Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei uur

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur"

Transcript

1 Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei uur Tekstboekje 0000 Begin

2 Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd deel te nemen Τ ν δ παµειβ µενος προσέφη π δας κ ς Αχιλλε ς διογεν ς Λαερτιάδη, πολυµήχαν Οδυσσε, χρ µ ν δ τ ν µ θον πηλεγέως ποειπε ν, περ δ φρονέω τε κα ς τετελεσµένον σται, ς µή µοι τρ ζητε παρήµενοι λλοθεν λλος. χθρ ς γάρ µοι κε νος µ ς Α δαο π λ ησιν ς χ τερον µ ν κε θ η ν φρεσίν, λλο δ ε π η. α τ ρ γ ν ρέω ς µοι δοκε ε ναι ριστα ο τ µεγ Ατρε δην Αγαµέµνονα πεισέµεν ο ω ο τ λλους αναο ς, πε ο κ ρα τις χάρις εν µάρνασθαι δη οισιν π νδράσι νωλεµ ς α εί. ση µο ρα µένοντι, κα ε µάλα τις πολεµίζοι ν δ τιµ µ ν κακ ς δ κα σθλ ς κάτθαν µ ς τ εργ ς ν ρ τε πολλ οργώς. ο δέ τί µοι περίκειται, πε πάθον λγεα θυµ, α ε µ ν ψυχ ν παραβαλλ µενος πολεµίζειν. ς δ ρνις πτ σι νεοσσο σι προφέρ ησι µάστακ, πεί κε λάβ ησι, κακ ς δ ρα ο πέλει α τ, ς κα γ πολλ ς µ ν πνους ν κτας αυον, µατα δ α µατ εντα διέπρησσον πολεµίζων, νδράσι µαρνάµενος άρων νεκα σφετεράων. δώδεκα δ σ ν νηυσ π λεις λάπαξ νθρώπων, πεζ ς δ νδεκά φηµι κατ Τροίην ρίβωλον τάων κ πασέων κειµήλια πολλ κα σθλ ξελ µην, κα πάντα φέρων Αγαµέµνονι δ σκον Ατρε δ η δ πισθε µένων παρ νηυσ θο σι δεξάµενος δι πα ρα δασάσκετο, πολλ δ χεσκεν. λλα δ ριστήεσσι δίδου γέρα κα βασιλε σι το σι µ ν µπεδα κε ται, µε δ π µο νου Αχαι ν ε λετ, χει δ λοχον θυµαρέα τ παρια ων τερπέσθω. τί δ δε πολεµιζέµεναι Τρώεσσιν Αργείους; τί δ λα ν νήγαγεν νθάδ γείρας Ατρε δης; ο χ Ελένης νεκ ϋκ µοιο; µο νοι φιλέουσ λ χους µερ πων νθρώπων Ατρε δαι; πε ς τις ν ρ γαθ ς κα χέφρων τ ν α το φιλέει κα κήδεται, ς κα γ τ ν κ θυµο φίλεον, δουρικτητήν περ ο σαν. ν ν δ πε κ χειρ ν γέρας ε λετο κα µ πάτησε, µή µευ πειράτω ε ε δ τος ο δέ µε πείσει Lees verder

3 λλ, Οδυσε, σ ν σοί τε κα λλοισιν βασιλε σι φραζέσθω νήεσσιν λεξέµεναι δήϊον π ρ. Homeros, Illias, 0- Tekst De Grieken zijn door de Trojanen teruggedrongen tot in het scheepskamp. Patroklos, door Achilles er op uitgestuurd om te zien hoe de strijd verloopt, keert terug Ως ο µ ν περ νη ς ϋσσέλµοιο µάχοντο Πάτροκλος δ Αχιλ ϊ παρίστατο, ποιµένι λα ν, δάκρυα θερµ χέων ς τε κρήνη µελάνυδρος, τε κατ α γίλιπος πέτρης δνοφερ ν χέει δωρ. τ ν δ δ ν κτιρε ποδάρκης δ ος Αχιλλε ς, καί µιν φωνήσας πεα πτερ εντα προση δα τίπτε δεδάκρυσαι, Πατρ κλεες, τε κο ρη νηπίη, θ µα µητρ θέουσ νελέσθαι νώγει, ε ανο πτοµένη, καί τ σσυµένην κατερ κει, δακρυ εσσα δέ µιν ποτιδέρκεται, φρ νέληται τ κελος, Πάτροκλε, τέρεν κατ δάκρυον ε βεις. έ τι Μυρµιδ νεσσι πιφα σκεαι, µο α τ, έ τιν γγελίην Φθίης ξ κλυες ο ος; ζώειν µ ν τι φασ Μενοίτιον, Ακτορος υ ν, ζώει δ Α ακίδης Πηλε ς µετ Μυρµιδ νεσσι, τ ν κε µάλ µφοτέρων καχοίµεθα τεθνηώτων. ε σ γ Αργείων λοφ ρεαι, ς λέκονται νηυσ ν πι γλαφυρ σιν περβασίης νεκα σφ ς; ξα δα, µ κε θε ν ω, να ε δοµεν µφω. Τ ν δ βαρ στενάχων προσέφης, Πατρ κλεες ππε Αχιλε, Πηλ ος υ, µέγα φέρτατ Αχαι ν, µ νεµέσα το ον γ ρ χος βεβίηκεν Αχαιο ς. ο µ ν γ ρ δ πάντες, σοι πάρος σαν ριστοι, ν νηυσ ν κέαται βεβληµένοι ο τάµενοί τε. βέβληται µ ν Τυδε δης κρατερ ς ιοµήδης, ο τασται δ Οδυσε ς δουρικλυτ ς δ Αγαµέµνων, βέβληται δ κα Ε ρ πυλος κατ µηρ ν ϊστ. το ς µέν τ ητρο πολυφάρµακοι µφιπένονται, λκε κει µενοι σ δ µήχανος πλευ, Αχιλλε. µ µέ γ ο ν ο τ ς γε λάβοι χ λος, ν σ φυλάσσεις, α ναρέτη τί σευ λλος νήσεται ψίγον ς περ, α κε µ Αργείοισιν εικέα λοιγ ν µ ν ης; 0000 Lees verder

4 0 νηλεές, ο κ ρα σοί γε πατ ρ ν ππ τα Πηλε ς, ο δ Θέτις µήτηρ γλαυκ δέ σε τίκτε θάλασσα πέτραι τ λίβατοι, τι τοι ν ος στ ν πηνής. ε δέ τινα φρεσ σ σι θεοπροπίην λεείνεις καί τινά τοι π ρ Ζην ς πέφραδε π τνια µήτηρ, λλ µέ περ πρ ες χ, µα δ λλον λα ν πασσον Μυρµιδ νων, ν πο τι φ ως αναο σι γένωµαι. δ ς δέ µοι µοιιν τ σ τε χεα θωρηχθ ναι, α κ µ σο σκοντες π σχωνται πολέµοιο Τρ ες, ναπνε σωσι δ ρήϊοι υ ες Αχαι ν τειρ µενοι λίγη δέ τ νάπνευσις πολέµοιο. ε α δέ κ κµ τες κεκµη τας νδρας ϋτ σαιµεν προτ στυ νε ν πο κα κλισιάων. Ως φάτο λισσ µενος µέγα νήπιος γ ρ µελλεν ο α τ θάνατ ν τε κακ ν κα κ ρα λιτέσθαι. Homeros, Ilias, - Tekst 0 Het literaire citaat is is zo oud als de dichtkunst zelf. Bis repetita placent ) : de oudste westerse epen, de Ilias en de Odyssee, bestaan voor de helft uit letterlijke herhalingen van woordgroepen, zinsneden, zinnen. Zijn dit zelfcitaten? Milman Parry heeft aangetoond dat één dichter onmogelijk zo n groot aantal formules heeft kunnen uitvinden. Indien Homerus ooit bestaan heeft, moet hij hebben voortgebouwd op een traditie van rapsoden (letterlijk: samenrijgers van zangen), die hun verhalen min of meer improviserend ten gehore brachten en daarbij een beroep konden doen op min of meer vaste versformules. Die formules bestonden uit verbindingen van woorden die metrisch pasten in de hexameter. Het epos werd zo opgebouwd uit geprefabriceerde stukken. ( ) Pas onder Pisistratus in de e eeuw v.c. werd een eeuwenoude orale traditie op schrift vastgelegd. Paul Claes, Echo s Echo s. noot herhaalde herhaling valt in de smaak 0000 Lees verder

5 Tekst In een tragedie van Euripides komt de volgende uitspraak voor: Ik kan niet geloven dat de goden verboden liefdesrelaties onderhouden; ik heb nooit voor waar gehouden en ik zal nooit geloven dat godenarmen geketend worden of dat de ene god de meester is van de andere. Werkelijke goddelijkheid kent geen enkele behoefte. Dat zijn treurige verhalen van zangers. Euripides, Herakles - Tekst De onderstaande tekst is geïnspireerd op het eerste boek van de Ilias en behandelt de afloop van de ruzie tussen Achilles en Agamemnon. 0 Nee, zoon van Peleus, reageerde Agamemnon geërgerd, denk maar niet dat je mij met vage beloften kunt overreden. Als je echt wil dat ik de mooie Chryseïs aan haar vader afsta, weet dan dat ik mezelf schadeloos zal stellen en in jouw tent zal komen om Briseïs met de mooie wangen weg te halen. Wat Achilles antwoordde laat zich makkelijk raden. Als ik het hier niet opschrijf is dat uitsluitend om het episch peil van het verhaal niet al te zeer te verlagen. Laat ik volstaan met te zeggen dat de vriendelijkste benamingen waren: zak stront, hoerenzoon en hondekop. De held trok zich verontwaardigd terug in zijn kwartieren en weigerde nog langer aan de strijd deel te nemen. Tevergeefs daalde Athena van de Olympos af om hem te bewegen op zijn besluit terug te komen. Luciano de Crescenzo: Helena, Helena, mijn liefste. Nederlandse vertaling H. Damsma en C. Mooy. Afbeelding 0000 Lees verder

6 Tekst Achilles is bedroefd om de dood van Patroklos, maar wacht met wraakacties totdat zijn moeder Thetis hem bij het aanbreken van de dageraad een nieuwe wapenuitrusting zal komen brengen, die door Hephaistos gesmeed is. 0 Η ς µ ν κροκ πεπλος π Ωκεανο ο οάων ρνυθ, ν θανάτοισι φ ως φέροι δ βροτο σιν δ ς ν ας κανε, θεο πάρα δ ρα φέρουσα. ε ρε δ Πατρ κλ ω περικείµενον ν φίλον υ ν, κλαίοντα λιγέως πολέες δ µφ α τ ν τα ροι µ ρονθ. δ ν το σι παρίστατο, δ α θεάων, ν τ ρα ο φ χειρ πος τ φατ κ τ ν µαζε Τέκνον µ ν, το τον µ ν άσοµεν, χν µενοί περ, κε σθαι, πε δ πρ τα θε ν τητι δαµάσθη τ νη δ Ηφαίστοιο πάρα κλυτ τε χεα δέξο, καλ µάλ, ο ο πώ τις ν ρ µοισι φ ρησεν. Ως ρα φωνήσασα θε κατ τε χε θηκε πρ σθεν Αχιλλ ος τ δ νέβραχε δαίδαλα πάντα. Μυρµιδ νας δ ρα πάντας λε τρ µος, ο δέ τις τλη ντην ε σιδέειν, λλ τρεσαν. α τ ρ Αχιλλε ς ς ε δ, ς µιν µ λλον δυ χ λος, ν δέ ο σσε δειν ν π βλεφάρων, σε σέλας, ξεφάανθεν τέρπετο δ ν χείρεσσιν χων θεο γλα δ ρα. Homerus, Ilias, - regel regel regel regel regel regel regel regel 0 regel regel regel regel regel Ηώς de Dageraad Bedoeld wordt Thetis. θεο πάρα = παρ θεο περίκειµαι + dativus omarmen πολέες = πολλοί ν τ ρα ο φ χειρί ze drukte hem de hand άσοµεν = άσωµεν πρ τα nu eenmaal δάµνηµι doden τ νη = σ δέξο Imperativus aoristus van δέχοµαι. ο ος zoals τ δ νέβραχε δαίδαλα πάντα en luid kletterde al het kunstige smeedwerk ντην vrijuit ς (met accent) Onvertaald laten. χ λος strijdlust ν δέ ο σσε ξεφάανθεν en zijn ogen begonnen te stralen Einde 000

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr Ορφικοι Υµνοι Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001 http://www.ysee.gr Ορφικοί Υµνοι Typed and typesetted by Dr. A. Tsolomitis University of the Ægæan Department of Mathematics 832 00 Karlovassi Samos

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα