Koντός Kωνσταντίνoς Nικόλαoς AEM : 4864

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Koντός Kωνσταντίνoς Nικόλαoς AEM : 4864"

Transcript

1 Αριστoτε λειο Πανεπιστη μιo Θεσσαλoνι κης Πoλυτεχνικη Σχoλη Tμη μα Mηχανoλο γων Mηχανικών Εργαστη ριo Μηχανικής Ρευστω ν & Στρoβιλoμηχανω ν Bελτιστoπoίηση Iσχύoς Πρόωσης Mέσω Διαχείρισης Poής Eρματoς με Xρήση Aντλιo-Στρoβίλων σε Δεξαμενόπλoιo Koντός Kωνσταντίνoς Nικόλαoς AEM : 4864 Επιβλε πων καθηγητής : Aνε στης I. Kάλφας Θεσσαλoνι κη, Oκτώβριoς 2013

2 2

3 Ευχαριστώ ιδιαίτερα των κ. Ανέστη Ι.Κάλφα για την πολύτιμη συνδρομή του ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία αυτή.

4 4

5 Σύνοψη Η διπλωματική αυτή εργασία διαπραγματεύεται την αξιοποίηση της ροής έρματος μέσα στις δεξαμενές δεξαμενόπλοιου, με στόχο την ανάκτηση ισχύος πρόωσης και την μελέτη των επιπτώσεων της ροής εξόδου του νερού στην συμπεριφορά της προπέλας. Κάνοντας χρήση διατάξεων αντλιο - στροβίλων ε π ιτυγχάνεται μια α π οδοτικότερη διαχείριση της ροής των δεξαμενών με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση του συστήματος πρόωσης. Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη μέθοδος διαχείρισης συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του οικοσυστήματος από την μεταφορά θαλάσσιων οργανισμών, μειώνει την εκπομπή καυσαερίων και τελικώς προτείνει μια πιο οικονομική εμπορική δραστηριότητα. Η ναυτιλία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, συνεπώς για να συνεχίσει η δραστηριότητα αυτή να κυριαρχεί, το σύστημα του πλοίου, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδικασία εξέλιξης και συμμόρφωσης στις νομοθετικές διατάξεις. Περιβαλλοντικοί αλλά και οικονομικοί λόγοι πιέζουν τον κλάδο απαιτώντας αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διακίνηση εμπορεύματος. Επομένως, βασικό κίνητρο της εργασίας αυτής είναι η πρόταση λύσεων για αποδοτικότερη λειτουργία της πρόωσης του πλοίου. Ενώ βασικοί παράμετροι του συστήματος είναι η συνολική απαίτηση ισχύς και η ταχύτητα εκροής του ρευστού από τις δεξαμενές έρματος. Για την εκτίμηση της απαιτούμενης ισχύος μελετήθηκε η υδροδυναμική αντίσταση της γάστρας του δεξαμενόπλοιου. ΈΈπειτα έγινε μια προσπάθεια μελέτης των επιπτώσεων της δέσμης ρευστού που εξέρχεται από τις δεξαμενές έρματος, καθώς επίσης μελετήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της ροής των δεξαμενών με την χρήση αντλιο-στροβίλων. Τέλος προτάθηκαν τρόποι κατανάλωσης της παραγόμενης ισχύος με βασικό σκεπτικό την μείωση των εκπομπών κυρίως κατά την διάρκεια πλεύσης στον αστικό κύκλο. Μελετώντας τις προαναφερθείσες παραμέτρους φαίνεται ότι είναι εφικτή η παραγωγή ισχύος έπειτα από την αξιοποίηση της ροής του έρματος συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αποδοτικότητας του κινητήρα. Επιπρόσθετα φαίνεται ότι η ταχύτητα εκβολής του ρευστού πίσω στην θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά της προπέλας βελτιώνοντας τον βαθμό απόδοσής της και συμβάλλοντας επιπλέον στην αύξηση της απόδοσης. Συνεπώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδυασμός των αποτελεσμάτων αυτών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του συνολικού συστήματος. Οι προτάσεις που μελετήθηκαν στην συγκεκρι μ ένη εργασία φαίνεται ότι συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση της απαίτησης σε ισχύ πρόωσης ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την ανάγκη συνεχούς άντλησης νερού. Τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν στην μείωση του κόστους διεκπεραίωσης της διαδρομής σε ποσοστό της τάξης του 10 τις εκατό.

6 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Θαλάσσιες μεταφορές Γενική εισαγωγή Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών Παγκόσμιο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών Ενεργειακή απόδοση, κόστος πετρελαίου, έξοδα μεταφοράς Το μέλλον της ναυτιλίας και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές Σύνοψη προβληματισμών Κίνητρα και στόχοι εργασίας Παρουσίαση προβλήματος Στόχοι διπλωματικής εργασίας Βιβλιογραφική μελέτη 2.1 ΈΈρμα ύδατος (Ballast Water) Εισαγωγή Τρόποι ελαχιστοποίησης οικολογικής καταστροφής Ρέων ΈΈρμα (Ballast Free Concept) Βασικές αρχές πρόωσης πλοίου Εισαγωγή Χαρακτηριστικά μεγέθη Ομαδοποίηση δεξαμενόπλοιων Περιγραφή χαρακτηριστικών μεγεθών γάστρας Αρχές υπολογισμού αντίστασης του πλοίου Αρχές πρόωσης του πλοίου Βασικοί τύποι προπέλας Συνθήκες ροής γύρω από την προπέλα Βαθμοί απόδοσης Υπολογισμός πρόωσης προπέλας και ροπής κινητήρα Χαρακτηριστικά προπέλας 60 6

7 2.3 Αργή Πρόωση σε Μερικό Φορτίο (Slow Steaming) Κεντρική ιδέα Περιγραφή διαδικασίας Προτάσεις αξιοποίησης παραγόμενης ενέργειας Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας Περιγραφή διαδικασιών εκμετάλλευσης H ΈΈγχυση H2 στον θάλαμο καύσης του IC Εναλλακτικές προτάσεις Σύνοψη Μέθοδοι υπολογισμού 3.1 Αναλυτική μέθοδος υπολογισμού της αντίστασης κατά Haltrop & Mennen Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος Υπολογισμού Wake Fraction & Thrust Dedaction Coefficient Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού Υπολογισμοί Ρέοντος ΈΈρματος Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος υπολογισμού διαστάσεων οπών Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού διάστασης Din Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών στροβίλου και κυκλοφορητή Εισαγωγή Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών στροβίλου Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών αντλιο-στροβίλου (PaT) Μέθοδος υπολογισμού χαρακτηριστικών κυκλοφορητή Περίπτωση συμβατικού πλοίου 4.1 Σύντομη περιγραφή διαδικασίας Επιλογή πλοίου - Εμπορικής διαδρομής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων 98

8 5. Περίπτωση ελεύθερης ροής έρματος 5.1 Εισαγωγή Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Περίπτωση προς μελέτη 1: Τοποθέτηση στροβίλου στην είσοδο των δεξαμενών 6.1 Περιγραφή εφαρμογής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Περίπτωση προς μελέτη 2: Τοποθέτηση αντλιο-στροβίλων (PaT) στην έξοδο των δεξαμενών 7.1 Περιγραφή εφαρμογής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Περίπτωση προς μελέτη 3: Τοποθέτηση διάταξης κυκλοφορητή 8.1 Περιγραφή εφαρμογής Αποτελέσματα υπολογισμών Σχολιασμός αποτελεσμάτων Συμπεράσματα 9.1 Συμπεράσματα εργασίας Σύγκριση μεθόδων - Αποτελέσματα Σχολιασμός αποτελεσμάτων Οικονομική μελέτη Βιβλιογραφία 130 8

9 Συμβολισμοί Εργασίας ρ [kg/m 3 ] Πυκνότητα V [m/s] Ταχύτητα πλεύσης του πλοίου Re Fr Αριθμός Reynolds Αριθμός Froude μ [m 2 /s] Δυναμικό ιξώδες S [m 2 ] Εμβαδό βρεγμένης επιφάνειας Δ [m 3 ] Εκτόπισμα (Displacement) LOA [m] Συνολικό μήκος πλοίου LPP [m] Απόσταση μεταξύ των δύο καθέτων που σχηματίζονται στην πρύμνη και πλώρη του πλοίου LWL [m] Μήκος ίσαλου γραμμής DDes [m] Μέγιστο βύθισμα κατά τον σχεδιασμό D [m] Βύθισμα γάστρας DF [m] Bύθισμα εμπρόσθιου τμήματος της γάστρας DΑ [m] Bύθισμα οπίσθιου τμήματος της γάστρας lcb [m] Κέντρο πλευστότητας ως ποσοστό του μήκους LPP της γάστρας Am [m2] Εμβαδό μέσης διατομής του πλοίου ABT [m 2 ] Εμβαδό επιφάνειας του Bulbous Bow hb [m] Απόσταση του κέντρου του βολβού από το κάτω μέρος της γάστρας Μ CB CM CWL CP Λόγος μήκους προς όγκο εκτοπίσματος Block Coefficient Midship Section Coefficient Waterplane Area Coefficient Longitudinal Prismatic Coefficient K [N] Δύναμη αναφοράς CF Συντελεστής αντίστασης τριβής RF [N] Αντίσταση τριβών - Friction Resistance SAAP [m 2 ] Συνολική επιφάνεια εξαρτημάτων γάστρας

10 RAAP [N] Αντίσταση εξαρτημάτων γάστρας - appendage Resistance RW [N] Αντίσταση κυμάτων - Wave making Resistance RB [N] Επιπρόσθετη αντίσταση από την παρουσία του Bulbous RTR [N] Επιπρόσθετη αντίσταση από την μορφή στο πίσω μέρος της γάστρας CAir Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης RAir [N] Αεροδυναμική αντίσταση RBulb [N] Βελτίωση αντίστασης από την παρουσία του Bulbous Bow RT [N] Συνολική αντίσταση πλοίου CT Συντελεστής συνολικής αντίστασης PE [kw] Ενεργός ισχύς - Ισχύς ρυμούλκησης Va [m/s] Ταχύτητα που βλέπει η προπέλα - Speed of Advance Vw [m/s] Ενεργός ταχύτητα μετά την προπέλα - Effective Wake Velocity Fa w t Συντελεστής μορφής της γάστρας Wake Fraction Thrust Deduction Fraction d [m] Διάμετρος προπέλας z n J nh no nr nb nd nt Αριθμός πτερυγίων προπέλας Αριθμός περιστροφών προπέλας Advance Number Βαθμός απόδοσης γάστρας Βαθμός απόδοσης προπέλας εκτεθημένης σε ομοιόμορφο προφίλ ταχυτήτων Βαθμός απόδοσης περιστροφικού φαινομένου ροής κατά την λείτουργία της προπέλας Βαθμός απόδοσης πίσω από την γάστρα Βαθμός απόδοσης πρόωσης Συνολικός βαθμός απόδοσης PT [kw] Πρόωση προπέλας PD [kw] Ισχύς της προπέλας PB [kw] Ισχύς κινητήρα T [N] Δύναμη ΏΏσης 10

11 F [N] Κλάσμα μείωσης της πρόωσης T Din [m] Διάμετρος οπής εισόδου του νερού στις δεξαμηνές Ballast Ain [m 2 ] Επιφάνεις οπής εισόδου του νερού στις δεξαμηνές Ballast Q [m 3 /h] Παροχή όγκου νερού στην είσοδο των δεξαμηνών Ballast Dout [m] Διάμετρος οπής εξόδου του νερού από τις δεξαμηνές Ballast Aout [m 2 ] Επιφάνεις οπής εξόδου του νερού από τις δεξαμηνές Ballast VExit [m/s] Ταχύτητα εξόδου του νερού H [m] Turbine Head ω [Hz] Ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας ΔP [Pa] Διαφορά πίεσης από την παρουσία διατάξεων στις δεξαμενές Ballast Pt [kw] Παραγόμενη ισχύς στροβίλου - Απαιτούμενη ισχύς αντλίας RPT [N] Επιπρόσθετη αντίσταση από την παρουσία της διάταξης στροβίλου

12 1.1 Θαλάσσιες μεταφορές Γενική Εισαγωγή Το πρόσωπο της παγκόσμιας οικονομίας από τις αρχές του 2009 είναι πλέον διαφορετικό. Πολλοί είναι οι παράγοντες που έθεσαν σε κίνδυνο και υπονόμευσαν την σταθερότητα αλλά και την υγιή λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συγκέντρωση υπέρογκων χρεών σε κρατικό επίπεδο που με την σειρά της οδήγησε στην αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής κοινότητας και όχι μόνο, με αποτέλεσμα το κύμα αυτό της ύφεσης να φτάσει τελικά στον τελευταίο κρίκο αυτής της αλυσίδας, τον καταναλωτή. Επιπρόσθετα διάφορες φυσικές καταστροφές, καθώς και οι συνεχείς διαταραχές πολιτικής φύσεως στο σύνολο των κρατών, έκαναν δυσχερέστερη την ήδη βεβαρυμένη κατάσταση στον χώρο της οικονομίας. Η ναυτιλία και γενικότερα το πολυδαίδαλο αυτό σύστημα των μεταφορών διαμέσου της θάλασσας, ως ένας καθρέφτης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και των μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν την δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση το 2010 είχε ανοδικές τάσεις κυρίως στις μεταφορές ξηρού φορτίου (dry bulk) και στην μεταφορά container η εύθραυστη αυτή εικόνα της οικονομίας με τους διάφορους παράγοντες αβεβαιότητας τάραξε τον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. [1] Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών Το 2010 η παγκόσμια οικονομία παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης με το εθνικό ακαθάριστο προϊόν να ανέρχεται στις 3.9 μονάδες, υψηλότερο από αυτό της προηγούμενης χρονιάς. ΌΌμως, διάφοροι πολιτικο-οικονομικοί παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή εμφάνιση αρνητικών δεικτών ανάπτυξης. Στο δεύτερο μισό της χρονιάς αυτής οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, ενδεικτικά το 2010 κόστιζε 100$ το βαρέλι έναντι 62$ το 2009 [2], σε συνδυασμό με το τέλος του κύκλου αποθέματος, κυριολεκτικά πάγωσαν τους δείκτες ανάπτυξης. Η τάση της βιομηχανικής παραγωγής αντικατοπτρίζεται και διαμορφώνει το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν καθώς επίσης λειτουργεί και ως δείκτης της ζήτησης που 12

13 σχετίζεται με τις θαλάσσιες μεταφορές. Ουσιαστικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί το σύστημα των θαλάσσιων υπηρεσιών και μεταφορών επηρεάστηκε ευθέως ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Ο οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Organization for Economic Cooperation and Development) παρουσίασε προσφάτως τον παρακάτω πίνακα (Σχμ.1.1) που μας δείχνει την εικόνα της βιομηχανικής παραγωγής χρησιμοποιώντας ως βάση την χρονιά του Σχμ.1.1 : Εικόνα βιομηχανικής παραγωγής από [1] Η στενή σχέση της βιομηχανικής παραγωγικής δραστηριότητας, της πορείας του δείκτη που αφορά το ακαθάριστο προϊόν, και τους αντίστοιχους δείκτες των εμπορευμάτων και των θαλάσσιων μεταφορών παρουσιάζονται στο σχετικό διάγραμμα στο οποίο τονίζεται εμφανώς η κοινή τους πορεία τους. Ταυτόχρονα έντονη αισιοδοξία μπορεί να αντληθεί α π ό τα ση μ άδια ανάκα μ ψης που α π εικονίζονται με την χαρακτηριστική μορφή V και αφορούν της χρονιές που ακολούθησαν το (Σχμ.1.2)

14 Το βασικό τμήμα του διαγράμματος το οποίο ενδιαφέρει και την συγκεκριμένη μελέτη είναι εκείνο που αναφέρεται στον δείκτη που ταυτίζεται με την ανάπτυξη στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξης από τους υπόλοιπους δείκτες και αυτό κατά βάση οφείλεται στην ολοένα και αυξανόμενη ανταλλαγή φορτίων container. Τα φορτία αυτά συνήθως μεταφέρουν υλικά αγαθά και προϊόντα που δεν βρίσκονται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας τους και προέρχονται από κατασκευάστριες εταιρίες με προορισμό άλλες εταιρίες που στοχεύουν στην συναρμολόγηση και τελικώς στην κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πια προϊόντος. Πρόκειται δηλαδή για φορτία που απαιτούν μια περαιτέρω διεργασία για να ολοκληρωθούν. Συνεπώς η διαδρομή των φορτίων αυτών απαιτεί μια σειρά ενεργειών που με την σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας άρα βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανθρώπων σε πολλές χώρες του κόσμου. Στο σημείο αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ίσως για πρώτη φορά, στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, την τεράστια συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών, την πολυπλοκότητα του συστήματος καθώς επίσης και τον κυρίαρχο ρόλο πού παίζουν τα εμπορεύματα αυτά στην διαμόρφωση του παγκόσμιου οικονομικού χάρτη. Σχμ.1.2 : Δείκτες ανάπτυξης [1] Παγκόσμιo σύστημα θαλάσσιων μεταφορών Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών κάθε κομμάτι του συστήματος αυτού εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα από τις συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια 14

15 μακροοικονομία. Είναι λοιπόν αναγκαίο να καταλάβουμε το μέγεθος εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες ή ακόμα και σε μονάδες ποσότητας, των φορτίων που διακινούνται με την βοήθεια φορτηγών πλοίων και το κατά πόσο τελικά το σύστημα αυτό χρήζει βελτιστοποίησης. (Σχμ.1.3) Σχμ.1.3 : Τόνοι εμπορεύματος των βασικότερων κατηγοριών [1] Στο σημείο λοιπόν αυτό, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στα κυριότερα είδη των θαλάσσιων μεταφορών καθώς και σε κάποια χαρακτηριστικά νούμερα που μας παρουσιάζουν το μέγεθος και την σπουδαιότητα του συγκεκριμένου τομέα. Δεξαμενόπλοια Στη πρώτη βασική κατηγορία περιέχονται τα πλοία που μεταφέρουν υγρό φορτίο κατά κύριο λόγο πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (Tanker trade). Πρόκειται για ένα είδος φορτίου μεγίστης σημασίας καθώς το 34% της παγκόσμιας κατανάλωσης καύσιμου προέρχεται έπειτα από μεταφορά μέσω του συγκεκριμένου τύπου φορτηγού πλοίου. Η εμπορία αργού πετρελαίου είναι ένα σύστημα υψίστης σημασίας καθώς εξαρτάται από μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων που κυμαίνονται από την τιμή μέχρι τα π ολιτικά συ μ φέροντα και την εξωτερική πολιτική των ε μπλεκό μ ενων κρατών. Χαρακτηριστικά το 2010 περίπου δύο δισεκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 45% της παγκόσμια παραγωγής πετρελαίου, μεταφέρθηκε μέσω θαλάσσης σε συγκεκριμένους προορισμούς.

16 Η ζήτηση σε αργό πετρέλαιο παρουσίασε αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, με την Κίνα και την Ινδία να εξελίσσονται στις βασικότερες χώρες εισαγωγής πετρελαίου, ενώ τα κρατίδια της Δυτικής Αφρικής και την Βραζιλία κατατάσσονται στις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στο κόσμο, έπειτα από την δημιουργία υπεράκτιων σταθμών άντλησης για την εκμετάλλευση θαλάσσιων κοιτασμάτων. Η αντίστοιχη εξάντληση των αποθεμάτων στην Ευρώπη και στην Δυτική Ασία δημιούργησαν την ανάγκη χάραξης νέου δικτύου εμπορίας καυσίμου με τις προαναφερθείσες χώρες να παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Η ανάγκη μεταφοράς τέτοιων φορτίων από την Βραζιλία στην Ινδία δημιούργησε νέους προβληματισμούς και συνυπολογίζοντας το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς έθεσε νέους στόχους για οικονομικότερη και αποδοτικότερη μεταφορά καυσίμων. Επιπρόσθετα η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κίνας που συνοδεύτηκε από ένα κύμα επενδυτικών προγραμμάτων και διακρατικών συμφωνιών, απαίτησε την δημιουργία ενός νέου εμπορικού κέντρου. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την υπογραφή νέων διακρατικών συμβολαίων και την χάραξη μιας νέας εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων κρατών τα οποία με την σειρά τους στηρίχθηκαν στην ναυσιπλοΐα ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες κάλυψης της ζήτησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης του αργού πετρελαίου στην Κίνα το 2010 η οποία ανέρχεται σε 10.4 τις εκατό το οποίο αντιστοιχεί στο 54 τις εκατό της παγκόσμιας ζήτησης με προβλεπόμενη ζήτηση για το 2015 και το 2020 να είναι 66 και 70 τις εκατό αντίστοιχα. [3][4] (Σχμ.1.4) Σχμ.1.4 : Κατανάλωση πετρελαίου και Φυσικού αερίου ανά ήπειρο [1] 16

17 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ενίσχυση της εμπορίας φυσικού αερίου. Αυτή η πολλά υποσχόμενη μορφή ενέργειας κάλυψε το 24 τις εκατό των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη το έτος 2010 και ανήλθε στην τρίτη θέση κάλυψης της ζήτησης σε ενέργεια, ακολουθώντας το πετρέλαιο και το κάρβουνο. Το 2011 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 3.1 τις εκατό, ενώ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες τις Αμερικής αυξήθηκε κατά 7.7 τις εκατό καθιστώντας την, την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα στον πλανήτη. Η μεταφορά του συγκεκρι μ ένου φορτίου αρχικά δη μ ιούργησε έντονους προβληματισμούς λόγω της αέριας κατάστασή του. Το πρόβλημα αυτό γρήγορα αντιμετωπίστηκε με την αλλαγή φάσης του αερίου σε υγρή κατάσταση δημιουργώντας ευνοϊκότερες αλλά και οικονομικότερες συνθήκες μεταφοράς. Το υγρό αυτό καύσιμο ονομάστηκε LNG (Liquefied natural gas), και πλέον θεωρείται ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης της πυρηνικής ενέργειας. Το 2011 το παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών αύξησε την εμπορία του φυσικού αερίου κατά 4 τις εκατό, με το 32 τις εκατό της συνολικής μεταφοράς να είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς. Η μεταφορά όμως του μεγαλύτερου ποσοστού, πραγματοποιήθηκε μέσω επίγειων αγωγών γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η μεταφορά μέσω θαλάσσης δεν είναι ακόμα οικονομικά συμφέρουσα. ΌΌπως και στην περίπτωση του πετρελαίου, προβλέπεται ραγδαία αύξηση της ζήτησης της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας στο μέλλον προς αποφυγή χρήσης της πυρηνικής ενέργειας η οποία κρύβει πολλούς κινδύνους. Για παράδειγμα η Ιαπωνία μέσα στα επόμενα χρόνια έχει γνωστοποιήσει το σταδιακό τερματισμό των πυρηνικών της σταθμών και την αντικατάσταση τους από άλλες μορφές ενέργειας. Συνεπώς άξιο μελέτης είναι το κατά πόσο μπορεί η ναυτιλία να συμβάλει στην ομαλή μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου κατακτώντας ένα μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής εμπορίας του καυσίμου και επίσης πόσο αποδοτικότερη μπορεί να γίνει η εν λόγω εμπορική δραστηριότητα αναφορικά με τη διεύρυνση του εμπορικού δικτύου και την οικονομικότερη μεταφορά του. Ξηρό Φορτίο Μια άλλη βασική κατηγορία φορτηγών πλοίων είναι αυτή των ξηρών εμπορευμάτων. Κάνοντας λόγο για ξηρά εμπορεύματα μιλάμε για φορτία όπως σίδερο, άνθρακα, σιτηρά και βοξίτη/αλουμίνιο. ΌΌπως γίνεται αντιληπτό και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για πρώτες ύλες και προϊόντα που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία

18 επομένως μπορούν να θεωρηθούν κινητήριος δύναμη για τις βασικές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Το 2010 ήταν μια θετική χρονιά για τα εμπορεύματα ξηρού φορτίου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου κατά 8.4 τις εκατό ποσοστό που αναλογεί περίπου σε 5.7 δισεκατομμύρια τόνους. Η ανάκαμψη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καθώς και η ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στον τομέα αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση και κατά συνέπεια στην παραγωγή και εμπορία σιδήρου, γεγονός που υποδηλώνει την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, η οποία καθιστά αναγκαία την μετακίνηση ακατέργαστων πρώτων υλών όπως ο άνθρακας και το σίδερο. Ο επιχειρηματικός κόσμος του σήμερα, φαίνεται για άλλη μια φορά να δραστηριοποιείται σε χώρες όπως Κίνα και Ινδία σε αντίθεση με την στασιμότητα που παρατηρείται την δεδομένη αυτή στιγμή στις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις. Τέλος αξίζει να αναφερθούν κάποια χαρακτηριστικά νούμερα έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθός αυτής της εμπορικής δραστηριότητας. Το 2010 η συνολική ποσότητα που μεταφέρθηκε από τα λιμάνια της Ινδονησίας και της Αυστραλίας, χώρες που κυριαρχούν στην εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, ανήλθε στους 904 εκατομμύρια τόνους σημειώνοντας αύξηση κατά 14.4 τις εκατό, ποσό που και πάλι υποδεικνύει την σταδιακή ανόρθωση της οικονομίας καθώς επίσης μπορεί να εκληφθεί και ως πρόβλεψη για ένα αισιόδοξο μέλλον στον τομέα αυτό. (Σχμ.1.5) Σχμ.1.5 : Εμπόριο ξηρού φορτίου [1] 18

19 Containerized Cargo Το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταφοράς ξηρών φορτίων ανήκει στον κλάδο των container. Ενδεικτικά το συγκεκριμένο είδος φορτίου καταλαμβάνει το 56 τις εκατό της συνολικής μεταφοράς ξηρών εμπορευμάτων. Θεωρήθηκε λοιπόν, σημαντική η αναφορά της κατηγορίας αυτής διότι σήμερα θεωρείται ως ο τομέας που σημειώνει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στον χώρο της ναυτιλίας. Διανύοντας πλέον μια περίοδο συνεχούς αύξησης του όγκου μεταφοράς μέσω των container, που προκύπτει από μια ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής της ανοδικής αυτής πορείας έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθός αλλά και ο όγκος του μεταφερόμενου φορτίου. Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Clarkson, το 2010 μεταφέρθηκαν μέσω θαλάσσης 140 εκατομμύρια container που αντιστοιχούν σε 130 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Ουσιαστικά αυτός ο αριθμός δείχνει ότι αντίθετα με την οικονομική κρίση που κρατάει τους δείκτες ανάπτυξης της Ευρώπης χαμηλά, περιοχές του πλανήτη όπως η Ασία και η Ινδία εμφανίζουν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης. (Σχμ.1.6) Σχμ.1.6 : Μεταφορά Container [1] Μεταφορά Σιτηρών Τέλος ένα άλλο βασικό εμπόρευμα που θεωρήθηκε σημαντικό να αναφερθεί, το οποίο χαρακτηρίζεται επίσης και ως ευπαθές σε σχέση με τα προαναφερθέντα, είναι τα φορτία σιτηρών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμπορεύματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τελικά από την διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδρομής. Θεωρήθηκε άξιο αναφοράς για να υπογραμμιστεί ο παράγοντας ταχύτητα πλεύσης και

20 κατά συνέπεια η διάρκεια ολοκλήρωσης μιας διαδρομής που σε ορισμένες περιπτώσεις όπως την προηγούμενη μπορεί να αποβεί καταστροφικός. Το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι να καταλάβουμε ότι σε ενδεχόμενο αδυναμίας ολοκλήρωσης της μεταφοράς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατά συνέπεια αλλοίωσης και καταστροφής του φορτίου η εταιρία θα βρισκότανε αντιμέτωπη με μια μεγάλη απώλεια κεφαλαίου. Ενώ από μια άλλη οπτική μπορούμε να αναλογιστούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της έλλειψης βασικών πρώτων υλών που στοχεύουν στην σίτιση και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Επομένως η ταχύτητα διεκπεραίωσης μιας αποστολής θέτει πολλά ερωτήματα σχετικά με το κόστος μεταφοράς και τελικώς το κατά πόσο αποδοτική είναι ή ακόμα το πόσο αποδοτική μπορεί να γίνει μια διαδρομή που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι έγιναν αναφορές μόνο σε ορισμένα είδη εμπορεύματος που κρίθηκαν ως τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του το μ έα της ναυτιλίας. Συνε π ώς το μέγεθος του συστή μ ατος αυτού είναι στην πραγματικότητα ακόμα μεγαλύτερο καθώς δεν έγιναν αναφορές στα υποπροϊόντα πετρελαίου που παράγονται στα διυλιστήρια, στην μεταφορά άνθρακα, βοξίτη και σιδήρου και γενικότερα σε κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που διαδραματίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι αναφορές αυτές όμως είναι αρκετές για να δώσουν μια συνολική εικόνα και να δημιουργήσουν σκέψεις και προβληματισμούς αποσκοπώντας στην περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το γενικό πρόβλημα Ενεργειακή απόδοση, τιμή πετρελαίου, κόστος μεταφοράς Ο τομέας των μεταφορών κατά κύριο λόγο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως βασική πηγή ενέργειας. Η δραστηριότητα αυτή καταναλώνει περισσότερο από το 50 τις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου καθώς άξιο αναφοράς είναι η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης που σημειώθηκε από το 1973 έως το 2010 [5]. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους βασικούς καταναλωτές που παρουσίασαν μια μικρή μείωση στην χρήση της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας, ο τομέας των μεταφορών σημείωσε σημαντική αύξηση. Μάλιστα οι προβλέψεις αναφέρουν μια περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης αυτής κατά 1.4 τις εκατό για την περίοδο 2008 με 2035 [6]. (Σχμ.1.7) 20

21 Σχμ.1.7 : Σύγκριση κυριότερων καταναλωτών ενέργειας [1] Ο κλάδος των μεταφορών εμπορεύματος σημείωσε σημαντική αύξηση συγκριτικά με τον κλάδο μεταφοράς επιβατών και υπολογίζεται ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει ανοδική πορεία στο μέλλον. Κάποιες υπάρχουσες προβλέψεις αναφέρουν τον ενδεχόμενο τριπλασιασμό του εμπορεύσιμου φορτίου σε τόνους ανά χιλιόμετρο την περίοδο 2010 με 2050, οδηγούμενη από μια ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη στης αναπτυσσόμενες χώρες [7]. Συνεπώς το γεγονός αυτό προβλέπεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τάξης του 70 τις εκατό στην ζήτηση της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας. Η αύξηση αυτή θα είναι α π οτέλεσ μ α μόνο της δραστηριότητας που σχετίζεται με τις μεταφορές συνυπολογίζοντας όμως το σύνολο των μεταφορικών μέσων όπως καράβια, φορτηγά, τρένα κτλ. Η ζήτηση καυσίμου, ο ανεφοδιασμός αλλά και το κόστος αγοράς του είναι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα των μεταφορών και λαμβάνοντας υπόψιν τις προβλέψεις, θα συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στο μέλλον. Καθώς το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου βαίνει μειούμενο, δημιουργείται άμεση ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας καθώς επίσης και της ορθολογικότερης χρήσης των σημερινών μορφών ενέργειας.

22 Η ραγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε στο παγκόσμιο εμπόριο τα τελευταία χρόνια βοηθήθηκε έντονα από την εύκολη διάθεση και την υποφερτή τιμή του πετρελαίου. Το 80 τις εκατό της παγκόσμιας ανταλλαγής αγαθών και πρώτων υλών πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια πλοίων τα οποία χρησιμοποίησαν πετρέλαιο ως βασική πηγή για την κίνηση τους ενώ ταυτόχρονα οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν στην παραγωγή ισχύος [8]. Συνεπώς μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα βασιζόμενοι σε πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για την προβλεπόμενη τιμή του πετρελαίου, ότι η εποχή της εύκολης και φτηνής λύσης του πετρελαίου έφτασε στο τέλος της. Το γεγονός αυτό έχει ήδη πυροδοτήσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για ανεύρεση νέων μορφών ενέργεια καθώς επίσης εστιάζουν την προσοχή τους και στην μείωση τον εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κυρίως με την αποδοτικότερη κατανάλωση καυσίμου. Η παραγωγή και η ζήτηση είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ενέργειας (IEA) η παγκόσμια ζήτηση οδηγεί την παραγωγή επιπλέον ενός εκατομμυρίου βαρελιών το χρόνο. Ενώ την ίδια στιγμή η Κίνα, χάριν της αυξημένης ζήτησης, προβλέπει την αύξηση των αυτοκινήτων στους δρόμους της κατά είκοσι εκατομμύρια. Το ινστιτούτο ενέργειας υπολογίζει ότι θα χρειαστούν επενδύσεις για την παραγωγή πετρελαίου της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων έτσι ώστε να καλυφθεί η επερχόμενη ζήτηση [9]. Υψηλότερες τιμές πετρελαίου, όπως είναι αναμενόμενο, θα επηρεάσουν δραματικά την ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο. Εκτιμάται ότι η αύξηση της τιμής του βαρελιού κατά 10 δολάρια και στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τιμή διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για έναν ολόκληρο χρόνο, μπορεί να μειώσει τον δείκτη του ακαθάριστου προϊόντος κατά 0.2 τις εκατό [10]. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 60 τις εκατό του κόστους μεταφοράς ενός εμπορεύματος με μεταγωγικό πλοίο αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς του καυσίμου. Επομένως όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα εκτόξευε το κόστος μεταφοράς και κατά συνέπεια θα επιδρούσε αρνητικά στην τελική τιμή του προϊόντος, γεγονός που θα επηρέαζε τον τελικό αποδέκτη που πάντα είναι ο καταναλωτής [11]. Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την UNCTAD έδειξε ότι μια ποσοστιαία αύξηση 10 τις εκατό της τιμής του πετρελαίου θα αύξανε ταυτόχρονα κατά 1,9 με 3,6 τις εκατό το κόστος μεταφοράς ενός container, κατά 10.5 τις εκατό την τιμή για έναν τόνο σιδήρου καθώς επίσης και κατά 2.8 την τιμή μεταφοράς του αργού πετρελαίου [12]. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επίλογος της εν λόγω έρευνας στον οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η μεταβολή της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος μεταφοράς container και την μεταφορά ξηρού φορτίου με αποτέλεσμα η τιμή αυτή να επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και να επηρεάζει και τις δύο κατευθύνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα θέλησε να μελετήσει το ποσοστό αύξησης της τιμής των ναύλων σε σχέση με την αύξηση του κόστους μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να ερευνήσει τις επιπτώσεις που έχουν οι αυξήσεις αυτές 22

23 στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό [13]. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εξετάζοντας μια πληθώρα διαφορετικών εμπορευμάτων όπως container, σιτηρά, σίδερο και μεταφορά υγρών καυσίμων κατέληξε στο ότι μακροπρόθεσμα η αλλαγή της τιμής του καυσίμου μπορεί να οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση του εμπορικού χάρτη ως αποτέλεσμα της διαφορετικής προσέγγισης, με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα, από την πλευρά των παραγωγών. Ουσιαστικά αποδείχτηκε ότι η διαφοροποίηση των ναύλων στις διάφορες εμπορικές γραμμές επιβάλλει μια αλλαγή στο κόστος του τελικού προϊόντος που κυμαίνεται από 0 έως 100 τις εκατό. Αναλύοντας περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι το επαυξημένο κόστος σε κάποιες περιπτώσεις χρεώνεται στον καταναλωτή ενώ σε άλλες στον παραγωγό. Εν κατακλείδι λοιπόν η τροποποίηση του κόστους μεταφοράς επιβαρύνει το όλο σύστημα τις αλυσίδας εφοδιασμού. Το τελευταίο παράδειγμα είναι αρκετό για να δείξει την άμεση σύνδεση μεταξύ του κόστους μεταφοράς, της ενεργειακής ασφάλειας και του κόστους καυσίμου ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανακεφαλαιώνοντας, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου θέτει τον κλάδο της ναυτιλίας αντιμέτωπο με μια μεγάλη πρόκληση. Αναλογίζοντας την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση βασικών πρώτων υλών σε συνδυασμό με την πίεση που ασκείται για αυστηρότερη νομοθεσία των εκπομπών με στόχο την μείωσή τους, γίνεται αντιληπτό ότι για να συνεχίσει ο τομέας αυτός να είναι αποδοτικός και κερδοφόρος πρέπει να βρεθούν λύσεις σε ορισμένα καίρια ερωτήματα. Ο έλεγχος του κόστους και η διαχείριση της κατανάλωσης καυσίμου είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για την αποδοτικότερη λειτουργία του κλάδου των μεταφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας στρατηγικής αποτελεί η μείωση της ταχύτητας πλεύσης (slow streaming) σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση της διαδρομής του μεταγωγικού πλοίου και την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων. Οι αλλαγές αυτές ίσως θέσουν νέα δεδομένα στον τρόπο σχεδίασης του κύτους του πλοίου καθώς επίσης μπορεί να οδηγήσουν στον ανασχεδιασμό του συστήματος πρόωσης. Η κινητήριος δύναμη των αλλαγών αυτών είναι αφενός η προσπάθεια μείωσης του κόστους μεταφοράς ενός φορτίου και αφετέρου οι αυστηρότερες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες με την σειρά τους ασκούν πιέσεις για την φιλικότερη προς το περιβάλλον πλεύση των πλοίων. Η βελτιωμένη προσέγγιση των προβλημάτων αυτών μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στον χώρο της ναυτιλίας αναδιαμορφώνοντας έτσι τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ευδαίμων Άννα ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Αγορά των Ενεργειακών Προϊόντων,Ιστορική Αναδρομή,Σημερινή Πραγματικότητα και Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Μελέτη Ναυλαγοράς Δεξαμενοπλοίων και Εφαρμογή Μεθοδολογιών Μονοπαραμετρικής Πρόβλεψης» Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ SHIPPING COMPANIES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Γιώργος Εμμανουηλίδης Ιούλιος 2011 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων... 4 2.1. Ιστορία των ηλεκτρικών οχημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία με τίτλο: «Συγκριτική Ανάλυση Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής Και Διπλωματίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα