ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση των Π1/358/ , Π1/3305/ & Π1/3306/ αποφάσεων Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι τούτο του έργου προσδιορισμού των ανθεκτι κών ποικιλιών πατάτας στον επιβλαβή οργανι σμό Synchytrium endobioticum Schilb ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ18Α ΕΞ2013 (1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγη σης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που πα ραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α ), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17/Α ), καθώς και τη διάταξη της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει. 3) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγω γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματεί ας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α ), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α ). 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 5) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β ). 6) Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β ). 7) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δε δομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζο νται: α) Για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επι βατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανά πηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβα τικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπη ρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δικαι ούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών ορίζονται οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατη γορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, Β, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Άρθρο 2 Ορισμοί Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα.

2 26106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μό νιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα. β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δε σμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί. γ) Για τον ορισμό της κατοικίας και συνήθους δια μονής τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 4110/13. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους δια μονής λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Στοιχεία του δικαιούχου: διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας υπηκοότητα της χώρας ή αν δεν είναι Έλληνας υπή κοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του: Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τρα πεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) Επαγγελματική δραστηριότητα του/της συζύγου Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν την επιμέλεια Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκα τεστημένος γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου: Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 4 Αρμόδιες αρχές 1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος τα ξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή είναι το τελωνείο τελωνισμού του αυτοκινήτου. 2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυ κλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή εί ναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος. Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί ται κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση θέματα. 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Αριθμ. Π1/1732 (2) Τροποποίηση των Π1/358/ , Π1/3305/ & Π1/3306/ αποφάσεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 1.2. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ. Α 19) «Προμήθειες του Δη μοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδί ως το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ. Α 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροπο ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/251/2002) Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ. Α 85) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» 1.4. Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ. Α 102) «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» 1.5. Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ. Α 51) «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ. Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ. Α 85) 1.7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ. Α 64) Προσαρμογή της Ελ ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη μοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ. Α 150) «Κανονισμός Προ μηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ) κατά το μέρος που δεν αντί κειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ. Α 64) 1.9. Του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ. Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας» Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ. Α 64) και 50/2010 (ΦΕΚ. Α 89) «Ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροπο ποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ. Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ. Α 141) «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ. Α 143) Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α 144) «Διορισμός Υπουρ γού και Υφυπουργών» Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α/152/2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α/141/2012) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» Του Π.Δ. 119/2003 (ΦΕΚ Α/153/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Τη με αριθ. Π1/6650/ (ΦΕΚ Β/79/2000) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματι σμού Προμηθειών» στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου Τη με αριθμ. Π 1/428/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματισμού Προμηθειών» στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών & Δικτύων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 2.3 Τη με αριθ.27858/διοε/546/ (ΦΕΚ.Β/1653/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά.» 2.4. Τις υπ αριθμ. Π1/358/ (ΦΕΚ Β/92/ ), Π1/3305/ (ΦΕΚ Β/1789/ ) & Π1/3306/ ( ΦΕΚ Β/1789/ ) αποφάσεις. 3. Τα έγγραφα: 3.1. Την από 28/06/2013 εισήγηση της υπηρεσίας στην Επιτροπή Πολιτικής & Προγραμματισμού Προμηθειών σχε τικά με τροποποίηση των υπ' αριθμ. Π1/358/ (ΦΕΚ Β/92/ ), Π1/3305/ (ΦΕΚ Β/ 1789/ ) & Π1/3306/ (ΦΕΚ Β/1789/ ) αποφάσεων Το υπ αριθμ. 06/2013 Πρακτικό της (θέμα 2 ) με το οποίο η Επιτροπή «...γνωμοδότησε ομόφωνα για την αναβολή του θέματος και την εκ νέου εξέταση του σε επόμενη συνεδρίαση Το υπ αριθμ. 07/2013 Πρακτικό της (θέμα 3 ) με το οποίο η Επιτροπή «...γνωμοδότησε ομόφωνα για την αποδοχή της εισήγησης της Υπηρεσίας σχετικά με την τροποποίηση των ως άνω αποφάσεων και την εξουσιοδότηση αυτής προκειμένου να καθορίσει εκ νέου το όριο ετήσιας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για ένταξη προμήθειας ορισμένων αγαθών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.» 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποδεχόμενοι την από ομόφωνη γνωμο δότηση της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), (Πρακτικό υπ' αριθμ. 07/2012, θέμα 3 ), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την Π1/358/ (ΦΕΚ Β/92/ ) απόφαση ως εξής: Καταργείται η περίπτωση (β) της παραγράφου 5 ανα φορικά με τις προμήθειες των ειδών: πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, super και ελαίων λίπανσης για οχήματα προς κάλυψη αναγκών Φορέων της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία) για τους οποίους Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενι κή Γραμματεία Εμπορίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Π1/358/ απόφαση. 2. Τροποποιούμε την Π1/3306/ απόφαση (ΦΕΚ Β/1789/ ) ως εξής: 1) Εξαιρούμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο γ του Ν. 2286/95 και την επιφύλαξη της παρ. 9 αυτού, από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), προμήθειες ειδών των οποίων η προϋπολογι σθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (του αρχείου ειδών του προγράμματος), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α., εκτός των προμηθει ών των κάτωθι ειδών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό αριθμό είδους (του αρχείου ειδών προγράμματος), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α., προς κάλυψη αναγκών Φορέων της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία) για τους οποίους Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. cpv «Αμόλυβδη βενζίνη» cpv «Μολυβδούχος βενζίνη» αφορά βενζίνη super cpv «Πετρέλαιο Ντίζελ», αφορά πετρέλαιο κίνησης cpv «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα» αφορά έλαια λίπανσης για οχήματα cpv «Μελάνια» cpv «Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα» cpv «Φωτοτυπικό Χαρτί» cpv «Φύσιγγες μελάνης» cpv «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» cpv «Οθόνες απεικόνισης» cpv «Επίπεδες οθόνες» cpv «Καθίσματα» cpv «Γραφεία» cpv «Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» cpv «Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις»

4 26108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) cpv «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί παραθύρου» cpv «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» cpv «Συγκροτήματα θέρμανσης αερισμού και κλιματισμού» cpv «Εκτυπωτικά Μηχανήματα» cpv «Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ» cpv «Σωλήνες ύδρευσης» cpv «Αγωγοί αποχέτευσης» cpv «Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων» cpv «Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας cpv «Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων» cpv «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων» cpv «Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού» cpv «Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές» Κατά τα λοιπά ισχύει η Π1/3306/ απόφαση. 3. Τροποποιούμε την Π1/3305/ απόφαση (ΦΕΚ Β/1789/ ) ως εξής: 1) Εξαιρούμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5 εδ. α του ν.2286/95 και υπό την επιφύλαξη της παρ.9 αυ τού, από την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες η ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών προγράμματος) δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α., πλην των ειδών: cpv «Αμόλυβδη βενζίνη» cpv «Μολυβδούχος βενζίνη» αφορά βενζίνη super cpv «Πετρέλαιο Ντίζελ», αφορά πετρέλαιο κίνησης cpv «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα» αφορά έλαια λίπανσης για οχήματα cpv «Μελάνια» cpv «Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα» cpv «Φωτοτυπικό Χαρτί» cpv «Φύσιγγες μελάνης» cpv «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» cpv «Οθόνες απεικόνισης» cpv «Επίπεδες οθόνες» cpv «Καθίσματα» cpv «Γραφεία» cpv «Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» cpv «Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις» cpv «Κλιματισπκά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί παραθύρου» cpv «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» cpv «Συγκροτήματα θέρμανσης αερισμού και κλιματισμού» cpv «Εκτυπωτικά Μηχανήματα» cpv «Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ» cpv «Σωλήνες ύδρευσης» cpv «Αγωγοί αποχέτευσης» cpv «Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων» cpv «Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας cpv «Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων» cpv «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων» cpv «Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού» cpv «Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές» Η προμήθεια των ειδών που εξαιρούνται από το χρηματικό όριο των άνευ Φ.Π.Α., θα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύει η Π1/3305/ Απόφαση. 4. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των υπ αριθμ. Π1/358/ (ΦΕΚ Β/92/ ), Π1/3305/ (ΦΕΚ Β/1789/ ) & Π1/3306/ (ΦΕΚ Β/1789/ ) αποφάσεων, θα αφορούν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προ μηθειών έτους 2014 και εξής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 8115/90003 (3) Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο του έργου προσδιορισμού των ανθεκτικών ποικιλι ών πατάτας στον επιβλαβή οργανισμό Synchytrium endobioticum Schilb. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 45 του Ν. 2147/1952 (Α 155) «Περί προ λήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπη ρεσίας», όπως ισχύει. β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (Α 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητη μάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτη νοτρόφων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003 (Α 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρ τιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις ζ) και η) του Π.Δ. 365/2002 (Α 307) «Μέ τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλω σής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει. ε) Του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2007 (Α 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». ζ) Του Π.Δ. 113/2010 (Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». η) Το άρθρο 6 της ΚΥΑ /1984(Β 1984) «Μέτρα για την καταπολέμηση του χυτριδίου του σαρκώδους (Synchytrium endobioticum Schilb.)» 2) Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ44/ (Β 2094/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο». 3) Την υπ αριθμ /2009 (Β 972) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μετα βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» που αφορά αρμοδι ότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήρι ξης και Επιθεώρησης, Διεύθυνση Οικονομική, σημείο 50 «Κατάρτιση, υπογραφή και τροποποίηση συμβάσεων». 4) Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς το ΜΦΙ για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος για την διαπίστωση ποικιλιών πατάτας ανθεκτικών σε φυλές του επιβλαβή οργανισμού Synchytrium endobioticum Schib.». 5) Το υπ αριθμ. ΕΠ 510/ έγγραφο του Μπε νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου που προσδιορίζει τον παθότυπο του επιβλαβούς οργανισμού Synchytrium endobioticum Schilb. που διαπιστώθηκε η παρουσία του στη χώρα το έτος 2011 στην περιοχή του Δημοτικού δι αμερίσματος Περιθωρίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. 6) Το υπ αριθμ. 9714/97928/ έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς το ΜΦΙ για το προσδιορισμό της διαδικασίας και του χρονο διαγράμματος. 7 ) Το υπ αριθμ. 1695/18461/ έγγραφο της Δ/ νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς το ΜΦΙ για την αποστολή αναλυτικού προϋπολογισμού 8) Το υπ αριθμ. ΕΠ 763/ έγγραφο του Μπενα κείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου «Αποστολή τελικού προϋπολογισμού σχετικά με την ανάθεση στο ΜΦΙ του έργου για τη διαπίστωση ποικιλιών πατάτας ανθεκτι κών σε φυλές του επιβλαβή οργανισμού Synchytrium endobioticum Schib.». 9 ) Το από υπ αριθμ. 2267/25630/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς την Δ/νση Οικονομική για δέσμευση πίστωσης σχετικά με την ανάθεση στο ΜΦΙ του έργου για τη διαπίστωση ποικιλιών πατάτας ανθεκτικών σε φυλές του επιβλαβή οργανισμού Synchytrium endobioticum Schilb.» 10) Την υπ αριθμ. 6094/25360/ Κωδ.1239, ΑΔΑ:ΒΕΑ1Β ΔΨΠ απόφαση έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 της Διεύθυνσης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη δαπάνης ανάθεσης του έργου προσδι ορισμού των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας στον επι βλαβή οργανισμό Synchytrium endobioticum Schib στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο η οποία καταχω ρήθηκε με α/α 1725 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 11) Την υπ αριθμ /51382/ , ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΒ ΛΙΓ έγκριση ανάληψη υποχρέωσης ποσού ύψους για το έτος 2014 και για το έτος 2015 σε βάρος των πιστώσεων του Τ.Γ.&Κ. Φ110 Κ.Α.Ε 0439 και μέσα στα όρια των πιστώσεων αυτού, της Διεύθυνσής Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1) Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι τούτο (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) το έργο προσδιορι σμού των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας στον επιβλαβή οργανισμό Synchytrium endobioticum Schib, παθότυπο 18, έναντι αποζημίωσης.

6 26110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2) To έργο προσδιορισμού των ανθεκτικών ποικι λιών πατάτας στον επιβλαβή οργανισμό Synchytrium endobioticum Schib, παθότυπο 18 είναι τριετούς διάρκειας Άρθρο 2 Σύναψη σύμβασης Συνάπτεται σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων ως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Προϊστάμε νο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως νόμιμα εκπροσωπείται. Άρθρο 3 Δαπάνες Δικαιολογητικά πληρωμής 1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Ταμείου Γεωργίας Κτη νοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ύψους: α) Για το έτος 2013 το ποσό των για το οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης υπ αριθμ. 6094/25360/ Κωδ ΑΔΑ:ΒΕΑ1Β ΔΨΠ β) Για το έτος 2014 το ποσό των ,00 και για το έτος 2015 το ποσό των για τα οποία υπάρχει η έγκριση ανάληψη υποχρέωσης υπ αριθμ /51382/ , ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΒ ΛΙΓ. 2. Για το έτος 2013 το ποσό των θα κατα βληθεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις περί Νομικών Προσώπων. 3. Για τα έτη 2014 και 2015 μετά την απόφαση έγκρι σης για την δέσμευση της απαιτούμενης πίστωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 σημείο β του παρόντος άρθρου υπογράφεται σχετική σύμβαση με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται με την προσκόμιση των δικαιολογητι κών που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις περί Νομικών Προσώπων. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26111

8 26112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα