ΟΔΗΓΙΑ / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΑ 731.01 / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚIΜΩΛΟΥ Α.Ε, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΟΔΗΓΙΑ / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ TON: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

2 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 2/11 Α0 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Πλοίαρχος είναι πάντα υπεύθυνος για την ασφαλή διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, αναφέροντας τις λεπτομέρειες των διαδικασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης στο σχετικό έντυπο. Επιπρόσθετα ο Πλοίαρχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το έντυπο ελέγχου έχει συμπληρωθεί σε συνεργασία με τον σταθμό φόρτωσης πριν την έναρξη των διαδικασιών φόρτωσης εκφόρτωσης. The Master is responsible at all times for the safe loading and unloading of the ship, details of which should be confirmed to the terminal in the form of a loading or unloading plan. In addition the Master should ensure that the checklist is completed in consultation with the terminal before loading or unloading is commenced. Ο Πλοίαρχος και ο υπεύθυνος του σταθμού φόρτωσης ή οι αντιπρόσωποι αυτών θα πρέπει να συμπληρώνουν το έντυπο ελέγχου ασφάλειας από κοινού. Συμβουλές για τον τρόπο συμπλήρωσης δίδονται στις συνοδευτικές οδηγίες. Για την ασφάλεια των διαδικασιών απαιτείται η συμπλήρωση όλων των ερωτήσεων καταφατικά στο ανάλογο τετραγωνίδιο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να αιτιολογείται και να επιτυγχάνεται συμφωνία με κάθε επιφύλαξη μεταξύ πλοίου και σταθμού φόρτωσης. Εάν κάποια ερώτηση δεν εφαρμόζεται θα απαντηθεί με Ν/Α The Master and terminal manager, or their representatives, should complete the checklist jointly. Advice on points to be considered is given in the accompanying guidelines. The Safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write 'N/A', explaining why if appropriate.

3 M/V SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 3/11 Α0 / Ημερομηνία / Date Φόρτωση / Loading Σταθμός-Προβλήτα / Terminal-Quay ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST Λιμάνι / Port Εκφόρτωση /Unloading Διαθέσιμο βάθος νερού στο σημείο πρόσδεσης / Available depth of water in berth Βύθισμα κατά την άφιξη (Αναγνωσμένο/ υπολογισμένο)/ Arrival draught (read/calculated) Υπολογισμένο βύθισμα Αναχώρησης / Calculated departure draught Ελάχιστο ύψος εξάλων/ Minimum air draught* Ύψος εξάλων / Air draught Ύψος εξάλων / Air draught 1. Είναι το βάθος του νερού στο σημείο πρόσδεσης, και το ύψος εξάλων κατάλληλα για τις διαδικασίες φόρτωσης Is the depth of water at the berth, and the air draught, adequate for the cargo operation? 2. Είναι τα μέσα πρόσδεσης κατάλληλα να αντεπεξέλθουν όλα τα τοπικά φαινόμενα παλιρροιών, ρευμάτων, θαλάσσιας κυκλοφορίας και πλοίων πλαγιοδετημένων; Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alongside? 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι το πλοίο έτοιμο για άμεσο απόπλου ; In emergency, is the ship able to leave the berth any time? 4. Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και αποβάθρας; Is there safe access between the ship and the wharf? 5. Οι συμφωνηθείσες επικοινωνίες μεταξύ πλοίου / σταθμού λειτουργούν; Is the agreed ship/terminal communications system operative? 6. Έχουν αναγνωρισθεί τα πρόσωπα των υπευθύνων κατά την διάρκεια των ενεργειών; Are the liaison contact persons during operations positively identified? Υπεύθυνοι πλοίου/ship contact person(s) Υπεύθυνοι ξηράς/shore contact person(s) Θέση/Location 7. Υπάρχει σε επιφυλακή έκτακτης ανάγκης επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην ξηρά; Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal, emergency? 8. Έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί οι διαδικασίες πετρέλευσης; Have any bunkering operations been advised and agreed? 9. Έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί οι προτιθέμενες να γίνουν επισκευές στο πλοίο όταν αυτό είναι πλαγιοδετημένο ή δεμένο στην προβλήτα; Have any intended repairs to wharf or ship whilst alongside been advised and agreed? Ship Ship Terminal Terminal

4 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 4/11 Α0 / Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία αναφοράς ζημιάς από τις διαδικασίες φόρτωσης; Has a procedure for reporting and recording damage from cargo operations been agreed? 11. Έχει εφοδιαστεί το πλοίο με αντίγραφα κανονισμού λιμένα και σταθμού φόρτωσης συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις Ασφάλειας και Πρόληψης ρύπανσης και λεπτομέρειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης; Has the snip been provided with copies of port and terminal regulations, including Safety and pollution requirements and details of emergency services? 12. Έχει εφοδιάσει ο φορτωτής τον Πλοίαρχο με τις ιδιότητες του φορτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VI. της SOLAS; Has the shipper provided the Master with the properties of the cargo in accordance with the requirements of Chapter VI of SOLAS? 13. Είναι ασφαλής η ατμόσφαιρα στα αμπάρια και στους κλειστούς χώρους που είναι πιθανόν να απαιτηθεί είσοδος, έχουν προσδιορισθεί τα φορτία που έχουν απολυμανθεί και η ανάγκη παρακολούθησης της ατμόσφαιρας έχει συμφωνηθεί μεταξύ πλοίου και σταθμού φόρτωσης ξηράς; Is the atmosphere safe in holds and enclosed spaces to which access may be required, have fumigated cargoes been identified, and has the need for monitoring of atmosphere been agreed by ship and terminal? 14. Η ικανότητα διαχείρισης του φορτίου καθώς και οι περιορισμοί μετακίνησης των μηχανημάτων φόρτωσης/εκφόρτωσης έχουν γίνει γνωστοί στο πλοίο / σταθμό; Have the cargo handling capacity and any limits of travel for each loader / un-loader been passed to the ship/terminal? Φορτωτής Νο. Loader No. Φορτωτής Νο. Loader No. Φορτωτής Νο. Loader No. Ικανότητα παροχής / Rate Ικανότητα παροχής / Rate Ικανότητα παροχής / Rate Τόνους/ώρα Tones/hr Τόνους/ώρα Tones/hr Τόνους/ώρα Tones/hr 15. Έχει γίνει σχέδιο υπολογισμού φόρτωσης/εκφόρτωσης για όλα τα στάδια φόρτωσης/αφερματισμού ή εκφόρτωσης/ ερματισμού; Has a loading/unloading plan been calculated for all stages of loading/ deballasting or unloading/ballasting? Αντίγραφο / Copy lodged with 16. Έχουν τα αμπάρια εντός των οποίων θα γίνουν εργασίες σαφώς προσδιοριστεί στο σχέδιο φόρτωσης/εκφόρτωσης, με πληροφόρηση για την σειρά της εργασίας, και την ποσότητα και βάρος του φορτίου που θα μεταφερθεί σε κάθε κίνηση από το αμπάρι; Have the holds to be worked been clearly identified in the loading or unloading plan, showing the sequence of work, and the grade and tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked? 17. Έχει συζητηθεί η ανάγκη για χαπιάρισμα του φορτίου στα αμπάρια και έχει συμφωνηθεί η μέθοδος; Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed, and the method and extent been agreed? Ship Terminal

5 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 5/11 Α0 / Έχει γίνει σαφές και αποδεκτό στο πλοίο και τον σταθμό, ότι εάν ο αφερματισμός/ερματισμός τεθεί εκτός προγράμματος κατά τις διαδικασίες φόρτωσης, είναι αναγκαίο αυτές να διακοπούν μέχρι να αποκατασταθεί εκ νέου το προκαθορισμένο πρόγραμμα αφερματισμού/ερματισμού; Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast programme becomes out of step with the cargo operation, it will be necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has caught up? 19. Έχουν διευκρινισθεί και συμφωνηθεί με το πλοίο οι προτιθέμενες διαδικασίες για την αφαίρεση των καταλοίπων του φορτίου μετά την εκφόρτωση; Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in the holds while unloading, been explained to the ship and accepted? 20. Έχουν αποφασιστεί και συμφωνηθεί οι διαδικασίες του τελικού χαπιαρίσματος του υπό φόρτωση πλοίου ; Have the procedures to adjust the final trim of the loading ship been decided and agreed? Ποσότητα φορτίου που μπορεί να μεταφέρει το μεταφορικό σύστημα του σταθμού. Tonnage held by the terminal conveyor system 21. Έχει ενημερωθεί ο σταθμός για τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία του πλοίου προς απόπλου ; Has the terminal been advised of the time required for the ship to prepare for sea, on completion of cargo work? ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ / THE ABOVE HAS BEEN AGREED: Ώρα / Time Ημερ/νία / Date Για το πλοίο / For ship Για το σταθμό / For terminal Βαθμός / Rank Θέση-Τίτλος / Position-Title Ο όρος ύψος εξάλων πρέπει να ερμηνεύεται προσεκτικά: εάν το πλοίο είναι μέσα σε ποτάμι ή σε εκβολές ποταμού, συνηθίζεται να αναφέρεται στο μέγιστο ύψος του καταρτιού για διέλευση κάτω από γέφυρες, ενώ για την αγκυροβολία συνήθως αναφέρεται στο διαθέσιμο ή απαιτούμενο ύψος κάτω από το σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης The term air draught should be construed carefully: if the ship is in a river or an estuary, it usually refers to maximum mast height for passing under bridges, while on the berth it usually refers to the height available or required under the loader or unloaders. Οι συμφωνηθείσες επικοινωνίες μεταξύ πλοίου / σταθμού λειτουργούν; Τρόπος επικοινωνίας / Communication method Γλώσσα / Language Αριθμοί τηλεφώνου / καναλιών / Radio channels/phone numbers

6 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 1/5 Α0 / Σημειώσεις-Notes The purpose of the Ship/Shore Safety Checklist is to improve working relationships between ship and terminal and thereby to improve the Safety of operations. Misunderstandings occur and mistakes can be made when ships' officers do not understand the intentions of the terminal personnel and the same applies when terminal personnel do not understand what the ship can and cannot safely do. Ο σκοπός του εντύπου ελέγχου ασφάλειας πλοίου / ξηράς είναι να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ του πλοίου και του σταθμού φόρτωσης και μέσω αυτών να βελτιώσει τις διαδικασίες ασφάλειας. Παρανοήσεις και λάθη γίνονται όταν οι αξιωματικοί του πλοίου δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις του προσωπικού ξηράς του σταθμού και το ίδιο ισχύει όταν το προσωπικό του σταθμού δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει το πλοίο με ασφάλεια και ή όχι. Completing the checklist together is intended to help ship and terminal personnel to recognise potential problems, and to he better prepared for them. The numbering of the guidelines below corresponds to the question numbers on the checklist. Η συμπλήρωση από κοινού του εντύπου ελέγχου έχει σκοπό να βοηθήσει το προσωπικό του πλοίου και του σταθμού φόρτωσης να αναγνωρίσουν ενδεχόμενα προβλήματα και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή τους. Η αρίθμηση των πιο κάτω παραγράφων αντιστοιχεί στις ερωτήσεις του εντύπου ελέγχου. 1 The depth of water should be determined over the entire area the ship will occupy, and the terminal should be aware of the ship's maximum air draught* and water draught requirements during operations. Where the loaded draught means a small under-keel clearance at departure, the Master should consult and confirm that the proposed departure draught is safe and suitable. The ship p should be provided with all available information about density of the water at the berth. *The term air draught should be construed carefully: if the ship is in a river or an estuary it usually refers to maximum mast height for passing under bridges, while on the berth it usually refers to the height available or required under the loader or un-loader. Το βάθος του βυθού πρέπει να προσδιορίζεται σε όλο το μήκος που καταλαμβάνει το πλοίο, και ο σταθμός φόρτωσης θα πρέπει να είναι ενήμερος για το μέγιστο ύψος εξάλων* και τις απαιτήσεις του βυθίσματος κατά την διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης. Όταν το βύθισμα του πλοίου κατά τον απόπλου είναι μεγάλο και υπάρχει μικρή ανοχή από τον βυθό, ο Πλοίαρχος θα πρέπει να συμβουλευτεί και να διαβεβαιωθεί ότι το προτεινόμενο βύθισμα είναι ασφαλές και κατάλληλο. Το πλοίο θα πρέπει να εφοδιαστεί με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με την πυκνότητα του νερού στο σημείο πρόσδεσης. * Ο όρος ύψος εξάλων πρέπει να ερμηνεύεται προσεκτικά: εάν το πλοίο είναι μέσα σε ποτάμι ή σε εκβολές ποταμού, συνηθίζεται να αναφέρεται στο μέγιστο ύψος του καταρτιού για διέλευση κάτω από γέφυρες, ενώ για την αγκυροβολία συνήθως αναφέρεται στο διαθέσιμο ή απαιτούμενο ύψος κάτω από το σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης. 2 Due regard should be given to the need for adequate fendering arrangements. Ships should remain well secured in their moorings. Alongside piers or quays, ranging of the ship should be prevented by keeping mooring lines taut; attention should be given to the movement of the ship caused by tides, currents or passing ships and by the operation in progress. Wire ropes and fibre ropes should not be used together in the same direction because of difference their elastic properties. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ανάγκη ασφαλούς πρόσδεσης. Το πλοίο θα πρέπει να παραμένει καλά ασφαλισμένο στο αγκυροβόλιο του. Κατά μήκος της προβλήτας ή της αποβάθρας θα πρέπει να εξασφαλίζεται το σφιχτό δέσιμο των κάβων. Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην κίνηση του πλοίου που μπορεί να προκληθεί από παλίρροιες, ρεύματα ή άλλα διερχόμενα πλοία και από τις διαδικασίες φόρτωσης. Συρματόσχοινα και κάβοι από συνθετικές ίνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και κατά την ίδια κατεύθυνση λόγω των διαφορετικών ελαστικών τους ιδιοτήτων.

7 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 2/5 Α0 / The ship should normally be able to move under its own power at short notice, unless agreement to immobilise the ship has been reached with the terminal representative, and the port authority where applicable. In an emergency a ship may be prevented from leaving the berth at short notice by a number of factors. These include low tide, excessive trim or draught, lack of tugs, no navigation possible at night, main engine immobilised, etc. Both the ship and the terminal should be aware if any of these factors apply, so that extra precautions can be taken if need be. The method to be used for any emergency un-berthing operation should be agreed taking into account the possible risks involved. If emergency towing-off wires are required, agreement should be reached on their position and method of securing. Το πλοίο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μετακίνησης με τα δικά του μέσα όταν του δοθεί η εντολή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί η ακινητοποίηση του πλοίου μεταξύ του υπευθύνου του σταθμού φόρτωσης και των Λιμενικών αρχών όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οφειλόμενη σε διάφορες αιτίες, το πλοίο θα πρέπει να αναστέλλει την αναχώρηση, μετά από σύντομη ειδοποίηση. Οι αιτίες αυτές περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις χαμηλής παλίρροιας, υπερβολική διαγωγή ή βύθισμα, έλλειψη ρυμουλκών, δυσκολία Ναυσιπλοΐας την νύχτα, ακινητοποίηση της κύριας μηχανής κλπ. Αμφότεροι σταθμός φόρτωσης και πλοίο θα πρέπει να είναι ενήμεροι εάν ισχύει κάποιος από τους πιο πάνω λόγους αναβολής του απόπλου και να λάβουν επί πλέον προστατευτικά μέτρα εφ όσον συντρέχουν λόγοι. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που έκτακτη ανάγκη αναστείλει τον απόπλου θα πρέπει να συμφωνούνται λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους. Εάν απαιτούνται συμπληρωματικοί κάβοι για την ρυμούλκηση, θα πρέπει να συμφωνούνται τα σημεία πρόσδεσής τους και ο τρόπος ασφάλισής τους. 4 The means of access between the ship and the wharf must be safe and legal, and may be provided by either ship or terminal. It should consist of an appropriate gangway or accommodation ladder with a properly fastened Safety net underneath it. Access equipment must be tended, since it can be damaged as a result of changing heights and draught; persons responsible for tending it must be agreed between the ship and terminal, and recorded in the checklist The gangway should be positioned so that it is not underneath the path of cargo being loaded or unloaded. It should be well illuminated during darkness. A life-buoy with a heaving line should be available on board the ship near the gangway or accommodation ladder. Τα μέσα πρόσβασης μεταξύ πλοίου και αποβάθρας πρέπει να είναι ασφαλή και μπορούν να παρέχονται είτε από το πλοίο είτε από τον σταθμό φόρτωσης. Θα πρέπει να αποτελείται από μία κατάλληλη σκάλα με δίχτυ κατάλληλα δεμένο από κάτω. Ο εξοπλισμός εισόδου πρέπει να τοποθετείται παρ ότι είναι δυνατόν να υποστεί ζημιά από τις αλλαγές του ύψους και του βυθίσματος. Οι υπεύθυνοι για την τοποθέτησή του πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους (πλοίου και σταθμού) και να καταγραφεί στο έντυπο ελέγχου. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από κάτω το φορτίο που φορτώνεται ή εκφορτώνεται. Θα πρέπει να υπάρχει καλός φωτισμός κατά την διάρκεια της νύχτας. Ένα κυκλικό σωσίβιο με σκοινί θα πρέπει να είναι διαθέσιμο επί του πλοίου κοντά την σκάλα. 5 Communication should be maintained in the most efficient way between the responsible officer on duty on the ship and the responsible person ashore. The selected system of communication and the language to be used, together with the necessary telephone numbers and/or radio channels, should be recorded in the checklist. Η επικοινωνία μεταξύ του υπεύθυνου Αξιωματικού φυλακής και του υπεύθυνου ξηράς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Το σύστημα επικοινωνίας που επιλέχθηκε και η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τους απαραίτητους αριθμούς τηλεφώνου ή/και των ράδιο-καναλιών θα καταγράφονται στο έντυπο ελέγχου.

8 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 3/5 Α0 / The controlling personnel on ship and terminal must maintain an effective communication with each other and their respective supervisors. Their names, and if appropriate where they can be contacted, should be recorded in the checklist. The aim should be to prevent development of hazardous situations, but if such a situation does arise, good communication and knowing who has proper authority can be instrumental in dealing with it. Το προσωπικό που προορίζεται για έλεγχο στο πλοίο και τον σταθμό φόρτωσης πρέπει να διατηρούν με τους υπευθύνους των αποτελεσματική επικοινωνία καθώς και μεταξύ τους. Τα ονόματά τους και εάν είναι απαραίτητο και ο τόπος ανεύρεσής των θα καταγράφονται στο έντυπο ελέγχου. Ο σκοπός είναι η πρόληψη εκδήλωσης επικίνδυνων καταστάσεων αλλά εάν μια τέτοια κατάσταση παρουσιαστεί η καλή επικοινωνία και η γνώση των υπευθύνων είναι καθοριστική για την σωστή αντιμετώπισή της. 7 It is not possible or desirable to specify all conditions, but it is important that a sufficient number of personnel should be on board the ship and in the terminal throughout the ship's stay, to deal with an emergency. The signals to be used in the event of an emergency arising ashore or on board should be clearly understood by all personnel involved in cargo operations. Δεν είναι ούτε δυνατό ούτε επιθυμητό ο προσδιορισμός όλων των περιπτώσεων, αλλά είναι σημαντικό ένας ικανοποιητικός αριθμός προσωπικού να παρευρίσκεται επί του πλοίου και στον σταθμό φόρτωσης με καθήκοντα αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης. Τα σήματα που θα χρησιμοποιούνται στην εκδήλωση μιας τέτοιας κατάστασης στο πλοίο ή στην ξηρά θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητά από το προσωπικό που ασχολείται με τις διαδικασίες φόρτο-εκφόρτωσης. 8 The person on board in charge of bunkering must be identified, together with the time, method of delivery (hose from shore, bunker barge, etc.) and the location of the bunker point on board. Loading of bunkers should be co-ordinated with the cargo operation. The terminal should confirm agreement to the procedure. Το άτομο επί του πλοίου που είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες πετρελεύσεων θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί και να έχει γνωστοποιηθεί ο χρόνος, ο τρόπος παράδοσης (με σωλήνωση από την ξηρά ή από μπάριζα κλπ.) και το σημείο επί του πλοίου που θα γίνει η πετρέλευση. Οι πετρελεύσεις του πλοίου θα πρέπει να συντονίζονται με τις διαδικασίες φόρτο-εκφορτώσεων. Ο σταθμός φόρτωσης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί ως προς την διαδικασία. 9 Hot work, involving welding, burning or use of naked flame, whether on the ship or the wharf may require a hot work permit. Work on deck which could interfere with cargo work will need to be co-ordinated. In the case of an OBO or O/O carrier a gas free certificate (including for pipelines and pumps) will be necessary, issued by a shore chemist approved by the terminal or port authority. Θερμές εργασίες που απατούν την χρήση γυμνής φλόγας, καύσης ή ηλεκτροσυγκολλήσεων είτε επί του πλοίου είτε επί της προβλήτας μπορεί να απαιτούν έκδοση άδειας εκτέλεσης θερμών εργασιών. Εργασίες επί του καταστρώματος που μπορεί να παρενοχλήσουν τις διαδικασίες φόρτο-εκφόρτωσης θα πρέπει να συντονίζονται. Σε περίπτωση πλοίου ΟΒΟ ή Ο/Ο φορτηγού, πιστοποιητικό "ελεύθερο αερίων" (gas free) που θα περιλαμβάνει αντλίες και σωληνώσεις θα πρέπει να εκδοθεί από χημικό της ξηράς και να εγκριθεί από τον σταθμό φόρτωσης ή από τις Λιμενικές αρχές. 10 Operational damage can be expected in a harsh trade. To avoid conflict, a procedure must be agreed, before cargo operations commence, to record such damage. An accumulation of small items of damage to steel work can cause significant loss of strength for the ship, so it is essential that damage is noted, to allow prompt repair. Ζημιές είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών. Προς αποφυγή διενέξεων πρέπει να συμφωνηθεί μία διαδικασία καταγραφής της ζημιάς πριν την έναρξη των διαδικασιών. Συσσώρευση μικρών ζημιών επί της σιδεροκατασκευής του πλοίου μπορεί να προκαλέσει ουσιαστική απώλεια αντοχής του πλοίου, γι αυτό είναι απαραίτητο οι ζημιές να καταγράφονται έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επισκευή τους.

9 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 4/5 Α0 / Although much information will normally be provided by a ship's agent, a fact sheet containing this information should be passed to the ship on arrival, and should include any local regulations controlling the discharge of ballast water and hold washings. Παρ ότι αρκετή πληροφόρηση δίδεται συνήθως από τον πράκτορα του πλοίου, οι πληροφορίες που αφορούν στους Τοπικούς κανονισμούς του λιμένα αναφορικά με τον έλεγχο της εκφόρτωσης του έρματος και των καταλοίπων του πλυσίματος των αμπαριών θα πρέπει να δίδεται κατά τον κατάπλου του πλοίου 12 The shipper should pass to the Master, for example, the grade of cargo, particle size, quantity to be loaded, stowage factor, and cargo moisture content. The IMO BC code gives guidance on this. The ship should be advised of any material which may contaminate or react with the planned cargo, and the ship should ensure that the holds are free of such material. Ο φορτωτής θα πληροφορήσει τον Πλοίαρχο για παράδειγμα το είδος του φορτίου, το μοριακό μέγεθος, την ποσότητα που πρόκειται να φορτωθεί, τον συντελεστή στοιβασίας και την υγρασία του φορτίου. Ο κώδικας του ΙΜΟ για B/C δίδει οδηγίες επί του θέματος αυτού. Το πλοίο θα πρέπει να ενημερωθεί για κάθε υλικό που είναι δυνατόν να μολύνει ή να προκαλέσει αντίδραση με το προγραμματισμένο για φόρτωση φορτίο και για τον λόγο αυτό το πλοίο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι στα αμπάρια του δεν περιέχονται ποσότητες τέτοιου φορτίου. 13 Rusting of steelwork or the characteristics of a cargo may cause a hazardous atmosphere to develop. Consideration should be given to: oxygen depletion in holds; the effect of fumigation either of cargo to be discharged, or of cargo in a silo before loading from where gas can be swept on board along with the cargo with no warning to the ship; and leakage of gases, whether poisonous or explosive, from adjacent holds or other spaces. Αποσκωρίαση των ελασμάτων ή είδη φορτίων μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες για την ατμόσφαιρα καταστάσεις. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη: η έλλειψη του Οξυγόνου στα αμπάρια, το αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν οι απολυμάνσεις του φορτίου που πρόκειται να εκφορτωθεί ή του φορτίου εντός των αποθηκών που πρόκειται να φορτωθεί καθώς και των αερίων που διοχετεύονται από το φορτίο στο πλοίο χωρίς προειδοποίηση, την διαρροή εκρηκτικών ή δηλητηριασμένων αερίων από διπλανούς χώρους ή αμπάρια. 14 The number of loaders or un-loaders to be used should be agreed, and their capabilities understood by both parties. The agreed maximum transfer rate for each loader / un-loader should be recorded in the checklist. Limits of travel of loading or unloading equipment should be indicated. This is essential information when planning cargo operations in berths where a ship must be shifted from one position to another due no loading. Gear should always be checked for faults and that it is clear of contaminates from previous cargoes. The accuracy of weighing devices should be ascertained frequently. Ο αριθμός των φορτωτών που προορίζονται για φόρτωση ή εκφόρτωση θα πρέπει να συμφωνείται και οι δυνατότητές τους να γίνονται κατανοητές και από τις δύο πλευρές. Η συμφωνηθείσα μέγιστη παροχή φόρτωσης για κάθε φορτωτή / εκφορτωτή θα καταγράφεται στο έντυπο ελέγχου. Τα όρια μετακίνησης των μηχανημάτων φόρτο-εκφόρτωσης θα πρέπει να αναφέρονται. Αυτή είναι σημαντική πληροφορία για τις φορτώσεις εκείνες όπου το πλοίο θα πρέπει να μετακινείται από τη μία θέση σε μία άλλη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την καλή τους λειτουργία και για να διαπιστώνεται ότι είναι καθαροί από τα προηγούμενα φορτία. Η ακρίβεια των συσκευών υπολογισμού βάρους θα πρέπει να ελέγχεται σε συχνά χρονικά διαστήματα. 15 Where possible the ship should prepare a loading/unloading plan before arrival. To permit her to do so the terminal should provide whatever information the ship requests for planning purposes. On ships which require longitudinal strength calculations, the plan should take account of any permissible maximum for bending moments and shear forces. The plan should be agreed with the terminal and a copy passed over for use by terminal staff. All watch officers on board and terminal supervisors should have access to a copy. The loading or unloading plan should only be changed when a revised plan has been prepared, accepted and signed by both parties. Loading plans should be kept by the ship and terminal for a period of six months. A copy of the agreed loading or unloading plan and any subsequent amendments to it should be

10 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 5/5 Α0 / lodged with an independent third party. Όπου είναι εφικτό το πλοίο θα πρέπει να προετοιμάζει το σχέδιο φόρτο/εκφόρτωσης πριν τον κατάπλου. Γιαυτό ο σταθμός θα πρέπει να παρέχει στο πλοίο κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον σχεδιασμό. Στα πλοία που απαιτείται υπολογισμός διαμήκους αντοχής, ο σχεδιασμός της φόρτωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τα επιτρεπτά όρια τμηματικών και καμπτικών δυνάμεων. Το σχέδιο φόρτωσης θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον σταθμό και ένα αντίγραφό του θα δοθεί στο προσωπικό του σταθμού. Όλοι οι Αξιωματικοί φυλακής του πλοίου και οι επιβλέποντες του σταθμού θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο αντίγραφο του σχεδίου φόρτωσης. Το σχέδιο φόρτωσης / εκφόρτωσης θα αλλάζει μόνον εφόσον υπάρξει αναθεωρημένο σχέδιο που έχει γίνει αποδεκτό και έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Το σχέδιο φυλάσσεται στο πλοίο και στον σταθμό για διάστημα έξι μηνών. Ένα αντίγραφο του συμφωνηθέντος σχεδίου φόρτο/εκφόρτωσης με όλες τις προσθήκες επ αυτού θα πρέπει να παραδίδεται σε ένα ουδέτερο τρίτο μέρος. 16 The necessary information should be set out in a clear, methodical and orderly manner. If no other form is specified the example form shown on the back cover is recommended for use. Η αναγκαία πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή, μεθοδικό και συγκροτημένο τρόπο. Εάν δεν προβλέπεται η χρήση άλλου εντύπου τότε συνιστάται και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο στην πίσω σελίδα του πρωτότυπου κειμένου. 17 A well-known method is spout trimming, and this can usually achieve a satisfactory result. Other methods use bulldozers, front-end loaders, deflector blades, trimming machines or even manual trimming. The extent of trimming will depend upon the nature of the cargo, and must be in accordance with the BC code. Μία γνωστή μέθοδος που δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι η μέθοδος φόρτωσης με σωλήνα. Άλλες μέθοδοι είναι με μπουλντόζες, φορτωτές ή ακόμη και χαπιάρισμα με το χέρι. Η έκταση του χαπιαρίσματος εξαρτάται από το είδος του φορτίου και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον BC code. 18 All parties will prefer to load or discharge the cargo without stops it possible. However, if the cargo or ballast programmes are out of step a stop to cargo handling must be ordered by the Master and accepted by the terminal to avoid the possibility of inadvertently over-stressing the ship's structure. A cargo operations plan will often indicate cargo check points, when conditions will also allow confirmation that the cargo and ballast handling operations are in alignment. If the maximum rate at which the ship can safely accept the cargo is less than the cargo handling capacity of the terminal, it may he necessary to negotiate pauses in the cargo transfer programme or for the terminal to operate equipment at less than the maximum capacity. In areas where extremely cold weather is likely, the potential for frozen ballast or ballast lines should be recognised. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προτιμούν η διαδικασίες φoρτο/εκφόρτωσης να γίνουν χωρίς διακοπές εφ όσον αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση όμως που η διαδικασία ερματισμού / αφερματισμού ή φoρτο/ εκφόρτωσης σταματήσει, τότε ο Πλοίαρχος θα πρέπει να σταματήσει τις διαδικασίες φoρτο/εκφόρτωσης και η παύση αυτή να γίνει αποδεκτή και από τον σταθμό έτσι ώστε να αποφευχθούν οι υπέρμετρες καταπονήσεις του σκάφους. Το σχέδιο φoρτο/εκφόρτωσης συνήθως περιλαμβάνει και σημεία ελέγχου φορτίου και όπου οι περιστάσεις το επιτρέπουν θα γίνεται επιβεβαίωση ότι συμβαδίζει τα σχέδιο με τις διαδικασίες φόρτο/εκφόρτωσης.εάν η ταχύτητα φόρτο/εκφόρτωσης είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να δεχτεί το πλοίο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ερματισμού / αφερματισμού κλπ είναι δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις για την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας ή της μείωσης της ταχύτητας φόρτο/εκφόρτωσης. Στις περιοχές όπου λόγω του ψύχους είναι ενδεχόμενο να παγώσουν σωληνώσεις ή το έρμα, θα πρέπει το ενδεχόμενο αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο σχέδιο. 19 The use of pneumatic/hydraulic hammers to shake material loose, should be undertaken with care as wrong procedures can damage or distort ships' steel work. Prior agreement to the need and method intended, together with adequate supervision of operators, will avoid subsequent Claims or weakening of the ship's structure. Η χρήση υδραυλικών σφυριών για την αποκόλληση του φορτίου θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή διότι λάθος στους χειρισμούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή στρέβλωση των ελασμάτων του πλοίου. Προηγούμενη συμφωνία για τις ανάγκες και τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν

11 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 6/5 Α0 / μαζί με κατάλληλη επίβλεψη των χειριστών θα επιτρέψει την αποφυγή διενέξεων και διαμαρτυριών ή μείωση της αντοχής του πλοίου 20 Any tonnages proposed at the commencement of loading for adjusting the trim of the ship can only be provisional, and too much importance should not be attached to them. The significance lies in ensuring that the requirement is not overlooked or ignored. The actual quantities and positions to be used to achieve final ship's trim will depend upon the draft readings taken immediately beforehand. The ship should be informed of the tonnage on the conveyor system since that quantity may be large and must still be loaded when the order 'stop loading is given. This figure should be recorded in the checklist Φορτία που στόχο έχουν την επίτευξη συγκεκριμένης διαγωγής του πλοίου κατά την έναρξη των διαδικασιών φόρτωσης, θα είναι προσωρινά και δεν πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Σημασία έχει να διασφαλισθεί ότι η απαίτηση δεν παραβλέπεται ή αγνοείται. Οι πραγματικές ποσότητες και θέσεις που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της τελικής διαγωγής του πλοίου θα εξαρτηθούν από τις μετρήσεις των βυθισμάτων που θα ληφθούν άμεσα. Το πλοίο θα πρέπει να ενημερωθεί για την μεταφορική ικανότητα του συστήματος έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός της σωστής ποσότητος που θα εισέλθει αφού έχει δοθεί η εντολή για διακοπή της φόρτωσης και να αποφευχθεί η υπερφόρτωση. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να καταγραφεί στο έντυπο ελέγχου. 21 The procedure of securing for sea remains as important as it ever was, and should not be skimped. Hatches should be progressively secured on completion so that only one or two remain to be closed after cargo-work is finished. Modern deep water terminals for large ships may have very short passages before the open sea is encountered. The time needed to secure, therefore, may vary between day or night, summer or winter, fine weather or foul weather. Early advice must be given to the terminal if any extension of time is necessary. Η διαδικασία της ασφάλισης για απόπλου παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως ήταν πάντοτε. Τα στόμια των κυτών θα πρέπει να ασφαλίζονται προοδευτικά μόλις ολοκληρώνεται η φόρτωση έτσι ώστε να παραμένουν ανοιχτά ένα ή δύο μόνο αφού τελειώσει η φόρτωση. Οι σύγχρονοι σταθμοί για μεγάλα πλοία μπορεί να έχουν πολύ μικρές αποστάσεις μέχρι την ανοιχτή θάλασσα. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ασφάλιση είναι δυνατόν να διαφέρει ανάλογα από ημέρα σε νύχτα, καλοκαίρι ή χειμώνα, καλό ή κακό καιρό. Έγκαιρη προειδοποίηση θα δίδεται στον σταθμό εάν απαιτηθεί παράταση χρόνου.

ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ 25-02-2004) β) Η αριθ. 2001/96/ΕΚ -04-12-2001 Κοινοτική Οδηγία Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ 25-02-2004) β) Η αριθ. 2001/96/ΕΚ -04-12-2001 Κοινοτική Οδηγία Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: " Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ 25-02-2004) σχετικά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων".

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

PORT INFORMATION HANDBOOK

PORT INFORMATION HANDBOOK ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1/17 Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU-code) PORT INFORMATION HANDBOOK () Safety Instructions and Port Information for the Safe

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΡΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3α: Presenting the speech Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κωνσταντινίδου Ελίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Τεχ.Προδ.Προσεγ.Πλ.Τερμ.Στ.Υ.Φ.Α.Ρεβ Rev.1 06/10/2008 Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης Πλοίων ΥΦΑ Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ )

ΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ) ΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ) Ε Λ Ο Τ Ε -Τ Τεχνικός Υπεύθυνος: Κ.Βαλεοντής Αρ. Τηλεφ.: 611 8986 Αρ. Τηλεομ.: 806 8299 ΤΥΠ.ΡΗΜ./Εκδ.3 Δεκέμβριος 1995 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ονοµα Εταιρείας 1.2 Στόχοι Objectives 1.2.1 Οι στόχοι του κώδικα είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στην θάλασσα, η πρόληψη τραυµατισµού ή απώλειας ζωής, και η αποφυγή της βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα