Koντός Kωνσταντίνoς Nικόλαoς AEM : 4864

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Koντός Kωνσταντίνoς Nικόλαoς AEM : 4864"

Transcript

1 Αριστoτε λειο Πανεπιστη μιo Θεσσαλoνι κης Πoλυτεχνικη Σχoλη Tμη μα Mηχανoλο γων Mηχανικών Εργαστη ριo Μηχανικής Ρευστω ν & Στρoβιλoμηχανω ν Bελτιστoπoίηση Iσχύoς Πρόωσης Mέσω Διαχείρισης Poής Eρματoς με Xρήση Aντλιo-Στρoβίλων σε Δεξαμενόπλoιo Koντός Kωνσταντίνoς Nικόλαoς AEM : 4864 Επιβλε πων καθηγητής : Aνε στης I. Kάλφας Θεσσαλoνι κη, Oκτώβριoς 2013

2 2

3 Ευχαριστώ ιδιαίτερα των κ. Ανέστη Ι.Κάλφα για την πολύτιμη συνδρομή του ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία αυτή.

4 4

5 Σύνοψη Η διπλωματική αυτή εργασία διαπραγματεύεται την αξιοποίηση της ροής έρματος μέσα στις δεξαμενές δεξαμενόπλοιου, με στόχο την ανάκτηση ισχύος πρόωσης και την μελέτη των επιπτώσεων της ροής εξόδου του νερού στην συμπεριφορά της προπέλας. Κάνοντας χρήση διατάξεων αντλιο - στροβίλων ε π ιτυγχάνεται μια α π οδοτικότερη διαχείριση της ροής των δεξαμενών με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση του συστήματος πρόωσης. Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη μέθοδος διαχείρισης συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του οικοσυστήματος από την μεταφορά θαλάσσιων οργανισμών, μειώνει την εκπομπή καυσαερίων και τελικώς προτείνει μια πιο οικονομική εμπορική δραστηριότητα. Η ναυτιλία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, συνεπώς για να συνεχίσει η δραστηριότητα αυτή να κυριαρχεί, το σύστημα του πλοίου, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδικασία εξέλιξης και συμμόρφωσης στις νομοθετικές διατάξεις. Περιβαλλοντικοί αλλά και οικονομικοί λόγοι πιέζουν τον κλάδο απαιτώντας αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διακίνηση εμπορεύματος. Επομένως, βασικό κίνητρο της εργασίας αυτής είναι η πρόταση λύσεων για αποδοτικότερη λειτουργία της πρόωσης του πλοίου. Ενώ βασικοί παράμετροι του συστήματος είναι η συνολική απαίτηση ισχύς και η ταχύτητα εκροής του ρευστού από τις δεξαμενές έρματος. Για την εκτίμηση της απαιτούμενης ισχύος μελετήθηκε η υδροδυναμική αντίσταση της γάστρας του δεξαμενόπλοιου. ΈΈπειτα έγινε μια προσπάθεια μελέτης των επιπτώσεων της δέσμης ρευστού που εξέρχεται από τις δεξαμενές έρματος, καθώς επίσης μελετήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της ροής των δεξαμενών με την χρήση αντλιο-στροβίλων. Τέλος προτάθηκαν τρόποι κατανάλωσης της παραγόμενης ισχύος με βασικό σκεπτικό την μείωση των εκπομπών κυρίως κατά την διάρκεια πλεύσης στον αστικό κύκλο. Μελετώντας τις προαναφερθείσες παραμέτρους φαίνεται ότι είναι εφικτή η παραγωγή ισχύος έπειτα από την αξιοποίηση της ροής του έρματος συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αποδοτικότητας του κινητήρα. Επιπρόσθετα φαίνεται ότι η ταχύτητα εκβολής του ρευστού πίσω στην θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά της προπέλας βελτιώνοντας τον βαθμό απόδοσής της και συμβάλλοντας επιπλέον στην αύξηση της απόδοσης. Συνεπώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδυασμός των αποτελεσμάτων αυτών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του συνολικού συστήματος. Οι προτάσεις που μελετήθηκαν στην συγκεκρι μ ένη εργασία φαίνεται ότι συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση της απαίτησης σε ισχύ πρόωσης ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την ανάγκη συνεχούς άντλησης νερού. Τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν στην μείωση του κόστους διεκπεραίωσης της διαδρομής σε ποσοστό της τάξης του 10 τις εκατό.

6 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Θαλάσσιες μεταφορές Γενική εισαγωγή Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών Παγκόσμιο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών Ενεργειακή απόδοση, κόστος πετρελαίου, έξοδα μεταφοράς Το μέλλον της ναυτιλίας και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές Σύνοψη προβληματισμών Κίνητρα και στόχοι εργασίας Παρουσίαση προβλήματος Στόχοι διπλωματικής εργασίας Βιβλιογραφική μελέτη 2.1 ΈΈρμα ύδατος (Ballast Water) Εισαγωγή Τρόποι ελαχιστοποίησης οικολογικής καταστροφής Ρέων ΈΈρμα (Ballast Free Concept) Βασικές αρχές πρόωσης πλοίου Εισαγωγή Χαρακτηριστικά μεγέθη Ομαδοποίηση δεξαμενόπλοιων Περιγραφή χαρακτηριστικών μεγεθών γάστρας Αρχές υπολογισμού αντίστασης του πλοίου Αρχές πρόωσης του πλοίου Βασικοί τύποι προπέλας Συνθήκες ροής γύρω από την προπέλα Βαθμοί απόδοσης Υπολογισμός πρόωσης προπέλας και ροπής κινητήρα Χαρακτηριστικά προπέλας 60 6

7 2.3 Αργή Πρόωση σε Μερικό Φορτίο (Slow Steaming) Κεντρική ιδέα Περιγραφή διαδικασίας Προτάσεις αξιοποίησης παραγόμενης ενέργειας Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας Περιγραφή διαδικασιών εκμετάλλευσης H ΈΈγχυση H2 στον θάλαμο καύσης του IC Εναλλακτικές προτάσεις Σύνοψη Μέθοδοι υπολογισμού 3.1 Αναλυτική μέθοδος υπολογισμού της αντίστασης κατά Haltrop & Mennen Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος Υπολογισμού Wake Fraction & Thrust Dedaction Coefficient Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού Υπολογισμοί Ρέοντος ΈΈρματος Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος υπολογισμού διαστάσεων οπών Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού διάστασης Din Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών στροβίλου και κυκλοφορητή Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών στροβίλου Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών αντλιο-στροβίλου (PaT) Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών κυκλοφορητή Περίπτωση συμβατικού πλοίου 4.1 Σύντομη περιγραφή διαδικασίας Επιλογή πλοίου - Εμπορικής διαδρομής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων 98

8 5. Περίπτωση ελεύθερης ροής έρματος 5.1 Εισαγωγή Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Περίπτωση προς μελέτη 1: Τοποθέτηση στροβίλου στην είσοδο των δεξαμενών 6.1 Περιγραφή εφαρμογής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Περίπτωση προς μελέτη 2: Τοποθέτηση αντλιο-στροβίλων (PaT) στην έξοδο των δεξαμενών 7.1 Περιγραφή εφαρμογής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Περίπτωση προς μελέτη 3: Τοποθέτηση διάταξης κυκλοφορητή 8.1 Περιγραφή εφαρμογής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Συμπεράσματα 9.1 Συμπεράσματα εργασίας Σύγκριση μεθόδων - Αποτελέσματα Σχολιασμός αποτελεσμάτων Οικονομική μελέτη Βιβλιογραφία 130 8

9 Συμβολισμοί Εργασίας ρ [kg/m 3 ] Πυκνότητα V [m/s] Ταχύτητα πλεύσης του πλοίου Re Fr Αριθμός Reynolds Αριθμός Froude μ [m 2 /s] Δυναμικό ιξώδες S [m 2 ] Εμβαδό βρεγμένης επιφάνειας Δ [m 3 ] Εκτόπισμα (Displacement) LOA [m] Συνολικό μήκος πλοίου LPP [m] Απόσταση μεταξύ των δύο καθέτων που σχηματίζονται στην πρύμνη και πλώρη του πλοίου LWL [m] Μήκος ίσαλου γραμμής DDes [m] Μέγιστο βύθισμα κατά τον σχεδιασμό D [m] Βύθισμα γάστρας DF [m] Bύθισμα εμπρόσθιου τμήματος της γάστρας DΑ [m] Bύθισμα οπίσθιου τμήματος της γάστρας lcb [m] Κέντρο πλευστότητας ως ποσοστό του μήκους LPP της γάστρας Am [m2] Εμβαδό μέσης διατομής του πλοίου ABT [m 2 ] Εμβαδό επιφάνειας του Bulbous Bow hb [m] Απόσταση του κέντρου του βολβού από το κάτω μέρος της γάστρας Μ CB CM CWL CP Λόγος μήκους προς όγκο εκτοπίσματος Block Coefficient Midship Section Coefficient Waterplane Area Coefficient Longitudinal Prismatic Coefficient K [N] Δύναμη αναφοράς CF Συντελεστής αντίστασης τριβής RF [N] Αντίσταση τριβών - Friction Resistance SAAP [m 2 ] Συνολική επιφάνεια εξαρτημάτων γάστρας

10 RAAP [N] Αντίσταση εξαρτημάτων γάστρας - appendage Resistance RW [N] Αντίσταση κυμάτων - Wave making Resistance RB [N] Επιπρόσθετη αντίσταση από την παρουσία του Bulbous RTR [N] Επιπρόσθετη αντίσταση από την μορφή στο πίσω μέρος της γάστρας CAir Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης RAir [N] Αεροδυναμική αντίσταση RBulb [N] Βελτίωση αντίστασης από την παρουσία του Bulbous Bow RT [N] Συνολική αντίσταση πλοίου CT Συντελεστής συνολικής αντίστασης PE [kw] Ενεργός ισχύς - Ισχύς ρυμούλκησης Va [m/s] Ταχύτητα που βλέπει η προπέλα - Speed of Advance Vw [m/s] Ενεργός ταχύτητα μετά την προπέλα - Effective Wake Velocity Fa w t Συντελεστής μορφής της γάστρας Wake Fraction Thrust Deduction Fraction d [m] Διάμετρος προπέλας z n J nh no nr nb nd nt Αριθμός πτερυγίων προπέλας Αριθμός περιστροφών προπέλας Advance Number Βαθμός απόδοσης γάστρας Βαθμός απόδοσης προπέλας εκτεθημένης σε ομοιόμορφο προφίλ ταχυτήτων Βαθμός απόδοσης περιστροφικού φαινομένου ροής κατά την λείτουργία της προπέλας Βαθμός απόδοσης πίσω από την γάστρα Βαθμός απόδοσης πρόωσης Συνολικός βαθμός απόδοσης PT [kw] Πρόωση προπέλας PD [kw] Ισχύς της προπέλας PB [kw] Ισχύς κινητήρα T [N] Δύναμη ΏΏσης 10

11 F [N] Κλάσμα μείωσης της πρόωσης T Din [m] Διάμετρος οπής εισόδου του νερού στις δεξαμηνές Ballast Ain [m 2 ] Επιφάνεις οπής εισόδου του νερού στις δεξαμηνές Ballast Q [m 3 /h] Παροχή όγκου νερού στην είσοδο των δεξαμηνών Ballast Dout [m] Διάμετρος οπής εξόδου του νερού από τις δεξαμηνές Ballast Aout [m 2 ] Επιφάνεις οπής εξόδου του νερού από τις δεξαμηνές Ballast VExit [m/s] Ταχύτητα εξόδου του νερού H [m] Turbine Head ω [Hz] Ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας ΔP [Pa] Διαφορά πίεσης από την παρουσία διατάξεων στις δεξαμενές Ballast Pt [kw] Παραγόμενη ισχύς στροβίλου - Απαιτούμενη ισχύς αντλίας RPT [N] Επιπρόσθετη αντίσταση από την παρουσία της διάταξης στροβίλου

12 1.1 Θαλάσσιες μεταφορές Γενική Εισαγωγή Το πρόσωπο της παγκόσμιας οικονομίας από τις αρχές του 2009 είναι πλέον διαφορετικό. Πολλοί είναι οι παράγοντες που έθεσαν σε κίνδυνο και υπονόμευσαν την σταθερότητα αλλά και την υγιή λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συγκέντρωση υπέρογκων χρεών σε κρατικό επίπεδο που με την σειρά της οδήγησε στην αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής κοινότητας και όχι μόνο, με αποτέλεσμα το κύμα αυτό της ύφεσης να φτάσει τελικά στον τελευταίο κρίκο αυτής της αλυσίδας, τον καταναλωτή. Επιπρόσθετα διάφορες φυσικές καταστροφές, καθώς και οι συνεχείς διαταραχές πολιτικής φύσεως στο σύνολο των κρατών, έκαναν δυσχερέστερη την ήδη βεβαρυμένη κατάσταση στον χώρο της οικονομίας. Η ναυτιλία και γενικότερα το πολυδαίδαλο αυτό σύστημα των μεταφορών διαμέσου της θάλασσας, ως ένας καθρέφτης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και των μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν την δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση το 2010 είχε ανοδικές τάσεις κυρίως στις μεταφορές ξηρού φορτίου (dry bulk) και στην μεταφορά container η εύθραυστη αυτή εικόνα της οικονομίας με τους διάφορους παράγοντες αβεβαιότητας τάραξε τον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. [1] Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών Το 2010 η παγκόσμια οικονομία παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης με το εθνικό ακαθάριστο προϊόν να ανέρχεται στις 3.9 μονάδες, υψηλότερο από αυτό της προηγούμενης χρονιάς. ΌΌμως, διάφοροι πολιτικο-οικονομικοί παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή εμφάνιση αρνητικών δεικτών ανάπτυξης. Στο δεύτερο μισό της χρονιάς αυτής οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, ενδεικτικά το 2010 κόστιζε 100$ το βαρέλι έναντι 62$ το 2009 [2], σε συνδυασμό με το τέλος του κύκλου αποθέματος, κυριολεκτικά πάγωσαν τους δείκτες ανάπτυξης. Η τάση της βιομηχανικής παραγωγής αντικατοπτρίζεται και διαμορφώνει το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν καθώς επίσης λειτουργεί και ως δείκτης της ζήτησης που 12

13 σχετίζεται με τις θαλάσσιες μεταφορές. Ουσιαστικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί το σύστημα των θαλάσσιων υπηρεσιών και μεταφορών επηρεάστηκε ευθέως ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Ο οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Organization for Economic Cooperation and Development) παρουσίασε προσφάτως τον παρακάτω πίνακα (Σχμ.1.1) που μας δείχνει την εικόνα της βιομηχανικής παραγωγής χρησιμοποιώντας ως βάση την χρονιά του Σχμ.1.1 : Εικόνα βιομηχανικής παραγωγής από [1] Η στενή σχέση της βιομηχανικής παραγωγικής δραστηριότητας, της πορείας του δείκτη που αφορά το ακαθάριστο προϊόν, και τους αντίστοιχους δείκτες των εμπορευμάτων και των θαλάσσιων μεταφορών παρουσιάζονται στο σχετικό διάγραμμα στο οποίο τονίζεται εμφανώς η κοινή τους πορεία τους. Ταυτόχρονα έντονη αισιοδοξία μπορεί να αντληθεί α π ό τα ση μ άδια ανάκα μ ψης που α π εικονίζονται με την χαρακτηριστική μορφή V και αφορούν της χρονιές που ακολούθησαν το (Σχμ.1.2)

14 Το βασικό τμήμα του διαγράμματος το οποίο ενδιαφέρει και την συγκεκριμένη μελέτη είναι εκείνο που αναφέρεται στον δείκτη που ταυτίζεται με την ανάπτυξη στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξης από τους υπόλοιπους δείκτες και αυτό κατά βάση οφείλεται στην ολοένα και αυξανόμενη ανταλλαγή φορτίων container. Τα φορτία αυτά συνήθως μεταφέρουν υλικά αγαθά και προϊόντα που δεν βρίσκονται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας τους και προέρχονται από κατασκευάστριες εταιρίες με προορισμό άλλες εταιρίες που στοχεύουν στην συναρμολόγηση και τελικώς στην κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πια προϊόντος. Πρόκειται δηλαδή για φορτία που απαιτούν μια περαιτέρω διεργασία για να ολοκληρωθούν. Συνεπώς η διαδρομή των φορτίων αυτών απαιτεί μια σειρά ενεργειών που με την σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας άρα βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανθρώπων σε πολλές χώρες του κόσμου. Στο σημείο αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ίσως για πρώτη φορά, στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, την τεράστια συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών, την πολυπλοκότητα του συστήματος καθώς επίσης και τον κυρίαρχο ρόλο πού παίζουν τα εμπορεύματα αυτά στην διαμόρφωση του παγκόσμιου οικονομικού χάρτη. Σχμ.1.2 : Δείκτες ανάπτυξης [1] Παγκόσμιo σύστημα θαλάσσιων μεταφορών Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών κάθε κομμάτι του συστήματος αυτού εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα από τις συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια 14

15 μακροοικονομία. Είναι λοιπόν αναγκαίο να καταλάβουμε το μέγεθος εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες ή ακόμα και σε μονάδες ποσότητας, των φορτίων που διακινούνται με την βοήθεια φορτηγών πλοίων και το κατά πόσο τελικά το σύστημα αυτό χρήζει βελτιστοποίησης. (Σχμ.1.3) Σχμ.1.3 : Τόνοι εμπορεύματος των βασικότερων κατηγοριών [1] Στο σημείο λοιπόν αυτό, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στα κυριότερα είδη των θαλάσσιων μεταφορών καθώς και σε κάποια χαρακτηριστικά νούμερα που μας παρουσιάζουν το μέγεθος και την σπουδαιότητα του συγκεκριμένου τομέα. Δεξαμενόπλοια Στη πρώτη βασική κατηγορία περιέχονται τα πλοία που μεταφέρουν υγρό φορτίο κατά κύριο λόγο πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (Tanker trade). Πρόκειται για ένα είδος φορτίου μεγίστης σημασίας καθώς το 34% της παγκόσμιας κατανάλωσης καύσιμου προέρχεται έπειτα από μεταφορά μέσω του συγκεκριμένου τύπου φορτηγού πλοίου. Η εμπορία αργού πετρελαίου είναι ένα σύστημα υψίστης σημασίας καθώς εξαρτάται από μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων που κυμαίνονται από την τιμή μέχρι τα π ολιτικά συ μ φέροντα και την εξωτερική πολιτική των ε μπλεκό μ ενων κρατών. Χαρακτηριστικά το 2010 περίπου δύο δισεκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 45% της παγκόσμια παραγωγής πετρελαίου, μεταφέρθηκε μέσω θαλάσσης σε συγκεκριμένους προορισμούς.

16 Η ζήτηση σε αργό πετρέλαιο παρουσίασε αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, με την Κίνα και την Ινδία να εξελίσσονται στις βασικότερες χώρες εισαγωγής πετρελαίου, ενώ τα κρατίδια της Δυτικής Αφρικής και την Βραζιλία κατατάσσονται στις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στο κόσμο, έπειτα από την δημιουργία υπεράκτιων σταθμών άντλησης για την εκμετάλλευση θαλάσσιων κοιτασμάτων. Η αντίστοιχη εξάντληση των αποθεμάτων στην Ευρώπη και στην Δυτική Ασία δημιούργησαν την ανάγκη χάραξης νέου δικτύου εμπορίας καυσίμου με τις προαναφερθείσες χώρες να παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Η ανάγκη μεταφοράς τέτοιων φορτίων από την Βραζιλία στην Ινδία δημιούργησε νέους προβληματισμούς και συνυπολογίζοντας το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς έθεσε νέους στόχους για οικονομικότερη και αποδοτικότερη μεταφορά καυσίμων. Επιπρόσθετα η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κίνας που συνοδεύτηκε από ένα κύμα επενδυτικών προγραμμάτων και διακρατικών συμφωνιών, απαίτησε την δημιουργία ενός νέου εμπορικού κέντρου. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την υπογραφή νέων διακρατικών συμβολαίων και την χάραξη μιας νέας εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων κρατών τα οποία με την σειρά τους στηρίχθηκαν στην ναυσιπλοΐα ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες κάλυψης της ζήτησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης του αργού πετρελαίου στην Κίνα το 2010 η οποία ανέρχεται σε 10.4 τις εκατό το οποίο αντιστοιχεί στο 54 τις εκατό της παγκόσμιας ζήτησης με προβλεπόμενη ζήτηση για το 2015 και το 2020 να είναι 66 και 70 τις εκατό αντίστοιχα. [3][4] (Σχμ.1.4) Σχμ.1.4 : Κατανάλωση πετρελαίου και Φυσικού αερίου ανά ήπειρο [1] 16

17 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ενίσχυση της εμπορίας φυσικού αερίου. Αυτή η πολλά υποσχόμενη μορφή ενέργειας κάλυψε το 24 τις εκατό των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη το έτος 2010 και ανήλθε στην τρίτη θέση κάλυψης της ζήτησης σε ενέργεια, ακολουθώντας το πετρέλαιο και το κάρβουνο. Το 2011 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 3.1 τις εκατό, ενώ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες τις Αμερικής αυξήθηκε κατά 7.7 τις εκατό καθιστώντας την, την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα στον πλανήτη. Η μεταφορά του συγκεκρι μ ένου φορτίου αρχικά δη μ ιούργησε έντονους προβληματισμούς λόγω της αέριας κατάστασή του. Το πρόβλημα αυτό γρήγορα αντιμετωπίστηκε με την αλλαγή φάσης του αερίου σε υγρή κατάσταση δημιουργώντας ευνοϊκότερες αλλά και οικονομικότερες συνθήκες μεταφοράς. Το υγρό αυτό καύσιμο ονομάστηκε LNG (Liquefied natural gas), και πλέον θεωρείται ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης της πυρηνικής ενέργειας. Το 2011 το παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών αύξησε την εμπορία του φυσικού αερίου κατά 4 τις εκατό, με το 32 τις εκατό της συνολικής μεταφοράς να είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς. Η μεταφορά όμως του μεγαλύτερου ποσοστού, πραγματοποιήθηκε μέσω επίγειων αγωγών γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η μεταφορά μέσω θαλάσσης δεν είναι ακόμα οικονομικά συμφέρουσα. ΌΌπως και στην περίπτωση του πετρελαίου, προβλέπεται ραγδαία αύξηση της ζήτησης της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας στο μέλλον προς αποφυγή χρήσης της πυρηνικής ενέργειας η οποία κρύβει πολλούς κινδύνους. Για παράδειγμα η Ιαπωνία μέσα στα επόμενα χρόνια έχει γνωστοποιήσει το σταδιακό τερματισμό των πυρηνικών της σταθμών και την αντικατάσταση τους από άλλες μορφές ενέργειας. Συνεπώς άξιο μελέτης είναι το κατά πόσο μπορεί η ναυτιλία να συμβάλει στην ομαλή μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου κατακτώντας ένα μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής εμπορίας του καυσίμου και επίσης πόσο αποδοτικότερη μπορεί να γίνει η εν λόγω εμπορική δραστηριότητα αναφορικά με τη διεύρυνση του εμπορικού δικτύου και την οικονομικότερη μεταφορά του. Ξηρό Φορτίο Μια άλλη βασική κατηγορία φορτηγών πλοίων είναι αυτή των ξηρών εμπορευμάτων. Κάνοντας λόγο για ξηρά εμπορεύματα μιλάμε για φορτία όπως σίδερο, άνθρακα, σιτηρά και βοξίτη/αλουμίνιο. ΌΌπως γίνεται αντιληπτό και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για πρώτες ύλες και προϊόντα που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία

18 επομένως μπορούν να θεωρηθούν κινητήριος δύναμη για τις βασικές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Το 2010 ήταν μια θετική χρονιά για τα εμπορεύματα ξηρού φορτίου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου κατά 8.4 τις εκατό ποσοστό που αναλογεί περίπου σε 5.7 δισεκατομμύρια τόνους. Η ανάκαμψη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καθώς και η ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στον τομέα αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση και κατά συνέπεια στην παραγωγή και εμπορία σιδήρου, γεγονός που υποδηλώνει την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, η οποία καθιστά αναγκαία την μετακίνηση ακατέργαστων πρώτων υλών όπως ο άνθρακας και το σίδερο. Ο επιχειρηματικός κόσμος του σήμερα, φαίνεται για άλλη μια φορά να δραστηριοποιείται σε χώρες όπως Κίνα και Ινδία σε αντίθεση με την στασιμότητα που παρατηρείται την δεδομένη αυτή στιγμή στις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις. Τέλος αξίζει να αναφερθούν κάποια χαρακτηριστικά νούμερα έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθός αυτής της εμπορικής δραστηριότητας. Το 2010 η συνολική ποσότητα που μεταφέρθηκε από τα λιμάνια της Ινδονησίας και της Αυστραλίας, χώρες που κυριαρχούν στην εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, ανήλθε στους 904 εκατομμύρια τόνους σημειώνοντας αύξηση κατά 14.4 τις εκατό, ποσό που και πάλι υποδεικνύει την σταδιακή ανόρθωση της οικονομίας καθώς επίσης μπορεί να εκληφθεί και ως πρόβλεψη για ένα αισιόδοξο μέλλον στον τομέα αυτό. (Σχμ.1.5) Σχμ.1.5 : Εμπόριο ξηρού φορτίου [1] 18

19 Containerized Cargo Το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταφοράς ξηρών φορτίων ανήκει στον κλάδο των container. Ενδεικτικά το συγκεκριμένο είδος φορτίου καταλαμβάνει το 56 τις εκατό της συνολικής μεταφοράς ξηρών εμπορευμάτων. Θεωρήθηκε λοιπόν, σημαντική η αναφορά της κατηγορίας αυτής διότι σήμερα θεωρείται ως ο τομέας που σημειώνει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στον χώρο της ναυτιλίας. Διανύοντας πλέον μια περίοδο συνεχούς αύξησης του όγκου μεταφοράς μέσω των container, που προκύπτει από μια ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής της ανοδικής αυτής πορείας έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθός αλλά και ο όγκος του μεταφερόμενου φορτίου. Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Clarkson, το 2010 μεταφέρθηκαν μέσω θαλάσσης 140 εκατομμύρια container που αντιστοιχούν σε 130 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Ουσιαστικά αυτός ο αριθμός δείχνει ότι αντίθετα με την οικονομική κρίση που κρατάει τους δείκτες ανάπτυξης της Ευρώπης χαμηλά, περιοχές του πλανήτη όπως η Ασία και η Ινδία εμφανίζουν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης. (Σχμ.1.6) Σχμ.1.6 : Μεταφορά Container [1] Μεταφορά Σιτηρών Τέλος ένα άλλο βασικό εμπόρευμα που θεωρήθηκε σημαντικό να αναφερθεί, το οποίο χαρακτηρίζεται επίσης και ως ευπαθές σε σχέση με τα προαναφερθέντα, είναι τα φορτία σιτηρών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπορεύματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τελικά από την διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδρομής. Θεωρήθηκε άξιο αναφοράς για να υπογραμμιστεί ο παράγοντας ταχύτητα πλεύσης και

20 κατά συνέπεια η διάρκεια ολοκλήρωσης μιας διαδρομής που σε ορισμένες περιπτώσεις όπως την προηγούμενη μπορεί να αποβεί καταστροφικός. Το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι να καταλάβουμε ότι σε ενδεχόμενο αδυναμίας ολοκλήρωσης της μεταφοράς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατά συνέπεια αλλοίωσης και καταστροφής του φορτίου η εταιρία θα βρισκότανε αντιμέτωπη με μια μεγάλη απώλεια κεφαλαίου. Ενώ από μια άλλη οπτική μπορούμε να αναλογιστούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της έλλειψης βασικών πρώτων υλών που στοχεύουν στην σίτιση και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Επομένως η ταχύτητα διεκπεραίωσης μιας αποστολής θέτει πολλά ερωτήματα σχετικά με το κόστος μεταφοράς και τελικώς το κατά πόσο αποδοτική είναι ή ακόμα το πόσο αποδοτική μπορεί να γίνει μια διαδρομή που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι έγιναν αναφορές μόνο σε ορισμένα είδη εμπορεύματος που κρίθηκαν ως τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του το μ έα της ναυτιλίας. Συνε π ώς το μέγεθος του συστή μ ατος αυτού είναι στην πραγματικότητα ακόμα μεγαλύτερο καθώς δεν έγιναν αναφορές στα υποπροϊόντα πετρελαίου που παράγονται στα διυλιστήρια, στην μεταφορά άνθρακα, βοξίτη και σιδήρου και γενικότερα σε κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που διαδραματίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι αναφορές αυτές όμως είναι αρκετές για να δώσουν μια συνολική εικόνα και να δημιουργήσουν σκέψεις και προβληματισμούς αποσκοπώντας στην περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το γενικό πρόβλημα Ενεργειακή απόδοση, τιμή πετρελαίου, κόστος μεταφοράς Ο τομέας των μεταφορών κατά κύριο λόγο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως βασική πηγή ενέργειας. Η δραστηριότητα αυτή καταναλώνει περισσότερο από το 50 τις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου καθώς άξιο αναφοράς είναι η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης που σημειώθηκε από το 1973 έως το 2010 [5]. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους βασικούς καταναλωτές που παρουσίασαν μια μικρή μείωση στην χρήση της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας, ο τομέας των μεταφορών σημείωσε σημαντική αύξηση. Μάλιστα οι προβλέψεις αναφέρουν μια περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης αυτής κατά 1.4 τις εκατό για την περίοδο 2008 με 2035 [6]. (Σχμ.1.7) 20

21 Σχμ.1.7 : Σύγκριση κυριότερων καταναλωτών ενέργειας [1] Ο κλάδος των μεταφορών εμπορεύματος σημείωσε σημαντική αύξηση συγκριτικά με τον κλάδο μεταφοράς επιβατών και υπολογίζεται ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει ανοδική πορεία στο μέλλον. Κάποιες υπάρχουσες προβλέψεις αναφέρουν τον ενδεχόμενο τριπλασιασμό του εμπορεύσιμου φορτίου σε τόνους ανά χιλιόμετρο την περίοδο 2010 με 2050, οδηγούμενη από μια ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη στης αναπτυσσόμενες χώρες [7]. Συνεπώς το γεγονός αυτό προβλέπεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τάξης του 70 τις εκατό στην ζήτηση της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας. Η αύξηση αυτή θα είναι α π οτέλεσ μ α μόνο της δραστηριότητας που σχετίζεται με τις μεταφορές συνυπολογίζοντας όμως το σύνολο των μεταφορικών μέσων όπως καράβια, φορτηγά, τρένα κτλ. Η ζήτηση καυσίμου, ο ανεφοδιασμός αλλά και το κόστος αγοράς του είναι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα των μεταφορών και λαμβάνοντας υπόψιν τις προβλέψεις, θα συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στο μέλλον. Καθώς το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου βαίνει μειούμενο, δημιουργείται άμεση ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας καθώς επίσης και της ορθολογικότερης χρήσης των σημερινών μορφών ενέργειας.

22 Η ραγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε στο παγκόσμιο εμπόριο τα τελευταία χρόνια βοηθήθηκε έντονα από την εύκολη διάθεση και την υποφερτή τιμή του πετρελαίου. Το 80 τις εκατό της παγκόσμιας ανταλλαγής αγαθών και πρώτων υλών πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια πλοίων τα οποία χρησιμοποίησαν πετρέλαιο ως βασική πηγή για την κίνηση τους ενώ ταυτόχρονα οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν στην παραγωγή ισχύος [8]. Συνεπώς μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα βασιζόμενοι σε πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για την προβλεπόμενη τιμή του πετρελαίου, ότι η εποχή της εύκολης και φτηνής λύσης του πετρελαίου έφτασε στο τέλος της. Το γεγονός αυτό έχει ήδη πυροδοτήσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για ανεύρεση νέων μορφών ενέργεια καθώς επίσης εστιάζουν την προσοχή τους και στην μείωση τον εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κυρίως με την αποδοτικότερη κατανάλωση καυσίμου. Η παραγωγή και η ζήτηση είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ενέργειας (IEA) η παγκόσμια ζήτηση οδηγεί την παραγωγή επιπλέον ενός εκατομμυρίου βαρελιών το χρόνο. Ενώ την ίδια στιγμή η Κίνα, χάριν της αυξημένης ζήτησης, προβλέπει την αύξηση των αυτοκινήτων στους δρόμους της κατά είκοσι εκατομμύρια. Το ινστιτούτο ενέργειας υπολογίζει ότι θα χρειαστούν επενδύσεις για την παραγωγή πετρελαίου της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων έτσι ώστε να καλυφθεί η επερχόμενη ζήτηση [9]. Υψηλότερες τιμές πετρελαίου, όπως είναι αναμενόμενο, θα επηρεάσουν δραματικά την ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο. Εκτιμάται ότι η αύξηση της τιμής του βαρελιού κατά 10 δολάρια και στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τιμή διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για έναν ολόκληρο χρόνο, μπορεί να μειώσει τον δείκτη του ακαθάριστου προϊόντος κατά 0.2 τις εκατό [10]. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 60 τις εκατό του κόστους μεταφοράς ενός εμπορεύματος με μεταγωγικό πλοίο αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς του καυσίμου. Επομένως όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα εκτόξευε το κόστος μεταφοράς και κατά συνέπεια θα επιδρούσε αρνητικά στην τελική τιμή του προϊόντος, γεγονός που θα επηρέαζε τον τελικό αποδέκτη που πάντα είναι ο καταναλωτής [11]. Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την UNCTAD έδειξε ότι μια ποσοστιαία αύξηση 10 τις εκατό της τιμής του πετρελαίου θα αύξανε ταυτόχρονα κατά 1,9 με 3,6 τις εκατό το κόστος μεταφοράς ενός container, κατά 10.5 τις εκατό την τιμή για έναν τόνο σιδήρου καθώς επίσης και κατά 2.8 την τιμή μεταφοράς του αργού πετρελαίου [12]. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επίλογος της εν λόγω έρευνας στον οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η μεταβολή της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος μεταφοράς container και την μεταφορά ξηρού φορτίου με αποτέλεσμα η τιμή αυτή να επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και να επηρεάζει και τις δύο κατευθύνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα θέλησε να μελετήσει το ποσοστό αύξησης της τιμής των ναύλων σε σχέση με την αύξηση του κόστους μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να ερευνήσει τις επιπτώσεις που έχουν οι αυξήσεις αυτές 22

23 στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό [13]. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εξετάζοντας μια πληθώρα διαφορετικών εμπορευμάτων όπως container, σιτηρά, σίδερο και μεταφορά υγρών καυσίμων κατέληξε στο ότι μακροπρόθεσμα η αλλαγή της τιμής του καυσίμου μπορεί να οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση του εμπορικού χάρτη ως αποτέλεσμα της διαφορετικής προσέγγισης, με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα, από την πλευρά των παραγωγών. Ουσιαστικά αποδείχτηκε ότι η διαφοροποίηση των ναύλων στις διάφορες εμπορικές γραμμές επιβάλλει μια αλλαγή στο κόστος του τελικού προϊόντος που κυμαίνεται από 0 έως 100 τις εκατό. Αναλύοντας περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι το επαυξημένο κόστος σε κάποιες περιπτώσεις χρεώνεται στον καταναλωτή ενώ σε άλλες στον παραγωγό. Εν κατακλείδι λοιπόν η τροποποίηση του κόστους μεταφοράς επιβαρύνει το όλο σύστημα τις αλυσίδας εφοδιασμού. Το τελευταίο παράδειγμα είναι αρκετό για να δείξει την άμεση σύνδεση μεταξύ του κόστους μεταφοράς, της ενεργειακής ασφάλειας και του κόστους καυσίμου ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανακεφαλαιώνοντας, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου θέτει τον κλάδο της ναυτιλίας αντιμέτωπο με μια μεγάλη πρόκληση. Αναλογίζοντας την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση βασικών πρώτων υλών σε συνδυασμό με την πίεση που ασκείται για αυστηρότερη νομοθεσία των εκπομπών με στόχο την μείωσή τους, γίνεται αντιληπτό ότι για να συνεχίσει ο τομέας αυτός να είναι αποδοτικός και κερδοφόρος πρέπει να βρεθούν λύσεις σε ορισμένα καίρια ερωτήματα. Ο έλεγχος του κόστους και η διαχείριση της κατανάλωσης καυσίμου είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για την αποδοτικότερη λειτουργία του κλάδου των μεταφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας στρατηγικής αποτελεί η μείωση της ταχύτητας πλεύσης (slow streaming) σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση της διαδρομής του μεταγωγικού πλοίου και την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων. Οι αλλαγές αυτές ίσως θέσουν νέα δεδομένα στον τρόπο σχεδίασης του κύτους του πλοίου καθώς επίσης μπορεί να οδηγήσουν στον ανασχεδιασμό του συστήματος πρόωσης. Η κινητήριος δύναμη των αλλαγών αυτών είναι αφενός η προσπάθεια μείωσης του κόστους μεταφοράς ενός φορτίου και αφετέρου οι αυστηρότερες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες με την σειρά τους ασκούν πιέσεις για την φιλικότερη προς το περιβάλλον πλεύση των πλοίων. Η βελτιωμένη προσέγγιση των προβλημάτων αυτών μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στον χώρο της ναυτιλίας αναδιαμορφώνοντας έτσι τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace.

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Rainbow Warrior III Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Αυτό σηµαίνει ότι το Rainbow Warrior δεν είναι µόνο ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013 Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013 Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα. Τι είναι η αειφορία, τι είναι πράσινη ανάπτυξη και πως συνδέονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS Αναμφισβήτητα, η υγραεριοκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο. Το υγραέριο (LPG ή Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Ο όρος Μάνατζμεντ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τρεις κυρίως έννοιες: Πρώτον, με τη λέξη Μάνατζμεντ εννοείται μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιδιώκεται η οργάνωση και η κατεύθυνση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση της αγοράς

Ανασκόπηση της αγοράς N29 Τετάρτη, 24 Ιουλίου του Ανασκόπηση της αγοράς Την τελευταία εβδομάδα το αργό πετρέλαιο που απολάμβανε σημαντικές αυξήσεις επιβεβαιώνοντας το Head & Shoulders σχέδιο, ελέγχοντας τα επίπεδα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Διάλεξη 3η Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην περιγραφή των πλοίων και θα αναφέρονται συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα