ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013"

Transcript

1 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ 2νπ Παλειιήληνπ Λνγνηερληθνύ Γηαγσληζκνύ Παξνπζίαζε θππξηαθήο πνίεζεο κέζα από δύν ζπιινγέο ΠΟΟ 300 κηινο Πλεπκαηηθήο Αλαλεώζεσο Έλσζε Λνγνηερλώλ Κύπξνπ Δζληθή Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλώλ Κύπξνπ Αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Μηραήι Μαξαζεύηε κε νκηιεηή εμ Διιάδνο 300 ζπλδξνκή ζηνλ EWC ζεηξά δηαιέμεσλ γηα παξνπζίαζε βηβιίσλ κειώλ Παγθόζκηα εκέξα πνίεζεο - απόηηζε ηηκήο ζε Κύπξην πνηεηή κε Διιαδίηε νκηιεηή 300 Κππξηαθόο ύλδεζκνο Παηδηθνύ Νεαληθνύ Βηβιίνπ ζεκηλάξην ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ γηα ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό θαη ηε ινγνηερλία παξνπζίαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξε Γνπιή γηα ην έξγν ηεο Φηιίζαο Υαηδεράλλα θαη θηινινγηθό κλεκόζπλν ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ινγνηέρληδεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηελ επθαηξία ηεο εκέξαο ηεο γπλαίθαο πλδξνκή ζηελ ΗΒΒΤ 2013 Λ Ν Ηδεόγξακκα Λνγνηερληθό θεζηηβάι ΛΟΓΟ 1 Δθδήισζε αρδάμ: η λογοηετνία αλλιώς Οκάδα Arttitude Body Bios ζην Stokholm Fringe Festival Κππξηαθή Έλσζε Βηβιηνζεθνλόκσλ Δπηζηεκόλσλ Πιεξνθόξεζεο ΚΔΒΔΠ 5ε επηζηεκνληθή εκεξίδα ΚΔΒΔΠ κε ηίηιν Πξνώζεζε βηβιηνζεθώλ ζηελ Κύπξν θαη αλάπηπμε αλαγλσζηηθήο θνπιηνύξαο 200

2 ύλδεζκνο Μηθξαζηαηώλ Κύπξνπ Κππξηαθό Κέληξν ΠΔΝ Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο κηινο Κύπξνπ ΔΠΟΚ Πνιηηηζηηθό Πεξηβαιινληηθό Δξγαζηήξη Αλμσράς Πλεπκαηηθόο κηινο Λεκεζνύ παξνπζίαζε ινγνηερληθνύ εκεξνινγίνπ 2013 κε ινγνηερληθά θείκελα Κππξίσλ Μηθξαζηαηώλ γηα ηε Μηθξαζία 2. παξνπζίαζε έθδνζεο γηα ηελ ηζηνξία ησλ Μηθξαζηαηώλ ζηελ Κύπξν θαη κε θαηαγξαθή ησλ κηθξαζηαηηθώλ θεηκειίσλ ζηελ Κύπξν επηζηεκνληθό ζπλέδξην κε ζέκα ηηο ζρέζεηο Μηθξαζίαο Κύπξνπ, βάζεη πεγώλ θαη δηαζσζέλησλ θεηκειίσλ Έθζεζε παξαδνζηαθήο ρεηξνηερλίαο Κππξίσλ Μηθξαζηαηώλ έθδνζε δύν ινγνηερληθώλ πνξηξέησλ ζηελ αγγιηθή: γηα ην Λεύθην Εαθεηξίνπ θαη ηελ Ήβε Μειεάγξνπ ζπλδξνκή ζην International Pen θηινινγηθό κλεκόζπλν ησλ Κώζηα Υαηδεζηεθάλνπ θαη Υξύζαλζνπ Κππξηαλνύ παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηεο Αλδξεαλήο Ζιηνθώηνπ εθδήισζε κε απαγγειία πνίεζεο από Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο θαη κεινπνηεκέλε πνίεζε από λένπο Κύπξηνπο δεκηνπξγνύο έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη πξνβνιή ληνθηκαληέξ ηνπ Παλίθνπ Υξπζάλζνπ κε ζέκα "Πνηεηηθή αιιεινγξαθία Υαξάιακπνπ Γεκζζέλνπο θαη Παύινπ Ληαζίδε" ινγνηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο βξαδηέο θαη ηέζζεξηο εθζέζεηο δσγξαθηθήο παξνπζίαζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηεο Αποζηάγμαηα ηεο Ηνπιίαο Βαζηιέα Παρληώηνπ από ηελ Αλδξηαλή Ζιηνθώηνπ 300

3 Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ σνέδριο Ρόδος Κύπρος, Νήζοι Πελαγίαι και Ολόεζζαι ζεηξά ηξηώλ δηαιέμεσλ κε ζέκα 1. Σηο επηδξάζεηο ησλ Λαηίλσλ ζην ζξεζθεπηηθό βίν ησλ Κππξίσλ επί Λαηηλνθξαηίαο, 2. Σελ παηδεία ζηελ Κύπξν θαηά ηε Βπδαληηλή Πεξίνδν θαη 3. Σελ ηαύηηζε θαη θαηαγξαθή ρσξηώλ θαη θενπδαξρώλ ηεο Καξπαζίαο επί Δλεηνθξαηίαο θαηαγξαθή, θσηνγξάθεζε θαη έθζεζε έξγσλ θππξηαθήο αξγπξνρνταο ζπλδξνκή Κππξηαθήο Δπηηξνπήο Βπδαληηλώλ πνπδώλ ζηε Γηεζλή Δπηηξνπή Βπδαληηλώλ πνπδώλ γηα ηα έηε 2012 θαη

4 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Παγθύπξηνο ύλδεζκνο Αγγεηνπιαζηώλ Κεξακηζηώλ Έθζεζε Κεξακηθήο Μάιηα Κύπξνο 700 Οκάδα Πξσηνβνπιίαο γηα ηνλ Πνιηηηζκό 5 ε Γηεζλήο Έθζεζε Γεινηνγξαθίαο κε ζέκα Σρόικα Ίδξπκα «Σειέκαρνο Κάλζνο» Δθδήισζε ηεο ζεηξάο Πνεύμα, Σέτνη και Οικογένεια θαη Δθδήισζε κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 20 ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ Σειέκαρνπ Κάλζνπ θαη ηνπ Νηθόια Οηθνλόκνπ Φσηνδόο Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ηνά Αηζρύινπ Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Άξηνο Ίδξπκα Σέρλε θαη Άγξηα Φύζε Ίδξπκα Σερλώλ Πήγαζνο Έλσζε Απηνδίδαθησλ Εσγξάθσλ Δηθαζηηθνί Καιιηηέρλεο 12 ε Οκαδηθή Έθζεζε κειώλ ΦΧΣΟΓΟΤ θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα Οκαδηθή έθζεζε κε ηίηιν ηραηηγικές Απορρύθμιζης: Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιηαλία 5o Υ-DREAM Festival θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα εηξά 40 εξγαζηεξίσλ κε ηίηιν Trash for Treasure γηα ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ ζηε δεκηνπξγία γιππηώλ Οκαδηθή έθζεζε κε ηίηιν DOCUMENTA Ίτνη ζηο Χώρο Δθζέζεηο (Παγθύπξηα θαη επαξρηαθέο) θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα εηξά πξνηάζεσλ από θαιιηηέρλεο θαη Γηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο θαιιηηερλώλ / ηζηνξηθώλ ηέρλεο θαη εηξά εξγαζηεξίσλ κε ηίηιν Alter Ego θαη Λεηηνπξγηθά έμνδα Δηαηξεία Κύπξηνη Υαξάθηεο Γηαηνκεαθό δξώκελν κε ηίηιν Print Act 13. Undo Point Contemporary Arts Ltd εηξά παξνπζηάζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε γεληθό ηίηιν Sharing Knowledge και πλέρηζε ηνπ εθζεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο-παξνπζηάζεσλ από ηελ

5 Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Κξαηηθή πιινγή κε ηίηιν Displays και Έθζεζε ησλ Rosa Barba θαη Michael Αλαζηαζηάδε Φσηνγξαθηθή Δηαηξεία Κύπξνπ Ίδξπκα Πηεξίδε Πνιηηηζηηθόο ύλδεζκνο NeMe Έθζεζε απνηειεζκάησλ Παγθύπξηνπ Φσηνγξαθηθνύ Γηαγσληζκνύ 2013 θαη 4 νο Γηεζλήο Γηαδηθηπαθόο Γηαγσληζκόο Φεθηαθήο Φσηνγξαθίαο Πξόγξακκα εηθαζηηθώλ εθζέζεσλ (Open Call #3 θαη Project Room #5) θαη Πξόγξακκα Φηινμελίαο Workshops of the Powerhouse και Εκπαιδεσηικά Προγράμμαηα πιινγή θαη αξρεηνζέηεζε θππξηαθώλ έξγσλ ζε Νέα Μέζα γηα ην Αξρείν Rose Goldsen ζηηο ΖΠΑ Αλαπηπμηαθόο ύιινγνο Γηόινπ Έθζεζε Φσηνγξαθίαο κε ζέκα ηε Γηόινπ ηνπ ρζεο θαη ηνπ ήκεξα Γεκηνπξγηθόο ύλδεζκνο Κύπξνπ εκηλάξην κε κεηαθιεζέληα εηζεγεηή Δπηκειεηήξην Καιώλ Σερλώλ Σνύια Ληαζή Υξίζηνο Μηραειίδεο Δηνηκαζία ςεθηαθήο εθαξκνγήο κε ηίηιν Δσνηηικός Περίπαηος (Virtual Museum) θαη Λεηηνπξγηθά Έμνδα Αηνκηθή έθζεζε κε ηίηιν Rusted Evidence ζηελ αίζνπζα Μειίλα Μεξθνύξε ζηε Λεπθσζία Αηνκηθή έθζεζε κε ηίηιν Short Floating Acts ζηνλ ρώξν Πνιηηηζκνύ ABOUT ζηελ Αζήλα Γηάλλεο Σνπκαδήο πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ROOMS 2013 ζηελ Αζήλα Μαξηάλλα Υξηζηνθίδνπ Αηνκηθή έθζεζε κε ηίηιν L histoire d histoire d une histoire ζηελ γθαιεξί OG2 ζηελ Κνισλία θαη πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ησλ θηλαιίζη ηνπ βξαβείνπ ΔΕΣΕ 2013 Μαξία Λντδίδνπ πκκεηνρή ζηελ νκαδηθή έθζεζε

6 Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Drawing Now 2013 Γηάλλεο αθέιιεο (σο εθπξόζσπνο άηππεο νκάδαο θαιιηηερλώλ) Αληξέαο Παζηάο Γηνύια Υαηδεγεσξγίνπ Μύξηα Νηθνιαΐδνπ ώζεηινπ Υξηζηίλα Γεσξγίνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Υάξεο Παζπαιήο ώδε Κσλζηαληηλίδνπ Μαξηάλλα Κσλζηαληή Μειίλα Νηθνιαΐδνπ Σαηηάλα Φεξαρηάλ Λεόληηνο Σνπκπνπξήο Μαίξε Πιαλη πκκεηνρή ζηηο παξάιιειεο εθδειώζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ Michelangelo Pistoletto Year One. The Paradise on Earth ζην Λνύβξν πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ησλ θηλαιίζη ηνπ 7 νπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Σέρλεο Arte Laguna Prize. πκκεηνρή ζηελ έθζεζε Η Ύλη ως Αθήγηζη πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ζύγρξνλνπ θνζκήκαηνο Treasure ζην Λνλδίλν Δπηκέιεηα ηνπ 1 νπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Πεξθόξκαλο Κύπξνπ CIPAF 2013 πκκεηνρή ζην 3 ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Γηεζλνύο πλδέζκνπ Πνιπκεξηθνύ Πεινύ κε ζέκα Synergy3: Seeking higher Ground ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο πκκεηνρή ζηε Μπηελάιε Εσγξαθηθήο Chisinau 2013 ζηε Μνιδαβία πκκεηνρή ζηε Μπηελάιε Εσγξαθηθήο Chisinau 2013 ζηε Μνιδαβία πκκεηνρή ζηελ 4 ε Μπηελάιε ύγρξνλεο Σέρλεο Shingle22j πκκεηνρή ζηελ Α Μπηελάιε Μπθόλνπ θαη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζην 10 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Νάνπζαο πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Φηινμελίαο Καιιηηερλώλ Atelier Rondo ζηελ Απζηξία πκκεηνρή ζηελ έθζεζε Divine Surprise. The Feminine in God ζην

7 Γηθαηνύρνο Δθδήισζε / Γξαζηεξηόηεηα Πνζό Άκζηεξληακ Θεόδνπινο Γξεγνξίνπ Αληξεάλα Κακπαλέιια Λία Βνγηαηδή Μειίλα νπθηνύξνγινπ Σάζνο Γθέθαο ηέιια Υξηζηνθή Άληξηα Πειεθάλνπ πκκεηνρή ζηελ Α Μπηελάιε Μπθόλνπ θαη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη πκκεηνρή ζηηο εηθαζηηθέο εθδειώζεηο Plein Feux / Nuit Blanche 2013 ζην Παξίζη Παξνπζίαζε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν The Office ηεο έθζεζεο κε ηίηιν Cluster ηνπ Απζηξηαθνύ θαιιηηέρλε Kurt Hentschlager πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Σέρλεο Mixed Borders & Hybrid Identities θαη πκκεηνρή ζηελ 9 ε Μπηελάιε Φισξεληίαο κε ηίηιν Ethics, DNA of Art πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Φηινμελίαο θαιιηηερλώλ IAM ζην Βεξνιίλν

8 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Πνιηηηζηηθόο κηινο "Δζηία" Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο "Μνπζηθόξακα" πλαπιία αθηεξσκέλε ζην Μίκε Πιέζζα πλαπιία «Ζ καγεία ηεο θηζάξαο» ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο. Μεζαησληθό Φεζηηβάι ζην Μεζαησληθό Κάζηξν ζηε Λάξλαθα. πλαπιία Classic Jazz ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Λεκεζνύ "Δπηινγή" Ίδξπκα Σερλώλ Φάξνο Κππξηαθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Βηέλλεο Δθδήισζε Ethno Cyprus 2013 Δθδήισζε «Δπηινγή Σξεηο γεληέο Σέζζεξηο Υνξσδίεο Μία ζπλαπιία» Δθδήισζε «Μνπζηθά Απνηππώκαηα 2013 Μηα πόιε γηα όινπο» Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο «13ν Φεζηηβάι κνπζηθήο Γσκαηίνπ Φάξνο» «5ν Φεζηηβάι ύγρξνλεο Μνπζηθήο Φάξνο» «πλαπιία κε ην θνπαξηέην εγρόξδσλ Brentano» «Κππξίσλ πλαπιία» Παξνπζίαζε βηβιίνπ «Ζ θαηαζηξνθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελλέα θαηερόκελσλ δήκσλ» θαη πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο «Δπηζηξέθνληαο ζηελ Κεξύλεηα» Κππξηαθόο Οξγαληζκόο πεξαο Μνπζηθόο κηινο Πάθνπ Πνιηηηζηηθόο κηινο Γηάζηαζε Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο «Avantgarde» Μνπζηθή παξάζηαζε «Πέληε ρξόληα Κππξηαθόο Οξγαληζκόο πεξαο» «Δηήζηα ζπλαπιία αθηέξσκα ζην Υξήζην Λενληή» πκκεηνρή ηεο Υνξσδίαο ηνπ Οκίινπ ζην 17 ν Φεζηηβάι ρνξσδηώλ Ληηόρσξνπ ζηελ Διιάδα Δθδήισζε «Πάκε ζαλ άιινηε» Δθδήισζε «Δλ αγαιιηάζεη» Δθδήισζε «Ξαλά από ηελ αξρή» Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο It s time to love: 2 pianos recital πλαπιία "Vigintennial: Pianisti non solo" Δθδήισζε "Viva la musica!"

9 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Δπαγόξαο Παιιεθαξίδεο «Δπαγόξεηα 2013» "14ν Φεζηηβάι Μνπζηθήο θαη ρνξνύ" σκαηείν Αγσληζηηθή Κύπξνο πλαπιία «Καιεκέξα Υξηζηέ κνπ» 800 Κέληξν Κππξίσλ πλζεηώλ Δπάγγεινο Ησλά Δύεο ακκνύηεο Λάξθνο Λάξθνπ Δπάγγεινο Ησλά Λόιινο Γησξγαιιέηνο Κύξνο Παηζαιίδεο Υξηζηόδνπινο Γεσξγηάδεο 2ν Φεζηηβάι ύγρξνλεο Μνπζηθήο πλαπιία «Έξγα γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ» «πλαπιία ηεο Άλνημεο» πκκεηνρή ηνπ κνπζηθνύ ζρήκαηνο «Monsieur Doumani» ζε επξσπατθό θεζηηβάι κνπζηθήο, κε ηίηιν «Fredane In Borgo» Παξνπζίαζε λένπ νξρεζηξηθνύ έξγνπ (θαηόπηλ αλάζεζεο) ζε ζπλαπιία ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Λνλδίλνπ ζην Barbican Centre Παξνπζίαζε ζηε ηνθρόικε θαη ζηε Μειβνύξλε ησλ κνπζηθνθηινινγηθώλ παξαζηάζεσλ, κε ηίηιν «Σν πξώην δσ βαζίιεην είραλ Θενί ην θηίζεη» Μνπζηθνθηινγηθέο παξαζηάζεηο γηα ην Βαζίιε Μηραειίδε ζε πέληε θνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ πκκεηνρή ηνπ κνπζηθνύ ζρήκαηνο «Monsieur Doumani» ζην Δηήζην Μνπζηθό Φεζηηβάι Vinoskop Skopje πλαπιία «Πεξί Οίλνπ» κε ηνπο Καληαδόξνπο Γησξγαιιέηνπ θαη ηε ζπλνδεία Λατθήο Οξρήζηξαο, ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηνπ Παληνπσιείνπ Λεκεζνύ πλαπιίεο ησλ Καληαδόξσλ Γησξγαιιέηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, θαηόπηλ πξόζθιεζεο από ηνπο Παιηνύο Καληαδόξνπο ηνπ πιιόγνπ Λερξηηώλ Θεζζαινλίθεο «Ο Γηόλπζνο» θαη αγνξά 50 αληηηύπσλ ηνπ ςεθηαθνύ ηνπ δίζθνπ «Σεο Κύπξνπ Δλζπκήκαηα πλαπιία κε ηίηιν «Ζ πεξα πλαληά Μία Πόιε Μαγηθή» πλαπιία κε ηε ζπκκεηνρή νρηώ θαιιηηερλώλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε -Smith Square-, Λνλδίλν

10 Φαίδξνο Καβαιιάξεο Αγγειηθή Πξέδα Ρεβέθθα Σξηκηθιηληώηνπ πλαπιία κε ηίηιν «Πλνέο, Φσλέο θαη Κξνύκαηα 40 ρξόληα ζπλαπιίεο ( )» Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Ζ καγεία ηνπ πηάλνπ» Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Μεισδίεο ηνπ Κόζκνπ» Μηράιεο Θενραξίδεο πλαπιία κε ηίηιν «Sound of the City 2» 700 Γέζπσ Παπαθάξνπιια Αλδξέαο Αξηέκεο Παλίθνο Γησξγνύδεο Αλλίλε Σζηνύηε Μάξηνο Ησάλλνπ Ζιία Λνπβάλα Γίζθνη Ληδ Μνπζηθό Ίδξπκα Δπαγγειίαο Σδηαξξή Υνξσδία «Orphean Singers» Ρεζηηάι πηάλνπ αθηεξώκαηνο ζην ζπλζέηε Πεξηθιή Κνύθν Μνπζηθή παξάζηαζε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο κε ηίηιν «Σεο Θάιαζζαο θαη η Οπξαλνύ Αέξηλε Ζρώ» πκκεηνρή ζε Μνπζηθνινγηθό πλέδξην ζηελ Αζήλα (ζην «4 th International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology»), ζην Ακεξηθαληθό Ίδξπκα Βπδαληηλήο Μνπζηθήο θαη Τκλνινγίαο Μνπζηθή παξάζηαζε «Γπλαηθείεο Πεξηπιαλήζεηο ζηελ πεξα» Δπηρνξήγεζε αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ γηα θάζνδν ζηελ Κύπξν -γηα ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθή παξνπζίαζε ηεο Κύπξνπ από ηελ Deutsche Welle Γύν εθδειώζεηο κε ηίηιν: (α) «2 ν Loop Festival» θαη (β) «3 ν Μνπζηθό Φεζηηβάι Φέγγαξνο» «18 νο Γηεζλήο Γηαγσληζκόο Πηάλνπ Δπαγγειίαο Σδηαξξή» Κνλζέξην («Brahms Requiem») ηεο Υνξσδίαο «Orphean Singers»

11 Δπξσπατθόο ύλδεζκνο Γαζθάισλ Κηζάξαο Κύπξνπ «8 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηζάξαο -EGTA- 2013» 400 Cyprus Fringe «Cyprus Fringe Festival» 1. Υνξσδία «Μνπζηθόο κηινο Λεπθσζίαο» Κππξηαθό Ηλζηηηνύην Μνπζηθήο Cyprus Clarinet Studio ύλδεζκνο «Οη Φίινη ηνπ Άξηε» πλαπιίεο ηεο Υνξσδίαο «Μνπζηθόο κηινο Λεπθσζίαο» ζηελ Πξεηόξηα θαη ζην Γηνράλεζπνπξγθ (α) «3 ν Δπξσκεζνγεηαθό πλέδξην Μνπζηθήο» θαη (β) πκκεηνρή ζην «21 ν Δηήζην πλέδξην Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ European Association of Music Schools ζηελ πόιε Leuven ηνπ Βειγίνπ» Γηνξγάλσζε: (α) πλαπιίαο Κιαξηλέηνπ θαη Κξνπζηώλ θαη (β) πλαπιίαο κε ηίηιν «Evohe Wind Quintet» Γηνξγάλσζε: (α) Ρεζηηάι λεαξώλ κνπζηθώλ, (β) πλαπιίαο ελαιιαθηηθήο κνπζηθήο θαη (γ) Ρεζηηάι θηζάξαο σκαηείν Αδνύισηε Κεξύλεηα Δθδήισζε κε ηίηιν «Κξαπγή Παηξίδαο» Ledra Music Soloists Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Πνισλώλ Κύπξνπ Καιιηηερληθή Υνξσδία Λεπθσζίαο Δθδειώζεηο: (α) «Mona» θαη (β) «Οη Γέθα νλάηεο γηα βηνιί θαη πηάλν ηνπ Λ.Φ. Μπεηόβελ -Μέξνο Α -» Δθδήισζε κε ηίηιν «Γύξλα, Αδξάρηη κνπ, Γύξλα» Σηκεηηθή εθδήισζε αθηέξσκα ζηνπο Κύπξηνπο ζπλζέηεο

12 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ DANCE LAB Οξγάλσζε Dance Waves Festival DANCECYPRUS Παξαγσγή Evolution DANCEGATECY Οξγάλσζε No-body Festival ECHO ARTS Παξαγσγή λένπ έξγνπ Riverscapes ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΔΛΔΑΝΑ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Β.Motion OperaEstate ζην Βαζάλν (Ηηαιία) πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα DanceWeb Απζηξίαο ΑΜΦΗΓΡΟΜΟ πκκεηνρή ζε θεζηηβάι ηνπ Ηζξαήι ΔΝ ΓΡΑΔΗ Παξνπζίαζε έξγνπ ζηε Ρίγα Videodance ΗΣΗ ΤΜΠΟΗΟ ΥΟΡΟΤ πκπόζην Υνξνύ κε ηε Νέα Κίλεζε ΚΟΝΝΑΡΖ ΠΔΣΡΟ Παξαγσγή λένπ έξγνπ WET ΚΟΤΗΟ ΥΑΡΖ Αεξνπνξηθά γηα πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι ΜΑΛΗΑΛΖ ΚΑΛΗΑ πκκεηνρή ζην Ηnteatro Festival Academy 300 ζηελ Ηηαιία ΜΔΖ ΜΑΡΗΑ Παξαγσγή λένπ έξγνπ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΑΛΛΟΝΙΚΗ ΜΗΛΔΝΑ ΚΟΤΛΑ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Dance and No- Verbal Theater ζηελ Κξναηία ΜΠΑΛΔΣΟ ΝΔΧΝ Παξαγσγή Λίμνη ηων Κύκνων θαη ΛΔΤΚΧΗΑ Καρσοθραύζηης ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Abudance ζηε ΓΖΜΖΣΡΑ νπεδία ΠΔΛΜΑ πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Taneh Praga ΠΔΝΣΔ Παξνπζίαζε έξγνπ ζηελ Αζήλα Παξαγσγή λένπ έξγνπ ΔΛΑ Παξαγσγή λένπ έξγνπ ΣΟ ΚΑΩ ΣΔΓΖ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΥΟΡΟΤ In contact with 1 ΛΔΜΔΟΤ Open House Festival ΤΝΓΔΜΟ ΥΟΡΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΘΔΗ Οξγάλσζε Παγθύπξηνπ Γηαγσληζκνύ Μπαιέηνπ Αεξνξνπνξηθά εηζηηήξηα καζεηξηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο ζην εμσηεξηθό 1

13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΧΜΑΣΔΗΟ ΔΛΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΟΛΟ ΓΗΑ ΣΡΔΗ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ «Σν θάσ» "Αγαπεηε θύξηε ηξίλγθκπεξγθ" "Σα ηδηηξνιέκνλα" ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ONE/OFF ΔΘΑΛ "Ζ ΝΤΥΣΑ ΜΟΛΗ ΠΡΗΝ ΣΑ ΓΑΖ" ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΑΝΑΛΟΓΗΟ ΔΗ ΜΝΖΜΖ ΚΧΣΖ ΚΟΛΧΣΑ Ζ ΠΟΡΝΖ ΣΟΤ ΟΥΑΗΟ (Διιαδα ηδξπκα Καθνγηαλλε) ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΜΗΣΟ" "ΣΟ ΚΑΗΜΟΝ" ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ THE YARD. RESIDENCY Π.Α. ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ "Ο ΦΗΛΟ ΜΟΤ" ΤΡΡΑΦΖ ΚΧΜΗΚΧΝ ΚΖΝΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΞΔΝΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ "Ζ ΜΑΓΗΑ ΠΟΤ ΜΗΟΤΔ ΣΑ ΚΑΛΑΝΣΑ" ΣΟΤ ΔΤΓΔΝΗΟΤ ΣΡΗΒΗΕΑ Θεαηξν ηαγόλεο Εσήο ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΟΝΣΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΧΝ «Ζ ΣΔΡΦΗ» "Ο Δπηζηάηεο" πκπνζην Υνξνπ κε ζέκα "ώκα Νείθνο θαη Φηιόηεο" Δβδνκαδα Κππξηαθνπ Θεαηξηθνπ ζηελ Αζελα Υαξηνγξαθεζε λεσλ δεκηνπξγσλ ζεαηξνπ (κέρξη ηώξα) Θεαηξηθή παξάζηαζε

14 ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΟΛΤΜΠΗΑ ΛΤΜΠΗΧΝ ΘΔΑΣΡΟ ΑΝΔΜΧΝΑ Φεζηηβαι Θεαηξνπ 2013 «Οίθνο Δπγεξίαο: Ζ Αλαγέλλεζε» «Hen s night» «Λεσθνξείν ν πόζνο» ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΖΝΟΓΡΑΦΧΝ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΘΔΑΣΡΟΤ Γεληθή πλέιεπζε OISTAT 1. Ησάλλα ηαθθάιε Della Robbia 2 Γησξγνο Νενθύηνπ Θεαηξηθε παξαζηαζε "Μαλσιεο" Αληξέη Κξνππά "ΣΑΡΑΜΠΟΤΚΑ" Αγηο Παηθνο Μηα βξαδηα κε ηνλ Σζερσθ ΝΗΚΟΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΜΑΓΑ POINT TO THE FULL MONTY 1. Νηθόιαο Κνπξνπκηδήο "Steady Rain" Μάξηνο Ησαλλνπ "Ζ θαιαθξή ηξαγνπδίζηηξα" Κπξηαθή Κνληαμάθε Love Lies Μαξηνο Μεηηήο Λαηδε Μαθκπέζ Γηνκήδεο Κνπθηεξνο "Σν Παιηό" Catherine Beger Alice s Wonderland Φσηνο Φσηηαδεο 2 κνλνπξαθηα ηεο Αλδξηαλήο Ζιηνθώηνπ 4. Achim Wieland Woyzeck Διεάλα Αιεμάλδξνπ «ζηε ρώξα ησλ ζ_κάησλ»

15 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ κηινο Φίισλ Κηλεκαηνγξάθνπ (Λεπθσζίαο) Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λάξλαθαο-Ακκνρώζηνπ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λεκεζνύ Έλσζε θελνζεηώλ Κύπξνπ Brave New Culture Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ θαη Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ «ςεηο ηνπ Κόζκνπ» Κππξηαθή Σαηληνζήθε Πειαζνύζαο Δηήζην Πξόγξακκα Κηλεκαηνγξαθηθώλ Πξνβνιώλ Δηήζην Πξόγξακκα Κηλεκαηνγξαθηθώλ Πξνβνιώλ Δηήζην Πξόγξακκα Κηλεκαηνγξαθηθώλ Πξνβνιώλ -5 ν Φεζηηβάι Κππξίσλ θελνζεηώλ -εκηλάξην Αλάπηπμεο Παξαγσγήο Σαηληώλ Μεγάινπ Μήθνπο γηα Γηεζλή Αγνξά θαη πγγξαθήο ελαξίνπ - Δξγαζηήξη Γηεύζπλζεο Φσηνγξαθίαο -8 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Λεκεζνύ -Δξγαζηήξη Νηνθηκαληέξ DocsTalk Cyprus -12 ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ Τπαίζξνπ «ςεηο ηνπ Κόζκνπ» - Πξόγξακκα Πξνβνιώλ «ςεηο ηνπ Φαληαζηηθνύ» θαη Δξγαζηήξη Παηδηθνύ Animation - Κηλεκαηνγξαθηθά Αθξνδίζηα (θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο) - Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο (ξεύκα θαη ελνίθην)

16 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 8 Ο ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 1 ΑΡΑΓΗΠΠΟΤ ΒΡΑΓΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 2013 ΔΡΖΜΖ 1 Ο ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΚΟΤΡΗΟΤ ΛΔΤΚΧΗΑ PROJECT NICOSIA 12. ΚΗΣΗΟ Ζ ΚΤΠΡΟ ΣΟΤ ΥΘΔ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΜΔΡΑ ΑΓΗΟΗ ΒΑΒΑΣΗΝΗΑ ΤΝΑΤΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΝΟ ΛΟΗΕΟ ΠΑΝΧ ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ 750 ΓΔΡΤΝΔΗΑ «ΣΟ ΣΕΗΒΔΡΣΗ ΣΖ ΓΔΡΤΝΔΗΑ» ΚΑΡΑΒΑ ΔΝΧΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΑΒΑ- ΚΤΘΖΡΧΝ ΘΔΑΣΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ ΟΜΗΛΟΤ Δ.Κ.Λ 750 ΑΒΓΔΛΛΔΡΟ 18 Ο ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΒΓΔΛΛΔΡΟΤ ΠΔΡΑ ΥΧΡΗΟ ΚΑΗ ΝΖΟΤ ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ ΣΡΔΜΗΘΟΤΑ ΣΔΡΗ ΜΟΤΗΚΟΥΟΡΔΤΣΗ-ΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 10 ΥΡΟΝΗΑ ΥΟΡΧΓΗΑ ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΔΚΜΑΘΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 2. ΛΔΤΚΑΡΑ ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΔΤΚΑΡΧΝ ΑΚΑΝΘΟΤ ΠΟΛΖ ΥΡΤΟΥΟΤ Ε ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚΑΝΘΟΤ ΜΔΡΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΑΡΗΟΝ- ΑΡΗΝΟΖ ΠΔΡΑ ΟΡΔΗΝΖ ΘΔΡΗΝΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΡΑ ΟΡΔΗΝΖ 1.250

17 ΚΑΣΧ ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ ΚΟΝΣΔΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ.ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΖΘΖ- ΔΘΗΜΑ- ΠΑΡΑΓΟΖ 2 Ο ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΤΝΑΤΛΗΑ ΛΑΣΗΝΟ- ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 2. ΠΑΦΟ ΟΠΔΡΑ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΗΟΥΧΡΗΧΝ ΜΔΡΔ ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΗΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 4 Ο ΦΔΣΗΒΑΛ ΘΔΡΗΝΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑ-ΦΟΤ 750 ΑΓ. ΣΤΥΧΝΑ ΑΜΑΘΟΤΗΑ ΠΛΑΣΑΝΗΣΑΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΝΔΡΟΜΤΛΟ 1880 ΓΔΡΟΚΖΠΟΤ «ΗΔΡΟΚΖΠΗΑ 2013» 2. ΛΗΒΑΓΗΑ Α ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΑΛΑΘΟΠΛΔΚΣΗ-ΚΖ ΚΑΗ ΛΑIΚΖ ΠΔΡΒΟΛΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΔΡΤΝΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΦΔΣΗΒΑΛΗΚΖ ΒΡΑΓΗΑ ΠΔΡΒΟΛΗΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΥΔΗΜΧΝΑ, ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΛΑΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ, ΔΚΘΔΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ, ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΓΔΚΑΠΔΝΘΖΜΔΡΟ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΡΤΝΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 7. ΛΔΜΔΟ ΜΔΓΑΛΑ ΜΠΑΛΔΣΑ 2

18 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ & ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Λεπθσζίαο Αγιαληδηάο Αγ. Γνκεηίνπ Έγθσκεο Λαθαηάκηαο Λαηζηώλ ηξνβόινπ Λάξλαθαο Αζεέλνπ Αξαδίππνπ Αγίαο Νάπαο Γεξύλεηαο Παξαιηκληνύ Λεκεζνύ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ΔΚΓΖΛΧΖ/ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΟΟ

19 Γεξκαζόγεηαο Μέζαο Γεηηνληάο Πνιεκηδηώλ Πάθνπ Γεξνζθήπνπ Πέγεηαο Πόιεο Υξπζνρνύο Γαιίνπ Λαπήζνπ Λύζεο Μόξθνπ Καξαβά Λεπθνλίθνπ Λεηβαδηώλ Σζεξίνπ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Αγίνπ Παύινπ Λεκεζνύ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Μαζηάηε

20 Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Αζηξνκεξίηε Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Κιήξνπ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Αβδειιεξνύ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Πάλσ Κπβίδσλ Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Δξήκεο

21 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΛΑΨΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΑΓΗΧΝ ΟΜΟΛΟΓΖΣΧΝ» Δξγαζηήξηα κε ηππηθήο καζεζεο Μνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειώζεηο ζηε Γαληα Μνπζηθνρνξεπηηθε παξάζηαζε ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΒΑΗΛΗΣΕΗΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΣΟ ΒΖΜΑ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΛΧΝΑ ΚΔΝΣΡΟ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΔΥΝΟΓΡΟΜΗΟ Γηθνηλνηηθε εθδήισζε Μηα παηξίδα κηα θνπιηνύξα" Καιιηηερληθή εθδήισζε πκκεηνρή ζε θεζηηβαι ζην εμσηεξηθό (Οπγγαξία) πκκεηνρή ζε θεζηηβαι ζην εμσηεξηθό Μνπζηθνρνξεπηηθν ζεξγηαλη Κππξηαθνο Γάκνο ΔΝΑΡΞΖ 41νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΧΝΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΛΑΗΚΟ ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΠΛΟΤΜΗΜΑ ΦΧΜΗΟΤ ΑΠ ΣΖ ΓΗΑΓΗΑ ΣΟΝ ΔΓΓΟΝΟ ΚΡΖΣΖ-ΚΤΠΡΟ: ΠΛΟΤΜΗΜΑΣΑ, ΑΚΟΤΜΑΣΑ, ΓΡΟΜΟΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΗ (ηαμηδη ζηελ Κξεηε) ΣΟ ΜΟΤΔΗΟ ΣΑΞΗΓΔΤΔΗ (ΠΑΦΟ) ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΟΗΛΑΝΗΧΣΧΝ ΑΦΑΜΗΑ 2013 ΑΝΝΟΗΓΜΑ ΠΗΘΑΡΚΟΤ ΖΜΔΡΗΓΑ ΒΤΕΑΝΣΗΟ ΚΑΗ ΚΟΗΛΑΝΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ Γ. ΒΑΓΔΝΑ: ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟ ΚΟΜΖΜΑ SUMMER FOLKLORE FESTIVAL SPAIN ΚΤΠΡΟ-Μ.ΑΗΑ ΔΝ ΣΤΜΠΑΝΧ ΚΑΗ ΥΟΡΧ 4.

22 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΓΗΟΝΤΟ 50ε ΔΤΡΧΠΑΗΑΓΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΝΣΗΡΛΑΝΣΑ ΔΚΓΖΛΧΖ ΤΝΑΤΛΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΧΝ ΜΟΤΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΗΧΝ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΝΖΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΛΔΜΔΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΝΓΔΜΟ ΑΠΟΓΖΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΣΟ ΝΖΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΥΝΑΡΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΝΑΚΣΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΚΟΣΖΣΑ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΟΗΓΗΠΟΤ ΣΤΡΡΑΝΟ 11ν ΓΗΔΘΝΔ ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΑΗΚΧΝ ΥΟΡΧΝ "ΣΖ ΚΤΡΑ ΘΑΛΑΑ" ΥΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 50th EUROPEADE - ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΤΛΛΟΓΖ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ 2νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΛΟΦΟΤ-ΚΡΑΟΥΟΡΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΔΚΓΖΛΧΖ ΜΔ ΑΡΜΔΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ Art School ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΛΔΤΚΑΡΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΟΗ ΑΓΟΤΛΧΣΟΗ ΗΑΚΑΛΛΖ ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΠΟΛΗΣΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ Ζ ΠΑΛΗΑ ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΝΟΣΟ ΠΗΟΤΡΗΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟ ΘΟΗ ΚΤΠΔΡΟΤΝΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΒΚΟΡΗΣΗΑ ΦΧΝΖ ΤΝΓΔΜΟ ΜΗΚΡΑΗΑΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Παθόζκηα Βξαδηά Μνπζείσλ Festival Chateau Gombert Μαζήκαηα Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ Δθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ θαηερόκελε Λύζε 13 ν Φεζηηβάι Λατθώλ θαη Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ Φεζηηβαι Κππεξνύληαο «Μλήκε θαη ηηκή ζηνπο ιατθνύο καο πνηεηέο» ΔΚΘΔΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΤΠΡΗΧΝ ΜΗΚΡΑΗΑΣΧΝ 200

23 ΜΗΥΑΛΖ ΛΑΝΗΣΖ πλάληεζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δπξσπαηάδαο Oscar Mundial Del Folklore 1000 Σδνπιηα Αζηξαίνπ Υξηζηνθόξνπ πλέδξην ηνπ European Textile Network Υξίζηνο Αιεμάλδξνπ πλαπάληεκα Αλαηνιήο 300 ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΥΡΗΣΑΚΖ ΥΑΣΕΖΣΟΦΖ ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΛΔΝΑ ΠΑΝΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΚΗΧΝ ΓΗΑΝΝΖ ΠΑΦΗΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΠΑΦΗΟ 10 παξαζηάζεηο ζεάηξνπ ζθηώλ 10 παξαζηάζεηο ζεάηξνπ ζθηώλ Παξαζηάζεηο ζεαηξνπ ζθησλ 3. πκκεηνρή ζην World Puppet Carnival

24 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΔΤΝΑ & ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ «ΣΔΡΦΙΥΟΡΗ» 2013 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΠΟΟ ΑΜΦΗΓΡΟΜΟ ΥΟΡΟΘΔΑΣΡΟ 2 ΑΧΜΑΣΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 23. ΚΟΤΛΑ UGREN ΜΗΛΔΝΑ 1 ΝΟΔΜΑ ΠΔΛΜΑ

25 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΔΚΓΟΔΧΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ Δπηρνξήγεζε επεηεξίδαο Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο κηινο "Φηινινγηθή Κύπξνο" 900 Δθδνηηθή Δηαηξεία Σειέγξαθνο "Νέα Δπνρή" Πεξηνδηθό Λνγνηερλίαο "Αθηή" "Αθηή" Διεπζέξηνο Παπαιενληίνπ "Μηθξνθηινινγηθά" Κππξηαθά ζέκαηα θαη εθδόζεηο "Κππξηαθή Βηβιηνθηιία" Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ "Κππξηαθαί πνπδαί" 4. Κππξηαθό Κέληξν ΠΔΝ "In Focus" κηινο Πλεπκαηηθήο Αλαλεώζεο "Κππξηαθή Μαξηπξία" Κππξηαθόο ύλδεζκνο Παηδηθνύ - Νεαληθνύ Βηβιίνπ "Αλέκε" Πεξηνδηθό "Πλεπκαηηθή Κύπξνο" "Πλεπκαηηθή Κύπξνο" 1. Νηίλα Καηζνύξε "Άλεπ" 3. E.M.E. Cyprus Dossier LTD "The Cyprus Dosier" 1.

26 Κππξηαθή Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ πνπδώλ "Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθώλ πνπδώλ" Γήκνο Κεξύλεηαο "Γήκνο Κεξύλεηαο" 800 σκαηείν Διεύζεξε Κπζξέα "Διεύζεξε Κπζξέα" 800 σκαηείν Διεύζεξν Παιαίθπζξν "Διεύζεξν Παιαίθπζξν" 600 Γήκνο Καξαβά "Καξαβηώηηθα Γξώκελα" 800 Πνιηηηζηηθόο κηινο Πξνθήηεο Ζιίαο "Μαξαζόβνπλνο" 800 Γήκνο Μόξθνπ " Ζ Φσλή ηεο Μόξθνπ" 800 ύιινγνο Απνθνίησλ Αλσηέξσλ ρνιώλ Εώδηαο " Ζ Εώδηα" 800 Κππξηαθή Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ πνπδώλ "Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθώλ πνπδώλ" 3.

27 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΥΔΓΙΟΤ ΜΔΣΑΦΡΑΔΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΤΠΡΙΧΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Crescenzio Sangiglio Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ "Una foglia verde oro" (αλζνινγία Kύπξησλ πνηεηώλ) ζηελ ηηαιηθή γιώζζα Editura Meronia Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο αλζνινγίαο θππξηαθήο πνίεζεο ζηε ξνπκαληθή γιώζζα Angela Mikallou Jourdan Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο βηβιίνπ "Ο δξόκνο" ζηε γαιιηθή γιώζζα Νίθνο Καηζαιίδαο Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο πνηεηηθήο αλζνινγίαο ηεο Κιαίξεο Αγγειίδνπ ζηελ αιβαληθή γιώζζα Plamak Publication Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ "Ώζπεξ ζηξνύζηνλ ηάραο επέηαζαο" ζηε βνπιγαξηθή γιώζζα Michel Volkovitch Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ "ηηο γσληέο ησλ ιέμεσλ" ζηε γαιιηθή γιώζζα Gaia Zaccagni Δπηρνξήγεζε κεηάθξαζεο ηνπ βηβιηνπ "Σν ζπίηη" ζηελ ηηαιηθή γιώζζα

28 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΥΔΓΙΟΤ ΔΝΙΥΤΗ ΔΚΓΟΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ POWER PUBLISHING LTD Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «1948: ν Διιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο θαη ε Κύπξνο» ηνπ Αιέμε Υξ. Αιέθνπ THEOPRESS LTD Δπηρνξήγεζε έθδνζεο "όινη θαη Μαξαζάζα" ηνπ Μηράιε Παζράιε Κώζηαο Δπηθαλίνπ ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Λεκεζόο: ε εηπκνινγία ηνπ νλόκαηνο. Από ηελ πξντζηνξηθή Ληκλεζζό ζηε Λεκεζό» Σνπ Αλδξέα Μαθξίδε Δθδόζεηο Ησιθόο Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Ζ κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία ζηνλ θππξηαθό Σύπν» Σνπ Υξήζηνπ Αιεμάλδξνπ Δθδόζεηο ηδέξεο Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Οη ζρέζεηο Αζελώλ Λεπθσζίαο θαη ην Κππξηαθό ( )» Σνπ Νίθνπ Υξηζηνδνπιίδε Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Αλ ζεο λα κάζεηο λέα κνπ» Δπηκέιεηα άββαο Θ. Κόθθηλνο 4. Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο«british Colonial Architecture in Cyprus» Σνπ Κώζηα Γεσξγίνπ Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο» Σνπ Αλδξέα Κι. νθνθιένπο

29 Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Σεο Κππεξνύληαο καξηπξίεο θαη ζύκεζεο» Σνπ Κπξηάθνπ Υαξαιάκπνπο Δθδόζεηο Πνξεία Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ αγξνηώλ ζηελ ελεηνθξαηνύκελε Κύπξν» Σεο Μαξίαο Δξηθύιεο Αλησλνπνύινπ Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο «Γηα ηελ ηαπηόηεηα ηεο ειιελνθππξηαθήο αξηζηεξάο» Σνπ Κπξηάθνπ Σδηακπάδε Δθδόζεηο Δλ Σύπνηο ΛΣΓ Δπηρνξήγεζε έθδνζεο "πκβνιή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Κππξηαθνύ Σύπνπ, ηόκνο Σ " Argo Editrice Δπηρνξήγεζε έθδνζεο "Anthologia della poesia Cipriota" 4.

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κσπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτοσ Θεάτροσ Cyprus Centre of the International Theatre Institute

Κσπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτοσ Θεάτροσ Cyprus Centre of the International Theatre Institute Κσπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτοσ Θεάτροσ Cyprus Centre of the International Theatre Institute 38, Regaena Str., 1010 Nicosia, Cyprus. Tel.: 357-22674920, Fax: 357-22680822 e-mail: ccoiti@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν θαξλαβάιη αξρίδεη! Από ηελ 13ε έσο ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ν ΣΔΛΑΛΖ ηνπ Καξλαβαιηνύ κε ηίηιν «Δζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ «Ο ΑΤΛΟ» 1. Με ηο λύσνο ηος άζηπος ηίρνη: Οδπζζέαο Διύηεο 2. ε καινούπγια βάπκα μπήκα Παξαδνζηαθό Μηθξάο Αζίαο Δπεμεξγαζία: Β. Πεηξόρεηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ «ΕΚΡΕΜ ΣΑΜΠΕΪ» ΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ Δπώλπκν: Μπάπκαρ Όλνκα: Παναγιώηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ «Το θθέθην πάνηα ηδηε ταρά ποσ ηο θραζίν περνούζην, ηδηαη ρανηεβού ζηε Λεμεζό δηούν γηα να βρεζούζην» Εσαγόρας Κωνζηανηίνοσ Εγκαίνια: Δημοηικός Κήπος

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ Ώρα για ζηάτσα και ζεζηό άρφμα Μοσζική και έθιμα, ζσνηαγές και ζπεζιαλιηέ ηοσ υφμιού από περιοτές και πόλεις ηης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ηόσοι ηος ςνδέζμος Φιλίαρ Εθνών είναι:

ηόσοι ηος ςνδέζμος Φιλίαρ Εθνών είναι: Ο ύλδεζκνο Φηιίαο Δζλώλ είλαη εζεινληηθή Mε θεξδνζθνπηθή, θαη Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε (σκαηείν )πνπ ηδξύζεθε ην 1997, κε έδξα ηελ Διιάδα (Αζήλα). Ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία θνξπθαίσλ ζηειερώλ ηεο πλεπκαηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999

A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999 A.K. 0297 Δπώλπκν Πιέζζαο Όλνκα Αληώληνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Αληώλαξνο Σόπνο γελλήζεωο Πάηξα Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 5/7/1999 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο Αληώλαξνο γελλήζεθε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα