Πε ιεχο ένων. 1. Δίκτυα Yπoιloγισι:ών: βασικό θέμαια κοι θέματα Ασφόίιειαι; 1.1 Εισαγωγικές Πaρaτηρπσεις... 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πε ιεχο ένων. 1. Δίκτυα Yπoιloγισι:ών: βασικό θέμαια κοι θέματα Ασφόίιειαι; 1.1 Εισαγωγικές Πaρaτηρπσεις... 1"

Transcript

1 Πε ιεχο ένων χχίίί 1. Δίκτυα Yπoιloγισι:ών: βασικό θέμαια κοι θέματα Ασφόίιειαι; 1.1 Εισαγωγικές Πaρaτηρπσεις APXIIEKIovlKn {Ου Μοντέλου Intι>rnet Ανόητυξπ loυ Ιn!ι>rn et Βασικά ΖπαΊμσισ Ασφόλεως Το Μοντέλο του InterneI..... \ Επ{πε60 Πρόσβασης Διιιιύου EninE60 /nternet Επιπε60 Mεroφop6ς "'" EninESo Εφορμ ογιίι; Aρ)(llε~ιoν I Kή του Μοντέλου 051/ Εισαγωγή Επίπεδο του Μοντέλου Ανοφοράς Ι Το Φυσιιιό Επίπεδο Το Επίπεδο 2εύl;πς Δεδομένων Το Επίπεδο Δικιύου Τα Επίπεδο Μεωφορός Το [nίπεδο Συνόδου Το Επίπεδο nopouoioonc; Το ΕπΙπεδο Eφαρμoγιiς Επικοινωνία μ εταξ ύ των Επιπέδω ν Διαδlκαοίες Προιuπαποίnσnς σιο Internet Τεχν ι κοί Φορείς Κατηγοριοποίποη ΕγΥράφων Ι Το Έγγρσφο Internet Drafts Το Έγγρσφο Reque:st for Comments νίi

2 νίίί ΑΣΦΑΛΕΙΑ AΡXιιεKΙOνΙKιlζ Λ(5φ(J~1εIQ~ ΙΟΙ> QSΙ,!ΙSΟ Υππρεσίες ΑσφάιΊειας Μπχσνισμοί Ασφάλειας Καθορισμένοι Μπχανισμοί Aσφσι'lείoς Διεισδυιικοί Μπχανισμο[ Ασφ6i1ειας Διαχείρισπ Ααφάλειας Σύνοψπ Βιβλιογραφικές Αναφορές CAST Κρυπτονάλυαπ Συμμεφlκών ΑλΥοριθμων και Μπκος Κλειδιού Τρόποι ΛειιουΡΥίας Κωδικοποιπιών ΤμΓψάιων Μέθοδος AiluOI6wrnc; Κρuπrσγράφπσnς Τμπμάιων - CBC Μέθοδος Ανάδρασπς ΚρυΠΙΟΥροφπμ6ιων - CFB Μέθοδος Ανάδρασπς Ες6δου - OFB Τοποθέιπσπ Συσκευών Κρυπωγράφπσπς Διανομή ΚρυπωγΡQφlκών Κλειδιών

3 2.3 Ασύμμ ειρο ΚΡunτοοuσtήμοισ ΚΟΙ AuEIEvtlKOnainon Μπνυμάιων ΑυθενTlκαποίπσπ Μπνυμ6ιων Ι. Ι Κώδιιιας Αυθενιικοηοίποης Μηνι.ψ6ιων - MAC Μανόδρσμες Συναρι ιισε ις Σύνοψης AσφαiΊείς Συνοριι1αεις Σύνοψπς Ι Συν6ριπση Σύνοψπς SHA- ' Γενικές ΑρΧές Ασφσilών Συνσριπσεων Σύνσψπς Αiιγόριθμος MD Συνάριπσπ Σύνοψπς RIPEMD-/ HMA C ΑΡΧέ ς Ασίιμμ ετρω ν Κρυπιοου στπ μ ό ιαιιι Δομπ Κρυπcoσυσιπμόιων Δπμοαίου Κiιειδιού Εφαρμογές Κρυπcoσυαιπμόιων Δπμοαι"ου Κiιει6ιού ΑπσιιιΙαεις σε Περιβόil ilον Κρυπ ισγραφίσς Δπμο σίαυ κnειδισύ ΑiΊγό Ρlθμοι γιο Ασύμμειρο ΚΡuπιοσυσιnμοτσ Ι Αnγόριθμος RSA Ανισililσγι] Κn ειδιώv ιισιά Dίffie - He/ImiIn Πρόιυπο Ψπφισιιπς ΥΠΟΥρσφιίς - DSS Κρ υπιογρο φίσ ΕιΊπειπιιιιπ ς ΚαμπύιΊπς - ECC UΙπφΙOKές γπ ογρο φ έ ς Διοχείρισπ Δπμόσιων KiΊειδιώ ν Ψπφισιιά Πια ιαπ αιπrιιιά Διανσμιί Μυα ι ιιιών ΚιΊειδιών με Ααύμμειρα Κρυπιοαύοιπμσ Τεχνολογίες κοι Υπηρεσίες Πορόχων Υπηρεσιών Πιστοπο ί πσης για ανόπτυξη Υποδομής Δημόσιων Κλειδ ι ών 3.1 Εlσαγωγιllές Παραιπ ργισε ις Αρχ ι τεκτονlκ'; μια ς ΤΤΡ Γεν l llές Α ποιιήσε ι ς Ασφάλειας Ανόπτuξn γηπρεοιών Ασφόηειος με Xp nan Πόρων οnό ΤρίΙΕς Ονιόιπτες Εμπιαιασύνn και Ασφόλεια

4 3.2.4 Ανάλυσn AnOILnOEWV Χρnσίών για ΠoρoxrΊ Υπηρεσιών ΤΤΡ ΧροvικriΔιάσrσσn XωΡΙKιi Διάσιασπ '~~~~:;,;~;

5 Υπnρεσίες MεθσδlKιiς ΚΟΙ Λεπτομερούς Εποπτείας Ά Ω ~;';:~~A".~ RSA Bsafe & Bcert RSA Jsafe ιψι LDAP S/MIME ΝομlΜίΊ θέμaιο Συμβατικές Υποχρεώσεις, ΥnόiΊογοl ΚΟΙ Vnεuθυvότnιες.. noiίnlkri ΖnιnμΟΙQ

6 Λειιουργlκό ln,nμσια Ασφάλειας Mεθo6ΙKιi και Λεπιoμεριiς Εποπιείο Διαχείρισπ Εκι6κιων Περισισιικών μ5 Aγι{σrρoφα ΠισrσIΊIΊμιrιι;6....., Μονιέι'ιο ΠροσανσΙΟilισμένου Γράφου Περιορισμοιιων Μονrέfιων Εμπισιοσύνπς Σύνοψπ Βιβλιογροφικές Ανοφορές

7 5. Ασφάλεια στο Internet... πεpιε.χόμεν~.. ~.~.I.~ 5.1 Εισογωγικές ΠοροιηρΙ;οεις ΠΡωroκολλο Ασφόλειος Επιπέδου Πρόσβοσης Δικτύου Εισσγωγή Πρωτόκολλο Προώθησης Δευτέρου Επιπέδου L2F Πρωτόκολλο Διέλευσπς ΣπμεΙο-Προς-ΣημεΙο ΡΡΤΡ AυθενrΙKoπo(πσπ MS-PPτP Κρυπτογράφπσπ MS - ΡΡτΡ Ανάπυσπ ΑσφάΠεισς Πρωτόκολλο Διέλευσης Δευτέρου Επιπέδου L2ΤΡ Σύνοψη Βlβλιογροφlκές Ανοφορές Πρωτόκολλσ Ασφάλεισς Επιπέδου Internet Προγενέστερη ΕργασΙα IETF ΙΡ sec WG... 3θl ΙΡ Securlty protocol - IPSP ' ΣυσΧΕτισμοί Ασφάπειας SA Μπχανισμ6ς Authentication Header Μπχανισμ6ς Encapsu/atinq Security PayIoad lnternet Key Manaqement Protocol - ΙΚΜΡ Ι ModuIar Key Manaqement ProtocoI - ΜΚΜΡ SimpIe Key'manaqement {or /nternet Protoco/s. SKIP Photuris Secure Key Exchanqe MEchanIsm - SKEME /nternet Security Assoc/atfon Κθγ Manaqement Protocof - /SAKMP OAKLEY Σύνοψη θιβλlογραφικές Αναφορές Πρωτόκολλα Ασφάλειος Επιπέδου Μετοφοράς Προγενέστερη Εργααία Secure SheH - SSH Το npωr6ko{fiio Επιπέδου Μεταφοράς SSH Το SSH Πρωτόκοilflο AυθενrιKOπoίπσπς Secure Sockets Layer - S5L SSL Record Protocof SSL Handsha/{e Protocol Prlvate Communication Technoloqy - PCT Transport Layer Security Protocol - ΤLS Σύνοψη ΒιβλΙΟΥραφlκές Αναφορές

8 5.5 Πρωτόκολλα Ασφόλε l ος Εn l nέδοu Εφσρμογής Πρωτόκολλο Εφορμογnς Βελιlωμένο ως nρος rnv Ασφόλεια Ι Te/net /.2 HifeKrPOVIK6 ΤΟ;fυ6ρομείσ /.3 Δσσσilπψίες σιον Πογιι;όομισ /οι Μειαφσρ6 Αρχείων /.5 Σύσιπμα Ονομοιοι5σσίσς - DNS Άiιifες εφαρμογές Συo τ ι'iμoτo Αuθεν Ι Ιkαnοfnσnς κοι Δ ι α ν ομής Κλε ι δ ι ών Kerberos Συμπερ6σμοιο Σύνοψn Βιβλιογραφικές Αναφορές Σύνοψη Γενικό Συμηεράσμοια Βιβλ ι ογραφικές Ανοφορές Ασφάλειο σε περι"άλλον Εκιελέσιμου Περιεχομένου και CGI-API Σενορίων 6.1 Ε ι σογωγικές Ποραι n ρfiαε ι ς EKιεiΊέσιμo Περιεχόμενο Ι Εισα γ ω γ ή Εnιαuνοnιόμενα Δυοδικό Μπνύματα Ηλαφον ι κού ΤΟΧυδρομε ίου Βοnθnιlκές Εφαρμογές και Προσαρτή μ αιο Γλώσσες Σεναρίων / JavaScript VBScrJpt Μ l κροεφαρμ ογές Java Στοιχεία Ελέγχου ActiveX Εnιnιώσεις ατο Αναχώμοτα Ασφόλεια ς Σύνοψπ Σενόριο (σι και ΑΡΙ Εlσογωγ Λ Aαφoλr'ις ΠΡογραμμστισμός CGIKOI ΑΡΙ Ρυθμίσεις 010 CGI ΚΟΙ ΑΡΙ scrlpts erver'5lde lnciuc!es - 55Is Σύνοψπ Βιβλ ι ογραφικές Αν α φορές

9 7. Ασφάilεια Διαχείρισης Δικτύων YηαΓloγlστών 7.1 Εlσογωγlκές Ποροιηρήσεις Αηεlλές και Αnοιιnσεις Ασφαλείας Αnαιιnσεις Ασφαλείας Κατηγοριοηοίηση Αηειλών Ασφάλειο σιο Simple Network Management Protocol SNMP IQloPIKn Αναδραμn Γενικά για 10 SNMP Η APXIlEKlOVIKn ιαυ SNMPv Μανιέλο Ασφσί!ε ισς Βασισμένο στο ΧρήσΊΠ - υ5μ ΛειroυΡ Υίει:; ΚρuπroΥροφfσι:; Παράμειρο ι Μπνυμάιων σιο υ5μ Ef;ouoIo60rnIitVCI:; κο ι Μπ Ε(ουοιο60Γπμένει:; Μπχονέι:; USM Μnχο νισμός Υποπειπ6μενου Χρόνου A(ιonofnan τοπικού Κπ ειδιού Μοντέλα Ελέγχου Πρασηέλασης Βασlομένο σε ΌΨεις ' VACM ΣυμπεράσμοlO Ασφάλειο σ10 Common Manaqfό>ment lηfolmalίoη ΡΓοlαcαl CMIP Ασφόλειοατσ Telecommunications Management Network ΤΜΝ Λειτουργίες Διαχ είρισης στο ΤΜΝ Μη Χονl σμοί Ασφόλε ισς στο ΤΜΝ Συμπερόο μσιο Συγκρι τική Αξιολόγηοη Πρωτοκόλi1ων Δισχεiριση Δικτύων: Το Παρόν ΜΟΙ η Εηό με νη Γενιά WBEM - Web-based Enterprise Management WIMA-Web based Intergrated Manaqement Archltecture JMX - Java Manaqemenl extensions CORBA - based Manaqement ruykpidn Ασφάλεια

10 χυ! 8. Συστήματα Ανιχνευσης Εωβολών 8.1 Εισαγωγικές Παρατnρr'iσεις Βασικές Αρχές Βσσικό Ζητπμ(ιtο Ανιχνευσης Εισβολών Μοντέλο Εισβολών Α APXItEKtOVIKn Συστnμστος Ανιχνευσης Εισβοflών Ο Αντιηρόσωηος ΣυΙΙΙΙoγfι πrιπρσφoριών Βοσισμένπ στον YπoΠoγισιfι ΣυιΊιΊoγfι ΠΙΙπροφοριών Βοσισμένπ σιο Δίll:ΙUO " 611 8,<; υω Μκτυο γιο Συνδυασμένη Αυτόνομοι Αντιπρόσωπσι: AAFID Απόκρισπ στις Εισβολές Πρόλπψη Περιστοτικών Χειρισμός των Εισβολών Η φσσπ Περιορισμού ,7.2.2 Η φσσπ ΕξοιιδΓιΓρωσης

11 9. Τεχνολογιες βελ1ίωσης 1η ς lδιω1ικό1ηιος σε Περιβάλλον Πογκάσμιου lσιού 9.1 E ιoσγωγι~ις nop OInpIΊOEIc Ανωνυμ{ο ~σl Ιδ ι ωιικόιnιο Cookies EIooywyn Ζnιι'ιμαια Σχεδίασ n ς / Eιααγωyιi ΕπικεφαΠί6σς Cookie Επικεφσπίδσ Airnon( Cookie Aπoδoχιi κοι Απόρριψπ Cookies Διαχε(ρισπ Coakies Zπιιiμαιo καιό ιπ Xριiσπ Cookies Συι.ιπερόσμοιο ΑvώνuμnΦυλλο μiιρnοn Anonymizer /./ Eιooγωγιi /.2 Αρχές Λειισυργ Ιο ς Σπμεισ ΕυπάθεΙσς Crowds / Eισσγωγιi Αρχές Λειισυργιος Σπμείο Ευπάθειος Onion Routing / Eισoyωγιi Αρχές Λειroυργιος Σπμεία ευπάθειος TRUSTe Ει σαγωγιί Αρχές Λειταυργίας / Eι σoγωγιl Αρχές Λειισυργίας Σπμεια Ευπάθειας Lucent PersonaIized Web Assistant ' Eιασγωγι'i Αρχές Λειroυργίας Σπμε ία Ευπάθειας... Hordes Ε ισ αγωγή ΑρΧέ ς Λι: ι ιουργίας Σημ εία Εunι'iθε ι ας :8 Freedom

12 χνlll ArO A IlEIA ΔΙ ΚΤ ΥΟ Ν ΥΠΟ I\ ΟΓ Ι:Ι:ΤΟΝ..,',.,.,....,_ ,...,"' "...,." ". _ / ΕlσιιγωγΠ Apxtc; Λειιουρ γίιις Σnμεfο Ευπόθειος Συγκριτική Αξιολόγηση ιων Τονολσγ ι ών Ενίσχυσης ιης ΙδιωτιΚόιηΙος Βαθμός Επιτυχούς Αντιμετώηισης Απειλών Ασφόλειος / Επ(θεσπ Aνιίσrρoφπς Πορείας /.2 Επίθεσπ σπό ΕΧθρικούς Συνεργ6ιες Επίθεσπ από Draxouartc; Επίθεσπ Κω61κοποίπσπς Μπνυμ6ιων Επίθεσπ ΧροvοαιΊμαvσπς Επίθεαπ γπερφόριωσπς Μπνυμόιων Επίθεαπ Περιό6ων Σύν6εαπς Επ ίθεσπ από A(ιonoinan Cookies Επίθεαπ σε γππρεσίεςπρqσωπσπoίπαπς Τεχνολογικό Ζπτι'ιματα Εφαρμογών / Α(lοπιαιΙσ ΠoilυπilOK όιπιa Εγιι.οιάσιοσπς Απ6δοσπ Επιπiltον Χρόνος ΑνομονιΊς Ικανοποίπσπ Αηαιτι'ισεων Χρπατών ΑνωνυμΙσ Χομπilό Κόαιος Χρπαιlκόιπcο Λο ιπές Πσρεχόμενες Υππρεαίες Συγκρ ι τικό Απαιελέομοισ Ανώνυμπ Δπμοσίευσπ JANUS/Rewebber Εισσγωγι'ί Κρυπισγροφίσ ΠερισρισμοΙ ΤΑΖ Εξυππρέτες Εισσγωγι'ί Κρυπιογροφίο Περιορισμοί Publius Σύνοψη βιβλιογραφικές Ανσφορές

13 10. ΤεxvoλoyΙες ΛογοιιφιισΙσς - ΕλέΥχου Προσπέλασης αtoν Π~αμιo Ιαt6 με Βάση το Περιεχόμενο 10.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις AOYOKPIafo και Τεχνολαγικές Λύσεις Δέαμευαη Περιεχομένου Δέσμευση ΙΡ διευθύνσεων Δέσμευση URL Βαθμονόμηση Περιεχομένου και Αυτο'οριοθέτηση PICS Υππρεσ{ες Βαθμονόμησης ErIKtret; P/CS Χαρσκτηρισμένο Έγγρσφσ Ανάκτηση Ετικετών PICS μέσω ΗΤΤΡ ,1.5 Ανάκτηση Ειικετών σπό μίο Υηπρεσ(σ Βσθμονόμησης Εφσρμογές του P/CS ΛΟΥΟΚΡΙΟ(Ο, Νομικά Ζητήμοτα και PICS... 80β 10.5 Συνσψη Βιβλlογραφιιιές Αναφορές Τεχvoλογίες πρoσtoσίας ΔΙΙΚDιωμ6των πνευμοτικής Ιδιοιπnσrσς 11.1 ΕlσσγωΥικέςΠαρατηρήσεις Δικαιώματα ΠνευμαΤIKι'iς ΙδιοκτησΙας ιιαl Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό νδατoγραφι'iμαισ Εισαγωγή Βασικές Αρχές ΨηφιαKι'iς Υδαιογράφησης... Β Εισσγωγι'ί Υ6στογρσφημ6των Εξσγωγι'ί και ανίχνευση υδστογραφπμ6ιων Γενικές Ιδι6ιπιες Υ6στογρσφημ6των Εφαρμογές Υδοιογραφημότων Απαιτήσεις κσι θέματο Σχεδισσμο(ί ΑλΥ.ορίθμων Αξιολόγηση Συστημότων ΨηφισKι'iς Υδαισγρόφησης Τεχνικές ΨηφlαKι'iς Υδστσγράφησης Εηι;Ιογι'ί θέσης γ6ατογραφι'ίματσς: Κρυητογρσφικοί και Ψυχο'οπτικο( ΠOρσγOνtες / ΕπιΙΙέγονιας Περιοχι'ί Υ6σΤΟΥρ6φποπς Μορφοποίηοη Ψηφιακού γδστσγραφι'ίματσς Β29 / Τεχνικές ΣυγΧώνευσπς γδατογραφι'ίματος και Αρχικών Δεδομένων

14 Βεπιιι:ιιοπσΙπι:ιπ Λειωυργιι.Jν Ανίχνευσπς κοι Ανάκιπσπς Ι Eπέκroσπ από Ακι"νπιες Εικόνες σε Βίνιι;:ο ΠιΘσνές Επlθέσι;:ις κοι Ρωμοπι;:όιπισ Μοναδική Σι'ψανσrι Εισαγωγή Ποροδείγμ οιο Μονοδικών Σrιμάνσε.ων Τo~ινόμrιση ,4.3.1 Τσ(ινάμπσπ με Βάσπ 10 Ανιικείμι;:νο Εφσρμογnς ,4.3.2 Τσ(ινόμποιι μι;: Β6σπ ιπν ΕυΟΙΟθπσίο Ανιχν ε υοπ ς ,4.3.3 Τσ(ινόμιισπ μι;: Βάσπ ιπ Μέθοδο MoνσδιιιrΊς Σπμάνσεως Ι 1.4.3,4 Τσ(ινάμπσπ με Βάσπ ιπ MoνσδΙKιJ ΣιΊμσνσll Ερευνπιικό 2π ιι'ι ματα Σχήμ αι α Μοναδικών Σημάνσεων Ι Ι Σιοιισιικn Moνoδ,ιιrΊ ΣrΊμσνoπ Μονσδιιιn Σnμονσn Χωρις Συνσμωσ{ες Ασύμμειρn Μοναδικn Σnμανσπ Jxvniloa,a Παρονομως ενεργούνιων / Aνι.Jνυμπ Moν oδι/(rί ΣrΊμoναπ Συμπερόαμαια Τεxνoιloγίες Aσ φ6ιlε ιας Συστημόιων Ηλεκιρονικών Πιlηρωμών 12.1 Εισαγωγικές Παρατπρήσεις Βασικό θέματα Συσιήμστσ Ηiιεκιρονlκών Μειρηιών ecash Conditional Access!οι ΕυΓaρ!' - CAFE: NetCash :~:;:: """'''' Κάρ τες Μειρπιών EMV Ηiιεκιρονικές Επlιaγές NetBill NI'!Cheque PayNaw

15 χχί / ΠρωιόΚΟilΙΙσ SEPP και STT ΠρωιόκοilΠΟ 5ΕΤ Συστήματα ΜικροπιΊπρωμών Millicent ub5crip Payword μ - ίκρ και MiniPay MicroMint )0';;;έ~;;;;;~;ϊ.; Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων Και.~πC":Ρ.c:οϊ.c:όn"ω::.:' E'~;',~~;~;~~~:'~~:~:~~~:~.. Σκοπός της Διααφάλισης Ζπτήμοιο Διοσφόλισnς ΛειωυργΙKόrηω / ΙσΧύς [ων Μηχανισμών γπσποίπσπ Ευχρπσιία Erσιρείες και χρι'ισιες: Δύο πρσσεγυ{σεις Μέθοδοι Διοσφάλισης / Δισσφάilισπ Έργου Διασφάilισπ Διοδικασιών / Ενέργειες ΣυνεΧΙΖόμενπς Δισσφάilισης Ι3.4 Αξιολόγπσπ Στόχοι τnς Αξιολόγησης Σκοηοίκοι Μέθοδοι της Αξιολόγησης Δομι'! KpItnpiwv Α~ιολόγnσης Σuστnματa Αξιολόγnσnς TrU5ted Computer 5ystem Eνρlυρtίoπ Criteria / Tru5ted Network /nterpretijtion Canadian Trusted ComplIter Product ΕΥρ/υρΙίσπ Criteria /nformation TechnoIogy 5ystem Eva/uation Criteria

16 xxii ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΎΩΝ ΥΠΟι\ΟΓΙΣΤΩΝ Commercial JnternatJonaJ Security Requirement$ The FederaΙ Criteria F/PS-140 Federa! /nformatίon Processinq Standards Common Criteria System Security Engineering- Capabi/ity Maturity Model...;: ΙΟΙ ;;;;;~.;;;~;~~;.:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::.::::

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα 17 Κεφάλαιο 1 - Aσφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών: Εννοιολογική Θεμελίωση, Δ. Γκρίτζαλης 21 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Αγαθά 22 1.3 Ιδιοκτήτης και Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ... 23 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 24 1.1.1. Μια σύντομη περιγραφή... 24 1.1.2. Απόψεις στο ηλεκτρονικό έγκλημα... 24 1.1.3. Κατηγορίες ηλεκτρονικού εγκλήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής 23 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Το Πρότυπο PCI DSS Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής Αάλ Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου Τεχνολογικοί Μηχανισμοί Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.infosociety.gr

http://www.infosociety.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols)

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols), Α.Μ. 2009018 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ. Δ. Ο) ------------------------------- ------------------------------------------------ T. E. I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS)

2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου

Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου Σκοπός του παρόντος είναι να προφυλάξει τον Χρήστη Συνδρομητή της εταιρείας τουλάχιστον από τις πιο πιθανές αιτίες επίθεσης κακόβουλων ενεργειών τρίτων ή αυτόνομων προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E.

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Job Profile)...3 Τομέας δραστηριοτήτων...3 Επαγγελματικά Καθήκοντα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2535 15 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2 /29165 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότη τας «Τεχνικός Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ ΚΩ ΙΚΟΙ ΝΟΜ ΟΤΑ Θ.Π. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ Υ2 Υ3 ΚΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ -ΡΙΑ ΠΡΑ- ΚΤΙΚΗ 1 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 6 2 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ Κ Α ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ Χ ΕΕ ΙΙ Α Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811 email: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γ ι ώ ρ γ ο ς Α σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υποδομής Δημόσιων Κλειδιών στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης και Ύστερων Γενεών Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος 10/20/2009 Κατανεμημένα Συστήματα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος 1 10/20/2009 Εισαγωγή Επισκόπηση Ορισμός Παραδείγματα - εφαρμογές Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ιστορική εξέλιξη Σκοποί και απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα