KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ"

Transcript

1 KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο

2 ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην Βαιθαληθφ ρψξν (Καλδή Καηερίνα) 3 Ο λένο λφκνο γηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Βντβνληίλα (Μποσηέλης Κωνζηανηίνος) 7 Σνπξθία: δηπισκαηηθά αλνίγκαηα ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Βαιθάληα κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο (Μούζζη Έλλη) 11 πλνξηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ Βαιθαληθψλ ρσξψλ ζήκεξα (κούρηη Ελιάνα) 14 Μαηηέο ζηελ Δπηθαηξφηεηα (Επιμέλεια: Παναγιωηίδοσ Ράνια κούρηη Ελιάνα Μποσηέλης Κων/νος) 18 Επιζηημονική εποπηεία και επιμέλεια Dr Κωνζηανηίνος Φίλης Copyright Κέληξν Έξεπλαο Ρσζίαο, Δπξαζίαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο

3 Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ βαιθαληθφ Σν Μαπξνβνχλην αλαιακβάλεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010 ηελ πξνεδξία ηεο Κεληξνεπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο (CEI) απφ ηε Ρνπκαλία θαη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ηελ πξνεδξία ηεο Πξσηνβνπιίαο Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ απφ ηελ Ηηαιία, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνεδξία ηεο Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) απφ ηελ Σνπξθία. ηηο ηξεηο απηέο ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζα επηθεληξψζεη ηηο δξάζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ην ην παξαθάησ άξζξν ζα εμεηαζηεί ε ηζηνξία, ε δνκή θαη ν ζθνπφο ησλ Πξσηνβνπιηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. Κεληξνεπξσπατθή Πξσηνβνπιία (CEI) Ο Οξγαληζκφο ηδξχζεθε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1989 (ιίγεο κέξεο κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Βεξνιίλνπ) απφ ηε Γηνπγθνζιαβία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία ζηε Βνπδαπέζηε θαη εγθαζίδξπε κηα πιαηθφξκα γηα ηελ ακνηβαία πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ζπλεξγαζία πνπ νλνκάζηεθε Quadragonal Co-operation. Με ηελ είζνδν ηεο Σζερνζινβαθίαο ην Μάην ηνπ 1990 κεηνλνκάζηεθε ζε Pentagonal Initiative θαη ηεο Πνισλίαο ην 1991 ζε Hexagonal Initiative. Με ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηελ είζνδν ην 1992 ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, Κξναηίαο θαη ινβελίαο ν Oξγαληζκφο κεηνλνκάζηεθε ζε Central European Initiative (CEI) ελψ ην 1993 ε Σζερηθή θαη ε ινβαθηθή Γεκνθξαηία εληάρζεθαλ ζε απηφλ. Καηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Βνπδαπέζηεο ην 1993 εγθξίζεθε ε πξφηαζε γηα ηελ εηζδνρή ηεο π.γ.γ.μ. σο δέθαην κέινο ηεο. Σν 1994 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ Association Council ηεο CEI κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Λεπθνξσζίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο θαη ζην Σνξίλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1994 πξνζηέζεθε θαη ε Αιβαλία. Ζ ζπλεδξίαζε ελέθξηλε, επίζεο, ηελ πηνζέηεζε ηνπ «CEI Instrument for the Protection of Minority Rights». Σν 1995 ζηε Βαξζνβία απνθαζίζζεθε ε απνδνρή ηεο ππνςεθηφηεηαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θξαηψλ γηα ηελ απφθηεζε θαζεζηψηνο πιήξνπο έληαμεο ζην πιαίζην ηεο CEI. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ελεθξίζεζαλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο «Guidelines for Activities and Rules of Procedure» θαη απνθαζίζζεθε ε ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο (CID) ζηελ Σεξγέζηε, ην νπνίν δχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε CEI-Executive Secretariat (CEI-ES). 3

4 Γέθαην έθην θξάηνο κέινο ηεο CEI έγηλε ην 1996 ε Μνιδαβία. Σν Ννέκβξην ηνπ 2000 ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έγηλε ην 17 ν κέινο θαη, κεηά ηε δηάζπαζε ηεο, ε εξβία δηαηήξεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελψ ην Μαπξνβνχλην εληάρζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο , ε CEI μεθίλεζε κηα λέα ζηξαηεγηθή ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ρσξψλ κεηάβαζεο λα έξζνπλ πην θνληά ζηηο επξσπατθέο δνκέο θαη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μηιάλν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ίδξπζε ην CEI Cooperation Fund κε βάζε ηηο εηήζηεο ζπλεηζθνξέο απφ φια ηα θξάηε-κέιε κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ηεο CEI. Μεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ην 2002 αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ «Guidelines and Rules of Procedure» πνπ εγθξίζεθε απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηε χλνδν Κνξπθήο ζηα θφπηα ην Ννέκβξην ηνπ Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρνπλ εληζρχζεη ην ξφιν ηφζν ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο φζν θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο CEI θαη ζπκβάινπλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ 1. Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο CEI είλαη λα ζηεξίμεη ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο λα αληηκεησπίζνπλ ηε κεηάβαζε θαη ηειηθά ηελ ελζσκάησζε ζηηο δνκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ έληαμε, ην 2004, πέληε κειψλ ηεο CEI ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο ην 2007 κεηέζεζε ην θέληξν βάξνπο ζηα θξάηε κέιε πνπ είλαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2. Ζ Κεληξνεπξσπατθή Πξσηνβνπιία θαηφξζσζε λα είλαη ζεκαληηθφο εηαίξνο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πέηπρε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (φπσο ν ΟΟΑ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, θ.α.) θαη πεξηθεξεηαθέο δνκέο (φπσο ε Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο Ηνλίνπ) 3. ηηο 12 θαη 13 Ννεκβξίνπ 2009 δηνξγαλψζεθε ε εηήζηα ζπλεδξίαζε ηεο νξγάλσζεο ζην Βνπθνπξέζηη, ε νπνία ηίκεζε ηελ 20 ε επέηεην απφ ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο. Ζ ππνπξγηθή ζπλεδξίαζε ζπδήηεζε ηε «ηήξημε ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Μέιινληνο, Δπίιπζε ησλ ηξερφλησλ πξνθιήζεσλ», ελψ ζηε χλνδν επηθπξψζεθαλ ε 1 Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξνεπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο. 2 Ciocoiu, Paul. «Bucharest hosts Central European Initiative Summit». Southeast European Times [Αλαθηήζεθε ζηηο ] 3 ην ίδην. 4

5 Δπεηεηαθή Γήισζε, ην Σειηθφ Έγγξαθν, ην ρέδην Γξάζεο γηα ην θαη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα. Απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ηελ πξνεδξία αλαιακβάλεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην Μαπξνβνχλην. Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ Ζ Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ (Π.Α.Η.) ζεζκνζεηήζεθε ζηε Γηάζθεςε γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Αζθάιεηα ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηελ Αλθφλα ηεο Ηηαιίαο ζηηο Μαΐνπ 2000, απφ ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο, παξφληνο θαη ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Romano Prodi. Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πξνζρψξεζε ην Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, ηελ νπνία δηαδέρζεθαλ κε μερσξηζηέο αληηπξνζσπείεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο CEI, ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία 4. Σα κέιε ελαιιάζζνληαη ζηελ πξνεδξία ηεο Πξσηνβνπιίαο αλά έηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζπλαληήζεηο ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. Σν αλψηαην φξγαλν ηεο Πξσηνβνπιίαο είλαη ην πκβνχιην Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ πνπ ζπλέξρεηαη ζε ππνπξγηθφ επίπεδν θαη ην νπνίν ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ κηα επηηξνπή αμησκαηνχρσλ. Αλ θαη δελ δηαζέηεη θαζεζηψο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, έρεη πξνβιεθζεί ε ίδξπζε Μφληκεο Γξακκαηείαο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ ζεκάησλ πνπ επηιακβάλεηαη ε Πξσηνβνπιία. Ζ Μφληκε Γξακκαηεία έρεη έδξα ηελ Αλθφλα. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Αλθφλαο (Ancona Declaration) πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ πξσηνβνπιία πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν ππιψλεο: ηελ αζθάιεηα θαη ηηο δξάζεηο θαηά ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ πεξηνρή θαη ηε ζηαδηαθή αιιά ζπζηεκαηηθά πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γεκηνπξγεί πιαίζην δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Γηα ηνπο ηνκείο απηνχο ιεηηνπξγνχλ νκάδεο εξγαζίαο πνπ νλνκάδνληαη «ηξνγγπιέο Σξάπεδεο». Βαζηθή επηδίσμε ηεο Πξσηνβνπιίαο είλαη ε πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ ζεκάησλ θαη ε ζπκβνιή ζηε κεζνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Γηαδηθαζία πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) 4 Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Δastern+Europe/Balkans/Regional+Cooperation/060608_alp_1312.htm 5

6 Ζ Γηαδηθαζία πλεξγαζίαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) απνηειεί ην κφλν «γεγελέο» ζρήκα ζπλεξγαζίαο, πξνεξρφκελν απνθιεηζηηθά απφ ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Μεηέρνπλ ε Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Διιάδα, ε πγγμ, ε Ρνπκαλία, ε εξβία, ην Μαπξνβνχλην, ε Σνπξθία, ε Κξναηία θαη ε Μνιδαβία. Ζ αθεηεξία ηεο Γηαδηθαζίαο ηνπνζεηείηαη ζηε ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζηε φθηα ην 1996, φπνπ κεηά απφ ειιεληθή θαη βνπιγαξηθή πξσηνβνπιία αλαβίσζε ε Γηαβαιθαληθή πλεξγαζία. εκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο Γηαδηθαζίαο είλαη: ε πλάληεζε Κνξπθήο ηεο Κξήηεο ηνλ Ννέκβξηνπ ηνπ 1997, φπνπ γηα πξψηε θνξά έιαβαλ κέξνο νη αξρεγνί Κξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηεο Αηηάιεηαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998, φπνπ ππεγξάθε ε ζπκθσλία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ πξνψζεζεο εκπνξίνπ θαη ε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην 2000, φπνπ ππεγξάθε ε Υάξηα Καιήο Γεηηλίαζεο, ηαζεξφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο ζηελ ΝΑ Δπξψπε. Ζ Υάξηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αζθαιείαο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πεξηβάιινληνο, δηθαηνζχλεο θαη θαηαπνιέκεζεο παξαλφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ηνκέα, ζηε δεκνθξαηία θιπ. Δπίζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο SEECP, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία Σξφηθαο ζε επίπεδν ππνπξγψλ, πνιηηηθψλ δηεπζπληψλ (αξκφδηνη δηεπζπληέο ππ. Δμ) θαη πςειψλ αμησκαηνχρσλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζηφ ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε, ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο, επίζεο, θαη ηε κάρε θαηά ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφζεζε ηεο SEECP είλαη λα επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο ηελ πξνζέγγηζε ησλ επξσπατθψλ θαη επξσ-αηιαληηθψλ δνκψλ κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηλίαζεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο ζε κηα πεξηνρή εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο πνπ μεθίλεζε κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. πλαθψο, ε SEECP επηδηψθεη λα απηνπξνζδηνξηζηεί σο κηα απζεληηθή θσλή ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ΔΔ έρεη αλαγάγεη ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε απαξαίηεην ζηφρν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο πνξείαο ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Παξά ηηο 6

7 πθηζηάκελεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ νπζία ή ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο πεξηθεξεηαθψλ ζεκάησλ, νη ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο SEECP απέδεημαλ φηη νη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ θνηλή γιψζζα ζηα ζέκαηα ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ. Ζ SEECP είλαη κηα πεξηθεξεηαθή κε ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ πξνεδξεχνπζα ρψξα. Σελ πξνεδξία ηεο αλαιακβάλεη έλα θξάηνο-κέινο αλά έηνο. Ζ πξνεδξεχνπζα ρψξα παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη θηινμελεί ηελ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ, ηε ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη κηα ζεηξά απφ εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ πνιηηηθψλ δηεπζπληψλ ελψ έρεη δηθαίσκα λα ζπγθαιεί θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. Ο λφκνο γηα ην λέν Καηαζηαηηθφ ηεο Βντβνληίλα Ζ πεξηνρή ηεο Βντβνληίλα ράξε ζηα πνιπεζληθά 5 θαη πνιππνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηέιεζε κηα ηδηαίηεξε νληφηεηα ζην ρξφλν γηα ηνλ βαιθαληθφ αιιά θαη ηνλ επξχηεξν θεληξνεπξσπατθφ ρψξν. ηα πιαίζηα ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο θαη βάζεη ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1974, ε Βντβνληίλα απνιάκβαλε θαζεζηψο απηνλνκίαο κέζα ζην φξηα ηεο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, ην νπνίν ηεο επέηξεπε, κεηαμχ άιισλ, λα είλαη θαη νηθνλνκηθά θπξίαξρε. Σν 1989 κέζα ζην δπζκελέο θιίκα ησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία, ε εξβία -γηα λα απνηξέςεη παξφκνηα θηλήκαηα ζηηο απηφλνκεο επαξρίεο ηεο- ςήθηζε λέν χληαγκα, ην νπνίν ζηεξνχζε απφ ηε Βντβνληίλα ηελ απηνηέιεηα ζηηο ηξεηο εμνπζίεο θαη ππνβίβαδε ηελ απηνλνκία ηεο απνθιεηζηηθά ζε εδαθηθφ επίπεδν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ Πνιέκσλ ην Βειηγξάδη αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή αθνκνίσζεο ησλ κεηνλνηήησλ ζηε Βντβνληίλα, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ ελεξγή αληίδξαζε ησλ κεηνλνηήησλ, θπξίσο ηεο νπγγξηθήο, πξνο ηελ πξνζπάζεηα απφδνζεο επξείαο ηνπηθήο απηνλνκίαο πνπ ζα δηαζθάιηδε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 6. 5 Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2002 ζηε θαηνηθεί ζεξβηθή πιεηνςεθία (65,05%) θαη κηα ζεκαληηθή κεηνλφηεηα Οχγγξσλ (14,28%). Άιιεο εζληθέο νκάδεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ απνγξαθή κε ζρεηηθά κηθξά αιιά αμηνζεκείσηα πνζνζηά είλαη: Κξνάηεο(2,78%), ινβάθνη(2,79%), Ρνπκάλνη(1,5%), Μαπξνβνχληνη(1,75%), Γηνπγθνζιάβνη(2,45%) θαζψο θαη πνιινί άιινη ιανί. 6 Γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ εξβηθνχ θέληξνπ πξνο ηηο κεηνλφηεηεο ζηε Βντβνληίλα θαη ηελ απάληεζε ηεο νπγγξηθήο κεηνλφηεηαο βι. Κνππά, Μαξηιέλα. «Οη κεηνλφηεηεο ζηα κεηα-θνκκνπληζηηθά Βαιθάληα 7

8 Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ε επξσπατθή πξννπηηθή ηεο εξβίαο ήηαλ αλακθίβνια έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε ελφο λένπ Καηαζηαηηθνχ γηα ηε Βντβνληίλα. Αλ θαη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα εζσηεξηθφ δήηεκα, ε πνξεία πξνο ηελ πιήξε έληαμε πξνυπνζέηεη ηελ ελαξκφληζε κε ηα επξσπατθά δεκνθξαηηθά πξφηππα πνπ επηβάιινπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα απφ απηή πνπ αθνινπζνχζαλ νη ζεξβηθέο θπβεξλήζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 90. Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ζήκαλε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε εξβία απφ ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο. ε ςήθηζκα, κάιηζηα, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην 2005 πνπ είρε εθδνζεί ζε απάληεζε γηα ηα βηαία επεηζφδηα πνπ είραλ μεζπάζεη ζηελ επαξρία ηεο Βντβνληίλα θαη γηα ηα νπνία είραλ θάλεη αλαθνξέο δηεζλείο νξγαληζκνί 7, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ηφηε εξβία- Μαπξνβνχλην, θαιείην λα απνθαηαζηήζεη «ηελ απηνλνκία πνπ απνιάκβαλε ε Βντβνληίλα κέρξη ην 1990 θαη ηηο πξαγκαηηθέο εμνπζίεο ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ ην πεξηθεξεηαθφ θνηλνβνχιην λα εθαξκφζεη ζηελ πνιπεζλνηηθή απηή πεξηνρή ηηο δένπζεο πνιηηηθέο» 8. Σν θπβεξλφλ θφκκα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ππέξ ηνπ λνκνζρεδίνπ έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα έρεη κηα απηφλνκε Βντβνληίλα ζηελ πνξεία πξνο ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ. ε απηφ ζπκθσλεί θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηεο επαξρίαο, θαζψο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Dragoslav Petrovic, εγέηε ηνπ θπξίαξρνπ ζπλαζπηζκνχ ζηε πλέιεπζε ηεο Βντβνληίλα, ην λέν Καηαζηαηηθφ ζθνπεχεη λα νδεγήζεη ηε εξβία πην θνληά ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ην ζρέδην λφκνπ γηα ην λέν θαζεζηψο πηνζεηήζεθε απφ ηε πλέιεπζε ηεο Βντβνληίλα, γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ, φκσο, έπξεπε λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ εξβηθνχ Κνηλνβνπιίνπ. ην Κνηλνβνχιην ην λνκνζρέδην ζπλάληεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σα θχξηα ζεκεία γηα ην νπνία επηθξίζεθε ν λένο λφκνο ήηαλ γεληθφηεξα ε απφδνζε πνιιψλ εμνπζηψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ θαηάζηαζε παξάιιεινπ θξάηνπο κέζα ζηε εξβία κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα ζην κέιινλ θαη εηδηθφηεξα: ε αλάδεημε ηεο κεγαιχηεξεο πφιεο ηεο επαξρίαο Novi Sad σο «πξσηεχνπζαο ηεο Πολιτικές τοσ κέντροσ και μειονοτικές απαντήσεις» Δθδ. ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ ΑΘΖΝΑ 1997 ζει θαη Παξάδεηγκα : «Dangerous Indifference Violence against minorities in Serbia» Human Right Watch report Οθηψβξηνο 2005 Volume 17, No 7 (D) ζει Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε Βντβνληίλα P6_Ta-Prov(2005)

9 Βντβνληίλα», ν ραξαθηεξηζκφο «Δπαξρηαθή Κπβέξλεζε» ηνπ ζψκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, ε δπλαηφηεηα λα αλνίγεη Γξαθεία Δθπξνζσπήζεσο ζηελ ΔΔ αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε άιιεο πεξηνρέο θαη ε ίδξπζε Αθαδεκίαο Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ. Δπηπιένλ, ν λφκνο, ζην βαζκφ πνπ ππεξηνλίδεη ηνλ πνιπεζληθφ ραξαθηήξα ηεο επαξρίαο, πιήηηεη ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο φζν θαη ηα εζληθά θαη θξαηηθά ζπκθέξνληα ηεο εξβίαο, επνκέλσο θξίλεηαη σο αληηζπληαγκαηηθφο. Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο εξβίαο, ηνπ Vojslav Kostunica, εμέδσζε δηθή ηνπ πξφηαζε γηα ην λέν Καηαζηαηηθφ ηεο επαξρίαο, ζηελ νπνία απνθεχγνληαλ «αηπρείο» δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ πξνηείλεη ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα εγγπάηαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ ζηε Βντβνληίλα 9, φπσο άιισζηε νξίδεηαη θαη ζην ζεξβηθφ χληαγκα, ζε αληηδηαζηνιή κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ θαηαηεζέληνο ζην Κνηλνβνχιην Καηαζηαηηθνχ πνπ αλαθέξεη φηη ε απηνλνκία είλαη απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ εζληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 10. Σν ηειηθφ ζρέδην λφκνπ γηα ην Καηαζηαηηθφ πνπ θαηαηέζεθε ζην ζεξβηθφ Κνηλνβνχιην ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ πεξηέρεη αξθεηέο δηνξζψζεηο. Αξρηθά, δελ αιινηψζεθε ην δηθαίσκα ηεο Βντβνληίλα λα ζπλάπηεη πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο θαη λα δηαηεξεί δηθέο ηεο απνζηνιέο ζηελ ΔΔ θαη ζε άιιεο επξσπατθέο πεξηνρέο. Σν λέν Καηαζηαηηθφ κεηαθέξεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο επαξρίαο εμνπζίεο ζηα πεδία: πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, γεσξγίαο, ηνπξηζκνχ, ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, χδξεπζεο θαη δαζνθνκίαο, ζήξαο θαη αιηείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ αξκνδηφηεηεο ζα κεηαβηβαζηνχλ θαη ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ίδξπζε Αθαδεκίαο Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ. Απφ πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αθαηξέζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ εθείλεο πνπ έδηλαλ ζηελ επαξρία «δηθαηνδνζία θξαηηθήο ππφζηαζεο» 11. ην λέν λφκν δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο επαξρηαθήο θπβέξλεζεο λα ςεθίδεη λφκνπο θαη λα θαιεί ηνπο 9 «Ζ Απηφλνκε Δπαξρία ηεο Βντβνληίλα απνηειεί κηα απηφλνκε εδαθηθή θνηλφηεηα ηδξπζείζα απφ ην χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο θαη ζηελ νπνία ε ζπληαγκαηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ είλαη εγγπεκέλε.» Άξζ. 1 Πξνζρέδην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο εξβίαο γηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Απηφλνκεο Δπαξρίαο Βντβνληίλαο 10 «Ζ Απηνλνκία ηεο νπνίαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηε βάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, εζληθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, κηαο πνιππνιηηηζκηθήο, πνιπεζληθήο θαη κε πνιιέο πεπνηζήζεηο δεκνθξαηηθήο Δπξσπατθήο πεξηνρήο.» Άξζ. 1 ζην ρέδην Νφκνπ γηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Βντβνληίλα. 11 Jovanovic, Igor. «Vojvodina statute harmonized, reports say». Γεκνζηεχηεθε ζην Southeast European Times ζηηο 14/10/2009 [Αλαθηήζεθε 12/12/2009] 9

10 θαηνίθνπο ζε δεκνςήθηζκα. Ζ λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Βντβνληίλα ζα πεξηνξηζηεί ζηελ έθδνζε θαλνληζκψλ θαη απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ηεο επαξρίαο. Ζ πφιε Novi Sad ζα είλαη ην θχξην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο επαξρίαο θαη φρη ε πξσηεχνπζα ηεο. Δπηπξνζζέησο, ε δπλαηφηεηα ηεο Βντβνληίλα λα ζπλάπηεη δηαπεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο ζα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο εξβίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Ζ ζθνδξή αληίδξαζε πνπ αληηκεηψπηζε ε απφδνζε επξείαο απηνλνκίαο ζηε Βντβνληίλα ήηαλ παξάγσγν ησλ δπζκελψλ γηα ηε εξβία εμειίμεσλ ζην ζέκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Καζψο θαη νη δχν επαξρίεο απνιάκβαλαλ θαζεζηψο επξείαο απηνλνκίαο βάζεη ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1974, ε πεξίπησζε ηεο Βντβνληίλα ζπλδέζεθε θαη παξαιιειίζηεθε κε απηή ηνπ Κνζζφβνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα απζαίξεηε γελίθεπζε. Οη έξβνη, αληίζεηα κε φ,ηη ζπλέβαηλε ζην Κνζζπθνπέδην, δηαζέηνπλ ηελ πιεηνςεθία ζηε Βντβνληίλα, εηδηθά κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έξβσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Κξάηλα, ελψ νη κε έξβνη θάηνηθνη, αλ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (35%), είλαη κνηξαζκέλνη ζε πιεζψξα εζληθψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα ζε ελδερφκελεο πξνζπάζεηεο ζπλαζπηζκνχ κε έξβσλ ζε θίλεκα απφζρηζεο απφ ηε εξβία. Ζ νπγγξηθή κεηνλφηεηα, ε πην επάξηζκε ηεο επαξρίαο, αλακθίβνια επηζπκεί ηελ αλεμαξηεζία απφ ηε εξβία, είλαη, φκσο, ζρεδφλ αδχλαην λα ην πεηχρεη, θαζψο ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο Βντβνληίλα δελ επηζπκεί αλεμαξηεζία αιιά απηνλνκία ζηα πιαίζηα ηεο εξβίαο. Απηφ, άιισζηε, απνδεηθλχεηαη απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο πνπ θαηά θαηξνχο δηεμάγνληαη ζηελ επαξρία θαη ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ζεκεηψλνπλ ρακειά πνζνζηά. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζφβνπ ε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ γηα απφζρηζε ήηαλ δεδνκέλε θαη εθθξάζηεθε κε έλνπιν απειεπζεξσηηθφ αγψλα. Ζ ςήθηζε, ελ ηέιεη, ηνπ Καηαζηαηηθνχ απφ ηε ζεξβηθή Βνπιή (137 ππέξ, 24 θαηά, 139 απφληεο) ζεκαηνδνηεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ηεο εξβίαο πξνο ηνλ επξσπατθφ ζηφρν. Χζηφζν, πέξα απφ ηε ζέζπηζε ηνπ, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ, θάηη πνπ δελ είλαη απνιχησο εγγπεκέλν δεδνκέλεο ηεο ζθνδξήο αληίδξαζεο πνιιψλ έξβσλ πνπ θνβνχληαη έλα δεχηεξν Κφζζνβν. Άιισζηε, ηα βίαηα επεηζφδηα ελαληίνλ κεηνλνηήησλ ζηε Βντβνληίλα αλήθνπλ ζην πξφζθαην παξειζφλ, νπφηε παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επαλάιεςεο. Σα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζην Κφζζνβν θαη ηε Βντβνληίλα δελ επηηξέπνπλ άκεζνπο ζπζρεηηζκνχο, σζηφζν ε αξλεηηθή εκπεηξία ηνπ Κνζζφβνπ αλακθίβνια έρεη επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ζηε Βντβνληίλα. 10

11 πκπεξαζκαηηθά, ην λέν Καηαζηαηηθφ έρεη ηε δπλακηθή λα παξάζρεη ζηε Βντβνληίλα ηα ερέγγπα γηα αλάπηπμε, απηφ, φκσο, ζα εμαξηεζεί άκεζα απφ ην πφζν πηζηά ζα ηεξεζεί ην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Σνπξθία: δηπισκαηηθά αλνίγκαηα ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Βαιθάληα κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο Ζ Σνπξθία γεσγξαθηθά είλαη κηα ρψξα πνπ απιψλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία. Ζ ζέζε απηή δελ ζα κπνξνχζε παξά λα αληηθαηνπηξηζηεί θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο. Αλ θαη θαηά ηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο ραξαθηεξίδεηαη αλ φρη δπηηθή, ηνπιάρηζηνλ θηινδπηηθή ρψξα, πην πξφζθαηεο εμειίμεηο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ σο έλα βαζκφ δηαθνξνπνίεζε ηεο «γξακκή πιεχζεο» ηεο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνο Αλαηνιάο θαη επέθηαζε ηεο αηδέληαο ηεο πνπ άμνλα έρεη ηελ ελδπλάκσζε εκπνξηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γείηνλέο ηεο. θεπηφκελε ηελ Αλαηνιή δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα κελ ιάβεη ππφςε ηελ πξνζέγγηζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ρψξαο αλαθνξηθά κε ην Ηξάλ. Ζ δηαθαηλφκελε ζπλεξγαζία είλαη ζηελ νπζία απνηέιεζκα ηεο «θηινζνθίαο» πνπ ε Σνπξθία αθνινχζεζε, θξνληίδνληαο λα κελ «θιείζεη πφξηεο», αθφκε θαη θαηά ηε δηεζλή απνκφλσζε ηεο ρψξαο, ππνζηεξίδνληαο πάληα ην δηθαίσκα ηνπ Ηξάλ γηα εηξεληθή εθκεηάιιεπζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο ακθηιεγφκελεο εθινγέο δε, ν Erdogan επηδεηθηηθά ζπλεράξε ηνλ Ahmadinejad γηα ηελ λίθε ηνπ. Ζ λέα απηή «γξακκή» εθθξάζηεθε ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε Οθησβξίνπ, φηαλ ν πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε ζηελ Σερεξάλε, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ πξφεδξν Ahmadinejad θαη άιια ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζπκθσλίεο θπξίσο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε εθκεηάιιεπζε πεξηνρήο θπζηθνχ αεξίνπ South Pars, θφζηνπο πεξίπνπ 3,4 δηο επξψ, ε κεηαθνξά αεξίνπ ζε θαηαλαιψηξηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κέζσ αγσγψλ, θαζψο θαη δέζκεπζε λα ζεζπίζνπλ πεξηνρή βηνκεραληθψλ ζπλφξσλ, λα ηδξχζνπλ θνηλή αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλή λνκηζκαηηθή κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. αθέζηαηα κηα ηέηνηα «αλαζέξκαλζε» ησλ ζρέζεσλ δηαηεξεί έλα νπζηαζηηθφ πνιηηηθφ ππφβαζξν, νη δειψζεηο εμάιινπ ηνπ 11

12 πξσζππνπξγνχ Erdogan γηα ην Ηξάλ 12 πνπ «ήηαλ πάληα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξηθεξεηαθή εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ιφγσ ησλ φζσλ έρεη θάλεη θαη φζσλ δελ πξφθεηηαη λα θάλεη» δείρλνπλ ζαθψο ηελ πνιηηηθή έθθαλζε ησλ πξαγκάησλ. Ζ αιιαγή απηή ζην modus operandi βξίζθεη έθθξαζε θαη ζε ηνκείο πεξηζζφηεξν «απηνχο» γηα ηελ Σνπξθία, φπσο ε παξαδνρή ησλ επί ζεηξά εηψλ δηαθξίζεσλ θαη αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ δηθαησκάησλ ηεο θνπξδηθήο κεηνλφηεηαο, ε πξνζπάζεηα ζπλελλφεζεο κε ηνπο Κνχξδνπο ηνπ βνξείνπ Ηξάθ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμεπκελίζεη ηνπο νκνεζλείο ηνπο θαη ζην Ηξάλ θαη ηε πξία θαη ηέινο ε θηλήζεηο γηα απνθαηάζηαζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Αξκελία κεηά απφ δηάζηεκα 16 εηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ε επαλεκθάληζε ηεο Σνπξθίαο ζηε «ζθαθηέξα» ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ έηπρε ζεξκήο αληαπφθξηζεο απφ ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, θαζφηη πνιιέο βιέπνπλ ζε απηή ην «παξάζπξν ζηε Γχζε» θαη ηαπηνρξφλσο έλα κεηξηνπαζέο αληίβαξν ζην Ηξάλ. Αθφκε θαη ε παξαδνζηαθή ζχκκαρνο ηνπ Ηξάλ, ε ζεθνπιαξηζηηθή πξία, κεηά απφ δηπισκαηηθή απνκφλσζε θαη νηθνλνκηθή δπζρέξεηα έηπρε κηαο επηφηεξεο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ Σνπξθία, αθνχ θπζηθά ε ίδηα παξαηηήζεθε ησλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ επαξρία ηνπ Hatay ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο ην 2005, κηα δηέλεμε πνπ δηαξθνχζε απφ ην Μνινλφηη ε ελίζρπζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο Άξαβεο γείηνλέο ηεο θαίλεηαη λα είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ Σνπξθία, νη αμησκαηνχρνη ηεο θαίλεηαη λα πξνζέρνπλ ψζηε λα κελ εθιεθζνχλ νη θηλήζεηο σο ςχρξαλζε κε ηνπο δπηηθνχο ζπκκάρνπο παξά σο κηα πξνζπάζεηα λα ρηίζεη γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη λα απνηειέζεη έλαλ παξάγνληα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ην βηψζηκν παξάδεηγκα ζπλέλσζεο δεκνθξαηίαο θαη Ηζιάκ γηα ηελ πεξηνρή 13. Δπί ηνπ πξαθηένπ, ζηελ ζπλάληεζε πνπ ν πξσζππνπξγφο Erdogan είρε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ κε ηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν Obama, ν ηειεπηαίνο αλαγλψξηζε ηε θχζε ηνπ ξφινπ ηεο ρψξαο ζηελ πεξηνρή ζρεηηθά κε ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ θαη δήισζε φηη «ε Σνπξθία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα κεηαθίλεζεο ηνπ Ηξάλ πξνο ηε ζπλέηηζε κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ εηξεληθή ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο». Πέξαλ ηνχηνπ, ζεκαληηθή θξίζεθε θαη ε 12 Izmirli, Erol. «Πηζαλή κεηάζεζε ζηε δηπισκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο». Γεκνζηεχηεθε ζην Southeast European Times ζηηο 30/11/2009. [Αλαθηήζεθε ζηηο 6/12/2009] 13 «Looking east and south». Γεκνζηεχηεθε ζην Economist ζηηο 29/10/2009, [Αλαθηήζεθε ζηηο 29/11/2009] 12

13 ζπκβνιή κε εηξελεπηηθέο δπλάκεηο ηεο Σνπξθίαο ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ Αθγαληζηάλ, εληζρχνληαο ηελ εηθφλα παξάγνληα επηξξνήο ζηελ πεξηνρή. Ζ κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο πξνο ηηο αξαβηθέο ρψξεο ζπλνδεχηεθε παξάιιεια κε απψιεηεο ή κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο επαθέο ηεο Σνπξθίαο κε ηε Γχζε. Ξεθηλψληαο απφ ην Ηζξαήι, απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο είλαη θπξίσο ε ζηελή ζπλεξγαζία ζε ηνκείο ζηξαηησηηθνχο, ηνπξηζκνχ θαη εκπνξίνπ, αιιά θαη δηπισκαηίαο κε ηελ Σνπξθία λα έρεη ξφιν δηακεζνιαβεηή ζηηο ζπδεηήζεηο Ηζξαήι- πξίαο. Μεηά, σζηφζν, ηελ αλαδσπχξσζε ηεο δηέλεμεο κε ηνπο Παιαηζηηλίνπο, ε εθ κέξνπο Σνπξθίαο πνιηηηθή γξακκή έγηλε πεξηζζφηεξν ζθιεξή. πγθεθξηκέλα, ηνλ πξνεγνχκελν επηέκβξε ζηνλ Davutoglu δελ επεηξάπε ε είζνδνο ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Ηζξαήι, θάηη πνπ ελφριεζε ηδηαίηεξα ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Δλ ζπλερεία, ε Σνπξθία απαγφξεπζε ζην Ηζξαήι λα ζπκκεηάζρεη ζηηο θνηλέο εηήζηεο αζθήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζρεηηθή εθδήισζε απφ θνηλνχ κε ΝΑΣΟ, ΖΠΑ θαη Ηζξαήι. Χο έλα βαζκφ ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θξαηψλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ ελδέρεηαη λα έρεη νδεγήζεη ηελ Σνπξθία ζηελ επαλεηιεκκέλε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ αηρκεξψλ επηρεηξεκάησλ, ακαπξψλνληαο ηηο κέρξη πξφηηλνο άξηζηεο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Δλψ ε ηζξαειηλή πιεπξά ζπρλά επερείξεζε λα θαηεβνχλ νη ηφλνη, ε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ήηαλ πεξηζζφηεξν επηθξηηηθή θαη κφλν ηειεπηαία ην Ηζξαήι πξνέβε ζε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σνπξθία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο Ηζξαήι πξίαο, ηεξκαηίδνληαο έηζη κηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλεξγαζία. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ αλνηγκάησλ ζηελ Αλαηνιή, σο πιήξε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Davutoglu, απνηειεί θαη ε ηνπξθηθή θηλεηηθφηεηα ζηα Βαιθάληα. Πέξα απφ ηε δηπισκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πγγμ γηα έληαμε ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζζφβνπ, ε ηνπξθηθή δηπισκαηία επεδίσμε ζχζθημε ζρέζεσλ κε ηε εξβία θαη ηε Βνζλία Δξδεγνβίλε. Ζ επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Gul ζηε εξβία αλέδεημε ηελ νηθνλνκηθή παξάκεηξν σο βαζηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δπηπιένλ, νη επηζθέςεηο ηνπ Gul ζηηο πεξηνρέο κε κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ε δέζκεπζε γηα επελδχζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο επαλέιαβαλ ηελ επηζπκία ηεο Σνπξθίαο λα αλαιάβεη ξφιν «πξνζηάηε» ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ. Χζηφζν, ε πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα ελέρεη κεγαιχηεξν ηνλ θίλδπλν ηεο απνηπρίαο, δεδνκέλνπ φηη νη ηδέεο ηνπ λεν-νζσκαληζκνχ πνπ πξεζβεχεη ην λέν δφγκα ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηα αληηνζσκαληθά αληαλαθιαζηηθά ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, πνπ ήδε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία απέηξεςαλ ηελ ηνπξθηθή δηείζδπζε ζηελ πεξηνρή. 13

14 Ο λένο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Σνπξθίαο ζπληζηά, ζχκθσλα κε αλαιπηέο, κηα ζνβαξή εμέιημε γηα ηε Γχζε. Ζ έληαμε ζηελ ΔE θαίλεηαη λα απνηειεί γηα ην θπβεξλφλ θφκκα επκεηάβνιν ζηφρν. Γηα φζν δηάζηεκα ε θνηλή γλψκε ξέπεη πξνο ηελ πξννπηηθή έληαμεο, νη πξνζπάζεηεο θαη νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εληείλνληαη, σζηφζν, ε θπβέξλεζε δελ θαίλεηαη ηδηαίηεξα πξφζπκε ζην λα επηρεηξήζεη ζπγθεθξηκέλεο κε δεκνθηιείο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα εθαξκφζεη νπζηαζηηθή ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε. Σαπηνρξφλσο, νη ΖΠΑ επηδηψθνπλ πνιιαπινχο ζηφρνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή: απνηξνπή θνληακεληαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ελαληίσζε ζηηο ππξεληθέο δνθηκέο ζην Ηξάλ. Γηα ηελ Σνπξθία ζήκεξα ην πηζαλφηεξν ελδερφκελν είλαη λα αληηηαρζεί ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο κε ζθιεξή ξεηνξηθή 14. Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη πηζαλφ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ΖΠΑ λα θιεζνχλ λα δψζνπλ ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο θαη δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ ε Σνπξθία λα ζπλερίζεη λα παξακείλεη νπζηαζηηθφο ζχκκαρνο πξσηίζησο ηεο Γχζεο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη εμίζνπ ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. πλνξηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζήκεξα Ο ρψξνο ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ απνηεινχζε αλέθαζελ ην πεδίν έληνλσλ εζληθηζηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, ζην νπνίν εδάθε ζπρλά κεηαηξέπνληαλ ζε αληηθείκελν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ Βαιθάλησλ ιαψλ. Σφζν ε γεσγξαθία πνπ δελ επηηξέπεη ζαθείο γεσγξαθηθέο νξηνζεηήζεηο, φζν θαη ε ηζηνξία πνπ δελ επηηξέπεη ζαθείο εδαθηθνχο, κε βάζε ηα έζλε, δηαρσξηζκνχο, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πξνθάιεζαλ θαη πξνθαινχλ αθφκα θαη ζήκεξα έλα ζπλερέο θιίκα αλαβξαζκνχ γχξσ απφ ζπλνξηαθά δεηήκαηα θαη εδαθηθέο βιέςεηο. Με ηε κνλνκεξή αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζφβνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 αλαδείρζεθαλ πνιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ λένπ θξάηνπο πνπ ζα πξνθαινχζε γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιήκαηα ζε απηφ θαη ηνπο γείηνλέο ηνπ, πγγμ θαη Μαπξνβνχλην. 14 Soner Cagaptay: «Is Turkey Leaving the West?». Γεκνζηεχηεθε ζην Foreign Affairs ζηηο 26/10/2009. [Αλαθηήζεθε ζηηο 29/11/2009] 14

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ

ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Μ.Π.. Γ.Δ.. ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Π. ΛΙΑΚΟΤΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΒΛΑΥΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο 8 ΔΝΑΔΡΗΟ ΥΧΡΟ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα