ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5"

Transcript

1 1

2 2

3 3

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ....4 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Οξηζκόο θαη ιόγνη δηαθήκηζεο Οη απαξρέο θαη ε εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο θαη ε αξρή ηεο ηππνγξαθίαο Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Οη έληππεο εθεκεξίδεο Ζ επνρή Καπνδίζηξηα- Όζσλα Ζ κεηα-νζσληθή πεξίνδνο Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή Ζ ζχγρξνλε επνρή Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε Ο εκεξήζηνο ηύπνο ζηελ πεξίνδν Αλάιπζε ησλ δηαθεκίζεσλ Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε Ο εκεξήζηνο ηύπνο ζηελ πεξίνδν Αλάιπζε ησλ δηαθεκίζεσλ Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε Ο εκεξήζηνο ηύπνο ζηελ πεξίνδν Αλάιπζε ησλ δηαθεκίζεσλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ζ παξνύζα ηζηνξηθή αλαδξνκή κε ηίηιν «Ζ δηαθήκηζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν από ην 1960 κέρξη ζήκεξα» απνηειεί πηπρηαθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα δείμεη ζπλνπηηθά, ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ, εζληθήο θπθινθνξίαο, κέζα απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζεγγίζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ αλάινγα κε ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηα πξφηππα ηεο επνρήο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ θχξην K.Σζηξφπνπιν, ππεχζπλν ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Απνζήθεπζεο & Μηθξνθσηνγξάθεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, γηα ηελ πξφζβαζή κνπ ηφζν ζην αξρείν ησλ εθεκεξίδσλ φζν θαη ησλ πνιχηηκσλ ζπκβνπιψλ ηνπ, πάλσ ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Δπίζεο ηηο Μ.Καζνχλε θαη Α.Εακάλνπ εξγαδφκελεο ζηηο εηαηξείεο ADEL SAATCHI & SAATCHI & BOLD OGLIVY αληίζηνηρα, γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην αξρείν ηνπο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηηο θπξίεο Μαξία Βνπηζά θαη Δχε Γεθνχινπ, επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηφζν γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο, φζν θαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 5

6 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ Ζ δηαθήκηζε ζήκεξα απνηειεί ίζσο ην ηζρπξφηεξν κέζν ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ε νπνία θαηαθέξλεη λα επεξεάζεη ηε δσή καο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο. Ζδε απφ ηε γέλλεζή καο θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, θαηαθιπδφκαζηε θαζεκεξηλά απφ ρηιηάδεο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Μελχκαηα πνπ άιιεο θνξέο ζπλάδνπλ κε ηηο εθάζηνηε επηζπκίεο καο θαη άιινηε φρη. Απφ ηα πξψηα βήκαηά ηεο, ε δηαθήκηζε, βαζίζηεθε ζηηο ζπλζήθεο αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηνχζε ζε θάζε επνρή. Μέζα απφ ηνλ ηδεαηφ θαη επηζπκεηφ θφζκν πνπ έθηηδε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηα φλεηξα, ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, κέζα απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο απεηθφληζήο ηεο. Αλ θαη ε δηαθήκηζε ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο, ην κέζν πνπ παξνπζηάδεηαη, αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο, ζηελ παξνύζα κειέηε ζα θαηαγξάςνπκε ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο κέζα απφ κηα δηαδξνκή 50 ρξόλσλ φπσο απηή θαηαγξάθεθε απφ έλα θχξην δηαθεκηζηηθφ κέζν (above the line) φπσο είλαη ν εκεξήζηνο ηχπνο. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ θπξίσο απφ ηηο εθεκεξίδεο εζληθήο εκβέιεηαο θαη φπνπ απηφ θξίζεθε ζθφπηκν, απφ ην αξρείν ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο. Σν πιηθφ απνηειείηαη απφ δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο δηαθφξσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία κεζνπξαλνχζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Ο ηξόπνο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνχ, έγηλε δεηγκαηνιεπηηθά γηα ηελ θάζε δεθαεηία, κε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα ησλ επνρψλ θαη ην εχξνο ησλ εθεκεξίδσλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκν γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε, θξίζεθε ζθφπηκν ε παξνχζα κειέηε, λα ρσξηζηεί ζε θεθάιαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη πιήξσο ην ζέκα. Αλαιπηηθφηεξα ζην πξώην θεθάιαην επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα γεληθή εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξνθφξεζε, ηνλ νξηζκφ ηεο, ηηο απαξρέο αιιά θαη ηελ εμέιημή ηεο. ηε ζπλέρεηα, ην δεύηεξν θεθάιαην, πξαγκαηνπνηεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απφ ηε γέλλεζε ηεο πξψηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο κέρξη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ. 6

7 θνπόο ησλ επφκελσλ ηξηώλ θεθαιαίσλ (3,4,5) είλαη λα θαηαγξάςνπλ ην θιίκα ηεο θάζε πεξηφδνπ κε ηελ παξάζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ ηχπν, αιιά θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο ζηελ θάζε επνρή, εμεηάδνληάο ηεο ππφ δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ζε θάζε θεθάιαην. πλζέηνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ζρόιηα, φπνπ επηρεηξείηαη κηα ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ηξείο πεξηφδνπο θαη θπξίσο ζηε ινγηθή θαη ζηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ θαηαρσξήζεσλ. Δπίζεο παξαηίζεληαη ηα παξαξηήκαηα, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κέρξη θαη ζήκεξα, θαζψο θαη ζρφιηα γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία θάπνησλ πξντφλησλ κέζα ζηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Σέινο παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζπλέβαιε ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο κειέηεο. 7

8 1.ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 1.1 Οξηζκόο θαη ιόγνη δηαθήκηζεο Οιεο νη πεγέο πνπ καο παξέρνπλ πιεξνθόξεζε, ζπλζέηνπλ έλα είδνο δηαθήκηζεο. Οια ηα κελχκαηα πνπ δερφκαζηε είλαη δηαθήκηζε. Σα πάληα γχξσ καο απνηεινχλ κηα δηαθήκηζε, άιινηε ζθφπηκε θαη άιινηε θπζηθή θαη αλαπφηξεπηε. Με ηνλ όξν Γηαθήκηζε ελλννύκε ην λα ηξαβάο ηελ πξνζνρή πάλσ ζε θάηη, λα γλσζηνπνηείο θάηη ζε θάπνηνλ ή λα ηνλ πιεξνθνξείο γη απηφ. Ζ ιέμε «γλσζηνπνηώ» έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αγγιηθή ιέμε «advertisement», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε κεζαησληθή αγγιηθή ιέμε advertisen. Βέβαηα, κε ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή έλλνηα δηαθήκηζε είλαη ην ίδην ην πξντφλ ή κπνξεί λα είλαη θάζε ελέξγεηα πνπ απνβιέπεη ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Γηαηί όκσο δηαθεκίδνπκε; Πνηνη είλαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δηαθεκίδνπκε; Με άιια ιφγηα ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηαθήκηζε σο κέζν γλσζηνπνίεζεο ησλ εηδψλ πνπ δηαζέηνπκε πξνο πξνζθνξά ή ησλ εηδψλ πνπ ζέινπκε λα αγνξάζνπκε. Ζ πνιχπιεπξε φκσο ρξεζηκφηεηα ηεο δηαθήκηζεο πεξηιακβάλεη πνιινχο εηδηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δηαθήκηζε. Καηά ηνλ Jefkins κεξηθνί από απηνύο ηνπο ιόγνπο πνπ δείρλνπλ ηελ αμία ηεο δηαθήκηζεο είλαη: Γηα ηελ αλαγγειία ελφο λένπ πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο Γηα ηελ επέθηαζε ηεο αγνξάο ζε θαηλνχξηνπο πειάηεο Γηα ηελ αλαγγειία θάπνηαο κεηαηξνπήο Γηα ηελ αλαγγειία αιιαγήο ηεο ηηκήο Γηα ηελ αλαγγειία λέαο ζπζθεπαζίαο Γηα λα γίλεη κηα εηδηθή πξνζθνξά Γηα ηε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ Γηα ηελ πξφθιεζε αληαγσληζκνχ Γηα ηελ αλάπηπμε εμαγσγψλ Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θ.ά. 8

9 Βέβαηα νη παξαπάλσ ιφγνη είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πάξα πνιινχο πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε, αιιά νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θαηλνχξγηνη ιφγνη ζα πξνθχπηνπλ, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο θάζε θνξά. (Jefkins Fr. 1980) 1.2 Οη απαξρέο θαη ε εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο θαη ε αξρή ηεο ηππνγξαθίαο Σα πξψηα ίρλε εκπνξηθήο δηαθήκηζεο αλάγνληαη ζηελ αξραηφηεηα. Οη αξραίνη Αηγχπηηνη, Διιελεο θαη Ρσκαίνη έκπνξνη θξεκνχζαλ μπιφγιππηεο πηλαθίδεο θαη έβαθαλ ην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ καγαδηψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια θαη εηθφλεο, ψζηε ν αγξάκκαηνο πεξαζηηθφο λα κπνξέζεη λα αλαγλσξίζεη ηε θχζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηε κεζαησληθή Αγγιία νη πειάηεο κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ππνδεκάησλ απφ κία ρξπζή κπφηα, ην θνχξλαξε απφ έλα ζηάρπ θαη ηνλ νπηηθφ απφ έλα δεπγάξη γπαιηψλ. ηα 1400 νη θιεξηθνί θαη δάζθαινη πξνσζνχζαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ρεηξφγξαθα θπιιάδηα, κηα πξαθηηθή πνπ κνηάδεη κε ηηο ζεκεξηλέο αγγειίεο φπνπ δεηνχλ εξγαζία. ηε ξσκατθή αγνξά γηα λα αλαγγείινπλ πσιήζεηο ή ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ηνπνζεηνχζαλ πηλαθίδεο. Απφ ηελ αξραία Διιάδα θαη ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ην θχξην φξγαλν ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ ν δεκφζηνο θήξπθαο, ή αιιηψο ν ηειάιεο. Ο ηειάιεο γπξλνχζε ζηνπο δξφκνπο δηαιαιψληαο ηελ πξακάηεηά ηνπ. ηελ αξραία Βαβπιψλα, νη θξάρηεο παξαθηλνχζαλ ηνπο αγνξαζηέο κε γιαθπξέο πεξηγξαθέο γηα πξντφληα πνπ είραλ κφιηο θαηαθζάζεη κε ηα πινία φπσο κπαραξηθά, ραιηά, θξαζί θαη άιια. Ζ εηζαγσγή ηεο ηππνγξαθηθήο πξέζαο γχξσ ζηα 1440 ήηαλ ε πην ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ ηζηνξία ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ηππνγξαθία πξφζθεξε έλα κέζν θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε νη άλζξσπνη λα κελ ρξεηάδεηαη λα βαζίδνληαη ζηε κλήκε ηνπο. Ζ λέα ηερλνινγία ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ κνξθψλ δηαθήκηζεο-έληππα θπιιάδηα, αθίζεο θαη εκπνξηθέο θάξηεο-θαη ηνπ πξψηνπ κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηηο εθεκεξίδεο. Οη πξώηεο εθεκεξίδεο ζηνλ θφζκν εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα κε ηε κνξθή γξαπηψλ θεηκέλσλ. Ζ πξψηε δηαθήκηζε γηα εθεκεξίδα εθδφζεθε ην 1625 ζηελ Αγγιία. 9

10 Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, θαηά ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα, πνπ έθεξε ηε καδηθή παξαγσγή θαη ηα λέα πξντφληα, επέβαιε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθήκηζεο ψζηε λα πνπιεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξντφληα. Καηά ην 18ν αηψλα, ε ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο δηέλπε αθφκε ηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. Οη απιέο ηερληθέο εηθνλνγξάθεζεο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ αξθεηέο γηα λα θαζειψζνπλ ην ηφηε εχπηζην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε. Σν πξώην δηαθεκηζηηθό γξαθείν ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ην 1812, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηνχζε ηελ αλάγθε θαη ηελ απαίηεζε ησλ δηαθεκηζηψλ γηα θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη ζηήζηκν ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο. Οη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ηα θπιιάδηα, νη ηνηρνθνιιήζεηο θαη ηα θετγ-βνιάλ ήηαλ νη θχξηνη θνξείο ηεο δηαθήκηζεο ηελ επνρή εθείλε. Δπίζεο, νη εθδφηεο αθηέξσλαλ πιένλ πεξηζζφηεξεο ζηήιεο θαη ζειίδεο γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ζηηο εθεκεξίδεο ηνπο. Μέρξη φκσο θαη ην 1895 ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηε δηαθεκηζηηθή ηερληθή, θπξίσο ηππνγξαθηθνί, πνπ αθνξνχλ ηα κεγάια γξάκκαηα, ηελ επέθηαζε ησλ δηαθεκίζεσλ ζε πνιιαπιέο ζηήιεο θαη ηελ ηερληθή ηεο επαλάιεςεο. Κύξηνη θνξείο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο γίλνληαη ηα Μ.Μ.Δ. Ζ ηειεφξαζε, ν ηχπνο, ν θηλεκαηνγξάθνο, ην ξαδηφθσλν θαη ε αθίζα, απνξξνθνχλ ην 50-70% ησλ δηαθεκηζηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Σν 1900 αξρίδεη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο. Απηφ ην έηνο ηδξχεηαη θαη ε Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Γηαθεκηζηώλ. Ζ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ εθηχπσζεο, ε δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ε δηαλνκή ησλ εθεκεξίδσλ ζε εζληθφ επίπεδν ιφγσ ηεο εκθάληζεο ησλ λέσλ ζηδεξνδξφκσλ, ε πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ γηα πξνζέιθπζε ηνπ θνηλνχ, ε αλαθνξά ηεο δηαθήκηζεο ζαλ «επάγγεικα» θαη «θνηλσληθή ππεξεζία» θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ςπρνινγηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε εζεινληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είλαη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ πεξίνδν. Δπηπιένλ ππνζηήξημε ηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα εληζρχνληαο ηνλ παηξησηηζκφ, πνπιψληαο πνιεκηθέο κεηνρέο θαη ζηξαηνινγψληαο λένπο ζηξαηηψηεο. Ο β Παγθόζκηνο Πόιεκνο, πξνζάξκνζε ηε δηαθήκηζε ζηελ αλάγθε γηα δηάδνζε εηξεληθψλ κελπκάησλ θαη θαιχηεξεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Οη δηαθεκηζηέο ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ πεξήθαλνη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ ζηα ζπίηηα. 10

11 Οη δεθαεηίεο ηνπ 50 θαη ηνπ 60 ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έθξεμε ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ, απφ ηελ αχμεζε ηεο νηθηαθήο θαηαλάισζεο, ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ άξρηζαλ λα μνδεχνληαη γηα ηε δηαθήκηζε, δηαθήκηζε γηα ξνχρα θαη θαιιπληηθά θαη ηελ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο. Οη δηαθεκηζηέο άξρηζαλ λα αγνξάδνπλ ηκήκαηα ηνπ ρξφλνπ θάζε εθπνκπήο γηα ηα «ζπνηάθηα» ηνπο πνπ ζα πξνβάιινληαλ ζηα δηαιείκκαηα ησλ πξνγξακκάησλ. Ο 20όο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εληππσζηαθή αύμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηχπν θαη ηεο αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηαθήκηζεο. Οη δηαθεκίζεηο ζήκεξα βξίζθνληαη παληνχ. ηηο ζπζθεπαζίεο, ζηα κπινπδάθηα, ζηηο ηζάληεο, ζηνπο πίλαθεο θαη ζηα ηφζα άιια κέξε ηεο δσήο καο, αιιά φζν ε δηαθήκηζε εμαπιψλεηαη, ηφζν νη θαηαλαισηέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζθεπηηθνί. (Sivulka J. 1999) Ζ δηαθήκηζε αξρίδεη λα εηζρσξεί ζηνλ ηδησηηθό ρώξν θαη λα απεπζχλεηαη ζε ππνζπλείδεηεο επηζπκίεο, άγρε, παξνξκήζεηο ηνπ αηφκνπ. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο, δελ αλαδεηά πηα κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο, αιιά θαη ηελ απφιαπζε ησλ πιηθψλ αλέζεσλ. Με ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκψλ, φπσο ε ςπρνινγία θαη ε λεπξνβηνινγία, ε δηαθήκηζε ηξέπεηαη ζε έλα ηζρπξφ «όπιν», πνπ θαηαθέξλεη κε επηδέμην ηξφπν λα επεξεάζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξνο ηε βέβαηε αγνξά ηνπ πξντφληνο. 11

12 2. Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Ο Διιεληθόο Σύπνο γελλήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο δηαζπνξάο θαη ζην πιαίζην ηδηαίηεξα επλντθψλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπγθπξηψλ (επνρή δηάδνζεο ησλ ηδεψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο). Ζ πξώηε Διιεληθή εθεκεξίδα εθδόζεθε ην 1784 ζηε Βηέλλε - ζεκαληηθό θέληξν Διιεληθνχ εκπνξίνπ θαη ιίθλν ηεο Διιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο - απφ ηνλ Εαθπλζηλφ ηππνγξάθν θαη εθδφηε Γεψξγην Βελδφηε. Χζηφζν, ηνπξθηθέο δηπισκαηηθέο πηέζεηο πξνο ηηο απζηξηαθέο αξρέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο έθδνζεο ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σελ Σξίηε 31 Γεθεκβξίνπ 1790 θπθινθνξεί ζηε Βηέλλε, ην πξψην θχιιν ηεο "Δθεκεξίδνο" ησλ Μαξθίδσλ Πνχιηνπ, πνπ έξρεηαη δεχηεξε κεηά απφ εθείλε ηνπ Βελδφηε. Αιιά ε Ηεξά πκκαρία, ε Αζηπλνκία θαη ε Λνγνθξηζία ηνπ Μέηεξληρ, δελ άθελαλ ηνλ ειιεληθφ ηχπν λα θαξπίζεη γηα πνιχ θαη ζηακαηνχζαλ ηελ θπθινθνξία ηνπ. (Μπαζάληεο Γηακ. 2002) ηελ ππφινηπε δηαζπνξά ην 1819, πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε, θπθινθνξνχζαλ ζην Παξίζη ε "Αζελά" θαη ε "Μέιηζζα" ηνπ Κεξθπξαίνπ. Κφλδνπ θαη ζην Λνλδίλν ην "Μνπζείν" θαη ε "Ίξηο ή ηα λπλ Διιεληθά" απφ ηνλ Π. Ησαλλίδε. Με ηνλ μεζεθσκφ, νη εθεκεξίδεο ηεο δηαζπνξάο δηέθνςαλ ε κία κεηά ηελ άιιε ηελ έθδνζή ηνπο, γηαηί νη ζπληάθηεο ηνπο πήγαηλαλ ζηελ Διιάδα, γηα λα αγσληζηνχλ νη ίδηνη. Διιεληθέο εθεκεξίδεο έβγαηλαλ θαη ζηα Δπηάλεζα, φπσο ε "Ηνληθή" ηεο Κέξθπξαο ε νπνία-φξγαλν ησλ αγγιηθψλ αξρψλ-θπθινθνξνχζε σο ην 1814 θαη μαλαβγήθε ην 1841 ζαλ "Δθεκεξίο ησλ Ζλσκέλσλ Κξαηώλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ". Σν ηειεπηαίν θχιιν ηεο βγήθε ζηηο 28 Μαΐνπ 1864 δεκνζηεχνληαο ην πξσηφθνιιν ηεο παξάδνζεο ησλ Ηνλίσλ ζηελ Διιάδα. Μηα απφ ηηο πην ζπγθηλεηηθέο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ είλαη αζθαιψο ε έθδνζε ρεηξνγξάθσλ εθεκεξίδσλ ζηα πξψηα επαλαζηαηηθά ρξφληα φηαλ ε ηππνγξαθία έθαλε ηα πξψηα δεηιά βήκαηά ηεο θαη δελ ήηαλ πάλησο ζε ζέζε λα αλαιάβεη ην ηεξάζηην βάξνο ηεο έθδνζεο κηαο εθεκεξίδαο. Ζ πρώηη καηά ηοσς τρόνοσς ηης Σοσρκοκραηίας κσκλοθορήζαζα ζαηιρική εθημερίς έθερε ηον ηίηλον "αιίγγαξνο ησλ Παηεζίσλ". Σελ πξψηε ζπζηεκαηηθή κειέηε γηα ηηο ρεηξφγξαθεο εθεκεξίδεο ηνπ Αγψλα δεκνζίεπε ν ππξίδσλ Λάκπξνο ζηνλ πξψην ηφκν ηνπ 12

13 πεξηνδηθνχ ηνπ "Νένο Διιελνκλήκσλ" ζηα Δθεί θαηαρψξηζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ θχιισλ ηνπο, πνπ είρε εληνπίζεη. Οη εθεκεξίδεο απηέο ήηαλ ηξεηο, ε ιεγφκελε ςεπηνεθεκεξίδα ηνπ Γαιαμηδίνπ, ε "Αηησιηθή", πνπ έβγαηλε ζην Μεζνιφγγη θαη ν "Αρειώνο", εθεκεξίδα πνιηηηθή ηεο Γπηηθήο Υέξζνπ Διιάδνο πνπ γξαθφηαλ ζην Βξαρψξη. Οη δπν ηειεπηαίεο απηέο εθεκεξίδεο δεκνζίεπαλ, εθηφο απφ ηηο εηδήζεηο, απνθάζεηο ηεο Γηνηθήζεσο θαη άιιεο αλαθνηλψζεηο. (θιαβνχλεο Γ. 1995) 2.1 Οη έληππεο εθεκεξίδεο Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1824 βγήθαλ ζην Μεζνιφγγη ηα "Διιεληθά Υξνληθά" απφ ηνλ Διβεηφ γηαηξφ Μάγεξ. Ζ εθεκεξίδα απηή θπθινθφξεζε κέρξη ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1826, φηαλ κηα βφκβα ηνπξθηθή θαηέζηξεςε ην ηππνγξαθείν φπνπ ηππσλφηαλ. Σν Μάξηην ηνπ 1824 εθδφζεθε ζε μέλεο γιψζζεο ν "Διιεληθόο Σειέγξαθνο" γηα ηνπο θηιέιιελεο, απφ ηνλ Ηηαιφ Πέηξν Γθάκπα. Δπίζεο εθδφζεθε ε εθεκεξίδα "Ο θίινο ηνπ Νόκνπ", πνπ έβγαηλε δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα σο ην Μάην ηνπ 1827 θαη απφ ηηο 20 Απγνχζηνπ ηνπ 1824 σο ηελ θαηάιεςε ηεο Αζήλαο απφ ηνλ Κηνπηαρή έβγαηλε ε "Δθεκεξίο ησλ Αζελώλ". Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1825 θπθινθφξεζε ε επίζεκε "Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο" κε δηεπζπληή ην Θεφθιεην Φαξκαθίδε, φπνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ν "Δζληθόο Ύκλνο" ηνπ Γ. νισκνχ καδί κε αλάιπζε ηνπ π. Σξηθνχπε. 13

14 2.1.1 Ζ επνρή Καπνδίζηξηα Όζσλα Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ άξρηζαλ λα εθδίδνληαη πνιηηηθέο εθεκεξίδεο, φπσο ν αληηθαπνδηζηξηαθφο "Απόιισλ" ζην Ναχπιην θαη αξγφηεξα ζηελ Ύδξα. ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1832 εθδφζεθε ζηα Μέγαξα ε εθεκεξίδα "Αζελά", πνπ ζπλέρηζε ηελ έθδνζή ηεο ζην Ναχπιην θαη ζηελ Αζήλα θαη έβγαηλε σο ην Παξάιιεια, εθείλε ηελ επνρή βγήθαλ θη άιιεο εθεκεξίδεο, φπσο ν "Υξόλνο" ηνπ Η. Φηιήκνλα θαη ε "Διπίο" ηνπ Κ. Λεβίδε ( ) Ζ κεηα-νζσληθή πεξίνδνο ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Όζσλα, νη πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο πνπ εθδφζεθαλ, εμππεξεηνχζαλ θνκκαηηθά ζπκθέξνληα, κε θπξηφηεξεο, ην "Δζληθόλ Πλεύκα" φξγαλν ηνπ Υ. Σξηθνχπε, ηελ "Πξσία" φξγαλν ηνπ Θ. Γειεγηάλλε, ν "Δζλνθύιαμ" φξγαλν ηνπ Θ. Εαΐκε, θαη ε "Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ" φξγαλν ηνπ Δπ. Γειεγηψξγε. Αλεμάξηεηε γξακκή ηεξνχζε ε "Παιηγγελεζία" πνπ εμέδηδε ν Η. Αγγειφπνπινο θαη έβγαηλε επί 37 ρξφληα ( ), ελψ ζαηηξηθφ πεξηερφκελν είραλ νη εθεκεξίδεο ν "Αξηζηνθάλεο", ν "Δκπαίθηεο", ν "Γηνγέλεο", ε "άιπηγμ" ην "Φσο", ν "Παιηάλζξσπνο", ν "Αζκνδαίνο",ην "Άζηπ", ν "Ρακπαγηάο", "Με ράλεζαη" θ.ά. Όκσο ε έθδνζε ησλ εληχπσλ απηψλ δελ είλαη θαζεκεξηλή, νχηε κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα δεκνζηνγξαθία κε ηε ζεκεξηλή εηδεζενγξαθηθή κνξθή. Ο ζρνιηαζκφο, ε αξζξνγξαθία απνηεινχζαλ σο ηφηε ην θχξην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ κε πνιχ ιίγεο εηδήζεηο ζαλ παξαγέκηζκα. Μηα λέα επνρή εγθαηληάδεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο "Δθεκεξίδνο" ηνπ Γεκ. Κνξνκειά θαη ηεο "Αθξόπνιεο" ηνπ Βιάζε Γαβξηειίδε. Ζ "Δθεκεξίδα" ηνπ Κνξνκειά (1873) είρε κεγάιε επηηπρία θαη δεκηνχξγεζε κεγάιν αληαγσληζκφ, ράξηο ζην αμηφινγν θαη ζεκαληηθφ επηηειείν ηεο, ην νπνίν θαη έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο εηδήζεηο. 14

15 ρνιή δεκηνχξγεζε θαη ε "Αθξόπνιε" ηνπ Γαβξηειίδε, ζηηο ζηήιεο ηεο νπνίαο είδαλ γηα πξψηε θνξά ην θσο θείκελα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξέπεη αθφκε λα αλαθεξζνχλ ην "Άζηπ" ησλ Θ. Άλληλνπ θαη Γ. Καθιακάλνπ, ν νπνίνο εμέδσζε θαηφπηλ ην "Νένλ Άζηπ", θαη ην "θξηπ" πνπ εμέδσζε ν Δπ. Κνπζνπιάθνο θαη κεηά ν Γξ. Δπζηξαηηάδεο. Δπνρή άθεζε θαη ε έθδνζε ηνπ "Δκπξόο" ηνπ Γ. Καιαπνζάθε, ζην νπνίν ζπλεξγάδνληαλ θνξπθαία νλφκαηα ηεο ειιεληθήο δηαλφεζεο θαη δεκνζηνγξαθίαο. Αξγφηεξα, θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα θπθινθνξνχλ εθεκεξίδεο, φπσο ν "Υξόλνο" ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, ε "Παηξίο" ησλ Φηιειεπζέξσλ, ε "Δζπεξηλή" ηνπ Γηάλλαξνπ, ε εθεκεξίδα "Αζήλαη" ηνπ Γ. Πψπ θαη ε "Δζηία" σο πεξηνδηθφ πξψηα θαη εθεκεξίδα απφ ην 1894, ε νπνία είλαη ε κφλε απφ ηηο εθεκεξίδεο ηεο πεξηφδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε δσή σο ζήκεξα. Με ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, βγήθαλ ε "Νέα εκέξα", ε "Νέα Διιάο", ην "Έζλνο" ηνπ π. Νηθνιφπνπινπ θαη αθνινχζεζε ν "Διεύζεξνο Σύπνο" ηνπ Αλδξέα Καβαθάθε (1916), ε "Πνιηηεία" (1918), ε "Καζεκεξηλή" ηνπ Γ. Βιάρνπ (1919), έληππα κε έληνλε αλάκημε ζηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή Σν 1922 εθδφζεθε ην "Διεύζεξνλ Βήκα" απφ ην Γεκήηξε Λακπξάθε. Δθδίδεηαη σο ζήκεξα κε ηνλ ηίηιν "Σν Βήκα" θαη σο εβδνκαδηαία εθεκεξίδα. Ο ίδηνο εμέδσζε ην 1931 ηα "Αζελατθά Νέα" πνπ εμαθνινπζνχλ ηελ έθδνζή ηνπο ζαλ "Σα Νέα". Ο Κ. Αζάλαηνο έβγαιε ηνλ "Διεύζεξν Λόγν", ν η. Πεζκαηδφγινπ ηελ "Πξσία", ν.δπζηξαηίνπ ην "Διιεληθόλ Μέιινλ", ν Η. Παζάο ηνλ "Ζκεξήζην Κήξπθα", ελψ ν Γ. Πνπξλάξαο εθδίδεη ηνλ "Αλεμάξηεην", εθεκεξίδεο πνπ άθεζαλ επνρή θαη νδήγεζαλ ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηελ πεξίνδν ηεο σξηκφηεηάο ηνπ. 15

16 Σν 1923 ν ζπλεηαηξηζκφο ησλ πληαθηψλ έβγαιε ηελ πξσηλή εθεκεξίδα "Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ" θαη ηελ απνγεπκαηηλή "Βξαδπλή" ε νπνία δηέθνςε ηελ έθδνζή ηεο θαη αξγφηεξα επαλεθδφζεθε. Δπίζεο, εθεκεξίδεο πνπ πξέπεη ηδηαίηεξα λα αλαθεξζνχλ είλαη ν "Ρηδνζπάζηεο" ηνπ Γ. Φηιαξέηνπ, ε "Γεκνθξαηία", ην "Νένλ Κξάηνο", ν "Κήξπμ" θ.ά Ζ ζύγρξνλε επνρή Με ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967, πνπ επέβαιε πξνιεπηηθή ινγνθξηζία, δηέθνςαλ ηελ έθδνζή ηνπο δηάθνξεο αζελατθέο εθεκεξίδεο, φπσο ε "Καζεκεξηλή", ε "Μεζεκβξηλή", ε "Διεπζεξία" θιπ. Απφ απηέο νη δχν πξψηεο επαλεθδφζεθαλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ κεηαδηθηαηνξηθή πεξίνδνο είλαη ε επνρή ηνπ έγρξσκνπ "ηακπιόηλη", πξνο ην νπνίν πξνζαξκφζζεθε νιφθιεξνο ν αζελατθφο ηχπνο εθηφο απφ ηελ "Καζεκεξηλή", ηελ "Δζηία" θαη ηελ "Αθξόπνιε". Με ην κηθξφ απηφ εχρξεζην ζρήκα θαη πνιιέο ζειίδεο εθδίδνληαη ζήκεξα, έρνληαο αληηθαηαζηήζεη ηε κέζνδν ηεο ζηνηρεηνζεζίαο κε ιηλνηππία - κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ "Δζηία" - κε εθείλε ηεο θσηνζχλζεζεο, νη πεξηζζφηεξεο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο, πνπ έρνπλ παλειιήληα θπθινθνξία θαη είλαη ην "Έζλνο", ν "Διεύζεξνο Σύπνο", ε "Διεπζεξνηππία", ηα "Νέα", ε "Μεζεκβξηλή", ε "Πξώηε", ε "Απνγεπκαηηλή", ε "Δμόξκεζε", ην απφγεπκα θαη ην πξσί ν "Ρηδνζπάζηεο", ε "Απγή" θαη ν "Γεκνθξαηηθόο Λόγνο", πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ ηνπ ηφπνπ. Μεγαιχηεξν ζρήκα θαη ρακειφηεξε ηηκή έρνπλ ν "Διεύζεξνο", ε "Απξηαλή" θαη ε "Δπηθαηξόηεηα". Πνιιέο απνγεπκαηηλέο θπθινθνξνχλ θαη ζε εβδνκαδηαία έθδνζε ηελ Κπξηαθή, φπσο ην "Έζλνο", ε "Απνγεπκαηηλή", ν "Διεύζεξνο Σύπνο", ε "Διεπζεξνηππία" (σο "Κπξηαθάηηθε"), ε "Δπηθαηξόηεηα" θαη ε "Απξηαλή". Παξάιιεια εθδίδεηαη ηεξάζηηνο αξηζκφο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ κε πεξηερφκελν πνηθίιεο χιεο (φπσο ν "Σαρπδξόκνο", νη "Δηθόλεο", ε "Γπλαίθα" ην 16

17 "Έλα" θαη πνιιά άιια), γηα ηε γπλαίθα, εκπνξηθφ, ινγνηερληθφ, αζιεηηθφ θαη γηα πιήζνο εηδηθψλ ζεκάησλ. Ζ εκθάληζε ησλ πην πνιιψλ είλαη ζχγρξνλε, επηκειεκέλε, θαιαίζζεηε, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο, πνιχρξσκε. Σέινο ππάξρνπλ θαη νη εθεκεξίδεο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο ε έθδνζε πνιπζέιηδσλ αζιεηηθψλ εθεκεξίδσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (π.ρ "Φσο","Αζιεηηθή","Φίιαζινο" θιπ) αιιά θαη πνιιέο νηθνλνκηθέο, φπσο ην "Δμπξέο", ε "Ναπηεκπνξηθή", ε "Ζκεξεζία", ην "Κέξδνο" θιπ. ελψ ε "Καζεκεξηλή" ζπλνδεχεηαη κε απηνηειέο παξάξηεκα, ηελ "Οηθνλνκηθή Καζεκεξηλή". (θιαβνχλεο Γ. 1995,Wikipedia.gr) (πεγή εηθφλσλ: Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ) 17

18 3. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ Ζ δεθαεηία ηνπ '60 απνηειεί ηκήκα ηεο πεξηφδνπ , θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, αιιά θαη δηαξζξψζεθε δνκηθά ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θαη ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηφδνπ εγγξάθεηαη ην κείδνλ πνιηηηθφ γεγνλφο -φπσο πηα απνδερφκαζηε- ηεο ζχλδεζεο ηεο ρψξαο κε ηελ Δ.Ο.Κ. ζηελ απφπεηξα δεκηνπξγίαο θνηλήο αγνξάο, κε ηε ζχλαςε ζρεηηθήο ζπλζήθεο ην Παξάιιεια, ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, ζεκεηψλνληαη ηαρχηαηα βήκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ ζην πεδίν ηεο θνηλσλίαο, ηε δεθαεηία απηή, αλαδχζεθε ε λενιαία σο δηαθξηηή θνηλσληθή δχλακε, κε απηφλνκε παξνπζία (δεκηνπξγία κηαο λέαο θνπιηνχξαο ζηε κνπζηθή, ζηε κφδα θηι.) θαη δπλακηθή έθθξαζε ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ. Οη αγψλεο γηα κεηαβνιέο ζηελ παηδεία, πνπ ζε έλα βαζκφ πινπνηήζεθαλ πξφζθαηξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964, απνηέιεζαλ ην δεχηεξν. Ζ ρψξα πξνζβιέπεη θαη επεξεάδεηαη -ζπλήζσο εηεξνρξνληζκέλα- απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ εθεί, φζν πνηέ πξηλ, θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή ε επηβνιή ηεο ρνχληαο έξρεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ηεθηαηλφκελα. Ζ δεθαεηία ηνπ '70 εμειίζζεηαη κεηαμχ ηεο ρνχληαο θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, πνπ επηθξαηεί γηα πξψηε θνξά ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο κεηά ην 1974 κε ηε δεκηνπξγία ησλ δπν κεγάισλ θνκκάησλ (επηέκβξηνο 74) θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Ζ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν απνηεινχλ ηα θπξίαξρα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ σο ην ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο, κε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ, ε ρψξα απνθηά πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα απνιακβάλνληαο κηα πεξίνδν ζρεηηθήο αλάθακςεο θαη απνθηά επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ (έληαμε Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ.). (ΣΑ ΝΔΑ 2003,Wikipedia.gr) 18

19 3.2 Ο ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ηελ πεξίνδν ηνπ 1960 νη εθεκεξίδεο ήηαλ ην θπξίαξρν κέζν ελεκέξσζεο. Ζ ηειεφξαζε δελ είρε θάλεη αθφκα ηελ εκθάληζή ηεο, θαζφζνλ κφλν πεηξακαηηθά είραλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο ην 1961 ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, ελψ ε επίζεκε έλαξμε ηεο ειιεληθήο θξαηηθήο ηειεφξαζεο έγηλε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ (tmth.edu.gr) Σα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 κέρξη θαη ην 1967 ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζηαζεξή άλνδν ησλ πσιήζεσλ ησλ εθεκεξίδσλ. Απφ ην επίπεδν ησλ 300 ρηιηάδσλ θχιισλ πνπ θπκαίλνληαλ ζηα ηέιε ηνπ 50 έθηαζαλ ζην επίπεδν ησλ 700 ρηιηάδσλ πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία. Σα επόκελα ρξόληα πνπ αθνινχζεζαλ (δηθηαηνξία) ήηαλ αξθεηά δπζκελή γηα ηελ εμέιημε ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ, αθνχ θαη ε ζπλνιηθή θπθινθνξία ζπξξηθλψζεθε ζηηο 600 ρηιηάδεο, ελψ πνιιέο εθεκεξίδεο αλέζηεηιαλ ηελ έθδνζή ηνπο. Ζ πεξίνδνο κεηά ηε δηθηαηνξία-κε ηελ έλαξμε δειαδή ηεο κεηαπνιίηεπζεο- ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ επαλέθδνζε πνιιψλ εθεκεξίδσλ πνπ είραλ θιείζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 7εηίαο, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε αξθεηψλ λέσλ ηίηισλ, κε ηελ πην επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα απηή ηεο έθδνζεο ηεο Διεπζεξνηππίαο, εθηνμεχνληαο έηζη ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζε πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην θχιια εκεξεζίσο. (Φπρνγηφο Γ. φκπνινο Π. 2007, Μπαζάληεο Γ. 2002, παξάξηεκα 2) Οη δηαθεκίζεηο ηεο πεξηόδνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζπξφκαπξεο θαη θαιιηηερληθά ιηηέο θαηαρσξήζεηο. Ζ ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ζαλ κνξθή δηαθήκηζεο δελ ήηαλ δηαδεδνκέλε ηελ πεξίνδν απηή, γη απηφ θαη άιισζηε παξαηεξείηαη έλα ζηπιηδαξηζκέλν θαη ζθηηζαξηζκέλν ζηπι ησλ θαηαρσξήζεσλ. Αο κελ μερλάκε φηη θαη ε πεξίνδνο ηεο 7εηίαο δελ άθελε θαη πνιιά πεξηζψξηα ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο θαη απεηθφληζεο ηνπ κελχκαηνο. Μεηά ην 74 άξρηζε λα αιιάδεη ε εηθφλα ησλ δηαθεκίζεσλ αθνχ πιένλ ε ρψξα δέρηεθε επξσπατθέο επηξξνέο. Λφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ αξηζκνχ μέλσλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαλ ζηε ρψξα, νη δηαθεκίζεηο εθηφο ηνπ φηη πνιιαπιαζηάζηεθαλ, απέθηεζαλ θαη έλα πην εμεπξσπατζκέλν χθνο, ζην ηερληθφ κέξνο ηνπο. Δπίζεο βιέπνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα ινγφηππα ηα νπνία αθνινπζνχζε θάπνην ζπλνδεπηηθφ ζιφγθαλ, αιιά θαη απφ ζπλνδεπηηθφ θείκελν ην νπνίν επεμεγνχζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ή αθφκα θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. 19

20 3.3 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ ΔΦΑ Καηαρώξεζε γηα ηνπο ρπκνχο ΔΦΑ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ιεκνλάδα θαη ηε πνξηνθαιάδα. Ζ θαηαρψξεζε ηνλίδεη ηε θπζηθόηεηα ησλ ρπκψλ θαη απηφ θξνληίδεη λα ην θάλεη πην αηζζεηφ απεηθνλίδνληαο νιόθιεξα θαη ηα θξνύηα απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη ρπκνί. Υάξε ηεο «θαιαηζζεζίαο» θαη γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή, ε δηαθήκηζε απεηθνλίδεη κηα λεαξή θνπέια ε νπνία θξαηάεη έλα πνηήξη κε ρπκφ ΔΦΑ δείρλνληαο έηζη θαη ην ειηθηαθό target group ζην νπνίν ζηνρεχεη ην κήλπκα. Δηθφλα 1, έγρξσκε θαηαρψξεζε ησλ ρπκψλ ΔΦΑ, πεγή ADBANK ATKINSONS-ROGER GALLET Γχν θαηαρσξήζεηο, ε κία γηα ηελ αγγιηθή θνιψληα (Atkinsons), ε άιιε γηα ηε γαιιηθή (Roger Gallet), θαη νη δπν αλδξηθέο θνιψληεο. Καη ζηηο δχν θαηαρσξήζεηο θαίλεηαη κηα γπλαίθα ε νπνία πξνζθέξεη (ηελ θνιψληα) ζαλ δψξν ζε έλαλ άληξα. Δηζη απηνκάησο ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πξντφλ έρεη ζαλ ηειηθφ απνδέθηε ην αλδξηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αιιά ην target group πνπ απεπζχλεηαη είλαη ηα πην θνληηλά νηθεία πξφζσπα θάπνηνπ, αθνχ ζεσξνχκε φηη ε θνιψληα είλαη έλα πην πξνζσπηθφ δψξν (π.ρ. ζε ζχδπγν). 20

21 Ηδην ζηήζηκν θαηαρψξεζεο κε ζρεδφλ ηηο ίδηεο ιεδάληεο (ε κία αλαθέξεη φηη είλαη ην εθιεθηόηεξν ησλ δώξσλ, ελψ ε άιιε ηνλίδεη ζε πην θεληξηθφ ζεκείν ηεο θαηαρψξεζεο φηη είλαη έλα εθιεθηό δώξν). Καη νη δύν είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαηαρσξήζεηο εηδηθά απηή γηα ηηο 6 Γεθεκβξίνπ (ε εκεξνκελία ηνλίδεηαη κε έληνλα γξάκκαηα), ελψ θαη νη δχν αλαθέξνπλ φηη ην πξντφλ δηαηίζεηαη ζε εηδηθό ακπαιάδ πνπ κπνξεί λα ην πξνζθέξεη θάπνηνο ζαλ δώξν. Δηθφλεο 2 θαη 3 ROGER GALLET,ATKINSONS, Γεθέκβξηνο 1961, πεγή Σα Νέα 21

22 ΠΡΟ-ΠΟ Καηαρώξεζε πνπ βαζίδεηαη ζην ρηνχκνξ, αθνχ θάλεη ινγνπαίγλην κε ηε ιέμε ηέξκα ζηε θηώρεηα κε ην ηέξκα ηνπ γεπέδνπ. Ζ δηαθήκηζε απηή ρξεζηκνπνηεί απηή ηε κέζνδν (ρηνύκνξ) ψζηε λα πεξάζεη κε θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην κήλπκά ηεο ζε έλα target group απφ κέζν έσο θαηψηεξν νηθνλνκηθφ, ην νπνίν εθείλε ηελ επνρή δελ είρε θαη κεγάιε κφξθσζε. Δηθφλα 4, ΠΡΟ-ΠΟ Μάξηηνο 1962, πεγή Δκπξφο ΜΔΣΑΥΑ Βιέπνπκε φηη νη θαηαρσξήζεηο ΜΔΣΑΥΑ είλαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (Υξηζηνχγελλα 1962). Δπίζεο ην target group ζην νπνίν απεπζχλνληαη είλαη πςεινχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ θαηαρώξεζε Α γίλεηαη ρξήζε πξνζηαθηηθήο (πξνηξνπή ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο) θαη έκκεζε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα απνθπγή ησλ απνκηκήζεσλ (ζέινληαο λα πξνζδψζεη κηα κνλαδηθφηεηα ζην πξντφλ) κε επηκνλή ζην brand name ην νπνίν ηνλίδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πνηνχ (5 αζηέξηα). 22

23 Γηα ηελ θαηαρώξηζε Β ρξεζηκνπνηείηαη ενξηαζηηθφαξηζηνθξαηηθφ θφλην θαη κ απηή ηε ιεδάληα ζέιεη λα ηνλίζεη πψο είλαη ζην savoir vivre λα πξνζθέξεηαη απηφ ην πνηφ, εηδηθά ζηηο επίζεκεο εκέξεο. Δδψ δελ ρξεηάδεηαη λα ηνλίζεη φηη ην πνηφ είλαη 5 αζηέξσλ ιφγσ ηνπ φηη ζέιεη λα δείμεη φηη είλαη ήδε γλσζηφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ψζηε λα ζεσξείηαη έλα εθιεθηφ πξντφλ. Α) Β) Δηθφλεο 5-6, ΜΔΣΑΞΑ, Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1962, πεγή Απνγεπκαηηλή 23

24 NIVEA Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαρψξεζε αλαθέξεηαη ζην ηη πξνζθέξεη θαη πφζν ρξήζηκν είλαη ζηελ πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, ην γαιάθησκα nivea θαζψο επίζεο ηνλίδνληαη κε έληνλα γξάκκαηα 3 ηδηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζην δέξκα. Γείρλεη κηα γπλαίθα ε νπνία είλαη ραξνχκελε επεηδή πξνζέρεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη δείρλεη πεξηπνηεκέλε. Σν κήλπκα εζηηάδεη θπξίσο ζην πξόζσπν θαη ηα ρέξηα, ζεκεία πνπ θαίλνληαη έληνλα θαη παξαηεξνχληαη ζην γπλαηθείν ζψκα, ηνλίδνληαο κ απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο NIVEA. Σν target group είλαη γπλαηθείν θαη ζέιεη λα ηνληζηεί φηη είλαη απαξαίηεην ζε εθείλεο πνπ θξνληίδνπλ θαη πξνζέρνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Δηθφλα 7, NIVEA, Φεβξνπάξηνο 1963, πεγή Σα Νέα Δηθφλα 8, έγρξσκε απεηθφληζε ηεο θξέκαο NIVEA, πεγή ADBANK

25 ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ Γχν δηαθεκίζεηο ησλ Οιπκπηαθώλ αεξνγξακκώλ, νη νπνίεο είραλ θαηαρσξεζεί ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1963, ζηελ εθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ. Οη δχν θαηαρσξήζεηο παξνπζηάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (αλάινγα κε ην target group ζην νπνίν απεπζχλνληαη), ηνπο δηάθνξνπο επξσπατθνχο θαη κε πξννξηζκνχο πνπ πξνζεγγίδνπλ, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν κε απμεκέλε δήηεζε (γηνξηηλή πεξίνδνο). Πην αλαιπηηθά, ε Α θαηαρώξεζε, αλαθέξεηαη ζε ρψξεο αλεπηπγκέλεο κε αθξηβά βηνηηθά θφζηε ζε ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα θαζψο ην target group ζην νπνίν απεπζχλεηαη είλαη -πςειήο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηάμεο - θξίλνληαο απφ ηνλ άλδξα ηεο εηθφλαο (ληχζηκν, γάληηα, ζαθάθη, ηζηγάξν ζε ζήθε θιπ.). Οη πξννξηζκνί ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ην κήλπκα, αθνξνχζαλ επηρεηξεκαηηθά ηαμίδηα θαη επελδύζεηο πνπ ζα γίλνληαλ απφ ηνλ εχξσζην επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο ηφηε Διιάδαο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιινπο γλσζηνχο πξννξηζκνύο πνπ πξνζεγγίδεη ε Οιπκπηαθή, φπσο Ρψκε Παξίζη - Λνλδίλν, αιιά θαη εθηόο Δπξώπεο φπσο Μέζε Αλαηνιή. Δηθφλα 9, ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ, Γεθέκβξηνο 1963, πεγή Σα Νέα 25

26 ηε Β θαηαρώξεζε ηνλίδεηαη κε κεγάια γξάκκαηα ην brand name (Οιπκπηαθή) θαζψο επίζεο θαη έλαο πνιχ δεκνθηιήο πξννξηζκφο (Λνλδίλν), ν νπνίνο θαη απηφο αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία θαη επηβιεηηθά γξάκκαηα θαη αλαθέξεηαη ε κεγάιε ζπρλφηεηα ησλ πηήζεσλ (ζε θαζεκεξηλή βάζε). Ζ βαζηθή ηεο αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηαρψξεζε είλαη φηη εζηηάδεη ζε κία κεζν-νηθνλνκηθή ηάμε, γη απηφ ηνλίδεη ηφζν ηνλ πξννξηζκφ. Καη γη απηφ άιισζηε επηιέγεη θαη δείρλεη κηα κέζε-ηππηθή Διιελίδα ηεο επνρήο αλάκεζα ζε δχν Αγγινπο θξνπξνχο ηνπ παιαηηνχ, ζεκείν πνπ θαλεξψλεη επίζεο ηελ ακεζόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ ππάξρεη ε ιεδάληα «θάζε ηαμίδη θαη κηα απόιαπζηο» ψζηε λα γλσζηνπνηήζεη κία «ηδηόηεηα» ζε έλα θνηλφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί αεξνπιάλν, θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ην αλαθέξεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηαρψξεζε, αθνχ θαη νη πειάηεο ηεο θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ απφ ηελ άλεζε ηεο Οιπκπηαθήο. Σέινο, αλαθέξεη θαη θάπνηνπο άιινπο πξννξηζκνχο ηνπο νπνίνπο πξνζεγγίδεη. Δηθφλα 10,ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ, Γεθέκβξηνο 1963, πεγή Σα Νέα 26

27 ΗΤ Δηδηθά ζρεδηαζκέλε θαηαρψξεζε ηνπ παηδηθνχ γάιαθηνο ΗΤ, κε αθνξκή ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Ζ θεληξηθή ιεδάληα ηεο δηαθήκηζεο θάλεη έλα ινγνπαίγλην θαη παξνπζηάδεη άκεζα ην γάια ΗΤ ζαλ πξντφλ πνπ πξνζηαηεύεη ηελ πγεία ησλ ζηξαηησηώλ. Δπίζεο ε θαηαρώξεζε θάλεη αλαθνξά ζηα γξαθφκελα ησλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξίαο ΗΤ ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ππνπξγείνπ Δκπνξίνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Ζ αλαθνξά απηή γίλεηαη γηα λα πηζηνπνηήζεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κέζσ θάπνησλ ηξίησλ (όπσο νη εθεκεξίδεο) ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαζψο απηφ ην εκπηζηεύεηαη ν ίδηνο ν ζηξαηόο. Παξάιιεια γλσζηνπνηεί κ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο, αθφκα θαη ζηηο αληαγσληζηηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. Ζ ειιεληθή ζεκαία πνπ θξαηάεη ην παηδάθη, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν ειιεληθφο ζηξαηφο ζην πξντφλ απηφ θαη θαη επέθηαζε ν ειιεληθόο θαηαλαισηήο. Δηθφλα 11, ΗΤ Γεθέκβξηνο 1963, πεγή Σα Νέα ΚΛΗΝ Γύν θαηαρσξήζεηο ηνπ απνξξππαληηθνχ ΚΛΗΝ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ target group αιιά θαη ην πξντφλ ζην νπνίν επηθεληξψλεηαη ην κήλπκα, δηαθέξεη επίζεο. 27

28 Ζ Α θαηαρώξεζε απεηθνλίδεη 2 θνξέο ηελ εηθφλα ελφο άληξα κε άζπξν πνπθάκηζν (ηνλίδνληαο έηζη θαη ηελ θαζαξηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην απνξξππαληηθφ) θαη θάλεη έλα ινγνπαίγλην κε ηελ εηθφλα γηα λα δείμεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη θαη νηθνλνκηθό (αθνχ πιέλεη ηα δηπιά), αιιά θαη απνηειεζκαηηθό (δύν θνξέο θαιά). Δηθφλα 12, ΚΛΗΝ Αχγνπζηνο 1964, πεγή Διεπζεξία Ζ Β θαηαρώξεζε ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ ίδηα εθεκεξίδα θαη ίδην θχιν κε ηελ πξψηε, ζα κπνξνχζακε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξηαθή ηεο Α. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαρψξεζε αθ ελφο κελ αλαθέξεηαη ζην απνξξππαληηθφ ΚΛΗΝ, αθ εηέξνπ δε έρεη ζαλ ζηφρν λα πιεξνθνξήζεη ην βαζηθφ target group (γπλαίθεο-λνηθνθπξέο θαη κεηέξεο) λα αλαδεηήζνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο κε ηηο παηδηθέο θηγνχξεο. Γηα λα εθηζηήζεη ηελ πξνζνρή ην κήλπκα, πξνεηδνπνηεί ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηπρφλ απνκηκήζεηο, εληζρύνληαο κ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ θαιή εηθόλα πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε κάξθα (brand name). Δηθφλα 13,ΚΛΗΝ Μάξηηνο 1964, πεγή Διεπζεξία 28

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα