηήξη Γηεύζπλζεο Φσηνγξαθίαο -8 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Λεκεζνύ -Δξγαζηήξη Νηνθηκαληέξ DocsTalk Cyprus -12 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ Τπαίζξνπ «ςεηο ηνπ Κόζκνπ» - Πξόγξακκα Πξνβνιώλ «ςεηο ηνπ Φαληαζηηθνύ» θαη Δξγαζηήξη Παηδηθνύ Animation - Κηλεκαηνγξαθηθά Αθξνδίζηα (θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο) - Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο (ξεύκα θαη ελνίθην)

16 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 8 Ο ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 1 ΑΡΑΓΗΠΠΟΤ ΒΡΑΓΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 2013 ΔΡΖΜΖ 1 Ο ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΚΟΤΡΗΟΤ ΛΔΤΚΧΗΑ PROJECT NICOSIA 12. ΚΗΣΗΟ Ζ ΚΤΠΡΟ ΣΟΤ ΥΘΔ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΜΔΡΑ ΑΓΗΟΗ ΒΑΒΑΣΗΝΗΑ ΤΝΑΤΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΝΟ ΛΟΗΕΟ ΠΑΝΧ ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ 750 ΓΔΡΤΝΔΗΑ «ΣΟ ΣΕΗΒΔΡΣΗ ΣΖ ΓΔΡΤΝΔΗΑ» ΚΑΡΑΒΑ ΔΝΧΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΑΒΑ- ΚΤΘΖΡΧΝ ΘΔΑΣΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ ΟΜΗΛΟΤ Δ.Κ.Λ 750 ΑΒΓΔΛΛΔΡΟ 18 Ο ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΒΓΔΛΛΔΡΟΤ ΠΔΡΑ ΥΧΡΗΟ ΚΑΗ ΝΖΟΤ ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ ΣΡΔΜΗΘΟΤΑ ΣΔΡΗ ΜΟΤΗΚΟΥΟΡΔΤΣΗ-ΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 10 ΥΡΟΝΗΑ ΥΟΡΧΓΗΑ ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΔΚΜΑΘΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 2. ΛΔΤΚΑΡΑ ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΔΤΚΑΡΧΝ ΑΚΑΝΘΟΤ ΠΟΛΖ ΥΡΤΟΥΟΤ Ε ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚΑΝΘΟΤ ΜΔΡΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΑΡΗΟΝ- ΑΡΗΝΟΖ ΠΔΡΑ ΟΡΔΗΝΖ ΘΔΡΗΝΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΡΑ ΟΡΔΗΝΖ 1.250

17 ΚΑΣΧ ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ ΚΟΝΣΔΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ.ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΖΘΖ- ΔΘΗΜΑ- ΠΑΡΑΓΟΖ 2 Ο ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΤΝΑΤΛΗΑ ΛΑΣΗΝΟ- ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 2. ΠΑΦΟ ΟΠΔΡΑ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΗΟΥΧΡΗΧΝ ΜΔΡΔ ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΗΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 4 Ο ΦΔΣΗΒΑΛ ΘΔΡΗΝΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑ-ΦΟΤ 750 ΑΓ. ΣΤΥΧΝΑ ΑΜΑΘΟΤΗΑ ΠΛΑΣΑΝΗΣΑΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΝΔΡΟΜΤΛΟ 1880 ΓΔΡΟΚΖΠΟΤ «ΗΔΡΟΚΖΠΗΑ 2013» 2. ΛΗΒΑΓΗΑ Α ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΑΛΑΘΟΠΛΔΚΣΗ-ΚΖ ΚΑΗ ΛΑIΚΖ ΠΔΡΒΟΛΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΔΡΤΝΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΦΔΣΗΒΑΛΗΚΖ ΒΡΑΓΗΑ ΠΔΡΒΟΛΗΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΥΔΗΜΧΝΑ, ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΛΑΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ, ΔΚΘΔΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ, ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΓΔΚΑΠΔΝΘΖΜΔΡΟ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΡΤΝΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 7. ΛΔΜΔΟ ΜΔΓΑΛΑ ΜΠΑΛΔΣΑ 2

18 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ & ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Λεπθσζίαο Αγιαληδηάο Αγ. Γνκεηίνπ Έγθσκεο Λαθαηάκηαο Λαηζηώλ ηξνβόινπ Λάξλαθαο Αζεέλνπ Αξαδίππνπ Αγίαο Νάπαο Γεξύλεηαο Παξαιηκληνύ Λεκεζνύ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ΔΚΓΖΛΧΖ/ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΟΟ

19 Γεξκαζόγεηαο Μέζαο Γεηηνληάο Πνιεκηδηώλ Πάθνπ Γεξνζθήπνπ Πέγεηαο Πόιεο Υξπζνρνύο Γαιίνπ Λαπήζνπ Λύζεο Μόξθνπ Καξαβά Λεπθνλίθνπ Λεηβαδηώλ Σζεξίνπ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Αγίνπ Παύινπ Λεκεζνύ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Μαζηάηε

20 Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Αζηξνκεξίηε Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Κιήξνπ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Αβδειιεξνύ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Πάλσ Κπβίδσλ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Δξήκεο

21 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΛΑΨΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΑΓΗΧΝ ΟΜΟΛΟΓΖΣΧΝ» Δξγαζηήξηα κε ηππηθήο καζεζεο Μνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ζηε Γαληα Μνπζηθνρνξεπηηθε παξάζηαζε ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΒΑΗΛΗΣΕΗΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΣΟ ΒΖΜΑ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΛΧΝΑ ΚΔΝΣΡΟ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΔΥΝΟΓΡΟΜΗΟ Γηθνηλνηηθε εθδήισζε Μηα παηξίδα κηα θνπιηνύξα" Καιιηηερληθή εθδήισζε πκκεηνρή ζε θεζηηβαι ζην εμσηεξηθό (Οπγγαξία) πκκεηνρή ζε θεζηηβαι ζην εμσηεξηθό Μνπζηθνρνξεπηηθν ζεξγηαλη Κππξηαθνο Γάκνο ΔΝΑΡΞΖ 41νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΧΝΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΛΑΗΚΟ ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΠΛΟΤΜΗΜΑ ΦΧΜΗΟΤ ΑΠ ΣΖ ΓΗΑΓΗΑ ΣΟΝ ΔΓΓΟΝΟ ΚΡΖΣΖ-ΚΤΠΡΟ: ΠΛΟΤΜΗΜΑΣΑ, ΑΚΟΤΜΑΣΑ, ΓΡΟΜΟΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ (ηαμηδη ζηελ Κξεηε) ΣΟ ΜΟΤΔΗΟ ΣΑΞΗΓΔΤΔΗ (ΠΑΦΟ) ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΟΗΛΑΝΗΧΣΧΝ ΑΦΑΜΗΑ 2013 ΑΝΝΟΗΓΜΑ ΠΗΘΑΡΚΟΤ ΖΜΔΡΗΓΑ ΒΤΕΑΝΣΗΟ ΚΑΗ ΚΟΗΛΑΝΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ Γ. ΒΑΓΔΝΑ: ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟ ΚΟΜΖΜΑ SUMMER FOLKLORE FESTIVAL SPAIN ΚΤΠΡΟ-Μ.ΑΗΑ ΔΝ ΣΤΜΠΑΝΧ ΚΑΗ ΥΟΡΧ 4.

22 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΓΗΟΝΤΟ 50ε ΔΤΡΧΠΑΗΑΓΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΝΣΗΡΛΑΝΣΑ ΔΚΓΖΛΧΖ ΤΝΑΤΛΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΧΝ ΜΟΤΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΗΧΝ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΝΖΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΛΔΜΔΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΝΓΔΜΟ ΑΠΟΓΖΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΣΟ ΝΖΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΥΝΑΡΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΝΑΚΣΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΚΟΣΖΣΑ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΟΗΓΗΠΟΤ ΣΤΡΡΑΝΟ 11ν ΓΗΔΘΝΔ ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΑΗΚΧΝ ΥΟΡΧΝ "ΣΖ ΚΤΡΑ ΘΑΛΑΑ" ΥΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 50th EUROPEADE - ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΤΛΛΟΓΖ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ 2νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΟΦΟΤ-ΚΡΑΟΥΟΡΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΔΚΓΖΛΧΖ ΜΔ ΑΡΜΔΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ Art School ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΛΔΤΚΑΡΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΟΗ ΑΓΟΤΛΧΣΟΗ ΗΑΚΑΛΛΖ ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΠΟΛΗΣΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ Ζ ΠΑΛΗΑ ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΝΟΣΟ ΠΗΟΤΡΗΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟ ΘΟΗ ΚΤΠΔΡΟΤΝΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΒΚΟΡΗΣΗΑ ΦΧΝΖ ΤΝΓΔΜΟ ΜΗΚΡΑΗΑΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Παθόζκηα Βξαδηά Μνπζείσλ Festival Chateau Gombert Μαζήκαηα Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ Δθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ θαηερόκελε Λύζε 13 ν Φεζηηβάι Λατθώλ θαη Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ Φεζηηβαι Κππεξνύληαο «Μλήκε θαη ηηκή ζηνπο ιατθνύο καο πνηεηέο» ΔΚΘΔΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΤΠΡΗΧΝ ΜΗΚΡΑΗΑΣΧΝ 200

23 ΜΗΥΑΛΖ ΛΑΝΗΣΖ πλάληεζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δπξσπαηάδαο Oscar Mundial Del Folklore 1000 Σδνπιηα Αζηξαίνπ Υξηζηνθόξνπ πλέδξην ηνπ European Textile Network Υξίζηνο Αιεμάλδξνπ πλαπάληεκα Αλαηνιήο 300 ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΥΡΗΣΑΚΖ ΥΑΣΕΖΣΟΦΖ ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΛΔΝΑ ΠΑΝΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΓΗΑΝΝΖ ΠΑΦΗΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΠΑΦΗΟ 10 παξαζηάζεηο ζεάηξνπ ζθηώλ 10 παξαζηάζεηο ζεάηξνπ ζθηώλ Παξαζηάζεηο ζεαηξνπ ζθησλ 3. πκκεηνρή ζην World Puppet Carnival

24 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΔΤΝΑ & ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ «ΣΔΡΦΙΥΟΡΗ» 2013 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΠΟΟ ΑΜΦΗΓΡΟΜΟ ΥΟΡΟΘΔΑΣΡΟ 2 ΑΧΜΑΣΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 23. ΚΟΤΛΑ UGREN ΜΗΛΔΝΑ 1 ΝΟΔΜΑ ΠΔΛΜΑ

25 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΔΚΓΟΔΧΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ Δπηρνξήγεζε επεηεξίδαο Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο κηινο "Φηινινγηθή Κύπξνο" 900 Δθδνηηθή Δηαηξεία Σειέγξαθνο "Νέα Δπνρή" Πεξηνδηθό Λνγνηερλίαο "Αθηή" "Αθηή" Διεπζέξηνο Παπαιενληίνπ "Μηθξνθηινινγηθά" Κππξηαθά ζέκαηα θαη εθδόζεηο "Κππξηαθή Βηβιηνθηιία" Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ "Κππξηαθαί πνπδαί" 4. Κππξηαθό Κέληξν ΠΔΝ "In Focus" κηινο Πλεπκαηηθήο Αλαλεώζεο "Κππξηαθή Μαξηπξία" Κππξηαθόο ύλδεζκνο Παηδηθνύ - Νεαληθνύ Βηβιίνπ "Αλέκε" Πεξηνδηθό "Πλεπκαηηθή Κύπξνο" "Πλεπκαηηθή Κύπξνο" 1. Νηίλα Καηζνύξε "Άλεπ" 3. E.M.E. Cyprus Dossier LTD "The Cyprus Dosier" 1.

26 Κππξηαθή Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ πνπδώλ "Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθώλ πνπδώλ" Γήκνο Κεξύλεηαο "Γήκνο Κεξύλεηαο" 800 σκαηείν Διεύζεξε Κπζξέα "Διεύζεξε Κπζξέα" 800 σκαηείν Διεύζεξν Παιαίθπζξν "Διεύζεξν Παιαίθπζξν" 600 Γήκνο Καξαβά "Καξαβηώηηθα Γξώκελα" 800 Πνιηηηζηηθόο κηινο Πξνθήηεο Ζιίαο "Μαξαζόβνπλνο" 800 Γήκνο Μόξθνπ " Ζ Φσλή ηεο Μόξθνπ" 800 ύιινγνο Απνθνίησλ Αλσηέξσλ ρνιώλ Εώδηαο " Ζ Εώδηα" 800 Κππξηαθή Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ πνπδώλ "Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθώλ πνπδώλ" 3.

27 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΥΔΓΙΟΤ ΜΔΣΑΦΡΑΔΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΤΠΡΙΧΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Crescenzio Sangiglio Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ "Una foglia verde oro" (αλζνινγία Kύπξησλ πνηεηώλ) ζηελ ηηαιηθή γιώζζα Editura Meronia Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο αλζνινγίαο θππξηαθήο πνίεζεο ζηε ξνπκαληθή γιώζζα Angela Mikallou Jourdan Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο βηβιίνπ "Ο δξόκνο" ζηε γαιιηθή γιώζζα Νίθνο Καηζαιίδαο Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο πνηεηηθήο αλζνινγίαο ηεο Κιαίξεο Αγγειίδνπ ζηελ αιβαληθή γιώζζα Plamak Publication Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ "Ώζπεξ ζηξνύζηνλ ηάραο επέηαζαο" ζηε βνπιγαξηθή γιώζζα Michel Volkovitch Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ "ηηο γσληέο ησλ ιέμεσλ" ζηε γαιιηθή γιώζζα Gaia Zaccagni Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιηνπ "Σν ζπίηη" ζηελ ηηαιηθή γιώζζα

28 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΥΔΓΙΟΤ ΔΝΙΥΤΗ ΔΚΓΟΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ POWER PUBLISHING LTD Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «1948: ν Διιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο θαη ε Κύπξνο» ηνπ Αιέμε Υξ. Αιέθνπ THEOPRESS LTD Δπηρνξήγεζε έθδνζεο "όινη θαη Μαξαζάζα" ηνπ Μηράιε Παζράιε Κώζηαο Δπηθαλίνπ ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Λεκεζόο: ε εηπκνινγία ηνπ νλόκαηνο. Από ηελ πξντζηνξηθή Ληκλεζζό ζηε Λεκεζό» Σνπ Αλδξέα Μαθξίδε Δθδόζεηο Ησιθόο Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Ζ κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία ζηνλ θππξηαθό Σύπν» Σνπ Υξήζηνπ Αιεμάλδξνπ Δθδόζεηο ηδέξεο Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Οη ζρέζεηο Αζελώλ Λεπθσζίαο θαη ην Κππξηαθό ( )» Σνπ Νίθνπ Υξηζηνδνπιίδε Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Αλ ζεο λα κάζεηο λέα κνπ» Δπηκέιεηα άββαο Θ. Κόθθηλνο 4. Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο«british Colonial Architecture in Cyprus» Σνπ Κώζηα Γεσξγίνπ Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο» Σνπ Αλδξέα Κι. νθνθιένπο

29 Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Σεο Κππεξνύληαο καξηπξίεο θαη ζύκεζεο» Σνπ Κπξηάθνπ Υαξαιάκπνπο Δθδόζεηο Πνξεία Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ αγξνηώλ ζηελ ελεηνθξαηνύκελε Κύπξν» Σεο Μαξίαο Δξηθύιεο Αλησλνπνύινπ Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Γηα ηελ ηαπηόηεηα ηεο ειιελνθππξηαθήο αξηζηεξάο» Σνπ Κπξηάθνπ Σδηακπάδε Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο "πκβνιή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Κππξηαθνύ Σύπνπ, ηόκνο Σ " Argo Editrice Δπηρνξήγεζε έθδνζεο "Anthologia della poesia Cipriota" 4.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα