Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές πληροφορίες) thessalia.gov.gr Σωκράτους 111, Λάρισα Λάρισα : 12 Νοεμβρίου 2009 Αριθ.πρωτ.: 11671/75820 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης και Ενίσχυσης Πολιτικών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του Ν.2880/2001 (Α9/ ), πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αφορά τις βασικές δράσεις για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3345/2005 (Α138) και το άρθρο 21 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/06). 2. Του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 118/Α/2007). 3. Του ΠΔ 346/98 μόνον ως προς το άρθρο 36 που αναφέρεται στη διαδικασία άσκησης προσφυγών (Α230). 4. Του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα των άρθρων 82 έως Του Ν.2741/ «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,και ειδικότερα του άρθρου 8 «Κρατικές Προμήθειες» (Α199) 6. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α19) 1

2 7. Του Ν.2198/94 σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24 (Α43). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. α του Ν.2503/97 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (Α107) 9. Του Ν. 2647/98 «Περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 10. Τις με αριθ / Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας και Οικονομικών: Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (Β1120) και ΔΙΔΙΜ/Φ.30/6/13271/ Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ αριθμ / των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας και Οικονομικών Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΦΕΚ 900/Β/ Την Πράξη με αρ.10/ του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την τριετία Την με αρ. πρωτ. 7355/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Συγκρότησης Ομάδας Στήριξης για την Εφαρμογή του Προγράμματος Πολιτεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 4877/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Τροποποίησης συγκρότησης Ομάδας Στήριξης για την Εφαρμογή του Προγράμματος Πολιτεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». 13. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΙΜ/Φ.33/120/14295/ απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ». 14. Το αριθμ. 2/73674/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο μεταφέρεται πίστωση στον ΚΑΕ 5255 του ειδικού φορέα /061. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ (Αξιολόγηση και Πίνακας Κριτηρίων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης και Ενίσχυσης Πολιτικών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Ο διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 260/1625/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα, στο κτίριο της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σωκράτους 111, Λάρισα, 3 ος όροφος). Κατάθεση προσφορών μέχρι ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 2

3 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Β και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα ευρώ #44.030,00#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 5255 του ειδικού Φορέα /061 του οικονομικού έτους 2009 και η καταβολή του τιμήματος θα γίνει εφάπαξ μετά την υποβολή των παραδοτέων και την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ 118/07(ΦΕΚ Α/150). Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/07(ΦΕΚ Α/150). 4. Χρονοδιάγραμμα Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 1. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 2. να είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ., σαφέστατα διατυπωμένες και θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς 3. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 3

4 Η αρίθμηση των σελίδων κρίνεται απαραίτητη. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σωκράτους 111 Τ.Κ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11671/75820/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης και Ενίσχυσης Πολιτικών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α. Φάκελο Δικαιολογητικών Ο φάκελος δικαιολογητικών πρέπει να περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά καθώς και τα αντίγραφα αυτών (επί ποινή αποκλεισμού, άρθρο 6 ΠΔ 118/07): 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07). 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου6 του ΠΔ 118/2007, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση. 4

5 γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/ Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης Επίσης μαζί με τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν και τα εξής στοιχεία: 1. Στοιχεία του Προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). 2. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του. 3. Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού του (κατηγορίες προσωπικού, αριθμός απασχολουμένων ανά κατηγορία, χρονική εξέλιξη, κ.λ.π.). 4. Περιγραφή υποδομής του (κτίρια, τεχνική υποδομή, κλπ.) με ιδιαίτερη αναφορά στη μηχανοργάνωσή του. 5. Υποβολή αντιγράφων των ισολογισμών της επιχειρήσεως των τελευταίων τριών (3) ετών, που να αποδεικνύουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του διαγωνιζομένου, για όσους κατά νόμο έχουν υποχρέωση. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Ο υποψήφος ανάδοχος οφείλει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. 6. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και την εμπειρία του Προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου. 7. Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: A/A Πελάτης/ Αποδέκτης Σύντομη Περιγραφή Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου Παρούσα Φάση Ποσοστό συμμετοχής στην υλοποίηση του έργου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 5

6 2672/1998 (Α`290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007: α. Οι`Ελληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου6 του ΠΔ 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 6

7 ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 6 του ΠΔ 118/2007, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 6 του ΠΔ 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/

8 (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4του ΠΔ 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. Β. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσας. Διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων, περιγράφονται στη συνέχεια: Η Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των παραδοτέων. Τη μεθοδολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια του έργου και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 8

9 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Προσφέροντος να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Η Ενότητα «Αναλυτική Περιγραφή του Έργου» θα περιέχει ανάλυση των επιμέρους αντικειμένων του έργου, καθώς και την απάντηση του προσφέροντος στους πίνακες συμμόρφωσης, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. Κατάλογο στελεχών του, τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της ομάδας έργου και το ρόλο κάθε στελέχους στην ομάδα έργου. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει τον επί τόπου υπεύθυνο που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση του υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Ονοματεπώνυμο Στελέχους Θέση στην Ομάδα Έργου Επίπεδο εμπειρίας Αρμοδιότητες / καθήκοντα Απασχόληση σε ανθρωποημέρες Γ. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς, την ανάλυσή της σε τιμές μονάδος για κάθε είδος προσφερόμενης ανθρωποημέρας, καθώς και την αξία για κάθε μέρος του προσφερόμενου εξοπλισμού και εφαρμογής. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα: Πίνακας 1. Εξοπλισμός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 9

10 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 2. Εφαρμογές - Λογισμικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3. Βάσεις δεδομένων Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β.Δ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 4. Υπηρεσίες ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗ (σε Α/Η) ΚΟΣΤΟΣ Α/Η ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 5. Άλλες Δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 6. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 1 (Πίνακας 1) Εξοπλισμός 2 (Πίνακας 2) Εφαρμογές - Λογισμικό 10

11 3 (Πίνακας 3) Βάσεις δεδομένων 4 (Πίνακας 4) Υπηρεσίες 5 (Πίνακας 5) Άλλες Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνεται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος. Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα σφραγισθεί. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Διοίκησης, εις διπλούν. 6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, 11

12 ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 90% των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της κατακυρωτικής απόφασης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με την οποία θα καθορισθούν τυχόν λοιπές λεπτομέρειες. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α/150). 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν την πληρωμή του και την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης, να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25, παρ. 12

13 12 του Π.Δ. 118/07. Η εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού θα καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού και θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για το χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Β (Β.3). 11. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες και τριάντα ευρώ, (44.030,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 5255 του ειδικού Φορέα /061 του οικονομικού έτους 2009, εφάπαξ, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πληρωθεί το συμβατικό τίμημα. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ 118/07(ΦΕΚ Α/150). Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/07(ΦΕΚ Α/150). Ο ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 13

14 12. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα παραδοτέα προϊόντα του έργου θα αποτελούν πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα έχει δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης των σε τρίτους κλπ ). Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα του έργου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροποποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Ανάδοχος οφείλει να αναφερθεί ρητά σε τυχόν περιορισμούς. 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η ΕΠΠΕ μπορεί: α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας, β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ/νση Διοίκησης/ Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης Δ/νση Διοίκησης/ Τμήμα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης για δημοσίευση του παρόντος στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας 14

15 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 11671/75820/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης και Ενίσχυσης Πολιτικών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Α1. ΓΕΝΙΚΑ Στο μέρος αυτό αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται κατ ελάχιστο από το σύστημα που θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης. Στόχος η ανάπτυξη μίας καινοτόμας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης υφιστάμενων και νέων δομών και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το υπό προκήρυξη έργο έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών που θα εξασφαλίζουν αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με αύξηση της ταχύτητας και απλοποίηση των εμπλεκόμενων διαδικασιών. Στην ενότητα που ακολουθεί (Α.2), παρατίθεται μία συνοπτική παρουσίαση του έργου, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται αναλυτικά επιμέρους ζητήματα της τεχνικής περιγραφής του έργου. Α2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί μία ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα διαθέτει χαρακτηριστικά που θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν το σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το στελεχιακό δυναμικό αυτής, σύμφωνα με τις επιταγές των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελείται από τρία μέρη: 1. Ηλεκτρονικά αιτήματα και προτάσεις πολιτών για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 2. Διαδικτυακό περιβάλλον διαμοιραζόμενης εργασίας και πύλη επιμόρφωσης υπαλλήλων. 3. Κονσόλα διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης του απομακρυσμένου εξοπλισμού. 15

16 Τα βασικά σημεία υλοποίησης του έργου, που θα πρέπει να καλυφθούν από τον ανάδοχο είναι: Η μελέτη και ανάλυση των στοιχείων που απαιτούνται καθώς και ο καθορισμός των αναγκών των χρηστών. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων, των λειτουργιών της προσφερόμενης δικτυακής εφαρμογής και των διεπαφών με τους χρήστες. Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού και υλικού, το οποίο απαιτείται ως ελάχιστη υποδομή για την υποστήριξη και προσβασιμότητα της διαδικτυακής εφαρμογής στους τελικούς αποδέκτες της. Πιο συγκεκριμένα, για την υποστήριξη του συστήματος θα χρειαστεί ένας διακομιστής (server) για την υποστήριξη των χρηστών και ένας φορητός υπολογιστής για την διαχείριση του συστήματος από απομακρυσμένες τοποθεσίες. Όσον αφορά το λογισμικό απαιτείται η προμήθεια του λειτουργικού συστήματος του server και το απαραίτητο λογισμικό του web server και του RDBMS (ανάλογα και με τη λύση που θα προτείνει ο ανάδοχος). Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη για το λογισμικό της εφαρμογής και για τρία (3) έτη για τον εξοπλισμό, μετά την υλοποίηση του έργου. Κατά το διάστημα αυτό, ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση συντήρησης και αποκατάστασης της οποιαδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας. Α3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο διακρίνεται κατ ελάχιστο στις παρακάτω ενότητες εργασιών: Α.3.1. Μελέτη Καταγραφή - Ανάλυση των υπηρεσιών που θα παρέχει το υπό ανάπτυξη Σύστημα Σχεδιασμός Συστήματος Ο σχεδιασμός του συστήματος θα ακολουθήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία θα περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων και η οποία θα εξασφαλίσει την ικανοποίηση όλων των ομάδων ενδιαφέροντος και θα αντανακλά πλήρως τους στόχους του έργου. Α.3.2. Ανάπτυξη / Εγκατάσταση & Αξιολόγηση Συστήματος Η ανάπτυξη θα βασισθεί στις κατάλληλες αρχιτεκτονικές και σε τυποποιημένη πλατφόρμα ανάπτυξης, ώστε το σύστημα να ικανοποιεί το σύνολο των προδιαγραφών. Η διαδικασία της ανάπτυξης θα είναι σε όλες τις φάσεις της απόλυτα τεκμηριωμένη. Όλα τα παραδοτέα θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 16

17 Α.3.3. Παράδοση και Παραλαβή Συστήματος Η παράδοση και παραλαβή του Συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα των Ειδικών Όρων της παρούσας διακήρυξης. Α.3.4. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης του Συστήματος Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη: την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα των Ειδικών Όρων της παρούσας διακήρυξης. Α.4 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΥΠΟΕΡΓΑ) ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α.4.1 Μελέτες α. Αρχική μελέτη Έργου Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει την τεχνική λύση υλοποίησης του έργου που προτείνει και να την παραδώσει 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. β. Μελέτη Εφαρμογής Ο Ανάδοχος σε διάστημα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και αφού προηγηθεί τουλάχιστο μια συνάντηση με το τμήμα Πληροφορικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υποχρεούται να εκπονήσει τη Μελέτη Εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των παραδοτέων του έργου. Κατ ελάχιστο, η Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει Ανάλυση, Σχεδιασμό και Λεπτομερές Πρόγραμμα Υλοποίησης. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού (Hardware) και των λογισμικών που θα εγκατασταθούν όπως και της λειτουργικότητας του Συστήματος. Ρυθμίσεις, διαμόρφωση (configuration) και διασύνδεση για το σύνολο του νέου υπολογιστικού εξοπλισμού. Πολιτική, μεθοδολογία, εργαλεία και διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (back up). Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.). 17

18 Το Τμήμα Πληροφορικής ή η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να διαβιβάσει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην εκτέλεση του έργου. Α.4.2. Εφαρμογές Συστήματος Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού και της βάσης δεδομένων για τη λειτουργία των διαδικτυακών εφαρμογών, όπως αυτές περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιέχονται στους πίνακες συμμόρφωσης, που παρατίθενται στο σχετικό παράρτημα. Α Εφαρμογές Διαδικτυακής πλατφόρμας Στην παράγραφο αυτή γίνεται η περιγραφή των λειτουργιών που θα περιλαμβάνει τις τρεις επιμέρους εφαρμογές. Ακολουθεί η ανάλυση των λειτουργιών των εφαρμογών αυτών. 1. Ηλεκτρονικά αιτήματα και προτάσεις πολιτών για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για έναν διαδικτυακό χώρο στον οποίο οι πολίτες θα καταθέτουν τις απόψεις τους, τα σχόλιά τους, τους και τις υποδείξεις για συγκεκριμένα θέματα διαβούλευσης, ομάδων προτάσεων και καινοτόμων λειτουργιών. Ο διαδικτυακός χώρος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος και να έχει απλό γραφικό περιβάλλον, ώστε η πρόσβαση σε αυτόν να είναι εύκολη και εφικτή για όλα τα επίπεδα χρηστών του διαδικτύου. Ο χρήστης θα πρέπει απλά να συμπληρώνει το όνομά του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και το σχόλιό του και αφού αποδεχτεί τους όρους χρήστης, να το αποστέλλει με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα θέματα διαβούλευσης, οι ομάδες προτάσεων και οι καινοτόμες λειτουργίες θα επιλέγονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό χώρο από εξουσιοδοτημένους χρήστες της εφαρμογής που θα είναι στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εξουσιοδοτημένοι αυτοί χρήστες θα μπορούν επίσης να αναρτούν στον διαδικτυακό χώρο τα σχετικά αρχεία που θα συνοδεύουν τα θέματα, τις προτάσεις, τις καινοτόμες λειτουργίες ή τις διαβουλεύσεις. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα δίνουν την τελική έγκριση για τη δημοσίευση των σχολίων των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται σχόλια που περιέχουν επιλήψιμο περιεχόμενο που παραβιάζουν τους όρους χρήσεις που θα τεθούν. 18

19 2. Διαδικτυακό περιβάλλον διαμοιραζόμενης εργασίας και πύλη επιμόρφωσης υπαλλήλων. Πολλές φορές, κατά τη διαδικασία της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα στη σύνταξη ενός εγγράφου. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και αρκετά δαπανηρή σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Το υπό ανάπτυξη σύστημα πρέπει να καθιστά εφικτό έναν πιο αποδοτικό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας υπαλλήλων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν διαμοιραζόμενο χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας εγγράφων. Οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν και να ανακτούν ψηφιακά έγγραφα οποιασδήποτε μορφής (κείμενα, εικόνες, έγγραφα, html, κ.α). Κάθε χρήστης θα έχει τα έγγραφα του τα οποία θα μπορεί να τα διαμοιράζεται με άλλους χρήστες που αυτός επιθυμεί και να καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης των άλλων χρηστών στα δικά του έγγραφα. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να προσθέτουν σχόλια κάτω από το όνομα του εγγράφου. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας σχολίων από τους χρήστες που έχουν πλήρη δικαιώματα σε κάποιο έγγραφο. Τα σχόλια θα φαίνονται κάτω από το όνομα του εγγράφου. Χρήστες με τα απαραίτητα δικαιώματα θα μπορούν να κατεβάζουν και να επεξεργάζονται έγγραφα άλλων χρηστών. Το τροποποιημένο έγγραφο αντικαθιστά το παλιό (θα αποτελεί τη νεότερη έκδοση του εγγράφου), αλλά θα υπάρχει διαθέσιμο το ιστορικό όλων των εκδόσεων του εγγράφου και δυνατότητα επανάκτησης κάποιας από αυτές. Η υπό ανάπτυξη εφαρμογή θα χρησιμοποιείται και σαν χώρος ενημέρωσης και πληροφόρησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας, για αυτό θα πρέπει οι χρήστες του να κάνουν ανάρτηση εγγράφων που θα απευθύνονται στο σύνολο των χρηστών ή σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, ενώ θα υπάρχει και ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων. Επίσης, το υπό ανάπτυξη σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν εικονικό τρόπο συζητήσεων (forum), για διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ των χρηστών επάνω σε συγκεκριμένα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. 3. Κονσόλα διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης του απομακρυσμένου εξοπλισμού. Στο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης θα υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηστών, αυτών που υποβάλουν βλάβες, προβλήματα, ερωτήματα κ.α (εφεξής ο Η/Υ αυτών των χρηστών θα αποκαλείται client) και αυτών που επιλύουν τα παραπάνω (εφεξής ο Η/Υ αυτών των χρηστών θα 19

20 αποκαλείται server). Στην δεύτερη κατηγορία των χρηστών θα ανήκουν όλοι οι υπάλληλοι του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ενός αιτήματος από έναν υπάλληλο του τμήματος Πληροφορικής. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα μπορεί να δει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του υπαλλήλου που υπέβαλε το αίτημα. Θα υπάρχει ειδική σήμανση για κάθε αίτημα ώστε να φαίνεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία επίλυσής του (π.χ. ανοιχτό, υπό διεκπεραίωση, διεκπεραιωμένο), ενώ μετά την επίλυση του προβλήματος θα αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση προς τον υπάλληλο που υπέβαλε το αίτημα. Σημαντικό μέρος του συστήματος αποτελεί η Βάση Δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Περιφέρειας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, δικτυακό εξοπλισμό κ.τ.λ.) και τους χρήστες στους οποίους είναι χρεωμένος. Για τον εξοπλισμό θα πρέπει να αποθηκεύονται στοιχεία όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ημερομηνία αγοράς, κατάστημα αγοράς, ημερομηνία λήξης εγγύησης, ιστορικό βλαβών, ανταλλακτικών κτλ. Η ακριβής δομή της βάσης θα καθοριστεί κατά το στάδιο της μελέτης. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης των υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής σε όλους του υπολογιστές των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ανέρχονται σε πάνω από χίλιους (1000). Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους χρήσης του απομακρυσμένου Η/Υ (client) από τον server. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για ενέργειες όπως: - εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας του client, - εκτέλεση remote reboot από τον Η/Υ του server στον Η/Υ του client, - μεταφορά αρχείων (data transfer) από τον Η/Υ του server στον H/Y του client, - λήψη αρχείων από τον Η/Υ του client στον Η/Υ του server, - δυνατότητα εκτέλεσης συνδυασμών πλήκτρων στον Η/Υ του client (π.χ. Ctrl-Alt-Del), - «κλείδωμα» του ποντικού και του πληκτρολογίου στον Η/Υ του client. Οι ακριβείς προδιαγραφές των παραπάνω εφαρμογών περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης - τεχνικών προδιαγραφών στο Παράρτημα Γ. 20

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα