ΟΔΗΓΙΑ / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΑ 731.01 / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚIΜΩΛΟΥ Α.Ε, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΟΔΗΓΙΑ / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ TON: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

2 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 2/11 Α0 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Πλοίαρχος είναι πάντα υπεύθυνος για την ασφαλή διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, αναφέροντας τις λεπτομέρειες των διαδικασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης στο σχετικό έντυπο. Επιπρόσθετα ο Πλοίαρχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το έντυπο ελέγχου έχει συμπληρωθεί σε συνεργασία με τον σταθμό φόρτωσης πριν την έναρξη των διαδικασιών φόρτωσης εκφόρτωσης. The Master is responsible at all times for the safe loading and unloading of the ship, details of which should be confirmed to the terminal in the form of a loading or unloading plan. In addition the Master should ensure that the checklist is completed in consultation with the terminal before loading or unloading is commenced. Ο Πλοίαρχος και ο υπεύθυνος του σταθμού φόρτωσης ή οι αντιπρόσωποι αυτών θα πρέπει να συμπληρώνουν το έντυπο ελέγχου ασφάλειας από κοινού. Συμβουλές για τον τρόπο συμπλήρωσης δίδονται στις συνοδευτικές οδηγίες. Για την ασφάλεια των διαδικασιών απαιτείται η συμπλήρωση όλων των ερωτήσεων καταφατικά στο ανάλογο τετραγωνίδιο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να αιτιολογείται και να επιτυγχάνεται συμφωνία με κάθε επιφύλαξη μεταξύ πλοίου και σταθμού φόρτωσης. Εάν κάποια ερώτηση δεν εφαρμόζεται θα απαντηθεί με Ν/Α The Master and terminal manager, or their representatives, should complete the checklist jointly. Advice on points to be considered is given in the accompanying guidelines. The Safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write 'N/A', explaining why if appropriate.

3 M/V SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 3/11 Α0 / Ημερομηνία / Date Φόρτωση / Loading Σταθμός-Προβλήτα / Terminal-Quay ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST Λιμάνι / Port Εκφόρτωση /Unloading Διαθέσιμο βάθος νερού στο σημείο πρόσδεσης / Available depth of water in berth Βύθισμα κατά την άφιξη (Αναγνωσμένο/ υπολογισμένο)/ Arrival draught (read/calculated) Υπολογισμένο βύθισμα Αναχώρησης / Calculated departure draught Ελάχιστο ύψος εξάλων/ Minimum air draught* Ύψος εξάλων / Air draught Ύψος εξάλων / Air draught 1. Είναι το βάθος του νερού στο σημείο πρόσδεσης, και το ύψος εξάλων κατάλληλα για τις διαδικασίες φόρτωσης Is the depth of water at the berth, and the air draught, adequate for the cargo operation? 2. Είναι τα μέσα πρόσδεσης κατάλληλα να αντεπεξέλθουν όλα τα τοπικά φαινόμενα παλιρροιών, ρευμάτων, θαλάσσιας κυκλοφορίας και πλοίων πλαγιοδετημένων; Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alongside? 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι το πλοίο έτοιμο για άμεσο απόπλου ; In emergency, is the ship able to leave the berth any time? 4. Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και αποβάθρας; Is there safe access between the ship and the wharf? 5. Οι συμφωνηθείσες επικοινωνίες μεταξύ πλοίου / σταθμού λειτουργούν; Is the agreed ship/terminal communications system operative? 6. Έχουν αναγνωρισθεί τα πρόσωπα των υπευθύνων κατά την διάρκεια των ενεργειών; Are the liaison contact persons during operations positively identified? Υπεύθυνοι πλοίου/ship contact person(s) Υπεύθυνοι ξηράς/shore contact person(s) Θέση/Location 7. Υπάρχει σε επιφυλακή έκτακτης ανάγκης επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην ξηρά; Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal, emergency? 8. Έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί οι διαδικασίες πετρέλευσης; Have any bunkering operations been advised and agreed? 9. Έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί οι προτιθέμενες να γίνουν επισκευές στο πλοίο όταν αυτό είναι πλαγιοδετημένο ή δεμένο στην προβλήτα; Have any intended repairs to wharf or ship whilst alongside been advised and agreed? Ship Ship Terminal Terminal

4 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 4/11 Α0 / Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία αναφοράς ζημιάς από τις διαδικασίες φόρτωσης; Has a procedure for reporting and recording damage from cargo operations been agreed? 11. Έχει εφοδιαστεί το πλοίο με αντίγραφα κανονισμού λιμένα και σταθμού φόρτωσης συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις Ασφάλειας και Πρόληψης ρύπανσης και λεπτομέρειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης; Has the snip been provided with copies of port and terminal regulations, including Safety and pollution requirements and details of emergency services? 12. Έχει εφοδιάσει ο φορτωτής τον Πλοίαρχο με τις ιδιότητες του φορτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VI. της SOLAS; Has the shipper provided the Master with the properties of the cargo in accordance with the requirements of Chapter VI of SOLAS? 13. Είναι ασφαλής η ατμόσφαιρα στα αμπάρια και στους κλειστούς χώρους που είναι πιθανόν να απαιτηθεί είσοδος, έχουν προσδιορισθεί τα φορτία που έχουν απολυμανθεί και η ανάγκη παρακολούθησης της ατμόσφαιρας έχει συμφωνηθεί μεταξύ πλοίου και σταθμού φόρτωσης ξηράς; Is the atmosphere safe in holds and enclosed spaces to which access may be required, have fumigated cargoes been identified, and has the need for monitoring of atmosphere been agreed by ship and terminal? 14. Η ικανότητα διαχείρισης του φορτίου καθώς και οι περιορισμοί μετακίνησης των μηχανημάτων φόρτωσης/εκφόρτωσης έχουν γίνει γνωστοί στο πλοίο / σταθμό; Have the cargo handling capacity and any limits of travel for each loader / un-loader been passed to the ship/terminal? Φορτωτής Νο. Loader No. Φορτωτής Νο. Loader No. Φορτωτής Νο. Loader No. Ικανότητα παροχής / Rate Ικανότητα παροχής / Rate Ικανότητα παροχής / Rate Τόνους/ώρα Tones/hr Τόνους/ώρα Tones/hr Τόνους/ώρα Tones/hr 15. Έχει γίνει σχέδιο υπολογισμού φόρτωσης/εκφόρτωσης για όλα τα στάδια φόρτωσης/αφερματισμού ή εκφόρτωσης/ ερματισμού; Has a loading/unloading plan been calculated for all stages of loading/ deballasting or unloading/ballasting? Αντίγραφο / Copy lodged with 16. Έχουν τα αμπάρια εντός των οποίων θα γίνουν εργασίες σαφώς προσδιοριστεί στο σχέδιο φόρτωσης/εκφόρτωσης, με πληροφόρηση για την σειρά της εργασίας, και την ποσότητα και βάρος του φορτίου που θα μεταφερθεί σε κάθε κίνηση από το αμπάρι; Have the holds to be worked been clearly identified in the loading or unloading plan, showing the sequence of work, and the grade and tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked? 17. Έχει συζητηθεί η ανάγκη για χαπιάρισμα του φορτίου στα αμπάρια και έχει συμφωνηθεί η μέθοδος; Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed, and the method and extent been agreed? Ship Terminal

5 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 5/11 Α0 / Έχει γίνει σαφές και αποδεκτό στο πλοίο και τον σταθμό, ότι εάν ο αφερματισμός/ερματισμός τεθεί εκτός προγράμματος κατά τις διαδικασίες φόρτωσης, είναι αναγκαίο αυτές να διακοπούν μέχρι να αποκατασταθεί εκ νέου το προκαθορισμένο πρόγραμμα αφερματισμού/ερματισμού; Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast programme becomes out of step with the cargo operation, it will be necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has caught up? 19. Έχουν διευκρινισθεί και συμφωνηθεί με το πλοίο οι προτιθέμενες διαδικασίες για την αφαίρεση των καταλοίπων του φορτίου μετά την εκφόρτωση; Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in the holds while unloading, been explained to the ship and accepted? 20. Έχουν αποφασιστεί και συμφωνηθεί οι διαδικασίες του τελικού χαπιαρίσματος του υπό φόρτωση πλοίου ; Have the procedures to adjust the final trim of the loading ship been decided and agreed? Ποσότητα φορτίου που μπορεί να μεταφέρει το μεταφορικό σύστημα του σταθμού. Tonnage held by the terminal conveyor system 21. Έχει ενημερωθεί ο σταθμός για τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία του πλοίου προς απόπλου ; Has the terminal been advised of the time required for the ship to prepare for sea, on completion of cargo work? ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ / THE ABOVE HAS BEEN AGREED: Ώρα / Time Ημερ/νία / Date Για το πλοίο / For ship Για το σταθμό / For terminal Βαθμός / Rank Θέση-Τίτλος / Position-Title Ο όρος ύψος εξάλων πρέπει να ερμηνεύεται προσεκτικά: εάν το πλοίο είναι μέσα σε ποτάμι ή σε εκβολές ποταμού, συνηθίζεται να αναφέρεται στο μέγιστο ύψος του καταρτιού για διέλευση κάτω από γέφυρες, ενώ για την αγκυροβολία συνήθως αναφέρεται στο διαθέσιμο ή απαιτούμενο ύψος κάτω από το σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης The term air draught should be construed carefully: if the ship is in a river or an estuary, it usually refers to maximum mast height for passing under bridges, while on the berth it usually refers to the height available or required under the loader or unloaders. Οι συμφωνηθείσες επικοινωνίες μεταξύ πλοίου / σταθμού λειτουργούν; Τρόπος επικοινωνίας / Communication method Γλώσσα / Language Αριθμοί τηλεφώνου / καναλιών / Radio channels/phone numbers

6 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 1/5 Α0 / Σημειώσεις-Notes The purpose of the Ship/Shore Safety Checklist is to improve working relationships between ship and terminal and thereby to improve the Safety of operations. Misunderstandings occur and mistakes can be made when ships' officers do not understand the intentions of the terminal personnel and the same applies when terminal personnel do not understand what the ship can and cannot safely do. Ο σκοπός του εντύπου ελέγχου ασφάλειας πλοίου / ξηράς είναι να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ του πλοίου και του σταθμού φόρτωσης και μέσω αυτών να βελτιώσει τις διαδικασίες ασφάλειας. Παρανοήσεις και λάθη γίνονται όταν οι αξιωματικοί του πλοίου δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις του προσωπικού ξηράς του σταθμού και το ίδιο ισχύει όταν το προσωπικό του σταθμού δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει το πλοίο με ασφάλεια και ή όχι. Completing the checklist together is intended to help ship and terminal personnel to recognise potential problems, and to he better prepared for them. The numbering of the guidelines below corresponds to the question numbers on the checklist. Η συμπλήρωση από κοινού του εντύπου ελέγχου έχει σκοπό να βοηθήσει το προσωπικό του πλοίου και του σταθμού φόρτωσης να αναγνωρίσουν ενδεχόμενα προβλήματα και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή τους. Η αρίθμηση των πιο κάτω παραγράφων αντιστοιχεί στις ερωτήσεις του εντύπου ελέγχου. 1 The depth of water should be determined over the entire area the ship will occupy, and the terminal should be aware of the ship's maximum air draught* and water draught requirements during operations. Where the loaded draught means a small under-keel clearance at departure, the Master should consult and confirm that the proposed departure draught is safe and suitable. The ship p should be provided with all available information about density of the water at the berth. *The term air draught should be construed carefully: if the ship is in a river or an estuary it usually refers to maximum mast height for passing under bridges, while on the berth it usually refers to the height available or required under the loader or un-loader. Το βάθος του βυθού πρέπει να προσδιορίζεται σε όλο το μήκος που καταλαμβάνει το πλοίο, και ο σταθμός φόρτωσης θα πρέπει να είναι ενήμερος για το μέγιστο ύψος εξάλων* και τις απαιτήσεις του βυθίσματος κατά την διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης. Όταν το βύθισμα του πλοίου κατά τον απόπλου είναι μεγάλο και υπάρχει μικρή ανοχή από τον βυθό, ο Πλοίαρχος θα πρέπει να συμβουλευτεί και να διαβεβαιωθεί ότι το προτεινόμενο βύθισμα είναι ασφαλές και κατάλληλο. Το πλοίο θα πρέπει να εφοδιαστεί με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με την πυκνότητα του νερού στο σημείο πρόσδεσης. * Ο όρος ύψος εξάλων πρέπει να ερμηνεύεται προσεκτικά: εάν το πλοίο είναι μέσα σε ποτάμι ή σε εκβολές ποταμού, συνηθίζεται να αναφέρεται στο μέγιστο ύψος του καταρτιού για διέλευση κάτω από γέφυρες, ενώ για την αγκυροβολία συνήθως αναφέρεται στο διαθέσιμο ή απαιτούμενο ύψος κάτω από το σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης. 2 Due regard should be given to the need for adequate fendering arrangements. Ships should remain well secured in their moorings. Alongside piers or quays, ranging of the ship should be prevented by keeping mooring lines taut; attention should be given to the movement of the ship caused by tides, currents or passing ships and by the operation in progress. Wire ropes and fibre ropes should not be used together in the same direction because of difference their elastic properties. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ανάγκη ασφαλούς πρόσδεσης. Το πλοίο θα πρέπει να παραμένει καλά ασφαλισμένο στο αγκυροβόλιο του. Κατά μήκος της προβλήτας ή της αποβάθρας θα πρέπει να εξασφαλίζεται το σφιχτό δέσιμο των κάβων. Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην κίνηση του πλοίου που μπορεί να προκληθεί από παλίρροιες, ρεύματα ή άλλα διερχόμενα πλοία και από τις διαδικασίες φόρτωσης. Συρματόσχοινα και κάβοι από συνθετικές ίνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και κατά την ίδια κατεύθυνση λόγω των διαφορετικών ελαστικών τους ιδιοτήτων.

7 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 2/5 Α0 / The ship should normally be able to move under its own power at short notice, unless agreement to immobilise the ship has been reached with the terminal representative, and the port authority where applicable. In an emergency a ship may be prevented from leaving the berth at short notice by a number of factors. These include low tide, excessive trim or draught, lack of tugs, no navigation possible at night, main engine immobilised, etc. Both the ship and the terminal should be aware if any of these factors apply, so that extra precautions can be taken if need be. The method to be used for any emergency un-berthing operation should be agreed taking into account the possible risks involved. If emergency towing-off wires are required, agreement should be reached on their position and method of securing. Το πλοίο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μετακίνησης με τα δικά του μέσα όταν του δοθεί η εντολή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί η ακινητοποίηση του πλοίου μεταξύ του υπευθύνου του σταθμού φόρτωσης και των Λιμενικών αρχών όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οφειλόμενη σε διάφορες αιτίες, το πλοίο θα πρέπει να αναστέλλει την αναχώρηση, μετά από σύντομη ειδοποίηση. Οι αιτίες αυτές περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις χαμηλής παλίρροιας, υπερβολική διαγωγή ή βύθισμα, έλλειψη ρυμουλκών, δυσκολία Ναυσιπλοΐας την νύχτα, ακινητοποίηση της κύριας μηχανής κλπ. Αμφότεροι σταθμός φόρτωσης και πλοίο θα πρέπει να είναι ενήμεροι εάν ισχύει κάποιος από τους πιο πάνω λόγους αναβολής του απόπλου και να λάβουν επί πλέον προστατευτικά μέτρα εφ όσον συντρέχουν λόγοι. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που έκτακτη ανάγκη αναστείλει τον απόπλου θα πρέπει να συμφωνούνται λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους. Εάν απαιτούνται συμπληρωματικοί κάβοι για την ρυμούλκηση, θα πρέπει να συμφωνούνται τα σημεία πρόσδεσής τους και ο τρόπος ασφάλισής τους. 4 The means of access between the ship and the wharf must be safe and legal, and may be provided by either ship or terminal. It should consist of an appropriate gangway or accommodation ladder with a properly fastened Safety net underneath it. Access equipment must be tended, since it can be damaged as a result of changing heights and draught; persons responsible for tending it must be agreed between the ship and terminal, and recorded in the checklist The gangway should be positioned so that it is not underneath the path of cargo being loaded or unloaded. It should be well illuminated during darkness. A life-buoy with a heaving line should be available on board the ship near the gangway or accommodation ladder. Τα μέσα πρόσβασης μεταξύ πλοίου και αποβάθρας πρέπει να είναι ασφαλή και μπορούν να παρέχονται είτε από το πλοίο είτε από τον σταθμό φόρτωσης. Θα πρέπει να αποτελείται από μία κατάλληλη σκάλα με δίχτυ κατάλληλα δεμένο από κάτω. Ο εξοπλισμός εισόδου πρέπει να τοποθετείται παρ ότι είναι δυνατόν να υποστεί ζημιά από τις αλλαγές του ύψους και του βυθίσματος. Οι υπεύθυνοι για την τοποθέτησή του πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους (πλοίου και σταθμού) και να καταγραφεί στο έντυπο ελέγχου. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από κάτω το φορτίο που φορτώνεται ή εκφορτώνεται. Θα πρέπει να υπάρχει καλός φωτισμός κατά την διάρκεια της νύχτας. Ένα κυκλικό σωσίβιο με σκοινί θα πρέπει να είναι διαθέσιμο επί του πλοίου κοντά την σκάλα. 5 Communication should be maintained in the most efficient way between the responsible officer on duty on the ship and the responsible person ashore. The selected system of communication and the language to be used, together with the necessary telephone numbers and/or radio channels, should be recorded in the checklist. Η επικοινωνία μεταξύ του υπεύθυνου Αξιωματικού φυλακής και του υπεύθυνου ξηράς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Το σύστημα επικοινωνίας που επιλέχθηκε και η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τους απαραίτητους αριθμούς τηλεφώνου ή/και των ράδιο-καναλιών θα καταγράφονται στο έντυπο ελέγχου.

8 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 3/5 Α0 / The controlling personnel on ship and terminal must maintain an effective communication with each other and their respective supervisors. Their names, and if appropriate where they can be contacted, should be recorded in the checklist. The aim should be to prevent development of hazardous situations, but if such a situation does arise, good communication and knowing who has proper authority can be instrumental in dealing with it. Το προσωπικό που προορίζεται για έλεγχο στο πλοίο και τον σταθμό φόρτωσης πρέπει να διατηρούν με τους υπευθύνους των αποτελεσματική επικοινωνία καθώς και μεταξύ τους. Τα ονόματά τους και εάν είναι απαραίτητο και ο τόπος ανεύρεσής των θα καταγράφονται στο έντυπο ελέγχου. Ο σκοπός είναι η πρόληψη εκδήλωσης επικίνδυνων καταστάσεων αλλά εάν μια τέτοια κατάσταση παρουσιαστεί η καλή επικοινωνία και η γνώση των υπευθύνων είναι καθοριστική για την σωστή αντιμετώπισή της. 7 It is not possible or desirable to specify all conditions, but it is important that a sufficient number of personnel should be on board the ship and in the terminal throughout the ship's stay, to deal with an emergency. The signals to be used in the event of an emergency arising ashore or on board should be clearly understood by all personnel involved in cargo operations. Δεν είναι ούτε δυνατό ούτε επιθυμητό ο προσδιορισμός όλων των περιπτώσεων, αλλά είναι σημαντικό ένας ικανοποιητικός αριθμός προσωπικού να παρευρίσκεται επί του πλοίου και στον σταθμό φόρτωσης με καθήκοντα αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης. Τα σήματα που θα χρησιμοποιούνται στην εκδήλωση μιας τέτοιας κατάστασης στο πλοίο ή στην ξηρά θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητά από το προσωπικό που ασχολείται με τις διαδικασίες φόρτο-εκφόρτωσης. 8 The person on board in charge of bunkering must be identified, together with the time, method of delivery (hose from shore, bunker barge, etc.) and the location of the bunker point on board. Loading of bunkers should be co-ordinated with the cargo operation. The terminal should confirm agreement to the procedure. Το άτομο επί του πλοίου που είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες πετρελεύσεων θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί και να έχει γνωστοποιηθεί ο χρόνος, ο τρόπος παράδοσης (με σωλήνωση από την ξηρά ή από μπάριζα κλπ.) και το σημείο επί του πλοίου που θα γίνει η πετρέλευση. Οι πετρελεύσεις του πλοίου θα πρέπει να συντονίζονται με τις διαδικασίες φόρτο-εκφορτώσεων. Ο σταθμός φόρτωσης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί ως προς την διαδικασία. 9 Hot work, involving welding, burning or use of naked flame, whether on the ship or the wharf may require a hot work permit. Work on deck which could interfere with cargo work will need to be co-ordinated. In the case of an OBO or O/O carrier a gas free certificate (including for pipelines and pumps) will be necessary, issued by a shore chemist approved by the terminal or port authority. Θερμές εργασίες που απατούν την χρήση γυμνής φλόγας, καύσης ή ηλεκτροσυγκολλήσεων είτε επί του πλοίου είτε επί της προβλήτας μπορεί να απαιτούν έκδοση άδειας εκτέλεσης θερμών εργασιών. Εργασίες επί του καταστρώματος που μπορεί να παρενοχλήσουν τις διαδικασίες φόρτο-εκφόρτωσης θα πρέπει να συντονίζονται. Σε περίπτωση πλοίου ΟΒΟ ή Ο/Ο φορτηγού, πιστοποιητικό "ελεύθερο αερίων" (gas free) που θα περιλαμβάνει αντλίες και σωληνώσεις θα πρέπει να εκδοθεί από χημικό της ξηράς και να εγκριθεί από τον σταθμό φόρτωσης ή από τις Λιμενικές αρχές. 10 Operational damage can be expected in a harsh trade. To avoid conflict, a procedure must be agreed, before cargo operations commence, to record such damage. An accumulation of small items of damage to steel work can cause significant loss of strength for the ship, so it is essential that damage is noted, to allow prompt repair. Ζημιές είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών. Προς αποφυγή διενέξεων πρέπει να συμφωνηθεί μία διαδικασία καταγραφής της ζημιάς πριν την έναρξη των διαδικασιών. Συσσώρευση μικρών ζημιών επί της σιδεροκατασκευής του πλοίου μπορεί να προκαλέσει ουσιαστική απώλεια αντοχής του πλοίου, γι αυτό είναι απαραίτητο οι ζημιές να καταγράφονται έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επισκευή τους.

9 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 4/5 Α0 / Although much information will normally be provided by a ship's agent, a fact sheet containing this information should be passed to the ship on arrival, and should include any local regulations controlling the discharge of ballast water and hold washings. Παρ ότι αρκετή πληροφόρηση δίδεται συνήθως από τον πράκτορα του πλοίου, οι πληροφορίες που αφορούν στους Τοπικούς κανονισμούς του λιμένα αναφορικά με τον έλεγχο της εκφόρτωσης του έρματος και των καταλοίπων του πλυσίματος των αμπαριών θα πρέπει να δίδεται κατά τον κατάπλου του πλοίου 12 The shipper should pass to the Master, for example, the grade of cargo, particle size, quantity to be loaded, stowage factor, and cargo moisture content. The IMO BC code gives guidance on this. The ship should be advised of any material which may contaminate or react with the planned cargo, and the ship should ensure that the holds are free of such material. Ο φορτωτής θα πληροφορήσει τον Πλοίαρχο για παράδειγμα το είδος του φορτίου, το μοριακό μέγεθος, την ποσότητα που πρόκειται να φορτωθεί, τον συντελεστή στοιβασίας και την υγρασία του φορτίου. Ο κώδικας του ΙΜΟ για B/C δίδει οδηγίες επί του θέματος αυτού. Το πλοίο θα πρέπει να ενημερωθεί για κάθε υλικό που είναι δυνατόν να μολύνει ή να προκαλέσει αντίδραση με το προγραμματισμένο για φόρτωση φορτίο και για τον λόγο αυτό το πλοίο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι στα αμπάρια του δεν περιέχονται ποσότητες τέτοιου φορτίου. 13 Rusting of steelwork or the characteristics of a cargo may cause a hazardous atmosphere to develop. Consideration should be given to: oxygen depletion in holds; the effect of fumigation either of cargo to be discharged, or of cargo in a silo before loading from where gas can be swept on board along with the cargo with no warning to the ship; and leakage of gases, whether poisonous or explosive, from adjacent holds or other spaces. Αποσκωρίαση των ελασμάτων ή είδη φορτίων μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες για την ατμόσφαιρα καταστάσεις. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη: η έλλειψη του Οξυγόνου στα αμπάρια, το αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν οι απολυμάνσεις του φορτίου που πρόκειται να εκφορτωθεί ή του φορτίου εντός των αποθηκών που πρόκειται να φορτωθεί καθώς και των αερίων που διοχετεύονται από το φορτίο στο πλοίο χωρίς προειδοποίηση, την διαρροή εκρηκτικών ή δηλητηριασμένων αερίων από διπλανούς χώρους ή αμπάρια. 14 The number of loaders or un-loaders to be used should be agreed, and their capabilities understood by both parties. The agreed maximum transfer rate for each loader / un-loader should be recorded in the checklist. Limits of travel of loading or unloading equipment should be indicated. This is essential information when planning cargo operations in berths where a ship must be shifted from one position to another due no loading. Gear should always be checked for faults and that it is clear of contaminates from previous cargoes. The accuracy of weighing devices should be ascertained frequently. Ο αριθμός των φορτωτών που προορίζονται για φόρτωση ή εκφόρτωση θα πρέπει να συμφωνείται και οι δυνατότητές τους να γίνονται κατανοητές και από τις δύο πλευρές. Η συμφωνηθείσα μέγιστη παροχή φόρτωσης για κάθε φορτωτή / εκφορτωτή θα καταγράφεται στο έντυπο ελέγχου. Τα όρια μετακίνησης των μηχανημάτων φόρτο-εκφόρτωσης θα πρέπει να αναφέρονται. Αυτή είναι σημαντική πληροφορία για τις φορτώσεις εκείνες όπου το πλοίο θα πρέπει να μετακινείται από τη μία θέση σε μία άλλη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την καλή τους λειτουργία και για να διαπιστώνεται ότι είναι καθαροί από τα προηγούμενα φορτία. Η ακρίβεια των συσκευών υπολογισμού βάρους θα πρέπει να ελέγχεται σε συχνά χρονικά διαστήματα. 15 Where possible the ship should prepare a loading/unloading plan before arrival. To permit her to do so the terminal should provide whatever information the ship requests for planning purposes. On ships which require longitudinal strength calculations, the plan should take account of any permissible maximum for bending moments and shear forces. The plan should be agreed with the terminal and a copy passed over for use by terminal staff. All watch officers on board and terminal supervisors should have access to a copy. The loading or unloading plan should only be changed when a revised plan has been prepared, accepted and signed by both parties. Loading plans should be kept by the ship and terminal for a period of six months. A copy of the agreed loading or unloading plan and any subsequent amendments to it should be

10 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 5/5 Α0 / lodged with an independent third party. Όπου είναι εφικτό το πλοίο θα πρέπει να προετοιμάζει το σχέδιο φόρτο/εκφόρτωσης πριν τον κατάπλου. Γιαυτό ο σταθμός θα πρέπει να παρέχει στο πλοίο κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον σχεδιασμό. Στα πλοία που απαιτείται υπολογισμός διαμήκους αντοχής, ο σχεδιασμός της φόρτωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τα επιτρεπτά όρια τμηματικών και καμπτικών δυνάμεων. Το σχέδιο φόρτωσης θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον σταθμό και ένα αντίγραφό του θα δοθεί στο προσωπικό του σταθμού. Όλοι οι Αξιωματικοί φυλακής του πλοίου και οι επιβλέποντες του σταθμού θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο αντίγραφο του σχεδίου φόρτωσης. Το σχέδιο φόρτωσης / εκφόρτωσης θα αλλάζει μόνον εφόσον υπάρξει αναθεωρημένο σχέδιο που έχει γίνει αποδεκτό και έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Το σχέδιο φυλάσσεται στο πλοίο και στον σταθμό για διάστημα έξι μηνών. Ένα αντίγραφο του συμφωνηθέντος σχεδίου φόρτο/εκφόρτωσης με όλες τις προσθήκες επ αυτού θα πρέπει να παραδίδεται σε ένα ουδέτερο τρίτο μέρος. 16 The necessary information should be set out in a clear, methodical and orderly manner. If no other form is specified the example form shown on the back cover is recommended for use. Η αναγκαία πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή, μεθοδικό και συγκροτημένο τρόπο. Εάν δεν προβλέπεται η χρήση άλλου εντύπου τότε συνιστάται και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο στην πίσω σελίδα του πρωτότυπου κειμένου. 17 A well-known method is spout trimming, and this can usually achieve a satisfactory result. Other methods use bulldozers, front-end loaders, deflector blades, trimming machines or even manual trimming. The extent of trimming will depend upon the nature of the cargo, and must be in accordance with the BC code. Μία γνωστή μέθοδος που δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι η μέθοδος φόρτωσης με σωλήνα. Άλλες μέθοδοι είναι με μπουλντόζες, φορτωτές ή ακόμη και χαπιάρισμα με το χέρι. Η έκταση του χαπιαρίσματος εξαρτάται από το είδος του φορτίου και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον BC code. 18 All parties will prefer to load or discharge the cargo without stops it possible. However, if the cargo or ballast programmes are out of step a stop to cargo handling must be ordered by the Master and accepted by the terminal to avoid the possibility of inadvertently over-stressing the ship's structure. A cargo operations plan will often indicate cargo check points, when conditions will also allow confirmation that the cargo and ballast handling operations are in alignment. If the maximum rate at which the ship can safely accept the cargo is less than the cargo handling capacity of the terminal, it may he necessary to negotiate pauses in the cargo transfer programme or for the terminal to operate equipment at less than the maximum capacity. In areas where extremely cold weather is likely, the potential for frozen ballast or ballast lines should be recognised. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προτιμούν η διαδικασίες φoρτο/εκφόρτωσης να γίνουν χωρίς διακοπές εφ όσον αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση όμως που η διαδικασία ερματισμού / αφερματισμού ή φoρτο/ εκφόρτωσης σταματήσει, τότε ο Πλοίαρχος θα πρέπει να σταματήσει τις διαδικασίες φoρτο/εκφόρτωσης και η παύση αυτή να γίνει αποδεκτή και από τον σταθμό έτσι ώστε να αποφευχθούν οι υπέρμετρες καταπονήσεις του σκάφους. Το σχέδιο φoρτο/εκφόρτωσης συνήθως περιλαμβάνει και σημεία ελέγχου φορτίου και όπου οι περιστάσεις το επιτρέπουν θα γίνεται επιβεβαίωση ότι συμβαδίζει τα σχέδιο με τις διαδικασίες φόρτο/εκφόρτωσης.εάν η ταχύτητα φόρτο/εκφόρτωσης είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να δεχτεί το πλοίο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ερματισμού / αφερματισμού κλπ είναι δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις για την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας ή της μείωσης της ταχύτητας φόρτο/εκφόρτωσης. Στις περιοχές όπου λόγω του ψύχους είναι ενδεχόμενο να παγώσουν σωληνώσεις ή το έρμα, θα πρέπει το ενδεχόμενο αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο σχέδιο. 19 The use of pneumatic/hydraulic hammers to shake material loose, should be undertaken with care as wrong procedures can damage or distort ships' steel work. Prior agreement to the need and method intended, together with adequate supervision of operators, will avoid subsequent Claims or weakening of the ship's structure. Η χρήση υδραυλικών σφυριών για την αποκόλληση του φορτίου θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή διότι λάθος στους χειρισμούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή στρέβλωση των ελασμάτων του πλοίου. Προηγούμενη συμφωνία για τις ανάγκες και τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν

11 SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST 6/5 Α0 / μαζί με κατάλληλη επίβλεψη των χειριστών θα επιτρέψει την αποφυγή διενέξεων και διαμαρτυριών ή μείωση της αντοχής του πλοίου 20 Any tonnages proposed at the commencement of loading for adjusting the trim of the ship can only be provisional, and too much importance should not be attached to them. The significance lies in ensuring that the requirement is not overlooked or ignored. The actual quantities and positions to be used to achieve final ship's trim will depend upon the draft readings taken immediately beforehand. The ship should be informed of the tonnage on the conveyor system since that quantity may be large and must still be loaded when the order 'stop loading is given. This figure should be recorded in the checklist Φορτία που στόχο έχουν την επίτευξη συγκεκριμένης διαγωγής του πλοίου κατά την έναρξη των διαδικασιών φόρτωσης, θα είναι προσωρινά και δεν πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Σημασία έχει να διασφαλισθεί ότι η απαίτηση δεν παραβλέπεται ή αγνοείται. Οι πραγματικές ποσότητες και θέσεις που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της τελικής διαγωγής του πλοίου θα εξαρτηθούν από τις μετρήσεις των βυθισμάτων που θα ληφθούν άμεσα. Το πλοίο θα πρέπει να ενημερωθεί για την μεταφορική ικανότητα του συστήματος έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός της σωστής ποσότητος που θα εισέλθει αφού έχει δοθεί η εντολή για διακοπή της φόρτωσης και να αποφευχθεί η υπερφόρτωση. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να καταγραφεί στο έντυπο ελέγχου. 21 The procedure of securing for sea remains as important as it ever was, and should not be skimped. Hatches should be progressively secured on completion so that only one or two remain to be closed after cargo-work is finished. Modern deep water terminals for large ships may have very short passages before the open sea is encountered. The time needed to secure, therefore, may vary between day or night, summer or winter, fine weather or foul weather. Early advice must be given to the terminal if any extension of time is necessary. Η διαδικασία της ασφάλισης για απόπλου παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως ήταν πάντοτε. Τα στόμια των κυτών θα πρέπει να ασφαλίζονται προοδευτικά μόλις ολοκληρώνεται η φόρτωση έτσι ώστε να παραμένουν ανοιχτά ένα ή δύο μόνο αφού τελειώσει η φόρτωση. Οι σύγχρονοι σταθμοί για μεγάλα πλοία μπορεί να έχουν πολύ μικρές αποστάσεις μέχρι την ανοιχτή θάλασσα. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ασφάλιση είναι δυνατόν να διαφέρει ανάλογα από ημέρα σε νύχτα, καλοκαίρι ή χειμώνα, καλό ή κακό καιρό. Έγκαιρη προειδοποίηση θα δίδεται στον σταθμό εάν απαιτηθεί παράταση χρόνου.

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-067-3 Copyright IMO 2002 Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 2005 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 133 Ν. 14(ΠΙ)/95 Ο περί της Σύμβασης περί των Χώρων Ενδιαίτησης των Πληρωμάτων στα Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

PORT INFORMATION HANDBOOK

PORT INFORMATION HANDBOOK ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1/17 Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU-code) PORT INFORMATION HANDBOOK () Safety Instructions and Port Information for the Safe

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 70. Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 6 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ... 8 2.1. Ποιότητα Υπηρεσίας - Επιστροφή ναύλου - Αποζημιώσεις... 9 2.2. Εκπτώσεις ναύλου

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

SIH20. Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16. Nebuliser Instructions for use... 17-32. Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440

SIH20. Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16. Nebuliser Instructions for use... 17-32. Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440 SIH20 Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16 Nebuliser Instructions for use... 17-32 Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440 0344 Ελληνικά Περιεχόμενα 1 Γνωριμία...3 2 Επεξήγηση των συμβόλων...3 3

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X

Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Dryer Στεγνωτήριο DPU 8340 X Please read this user manual first! Dear ustomer, We hope that you get the best results from the product which has been manufactured in state-of-the-art plants and passed through

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα

I.M.E.S. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ I.M.E.S. CLUB ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

I.M.E.S. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ I.M.E.S. CLUB ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» > Σελ. 29 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Christos Pierroutsakos, Γεν. Διευθυντής Karapiperis TUGS σελ. 4-5 - 6 Ο κ. Κυριάκος Δερμάτης, Πρόεδρος της Intermodal shipbrokers Co. μας μιλάει για την προσωπική του πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ WALL-HUNG GAS BOILER

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ WALL-HUNG GAS BOILER esc menu/ok Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR User's manual on/off reset R mode sra comfort PIGMA GREEN TALIA GREEN SYSTEM URBIA GREEN

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤOMΟΣ IΙ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα