KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ"

Transcript

1 KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο

2 ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην Βαιθαληθφ ρψξν (Καλδή Καηερίνα) 3 Ο λένο λφκνο γηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Βντβνληίλα (Μποσηέλης Κωνζηανηίνος) 7 Σνπξθία: δηπισκαηηθά αλνίγκαηα ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Βαιθάληα κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο (Μούζζη Έλλη) 11 πλνξηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ Βαιθαληθψλ ρσξψλ ζήκεξα (κούρηη Ελιάνα) 14 Μαηηέο ζηελ Δπηθαηξφηεηα (Επιμέλεια: Παναγιωηίδοσ Ράνια κούρηη Ελιάνα Μποσηέλης Κων/νος) 18 Επιζηημονική εποπηεία και επιμέλεια Dr Κωνζηανηίνος Φίλης Copyright Κέληξν Έξεπλαο Ρσζίαο, Δπξαζίαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο

3 Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ βαιθαληθφ Σν Μαπξνβνχλην αλαιακβάλεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010 ηελ πξνεδξία ηεο Κεληξνεπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο (CEI) απφ ηε Ρνπκαλία θαη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ηελ πξνεδξία ηεο Πξσηνβνπιίαο Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ απφ ηελ Ηηαιία, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνεδξία ηεο Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) απφ ηελ Σνπξθία. ηηο ηξεηο απηέο ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζα επηθεληξψζεη ηηο δξάζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ην ην παξαθάησ άξζξν ζα εμεηαζηεί ε ηζηνξία, ε δνκή θαη ν ζθνπφο ησλ Πξσηνβνπιηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. Κεληξνεπξσπατθή Πξσηνβνπιία (CEI) Ο Οξγαληζκφο ηδξχζεθε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1989 (ιίγεο κέξεο κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Βεξνιίλνπ) απφ ηε Γηνπγθνζιαβία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία ζηε Βνπδαπέζηε θαη εγθαζίδξπε κηα πιαηθφξκα γηα ηελ ακνηβαία πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ζπλεξγαζία πνπ νλνκάζηεθε Quadragonal Co-operation. Με ηελ είζνδν ηεο Σζερνζινβαθίαο ην Μάην ηνπ 1990 κεηνλνκάζηεθε ζε Pentagonal Initiative θαη ηεο Πνισλίαο ην 1991 ζε Hexagonal Initiative. Με ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηελ είζνδν ην 1992 ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, Κξναηίαο θαη ινβελίαο ν Oξγαληζκφο κεηνλνκάζηεθε ζε Central European Initiative (CEI) ελψ ην 1993 ε Σζερηθή θαη ε ινβαθηθή Γεκνθξαηία εληάρζεθαλ ζε απηφλ. Καηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Βνπδαπέζηεο ην 1993 εγθξίζεθε ε πξφηαζε γηα ηελ εηζδνρή ηεο π.γ.γ.μ. σο δέθαην κέινο ηεο. Σν 1994 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ Association Council ηεο CEI κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Λεπθνξσζίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο θαη ζην Σνξίλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1994 πξνζηέζεθε θαη ε Αιβαλία. Ζ ζπλεδξίαζε ελέθξηλε, επίζεο, ηελ πηνζέηεζε ηνπ «CEI Instrument for the Protection of Minority Rights». Σν 1995 ζηε Βαξζνβία απνθαζίζζεθε ε απνδνρή ηεο ππνςεθηφηεηαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θξαηψλ γηα ηελ απφθηεζε θαζεζηψηνο πιήξνπο έληαμεο ζην πιαίζην ηεο CEI. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ελεθξίζεζαλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο «Guidelines for Activities and Rules of Procedure» θαη απνθαζίζζεθε ε ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο (CID) ζηελ Σεξγέζηε, ην νπνίν δχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε CEI-Executive Secretariat (CEI-ES). 3

4 Γέθαην έθην θξάηνο κέινο ηεο CEI έγηλε ην 1996 ε Μνιδαβία. Σν Ννέκβξην ηνπ 2000 ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έγηλε ην 17 ν κέινο θαη, κεηά ηε δηάζπαζε ηεο, ε εξβία δηαηήξεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελψ ην Μαπξνβνχλην εληάρζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο , ε CEI μεθίλεζε κηα λέα ζηξαηεγηθή ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ρσξψλ κεηάβαζεο λα έξζνπλ πην θνληά ζηηο επξσπατθέο δνκέο θαη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μηιάλν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ίδξπζε ην CEI Cooperation Fund κε βάζε ηηο εηήζηεο ζπλεηζθνξέο απφ φια ηα θξάηε-κέιε κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ηεο CEI. Μεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ην 2002 αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ «Guidelines and Rules of Procedure» πνπ εγθξίζεθε απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηε χλνδν Κνξπθήο ζηα θφπηα ην Ννέκβξην ηνπ Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρνπλ εληζρχζεη ην ξφιν ηφζν ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο φζν θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο CEI θαη ζπκβάινπλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ 1. Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο CEI είλαη λα ζηεξίμεη ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο λα αληηκεησπίζνπλ ηε κεηάβαζε θαη ηειηθά ηελ ελζσκάησζε ζηηο δνκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ έληαμε, ην 2004, πέληε κειψλ ηεο CEI ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο ην 2007 κεηέζεζε ην θέληξν βάξνπο ζηα θξάηε κέιε πνπ είλαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2. Ζ Κεληξνεπξσπατθή Πξσηνβνπιία θαηφξζσζε λα είλαη ζεκαληηθφο εηαίξνο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πέηπρε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (φπσο ν ΟΟΑ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, θ.α.) θαη πεξηθεξεηαθέο δνκέο (φπσο ε Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο Ηνλίνπ) 3. ηηο 12 θαη 13 Ννεκβξίνπ 2009 δηνξγαλψζεθε ε εηήζηα ζπλεδξίαζε ηεο νξγάλσζεο ζην Βνπθνπξέζηη, ε νπνία ηίκεζε ηελ 20 ε επέηεην απφ ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο. Ζ ππνπξγηθή ζπλεδξίαζε ζπδήηεζε ηε «ηήξημε ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Μέιινληνο, Δπίιπζε ησλ ηξερφλησλ πξνθιήζεσλ», ελψ ζηε χλνδν επηθπξψζεθαλ ε 1 Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξνεπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο. 2 Ciocoiu, Paul. «Bucharest hosts Central European Initiative Summit». Southeast European Times [Αλαθηήζεθε ζηηο ] 3 ην ίδην. 4

5 Δπεηεηαθή Γήισζε, ην Σειηθφ Έγγξαθν, ην ρέδην Γξάζεο γηα ην θαη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα. Απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ηελ πξνεδξία αλαιακβάλεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην Μαπξνβνχλην. Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ Ζ Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ (Π.Α.Η.) ζεζκνζεηήζεθε ζηε Γηάζθεςε γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Αζθάιεηα ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηελ Αλθφλα ηεο Ηηαιίαο ζηηο Μαΐνπ 2000, απφ ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο ινβελίαο, παξφληνο θαη ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Romano Prodi. Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πξνζρψξεζε ην Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, ηελ νπνία δηαδέρζεθαλ κε μερσξηζηέο αληηπξνζσπείεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο CEI, ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία 4. Σα κέιε ελαιιάζζνληαη ζηελ πξνεδξία ηεο Πξσηνβνπιίαο αλά έηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζπλαληήζεηο ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. Σν αλψηαην φξγαλν ηεο Πξσηνβνπιίαο είλαη ην πκβνχιην Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ πνπ ζπλέξρεηαη ζε ππνπξγηθφ επίπεδν θαη ην νπνίν ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ κηα επηηξνπή αμησκαηνχρσλ. Αλ θαη δελ δηαζέηεη θαζεζηψο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, έρεη πξνβιεθζεί ε ίδξπζε Μφληκεο Γξακκαηείαο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ ζεκάησλ πνπ επηιακβάλεηαη ε Πξσηνβνπιία. Ζ Μφληκε Γξακκαηεία έρεη έδξα ηελ Αλθφλα. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Αλθφλαο (Ancona Declaration) πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ πξσηνβνπιία πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν ππιψλεο: ηελ αζθάιεηα θαη ηηο δξάζεηο θαηά ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ πεξηνρή θαη ηε ζηαδηαθή αιιά ζπζηεκαηηθά πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γεκηνπξγεί πιαίζην δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Γηα ηνπο ηνκείο απηνχο ιεηηνπξγνχλ νκάδεο εξγαζίαο πνπ νλνκάδνληαη «ηξνγγπιέο Σξάπεδεο». Βαζηθή επηδίσμε ηεο Πξσηνβνπιίαο είλαη ε πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ ζεκάησλ θαη ε ζπκβνιή ζηε κεζνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Γηαδηθαζία πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) 4 Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Δastern+Europe/Balkans/Regional+Cooperation/060608_alp_1312.htm 5

6 Ζ Γηαδηθαζία πλεξγαζίαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) απνηειεί ην κφλν «γεγελέο» ζρήκα ζπλεξγαζίαο, πξνεξρφκελν απνθιεηζηηθά απφ ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Μεηέρνπλ ε Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Διιάδα, ε πγγμ, ε Ρνπκαλία, ε εξβία, ην Μαπξνβνχλην, ε Σνπξθία, ε Κξναηία θαη ε Μνιδαβία. Ζ αθεηεξία ηεο Γηαδηθαζίαο ηνπνζεηείηαη ζηε ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζηε φθηα ην 1996, φπνπ κεηά απφ ειιεληθή θαη βνπιγαξηθή πξσηνβνπιία αλαβίσζε ε Γηαβαιθαληθή πλεξγαζία. εκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο Γηαδηθαζίαο είλαη: ε πλάληεζε Κνξπθήο ηεο Κξήηεο ηνλ Ννέκβξηνπ ηνπ 1997, φπνπ γηα πξψηε θνξά έιαβαλ κέξνο νη αξρεγνί Κξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηεο Αηηάιεηαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998, φπνπ ππεγξάθε ε ζπκθσλία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ πξνψζεζεο εκπνξίνπ θαη ε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην 2000, φπνπ ππεγξάθε ε Υάξηα Καιήο Γεηηλίαζεο, ηαζεξφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο ζηελ ΝΑ Δπξψπε. Ζ Υάξηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αζθαιείαο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πεξηβάιινληνο, δηθαηνζχλεο θαη θαηαπνιέκεζεο παξαλφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ηνκέα, ζηε δεκνθξαηία θιπ. Δπίζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο SEECP, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία Σξφηθαο ζε επίπεδν ππνπξγψλ, πνιηηηθψλ δηεπζπληψλ (αξκφδηνη δηεπζπληέο ππ. Δμ) θαη πςειψλ αμησκαηνχρσλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζηφ ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε, ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο, επίζεο, θαη ηε κάρε θαηά ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφζεζε ηεο SEECP είλαη λα επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο ηελ πξνζέγγηζε ησλ επξσπατθψλ θαη επξσ-αηιαληηθψλ δνκψλ κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηλίαζεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο ζε κηα πεξηνρή εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο πνπ μεθίλεζε κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. πλαθψο, ε SEECP επηδηψθεη λα απηνπξνζδηνξηζηεί σο κηα απζεληηθή θσλή ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ΔΔ έρεη αλαγάγεη ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε απαξαίηεην ζηφρν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο πνξείαο ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Παξά ηηο 6

7 πθηζηάκελεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ νπζία ή ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο πεξηθεξεηαθψλ ζεκάησλ, νη ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο SEECP απέδεημαλ φηη νη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ θνηλή γιψζζα ζηα ζέκαηα ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ. Ζ SEECP είλαη κηα πεξηθεξεηαθή κε ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ πξνεδξεχνπζα ρψξα. Σελ πξνεδξία ηεο αλαιακβάλεη έλα θξάηνο-κέινο αλά έηνο. Ζ πξνεδξεχνπζα ρψξα παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη θηινμελεί ηελ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ, ηε ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη κηα ζεηξά απφ εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ πνιηηηθψλ δηεπζπληψλ ελψ έρεη δηθαίσκα λα ζπγθαιεί θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. Ο λφκνο γηα ην λέν Καηαζηαηηθφ ηεο Βντβνληίλα Ζ πεξηνρή ηεο Βντβνληίλα ράξε ζηα πνιπεζληθά 5 θαη πνιππνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηέιεζε κηα ηδηαίηεξε νληφηεηα ζην ρξφλν γηα ηνλ βαιθαληθφ αιιά θαη ηνλ επξχηεξν θεληξνεπξσπατθφ ρψξν. ηα πιαίζηα ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο Οκνζπνλδίαο θαη βάζεη ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1974, ε Βντβνληίλα απνιάκβαλε θαζεζηψο απηνλνκίαο κέζα ζην φξηα ηεο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, ην νπνίν ηεο επέηξεπε, κεηαμχ άιισλ, λα είλαη θαη νηθνλνκηθά θπξίαξρε. Σν 1989 κέζα ζην δπζκελέο θιίκα ησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία, ε εξβία -γηα λα απνηξέςεη παξφκνηα θηλήκαηα ζηηο απηφλνκεο επαξρίεο ηεο- ςήθηζε λέν χληαγκα, ην νπνίν ζηεξνχζε απφ ηε Βντβνληίλα ηελ απηνηέιεηα ζηηο ηξεηο εμνπζίεο θαη ππνβίβαδε ηελ απηνλνκία ηεο απνθιεηζηηθά ζε εδαθηθφ επίπεδν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Γηνπγθνζιαβηθψλ Πνιέκσλ ην Βειηγξάδη αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή αθνκνίσζεο ησλ κεηνλνηήησλ ζηε Βντβνληίλα, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ ελεξγή αληίδξαζε ησλ κεηνλνηήησλ, θπξίσο ηεο νπγγξηθήο, πξνο ηελ πξνζπάζεηα απφδνζεο επξείαο ηνπηθήο απηνλνκίαο πνπ ζα δηαζθάιηδε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 6. 5 Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2002 ζηε θαηνηθεί ζεξβηθή πιεηνςεθία (65,05%) θαη κηα ζεκαληηθή κεηνλφηεηα Οχγγξσλ (14,28%). Άιιεο εζληθέο νκάδεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ απνγξαθή κε ζρεηηθά κηθξά αιιά αμηνζεκείσηα πνζνζηά είλαη: Κξνάηεο(2,78%), ινβάθνη(2,79%), Ρνπκάλνη(1,5%), Μαπξνβνχληνη(1,75%), Γηνπγθνζιάβνη(2,45%) θαζψο θαη πνιινί άιινη ιανί. 6 Γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ εξβηθνχ θέληξνπ πξνο ηηο κεηνλφηεηεο ζηε Βντβνληίλα θαη ηελ απάληεζε ηεο νπγγξηθήο κεηνλφηεηαο βι. Κνππά, Μαξηιέλα. «Οη κεηνλφηεηεο ζηα κεηα-θνκκνπληζηηθά Βαιθάληα 7

8 Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ε επξσπατθή πξννπηηθή ηεο εξβίαο ήηαλ αλακθίβνια έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε ελφο λένπ Καηαζηαηηθνχ γηα ηε Βντβνληίλα. Αλ θαη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα εζσηεξηθφ δήηεκα, ε πνξεία πξνο ηελ πιήξε έληαμε πξνυπνζέηεη ηελ ελαξκφληζε κε ηα επξσπατθά δεκνθξαηηθά πξφηππα πνπ επηβάιινπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα απφ απηή πνπ αθνινπζνχζαλ νη ζεξβηθέο θπβεξλήζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 90. Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ζήκαλε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε εξβία απφ ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο. ε ςήθηζκα, κάιηζηα, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην 2005 πνπ είρε εθδνζεί ζε απάληεζε γηα ηα βηαία επεηζφδηα πνπ είραλ μεζπάζεη ζηελ επαξρία ηεο Βντβνληίλα θαη γηα ηα νπνία είραλ θάλεη αλαθνξέο δηεζλείο νξγαληζκνί 7, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ηφηε εξβία- Μαπξνβνχλην, θαιείην λα απνθαηαζηήζεη «ηελ απηνλνκία πνπ απνιάκβαλε ε Βντβνληίλα κέρξη ην 1990 θαη ηηο πξαγκαηηθέο εμνπζίεο ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ ην πεξηθεξεηαθφ θνηλνβνχιην λα εθαξκφζεη ζηελ πνιπεζλνηηθή απηή πεξηνρή ηηο δένπζεο πνιηηηθέο» 8. Σν θπβεξλφλ θφκκα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ππέξ ηνπ λνκνζρεδίνπ έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα έρεη κηα απηφλνκε Βντβνληίλα ζηελ πνξεία πξνο ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ. ε απηφ ζπκθσλεί θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηεο επαξρίαο, θαζψο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Dragoslav Petrovic, εγέηε ηνπ θπξίαξρνπ ζπλαζπηζκνχ ζηε πλέιεπζε ηεο Βντβνληίλα, ην λέν Καηαζηαηηθφ ζθνπεχεη λα νδεγήζεη ηε εξβία πην θνληά ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ην ζρέδην λφκνπ γηα ην λέν θαζεζηψο πηνζεηήζεθε απφ ηε πλέιεπζε ηεο Βντβνληίλα, γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ, φκσο, έπξεπε λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ εξβηθνχ Κνηλνβνπιίνπ. ην Κνηλνβνχιην ην λνκνζρέδην ζπλάληεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σα θχξηα ζεκεία γηα ην νπνία επηθξίζεθε ν λένο λφκνο ήηαλ γεληθφηεξα ε απφδνζε πνιιψλ εμνπζηψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ θαηάζηαζε παξάιιεινπ θξάηνπο κέζα ζηε εξβία κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα ζην κέιινλ θαη εηδηθφηεξα: ε αλάδεημε ηεο κεγαιχηεξεο πφιεο ηεο επαξρίαο Novi Sad σο «πξσηεχνπζαο ηεο Πολιτικές τοσ κέντροσ και μειονοτικές απαντήσεις» Δθδ. ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ ΑΘΖΝΑ 1997 ζει θαη Παξάδεηγκα : «Dangerous Indifference Violence against minorities in Serbia» Human Right Watch report Οθηψβξηνο 2005 Volume 17, No 7 (D) ζει Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε Βντβνληίλα P6_Ta-Prov(2005)

9 Βντβνληίλα», ν ραξαθηεξηζκφο «Δπαξρηαθή Κπβέξλεζε» ηνπ ζψκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, ε δπλαηφηεηα λα αλνίγεη Γξαθεία Δθπξνζσπήζεσο ζηελ ΔΔ αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε άιιεο πεξηνρέο θαη ε ίδξπζε Αθαδεκίαο Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ. Δπηπιένλ, ν λφκνο, ζην βαζκφ πνπ ππεξηνλίδεη ηνλ πνιπεζληθφ ραξαθηήξα ηεο επαξρίαο, πιήηηεη ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο φζν θαη ηα εζληθά θαη θξαηηθά ζπκθέξνληα ηεο εξβίαο, επνκέλσο θξίλεηαη σο αληηζπληαγκαηηθφο. Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο εξβίαο, ηνπ Vojslav Kostunica, εμέδσζε δηθή ηνπ πξφηαζε γηα ην λέν Καηαζηαηηθφ ηεο επαξρίαο, ζηελ νπνία απνθεχγνληαλ «αηπρείο» δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ πξνηείλεη ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα εγγπάηαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ ζηε Βντβνληίλα 9, φπσο άιισζηε νξίδεηαη θαη ζην ζεξβηθφ χληαγκα, ζε αληηδηαζηνιή κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ θαηαηεζέληνο ζην Κνηλνβνχιην Καηαζηαηηθνχ πνπ αλαθέξεη φηη ε απηνλνκία είλαη απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ εζληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 10. Σν ηειηθφ ζρέδην λφκνπ γηα ην Καηαζηαηηθφ πνπ θαηαηέζεθε ζην ζεξβηθφ Κνηλνβνχιην ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ πεξηέρεη αξθεηέο δηνξζψζεηο. Αξρηθά, δελ αιινηψζεθε ην δηθαίσκα ηεο Βντβνληίλα λα ζπλάπηεη πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο θαη λα δηαηεξεί δηθέο ηεο απνζηνιέο ζηελ ΔΔ θαη ζε άιιεο επξσπατθέο πεξηνρέο. Σν λέν Καηαζηαηηθφ κεηαθέξεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο επαξρίαο εμνπζίεο ζηα πεδία: πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, γεσξγίαο, ηνπξηζκνχ, ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, χδξεπζεο θαη δαζνθνκίαο, ζήξαο θαη αιηείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ αξκνδηφηεηεο ζα κεηαβηβαζηνχλ θαη ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ίδξπζε Αθαδεκίαο Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ. Απφ πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αθαηξέζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ εθείλεο πνπ έδηλαλ ζηελ επαξρία «δηθαηνδνζία θξαηηθήο ππφζηαζεο» 11. ην λέν λφκν δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο επαξρηαθήο θπβέξλεζεο λα ςεθίδεη λφκνπο θαη λα θαιεί ηνπο 9 «Ζ Απηφλνκε Δπαξρία ηεο Βντβνληίλα απνηειεί κηα απηφλνκε εδαθηθή θνηλφηεηα ηδξπζείζα απφ ην χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο θαη ζηελ νπνία ε ζπληαγκαηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ είλαη εγγπεκέλε.» Άξζ. 1 Πξνζρέδην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο εξβίαο γηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Απηφλνκεο Δπαξρίαο Βντβνληίλαο 10 «Ζ Απηνλνκία ηεο νπνίαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηε βάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, εζληθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, κηαο πνιππνιηηηζκηθήο, πνιπεζληθήο θαη κε πνιιέο πεπνηζήζεηο δεκνθξαηηθήο Δπξσπατθήο πεξηνρήο.» Άξζ. 1 ζην ρέδην Νφκνπ γηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Βντβνληίλα. 11 Jovanovic, Igor. «Vojvodina statute harmonized, reports say». Γεκνζηεχηεθε ζην Southeast European Times ζηηο 14/10/2009 [Αλαθηήζεθε 12/12/2009] 9

10 θαηνίθνπο ζε δεκνςήθηζκα. Ζ λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Βντβνληίλα ζα πεξηνξηζηεί ζηελ έθδνζε θαλνληζκψλ θαη απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ηεο επαξρίαο. Ζ πφιε Novi Sad ζα είλαη ην θχξην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο επαξρίαο θαη φρη ε πξσηεχνπζα ηεο. Δπηπξνζζέησο, ε δπλαηφηεηα ηεο Βντβνληίλα λα ζπλάπηεη δηαπεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο ζα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο εξβίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Ζ ζθνδξή αληίδξαζε πνπ αληηκεηψπηζε ε απφδνζε επξείαο απηνλνκίαο ζηε Βντβνληίλα ήηαλ παξάγσγν ησλ δπζκελψλ γηα ηε εξβία εμειίμεσλ ζην ζέκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Καζψο θαη νη δχν επαξρίεο απνιάκβαλαλ θαζεζηψο επξείαο απηνλνκίαο βάζεη ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1974, ε πεξίπησζε ηεο Βντβνληίλα ζπλδέζεθε θαη παξαιιειίζηεθε κε απηή ηνπ Κνζζφβνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα απζαίξεηε γελίθεπζε. Οη έξβνη, αληίζεηα κε φ,ηη ζπλέβαηλε ζην Κνζζπθνπέδην, δηαζέηνπλ ηελ πιεηνςεθία ζηε Βντβνληίλα, εηδηθά κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έξβσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Κξάηλα, ελψ νη κε έξβνη θάηνηθνη, αλ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (35%), είλαη κνηξαζκέλνη ζε πιεζψξα εζληθψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα ζε ελδερφκελεο πξνζπάζεηεο ζπλαζπηζκνχ κε έξβσλ ζε θίλεκα απφζρηζεο απφ ηε εξβία. Ζ νπγγξηθή κεηνλφηεηα, ε πην επάξηζκε ηεο επαξρίαο, αλακθίβνια επηζπκεί ηελ αλεμαξηεζία απφ ηε εξβία, είλαη, φκσο, ζρεδφλ αδχλαην λα ην πεηχρεη, θαζψο ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο Βντβνληίλα δελ επηζπκεί αλεμαξηεζία αιιά απηνλνκία ζηα πιαίζηα ηεο εξβίαο. Απηφ, άιισζηε, απνδεηθλχεηαη απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο πνπ θαηά θαηξνχο δηεμάγνληαη ζηελ επαξρία θαη ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ζεκεηψλνπλ ρακειά πνζνζηά. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζφβνπ ε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ γηα απφζρηζε ήηαλ δεδνκέλε θαη εθθξάζηεθε κε έλνπιν απειεπζεξσηηθφ αγψλα. Ζ ςήθηζε, ελ ηέιεη, ηνπ Καηαζηαηηθνχ απφ ηε ζεξβηθή Βνπιή (137 ππέξ, 24 θαηά, 139 απφληεο) ζεκαηνδνηεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ηεο εξβίαο πξνο ηνλ επξσπατθφ ζηφρν. Χζηφζν, πέξα απφ ηε ζέζπηζε ηνπ, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ, θάηη πνπ δελ είλαη απνιχησο εγγπεκέλν δεδνκέλεο ηεο ζθνδξήο αληίδξαζεο πνιιψλ έξβσλ πνπ θνβνχληαη έλα δεχηεξν Κφζζνβν. Άιισζηε, ηα βίαηα επεηζφδηα ελαληίνλ κεηνλνηήησλ ζηε Βντβνληίλα αλήθνπλ ζην πξφζθαην παξειζφλ, νπφηε παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επαλάιεςεο. Σα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζην Κφζζνβν θαη ηε Βντβνληίλα δελ επηηξέπνπλ άκεζνπο ζπζρεηηζκνχο, σζηφζν ε αξλεηηθή εκπεηξία ηνπ Κνζζφβνπ αλακθίβνια έρεη επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ζηε Βντβνληίλα. 10

11 πκπεξαζκαηηθά, ην λέν Καηαζηαηηθφ έρεη ηε δπλακηθή λα παξάζρεη ζηε Βντβνληίλα ηα ερέγγπα γηα αλάπηπμε, απηφ, φκσο, ζα εμαξηεζεί άκεζα απφ ην πφζν πηζηά ζα ηεξεζεί ην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Σνπξθία: δηπισκαηηθά αλνίγκαηα ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Βαιθάληα κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο Ζ Σνπξθία γεσγξαθηθά είλαη κηα ρψξα πνπ απιψλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία. Ζ ζέζε απηή δελ ζα κπνξνχζε παξά λα αληηθαηνπηξηζηεί θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο. Αλ θαη θαηά ηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο ραξαθηεξίδεηαη αλ φρη δπηηθή, ηνπιάρηζηνλ θηινδπηηθή ρψξα, πην πξφζθαηεο εμειίμεηο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ σο έλα βαζκφ δηαθνξνπνίεζε ηεο «γξακκή πιεχζεο» ηεο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνο Αλαηνιάο θαη επέθηαζε ηεο αηδέληαο ηεο πνπ άμνλα έρεη ηελ ελδπλάκσζε εκπνξηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γείηνλέο ηεο. θεπηφκελε ηελ Αλαηνιή δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα κελ ιάβεη ππφςε ηελ πξνζέγγηζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ρψξαο αλαθνξηθά κε ην Ηξάλ. Ζ δηαθαηλφκελε ζπλεξγαζία είλαη ζηελ νπζία απνηέιεζκα ηεο «θηινζνθίαο» πνπ ε Σνπξθία αθνινχζεζε, θξνληίδνληαο λα κελ «θιείζεη πφξηεο», αθφκε θαη θαηά ηε δηεζλή απνκφλσζε ηεο ρψξαο, ππνζηεξίδνληαο πάληα ην δηθαίσκα ηνπ Ηξάλ γηα εηξεληθή εθκεηάιιεπζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο ακθηιεγφκελεο εθινγέο δε, ν Erdogan επηδεηθηηθά ζπλεράξε ηνλ Ahmadinejad γηα ηελ λίθε ηνπ. Ζ λέα απηή «γξακκή» εθθξάζηεθε ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε Οθησβξίνπ, φηαλ ν πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε ζηελ Σερεξάλε, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ πξφεδξν Ahmadinejad θαη άιια ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζπκθσλίεο θπξίσο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε εθκεηάιιεπζε πεξηνρήο θπζηθνχ αεξίνπ South Pars, θφζηνπο πεξίπνπ 3,4 δηο επξψ, ε κεηαθνξά αεξίνπ ζε θαηαλαιψηξηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κέζσ αγσγψλ, θαζψο θαη δέζκεπζε λα ζεζπίζνπλ πεξηνρή βηνκεραληθψλ ζπλφξσλ, λα ηδξχζνπλ θνηλή αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλή λνκηζκαηηθή κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. αθέζηαηα κηα ηέηνηα «αλαζέξκαλζε» ησλ ζρέζεσλ δηαηεξεί έλα νπζηαζηηθφ πνιηηηθφ ππφβαζξν, νη δειψζεηο εμάιινπ ηνπ 11

12 πξσζππνπξγνχ Erdogan γηα ην Ηξάλ 12 πνπ «ήηαλ πάληα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξηθεξεηαθή εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ιφγσ ησλ φζσλ έρεη θάλεη θαη φζσλ δελ πξφθεηηαη λα θάλεη» δείρλνπλ ζαθψο ηελ πνιηηηθή έθθαλζε ησλ πξαγκάησλ. Ζ αιιαγή απηή ζην modus operandi βξίζθεη έθθξαζε θαη ζε ηνκείο πεξηζζφηεξν «απηνχο» γηα ηελ Σνπξθία, φπσο ε παξαδνρή ησλ επί ζεηξά εηψλ δηαθξίζεσλ θαη αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ δηθαησκάησλ ηεο θνπξδηθήο κεηνλφηεηαο, ε πξνζπάζεηα ζπλελλφεζεο κε ηνπο Κνχξδνπο ηνπ βνξείνπ Ηξάθ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμεπκελίζεη ηνπο νκνεζλείο ηνπο θαη ζην Ηξάλ θαη ηε πξία θαη ηέινο ε θηλήζεηο γηα απνθαηάζηαζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Αξκελία κεηά απφ δηάζηεκα 16 εηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ε επαλεκθάληζε ηεο Σνπξθίαο ζηε «ζθαθηέξα» ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ έηπρε ζεξκήο αληαπφθξηζεο απφ ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, θαζφηη πνιιέο βιέπνπλ ζε απηή ην «παξάζπξν ζηε Γχζε» θαη ηαπηνρξφλσο έλα κεηξηνπαζέο αληίβαξν ζην Ηξάλ. Αθφκε θαη ε παξαδνζηαθή ζχκκαρνο ηνπ Ηξάλ, ε ζεθνπιαξηζηηθή πξία, κεηά απφ δηπισκαηηθή απνκφλσζε θαη νηθνλνκηθή δπζρέξεηα έηπρε κηαο επηφηεξεο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ Σνπξθία, αθνχ θπζηθά ε ίδηα παξαηηήζεθε ησλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ επαξρία ηνπ Hatay ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο ην 2005, κηα δηέλεμε πνπ δηαξθνχζε απφ ην Μνινλφηη ε ελίζρπζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο Άξαβεο γείηνλέο ηεο θαίλεηαη λα είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ Σνπξθία, νη αμησκαηνχρνη ηεο θαίλεηαη λα πξνζέρνπλ ψζηε λα κελ εθιεθζνχλ νη θηλήζεηο σο ςχρξαλζε κε ηνπο δπηηθνχο ζπκκάρνπο παξά σο κηα πξνζπάζεηα λα ρηίζεη γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη λα απνηειέζεη έλαλ παξάγνληα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ην βηψζηκν παξάδεηγκα ζπλέλσζεο δεκνθξαηίαο θαη Ηζιάκ γηα ηελ πεξηνρή 13. Δπί ηνπ πξαθηένπ, ζηελ ζπλάληεζε πνπ ν πξσζππνπξγφο Erdogan είρε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ κε ηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν Obama, ν ηειεπηαίνο αλαγλψξηζε ηε θχζε ηνπ ξφινπ ηεο ρψξαο ζηελ πεξηνρή ζρεηηθά κε ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ θαη δήισζε φηη «ε Σνπξθία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα κεηαθίλεζεο ηνπ Ηξάλ πξνο ηε ζπλέηηζε κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ εηξεληθή ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο». Πέξαλ ηνχηνπ, ζεκαληηθή θξίζεθε θαη ε 12 Izmirli, Erol. «Πηζαλή κεηάζεζε ζηε δηπισκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο». Γεκνζηεχηεθε ζην Southeast European Times ζηηο 30/11/2009. [Αλαθηήζεθε ζηηο 6/12/2009] 13 «Looking east and south». Γεκνζηεχηεθε ζην Economist ζηηο 29/10/2009, [Αλαθηήζεθε ζηηο 29/11/2009] 12

13 ζπκβνιή κε εηξελεπηηθέο δπλάκεηο ηεο Σνπξθίαο ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ Αθγαληζηάλ, εληζρχνληαο ηελ εηθφλα παξάγνληα επηξξνήο ζηελ πεξηνρή. Ζ κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο πξνο ηηο αξαβηθέο ρψξεο ζπλνδεχηεθε παξάιιεια κε απψιεηεο ή κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο επαθέο ηεο Σνπξθίαο κε ηε Γχζε. Ξεθηλψληαο απφ ην Ηζξαήι, απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο είλαη θπξίσο ε ζηελή ζπλεξγαζία ζε ηνκείο ζηξαηησηηθνχο, ηνπξηζκνχ θαη εκπνξίνπ, αιιά θαη δηπισκαηίαο κε ηελ Σνπξθία λα έρεη ξφιν δηακεζνιαβεηή ζηηο ζπδεηήζεηο Ηζξαήι- πξίαο. Μεηά, σζηφζν, ηελ αλαδσπχξσζε ηεο δηέλεμεο κε ηνπο Παιαηζηηλίνπο, ε εθ κέξνπο Σνπξθίαο πνιηηηθή γξακκή έγηλε πεξηζζφηεξν ζθιεξή. πγθεθξηκέλα, ηνλ πξνεγνχκελν επηέκβξε ζηνλ Davutoglu δελ επεηξάπε ε είζνδνο ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Ηζξαήι, θάηη πνπ ελφριεζε ηδηαίηεξα ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Δλ ζπλερεία, ε Σνπξθία απαγφξεπζε ζην Ηζξαήι λα ζπκκεηάζρεη ζηηο θνηλέο εηήζηεο αζθήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζρεηηθή εθδήισζε απφ θνηλνχ κε ΝΑΣΟ, ΖΠΑ θαη Ηζξαήι. Χο έλα βαζκφ ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θξαηψλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ ελδέρεηαη λα έρεη νδεγήζεη ηελ Σνπξθία ζηελ επαλεηιεκκέλε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ αηρκεξψλ επηρεηξεκάησλ, ακαπξψλνληαο ηηο κέρξη πξφηηλνο άξηζηεο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Δλψ ε ηζξαειηλή πιεπξά ζπρλά επερείξεζε λα θαηεβνχλ νη ηφλνη, ε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ήηαλ πεξηζζφηεξν επηθξηηηθή θαη κφλν ηειεπηαία ην Ηζξαήι πξνέβε ζε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σνπξθία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο Ηζξαήι πξίαο, ηεξκαηίδνληαο έηζη κηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλεξγαζία. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ αλνηγκάησλ ζηελ Αλαηνιή, σο πιήξε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Davutoglu, απνηειεί θαη ε ηνπξθηθή θηλεηηθφηεηα ζηα Βαιθάληα. Πέξα απφ ηε δηπισκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πγγμ γηα έληαμε ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζζφβνπ, ε ηνπξθηθή δηπισκαηία επεδίσμε ζχζθημε ζρέζεσλ κε ηε εξβία θαη ηε Βνζλία Δξδεγνβίλε. Ζ επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Gul ζηε εξβία αλέδεημε ηελ νηθνλνκηθή παξάκεηξν σο βαζηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δπηπιένλ, νη επηζθέςεηο ηνπ Gul ζηηο πεξηνρέο κε κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ε δέζκεπζε γηα επελδχζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο επαλέιαβαλ ηελ επηζπκία ηεο Σνπξθίαο λα αλαιάβεη ξφιν «πξνζηάηε» ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ. Χζηφζν, ε πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα ελέρεη κεγαιχηεξν ηνλ θίλδπλν ηεο απνηπρίαο, δεδνκέλνπ φηη νη ηδέεο ηνπ λεν-νζσκαληζκνχ πνπ πξεζβεχεη ην λέν δφγκα ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηα αληηνζσκαληθά αληαλαθιαζηηθά ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, πνπ ήδε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία απέηξεςαλ ηελ ηνπξθηθή δηείζδπζε ζηελ πεξηνρή. 13

14 Ο λένο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Σνπξθίαο ζπληζηά, ζχκθσλα κε αλαιπηέο, κηα ζνβαξή εμέιημε γηα ηε Γχζε. Ζ έληαμε ζηελ ΔE θαίλεηαη λα απνηειεί γηα ην θπβεξλφλ θφκκα επκεηάβνιν ζηφρν. Γηα φζν δηάζηεκα ε θνηλή γλψκε ξέπεη πξνο ηελ πξννπηηθή έληαμεο, νη πξνζπάζεηεο θαη νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εληείλνληαη, σζηφζν, ε θπβέξλεζε δελ θαίλεηαη ηδηαίηεξα πξφζπκε ζην λα επηρεηξήζεη ζπγθεθξηκέλεο κε δεκνθηιείο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα εθαξκφζεη νπζηαζηηθή ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε. Σαπηνρξφλσο, νη ΖΠΑ επηδηψθνπλ πνιιαπινχο ζηφρνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή: απνηξνπή θνληακεληαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ελαληίσζε ζηηο ππξεληθέο δνθηκέο ζην Ηξάλ. Γηα ηελ Σνπξθία ζήκεξα ην πηζαλφηεξν ελδερφκελν είλαη λα αληηηαρζεί ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο κε ζθιεξή ξεηνξηθή 14. Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη πηζαλφ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ΖΠΑ λα θιεζνχλ λα δψζνπλ ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο θαη δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ ε Σνπξθία λα ζπλερίζεη λα παξακείλεη νπζηαζηηθφο ζχκκαρνο πξσηίζησο ηεο Γχζεο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη εμίζνπ ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. πλνξηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζήκεξα Ο ρψξνο ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ απνηεινχζε αλέθαζελ ην πεδίν έληνλσλ εζληθηζηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, ζην νπνίν εδάθε ζπρλά κεηαηξέπνληαλ ζε αληηθείκελν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ Βαιθάλησλ ιαψλ. Σφζν ε γεσγξαθία πνπ δελ επηηξέπεη ζαθείο γεσγξαθηθέο νξηνζεηήζεηο, φζν θαη ε ηζηνξία πνπ δελ επηηξέπεη ζαθείο εδαθηθνχο, κε βάζε ηα έζλε, δηαρσξηζκνχο, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πξνθάιεζαλ θαη πξνθαινχλ αθφκα θαη ζήκεξα έλα ζπλερέο θιίκα αλαβξαζκνχ γχξσ απφ ζπλνξηαθά δεηήκαηα θαη εδαθηθέο βιέςεηο. Με ηε κνλνκεξή αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζφβνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 αλαδείρζεθαλ πνιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ λένπ θξάηνπο πνπ ζα πξνθαινχζε γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιήκαηα ζε απηφ θαη ηνπο γείηνλέο ηνπ, πγγμ θαη Μαπξνβνχλην. 14 Soner Cagaptay: «Is Turkey Leaving the West?». Γεκνζηεχηεθε ζην Foreign Affairs ζηηο 26/10/2009. [Αλαθηήζεθε ζηηο 29/11/2009] 14

15 Σα ζχλνξα, κήθνπο 150 ρικ, κεηαμχ Κνζζπθνπεδίνπ θαη πγγμ αλέκελαλ νξηνζέηεζε απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο πγγμ ην Απφ ηελ πιεπξά ηεο πγγμ, πξνπνκπφο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα ήηαλ ε νξηνζέηεζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλφξσλ. Αληίζεηα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πξνηεξαηφηεηα είρε ε αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ θαη έπεηηα ε νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ κε ηε πγγμ. Ζ ιχζε ζα κπνξνχζε λα είρε δνζεί ην 2001, φηαλ εξβία θαη πγγμ ππέγξαςαλ ζπκθσλία θαζνξίδνληαο ηα κεηαμχ ηνπο ζχλνξα, σζηφζν ε ζπκθσλία απηή ζπλάληεζε ηελ άξλεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ λα δερηεί ηα ζπκθσλεκέλα ζε φηη αθνξά ζηα δηθά ηνπ ζχλνξα κε ηελ πγγμ. Γπλαηφηεηεο γηα επίιπζε ζην δήηεκα ηεο νξηνζέηεζεο θάλεθαλ φηαλ ε πγγμ αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Σελ αλαγλψξηζε αθνινχζεζε ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ θαη ηε ζέζπηζε δηπισκαηηθψλ δεζκψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη έπεηηα απφ πνιιέο δηαβνπιεχζεηο νη θπβεξλήζεηο πέηπραλ ζπκθσλία γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ε πγγμ έιαβε 160m γεο θνληά ζηε Lukovo Pole ζην φξνο Sar, ελψ ην Κνζζπθνπέδην έιαβε 155m θνληά ζην ζεκείν, εμαηξεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, Contra Fura. Παξφιν πνπ ε ζπκθσλία δέρζεθε επαίλνπο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, νη δηακαξηπξίεο απφ ηα αληηπνιηηεπφκελα θφκκαηα ηεο πγγμ ήηαλ πνιχ έληνλεο. Ζ νζηαιδεκνθξαηηθή Έλσζε ηεο πγγμ (SDSM) θαη ην Φηιειεχζεξν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (LDP) θαηεγφξεζαλ ηελ θπβέξλεζε φηη ππνλνκεχεη ζπλνξηαθή ζπκθσλία ηνπ 2001 θαη επηκέλνπλ φηη ε ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε κε ηελ Πξίζηηλα είλαη αληηζπληαγκαηηθή θαη φηη ε θπβέξλεζε έρεη παξαρσξήζεη ζεκαληηθά εδάθε ηεο πγγμ, πάλσ απφ ην λνκηθά πξνβιεπφκελν. Γπζαξεζηεκέλνη απφ ηε ζπκθσλία είλαη, φκσο, θαη θάηνηθνη απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ. Υσξηθνί ζηελ Delbente - ζηελ πιεπξά ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ - πξαγκαηνπνίεζαλ δηαδήισζε, δηακαξηπξφκελνη φηη θάπνηα απφ ηα εδάθε ηνπο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εληφο ηεο πγγμ ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο. Απνκάθξπλαλ ηνπο ζπλνξηαθνχο ιίζνπο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί θαη θψλαδαλ ζπλζήκαηα, θαηεγνξψληαο πνιηηηθνχο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ γηα απνηπρία ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Καη αλ ην δήηεκα ηεο νξηνζέηεζεο κε ηελ πγγμ ζεσξείηαη ιήμαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ, ζε εθθξεκφηεηα παξακέλεη ε νξηνζέηεζε ζπλφξσλ κεηαμχ Μαπξνβνπλίνπ θαη Κνζζφβνπ. Σηο απφςεηο ηνπ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, Milan Rocen, φηη ε ρψξα ηνπ «δελ έρεη δχζθνια ζέκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ 15

16 κέζσ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο γείηνλέο καο», θαίλεηαη λα κνηξάδνληαη θαη αμησκαηνχρνη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλνξηαθήο νξηνζέηεζεο ζα είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη πην ζχληνκε απφ απηή πνπ δηελεξγήζεθε πξφζθαηα κε ηελ πγγμ. Πξφζθαηα, φκσο, επεηζφδηα έρνπλ απμήζεη ην επίπεδν αλεζπρίαο, θαζψο ηηο θαιέο, φπσο δηαθαίλνληαη, πξνζέζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ δελ ζπκκεξίδνληαη νη ηνπηθέο εγεζίεο θνληά ζηελ επίκαρε πεξηνρή Kulla πνπ πεξηιακβάλεη 21 ρσξηά θαη βξίζθεηαη δίπια ζηελ πφιε Pec. Σνλ Ννέκβξην 200 ρσξηθνί ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο έθιεηζαλ ην δξφκν πνπ νδεγεί ζην ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, θαηαγγέιινληαο φηη νη Μαπξνβνχληνη έρνπλ νηθεηνπνηεζεί 1000 εθηάξηα γεο 15. ε απάληεζε ησλ δηακαξηπξηψλ ν δήκαξρνο ηεο ζπλνξηαθήο πφιεο Rozaje ηνπ Μαπξνβνπλίνπ δήισζε φηη ν δήκνο ηνπ «ζπληεξνχζε θαη ζα εμαθνινπζεί λα ζπληεξεί ηνπο δξφκνπο ζηελ πεξηνρή θαη λα παξέρεη αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή, αλεμάξηεηα απφ ηηο εδαθηθέο βιέςεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνη». Δπηπιένλ, ηα ΜΜΔ ηνπ Κνζζφβνπ κεηέδηδαλ ηελ είδεζε φηη ην Μαπξνβνχλην ηνπνζέηεζε πηλαθίδεο «Καιψο νξίζαηε ζην Μαπξνβνχλην» ζε πεξηνρέο εληφο ηεο θνζζνβαξηθήο επηθξάηεηαο. Ζ πιεζψξα ζπλνξηαθψλ επεηζνδίσλ θαη γεγνλφησλ κεηαμχ θαηνίθσλ θαη αξρψλ ησλ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ καξηπξά ηελ χπαξμε δηαθσληψλ γηα ηελ αθξηβή ζέζε ησλ ζπλφξσλ. Απηή ηελ άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν επηθεθαιήο ηνπ θηλήκαηνο Vetevendosja (Απηνδηάζεζε), ζην Κφζζνβν, Albin Kurti, ν νπνίνο πξνεηδνπνηεί εδψ θαη θαηξφ φηη νη δπν ρψξεο ζα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ θαη αλαθέξεη φηη ε ιχζε κπνξεί λα βξεζεί ζε έγγξαθν 35εηίαο: ην χληαγκα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ην 1974, ζην νπνίν νξίδνληαη ηα ζχλνξα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. νβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλφξσλ αληηκεηψπηζαλ θαη άιιεο δχν βαιθαληθέο ρψξεο: ε ινβελία θαη ε Κξναηία. Αηηία ηεο δηακάρεο απηήο απνηέιεζε ν Κφιπνο ηνπ Piran. Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζία ηνπο, ηα ζεκεξηλά ζχλνξα ησλ δχν πξψελ Γηνπγθνζιαβηθψλ Γεκνθξαηηψλ δηεπζεηήζεθαλ κέζα απφ ηελ Δπηηξνπή Badinter ηo Σν 1993, φκσο, θαη φζν ν Κξναηηθφο Πφιεκνο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε ζινβεληθή θπβέξλεζε απνθήξπμε ηνλ πνηακφ Dragonja σο ζχλνξν, ηζρπξηδφκελε φηη κεηαβάιιεη ηα ζχλνξα πνπ είραλ νξηζηεί πξηλ απφ 50 ρξφληα 16. Έθηνηε, νη δχν πιεπξέο δηεθδηθνχλ ηελ θπξηφηεηα ζηνλ θφιπν ε 15 Roganovic, Marina /Beqiri, Besa. «Pinpointing the Montenegro Kosovo border». Γεκνζηεχηεθε ζην Southeast European Times ζηηο 05/11/2009. [Αλαθηήζεθε ζηηο 12/12/2009] 16 Alic, Anes. «Slovenia, Croatia, EU and the Piran bay». Γεκνζηεχηεθε ζην ISN Security Watch ζηηο 23/05/2007 [Αλαθηήζεθε ζηηο 12/12/2009]. 16

17 θάζε κηα γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο: γηα ηε κελ ινβελία νη ιφγνη είλαη νηθνλνκηθνί, θαζψο ζηε δηεπζέηεζε δηαθπβεχεηαη ε έμνδφο ηεο ζηα δηεζλή χδαηα ελψ γηα ηελ Κξναηία ην δεηνχκελν είλαη κηα βνιηθή ζαιάζζηα ζχλδεζε κε ηελ Ηηαιία. Απφ ηελ εθδήισζε ηεο δηαθσλίαο θαη κεηέπεηηα, ν Κφιπνο έγηλε ην πεδίν πνιιψλ επεηζνδίσλ κεηαμχ ςαξάδσλ θαη ιηκεληθψλ αξρψλ ησλ δχν ρσξψλ, ζηα νπνία κάιηζηα ελεπιάθεζαλ θαη πινία ηξίησλ ρσξψλ. Όηαλ ε ινβελία έγηλε πιήξεο κέινο ηεο ΔΔ, ε ζπλνξηαθή δηαθνξά κεηαθέξζεθε θαη ζην επξσπατθφ πεδίν. Έρνληαο ην δηθαίσκα ηνπ βέην, ε ινβελία ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρεη ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Κξναηίαο, πξνζπαζψληαο, παξάιιεια, λα επηηχρεη κηα επλντθή γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο ιχζε. ε απηφ ην πιαίζην, νη ινβέλνη εμέδσζαλ έλα ράξηε κε ηα εδάθε πνπ έραζε ε ρψξα ηνπο θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ λέσλ ζπλφξσλ 17 θαη ηαπηφρξνλα απαίηεζαλ ηελ θπξηφηεηα ζε νιφθιεξν ηνλ Κφιπν, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πίεδαλ γηα δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ έληαμε ηεο Κξναηίαο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. ηελ Κξναηία ε θπβέξλεζε εμέδσζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο έλαλ παξφκνην ράξηε, εθθξάδνληαο, παξάιιεια, ηε βεβαηφηεηα φηη νη ζπλνξηαθέο δηαθσλίεο δε ζα απνηειέζνπλ θξηηήξην γηα ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα. Χζηφζν, ε επέκβαζε ηεο ΔΔ δελ άθεζε πνιιά πεξηζψξηα γηα ζπλέρηζε ηεο δηαθσλίαο επ άπεηξνλ θαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο νη δχν ρψξεο ππέγξαςαλ ζηε ηνθρφικε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ κηα ζπκθσλία πνπ παξέπεκπε ην δήηεκα ζε δηεζλή δηαηηεζία θαη ζεκείσλε φηη ε απφθαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη γηα ηα δχν κέξε. Γηα ηελ ψξα, ν δξφκνο θαίλεηαη λα νδεγεί ζηε ζηαζεξφηεηα. Χζηφζν, ν ιαφο θαη ζηηο δπν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ θνβάηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα επηηπρία: γηα παξάδεηγκα, ην 87% ησλ ινβέλσλ θνβάηαη φηη ε ζπκθσλία επλνεί ηα θξναηηθά ζπκθέξνληα. Κνηλφο ηφπνο θαη ησλ ηξηψλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ είλαη ε θαιή ζέιεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ λα ιχζνπλ ηα κεηαμχ ηνπο δεηήκαηα κε δηάινγν. Χζηφζν, απηφ δελ βξίζθεη ηελ αλάινγε αληαπφθξηζε απφ ηελ θνηλή γλψκε ησλ ρσξψλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε νξηζηηθψλ ιχζεσλ. Δπνκέλσο, ε νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ πνπ νη πνιηηηθέο θπβεξλήζεηο πείζνπλ ην ιαφ ηνπο φηη νη δηεπζεηήζεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα δίθαηνπ θαη έληηκνπ ζπκβηβαζκνχ. 17 Σνλ ράξηε εμέδσζε ην 25 June Institute ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ γηα ηε δηαθσλία ηνπ Κφιπνπ ηνπ Piran. 17

18 Μαηηέο ζηελ επηθαηξφηεηα Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ πκθσλία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζρέδην αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ South stream ππέγξαςε ε ινβελία κε ηε Ρσζία ζηηο 14 Ννεκβξίνπ. Σε ζπκθσλία ππέγξαςαλ ν Ρψζνο ππνπξγφο ελέξγεηαο, Sergei Smatkin, θαη ν ινβέλνο νκφινγνο ηνπ, Matey Latovnik, ελψ παξφληεο ήηαλ θαη νη πξσζππνπξγνί ηεο Ρσζίαο, Vladimir Putin, θαη ηεο ινβελίαο, Barout Pahor. Ο αγσγφο South Stream είλαη θνηλνπξαμία ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο ελέξγεηαο Gazprom θαη ηεο ηηαιηθήο ENI θαη ζηνρεχεη ζηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Μέρξη ζήκεξα ζην project επίζεκα ζπκκεηέρνπλ νη : Βνπιγαξία, Διιάδα, εξβία, Οπγγαξία, Σνπξθία ελψ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή έρεη εθθξάζεη θαη ε Οπθξαλία. ην επίθεληξν ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηε Ρνπκαλία βξίζθεηαη ε επηθχξσζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco πνπ ππνγξάθεθε απφ ηελ Απζηξία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Σνπξθία θαη ηε Ρνπκαλία ηνλ Ηνχιην ηνπ Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΖΠΑ, ελψ ε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Αζία, κε ην ελδερφκελν δηαζχλδεζεο ηνπ Ηξάλ λα παξακέλεη αλνηρηφ, γηα ην άκεζν κέιινλ. Σελ θαηαζθεπή λένπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ζηελ ηερλεηή ιίκλε Βνπηζθνβίηζα ηεο εξβίαο αλαθνίλσζε ε απζηξηαθή εηαηξεία «Inagen». Σν έξγν αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θζηλφπσξν ηνπ 2010, ζα παξάγεη 200 kw ελέξγεηαο θαη ην ζπλνιηθφ ηνπ θφζηνο ζα θηάζεη ηα ε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο πξνρψξεζαλ ε εηαηξεία ειεθηξηζκνχ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ EPCG θαη ε λνξβεγηθή ENT. ηελ θνηλνπξαμία ε λνξβεγηθή εηαηξεία ζα ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ 49%, δηαζέηνληαο 8 εθ., ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ζηαζκψλ 18

19 παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζε επελδχζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ. Σελ επαλεμέηαζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε αλαθνίλσζε ν πξσζππνπξγφο ηεο Βνπιγαξίαο Borisov. ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ επηζεκαίλεη φηη ε ζπκθσλία θαη ελ γέλεη ην ζρέδην είλαη σθέιηκν γηα ηα ειιεληθά θαη ξσζηθά ζπκθέξνληα αιιά φρη γηα ηε Βνπιγαξία πνπ θαιείηαη λα επσκηζηεί θαη ηεξάζηην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Τπελζπκίδεηαη φηη γηα λα επαλεμεηαζηεί ε ζπκθσλία πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ σο πξνο απηφ θαη ηα ηξία κέξε. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεκαηνδνηεί ηελ ζχλδεζε ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ Βνπιγαξίαο Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο Ρνπκαλίαο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο ηεο Βνπιγαξίαο Traikov, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ηα βνπιγαξηθά ζρέδηα θαη πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη 43 εθ. γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ Βνπιγαξίαο Διιάδαο θαη 9 εθ. γηα ηα δίθηπα Βνπιγαξίαο Ρνπκαλίαο. ηε ινβελία ζα εδξεχεη ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ. Ζ ζινβεληθή ππνςεθηφηεηα επηθξάηεζε εθείλσλ ηεο ινβαθίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο κε 15 ςήθνπο. Ο ππνπξγφο ηεο ινβελίαο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ απφθαζε ελψ ν Δπίηξνπνο Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ επεζήκαλε ηε ζεκαζία ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ απνηειεί γηα ηελ Δλέξγεηα ζηελ Έλσζε φηη απνηειεί ε ΔΚΣ γηα ηελ Οηθνλνκία. Αξλεηηθή ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζα παξακείλεη ε εξβία ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2015, φπσο αλαθνίλσζε ν ππνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Οξπρείσλ Skandric. Ζ δήισζε απηή έξρεηαη σο απάληεζε ζηηο πξνζέζεηο ηεο Ρσζίαο λα δηαζέζεη ηερλνγλσζία θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ππξεληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα Σελ πξφζεζε ηεο λα απνθαηαζηήζεη ηε βνπιγαξηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε εμέθξαζε ε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε. Σε 19

20 δήισζε απηή αθνινχζεζε ε ζχζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηε κειέηε αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηε βνπιγαξηθή πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ζηελ αλαηνιηθή Θξάθε. ηα πιαίζηα απηά ε Βνπιγαξία ζα αλαδεηήζεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ. Πξσηνβνπιία ηεο Αιβαλίαο πνπ αθνξά ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Κνζζφβνπ θαη ηεο πγγμ γηα ηελ θαζηέξσζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ. Ζ θίλεζε ζηνρεχεη ηα αιβαλφθσλα παλεπηζηήκηα ελψ, φπσο δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ, Dhori Kule, ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαθηέαο χιεο ζα γίλεη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Μπνιφληα. ε θηλεηνπνηήζεηο πξνέβεζαλ νη θνηηεηέο ζηελ Κξναηία απφ ηηο ζρνιέο Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Εάγθξεκπ. Σελ 1 ε Γεθεκβξίνπ απέθιεηζαλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Δπηζηεκψλ θαη Αζιεηηζκνχ δεηψληαο δσξεάλ παηδεία. Δπηηπρεκέλεο θξίζεθαλ νη δεκνηηθέο εθινγέο ζην Κφζζνβν. Ζ κεγαιχηεξε επηηπρία ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ γηα πνιινχο ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ έξβσλ. Σε ζπκκεηνρή απηή ραηξέηεζε θαη ν Ακεξηθαλφο πξέζβεο ζηελ Πξίζηηλα πνπ δήισζε φηη νη έξβνη ηνπ Κνζζφβνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ επθαηξία λα δείμνπλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα ην θνηλφ κέιινλ ηνπο κε ηνπο Αιβαλνχο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Κνζζφβνπ. Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο εξβίαο θαη Γηθαζηεξίνπ γηα Δγθιήκαηα πνιέκνπ ηνπ ΟΗΔ δηαπίζησζε ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο S. Bramerge. ηελ ηειεπηαία ηνπ έθζεζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ζεκεηψλεη φηη παξά ηελ κε εχξεζε θαη ζχιιεςε ησλ θπγφδηθσλ εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ (Mladic), νη ζεξβηθέο αξρέο επηδεηθλχνπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα απνδείμνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Νοεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δγθιήκαηα πνιέκνπ ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος XCIX, Γεστέρα 17 Μαΐοσ 2010. πληαθηηθή Οκάδα: Βιαζηάξεο Γηάλλεο Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Παλαγησηίδνπ Ράληα πληνληζηήο: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

Gül θαη Davutoğlu ζε εξβία θαη Βνζλία: Η Άγθπξα επηδηώθεη επέθηαζε ηνπ «ζηξαηεγηθνύ βάζνπο» ηεο θαη πξνο ηα δπηηθά.

Gül θαη Davutoğlu ζε εξβία θαη Βνζλία: Η Άγθπξα επηδηώθεη επέθηαζε ηνπ «ζηξαηεγηθνύ βάζνπο» ηεο θαη πξνο ηα δπηηθά. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Έτος 3ο - Τεύτος LXXVI, Γεστέρα 2 Νοεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Γηαλλαθίδνπ Καηεξίλα Εάλλα Καζζηαλή Μαξία Ηνξδαλίδεο Βιάληεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων Επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Οικονόμου Γραμμ. ΟΕΥ Α, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η επξσπατθή πξννπηηθή ηεο εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο. ρνιή Πνιηηηθήο Δπηκφξθσζεο. 20 Μαΐνπ 2010) Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

(Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο. ρνιή Πνιηηηθήο Δπηκφξθσζεο. 20 Μαΐνπ 2010) Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΖΜΔΗΧΔΗ (Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο. ρνιή Πνιηηηθήο Δπηκφξθσζεο. 20 Μαΐνπ 2010) Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Μηράιεο Αηηαιίδεο Οξγάλσζε/ηφρνη νκηιίαο Ζ νκηιία ζα δηεμέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο. Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο. Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Δπξπβηάδεο Μάξηνο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο : Γηάλλαξνπ Θενράξε (ΜΘ/08007) Σίηινο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXIII Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνχινπ Υξηζηίλα Αλδξφληθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Καδφγινπ Γηάλλεο Καξάκπειαο Γηάλλεο Κνχθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: Μεςογειακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πολιτικέσ, Οικονομικέσ και Διεθνείσ Σχέςεισ ςτη Μεςόγειο. Ονοματεπώνυμο: Καΰζερλή Ντουΰςάλ ΑΜ: 433Μ/2009017 Θέμα διπλωματικήσ εργαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα