Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους"

Transcript

1 MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα αποτελούν ένα όλο και σοβαρότερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα για όλες τις σύγχρονες οικονοµίες. Ο όγκος των αποβλήτων αυξάνει µε ρυθµούς ανάλογους ή και ενίοτε µεγαλύτερους από την οικονοµική ανάπτυξη. Ο τρόπος παραγωγής και χειρισµού των αποβλήτων επηρεάζει όλους µας, από τους µεµονωµένους πολίτες και τις µικρές επιχειρήσεις, µέχρι τις δηµόσιες αρχές και το διεθνές εµπόριο. Η παραγωγή και η διαχείριση αποβλήτων συνδέεται στενά µε τον τρόπο κατά τον οποίο χρησιµοποιούµε τους πόρους. Η παραγωγή υπερβολικών ποσοτήτων αποβλήτων αποτελεί ένδειξη ασύµφορης χρήσης των πόρων, η δε ανάκτηση των ενσωµατωµένων στα απόβλητα υλικών και ενέργειας µπορεί να µας βοηθήσει να χρησιµοποιούµε τους πόρους καλύτερα. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές για τα απόβλητα µπορούν και πρέπει να έχουν στόχο τη µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε τη χρήση των πόρων. Από περιβαλλοντικής σκοπιάς, η «υγειονοµική ταφή» αποτελεί τη χειρότερη επιλογή για τη διαχείριση αποβλήτων. Καταλαµβάνει χώρο και µπορεί να µετατραπεί σε µελλοντική περιβαλλοντική υποθήκη. Αντιπροσωπεύει κατασπατάληση πόρων. Η κοινοτική νοµοθεσία έχει καθιερώσει υψηλά πρότυπα για τους χώρους υγειονοµικής ταφής, ώστε να προληφθεί η ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, και να µειωθούν οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα λόγου χάριν µεθανίου, ενός ισχυρού αερίου θερµοκηπίου. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις, η νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται σωστά εξακολουθούν και υπάρχουν χιλιάδες κακά οργανωµένες και παράνοµες χωµατερές σε πολλά κράτη µέλη. Η αποτέφρωση διέπεται επίσης πλέον από αυστηρά πρότυπα ΕΕ, χάρη στα οποία έχει επιτευχθεί σηµαντική µείωση των εκποµπών. Για παράδειγµα, οι ατµοσφαιρικές εκποµπές διοξινών, µιας εξαιρετικά τοξικής οικογένειας ουσιών, από την αποτέφρωση αστικών απορριµµάτων έχει µειωθεί σε ποσοστό περίπου 0,5% του συνόλου των εκποµπών διοξινών στην ΕΕ των 25. Η αποτέφρωση µπορεί επίσης να χρησιµεύσει για την ανάκτηση της ενέργειας που εµπεριέχεται στα απόβλητα. Τα επικίνδυνα απόβλητα συνεπάγονται ιδιαίτερα προβλήµατα επειδή χρειάζεται να υποστούν επεξεργασία πριν διατεθούν ασφαλώς, ορισµένα δε από αυτά µπορούν να διατεθούν µόνο σε ειδικούς χώρους για τοξικά απόβλητα. Γενικά, η διαχείριση των αποβλήτων ευθύνεται για το 2% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της ΕΕ. Από τη διαχείριση των αποβλήτων προκαλούνται εκποµπές στην ατµόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και θόρυβος και άλλες οχλήσεις. Τα απόβλητα αποτελούν επίσης οικονοµικό βάρος. Στην ΕΕ, η διαχείριση των επικίνδυνων και των αστικών αποβλήτων και µόνον εκτιµάται ότι κοστίζει στη βιοµηχανία και τους πολίτες µέχρι και 75 δις ευρώ ετησίως.

2 Ταυτόχρονα, η θέληση της Ευρώπης να αντιµετωπίσει τα απόβλητα κατά περιβαλλοντικώς ορθούς τρόπους δηµιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Ο ευρωπαϊκός κλάδος της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων έχει υψηλό ρυθµό ανάπτυξης και εκτιµώµενο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 100 δις ευρώ. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας και εξασφαλίζει από 1,2 έως 1,5 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης. Η βιοµηχανία ανακύκλωσης προµηθεύει όλο και µεγαλύτερες ποσότητες πόρων στη µεταποιητική βιοµηχανία: τουλάχιστον το 50% του χαρτιού και του χάλυβα, το 43% του γυαλιού και το 40% των µη σιδηρούχων µετάλλων που παράγονται στην ΕΕ προέρχονται σήµερα από ανακυκλωµένα υλικά. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και κατά τα τελευταία 30 χρόνια έχει συντελεσθεί στον τοµέα αυτό σηµαντική πρόοδος. Ωστόσο, η νοµοθεσία σε ορισµένες περιπτώσεις εφαρµόζεται ελλιπώς και δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους. Η πολιτική αποβλήτων δεν αντικατοπτρίζει ακόµη πλήρως τις αναφαινόµενες γνώσεις σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των πόρων που µετατρέπονται σε απόβλητα στο τέλος του ωφέλιµου βίου τους. 2) Πόσα απόβλητα παράγονται στην ΕΕ και ποιες είναι οι εκτιµήσεις για το µέλλον; Η συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τα απόβλητα είναι δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα για το 2002 όσον αφορά τα απόβλητα οικοδοµών (510 εκατ. τόνοι), τα απόβλητα της µεταποιητικής βιοµηχανίας (427 εκατ. τόνοι), τα αστικά απορρίµµατα (241 εκατ. τόνοι) και τα απόβλητα από την παραγωγή ενέργειας και την ύδρευση (127 εκατ. τόνοι). Αυτό από µόνο του σηµαίνει ότι κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ πάνω από 1,3 δισεκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων, από τα οποία τα 58 εκατ. τόνοι είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν όµως κενά όσον αφορά τα δεδοµένα για τα απόβλητα από λατοµεία και ορυχεία, από τη γεωργία και τη δασοκοµία, από την αλιεία καθώς και από τους κλάδους των υπηρεσιών και του δηµοσίου, και εποµένως ο πραγµατικός αριθµός είναι υψηλότερος. Τα παραγόµενα αστικά απορρίµµατα ανά άτοµο και ανά έτος είναι γύρω στα 530 κιλά. Ωστόσο, αυτή η µέση τιµή αποκρύπτει σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη. Για παράδειγµα, η ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ των 10 ανέρχεται σε 300 έως 350 κιλά, ενώ στην ΕΕ των 15 είναι περίπου 570 κιλά. Ο συνολικός όγκος των αποβλήτων αυξάνει µε ρυθµό ίσο ή και µεγαλύτερο από το ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης. Από το 1990 µέχρι το 1995 η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 10%, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,5%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε σηµαντικά η παραγωγή αστικών απορριµµάτων. Τόσο η παραγωγή αστικών απορριµµάτων όσο και το ΑΕΠ της ΕΕ των 25 αυξήθηκαν κατά 19% στο διάστηµα µεταξύ 1995 και Οι µικρότερες, αλλά σηµαντικές, ροές αποβλήτων αυξάνονται επίσης: η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων αυξήθηκε κατά 13% µεταξύ 1998 ως το 2002, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 10%. Καθώς αναµένονται υψηλότεροι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης, η τάση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και θα αφορά περισσότερα απόβλητα. Για παράδειγµα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος προβλέπει ότι τα απόβλητα από χαρτί/χαρτόνι, γυαλί και πλαστικά θα αυξηθούν κατά 40% µέχρι το 2020 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του

3 3) Πόσα απόβλητα καταλήγουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής, πόσα αποτεφρώνονται και πόσα ανακυκλώνονται; Στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την ΕΕ των 25 σχετικά µε την επεξεργασία των αποβλήτων διατίθενται µόνο για τα αστικά απορρίµµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 14% περίπου του συνόλου των παραγόµενων αποβλήτων. Αυτό θα αλλάξει από του χρόνου λόγω του νέου κανονισµού για τις στατιστικές των αποβλήτων 1 µε βάση τον οποίο η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία θα συλλέγει και θα δηµοσιεύει στατιστικές για την παραγωγή και διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων. Προς το παρόν, το 49% των αστικών απορριµµάτων διατίθεται µέσω υγειονοµικής ταφής, το 18% αποτεφρώνεται και το 27% ανακυκλώνεται ή λιπασµατοποιείται. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών. Σε ορισµένα, υγειονοµική ταφή υφίσταται το 90% των αστικών αποβλήτων, σε άλλα µόνον το 10%. Η αναλογία των ανακυκλούµενων αστικών απορριµµάτων αυξάνει, αλλά αυτό αντισταθµίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αύξηση των παραγόµενων αστικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, η υγειονοµική ταφή µειώνεται µε αργό ρυθµό. Για παράδειγµα, οι ποσότητες των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής αυξήθηκε κατά 21,7% από το 1990 µέχρι το 2002, παρόλο που το ποσοστό των πλαστικών αποβλήτων που υπέστη υγειονοµική ταφή µειώθηκε από το 77% στο 62%. Η ανακύκλωση αστικών απορριµµάτων σχεδόν διπλασιάστηκε από το 1995 ως το 2003 και σήµερα αντιστοιχεί σε 82,3 εκατοµµύρια τόνους ετησίως. Η αποτέφρωση αυξάνει αργά και από αυτήν παράγεται ενέργεια που ισοδυναµεί µε 8 εκατοµµύρια τόνους πετρελαίου. Αρκετά από τα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 αναφέρουν επίσης ότι ανακτούν και ανακυκλώνουν υψηλά ποσοστά αποβλήτων από τη µεταποιητική βιοµηχανία, από τα οποία µόνον το 10% καταλήγει σε χώρους υγειονοµικής ταφής. Υπάρχουν επίσης στατιστικές για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας (βλέπε IP/05/1057). 4) Πώς έχει εξελιχθεί µέχρι σήµερα η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα; Τα απόβλητα είναι ένα από τα πρώτα ζητήµατα που αντιµετωπίστηκαν από την περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ κατά τη δεκαετία του Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα εκδόθηκε το και συγκροτεί το γενικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ, ώστε να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα 3 συµπληρώνει την παραπάνω οδηγία καθορίζοντας πρότυπα για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Το 1984 εκδόθηκε µια πρώτη οδηγία για τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 4, που αντικαταστάθηκε το 1993 από ένα κανονισµό για τη µεταφορά αποβλήτων 5, µε στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς µεταφοράς αποβλήτων όλων των ειδών. 1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/ Οδηγία 75/442/ΕΟΚ 3 Οδηγία 91/689/ΕΟΚ 4 Οδηγία 84/631/ΕΟΚ 5 Κανονισµός 259/93 3

4 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η νοµοθεσία της ΕΕ καθορίζει επίσης αυστηρές απαιτήσεις για τους χώρους υγειονοµικής ταφής και τις µονάδες αποτέφρωσης. Η ΕΕ εξέδωσε ειδικές οδηγίες για τις µονάδες αποτέφρωσης 6 από το 1989 και για τους χώρους υγειονοµικής ταφής 7 το Τέλος, υφίσταται λεπτοµερής νοµοθεσία για επιµέρους κατηγορίες αποβλήτων, όπως τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (75/439/EOK), η ιλύς καθαρισµού (86/278/ΕΟΚ), οι συσσωρευτές (91/157/ΕΟΚ, 93/86/ΕΟΚ και COM(2003)723), οι συσκευασίες (94/62/ΕΚ), τα πολυχλωροδιφαινύλια και τα πολυχλωροτριφαινύλια (PCB/PCT) (96/59/ΕΚ), τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ) και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός (2002/95/ΕΚ). Οι περισσότερες από τις επιµέρους αυτές κατηγορίες αποβλήτων αυξάνονται µε γοργούς ρυθµούς και µπορεί να αποτελέσουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω του επικίνδυνου χαρακτήρα τους. Η παρούσα νοµοθεσία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει όσον το δυνατόν περισσότερη επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρίζεται σε µια έννοια που είναι γνωστή ως ιεράρχηση των αποβλήτων, µε βάση την οποία οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων χαρακτηρίζονται από «βέλτιστες» ως «χείριστες» από περιβαλλοντικής σκοπιάς. 1. Κατ αρχάς, πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων 2. Επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος 3. Ανακύκλωση ή λιπασµατοποίηση του προϊόντος 4. Ανάκτηση της ενέργειας µέσω αποτέφρωσης 5. ιάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής Ωστόσο, η ιεράρχηση των αποβλήτων δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, δεδοµένου ιδίως ότι διαφορετικές µέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων µπορεί να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι, αν κάποια εναλλακτική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων, που βρίσκεται κανονικά σε χαµηλότερη θέση της ιεράρχησης, προκαλεί λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάποια συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει και να εφαρµόζεται. Η εισαγωγή της νέας έννοιας του «κύκλου ζωής» (που περιγράφεται παρακάτω) έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι επιλέγεται η βέλτιστη από περιβαλλοντικής σκοπιάς εναλλακτική επιλογή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. 5) Ποιοι είναι οι στόχοι της θεµατικής στρατηγικής για την πρόληψη της δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων ; Ο κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να µετατρέψει την Ευρώπη σε κοινωνία της ανακύκλωσης, η οποία να επιδιώκει να προλάβει τη δηµιουργία αποβλήτων και, στις περιπτώσεις που δεν το µπορεί, να τα χρησιµοποιεί ως πόρο. Αποβλέπει στα εξής: 1. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων µε εστίαση της πολιτικής για τα απόβλητα στις ζωτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λαµβανοµένου υπόψη του κύκλου ζωής των πόρων και των προϊόντων. Η προσέγγιση µε βάση τον κύκλο ζωής εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της ζωής ενός πόρου ή ενός προϊόντος µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων. Η εφαρµογή της προσέγγισης µε βάση τον κύκλο ζωής στα απόβλητα το τελευταίο στάδιο στον κύκλο ζωής ενός πόρου σηµαίνει ότι η πολιτική για τα απόβλητα δεν εξετάζει µόνον τη ρύπανση που προκαλείται από τα απόβλητα, αλλά και τον τρόπο που είναι δυνατόν να συµβάλλουν οι πολιτικές για τα απόβλητα στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων. 6 Αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2000/76/ΕΚ 7 Οδηγία 99/31/ΕΚ 4

5 Για το λόγο αυτό, η στρατηγική για τα απόβλητα συνδέεται στενά µε την θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων που εγκρίθηκε επίσης στις 21 εκεµβρίου Ένα παράδειγµα: υπάρχουν διάφοροι τύποι πλαστικών. Η ανακύκλωση πλαστικών υψηλής ποιότητας έχει νόηµα αφού αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή νέων πλαστικών προϊόντων. Από την ανακύκλωση µίγµατος αποβλήτων πλαστικών προκύπτει πλαστικό χαµηλής ποιότητας για το οποίο υπάρχουν λίγες µόνον εφαρµογές γενικά µπορούν να αντικαταστήσουν µόνο υλικά όπως το σκυρόδεµα, τα πλακάκια ή τα πριονίδια, υλικά που έχουν όλα µικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι η προσέγγιση µε βάση τον κύκλο ζωής επιτρέπει να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης µιγµάτων αποβλήτων πλαστικών σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής των υλικών που υποτίθεται ότι θα τα αντικαταστήσουν, και να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το ποια εναλλακτική επιλογή έχει τις λιγότερες επιπτώσεις. 2. Προώθηση της πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα προωθήσει την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων κατά πρακτικό και επιστηµονικό τρόπο. Έχει ως στόχο να υποχρεώσει όλα τα κράτη µέλη να εκπονήσουν πολιτικές πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων που θα έχουν ως αποτέλεσµα την καλύτερη χρήση των πόρων. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να απευθυνθούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των οποίων οι αποφάσεις επηρεάζουν την παραγωγή αποβλήτων. 3. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης µέσω της θέσπισης προτύπων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ΕΕ υπέφερε από παρελθόν ακάθαρτης ανακύκλωσης, για παράδειγµα την παραγωγή µολυσµένων προϊόντων λιπασµατοποίησης. Αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές, λόγω µείωσης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Η θέσπιση προτύπων ποιότητας θα στηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς της ΕΕ για δευτερογενή (ανακυκλωµένα) προϊόντα. 4. Εκσυγχρονισµός και απλοποίηση της νοµοθεσίας για τα απόβλητα. Η νοµοθεσία έχει εξελιχθεί µε την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν ορισµένες αλληλοεπικαλύψεις και η εφαρµογή στην πράξη αποκάλυψε την ανάγκη για ορισµένες αποσαφηνίσεις. Η νοµοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να εξασφαλιστεί σαφές ρυθµιστικό περιβάλλον για τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 5. Βελτίωση της εφαρµογής. Ορισµένες πράξεις της νοµοθεσίας για τα απόβλητα, όπως η οδηγία για την υγειονοµική ταφή και ο κανονισµός για την µεταφορά των αποβλήτων, πρέπει να εφαρµοστούν καλύτερα. Υπάρχουν χιλιάδες κακά οργανωµένες και παράνοµες χωµατερές στην ΕΕ και τα κράτη µέλη δεν ασκούν αποτελεσµατικό έλεγχο σε ορισµένες µεταφορές αποβλήτων. 6) Τι δράσεις προβλέπονται από την στρατηγική; Ως ένα πρώτο βήµα, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, έτσι ώστε: Η πολιτική για τα απόβλητα να εστιαστεί στις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στη βελτίωση του τρόπου κατά τον οποίο χρησιµοποιούµε τους πόρους, µέσω της εισαγωγής της προσέγγισης µε βάση τον κύκλο ζωής στην πολιτική για τα απόβλητα. Να απαιτηθεί από τα κράτη µέλη να εκπονήσουν εθνικά προγράµµατα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της αναθεωρηµένης οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα. 5

6 Να βελτιωθεί η αγορά της ανακύκλωσης µε τη θέσπιση περιβαλλοντικών προτύπων που θα προσδιορίζουν υπό ποίους όρους ορισµένα ανακυκλωµένα απόβλητα δεν θα θεωρούνται πλέον απόβλητα, αλλά υψηλής ποιότητας δευτερογενή υλικά. Να προωθηθεί η χρήση από τα κράτη µέλη οικονοµικών µέσων, όπως φόρων για την υγειονοµική ταφή, ώστε να προωθηθούν άλλοι τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων και προγράµµατα του τύπου «όποιος δηµιουργεί απόβλητα πληρώνει», για να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συµµετάσχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης. Να εκσυγχρονιστεί και απλοποιηθεί η νοµοθεσία για τα απόβλητα. Αυτό θα επιτευχθεί µε αποσαφήνιση των ορισµών, εξορθολογισµό των διατάξεων και συγχώνευση στο κείµενο της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα ολόκληρης της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και µέρους της οδηγίας για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια. Θα αποσαφηνιστεί επίσης ότι για τις βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν απόβλητα δεν χρειάζονται δύο ξεχωριστές άδειες, µία µε βάση την νοµοθεσία για τα απόβλητα και µία µε βάση την οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) 8. Ωστόσο, η στρατηγική προβλέπει πολλές επιπλέον δράσεις κατά τα επόµενα έτη. Μερικές από τις δράσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν αµέσως, ενώ άλλες θα είναι καλύτερα να δροµολογηθούν αφού θα γίνουν εµφανείς οι επιπτώσεις από τα πρώτα µέτρα και από υφιστάµενη νοµοθεσία η οποία δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ. Εκτός από την ίδια τη νοµοθεσία για τα απόβλητα, η Επιτροπή πρόκειται να χρησιµοποιήσει και άλλους τρόπους για να πετύχει τους στόχους της νέας στρατηγικής. Για παράδειγµα, προτρέπει τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς για τις δραστηριότητες ανακύκλωσης και την εµπορική ζήτηση για ανακυκλωµένα υλικά, εντάσσοντας τα ζητήµατα αυτά στους εθνικούς χάρτες πορείας της εφαρµογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν µέχρι το τέλος του Θα εξασφαλίσει επίσης ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της τεχνολογίας αποβλήτων αντιµετωπίζουν τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή θα αποσαφηνίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης αποβλήτων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης την διανοµή και τη µεταφορά των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τα κίνητρα για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η θεµατική στρατηγική για τα απόβλητα θα αναθεωρηθεί το Αν χρειαστεί, θα προσδιοριστούν εκ των προτέρων πρόσθετα µέτρα για την προώθηση της πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων, την εφαρµογή της έννοιας του κύκλου ζωής στη διαχείριση των αποβλήτων και για την πρόοδο της µετάβασης προς την Ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης 8 Οδηγία 96/61/ΕΚ 6

7 7) Πώς συνδέεται η θεµατική στρατηγική για τα απόβλητα µε τη θεµατική στρατηγική για τους φυσικούς πόρους; Η στρατηγική για τους πόρους εξασφαλίζει την επιστηµονική και θεωρητική βάση στην οποία στηρίζεται η στρατηγική για τα απόβλητα. Η στρατηγική για τους πόρους προβάλλει την προσέγγιση µε βάση τον κύκλο ζωής για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των φυσικών πόρων, από την εξόρυξη/συγκοµιδή πρώτων υλών µέχρι τη στιγµή που τελειώνει ο κύκλος ζωής τους όταν δηλαδή µετατρέπονται σε απόβλητα. Η αποφυγή δηµιουργίας και η ανακύκλωση των αποβλήτων µπορεί να µειώσει τον συνολικό περιβαλλοντικό φόρτο που συνδέεται µε τη χρήση των πόρων. 8) Πώς µπορούν οι διάφοροι εµπλεκόµενοι πολίτες, δηµόσιες αρχές και βιοµηχανίες αποβλήτων να επωφεληθούν από τη στρατηγική; Όλοι θα επωφεληθούν από ένα περιβάλλον καλύτερης ποιότητας. Θα υπάρχουν λιγότερα απόβλητα και συνεπώς θα µειωθεί η κατασκευή χώρων υγειονοµικής ταφής και µονάδων αποτέφρωσης χωρίς ανάκτηση ενέργειας. Θα απαιτούνται λιγότεροι φυσικοί πόροι για την παραγωγή προϊόντων, αφού θα διατίθενται όλο και περισσότερο ανακυκλωµένα προϊόντα. Οι πολίτες θα ωφεληθούν επειδή η στρατηγική θα δροµολογήσει εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν τον τρόπο κατά τον οποίο µπορούν να συµβάλλουν στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και στην αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων. Η στρατηγική προβλέπει επίσης νέα ώθηση στην εφαρµογή της νοµοθεσίας σε τοµείς που είναι σηµαντικοί για τον πολίτη, όπως οι παράνοµες χωµατερές που αποτελούν όχληση και περιβαλλοντική απειλή. Οι δηµόσιες αρχές θα ωφεληθούν γιατί η νοµοθεσία θα καταστεί σαφέστερη και θα δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα εφαρµογής. Μακροπρόθεσµα το κόστος καθαρισµού θα είναι χαµηλότερο. Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν γιατί η στρατηγική και η αναθεώρηση της οδηγίαςπλαίσιο για τα απόβλητα θα αποσαφηνίσει περαιτέρω ζωτικά ζητήµατα για τις επιχειρήσεις, όπως λόγου χάριν ο ορισµός των αποβλήτων. Για τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται στην ανακύκλωση και την ανάκτηση αποβλήτων, µε τη στρατηγική θα θεσπιστούν πρότυπα για την αγορά και έτσι θα υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των αγορών. 9) Πόσο θα κοστίσει η εφαρµογή και ποιος θα καλύψει το κόστος; εδοµένου ότι δεν επιβάλλει ποσοτικοποιηµένους στόχους στη βιοµηχανία και τα κράτη µέλη, η στρατηγική (καθώς και η αναθεωρηµένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα) δεν αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα ποσοτικοποιηµένο οικονοµικό κόστος. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής δείχνει ότι µε τη νέα αυτή πολιτική θα υπάρξει περισσότερη επικέντρωση στα σηµαντικά περιβαλλοντικά ζητήµατα και θα εξασφαλιστούν βελτιώσεις στο κανονιστικό περιβάλλον. Θα έχει αµελητέο κόστος για την βιοµηχανία και, µακροπρόθεσµα, είναι πιθανόν να προκύψει οικονοµικό όφελος για την ΕΕ καθώς ο κλάδος της ανακύκλωσης θα γίνει πιο ανταγωνιστικός. Με δεδοµένο το γενικό χαρακτήρα της παρούσας πολιτικής, τα κράτη µέλη θα επωµιστούν µεγάλο µέρος της ευθύνης συγκεκριµένων δράσεων για να αποκοµίσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την πρόληψη δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων. 7

8 10) Επηρεάζει η στρατηγική την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη; Η έκθεση της µελέτης επιπτώσεων δείχνει ότι η στρατηγική δεν θα έχει τυχόν σοβαρές επενέργειες, αλλά ορισµένες περιορισµένες θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Γενικά, οι δραστηριότητες ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι δραστηριότητες εντάσεως εργασίας και η αύξηση της ανακύκλωσης έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η ανακύκλωση τόνων αποβλήτων δηµιουργεί 240 θέσεις εργασίας. Η αποτέφρωση δηµιουργεί 20 έως 40 θέσεις, η δε υγειονοµική ταφή περίπου 10. Από τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις δραστηριότητες ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων θα προκύψει καλύτερη διαθεσιµότητα δευτερογενών υλικών και καυσίµων. Αυτό µε τη σειρά του θα επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. 11) Με ποιόν τρόπο η στρατηγική προωθεί την ανακύκλωση; Η στρατηγική συµπεραίνει ότι υπάρχουν πολλές δράσεις από παλαιότερες νοµοθετικές πράξεις που θα συνεχίσουν να προωθούν την ανακύκλωση κατά την επόµενη δεκαετία (για παράδειγµα, οι στόχοι της οδηγίας για την υγειονοµική ταφή όσον αφορά την εκτροπή των βιολογικών αποβλήτων, οι στόχοι για περαιτέρω ανακύκλωση και ανάκτηση µε βάση τις οδηγίες για τις συσκευασίες, τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα). Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική δηµιουργεί ένα πλαίσιο για την προώθηση της ανακύκλωσης γενικά. Η προσέγγιση µε βάση την αγορά που συνδυάζει πρότυπα ΕΕ για την αγορά της ανακύκλωσης και εθνικά οικονοµικά µέσα που µετακυλίουν τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης στο κόστος της διαχείρισης αποβλήτων, θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έδειξε επίσης ότι ο αυστηρός καθορισµός στόχων µε νέες οδηγίες βασισµένες στην κατηγορία των αποβλήτων δεν αποδεικνύεται πάντα αποτελεσµατικός. Το περιβαλλοντικό όφελος µπορεί να ξεπεραστεί από το κόστος και τη σχετική διοικητική επιβάρυνση. Αν στο µέλλον κριθεί αναγκαία η προώθηση της ανακύκλωσης συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων, αυτό είναι πιθανόν να επιτευχθεί ανά υλικό µάλλον παρά ανά προϊόν όπως έχει συµβεί µέχρι σήµερα. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο ενός στόχου για την ανακύκλωση πλαστικών µπορεί να προωθείται η ανακύκλωση σωλήνων από απόβλητα κατεδαφίσεων καθώς και από πλαστικές φιάλες, από γεωργικές µεµβράνες καθώς και από προφυλακτήρες αυτοκινήτων. Με στόχους τέτοιου είδους είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τα κλάσµατα των αποβλήτων που παρουσιάζουν την υψηλότερη δυνατότητα ανακύκλωσης µε το χαµηλότερο κόστος. 12) Πώς αντιµετωπίζει η στρατηγική τις µονάδες αποτέφρωσης; Κατά τα 15 τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σηµαντικός καθαρισµός των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης. Σε ορισµένες πόλεις όπως η Βιέννη, οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης µε ανάκτηση ενέργειας και των οποίων οι εκποµπές δεν συνεπάγονται πλέον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, βρίσκονται σε κατοικηµένες περιοχές. 8

9 Με βάση την νοµοθεσία που θεσπίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980, η οδηγία του 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων 9 καθιέρωσε ακόµη πιο αυστηρές απαιτήσεις και αυστηρές οριακές τιµές για τις εκποµπές ρύπων όπως οι διοξίνες, ο υδράργυρος και άλλα βαρέα µέταλλα καθώς και η σκόνη. Καλύπτει τόσο τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης όσο και την χρήση των αποβλήτων ως καυσίµων σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις όπως σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής και τσιµεντοκάµινοι (εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης). Οι νέες εγκαταστάσεις υποχρεώθηκαν να συµµορφωθούν µε τα πρότυπα από το τέλος του 2002, ενώ οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις έπρεπε να έχουν συµµορφωθεί µέχρι τις 28 Οκτωβρίου Η καθαρή αποτέφρωση µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάκτηση ενεργειακών πόρων από τα απόβλητα, στις περιπτώσεις που αποτελεί µέρος περιβαλλοντικά βελτιστοποιηµένης στρατηγικής. Το περιβαλλοντικό όφελος εξαρτάται από την ποσότητα της ενέργειας που πράγµατι εξάγεται από τα αποτεφρωµένα απόβλητα. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τα απόβλητα, η Επιτροπή αποφάσισε να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση της ανάκτησης ενέργειας από τα απόβλητα καθορίζοντας φιλόδοξο στοιχείο συγκριτικής αξιολόγησης για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της αναθεώρησης της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η νέα µέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης θα καθορίζει το κατά πόσο µια εγκατάσταση αποτέφρωσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκατάσταση ανάκτησης ή ως εγκατάσταση διάθεσης. Ο χαρακτηρισµός ως εγκατάσταση ανάκτησης παρέχει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και οι ποσότητες των ανακτώµενων αποβλήτων µπορούν να συνυπολογιστούν στο πλαίσιο των υποχρεωτικών στόχων ανάκτησης που καθορίζονται στις οδηγίες της ΕΕ (π.χ. για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού). 13) Γιατί καταργείται η προτεραιότητα της αναγέννησης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων; Από τις νέες επιστηµονικές πληροφορίες προκύπτει ότι η αναγέννηση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (δηλαδή ο καθαρισµός τους έτσι ώστε να ξαναχρησιµοποιηθούν) και η χρήση τους ως καυσίµων, έχουν συγκριτικά παρόµοιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλ. και οι δύο διαδικασίες µειώνουν σηµαντικά τις εκποµπές ρύπων και αερίων θερµοκηπίου. Κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται η διατήρηση της νοµικής προτεραιότητας για την αναγέννηση των απόβλητων ορυκτελαίων που καθορίζεται στην οδηγία για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν την προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο αν το επιθυµούν αλλά δεν θα τους επιβάλλει τέτοια υποχρέωση η ΕΕ. Από τις στατιστικές και τις επιστηµονικές πληροφορίες προκύπτει ότι η συλλογή των απόβλητων ορυκτελαίων δεν έχει ακόµη πετύχει το πλήρες της δυναµικό. Αυτό δείχνει ότι σηµειώνεται ακόµη στην ΕΕ ανεξέλεγκτη και ρυπαίνουσα διάθεση απόβλητων ορυκτελαίων. Γι αυτό η Επιτροπή προτείνει οι µελλοντικές προσπάθειες να εστιαστούν στην βελτίωση της συλλογής των απόβλητων ορυκτελαίων αντί να ευνοείται µια συγκεκριµένη µέθοδος ανάκτησης. Η εστίαση αυτή γίνεται σαφής µέσω της ένταξης της υποχρέωσης συλλογής στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. 14) Γιατί δεν προτείνεται νοµοθεσία για τα βιολογικά απόβλητα; Τα βιολογικά απόβλητα είναι απόβλητα οργανικής ύλης, όπως τα απόβλητα από κήπους, κουζίνες ή εγκαταστάσεις επισιτισµού. Αποτελούν συνήθως το µεγαλύτερο µέρος των οικιακών αποβλήτων. 9 Οδηγία 2000/76/ΕΚ 9

10 Σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη την ΕΕ όπου είναι υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων, τα βιολογικά απόβλητα ανακυκλώνονται µέσω λιπασµατοποίησης, µιας διαδικασίας ζύµωσης που µετατρέπει τα βιολογικά απόβλητα σε οργανικό υλικό, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποκατάσταση του εδάφους. εν απαιτείται χωριστή οδηγία για τα βιολογικά απόβλητα. Η κύρια περιβαλλοντική απειλή από τα βιολογικά απόβλητα είναι η παραγωγή µεθανίου στους χώρους υγειονοµικής ταφής το 1995 το µεθάνιο αντιπροσώπευε το 3% περίπου των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην ΕΕ των 15. Η οδηγία για την υγειονοµική ταφή υποχρεώνει τα κράτη µέλη να µειώσουν την ποσότητα των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων που υποβάλλουν σε υγειονοµική ταφή στο 35% των ποσοτήτων του 1995 µέχρι το 2016 κάτι που θα περιορίσει σηµαντικά το πρόβληµα. Η προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη θα συµµορφωθούν πλήρως και εγκαίρως µε αυτήν την νοµική υποχρέωση. Εν πάση περιπτώσει δεν ενδείκνυται η υιοθέτηση µιας γενικευµένης προσέγγισης αφού οι τοπικές συνθήκες, οι οποίες αφορούν από το κλίµα µέχρι την σύσταση των συλλεγόµενων βιολογικών αποβλήτων, παίζουν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισµό περιβαλλοντικά βελτιστοποιηµένων πολιτικών διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση της λιπασµατοποίησης. Περιλαµβάνουν τον καθορισµό προτύπων ποιότητας για τα προϊόντα της λιπασµατοποίησης έτσι ώστε να µπορούν αναπτυχθούν αγορές για την λιπασµατοποίηση. Η Επιτροπή σκοπεύει να τα έχει έτοιµα πριν από την έναρξη ισχύος της αναθεωρηµένης οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα. Ένα άλλο µέτρο είναι τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για εγκαταστάσεις όπου πραγµατοποιείται βιολογική επεξεργασία. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της µελλοντικής αναθεώρησης της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η νοµοθεσία της ΕΕ καθιστά σαφές ότι τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα τα συναφή περιβαλλοντικά ζητήµατα όταν εκπονούν τις εθνικές πολιτικές για τα απόβλητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι αρχές τα κράτη µέλη, στα οποία η λιπασµατοποίηση απαιτείται για να βελτιωθεί το έδαφος, πρέπει να εστιαστούν το ενδιαφέρον τους στις δράσεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος στόχος. Η Επιτροπή θα βοηθήσει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, παρέχοντας το 2006, µη νοµοθετική καθοδήγηση για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και σχεδίων για τα απόβλητα όσον αφορά την διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Τέλος, στο πλαίσιο της µελλοντικής θεµατικής στρατηγικής για το έδαφος θα ληφθεί υπόψη το δυναµικό της χρήσης του προϊόντος της λιπασµατοποίησης για την αύξηση του περιεχοµένου του εδάφους σε άνθρακα. 15) Πώς εκπονήθηκε η παρούσα στρατηγική; Έγινε διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς; Οι εργασίες για την στρατηγική άρχισαν το 2003, σε συνέχεια του 6 ου Προγράµµατος δράσης για το Περιβάλλον ( ), στο πλαίσιο του οποίου ζητήθηκε από την Επιτροπή να παρουσιάσει µια θεµατική στρατηγική για τα απόβλητα. Ένα πρώτο βήµα ήταν η παρουσίαση ενός εγγράφου διαβούλευσης µε τίτλο «Προς µία θεµατική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων» (COM (2003) 301). Η ανακοίνωση αυτή κατέγραφε την υφιστάµενη κατάσταση, προσδιόριζε τις µη αειφόρες τάσεις και τους τοµείς στους οποίους θα ήταν δυνατόν να απαιτηθούν αλλαγές. Ήταν ανοικτή στην πρόοδο. Η διαβούλευση που έγινε δηµόσια µέσω του ιαδικτύου πραγµατοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2003 και συγκέντρωσε 220 απαντήσεις που διατίθενται µέσω του ιαδικτύου. 10

11 Με βάση αυτές τις απαντήσεις η Επιτροπή άρχισε να εκπονεί τη στρατηγική και πραγµατοποιήθηκαν πολλές ακόµη διαβουλεύσεις και συναντήσεις µε εµπειρογνώµονες, τα κράτη µέλη και τους εµπλεκόµενους φορείς. 16) Θα συµβάλλει η στρατηγική στην πρωτοβουλία για καλύτερη νοµοθεσία; Όπως και οι υπόλοιπες θεµατικές στρατηγικές που θεσπίζονται από την Επιτροπή 10, η στρατηγική για τα απόβλητα αντιπροσωπεύει την επόµενη γενεά των περιβαλλοντικών πολιτικών, µε τις οποίες υιοθετείται παγκόσµια και µεσοπρόθεσµη προοπτική, καθορίζονται σαφείς περιβαλλοντικοί στόχοι και επιδιώκεται να εντοπιστούν τα καταλληλότερα µέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Βασίζεται σε αναλυτική έρευνα και σε διαβουλεύσεις µε τους εµπλεκόµενους φορείς, και αντιµετωπίζει το θέµα ολιστικά λαµβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις µε άλλα προβλήµατα και τοµείς άσκησης πολιτικής. 10 Οι άλλες πέντε στρατηγικές αφορούν τη ρύπανση του αέρα, το θαλάσσιο περιβάλλον, την αειφόρο χρήση των πόρων, τα εδάφη, τα φυτοφάρµακα και το αστικό περιβάλλον. 11

12 ράσεις που προτείνονται ή/και προγραµµατίζονται στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους Πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, την ενσωµατώνει µε την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα και καταργεί την προτεραιότητα της αναγέννησης που προβλέπει η οδηγία για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια Έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας Αναθεώρηση των στόχων που καθορίστηκαν µε βάση την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Πρόταση οδηγίας µε την οποία ενσωµατώνονται σε µία οδηγία οι τρεις οδηγίες για τα απόβλητα από τη βιοµηχανία διοξειδίου του τιτανίου ηµοσίευση κατευθυντηρίων γραµµών µε βάση τη νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε το ζήτηµα του πότε τα υποπροϊόντα πρέπει να θεωρούνται απόβλητα ή όχι ηµοσίευση κατευθυντηρίων γραµµών για τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή της έννοιας του κύκλου ζωής στη διαχείριση των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων που εκτρέπονται από την υγειονοµική ταφή Βελτίωση της βάσης των γνώσεων σχετικά µε τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων, της παραγωγής αποβλήτων και της διαχείρισης αποβλήτων και σχετικά µε τη συστηµατικότερη πρόβλεψη και µοντελοποίηση. Πρόταση αποσαφήνισης και επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) σε πρόσθετες δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής επεξεργασίας για την ανάκτηση αποβλήτων και της προετοιµασίας επικίνδυνων αποβλήτων για αποτέφρωση και των καταλοίπων αποτέφρωσης για ανάκτηση Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία ηµοσίευση των βασικών κατευθυντήριων γραµµών για την εύκολη χρήση των εργαλείων µε βάση τον κύκλο ζωής στη χάραξη της πολιτικής για τα απόβλητα, µε συµφωνηµένη προσέγγιση και µεθοδολογία ηµοσίευση κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε ορισµένες διατάξεις του κανονισµού µεταφοράς αποβλήτων για την καταπολέµηση της εικονικής ανάκτησης ηµοσίευση κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε τα ελάχιστα περιβαλλοντικά πρότυπα για άδειες εγκαταστάσεων που δεν καλύπτονται από την οδηγία ΟΠΕΡ και σχετικά µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για την ανάµιξη επικίνδυνων αποβλήτων. Αξιολόγηση της κατάστασης και της ανάγκης για πρόσθετα µέτρα για τη στήριξη της µετάβασης προς µια ευρωπαϊκή κοινωνία ανακύκλωσης Αναθεώρηση των στόχων µε βάση την οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Έκδοση των πρώτων συλλογών προτύπων ποιότητας για τον καθορισµό του πότε ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων παύουν να είναι απόβλητα, αρχής γενοµένης µε τα προϊόντα λιπασµατοποίησης και τα ανακυκλωµένα αδρανή υλικά Χρονοδιάγραµµα Προτείνεται µαζί µε την παρούσα στρατηγική Αρχίζει από το όταν η οδηγία ΟΠΕΡ θα υποστεί γενική αναθεώρηση εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της αναθεωρηµένης οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα 12

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

δεδοµένα για τα απόβλητα από λατοµεία και ορυχεία, από τη γεωργία και τη δασοκοµία, από την αλιεία καθώς και από τους κλάδους των υπηρεσιών και του δη

δεδοµένα για τα απόβλητα από λατοµεία και ορυχεία, από τη γεωργία και τη δασοκοµία, από την αλιεία καθώς και από τους κλάδους των υπηρεσιών και του δη 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Στο υπο-κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας IP/05/1644 Βρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2005 Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δικαστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ν. Χρυσόγελος, τηλ ,

Πληροφορίες: Ν. Χρυσόγελος, τηλ , Οικολόγοι Πράσινοι - Να κλείσουν οι χωματερές, να προωθηθεί αποτελεσματικά η μείωση, η ανακύ Αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων, αποτελούμενη από τους Νίκο Χρυσόγελο, μέλος της Γραμματείας και ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής 29 Ιανουαρίου 2009 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» ΒΟΛΟΣ, 21/11/2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ 1 ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Γενικά Το «νερό» είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα