Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ν. Ράπτης Επιβλέπων : Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2008

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ν. Ράπτης Επιβλέπων : Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής, Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 2 η Ιουλίου Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής, Ε.Μ.Π... Μιχαήλ Ε. Θεολόγου Καθηγητής, Ε.Μ.Π... Γεώργιος Ι. Στασινόπουλος Καθηγητής, Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2008

4 ... Γεώργιος Ν. Ράπτης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Γεώργιος Ράπτης, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2

5 Περίληψη Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της τεχνολογίας Server Virtualization στa πλαίσια της πληροφορικής, η ανάλυση της συνεισφοράς της στον κόσμο του ICT, η παρουσίαση των εφαρμογών της και η σύγκριση των διάφορων διαθέσιμων αρχιτεκτονικών. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη της αρχιτεκτονικής, των πλεονεκτημάτων και των εφαρμογών της τεχνολογίας x86 Server Virtualization, και παρουσιάστηκαν παραδείγματα χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα οφέλη που επιτεύχθηκαν και γενικότερα οι αλλαγές που επέφερε η νέα τεχνολογία στις επιχειρησιακές λειτουργίες των οργανισμών. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την εφαρμογή της τεχνολογίας x86 Server Virtualization σε IT περιβάλλοντα με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους της υποδομής πληροφορικής στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού εξοπλισμού, την ευελιξία στις λειτουργίες και την αποδοτικότερη εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των μηχανογραφικών κέντρων ύστερα από εμφάνιση καταστροφών. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης του Συνολικού Κόστους Κτήσης (TCO) μετά από την χρήση τεχνολογίας Virtualization. Το τελευταίο, επιτυγχάνεται μέσω ποσοτικοποίησης της εξοικονόμησης κόστους και εργατοωρών σε διάφορες περιοχές λύσεων και κατηγορίες κόστους. Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογών και της παρουσίασης περιπτώσεων χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας, αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις οργανισμών όπου χρησιμοποιήθηκε το Server Virtualization. Λέξεις Κλειδιά Τεχνολογία Ιδεατοποίησης, Ιδεατοποίηση Εξυπηρετητών, Ιδεατοποίηση Σταθμών Εργασίας, Ιδεατοποίηση Συστημάτων Αποθήκευσης Δεδομένων, Ιδεατοποίηση Δικτύου, Ιδεατοποίηση Εφαρμογών, Ιδεατό Μηχάνημα, Ιδεατός Εξυπηρετητής, Ιδεατή Συσκευή, Συγχώνευση Εξυπηρετητών, Συνολικό Κόστος Κτήσης, Επιστροφή από Επένδυση, Λειτουργικά Έξοδα, Υψηλή Διαθεσιμότητα, Ανάκαμψη από Καταστροφή, Συνέχεια Εργασιών, Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή, Ανάλυση Αντίκτυπου Καταστροφής, Αυτοματοποίηση Εργασιών, Ιδεατό Κέντρο Δεδομένων, Ιδεατή Υποδομή. 3

6 Abstract The scope of this thesis was the study of the Server Virtualization technology in terms of Information Technology, the analysis of its contribution to the ICT community, the presentation of its application areas and the comparison of the various available architectures. Specifically, the architecture, the application areas and the advantages of the x86 Server Virtualization technology were studied, as well as examples of use of the under analysis technology in business environments were presented. Furthermore, the benefits achieved and the overall changes that this new technology brought to business operations of the enterprises were analyzed. This study can be used as a guide for applying the x86 Server Virtualization technology in IT environments for achieving cost minimization of the IT infrastructure in the enterprise operation, for optimal utilization of the hardware, for flexibility in operations and for more efficient enforcement of the disaster recovery plans. Additionally, the methodology for calculating the reduction in the Total Cost of Ownership (TCO) after the use of Virtualization technology is presented. The latter, is achieved through quantifying both cost and labor savings across solution areas and cost categories. In the context of the application areas study and of the presentation of use cases for the technology under consideration, specific case studies for enterprises where the Server Virtualization was implemented have been analyzed. Key Words Virtualization Technology, Server Virtualization, Desktop Virtualization, Storage Virtualization, Storage Virtualization, Network Virtualization, Application Virtualization, Virtual Machine, Virtual Server, Virtual Appliance, Server Consolidation, Total Cost of Ownership (TCO), Return On Investment (ROI), CapEx, OpEx, High Availability, Disaster Recovery, Business Continuity, Disaster Recovery Plan, Business Impact Analysis, Business Automation, Virtual Data Center, Virtual Infrastructure. 4

7 Ευχαριστίες Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας μου Χρυσής Ράπτη. Ευχαριστώ την οικογένειά μου για την στήριξη που μου παρείχε. Ευχαριστώ όλα τα διευθυντικά στελέχη της Performance Technologies A.E, και ειδικότερα τον κ. Ανδρέα Τσαγκάρη και τον Δρ. Δημήτριο Παπαντωνίου για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Ευχαριστώ τον Δρ. Νικόλαο Δεσύπρη για την συνεισφορά του στην εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. Ευχαριστώ τον επιβλέποντα Καθηγητή, Ευστάθιο Συκά, για την συνεισφορά του στην εκπόνηση της συγκεκριμένη εργασίας. 5

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SERVER VIRTUALIZATION ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΡΙΣΜΟΣ SERVER VIRTUALIZATION ΟΡΙΣΜΟΣ VIRTUAL MACHINE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ X86 SERVER VIRTUALIZATION ΜΟΝΤΕΛΟ VIRTUAL MACHINE ΜΟΝΤΕΛΟ PARAVIRTUAL MACHINE VIRTUALIZATION ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIRTUALIZATION ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SERVER VIRTUALIZATION ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ VIRTUAL MACHINES ΙΔΕΑΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (VIRTUAL INFRASTRUCTURE) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VIRTUAL INFRASTRUCTURE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SERVER VIRTUALIZATION MICROSOFT VIRTUAL SERVER VMWARE ESX SERVER ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VMWARE SERVER VIRTUALIZATION ΙΔΕΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (VMWARE VMOTION) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ (VMWARE DRS) ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (VMWARE HA) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SERVER VIRTUALIZATION SERVER CONSOLIDATION ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TEST & DEVELOPMENT) DISASTER RECOVERY BUSINESS CONTINUITY BUSINESS IMPACT ANALYSIS RECOVERY TIME OBJECTIVE (RTO) RECOVERY POINT OBJECTIVE (RPO) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟ IT (GREEN IT) DESKTOP VIRTUALIZATION VDI ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ - TCO ΟΡΟΛΟΓΙΑ BARTOK, INC.: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ SERVER CONSOLIDATION ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER CONSOLIDATION) SERVER HARDWARE

9 ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SAN) ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (DATA CENTER REAL ESTATE) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BUSINESS CONTINUITY) ΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DISASTER RECOVERY CAPEX & OPEX) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (PROVISIONING) ΣΤΟ DISASTER RECOVERY ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (GENERAL DOWNTIME) ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΜΑΖΙΚΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (INFRASTRUCTURE PROVISIONING) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ VIRTUALIZATION ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (WORKLOAD PROVISIONING) ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ TCO ΤΗΣ BARTOK ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 3-ΕΤΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SERVER VIRTUALIZATION (CASE STUDIES) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ DR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ DR ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΆΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ VIRTUALIZATION STORAGE VIRTUALIZATION NETWORK VIRTUALIZATION APPLICATION VIRTUALIZATION ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ VIRTUALIZATION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ [1] ΣΧΗΜΑ 2 ΜΟΡΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ SERVER VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΔΕΑΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ [1] ΣΧΗΜΑ 5 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΔΕΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ [1] ΣΧΗΜΑ 6 ΙΔΕΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ [2] ΣΧΗΜΑ 7 HYPERVISOR [2] ΣΧΗΜΑ 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Υ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 9 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ [1] ΣΧΗΜΑ 10 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ [1] ΣΧΗΜΑ 11 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ HARDWARE [1] ΣΧΗΜΑ 12 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ [1] ΣΧΗΜΑ 13 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 14 ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΔΕΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ [1] ΣΧΗΜΑ 15 ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΔΕΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 16 ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ [1] ΣΧΗΜΑ 17 VIRTUAL INFRASTRUCTURE [2] ΣΧΗΜΑ 18 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 19 ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 20 Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ VIRTUALIZATION ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ [1] ΣΧΗΜΑ 21 ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΤΟΥ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 22 ΤΟ VIRTUALIZATION ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΟΡΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 23 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-1 [3] ΣΧΗΜΑ 24 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-2 [3] ΣΧΗΜΑ 25 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-3 [3] ΣΧΗΜΑ 26 ΙΔΕΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (VMOTION) [4] ΣΧΗΜΑ 27 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ (DRS) [4] ΣΧΗΜΑ 28 ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (HA) [4] ΣΧΗΜΑ 29 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΔΕΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ [4] ΣΧΗΜΑ 30 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [4] ΣΧΗΜΑ 31 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ [4] ΣΧΗΜΑ 32 VIRTUALIZATION ΜΕ BLADE SERVERS [1] ΣΧΗΜΑ 33 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ RPO/RTO ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ [8] ΣΧΗΜΑ 34 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ RPO/RTO ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [8] ΣΧΗΜΑ 35 VMWARE SITE RECOVERY MANAGER [1] ΣΧΗΜΑ 36 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ VMWARE SITE RECOVERY MANAGER [1] ΣΧΗΜΑ 37 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ DRP ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [1] ΣΧΗΜΑ 38 VIRTUALIZATION & ARRAY REPLICATION [1] ΣΧΗΜΑ 39 VIRTUALIZATION & DISASTER RECOVERY [1] ΣΧΗΜΑ 40 VIRTUALIZATION & DR TEST [1] ΣΧΗΜΑ 41 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΕΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [1] ΣΧΗΜΑ 42 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [1] ΣΧΗΜΑ 43 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ VMWARE DPM [1] ΣΧΗΜΑ 44 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 45 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-1 [11] ΣΧΗΜΑ 46 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2 [11] ΣΧΗΜΑ 47 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ VDI [11] ΣΧΗΜΑ 48 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ DESKTOP COMPUTING ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [11] ΣΧΗΜΑ 49 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η/Υ [1] ΣΧΗΜΑ 50 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 51 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΤΟ Μ/Κ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 52 ΔΙΑΤΑΞΗ HOT AISLE/COLD AISLE [12] ΣΧΗΜΑ 53 ΔΙΑΤΑΞΗ SAN [12] ΣΧΗΜΑ 54 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Η/Υ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ VIRTUALIZATION [12]

11 ΣΧΗΜΑ 55 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Η/Υ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 56 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 57 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [12] ΣΧΗΜΑ 58 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ TCO ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [12] ΣΧΗΜΑ 59 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μ/Κ ΣΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [1] ΣΧΗΜΑ 60 ΣΥΝΟΨΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 61 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΕΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) [1] ΣΧΗΜΑ 62 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΕΑΤΟ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) [3] ΣΧΗΜΑ 63 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Μ/Κ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) ΣΧΗΜΑ 64 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) ΣΧΗΜΑ 65 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΙΔΕΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) [26] ΣΧΗΜΑ 66 ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIRTUALIZATION ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β) [1] ΣΧΗΜΑ 67 ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VLANS

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ SERVER VIRTUALIZATION ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [2] ΠΊΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TCO ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BARTOK ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ SERVER HARDWARE ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ HARDWARE ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ HARDWARE ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ SAN ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DOWNTIME ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ DOWNTIME ΤΗΣ BARTOK ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BARTOK (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3-ΕΤΙΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ VIRTUALIZATION [27]

13 1. Τεχνολογία Server Virtualization 1.1. Ιστορική Αναδρομή Η ιδεατοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μία έννοια που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 για τον διαμερισμό των μεγάλων mainframe υπολογιστών. Σήμερα, οι υπολογιστές που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x86 αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα «ακαμψίας» και περιορισμένης αξιοποίησης που αντιμετώπιζαν και τα mainframes στην δεκαετία του Mainframe Virtualization Το Virtualization υλοποιήθηκε πριν από 30 χρόνια αρχικά από την IBM σαν μία μέθοδος για τον λογικό διαμερισμό των mainframe υπολογιστών σε ξεχωριστούς ιδεατούς υπολογιστές (virtual machines). Αυτά τα διαμερίσματα (partitions) επέτρεπαν στα mainframes το multitask : να εκτελούν πολλαπλές εφαρμογές και διεργασίες παράλληλα. Δεδομένου ότι τα mainframes ήταν ακριβοί πόροι εκείνη την εποχή, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διαμερίζονται, προκειμένου να αντισταθμίζουν πλήρως (fully leverage) την οικονομική επένδυση. Η ανάγκη για x86 Virtualization Το Virtualization πρακτικά εγκαταλείφθηκε στη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 όταν οι client-server εφαρμογές και οι χαμηλού κόστους x86 εξυπηρετητές και σταθμοί εργασίας, καθιέρωσαν το μοντέλο της κατανεμημένης επεξεργασίας (distributed computing). Αντί της από κοινού χρήσης πόρων κεντρικά, σύμφωνα με το mainframe μοντέλο, οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν το χαμηλό κόστος των κατανεμημένων συστημάτων για να δημιουργήσουν «νησίδες» επεξεργαστικής ισχύος. Η ευρεία υιοθέτηση των Microsoft Windows και η ανάδειξη του Linux σαν server operating systems στην δεκαετία του 1990, καθιέρωσαν τους x86 servers ως πρότυπο για την βιομηχανία (industry standard). Η ανάπτυξη στην γρήγορη και εύκολη διάθεση (deployment) των x86 servers και desktops έχει εισάγει νέες προκλήσεις στην IT υποδομή και τις λειτουργίες. Σε αυτές τις προκλήσεις συγκαταλέγονται τα παρακάτω: Περιορισμένη Αξιοποίηση Υποδομής Η συνήθης ανάπτυξη των x86 servers επιτυγχάνει μέση χρήση της τάξης του μόνο 10 με 15 τοις εκατό επί της συνολικής χωρητικότητας, σύμφωνα με το International Data Corporation (IDC), μια εταιρεία έρευνας αγορών. Οι οργανισμοί συνήθως εκτελούν μία εφαρμογή ανά εξυπηρετητή προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο τα ευπαθή σημεία μίας εφαρμογής να επηρεάσουν την διαθεσιμότητα μιας άλλης εφαρμογής στον ίδιο server. 11

14 Αυξημένο Κόστος Φυσικής Υποδομής Το λειτουργικό κόστος για την υποστήριξη της αυξανόμενης φυσικής υποδομής μεγαλώνει σταθερά. Το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής υπολογιστών πρέπει να παραμένει σε λειτουργία συνεχώς, οδηγώντας σε κατανάλωση ισχύος, ανάγκες ψύξης και κόστος εγκαταστάσεων που δεν μεταβάλλονται σύμφωνα με το βαθμό χρήσης. Αυξανόμενο Κόστος Διαχείρισης του IT Καθώς τα περιβάλλοντα των υπολογιστών γίνονται περισσότερο σύνθετα, έχει αυξηθεί το επίπεδο εξειδικευμένης εκπαίδευσης και εμπειρίας που απαιτείται από το προσωπικό διαχείρισης της υποδομής, καθώς επίσης το σχετιζόμενο κόστος. Οι οργανισμοί δαπανούν δυσανάλογο χρόνο και πόρους σε χειρονακτικές εργασίες που σχετίζονται με την συντήρηση των εξυπηρετητών, και επομένως απαιτείται περισσότερο προσωπικό για να εκτελέσει αυτές τις εργασίες. Ανεπαρκής Μετάπτωση και Προστασία από Καταστροφές Οι οργανισμοί επηρεάζονται αυξανόμενα από την διακοπή λειτουργίας (downtime) κρίσιμων εφαρμογών υπηρεσιών και την αδυναμία πρόσβασης κρίσιμων τελικών χρηστών σε σταθμούς εργασίας. Η απειλή των επιθέσεων στην ασφάλεια, η απειλή των φυσικών καταστροφών, των επιδημιών και της τρομοκρατίας έχει αυξήσει τη σημαντικότητα του σχεδιασμού για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού (business continuity planning) τόσο για τους σταθμούς εργασίας όσο και για τους εξυπηρετητές. Έντονη Συντήρηση των Σταθμών Εργασίας τελικών χρηστών Η διαχείριση και η ασφάλιση των σταθμών εργασίας των οργανισμών παρουσιάζει πολυάριθμες προκλήσεις. Ο έλεγχος ενός περιβάλλοντος με διεσπαρμένους σταθμούς εργασίας (desktops) και η επιβολή πολιτικής διαχείρισης, πρόσβασης και ασφάλειας χωρίς να εξασθενεί η δυνατότητα των χρηστών να δουλεύουν με αποδοτικό τρόπο είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Πολυάριθμες διορθώσεις (patches) και αναβαθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς στα περιβάλλοντα υπολογιστών γραφείου προκειμένου να εξαλείψουν τα ευπαθή σημεία στην ασφάλεια. 12

15 Το Σχ. 1 δείχνει την εκρηκτική αύξηση στον πληθυσμό των φυσικών συστημάτων x86 αρχιτεκτονικής τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα περιορισμένη αξιοποίησή τους. Σχήμα 1 Συσχέτιση αύξησης αριθμού εξυπηρετητών & βαθμού αξιοποίησής τους [1] 1.2. Προβλήματα στο παρελθόν Προκλήσεις & Εμπόδια στο x86 Virtualization Αντίθετα με τα mainframes, τα x86 συστήματα δεν σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν πλήρως το Virtualization, και η κοινωνία της πληροφορικής είχε να ξεπεράσει ισχυρές προκλήσεις για να δημιουργήσει ιδεατά μηχανήματα (virtual machines) βασισμένα σε x86 υπολογιστές. Η βασική λειτουργία των περισσότερων Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας (CPUs), τόσο στα mainframes όσο και στα PCs, είναι να εκτελούν μια ακολουθία αποθηκευμένων οδηγιών (π.χ., ένα πακέτο λογισμικού). Στους x86 επεξεργαστές, υπάρχουν 17 συγκεκριμένες οδηγίες που δημιουργούν προβλήματα όταν γίνονται ιδεατές (virtualize), προκαλώντας το λειτουργικό σύστημα να εμφανίσει μια προειδοποίηση, να τερματίσει την εφαρμογή, ή απλά να καταρρεύσει. Σαν αποτέλεσμα, αυτές οι 17 οδηγίες αποτελούσαν ένα σημαντικό εμπόδιο στην αρχική υλοποίηση του Virtualization σε x86 υπολογιστές. Για τον χειρισμό των προβληματικών οδηγιών στην αρχιτεκτονική των x86 υπολογιστών, οι κατασκευαστές λογισμικού Virtualization ανέπτυξαν μια τεχνική 13

16 προσαρμογής για το Virtualization, η οποία «παγιδεύει» αυτές τις οδηγίες κατά την δημιουργία τους και τις μετατρέπει σε ασφαλείς οδηγίες που μπορούν να γίνουν «virtualize», ενώ παράλληλα επιτρέπει σε όλες τις άλλες οδηγίες να εκτελούνται χωρίς καμία παρέμβαση. Το αποτέλεσμα είναι ένα υψηλής απόδοσης virtual machine που συνδυάζεται αρμονικά με το hardware του εξυπηρετητή (host) και διατηρεί πλήρη συμβατότητα λογισμικού Ορισμός Server Virtualization Τί είναι το Server Virtualization; Το Server Virtualization είναι ένα πλαίσιο, μεθοδολογία ή τεχνική που επιτυγχάνει τον διαμερισμό των φυσικών πόρων ενός υπολογιστή σε πολλαπλά περιβάλλοντα εκτέλεσης, εφαρμόζοντας μία ή περισσότερες τεχνολογίες όπως διαμερισμό σε επίπεδο υλικού ή σε επίπεδο λογισμικού, διαμερισμό σε επίπεδο χρόνου, μερική ή ολική προσομοίωση μηχανής, εξομοίωση, ποιότητα υπηρεσιών, και άλλες. Είναι η μέθοδος εκτέλεσης πολλαπλών ανεξάρτητων ιδεατών λειτουργικών συστημάτων σε έναν φυσικό υπολογιστή. Είναι η απόκρυψη των φυσικών υπολογιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της ταυτότητας των μεμονωμένων φυσικών εξυπηρετητών, επεξεργαστών και λειτουργικών συστημάτων από τους χρήστες του «ιδεατού» εξυπηρετητή. Το Virtualization, είναι ο διαμερισμός ενός φυσικού συστήματος σε πολλαπλά απομονωμένα μεταξύ τους εικονικά περιβάλλοντα. Τα εικονικά αυτά περιβάλλοντα συνήθως ονομάζονται virtual private servers, αλλά μπορεί κανείς να τα συναντήσει και με το όνομα partitions, guests, instances, containers ή emulations ή virtual machines. Είναι ένα αφαιρετικό ενδιάμεσο στρώμα που επιτρέπει σε πολλαπλά ιδεατά μηχανήματα, με ετερογενή λειτουργικά συστήματα να λειτουργούν το καθένα ξεχωριστά μέσα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, το ένα δίπλα στο άλλο, πάνω στο ίδιο φυσικό μηχάνημα. Το Virtualization είναι μια δοκιμασμένη τεχνολογία λογισμικού που μετατρέπει ραγδαία το τοπίο στο IT και αλλάζει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Οι σημερινοί πολύ ισχυροί x86 υπολογιστές σχεδιάστηκαν αρχικά για να «τρέχουν» ένα μόνο λειτουργικό σύστημα και μία μόνο εφαρμογή. Το Virtualization καταργεί αυτή τη σύμβαση, κάνοντας εφικτό να εκτελούνται πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και πολλαπλές εφαρμογές στον ίδιο υπολογιστή την ίδια χρονική στιγμή, αυξάνοντας έτσι την αξιοποίηση και την προσαρμοστικότητα των φυσικών πόρων. 14

17 Το Virtualization είναι μια τεχνοτροπία από την οποία μπορούν να ωφεληθούν όλοι όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή, από τους επαγγελματίες της πληροφορικής και τους οπαδούς των Macintosh μέχρι τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους κυβερνητικούς οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας το Virtualization γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και ενέργειας ενώ παράλληλα δύναται να επιτευχθούν περισσότερα πράγματα με τους ήδη διαθέσιμους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το Σχ. 2 παρουσιάζει μια γραφική απεικόνιση ενός λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών του μέσα σε ένα φυσικό μηχάνημα, σε αντιπαραβολή με το ίδιο λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές του μέσα σε ένα ιδεατό μηχάνημα. Σχήμα 2 Μορφή εξυπηρετητή πριν και μετά το Virtualization [1] 15

18 Το Σχ. 3 απεικονίζει την παρουσία πολλαπλών ιδεατών συστημάτων (virtual machines) μέσα σε ένα φυσικό σύστημα (physical server). Στο συγκεκριμένο σχήμα, το λογισμικό Virtualization που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα ιδεατά μηχανήματα και τον φυσικό εξυπηρετητή είναι το «ESX Server» της εταιρείας VMware. Σχήμα 3 Απεικόνιση του Server Virtualization [1] Πώς λειτουργεί το Server Virtualization; Στην ουσία, το Virtualization μας επιτρέπει να μετατρέψουμε το hardware σε software. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό, όπως το VMware ESX Server, για να μετατρέψουμε ή αλλιώς να κάνουμε «virtualize» τους φυσικούς πόρους ενός x86-based υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των ΚΜΕ (CPU), Μνήμη (RAM), σκληρό δίσκο (hard disk) και ελεγκτή δικτύου (network controller), προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πλήρως λειτουργικό ιδεατό μηχάνημα (virtual machine) που μπορεί να «τρέχει» το δικό του λειτουργικό σύστημα και τις δικές του εφαρμογές ακριβώς όπως ένας «πραγματικός» υπολογιστής. Πολλαπλά virtual machines μπορούν να μοιράζονται τους φυσικούς πόρους χωρίς να επηρεάζουν το ένα το άλλο έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια να τρέξουμε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές παράλληλα σε έναν υπολογιστή, μοιράζοντάς τον ουσιαστικά σε πολλούς ιδεατούς υπολογιστές (virtual machines), όπως φαίνεται και στο Σχ

19 Σχήμα 4 Απεικόνιση λειτουργικού συστήματος μέσα σε φυσικό και μέσα σε ιδεατό εξυπηρετητή [1] 1.4. Ορισμός Virtual Machine Τι είναι ένα Virtual Machine; Ένα Ιδεατό Μηχάνημα (Virtual Machine) είναι όπως ένα Φυσικό Μηχάνημα (Physical Machine), αλλά αντί για ηλεκτρονικά στοιχεία, αποτελείται από ένα σύνολο αρχείων λογισμικού. Κάθε virtual machine αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με επεξεργαστές, μνήμη, υποδομή για δικτυακή επικοινωνία, αποθηκευτικό χώρο, και BIOS, όπως δείχνει και το Σχ. 5. Ένα ιδεατό μηχάνημα τρέχει ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχες εφαρμογές, χωρίς καμία τροποποίηση, όπως ένα φυσικός εξυπηρετητής (physical server). Η διαδικασία διάθεσης/δημιουργίας ενός νέου server (server provisioning) είναι παρόμοια με την αντιγραφή ενός αρχείου. Το server migration γίνεται παρόμοιο με το data migration, δηλαδή οι τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση του server. 17

20 Σχήμα 5 Ανατομία ιδεατού μηχανήματος [1] Το «Ιδεατό Μηχάνημα» («Virtual Machine» ή «VM») είναι ένα περιβάλλον ή λειτουργικό σύστημα, που δεν είναι φυσικά υπαρκτό αλλά δημιουργείται μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, ένα VM ονομάζεται «guest» ενώ το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτελείται λέγεται «host». Τα virtual machines δημιουργούνται συνήθως για να εκτελέσουν ένα σύνολο εντολών (instruction set) διαφορετικό από αυτό του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο φιλοξενούνται (host). Ένα host περιβάλλον μπορεί συνήθως να εκτελεί πολλά virtual machines ταυτόχρονα. Καθώς τα VMs διαχωρίζονται από τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούν, το host περιβάλλον έχει συχνά τη δυνατότητα να αναθέτει δυναμικά αυτούς τους πόρους ανάμεσα στα VMs. Η φράση «Virtual Machine» χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθούμε στο Java runtime περιβάλλον της Sun Microsystems, το Java virtual machine (JVM), μέσα στο οποίο μεταφράζονται Java εντολές. Το JVM είναι ένα virtual machine στα πλαίσια του ότι εκτελεί κώδικα που έχει συνταχθεί ειδικά για αυτό, γνωστός ως bytecode, και για την εκτέλεση αποσπά μέρος των πόρων για αυτό τον κώδικα. Η γλώσσα προγραμματισμού Java δεν βασίζεται σε σύνολα οδηγιών εξειδικευμένα για κάθε πλατφόρμα (platform-specific instruction sets), όπως APIs εξειδικευμένα για κάποιο λειτουργικό σύστημα, για να παρουσιάσει κάποιο αποτέλεσμα ή για να έχει πρόσβαση σε πόρους όπως αρχεία. Αντίθετα, το JVM δημιουργεί ιδεατούς πόρους με την bytecode πρόσβαση. Αυτές οι ενέργειες μεταφέρονται στη συνέχεια στους πραγματικούς πόρους του συστήματος, για περαιτέρω επεξεργασία. 18

21 Ένας χρήστης που αλληλεπιδρά με έναν ιδεατό εξυπηρετητή μπορεί να δει τον εξυπηρετητή σαν ένα φυσικό μηχάνημα υπό την έννοια ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση στους πόρους του μηχανήματος όπως στον σκληρό δίσκο, την μνήμη, τον επεξεργαστή και τις δικτυακές συνδέσεις. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι πόροι του εξυπηρετητή είναι ιδεατοί. Για παράδειγμα, αντί να προσπελαύνει έναν πραγματικό σκληρό δίσκο, ο χρήστης προσπελαύνει μία δομή του host περιβάλλοντος. Αυτή η δομή προσπελαύνει στη συνέχεια το πραγματικό δίσκο για να καταγράψει τα δεδομένα. Το Ιδεατό Μηχάνημα (Virtual Machine) (Σχ. 6) είναι ένα ισχυρά απομονωμένο πακέτο λογισμικού που μπορεί να τρέχει το δικό του λειτουργικό σύστημα και τις δικές του εφαρμογές σαν να ήταν ένας φυσικός υπολογιστής. Ένα ιδεατό μηχάνημα λειτουργεί ακριβώς όπως ένας φυσικός υπολογιστής και έχει τη δική του ιδεατή Κ.Μ.Ε (CPU), μνήμη (RAM), σκληρό δίσκο (hard disk) και κάρτα δικτύου (NIC) τα οποία είναι βασισμένα σε λογισμικό. Ένα λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ιδεατό και ένα φυσικό μηχάνημα, όπως επίσης δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά ούτε οι εφαρμογές, ούτε οι άλλοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Ακόμα και το ιδεατό μηχάνημα νομίζει ότι είναι ένας «πραγματικός» υπολογιστής. Παρόλα αυτά, ένα ιδεατό μηχάνημα αποτελείται εξολοκλήρου από software και δεν περιέχει υλικά μέρη/τμήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα ιδεατά μηχανήματα να προσφέρουν μία σειρά από χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα έναντι των φυσικών συστημάτων. Ένα λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ιδεατό μηχάνημα και σε ένα φυσικό μηχάνημα, ούτε μπορούν να αναγνωρίσουν την διαφορά οι εφαρμογές ή οι άλλοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Ακόμα και το virtual machine νομίζει ότι είναι ένας «πραγματικός» υπολογιστής. Ωστόσο, ένα ιδεατό μηχάνημα αποτελείται εξολοκλήρου από λογισμικό και δεν περιέχει κανένα υλικό στοιχείο. Σαν αποτέλεσμα, τα virtual machines προσφέρουν μια σειρά από σαφή πλεονεκτήματα έναντι του φυσικού hardware. Σχήμα 6 Ιδεατό μηχάνημα [2] 19

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αραμπίδης Κλημέντιος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αραμπίδης Κλημέντιος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Αραμπίδης Κλημέντιος Γαβρίδης Υρήστος Επιβλέπων καθηγητής : Μαρδύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Planet-lab. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Γιώργος Χατζηπολλάς

Planet-lab. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Γιώργος Χατζηπολλάς Planet-lab Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας Γιώργος Χατζηπολλάς L6-1 Η ιστορία μέχρι τώρα Το Internet έχει τεράστια επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος 1, Τζανάκης Δημήτριος 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1 vdvass@gmail.com, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Εικονικές Μηχανές και μετρήσεις απόδοσης Αρκολάκης Δημήτριος Τμήμα Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πειραιάς, Αττική, Ελλάς meetsospapei@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές

Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές Πτυχιακή Εργασία Φώτιος Ζήσιμος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το VirtualBox είναι μια εφαρμογή εικονικοποίησης (virtualization) που επιτρέπει την εγκατάσταση και την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hosting & Cloud Services

Hosting & Cloud Services Hosting & Cloud Services Η εταιρία μας σε αριθμούς 2001 ιδρύθηκε η IpHost. 17 άτομα απασχολούμενοι, συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες. 60.000 domain. 7.000 share hosting. 300 business

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2012 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι (Θεωρία)

Πληροφορική Ι (Θεωρία) Πληροφορική Ι (Θεωρία) ρ Α Εξάμηνο Διδασκαλία: Δευτέρα 16:00-18:00 (Αίθουσα 303) Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Σκοπός του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» Απόκτηση από τους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 1ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων

Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων Εισαγωγή Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα