Ευπάκειεσ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευπάκειεσ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) Ευπάκειεσ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν Δρ. Κωνςταντίνοσ Παπαπαναγιϊτου

2 Βάζειρ Γεδομένων Legacy Σςζηήμαηα Web Services Απσεία/Φάκελοι Ανθπώπινο δςναμ. Billing Ο κϊδικασ αποτελεί τμιμα τθσ περιμζτρου Δπίπεδο Γικηύος Δπίπεδο Δθαπμογήρ Δπίθεζη ζε Δθαπμογή Firewall Κώδικαρ Δθαπμογήρ Δξςπηπεηηηήρ Δθαπμ. Δξςπηπεηηηήρ Web Αζθαλέρ ΛΣ Firewall

3 Απειλζσ Απειλζσ κατά τθν ανάπτυξθ Προγραμματιςτισ ειςάγει κακόβουλο κϊδικα επίτθδεσ Προγραμματιςτικά λάκθ Απειλζσ κατά τθ λειτουργία Εκμετάλλευςθ γνωςτϊν ευπακειϊν που δεν ζχουν διορκωκεί (ι δεν ζχουν εγκαταςτακεί οι αντίςτοιχεσ ενθμερϊςεισ) «Μθ αναμενόμενθ» λειτουργία του προγράμματοσ

4 6.5 Develop applications based on secure coding guidelines. Prevent common coding vulnerabilities in software development processes PCI DSS industry best practices for vulnerability management are for example, the OWASP Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding, etc

5

6 φγκριςθ Top με 2010 OWASP Top (Προηγοφμενο) A2 Injection Flaws A1 Cross Site Scripting (XSS) A7 Broken Authentication and Session Management A4 Insecure Direct Object Reference A5 Cross Site Request Forgery (CSRF) <ήταν T A10 Insecure Configuration Management> A8 Insecure Cryptographic Storage A10 Failure to Restrict URL Access = = + OWASP Top (Νζο) A1 Injection A2 Cross Site Scripting (XSS) A3 Broken Authentication and Session Management A4 Insecure Direct Object References A5 Cross Site Request Forgery (CSRF) A6 Security Misconfiguration (NEW) A7 Insecure Cryptographic Storage A8 Failure to Restrict URL Access A9 Insecure Communications <δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτο T > A9 Insufficient Transport Layer Protection A10 Unvalidated Redirects and Forwards (NEW) A3 Malicious File Execution <δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτο T > A6 Information Leakage and Improper Error Handling <δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτο T > = + - -

7 Κίνδυνοι

8 OWASP Top 10 Αποτίμθςθ Κινδφνων Φορζασ Απειλήσ? Διάνυςμα Επίθεςησ Διάδοςη ευπάθειασ Ευκολία Εντοπιςμοφ Τεχνικζσ Επιπτώςεισ Εφκολη Ευρζωσ διαδεδομζνη Εφκολοσ Σοβαρζσ Μζςη Συνηθιςμζνη Μζςοσ Μζςεσ Δφςκολη Αςυνήθιςτη Δφςκολοσ Μικρζσ Επιχειρηςιακζσ Επιπτώςεισ? Παπάδειγμα: Ένεζη 1.66 * ζηαθμιζμένο πίζκο

9 OWASP Top

10

11

12 var catid = Request.QueryString["CategoryID"]; var sqlstring = "SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = " + catid; var connstring = WebConfigurationManager.ConnectionStrings ["NorthwindConnectionString"].ConnectionString; using (var conn = new SqlConnection(connString)) { var command = new SqlCommand(sqlString, conn); command.connection.open(); grdproducts.datasource = command.executereader(); grdproducts.databind(); }

13 Products.aspx?CategoryID=1 or 1=1 SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 1 or 1=1

14 Products.aspx?CategoryID=1 or name='' SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 1 or name='' Products.aspx?CategoryID=1 or productname='' SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 1 or productname='' Products.aspx?CategoryID=1 or 1=(select count(*) from products) SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 1 or 1=(select count(*) from products)

15 Products.aspx?CategoryID=1;update products set productname = productname SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 1;update products set productname = productname Products.aspx?CategoryID=1;insert into products(productname) select companyname from customers SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 1;insert into products(productname) select companyname from customers Products.aspx?CategoryID= 500 or categoryid is null SELECT * FROM Products WHERE CategoryID = 500 or categoryid is null

16

17 Firewall Firewall Accounts Finance Administration Transactions Communication Knowledge Mgmt E-Commerce Bus. Functions Databases Legacy Systems Web Services Directories Human Resrcs Billing A1. Ζνεςθ Επίπεδν Δηθηύνπ Επίπεδν Εθαξκνγήο Αίηηζη HTTP APPLICATION ATTACK Απάνηηζη HTTP Δπερώηηζη SQL Κώδηθαο Εμππεξεηεηήο Εθαξκνγήο Εμππεξεηεηήο Web Αζθαιέο Λ Βάζη Γεδομένων "SELECT * FROM Account: Account Summary accounts WHERE SKU: acct= OR 1=1-- " Acct: Acct: Acct: Acct: Η εθαξκνγή εκθαλίδεη κία θόξκα. 2. Ο επηηηζέκελνο απνζηέιιεη δεδνκέλα κέζω ηεο θόξκαο. 3. Η εθαξκνγή πξνωζεί ηα δεδνκέλα ζηε βάζε κέζα από κία επεξώηεζε SQL. 4. Η βάζε εθηειεί ηελ επεξώηεζε θαη απνζηέιεη ηα [θξππηνγξαθεκέλα] δεδνκέλα πίζω ζηελ εθαξκνγή. 5. Η εθαξκνγή [απνθξππηνγξαθεί θαη] παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ζην ρξήζηε.

18 A1 Ζνεςθ Ζνεςθ ςθμαίνει Μία εφαρμογι «ξεγελιζται» ςτον να ςυμπεριλάβει κακόβουλεσ εντολζσ ςτα δεδομζνα που ςτζλνονται ςτο διερμθνζα (interpreter). Διερμθνείσ υμβολοςειρζσ ειςόδου ερμθνεφονται ςαν εντολζσ SQL, OS Shell, LDAP, XPath, Hibernate, κλπ Θ ζνεςθ SQL εξακολουκεί να είναι πολφ διαδεδομζνθ Πολλζσ εφαρμογζσ εξακολουκοφν να είναι ευάλωτεσ (γιατί;) Αρκετά εφκολθ θ προςταςία υνικεισ Επιπτϊςεισ υνικωσ ςθμαντικζσ. Όλθ θ βάςθ μπορεί να διαβαςτεί ι τροποποιθκεί Μπορεί να οδθγιςει ςτθν αποκάλυψθ όλθσ τθσ βάςθσ, πρόςβαςθ με προνομιοφχουσ λογαριαςμοφσ, ακόμα και παραβίαςθ ςε επίπεδο Λ.

19 A1 Αποφυγι Ευπακειϊν τφπου Ζνεςθσ υςτάςεισ 1. Παράκαμψθ του διερμθνζα 2. Χριςθ διεπαφϊν που υποςτθρίηουν bind variables (π.χ., prepared statements, ι stored procedures), Σα bind variables δίνουν τθ δυνατότθτα ςτο διερμθνζα να διαχωρίςει τον κϊδικα από τα δεδομζνα 3. Κωδικοποίθςθ δεδομζνων ειςόδου χριςτθ πριν διαβιβαςτοφν ςτο διερμθνζα Επαλικευςθ δεδομζνων ειςόδου για όλα τα δεδομζνα που ειςάγει ο χριςτθσ βάςει white list Ελαχιςτοποίθςθ των δικαιωμάτων ςτθ βάςθ δεδομζνων ϊςτε να μειωκοφν οι επιπτϊςεισ από πικανζσ ευπάκειεσ Αναφορζσ Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ μπορείτε να διαβάςετε το:

20 <p>you are now leaving this site - we're no longer responsible!</p> <p><asp:literal runat="server" ID="litLeavingTag" /></p> var newurl = Request.QueryString["Url"]; var tagstring = "<a href=" + newurl + ">continue</a>"; litleavingtag.text = tagstring; <p><a href=http://www.asp.net>continue</a></p>

21 <p><a href=http://www.asp.net>xss>continue</a></p>

22

23

24 Accounts Finance Administration Transactions Communication Knowledge Mgmt E-Commerce Bus. Functions A2. Cross-Site Scripting 1 Ο επηηηζέκελνο ηνπνζεηεί ηελ παγίδα Ο επηηηζέκελνο ηνπνζεηεί έλα θαθόβνπιν script ζε κία ζειίδα πνπ απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ζηνλ εμππεξεηεηή Εθαξκνγή κε εππάζεηα ηύπνπ «stored XSS» 2 Τν ζύκα αλνίγεη ηε «κνιπζκέλε» ζειίδα Κώδικας Τν script ηξέρεη ζηνλ browser ηνπ ζύκαηνο κε πιήξε πξόζβαζε ζηα cookies 3 Τν script ζηωπειά ζηέιλεη ζηνλ επηηηζέκελν ην cookie ζπλόδνπ ηνπ ζύκαηνο

25 A2 Cross-Site Scripting (XSS) Πραγματοποιείται κάκε φορά που Μθ επεξεργαςμζνα δεδομζνα από ζναν επιτικζμενο αποςτζλλονται ςτον φυλλομετρθτι ενόσ χριςτθ. Μθ επεξεργαςμζνα δεδομζνα Αποκθκεφονται ςε βάςθ δεδομζνων «Αντικατοπτρίηονται» από δεδομζνα ειςόδου (π.χ. από φόρμεσ, κρυφά πεδία, URLs, κλπ.) Αποςτζλλονται απευκείασ ςε ζναν JavaScript client Όλεσ οι web εφαρμογζσ ζχουν αυτό το «πρόβλθμα» Δοκιμάςτε αυτό ςτον browser javascript:alert (document.cookie) υνικεισ Επιπτϊςεισ Τποκλοπι τθσ ςυνόδου του χριςτθ, ευαίςκθτων δεδομζνων, αλλαγι περιεχομζνου ςελίδων, ανακατεφκυνςθ χριςτθ ςε site με phishing ι malware. Πιο ςθμαντικό: Εγκατάςταςθ XSS proxy που επιτρζπει τον επιτικζμενο να παρατθρεί και να κατευκφνει όλθ τθ ςυμπεριφορά και κίνθςθ του χριςτθ ςε ευάλωτεσ ςελίδεσ ανακατευκφνοντασ τον αλλοφ.

26 A2 Αποφυγι Ευπακειϊν τφπου XSS υςτάςεισ Εξάλειψθ ευπάκειασ Μθ χριςθ δεδομζνων ειςόδου από χριςτεσ ςε άλλεσ ςελίδεσ Προςταςία από τθν ευπάκεια φςταςθ: Κωδικοποίθςθ των δεδομζνων εξόδου που προζρχονται από δεδομζνα ειςόδου από χριςτεσ. (π.χ. χρθςιμοποιϊντασ το OWASP ESAPI) Επαλικευςθ βάςει white list δεδομζνων ειςόδου για όλα τα δεδομζνα που ειςάγει ο χριςτθσ και κα ςυμπεριλθφκοφν ςε κάποια ςελίδα Για τθ διαςφάλιςθ μεγάλων κομματιϊν κϊδικα HTML που προζρχονται από χριςτεσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ βιβλιοκικθ OWASP AntiSamy Αναφορζσ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για κωδικοποίθςθ δεδομζνων εξόδου ςτο: Site Scripting) Prevention Cheat Sheet (AntiSamy)

27 Accounts Finance Administration Transactions Communication Knowledge Mgmt E-Commerce Bus. Functions A3. Διαχείριςθ δεδομζνων αυκεντικοποίθςθσ και ςυνόδου 1 Είζνδνο ρξήζηε Τν site ρξεζηκνπνηεί URL rewriting 2 Custom Code 3 Ο ρξήζηεο πεγαίλεη ζην κέζω κηαο θόξκαο 5 Ο Hacker ρξεζηκνπνηεί ην JSESSIONID θαη απνθηά πξόζβαζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε Ο Hacker ειέγρεη ην referrer logs ζην θαη βξίζθεη ην JSESSIONID ηνπ ρξήζηε 4

28 A3 Διαχείριςθ δεδομζνων αυκεντικοποίθςθσ και ςυνόδου Σο HTTP είναι stateless Δεδομζνα αυκεντικοποίθςθσ μεταφζρονται ςε κάκε αίτθςθ Απαραίτθτθ θ χριςθ SSL οπουδιποτε χρειάηεται αυκεντικοποίθςθ Ευπάκειεσ διαχείριςθσ ςυνόδου Χρθςιμοποιείται το SESSION ID για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ (state) Πολλζσ φορζσ ιςοδυναμεί με τθν παραχϊρθςθ δεδομζνων αυκεντικοποίθςθσ ςτον επιτικζμενο Σο SESSION ID είναι ςυνικωσ εκτεκειμζνο ςτο δίκτυο, το φυλλομετρθτι, ςε logs, κλπ. Προςοχι ςτισ κεκρόπορτεσ... Αλλαγι ςυνκθματικοφ, υπενκφμιςθ ςυνκθματικοφ, «μυςτικζσ ερωτιςεισ», αποςφνδεςθ (logout), κλπ. υνικεισ Επιπτϊςεισ Τποκλοπι λογαριαςμϊν ι ςυνόδων χρθςτϊν

29 A3 Ορκι διαχείριςθ δεδομζνων αυκεντικοποίθςθσ και ςυνόδου Ζλεγχοσ αρχιτεκτονικισ Θ αυκεντικοποίθςθ πρζπει να βαςίηεται ςε απλά, κεντρικοποιθμζνα πρότυπα. Χριςθ του κλαςικοφ αναγνωριςτικοφ ειςόδου όπωσ παρζχεται από τον container Βεβαιωκείτε ότι το SSL προςτατεφει τα δεδομζνα αυκεντικοποίθςθσ και το αναγνωριςτικό ςυνόδου (session id) διαρκϊσ

30 A3 Ορκι διαχείριςθ δεδομζνων αυκεντικοποίθςθσ και ςυνόδου Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ Αδυναμία χριςθσ μεκόδων αυτοματοποιθμζνθσ ανάλυςθσ Ζλεγχοσ πιςτοποιθτικοφ SSL Επιςκόπθςθ όλων των διαδικαςιϊν και μεκόδων που ςχετίηονται με τθν αυκεντικοποίθςθ Βεβαιωκείτε ότι με τθν «αποςφνδεςθ» του χριςτθ καταςτρζφεται και θ ςφνοδοσ Ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ με το OWASP WebScarab Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο:

31 A4. Επιςφαλείσ αναφορζσ ςε αντικείμενα https://www.onlinebank.com/user?acct=6065 Ο επιτικζμενοσ παρατθρεί ότι θ παράμετροσ acct ζχει τιμι 6065?acct=6065 Σθν αντικακιςτά με ζναν κοντινό αρικμό?acct=6066 Βλζπει πλθροφορίεσ για το λογαριαςμό ενόσ άλλου χριςτθ

32 A4 Επιςφαλείσ Αναφορζσ ςε Αντικείμενα Πϊσ προςτατεφετε τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςασ; Αποτελεί μζροσ τθσ διαδικαςίασ επιβολισ ορκϊν πρακτικϊν αυκεντικοποίθςθσ και εξουςιοδότθςθσ, όπωσ και το A8 Αδυναμία περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςε URL Ζνα ςυνθκιςμζνο λάκοσ Εμφανίηοντασ μόνο τα «εξουςιοδοτθμζνα» αντικείμενα για τον τρζχοντα χριςτθ ι Αποκρφπτοντασ τισ αναφορζσ ςε αντικείμενα ςε κρυφά πεδία χωρίσ να επιβάλλονται οι περιοριςμοί αυτό ςε επίπεδο εξυπθρετθτι. Αυτό ονομάηεται ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςε επίπεδο παρουςίαςθσ (presentation layer access control) και δεν ζχει αποτζλεςμα ςτθν πράξθ. Ο επιτικζμενοσ απλά τροποποιεί τιμζσ παραμζτρων υνικεισ Επιπτϊςεισ Μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςε αρχεία ι δεδομζνα

33 A4 Ορκζσ και Αςφαλείσ Αναφορζσ ςε Αντικείμενα Αποφυγι απευκείασ αναφορϊν ςε αντικείμενα (direct object reference) Αντικατάςταςι τουσ με αντιςτοίχθςθ ςε προςωρινζσ τιμζσ (π.χ. 1, 2, 3) Σο OWASP ESAPI παρζχει υποςτιριξθ για αρικμθτικζσ και τυχαίεσ αντιςτοιχιςεισ IntegerAccessReferenceMap & RandomAccessReferenceMap Access Reference Map Report123.xls Acct: Ζλεγχοσ των απευκείασ αναφορϊν Ζλεγχοσ ότι θ τιμι τθσ παραμζτρου είναι ςωςτά δομθμζνθ Ζλεγχοσ ότι ο χριςτθσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να προςπελάςει το αντικείμενο Ζλεγχοσ ότι ζχει τα δικαιϊματα προςπζλαςθσ τα οποία ηθτά να χρθςιμοποιιςει (π.χ., ανάγνωςθ, εγγραφι, διαγραφι)

34

35

36

37 <input type="button" value="update status" onclick="return UpdateStatus()" /> <script language="javascript" type="text/javascript"> // <![CDATA[ function UpdateStatus() { var service = new Web.StatusUpdateService(); var statusupdate = document.getelementbyid('txtstatusupdate').value; service.updatestatus(statusupdate, onsuccess, null, null); } function onsuccess(result) { var statusupdate = document.getelementbyid('txtstatusupdate').value = ""; dopostback('maincontent_updstatusupdates', ''); } // ]]> </script>

38

39 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title></title> <script src="http://localhost:85/scriptresource.axd?d=4sslxlx8qpynlirlbd... <script src="http://localhost:85/scriptresource.axd?d=ow55t29mrrodmq0h2e... <script src="http://localhost:85/statusupdateservice.svc/jsdebug" type="... <script language="javascript" type="text/javascript"> // <![CDATA[ var service = new Web.StatusUpdateService(); var statusupdate = "hacky hacky"; service.updatestatus(statusupdate, null, null, null); // ]]> </script> </head> <body> You've been CSRF'd! </body> </html>

40

41

42

43 Πϊσ προκφπτει θ ευπάκεια CSRF Σο πρόβλθμα Οι φυλλομετρθτζσ ςυμπεριλαμβάνουν αυτόματα δεδομζνα αυκεντικοποίθςθσ ςε κάκε αίτθςθ. Ακόμα και όταν οι αιτιςεισ προκφπτουν μζςα από μια φόρμα, script, εικόνα ι άλλο site. Όλα τα sites που βαςίηονται αποκλειςτικά ςε αυτόματθ αυκεντικοποίθςθ είναι ευάλωτα! (τα περιςςότερα είναι ζτςι ) Μθχανιςμοί Αυτόματθσ Αυκεντικοποίθςθσ Cookie ςυνόδου Basic authentication header Διεφκυνςθ IP Πιςτοποιθτικά SSL του πελάτθ Αυκεντικοποίθςθ βάςθ Windows domain

44 Accounts Finance Administration Transactions Communication Knowledge Mgmt E-Commerce Bus. Functions A5. Cross-Site Request Forgery (CSRF) 1 Ο επιηιθέμενορ ηοποθεηεί ηην παγίδα ζε ένα site πος ελέγσει (ή ζηέλνει ένα ) Κπςθό <img> tag πος πεπιέσει κώδικα επίθεζηρ Δθαπμογή εςάλωηη ζε CSRF 2 Όηαν ο σπήζηηρ μπει ζηο εςάλωηο site βλέπει και ηο site (ή ηο ) ηος επιηιθέμενος Το <img> θοπηώνεηαι από ηον browser και ζηέλνει ένα GET request ζηο εςάλωηο site 3 Custom Code Το εςάλωηο site βλέπει μία κανονική αίηηζη από ηο σπήζηη και ηην εκηελεί

45 A5 Cross Site Request Forgery (CSRF) Cross Site Request Forgery Μία επίκεςθ κατά τθν οποία ο φυλλομετρθτισ του κφματοσ εξαπατείται ςτο να εκτελζςει μια εντολι ςε ευπακι εφαρμογι Προκαλείται από το γεγονόσ ότι οι φυλλομετρθτζσ εμπεριζχουν αυτόματα δεδομζνα αυκεντικοποίθςθσ (session ID, διεφκυνςθ IP, διαπιςτευτιρια Windows domain, ) ςε κάκε αίτθςθ. Φανταςτείτε Ζναν hacker να μπορεί να κουνιςει το ποντίκι ςασ και να ςασ εξαναγκάςει να επιλζξετε ςυνδζςμουσ ςτο e-banking που χρθςιμοποιείτε Σι κα μποροφςε να ςασ εξαναγκάςει να κάνετε; υνικεισ Επιπτϊςεισ Διενζργεια ςυναλλαγϊν (μεταφορά χρθμάτων, αποςφνδεςθ χριςτθ, κλείςιμο λογαριαςμοφ) Πρόςβαςθ ςε ευαίςκθτα δεδομζνα Αλλαγι ςτοιχείων λογαριαςμοφ

46 A5 Αποφυγι Ευπακειϊν τφπου CSRF Προςκικθ ενόσ μυςτικοφ token ςε ΟΛΕ τισ ευαίςκθτεσ αιτιςεισ, το οποίο δεν υποβάλλεται αυτόματα Με τον τρόπο αυτό ο επιτικζμενοσ δεν μπορεί να παραχαράξει τθν αίτθςθ (εκτόσ αν υπάρχει και ευπάκεια τφπου XSS) Σα tokens κα πρζπει να είναι τυχαία ι να βαςίηονται ςε ιςχυρι κρυπτογραφία Επιλογζσ υλοποίθςθσ Αποκικευςθ ενόσ μοναδικοφ token ςτθ ςφνοδο και προςκικθ του ςε όλεσ τισ φόρμεσ και τουσ ςυνδζςμουσ Κρυφό πεδίο: <input name="token" value="687965fdfaew87agrde type="hidden"/> Μοναδική χρήςη URL: /accounts/687965fdfaew87agrde Token ςε φόρμα: /accounts?auth=687965fdfaew87agrde Προςοχι ςτθν επικεφαλίδα αναφοράσ (referrer header) Προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται κρυφά πεδία Μοναδικό token για κάκε λειτουργία Π.χ. ςφνοψθ του ονόματοσ τθσ ςυνάρτθςθσ, του αναγνωριςτικοφ ςυνόδου μαηί με ζνα μυςτικό Χριςθ δευτερεφουςασ αυκεντικοποίθςθσ για ευαίςκθτεσ λειτουργίεσ Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:

47 Accounts Finance Administration Transactions Communication Knowledge Mgmt E-Commerce Bus. Functions Α6. Επιςφαλείσ Ρυκμίςεισ Αςφάλειασ Βάζη Δεδομένων Κώδηθαο Ρπζκίζεηο Εθαξκνγήο Απεηιή εθ ηωλ έζω Framework Εμππεξεηεηήο Εθαξκνγήο Εμππεξεηεηήο Web Αζθαιέο Λ Αλάπηπμε QA Servers Εμππεξεηεηέο Test Έιεγρνο Πεγήο

48 A6 Επιςφαλείσ Ρυκμίςεισ Αςφάλειασ Οι εφαρμογζσ βαςίηονται ςε αςφαλι κεμζλια Παντοφ, από το Λ μζχρι τον εξυπθρετθτι εφαρμογϊν Μθν ξεχνάτε τισ βιβλιοκικεσ που χρθςιμοποιείτε Είναι ο κϊδικασ μυςτικόσ; Εντοπίςτε όλα τα ςθμεία που αποκθκεφεται ο πθγαίοσ κϊδικασ Θ αςφάλεια δεν πρζπει να προχποκζτει κρυφό πθγαίο κϊδικα Διαχείριςθ δεδομζνων αυκεντικοποίθςθσ ςε κάκε ςθμείο τθσ εφαρμογισ Όλα τα δεδομζνα αυκεντικοποίθςθσ πρζπει να αλλάηουν ςτθν παραγωγι. υνικεισ Επιπτϊςεισ Εγκατάςταςθ κακόβουλου λογιςμικοφ (backdoor) εκμεταλλευόμενοι τθν ζλλειψθ ενθμερϊςεων Λ ι εξυπθρετθτϊν. Ευπάκειεσ τφπου XSS δθμιουργοφνται από τθν ζλλειψθ ενθμερϊςεων από τα πλαίςια λειτουργίασ των εφαρμογϊν Μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςε κοινοφσ (default) λογαριαςμοφσ, δεδομζνα ι λειτουργίεσ εφαρμογισ ι μθ χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ

49 A6 Ορκζσ Ρυκμίςεισ Αςφάλειασ Ζλεγχοσ και διαχείριςθ των ρυκμίςεων του ςυςτιματοσ Οδθγίεσ για ςωςτι διαςφάλιςθ του ςυςτιματοσ ( hardening ) Θ αυτοματοποίθςθ βοθκά πολφ Κάλυψθ όλθσ τθσ πλατφόρμασ και τθσ εφαρμογισ Εγκατάςταςθ ενθμερϊςεων αςφάλειασ για ΟΛΑ τα ςτοιχεία Βιβλιοκικεσ λογιςμικοφ, κλπ. Όχι μόνο Λ και εφαρμογζσ εξυπθρετθτι Ανάλυςθ των πικανϊν επιπτϊςεων ςτθν αςφάλεια από αλλαγζσ Μπορείτε να αποτυπϊςετε τισ ρυκμίςεισ αυτζσ; Δθμιουργία αναφορϊν για τισ διαδικαςίεσ ρυκμίςεων Αν δεν μπορείτε να τισ επαλθκεφςετε, τότε δεν είναι αςφαλείσ. Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ Αυτοματοποιθμζνοσ εντοπιςμόσ προβλθμάτων ςτισ ρυκμίςεισ ι ζλλειψθ ενθμερϊςεων αςφάλειασ

50 Accounts Finance Administration Transactions Communicatio Knowledge n Mgmt E-Commerce Bus. Functions Α7. Επιςφαλισ Κρυπτογραφθμζνθ Αποκικευςθ 1 Ο ρξήζηεο εηζάγεη αξηζκό πηζηωηηθήο θάξηαο ζε κία θόξκα Κώδικαρ 4 Καθόβνπινο ππάιιεινο ππνθιέπηεη ρηιηάδεο αξηζκνύο θαξηώλ Τα logs είλαη δηαζέζηκα ζε όιε ηε δηεύζπλζε πιεξνθνξηθήο γηα debugging 3 Log files Ο δηαρεηξηζηήο ιαζώλ θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο επεηδή ην site ηεο ηξάπεδαο δελ είλαη δηαζέζηκν 2

51 A7 Επιςφαλισ Κρυπτογραφθμζνθ Αποκικευςθ Επιςφαλισ αποκικευςθ ευαίςκθτων δεδομζνων Αδυναμία εντοπιςμοφ όλων των ευαίςκθτων δεδομζνων Αδυναμία εντοπιςμοφ όλων των ςθμείων που αποκθκεφονται εμπιςτευτικά δεδομζνα Βάςεισ δεδομζνων, αρχεία, φάκελοι, logs, backup, κλπ. Αδυναμία προςταςίασ τζτοιων δεδομζνων ςε όλα τα ςθμεία. υνικεισ Επιπτϊςεισ Οι επιτικζμενοι ζχουν πρόςβαςι ι μποροφν να αλλοιϊςουν εμπιςτευτικζσ και ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ Π.χ. πιςτωτικζσ κάρτεσ, δεδομζνα υγείασ, οικονομικά ςτοιχεία (πελατϊν ι του οργανιςμοφ), κλπ. Οι επιτικζμενοι αποκτοφν ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ που μποροφν ςτθ ςυνζχεια να τισ χρθςιμοποιιςουν ςε επόμενεσ επικζςεισ. Δυςφιμθςθ του οργανιςμοφ, δυςαρζςκεια πελατϊν, απϊλεια εμπιςτοςφνθσ Κόςτοσ επαναφοράσ και διερεφνθςθσ του περιςτατικοφ: ψθφιακά πειςτιρια, αλλθλογραφία ενθμζρωςθσ, επανζκδοςθ πιςτωτικϊν καρτϊν, αςφάλεια, κλπ. Νομικζσ και οικονομικζσ κυρϊςεισ (ςυμμόρφωςθ)

52 A7 Αςφαλισ Κρυπτογραφθμζνθ Αποκικευςθ Ζλεγχοσ αρχιτεκτονικισ Εντοπιςμόσ ευαίςκθτων δεδομζνων Εντοπιςμόσ των ςθμείων που αποκθκεφονται τα δεδομζνα Χριςθ κρυπτογράφθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των απειλϊν Προςταςία με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ Κρυπτογράφθςθ αρχείων, βάςεων δεδομζνων, κλπ. ωςτι χριςθ των μθχανιςμϊν Χριςθ γνωςτϊν, ιςχυρϊν αλγορίκμων Αςφαλισ δθμιουργία, διανομι και προςταςία των κλειδιϊν υχνι αλλαγι κλειδιϊν Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ Χριςθ ιςχυροφ, προτυποποιθμζνου αλγορίκμου που ταιριάηει για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ Όλα τα κλειδιά, πιςτοποιθτικά και ςυνκθματικά αποκθκεφονται με αςφάλεια και προςτατεφονται Αςφαλισ διανομι κλειδιϊν και φπαρξθ ςχεδίου αλλαγισ κλειδιϊν Ανάλυςθ του κϊδικα κρυπτογράφθςθσ για ςυνικθ λάκθ

53 A8. Αδυναμία περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςε https://www.onlinebank.com/user/getaccounts URL Ο επιτικζμενοσ παρατθρεί ότι ςτο URL αναφζρεται ο ρόλοσ του /user/getaccounts Σον αλλάηει ςε άλλο ρόλο (φάκελο) /admin/getaccounts, or /manager/getaccounts Ζτςι βλζπει και άλλουσ λογαριαςμοφσ, υψθλότερων δικαιωμάτων

54 A8 Αδυναμία περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςε URL Πϊσ προςτατεφουμε πρόςβαςθ ςε URLs (ςελίδεσ); Αφορά τθν επιβολι αυκεντικοποίθςθσ ςε ςυνδυαςμό με το A4 Επιςφαλείσ Αναφορζσ ςε Αντικείμενα Ζνα ςυνθκιςμζνο λάκοσ Εμφάνιςθ μόνο εξουςιοδοτθμζνων ςυνδζςμων και επιλογϊν. Αυτό ονομάηεται ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςε επίπεδο παρουςίαςθσ. Ο επιτικζμενοσ μπορεί απλά να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε «μθ εξουςιοδοτθμζνεσ» ςελίδεσ. υνικεισ Επιπτϊςεισ Οι επιτικζμενοι εκτελοφν διεργαςίεσ και υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ δεν ζχουν εξουςιοδότθςθ Πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ και δεδομζνα άλλων χρθςτϊν Εκτζλεςθ ενεργειϊν που απαιτοφν δικαιϊματα διαχειριςτι

55 A8 Περιοριςμόσ πρόςβαςθσ ςε URLs Για κάκε URL, ζνα site πρζπει να κάνει 3 πράγματα: Περιοριςμόσ πρόςβαςθσ ςε αυκεντικοποιθμζνουσ χριςτεσ (αν δεν είναι δθμόςια) Επιβολι δικαιωμάτων βάςθ χριςτθ ι ρόλου (αν είναι ιδιωτικι) Κακολικι απαγόρευςθ αιτιςεων για μθ εξουςιοδοτθμζνουσ τφπουσ ςελίδων (π.χ. αρχεία ρυκμίςεων, logs, αρχεία πθγαίου κϊδικα, κλπ.) Ζλεγχοσ αρχιτεκτονικισ Χριςθ ενόσ απλοφ μοντζλου ςε κάκε επίπεδο Τπάρχει όντωσ μθχανιςμόσ ςε κάκε επίπεδο; Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ Οι αυτοματοποιθμζνεσ μζκοδοι ανάλυςθσ δεν είναι ακριβείσ Ζλεγχοσ ότι κάκε URL ςτθν εφαρμογι προςτατεφεται είτε από: Ζνα εξωτερικό φίλτρο (Java EE web.xml) ι κάποιο εμπορικό προϊόν Ι εςωτερικοφσ ελζγχουσ ενςωματωμζνουσ ςτον κϊδικα Π.χ. μζκοδοσ isauthorizedforurl() του ESAPI. Ζλεγχοσ ότι οι ρυκμίςεισ του εξυπθρετθτι δεν επιτρζπουν αιτιςεισ για μθ εξουςιοδοτθμζνουσ τφπουσ αρχείων. Δοκιμζσ για μθ εξουςιοδοτθμζνεσ αιτιςεισ

56 A9. Επιςφαλισ Χριςθ του TLS Δξωηεπικό θύμα Κώδικαρ Σςζηήμαηα Backend Σπλεξγάηεο 1 Ο επηηηζέκελνο ππνθιέπηεη δηαπηζηεπηήξηα θαη δεδνκέλα από ην δίθηπν Δξωηεπικόρ ειζβολέαρ 2 Υπάιιεινη Ο επηηηζέκελνο ππνθιέπηεη δηαπηζηεπηήξηα θαη δεδνκέλα από ην εζωηεξηθό δίθηπν Διζβολέαρ εκ ηων έζω

57 A9 Επιςφαλισ Χριςθ του TLS Επιςφαλισ αποςτολι ευαίςκθτων δεδομζνων Αδυναμία εντοπιςμοφ όλων των ευαίςκθτων δεδομζνων Αδυναμία εντοπιςμοφ όλων των παραλθπτϊν των ευαίςκθτων δεδομζνων το web, ςε βάςεισ δεδομζνων, ςε ςυνεργάτεσ, εςωτερικά Αδυναμία προςταςίασ των δεδομζνων αυτϊν ςε κάκε ςθμείο υνικεισ Επιπτϊςεισ Οι επιτικζμενοι ζχουν πρόςβαςθ ι τροποποιοφν εμπιςτευτικζσ ι ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ. Π.χ., πιςτωτικζσ κάρτεσ, δεδομζνα υγείασ, οικονομικά δεδομζνα, κλπ. Οι επιτικζμενοι αποκτοφν ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ που μποροφν ςτθ ςυνζχεια να τισ χρθςιμοποιιςουν ςε επόμενεσ επικζςεισ. Δυςφιμθςθ του οργανιςμοφ, δυςαρζςκεια πελατϊν, απϊλεια εμπιςτοςφνθσ Κόςτοσ επαναφοράσ και διερεφνθςθσ του περιςτατικοφ Νομικζσ και οικονομικζσ κυρϊςεισ (ςυμμόρφωςθ)

58 A9 Ορκι χριςθ του TLS Προςταςία με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ Χριςθ TLS ςε κάκε ςφνδεςθ με ευαίςκθτα δεδομζνα Κρυπτογράφθςθ μεμονωμζνων μθνυμάτων πριν τθ μετάδοςι τουσ Π.χ., XML-Encryption Τπογραφι μθνυμάτων πριν τθ μετάδοςι τουσ: Π.χ., XML-Signature Ορκι χριςθ των μθχανιςμϊν Χριςθ ιςχυρϊν προτφπων και αλγορίκμων (απενεργοποίθςθ παλαιότερων αλγορίκμων - SSL) Ορκι διαχείριςθ κλειδιϊν/πιςτοποιθτικϊν Επαλικευςθ πιςτοποιθτικϊν SSL πριν τθ χριςθ τουσ Χριςθ αποδεδειγμζνα αςφαλϊν μθχανιςμϊν Π.χ., SSL ι XML-Encryption Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:

59 Accounts Finance Administration Transactions Communication Knowledge Mgmt E-Commerce Bus. Functions A10. Μθ ζγκυρεσ ανακατευκφνςεισ 1 Η επίζεζε γίλεηαη κέζα από ζειίδα ή From: Internal Revenue Service Subject: Your Unclaimed Tax Refund Our records show you have an unclaimed federal tax refund. Please click here to initiate your claim. 3 Η εθαξκνγή αλαθαηεπζύλεη ην ρξήζηε ζε site ηνπ επηηηζέκελνπ 2 Τν ζύκα επηιέγεη ην ζύλδεζκν πνπ πεξηέρεη κεεπηθπξωκέλν πεξηερόκελν Custom Code Request sent to vulnerable site, including attacker s destination site as parameter. Redirect sends victim to attacker site & &dest=www.evilsite.com 4 Κακόβοςλο Site Σην site απηό γίλεηαη επίζεζε phishing ή εγθαζίζηαηαη θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζην ρξήζηε

60 Α10. Μθ ζγκυρεσ προωκιςεισ 1 Ο επηηηζέκελνο ζηέιλεη ηελ επίζεζε ζε επάιωηε ζειίδα ζηελ νπνία έρεη πξόζβαζε 2 Η εθαξκνγή εγθξίλεη ηελ αίηεζε, θαη ζπλερίδεη ηελ πξνώζεζε ζην επάιωην site Η αίηεζε απνζηέιιεηαη ζε επάιωηε ζειίδα ζηελ νπνία έρεη πξόζβαζε ν επηηηζέκελνο, ε νπνία ηνλ πξνωζεί ζε ηδηωηηθή ζειίδα παξαθάκπηνληαο ηνλ έιεγρν πξόζβαζεο. Φίιηξν public void dopost( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { try { String target = request.getparameter( "dest" ) );... request.getrequestdispatcher( target ).forward(request, response); } catch (... 3 public void sensitivemethod( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { try { // Do sensitive stuff here.... } catch (... Η ζειίδα πνπ θάλεη ηελ πξνώζεζε δελ επηθπξώλεη ηελ παξάκεηξν θαη ζηέιλεη ηνλ επηηηζέκελν ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε ζειίδα, παξαθάκπηνληαο ηνλ έιεγρν πξόζβαζεο.

61 A10 Μθ ζγκυρεσ ανακατευκφνςεισ και προωκιςεισ Οι ανακατευκφνςεισ είναι πολφ ςυνθκιςμζνεσ Και ςυχνά ςυμπεριλαμβάνουν παραμζτρουσ χρθςτϊν ςτθ διεφκυνςθ προοριςμοφ. Εάν δεν επικυρωκοφν ςωςτά μποροφν να ςτείλουν το κφμα ςε διεφκυνςθ επιλογισ του επιτικζμενου. Οι προωκιςεισ (ι Transfer ςτο.net) είναι εξίςου ςυνθκιςμζνεσ τζλνουν εςωτερικά τθν αίτθςθ ςε νζα ςελίδα ςτθν ίδια εφαρμογι. Μερικζσ φορζσ ο προοριςμόσ κακορίηεται από παραμζτρουσ Ο επιτικζμενοσ μπορεί να τισ χρθςιμοποιιςει για να παρακάμψει τον ζλεγχο αυκεντικοποίθςθσ και εξουςιοδότθςθσ. υνικεισ Επιπτϊςεισ Ανακατεφκυνςθ του κφματοσ ςε ςελίδα με phishing ι malware. Θ αίτθςθ του επιτικζμενου προωκείται παρακάμπτοντασ ελζγχουσ αςφάλειασ και αποκτϊντασ πρόςβαςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνεσ λειτουργίεσ ι δεδομζνα.

62 A10 Προςταςία από μθ ζγκυρεσ ανακατευκφνςεισ Πολλζσ επιλογζσ 1. Αποφυγι *κατά το δυνατό+ προωκιςεων και ανακατευκφνςεων 2. Εάν δε γίνεται, να μθ χρθςιμοποιοφνται παράμετροι χριςτθ για τον οριςμό τθσ τελικισ διεφκυνςθσ 3. Εάν δε γίνεται, τότε a) Ζλεγχοσ κάκε παραμζτρου για τθν εγκυρότθτά τθσ αλλά και τθν εξουςιοδότθςθ για το ςυγκεκριμζνο χριςτθ b) (προτιμάται) Αντιςτοίχθςθ ςτον εξυπθρετθτι τθσ επιλογισ του χριςτθ με τθν πραγματικι ςελίδα Προςταςία εισ βάκοσ: Για ανακατευκφνςεισ, ζλεγχοσ του τελικοφ URL μετά τον υπολογιςμό του ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι κατευκφνει προσ ζγκυροεξουςιοδοτθμζνο εξωτερικό site. Χριςθ ESAPI Δείτε: SecurityWrapperResponse.sendRedirect( URL ) SecurityWrapperResponse.html#sendRedirect(java.lang.String)

63 A10 Προςταςία από μθ ζγκυρεσ προωκιςεισ Πικανζσ λφςεισ για τισ προωκιςεισ Λδανικά, κλιςθ του ελεγκτι πρόςβαςθσ ϊςτε να υπάρξει διαςφάλιςθ ότι ο χριςτθσ ζχει τισ κατάλλθλεσ εξουςιοδοτιςεισ (ESAPI) Χριςθ εξωτερικϊν φίλτρων όπωσ το Siteminder, (όχι πολφ πρακτικό) Διαβεβαίωςθ ότι οι χριςτεσ που ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα μποροφν ΟΛΟΛ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν τελικι ςελίδα

64 PCI DSS 2.0 και Αςφάλεια Λογιςμικοφ Injection flaws, particularly SQL injection. Also consider OS Command Injection, LDAP and XPath injection flaws as well as other injection flaws Insecure cryptographic storage (Prevent cryptographic flaws) Insecure communications Improper error handling (Do not leak information via error messages) All High vulnerabilities identified in the vulnerability identification process Cross-site scripting (XSS) Improper Access Control, such as insecure direct object reference, failure to restrict URL access, and directory traversal) Cross-site request forgery (CSRF)

65 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Software Errors 3 κατθγορίεσ Insecure Interaction Between Components Risky Resource Management Porous Defenses

66 Insecure Interaction Between Components [1] Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') [2] Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') [4] Cross-Site Request Forgery (CSRF) [8] Unrestricted Upload of File with Dangerous Type [9] Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') [17] Information Exposure Through an Error Message [23] URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect') [25] Race Condition

67 Risky Resource Management [3] Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow') [7] Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') [12] Buffer Access with Incorrect Length Value [13] Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions [14] Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP File Inclusion') [15] Improper Validation of Array Index [16] Integer Overflow or Wraparound [18] Incorrect Calculation of Buffer Size [20] Download of Code Without Integrity Check [22] Allocation of Resources Without Limits or Throttling

68 Porous Defenses [5] Improper Access Control (Authorization) [6] Reliance on Untrusted Inputs in a Security Decision [10] Missing Encryption of Sensitive Data [11] Use of Hard-coded Credentials [19] Missing Authentication for Critical Function [21] Incorrect Permission Assignment for Critical Resource [24] Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm

69 Web Application Firewalls (WAF) υςκευι (appliance) που προςτατεφει από γνωςτζσ (ι μθ) επικζςεισ Αντίςτοιχθ λειτουργία με το δικτυακό firewall αλλά ςε επίπεδο εφαρμογισ Μζκοδοι εντοπιςμοφ Τπογραφζσ Βάςθ ςυμπεριφοράσ Μζκοδοι λειτουργίασ Καταγραφι μόνο Καταγραφι και αποτροπι

70 WAFs: Πανάκεια; Θ αςφάλεια τθσ εφαρμογισ εξαρτάται από τθν αςφάλεια-ευρωςτία του WAF Απαραίτθτθ θ ςωςτι ρφκμιςι του Κετικϊσ και αρνθτικϊσ εςφαλμζνα Μπορεί να ζχει επιπλζον ευπάκειεσ Δημιουργεί λανθαςμζνη αίςθηςη αςφάλειασ Προωκείται ςαν πανάκεια με αποτζλεςμα να μθ δίνεται ςθμαςία ςτθν αςφαλι ανάπτυξθ λογιςμικοφ Τελικά: Απαραίτθτο ςυμπλιρωμα του αςφαλοφσ κφκλου ηωισ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ

71 Αντιμετϊπιςθ ευπακειϊν Ανάπτυξθ Αςφαλοφσ Κϊδικα Διαςφάλιςθ Λογιςμικοφ και Αςφαλισ Κφκλοσ Ηωισ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ (OWASP OpenSAMM) OWASP Guide to Building Secure Web Applications OWASP Application Security Verification Standard Χριςθ αςφαλϊν βιβλιοκθκϊν ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ Χριςθ του OWASP ESAPI ςαν βάςθ Ζλεγχοσ των Εφαρμογϊν Ζλεγχοσ των εφαρμογϊν από ειδικοφσ Ζλεγχοσ των εφαρμογϊν εςωτερικά OWASP Code Review Guide: OWASP Testing Guide:

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Barracuda Web Application Firewall Καλοχριστιανάκης Αντώνης Διευθυντής Πωλήσεων Digital SIMA Ανατομία Web επίθεσης Οι Web επιθέσεις δε διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση προβλημάτων ασφαλείας, απειλών και κακόβουλων επιθέσεων αντίμετρα hands on lab/training module

Επισκόπηση προβλημάτων ασφαλείας, απειλών και κακόβουλων επιθέσεων αντίμετρα hands on lab/training module Επισκόπηση προβλημάτων ασφαλείας, απειλών και κακόβουλων επιθέσεων αντίμετρα hands on lab/training module ikoniaris@gmail.com http://bruteforce.gr AUTH ACM Student Chapter 1 Τι είναι διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου

Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου Web Application Firewalls Ιωάννης Στάης {istais@census-labs.com} Γιατί είναι σημαντική η προστασία των εφαρμογών ιστού; Πάνω από 70% όλων των επιθέσεων συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότθτα 8: Αςφάλεια ΒΔ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Λ. Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Λ. Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Λ Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χριςθσ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Web Application Firewall

Web Application Firewall Web Application Firewall Προστατεύοντας Εφαρμογές και Δεδομένα από προηγμένες απειλές Καλοχριστιανάκης Αντώνης Digital SIMA Τα Websites είναι ο λιγότερο ασφαλής τομέας ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Web App Attacks

Διαβάστε περισσότερα

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET.

Injection Attacks. Protocol Host FilePath.  field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET. Πως γίνεται η πρόσβαση σήμερα; Το user input περνάει από ένα server-side script μέσω HTTP methods όπως POST/GET Το αίτημα επεξεργάζεται Ανάλογα ανοίγει πρόσβαση στη βάση Query database και ανάκτηση results

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET.

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET. Πσο γίλεηαη ε πξόζβαζε ζήκεξα; Τν user input πεξλάεη από έλα server-side script κέζσ HTTP methods όπσο POST/GET Τν αίηεκα επεμεξγάδεηαη Αλάινγα αλνίγεη πξόζβαζε ζηε βάζε Query database θαη αλάθηεζε results

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20-04-2010 Ηλίασ Αγγελίδησ, Δ/ντησ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ, Algosystems Η Algosystems με λίγα λόγια Η Algosystems με λίγα λόγια Το ΙΤ και θ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα