ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΑΟΤΔΑΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗΣ (ΐ8 ος -ΑΡΧΈΣ 19ου d.) Tò κείμενο πού ακολουθεί είναι μέρος μιας εργασίας ή όποια, δια μέσου μιας συγκριτικής προσέγγισης, στοχεύει μεταξύ άλλων να αναδείξει τις λογικές και τις στρατηγικές, σύμφωνα με τις όποιες οι θρησκευτικές κοινότητες χωροθετούνται και ένσωματο')νονται στους μηχανισμούς διοίκησης και διαχείρισης τοΰ αστικού χώρου στις πόλεις της οθωμανικής Μακεδονίας και τής Θράκης 1. Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, μέσα άπό το παράδειγμα τής χριστιανικής κοινότητας 2 τής Φιλιππούπολης. Tè μείζον ζήτημα πού πραγματεύεται ή ιστορική έρευνα σχετικά με την οθωμανική πόλη είναι αυτό των μορφών πού παίρνει ό κατακερματισμός τοΰ διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού ιστού της, εξαιτίας τής ύπαρξης έθνοθρησκευτικών ομάδων. Ή ανίχνευση των δρόμων μέσα άπό τους οποίους πραγματοποιείται ή ενότητα τής πόλης μορφές διοίκησης της, οικονομικές λει- Μεγάλο μέρος τοΰ άρθρου αύτοϋ, παρουσιάστηκε στο τριήμερο εργασίας πού διοργάνωσε το Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe με θέμα «New Doctoral Rosearch on the History of Southeastern Europe», 6-8 'Οκτωβρίου 2000, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 1. Πολλά άπό τα επιχειρήματα καθώς και μεγάλο μέρος τής έρευνας πού παρουσιάζονται εδώ, διατυπώνονται στην αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή μου ή οποία φέρει τον τίτλο Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes urbaines dans l'empire Ottoman (XVIIe-XIXe siècles): Serres, Philippopoli, Kozani, Larissa, Universi!é de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2 τόμοι, Παρίσι, 'Ιούνιος Χρησιμοποιούμε την ορολογία τών πηγών προκειμένου να κατονομάσουμε τίς θρησκευτικές κοινότητες. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι ορίζουν τους εαυτούς τους με θρησκευτικά κριτήρια, ενώ όλους τους άλλους με εθνικά. "Ετσι, στα κείμενα πού έχουν συνταχθεί άπα τους ιθύνοντες και μη χριστιανούς ορθόδοξους γίνεται λόγος για χριστιανούς, άλλα και για 'Εβραίους, Άρμένηδες και Τούρκους.

2 10 Μαρία Τσικαλουδάκη τουργίες, οροί συνύπαρξης στον χώρο των κατοίκων της είναι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οπού αναζητούνται μοντέλα συνύπαρξης διαφόρων έθνοτήτίον στον χώρο, το πεδίο στο όποιο διεξάγεται ό διάλογος και αναπτύσσεται ή προβληματική των ερευνητών της οθωμανικής πόλης. Ή παρούσα λοιπόν εργασία, ή οποία κατά κύριο λόγο βασίζεται σε εκκλησιαστικά αρχειακά τεκμήρια 3, φιλοδοξεί να συμβάλει στην έρευνα σχετικά με τον χαρακτήρα της δομής τών αστικών μορφωμάτων στην οθωμανική αυτοκρατορία, έρευνα ή οποία περιστρέφεται γύρω άπό τό διπολικό ερώτημα: διοικητική ενότητα της πόλης άπό τή μια μεριά ή κατάτμηση του διοικητικού της ιστού από τήν άλλη, εξαιτίας της παρέμβασης τών διαφόρων έθνοορησκευτικών διοικητικών μορφωμάτων στή διαχείριση του φυσικού και κοινωνικού χώρου; Στα έγγραφα πού αφορούν πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων και απόδοσης κληρονομιάς πού έχουμε στή διάθεση μας, τα οικήματα και άλλα ακίνητα, τα όποια ανήκουν σε χριστιανούς, ορίζονται σέ σχέση με τον /ίαχ-ααε στον όποιο βρίσκονται. Ή ενοποίηση της πόλης πραγματώνεται μέσα άπό ένα σύστημα διοίκησης τών κατοίκων της, το όποιο βασίζεται στή διαίρεση του χώρου σέ μαχαλέδες, ανεξάρτητα άπό τό θρήσκευμα αυτών πού τους κατοικούν 4. Ό μαχαλές, εκτός άπό γεο^ραφική διαίρεση, συνιστά ταυτόχρονα και διοικητικό μόρφωμα. Ή διπλή λειτουργία του μαχαλέ είναι σύνηθες φαινόμενο στον μουσουλμανικό κόσμο. Ό André Raymond, στην εργασία του για τα hara (συνοι- 3. ΙΙρόκειται για τους δύο κώδικες της Μητρόπολης της Φιλιππούπολης, γνωστούς στή βιβλιογραφία ώς κώδικες τοΰ Κυρίλλου (βλ. Μ. 'Αποστολίδης, (('Η ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις και οι κώδικες αυτής», ΑΘΛΓΘ [=Άρχεΐον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού], τ. 4 ( ), 3-42, 5 ( ), 1-86 και 6 ( ), ). Τα χειρόγραφα αυτά σήμερα θεωρούνται χαμένα, το περιεχόμενο τους όμως διασώζεται σέ μικροφίλμ. Ό κώδικας Ι ( ), του οποίου ή δημοσίευση επίκειται άπό τους κ.κ. Εύ. Πρόντζα και Νικ. Πανταζόπουλο, περιλαμβάνει διάφορους τύπους συμφωνητικών καθώς καί πολιτικές αποφάσεις της κοινότητας. Τον μελετήσαμε μέσα καί άπό τα ακόλουθα δημοσιεύματα: Μ. Αποστολίδης, «Ό άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Μητροπολίτης Παίσιος», Θρακικά 3 (1932), 17-35, Ν. Γ. Οίκονομίδης, «Κωνσταντίνος Οικονόμος. Σύντομοι γενεαλογικαί καί βιογραφικαί σημειώσεις», Θρακικά 4 (1933), , Ίβάν Σνεγγάροφ, "Ελληνικός κώδικας της μητρόπολης της Φιλιππούπολης, Χρονικά της Βουλγάρικης Ακαδημίας Τεχνών καί Επιστημών, Βιβλίο XLI-2, Σόφια 1946 (στή βουλγαρική). Ό Κώδικας II ( ) έχει τή μορφή βιβλίου εσόδων καί εξόδων, άφοϋ το κύριο μέρος του το απαρτίζουν οί ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί τών ενοριακών εκκλησιών, τού σχολείου καί τοΰ νοσοκομείου. Θα ήθελα, καί άπό αυτή τή θέση, νά ευχαριστήσω θερμά τήν κ. Χάντια Ντάνοβα, ή οποία είχε τήν καλοσύνη να μοΰ παραχωρήσει τις φωτογραφίες τών σελίδων τοΰ χειρογράφου αύτοΰ. 4. Στή βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά ώς κύριο χαρακτηριστικό τοΰ μαχαλέ της οθωμανικής πόλης δτι κατοικείται άπό άτομα τα όποϊα ανήκουν στην ϊδια θρησκευτική κοινότητα καί έχουν ώς κέντρο ένα τζαμί, μία εκκλησία ή μια συναγωγή, καθώς καί θρησκευτικό αρχηγό, βλ. Encyclopédie de l'islam {nouvelle édition), τ. V, Παρίσι 1998, σ

3 Διοίκηση και διαχείριση τον άστικον χώρον στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 11 κίες με κτίσματα πού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ώς κατοικίες) του Καΐρου, επισημαίνει: «Tò hara συνιστά γεωγραφικό μόρφωμα [...] το θεμελιώδες γνώρισμα, πού θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του προκειμένου να αναγνωρίσει Ινα hara, είναι, κατά τή γνώμη μας, ή υπόσταση του ώς διοικητικής ενότητας, ή οποία πιστοποιείται άπό την ύπαρξη ενός σε'ίχη» 0. Οί οθωμανικές απογραφές της Θεσσαλονίκης, πού έχουν εκδοθεί και σχολιαστεί άπο τον Β. Δημητριάδη, αποδεικνύουν οτι, προκειμένου να γνωρίζουν τον αριθμό των φορολογουμένων, οί κρατικές αρχές απογράφουν τους άρρενες κατοίκους των πόλεων καταρχήν μέ το κριτήριο τής ένταξης τους σέ μια έθνοθρησκευτική κοινότητα, ενώ αύτο τής κατανομής τους στον χώρο έρχεται σέ δεύτερη μοίρα. Ό kanunnàme τής Θεσσαλονίκης του έτους 1525, μέ τον όποιο καθορίζονται οί φόροι πού έπρεπε να πληρώνουν οί κάτοικοι τής πόλης και όσοι εμπορεύονται σέ αυτή, χωρίζεται σέ κεφάλαια, το καθένα άπο τα όποια περιέχει την καταγραφή κατά μαχαλέδες των μελών μιας άπο τις τρεις έθνοθρησκευτικές κοινότητες 6. Κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού τής ί'διας πόλης, πού συντάχθηκε τρεις αιώνες αργότερα, στα μέσα τής δεκαετίας του 1830, συντάσσεται στη βάση τής ίδιας λογικής: απογράφει μόνο τους χριστιανούς κατοίκους της 7. Μέσα άπο τα αρχεία πού μελετάμε γίνεται σαφές οτι στη Φιλιππούπολη είναι σέ ισχύ ένα σύστημα αυτοδιαχείρισης του μαχαλέ άπο τους κατοίκους του. Οί μαχαλέδες διοικούνται και ελέγχονται οικονομικά άπο τους μαχαλελήοες. Πρέπει να θεωρήσουμε, οτι ή αόριστη αύτη αναφορά των εκκλησιαστικών εγγράφων στους μαχαλελήδες υπονοεί σαφώς την ύπαρξη μιας επιτροπής, ή οποία συγκροτείται άπο τους κατοίκους του μαχαλέ και διοικεί τή γεωγραφική αύτη ενότητα. Παραθέτουμε μερικές άπο τις μνείες στους κώδικες τής Μητρόπολης τής Φιλιππούπολης σχετικά μέ τή σύσταση ένος σώματος κατοίκων του μαχαλέ. Στα 1799, οί επικεφαλής του μαχαλέ στην περιφέρεια του οποίου κείται ή 'Αγία Μαρίνα, έχουν οικονομικές συναλλαγές μέ την εκκλησία: α 1799, 'Ιαν. η' έθεωρήθη 6 λογαριασμός τής εκκλησίας 'Αγίας Μαρίνης και ευρέθησαν την σήμερον να έχη εις ομολογίας και μετρητά ώς κατωτέρω [...] και 130 γρόσια έπροστέθησαν εις την όμολογίαν των μαχαλελήδων...)) 8. Λέν μπορούμε να αποφανθούμε μέ βεβαιότητα για το εύρος τής δικαιοδοσίας των «τσορμπα- 5. Α. Raymond, «La géographie des hara du Caire au XVIIIe siècle», Livre du centenaire de l'institut Français d'archéologie Orientale, IFAO, τ. 104, Κάιρο 1980, σ Β. Δημητριάδη, «Ό kanunnàme και οί χριστιανοί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης γύρω στα 1525», Μακεδόνικα, 18 (1978), 328, Β. Δημητριάδη, Ή θεσσαλονίκη της παρακμή, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 'Ηράκλειο Κώδικας II, σ. 19.

4 12 Μαρία Τσικαλουδάκη τζήδων του μαχαλέ)) 9, ούτε για την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική τους προέλευση. 'Ακόμη, δεν έχουμε τή δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι, τα όρια τών δικαιοδοσιών και ό τρόπος λειτουργίας του μαχαλέ. 'Από έξοφλητήριο γράμμα χρονολογημένο στα 1833, το όποιο πραγματεύεται τήν πώληση μέρους οικίας, μαθαίνουμε Οτι οί μαχαλελήδες ελέγχουν τήν αγορά και τήν πώληση τών ακινήτων τα όποια βρίσκονται στην περιφέρεια τους" εγγυώνται τήν εφαρμογή τών συμφωνηθέντων ανάμεσα στα δύο μέρη και είναι υπεύθυνοι για τή χάραξη τών ορίων ανάμεσα στα προς πώληση ακίνητα: «τα δύο λοιπόν ταύτα μερίδια. [...] καθώς παρά τών μαχαλελήδων και λειτουργών διεχωρίσθη εκ τών λοιπών μερών του όλου όσπητίου, [...] οικειοθελώς και άπαραβιάστως έπώλησα...» 10. ΟΊ μαχαλελήδες είναι αρμόδιοι για δ,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα πού βρίσκονται στην περιφέρεια πού ελέγχουν, ακόμα και αν πρόκειται για ακίνητα της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, στα 1820 παρεμβαίνουν για να αποδώσουν δικαιοσύνη σε μία αντιδικία ανάμεσα σε έναν κάτοικο του μαχαλέ και στις εκκλησιαστικές αρχές. Κάποιος "Αγγελος είχε ανεγείρει Ινα οικοδόμημα σε οικόπεδο της εκκλησίας. Οί μαχαλελήδες είναι οί αρμόδιοι να διορθώσουν τήν αδικία πού προξενήθηκε άπο αυτή τήν παράβαση και να αποζημιώσουν τον "Αγγελο: «πληρώθηκαν στον "Αγγελο 1354 γρόσια [...] δια τον παρακείμενον τή εκκλησία τόπον, εφ' ου έκτισε τι, δπως ούτος περιέλθη εις το μοναστήριον... και πλέον μένει ήσυχος εις το έξης και ατάραχος, χωρίς να έχουν κρισολογίας και καυγάδες, μήτε ό "Αγγελος άπο τους μαχαλελίδες, μήτε αυτοί άπο τον "Αγγελον» 11. Οί μαχαλελήδες είναι υπεύθυνοι για τή συλλογή τών φόρων άπο τα διάφορα ιδρύματα πού βρίσκονται στην περιφέρεια τους. 'Υπάρχουν καταχωρημένες στον κώδικα Ι «συμφωνίες του δοσίματος τών όσπηταλίων με τους περί αύτο μαχαλελήδες δια γρόσια 50», πού αφορούν τα ετη 1798 και 1805 και είναι πληρωτέες σε δύο δόσεις ανά 25, του 'Αγίου Δημητρίου και του 'Αγίου Γεωργίου 12. Έκτος άπο τα ιδρύματα, υποθέτουμε δτι και οί κάτοικοι θα πλήρωναν 9. Στο συμφωνητικό και έξοφλητήριο γράμμα του 1820 για το όποιο γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω, υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ό Δημήτρης τοϋ Χατζή Μήλκου «και οί λοιποί τσορμπατζήδες τών δύο μαχαλέδων», βλ. Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ. 268 και φωτογραφία χειρογράφου No IX. Ό χαρακτηρισμός τοϋ τσορμπατζή αύτοϋ πού φτιάχνει τον corba (αραβική λέξη), έ'να είδος σούπας άπο λαχανικά, ρύζι και κρέας, ή οποία σερβίρεται σέ κάθε γεϋμα τών ευπόρων Οθωμανών και στα σώματα τών γενιτσάρων αποδίδεται στους ισχυρούς οικονομικά και κοινωνικά προύχοντες τών χωριών και τών κωμοπόλεων τών περιοχών πού σήμερα ανήκουν στα βουλγαρικά εδάφη S. S. Bobcev, «Notes comparées sur les çorbacis chez les peuples balkaniques et en particulier chez les Bulgares», Revue Internationale des Etudes Balkaniques, 2/6, Βελιγράδι 1938, Ι. Σνεγγάροφ, δ.π. 11. "Ο.π., σ και Μ. 'Αποστολίδης, δ.π., ΑΘΛΓΘ, 4 ( ), Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ. 238, 244.

5 Διοίκηση και διαχείριση τον αστικού χώρον στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 13 φόρους στον μαχαλά τους. Μια μικρή ένδειξη σχετικά με το ζήτημα αυτό έχουμε άπο τήν πόλη της Λάρισας, οπού στα 1667, γράμμα επικυρωμένο άπο τον μητροπολίτη πού άφορα τον τρόπο διάθεσης του κρασιού άπο τους οινοπαραγωγούς αναφέρει: «ό δε ανοίγουν εξ αυτών και πωλών εν τω ραμαζανίω έχειν διδοϋναι του μαχαλέ άσπρα 500» 13. Πρόκειται για μαρτυρία πού αποδεικνύει δτι ό μαχαλές, έκτος άπο τους φόρους, είναι υπεύθυνος για τήν είσπραξη και προστίμων άπο παραβάσεις των κατοίκων του. Στους εκκλησιαστικούς κοοδικες της μητρόπολης της Φιλιππούπολης συχνές είναι οι αναφορές στα δάνεια πού οί μαχαλέδες συνάπτουν, τόσο μέ τις άλλες διοικητικές αρχές της κοινότητας, δσο και μέ άτομα. Για παράδειγμα, στα 1799 ό μαχαλές της μητρόπολης συνάπτει δύο ομολογίες μέ τήν ενορία του το μητροπολιτικό ναό της 'Αγίας Μαρίνας για ποσά τών οποίων το ύψος ανέρχεται σέ 372 και 150 γρόσια. Στην έκθεση εσόδων και έξόδοον της εκκλησίας της 'Αγίας Μαρίνας, του έτους 1799, διαβάζουμε «εις τον μαχαλέ της μητροπόλεως δι' ομολογίας ήτις έστι παρά τω έπιτρόπω [της ενορίας] Χ"Στόϊου γρ. 372» 14. Στα 1819 ή ενορία του 'Αγίου Δημητρίου δανείζει στον Τζοχατζιγιάν μαχαλέ 1000 γρόσια «άνευ ομολογίας» 15. Στα 1830, ό Λαγούτ μαχαλέ εξοφλεί στους πρωτομάστορες τών άμπατζήδων και τών καυτατζήδων 16 μέρος άπο το χρηματικό ποσό (2637 γρόσια), το όποιο εϊχε δανειστεί 17. Στα 1821 ό άμπατζής Βέλιος Ράτη δανείζεται άπο τον μαχαλέ πού κατοικεί 50 γρόσια 18. Το θεμελιώδες γνώρισμα του μαχαλέ είναι ή λειτουργία του ώς διοικητικής αρχής, πού διαθέτει χρηματικό κεφάλαιο, διοίκηση και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. "Εχει αρκετά απασχολήσει τους ερευνητές το ζήτημα, αν οί μαχαλέδες υπάγονται διοικητικά απευθείας στις κρατικές αρχές, χίορίς να παρεμβάλλονται οί κοινοτικές 19. Τα τεκμήρια πού μελετάμε καταδεικνύουν δτι ή χριστιανική ττο- 13. Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής της Λάρισας κατά τήν Τουρκοκρατία», Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά, 3 (1990), Κώδικας II, σ Ό.π.,σ Το επίθετο άμπατζής υποδηλώνει τους κατασκευαστές ή/καί πωλητές μάλλινων υφασμάτων και ρούχων. Οί καυταντζήδες ασχολούνται μέ τήν κατασκευή ή/καί τήν εμπορία καυτανίων, ένδυμάτο;>ν πολυτελείας. 17. Μ. 'Αποστολίδης, ο.π., ΑΘΛΓΘ, 6 ( ), Κεντρικά Άρχεϊα τοΰ Βουλγάρικου Κράτους, Αρχείο Γκιουμουσγκερντάν, 161κ, άρ.1, σ Σχετικά μέ αυτό το θέμα πρβλ. τήν αδημοσίευτη διατριβή τοϋ 'Αντώνη Αναστασόπουλου ό όποιος, μελετώντας τα έγγραφα τοϋ Ίεροδικείου της Βέροιας, διατυπο'ινει τήν άποψη δτι οί μαχαλέδες δέν υπάγονταν διοικητικά απευθείας στίς οθωμανικές αρχές, άλλα δτι διοικούνταν άπο τους χριστιανούς προύχοντες, Antonis Anastasopoulos, Imperial ins-

6 η Μαρία Τσικαλουδάκη λιτεία διοικεί τους χριστιανούς μέσω ενός συστήματος κατανομής τους στον χώρο, οτι δηλαδή ή διοίκηση και ή διαχείριση των μαχαλέδων της Φιλιππούπολης πού κατοικούνται άπο χριστιανούς εξασκείται άπο τους 'ίδιους. Στον κώδικα της μητρόπολης είναι καταχωρημένο ενα εκκλησιαστικό αποδεικτικό και συμφωνητικό γράμμα, χρονολογημένο στα 1818, δπου αναφέρεται: «...να διορισθώσι με κοινήν γνώμην επτά υποκείμενα άνδρες τίμιοι, δύο έκ τών πραγματευτών, δύο έκ τών άμπατζήδων, εις έκ τών καυταντζήδων, εις έκ τών γουναράδων και εις έκ τών μπακάληδων δια να θεωρώσι πάσαν έμπίπτουσαν ύπόθεσιν τών μαχαλέδων των, συνερχόμενοι και εις τήν μητρόπολιν δις της εβδομάδος, τη Τετράδι, εστίν οτε και τη Παρασκευή όμοΰ μετά του οικονόμου και σακκελίου δια να θεοορώνται έκκλησιαστικώς ενώπιον αυτών, ει τινές κρισολογίαι τύχωσι και διαφοραί μεταξύ τών χριστιανών, τάς οποίας όφείλουσι θεωρήσαι έμπροσθεν αυτών κατά τήν διακέλευσιν τών ίερών και εκκλησιαστικών νόμων δικαίως» 20. Στή διοίκηση τών μαχαλέδων υπεισέρχονται άπο τον 19ο αιώνα, έκτος άπο τους κοινοτικούς άρχοντες εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, δημογέροντες, και οι ιθύνοντες τών χριστιανικών συντεχνιών. Οί πολιτικές αρχές της χριστιανικής κοινότητας αναγκάζονται να αναγνωρίσουν καί να θεσμοθετήσουν αυτή τήν πραγματικότητα συντάσσοντας το παραπάνω συμφωνητικό. "Ενα διπλό σύστημα για τή διαχείριση του αστικού χοίρου ήταν σε 'ισχύ. Άπο τή μια μεριά οί 'Οθωμανοί ενέταξαν τή λειτουργία τών κοινοτικών άρχων σε ενα σύστημα διοίκησης το όποιο βασίζεται στή διαίρεση του χώρου σε μαχαλέδες. Άπο τήν άλλη, ένα παράλληλο σύστημα διαχείρισης του χώρου εκπορεύεται καί από τήν Εκκλησία, ή οποία διοικεί τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλης, κατανέμοντας τον σε ενορίες 21. Στή βιβλιογραφία αναφέρεται δτι ή ενορία έχει διπλή λειτουργία, είναι διοικητικό μόρφωμα καί, παράλληλα, γεωγραφική ενότητα 22. Μέσα άπο τις πηγές πού μελετάμε, δεν γίνεται ωστόσο σαφές αν ή Mutions and local communities: ottoman Karaferye , Κέιμπριτζ, Μάρτιος 1999, σ Tò έγγραφο αυτό περιέχεται στον Κώδικα Ι της Μητρόπολης της Φιλιππούπολης, έχει δημοσιευτεί άπο τον Μ. Αποστολίδη, δ.π.,αθλγθ, 5 ( ), Ό χριστιανικός πληθυσμός της Φιλιππούπολης κατανέμεται σε εξι ενορίες οί όποιες απλώνονται γύρω άπο τις έξης εκκλησίες: του Άγιου Δημητρίου καί της Θεοτόκου, οί όποιες βρίσκονται πάνω στο κάστρο' της 'Αγίας Μαρίνας δπου εδρεύει ή μητρόπολη, τις εκκλησίες τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου καί της 'Αγίας Κυριακής πού βρίσκονται στον λόφο του Μουσαίου, ΝΑ καί ΒΑ του κάστρου αντίστοιχα. Τέλος, ή εκκλησία της 'Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στους πρόποδες τοϋ λόφου τών Σχοινοβατών. 22. Πρόδρομος Άκανθόπουλος, Ή Ιστορία τών ενοριών τον Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τήν Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 8.

7 διοίκηση καί διαχείριση τον άστικον χώρου στην Όθίοιιανική Αί'τοκρατορία 15 ενορία είναι πάντα γεωγραφική ενότητα ή αν άπλα ελέγχει ενα συγκεκριμένο αριθμό οικιών και άλλων ακινήτων, τα όποια δεν εϊναι απαραίτητο να συνορεύουν πάντα μεταξύ τους. Μία ενορία μπορεί να εμπεριέχει έναν ή περισσότερους μαχαλέδες ή μέρη αυτών 23. *Αν για τους μαχαλέδες ή πληροφόρηση πού έχουμε είναι έμμεση κυρίως δια μέσου τών πράξεων αγοραπωλησίας άφοΰ αρχεία με τα έσοδα και τα εξοδά τους δεν έχουν διασωθεί, σε ο,τι άφορα τις ενορίες έχουμε κάποιες ενδείξεις σχετικά μέ τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά αυτών πού τις διοικούν, καθώς καί για τις πήγες εσόδων καί εξόδων τους. Στον κίόδικα II της μητρόπολης της Φιλιππούπολης εϊναι καταχωρημένοι οι ετήσιοι απολογισμοί εσόδων καί εξόδων τών πέντε ενοριών της πόλης, οι όποιοι αφορούν τα ετη , καθώς καί ένας τού έτους Στα παραπάνω έγγραφα ό ρόλος της ενορίας ως μικρότερης βαθμίδας του φορολογικού μηχανισμού της εκκλησίας, επιφορτισμένης μέ την είσπραξη τών φόρων γιά λογαριασμό τού Μητροπολίτη καί τού Πατριάρχη, αποσιωπάται 24. Το γεγονός οτι απουσιάζουν καταχωρήσεις κατάστιχων μέ εισπράξεις τών εκκλησιαστικών φόρων από τους ενορίτες στα εν λόγω τεκμήρια 'ίσως να σχετίζεται μέ τον τρόπο λειτουργίας τού εκκλησιαστικού φορολογικού μηχανισμού κατά την οθωμανική κυριαρχία: άρθρα τα όποια περιέχονται στα μπεράτια τών μητροπολιτών 25, αφήνουν να εννοηθεί οτι οι τελευταίοι έστελναν τους άντιπρο- 23. Μελετώντας τον πίνακα μέ τις ενορίες καί τους μαχαλέδες της πόλης τών Σερρών (17ος αι.) πού έχει παρουσιάσει ό Σωκράτης Πετμεζας, παρατηρούμε οτι ή ενορία της 'Αγίας Παρασκευής εμπεριέχει τρεις μαχαλέδες, αυτόν της Άγιας Παρασκευής, καθώς καί τους: Ζαρμπχανέ μαχαλεσί καί Χαβιαρτζί μαχαλεσί. Socrate Petmézas, «Commentaires» στο Paolo Odorico, Conseils et mémoires de Synadinos prêtre de Serrés en Macédoine (XVFie siècle), έκδ. Association Pierre Beton, E.U.E.S.S., Παρίσι 1996, σ Για το εκκλησιαστικό φορολογικό σύστημα βλ. ενδεικτικά Paraskevas Konortas, «Les contributions ecclésiastiques Patriarchikè zèteia et basilikon charatzion», Actes du île colloque international d'histoire. Economies méditerrannéennes, équilibres et intercommunications, XIHe-XIXe siècles, τ. Ill, 'Αθήνα 1986, έκδ. Κ.Ν.E./E.Ι.Ε., J. Kabrda, Le système fiscal de l'eglise orthodoxe dans l'empire ottoman (d'après les documents turcs), Brno (Opera Universitatis, No 135) 1969, S. Petmézas, «L'organisation ecclésiastique sous les Ottomans», στο P. Odorico, Conseils et mémoires..., ο.π. Ένας άπο τους φόρους πού συλλέγει ό μητροπολίτης άπο τους πιστούς τής Επαρχίας του, είναι ή πατριαρχική καί μητροπολιτική ζητεία, το ποσό τής οποίας εΐναι σταθερό σέ δλη την περίοδο τής οθωμανικής κυριαρχίας καί συνίσταται στην καταβολή ενός χρυσού νομίσματος άπο κάθε ιερέα, ένώ κάθε νοικοκυριό καταβάλλει 12 άσπρα (P. Konortas, ο.π., σ. 222,.1. Kabrda, ο.π., σ. 65). 25. Ό σουλτάνος επικυρώνει την εκλογή τών μητροπολιτών μέ την έκδοση ενός berat, το όποιο τους έ"δινε την ιδιότητα τοϋ όθωμανοΰ αξιωματούχου, Π. Κονόρτας, ΌΟιομανικες θε(ορήσεις για το ΟΙκον/ιενικο Πατριαρχείο 17θζ - άρχε; 19ον αι., έκδ. 'Αλεξάνδρεια, 'Αθήνα 1998, σ

8 16 Μαρία Τσικαλουδάκη σώπους τους στις ενοριακές εκκλησίες και στα μοναστήρια για να εισπράξουν τα προσωπικά τους εισοδήματα 26, πρακτική ή όποια δείχνει δτι ή λειτουργία αύτη δεν περιλαμβανόταν στις αρμοδιότητες της ενορίας. Ό μητροπολίτης έγκαθίστατο συνήθως στην έδρα του περιστοιχισμένος άπό πολυάριθμη συνοδεία «οικείων», οι όποιοι τον επικουρούσαν στα θρησκευτικά, διοικητικά, νομοθετικά και οικονομικά καθήκοντα του 27. Επομένως, οι αξιωματούχοι της μητρόπολης, στην πράξη, μάλλον δεν εμπιστεύονται την είσπραξη των εκκλησιαστικών φόρων στον ενοριακό κλήρο και στους επιτρόπους. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να ερμηνευθεί ως ένδειξη αποξένωσης έως αυτονόμησης των διοικητών της ενορίας άπο τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους. Οί κατάλογοι με τα έσοδα και τα έξοδα τών ενοριακών εκκλησιών μας δίνουν μια άλλη διάσταση της λειτουργίας τους, αυτήν του πιστωτικού ιδρύματος. Γενικά, τα τεκμήρια πού μελετάμε καταγράφουν εκείνες τις λειτουργίες της ενορίας, οί όποιες εντάσσονται στο πεδίο του κοσμικού, όπως για παράδειγμα ή λειτουργία της ως διαχειριστή εμπορικού κεφαλαίου - ή παραπάνω πρακτική υπαγορεύεται άπο τήν εφαρμογή της αρχής της οικονομίας, δηλαδή της ενσωμάτωσης στην εκκλησιαστική τάξη άλλων κυρίαρχων τάξεων, οί όποιες έχουν διαμορφωθεί στον κοινωνικό χώρο. Πράγματι, το κενό πού δημιουργήθηκε άπο τήν έλλειψη πρωταρχικής κρατικής εξουσίας με τό πέρασμα στην οθωμανική κυριαρχία, είχε ως συνέπεια τό θρησκευτικό να προσαρμοστεί στην κοινωνική πραγματικότητα, οί θρησκευτικοί θεσμοί να έγκολπωθούν κοσμικές πρακτικές 28. Τό είδος τών πληροφοριών πού μας παρέχουν τα εκκλησιαστικά αρχεία σχετικά με τις ενορίες άφορα άπό τη μια μεριά τόν τρόπο διοίκησης τους, και άπό τήν άλλη τις μορφές διάθεσης και διαχείρισης του χρηματικού τους κεφαλαίου. Κάθε χρόνο, οί πέντε ενορίες της Φιλιππούπολης διανέμουν τό κεφάλαιο τους σε φερέγγυους οικονομικά Φιλιππουπολίτες, με τή μορφή έντοκων δανείων. Συνήθως πρόκειται για άμπατζήδες και άλλους επαγγελματίες, οί ό ποιοι έχουν σχέσεις με τό εμπόριο τών μεγάλων αποστάσεων 29. Οί δανειστές δεσμεύονται κάποιες φορές να εξοφλήσουν τό χρέος τους αμέσως μετά τό πέρας τών εμπορικών τους επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στην απόδοση του λογαριασμού της εκκλησίας της Άγιας Κυριακής: «άπό α' 'Ιανουαρίου 1796: εις τόν Χατζή Στογιάννην καυταντζήν δι' ομολογίας διορία γύρισμα σιλίμνου, γρόσια 550» 3Ü. 26. J.Kabrda,ó'.7r.,o S. Petmezas, «Commentaires», δ.π., σ Marina Maropoulou, «L'économie: moyen de transgression ou d'adaptation sociale?», στο Economies méditerrannéennes, équilibres, δ.π., σ M. Tsicaloudaki, ό'.π., τ. Ι, σ Κώδικας Π, σ. 20. Δύο ετήσιες εμποροπανηγύρεις ιδρύονται στην ευρύτερη πε-

9 Διοίκηση καί διαχείριση τον αστικού χώρου στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 17 Μια πρακτική, ή οποία μας υποδεικνύει, την αλλοίωση του χαρακτήρα της ενορίας ώς μέσου διοίκησης των ατόμων με βάση την κατανομή τους στον χώρο, είναι ή μη διάθεση του κεφαλαίου της ενορίας αποκλειστικά σε ενορίτες, άλλα στο σύνολο των προυχόντων και άλλων ισχυρών οικονομικά παραγόντων, ε'ίτε διαμένουν εϊτε οχι στα οικήματα πού ανήκουν στην περιφέρεια της. Έτσι πρέπει να ερμηνευτεί το γεγονός δτι το όνομα μερικών ατόμων περιλαμβάνεται στους καταλόγους με τους δανειστές περισσότεροι άπο μιας εκκλησιών. Είναι χαρακτηριστική ή περίπτωση του Χριστόδουλου Βασιλάκογλου, ό όποιος χρησιμοποιείτο κεφάλαιο τριών ενοριακών εκκλησιών: κατά το διάστημα δανείζεται, με τη μορφή χρεοοστικοΰ ομόλογου, σημαντικά ποσά άπο την 'Αγία Μαρίνα (το έτος 1794 έχει δανειστεί γρόσια, ενώ τα επόμενα έτη γρόσια) 31. Παράλληλα, στα 1795 συνάπτει ομολογία με την εκκλησία του 'Αγίου Δημητρίου πού άφορα ποσόν, το όποιο ενώ αρχικά ανερχόταν σε 1167 γρόσια, φτάνει, τρία χρόνια μετά (στα 1798), με την κεφαλαιοποίηση των τόκων, στα γρόσια 32. 'Επίσης, ό 'ίδιος χρωστά στα 1795 στην εκκλησία του 'Αγίου Κωνσταντίνου γρόσια 33. Ό επίτροπος είναι ό υπεύθυνος για τή διαχείριση των οικονομικών της ενορίας. Δια μέσου του θεσμού του επιτρόπου, λαϊκοί εισδύουν στην εκκλησιαστική διοίκηση καί αποκτούν πρόσβαση στους οικονομικούς της πόρους. Ή υπογραφή του επιτρόπου είναι απαραίτητη προκειμένου να επικυρωθούν οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στην ενορία και άλλες συλλογικότητες ή άτομα. Λόγου χάρη, στα 1799 οι επίτροποι τών εκκλησιών του 'Αγίου Κωνσταντίνου, του 'Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας Θεοτόκου, υπογράφουν χρεωστική ομολογία με την οποία κάποιος 'Αναστάσιος δανείζει 1000 γρόσια στη συντεχνία τών γουναράδων, μ,έ τον δρο, ό τόκος τών χρημάτων αυτών να διανέμεται στις παραπάνω εκκλησίες 34. Τα άτομα πού έχουν πρόσβαση στο αξίωμα του επιτρόπου ανήκουν στα ανώτερα οικονομικά στρώματα του χριστιανικού πληθυσμού, με εισοδήματα πού προέρχονται άπο τή συμμετοχή τους στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Μερικοί άπο αυτούς συμμετέχουν τήν 'ίδια εποχή στή διοίκηση τών συντεχνιών. Πράγματι, τα 'ίχνη αρκετών άπο τους επιτρόπους τών ενοριών της Φιλιππούπολης στο διάστημα εντοπίζονται στα αρχεία της συντεχνίας τών άμπατζήδων. Παραδείγματος χάρη, ό Χατζή-'Ανάστασης, επίτροπος του 'Αγίου Δημητρίου άπο το 1790 εως το 1793, είναι ό ριοχή κατά το 18ο αι., αυτές της Ούζουντζόβας καί της Σελίμνιας. Ή τελευταία λαμβάνει χώρα το μήνα Σεπτέμβριο στην ομώνυμη κωμόπολη (στους πρόποδες του Αίμου, στα περίχωρα της Άδριανούπολης). 31. Κώδικας Π, σ "Ο.π.,σ Ό.π.,σ Ι. Σνεγγάροφ, ό'.π., σ

10 18 Μαρία Τσικαλουδάκη πρωτομάστορας της συντεχνίας των άμπατζήδων κατά τήν περίοδο Το όνομα του επιτρόπου της 'Αγίας Κυριακής κατά το έτος 1791, του 'Αναστάσιου Κρασοβυτίνα, υπάρχει επίσης στα αρχεία της συντεχνίας 36. 'Επίσης, στα 1799 οι επίτροποι του 'Αγίου Κωνσταντίνου και του 'Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνος Άρίκογλου και Κωνσταντίνος Χατζή Τζότζου, ασχολούνται με το εμπόριο μάλλινων υφασμάτων και ρούχων 37. Τέλος, ό Γεώργιος Κάλπογλου, επίτροπος τής Θεοτόκου κατά το διάστημα , εϊχε αναγορευθεί μάστορας στη συντεχνία των άμπατζήδων στα Έκτος άπο τον επίτροπο, στις πήγες γίνεται λόγος για Ινα σώμα ενοριτών, το όποιο ελέγχει ή συνδιοικεΐ τήν ενορία με τον πρώτο. Προκειμένου να μπορέσει να δανειστεί κανείς χρήματα άπο το ταμείο τής ενορίας, απαιτείται ή έγκριση τών ενοριτών διαβάζουμε για παράδειγμα στην έκθεση με τα έσοδα καί τα έξοδα τής εκκλησίας τής Παναγίας Θεοτόκου: «1802, Αύγ. κγ'. Έλογαριάσθησαν αϊ όμολογίαι του Κο^στάκη Λάσκογλου και γνώμη τών ενοριτών έδωσεν ομολογίας δια γρ με διορία 6 έτη δια να τα εξόφληση» 39. Ό επίτροπος καί οι ενορίτες είναι άπο κοινού υπεύθυνοι για τη διαχείριση τής περιουσίας τών ενοριών, καθώς καί τών δωρεών: στις 9 'Ιουλίου 1786 ό επίτροπος τής Θεοτόκου πουλά οικία τής εκκλησίας στή Μελάχρω, σύζυγο του μακαρίτη Μανώλη Καρακάσογλου, «κοινή γνώμη καί συναινέσει τών ενοριτών...» 40. Στα 1828 ο'ι επίτροποι τών εκκλησιών του 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας Κυριακής υπογράφουν μαζί με τους ενορίτες πράξεις δωρεάς 1000 γροσιών άπο τον πρόκριτο τής κοινότητας 'Αθανάσιο Κωνσταντίνου Μπουλγούρογλου σε καθεμιά άπο τις δύο εκκλησίες 41. 'Ενδεικτικό τής υποχώρησης του χαρακτήρα τής ενορίας ως μικρότερης βαθμίδας τής εκκλησιαστικής 'ιεραρχίας καθώς και ως πρωτογενούς μορφώματος αυτοδιοίκησης τών κατοίκων είναι το φαινόμενο, σε πολλές πόλεις, ή διοίκηση της να υπάγεται απευθείας στις κοσμικές αρχές, να ελέγχεται άπο τήν πολιτεία. Στο Μελένικο 42, στο Τέρνοβο, στην Κοζάνη καί άλλου, οι προύχοντες τής πολιτείας έχουν εισδύσει στη διοίκηση τών ενοριών, εκλέγουν τους επιτρόπους καί επιθεωρούν τα οικονομικά τους. Ή διαδικασία διορισμού επιτρόπου 35. Κώδικας Π, σ "0.π.,σ Ι. Σνεγγάροφ, ο.π., σ M. Apostolidis - ΑΙ. Peev, Archiv des abadjis à Plovdiv, éd. de la Bibliothèque Nationale à Plovdiv (δημοσίευση τών αρχείων μέ παράλληλη μετάφραση στή βουλγαρική γλώσσα), τ. Ι, Φιλιππούπολη 1931, σ. 41 καί Κώδικας Π, σ "Ο.π., σ Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ "Ο.π.,σ Κωμόπολη στή σημερινή Βουλγαρία, 60 χιλιόμετρα βόρεια τών Σερρών.

11 Διοίκηση και διαχείριση τοϋ αστικού χώρου στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 19 στον μητροπολιτικό ναό του Άγιου Νικολάου της Κοζάνης είναι ή ακόλουθη: «...και τοϋ λογαριασμού της αυτής αγίας 'Εκκλησίας θεωρηθέντος ακριβώς ενώπιον ημών παρά τών Εντιμότατων κληρικών και χρησίμου αρχόντων ταύτης της πόλεως, [...] άποφάσει ημετέρα και γνώμη κοινή τών περί αυτήν κληρικών και αρχόντων, έδιορίσθη επίτροπος τής αυτής 'Εκκλησίας ό εντιμότατος οικονόμος Κοζάνης πρεσβύτερος κυρ Γεώργιος. "Οθεν και κατεστρώθη το παρόν σημείωμα ώδε εις ενδειξιν: 1746, δεκεμβρίου α': Έν Κοζάνη:» 43. 'Επίσης, στο καταστατικό τής πόλης τοϋ Μελένικου (1813) διαβάζουμε: «Οι Επίτροποι τοϋ Κοινοϋ χρεωστοΰν να έπισκέπτωνται άραδικώς ολας τας 'Εκκλησίας τής πολιτείας μας και να παρατηρούν με προσοχήν, ίνα μ.ή συμβαίνη εις αύτας καμμία αταξία, είτε άπο μέρους τοϋ ιερέως, ή του 'Εφημερίου ή τοϋ Επιτρόπου ή τινός άλλου τών αδελφών και να διορθώνουν την άταξίαν έκείνην εξ αποφάσεως. [...] ει μεν και είναι πταίστης και αίτιος ό τής 'Εκκλησίας εκείνης 'Επίτροπος, παρευθύς, πέρνοντάς του τον λογαριασμόν, να τον αποβάλλουν, άποκαταστήσαντες άντ' εκείνου άλλον Έπίτροπον άξιον τοιούτου θείου έργου έργάτην» 44. Σχετικά με το Τέρνοβο 45, πόλη δπου επίσης τα οικονομικά και ή διοίκηση τών ενοριακών εκκλησιών ελέγχονται άπο τους προύχοντες τής κοινότητας, είναι αξιοσημείωτο, οτι τα διοικητικά μορφο')ματα τής ενορίας και τοϋ μαχαλέ ταυτίζονται: σέ κανονισμό καταχο^ρημένο στον κο')δικα τής μητρόπολης Τερνόβου με τίτλο «Περί διαθέσεως και ευταξίας τών λογαριασμών τών ιερών εκκλησιών τών έν τή 'Επαρχία Τουρνόβου», πού εκδίδεται στις 8 'Ιανουαρίου 1823, ορίζεται: «'Αφ' ου θεωρηθώσιν όλων τών εκκλησιών οι λογαριασμοί, [...] θέλουσι καταγραφή εις κοινον Κο^δικα, ό όποιος θέλει διαφυλάττεται εις την μητρόπολιν έν άσφαλεία. και εις ίδιαίτερον έκαστης εκκλησίας, ό όποιος θέλει δοθή εις τον έπίτροπον, δια νά τον φυλάττη εις μέρος σίγουρον, χο^ρίς να γράφη εις αυτόν τίποτε... έχει χρέος καθείς επίτροπος μαχαλέ, ή χωρίου νά πέρνη τον Κώδικα αυτόν, και τρεις άπο τους εγκρίτους τών ενοριτών εκλεγόμενους άπο τους λοιπούς προκρίτους και τζορπατζήδες, και νά ερχηται εις την μητρόπολιν να δίδη τον λογαριασμόν του ακριβώς, δια να καταγραφήται και εις τον κοινον Κώδικα τής μητροπόλεως και εις τον Ίδιαίτερον τής εκκλησίας, και νά ύπογράφηται παρά τοϋ κυριάρχου, ή τοϋ επιτρόπου του και τών παρευρεθέντων ενοριτών)) 46. Είναι σαφές οτι εδώ ή ενοριακή εκκλησία και 43. Νικόλαος ΓΙ. Δελιαλής, «ΣυμβολαΙ εις τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν τής Κοζάνης», Οικοδομή 2 (1959), Πέτρος Θ. Πέννας, Το κοινον τον Μελ,ενίκον και το σύστημα διοικήσεως τον, 'Λθήνα 1946, σ Πόλη τής σημερινής Βουλγαρίας. 46. Ι. Σνεγγάροφ, «Ό άλλος κώδικας τής εκκλησίας τοϋ Τέρνοβο» (στη βουλγαρική) στο ΈπετηρΙς τοϋ Πανεπιστημίου τής Σόφιας VI, θεολογική Σχολή, 19 ( ), ανάτυπο, Σόφια 1941, 9-10.

12 20 Μαρία Τσικαλουδάκη δ μαχαλές, στην περιφέρεια του οποίου κείται, διοικούνται άπό τον 'ίδιο επίτροπο καθώς και άπο σώμα ενοριτών, οί όποιοι εκλέγονται και ελέγχονται άπο την κοινότητα. Έγγραφο συντεταγμένο στα 1819, τό όποιο αναφέρεται στον τρόπο διάθεσης των γυναικείων στασιδιών τών εκκλησιών της Φιλιππούπολης, καταδεικνύει Οτι οί ιθύνοντες της ενορίας αναπτύσσουν προσπάθειες ώστε να μην αλλοιωθεί ή φύση της ως γεωγραφικού μορφώματος, θέτοντας σε ισχύ στρατηγικές πού αποβλέπουν στην παγίωση του πληθυσμιακού της δυναμικού και στην αποφυγή παρείσφρησης ξένων στοιχείων μεταξύ τών μελών της, έτσι ώστε αυτά να αποτελούν ομάδα κοινωνικά Ιεραρχημένη και ή οποία να διέπεται άπο συνοχές. Τό παραπάνω έγγραφο αναφέρει Οτι σε περίπτωση μεταβίβασης οικήματος «εις χείρας ξένας» μετά άπό πώληση, ό πρώην κάτοχος χάνει αυτομάτως τήν ιδιοκτησία του στασιδίου στην εκκλησία της ενορίας στην οποία υπάγεται τό ακίνητο: «τότε τό εν τη εκκλησία γυναικεΐον στασίδιον του ρηθέντος όσπητίου άπολαμβάνη αύθις ή εκκλησία ως 'ίδιον αυτής και εξ αρχής όν κτήμα, μηδενός τό παράπαν έναντιουμένου ή άντιλέγοντος, και δίδωσιν αυτό ή εκκλησία κατά φιλοτιμίαν τω νέω αγοραστή του αύτοϋ όσπητίου ή άλλω τινί τών ενοριτών, προτιμώμενου όμως, ως ε'ίπομεν, του νέου αγοραστού» 47. Ή μοναδική ένδειξη πού έχουμε σχετικά με τη συμμετοχή τής ενορίας στή διαχείριση του χώρου είναι μιά φράση πού περιέχεται σε πωλητήριο οικίας του έτους 1833, στό όποιο διατυπώνονται οί Οροι μεταβίβασης και κατοχής ακινήτου. Τό έγγραφο αυτό μας υποδεικνύει ότι και οί δύο αρχές, και ή ενορία και ό μαχαλές, είναι αρμόδιες σε ζητήματα διακανονισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τών ακινήτων πού βρίσκονται μέσα στά όρια τής δικαιοδοσίας τους. Π ιό συγκεκριμένα, ή Μορφούλα, άνηψιά του μακαρίτη 'Αθανασίου Μπουλγούρογλου, παραχωρεί τήν οικία της στον τσορμπατζή Βοΰλκο Κούρτοβιτς έναντι 3000 γρ., με τόν όρο να τής επιτραπεί να κατοικεί σε ένα άπό τα δωμάτια τής οικίας εφόσον ζει «και κανείς να μη μπορεί να τή βγάλει άπό τό δωμάτιο, ούτε ό Βοΰλκος, οΰτε κανείς άλλος άπό τήν ενορία ή τό μαχαλά» 48. Τα έγγραφα πού μελετάμε μνημονεύουν τήν ύπαρξη και άλλων εξουσιαστικών μορφωμάτων, τα όποια σχετίζονται με τή χωροθέτηση τών χριστιανικών μαχαλέδων στον αστικό χώρο. Πράγματι, διαπιστώνουμε τήν παράλληλη λειτουργία κέντρων εξουσίας σε επίπεδο ανώτερο άπό αυτό τών πρωτογενών διοικητικών μορφών οργάνωσης του χώρου, Οπως είναι ό μαχαλές. Προκειμένου να κατανοήσουμε τή φύση και τόν χαρακτήρα αυτών τών μορφών διοίκησης, θα 47. Μ. 'Αποστολίδης, δ.π., ΑΘΓΛΘ 5 ( ), Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ

13 Διοίκηση και διαχείριση τον αστικού χώρου στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 21 πρέπει να μελετηθεί ή τοπογραφία της πόλης πού μας ενδιαφέρει εδώ, καθώς και ή διάταξη των θρησκευτικών κοινοτήτων στον χώρο της. Δύο είναι τα συμπεράσματα στα όποια καταλήξαμε εξετάζοντας τους τρόπους χωροθέτησης της χριστιανικής κοινότητας, α) Ό χώρος πού κατοικείται άπό τους χριστιανούς δεν είναι ενιαίος άλλα παρουσιάζεται ασυνεχής. Με άλλα λόγια, οί χριστιανοί δεν καταλαμβάνουν ενα συγκεκριμένο κομμάτι του αστικού χώρου, πράγμα πού σημαίνει οτι οί χριστιανικοί μαχαλέδες δεν συνορεύουν απαραίτητα μεταξύ τους. Πράγματι, Οπως θα φάνει στη συνέχεια, οί χριστιανοί ορθόδοξοι κάτοικοι της Φιλιππούπολης βρίσκονται διασκορπισμένοι και στα τρία τμήματα της πόλης, στο κάστρο, στο βαρόσι και στα προάστεια: «οί πάντες κάτοικοι Χριστιανοί επί των τριών λόφων και της υποκείμενης πόλεως» 49, β) Σε πολλές περιπτώσεις οί χριστιανοί της Φιλιππούπολης ζουν αναμεμειγμένοι με μέλη άλλων έθνοθρησκευτικών κοινοτήτων. Πράγματι, άπό δ,τι φαίνεται, ή ύπαρξη πολυάριθμων μικτών μαχαλέδων είναι ενα κοινό χαρακτηριστικό τών βαλκανικών πόλεων κατά την οθωμανική περίοδο 50. Σχετικά με την τοπογραφία της οθωμανικής πόλης, είναι γνωστό οτι αύτη διακρίνεται στο κάστρο και στο βαρόσι. Το βαρόσι, λέξη ουγγρικής προέλευσης, σημαίνει τον περίαυλο εσωτερικού φρουρίου, είναι δηλαδή ό εξωτερικός χώρος του φρουρίου, ό όποιος συχνά περιβάλλεται επίσης άπό τείχη. Ό συμπαγής πυρήνας του χριστιανικού πληθυσμού της Φιλιππούπολης κατοικεί στο ευρύχωρο κάστρο της πόλης, τό όποιο βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις λόφους: «επί τών τριών λόφων της πόλεως ταύτης, και του περιβόλου αυτών όλου εντός, κατοικοΰσι τανύν μόνον Χριστιανοί του ανατολικού δόγματος. [...] Μεταξύ δε της πόλεως ταύτης και τών προαστείων τούτων (Μαράσι και Καρσί Άκά) προς τα ΒΔ μέρη κατοικοΰσι τα λοιπά έθνη, και τούτο διότι οί Τούρκοι άγαπώσι να κατοικώσιν εις τα πλησίον τών υδάτων μέρη» 51. Το γεγονός οτι οί χριστιανοί κατοικούν στην παλιά πόλη Ί'σως να είναι ή απόδειξη οτι ό πληθυσμός δεν μετακινήθηκε ή δεν ανανεώθηκε ριζικά κατά την οθωμανική κατάκτηση 52. Σύμ- 49. Γεώργιος Τσουκάλας, Ίστοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππονπόλεως, Βιέννη 1851, σ Βλ. Β. Δημητριάδης, Ή τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας , Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη 61, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 53 και M. Tsicaloudaki, ο.π., τ. Ι, σ Γ. Τσουκαλάς, ο.π., σ. 43, Ή περιγραφή τοϋ Κωνσταντίνου Οικονόμου καταδεικνύει σαφώς τη μεγάλη σπουδαιότητα τοΰ χώρου πού κατείχαν οί χριστιανοί: «Αΰτη ή πόλις το πάλαι ήν ωκοδομημένη επάνω τριών λόφων συνημμένων άλλήλοις, και φαινομένων ως τρίπους" διό και άπό πάντων τών άλλων ονομάτων αυτής έπεκράτει καλεϊσοαι Τριμόντιον». Κωνσταντίνου Οικονόμου ιερέως Φιλιππουπολίτου, Έγχειρίοιον περί της επαρχίας Φιλιππονπόλεως, ή περιγραφή αυτής, Βιέννη 1819, σ. 18.

14 22 Μαρία Τσικαλουδάκη PH1L1PPOPOLIS Πηγή: Geographical Section of the Naval Intelligence Division (I.D. 1114), A Handbook of Macedonia and Surounding Territories, Naval Staff, Admiralty, Λονδίνο 1920, σ. 477.

15 Διοίκηση και διαχείριση του αστικού χώρου στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 23 φωνα μέ τις περιγραφές των δύο ιστοριογράφων της πόλης, οι άλλες κοινότητες απλώνονται στον χώρο γύρω άπο το κάστρο 53, οί τουρκικοί μαχαλέδες το περιβάλλουν ως κλοιός: άπο ΝΔ εως ΒΔ καί κατά μήκος του ποταμού Έβρου Β καί ΒΑ 54. Στα νότια του κάστρου βρίσκεται ή μικρή συνοικία τών Παυλικιανών μέ τον καθεδρικό ναό του 'Αγίου Λουδοβίκου. Οί 'Αρμένιοι κατοικούν στα ΒΔ τής ακρόπολης καί, τέλος, οί Εβραίοι στα δυτικά. Ό τρόπος χωροθέτησης τής χριστιανικής κοινότητας τής Φιλιππούπολης, το ότι δηλαδή οί χριστιανοί καταλαμβάνουν το κεντρικό μέρος τής πόλης, αντανακλά στο λεξιλόγιο πού χρησιμοποιούν οί σύγχρονοι για να ορίσουν την κοινότητα τους καί τον χώρο στον όποιο ζουν καί κινούνται. Πολιτεία καί Κάστρο είναι οί δύο δροι πού χρησιμοποιούνται στή θέση τών όρων κοινον ή κοινότητα για να κατονομάσουν τή χριστιανική κοινότητα, ταυτίζοντας την έτσι μέ τήν πόλη. Παραδείγματος χάρη, στο πρακτικό παράδοσης του λογαριασμού τής ανοικοδόμησης τής εκκλησίας τής 'Αγίας Μαρίνας (1783), διαβάζουμε: «...έγένετο καί το παρόν... μαρτυρία τών εντιμότατων κληρικών καί ευγενέστατων αρχόντων καί απαντούν ημών τών έσναφίων τής πολιτείας...» 55. Ή μελέτη τών εκκλησιαστικών αρχείων τής Φιλιππούπολης μας αποκάλυψε ωστόσο μια πραγματικότητα πιο περίπλοκη άπο αύτη πού μας περιγράφουν οί περιηγητές καί οί ιστοριογράφοι τής πόλης. 'Από τα τεκμήρια αύτα πληροφορούμαστε δτι οί χριστιανοί κατοικούν καί στα δύο τμήματα του αστικού χο>ρου, στο κάστρο καί στο βαρόσι. Σε κατάλογο καταχωρημένο στον Κώδικα II, ό όποιος φέρει τον τίτλο «οί χανέδες τής πολιτείας», απαριθμούνται 91 χριστιανικοί χανέδες συνολικά, οί όποιοι κατανέμονται σε 17 μουσουλμανικούς μαχαλέδες 56. 'Επίσης, τα δύο προάστεια Μαράσια καί Καρσί Άκά, πού βρίσκονται στο βόρειο τμήμα τής πόλης, κατοικούνται, έκτος άπο Τούρκους, καί άπο χριστιανούς ορθόδοξους σλαβόφωνους 57. 'Επιπλέον, σύμφωνα μέ μαρτυρίες συγχρόνων, 53. Ό Κωνσταντίνος Οικονόμος καί ό Γεώργιος Τσουκάλας είναι οί συγγραφείς τών δύο εγχειριδίων τα όποια περιέχουν δημογραφικά, γεωγραφικά, ιστορικά στοιχεία, καθώς καί πολλές πληροφορίες για τήν έθνοθρησκευτική σύνθεση καί τήν οικονομική καί επαγγελματική οργάνωση τοϋ πληθυσμού τής Φιλιππούπολης καί τών γύρω κωμοπόλεων καί χωριών κατά τον 19ο αιώνα. Ό πληθυσμός τής Φιλιππούπολης κατανέμεται σέ πέντε θρησκευτικές κοινότητες: «κατοικοϋσι δέ τήν Μεγαλούπολιν ταύτην Τούρκοι, Χριστιανοί του ανατολικού δόγματος, Χριστιανοί τοϋ δυτικού, οί πάλαι ποτέ Μανιχαϊοι, ο'ίτινες καί Παυλικιάνοι κοινώς καλούνται' όλίγαι χριστιανικαί οίκογένειαι 'Αρμενίων καί Εβραίοι», Γ. Τσουκαλάς, δ.π., σ Μ. 'Αποστολίδης, «Τα ύστατα τής Φιλιππουπόλεως έτη επί Τουρκοκρατίας», ΑΘΓΛΘ 13 ( ), Μ. 'Αποστολίδης, Ζ.π.,ΑΘΓΛΘ 5 ( ), Κώδικας II, σ Γ. Τσουκαλάς, δ.π., σ. 45.

16 24 Μαρία Τσικαλουδάκη τούρκοι αξιωματούχοι είναι εγκατεστημένοι εντός του κάστρου, χώρο στον ό ποιο κατοικεί ένας συμπαγής πυρήνας άπό χριστιανούς. Ό περιηγητής Pani Taffernern, ό όποιος βρέθηκε στην πόλη στα 1665, αναφέρει δτι οι επισημότεροι τών κατοίκων της και ιδίως οι στρατιωτικοί ζουν πάνο^ στον λόφο (εννοεί τον λόφο τών Σχοινοβατών), οπού είναι και το ανάκτορο 58. Ή μαρτυρία του Γεωργίου Τσουκαλά έπιβεβαιοονει τή διαμονή Τούρκων εντός του κάστρου: «εις δε τους πρόποδας σχεδόν του λόφου τών Σχοινοβατών εντός του περιβόλου υπάρχει καί ενα τζαμί μέ ενα Μιναρέν, και δέκα σχεδόν όθωμανικαί οικία») 59. 'Επίσης, τό πιο σημαντικό τζαμί της πόλης συνορεύει μέ τή δυτική πλευρά του κάστρου, δίπλα στην πύλη του λόφου της Εύμολπιάδος. Πέρα άπό το γεγονός ότι τα τμήματα του άστικοΰ χώρου, τα όποια καταλαμβάνει καθεμία άπό τις θρησκευτικές κοινότητες, στην πραγματικότητα επικαλύπτονται καί δεν είναι αυστηρά διαχοορισμένα 60, αρκετοί μαχαλέδες της Φιλιππούπολης είναι μικτοί. Μια πράξη αγοραπωλησίας οικίας μας υποδεικνύει δτι οι κατοικίες τών χριστιανών δεν γειτονεύουν μόνο μέ αυτές τών μουσουλμάνων, άλλα καί μέ οικήματα, τα όποια ανήκουν σέ μέλη άλλων κοινοτήτων: στα 1823 ή Μητρόπολη επικυρώνει συμβόλαιο σύμφωνα μέ τό όποιο ό χριστιανός Κωνσταντίνος Κουκουμάνου πουλά τήν οικία του, στό μαχαλέ Κότζ Χουσείν, στον Εβραίο Ναούμ Νάστου" ή μία άπό τις τρεις οικίες, μέ τις όποιες αυτή συνορεύει, ανήκει στον αρμένιο 'Λβαδίκη 61. Οί μορφές διοίκησης καί διαχείρισης του άστικοΰ χώρου στή Φιλιππούπολη περνούν μέσα άπό τή διαίρεση του σέ κάστρο καί βαρόσι. "Ετσι, στους κο^δικες της μητρόπολης μαρτυρεΐται ή ύπαρξη δύο kethüda για τους χριστιανούς: του βάρους κεχαγιά καί του σεχίρ κεχαγιά 62. Σέ ο,τι άφορα τον βάρους κεχαγιά, αυτός είναι, σύμφωνα μέ δλες τις ενδείξεις, επιφορτισμένος μέ τή διοίκηση όσων χριστιανών κατοικούν στό βαρόσι. Οι χριστιανοί πού διοικούνται άπό τόν βάρους κεχαγιά, καταβάλλουν καί τόν μισθό του. Στον Κώδικα II της Μητρό- 58. Μ. 'Αποστολίδης, Ή της Φιλιππονπό?.εο)ς Ιστορία, 'Αθήνα 1959, σ Γ. Τσουκάλας, δ.π., σ Για τήν ύπαρξη μικτών μαχαλάδων καί σέ άλλες πόλεις βλ. τή μελέτη του Β. Δημητριάδη, Ή τοπογραφία..., ο.π., σ. 17, 24-25, Κώδικας II, σ Σύμφωνα μέ τον Η. Iiialcik, το αξίωμα του kethüba τό καταλαμβάνει ενα άπό τα σημαίνοντα πρόσωπα κάθε ομάδας, ή οποία σχηματίζεται στή βάση κοινών ιδεωδών καί συμφερόντων. Έτσι, υπάρχει ό kethüda τών συντεχνιών, τών θρησκευτικών κοινοτήτων, τής'πόλης κλπ. (Η. Inalcik, The Ottoman Empire. Conquest, Organisation and Economy, Collected Studies, Variorum Reprints, Αονδίνο 1978, σ. 152). Ή ύπαρξη ενός kethüda για τους χριστιανούς μαρτυρεΐται επίσης καί στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, βλ. Ν. Beldiceanu, La ville ottomane au XVe siècle, Librairie d'amérique et d'orient, Παρίσι 1973, σ. HO.

17 Διοίκηση και διαχείριση τον αστικού χώρου στην ΌΟω/ιανική Αυτοκρατορία 25 πόλης υπάρχει κατάλογος με το ποσό πού αναλογεί σε καθέναν από τους χριστιανικούς χανέδες των 17 τουρκικών μαχαλάδων για την πληρωμή του ετήσιου μισθού του αξιωματούχου αυτού 63 : «1827, Νοεμβρ. 21, κατά γενικήν άπόφασιν απεφασίσθη και έπληρΰ>θη ό μισθός του βάρους κιαχασί κυρ σταυρίτζα δια χρόνον όλόκληρον έναν γρο οκτακόσια Γ ρ "800" τα όποια ελήφθησαν ώς έξης 108 από πολάτ μαχαλέν χανέδες 9" 12 γρόσια εις τον κάθε χανέν από κιρχανά μαχαλέν χανέδες 10". ομοίως 10...» Ό κάθε liane καταβάλλει δοοδεκα γρόσια. *Αν και ό βάρους κεχαγιά δρα' για λογαριασμό των οθωμανικών άρχων (του κονακίου), διορίζεται άπο δ,τι φαίνεται άπο τις χριστιανικές αρχές: «1828, Δεκεμβ. J 2 έπαραιτήθη ό κυρ σταυρήτζας άπο το έργον του κονακίου (και) έδιορίσθη άντ' αύτοΰ ό κύρ γιοβάννος γούναρης καββετζής, δια να axoxouqr t το ϊδιον έργον με τον ίδιον μισθόν, κατά γενικήν άπόφασιν» 64. Ή θέσπιση του άξιοίματος του βάρους κεχαγιά είναι ένας άπο τους τρόπους μέσα άπο τους οποίους πραγματοποιείται ή ενότητα της πόλης: αξίωμα της οθωμανικής διοίκησης, το κατέχει χριστιανός, ό όποιος έχει τον ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα σέ μή μουσουλμανικούς πληθυσμούς και στις οθωμανικές αρχές πού εδρεύουν στην πόλη. Σταχυολογήσαμε τέσσερις συνολικά έγγραφες στα αρχεία τής συντεχνίας των άμπατζήδων σχετικά με τις αρμοδιότητες του: στα έτη 1798 και 1800 εισπράττει, για λογαριασμό τών οθωμανικών άρχων, τον φόρο ergen akçesi και ergen parasi άπο τους άμπατζήδες πού αναγορεύονται σέ μάστορες 65. 'Επίσης, εγγραφή στον Κώδικα IT μας πληροφορεί οτι ό βαρούς κεχαγιά μεσολαβεί για τήν πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών ή εξόφληση φορολογικών ύποχρεώσεο^ν ανάμεσα σέ ιδιώτες και στο νοσοκομείο τής κοινότητας: «1811: Φεβρ. α' τω Σκάρλω δια λογαριασμον του νοσοκομείου δια χειρός βαρούς κεχαγιά γρ: ΙΟ» 66. Είναι αξιοσημείωτο οτι το βαρόσι έχει καταγραφεί στις πηγές ώς διοικητικός ορός, ό όποιος δηλώνει τον '/^?ο πού κατοικείται άπο χριστιανούς. Πράγματι, ή μελέτη τών εκκλησιαστικών αρχείο/-*, αποκαλύπτει οτι το βαρόσι, έκτος άπο γεωγραφικό, αποτελεί και διοικητικό μόρφωμα, το όποιο, διαθέτει αρχή και διαχειρίζεται ένα χρηματικό κεφάλαιο. Στα 1802, το βαρόσι δανείζεται «τα άσπρα του σχολείου και τών όσπιταλίων»: «1802: δεκεμβρίου 16: έδανείσθησαν δλοι οι βαρουσλοΰδες φιλιππουπόλεοκ δια χρείαν τους κοινήν δλου του βα- 63. Κώδικας II, σ. 1. 6Ì. "Ο.π. 65. Μ. Apostolidis - Al. Pcev, δ.π., -.. 1, σ. 93, 96,100, Κώδικας Π, σ. 7".

18 26 Μαρία Τσικαλουδάκη ρουσίου, τα όποια είναι χρεία του βαρουσίου, υποσχόμενοι εις κάθε εύκολίαν δια να τα πληρώσωσιν ευχαρίστως εις το αυτό έλληνικον σχολεΐον και όσπητάλια άσλ: 7500» 67. Τό χρέος αυτό εξοφλείται δύο χρόνια αργότερα. 'Επίσης, από εγγραφή στον κώδικα II της μητρόπολης, χρονολογημένη στα 1811, μαθαίνουμε οτι, έκτος άπο το βάρους κεχαγιά, οί μαχαλέδες του βαρουσίου διοικούνται άπο μία ομάδα εφόρων: «έδωκαν ομολογιών τοις έπιτρόποις οί έφοροι των μαχαλέδο^ν του βαρουσίου...» 68. Σε ο,τι άφορα τον σεχίρ κεχαγιά (sehir kehaya), δηλ. τον κεχαγιά της πόλης 69, αυτός είναι πιθανότατα ένας αξιωματούχος, ό όποιος επίσης διεκπεραιώνει τις εσωτερικές υποθέσεις της χριστιανικής κοινότητας. Πράγματι, οί δύο μαρτυρίες πού διαθέτουμε σχετικά με τις αρμοδιότητες του αφορούν το διαμεσολαβητικό του ρόλο ανάμεσα στα διάφορα εξουσιαστικά μορφώματα της χριστιανικής κοινότητας 70. "Ετσι, στα 1772 λαμβάνει, για λογαριασμό τής πολιτείας, άπο τη συντεχνία των άμπατζήδων, τον τόκο, το ύψος του όποιου ανέρχεται σε 100 γρόσια, άπο ποσό πού ή συντεχνία έχει δανειστεί άπο την πολιτεία 71. 'Επίσης, στις 20 'Ιανουαρίου 1784, ό σεχίρ κεχαγιά Νέικος είναι Ινας άπο τους αξιωματούχους τής κοινότητας οί υπόλοιποι κατέχουν εκκλησιαστικά όφφίκια πού υπογράφουν, ως μάρτυρες, χρεο^στική ομολογία, την όποια συνάπτει ή συντεχνία των άμπατζήδων με έναν ίδιο')τη 72. Διατυπώνουμε την υπόθεση, οτι, δπως ό βαρούς κεχαγιά είναι επιφορτισμένος με τη διεκπεραίίοση των υποθέσεων των χριστιανών πού κατοικούν στο βαρόσι, ό σεχίρ κεχαγιά διαχειρίζεται τις υποθέσεις τής χριστιανικής κοινότητας, τής όποιας ό κορμός κατοικεί στο κάστρο. 67. "Ο.π.,σ. 62,63, "0.π.,σ Ή τουρκική λέξη sehir σημαίνει πόλη. 70. Τον διοικητικό ιστό της χριστιανικής πολιτείας συγκροτούν θεσμικά μορφώματα ποικίλου χαρακτήρα. Άπο τή μια μεριά ή εκκλησία, εξουσιαστικό μόρφωμα το όποιο αναπτύσσεται και δρα παράλληλα μέ την οθωμανική εξουσία, θέτει σε ισχύ ένα ιεραρχικά διαρθρωμένο διοικητικό μηχανισμό, ό όποιος έχοντας ώς κέντρο τήν Επισκοπή ή τή Μητρόπολη πού εδρεύει στην πόλη καταλήγει στις ενορίες. Άπο τήν άλλη θεσμοί λαϊκοϋ χαρακτήρα δπως ή δημογεροντία, οί μαχαλέδες, οί επαγγελματικές συντεχνίες θεωρούνται δτι λειτουργούν συμπληρωματικά ώς προς τήν κρατική (οθωμανική) εξουσία. Τέλος, υπάρχουν θεσμοθετημένα σώματα, τά όποια είναι φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, δπως το σχολείο, τα «όσπητάλια», ή φυλακή τοϋ «χαρατζή». Το πολιτικό βάρος του καθενός άπο τους παραπάνω θεσμούς είναι διαφορετικό άπο πόλη σέ πόλη. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση τής Φιλιππούπολης, οί συντεχνίες απουσιάζουν άπο τήν πολιτική σκηνή τής κοινότητας ώς και τή δεύτερη δεκαετία τοϋ 19ου αϊ. Ή φιλιππουπολίτικη πολιτεία διοικείται, ως το 1818, άπο τή Μητρόπολη και τή Δημογεροντία. Άπο τή χρονιά αυτή, στή διοίκηση της υπεισέρχονται και οί ισχυρότερες χριστιανικές συντεχνίες. 71. M. Apostolidis - Al. Peev, ό'.π., τόμ. Ι, σ Ι. Σνεγγάροφ, ό'.π., σ

19 Διοίκηση και διαχείριση τον αστικού χώρου στην 'OOcj/ιανική Αυτοκρατορία 27 Οι μαρτυρίες πού διαθέτουμε δεν επαρκούν για να αποφανθούμε αν τα δύο αξιώματα, του βαρούς κεχαγιά και του σεχίρ κεχαγιά, είναι έκφραση της αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων, ή αντίθετα, αν πρέπει να θεωρήσουμε τις λειτουργίες αυτές, ώς μία άπο τις μορφές διείσδυσης της οθωμανικής εξουσίας στον κοινοτικό φυσικό και κοινωνικό χώρο. 'Εκείνο πού μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι οτι, αν και πρόκειται για αξιώματα τα οποία εκχωρούνται άπο 'Οθωμανούς, τα κατέχουν χριστιανοί. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί πού επωμίζονται τις λειτουργίες του βαρούς κεχαγιά και του σεχίρ κεχαγιά σχετίζονται με κάποια άπο τις ισχυρές χριστιανικές συντεχνίες. Τα ϊχνη μερικών άπ' αυτούς εντοπίζονται στα αρχεία της συντεχνίας των άμπατζήδων. Παραδείγματος χάρη, ό γιος του σεχίρ κεχαγιά Πέτρου αναγορεύεται μάστορας στη συντεχνία των άμπατζήδων στα Στα 1800 το αξίωμα του βαρούς κεχαγιά έχει εκχωρηθεί στον άμπατζή μαστορ-άναστάση, στα 1802 στον Τριαντάφυλλο, έναν άμπατζή ό όποιος μνημονεύεται αρκετές φορές στα αρχεία της συντεχνίας, καθώς το εργαστήριο του είναι τόπος εκμάθησης του επαγγέλματος 71. Μελετώντας τους καταλόγους μέ τα ονόματα τών άμπατζήδο^ν οι όποιοι «παίρνουν τεστήρι» άπο τη συντεχνία στα 1817, διαπιστο^νουμε οτι ό βαρούς κεχαγιά Δημήτρης διδάσκει την τέχνη του άμπατζή σέ γόνους ευπόρων οικογενειών 70. Στα 1828, κάποιος κύρ Σταυρίτζας αντικαθίσταται, όπως πιο πάνω είδαμε, στο αξίωμα του βαρούς κεχαγιά άπο τον «κύρ Γιοβάννο γούναρη καββετζή»* στα 1830 ό καυταντζής Νεντέλιος διαδέχεται τον Γιοβάννο και διατηρεί το αξίωμα ώς τό 1837, οπότε και αντικαθίσταται μέ τη σειρά του άπο κάποιο Μπόντζο άμπατζή 76. Ή έρευνα απέδειξε οτι τα άτομα πού διορίζονται στο αξίωμα του κεχαγιά συχνά ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της φιλιππουπολίτικης κοινωνίας ή εμπλέκονται, όπως είδαμε, στα δίκτυα επαγγελματικών σχέσεων μέ ισχυρούς άμπατζήδες. Λόγου χάρη, ή υπογραφή του βαρούς κεχαγιά Δημήτρη βρίσκεται ανάμεσα σέ αυτές τών 37 ισχυρών άμπατζήδων, ο'ι όποιοι στα 1818 επιθεωρούν και επικυρώνουν τον έσναφικο λογαριασμό 77. Είδαμε παραπάνω οτι οι μαχαλέδες υπάγονται διοικητικά στις κοινοτικές αρχές. Το ερώτημα πού εύλογα τίθεται άφορα τις μορφές διοίκησης τών μικτών μαχαλέδων, δηλαδή τών μαχαλέδων πού κατοικούνται άπο μέλη διαφόρων έθνο- 73..M. Apostolidis - Al. Peev, ο.π., τόμ. Ι, σ "Ο.π.,σ. 96, Οι μαθητές του εντοπίζονται όλοι στις ομάδες «μάστορες», «υιοί μαστόρων», «ecnebi», τα μέλη τών οποίων είναι εύποροι άμπατζήδες, και οχι σέ εκείνες τών «καλφάδων», «τσιρακιών», «ραφτακιατζήδων», τών ειδικευμένων δηλαδή και ανειδίκευτων εργατών. Μ. Apostolidis - Al. Peev, ó'..-τ., τ. II, Φιλιππούπολη 1932, σ. 23, 35, Μ. 'Αποστολίδης, ο.π., ΛΘΛΓΘ, 4 ( ), Μ. Apostolidis - Al. Peev, ο.π., τ. Π, σ. 74.

20 28 Μαρία Τσικαλουδάκη θρησκευτικών κοινοτήτων. Ή ύπαρξη μιας επιτροπής των «μαχαλελήδων» πού νά μην είναι ομοιογενής σ' δ,τι άφορα την έθνοθρησκευτική σύνθεση των μελών της δεν πιστοποιείται. Ή 'Αλεξάνδρα Γερόλυμπου πού έχει, μέσα άπο πυκνά δημοσιεύματα, αναδείξει μια σειρά άπο ζητήματα σχετικά με τη μελέτη του αστικού χώρου στην οθωμανική Μακεδονία και Θράκη 78, επισημαίνει, στηριγμένη κυρίως στή μελέτη του J. Nehama για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης 79, ότι μια βασική συνιστώσα του θέματος του σχετικού με τή διαχείριση του χώρου είναι το γεγονός δτι οι έθνικοθρησκευτικές κοινότητες ασκούν νομοθετική εξουσία στο έσο^τερικό τους. Ό δημοτικός και κρατικός έλεγχος είναι ανύπαρκτος σε ζητήματα πολεοδομίας και οικιστικής οργάνωσης 80. Κάθε κοινότητα διαθέτει ένα δικό της σώμα κανονισμών, στή βάση του οποίου επιλύονται οι διαφορές μεταξύ τών μελών της, ενώ διαφορές πού σχετίζονται με καταπατήσεις δρόμων και ακινήτων επιλύονται άπο ενα ειδικό δικαστήριο πού λειτουργεί σχεδόν κάθε εργάσιμη μέρα, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας Βλ. ενδεικτικά, 'Αλεξάνδρα Καραδήμου-Γερόλυμπου, Μεταξύ 'Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο τών οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, έκδ. Τροχαλία, 'Αθήνα 1997, Alexandra Yerolympos, Urban transformations in the Balkans ( ). Aspects of Balkan town planning and the remaking of Thessaloniki, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, της ίδιας, «Urbanisme et modernisation en Grèce du Nord à l'époque des Tanzimat (de 1839 à la fin du XIXe s.)», στο Villes ottomanes à la fin de l'empire, sous la direction de Paul Dumont et François Georgeon, έκδ. L. Harmattan, Παρίσι 1992, επίσης Α. Γερόλυμπου, Φ. Ώραιόπουλος, Τ. Ίορδάνογλου, Γ. Αάββας, Ό βυζαντινός πολεοδομικός λόγος στή νομοθεσία. 'Εξέλιξη και επιρροές τον στον οθωμανικό. Ή παρουσία τον στην βαλκανική χερσόνησο και στην 'Εγγύς 'Ανατολή, Έρευνα ΥΒΕΤ, Τμήμα αρχιτεκτόνων Λ.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Σχετικά μέ αυτό το θέμα βλ. επίσης St. Yerasimos, «La réglementation urbaine ottomane, XVIe-XIXe siècles», στο Proceedings of the second international meeting on modern ottoman studies and the turhish republic, Nederlands Institut voor net Nabije Oosten, Λέιντεν Joseph Nehama, Histoire des Israelites de Salonique, 7 τόμοι, Θεσσαλονίκη Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου, Μεταξύ 'Ανατολής..., Ö. π., σ Πηγή τών κανονισμών πού χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί ήταν ή βυζαντινή νομοθεσία. Σκοπός τών κανονισμών αυτών, πού εκτείνονταν σέ πολλά ζητήματα πέρα τών καθαρά θρησκευτικών, ήταν να προσφέρουν έναν άτυπο άλλα συγκροτημένο σημείο αναφοράς, πού θα απέτρεπε τους Έλληνες υπόδουλους άπο το νά προστρέχουν στους Οθωμανούς καδήδες για τήν εκδίκαση τών αστικών διαφορών τους, ο.π., σ. 43. Έκτος άπο το «Νομικον» του Θεόφιλου (βλ. Δημήτριος Σ. Γκίνης (έκδ.), Νομικον ποιηθέν καϊ σννταχθέν είς άπλην φράσιν υπό τον πανιερωτάτον επισκόπου Καμπάνιας Θεοφίλου τοϋ εξ 'Ιωαννίνων (1788), Θεσσαλονίκη 1960) και άλλες συλλογές κανονισμών χρησίμευαν ως βάση για τήν απονομή της δικαιοσύνης στο εσωτερικό της χριστιανικής κοινότητας κατά τήν οθωμανική περίοδο, όπως ή Έξάβιβλος τοϋ 'Αρμενόπουλου και ό Νομοκάνων τοΰ Μανουήλ Μαλαξοϋ* βλ. Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης (έπιμ.), Πρόχειρον νόμων ή Έξάβιβλος, Βυζαντινά καί Νεοελληνικά κείμενα (1), Δωδώνη, 'Αθήνα 1971, Δημήτριος Σ. Γκίνης - Νικόλαος Ι. Παν-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ π. Ιωάννης - Γεώργιος Περιστερίδης Υπ. Διδάκτορας Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων ΕΜΠ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Τα δύο ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναφερθώ με άκρα συντομία, οι μικρασιατικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις Έντυπη Έκδοση Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 Επιστρέψαμε στην εποχή του γραμματίου! Του ΜΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, 23.12.2004 259(Ι)/2004 259(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ενότητα 4η: Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Δ ) Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία www.ellinonpoliteia.org info@ellinonpoliteia.org

Έργο: Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία www.ellinonpoliteia.org info@ellinonpoliteia.org Έργο: Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία www.ellinonpoliteia.org info@ellinonpoliteia.org Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1.1 Μητροπολιτικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. (Άρθρο 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. (Άρθρο 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρο ) Ο ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) Δ Η Λ Ω Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Κ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΔΑ: 7ΣΕΓΗ-ΡΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΔΑ: 7ΣΕΓΗ-ΡΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Αθήνα, 11 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα