Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο"

Transcript

1 Σεύρνο 4 Κάξηηνο Απξίιηνο ν ΓΤΚΛΑΗΟ ΘΑΙΑΚΠΑΘΑ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ε Κ ά λ η ν β α Πεξηερόκελα ηεύρνπο πλάληεζε ζηε Κάληνβα Αλακλήζεηο από ηε Κάληνβα Σν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ. 1 3 Ιεηηνλία 7 Ρίγα 8 Packing for Latvia 9 Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο κε ηίηιν ΛEST - New Europe with stronger Ties, καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ 1 νπ Γπκλαζίνπ Θαιακπάθαο απφ ηηο 27 Καξηίνπ έσο ηηο 2 Απξηιίνπ Απφ ην ζρνιείν καο ζπκκεηείραλ νη καζήηξηεο Εάξα Γεσξγία, Σζηάηζηνπ Καξία, αθθά Εσή θαη Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, θ. Αδακάληηνο Κπαιάλεο, θαη ν θαζεγεηήο θ. Θσλ/λνο Παπαγηα λ λ φ π ν π ι ν ο. ην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά επηά ζρνιεία απφ ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Ι ε η η ν λ ί α. Οη καζήηξηεο είραλ ηε επθαηξία λα θηινμελεζνχλ ζε Ηηαιηθέο νηθνγέλεηεο θαη λα γλσξίζνπλ έηζη ζπλνκήιηθνπο καζεηέο ηνπ Instituto Comprensivo San Georgio di Mantova, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ ζπλάληεζε άθεζε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο αθνχ ππήξρε πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ θαη ε θηινμελία ήηαλ κνλαδηθή γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο.

2 ειίδα 2 πλάληεζε ζηε Κάληνβα Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνζηνιψλ κε ηίηιν «Ο θήπνο ηεο Δδέκ» θαη «Ζ δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ». Ζ Διιεληθή απνζηνιή παξνπζίαζε ηνπο ηξεηο θήπνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ φινη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχκπξαμε: έλα πξαγκαηηθ ό θ ή π ν π ν π θχ ηε - ςαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ ειεθηξνληθό θαη έλα θνιιάδ κε θσηνγξαθίεο θαη απνμεξακέλα θπηά. Δπίζεο, νη καζήηξηεο παξνπζίαζαλ ηελ πξαγκαηηθά επηηπρεκέλε έξεπλα ηνπο γηα ηνπο Δπξωπαϊθνύο κύζνπο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ απνζπψληαο έηζη έλα πνιχ δπλαηφ ρεηξνθξφηεκα αιιά θαη επαίλνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Γ ε λ έ ι ε η ς α λ, βέβαηα, θαη νη επηζθέςεηο θαη πεξηεγήζεηο, φπσο απηή κε εηδηθνχο μ ε λ α γ ν χ ο ηεο Unesco ζηηο πφιεηο Mantova θαη Sabbioneta, πνπ απνηεινχλ Κλεκεία Παγθόζκηαο Θιεξνλνκηάο ηεο Unesco απφ ην 2008 σο παξαδείγκαηα ησλ ηδεψλ πνπ ππήξραλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηδαληθήο αλαγελλεζηαθήο πφιεο. Δπη- πιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο μελαγήζεθαλ ζην ζέξεηξν Sirmione, ζηε κεγαιχηεξε ιίκλε ηεο Η η α ι ί α ο Γθ αξληα, ζηε Βεξόλα αιιά θαη ζην Κηιάλν. ησλ Σα αλαλέσζαλ ξαληεβνχ κέιε απνζηνιψλ ην ηνπο γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ρίγα ηεο Ιεηνλίαο. πνπ

3 ειίδα 3 Αλακλήζεηο από ηε Κάληνβα 27/03/2014 Εωή αθθά Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιφγην, ήκεξα μχπλεζα ζηηο 5:00 θαη πήγα ζην ζηαζκφ ηνπ ηξέλνπ. Φηάζακε ζηελ Αζήλα ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη θαη πήγακε ζην αεξνδξφκην. Σν αεξνπιάλν απνγεηψζεθε ζηηο 14:00 θαη θηάζακε ζην Κηιάλν ζηηο 16:30. ην αεξνδξφκην Καιπέλζα, ζπλαληήζακε ηηο άιιεο απνζηνιέο θαη έλα ιεσθνξείν καο πήγε ζην αλ Σδφξηδην. Ήκαζηαλ ζην δξφκν γηα δχν ψξεο! ην ζρνιείν καο πεξίκελαλ νη νηθνγέλεηεο πνπ ζα καο θηινμελνχζαλ. So many things to remember Georgia, her family, her friends were such nice people! I will never forget them! έηζη. Όια ηα παηδηά ζηελ ηάμε ηεο είλαη θαηαπιεθηηθά! Κνπ ζχζηεζε ηνπο θαιχηεξνπο θίινπο ηεο, Δληνάξλην, Έιελα θαη Αλλίθα. Κνπ άξεζαλ πνιχ θαη λνκίδσ φηη ηνπο άξεζα θη εγψ! πλαληήζεθα κε ηνπο άιινπο Έιιελεο θαη θ ά λ α κ ε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πήγακε ζην ζπίηη, θάγακε κεζεκεξηαλφ θαη έπαημα κε ηελ αδειθή ηεο θαη ην ζθχιν ηεο! Παξαθνινπζήζακε κεξηθέο η α η λ ί ε ο θ α η η ψ ξ α π ά σ γ η α χ π λ ν! 29/03/2014 Α γ α π ε κ έ λ ν κ ν π ε κ ε ξ ν ι φ γ η ν, Δίλαη 10:00 εδψ θαη είκαη ζην θξεβάηη. ήκεξα επηζθεθζήθακε ηε ακπηνλέηα. Δίλαη έλα εθπιεθηηθφ κέξνο κε πνιιά δέληξα θαη ππέξνρα θαηαζηήκαηα κε παγσηφ! Πεξηεγεζήθακε ζηα ππέξνρα αμηνζέαηα θ α η, θ π ζ η θ ά, θ α η ζ η ν θ ά - ζηξν ηνπ Βεζπαδηάλν. Ήηαλ πνιχ κεγάιν, αιιά πνιχ άδεην... Γελ αηζζάλνκαη πνιχ θαιά, γηαηί κνπ ιείπεη ην ζπίηη κνπ, αιιά δελ πεηξάδεη. Ή η α λ έλα πνιχ θνπξαζηηθφ ηαμίδη, αιιά είκαη πνιχ ραξνχκελε πνπ είκαη επηηέινπο εδψ! 28/03/2014 Α γ α πε κέλν κ ν π ε κε ξνιφ γ ην, ήκεξα ην πξσί μχπλεζα ζηηο 7:00. Κίιεζα ιίγν κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο Σδφξηδηα θαη κε ηελ ίδηα, θάγακε πξσηλφ θαη ζηε ζπλέρεηα πήγακε ζην ζρνιείν. Αηζζαλφκνπλ ιίγν αλήζπρε, αιιά απνδείρζεθε φηη δελ είρα θαλέλα ιφγν λα αηζζάλνκαη 30/3/2014 Α γ α π ε κ έ λ ν κ ν π ε κ ε ξ ν ι φ γ η ν, ήκεξα δελ ζπλάληεζα ηα ππφινηπα θνξίηζηα, γηαηί πεξάζακε ηελ Θπξηαθή κε ηελ νηθνγέλεηα. Ο Δληνάξλην, ε Σδφξηδηα, ε Αλλίθα, εγψ θαη θάπνηεο αθφκα νηθνγέλεηεο πήξακε ην ηξέλν γηα ηε Βεξφλα. Δπηζθεθζήθακε ηα αμηνζέαηα, φπσο ην παιάηη ηεο Ηνπιηέηαο θαη πνιιά άιια ελδηαθέξνληα κέξε! Πεξπαηνχζακε γηα 6 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε νηθνγέλεηά ηνπ Δληνάξλην, ε νηθνγέλεηά ηεο Σδφξηδηα θαη εγψ πήγακε γηα θαγεηφ ζε κηα

4 ειίδα 4 Memories from Mantova π η η ζ α ξ ί α ζηελ Πεζθηέξα. ην απηνθίλεην λφκηδα φηη έραζα ην ηειέθσλφ κ ν π θ α η φινη έςαρλαλ γηα απηφ, αιιά ζηε ζπλέρεηα απνδείρζεθε φηη ήηαλ... ζηελ ηζέπε κνπ! ίγνπξα γειάζακε πνιχ! Δπηζηξέςακε ζην αλ Σδφξηδην ζηηο 11:00 ε ψξα θαη πήγακε γηα χπλν. ζα είλαη ε νηθνγέλεηα πνπ ζα κε θηινμελήζεη αιιά φηαλ θζάζακε ζηελ Ηηαιία ηα μέραζα φια! Γλψξηζα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνπέια θαη ήηαλ πνιχ θ α ι ν ί ά λ ζ ξ σ π ν η! Κνπ ζπκπεξ η θ ε ξ φ η α λ ζ α λ λ α 31/03/2014 Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιφγην, ήκεξα νινθιεξψζακε ηελ μελάγεζή καο ζηε Κάληνβα. Ή η α λ π ν ι χ σ ξ α ί α! Όηαλ επηζηξέςακε, πήγακε γηα παγσηφ κε ηνλ Δληνάξλην, ηε Σδφξηδηα, ηελ Αλλίθα θαη ηα παηδηά πνπ θηινμελνχζαλ. Κεηά απφ απηφ, πήγακε ζην απνραηξεηηζηήξην πάξηη θαη ρνξέςακε. Γηαζθεδάζακε πνιχ! 01/04/2014 Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιφγην, ήκεξα μππλήζακε ζηηο 6:00 θαη πήγακε ζην ζρνιείν. Δίπακε αληίν ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ην ιεσθνξείν καο πήγε ζην Κηιάλν! Πήγακε ζηα αμηνζέαηα θαη θπζηθά... γηα ςψληα! Καξία Σζηάηζηνπ Αγαπεηή κνπ Γαλάε, Ση θαλείο; Δίζαη θαιά; Δγψ είκαη κηα ραξά! πγλψκε πνπ δελ ζνπ έγξαςα λσξίηεξα αιιά ήκνπλ απαζρνιεκέλε. νπ γξάθσ γηα λα ζνπ πεξηγξάςσ ηελ εκπεηξία κνπ απφ ην ηαμίδη πνπ έθαλα ζηελ Ηηαιία φπσο ζνπ είρα πεη! Όηαλ μεθηλήζακε είρα έλα κηθξφ άγρνο ζρεηηθά κε πψο I miss them! I ll definitely go back to visit them! This trip was just the beginning I want to travel all the world over!!! Maria ήκνπλ κέινο ηεο νηθνγέλεηα ηνπο! Κε ηελ θνπέια γίλακε πνιχ θαιέο θίιεο! Δπηζθεθηήθακε πνιιά κέξε! Πήγακε ζην κπαιθφλη ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο, μελαγεζήθακε ζηελ ακπηνλέηα θαη ζηελ ηξκηφλα θαη πιεξνθνξεζήθακε γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κάληνβα. Πήγακε θαη ζην ζρνιείν ηνπο θαη είδακε ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπο. Δθεί θάλακε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ καο. Σελ ηειεπηαία κέξα πήγακε ζην πάξηη απνραηξεηηζκνχ. Δθεί θάγακε, καο έδσζαλ θάπνηα δψξα, ε θάζε ρψξα ρφξεςε έλα ρνξφ θαη ζην ηέινο απνραηξεηηζηήθακε! Ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ δελ πξφθεηηαη λα μεράζσ. Κνπ ιείπεη παξά πνιχ ε νηθνγέλεηα θαη ε θνπέια θαη ζέισ ζίγνπξα λα μαλαπάσ ζηελ Ηηαιία γηα λα ηνπο δσ! Αλ πνηέ ζνπ δνζεί απηή ε επθαηξία λα κελ ηελ ράζεηο! Γηα κέλα απηφ ην ηαμίδη είλαη ε αξρή! Θέισ λα γπξίζσ φιν ην θφζκν! Πεξηκέλσ ζχληνκα γξάκκα ζνπ.

5 ειίδα 5 Αλακλήζεηο από ηε Κάληνβα Γεωξγία Εάξα Όηαλ καο αλαθνίλσζαλ ζην ζρνιείν φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε κέξνο ζην πξφγξακκα Comenius, ήκνπλ πνιχ ελζνπζηαζκέλε. Πήξα κέξνο, γηαηί είρα πεξηέξγεηα λα δσ πσο δνχλε ζε ά ι ι ε ο ρψξεο ηα ζπλνκήιη- θα παηδηά κε εκέλα. Όηαλ κε επέιεμαλ γηα λα ηαμηδέςσ ζηελ Ηηαιία ήκνπλ αθφκε πην ραξνχκελε γηαηί φιεο κνπ νη ζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ. Φηάλνληαο ζηελ Ηηαιία ε νηθνγέλεηα πνπ ζα κε θηινμελνχζε κε ππνδέρηεθε πνιχ δεζηά θαη κε έθαλαλ λα ληψζσ ζαλ λα είκαη ζην ζπίηη κνπ. Σν επφκελν πξσί επηζθεθζήθακε ην It was a wonderful experience! I've made new friends, I ve learnt about another culture and I ve practised my English! I do hope I ll go back! Georgia ζρνιείν ησλ παηδηψλ θαη αξγφηεξα επηζθεθζήθακε ηα αμηνζέαηα ηεο Κάληνβα Σν άββαην επηζθεθζήθακε δχν κηθξέο πφιεηο θνληά ζηελ Κάληνβα, ηελ ακπηνλέηα θαη ηελ ηξκηφλε, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο γηα ηελ παιηά αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ. Ζ Θπξηαθή ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ νηθνγέλεηα, δειαδή ζα θάλακε θάηη καδί κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ κε θηινμελνχζε. Έηζη απνθαζίζακε λα κε μελαγήζνπλ ζηελ Βεξφλα, ηελ πφιε ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο. Σν ηειεπηαίν βξάδπ πνπ ήκαζηαλ ζηε Κάληνβα είραλ δηνξγαλψζεη έλα απνραηξεηηζηήξην πάξηη ζην νπνίν ηα παηδηά ηεο θάζε ρψξαο παξνπζίαζαλ έλαλ παξαδνζηαθφ ρνξφ ηνπο θαη θαηφπηλ έπαηξλαλ θαη ηνπο ππφινηπνπο λα ρνξέςνπλ. Σέινο επηζθεθζήθακε ην Κηιάλν, ηελ πφιε ηεο κφδαο. Δθεί νη θαζεγεηέο καο κάο μελάγεζαλ ζηνλ Θαζεδξηθφ Λαφ, ζηελ Πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνχ Λανχ θαη ζηελ Όπεξα ια θάια. Ήηαλ κηα ππέξνρε εκπεηξία. Έθαλα θαηλνχξηεο θηιίεο, έκαζα πψο δνχλε ζε κηα άιιε ρψξα, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο αιιά εμάζθεζα θαη ηα αγγιηθά κνπ! Ζ Ηηαιία είλαη κηα ππέξνρε ρψξα θαη ζα ήζεια πνιχ λα μαλαπάσ! I had never taken part in a Comenius project before. It surely is a great experience! Congratulations to the organizers for their hospitality, kindness and friendliness!

6 ειίδα 6 Memories from Mantova Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ 1ε εκέξα, 28 Καξηίνπ Παξαζθεπή Αθνχ μππλήζακε, πήξακε πξσηλφ θαη ε κεηέξα ηνπ θνξ η η ζ η ν χ καο κεηέθεξε ζην ζρνιείν φπνπ παξαθνινπζήζακε κάζεκα θαη θάλακε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ καο. Σν απφγεπκα ζην ζρνιείν καο πεξίκελε κία έθπιεμε. Θα πεγαίλακε λα δνχκε ηελ πφιε ηεο Κάληνβα. Κεηά ζπίηη, θαγεηφ θαη χπλν. Αλ έδηλα έλα ηίηιν ζηελ ζεκεξηλή εκέξα ζα ηελ έιεγα Γηνχπη, θαηλνχξγηνη θίινη! λε γηαηί ζπλεηδεηνπνίεζα φηη είρε ηειεηψζεη ε κέξα. Κεηά ε π η ζ θ ε - On the last evening I was really sad. It would soon be over! It was an amazing experience! Despina 2ε εκέξα, 29 Καξηίνπ άββαην Κε ιεσθνξείν πήγακε ζην Παιάηη ησλ Γφγεδσλ θαη ζην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν. Αθνχ απνιαχζακε ηα αμηνζέαηα γπξίζακε ζπίηη γηα λα θάκε. Παίδακε φιν ην απφγεπκα. 3ε εκέξα, 30 Καξηίνπ,Θπξηαθή Κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ πήγακε ζηελ πφιε πνπ ιέγεηαη φηη θνπβαιάεη ηελ κεγαιχηεξε ηζηνξία αγάπεο, ηε Βεξφλα, ηελ πφιε ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο. Δίδακε ηα αμηνζέαηα θαη κεηά θάγακε κε φινπο ζηα Mc Donald's. 4ε εκέξα, 31 Καξηίνπ, Γεπηέξα Σειεπηαία κέξα ζηελ Κάληνβα, δπζηπρψο. Σν πξσί πεξπαηήζακε ζηελ πηάηζα νξληέιν θαη βγάιακε θσηνγξαθίεο. Κεηά είρακε φιν ην α- πφγεπκα γηα λα πάκε γηα ςψληα. Σν βξάδπ πήγακε ζην απνραηξεηηζηήξην πάξηη φπνπ ρνξέςακε πνιχ. Όηαλ έθηαζα ζπίηη ήκνπλ ιππεκέ- θηήθακε ην Κ η - ιάλν θαη είδακε ηα αμηνζέαηα η ν π. Σν άιιν πξσί μεθηλήζακε γηα ην αεξνδξφκην θαη πεηάμακε γηα Διιάδα. Ήηαλ κία θαηαπιεθηηθή εκπεηξία θαη ζα ηα μαλαέθαλα φια απφ ηελ αξρή! Many thanks to all of you who have done your best so that our visit to Italy will remain unforgettable. All the participants are really nice people and I m looking forward to meeting them in Latvia.

7 Σεύρνο 4 ειίδα 7 Ιεηηνλία Ζ Γεκνθξαηία ηεο Ιεηηνλίαο (Latvijas Republika) είλαη ρψξα ζηε πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο ζηε Βφξεηα Δπξψπε. πλνξεχεη κε ηελ Δζζνλία, ηε Ρσζία, ηε Ιεπθνξσζία θαη ηε Ιηζνπαλία. Έρεη έθηαζε η.ρικ. θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο. Βξίζθεηαη ζηηο αθηέο ηεο Βαιηηθήο ζε ρακειφ πςφκεηξν θαη θαιχπηεηαη απφ κεγάια δάζε πνπ ηξνθνδνηνχλ κε μπιεία ηηο θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο θαη ηε ραξηνπνηία. Σν πεξηβάιινλ είλαη πινχζην ζε άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα. Παξάγεη επίζεο θαηαλαισηηθά αγαζά, θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη εξγαιεηνκεραλέο. Ζ ρψξα πξνζειθχεη ηνπξίζηεο απφ φιε ηελ Δπξψπε. Πξσηεχνπζα ηεο Ιεηηνλίαο είλαη ε Ρίγα ( θάηνηθνη). Σν 60% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη Ιεηηνλνί, ελψ ζρεδφλ ην 30% είλαη Ρψζνη. Δπίζεκε γιψζζα είλαη ε ιεηηνληθή, ε νπνία αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ βαιηηθψλ γισζζψλ. Δπίζεκν λφκηζκα είλαη ην Δπξψ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ Ιεηηνλία είλαη κία απφ ηηο ηξεηο βαιηηθέο ρψξεο πνπ κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν πξνζαξηήζεθαλ ζηελ ηφηε ΔΓ. Aπέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ ΔΓ ηνλ Αχγνπζην ηνπ Σελ 1ε Καΐνπ 2004 ε ρψξα έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλάκεζα ζηνπο επηθαλείο Ιεηνλνχο ζπγθαηαιέγνληαη ν εμπξεζηνληζηήο δσγξάθνο Mark Rothko θαη ν ζχγρξνλνο ζπλζέηεο Peteris Vasks. Οη Ιεηηνλνί είλαη άλζξσπνη ηεο Β α ι η η θ ή ο θ α η π ν ι η η η ζ κ η θ ά ζ ρ ε η ί δ ν λ η α η κ ε ηνπο Ιηζνπαλνχο. Παξά ηελ μέλε θπξηαξρία απφ ηνλ 13ν έσο ηνλ 20φ αηψλα, ην ιεηηνληθφ έζλνο δηαηήξεζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζε φιεο ηηο γεληέο κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ησλ κνπζηθψλ παξαδφζεσλ. Ζ Ιεηνλία είλαη ηζηνξηθά θπξίσο Πξνηεζηαληηθή- Ινπζεξαληθή, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή Latgale ζηα λνηηναλαηνιηθά, ε νπνία ηζηνξηθά ήηαλ θαηά θχξην ιφγ ν Ρ σ κ α η ν θ α ζ ν ι η θ ή. Ζ Ιεηνλία έρεη εχθξαην θιίκα πνπ έρεη πεξηγξαθεί απφ δηάθνξεο πεγέο, είηε σο πγξφ / επεηξσηηθφ ή σθεάλην/ ζαιάζζην. Σα γθξη κπηδέιηα θαη ην δακπφλ ζεσξνχληαη σο βαζηθέο ηξνθέο ησλ Ιεηηνλψλ. Ζ ζνχπα sorrel είλαη επίζεο δεκνθηιήο. Σo rupimaize είλαη έλα ζθνπξφρξσκν ςσκί πνπ γίλεηαη απφ ζίθαιε. Σν ηπξί θχκηλν είλαη έλα παξαδνζηαθφ ηπξί πνπ ζεξβίξεηαη ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ ζην Φεζηηβάι ηνπ Jani..

8 Σεύρνο 4 ειίδα 8 Ρίγα Ζ Ρίγα είλαη ε πξωηεύνπζα ηεο Ιεηνλίαο. Κε (καδί κε ηα πξνάζηηα πεξίπνπ ) θαηνίθνπο είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ησλ θξαηψλ ηεο Βαιηηθήο. Βξίζθεηαη ζηνλ Θφιπν ηεο Ρίγαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Ληανπγθάβα. Ζ Ρίγα ηδξχζεθε ην 1201 θαη είλαη πξψελ κέινο ηεο Χαλζεαηηθήο Έλσζεο. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Ρίγαο έρεη κηα ηδηαίηεξα μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή ηέρλεο Αξη Λνπβφ, θαη έρεη εληαρζεί ζηα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ΟΤΛΔΘΟ. Ζ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο μεθηλάεη απφ ησλ 2ν αηψλα θαη ζα κεηαηξαπεί ζε ηζρπξφ εκπνξηθφ θφκβν ηεο Βαιηηθήο, φηαλ ην 1201 θαηαθηήζεθε απφ Γεξκαλνύο ζηαπξνθόξνπο. Αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε κφιηο ην 1991, αθνχ πξηλ γλψξηζε πνισληθή, ζνπεδηθή, ξσζηθή θαη γεξκαληθή θαηνρή. Κε ηέηνηα ηζηνξία δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε Ρίγα έρεη κεγάιε πνιπκνξθία ζηνλ πιεζπζκό ηεο, κε Ιεηνλνχο θαη Ρψζνπο λα απνηεινχλ ηεο κεγαιχηεξεο εζληθφηεηεο, αιιά θαη ζεκαληηθέο θνηλφηεηεο Ιεπθνξψζσλ, Πνισλψλ θαη Οπθξαλψλ. Κία ζεσξία γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηεο Ρίγαο είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ ιηβνληθή ιέμε ringa πνπ ζεκαίλεη βξόρνο, αλαθεξφκελε ζην αξραίν θπζηθφ ιηκάλη πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην βξφρν ηνπ πνηακνχ Ληανπγθάβα. Κία άιιε εθδνρή είλαη φηη ε Ρίγα νθείιεη ην φλνκά ηεο ζηελ ιεηνληθή ιέμε rija, δειαδή ν αρπξώλαο πνπ γίλεηαη ην αιψληζκα. Δλψ κία άιιε ζεσξία ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ε Ρίγα πήξε ην φλνκά ηεο απφ ην Riege, ην γεξκαληθφ φλνκα γηα ηνλ πνηακό Ridzene, έλαλ παξαπφηακν ηνπ Ληανπγθάβα. Κεξηθά απφ ηα αμηνζέαηα πνπ αμίδεη ν επηζθέπηεο λα επηζθεθζεί είλαη ην Θάζηξν ηεο Ρίγα, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ην κλεκείν ηεο Διεπζεξίαο θαη ην κνπζείν θιαζηθώλ νρεκάησλ.

9 ειίδα 9 Packing for Latvia Hello! My name is Maria Naki. I m 12 years old and I like listening to music. I dance hip hop because I go to hip hop classes. I have got a younger brother, Jim, and a younger sister, Froso. As for my reasons for joining the programme, I want to travel to another country in Europe and learn about its culture, traditions and customs and see the sights. Also, I will see how they live and how they spend their time. My feelings are mostly joy, e x c i t e m e n t and impatience. I have never travelled by plane before and I have never been abroad. I do hope I ll make a new friend and that our friendship will last forever. From this trip, I expect to practise my English, see what independence and taking care of myself is like. Also, I will have the experience of visiting a country I might not have the chance to go back to. Yet, the important thing is that my dream will come true. Hi! My name is Fotini Sakellaridi and I am 12 years old. I live in Kalampaka and my favourite hobby is volleyball. Also, my favourite subjects are Maths, Gymnastics and German. The reason I ve decided to take part in the project is that I will learn about a new culture and traditions. I would also like to become friends with the host family and visit all the sights with them. Moreover, I would like to visit the school and see what they do in their spare time. Now that I will travel, I feel thrilled because it s the first time I ll travel by plane and get out of my c o u n - try. From this trip, I expect that I will be able to learn English better and learn to live with people I don t know. At the moment, the only thing I am thinking about is Yes, I did as a teenager! I m travelling to Latvia! Hello! My name is John and I am 13 years old. My hobby is doing various sports but the best for me is basketball. I ve been practising basketball for 7 years and I'm very good at it. I do not like school very much because I do not like studying lessons; yet, some lessons such as PE, physics, chemistry, English and maths are interesting. I want to go to Latvia because I ll travel to a foreign country to which I will have no other opportunity to go back. I want to see what their culture is like, make new friends from a foreign country and see the sights.

10 ειίδα 10 Packing for Latvia... Hello! My name is Brisa Ymeri and I am one of the children who are travelling to Latvia. At first, when our teachers told us about the Comenius program I was very happy! I wanted to take part because I like travelling, making new friends, learning about the customs of the other countries and cooperating with other children. I believe that my trip to Latvia will be very exciting. I will make new friends, I will learn about their culture, I will see how children live in Latvia, what they do in their daily life, Latvia's schools etc. I feel so excited that I am going to travel to Latvia! I hope that everything will be as I expect and I also hope to enjoy my trip! 1ν Γπκλάζην Θαιακπάθαο Γεκνπιά 8, 42200, Θαιακπάθα Σειέθωλν : Φαμ :

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ

ΔΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ MAΡINA «Αληαπνθξηλφκελνη ζηηο γισζζηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ παξάθηην ηνπξηζκφ» ΔΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ This project, contract number 2009-1-NO1-LEO05-01015,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ» ΠΟΤΓΑΣΔ: ΛΙOΛΙΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΑΘΑΚΗ ΝΙΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΗΝΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΛΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Σα παηδηά απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΟΠΗΑ ηεο ΑΦΔΝΣΟΤΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα.

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 17 ο, Απρίλιος 2015 Πξόινγνο εθδόηε Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο ηεο Παηψληαο. Πνιιά είλαη

Διαβάστε περισσότερα

pyrclubgr.yolasite.com

pyrclubgr.yolasite.com 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* ΟΜΙΛΟ ΚΤΛΩΝ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.ΠΤΡ.ΕΛ.) Pyrenees Dogs' Club of Greece Ο.ΠΤΡ.ΔΛ / PDCG Newsletter Δπίζεκε έθδνζε Οκίινπ ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα Μέιε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα