CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Βασίλειος Ε. Κοντογιάννης Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2003

2

3 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Συγγραφέας: Εργασία που υποβλήθηκε από τον Βασίλειο Ε. Κοντογιάννη ως µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Βασίλειος Ε. Κοντογιάννης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εισηγητική Επιτροπή: Πάνος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής, Επόπτης Αικατερίνη Χούστη Καθηγήτρια, Μέλος ηµήτρης Πλεξουσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος Martin Doerr Ερευνητής Β, Ι.Π. Ι.Τ.Ε., Επιβλέπων εκτή: Πάνος Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2003

4

5 Στους γονείς µου Μανόλη και Μαρία και στ αδέλφια µου Ανδρεανή και Ανδρέα

6

7 CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Βασίλειος Ε. Κοντογιάννης Μεταπτυχιακή Εργασία Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Περίληψη Η συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης αποτελεί βασικό καθήκον των µουσείων σε ολόκληρο τον κόσµο. Η δραστηριότητα αυτή τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί όλο και περισσότερο την πληροφορική τεχνολογία. Στην πρόσκτηση γνώσεων για το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής πλέον χρησιµοποιούνται µέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης βασισµένες σε τεχνικές ψηφιοποίησης, επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης και προστασίας δεδοµένων. Παρόλα αυτά υπάρχει σηµαντική έλλειψη πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών και γνώσεων σχετικών µε τη συντήρηση έργων τέχνης. Το CREBITEL είναι µια πρώτη σχεδίαση και υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Βασισµένου στον Παγκόσµιο Ιστό (ΠΣΒΠΙ) µε εκπαιδευτικό προσανατολισµό σε θέµατα συντήρησης. Η υλοποίηση του συστήµατος ακολουθεί την αρχιτεκτονική 4-επιπέδων: 1 ο Σ Β, 2 ο εξυπηρετητής εφαρµογής, 3 ο εξυπηρετητής Παγκόσµιου Ιστού, 4 ο φυλλοµετρητής. Ως Σ Β έχει επιλεγεί το Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (ΣΣΕ) και η µοντελοποίηση βασίζεται στο µοντέλο δεδοµένων της Telos. Το µοντέλο υποστηρίζει χαρακτηριστικά πολύγλωσσου θησαυρού. Παράλληλα σχετίζει τη συναφή ορολογία µε υπαρκτά παραδείγµατα-πίνακες ζωγραφικής, για τα οποία υπάρχουν καταχωρισµένα δελτία συντήρησης και πολυφασµατικές εικόνες. Το CREBITEL προσπελάζεται από τον Παγκόσµιο Ιστό µέσω εφαρµογής Ιστού που εκτελείται στον εξυπηρετητή εφαρµογής Apache Tomcat. Η τελευταία είναι πλήρως παραµετρική κι αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών υλοποιηµένων µε την τεχνολογία των Java Servlets. Οι λειτουργίες ανακτούν τα δεδοµένα από το ΣΣΕ µέσω του Java API που παρέχεται και µε κλήσεις native συναρτήσεων για την επικοινωνία µε την πολυνηµατική έκδοση του εξυπηρετητή του ΣΣΕ. Τα αποτελέσµατα των λειτουργιών παράγονται αποκλειστικά σε µορφή XML, σύµφωνα µε DTD που έχουµε προκαθορίσει, η δε παρουσίασή τους γίνεται εντελώς ανεξάρτητα, από αρχεία XSL. Η ανεξαρτησία i

8 δεδοµένων-παρουσίασης είναι η βάση για τα χαρακτηριστικά πολυγλωσσίας µε άµεση εναλλαγή γλώσσας και πολλαπλών παρουσιάσεων που διακρίνουν το σύστηµα. Για την εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα προτείνουµε µια σχεδίαση που µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση "XML Entry Forms", ώστε η φόρτωση της συστήµατος να γίνεται µε σχετικά απλό τρόπο. Το σύστηµα δοκιµάστηκε µε πλασµατικά δεδοµένα και οι επιδόσεις των λειτουργιών ανάκτησης κρίθηκαν ικανοποιητικές. Επόπτης: Πάνος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης ii

9 CREBITEL Multilingual Semantic Map for Web-Based Access to Art Conservation Knowledge Bases Bill E. Kontogiannis Master of Science Thesis Computer Science Department University of Crete Abstract Conservation and restoration of works-of-art is a major duty for museums all over the world. These processes become increasingly IT-based in the last few years. Knowledge acquisition in this field employs examination and analysis methods based on digitization, image processing and data management and security techniques. However, there is a lack of information systems for managing, organizing and presenting information and knowledge relevant to the conservation of works-of-art. CREBITEL is an initial design and implementation of a Web-Based Information System (WBIS) with educational orientation concerning conservation. The system implementation follows a 4-tier architecture: 1 st DBMS, 2 nd application server, 3 rd web server, 4 th browser. The Semantic Index System (SIS) has been chosen as the DBMS, so modeling is based on the Telos semantic network data model. The model supports features of multilingual thesauri. It also relates the relevant terminology with specific paintings, for which there exist conservation reports and multispectral images. CREBITEL is accessed from the WWW through its Web application, which is executed on the Apache Tomcat application server. The Web application is fully parameterized and comprises a set of operations implemented with Java Servlet technology. The operations retrieve data from SIS through the available Java API, which uses native functions to communicate with the multithread version of the SISServer. The final results of the operations are exclusively formatted in XML according to predefined DTD. The presentation of XML results is independently accomplished using XSL files. The data-presentation independence is the basis for the features of multilinguality (direct language switch) and multipresentation, which differentiates this system from others. Last but not least, a design for data entry is proposed for the present system. It may be implemented with the use of "XML Entry Forms", so that loading can be relatively easy. iii

10 The system was tested with virtual data and the performance of the several operations was judged as satisfactory. Supervisor: Panos Constantopoulos Professor of Computer Science University of Crete iv

11 Ευχαριστίες Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επόπτη καθηγητή µου κ. Πάνο Κωνσταντόπουλο για τις αρκετά εποικοδοµητικές συζητήσεις που είχαµε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Επίσης την κα. Αικατερίνη Χούστη και τον κ. ηµήτρη Πλεξουσάκη που δέχθηκαν πρόθυµα να είναι µέλη της εισηγητικής µου επιτροπής και να βοηθήσουν µε τις παρατηρήσεις τους στη βελτίωση του συγγράµµατος αυτού. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Martin Doerr, για την επίβλεψη της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήµατος που κατασκευάστηκε. Οι τακτικές συζητήσεις που είχαµε βοήθησαν να πάρω τις σωστές αποφάσεις σε καίρια σηµεία. Οφείλω να τονίσω ιδιαίτερα τη «γερµανική» νοοτροπία της σκληρής δουλειάς και συνέπειας που τον διακρίνει! Ευχαριστώ ακόµα τους Χρήστο Γεωργή και Μαρία Χατζηδάκη µε τους οποίους συνεργάστηκα εξαιρετικά στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Ένα µεγάλο ευχαριστώ ανήκει δικαιωµατικά στην εταιρεία DATACRETA όπου εργαζόµουν καθόλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους µου που έδειξαν µεγάλη κατανόηση στα «περίεργα» ωράριά µου κατά τις δύσκολες περιόδους και κατά καιρούς άκουγαν µε προσοχή τα προβλήµατά µου. ΚΑΙ τώρα στην παρέα µου που απαρτίζεται από τους (αλφαβητικά): Χαράλαµπο Αποστολίδη, Γιώργο Γεωργιλά, Σοφία Καρβουνιάρη, Αθηνά Κοντογιάννη, Κυριάκο Κρητικό & Ρένα Καγιαλή, Κώστα Λενακάκη, Αιµιλία Μαγκαναράκη, Γιάννη Μαυρικάκη, Ιάκωβο Μαυροειδή, Χαράλαµπο Παπαδάκη, Μαρίνα Παναγιωτάκη, Κώστα Παναγιωτάκη, Απόστολο Παπανικολάου, Γιώργο Σαπουντζή, Γιώργο Σηµαντήρη, Μανόλη Τζοµπανάκη, Γιάννη Χαριτάκη & Βαγγελιώ Κούκου, απευθύνω το πιο µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Και µια ευχή: µετά από 2-3 χρόνια µακάρι να συναντιόµαστε όπως και τώρα και να περνάµε καλά όπως µόνο εµείς ξέρουµε! Μπαµπά, Μαµά, Αντριάνη, Αντρέα, σε σας αφιερώνω αυτή την εργασία, στην οικογένειά µου... v

12

13 Περιεχόµενα Περίληψη... i Abstract...iii Ευχαριστίες... v Περιεχόµενα... vii Κατάλογος Σχηµάτων... xi Κατάλογος Πινάκων... xii Εισαγωγή Κατηγοριοποιήσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων Πληροφοριακά Συστήµατα βασισµένα στον Παγκόσµιο Ιστό Ορισµός Πριν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή Ενδιάµεσο Λογισµικό Ν-επίπεδες αρχιτεκτονικές πελάτη-εξυπηρετητή (Ν 2) Αντικείµενο Εργασίας Υλοποίηση και εφαρµογή Σχετικά Συστήµατα Οργάνωση της Εργασίας...14 Επιλογή Εργαλείων Τεχνολογιών Αρχιτεκτονικής Επιλογή Σ Β Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού SIS Telos Μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης ιεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογής του SIS Επιλογή Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Επισκόπηση Αρχιτεκτονικών Σύγχρονες τάσεις Scripting γλώσσες προγραµµατισµού J2EE τεχνολογίες ανάπτυξης Η τελική επιλογή Επιλογή Εξυπηρετητή Εφαρµογής Jacarta Apache Tomcat Servlets Επίπεδο Παρουσίασης...36 vii

14 2.4.1 Η Γλώσσα XML Η Γλώσσα SVG Η Γλώσσα XSL DHTML - Javascript Το εργαλείο εµφάνισης µενού mapbmenu Ολοκλήρωση Τεχνολογιών Αρχιτεκτονική Συστήµατος...40 Σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων Τα τµήµατα του µοντέλου Μοντελοποίηση θησαυρού Εντοπισµός βασικών κλάσεων-συσχετίσεων Πολυγλωσσία Μοντελοποίηση πεδίου εφαρµογής Η κλάση Man-Made Object Η κλάση Assessment Η κλάση Multispectral Image Η κλάση General Assessment Knowledge Παράδειγµα καταχωρισµένου πίνακα ζωγραφικής Περιορισµοί ακεραιότητας H Assertional Language της Telos Περιγραφή-τυποποίηση περιορισµών και κανόνων µοντέλου Παρατηρήσεις Συµπεράσµατα...60 Σχεδίαση και Υλοποίηση Λειτουργιών Συστήµατος...61 viii 4.1 Σχεδίαση εφαρµογής Παραµετροποίηση Πολυγλωσσία και άµεση εναλλαγή γλώσσας Πολλαπλές παρουσιάσεις Υλοποίηση λειτουργιών ανάκτησης δεδοµένων Λειτουργίες θησαυρού Γραφική απεικόνιση ιεραρχίας όρων Φόρµα εµφάνισης πληροφοριών όρου Εµφάνιση έργων τέχνης, εικόνων, εκτιµήσεων σχετικών µε όρο Φόρµα εµφάνισης πληροφοριών κόµβων γνώσης Λειτουργίες σχετικές µε έργα τέχνης και εκτιµήσεις ειδικών Χάρτης κατανοµής συνόλου έργων Εστίαση σε επιλεγόµενη κατηγορία έργων Εµφάνιση δελτίου συντήρησης έργου Εµφάνιση εκτιµήσεων χρηστών... 76

15 4.2.3 Λειτουργίες σχετικές µε πολυφασµατικές εικόνες Χάρτης κατανοµής πολυφασµατικών εικόνων Εµφάνιση πληροφοριών για πολυφασµατική εικόνα Λειτουργίες αναζήτησης Αναζήτηση για έργα τέχνης Αναζήτηση για εκτιµήσεις Αναζήτηση για πολυφασµατικές εικόνες Εµφάνιση και σελιδοποίηση αποτελεσµάτων Λειτουργία προσθήκης σελίδων µε στατικό περιεχόµενο Σχεδίαση ιεπαφής Χρήστη Επιδόσεις Λειτουργιών...86 Σχεδίαση Εισαγωγής εδοµένων στο Σύστηµα οµικές Μονάδες Εισαγωγής εδοµένων Λειτουργίες Ενηµέρωσης της Βάσης Ενηµέρωση όρων θησαυρού Ενηµέρωση έργων τέχνης Ενηµέρωση πολυφασµατικών εικόνων Ενηµέρωση εκτιµήσεων Ενηµέρωση κόµβων γνώσης Εκτιµήσεις Χρηστών Συστήµατος Εισαγωγές Periods και Places Επίλογος / Βελτιώσεις / Επεκτάσεις Σύνοψη εργασίας Οφέλη και νεωτερισµοί στο πεδίο εφαρµογής Βελτιώσεις - Επεκτάσεις Παράρτηµα Α Συντοµογραφίες Παράρτηµα Β Αγγλο-ελληνικό γλωσσάριο Παράρτηµα Γ Στήσιµο Εφαρµογής Βιβλιογραφία ix

16

17 Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα οµή Εφαρµογής "Intranet&Extranet "... 4 Σχήµα Ενδιάµεσο Λογισµικό... 6 Σχήµα Αρχιτεκτονική 4-επιπέδων... 9 Σχήµα Οι µηχανισµοί αφαίρεσης στην Telos Σχήµα Μοντέλο επερωτήσεων του SIS Σχήµα Ταξινόµηση αρχιτεκτονικών πυλών διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων Σχήµα UML διάγραµα [37] Αρχιτεκτονικής του Jacarta Apache Tomcat Σχήµα Παράδειγµα µενού υλοποιηµένου µε το εργαλείο mapbmenu Σχήµα Η 4-επίπεδη αρχιτεκτονική του συστήµατος Σχήµα Τα τµήµατα του µοντέλου Σχήµα Οι βασικές κλάσεις του θησαυρού σε ιεραρχία γενίκευσης-εξειδίκευσης Σχήµα όµηση όρων θησαυρού Σχήµα Μοντελοποίηση εναλλαγής γλώσσας Σχήµα Υποστασιοποίηση ιδιοτήτων για την εναλλαγή γλώσσας Σχήµα 3.6 «Γύρω» από την κλάση Man-Made Object Σχήµα H κλάση Assessment Σχήµα Η κλάση Multispectral Image Σχήµα Μοντελοποίηση γνώσης του πεδίου - General Assessment Knowledge Σχήµα Παράδειγµα καταχωρισµένου πίνακα ζωγραφικής Σχήµα Οι επιλογείς της Assertional Language της Telos Σχήµα Μοντελοποίηση περιορισµού ακεραιότητας µονότιµων γνωρισµάτων Σχήµα Το αρχείο παραµέτρων config.xml Σχήµα Οργάνωση φακέλων εφαρµογής Σχήµα Η ιεραρχία Method γραφικά (SVG) Σχήµα Φόρµα εµφάνισης πληροφοριών όρου Σχήµα Υλοποίηση της λειτουργίας Paintings Σχήµα Αποτέλεσµα της λειτουργίας Paintings Σχήµα Παράδειγµα δελτίου συντήρησης Σχήµα Σύνδεση λειτουργιών πολυφασµατικών εικόνων Σχήµα Η φόρµα αναζήτησης έργων τέχνης Σχήµα Σελιδοποίηση αποτελεσµάτων Σχήµα ίκτυο στατικών ιστοσελίδων Σχήµα Η διεπαφή χρήστη Σχήµα Σταθερότητα επίδοσης της λειτουργίας DscrAsmtPntg Σχήµα Γραµµική επίδοση µε µικρό συντελεστή της λειτουργίας DescriptorInfo Σχήµα Επίδοση της λειτουργίας MultispectralImages xi

18 Σχήµα Επίδοση της χρονοβόρας λειτουργίας Paintings Σχήµα Descriptor.dtd Σχήµα ManMadeObject.dtd Σχήµα MultispectralImage.dtd Σχήµα Knowledge.dtd Σχήµα Assessment.dtd Σχήµα Παράδειγµα ενηµέρωσης έργου τέχνης Σχήµα 5.7- Φόρµα εισαγωγής εκτίµησης χρήστη Κατάλογος Πινάκων Πίνακας Κατηγοριοποιήσεις και κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων... 3 Πίνακας ηµοφιλείς εξυπηρετητές εφαρµογής Πίνακας Επιδόσεις λειτουργιών συστήµατος σε εικονικές συνθήκες xii

19

20

21 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στις µέρες µας ακατάπαυστο εµφανίζεται το φαινόµενο της ανάπτυξης κάθε λογής πληροφοριακών συστηµάτων, που καλύπτουν τις ανάγκες πολυάριθµων πεδίων εφαρµογής. Με την πάροδο του χρόνου ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πληροφοριακά συστήµατα εκείνα που θα καλύψουν, θα υποστηρίξουν και θα δώσουν ώθηση στους πιο εξειδικευµένους από τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων ωστόσο δεν είναι µια τετριµµένη υπόθεση. Απαιτεί τη χρησιµοποίηση και ολοκλήρωση διαφόρων αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών, τεχνικών, εργαλείων, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις σε απλότητα (simplicity), στοιχειοµέρεια (modularity), κλιµάκωση (scalability), αποτελεσµατικότητα (effectiveness) και αποδοτικότητα (efficiency). Πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός εξειδικευµένου πληροφοριακού συστήµατος, πρέπει πρώτα από όλα να γίνει λεπτοµερής καταγραφή των δεδοµένων που αυτό θα περιέχει των δεδοµένων του πεδίου που ήδη υπάρχουν σε µη ηλεκτρονική ή αδόµητη ηλεκτρονική µορφή των υπηρεσιών και πληροφοριών που θα παρέχει των χρηστών που θα το χρησιµοποιούν και πού αυτοί θα βρίσκονται Η συνέχεια απαιτεί µια γενική θεώρηση της δοµής που έχουν τα υπάρχοντα δεδοµένα και των συσχετίσεων µεταξύ τους. Αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει µια αρχική εκτίµηση του βαθµού δυσκολίας αναπαράστασής τους στα διαφόρων τύπων µοντέλα δεδοµένων (σχεσιακό, δικτυωτό ιεραρχικό). Το επόµενο βήµα είναι η έρευνα αγοράς για εργαλεία που θα αποτελέσουν και βασικές συνιστώσες του συστήµατος, τα οποία θα αναλάβουν περίπλοκες λειτουργίες του µε τυποποιηµένο τρόπο, όπως η αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων, η εξυπηρέτηση αιτήσεων χρηστών, η εµφάνιση των πληροφοριών στους χρήστες κλπ. Στο στάδιο αυτό πρέπει να µελετηθούν προσεκτικά οι δυνατότητες διασύνδεσης (interfacing) των εργαλείων αυτών µεταξύ τους ή και µε άλλα για την περίπτωση µελλοντικών επεκτάσεων. Η έρευνα αγοράς είναι επιβεβληµένη καθώς µπορεί να απαλλάξει από αµέτρητες ανθρωποώρες κατά τη φάση της ανάπτυξης του συστήµατος. Επίσης είναι απόλυτα σίγουρο ότι τα εργαλεία που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν ελεγχθεί σχολαστικά και έχουν προσεχθεί πολύ περισσότερο απ όσο θα µπορούσαν να προσεχθούν αν κατασκευάζονταν ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος.

22 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Ακολουθεί η φάση της λεπτοµερούς µοντελοποίησης του πεδίου εφαρµογής µε την διάκριση όλων των πιθανών οντοτήτων, συσχετίσεων και περιορισµών ακεραιότητας, προσαρµογή των στο επιλεγµένο µοντέλο δεδοµένων και φόρτωση του τελικού σηµασιολογικού µοντέλου, µε τη χρήση των µηχανισµών του εργαλείου που έχει επιλεχθεί για το σκοπό αυτό. Το τελευταίο βασικό στάδιο στη φάση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος είναι η επιλογή προγραµµατιστικής πλατφόρµας και τεχνικών για την κατασκευή της «καρδιάς» του συστήµατος. Αυτή θα αποτελείται από το σύνολο των προγραµµάτων µε τα οποία θα επιτυγχάνεται η διακίνηση της πληροφορίας (µεταξύ συστήµατος και χρηστών) και θα επιτελούνται οι απαιτούµενες λειτουργίες. Τα προγραµµατιστικά εργαλεία και οι τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα ήδη επιλεχθέντα εργαλεία-συνιστώσες του συστήµατος. Το τελευταίο σηµείο που πρέπει να προσεχθεί πριν τη φάση της υλοποίησης είναι σε ποια µορφή και σε ποιες µονάδες θα γίνεται η διακίνηση της πληροφορίας και κατά πόσο αυτή θα είναι αποδεσµευµένη από τη µορφή µε την οποία θα παρουσιάζεται. 1.1 Κατηγοριοποιήσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων Από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 50 ξεκίνησε η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων. Μισό αιώνα αργότερα τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε διάφορες δραστηριότητες είναι τόσο πολλά ώστε µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορους τρόπους. Έτσι λοιπόν τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν σε ένα αφηρηµένο επίπεδο να κατηγοριοποιηθούν [1] βάσει: Οργανωτικής οµής Λειτουργιών Παρεχόµενης Υποστήριξης (συνηθέστερη κατηγοριοποίηση) Αρχιτεκτονικής Υποστηριζόµενης ραστηριότητας Ο πίνακας 1.1 δείχνει της κατηγορίες συστηµάτων που κατατάσσονται σε κάθε µια από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις. Η έκρηξη τα τελευταία χρόνια της δικτυακής τεχνολογίας, η καθιέρωση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, η εξάπλωση του Παγκόσµιου Ιστού (ΠΙ), η εµφάνιση ανεξάρτητων-πλατφόρµας γλωσσών και τεχνολογιών προγραµµατισµού, έχουν αναδείξει πλέον και µια νέα ειδική κατηγορία, τα Πληροφοριακά Συστήµατα Βασισµένα στον Παγκόσµιο Ιστό - ΠΣΒΠΙ (Web-Based Information Systems, WBIS). 2

23 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση βάσει Οργανωτικής οµής (Organizational Structure) Κατηγορίες Κλαδικά (Departmental) Επιχειρησιακά (Enterprise) ιαεπιχειρησιακά (Interorganizational) Λειτουργιών Λογιστικά (Accounting) Εµπορικά (Marketing) Οικονοµικά (Finance) Παραγωγής (Production) ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management) Παρεχόµενης Υποστήριξης Επεξεργασίας οσοληψιών (Transaction Processing, TPS, Early 1950s) ιαχείρισης (Management, MIS, 1960s) ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management, KMS) & Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems, Mid 1980s) Αυτοµατισµού Γραφείου (Office Automation, OAS, Late 1960s) Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support, DSS, Early 1970s) Υποστήριξης ιοίκησης (Executive Support, ESS, Early 1980s) Τεκµηρίωσης (Documentation, DIS) Αρχιτεκτονικής Βασισµένα σε mainframe (Mainframe-based) Αυτόνοµου προσωπικού υπολογιστή (Standalone PC) Κατανεµηµένα ή ικτυακά υπολογιστικά συστήµατα (Distributed or Networked Computing Systems) Υποστηριζόµενης ραστηριότητας Λειτουργικά Καθηµερινών Λειτουργιών Επιχείρησης (Operational) ιαχειριστικά Βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού, ελέγχου και οργάνωσης (Managerial) Στρατηγικά Μακροπρόθεσµου σχεδιασµού και στρατηγικής (Strategic) Πίνακας Κατηγοριοποιήσεις και κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων 3

24 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.2 Πληροφοριακά Συστήµατα βασισµένα στον Παγκόσµιο Ιστό Ορισµός Τα ΠΣΒΠΙ είναι πληροφοριακά συστήµατα που επιτρέπουν τη διαχείριση δεδοµένων και την εκτέλεση λειτουργιών µέσω του ιαδικτύου. ιαφέρουν από τους απλούς και στατικούς δικτυακούς τόπους στο ότι παράγουν και διακινούν συνεχώς δυναµικά δεδοµένα που περιέχονται σε σελίδες, τις οποίες βλέπουν οι τελικοί χρήστες µε τη χρήση φυλλοµετρητών του ΠΙ (web-browsers). Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ολοκληρώνουν δικτυακές εφαρµογές µε Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Σ Β (DBMS), και επιτρέπουν περίπλοκες δραστηριότητες που βασίζονται στα τελευταία, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό-επιχειρείν (e-business) [2]. Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η συντήρηση των ΠΣΒΠΙ είναι φυσικό να βασίζονται σε τεχνικές συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, συστήµατα ροής εργασιών (workflow systems) και τεχνολογίες ιαδικτύου. Αν θέλαµε να ταξινοµήσουµε τα ΠΣΒΠΙ κάπου µέσα στον πίνακα 1.1, θα τα κατατάσσαµε βάσει της αρχιτεκτονικής τους στα Κατανεµηµένα ή ικτυακά υπολογιστικά συστήµατα. Η γενική δοµή ενός ΠΣΒΠΙ ακολουθεί τη δοµή των περισσοτέρων "Intranet & Extranet" [3] εφαρµογών η οποία φαίνεται στο σχήµα 1.1. Σχήµα οµή Εφαρµογής "Intranet&Extranet " O ΠΙ είναι βασισµένος στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server architecture). Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον πάντως να δει κανείς µια επισκόπηση για το πώς φτάσαµε στην αρχιτεκτονική αυτή και ποιες είναι οι µορφές της που χρησιµοποιούνται σήµερα. 4

25 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Πριν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή Πριν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, που εµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980, υπήρχαν 2 βασικές αρχιτεκτονικές, η Αρχιτεκτονική Mainframe και η Αρχιτεκτονική ιαµοιραζόµενων Αρχείων (File Sharing Architecture) [4]. Στην Αρχιτεκτονική Mainframe όλη η ισχύς και η «εξυπνάδα» βρίσκεται σε ένα κεντρικό υπολογιστή (host computer). Οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε τον κεντρικό υπολογιστή συνήθως µε τη χρήση «χαζών τερµατικών» (dummy terminals), τα οποία «συλλαµβάνουν» πατήµατα πλήκτρων και αποστέλλουν την πληροφορία στον κεντρικό υπολογιστή. Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική δεν είναι δεσµευτική όσον αφορά την πλατφόρµα υλικού, π.χ. µπορεί να αποτελείται από Linux-PC servers, Windows-PC workstations και ειδικά προγράµµατα που λέγονται εξοµοιωτές τερµατικών (terminal emulators). Οι περιορισµοί της αρχιτεκτονικής αυτής εντοπίζονται στην αδυναµία υποστήριξης σύγχρονων Γραφικών ιεπαφών Χρήστη (GUI) και στην αδυναµία πολλαπλών συνδέσεων σε κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Στην Αρχιτεκτονική ιαµοιραζόµενων Αρχείων βασίζονταν τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών, όπου αρχεία (τόσο προγράµµατα όσο και δεδοµένα) φορτώνονταν εξ ολοκλήρου από τη διαµοιραζόµενη τοποθεσία αρχείων στο περιβάλλον εργασίας (desktop environment) του χρήστη σαν να βρίσκονταν στον τοπικό δίσκο του σταθµού εργασίας του. Στη συνέχεια η αιτούµενη εργασία του χρήστη εκτελούνταν τοπικά. Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική µπορεί να λειτουργήσει καλά µόνο αν η κοινή χρήση πόρων είναι σε χαµηλά επίπεδα, ο ρυθµός ανανέωσης των διαµοιραζόµενων αρχείων χαµηλός και ο όγκος δεδοµένων προς µεταφορά από τον εξυπηρετητή αρχείων µικρός. Ο σηµαντικότερος περιορισµός είναι η συµφόρηση στο τοπικό δίκτυο (network congestion). Για το λόγο αυτό µε την αύξηση του αριθµού των "online" χρηστών και την εµφάνιση των GUI, έπαψε η εν λόγω αρχιτεκτονική να χρησιµοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οπότε κυριάρχησε πλέον η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή Ενδιάµεσο Λογισµικό Καθιερωµένος ορισµός για το τι είναι Ενδιάµεσο Λογισµικό ΕΛ δεν έχει διατυπωθεί, αλλά έχουν κατά καιρούς εκφρασθεί διάφοροι που προσεγγίζουν τη σηµασία της λειτουργίας του. υο απ αυτούς είναι οι παρακάτω: «Το ενδιάµεσο λογισµικό είναι το λογισµικό που αποτελείται από ένα σύνολο υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνδεσιµότητα και επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ πολλαπλών διεργασιών εκτελούµενων σε ένα ή περισσότερους διασυνδεδεµένους σε δίκτυο υπολογιστές» [4]. «Ενδιάµεσο Λογισµικό είναι ένα επίπεδο λογισµικού που βρίσκεται µεταξύ του επιπέδου της εφαρµογής και του επιπέδου δικτύωσης των ετερογενών πρωτοκόλλων και 5

26 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή περιβαλλόντων εργασίας. ιαχωρίζει τις εφαρµογές από οποιεσδήποτε εξαρτήσεις από ετερογενή λειτουργικά συστήµατα, πλατφόρµες υλικού και πρωτόκολλα επικοινωνίας [5]. Το ΕΛ είναι απαραίτητο για την τροποποίηση των mainframe εφαρµογών σε εφαρµογές πελάτη-εξυπηρετητή και για την εξασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ ετερογενών περιβαλλόντων. Γνωστό Ενδιάµεσο Λογισµικό αποτελούν τα Distributed Computing Environment (OSF s DCE), Common Object Request Broker Architecture (OMG s CORBA) και Component Object Model (Microsoft s COM/DCOM). Οι υπηρεσίες του ΕΛ είναι σύνολα κατανεµηµένου λογισµικού που υπάρχουν µεταξύ της εφαρµογής και του λειτουργικού συστήµατος και των δικτυακών υπηρεσιών σε ένα υπολογιστή-κόµβο δικτύου (Σχήµα 1.2) [6]. Σχήµα Ενδιάµεσο Λογισµικό Παρέχουν στις εφαρµογές ένα πιο λειτουργικό σύνολο ιεπαφών Προγραµµατισµού Εφαρµογών (Application Programming Interfaces, API) από ότι το λειτουργικό σύστηµα και οι δικτυακές υπηρεσίες, ώστε να : Εντοπίζουν µε ξεκάθαρο τρόπο και να αλληλεπιδρούν µε άλλες εφαρµογές ή υπηρεσίες πάνω από το δίκτυο Είναι ανεξάρτητες από δικτυακές υπηρεσίες Είναι αξιόπιστες και διαθέσιµες Είναι επεκτάσιµες χωρίς να χάνουν τη λειτουργικότητα τους [7] 6 Το ΕΛ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως: Επιτηρητής δοσοληψιών (Transaction Processing Monitor, TP), παρέχοντας εργαλεία και ένα περιβάλλον ανάπτυξης και διάθεσης κατανεµηµένων εφαρµογών. Μέσο για την Αποµακρυσµένη Κλήση ιαδικασιών (Remote Procedure Call), επιτυγχάνοντας την κατανοµή της λογικής µιας εφαρµογής στο δίκτυο. Η λογική των προγραµµάτων στους αποµακρυσµένους υπολογιστές µπορεί να

27 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή εκτελεσθεί τόσο εύκολα όσο απλή είναι η κλήση διαδικασιών στον τοπικό υπολογιστή. Μέσο για την Ανταλλαγή Μηνυµάτων (Message-Oriented Middleware, ΜΟΜ), παρέχοντας ασύγχρονη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ προγραµµάτων µιας κατανεµηµένης εφαρµογής. Κατανεµητής Αιτήσεων για Αντικείµενα (Object Request Broker), επιτρέποντας στα αντικείµενα µιας εφαρµογής να είναι κατανεµηµένα και διαµοιραζόµενα πάνω σε ετερογενή δίκτυα. ενδιάµεσο λογισµικό για Βάσεις εδοµένων ΕΛΒ (Database Middleware), επιτρέποντας σε εφαρµογές να χειρίζονται συνδέσεις µε τις Βάσεις εδοµένων, καθώς και να ανακτούν και να αποθηκεύουν στοιχεία σ αυτές.. Το ΕΛΒ µπορεί να στηρίζεται σε καθιερωµένα πρότυπα όπως είναι το ODBC, JDBC για τη σύνδεση µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, αλλά µπορεί να είναι και ειδικά σχεδιασµένη ιεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογής (API) για συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. ενδιάµεσο λογισµικό µε Εξυπηρετητή Εφαρµογών (Application Server Middleware), επιτρέποντας αιτήσεις που στέλνονται µέσω φυλλοµετρητών του ΠΙ να φτάσουν σε εφαρµογές προορισµένες για το ιαδίκτυο. Οι αιτήσεις αυτές γίνονται σύµφωνα µε καθιερωµένα πρωτόκολλα και APIs, µεταφράζονται από τον εξυπηρετητή εφαρµογής σε εκτέλεση λειτουργιών της δικτυακής εφαρµογής και τα αποτελέσµατα επιστρέφονται στον πελάτη-φυλλοµετρητή βάσει πάντα καθιερωµένων πρωτοκόλλων Ν-επίπεδες αρχιτεκτονικές πελάτη-εξυπηρετητή (Ν 2) Οι περιορισµοί της αρχιτεκτονικής διαµοιραζόµενων αρχείων οδήγησε στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική ο εξυπηρετητής αρχείων αντικαθίσταται από ένα Σ Β, το οποίο αναλαµβάνει να απαντάει σε συγκεκριµένες επερωτήσεις των πελατών (clients) κι έτσι αποφεύγεται το φαινόµενο της καθολικής µεταφοράς αρχείων και της συνεπαγόµενης. συµφόρησης στο δίκτυο. Οι επερωτήσεις των πελατών γίνονται είτε µε τη χρήση καθιερωµένων γλωσσών άµεσα ή έµµεσα (βλ. ODBC), είτε µε τη χρήση ειδικών APIs και πιθανόν RPC. 2-επίπεδη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (2-tier client-server architecture): Στην αρχιτεκτονική αυτή στον πελάτη εγκαθίσταται ειδικό λογισµικό συνήθως περιβαλλόµενο από µια γραφική διεπαφή, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών ανάκτησης και αποθήκευσης δεδοµένων στης βάση. Η εκτέλεση των λειτουργιών που ζητούν οι χρήστες γίνεται µερικώς στον εξυπηρετητή από ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης της βάσης και µερικώς στον πελάτη (κυρίως επεξεργασία των ήδη ανακτηθέντων δεδοµένων). 7

28 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Οι περιορισµοί που εµφανίζονται σε αυτήν την περίπτωση έχουν να κάνουν µε τον αριθµό των πελατών που έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στη βάση αλλά και µε τη δυνατότητα αναβάθµισης του εξυπηρετητή. Έτσι σαν ανώτατο όριο µπορούν να τεθούν οι 100 χρήστες, διότι µε περισσότερους η απόδοση πέφτει δραµατικά εξαιτίας των λεγόµενων "keep-alive" µηνυµάτων που ανταλλάσσονται ακόµα και όταν οι πελάτες αδρανούν. Επίσης πιθανές αναβαθµίσεις στο Σ Β (ή ενδεχόµενη αλλαγή του), είναι πολύ δύσκολες αφού πιθανότατα θα απαιτήσουν και αντίστοιχες αναβαθµίσεις στους πελάτες. Για τον λόγο αυτό και η 2-επίπεδη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή είναι απαγορευτική να εφαρµοσθεί στο ιαδίκτυο. 3-επίπεδη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (3-tier client-server architecture): Στην αρχιτεκτονική αυτή ένα ενδιάµεσο επίπεδο λογισµικού προστίθεται ανάµεσα στο περιβάλλον εργασίας του πελάτη και στο περιβάλλον διαχείρισης της βάσης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υλοποίησης του ενδιάµεσου αυτού λογισµικού όπως ως Επιτηρητής οσοληψιών, Εξυπηρετητής Μηνυµάτων, Εξυπηρετητής Εφαρµογής κλπ [8]. Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιµοποιείται όταν απαιτείται µια αποτελεσµατική σχεδίαση πελάτη-εξυπηρετητή που να παρέχει αυξηµένη απόδοση (performance), ευελιξία (flexibility), συντηρησιµότητα (maintainability), επαναχρησιµοποιησιµότητα (reusability) και κλιµάκωση (scalability), κρύβοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα της κατανεµηµένης επεξεργασίας από τον χρήστη ([8], [9]). Στο 1 ο επίπεδο παρέχεται η λειτουργικότητα διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. Το τµήµα διαχείρισης της βάσης εγγυάται ότι τα δεδοµένα είναι συνεπή στο κατανεµηµένο περιβάλλον µε τη χρήση χαρακτηριστικών όπως το κλείδωµα δεδοµένων (data locking), ο έλεγχος συνέπειας (consistency checking) και η δηµιουργία αντιγράφων (replication). Στο 2 ο (µεσαίο) επίπεδο ο εξυπηρετητής εφαρµογής επιτυγχάνει τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν (performance, flexibility etc.) µε την κεντρικοποίηση της λογικής επεξεργασίας (process logic or business logic). Η κεντρικοποίηση της λογικής επεξεργασίας κάνει τη διαχείριση και τις αλλαγές ευκολότερες µε τον τοπικό περιορισµό της λειτουργικότητας. Με τον τρόπο αυτό οι αλλαγές που χρειάζονται γίνονται µία φορά, τοποθετούνται στο µεσαίο επίπεδο και γίνονται άµεσα διαθέσιµες σε όλους του πελάτες του κατανεµηµένου συστήµατος. Στο 3 ο επίπεδο υπάρχει ο πελάτης, από τον οποίο έχει αποσπασθεί ο περισσότερος από τον κώδικα επεξεργασίας, που µεταφέρθηκε στο 2 ο επίπεδο. Στον πελάτη «τρέχουν» εφαρµογές που παρέχουν απλά γραφικές διεπαφές (µενού, πλαίσια διαλόγου κλπ) µε τα οποία ο χρήστης επικοινωνεί µε το σύστηµα. Τέτοιες εφαρµογές είναι οι φυλλοµετρητές του ΠΙ. Ν-επίπεδες αρχιτεκτονικές (N-tier architectures): Μερικές φορές το µεσαίο επίπεδο στις 3-επίπεδες αρχιτεκτονικές χωρίζεται σε 2 ή περισσότερα επίπεδα µε διαφορετικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Κλασσικό παράδειγµα αποτελούν οι εφαρµογές που διαχωρίζουν τη λογική επεξεργασίας από τη λογική παρουσίασης µε τη χρήση 8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 1.1 Το νέο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της ΚτΠ 12 1.1.1 Εισαγωγή 12 1.1.2 Η Κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Κεφάλαιο 2 Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252: Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός

ΗΥ 252: Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός ΗΥ : Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός http://www.csd.uoc.gr/~hy Β. Χριστοφίδης christop@ics.forth.gr Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο Κρήτης Γενικές Πληροφορίες Ώρες ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής Alfresco διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής CyberStream CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Συμεωνίδης Ευστάθιος BSc in Information Technology MSc in Information Systems MSc in Management Linked In: http://gr.linkedin.com/pub/stathis-simeonidis/24/217/92

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα