Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ν. Ράπτης Επιβλέπων : Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2008

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ν. Ράπτης Επιβλέπων : Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής, Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 2 η Ιουλίου Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής, Ε.Μ.Π... Μιχαήλ Ε. Θεολόγου Καθηγητής, Ε.Μ.Π... Γεώργιος Ι. Στασινόπουλος Καθηγητής, Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2008

4 ... Γεώργιος Ν. Ράπτης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Γεώργιος Ράπτης, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2

5 Περίληψη Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της τεχνολογίας Server Virtualization στa πλαίσια της πληροφορικής, η ανάλυση της συνεισφοράς της στον κόσμο του ICT, η παρουσίαση των εφαρμογών της και η σύγκριση των διάφορων διαθέσιμων αρχιτεκτονικών. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη της αρχιτεκτονικής, των πλεονεκτημάτων και των εφαρμογών της τεχνολογίας x86 Server Virtualization, και παρουσιάστηκαν παραδείγματα χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα οφέλη που επιτεύχθηκαν και γενικότερα οι αλλαγές που επέφερε η νέα τεχνολογία στις επιχειρησιακές λειτουργίες των οργανισμών. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την εφαρμογή της τεχνολογίας x86 Server Virtualization σε IT περιβάλλοντα με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους της υποδομής πληροφορικής στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού εξοπλισμού, την ευελιξία στις λειτουργίες και την αποδοτικότερη εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των μηχανογραφικών κέντρων ύστερα από εμφάνιση καταστροφών. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης του Συνολικού Κόστους Κτήσης (TCO) μετά από την χρήση τεχνολογίας Virtualization. Το τελευταίο, επιτυγχάνεται μέσω ποσοτικοποίησης της εξοικονόμησης κόστους και εργατοωρών σε διάφορες περιοχές λύσεων και κατηγορίες κόστους. Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογών και της παρουσίασης περιπτώσεων χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας, αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις οργανισμών όπου χρησιμοποιήθηκε το Server Virtualization. Λέξεις Κλειδιά Τεχνολογία Ιδεατοποίησης, Ιδεατοποίηση Εξυπηρετητών, Ιδεατοποίηση Σταθμών Εργασίας, Ιδεατοποίηση Συστημάτων Αποθήκευσης Δεδομένων, Ιδεατοποίηση Δικτύου, Ιδεατοποίηση Εφαρμογών, Ιδεατό Μηχάνημα, Ιδεατός Εξυπηρετητής, Ιδεατή Συσκευή, Συγχώνευση Εξυπηρετητών, Συνολικό Κόστος Κτήσης, Επιστροφή από Επένδυση, Λειτουργικά Έξοδα, Υψηλή Διαθεσιμότητα, Ανάκαμψη από Καταστροφή, Συνέχεια Εργασιών, Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή, Ανάλυση Αντίκτυπου Καταστροφής, Αυτοματοποίηση Εργασιών, Ιδεατό Κέντρο Δεδομένων, Ιδεατή Υποδομή. 3

6 Abstract The scope of this thesis was the study of the Server Virtualization technology in terms of Information Technology, the analysis of its contribution to the ICT community, the presentation of its application areas and the comparison of the various available architectures. Specifically, the architecture, the application areas and the advantages of the x86 Server Virtualization technology were studied, as well as examples of use of the under analysis technology in business environments were presented. Furthermore, the benefits achieved and the overall changes that this new technology brought to business operations of the enterprises were analyzed. This study can be used as a guide for applying the x86 Server Virtualization technology in IT environments for achieving cost minimization of the IT infrastructure in the enterprise operation, for optimal utilization of the hardware, for flexibility in operations and for more efficient enforcement of the disaster recovery plans. Additionally, the methodology for calculating the reduction in the Total Cost of Ownership (TCO) after the use of Virtualization technology is presented. The latter, is achieved through quantifying both cost and labor savings across solution areas and cost categories. In the context of the application areas study and of the presentation of use cases for the technology under consideration, specific case studies for enterprises where the Server Virtualization was implemented have been analyzed. Key Words Virtualization Technology, Server Virtualization, Desktop Virtualization, Storage Virtualization, Storage Virtualization, Network Virtualization, Application Virtualization, Virtual Machine, Virtual Server, Virtual Appliance, Server Consolidation, Total Cost of Ownership (TCO), Return On Investment (ROI), CapEx, OpEx, High Availability, Disaster Recovery, Business Continuity, Disaster Recovery Plan, Business Impact Analysis, Business Automation, Virtual Data Center, Virtual Infrastructure. 4

7 Ευχαριστίες Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας μου Χρυσής Ράπτη. Ευχαριστώ την οικογένειά μου για την στήριξη που μου παρείχε. Ευχαριστώ όλα τα διευθυντικά στελέχη της Performance Technologies A.E, και ειδικότερα τον κ. Ανδρέα Τσαγκάρη και τον Δρ. Δημήτριο Παπαντωνίου για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Ευχαριστώ τον Δρ. Νικόλαο Δεσύπρη για την συνεισφορά του στην εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. Ευχαριστώ τον επιβλέποντα Καθηγητή, Ευστάθιο Συκά, για την συνεισφορά του στην εκπόνηση της συγκεκριμένη εργασίας. 5

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SERVER VIRTUALIZATION ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΡΙΣΜΟΣ SERVER VIRTUALIZATION ΟΡΙΣΜΟΣ VIRTUAL MACHINE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ X86 SERVER VIRTUALIZATION ΜΟΝΤΕΛΟ VIRTUAL MACHINE ΜΟΝΤΕΛΟ PARAVIRTUAL MACHINE VIRTUALIZATION ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIRTUALIZATION ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SERVER VIRTUALIZATION ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ VIRTUAL MACHINES ΙΔΕΑΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (VIRTUAL INFRASTRUCTURE) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VIRTUAL INFRASTRUCTURE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SERVER VIRTUALIZATION MICROSOFT VIRTUAL SERVER VMWARE ESX SERVER ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VMWARE SERVER VIRTUALIZATION ΙΔΕΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (VMWARE VMOTION) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ (VMWARE DRS) ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (VMWARE HA) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SERVER VIRTUALIZATION SERVER CONSOLIDATION ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TEST & DEVELOPMENT) DISASTER RECOVERY BUSINESS CONTINUITY BUSINESS IMPACT ANALYSIS RECOVERY TIME OBJECTIVE (RTO) RECOVERY POINT OBJECTIVE (RPO) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟ IT (GREEN IT) DESKTOP VIRTUALIZATION VDI ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ - TCO ΟΡΟΛΟΓΙΑ BARTOK, INC.: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ SERVER CONSOLIDATION ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER CONSOLIDATION) SERVER HARDWARE

9 ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SAN) ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (DATA CENTER REAL ESTATE) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BUSINESS CONTINUITY) ΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DISASTER RECOVERY CAPEX & OPEX) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (PROVISIONING) ΣΤΟ DISASTER RECOVERY ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (GENERAL DOWNTIME) ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΜΑΖΙΚΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (INFRASTRUCTURE PROVISIONING) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ VIRTUALIZATION ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (WORKLOAD PROVISIONING) ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ TCO ΤΗΣ BARTOK ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 3-ΕΤΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SERVER VIRTUALIZATION (CASE STUDIES) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ DR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ DR ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΆΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ VIRTUALIZATION STORAGE VIRTUALIZATION NETWORK VIRTUALIZATION APPLICATION VIRTUALIZATION ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ VIRTUALIZATION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ [1] ΣΧΗΜΑ 2 ΜΟΡΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ SERVER VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΔΕΑΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ [1] ΣΧΗΜΑ 5 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΔΕΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ [1] ΣΧΗΜΑ 6 ΙΔΕΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ [2] ΣΧΗΜΑ 7 HYPERVISOR [2] ΣΧΗΜΑ 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Υ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 9 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ [1] ΣΧΗΜΑ 10 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ [1] ΣΧΗΜΑ 11 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ HARDWARE [1] ΣΧΗΜΑ 12 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIRTUALIZATION: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ [1] ΣΧΗΜΑ 13 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 14 ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΔΕΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ [1] ΣΧΗΜΑ 15 ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΔΕΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 16 ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ [1] ΣΧΗΜΑ 17 VIRTUAL INFRASTRUCTURE [2] ΣΧΗΜΑ 18 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 19 ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 20 Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ VIRTUALIZATION ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ [1] ΣΧΗΜΑ 21 ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΤΟΥ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 22 ΤΟ VIRTUALIZATION ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΟΡΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 23 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-1 [3] ΣΧΗΜΑ 24 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-2 [3] ΣΧΗΜΑ 25 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-3 [3] ΣΧΗΜΑ 26 ΙΔΕΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (VMOTION) [4] ΣΧΗΜΑ 27 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ (DRS) [4] ΣΧΗΜΑ 28 ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (HA) [4] ΣΧΗΜΑ 29 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΔΕΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ [4] ΣΧΗΜΑ 30 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [4] ΣΧΗΜΑ 31 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ [4] ΣΧΗΜΑ 32 VIRTUALIZATION ΜΕ BLADE SERVERS [1] ΣΧΗΜΑ 33 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ RPO/RTO ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ [8] ΣΧΗΜΑ 34 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ RPO/RTO ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [8] ΣΧΗΜΑ 35 VMWARE SITE RECOVERY MANAGER [1] ΣΧΗΜΑ 36 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ VMWARE SITE RECOVERY MANAGER [1] ΣΧΗΜΑ 37 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ DRP ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [1] ΣΧΗΜΑ 38 VIRTUALIZATION & ARRAY REPLICATION [1] ΣΧΗΜΑ 39 VIRTUALIZATION & DISASTER RECOVERY [1] ΣΧΗΜΑ 40 VIRTUALIZATION & DR TEST [1] ΣΧΗΜΑ 41 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΕΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [1] ΣΧΗΜΑ 42 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [1] ΣΧΗΜΑ 43 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ VMWARE DPM [1] ΣΧΗΜΑ 44 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 45 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-1 [11] ΣΧΗΜΑ 46 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2 [11] ΣΧΗΜΑ 47 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ VDI [11] ΣΧΗΜΑ 48 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ DESKTOP COMPUTING ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [11] ΣΧΗΜΑ 49 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η/Υ [1] ΣΧΗΜΑ 50 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 51 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΤΟ Μ/Κ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 52 ΔΙΑΤΑΞΗ HOT AISLE/COLD AISLE [12] ΣΧΗΜΑ 53 ΔΙΑΤΑΞΗ SAN [12] ΣΧΗΜΑ 54 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Η/Υ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ VIRTUALIZATION [12]

11 ΣΧΗΜΑ 55 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Η/Υ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 56 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [1] ΣΧΗΜΑ 57 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [12] ΣΧΗΜΑ 58 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ TCO ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION [12] ΣΧΗΜΑ 59 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μ/Κ ΣΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [1] ΣΧΗΜΑ 60 ΣΥΝΟΨΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ [1] ΣΧΗΜΑ 61 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΕΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) [1] ΣΧΗΜΑ 62 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΕΑΤΟ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) [3] ΣΧΗΜΑ 63 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Μ/Κ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) ΣΧΗΜΑ 64 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) ΣΧΗΜΑ 65 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΙΔΕΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α) [26] ΣΧΗΜΑ 66 ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIRTUALIZATION ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β) [1] ΣΧΗΜΑ 67 ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VLANS

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ SERVER VIRTUALIZATION ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [2] ΠΊΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TCO ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BARTOK ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ SERVER HARDWARE ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ HARDWARE ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ HARDWARE ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ SAN ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DOWNTIME ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ DOWNTIME ΤΗΣ BARTOK ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ BARTOK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BARTOK (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3-ΕΤΙΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIRTUALIZATION ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ VIRTUALIZATION [27]

13 1. Τεχνολογία Server Virtualization 1.1. Ιστορική Αναδρομή Η ιδεατοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μία έννοια που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 για τον διαμερισμό των μεγάλων mainframe υπολογιστών. Σήμερα, οι υπολογιστές που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x86 αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα «ακαμψίας» και περιορισμένης αξιοποίησης που αντιμετώπιζαν και τα mainframes στην δεκαετία του Mainframe Virtualization Το Virtualization υλοποιήθηκε πριν από 30 χρόνια αρχικά από την IBM σαν μία μέθοδος για τον λογικό διαμερισμό των mainframe υπολογιστών σε ξεχωριστούς ιδεατούς υπολογιστές (virtual machines). Αυτά τα διαμερίσματα (partitions) επέτρεπαν στα mainframes το multitask : να εκτελούν πολλαπλές εφαρμογές και διεργασίες παράλληλα. Δεδομένου ότι τα mainframes ήταν ακριβοί πόροι εκείνη την εποχή, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διαμερίζονται, προκειμένου να αντισταθμίζουν πλήρως (fully leverage) την οικονομική επένδυση. Η ανάγκη για x86 Virtualization Το Virtualization πρακτικά εγκαταλείφθηκε στη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 όταν οι client-server εφαρμογές και οι χαμηλού κόστους x86 εξυπηρετητές και σταθμοί εργασίας, καθιέρωσαν το μοντέλο της κατανεμημένης επεξεργασίας (distributed computing). Αντί της από κοινού χρήσης πόρων κεντρικά, σύμφωνα με το mainframe μοντέλο, οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν το χαμηλό κόστος των κατανεμημένων συστημάτων για να δημιουργήσουν «νησίδες» επεξεργαστικής ισχύος. Η ευρεία υιοθέτηση των Microsoft Windows και η ανάδειξη του Linux σαν server operating systems στην δεκαετία του 1990, καθιέρωσαν τους x86 servers ως πρότυπο για την βιομηχανία (industry standard). Η ανάπτυξη στην γρήγορη και εύκολη διάθεση (deployment) των x86 servers και desktops έχει εισάγει νέες προκλήσεις στην IT υποδομή και τις λειτουργίες. Σε αυτές τις προκλήσεις συγκαταλέγονται τα παρακάτω: Περιορισμένη Αξιοποίηση Υποδομής Η συνήθης ανάπτυξη των x86 servers επιτυγχάνει μέση χρήση της τάξης του μόνο 10 με 15 τοις εκατό επί της συνολικής χωρητικότητας, σύμφωνα με το International Data Corporation (IDC), μια εταιρεία έρευνας αγορών. Οι οργανισμοί συνήθως εκτελούν μία εφαρμογή ανά εξυπηρετητή προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο τα ευπαθή σημεία μίας εφαρμογής να επηρεάσουν την διαθεσιμότητα μιας άλλης εφαρμογής στον ίδιο server. 11

14 Αυξημένο Κόστος Φυσικής Υποδομής Το λειτουργικό κόστος για την υποστήριξη της αυξανόμενης φυσικής υποδομής μεγαλώνει σταθερά. Το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής υπολογιστών πρέπει να παραμένει σε λειτουργία συνεχώς, οδηγώντας σε κατανάλωση ισχύος, ανάγκες ψύξης και κόστος εγκαταστάσεων που δεν μεταβάλλονται σύμφωνα με το βαθμό χρήσης. Αυξανόμενο Κόστος Διαχείρισης του IT Καθώς τα περιβάλλοντα των υπολογιστών γίνονται περισσότερο σύνθετα, έχει αυξηθεί το επίπεδο εξειδικευμένης εκπαίδευσης και εμπειρίας που απαιτείται από το προσωπικό διαχείρισης της υποδομής, καθώς επίσης το σχετιζόμενο κόστος. Οι οργανισμοί δαπανούν δυσανάλογο χρόνο και πόρους σε χειρονακτικές εργασίες που σχετίζονται με την συντήρηση των εξυπηρετητών, και επομένως απαιτείται περισσότερο προσωπικό για να εκτελέσει αυτές τις εργασίες. Ανεπαρκής Μετάπτωση και Προστασία από Καταστροφές Οι οργανισμοί επηρεάζονται αυξανόμενα από την διακοπή λειτουργίας (downtime) κρίσιμων εφαρμογών υπηρεσιών και την αδυναμία πρόσβασης κρίσιμων τελικών χρηστών σε σταθμούς εργασίας. Η απειλή των επιθέσεων στην ασφάλεια, η απειλή των φυσικών καταστροφών, των επιδημιών και της τρομοκρατίας έχει αυξήσει τη σημαντικότητα του σχεδιασμού για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού (business continuity planning) τόσο για τους σταθμούς εργασίας όσο και για τους εξυπηρετητές. Έντονη Συντήρηση των Σταθμών Εργασίας τελικών χρηστών Η διαχείριση και η ασφάλιση των σταθμών εργασίας των οργανισμών παρουσιάζει πολυάριθμες προκλήσεις. Ο έλεγχος ενός περιβάλλοντος με διεσπαρμένους σταθμούς εργασίας (desktops) και η επιβολή πολιτικής διαχείρισης, πρόσβασης και ασφάλειας χωρίς να εξασθενεί η δυνατότητα των χρηστών να δουλεύουν με αποδοτικό τρόπο είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Πολυάριθμες διορθώσεις (patches) και αναβαθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς στα περιβάλλοντα υπολογιστών γραφείου προκειμένου να εξαλείψουν τα ευπαθή σημεία στην ασφάλεια. 12

15 Το Σχ. 1 δείχνει την εκρηκτική αύξηση στον πληθυσμό των φυσικών συστημάτων x86 αρχιτεκτονικής τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα περιορισμένη αξιοποίησή τους. Σχήμα 1 Συσχέτιση αύξησης αριθμού εξυπηρετητών & βαθμού αξιοποίησής τους [1] 1.2. Προβλήματα στο παρελθόν Προκλήσεις & Εμπόδια στο x86 Virtualization Αντίθετα με τα mainframes, τα x86 συστήματα δεν σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν πλήρως το Virtualization, και η κοινωνία της πληροφορικής είχε να ξεπεράσει ισχυρές προκλήσεις για να δημιουργήσει ιδεατά μηχανήματα (virtual machines) βασισμένα σε x86 υπολογιστές. Η βασική λειτουργία των περισσότερων Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας (CPUs), τόσο στα mainframes όσο και στα PCs, είναι να εκτελούν μια ακολουθία αποθηκευμένων οδηγιών (π.χ., ένα πακέτο λογισμικού). Στους x86 επεξεργαστές, υπάρχουν 17 συγκεκριμένες οδηγίες που δημιουργούν προβλήματα όταν γίνονται ιδεατές (virtualize), προκαλώντας το λειτουργικό σύστημα να εμφανίσει μια προειδοποίηση, να τερματίσει την εφαρμογή, ή απλά να καταρρεύσει. Σαν αποτέλεσμα, αυτές οι 17 οδηγίες αποτελούσαν ένα σημαντικό εμπόδιο στην αρχική υλοποίηση του Virtualization σε x86 υπολογιστές. Για τον χειρισμό των προβληματικών οδηγιών στην αρχιτεκτονική των x86 υπολογιστών, οι κατασκευαστές λογισμικού Virtualization ανέπτυξαν μια τεχνική 13

16 προσαρμογής για το Virtualization, η οποία «παγιδεύει» αυτές τις οδηγίες κατά την δημιουργία τους και τις μετατρέπει σε ασφαλείς οδηγίες που μπορούν να γίνουν «virtualize», ενώ παράλληλα επιτρέπει σε όλες τις άλλες οδηγίες να εκτελούνται χωρίς καμία παρέμβαση. Το αποτέλεσμα είναι ένα υψηλής απόδοσης virtual machine που συνδυάζεται αρμονικά με το hardware του εξυπηρετητή (host) και διατηρεί πλήρη συμβατότητα λογισμικού Ορισμός Server Virtualization Τί είναι το Server Virtualization; Το Server Virtualization είναι ένα πλαίσιο, μεθοδολογία ή τεχνική που επιτυγχάνει τον διαμερισμό των φυσικών πόρων ενός υπολογιστή σε πολλαπλά περιβάλλοντα εκτέλεσης, εφαρμόζοντας μία ή περισσότερες τεχνολογίες όπως διαμερισμό σε επίπεδο υλικού ή σε επίπεδο λογισμικού, διαμερισμό σε επίπεδο χρόνου, μερική ή ολική προσομοίωση μηχανής, εξομοίωση, ποιότητα υπηρεσιών, και άλλες. Είναι η μέθοδος εκτέλεσης πολλαπλών ανεξάρτητων ιδεατών λειτουργικών συστημάτων σε έναν φυσικό υπολογιστή. Είναι η απόκρυψη των φυσικών υπολογιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της ταυτότητας των μεμονωμένων φυσικών εξυπηρετητών, επεξεργαστών και λειτουργικών συστημάτων από τους χρήστες του «ιδεατού» εξυπηρετητή. Το Virtualization, είναι ο διαμερισμός ενός φυσικού συστήματος σε πολλαπλά απομονωμένα μεταξύ τους εικονικά περιβάλλοντα. Τα εικονικά αυτά περιβάλλοντα συνήθως ονομάζονται virtual private servers, αλλά μπορεί κανείς να τα συναντήσει και με το όνομα partitions, guests, instances, containers ή emulations ή virtual machines. Είναι ένα αφαιρετικό ενδιάμεσο στρώμα που επιτρέπει σε πολλαπλά ιδεατά μηχανήματα, με ετερογενή λειτουργικά συστήματα να λειτουργούν το καθένα ξεχωριστά μέσα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, το ένα δίπλα στο άλλο, πάνω στο ίδιο φυσικό μηχάνημα. Το Virtualization είναι μια δοκιμασμένη τεχνολογία λογισμικού που μετατρέπει ραγδαία το τοπίο στο IT και αλλάζει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Οι σημερινοί πολύ ισχυροί x86 υπολογιστές σχεδιάστηκαν αρχικά για να «τρέχουν» ένα μόνο λειτουργικό σύστημα και μία μόνο εφαρμογή. Το Virtualization καταργεί αυτή τη σύμβαση, κάνοντας εφικτό να εκτελούνται πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και πολλαπλές εφαρμογές στον ίδιο υπολογιστή την ίδια χρονική στιγμή, αυξάνοντας έτσι την αξιοποίηση και την προσαρμοστικότητα των φυσικών πόρων. 14

17 Το Virtualization είναι μια τεχνοτροπία από την οποία μπορούν να ωφεληθούν όλοι όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή, από τους επαγγελματίες της πληροφορικής και τους οπαδούς των Macintosh μέχρι τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους κυβερνητικούς οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας το Virtualization γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και ενέργειας ενώ παράλληλα δύναται να επιτευχθούν περισσότερα πράγματα με τους ήδη διαθέσιμους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το Σχ. 2 παρουσιάζει μια γραφική απεικόνιση ενός λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών του μέσα σε ένα φυσικό μηχάνημα, σε αντιπαραβολή με το ίδιο λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές του μέσα σε ένα ιδεατό μηχάνημα. Σχήμα 2 Μορφή εξυπηρετητή πριν και μετά το Virtualization [1] 15

18 Το Σχ. 3 απεικονίζει την παρουσία πολλαπλών ιδεατών συστημάτων (virtual machines) μέσα σε ένα φυσικό σύστημα (physical server). Στο συγκεκριμένο σχήμα, το λογισμικό Virtualization που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα ιδεατά μηχανήματα και τον φυσικό εξυπηρετητή είναι το «ESX Server» της εταιρείας VMware. Σχήμα 3 Απεικόνιση του Server Virtualization [1] Πώς λειτουργεί το Server Virtualization; Στην ουσία, το Virtualization μας επιτρέπει να μετατρέψουμε το hardware σε software. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό, όπως το VMware ESX Server, για να μετατρέψουμε ή αλλιώς να κάνουμε «virtualize» τους φυσικούς πόρους ενός x86-based υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των ΚΜΕ (CPU), Μνήμη (RAM), σκληρό δίσκο (hard disk) και ελεγκτή δικτύου (network controller), προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πλήρως λειτουργικό ιδεατό μηχάνημα (virtual machine) που μπορεί να «τρέχει» το δικό του λειτουργικό σύστημα και τις δικές του εφαρμογές ακριβώς όπως ένας «πραγματικός» υπολογιστής. Πολλαπλά virtual machines μπορούν να μοιράζονται τους φυσικούς πόρους χωρίς να επηρεάζουν το ένα το άλλο έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια να τρέξουμε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές παράλληλα σε έναν υπολογιστή, μοιράζοντάς τον ουσιαστικά σε πολλούς ιδεατούς υπολογιστές (virtual machines), όπως φαίνεται και στο Σχ

19 Σχήμα 4 Απεικόνιση λειτουργικού συστήματος μέσα σε φυσικό και μέσα σε ιδεατό εξυπηρετητή [1] 1.4. Ορισμός Virtual Machine Τι είναι ένα Virtual Machine; Ένα Ιδεατό Μηχάνημα (Virtual Machine) είναι όπως ένα Φυσικό Μηχάνημα (Physical Machine), αλλά αντί για ηλεκτρονικά στοιχεία, αποτελείται από ένα σύνολο αρχείων λογισμικού. Κάθε virtual machine αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με επεξεργαστές, μνήμη, υποδομή για δικτυακή επικοινωνία, αποθηκευτικό χώρο, και BIOS, όπως δείχνει και το Σχ. 5. Ένα ιδεατό μηχάνημα τρέχει ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχες εφαρμογές, χωρίς καμία τροποποίηση, όπως ένα φυσικός εξυπηρετητής (physical server). Η διαδικασία διάθεσης/δημιουργίας ενός νέου server (server provisioning) είναι παρόμοια με την αντιγραφή ενός αρχείου. Το server migration γίνεται παρόμοιο με το data migration, δηλαδή οι τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση του server. 17

20 Σχήμα 5 Ανατομία ιδεατού μηχανήματος [1] Το «Ιδεατό Μηχάνημα» («Virtual Machine» ή «VM») είναι ένα περιβάλλον ή λειτουργικό σύστημα, που δεν είναι φυσικά υπαρκτό αλλά δημιουργείται μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, ένα VM ονομάζεται «guest» ενώ το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτελείται λέγεται «host». Τα virtual machines δημιουργούνται συνήθως για να εκτελέσουν ένα σύνολο εντολών (instruction set) διαφορετικό από αυτό του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο φιλοξενούνται (host). Ένα host περιβάλλον μπορεί συνήθως να εκτελεί πολλά virtual machines ταυτόχρονα. Καθώς τα VMs διαχωρίζονται από τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούν, το host περιβάλλον έχει συχνά τη δυνατότητα να αναθέτει δυναμικά αυτούς τους πόρους ανάμεσα στα VMs. Η φράση «Virtual Machine» χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθούμε στο Java runtime περιβάλλον της Sun Microsystems, το Java virtual machine (JVM), μέσα στο οποίο μεταφράζονται Java εντολές. Το JVM είναι ένα virtual machine στα πλαίσια του ότι εκτελεί κώδικα που έχει συνταχθεί ειδικά για αυτό, γνωστός ως bytecode, και για την εκτέλεση αποσπά μέρος των πόρων για αυτό τον κώδικα. Η γλώσσα προγραμματισμού Java δεν βασίζεται σε σύνολα οδηγιών εξειδικευμένα για κάθε πλατφόρμα (platform-specific instruction sets), όπως APIs εξειδικευμένα για κάποιο λειτουργικό σύστημα, για να παρουσιάσει κάποιο αποτέλεσμα ή για να έχει πρόσβαση σε πόρους όπως αρχεία. Αντίθετα, το JVM δημιουργεί ιδεατούς πόρους με την bytecode πρόσβαση. Αυτές οι ενέργειες μεταφέρονται στη συνέχεια στους πραγματικούς πόρους του συστήματος, για περαιτέρω επεξεργασία. 18

21 Ένας χρήστης που αλληλεπιδρά με έναν ιδεατό εξυπηρετητή μπορεί να δει τον εξυπηρετητή σαν ένα φυσικό μηχάνημα υπό την έννοια ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση στους πόρους του μηχανήματος όπως στον σκληρό δίσκο, την μνήμη, τον επεξεργαστή και τις δικτυακές συνδέσεις. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι πόροι του εξυπηρετητή είναι ιδεατοί. Για παράδειγμα, αντί να προσπελαύνει έναν πραγματικό σκληρό δίσκο, ο χρήστης προσπελαύνει μία δομή του host περιβάλλοντος. Αυτή η δομή προσπελαύνει στη συνέχεια το πραγματικό δίσκο για να καταγράψει τα δεδομένα. Το Ιδεατό Μηχάνημα (Virtual Machine) (Σχ. 6) είναι ένα ισχυρά απομονωμένο πακέτο λογισμικού που μπορεί να τρέχει το δικό του λειτουργικό σύστημα και τις δικές του εφαρμογές σαν να ήταν ένας φυσικός υπολογιστής. Ένα ιδεατό μηχάνημα λειτουργεί ακριβώς όπως ένας φυσικός υπολογιστής και έχει τη δική του ιδεατή Κ.Μ.Ε (CPU), μνήμη (RAM), σκληρό δίσκο (hard disk) και κάρτα δικτύου (NIC) τα οποία είναι βασισμένα σε λογισμικό. Ένα λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ιδεατό και ένα φυσικό μηχάνημα, όπως επίσης δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά ούτε οι εφαρμογές, ούτε οι άλλοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Ακόμα και το ιδεατό μηχάνημα νομίζει ότι είναι ένας «πραγματικός» υπολογιστής. Παρόλα αυτά, ένα ιδεατό μηχάνημα αποτελείται εξολοκλήρου από software και δεν περιέχει υλικά μέρη/τμήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα ιδεατά μηχανήματα να προσφέρουν μία σειρά από χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα έναντι των φυσικών συστημάτων. Ένα λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ιδεατό μηχάνημα και σε ένα φυσικό μηχάνημα, ούτε μπορούν να αναγνωρίσουν την διαφορά οι εφαρμογές ή οι άλλοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Ακόμα και το virtual machine νομίζει ότι είναι ένας «πραγματικός» υπολογιστής. Ωστόσο, ένα ιδεατό μηχάνημα αποτελείται εξολοκλήρου από λογισμικό και δεν περιέχει κανένα υλικό στοιχείο. Σαν αποτέλεσμα, τα virtual machines προσφέρουν μια σειρά από σαφή πλεονεκτήματα έναντι του φυσικού hardware. Σχήμα 6 Ιδεατό μηχάνημα [2] 19

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αραμπίδης Κλημέντιος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αραμπίδης Κλημέντιος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Αραμπίδης Κλημέντιος Γαβρίδης Υρήστος Επιβλέπων καθηγητής : Μαρδύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Εισαγωγή Σκοπός Να παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη σειρά λύσεων Infrastructureas-a-Service (IaaS) στον κλάδο, στις οποίες περιλαμβάνονται «γυμνά» συστήματα server

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα Κάθε Η/Υ αποτελείται από το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software). Το Υλικό είναι το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια

ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια Δημήτρης Πασχαλίδης Χειμερινό Εξάμηνο 2016 1 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στους Virtual Servers και AWS Τι θα μελετήσουμε; Τί είναι οι Virtual Servers Κατανόηση Virtualization

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Oracle. Tεχνολογίες Υποδοµής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αντώνης Ν. Λίνας Senior Sales Consultant Business Solutions Oracle Hellas

Oracle. Tεχνολογίες Υποδοµής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αντώνης Ν. Λίνας Senior Sales Consultant Business Solutions Oracle Hellas Oracle Tεχνολογίες Υποδοµής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Αντώνης Ν. Λίνας Senior Sales Consultant Business Solutions Oracle Hellas Στην παρούσα φάση... Αποµόνωση της υπολογιστικής ισχύς Μη αποδοτική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος 1, Τζανάκης Δημήτριος 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1 vdvass@gmail.com, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστήματων 8ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστήματων 8ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Planet-lab. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Γιώργος Χατζηπολλάς

Planet-lab. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Γιώργος Χατζηπολλάς Planet-lab Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας Γιώργος Χατζηπολλάς L6-1 Η ιστορία μέχρι τώρα Το Internet έχει τεράστια επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορική 2 Λειτουργικά Συστήματα 1 2 Λογισμικό Υπολογιστών Υπολογιστής Υλικό Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα Προγράμματα Εφαρμογών 3 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Συμβολαίου Data Rescue Plan για ανάκτηση δεδομένων χαλασμένων αποθηκευτικών μέσων

Παρουσίαση Συμβολαίου Data Rescue Plan για ανάκτηση δεδομένων χαλασμένων αποθηκευτικών μέσων Παρουσίαση Συμβολαίου Data Rescue Plan για ανάκτηση δεδομένων χαλασμένων αποθηκευτικών μέσων Τι είναι to Data Rescue Plan (DRP); Το πρώτο συμβόλαιο ανάκτησης δεδομένων στην Ελλάδα Επιτρέπει σε χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Καρβούνης Ευάγγελος Εισαγωγή Τεράστια ποικιλία προϊόντων ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

Volume Managers. Εργασία για το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κοντεκάκης Ιωάννης.

Volume Managers. Εργασία για το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κοντεκάκης Ιωάννης. Volume Managers Εργασία για το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ι Κοντεκάκης Ιωάννης (ikont@it.teithe.gr) Σκληροί Δίσκοι Συσκευές με δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης. Με πεπερασμένη χωρητικότητα. Αποτελούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Ι Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Δομή Η/Υ Ο Η/Υ αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: Υλικό (το ηλεκτρονικό-μηχανικό μέρος πχ συσκευές, πλακέτες κλπ) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 2 η : Λειτουργία Η/Υ Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το VirtualBox είναι μια εφαρμογή εικονικοποίησης (virtualization) που επιτρέπει την εγκατάσταση και την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 8 «Ιδεατή Μνήμη» Διδάσκων: Δ. Λιαροκαπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Ιδεατή Μνήμη Οργάνωση. Εισαγωγή. Ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις. Λογική οργάνωση. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα